MediaCom Careers REGULAMIN UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ (Zewnętrzny)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MediaCom Careers REGULAMIN UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ (Zewnętrzny)"

Transkrypt

1 MediaCom Careers REGULAMIN UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ (Zewnętrzny) Wprowadzenie Operatorem Witryny internetowej MediaCom Careers ( Witryna MediaCom Careers ) jest Last Exit London Limited w imieniu MEDIACOM HOLDINGS LIMITED i grupy jej spółek ( My, Nasz, Nas, MEDIACOM ). Witryna MediaCom Careers zostaje udostępniona Użytkownikowi ( Użytkownik ) na następujących warunkach ( Warunki ). Uznaje się, że Użytkownik, korzystając z Witryny MediaCom Careers oraz z usług i funkcji, które oferuje, zaakceptował niniejsze Warunki i zgadza się na ich przestrzeganie. Cel Witryny MediaCom Careers Głównym celem Witryny MediaCom Careers jest umożliwienie spółce MEDIACOM publikowania ofert pracy dostępnych w ramach grupy jej spółek na całym świecie. Witryna MediaCom Careers pozwala Użytkownikom na: (i) przeglądanie ofert pracy publikowanych w Witrynie MediaCom Careers; (ii) wysyłanie formularzy aplikacyjnych w związku z opublikowanymi ofertami pracy; oraz (iii) udostępnianie ofert pracy na wybranych portalach społecznościowych znajomym, krewnym i kontaktom zawodowym, dla których oferta pracy może być interesująca. Więcej informacji dotyczących warunków, zgodnie z którymi na portalach społecznościowych udostępniane mogą być oferty pracy, znajduje się tutaj. MEDIACOM nie gwarantuje, że wszystkie oferty pracy oferowane w grupie spółek MEDIACOM będą publikowane w Witrynie MediaCom Careers (i nie jest zobowiązana do ich pozyskiwania). Dostęp do Witryny MediaCom Careers i zasady użytkowania Niniejsza witryna przeznaczona jest wyłącznie do użytku osobistego; zabrania się wykorzystywania jej w celach handlowych. Dostęp do Witryny MediaCom Careers udzielany jest tymczasowo. MEDIACOM zastrzega sobie prawo do wycofania, zawieszenia lub zmiany (tymczasowo w przypadku na przykład zaplanowanej konserwacji lub sytuacji awaryjnej, lub na stałe) Witryny MediaCom Careers (oraz wszelkich jej treści lub ich części) w dowolnym momencie bez uprzedzenia. MEDIACOM nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Witryny MediaCom Careers z jakiejkolwiek przyczyny i w dowolnym momencie lub okresie.

2 MEDIACOM ma również prawo w dowolnym momencie wedle własnego uznania zawiesić, zmienić lub usunąć (w każdym z tych przypadków tymczasowo lub na stałe) dowolną ofertę pracy opublikowaną w Witrynie MediaCom Careers. Użytkownicy mogą pobierać, drukować i wykorzystywać dowolne fragmenty treści Witryny MediaCom Careers wyłącznie w celach poszukiwania pracy; wykorzystywanie fragmentów, o których mowa, w dowolnych celach handlowych lub osobistych jest zabronione. W związku z powyższym, poza przypadkami określonymi w niniejszych Warunkach, Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania, publikowania ani dystrybucji żadnych treści Witryny MediaCom Careers bez wcześniejszej zgody MEDIACOM. Użytkownik może korzystać z Witryny MediaCom Careers wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Zabronione jest korzystanie z Witryny MediaCom Careers: w dowolny sposób naruszający wszelkie stosowne przepisy prawa i regulacje lokalne, krajowe lub międzynarodowe; w dowolny nieuczciwy sposób lub mający nieuczciwy cel lub skutek; w celu wyrządzenia szkody lub będącym próbą wyrządzenia szkody innym osobom; lub w celu świadomego przesyłania danych, wysyłania lub ładowania dowolnych treści zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki internetowe, bomby z opóźnionym zapłonem, oprogramowanie szpiegowskie, programy typu adware i inne szkodliwe oprogramowanie lub podobne kody komputerowe zaprojektowane w celu zakłócenia działania oprogramowania lub sprzętu komputerowego. Użytkownik zobowiązuje się także: nie powielać, reprodukować, kopiować ani odsprzedawać żadnych części Witryny MediaCom Careers poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi w niniejszych Warunkach; oraz bez zezwolenia nie uzyskiwać dostępu, nie zakłócać, niszczyć ani nie dezorganizować działania: żadnej z części Witryny MediaCom Careers; sprzętu lub sieci, w których znajduje się Witryna MediaCom Careers; oprogramowania wykorzystywanego w celu dostarczenia Witryny MediaCom Careers; ani żadnego sprzętu, sieci lub oprogramowania będących własnością stron trzecich lub przez nie wykorzystywanych. Informacje przesyłane za pośrednictwem Witryny MediaCom Careers Przesyłając aplikację za pośrednictwem Witryny MediaCom Careers, użytkownik potwierdza, że wszystkie informacje przesłane jako element aplikacji są zgodne z prawdą, dokładne, kompletne i

