Morskie wyprawy do krainy zabawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Morskie wyprawy do krainy zabawy"

Transkrypt

1 Morskie wyprawy do krainy zabawy Skandynawia dla dzieci!

2 Oto Szwecja dla Twoich małych odkrywców i pełnych energii marzycieli. Oto kraina zabawy, w której Twoje dzieci spotkajà bajkowego bohatera i zaszalejà w magicznym Êwiecie. Mo esz te wybraç zorganizowanà wycieczk autokarowà ze Stena Line Twoje dzieci b dà mogły bawiç si w grupie rówieêników, a Ty zyskasz chwil dla siebie. To wyjàtkowa, rozległa kraina, gdzie wêród lasów i jezior czekajà na Was liczne parki wodne, place zabaw, parki safari, centra nauki i rozrywki. Sprawdê polecane przez nas miejsca, gdzie z pewnoêcià czeka całà Twojà rodzin wiele niezwykłych wra eƒ i przygód! Zabierz samochód i kup bilet na prom Stena Line w ten sposób dostaniesz si do najwi kszych, wybranych przez siebie atrakcji dla Twoich dzieci. przygoda dla ca ej rodziny! Billund Århus Borre Do przedstawionych atrakcji dotrzesz własnym samochodem.* Bilet na prom zarezerwujesz na. Noclegi w Skandynawii (hotele lub domki letniskowe) zarezerwuj samodzielnie lub skorzystaj z ofert na /hotele. 1 Kreativum str Âwiat Astrid Lindgren str Boda Borg str Kolmˆrden str Barnens Lekland str Tivoli str Muzeum Morskie str Legoland str Barnens Gˆrd str Møns Klint str Ölands Djur & Nöjespark str Givskud Zoo str Kraina osi i Szk a str Tosselilla str *JeÊli chcesz pojechaç na wycieczk zorganizowanà, zapoznaj si z naszà ofertà na stronach

3 Kreativum od 6 lat Witaj w świecie odkryć! odkryj! tajemnice techniki i nauki eksperymentuj! na 100 stanowiskach doêwiadczalnych znajdê! odpowiedzi na trudne pytania zobacz! film w kinie ze sferycznà kopułà Wyruszcie w rodzinnà podró do Êwiata odkryç! Centrum edukacyjno-eksperymentalne Kreativum, wybudowane w starej prz dzalni nad rzekà Mieˆn, kryje w sobie odpowiedzi na liczne pytania małych odkrywców. Pierwsze kroki skierujcie na Plac OdkrywczoÊci. Tutaj swe tajemnice zdradza technika i nauki przyrodnicze. Cztery ró ne działy odkryjà sekrety ludzkich zmysłów oraz Ziemi i WszechÊwiata. Zobaczycie te wynalazki człowieka i bogactwa, którymi obdarzyła nas Ziemia. T wiedz dzieci mogà sprawdziç na ponad 100 stanowiskach doêwiadczalnych, istnym wulkanie kreatywnoêci! W sezonie letnim swe podwoje otwiera równie Kreapark tutaj, na Êwie ym powietrzu, podczas pikniku lub zabawy, rodzice i pociechy mogà przeprowadzaç doêwiadczenia z energià uzyskanà z wody, słoƒca lub dzi ki sile mi Êni. Chwila oddechu? Ale skàd! Po wizycie w Parku dawk emocji zapewni kino Kreanova. Zasiàdêcie w wygodnym fotelu, aby znaleêç si w samym Êrodku wydarzeƒ, prezentowanych na sferycznym ekranie! Gł biny oceanów, przepi kne rafy koralowe, odległe zakàtki Êwiata a to dopiero poczàtek Waszej odkrywczej podró y... bezpłatne parkingi na goêci czeka pomysłowy sklepik-butik Kreaffären głodnych odkrywców zaprasza kawiarnia Kreaficum centrum przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych Kreanova IMAX to jedyne w południowej Szwecji kino typu MegaDome, a otaczajàcy widzów ekran jest cztery razy wi kszy ni w zwykłym kinie. orientacyjne GODZINY OTWARCIA 2012: , , , pozostałe tygodnie: piàtek-niedziela zamkni te: , , Centrum Odkryç Kreativum: dzieci 110 SEK, doroêli 145 SEK, rodzina 460 SEK, mała rodzina 330 SEK Filmy w kinie Kreanova: dzieci 55 SEK, doroêli 90 SEK, rodzina 260 SEK, mała rodzina 180 SEK Kreativum + 1 film w kinie Kreanova: dzieci 150 SEK, doroêli 215 SEK, rodzina 685 SEK, mała rodzina 480 SEK rodzina: 2 dorosłych, 3 dzieci; mała rodzina: 1 dorosły, 3 dzieci. Samochodem z centrum Karlskrony trasà E22 w stron Malmö. Zjazd na Karlshamn Norr. OdległoÊç: 57 km od centrum Karlskrony. (...) to całe budynki pełne rozbieganych i eksperymentujàcych dzieciaków i dorosłych. To miejsce po prostu t tni yciem. Grzegorz, znalezione na Rekomendujemy zabranie własnego samochodu. Nocleg zarezerwujesz na /hotele 5

4 Boda Borg od7 lat Poznaj swoje możliwości! współdziałaj! ze swojà dru ynà rozwiàzuj! zagadki i amig ówki szukaj! podpowiedzi i odpowiedzi ciesz si! ze wspólnego sukcesu Interaktywna rozrywka w realnym Êwiecie? Tylko w Boda Borg! Wasza rodzina to dru yna, przed którà postawiono szereg zadaƒ i etapów do przejêcia. Przestàpcie próg tego sportoworekreacyjnego centrum, a szybko oka e si, e tylko wspólne działanie gwarantuje osiàgni cie sukcesu. Twoja umiej tnoêç logicznego myêlenia i doêwiadczenie oraz spryt i pomysłowoêç dzieci, mogà okazaç si zaskakujàco skutecznà kombinacjà. Zadania rodem z d ungli, samolotu czy nawet kosmosu wprowadzà Was w scenerie, o których nawet nie marzyliêcie! Ka dy członek dru yny posiada wyjàtkowe cechy, które wykorzystane w zespole, przyniosà korzyêci całej Waszej dru ynie odkryjcie je, poznajàc lepiej samych siebie tu, w Boda Borg. W Boda Borg czekajà te na Was 23 tory przeszkód na 2500 m 2 powierzchni. Nieustannie powstajà na nich nowe zadania. Obecnie jest ich a 75, za ka dym razem mo ecie wi c odkryç coê nowego. Nie otrzymacie adnej instrukcji, Wasza intuicja i działanie podpowiedzà, jak przejêç do kolejnego etapu. Na wykonanie ka dego zadania macie od 1,5 do 3 minut, do wyboru sà te trzy poziomy trudnoêci. Działajcie szybko niepowodzenie to powrót do poczàtku gry. Zbiórka! Gimnastyk dla ciała i umysłu czas zaczàç! ubierz si wygodnie i załó sportowe buty dost pna przebieralnia z szafkami na ubrania nie potrzebujesz wyjàtkowego sprz tu czy umiej tnoêci na miejscu znajdziesz kawiarni oraz sklepik z pamiàtkami, a w budynku obok restauracj Wspólne prze ycia wzmacniajà wi zy rodzinne, a przede wszystkim kształtujà pozytywne postawy wzgl dem aktywnoêci ruchowej. 2 godziny 120 SEK/osoba, bez ograniczeƒ czasowych 180 SEK/osoba Z terminalu Stena Line do trasy E22 (kierunek Malmö), potem pierwszy zjazd. Z centrum Karlskrony 6 km samochodem w kierunku E22 oraz Areny Rosenholm. GODZINY OTWARCIA 2012: , wtorek-czwartek piàtek sobota niedziela poniedziałek-piàtek sobota i niedziela jak w okresie powy ej Ka dy tor jest wyzwaniem, a po przejêciu pojawia si pot na dawka satysfakcji. Zabawa wciàga i ani si nie spostrze emy, jak ju kilka godzin min ło! Maciek, znalezione na Rekomendujemy zabranie własnego samochodu. Nocleg zarezerwujesz na /hotele

