Tradycyjne i elektroniczne ród a w dzia alno ci Informacyjnej Biblioteki G ównej Akademii Morskiej w Szczecinie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tradycyjne i elektroniczne ród a w dzia alno ci Informacyjnej Biblioteki G ównej Akademii Morskiej w Szczecinie."

Transkrypt

1 Tradycyjne i elektroniczne ród a w dzia alno ci Informacyjnej Biblioteki G ównej Akademii Morskiej w Szczecinie. ównym zadaniem i celem wszystkich bibliotek jest zaspokajanie zmieniaj cych si w czasie potrzeb u ytkowników, poprzez organizowanie dost pu do niezb dnych ytkownikom róde informacji. Na bibliotekach akademickich, które oprócz dzia alno ci us ugowej bior aktywny udzia w procesie kszta cenia i wychowania m odzie y, prowadz dzia alno naukowo- badawcz, bibliograficzn i edytorsk spoczywa tak e budowanie spo ecze stwa informacyjnego. Komputeryzacja us ug elektronicznych ca kowicie zmieni a oblicze bibliotek, które dzi ki zastosowaniu nowych technologii poszerzaj us ugi informacyjne, dostosowuj c swoj ofert do potrzeb rodowiska któremu maj s. Biblioteki te coraz cz ciej pe ni rol centrum informacyjnego uczelni, wyspecjalizowanego w obs udze u ytkowników w asnych, tj. pracowników naukowych, doktorantów, studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i pozosta ych pracowników uczelni oraz czytelników z zewn trz : studentów z innych uczelni, odzie szkoln i pracowników ró nych instytucji. Oferta us ug informacyjnych w bibliotekach naukowych i naukowo-badawczych zale na jest w ogromnym stopniu od oczekiwa i rzeczywistych potrzeb rodowiska, któremu ma s oraz fachowo ci pracuj cych w niej osób. Coraz lepiej wykszta cona kadra bibliotek zmuszona jest do ci ego podnoszenia w asnych kwalifikacji i umiej tno ci w pos ugiwaniu si narz dziami elektronicznymi, aby sprosta zapotrzebowaniom informacyjnym swoich u ytkowników. Nawet najlepiej wykszta ceni i biegle pos uguj cy si narz dziami elektronicznymi bibliotekarze nie s w stanie wyj naprzeciw oczekiwaniom u ytkowników je eli nie dysponuj odpowiednim bud etem. Zakup, cz sto bardzo drogich elektronicznych róde informacji prezentuj cych najnowsze osi gni cia wiedzy wiatowej w postaci pe notekstowych baz czasopism i ksi ek w ilo ci satysfakcjonuj cej u ytkowników jest cz sto poza mo liwo ciami bibliotek.

2 ytkownicy bibliotek z kolei powinni umiej tnie okre li swoje potrzeby informacyjne, tak, aby szybko dotrze do w ciwego ród a informacji. W bibliotece uczelnianej s ró ne wydawnictwa przeznaczone dla ró nych typów u ytkowników, a najtrudniejszym zadaniem jest skierowanie konkretnych u ytkowników do najbardziej przydatnej im literatury. To co dla jednego czytelnika jest odkryciem, inny traktuje jak codzienny warsztat pracy i odwrotnie, to co jest niezb dne w pracy jednego z nich, dla drugiego b dzie nadmiarem informacji lub informacj zbyteczn. Oczekiwania u ytkowników s wi c najistotniejszym elementem w doborze róde informacyjnych. Na naszej uczelni osobami uprawnionymi do korzystania z biblioteki s : pracownicy i studenci AM doktoranci AM uchacze i pracownicy Policealnej Szko y Morskiej uczniowie Technikum Morskiego i Technikum Mechanicznego (ZSTiM) studenci innych uczelni Szczecina pod warunkiem posiadania karty mi dzybibliotecznej pracownicy P M uczestnicy kursów SDKO Pracownicy Akademii Morskiej s najwa niejsza grup u ytkowników naszej biblioteki, których zainteresowania naukowe zwi zane s z szeroko poj tematyk morsk,. Oczekuj oni informacji szybkiej, prezentuj cej najnowsze osi gni cia wiatowe, przydatnej do prowadzenia bada naukowych, samokszta cenia oraz prowadzenia zada dydaktycznych. Biblioteka wychodz c naprzeciw ich oczekiwaniom prowadzi bardzo skrupulatn polityk doboru literatury zgodn z oczekiwaniami tej grupy. Inn grup u ytkowników s studenci, którzy w odró nieniu od pracowników ch tniej korzystaj z elektronicznego katalogu biblioteki i z mo liwo ci wyszukiwawczych jakie stwarza Internet. Preferuj elektroniczne serwisy z przyjaznymi interfejsami i mo liwo ci równoczesnego przeszukiwania wielu róde w krótkim czasie. Potrzebuj podstawowych materia ów ze studiowanych dziedzin, w wersji drukowanej i elektronicznej. Akademia Morska kszta ci studentów na wysoko wykwalifikowane morskie kadry oficerskie: nawigatorów i mechaników. Wydzia Nawigacyjny kszta ci studentów w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech kierunkach kszta cenia. Oprócz specjalno ci typowo morskich