3 aktualne. Użytkownik wyraża zgodę, że w przeciwnym wypadku MEDIACOM zastrzega swoje prawo do nieuwzględnienia/dyskwalifikacji aplikacji Użytkownika. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości MEDIACOM oraz grupa jej spółek nie są zobowiązane rozpatrywać żadnych aplikacji przesłanych za pośrednictwem Witryny MediaCom Careers ani na nie odpowiadać. Użytkownikowi zabrania się przesyłania na Witrynę MediaCom Careers lub za jej pośrednictwem jakichkolwiek informacji, dokumentów lub materiałów, które noszą znamiona (lub mogą być uznane za takie) nękania, gróźb, szkodliwości, nadużyć, obsceniczności, zachowań o wyraźnym seksualnym charakterze, zniesławienia, nienawiści, obelg na tle rasowym lub etnicznym, naruszenia prawa w jakikolwiek sposób; oraz treści, które mogą szkodzić renomie i wartości spółki MEDIACOM lub je wykorzystać. Udostępnianie ofert pracy za pośrednictwem portali społecznościowych Witryna MediaCom Careers pozwala Użytkownikom (w tym pracownikom MEDIACOM) na korzystanie z określonych witryn społecznościowych lub zawodowych w celu przesyłania łącz do ofert pracy opublikowanych w Witrynie MediaCom Careers. Obecnie do wyżej określonych witryn społecznościowych należą Facebook, Google+, LinkedIn, Twitter, Xing oraz platformy poczty elektronicznej. Użytkownik ma prawo udostępniać oferty pracy wyłącznie znajomym, krewnym lub kontaktom zawodowym; zabrania się Użytkownikowi udostępniania lub nawiązywania relacji w tym zakresie z jakimikolwiek innymi stronami trzecimi, w tym między innymi z agencjami rekrutacyjnymi. Bez względu na okoliczności Użytkownik nie ma prawa podczas udostępniania ofert pracy opublikowanych w Witrynie MediaCom Careers wprowadzać do nich jakichkolwiek zmian. Na polecenie MEDIACOM Użytkownik zobowiązuje się do wprowadzenia zmian, aktualizacji lub usunięcia łącz lub informacji dotyczących ofert pracy (wraz z wszelkimi komentarzami z nimi związanymi) w dowolnym momencie udostępnionych lub opublikowanych przez Użytkownika. Po udostępnieniu lub opublikowaniu łącza przez Użytkownika MEDIACOM nie ma żadnej kontroli nad edytowaniem, usunięciem lub przenoszeniem opublikowanych treści, w związku z czym MEDIACOM nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieścisłości w publikacjach po ich opublikowaniu przez Użytkownika na portalu społecznościowym. Nasza odpowiedzialność Dokładamy wszelkich starań, aby treści w Witrynie MediaCom Careers były dokładne, aktualne i stosowne, jednak materiały i informacje publikowane w Witrynie MediaCom Careers są dostarczane bez żadnych gwarancji, warunków ani poręczeń w zakresie ich dokładności. W przypadku spostrzeżenia jakichkolwiek błędów lub niepełnych informacji w Witrynie MediaCom Careers