5 * wiek rekomendowany do Barnens Lekland Przeżyj dzień pełen zabawy! 12 lat lat * nurkuj! w basenie z piłkami szalej! na zje d alniach kieruj! elektrycznym samochodem wygraj! w wojnie na piłeczki z gàbki Barnens Lekland to prawdziwy raj dla pełnych energii dzieciaków! Te starsze mogà Êcigaç si na zje d alniach, wspinaç na sznurach w d ungli, skakaç na trampolinach, turlaç na ogromnych piłkach i przeprawiaç si przez tunele. Czeka te na nie basen z piłkami i specjalnie przygotowane boisko, gdzie uprawiaç mogà kilka rodzajów sportu, mi dzy innymi koszykówk lub piłk no nà! Dla najmłodszych stworzono osobny plac zabaw. Tutaj maluchy mogà bawiç si bezpiecznie w basenie z piłkami, na zje d alni i w przestrzeni do wspinania. Rozegrajà te bitw, strzelajàc z armatki pi eczkami z gàbki. Ubierz dzieci wygodnie park rekomenduje długie spodenki i koszulki z długim r kawem. Uwaga! Pami taj o skarpetkach, wszyscy Êciàgajà buty! W czasie gdy pociechy bawià si na całego, rodzice mogà odpoczàç w restauracji kawiarni, popijajàc jej specjalnoêç: caffe latte. Mogà tu te pooglàdaç telewizj lub skorzystaç z bezprzewodowego Internetu. Kto biegnie na zje d alni? Palec do budki! dost p do kuchenki mikrofalowej ka de dziecko musi bawiç si w skarpetkach, Êciàgamy buty! powiadom obsług restauracji, jeêli Twoje dziecko jest alergikiem wiosnà i w lecie dzieci mogà korzystaç z miasteczka nauki jazdy Od Wielkanocy do wrzeênia czynne jest miasteczko samochodowe pod dachem (nauka jazdy, samochody elektryczne). To Êwietna zabawa dla dzieci i dorosłych! Bez dodatkowych opłat. doroêli i dzieci do 1 roku bezpłatnie, dzieci i młodzie od 1 do 17 lat 100 SEK (bez ograniczeƒ czasowych) Z centrum Karlskrony trasà 28 na północ. Po ok. 3 km, na zjeêdzie w lewo, w ulic Sunnavägen. Przeje d amy nad torami. Potem w prawo, w ulic Gullbernavägen. Prosto, po 800 metrach widaç ju cel po lewej stronie. Autobus: dojazd z centrum autobusami nr 1 i nr 7. GODZINY OTWARCIA 2012: cały rok poniedziałek-niedziela zamkni te: , , Barnens Lekland pod tà tajemniczà nazwà kryje si upragniony Êwiat zabaw dla dzieci i chwila wytchnienia dla rodziców. Agnieszka, znalezione na Rekomendujemy zabranie własnego samochodu. Nocleg zarezerwujesz na /hotele

6 Muzeum Morskie Zamelduj się na pokładzie! steruj! statkiem w symulatorze poczuj si! jak prawdziwy marynarz poznaj! histori Marynarki Wojennej zdobywaj! eglarskie umiej tnoêci Nuda w muzeum? Ale skàd! Wizyta w Muzeum Morskim to Êwietne połàczenie zabawy z edukacjà. Muzeum poło one urokliwie na molo, na wyspie Stumholmen, to nie tylko wystawy, kolekcje statków, liczne archiwa czy biblioteka. Tutaj Twoje dziecko rozwinie swojà wyobraêni, wiedz i umiej tnoêci. Na specjalnym pokładzie o zachwianych proporcjach sprawdzicie swojà równowag, wyêlecie wiadomoêç radiowà czy zaszalejecie w strefie aktywnoêci. I ju czekajà nowe wyzwania! Podczas gdy najmłodsi b dà rysowaç, malowaç, budowaç statki, wiàzaç w zły i tworzyç boje na Warsztatach Marynarza, starsi w Symulatorze Statku przekonajà si, jakim wyzwaniem jest sterowanie takim olbrzymem. W czasie bardzo realistycznie symulowanego rejsu zmienia si pogoda, dzieƒ przechodzi w noc, a Ty jako kapitan lub sternik sprostaç musisz wyzwaniom, jakie stawia morze. Do wyboru jest kilka rodzajów statków i wiele portów. Po takiej dawce wra eƒ zawitacie w podwodnym tunelu z niego dostrzec mo na autentyczny wrak statku z XVIII wieku! Po wyjêciu na powierzchni wejdêcie te na pokład niezwykłego trałowca Bremön chluby Muzeum. Ahoj! Zbiórka na pokładzie! z symulatora statku skorzystaç mogà osoby powy ej 12 roku ycia na wyspie Stumholmen obowiàzuje zakaz parkowania auto zaparkuj przed promem samochodowym do Aspö dodatkowà atrakcjà jest rejs slupem rodzajem aglowca Warsztaty Marynarza odbywajà si w niedziele i codziennie latem Symulator z Muzeum Morskiego jako jedyny w Szwecji dost pny jest dla osób niezwiàzanych z Marynarkà Wojennà. od paêdziernika do kwietnia: bezp atnie od maja do wrzeênia: dzieci i młodzie 0-18 lat bezpłatnie, doroêli 100 SEK, studenci, emeryci i od 10 osób 85 SEK /osoba Symulator Statku: dodatkowo płatny Z promu do centrum Karlskrony. Za marinà w lewo, w kierunku ulicy Östra Hamngatan, gdzie mo na zaparkowaç przed terminalem promu do Aspö. GODZINY OTWARCIA 2012*: Muzeum Morskie: codziennie** , Hangar Slupów i Barkasów, okr ty Symulator Statku: w wybrane dni tygodnia *zamkni te 01.01, , **w okresie i w pon. nieczynne To jedno z najciekawszych muzeów, które kiedykolwiek odwiedziłam. Wa ne jest to, e wi kszoêç eksponatów mo na dotknàç. Zosia, znalezione na forum.szantymaniak.pl Rekomendujemy zabranie własnego samochodu. Nocleg zarezerwujesz na /hotele

7 * wiek rekomendowany do Barnens Gˆrd Baw się na świeżym powietrzu! 12 lat * Êmiej si! podczas przeja d ki na sianie szalej! w basenach i na zje d alniach zaprzyjaênij si! z naszymi zwierz tami ciesz si! rodzinnym popołudniem Dochodzi nas odgłos radosnego muczenia, drog zaje d a nam rezolutny 6-latek na traktorze, za nim w oddali słychaç Êmiech rozbawionych dzieci jadà na wozie z sianem! Obok rodzinny piknik trwa w najlepsze, podczas gdy inni chlapià si w basenie. WłaÊnie przekroczyliêcie próg Barnens Gˆrd unikalnej farmy-parku rozrywki dla najmłodszych. Pełen zabawy dzieƒ rozpocznijcie w Parku Wodnym. Najodwa niejsi mogà spróbowaç swych sił na 120 metrowej zje d alni, na najmniejszych czekajà małe wodospady, na innych podgrzewane baseny, rodzinne zje d alnie i Słoneczna Wyspa. Po wodnych szaleƒstwach czas na kontakt z naturà. Tu po przeja d ce na wozie z sianem, poznajcie króliki i Êwinki. Nie zapomnijcie o kózkach uwielbiajà byç głaskane! Twoja pociecha mo e pojeêdziç małym traktorkiem lub samochodem, a w parku niech zmierzy si w walce na poduszki, rzucie podkowà lub jajkami. Jeszcze kilka skoków na trampolinie, wspinaczka po linie na torze przeszkód i czas na odpoczynek! Piknik na Êwie ym powietrzu to doskonały pomysł na rodzinne popołudnie. Mo esz skorzystaç z grilla, spróbowaç daƒ w restauracji, a na deser kupiç lizaka w sklepie ze słodkoêciami. Pełni energii kontynuujcie zabaw. Kto pierwszy przy basenie? 3 tory dla małych traktorów i samochodów mo liwoêç wejêcia z psem przeja d ka kucykiem płatna dodatkowo dost p do grilla zabierz ze sobà w giel i podpałk! specjalne posiłki dla alergików w restauracji, zapytaj obsług o list składników bezpłatny dost p do mikrofalówki Przyroda w yciu dziecka, a konkretnie Êwiat zwierzàt, jest cz sto êródłem pierwszych wiadomoêci i prze yç, które zapami tuje ono na całe ycie SEK/osoba, SEK/osoba, dzieci do 90 cm wzrostu zawsze bezpłatnie Samochodem, trasà E22 w stron Kalmaru. W odleg oêci 750 m i 250 m od parku pojawiajà si oznakowania przy drodze. Park widaç z g ównej drogi po prawej stronie. OdległoÊç: 11 km od centrum Karlskrony. GODZINY OTWARCIA 2012: * codziennie Park Wodny czynny jest od 2 czerwca. *zamkni te To miejsce sprawi radoêç ka demu. Mo na tu sp dziç cały dzieƒ na Êwie ym powietrzu. Dominika, znalezione na Rekomendujemy zabranie własnego samochodu. Nocleg zarezerwujesz na /hotele