3 jak np. nawigacja morska, in ynieria ruchu morskiego. Uczelnia prowadzi kierunki nie zwi zane z prac na morzu np. Geodezje i Kartografi. Wydzia Mechaniczny dzia aj cy w ramach cywilnej uczelni pa stwowej Akademii Morskiej w Szczecinie kszta ci in ynierów i magistrów in ynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. Wydzia In ynieryjno-ekonomiczny Transportu którego g ównym celem jest kszta cenie wysoko wykwalifikowanych kadr zarz dzaj cych w zakresie logistyki i europejskiego systemu transportowego, firm spedycyjnych i transportowych ze szczególnym uwzgl dnieniem portów morskich i eglugi ródl dowej Rodzaj kursów prowadzonych przez Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich zwi zany jest z zapotrzebowaniem zatrudnionej na statkach floty morskiej kadry oficerskiej. Na prowadzonych kursach podnosz swoje kwalifikacje zawodowe ( takie jak :uzyskiwanie wy szych dyplomów morskich nawigacyjnych i mechanicznych ), cyklicznie odnawiaj posiadane dyplomy i uzyskuj uprawnienia specjalistyczne wymagane na niektórych typach statków ( np. chemikaliowcach, gazowcach, kontenerowcach, itd.). Szczególn rol w ca ym procesie wspó pracy z u ytkownikiem pe ni bibliotekarz, który sprawnie porusza si w przestrzeni biblioteki hybrydowej cz ciowo tradycyjnej i elektronicznej Jest po rednikiem mi dzy zasobami informacji a u ytkownikiem poszukuj cym uporz dkowanej wiedzy. Wykorzystuj c nowe technologie pe ni on funkcje zarówno administratora jak i twórcy zasobów cyfrowych, prowadzi dzia alno promocyjn us ug bibliotecznych, organizuje szkolenia, zna j zyki obce, nieustannie podwy sza swoje kwalifikacje. Nale y te pami ta, e stworzenie nawet najlepszego serwisu informacyjnego nie zwalnia bibliotekarza od bezpo redniej opieki nad u ytkownikiem, cz sto nieobytego z nowoczesnymi technikami informacyjnymi, a tak e zagubionego w masie informacji pochodz cych z dost pnych róde. Pracownicy Informacji Naukowej BG AM pomagaj w poszukiwaniu literatury na okre lony temat, w korzystaniu z opracowa informacyjnych, uzupe nianiu danych bibliograficznych dokumentów wskazuje biblioteki polskie i zagraniczne posiadaj ce poszukiwane zbiory

4 szkol u ytkowników w zakresie obs ugi katalogu komputerowego udost pniaj stanowiska komputerowe w celu przeszukania katalogów oraz dost pnych baz danych przygotowuj dyplomantów, do samodzielnego wyszukiwania literatury potrzebnej do pracy naukowej i dyplomowej udost pnia wybrane normy PKN udost pnia wybrane prace dyplomowe (studentom AM za zgod promotora) Informacja biblioteki AM bazuje na tradycyjnych ród ach do których zaliczy trzeba wszelkiego rodzaju drukowane informatory, rezolucje i kodeksy Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO ), encyklopedie, s owniki, wydawnictwa naukowe, podr czniki, skrypty, materia y konferencyjne, publikacje Polskiego Rejestru Statków, normy PKN oraz prace dyplomowe (studentom AM za zgod promotora). Obecnie biblioteki akademickie swoj dzia alno opieraj coraz cz ciej o ród a elektroniczne. W bibliotekach nowe technologie elektroniczne i narz dzia komunikacyjne przeobrazi y procesy biblioteczne, przede wszystkim procesy: informacyjny i udost pniania. Nowym zadaniem sta o si, obok klasycznego udost pniania róde informacji, zapewnienie do nich bezpo redniego dost pu poprzez systemy ogólnobiblioteczne i sieci komputerowe o ró nym zasi gu. Ten odmienny warsztat informacyjny pozwala korzysta z zasobów metainformacji wielu bibliotek, baz danych i serwisów informacyjnych. Ponadto nowoczesne narz dzia daj ytkownikom mo liwo zamawiania dokumentów w postaci elektronicznej. Co do mo liwo ci wykorzystywania internetowych róde, to jednak trzeba pami ta o do szybkiej dezaktualizacji informacji tam zawartych, o zmianie adresów lub po prostu likwidacji wielu stron WWW. Bardziej aktualnym i pe niejszym ród em danych s elektroniczne katalogi, bazy i portale prowadzone przez wyspecjalizowane firmy. Prawie wszystkie wi ksze biblioteki na swoich stronach WWW zamieszczaj linki do stron innych bibliotek. To bardzo cenne u atwienie i skrócenie drogi w naszych poszukiwaniach. W ten najprostszy sposób mamy dost p do zbioru informacji o zasobach wielu bibliotek, zbioru, który mo e tymczasem pe ni funkcj katalogu centralnego. Du e biblioteki tworz tak e swego rodzaju biblioteczne portale, zamieszczaj c zbiory linków z dost pem do wielu baz bibliograficznych, cz sto pe notekstowych, wydawnictw,

