PO CO TESTAMENT? JAK ZADBAĆ O WŁAŚCIWE ROZRZĄDZENIE MAJĄTKIEM NA WYPADEK ŚMIERCI? ZAPIS WINDYKACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PO CO TESTAMENT? JAK ZADBAĆ O WŁAŚCIWE ROZRZĄDZENIE MAJĄTKIEM NA WYPADEK ŚMIERCI? ZAPIS WINDYKACYJNY"

Transkrypt

1 sekwencje prawne, gdy do dziedziczenia powołane są osoby małoletnie, a w skład spadku wchodzą udziały w spółce z o.o. lub akcje w spółce akcyjnej. Do chwili przeprowadzenia działu spadku pomiędzy spadkobiercami zachodzi wspólność majątku spadkowego, a uprawnienia korporacyjne związane z posiadaniem udziałów lub akcji muszą być wykonywane przez wspólnego przedstawiciela. W sytuacji, gdy jednym ze spadkobierców udziałów lub akcji jest osoba małoletnia, sprawowanie zarządu majątkiem dziecka podlega nadzorowi sądu opiekuńczego. W praktyce oznacza to, że do powołania wspólnego przedstawiciela, który głosowałby na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu, potrzebne jest uzyskanie uprzedniej zgody sądu opiekuńczego. Również przedstawiciel ustawowy małoletniego musi uzyskać zezwolenie tegoż sądu na decydowanie o istotnych sprawach spółki. W dynamicznym obrocie gospodarczym, przy konieczności szybkiego decydowania o losach spółki, podziale zysku lub pokryciu straty, przeprowadzenie procedury uzyskania zgody sądu wiąże się z upływem czasu, z kolei jej pominięcie skutkuje wadliwością uchwał podejmowanych na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, co może rodzić negatywne konsekwencje prawne i rzutować na sprawne funkcjonowanie spółek. PO CO TESTAMENT? Instytucje prawa spadkowego stwarzają możliwości płynnego przejścia praw i obowiązków majątkowych na ściśle określone osoby, zgodnie z wolą spadkodawcy. Najskuteczniejszym sposobem na to, by majątek został rozrządzony ściśle według naszej woli, jest sporządzenie testamentu oraz skorzystanie w zależności od okoliczności z dobrodziejstwa instytucji, jakie przewiduje polskie prawo spadkowe, takich jak: zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie, przyrost, podstawienie czy wydziedziczenie. Prace nad testamentem, który będzie w jak najszerszym stopniu urzeczywistniał wolę spadkodawcy, są również dobrym momentem do dokonania innych czynności mających na celu uporządkowanie swojej sytuacji majątkowej na wypadek śmieci, np. uczynienie zapisów bankowych, wskazanie następców prawnych w polisach ubezpieczeniowych, otwartych funduszach emerytalnych, indywidualnych kontach emerytalnych, dokonanie zmian w umowach spółek, uczynienie darowizn itp. Na etapie prac nad treścią testamentu warto również rozważyć powołanie wykonawcy testamentu, którego podstawowym zadaniem byłoby zapewnienie należytego wykonania ostatniej woli zawartej w testamencie, m.in. wykonanie zapisów i poleceń, wydanie po dokonaniu działu spadku spadkobiercom majątku spadkowego zgodnie z rozrządzeniami spadkodawcy. Zadaniem wykonawcy testamentu będzie również bieżące zarządzanie całym majątkiem spadkowym, jego zorganizowaną częścią lub określonym składnikiem, co ma szczególne znaczenie, gdy w skład majątku spadkowego wchodzą nieruchomości czy też przedsiębiorstwo. W tym ostatnim przypadku powołanie wykonawcy testamentu do sprawowania zarządu majątkiem stwarza realną możliwość zapewnienia naturalnej ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa także po śmierci spadkodawcy, aż do czasu objęcia go przez spadkobiercę lub zapisobiercę. ZAPIS WINDYKACYJNY W istniejącym do niedawna stanie prawnym spadkodawca nie miał możliwości precyzyjnego rozrządzenia swoim majątkiem poprzez wskazanie, jakie konkretnie przedmioty mają już z chwilą śmierci przypaść poszczególnym osobom. Pod koniec ubiegłego roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono instytucję zapisu windykacyjnego, dzięki któremu spadkodawca zyskał realną możliwość wskazania komu konkretnie po jego śmierci przypadną poszczególne składniki majątku, bez konieczności dokonywania dalszych formalności. Zapis windykacyjny musi być dokonany w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, a jego przedmiotem mogą być rzeczy oznaczone co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne, ustanowienie na rzecz zapisobiercy windykacyjnego użytkowania lub służebności. Tym samym zapis windykacyjny może dotyczyć nieruchomości, udziałów lub akcji w spółkach czy też prawa z papierów wartościowych. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą istotne jest, że przedmiotem zapisu windykacyjnego może być całe przedsiębiorstwo. Przed nowelizacją przepisów mijało zazwyczaj bardzo dużo czasu od chwili śmierci spadkodawcy do momentu faktycznego objęcia przez spadkobiercę zarządu majątkiem spadkowym. Niewątpliwie taki stan rzeczy niejednokrotnie wpływał niekorzystnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ponieważ instytucje prawa spadkowego uniemożliwiały szybkie i sprawne zapewnienie ciągłości prowadzonej działalności. Obecnie, dzięki uczynieniu zapisu windykacyjnego na rzecz konkretnej osoby, zwłaszcza przygotowanej do prowadzenia biznesu w razie śmierci testatora następuje naturalna kontynuacja w prowadzeniu działalności gospodarczej. JAK ZADBAĆ O WŁAŚCIWE ROZRZĄDZENIE MAJĄTKIEM NA WYPADEK ŚMIERCI? Spisanie testamentu warto poprzedzić szczegółową analizą dotyczącą sytuacji majątkowej i osobistej, kręgiem osób dziedziczących oraz sposobu podziału majątku. Wiedza ta pozwoli na opracowanie optymalnego modelu urzeczywistnienia ostatniej woli z odpowiednim wykorzystaniem instytucji prawa spadkowego. Porządkując sprawy na wypadek śmierci poprzez sporządzenie testamentu, testator może wedle własnego uznania i woli dokonać podziału majątku. Dzięki swobodzie testowania istnieje możliwość zmiany ustawowego porządku dziedziczenia i powołania do spadku tylko niektórych spadkobierców ustawowych lub dalszych krewnych, a nawet osób niespokrewnionych. Po sporządzeniu testamentu nie bez znaczenia jest również posiadanie aktualnej wiedzy o zmianach w zakresie prawa spadkowego. Jest to o tyle istotne, że oświadczenie zawarte w testamencie nie wywiera skutków prawnych za życia, dlatego też testator w oparciu o posiadaną wiedzę może w każdej chwili odwołać, zmienić a nawet unieważnić cały testament, dostosowując jego treść do aktualnej sytuacji osobistej i majątkowej. Spisanie testamentu jest też dobrym momentem do zastanowienia się nad wyborem miejsca jego przechowania, by zagwarantować nienaruszalność testamentu oraz złożenie go w sądzie po śmierci testatora. mec. Tomasz Dauerman Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman ul. Grota-Roweckiego 47, Wrocław , kom nr 17 lato