8 Ölands Djur & Nöjespark Szalej na całego! poznawaj! dzikie zwierz ta z całego Êwiata pluskaj si! w basenach i wodospadach szalej! na zje d alniach i karuzelach kr ç si! na diabelskim kole Ölands Djur & Nöjespark, czyli Park rozrywki i ZOO na Olandii, przywita Was widokiem ogromnego diabelskiego koła o Êrednicy 33 metrów, z którego podziwiaç mo na CieÊnin Kalmarskà i Most Olandzki. Tu rozpoczyna si Wasza przygoda! 1! 2! 3! dziê do parku jedziesz Ty! Zacznijcie od Parku Wodnego Vattenland zarówno dla najmłodszych, jak i starszych. Sà tu baseny o łàcznej powierzchni 1000 m 2 oraz 6 zje d alni, na których mo ecie si Êcigaç. Na Êrodku basenu-sztucznego jeziora jest te Pirate Island wyspa Kapitana Svart z małpim gajem, kolejnymi zje d alniami i wodospadami. Mo ecie tu nawet spłynàç rwàcà rzekà do basenu lub tratwà po kanale! 4! 5! 6! tu tygrysom powiesz czeêç! W olandzkim ZOO mieszka a 100 gatunków zwierzàt, a jego chlubà sà lwy oraz tygrysy. Zamieszkajcie w Safaricamp domkach graniczàcych z sawannà, wybiegiem dla zebr, strusi czy antylop gnu. Czy ten krajobraz nie przypomina Wam uwielbianego filmu Madagaskar? 7! 8! 9! 10! tu dinozaur nas poniesie! A oprócz modeli dinozaurów naturalnej wielkoêci, jest te park rozrywki. W nim znajdziecie: karuzele, kolejki górskie i du y plac zabaw, miasteczko rodem z Dzikiego Zachodu, baêniowà krain z bohaterami bajek oraz pokazy cyrkowe i przedstawienia teatralne w lecie. 3, 2, 1... kto pierwszy? wi kszoêç atrakcji zawiera si w cenie biletu jest du o miejsca na piknik, sà te le aki, bary i restauracje mo liwoêç wynaj cia szafki przy wejêciu oraz w parku wodnym mo liwoêç wejêcia z grzecznym psem lub pozostawienia go pod opiekà psich opiekunów z parku Pirate Island o powierzchni m 2 to jeden z najwi kszych parków wodnych w Szwecji! GODZINY OTWARCIA 2012: ZOO , , , , codziennie ZOO, park wodny, park rozrywki, inne atrakcje: , , , codziennie (park rozrywki i park wodny od 11.00) Wspaniała zabawa dla rodziny. Miejsce, gdzie b dziesz chciał wróciç. Zostaƒ minimum 2 dni, by skorzystaç ze go, co oferuje Park. Anita, znalezione na ZOO: 120 SEK ZOO, Park Rozrywki, Park Wodny: 300* / 450** / 550*** SEK dzieci do 1 m wzrostu bezpłatnie * 1 dzieƒ, ** 2 dni, *** 3 dni Z Karlskrony w stron Kalmaru, potem wg drogowskazów na Öland, na wyspie pierwszy zjazd i wg drogowskazów z nazwà parku (park le y bardzo blisko mostu, z mostu widaç diabelskie koło). OdległoÊç: ok. 100 km od centrum Karlskrony. Rekomendujemy zabranie własnego samochodu. Nocleg zarezerwujesz na /hotele

9 Kraina Łosi i Szkła Stań oko w oko z łosiem! doêwiadcz! bliskoêci zwierzàt naucz si! szacunku do natury zachwyç si! pi knem przyrody poznaj! techniki dmuchania szkła Malownicze jeziora, nieprzebrane lasy, przepi kne krajobrazy Smˆlandii kryjà w sobie niezwykły park. Tutaj, w Parku Grönˆsens, w warunkach zbli onych do naturalnych yjà jego niezwykli mieszkaƒcy. Łosie, bo o nich mowa, to zwierz ta niezwykłe to właênie ich majestatyczne pi kno sprawiło, e stały si symbolem Szwecji! By je poznaç, wyruszcie na safari trasà długoêci 1300 metrów. Z wie obserwacyjnych lub Êcie ki wypatrujcie łosi, sà na wyciàgni cie r ki! Mo e któryê skrada si za drzewem, spaceruje po polanie lub za ywa kàpieli w jeziorze? Bàdêcie czujni i uwa ni te zwierz ta potrafià biegaç z pr dkoêcià 50 km/h! Po spacerze złó cie wizyt królewskiej parze łosi o imionach Sylvia i Karl-Gustav. Tu obok znajdziecie Muzeum i sklepik pełen łosiowych pamiàtek. Po tej cudownej przygodzie p dêcie do istniejàcej ju od 1871 roku Huty Szkła Pukeberg. Tam zobaczycie pokaz dmuchania szkła. Przyglàdajcie si uwa nie, bo za chwil, pod okiem specjalistów, tworzyç b dziecie własne szklane pamiàtki! Mo e uda Wam si wykonaç... łosia? w Parku Łosi znajduje si grill, na którym sam mo esz przygotowaç posiłek jedê ostro nie łosie na drodze! prac dmuchacza szkła podpatrzeç mo na codziennie oprócz weekendów ŁoÊ jest najwi kszym na Êwiecie ssakiem z rodziny jeleniowatych. Mo e mierzyç nawet 2 metry wysokoêci i wa yç a 800 kg. W Szwecji yje ich ok. 300 tysi cy. Park Łosi: dzieci do lat 5 bezpłatnie, pozostali 60 SEK, zni ki dla grup Huta Szkła Pukeberg: bezpłatnie* * nie dotyczy samodzielnego wydmuchiwania szkła dost pne tylko w grupach. Drogà nr 28 w kierunku Emmaboda/Vetlanda. Zjazd w Emmaboda w stron Nybro (Huta Szk a) lub w Kosta na Orrefors (Park osi). OdległoÊç: 87 km od Karlskrony. GODZINY OTWARCIA 2012: Park Łosi: od Wielkanocy do koƒca paêdziernika codziennie od do zmierzchu Huta Szkła: poniedziałek-piàtek zamkni te: Spacer po doêç sporym naturalnym terenie połàczony jest z wypatrywaniem łosi w chaszczach. Łosie podchodzà do ogrodzenia i dajà si dotknàç dzieciom, co sprawia im ogromnà frajd. Ewa, znalezione na Rekomendujemy zabranie własnego samochodu. Nocleg zarezerwujesz na /hotele