5 czasopism, instytucji. Interesuj ce dziedzinowe katalogi adresów tworz niekiedy na swoich stronach redakcje czasopism fachowych. Dobrym przyk adem takiego bibliotecznego katalogu jest np. zbiór linków tworzony przez EBIB lub BazTOL. Portal ten jest to dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jako ci, zwi zanych tematycznie z naukami technicznymi. Linki jedynie do katalogów innych bibliotek to za ma o. Warsztat informacyjny musi obejmowa znacznie szerszy wybór róde. Uporz dkowany i szybki dost p do bibliotecznych katalogów i baz bibliograficznych jest niezwykle wa ny. Najbardziej wykorzystywanymi ród ami elektronicznymi informacji naukowej w dzia alno ci informacyjnej bibliotek s : - katalogi online informuj ce o zasobach w asnych i innych bibliotek - katalogi wydawnictw zwartych - katalogi czasopism - katalogi zbiorów specjalnych - czasopisma elektroniczne Korzystanie z dost pu online do naukowych tytu ów odbywa si mo e na poziomie: - spisów tre ci czasopism - abstraktów artyku ów - pe nych tekstów artyku ów - bazy danych - bazy on-line - bazy na CD-ROM ( w swoich zbiorach posiadamy zarówno bazy o tematyce morskiej jak i tematyce prawniczej) Biblioteka AM cz sto testuje wszelkiego rodzaju bazy. W chwili obecnej posiadamy testowy dost p do czytelni internetowej ksi ek elektronicznych Ibuk. Ibuk.pl to pierwsza i najwi ksza w Polsce czytelnia podr czników akademickich i ksi ek naukowych w j zyku polskim z zakresu humanistyki, nauk spo ecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki.

6 Wraz z Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka podj li my si realizacji Biblioteki Cyfrowej wiat Morskich Publikacji, której g ównym celem jest umo liwienie i atwienie szerokiego, zdalnego dost pu do róde wiedzy i zasobów cyfrowych. Jest to pierwsza w Polsce bran owa biblioteka cyfrow dotycz ca gospodarki morskiej. S y wielu grupom odbiorców, zarówno instytucjom, jak i indywidualnym u ytkownikom. Efektem zastosowania jej jest niew tpliwie : -wymiana my li i prac naukowo-badawczych oraz do wiadcze mi dzy kadr naukow i podmiotami gospodarczymi -podniesienie konkurencyjno ci AM w Szczecinie, na rynku krajowym i europejskim jako instytucji naukowej dbaj cej o rozwój form kszta cenia - podniesienie atrakcyjno ci naszej uczelni jako partnera w mi dzynarodowych projektach badawczych w dziedzinie gospodarki morskiej Pozyskanie rodków z projektu umo liwi o zakup 6 baz morskich zawieraj cych informacje na tematy: portów i terminali, budownictwa okr towego, statków, bezpiecze stwa na morzu itp. Wszystkie bazy niew tpliwie b bardzo pomocne zarówno pracownikom naukowym, studentom jak i wszystkim innym grupom interesuj cym si tematyk morsk. Biblioteka AM wykupi a dost p do profesjonalnej platformy internetowej Morski Wortal, sk adaj cej si ze zbioru informacji o polskich portach i przystaniach rybackich wraz z mapkami i przepisami portowymi, egludze i przemy le okr towym. Zawiera tak e dane tele-adresowe ok firm zwi zanych z gospodark morsk. Ponadto uczelnia posiada pe notekstowe bazy ksi ek, czasopism wiatowych wydawców z wielu dziedzin technicznych. Biblioteka akademicka ma sta e wyznaczone miejsce i rol w procesie dydaktycznym uczelni. Jej misj jest rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych studentów, pracowników, a tak e innych grup u ytkowników. Biblioteki staraj si zaspokoi rosn ce wymagania u ytkowników zwi zane z nowoczesnymi technikami informacyjnymi, g ownie poprzez w ciwy dobór róde i wygodne oraz efektywne ich udost pnianie.

7 Wymagania u ytkowników nowoczesnej biblioteki akademickiej w zakresie zintegrowanych, profesjonalnych us ug informacyjnych mo na podsumowa nast puj co: - dost p do bogatych, wielotematycznych e-kolekcji czasopism i ksi ek z mo liwo ci wp ywu na ich zawarto oraz do zasobów naukowych open-access i repozytoriów instytucjonalnych - wprowadzenie nowoczesnych technologii u atwiaj cych prac (serwery linkuj ce, systemy zdalnego dost pu, równoczesne przeszukiwanie wielu róde informacji, elektroniczne dostarczanie dokumentów, listy czasopism A-Z, przyjazna strona domowa biblioteki jako ród o kompleksowej informacji, dodatkowe us ugi on-line: automatyczna rezerwacja i prolongata ksi ek) - stworzenie dobrych warunków do edukacji na odleg poprzez digitalizacj jak najwi kszej liczby skryptów, ksi ek, podr czników i innych materia ów - odpowiednia przestrze do pracy wyposa ona w nowoczesny sprz t komputerowy i bezprzewodowy internet - fachowa pomoc bibliotekarza specjalisty Zadowolony u ytkownik to tak e wielka satysfakcja dla bibliotekarza.

INTERNAL RELATIONS W ZARZ DZANIU UNIWERSYTETEM 1 INTERNAL RELATIONS UNIVERSITY OF MANAGEMENT

INTERNAL RELATIONS W ZARZ DZANIU UNIWERSYTETEM 1 INTERNAL RELATIONS UNIVERSITY OF MANAGEMENT Micha Kaczmarczyk Wy sza Szko a Humanitas w Sosnowcu INTERNAL RELATIONS W ZARZ DZANIU UNIWERSYTETEM 1 INTERNAL RELATIONS UNIVERSITY OF MANAGEMENT STRESZCZENIE Wewn trzny PR stanowi podstaw integracji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych

Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych mgr Maciej Schulz Katedra Marketingu Wydzia Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Miko aja Kopernika w Toruniu Determinanty sukcesu nowych produktów sektora us ug finansowych 1. Wprowadzenie Rynek

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. T. Ko ciuszki Wydzia Mechaniczny Instytut Informatyki Stosowanej Kierunek studiów: Informatyka Specjalno : Informatyka Stosowana STUDIA STACJONARNE PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

szkolenia w Polsce 2010

szkolenia w Polsce 2010 szkolenia w Polsce 2010 pa dziernik 2010 cena 70 z na rynku szkoleniowym trendy bud ety szkoleniowe rm w badaniach FOZ doskonalenie pracowników z niskimi kwali kacjami optymalizacja dzia a rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania zawodu ksi gowego fragmenty bada

Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania zawodu ksi gowego fragmenty bada ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 5 18 Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowo do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu

KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu PL PL

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 4 (XIX) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 Maria Parli ska 1 Anna Pomaska Katedra Ekonomiki Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI AUDYTU W BANKU CENTRALNYM. Dokument SIGMY nr 24

PRAKTYKI AUDYTU W BANKU CENTRALNYM. Dokument SIGMY nr 24 S IGMA Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries NARODOWY BANK POLSKI Departament Rewizji PRAKTYKI AUDYTU W BANKU CENTRALNYM Dokument SIGMY nr 24 Podzi

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji

E-commerce jako element wspomagaj cy funkcjonowanie krajowego operatora pocztowego w obliczu globalizacji mgr Agnieszka Budziewicz Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji mgr Anna Drab-Kurowska Katedra Polityki Gospodarczej czno ci Wydzia Zarz dzania i Ekonomiki Us ug Uniwersytet Szczeci ski E-commerce

Bardziej szczegółowo

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe

Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe Hurtownia danych w systemie zarz dzania wiedz rozwi zanie modelowe M. KIEDROWICZ,. WIECZOREK maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl Instytut Systemów Informatycznych Wydzia Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. dr hab. Leszek Kozio Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna w Tarnowie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Codzienne funkcjonowanie obywateli, instytucji

Codzienne funkcjonowanie obywateli, instytucji Samorz dowe media internetowe uwarunkowania spo eczno-prawne wdra ania wymaga WCAG 2.0 Próba diagnozy dost pno ci (web accessibility) i u yteczno ci (web usability) Krzysztof Kowalik Codzienne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych

Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 116 138 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.8 Zarz dzanie wiedz narz dziem doskonalenia znormalizowanych systemów jako ciowych Joanna

Bardziej szczegółowo