2 Dolnośląski bon na innowacje Rozmowa z AGATĄ ZEMSKĄ, zastępcą dyrektora Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego W jaki sposób Samorząd Województwa Dolnośląskiego wspiera innowacyjność dolnośląskich przedsiębiorstw? Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspiera innowacyjność dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez szereg działań. Jednym z nich jest realizacja projektów systemowych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Polega ona na kształtowaniu świadomości społecznej, w szczególności przedsiębiorców, naukowców i administracji. Dzięki temu procesowi innowacje będą postrzegane jako szansa dla rozwoju zarówno instytucji, jak i województwa dolnośląskiego. Do chwili obecnej realizacja projektów skupiała się przede wszystkim na działalności promocyjno-informacyjnej, tj. organizacji corocznego Dolnośląskiego Forum Innowacji, warsztatów, które ukazywały możliwości finansowania innowacyjnych pomysłów itp. Jednak od drugiej połowy bieżącego roku UMWD, przy współpracy z Politechniką Wrocławską Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, planuje rozpocząć realizację projektu pn. Dolnośląski bon na innowacje. Będzie on wpływał już bezpośrednio na możliwości rozwojowe przedsiębiorstw, poprzez finansowe wsparcie konkretnych projektów celowych. Proszę opowiedzieć, na czym konkretnie będzie polegało wsparcie przedsiębiorstw w powyższym projekcie? Dolnośląski bon na innowacje opracowany został na bazie doświadczeń Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która realizowała ogólnopolski program Bon na innowacje w latach Realizacja projektu skupiać się będzie na finansowym wsparciu początkowego etapu współpracy przedsiębiorstw z szeroko pojętą sferą nauki. Wsparcie to będzie miało formę bonów zakładana wartość to 18 tysięcy złotych. Mogą być one wykorzystane na rozwój produktu bądź usługi, na rozwój nowego modelu biznesowego poprzez realizację projektów celowych przedsiębiorstw przez jednostki badawczo-rozwojowe. Wspierane będą prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe jednostek naukowych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Program będzie miał charakter kompleksowy i będzie obejmował zarówno wsparcie doradcze/eksperckie, jak i finansowe. Działania przyczynią się do rozwoju innowacji w sektorze MŚP w postaci ulepszeń produktów, usług lub procesów, powstałych w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych. Jakie warunki muszą spełnić jednostki zainteresowane taką formą wsparcia? Grupą docelową projektu będą przedsiębiorstwa zaliczane do sektora MŚP, posiadające siedzibę lub filię/biuro na terenie Dolnego Śląska. O ile, rzecz jasna, wyrażą chęć otrzymania wsparcia w postaci bonu na innowacje. Nie będziemy ograniczać dostępu i preferować konkretnych branż. Ważny jest dla nas każdy mały lub średni przedsiębiorca, który poprzez nawiązanie współpracy z jednostką naukową zwiększy swój potencjał, swoją konkurencyjność na rynku. W celu otrzymania wsparcia wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia wniosku. Jego forma wraz ze szczegółowymi regulaminami zostanie opracowana przez zespół projektowy i umieszczona na stronie internetowej projektu. Jak będzie przebiegała rekrutacja i kiedy możemy spodziewać się pierwszego naboru? Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie jej towarzyszyć kampania informacyjna w mediach. Aplikacje składane przez MŚP będą oceniane na bieżąco pod kątem spełnienia formalnych wymogów programu. Przedsiębiorstwa, które spełnią te wymagania, otrzymają wsparcie w postaci: audytów technologicznych, konsultacji, pomocy w znalezieniu partnera naukowego oraz sfinansowania prac B+R. O przyznaniu środków w każdym naborze decydować będzie kolejność składania wniosków. W razie wyczerpania alokacji w danym naborze, na stronie internetowej projektu pojawi się komunikat o wstrzymaniu naboru. Planuje się przeprowadzenie trzech naborów. Rozpoczęcie pierwszego z nich nastąpi najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia br. Zachęcam wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa zwłaszcza te, które jeszcze nie współpracowały z jednostkami naukowymi czy zespołami badawczymi do wzięcia udziału w projekcie. Do wykorzystania na wsparcie przedsiębiorstw mamy blisko 6 mln zł do końca 2014 roku. Szansę na pozyskanie środków, na zainicjowanie współpracy z sektorem B+R, ma co najmniej 300 małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska. Monika Przeniosło 10 nr 17 lato 2012