10 Âwiat Astrid Lindgren Wejdź do bajkowego świata! włàcz si! do zabawy spotkaj! bohaterów ksià ek ciesz si! z bycia dzieckiem oglàdaj! wyjàtkowe przedstawienia teatralne Jest w Szwecji niezwykłe miejsce, gdzie bohaterów ksià ek z dzieciƒstwa przedstawiç mo esz swoim dzieciom... Niemo liwe? A jednak! Pippi Lˆngstrump, Lasse, Bosse, Olle, Emil i inni tworzà bajkowy Âwiat Astrid Lindgren. To wyjàtkowe miasteczko t tni yciem bohaterów wszystkich jej powieêci. W Êwiatach odtworzonych na podstawie ksià ek, króluje zabawa i radoêç z bycia dzieckiem. Gra w chowanego z Pippi, odkrywanie Êwiata Nilsa Paluszka, wspólne Êpiewanie i sprawdzanie, czy Karlsson znów lata z dachu sprawi dzieciom mnóstwo radoêci. Zabaw kontynuujcie na scenie. Warto zasiàêç na widowni teatrów, gdzie codziennie mo ecie obejrzeç kilka bajkowych przedstawieƒ, z ulubionymi bohaterami w rolach głównych. Jest i teatrzyk kukiełkowy dla najmłodszych. Zawitajcie na odwzorowanych ulicach Vimmerby, rodzinnego miasteczka Astrid. Sà tu miniaturowe sklepy i domy mo na do nich wejêç! Odwiedêcie te wyjàtkowà ekspozycj, poêwi conà yciu i twórczoêci Astrid Lindgren. Mo e to Pippi b dzie Waszym przewodnikiem? bezpłatny wst p dla dziecka, które w dniu wizyty obchodzi urodziny pobliski oêrodek wypoczynkowy oferuje noclegi w domkach, na kempingu i polu namiotowym restauracja przygotowuje zdrowe potrawy dla dzieci bilety mo na rezerwowaç z wyprzedzeniem przez Internet parking płatny 40 SEK (1 dzieƒ) Âwiat Astrid Lindgren jest jednym z najwi kszych teatrów letnich w Szwecji. GODZINY OTWARCIA 2012: wrzesieƒ: weekendy (od piàtku do niedzieli) oraz wrzesieƒ: dzieci do 2 lat* bezpłatnie, dzieci 3-12 lat 175/235** SEK, doroêli 235/325** SEK, mała rodzina 540/735** SEK, rodzina 775/1050** SEK; : dzieci do 2 lat* bezpłatnie, dzieci 3-12 lat 245/325** SEK, doroêli 355/500** SEK, mała rodzina 795/1085** SEK, rodzina 1150/1585** SEK * z rodzicami ** 2 dni; rodzina: 2 dorosłych, 3 dzieci; mała rodzina: 1 dorosły, 3 dzieci. Samochodem, trasà E22 w stron Kalmaru. Zjazd na Vimmerby/Jönköping, drogà nr 34 do centrum Vimmerby, gdzie dojazd jest oznakowany. OdległoÊç: 225 km od centrum Karlskrony Wspaniale prezentuje si miniaturowa kopia centrum Vimmerby z czasów, gdy Astrid Lindgren była małà dziewczynkà. Maleƒkie domy z drzwiami wysokimi na 75 cm dobrze pasujà do wzrostu rozrabiajàcych tu maluchów. Marianna, znalezione na Rekomendujemy zabranie własnego samochodu. Nocleg zarezerwujesz na /hotele

11 Kolmˆrden Poznaj świat dzikich zwierząt! doêwiadcz! przygód w unikalnym Parku Safari podziwiaj! faun z całego Êwiata podglàdaj! tygrysy syberyjskie nocuj! w namiocie na sawannie Poznajcie 750 wyjàtkowych przedstawicieli wszystkich d ungli, sawann i oceanów całego Êwiata. Spotkacie je w Kolmˆrden najwi kszym ZOO i Parku Safari w Skandynawii, przepi knie poło onym wêród lasów i skał nad brzegiem morskiej zatoki. To tutaj, w Âwiecie Tygrysów, z bliska podejrzeç mo ecie ich syberyjskà odmian. W Małpiarni poznacie Enzo, Êwiatowej sławy goryla. Zobaczcie jak płata figle ze swoim braciszkiem Echo! Tu obok znajdziecie Wodny Âwiat, a w nim pokazy delfinów. Przyklaskujà im urocze pingwiny i foki, które mo ecie podejrzeç przez szyb pod wodà. Sà na wyciàgni cie r ki! Kolejka linowa zabierze Was w półgodzinnà podró nad Parkiem Safari. Wagoniki sunà na wysokoêci od 25 metrów do zaledwie 2,5 metra nad ziemià i pozwalajà naprawd z bliska przyjrzeç si dzikim zwierz tom. To jedyna taka kolejka na Êwiecie! Mijacie pi kne łosie ze skandynawskich lasów, strusie, yrafy i zebry z sawanny, las pe en niedêwiedzi, wilków, a na koniec dolin lwów! Sà te inne atrakcje: pokazy drapie nych ptaków, zagroda z małymi zwierz tami, place zabaw, przeja d ki na wielbłàdach, podniebne tory przeszkód i Êwiat Misia Bamse. Przedłu cie pobyt nocujàc w hotelu Vildmarkshotellet z rodzinnym SPA lub rozbijajàc namiot na najprawdziwszej sawannie! skorzystaj z kolejki linowej nad Parkiem Safari jedynej takiej na Êwiecie! dzieci mogà karmiç i opiekowaç si małymi zwierz tami w zagrodzie w pobli u parku nocleg oferujà liczne hotele i domki letniskowe Kolmˆrden to najwi kszy ogród zoologiczny w Skandynawii jest tu 76 gatunków zwierzàt na powierzchni a 200 ha! orientacyjne GODZINY OTWARCIA 2012: codziennie (wejêcie tylko do 13.00) codziennie * oraz weekendy pozostałe okresy: tylko specjalne pakiety *w okresie czynne do 19.00, poza latem nie wyszystkie atrakcje sà czynne dzieci do 3 lat bezpłatnie, dzieci 3-12 lat 295*/405** SEK, doroêli 395*/510** SEK, przejazd kolejkà linowà nad Parkiem w cenie biletu * 1 dzieƒ, ** 2 dni Z Karlskrony trasà E22 do Nörrköping, potem E4 w stron Sztokholmu, zjazd na Kolmˆrden po 5 km. OdległoÊç: 330 km od centrum Karlskrony. Naprawd warto. Polecam zwłaszcza safari, gdzie obje d a si teren z dzikimi zwierz tami z ró nych kontynentów. Zdj cia tam zrobione przedstawiajà zwierz ta jakby w dzikiej naturze. Tomasz, znalezione na Rekomendujemy zabranie własnego samochodu. Nocleg zarezerwujesz na /hotele

12 Tivoli Witamy w naszej bajce! odkryj! Êwiat baêni zobacz! karmienie 1600 ryb i rekinów rozkr ç si! na naszych karuzelach podziwiaj! iluminacje nad jeziorem Kopenhaga kryje w sobie mnóstwo Êwietnej rozrywki... Prym wiedzie Tivoli najsłynniejsze wesołe miasteczko na Êwiecie. Wejdê i przekonaj si, jak wyglàda bajkowy Êwiat! Tivoli to tradycyjny park rozrywki dla całej rodziny od karuzel i teatrzyków dla najmłodszych, po rollercoastery i koncerty gwiazd estrady dla dorosłych. Wsiàdêcie do Gwiezdnego Pojazdu (Star Flyer) i p dêcie z pr dkoêcià 70 km/h na wysokoêci 80 metrów! Ze szczytu mo na nawet podziwiaç widok na Kopenhag! Ju na ziemi, kroki skierujcie do Sali Koncertowej. Na jej najni szym pi trze znajduje si Akwarium Tivoli, gdzie otoczy Was rafa koralowa. W Akwarium znajdujà si rekiny i a 1600 ryb! Z morskich gł bin w powietrze zabierze Was Wie a WysokoÊci w gór i w dół, w gór i w dół... Dwie ogromne klasyczne karuzele przeniosà Was w Êwiat z baêni! Przeja d ka koƒmi lub te lot na huêtawkach przy akompaniamencie Êwiateł i w rytm muzyki dostarczà niezapomnianych wra eƒ. Wieczorem zachwyci Was iluminacja nad jeziorem Tivoli urzekajàcy pokaz Êwiatła, muzyki, wody, ognia i... laserów! Niech ten dzieƒ si nie koƒczy! przy ka dym z 3 wejêç znajdujà si szafki, gdzie bezpiecznie mo esz zostawiç rzeczy w strefie Puslerum znajdziesz pokoje dla matki z dzieckiem, z bezpłatnymi pieluchami i mikrofalówkà przy wejêciu nie zapomnij zabraç przewodnika po Parku zakaz wprowadzania psów na teren Tivoli Star Flyer główna atrakcja Tivoli ma a 80 metrów wysokoêci. To najwy sza karuzela na Êwiecie! orientacyjne GODZINY OTWARCIA 2012: , , * od niedzieli do czwartku piàtki i soboty *24. i nieczynne bilet wst pu: dzieci 0-7 lat bezpłatnie, doroêli i dzieci powy ej 7 lat 95 DKK; pojedyncza przeja d ka: DKK (1-3 kuponów, kupon 25 DKK); karnet*: 199 DKK, Tivoli Aquarium: 25 DKK. Inne atrakcje bezpłatne. * nieograniczona iloêç przeja d ek Z Karlskrony do Malmö drogà E22, z Malmö drogà E20 przez most Øresundsbron do Kopenhagi. Po zjeêdzie z mostu skr camy w prawo na Amager Strandvej, na jej koƒcu w lewo w Uplandsgade i dalej według znaków na Tivoli. OdległoÊç: 220 km od Karlskrony. Baʃ stała si rzeczywistoêcià. Park jest Êwietnie poło ony i jest bardzo bezpieczny dla małych dzieci. Koniecznie doêwiadczcie przeja d ki rollercoasterem! u ytkownik Charms, znalezione na TripAdvisor.com Rekomendujemy zabranie własnego samochodu. Nocleg zarezerwujesz na /hotele

13 Legoland Odkryj świat cały z klocków! podziwiaj! Êwiat z morskiego dna spotkaj! s dziwego Wodza Długie Uszy Ach, gdyby cały Êwiat zbudowany był z klocków! Z klocków byłyby ulice i domy, łó ko i mój Êniadaniowy talerzyk. Jak dobrze, e marzenia si spełniajà jak dobrze byç w LEGOLAND. Duƒski LEGOLAND to a 8 cudownych krain. Sercem parku jest Minilandia Êwiat w Lego-pigułce. Zobaczycie tu najsławniejsze budowle, miasta, miejsca w miniaturze zbudowane łàcznie z 20 milionów klocków Lego! Udajcie si te na spotkanie z Wodzem Długie Uszy. W miasteczku Legoredo mo ecie wypiec z nim chleb w ognisku i poszukaç złota w Legokopalni. Stamtàd kilka kroków dzieli Was poleç! samolotem z klocków zobacz! stolice paƒstw w miniaturze od Strefy Wyobraêni. Wyzwólcie jà i odkryjcie Êwiat na nowo w najwi kszym kinie 4D w Skandynawii lub te z perspektywy morskiego dna. Chcecie wi cej? Biegnijcie zatem do Strefy Przygód! To tutaj zaszalejecie na najwi kszym i najszybszym rollercoasterze w Legolandzie. W tym czasie namłodsi niech odwiedzà Krain Duplo kolorowy raj pełen atrakcji! Czekajà Was jeszcze zabawy w miasteczku Lego, przygody w Krainie Piratów i przedstawienia w Królestwie Rycerskim... Mamo, zostaƒmy tu jeszcze dzieƒ dłu ej! LEGO, the LEGO logo, the brick and knob configuration, the Minifigure and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group The LEGO Group. psa mo esz wprowadziç na smyczy, nie wolno go jednak zabieraç na przeja d ki przy wodnych atrakcjach znajdujà si suszarki, dzi ki którym wysuszysz ubranie wodospady piratów sà nieczynne, jeêli temperatura wynosi mniej ni 15 st. C mo liwoêç wypo yczenia wózka dla dziecka Małe pojazdy w Minilandzie przeje d ajà łàcznie ponad km rocznie czyli w tym czasie okrà yłyby ziemi ponad 3-krotnie! orientacyjne GODZINY OTWARCIA 2012: oraz poniedziałek-piàtek* sobota-niedziela codziennie *nieczynne w Êrody i czwartki w kwietniu, wrzeêniu i paêdzierniku Konstrukcje zapierajà dech w piersiach. Miniaturowe miasta i zamki zbudowane z klocków Lego przenoszà nas w Êwiat dzieciƒstwa. u ytkownik Konkatynka, znalezione na Trivago.pl orientacyjne CENY BILETÓW*: bilet 1-dniowy: dzieci do 3 lat bezpłatnie, dzieci 3-12 lat 279 DKK, doroêli i dzieci powy ej 12 lat 299 DKK, seniorzy powy ej 65 lat 279 DKK; bilet rodzinny: 4 osoby, w tym max 2 osoby powy ej 12 lat 999 DKK (zakup tylko online) * w okresie Êwiàtecznym ceny sà ni sze. Suszarki płatne 20 SEK, wypo yczenie wózka płatne dodatkowo. Z Karlskrony drogà E22 do Malmö, dalej mostem Øresundsbron i trasà E20 w kierunku Odense. Za wyspà Fyn i miejscowoêcià Fredericia drogà E45 w kierunku Arhus. Przed Vejle skr camy na drog 28 na Billund. OdłegłoÊç: 509 km od Karlskrony. Rekomendujemy zabranie własnego samochodu. Nocleg zarezerwujesz na /hotele

14 Møns Klint Poczuj 70 milionów lat historii! odkryj! 70 milionów lat historii Ziemi zobacz! najnowoczeêniejsze muzeum wejdê! do podziemnych tuneli zachwyç si! klifem mierzàcym 128 metrów Tajemnicza duƒska wyspa Møn, ponad 100 metrowe kredowe klify, ultranowoczesne muzeum historii Ziemi, cz Êciowo ukryte pod powierzchnià. Wybierz si do Geocentrum Møns Klint, by zobaczyç 70 milionów lat historii naszej planety! Zdecydujcie si na wycieczk z przewodnikiem pieszo lub na rowerze. Na skalistej wyspie o wysokich brzegach, na niebie dostrzec mo na sokoły w drowne, pod nogami rosnà storczyki i inne rzadkie gatunki roêlin, a dookoła rozpoêciera si morze. Czas na wizyt w muzeum. Wzrok Ci nie myli... jego Êciany sà zakrzywione! W ten sposób zachowano rosnàce za budynkiem drzewa. By nie ingerowaç w górzysty teren, du a cz Êç budynku znalazła si te pod ziemià. Ekspozycje znajdujà si w nim w wysokich na 6 metrów i długich na 7-8 metrów komorach, przypominajàcych jaskinie. Wybraç mo ecie mi dzy innymi Âcie k MàdroÊci to podró od epoki dinozaurów po dzieƒ dzisiejszy! Interaktywna wystawa z efektami akustycznymi wymagała zastosowania specjalnego oêwietlenia oraz sufitów pochłaniajàcych dêwi k. Pi ciu duƒskich artystów zadbało o to, by wiedz o Ziemi przekazaç w atrakcyjny sposób, zainspirowała ich sama natura! parking 25 DKK przewodnik dostosowuje wypraw do kondycji fizycznej i wieku uczestników znalezione na klifie skamieliny mo esz zabraç do domu, skonsultuj to jednak z obsługà na klifach roêliny sà pod ochronà Budow muzeum sfinansowano ze Êrodków fundacji zało onej przez okolicznych mieszkaƒców, którym zale ało na utworzeniu muzeum geologicznej historii Danii. orientacjne CENY BILETÓW: dzieci poni ej 3 lat bezpłatnie, dzieci 3-11 lat 75 DKK, dzieci powy ej 11 lat i doroêli 115 DKK. Wycieczki z przewodnikiem i kino 3D w cenie biletu. Z Karlskrony drogà E22 do Malmö, dalej mostem Øresundsbron i za Kopenhagà trasà E47/E55 na południe. Na wysokoêci Stensved skr camy na drog 59, na wyspie Møn kontynuujemy drogà 287 w kierunku Borre. OdległoÊç: 372 km od Karlskrony. GODZINY OTWARCIA 2012: oraz codziennie codziennie Muzeum zachwyca swojà nowoczesnoêcià i sposobem dostarczania informacji. Jest to nie tylko kopalnia wiedzy, ale równie Êwietna zabawa i doêwiadczenie. znalezione na wakacje.wp.pl Rekomendujemy zabranie własnego samochodu. Nocleg zarezerwujesz na /hotele

15 Givskud Zoo Rozgość się na obiedzie u słonia! poznaj! ginàce gatunki zwierzàt zobacz! co jedzà na obiad lwy i makaki wybierz si! na safari po sawannie pocz stuj! wielbłàda warzywami Nosoro ce słynà ze spokoju i błogiego lenistwa? Zmienisz zdanie, kiedy zobaczysz, co wyprawiajà w porze obiadu. Przekonaj si o tym w parku Givskud Zoo, gdzie spotkaç mo na ponad 90 gatunków zwierzàt z Ameryki Południowej, Północnej oraz Afryki i Azji. Najciekawsza jest pora karmienia. Mo na wtedy zobaczyç jak wyglàda posiłek makaków, lwów, słoni, goryli czy nosoro ców i posłuchaç opowieêci ich opiekunów. Czy karmiłeê ju kiedyê wielbłàda marchewkà? Polecamy spacer, przeja d k samochodem lub Safari Busem. Wyjedê na przestrzenne sawanny do strefy lwów. Przez okno na wyciàgni cie r ki podziwiaj yrafy, strusie, pandy, lemury i inne zwierz ta. Ciekawe czy uda Ci si wêród nich wypatrzeç nosoro ca? Mo esz te przesiàêç si do Pociàgu Safari. Przeje dzamy obok ogromnego placu zabaw i... uwaga! To strefa mniejszych zwierzàt. Karmienie smukłych lam i upartych osiołków sprawi radoêç maluchom, starszakom te. jeszcze przed przyjazdem mo esz poprosiç Zoo o przygotowanie kosza piknikowego wypełnionego smakołykami (usługa płatna) mo liwoêç wprowadzenia psa na smyczy na czas safari mo esz pozostawiç go pod opiekà pracowników Zoo poranne zwiedzanie zoo od kuchni z karmieniem zwierzàt godz (konieczna rezerwacja, dodatkowo płatne) mo liwoêç noclegu na miejscu (hostel) Czy wiedziałeê, e a 25 % wszystkich ssaków zagro onych jest wygini ciem? Cz Êç z nich została obj ta ochronà w Givskud Zoo. orientacyjne GODZINY OTWARCIA 2012: , pon.-pt , weekendy do codziennie pon.-pt , weekendy do bilet wst pu: dzieci do 3 lat bezpłatnie, dzieci 3-11 lat 100 DKK, doroêli i dzieci powy ej 11 lat 170 DKK; Bus Safari: dzieci do 3 lat bezpłatnie, pozostali 30 DKK, Pociàg Safari: 20 DKK. Wjazd własnym samochodem bez dodatkowych opłat. Z Karlskrony drogà E22 do Malmö, dalej mostem Øresundsbron i trasà E20 w kierunku Odense. Za wyspà Fyn zje d amy za miejscowoêcià Fredericia na drog E45 w kierunku Arhus. W Vejle skr camy na drog 442. OdłegłoÊç ok. 514 km od Karlskrony. Planujàc wakacje, warto zwróciç uwag na Givskud Zoo. Gwarantuje ono moc wra eƒ i przedni wypoczynek dla całej rodziny. Marcin, znalezione na mojeopinie.pl Rekomendujemy zabranie własnego samochodu. Nocleg zarezerwujesz na /hotele

16 Tosselilla Wyszalej się po wsze czasy! popluskaj si! w basenach i na zje d alniach wyszalej si! w Lesie Tarzana przejedê si! na gokartach korzystaj! do woli z karuzeli Jest takie miejsce, o odwiedzeniu którego marzà dzieci mieszkajàce w południowej Szwecji. Nazwa Tosselilla wywołuje uêmiech na twarzach i oznacza, e za chwil nastàpi niezapomniana przygoda! Tosselilla podzielona jest na pi ç głównych cz Êci. Pierwszà z nich jest Kraina Wody, gdzie zaznasz kàpieli w 9 basenach, do których zjedziesz na 13 zje d alniach. Kraina Tivoli to wielkie wesołe miasteczko z wirujàcymi karuzelami, na których mo esz jeêdziç tyle ile pragniesz! W Krainie Letniej Zabawy poskaczesz na dmuchaƒcach, popływasz kajakiem, wdrapiesz si na wie zamku i rozpalisz własny grill (w giel i płyn do rozpałki w cenie!). JeÊli jesteê fanem dwóch lub czterech kółek, nie przegap Zabawy Na Kółkach! Przejedê si na gokartach, nietypowych rowerach i samochodach na pedały. W Lesie Tarzana wyszalejesz si w parku linowym, pokonasz tory przeszkód, spotkasz lamy i kuce szetlandzkie, a nawet zagrasz w minigolfa! parking dla goêci parku jest bezpłatny osoby kupujàce bilety online mogà skorzystaç z kolejki VIP i wejêç do parku szybciej wi kszoêç atrakcji zawarta w cenie biletu (baseny, zje d alnie, karuzele, jedna runda na gokartach) niektóre atrakcje sà dodatkowo płatne dost pne miejsce do grillowania i prosta gastronomia. Tosselilla to najwi kszy park rozrywki w Skanii. W minionym roku liczba odwiedzajàcych podwoiła si! oraz : doroêli i dzieci powy ej 100 cm wzrostu 180 SEK/ 1 dzieƒ, 280 SEK/dwa dni, dzieci do 100 cm wzrostu 20 SEK/1 dzieƒ, 40 SEK/2 dni, seniorzy SEK/1 dzieƒ; bilet popołudniowy po godz / SEK; : doroêli i dzieci powy ej 100 cm wzrostu 220 SEK/1 dzieƒ, 320 SEK/2 dni, pozostałe ceny bez zmian. Z Karlskrony trasà E22 (kierunek Malmö), nast pnie za Kristianstad trasà 19 przez Degerberg do Tomelilli. orientacyjne GODZINY OTWARCIA 2012: , 02-03, 05, 07, 09, 12-14, 16, 19-20,23-24, Całà rodzinà wybraliêmy si do wspaniałego parku. Niecała godzina drogi z Malmö, a takie atrakcje! Dla mnie Wodny Park zdecydowanie bije na głow wszystko inne razem wzi te. Aleksandra, znalezione na polskapakistansverige.pl Rekomendujemy zabranie własnego samochodu. Nocleg zarezerwujesz na /hotele

17 A jeśli wolisz zorganizowany wyjazd... Propozycje zorganizowanych wycieczek ze Stena Line: Wybierz zorganizowanà wycieczk ze Stena Line Twoje dzieci b dà mogły bawiç si w grupie rówieêników, a Ty zyskasz chwil dla siebie. Nasi doêwiadczeni przewodnicy zadbajà, by wyprawa była niezapomnianym prze yciem. Na statku zorganizujemy rozrywk zarówno dla Ciebie, jak i Twoich dzieci. Podczas rejsu młodsze dzieci b dà si bawiç w pokładowym pokoju zabaw, oglàdaç bajki i rysowaç. Starsze pociechy i nastolatki zajmà si grami na x-boxach oraz grami zr cznoêciowymi. Kiedy najmłodsi pójdà spaç w wygodnych kabinach, rodzice b dà si mogli zrelaksowaç w barach i restauracjach na pokładzie. Podczas wycieczek autokarowych przewodnicy przedstawià Wam bajkowy Âwiat Pippi, zdradzà tajemnice zamku w Kalmarze, podpowiedzà gdzie zobaczyç mo na nawet najbardziej nieêmiałe łosie. A to dopiero poczàtek atrakcji! Wycieczkom towarzyszyç b dà gry i zabawy oraz ciekawostki dotyczàce Skandynawii i jej mieszkaƒców. Cudownie b dzie tak sp dzaç czas ze swoim dzieckiem! Weekend na morzu Rejs Wakacyjny Wyrwij si z codziennoêci i odpłyƒ na drugi brzeg lata! Poczuj, jakà frajdà jest podró wielkim statkiem i dotyk morskiej bryzy na twarzy. Podziwiaj widok malowniczych szwedzkich wysepek, urok bezkresnego morza i korzystaj z wielu atrakcji na pokładzie promu. Przekonaj si, jak wspaniała mo e byç morska przygoda Morska przygoda W cenie m.in.: podró promem do Szwecji i z powrotem, nocleg w kabinie 2-os. z łazienkà, rozrywka na promie. Szwecja dla dzieci Rejs wielkim statkiem, moc zabawy dla najmłodszych i troch starszych, atrakcje turystyczne, parki zabaw i rozrywki, Karlskrona oczami dzieci słowem... morska przygoda specjalnie dla rodzin. Popłyƒ w rejs i przekonaj si, jak cudownie mo esz bawiç si ze swoim dzieckiem! Przygody na morzu i làdzie W cenie m.in.: podró promem do Szwecji i z powrotem, nocleg w kabinie 2-os. z łazienkà, atrakcje dla dzieci wst p m.in. do Muzeum Morskiego oraz Barnens Lekland, Barnens Gˆrd lub Boda Borg, przejazd autokarem z przewodnikiem, rozrywka na promie, ubezpieczenie NW i KL. Rejs trwa 2 dni, wypłyni cia: piàtki i soboty przez cały rok oraz codziennie w wakacje ( ). Cena od 199 zł na osob. Dzieci 50% ceny! Rejs trwa 3 dni, wypłyni cia: 13.04, 03.05, (Dzieƒ Dziecka), 01.07, 08.07, 15.07, 22.07, 29.07, 05.08, 12.08, 19.08, oraz (Mikołajki). Cena od 459 zł na osob. Zni ka dla dzieci. Wi cej szczegó ów na Wi cej szczegó ów na

18 Propozycje zorganizowanych wycieczek ze Stena Line: Kraina Pippi Łosie i kraina szkła Legoland i Kopenhaga Legoland i safari Givskud Wybierz si na niezwykłe spotkanie z bohaterami ksià ek z powieêci Astrid Lindgren. Rejs statkiem, wycieczka przez Szwecj i dwa pełne dni zabawy w tematycznych parkach rozrywki ta wyprawa zachwyci i dorosłych, i dzieci! Poznaj histori Kalmaru i odkryj krajobrazy Olandii. Baw si z całà rodzinà w zoo i wesołym miasteczku oraz z Pippi i Karlssonem w Âwiecie Astrid Lindgren. To b dzie niezapomniany wyjazd! Zabawa z Pippi Zobacz to, co najciekawsze w Szwecji: od zabytków po krajobrazy. Daj si uwieêç pi knu Smˆlandii. W smˆlandzkiej hucie szkła, pod okiem specjalistów własnor cznie stworzysz i wygrawerujesz szklanà pamiàtk z podró y. Staƒ oko w oko z łosiem symbolem Szwecji. Kilka z nich ju czeka na Was przy wejêciu do parku łosi! Po tym emocjonujàcym spotkaniu odkryjesz tajemnice renesansowego zamku w Kalmarze. To b dzie przygoda! Oko w oko z łosiem PuÊç wodze fantazji i wybierz si na wypraw, o jakiej nawet nie marzyłeê! Poznaj Êwiat zbudowany z 58 milionów klocków LEGO. W parku rozrywki LEGOLAND, fantazja Twoich dzieci i Twoje dzieci ce wspomnienia stanà si rzeczywistoêcià. Ponad 50 niesamowitych atrakcji, 8 krain tematycznych, a wszystko zbudowane z klocków LEGO to b dzie niezapomniane prze ycie dla Ciebie i Twoich dzieci. Skandynawia w pigułce Przygotuj si na moc niecodziennych atrakcji! W Givskud Zoo poznasz a 90 gatunków zwierzàt. Wczesny ranek to pora karmienia mo e uda Ci si nakarmiç wielbłàda lub leniwca? To b dà niepowtarzalne emocje! Przez okno autobusu podziwiaj lwy i yrafy sà na wyciàgni cie r ki. Po atrakcjach safari czas na szaleƒstwa w parku rozrywki LEGOLAND. Wspaniałà zabaw czas zaczàç! 4 dni w Szwecji i Danii W cenie m.in.: podró promem do Szwecji i z powrotem, wycieczka autokarowa z przewodnikiem, cały dzieƒ w parku Âwiat Astrid Lindgren, nocleg w hotelu w centrum Kalmaru, przejazd mostem na Olandi, cały dzieƒ w Parku Rozrywki i Zoo na Olandii, rozrywka na promie, 2 noclegi w kabinie 2-os. wew. z łazienkà, ubezpieczenie NW i KL. W cenie m.in.: podró promem do Szwecji i z powrotem, całodzienna wycieczka autokarowa z przewodnikiem, zwiedzanie parku łosi, zwiedzanie huty szkła, obiad w hucie szkła, rozrywka na promie, 2 noclegi w kabinie 2-os. wew. z łazienkà, ubezpieczenie NW i KL. W cenie m.in.: podró promem do Szwecji i z powrotem, 3-dniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem, cały dzieƒ w parku Legoland, 2 noclegi w hotelu Legoland Village (nocleg ze Êniadaniem i kolacjà), przejazd przez most Øresundsbron, wizyta w Kopenhadze mo liwoêç wejêcia do Tivoli, rejs statkiem po kanałach Kopenhagi, rozrywka na promie dla dzieci i dorosłych, 2 noclegi w kabinie 2-os. z łazienkà, ubezpieczenie NW i KL. W cenie m.in.: podró promem do Szwecji i z powrotem, 4-dniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem, cały dzieƒ w parku Legoland, 3 noclegi w hostelu Givskud Zoo (ze Êniadaniem i kolacjà), przejazd przez most Øresundsbron, przejazd autokarem przez park safari, wst p całodzienny do parku/zoo Givskud ze wszystkimi atrakcjami, wizyta w Kopenhadze mo liwoêç wejêcia do Tivoli, rejs statkiem po kanałach Kopenhagi, rozrywka na promie dla dzieci i dorosłych, 2 noclegi w kabinie 2-os. z łazienkà, ubezpieczenie NW i KL. Rejs trwa 4 dni, wypłyni cia: 02.07, 28.07, Cena od 899 z na osob. Zni ka dla dzieci. Rejs trwa 3 dni, wypłyni cia: 01.05, 17.05, 01.06, 14.06, 27.07, 16.08, 31.08, 14.09, 04.10, Cena od 499 zł na osob. Zni ka dla dzieci. Rejs trwa 5 dni, wypłyni cia: 31.05, 25.06, 09.07, 16.07, 30.07, Cena: od 1499 zł na osob. Zni ka dla dzieci. Rejs trwa 6 dni, wypłyni cia: 13.08, Cena: od 1499 zł na osob. Zni ka dla dzieci. Wi cej szczegó ów na Wi cej szczegó ów na Wi cej szczegó ów na Wi cej szczegó ów na

19

Norwegia w pigułce. Bornholm dla ka dego. Helsinki rozkwitają wiosną. Karlskrona dla rodziny. Sztokholm na rowerze. Rajskie Lofoty.

Norwegia w pigułce. Bornholm dla ka dego. Helsinki rozkwitają wiosną. Karlskrona dla rodziny. Sztokholm na rowerze. Rajskie Lofoty. Sponsorzy: Sponsor: PL Wydawca: Norwegia w pigułce Bornholm dla ka dego Helsinki rozkwitają wiosną Karlskrona dla rodziny Sztokholm na rowerze Rajskie Lofoty 2 Odkryj Europę / NORWEGIA Odkryj Europę /

Bardziej szczegółowo

VisitDenmark. ANIA- Wpadnij do sąsiadów! Bornholm. dodatek specjalny. www.visitdenmark.pl

VisitDenmark. ANIA- Wpadnij do sąsiadów! Bornholm. dodatek specjalny. www.visitdenmark.pl ANIA- Wpadnij do sąsiadów! VisitDenmark www.visitdenmark.pl Bornholm dodatek specjalny 5 15 28 5 10 11 12 14 15 27 28 30 32 34 35 36 38 40 42 Odwiedź Danię Kopenhaga - miasto wiecznie młode WOKÓŁ KOPENHAGI

Bardziej szczegółowo

Segment o rosnàcym potencjale

Segment o rosnàcym potencjale Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16 e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007.

Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007. Szwajcaria. Twój kierunek. MojaSzwajcaria.pl Informator dla biur podró y na lata 2006-2007. Spis treêci. Drogi GoÊciu, zwracaj uwag na znak Q! W programie Znak JakoÊci Szwajcarskiej Turystyki wiodàce

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner CHORWACJA REJSY TRASA I: Zatoka Kvarner CHO1111 Opatija Krk Rab Zadar Molat (Ilovik) Lošinj Cres Opatija Rejs klasycznym aglowcem przez Zatok Kvarner, wzdłu wspaniałego adriatyckiego wybrze a od Opatiji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA

Bardziej szczegółowo

W poprzednim roku Świętokrzyskie zainwestowało w promocję ponad sześć milionów złotych. na te dwa dni wyje d ali do sàsiadujàcych

W poprzednim roku Świętokrzyskie zainwestowało w promocję ponad sześć milionów złotych. na te dwa dni wyje d ali do sàsiadujàcych Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16 e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

DRODZY CZYTELNICY WST P

DRODZY CZYTELNICY WST P WST P str. 34-36 DRODZY CZYTELNICY Na powitanie lata przygotowaliêmy dla Was nowe wydanie move. Zapraszamy do jego lektury z tym wi kszà przyjemnoêcià, e od tego numeru towarzyszyç nam b dà autorzy felietonów,

Bardziej szczegółowo

rejsy po ŚWiecie zapraszamy - W celu uzyskania informacji onajkorzystniejszych cenach: spis treści WyGraj rejs skontaktuj się odwiedź stronę

rejsy po ŚWiecie zapraszamy - W celu uzyskania informacji onajkorzystniejszych cenach: spis treści WyGraj rejs skontaktuj się odwiedź stronę REJSY PO ŚWIECIE 2013-2014 ZAREZERWUJ SWÓJ REJS JUŻ TERAZ! Patrz STRONY 84 85 FLOWRIDER kolejka TYROLSKA BAR RISING TIDE Naucz się ujarzmiać fale na pierwszym na świecie pokładowym symulatorze surfingu.

Bardziej szczegółowo

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne. Pomorze WYDANIE SPECJALNE. Rodzinny Magazyn Trójmiasta (33) 2015. www.maluchy3miasta.pl. numer wydanie specjalne. egzemplarz bezpłatny

Atrakcyjne. Pomorze WYDANIE SPECJALNE. Rodzinny Magazyn Trójmiasta (33) 2015. www.maluchy3miasta.pl. numer wydanie specjalne. egzemplarz bezpłatny 3 Rodzinny Magazyn Trójmiasta 3 (33) 2015 numer wydanie specjalne WYDANIE SPECJALNE egzemplarz bezpłatny Atrakcyjne Pomorze 37 QR CODE Wygenerowano na www.qr-online.pl Skimboarding jest sportem wodnym,

Bardziej szczegółowo

Wyobraź sobie miejsce pulsujące rodzinną zabawą, w którym od pierwszych chwil pobytu będziecie marzyć z otwartymi oczami.

Wyobraź sobie miejsce pulsujące rodzinną zabawą, w którym od pierwszych chwil pobytu będziecie marzyć z otwartymi oczami. BrOSZUra CaŁOrOCZNa: kwiecień 2015 - MarZEC 2016 MIEJSCE, GDZIE SPEŁNIAJĄ SIĘ MARZENIA Wyobraź sobie miejsce pulsujące rodzinną zabawą, w którym od pierwszych chwil pobytu będziecie marzyć z otwartymi

Bardziej szczegółowo

EGIPT SHARM EL SHEIKH

EGIPT SHARM EL SHEIKH WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Kwesta na cmentarzu ju siódma!

Kwesta na cmentarzu ju siódma! æ Kwesta na cmentarzu ju siódma! T radycyjnie w dniach 1-2 listopada odb dzie si kolejna, ju siódma Kwesta na Rzecz Renowacji Pomników Wasilkowskiego Cmentarza. Pomysłodawc i organizatorem zbiórki jest

Bardziej szczegółowo

2/2014 (103) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA ISSN 1428-3328 METRO NA ÂWIECIE

2/2014 (103) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA ISSN 1428-3328 METRO NA ÂWIECIE 2/2014 (103) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA ISSN 1428-3328 1 METRO NA ÂWIECIE informacje bie àce 2 Informacje bie àce 3 Historia polskiego metra z ELEKTROBUDOWÑ SA w tle 4-6 Metro w 10 metropoliach

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ

Turystyka DOKĄD NA WEEKEND? Weekendowa 2013. Wydanie specjalne KRÓTKIE WYPADY TO PRZYSZŁOŚĆ Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem, ul. Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16 www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII NR 454 455 LIPIEC SIERPIE 2009

POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII NR 454 455 LIPIEC SIERPIE 2009 POLSKA MISJA KATOLICKA w SZWAJCARII NR 454 455 LIPIEC SIERPIE 2009 DE LA PASTORALE CATHOLIQUE POLONAISE EN SUISSE DER KATHOLISCHEN POLENSEELSORGE IN DER SCHWEIZ DELLA PASTORALE CATTOLICA POLACCA IN SVIZZERA

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice tel. 32/253 02 07, 32/605 30 90. Drodzy Paƒstwo!

BIURO PODRÓ Y EURO POL TOUR Al. Korfantego 79, 40-160 Katowice tel. 32/253 02 07, 32/605 30 90. Drodzy Paƒstwo! Drodzy Paƒstwo! Na przestrzeni kilkunastu lat działalnoêci naszej firmy (od 1992 r) wysłaliêmy setki tysi cy turystów na wczasy i wy - cieczki po całym Êwiecie, nawià zaliêmy przyjaênie z wieloma stałymi

Bardziej szczegółowo

EGIPT - PO DWÓCH STRONACH MORZA CZERWONEGO 15 dni

EGIPT - PO DWÓCH STRONACH MORZA CZERWONEGO 15 dni EGIPT - PO DWÓCH STRONACH MORZA CZERWONEGO 15 dni PRZELOT LOKALNY W CENIE od 3149 PLN cena po rabacie promocyjnym REJS PO NILU LUKSOR I STARO YTNE TEBY ÂWIÑTYNIA HORUSA W EDFU MUZEUM EGIPSKIE W KAIRZE

Bardziej szczegółowo

DZWONIÑCE CEDRY ROSJI ksi ga I

DZWONIÑCE CEDRY ROSJI ksi ga I DZWONIÑCE CEDRY ROSJI ksi ga I Spis treêci Od t umacza... 3 O autorze... 3 Dzwoniàcy cedr... 3 ANASTAZJA - ksi ga I... 8 Spotkanie... 8 Zwierz czy cz owiek? /... 10 Kim oni sà?... 11 LeÊna sypialnia...

Bardziej szczegółowo

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod

Dzieci odkrywajà i badajà przyrod Dzieci odkrywajà i badajà przyrod DROGA DO MOJEGO PRZEDSZKOLA Grupa wiekowa: 5 6-latki. Cele Dziecko: zdobywa orientacj w terenie, wymienia narzàdy zmys ów (oko, ucho, nos, r ka), wykorzystuje zmys y (np.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Objaśnienia znaków 6, 24 25, 51, 55. Po yteczne informacje 5. Komunikacja miejska 11. Muzea, koêcio y 14. Promenada Kultury 22

Spis treści. Objaśnienia znaków 6, 24 25, 51, 55. Po yteczne informacje 5. Komunikacja miejska 11. Muzea, koêcio y 14. Promenada Kultury 22 Spis treści 5 Po yteczne informacje 5 Komunikacja miejska 11 Muzea, koêcio y 14 14 Promenada Kultury 22 OsobliwoÊci, zwiedzanie miasta 26 Przedmioty antyczne 36 Muzyka, teatr, wydarzenia 38 Okolice Budapesztu

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE dla całej rodziny

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE dla całej rodziny PODRÓŻE MAŁE I DUŻE poradnik dla całej rodziny Rodzinne podróże wspiera Spis treści: Kolej na rodzinę z dziećmi 3 Planujemy podróż: od klikania do podróżowania 4 Polska jest piękna 6 Polska Północna 7

Bardziej szczegółowo