1) Dystrybutor (Partner Biznesowy) podmiot, który łączy z FM GROUP Polska Umowa Dystrybutorska (Partnerska);

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1) Dystrybutor (Partner Biznesowy) podmiot, który łączy z FM GROUP Polska Umowa Dystrybutorska (Partnerska);"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia Usługi FM GROUP News z dnia 5 lutego 2011 r. Rozdział I Pojęcia 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć: 1) Dystrybutor (Partner Biznesowy) podmiot, który łączy z FM GROUP Polska Umowa Dystrybutorska (Partnerska); 2) FM GROUP Mobile - firma FM GROUP MOBILE Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Żmigrodzka 247, Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca NIP: ; 3) FM GROUP Polska firma FM GROUP Polska Artur Trawiński z zakładem głównym we Wrocławiu (kod poczt ) przy ul. Żmigrodzkiej 247 (adres korespondencyjny: ul. Wrocławska 2a, Szewce, Wisznia Mała), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca NIP: , świadcząca Usługę Biuletyn FM GROUP News; 4) FM GROUP World firma FM GROUP World Artur Trawiński sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt ) przy ul. Żmigrodzkiej 247, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , posiadająca NIP: ; 5) Fundacja Golden Tulip fundacja Golden Tulip z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt ) przy ul. Żmigrodzkiej 247, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca NIP: ; 6) Informacja handlowa informacja przeznaczona pośrednio lub bezpośrednio do promowania Produktów FM GROUP i Usług Telefonii FM GROUP, a także wizerunku FM GROUP Polska, FM GROUP World, FM GROUP Mobile oraz Fundacji Golden Tulip, obejmująca w szczególności informacje o nowych Produktach FM GROUP i Usługach Telefonii FM GROUP, trwających promocjach, programach motywacyjnych, wydarzeniach i szkoleniach; 7) Numer Dystrybutora (Numer Partnerski) składający się z ciągu cyfr i liter niepowtarzalny numer, jaki otrzymuje Dystrybutor przy zawarciu Umowy Dystrybutorskiej (Umowy Partnerskiej) albo na podstawie postanowień Regulaminu Klubu FM GROUP lub Planu Marketingowego; 8) Plan Marketingowy zbiór zasad określających m.in. warunki konieczne do uzyskania przez Dystrybutora (Partnera) danego poziomu efektywności oraz obliczania prowizji (tj. rabatów albo wynagrodzeń) za uzyskanie danego poziomu efektywności;

2 9) Produkty FM GROUP produkty występujące w obrocie gospodarczym pod Znakiem FM GROUP, w tym Towary Telefonii FM GROUP; 10) Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia Usługi FM GROUP News wydany na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204, ze zm.); 11) Regulamin Klubu FM GROUP regulamin określający prawa i obowiązki Dystrybutorów (Partnerów) oraz FM GROUP Polska, stanowiący integralną część Umowy Dystrybutorskiej (Partnerskiej), dostępny po zalogowaniu na stronie internetowej FM GROUP Polska pod adresem jak również w FM GROUP Polska pod adresem: ul. Wrocławska 2a, Szewce, Wisznia Mała; 12) Towary Telefonii FM GROUP Produkty FM GROUP takie jak telefoniczne karty SIM, karty lub kody służące przedpłacaniu usług telekomunikacyjnych, telefony, akcesoria telefoniczne i inne towary związane ze świadczeniem i korzystaniem z usług telefonicznych; 13) Umowa Dystrybutorska (Umowa Partnerska) umowa zawierana pomiędzy Dystrybutorem (Partnerem Biznesowym) a FM GROUP Polska; 14) Usługa FM GROUP News (Usługa) usługa świadczona przez FM GROUP Polska drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, zawierająca w swojej treści Informację handlową i udostępniana na indywidualne żądanie Usługobiorcy; 15) Usługobiorca Dystrybutor (Partner), który chcąc korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem, zamówił Usługę poprzez udostępnienie swojego adresu poczty elektronicznej oraz Numeru Dystrybutora (Partnera) za pomocą formularza zamówienia, a następnie ją aktywował; 16) Usługi Telefonii FM GROUP usługi telekomunikacyjne występujące w obrocie gospodarczym pod Znakiem FM GROUP; 17) Znak FM GROUP stanowiące własność FM GROUP World prawa do znaku handlowego słownego i graficznego FM GROUP zarejestrowanego przez FM GROUP World w Urzędzie Patentowym RP i znaku słowno-graficznego FM GROUP FOR HOME zgłoszonego przez FM GROUP World w Urzędzie Patentowym RP, a także prawa do znaku handlowego FM GROUP MAKE UP oraz FM GROUP Mobile oraz prawa do znaku towarowego FM Federico Mahora oraz znaku towarowego MAHORA, a także wzoru Aurile. Rozdział II Postanowienia ogólne 2 Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia Usługi przez FM GROUP Polska, a także tryb postępowania reklamacyjnego związany z korzystaniem z Usługi Usługa jest świadczona cykliczne. Częstotliwość świadczenia określa FM GROUP Polska. 2. Usługa jest nieodpłatna, z tym zastrzeżeniem, że Usługobiorca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu (operatorów telekomunikacyjnych) z tytułu korzystania przez Usługobiorcę z dostępu do Internetu, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u operatorów telekomunikacyjnych, przy czym wynagrodzenie to nie stanowi wynagrodzenia przysługującego FM GROUP Polska z tytułu korzystaniaz Usługi.

3 4 1. W celu skorzystania z Usługi Usługobiorca powinien: 1) posiadać czynne, aktywne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej o wielkości zapewniającej możliwość odbioru pojedynczej wiadomości , 2) aktywować Usługę. Rozdział III Aktywowanie Usługi 5 1. Aktywowanie Usługi dokonywane jest poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności: 1) zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, 2) wpisanie adresu poczty elektronicznej, na który Usługobiorca chce otrzymywać powiadomienia wysyłane w ramach Usługi, oraz Numeru Dystrybutora (Partnera) w formularzu zamówienia Usługi dostępnym po zalogowaniu na stronie internetowej 3) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez FM GROUP Polska danych osobowych Usługobiorcy w postaci Numeru Dystrybutora (Partnera) oraz adresu poczty elektronicznej dla celów związanych z korzystaniem przez Usługobiorcę z Usługi, 4) wyrażenie zgody na przesyłanie przez FM GROUP Polska Informacji handlowej, 5) wysłanie formularza zamówienia Usługi poprzez kliknięcie na ikonę Zapisz, 6) aktywowanie linku zawartego w wiadomości wysłanej automatycznie na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas procesu rejestracji. 2. Aktywowanie Usługi jest możliwe po zalogowaniu się na stronie internetowej FM GROUP Polska pod adresem poprzez podanie przez Dystrybutora (Partnera Biznesowego) indywidualnego loginu i hasła. 6 Brak potwierdzenia rejestracji, o jakiej mowa w 5 ust. 1 pkt. 6), w terminie 10 dni od dnia wysłania przez Dystrybutora (Partnera Biznesowego) do FM GROUP Polska formularza zamówienia Usługi, skutkuje usunięciem adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy z bazy danych Usługobiorców. 7 W przypadku błędnej konfiguracji oprogramowania Usługobiorcy lub podania nieprawidłowego lub nieaktywnego adresu poczty elektronicznej, niezbędnych do właściwej realizacji Usługi, FM GROUP Polska zastrzega sobie prawo do nie rozpoczynania lub zaprzestania świadczenia Usługi do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Usługobiorcę. 8 FM GROUP Polska nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte świadczenie Usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych z przyczyn niezależnych od FM GROUP Polska, w szczególności w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez FM GROUP Polska jego danych osobowych w postaci Numeru Dystrybutora (Partnera) oraz adresu poczty elektronicznej, które zostały przez niego dobrowolnie przekazane FM GROUP Polska, jak również przekazywanie powyższych danych Provider Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod poczt ) przy ul. Legnickiej 62, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

4 Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: , posiadającą NIP: , dla celów związanych ze świadczeniem Usługi. 2. Odbiorca wyraża zgodę na przesyłanie przez FM GROUP Polska Informacji handlowej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. 3. Administratorem bazy danych Usługobiorców jest FM GROUP Polska. Rozdział IV Obowiązek informacyjny 10 Każdorazowo przesłana na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej wiadomość elektroniczna, służąca wykonaniu Usługi FM GROUP News, będzie zawierać: 1) informację o nadawcy, 2) wypełnione pole temat odpowiadające treści wiadomości, 3) treść właściwą, 4) informację o sposobie rezygnacji z Usługi oraz link umożliwiający rezygnację z Usługi, 5) odesłanie do Regulaminu. 11 Usługobiorca: 3 1) ma prawo do uzyskania informacji o danych zgromadzonych w bazie Usługobiorców oraz prawo do ich poprawiania w każdym czasie, 2) może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie Usługobiorców. Cofnięcie powyższej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z Usługi. Rozdział V Obowiązki Usługobiorcy 12 Usługobiorca korzysta z Usługi w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem. 13 Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od działań ingerujących w niezakłócone korzystanie przez innych Usługobiorców z Usługi lub w niezakłócone działanie Usługi. 14 Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę treści o charakterze naruszającym obowiązujące przepisy prawa, mogących wprowadzić w błąd, obraźliwych bądź mogących uszkodzić systemy informatyczne. 15 FM GROUP Polska może usunąć konto Usługobiorcy, który dopuszcza się naruszeń o jakich mowa w 13 i 14 powyżej, o czym uprzednio poinformuje Usługobiorcę za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu którego świadczona jest Usługa. Rozdział VI Rezygnacja z usługi 16

5 1. Usługobiorca może zrezygnować z Usługi w każdym czasie przez wysłanie informacji o rezygnacji z Usługi poprzez skorzystanie z linku dezaktywacyjnego umożliwiającego rezygnację z Usługi, o którym mowa w 10 pkt. 4) powyżej lub w zakładce FM GROUP NEWS dostępnej po zalogowaniu w Strefie Partnera na stronie 2. Usunięcie adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy z bazy danych Usługobiorców następuje niezwłocznie i jest sygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację wysłanym na adres poczty elektronicznej podanym przez Usługobiorcę w trakcie procesu aktywacji Usługi lub, w przypadku rezygnacji dokonanej w Strefie Partnera, komunikatem pojawiającym się na stronie Rozdział VII Postępowanie reklamacyjne Reklamacje, nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi oraz zapytania dotyczące jej świadczenia przez FM GROUP Polska Usługobiorca zgłasza na adres 2. Zgłoszone reklamacje lub zapytania zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez FM GROUP Polska zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 1 powyżej, a o ich wyniku Usługobiorca zostanie poinformowany drogą elektroniczną poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę dla świadczenia Usługi. Rozdział VIII Postanowienia końcowe Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu przesłania przez Usługobiorcę formularza zamówienia Usługi, o jakim mowa w postanowieniu 5 ust. 1 pkt. 2) i 5) powyżej. 2. FM GROUP Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, o czym poinformuje Usługobiorcę poprzez wysłanie stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Usługobiorcę dla świadczenia Usługi. 3. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej FM GROUP Polska pod adresem po zalogowaniu. 4. FM GROUP Polska zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia Usługi w terminie 3 dni od dnia złożenia stosownego oświadczenia w tym przedmiocie na stronie internetowej Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia Usługi i stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw. 2. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle postanowień Regulaminu jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zakładu głównego FM GROUP Polska. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje się do Usługobiorców będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. 20 Zamawiając Usługę Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl

Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI EKONTO 4 IV. ZASADY KORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne Regulamin Serwisu ebok Ciepło 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu ebok Ciepło (zwany dalej Regulaminem) określa zakres, zasady i rodzaj świadczenia usług drogą elektroniczną przez TAURON

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TOYA S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepmerkurion.pl ; http://www.sklep-merkurion.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.sklepmerkurion.pl ; http://www.sklep-merkurion. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.sklepmerkurion.pl ; http://www.sklep-merkurion.pl ; http://www.sklep.merkurion.pl Regulamin sklepu internetowego można

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6

Regulamin serwisu. Strona 1 z 6 Regulamin serwisu. 1. Informacje ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu e-uprawnienia.pl oraz będącym integralną częścią Serwisu e-uprawnienia.pl Aplikacji w postaci aplikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja

3 Ogólne warunki. 4 Rejestracja REGULAMIN 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Serwisu służącego do zarządzania firmą przez Internet znajdującego się pod adresem elektronicznym https:\\bizin.pl. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 17.12.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Onet- Grupa

Bardziej szczegółowo

2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu a także umów zawartych w jego wykonaniu ustala się następujące definicje pojęć:

2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu a także umów zawartych w jego wykonaniu ustala się następujące definicje pojęć: Regulamin SMS Regulamin świadczenia usług z dnia 01.12.2012r. Spis treści: Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki zawierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SKODA PR PORTAL I. Wstęp. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego oraz zasady ochrony prywatności danych osobowych użytkowników

Bardziej szczegółowo