3 Praktyki w rzemiośle w krajach europejskich Od 26 lipca 2010 roku do 30 maja 2012 roku Dolnośląska Izba Rzemieślnicza zrealizowała projekt Praktyki w rzemiośle w krajach europejskich. Projekt był finansowany i realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci, który jest składową programu Uczenie się przez całe życie. Celem programu jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Promowane jest innowacyjne podejście do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Budżet projektu zatwierdzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację działań wynosił prawie 250 tysięcy euro. I

4 skie: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Izba Rzemieślnicza w Arras, Izba Rzemieślnicza w Dreźnie, Izba Rzemieślnicza Wschodniej Turyngii, Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Turyngii w Gera oraz przedsiębiorstwo T.O. Williams of Wem. W Niemczech na trzytygodniowym stażu przebywało 86 osób, we Francji 20, a w Anglii 5. Wszystkie instytucje miały już duże doświadczenie w realizacji staży zawodowych m.in. z poprzedniego projektu i dawały gwarancję na najwyższą jakość pobytu i nauki Dolnoślązaków. Beneficjentami projektu byli uczniowie pobierający naukę w zawodach: piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, stolarz, hydraulik, elektryk, fotograf, złotnik, kucharz. Były to osoby na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, pobierające naukę w systemie dualnym. Każdej wyjeżdżającej grupie towarzyszył opiekun (z wyjątkiem grup w Anglii). Zainteresowani uczniowie przechodzili przez Idea realizacji projektu powstała po pomyślnie zrealizowanej fazie testowej projektu staży indywidualnych dla uczniów i czeladników. Skorzystały z nich 64 osoby. W ramach projektu Praktyki w rzemiośle w krajach europejskich udział wzięło 111 osób. Uczestnikami byli uczniowie szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska, również z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Miejscem praktyk były przedsiębiorstwa z Niemiec, Francji i Anglii. Nad pozyskaniem najlepszych firm, goszczących dolnośląskich uczestników projektu, czuwały instytucje partner- II