4 Użytkownicy proszeni są w pierwszej kolejności o kontakt z nami, abyśmy mogli naprawić sytuację i wprowadzić wszelkie wymagane zmiany do treści naszej Witryny. MEDIACOM nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika ani żadnej strony trzeciej w zakresie jakichkolwiek strat handlowych (w tym strat zysków, przychodów, kontaktów, przewidywanych oszczędności, danych, wartości lub poniesionych kosztów) ani wszelkich strat pośrednich lub wtórnych wynikających z korzystania z Witryny MediaCom Careers. Pod żadnym warunkiem MEDIACOM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub awarie w działaniu wynikające w sposób bezpośredni lub pośredni z działania natury, żywiołów lub przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą, włączając między innymi awarie Internetu, sprzętu komputerowego, sprzętu telekomunikacyjnego lub innego sprzętu, awarie zasilania, strajki, spory pracownicze, zamieszki, rozruchy, zakłócenia porządku publicznego, braki pracowników lub materiałów, pożary, powodzie, burze, wybuchy, klęski żywiołowe, wojny, działania rządowe, zarządzenia krajowych lub zagranicznych sądów lub trybunałów lub niewywiązanie się ze zobowiązań stron trzecich. Wyłączenia przywołane w tej części nie mają wpływu na odpowiedzialność MEDIACOM w zakresie zgonu lub szkody na osobie wynikających z naszego zaniedbania ani na odpowiedzialność MEDIACOM za świadome wprowadzenie w błąd lub odpowiedzialność w każdym innym zakresie, który nie może być wyłączony ani ograniczony zgodnie z obowiązującym prawem. Prawo własności intelektualnej MEDIACOM jest właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw autorskich, znaków handlowych, praw do wzoru, patentów i innych praw własności intelektualnej (zarejestrowanych i niezarejestrowanych) w Witrynie MediaCom Careers (i jakiejkolwiek jej części) lub wszelkich materiałów publikowanych w Witrynie przez MEDIACOM. Wszelkie dzieła są objęte ochroną na mocy przepisów i porozumień z zakresu prawa autorskiego na całym świecie; wszelkie takie prawa są zastrzeżone. Użytkownik może drukować kopie i pobierać fragmenty z Witryny MediaCom Careers do użytku osobistego. MEDIACOM zachęca do udostępniania informacji innym osobom dotyczących materiałów opublikowanych w Witrynie MediaCom Careers (w szczególności w odniesieniu do ofert pracy w ramach MEDIACOM). Jednak zabrania się modyfikowania wszelkich kopii w wersji papierowej lub cyfrowej materiałów z Witryny MediaCom Careers przed udostępnieniem ich innym osobom oraz wykorzystania ilustracji, zdjęć, fragmentów materiałów wideo lub audio w oderwaniu od towarzyszącego im tekstu. Zawsze należy uwzględnić nasz status (oraz status innych wskazanych współpracowników) jako autorów wszelkich materiałów w Witrynie MediaCom Careers. Zabrania się wykorzystania

5 jakichkolwiek części materiałów z Witryny MediaCom Careers w celach handlowych bez wcześniejszego uzyskania licencji w tym zakresie od nas lub naszych licencjodawców. W przypadku wydrukowania, powielenia, pobrania, utworzenia łącza, dystrybucji, przesłania lub udostępnienia przez Użytkownika jakiejkolwiek części Witryny MediaCom Careers z naruszeniem niniejszych Warunków, prawo dostępu Użytkownika do Witryny MediaCom Careers zostanie natychmiast, bez powiadomienia anulowane, a Użytkownik będzie musiał wedle naszego wyłącznego uznania zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie lub zmodyfikowane kopie, które utworzył. Wirusy i włamania Użytkownikowi zabrania się nadużywania Witryny MediaCom Careers poprzez świadome wprowadzanie wirusów, robaków, bomb logicznych, koni trojański i innych złośliwych lub technologicznie szkodliwych materiałów. Użytkownikowi zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny MediaCom Careers, serwera, na którym znajduje się Witryna MediaCom Careers (niezależnie, czy właścicielem serwera jest strona trzecia, czy nie) lub innych serwerów, komputerów, obszarów zastrzeżonych i baz danych Witryny MediaCom Careers lub z nią powiązanych. Użytkownikowi zabrania się podejmowania ataków na Witrynę MediaCom Careers za pośrednictwem ataków DoS (odmowa dostępu do usługi) lub rozproszonych ataków DoS. Naruszenie tego postanowienia może stanowić przestępstwo. MEDIACOM zastrzega sobie prawo do zgłoszenia wszelkich takich naruszeń odpowiednim organom ścigania i będzie w pełni współpracować z tymi organami (włączając, gdzie jest to wymagane, ujawnienie tożsamości Użytkownika w celach prowadzenia stosownych dochodzeń). W przypadku takiego naruszenia prawo Użytkownika do korzystania z Witryny MediaCom Careers zostanie natychmiast, bez powiadomienia anulowane. Internet nie jest środowiskiem zabezpieczonym; do Użytkownika należy zaopatrzenie się w odpowiednie i aktualne zapory i programy antywirusowe. Podejmujemy wszelkie starania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkownika i połączenia z naszymi witrynami, jednakże MEDIACOM nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody spowodowane przez wirusy, ataki DoS ani inne materiały szkodliwe technologicznie, które mogą oddziaływać na sprzęt komputerowy, dane lub inne zastrzeżone materiały Użytkowników w związku z korzystaniem z Witryny MediaCom Careers lub pobieraniem treści Witryny MediaCom Careers lub innych Witryn MediaCom Careers z nią powiązanych, z zastrzeżeniem okoliczności, w których taka strata lub szkoda powstała z powodu zaniedbania MEDIACOM. Łącza w Witrynie MediaCom Careers i do niej odsyłające

6 W Witrynie MediaCom Careers mogą znajdować się łącza do innych stron i zasobów dostarczanych przez strony trzecie. W takich przypadkach łącza takie dostarczane są wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejsze Warunki nie mają zastosowania do stron innych niż Witryna MediaCom Careers. Nie mamy żadnej kontroli nad treścią ani zasobami tych stron; w związku z czym MEDIACOM nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, które mogą powstać w wyniku korzystania z tych stron. Obowiązek sprawdzenia i przestrzegania wszelkich warunków użytkowania i polityk, które mają zastosowania na takich zewnętrznych stronach internetowych, należy do Użytkownika. Użytkownik może utworzyć łącze do naszej strony głównej, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia nas o tym i wykonania tego w sposób uczciwy i zgodny z prawem, który nie szkodzi naszej renomie ani jej nie wykorzystuje. Zabrania się tworzenia łącza w sposób, który sugerowałby jakiekolwiek powiązanie, akceptację lub poparcie z naszej strony, jeśli takowe nie istnieją. Zabrania się tworzenia łącz ze stron, które nie są własnością Użytkownika. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków, buforowanie i tworzenie łącz do niniejszej witryny oraz framing niniejszej witryny lub jakichkolwiek jej treści są zabronione. Zabrania się framingu Witryny MediaCom Careers na innych stronach internetowych oraz tworzenia łącz do innych stron naszej Witryny niż strona główna. Eksploracja danych również jest zabroniona. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania pozwolenia na tworzenie łącz w dowolnym momencie bez powiadomienia. W przypadku chęci wykorzystania materiałów w naszej Witrynie innych niż określone powyżej, wnioski należy kierować na adres Zmiany w Warunkach MEDIACOM może okresowo korygować treść niniejszych Warunków; wszelkie zmiany lub aktualizacje tej strony zostaną opublikowane. Od Użytkowników oczekuje się okresowego sprawdzania tej strony w celu zapoznania się z wszelkimi wprowadzonymi zmianami. Uzyskując dostęp do Witryny MediaCom Careers, Użytkownik wyraża zgodę na prawne związanie niniejszymi Warunkami w wersji, która w danym momencie będzie obowiązywać. Niektóre z postanowień niniejszych Warunków mogą zostać zastąpione postanowieniami lub zawiadomieniami opublikowanymi w innym miejscu w Witrynie MediaCom Careers. Poleganie na treści Wszelkie materiały publikowane w Witrynie MediaCom Careers nie stanowią żadnego rodzaju porad, na których należy się opierać. W związku z powyższym, MEDIACOM zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w zakresie solidności wynikających z opierania się na takich materiałach przez

7 Użytkownika, innego gościa Witryny MediaCom Careers lub innych osób, które mogły powziąć wiedzę o treści Witryny MediaCom Careers. Prawo właściwe i jurysdykcja Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory i roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi, ich przedmiotu lub formowania (włączając spory lub roszczenia pozaumowne) oraz wszelkich kwestii związanych z Witryną MediaCom Careers są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii. Jurysdykcję w sprawach wszelkich roszczeń wynikających z wizyty w Witrynie MediaCom Careers lub w związku z nią mają sądy angielskie, jednak zachowujemy prawo do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w związku z naruszeniem niniejszych Warunków w kraju zamieszkania Użytkownika lub innym stosownym państwie. Kontakt Wszelkie zapytania lub uwagi dotyczące niniejszych Warunków lub ogólnie Witryny MediaCom Careers prosimy kierować na adres

CAMP EXPLORATION Warunki Użytkowania

CAMP EXPLORATION Warunki Użytkowania CAMP EXPLORATION Warunki Użytkowania Niniejsze warunki użytkowania (zwane dalej Warunkami użytkowania ) stanowią podstawę do określenia warunków dostępu i korzystania przez Państwa ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

b. udostępnianie przez Catch It sp. z o.o. przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników danych, a także;

b. udostępnianie przez Catch It sp. z o.o. przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników danych, a także; Regulamin korzystania ze strony internetowej www.fishexpert.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania ze strony www.fishexpert.pl (Portal). 2. Portal wraz z treścią, znakami

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom )

Warunki ogólne. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom ) Polska Warunki ogólne TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia i wszystkie jednostki powiązane (łącznie TomTom ) Spis treści 1 Zakres... 3 2 Twoje zamówienie złożone bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG W CHMURZE ORACLE Niniejsza Umowa o Świadczenie Usług w Chmurze Oracle (zwana dalej Umową ) zawarta zostaje pomiędzy Oracle Polska Sp. z o.o. ( Oracle ) i osobą fizyczną lub prawną

Bardziej szczegółowo

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage WERSJA DLA REGIONU EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI (EMEA) Opis usługi: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Regulamin usługi. Firma Dell ma przyjemność świadczyć Usługę Dell Backup and Recovery Cloud

Bardziej szczegółowo

1. Umowa między użytkownikiem a Disney Interactive

1. Umowa między użytkownikiem a Disney Interactive Warunki korzystania Ostatnia aktualizacja 18 lipca 2013 r Disney Interactive ma przyjemność zaoferować użytkownikowi dostęp do swoich stron internetowych, oprogramowania, aplikacji, treści, produktów i

Bardziej szczegółowo

Umowa BlackBerry ID. RIM"), a. użytkownikiem")

Umowa BlackBerry ID. RIM), a. użytkownikiem) Umowa BlackBerry ID Umowa BlackBerry ID lub umowa stanowi prawny kontrakt pomiędzy firmą Research In Motion Limited lub jej podmiotem zależnym albo stowarzyszonym określonym w umowie licencyjnej dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED SKORZYSTANIEM Z DOWOLNEJ WITRYNY DIMG.

NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA PRZED SKORZYSTANIEM Z DOWOLNEJ WITRYNY DIMG. Warunki użytkowania Drukuj Zapisz PDF Aktualizacja: 2 listopad 2011 r. 1. WPROWADZENIE Witamy w witrynie Club Penguin ( Witryna ). Witryna jest zarządzana i prezentowana użytkownikom przez firmę Disney

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA BLACKBERRY

UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA BLACKBERRY UMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA BLACKBERRY PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM DOKUMENTEM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI LUB KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. Na mocy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UŻYTKOWANIA. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami ustawy niniejszego Regulaminu.

WARUNKI UŻYTKOWANIA. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami ustawy niniejszego Regulaminu. 1. DOMYŚLNA AKCEPTACJA WARUNKI UŻYTKOWANIA Dostęp do strony www.idcgames.com (dalej Strona) i/lub pobieranie aplikacji/ na urządzenia mobilne (dalej, Aplikacje), które umożliwiają korzystanie z platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Obowiązuje od 1.04.2015r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘO UDOSTĘPNIANIE PRAC PRZEZ AUTORATWÓRCĘ MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH (NA ZASADACH NIEWYŁĄCZNOŚCI)

UMOWA NA DOSTAWĘO UDOSTĘPNIANIE PRAC PRZEZ AUTORATWÓRCĘ MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH (NA ZASADACH NIEWYŁĄCZNOŚCI) Niniejsze tłumaczenie sporządzono wyłącznie jako udogodnienie. Angielska wersja niniejszego dokumentu stanowi obowiązującą umowę. UMOWA NA DOSTAWĘO UDOSTĘPNIANIE PRAC PRZEZ AUTORATWÓRCĘ MATERIAŁÓW DŹWIĘKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony www.prostatanalata.pl

Regulamin strony www.prostatanalata.pl Regulamin strony www.prostatanalata.pl 1. Rozpoczęcie korzystania z serwisu internetowego www.prostatanalata.pl zwanego dalej Serwis, w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest równoznaczne

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska dla kanałów dystrybucji firmy Dell

Umowa partnerska dla kanałów dystrybucji firmy Dell 1. Przedmiot Umowy Umowa partnerska dla kanałów dystrybucji firmy Dell 1.1. Niniejszy dokument ( Umowa ) stanowi umowę pomiędzy Dell oraz przedsiębiorcami zajmującymi się dalszą sprzedażą sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

3. ANEKSY I ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY BBSLA

3. ANEKSY I ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY BBSLA ANEKS DO UMOWY LICENCYJNEJ NA ROZWIĄZANIA BLACKBERRY DLA USŁUG BLACKBERRY BUSINESS CLOUD DLA MICROSOFT OFFICE 365 ( ANEKS ) WAŻNE INFORMACJE: Aby uzyskać dostęp do usługi Cloud Service (zdefiniowanej poniżej)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Sklep Microsoft Windows 8 Digital Download Store POSTANOWIENIA

Sklep Microsoft Windows 8 Digital Download Store POSTANOWIENIA Sklep Microsoft Windows 8 Digital Download Store POSTANOWIENIA Ostatnia aktualizacja: 12 września 2012 r. 1. Pojęcia używane w niniejszej umowie 2. Dostęp do sklepu Microsoft Windows 8 Digital Download

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. Dla potrzeb niniejszej Umowy poniższe terminy mają następujące znaczenie:

1. Definicje. Dla potrzeb niniejszej Umowy poniższe terminy mają następujące znaczenie: UMOWA DOTYCZĄCA LICENCJI ZIN Niniejsza Umowa licencyjna ( Umowa ) została zawarta między firmą Zumba Fitness, LLC ( Zumba ) a Tobą ( Instruktorem ) i wchodzi w życie z dniem przystąpienia Instruktora do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r.

REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. REGULAMIN AKCJI Filmbox (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 września 2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Filmbox (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest Saturn Planet Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców )

Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców ) Regulamin dostarczania i udostępniania aplikacji przez dostawców (dalej również: Regulamin Marketplace dla Dostawców ) Spis treści wersja: 20150201 1 Oświadczenia Stron... 4 2 Przedmiot... 5 3 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA BATTLEFIELD 3

ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA BATTLEFIELD 3 ELECTRONIC ARTS UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM OPROGRAMOWANIA BATTLEFIELD 3 Niniejsza Umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym ( Licencja ) stanowi porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a firmą Electronic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne warunki umowy

I. Ogólne warunki umowy I. Ogólne warunki umowy A. Zakres obowiązywania 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z treści i usług oferowanych przez Operatora, czyli Funstage Spielewebseiten Betriebsges.m.b.H, na stronie

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie technologii UPS

Umowa w sprawie technologii UPS Umowa w sprawie technologii UPS Ogólne warunki i ustalenia Prawa użytkownika końcowego UMOWA W SPRAWIE TECHNOLOGII UPS Wersja UTA05072014 PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI I USTALENIAMI

Bardziej szczegółowo