5 proces rekrutacji, w skład którego wchodziło złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz rozmowa z komisją rekrutacyjną. Rozmowy z kandydatami były niezbędne ze względu na duże Głównym celem projektu była realizacja zagadnień objętych programem kształcenia praktycznego na poziomie europejskim. Obejmowała w szczególności poznanie nowych trendów i porównanie ich z technologią stosowaną w polskich zakładach. Oprócz tego beneficjenci zdobywali nowe doświadczenia zawodowe w zagranicznym środowisku pracy, doskonalili umiejętności, jak również poznawali możliwości założenia firmy na rynku europejskim. Uczniowie w praktyczny sposób nabywali też doświadczenia w organizowaniu swoich stanowisk pracy oraz współpracy w zainteresowanie młodych ludzi zagranicznymi wyjazdami. Dla części z nich była to pierwsza w życiu możliwość wyjazdu zagranicznego. Wszystkie koszty związane z pobytem i stażem były pokrywane ze środków przyznanych przez FRSE. Zakwalifikowani uczniowie uczestniczyli w ramach przygotowań do wyjazdu w profesjonalnym 15-godzinnym kursie językowym wraz z przygotowaniem kulturowym. międzynarodowym zespole. Dodatkowym atutem uczestnictwa w projekcie było doskonalenie języka obcego, poznanie kultury i tradycji regionu oraz kraju, a także nawiązanie znajomości mogących zaowocować wieloletnimi kontaktami. III

6 jak najbardziej kompatybilne z programem szkoleniowym uczestników projektu, ale też zawierały nowe elementy i innowacyjne rozwiązania stosowane w branży. Uczniowie wracali ze staży z poczuciem przynależności do Unii Europejskiej i braku barier między państwami. Nabrali pewności siebie i nawiązali kontakty z rówieśnikami. Stali się zdecydowanie bardziej samodzielni. Zauważalnymi rezultatami projektu są: lepsze przygotowanie przyszłego absolwenta do samozatrudnienia i tworzenia własnej firmy oraz wprowadzenia innowacji do realizowanych programów nauczania zawodu. Pobyt każdej grupy trwał trzy tygodnie. Termin został optymalnie dostosowany do możliwości i potrzeb beneficjentów. Najistotniejsze znaczenie przy wyborze czasu trwania zagranicznej praktyki miało dopasowanie programu nauczania do zagadnień, które obejmują staż. Zrobiono to tak, aby były one Projekt Praktyki w rzemiośle w krajach europejskich związany był z priorytetem krajowym. Jest nim wspieranie firm z sektora MŚP poprzez zwiększenie udziału pracowników tych przedsiębiorstw w działaniach wspierających mobilność. Wynikało to z dużej liczby uczniów, którzy brali udział w projekcie. Przez udział w zagranicznej praktyce młodzi fachowcy przyczyniają się aktywnie do wzrostu potencjału i rozwoju rodzimych zakładów, dzieląc się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Można też zauważyć wyższe kompetencje zawodowe oraz poziom znajomości języka obcego. Spektakularne sukcesy można zaobserwować szczególnie w branży piekarskiej i cukierniczej. Zakłady przyjmujące polskich piekarzy i cukierników bardzo chętnie korzystały z precyzji i szybkości wykonywania zadań powierzonych polskim uczniom. Niejednokrotnie poszerzały swoją ofertę o polskie receptury. Wszyscy uczestnicy po powrocie do kraju otrzymali dokument Europass Mobilność, uznawany w Europie. Zawierał on informacje o miejscu, terminie, celu stażu oraz umiejętnościach i kwalifikacjach zdobytych podczas pobytu za granicą. Jest to dodatkowy atut dla uczestnika, zwiększający jego atrakcyjność na rynku pracy. Foto: Aleksander Andrelczyk, Filip Łomnicki IV

7 Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia Kariera bez granic Eksperci oraz osoby zainteresowane tematem orientacji zawodowej mają możliwość wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń w ramach transgranicznego projektu Kariera bez granic transgraniczna orientacja zawodowa w Euroregionie Neisse-Nysa. Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu wraz z Agencją PONTES z Ostritz. Naszym celem jest przygotowanie młodych ludzi na szanse i perspektywy, które tworzą się wraz z otwarciem transgranicznego rynku pracy. Grupą odbiorców, do której projekt jest skierowany, są nauczyciele gimnazjów w Polsce i szkół średnich w Niemczech, uczniowie w wieku lat, przedsiębiorcy, instytucje orientacji zawodowej i multiplikatorzy. Realizacja projektu potrwa do połowy 2014 roku, a działania prowadzone będą w polsko-niemieckiej części Euroregionu Nysa. W projekcie przewidziano m.in. konferencje, spotkania i fora, podczas których przedstawiciele instytucji edukacyjnych, samorządu, rynku pracy oraz przedsiębiorców będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i kooperacji. Ponadto odbędą się warsztaty dla nauczycieli, wraz z przedstawianiem kierunków kształcenia zawodowego specyficznego dla danego kraju, Odbędą się też dyskusje na temat euroregionalnych kompetencji oraz warsztaty dla uczniów, którzy zapoznają się z perspektywami życia i pracy w Euroregionie Nysa. Efektem projektu będzie również opracowanie materiałów, zawierających informacje dla nauczycieli i uczniów na polsko-niemieckim pograniczu. Będą przeznaczone do wykorzystania podczas zajęć w szkole oraz przez czasopismo, redagowane przez uczniów, a dotyczące orientacji zawodowej na transgranicznym rynku pracy i gospodarki. Za nami jest już konferencja otwierająca projekt i pierwsze spotkania ekspertów. Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do współpracy i udziału w organizowanych przez nas działaniach. Biuro projektu: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Jakub Turański koordynator tel wew. 29, Marzena Łukowiak kierownik merytoryczny tel wew. 14, nr 17 lato

8 Zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 roku zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego. W jego skład weszli przedstawiciele: ministrów właściwych dla zawodów, organizacji pracodawców, związków zawodowych, środowisk samorządowych, oświatowych i naukowych. Efektem ponaddwuletnich działań zespołu było wypracowanie kierunków rozwiązań służących modernizacji kształcenia zawodowego i podniesieniu jego jakości. Znalazły one swoje odzwierciedlenie w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1206). W zakresie organizacyjnym wprowadzone zostały zmiany dotyczące przede wszystkim ustroju szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku wdrożenia nowych przepisów, od 1 września 2012 roku struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego obejmować będzie: trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu (świadectwa czeladniczego) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie, począwszy od klasy drugiej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych; trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie; trzyletnią szkołę specjalną. W związku z powyższym, przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku przewidują poczynając od 1 września 2012 roku zaprzestanie naboru do: liceów profilowanych dla młodzieży i dorosłych, uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dla dorosłych, techników uzupełniających dla młodzieży oraz zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych i techników dla dorosłych. W związku z ujednoliceniem długości cyklu kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży, dotychczasowe 2-letnie zasadnicze szkoły zawodowe będą przekształcone w 3-letnie. Nową jednostką organizacyjną w systemie oświaty od 1 września 2012 roku będzie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe. Centrum prowadzić będzie kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmować będzie działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Zakłada się również współpracę centrum z pracodawcami i organizacjami pracodawców. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadza także od roku szkolnego 2012/2013 nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, które stanowić będą obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego (art. 3 pkt 13a). W art. 70b ustawy doprecyzowano przepisy określające warunki dofinansowania kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, adekwatnie do wydłużenia cyklu kształcenia w zawodzie z dwóch do trzech lat. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi: w przypadku nauki zawodu 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. Począwszy od 1 stycznia 2013 roku, ww. kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu czeladniczego 16 nr 17 lato 2012

9 (poprzedni zapis: wniosek składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu), przy czym fakt zdania egzaminu dokumentuje się poprzez przedłożenie kopii dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu. Dofinansowanie kosztów kształcenia stanowi pomoc de minimis, udzieloną zgodnie z warunkami określanymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Wykonując upoważnienie ustawowe zawarte w ustawie o systemie oświaty, Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie, z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 2, poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012 r.), które obowiązywać będzie od 1 września 2012 roku. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego jest ściśle powiązana z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określaną przez ministra właściwego ds. pracy. Przyjęto wspólne nazewnictwo dla zawodów w nich ujętych oraz jednakowe symbole cyfrowe. Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jednokwalifikacyjne, dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne. Zawody jednokwalifikacyjne to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej. W rozporządzeniu uwzględniono wnioski właściwych ministrów i wykreślono z klasyfikacji szkolnej kilka zawodów, w których kształcono dotychczas uczniów rzemiosła. Są to zawody: kucharz małej gastronomii, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci komunikacyjnych, monter instalacji gazowych, malarz-tapeciarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, renowator zabytków architektury, rzeźnik-wędliniarz. Rozporządzenie ministra wprowadza do kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych następujące nowe zawody, w których kształcić może rzemiosło: murarz-tynkarz powstały na bazie zawodu murarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powstały z połączenia zawodów: monter instalacji i urządzeń sanitarnych i monter sieci komunalnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zawód powstał z połączenia zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie; wędliniarz powstał na bazie zawodu rzeźnikwędliniarz. Część zawodów rzemieślniczych posiada wyodrębnione kwalifikacje: dwie lub trzy. Wprowadzenie zasady, iż egzamin będzie przeprowadzany nie w zawodzie, ale w zakresie wyodrębnionych kwalifikacji, może rodzić dla pracodawców niebezpieczeństwo, iż uczniowie nie zakończą nauki uzyskaniem świadectwa czeladniczego i w konsekwencji nie dostaną dofinansowania. W przypadku uczniów rzemiosła zakończeniem nauki zawodu powinien być jeden egzamin czeladniczy, obejmujący wszystkie wyodrębnione kwalifikacje. Egzaminy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki zawodu w miejsce jednego egzaminu mogą rodzić skutki w postaci dodatkowych kosztów dla budżetu i pracodawców. Jerzy Cackowski W powyższym opracowaniu poruszono tylko część spraw i problemów związanych z reformą szkolnictwa zawodowego. nr 17 lato

kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO

kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO YBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY rzemiosła MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY 1 Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy MAGAZYN KUJAWSKO-POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim

Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Prognoza sytuacji na rynku edukacyjnym w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim Ekspertyza naukowa Dr Agata Świdzińska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line

nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line nr 22 czerwiec 2013 EFS 2014-2020 Mikropożyczki Transmisje on-line Każdy z nas przeżył w swoim życiu etap, w którym coś dobiega końca i rozpoczyna się coś nowego, jeszcze nieznanego, wymagającego specjalnego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Raport Desk Research

Raport Desk Research Raport Desk Research STAN ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW OŚWIATY DO WARUNKÓW RYNKOWYCH mgr Andrzej Klimczuk Białystok 2013 Autor: mgr Andrzej Klimczuk Wsparcie merytoryczne: dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku 2 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions

Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions MPRA Munich Personal RePEc Archive Desk Research Report: State of the Adaptability of Education Professionals to Market Conditions Andrzej Klimczuk 2013 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/63885/

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy

Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Poradnictwo Zawodowe w Szkole Perspektywy Lubelska Wojewódzka Komenda OHP materiały konferencyjne Lublin 2006 Skład i łamanie: Andrzej Famielec Wydawca: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy POWT Polska - Saksonia

Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy POWT Polska - Saksonia Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy POWT Polska - Saksonia Projekt Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SZKOLNICTWO ZAWODOWE W POLSCE A W INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Płock, 2014 (...)Kiedy patrzymy w przyszłość, stajemy twarzą w twarz z wieloma wątpliwościami dotyczącymi świata, w którym będą żyć nasze

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 1

SPIS TREŚCI: Strona 1 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie 2 2. Nazwa produktu finalnego i elementy składające się na produkt finalny 3 3. Problem, na który odpowiada innowacja 12 4. Użytkownicy, którzy mogą zastosować innowację 15

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Bogdan Kruszakin CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkół z pracodawcami. przykładowe rozwiązania SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Współpraca szkół z pracodawcami. przykładowe rozwiązania SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami przykładowe rozwiązania SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego Katowice 2015 Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo