PO CO TESTAMENT? JAK ZADBAĆ O WŁAŚCIWE ROZRZĄDZENIE MAJĄTKIEM NA WYPADEK ŚMIERCI? ZAPIS WINDYKACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PO CO TESTAMENT? JAK ZADBAĆ O WŁAŚCIWE ROZRZĄDZENIE MAJĄTKIEM NA WYPADEK ŚMIERCI? ZAPIS WINDYKACYJNY"

Transkrypt

1 sekwencje prawne, gdy do dziedziczenia powołane są osoby małoletnie, a w skład spadku wchodzą udziały w spółce z o.o. lub akcje w spółce akcyjnej. Do chwili przeprowadzenia działu spadku pomiędzy spadkobiercami zachodzi wspólność majątku spadkowego, a uprawnienia korporacyjne związane z posiadaniem udziałów lub akcji muszą być wykonywane przez wspólnego przedstawiciela. W sytuacji, gdy jednym ze spadkobierców udziałów lub akcji jest osoba małoletnia, sprawowanie zarządu majątkiem dziecka podlega nadzorowi sądu opiekuńczego. W praktyce oznacza to, że do powołania wspólnego przedstawiciela, który głosowałby na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu, potrzebne jest uzyskanie uprzedniej zgody sądu opiekuńczego. Również przedstawiciel ustawowy małoletniego musi uzyskać zezwolenie tegoż sądu na decydowanie o istotnych sprawach spółki. W dynamicznym obrocie gospodarczym, przy konieczności szybkiego decydowania o losach spółki, podziale zysku lub pokryciu straty, przeprowadzenie procedury uzyskania zgody sądu wiąże się z upływem czasu, z kolei jej pominięcie skutkuje wadliwością uchwał podejmowanych na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, co może rodzić negatywne konsekwencje prawne i rzutować na sprawne funkcjonowanie spółek. PO CO TESTAMENT? Instytucje prawa spadkowego stwarzają możliwości płynnego przejścia praw i obowiązków majątkowych na ściśle określone osoby, zgodnie z wolą spadkodawcy. Najskuteczniejszym sposobem na to, by majątek został rozrządzony ściśle według naszej woli, jest sporządzenie testamentu oraz skorzystanie w zależności od okoliczności z dobrodziejstwa instytucji, jakie przewiduje polskie prawo spadkowe, takich jak: zapis zwykły, zapis windykacyjny, polecenie, przyrost, podstawienie czy wydziedziczenie. Prace nad testamentem, który będzie w jak najszerszym stopniu urzeczywistniał wolę spadkodawcy, są również dobrym momentem do dokonania innych czynności mających na celu uporządkowanie swojej sytuacji majątkowej na wypadek śmieci, np. uczynienie zapisów bankowych, wskazanie następców prawnych w polisach ubezpieczeniowych, otwartych funduszach emerytalnych, indywidualnych kontach emerytalnych, dokonanie zmian w umowach spółek, uczynienie darowizn itp. Na etapie prac nad treścią testamentu warto również rozważyć powołanie wykonawcy testamentu, którego podstawowym zadaniem byłoby zapewnienie należytego wykonania ostatniej woli zawartej w testamencie, m.in. wykonanie zapisów i poleceń, wydanie po dokonaniu działu spadku spadkobiercom majątku spadkowego zgodnie z rozrządzeniami spadkodawcy. Zadaniem wykonawcy testamentu będzie również bieżące zarządzanie całym majątkiem spadkowym, jego zorganizowaną częścią lub określonym składnikiem, co ma szczególne znaczenie, gdy w skład majątku spadkowego wchodzą nieruchomości czy też przedsiębiorstwo. W tym ostatnim przypadku powołanie wykonawcy testamentu do sprawowania zarządu majątkiem stwarza realną możliwość zapewnienia naturalnej ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa także po śmierci spadkodawcy, aż do czasu objęcia go przez spadkobiercę lub zapisobiercę. ZAPIS WINDYKACYJNY W istniejącym do niedawna stanie prawnym spadkodawca nie miał możliwości precyzyjnego rozrządzenia swoim majątkiem poprzez wskazanie, jakie konkretnie przedmioty mają już z chwilą śmierci przypaść poszczególnym osobom. Pod koniec ubiegłego roku do polskiego porządku prawnego wprowadzono instytucję zapisu windykacyjnego, dzięki któremu spadkodawca zyskał realną możliwość wskazania komu konkretnie po jego śmierci przypadną poszczególne składniki majątku, bez konieczności dokonywania dalszych formalności. Zapis windykacyjny musi być dokonany w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego, a jego przedmiotem mogą być rzeczy oznaczone co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne, ustanowienie na rzecz zapisobiercy windykacyjnego użytkowania lub służebności. Tym samym zapis windykacyjny może dotyczyć nieruchomości, udziałów lub akcji w spółkach czy też prawa z papierów wartościowych. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą istotne jest, że przedmiotem zapisu windykacyjnego może być całe przedsiębiorstwo. Przed nowelizacją przepisów mijało zazwyczaj bardzo dużo czasu od chwili śmierci spadkodawcy do momentu faktycznego objęcia przez spadkobiercę zarządu majątkiem spadkowym. Niewątpliwie taki stan rzeczy niejednokrotnie wpływał niekorzystnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ponieważ instytucje prawa spadkowego uniemożliwiały szybkie i sprawne zapewnienie ciągłości prowadzonej działalności. Obecnie, dzięki uczynieniu zapisu windykacyjnego na rzecz konkretnej osoby, zwłaszcza przygotowanej do prowadzenia biznesu w razie śmierci testatora następuje naturalna kontynuacja w prowadzeniu działalności gospodarczej. JAK ZADBAĆ O WŁAŚCIWE ROZRZĄDZENIE MAJĄTKIEM NA WYPADEK ŚMIERCI? Spisanie testamentu warto poprzedzić szczegółową analizą dotyczącą sytuacji majątkowej i osobistej, kręgiem osób dziedziczących oraz sposobu podziału majątku. Wiedza ta pozwoli na opracowanie optymalnego modelu urzeczywistnienia ostatniej woli z odpowiednim wykorzystaniem instytucji prawa spadkowego. Porządkując sprawy na wypadek śmierci poprzez sporządzenie testamentu, testator może wedle własnego uznania i woli dokonać podziału majątku. Dzięki swobodzie testowania istnieje możliwość zmiany ustawowego porządku dziedziczenia i powołania do spadku tylko niektórych spadkobierców ustawowych lub dalszych krewnych, a nawet osób niespokrewnionych. Po sporządzeniu testamentu nie bez znaczenia jest również posiadanie aktualnej wiedzy o zmianach w zakresie prawa spadkowego. Jest to o tyle istotne, że oświadczenie zawarte w testamencie nie wywiera skutków prawnych za życia, dlatego też testator w oparciu o posiadaną wiedzę może w każdej chwili odwołać, zmienić a nawet unieważnić cały testament, dostosowując jego treść do aktualnej sytuacji osobistej i majątkowej. Spisanie testamentu jest też dobrym momentem do zastanowienia się nad wyborem miejsca jego przechowania, by zagwarantować nienaruszalność testamentu oraz złożenie go w sądzie po śmierci testatora. mec. Tomasz Dauerman Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman ul. Grota-Roweckiego 47, Wrocław , kom nr 17 lato

2 Dolnośląski bon na innowacje Rozmowa z AGATĄ ZEMSKĄ, zastępcą dyrektora Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego W jaki sposób Samorząd Województwa Dolnośląskiego wspiera innowacyjność dolnośląskich przedsiębiorstw? Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspiera innowacyjność dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez szereg działań. Jednym z nich jest realizacja projektów systemowych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Polega ona na kształtowaniu świadomości społecznej, w szczególności przedsiębiorców, naukowców i administracji. Dzięki temu procesowi innowacje będą postrzegane jako szansa dla rozwoju zarówno instytucji, jak i województwa dolnośląskiego. Do chwili obecnej realizacja projektów skupiała się przede wszystkim na działalności promocyjno-informacyjnej, tj. organizacji corocznego Dolnośląskiego Forum Innowacji, warsztatów, które ukazywały możliwości finansowania innowacyjnych pomysłów itp. Jednak od drugiej połowy bieżącego roku UMWD, przy współpracy z Politechniką Wrocławską Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, planuje rozpocząć realizację projektu pn. Dolnośląski bon na innowacje. Będzie on wpływał już bezpośrednio na możliwości rozwojowe przedsiębiorstw, poprzez finansowe wsparcie konkretnych projektów celowych. Proszę opowiedzieć, na czym konkretnie będzie polegało wsparcie przedsiębiorstw w powyższym projekcie? Dolnośląski bon na innowacje opracowany został na bazie doświadczeń Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która realizowała ogólnopolski program Bon na innowacje w latach Realizacja projektu skupiać się będzie na finansowym wsparciu początkowego etapu współpracy przedsiębiorstw z szeroko pojętą sferą nauki. Wsparcie to będzie miało formę bonów zakładana wartość to 18 tysięcy złotych. Mogą być one wykorzystane na rozwój produktu bądź usługi, na rozwój nowego modelu biznesowego poprzez realizację projektów celowych przedsiębiorstw przez jednostki badawczo-rozwojowe. Wspierane będą prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe jednostek naukowych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Program będzie miał charakter kompleksowy i będzie obejmował zarówno wsparcie doradcze/eksperckie, jak i finansowe. Działania przyczynią się do rozwoju innowacji w sektorze MŚP w postaci ulepszeń produktów, usług lub procesów, powstałych w oparciu o wiedzę wywodzącą się ze środowisk naukowych. Jakie warunki muszą spełnić jednostki zainteresowane taką formą wsparcia? Grupą docelową projektu będą przedsiębiorstwa zaliczane do sektora MŚP, posiadające siedzibę lub filię/biuro na terenie Dolnego Śląska. O ile, rzecz jasna, wyrażą chęć otrzymania wsparcia w postaci bonu na innowacje. Nie będziemy ograniczać dostępu i preferować konkretnych branż. Ważny jest dla nas każdy mały lub średni przedsiębiorca, który poprzez nawiązanie współpracy z jednostką naukową zwiększy swój potencjał, swoją konkurencyjność na rynku. W celu otrzymania wsparcia wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia wniosku. Jego forma wraz ze szczegółowymi regulaminami zostanie opracowana przez zespół projektowy i umieszczona na stronie internetowej projektu. Jak będzie przebiegała rekrutacja i kiedy możemy spodziewać się pierwszego naboru? Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie jej towarzyszyć kampania informacyjna w mediach. Aplikacje składane przez MŚP będą oceniane na bieżąco pod kątem spełnienia formalnych wymogów programu. Przedsiębiorstwa, które spełnią te wymagania, otrzymają wsparcie w postaci: audytów technologicznych, konsultacji, pomocy w znalezieniu partnera naukowego oraz sfinansowania prac B+R. O przyznaniu środków w każdym naborze decydować będzie kolejność składania wniosków. W razie wyczerpania alokacji w danym naborze, na stronie internetowej projektu pojawi się komunikat o wstrzymaniu naboru. Planuje się przeprowadzenie trzech naborów. Rozpoczęcie pierwszego z nich nastąpi najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia br. Zachęcam wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa zwłaszcza te, które jeszcze nie współpracowały z jednostkami naukowymi czy zespołami badawczymi do wzięcia udziału w projekcie. Do wykorzystania na wsparcie przedsiębiorstw mamy blisko 6 mln zł do końca 2014 roku. Szansę na pozyskanie środków, na zainicjowanie współpracy z sektorem B+R, ma co najmniej 300 małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska. Monika Przeniosło 10 nr 17 lato 2012

3 Praktyki w rzemiośle w krajach europejskich Od 26 lipca 2010 roku do 30 maja 2012 roku Dolnośląska Izba Rzemieślnicza zrealizowała projekt Praktyki w rzemiośle w krajach europejskich. Projekt był finansowany i realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci, który jest składową programu Uczenie się przez całe życie. Celem programu jest promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Promowane jest innowacyjne podejście do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Budżet projektu zatwierdzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację działań wynosił prawie 250 tysięcy euro. I

4 skie: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, Izba Rzemieślnicza w Arras, Izba Rzemieślnicza w Dreźnie, Izba Rzemieślnicza Wschodniej Turyngii, Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej Turyngii w Gera oraz przedsiębiorstwo T.O. Williams of Wem. W Niemczech na trzytygodniowym stażu przebywało 86 osób, we Francji 20, a w Anglii 5. Wszystkie instytucje miały już duże doświadczenie w realizacji staży zawodowych m.in. z poprzedniego projektu i dawały gwarancję na najwyższą jakość pobytu i nauki Dolnoślązaków. Beneficjentami projektu byli uczniowie pobierający naukę w zawodach: piekarz, cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, stolarz, hydraulik, elektryk, fotograf, złotnik, kucharz. Były to osoby na etapie wstępnego kształcenia zawodowego, pobierające naukę w systemie dualnym. Każdej wyjeżdżającej grupie towarzyszył opiekun (z wyjątkiem grup w Anglii). Zainteresowani uczniowie przechodzili przez Idea realizacji projektu powstała po pomyślnie zrealizowanej fazie testowej projektu staży indywidualnych dla uczniów i czeladników. Skorzystały z nich 64 osoby. W ramach projektu Praktyki w rzemiośle w krajach europejskich udział wzięło 111 osób. Uczestnikami byli uczniowie szkół zawodowych z terenu Dolnego Śląska, również z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Miejscem praktyk były przedsiębiorstwa z Niemiec, Francji i Anglii. Nad pozyskaniem najlepszych firm, goszczących dolnośląskich uczestników projektu, czuwały instytucje partner- II

5 proces rekrutacji, w skład którego wchodziło złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz rozmowa z komisją rekrutacyjną. Rozmowy z kandydatami były niezbędne ze względu na duże Głównym celem projektu była realizacja zagadnień objętych programem kształcenia praktycznego na poziomie europejskim. Obejmowała w szczególności poznanie nowych trendów i porównanie ich z technologią stosowaną w polskich zakładach. Oprócz tego beneficjenci zdobywali nowe doświadczenia zawodowe w zagranicznym środowisku pracy, doskonalili umiejętności, jak również poznawali możliwości założenia firmy na rynku europejskim. Uczniowie w praktyczny sposób nabywali też doświadczenia w organizowaniu swoich stanowisk pracy oraz współpracy w zainteresowanie młodych ludzi zagranicznymi wyjazdami. Dla części z nich była to pierwsza w życiu możliwość wyjazdu zagranicznego. Wszystkie koszty związane z pobytem i stażem były pokrywane ze środków przyznanych przez FRSE. Zakwalifikowani uczniowie uczestniczyli w ramach przygotowań do wyjazdu w profesjonalnym 15-godzinnym kursie językowym wraz z przygotowaniem kulturowym. międzynarodowym zespole. Dodatkowym atutem uczestnictwa w projekcie było doskonalenie języka obcego, poznanie kultury i tradycji regionu oraz kraju, a także nawiązanie znajomości mogących zaowocować wieloletnimi kontaktami. III

6 jak najbardziej kompatybilne z programem szkoleniowym uczestników projektu, ale też zawierały nowe elementy i innowacyjne rozwiązania stosowane w branży. Uczniowie wracali ze staży z poczuciem przynależności do Unii Europejskiej i braku barier między państwami. Nabrali pewności siebie i nawiązali kontakty z rówieśnikami. Stali się zdecydowanie bardziej samodzielni. Zauważalnymi rezultatami projektu są: lepsze przygotowanie przyszłego absolwenta do samozatrudnienia i tworzenia własnej firmy oraz wprowadzenia innowacji do realizowanych programów nauczania zawodu. Pobyt każdej grupy trwał trzy tygodnie. Termin został optymalnie dostosowany do możliwości i potrzeb beneficjentów. Najistotniejsze znaczenie przy wyborze czasu trwania zagranicznej praktyki miało dopasowanie programu nauczania do zagadnień, które obejmują staż. Zrobiono to tak, aby były one Projekt Praktyki w rzemiośle w krajach europejskich związany był z priorytetem krajowym. Jest nim wspieranie firm z sektora MŚP poprzez zwiększenie udziału pracowników tych przedsiębiorstw w działaniach wspierających mobilność. Wynikało to z dużej liczby uczniów, którzy brali udział w projekcie. Przez udział w zagranicznej praktyce młodzi fachowcy przyczyniają się aktywnie do wzrostu potencjału i rozwoju rodzimych zakładów, dzieląc się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Można też zauważyć wyższe kompetencje zawodowe oraz poziom znajomości języka obcego. Spektakularne sukcesy można zaobserwować szczególnie w branży piekarskiej i cukierniczej. Zakłady przyjmujące polskich piekarzy i cukierników bardzo chętnie korzystały z precyzji i szybkości wykonywania zadań powierzonych polskim uczniom. Niejednokrotnie poszerzały swoją ofertę o polskie receptury. Wszyscy uczestnicy po powrocie do kraju otrzymali dokument Europass Mobilność, uznawany w Europie. Zawierał on informacje o miejscu, terminie, celu stażu oraz umiejętnościach i kwalifikacjach zdobytych podczas pobytu za granicą. Jest to dodatkowy atut dla uczestnika, zwiększający jego atrakcyjność na rynku pracy. Foto: Aleksander Andrelczyk, Filip Łomnicki IV

7 Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia Kariera bez granic Eksperci oraz osoby zainteresowane tematem orientacji zawodowej mają możliwość wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń w ramach transgranicznego projektu Kariera bez granic transgraniczna orientacja zawodowa w Euroregionie Neisse-Nysa. Projekt realizowany jest przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu wraz z Agencją PONTES z Ostritz. Naszym celem jest przygotowanie młodych ludzi na szanse i perspektywy, które tworzą się wraz z otwarciem transgranicznego rynku pracy. Grupą odbiorców, do której projekt jest skierowany, są nauczyciele gimnazjów w Polsce i szkół średnich w Niemczech, uczniowie w wieku lat, przedsiębiorcy, instytucje orientacji zawodowej i multiplikatorzy. Realizacja projektu potrwa do połowy 2014 roku, a działania prowadzone będą w polsko-niemieckiej części Euroregionu Nysa. W projekcie przewidziano m.in. konferencje, spotkania i fora, podczas których przedstawiciele instytucji edukacyjnych, samorządu, rynku pracy oraz przedsiębiorców będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i kooperacji. Ponadto odbędą się warsztaty dla nauczycieli, wraz z przedstawianiem kierunków kształcenia zawodowego specyficznego dla danego kraju, Odbędą się też dyskusje na temat euroregionalnych kompetencji oraz warsztaty dla uczniów, którzy zapoznają się z perspektywami życia i pracy w Euroregionie Nysa. Efektem projektu będzie również opracowanie materiałów, zawierających informacje dla nauczycieli i uczniów na polsko-niemieckim pograniczu. Będą przeznaczone do wykorzystania podczas zajęć w szkole oraz przez czasopismo, redagowane przez uczniów, a dotyczące orientacji zawodowej na transgranicznym rynku pracy i gospodarki. Za nami jest już konferencja otwierająca projekt i pierwsze spotkania ekspertów. Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do współpracy i udziału w organizowanych przez nas działaniach. Biuro projektu: Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Jakub Turański koordynator tel wew. 29, Marzena Łukowiak kierownik merytoryczny tel wew. 14, nr 17 lato

8 Zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 roku zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia zawodowego. W jego skład weszli przedstawiciele: ministrów właściwych dla zawodów, organizacji pracodawców, związków zawodowych, środowisk samorządowych, oświatowych i naukowych. Efektem ponaddwuletnich działań zespołu było wypracowanie kierunków rozwiązań służących modernizacji kształcenia zawodowego i podniesieniu jego jakości. Znalazły one swoje odzwierciedlenie w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 205, poz. 1206). W zakresie organizacyjnym wprowadzone zostały zmiany dotyczące przede wszystkim ustroju szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku wdrożenia nowych przepisów, od 1 września 2012 roku struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego obejmować będzie: trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu (świadectwa czeladniczego) potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie, począwszy od klasy drugiej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych; trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie; trzyletnią szkołę specjalną. W związku z powyższym, przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku przewidują poczynając od 1 września 2012 roku zaprzestanie naboru do: liceów profilowanych dla młodzieży i dorosłych, uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dla dorosłych, techników uzupełniających dla młodzieży oraz zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych i techników dla dorosłych. W związku z ujednoliceniem długości cyklu kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej dla młodzieży, dotychczasowe 2-letnie zasadnicze szkoły zawodowe będą przekształcone w 3-letnie. Nową jednostką organizacyjną w systemie oświaty od 1 września 2012 roku będzie centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego powinna wchodzić co najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe. Centrum prowadzić będzie kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmować będzie działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Zakłada się również współpracę centrum z pracodawcami i organizacjami pracodawców. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadza także od roku szkolnego 2012/2013 nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, które stanowić będą obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego (art. 3 pkt 13a). W art. 70b ustawy doprecyzowano przepisy określające warunki dofinansowania kosztów kształcenia przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, adekwatnie do wydłużenia cyklu kształcenia w zawodzie z dwóch do trzech lat. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi: w przypadku nauki zawodu 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. Począwszy od 1 stycznia 2013 roku, ww. kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu czeladniczego 16 nr 17 lato 2012

9 (poprzedni zapis: wniosek składa pracodawca w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu), przy czym fakt zdania egzaminu dokumentuje się poprzez przedłożenie kopii dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu. Dofinansowanie kosztów kształcenia stanowi pomoc de minimis, udzieloną zgodnie z warunkami określanymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Wykonując upoważnienie ustawowe zawarte w ustawie o systemie oświaty, Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie, z dnia 23 grudnia 2011 roku, w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 2, poz. 7 z dnia 3 stycznia 2012 r.), które obowiązywać będzie od 1 września 2012 roku. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego jest ściśle powiązana z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określaną przez ministra właściwego ds. pracy. Przyjęto wspólne nazewnictwo dla zawodów w nich ujętych oraz jednakowe symbole cyfrowe. Zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jednokwalifikacyjne, dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne. Zawody jednokwalifikacyjne to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej. W rozporządzeniu uwzględniono wnioski właściwych ministrów i wykreślono z klasyfikacji szkolnej kilka zawodów, w których kształcono dotychczas uczniów rzemiosła. Są to zawody: kucharz małej gastronomii, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci komunikacyjnych, monter instalacji gazowych, malarz-tapeciarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, renowator zabytków architektury, rzeźnik-wędliniarz. Rozporządzenie ministra wprowadza do kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych następujące nowe zawody, w których kształcić może rzemiosło: murarz-tynkarz powstały na bazie zawodu murarz; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powstały z połączenia zawodów: monter instalacji i urządzeń sanitarnych i monter sieci komunalnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zawód powstał z połączenia zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie; wędliniarz powstał na bazie zawodu rzeźnikwędliniarz. Część zawodów rzemieślniczych posiada wyodrębnione kwalifikacje: dwie lub trzy. Wprowadzenie zasady, iż egzamin będzie przeprowadzany nie w zawodzie, ale w zakresie wyodrębnionych kwalifikacji, może rodzić dla pracodawców niebezpieczeństwo, iż uczniowie nie zakończą nauki uzyskaniem świadectwa czeladniczego i w konsekwencji nie dostaną dofinansowania. W przypadku uczniów rzemiosła zakończeniem nauki zawodu powinien być jeden egzamin czeladniczy, obejmujący wszystkie wyodrębnione kwalifikacje. Egzaminy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki zawodu w miejsce jednego egzaminu mogą rodzić skutki w postaci dodatkowych kosztów dla budżetu i pracodawców. Jerzy Cackowski W powyższym opracowaniu poruszono tylko część spraw i problemów związanych z reformą szkolnictwa zawodowego. nr 17 lato

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH

O IZBIE STRUKTURA ORGANIZACYJNA RZEMIOSŁA 2014-06-13 PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI RZEMIEŚLNICZYCH Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu Kształcenie zawodowe w rzemiośle Rzemiosło jako element sektora MŚP 99,8 % potencjału gospodarczego Polski to mśp sektor mśp wytwarza 47 PKB 70 % pracujących

Bardziej szczegółowo

Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy POWT Polska - Saksonia

Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy POWT Polska - Saksonia Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy POWT Polska - Saksonia Projekt Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy -

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) Nowa klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym została podpisana przez prezydenta. Zmiana przepisów ułatwiać będzie uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Radom 1 września 2012 roku

Radom 1 września 2012 roku Radom 1 września 2012 roku Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Technikum/Liceum zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum uzupełniające Liceum uzupełniające Źrodło. Opracowanie autora Liceum

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

rozwój systemu ECVET w kształceniu zawodowym w latach 2014-2020

rozwój systemu ECVET w kształceniu zawodowym w latach 2014-2020 DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Szanse rozwój na systemu ECVET w kształceniu zawodowym w latach 2014-2020 Podział zawodów na kwalifikacje zgodne z ideą ERK i ECVET podstawą zmian w kształceniu

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU

ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU ROLA I ZNACZENIE PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU - ASPEKTY PRAWNE JAN GŁÓWCZEWSKI KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU Problematyka podziału praktycznej nauki zawodu Formy: - zajęcia praktyczne - praktyka zawodowa Uczestnicy:

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego w Polsce

kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 29/10/2013 modernizacja a kształcenia zawodowego w Polsce ECVET Cele wprowadzonej reformy poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Przez dziesiątki lat wy uczony zawód dawał ludziom utrzymanie często przez całe życie, aż do emerytury. Dziś trzeba być przygotowanym na to, że kariera rozwijać

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ Zasady rekrutacji uczestników w PROJEKCIE MISTRZ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Mistrz (nr projektu WND-POKL.09.03.00-12-010/10) realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko

Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Dualny system kształcenia zawodowego młodzieży - skuteczną drogą zdobycia zawodu. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Radomsko Struktura Organizacji Rzemiosła Związek Rzemiosła Polskiego Izby Rzemieślnicze

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: trzyletnie liceum ogólnokształcące, które umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

Podwyższanie kwalifikacji ogólnych, kluczem do dalszego rozwoju zawodowego

Podwyższanie kwalifikacji ogólnych, kluczem do dalszego rozwoju zawodowego Podwyższanie kwalifikacji ogólnych, kluczem do dalszego rozwoju zawodowego Kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz szkolenia przygotowujące do egzaminów eksternistycznych w nowej formule Podstawowe akty prawne

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zmiany w prawie oświatowym Informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce: PRAWO

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN 1 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI (do 60, ust.10 i 100 Statutu Szkoły) W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Kluczborku na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ

MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ MOBILNOŚĆ ZAWODOWA POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA SZANSĄ NA ROZWÓJ Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Realizowany

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM. 1 września 2012 r.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM. 1 września 2012 r. ZMIANY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM 1 września 2012 r. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26

Bardziej szczegółowo

3 Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji I. Warunki ogólne 1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca. 2.

3 Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji I. Warunki ogólne 1. Rekrutację do projektu ogłasza i jej termin ustala organizacja wysyłająca. 2. Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Bogatsi doświadczeniami europejskich pracodawców, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie 1 Przepisy ogólne 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r.

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r. Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego od 1 września 2012 r. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH W KONTEKŚCIE

WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH W KONTEKŚCIE REALIZACJA IDEI UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W ZMODERNIZOWANEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Szkolenie dla dyrektorów szkół kształcących w zawodach powiat przasnyski, Chorzele, 2-3 grudnia 2013 WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ. Opracowanie: Małgorzata Lachtara

WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ. Opracowanie: Małgorzata Lachtara WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ Opracowanie: Małgorzata Lachtara Ekonomia na co dzień GIMNAZJUM TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH TRZYLETNIE LICEUM PROFILOWANE dla MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów

Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów Praktyczne przygotowanie zawodowe na lokalnym rynku oferta pracy dla uczniów RZEMIOSŁO to lubie 21-500 Biała Podlaska Ul. Warszawska 14 Tel. 83 342 38 12 E-mail: rzszgr@o2.pl Zajęcia praktyczne organizuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji

Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji Regulamin uczestnictwa w projekcie Energia Kompetencji 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne

Kształcenie zawodowe i ustawiczne Kształcenie zawodowe i ustawiczne Wrocławiu Elżbieta Miodek Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty we Szczawno-Zdrój, 15 września 2016 r. W roku szkolnym 2012/2013 wprowadzona została reforma kształcenia

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak.

Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak. Zmian w szkolnictwie zawodowym Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku ul. Brzeźnicka 22 97-00 Radomsko, tel. 44 682 23 95 fax. 44 682 23 78 www.drzewniak.pl Istotne zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Od dnia 01.07.2014 r. pomoc de minimis, którą jest min. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD I KWALIFIKACJE

ZAWÓD I KWALIFIKACJE ZAWÓD I KWALIFIKACJE CO PRACODAWCA POWINIEN WIEDZIEĆ Andrzej Pasiut JAWORZNO PAŹDZIERNIK 2014 1 ZAGADNIENIA Obszary zmian w kształceniu zawodowym Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Kwalifikacje na miarę europejską. Program formalnego potwierdzenia kwalifikacji rzemieślniczych. realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2015.2156 ze zm.); ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015 System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi Mszczonów, 17 września 2015 Cele zmian od 1.IX.2012 Poprawa jakości i efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do szkoły opracowano na podstawie: Łaziska

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA

Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 PRZEDSZKOLA Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności

Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności Regulamin projektu Mobilność nauczania w zawodzie mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, szansą na zdobycie nowych umiejętności 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2015/2016 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Z Uczelni do biznesu

Z Uczelni do biznesu Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Z Uczelni do biznesu Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Z Uczelni do biznesu, realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej.

poz. 24), ta kwestia była uregulowana jedynie w stosunku do uczniów zmieniających typ szkoły publicznej. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego Miejsce załatwiania sprawy:

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego Miejsce załatwiania sprawy: Miejsce załatwiania sprawy: Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Galewicach 98-405 Galewice, ul. Wieluńska 5, pok. 306, Tel. 62 78 38 Termin składania wniosku: 3 miesiące od dnia ukończenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Zespołu Szkół Budowlano -Technicznych w Stargardzie Szczecińskim dla absolwentów gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013 I.ZSBT OGŁASZA NABÓR DO NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ: Technikum Zawodowe

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W BARTOSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015 /2016 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH SZKOLENIE DUALNE PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 1. DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA System dualny ( inaczej podwójny, przemienny) oparty jest na równoległym kształceniu w szkole zawodowej (wiedza teoretyczna) i kształceniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Nr 3/2016 z dnia 29.02.2016r. KRYTERIA, WARUNKI ORAZ TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 im. Henryka Sławika I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Cele modernizacji kształcenia zawodowego

Cele modernizacji kształcenia zawodowego Kierunki zmian w kształceniu zawodowym 1 Cele modernizacji kształcenia zawodowego dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy uelastycznienie oferty kierunków kształcenia poprawa

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA GWARANCJĄ EFEKTYWNEJ EDUKACJI REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LEONARDO DA VINCI IVT (PRAKTYKI ZAWODOWE I STAŻE DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ) ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM UZYSKANYM Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ.

Bardziej szczegółowo

Ogród profesji osoby bezrobotne na stażu w Niemczech. Marta Lasota Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śl.

Ogród profesji osoby bezrobotne na stażu w Niemczech. Marta Lasota Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śl. Ogród profesji osoby bezrobotne na stażu w Niemczech Marta Lasota Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śl. Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich od 2002 roku organizuje staże zagraniczne dla

Bardziej szczegółowo

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle.

Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 1 I. Proces szkolenia uczniów młodocianych pracowników, II. Potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle. www.cechzamosc.pl 2 Zgodnie z ustawą: Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym

Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Kierunki zmian w szkolnictwie zawodowym Aktualny stan prawny Struktura szkolnictwa zawodowego zasadnicza szkoła zawodowa o okresie nauczania nie krótszym niŝ 2 lata i nie dłuŝszym niŝ 3 lata, której ukończenie

Bardziej szczegółowo

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno

ul. Grunwaldzka 30 73-200 Choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno tel. 095 765 79 73 www.szkola.interklasa.pl/zs3choszczno ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W CHOSZCZNIE SZKOŁA POWSTAŁA W ROKU 1994 JAKO SZKOŁA NIEPUBLICZNA Z UPRAWNIENIAMI SZKOŁY PUBLICZNEJ OD ROKU 1997 FUNKCJONUJE JAKO

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące projektu. Najlepszy w zawodzie realizowanego. w Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie. w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015

Informacje dotyczące projektu. Najlepszy w zawodzie realizowanego. w Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie. w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 Informacje dotyczące projektu Najlepszy w zawodzie realizowanego w Zespole Szkół Nr 9 w Koszalinie w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

DROGOWSKAZY NA RYNEK PRACY

DROGOWSKAZY NA RYNEK PRACY DROGOWSKAZY NA RYNEK PRACY O WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZAWODOWEJ Z PRACODAWCAMI Beata Olczyk Dyrektor Zespołu SzkółPonadgimnazjalnych w Poddębicach Praktykowane w szkole formy współpracy z pracodawcami Praktyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w programie szkoleń Akademia Rzemiosł Artystycznych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w programie szkoleń Akademia Rzemiosł Artystycznych Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w programie szkoleń Akademia Rzemiosł Artystycznych Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w programie szkoleń Akademia Rzemiosł Artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce

Reforma kształcenia zawodowego w Polsce DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Reforma kształcenia zawodowego w Polsce zakładane cele i oczekiwane rezultaty 4 grudnia 2012 r. Ocena dotychczasowego stanu szkolnictwa zawodowego w kontekście

Bardziej szczegółowo

szkoły artystycznej regulują przepisy wydane na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe.

szkoły artystycznej regulują przepisy wydane na podstawie art. 142 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego

Bardziej szczegółowo

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin

Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego. Informacje z Konferencji w Warszawie. Gabriela Albertin Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego Informacje z Konferencji w Warszawie Gabriela Albertin Plan wystąpienia Informacje z konferencji Szkoły i pracodawcy razem ku lepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018

Regulamin rekrutacji. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Franciszka Stefczyka. w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 opracowany na podstawie: Regulamin rekrutacji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie na rok szkolny 2017/2018 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia uczniów do klas pierwszych Technikum nr 1 Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu

Procedury przyjęcia uczniów do klas pierwszych Technikum nr 1 Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu Procedury przyjęcia uczniów do klas pierwszych Technikum nr 1 Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu ROK SZKOLNY 2017/2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Działanie 9.4: Poprawa jakości kształcenia zawodowego Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki. Gdańsk, 10.09.2015 r.

Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki. Gdańsk, 10.09.2015 r. Dyplom mistrzowski i świadectwo czeladnicze - kwalifikacje ważne dla rynku pracy i gospodarki Gdańsk, 10.09.2015 r. Wkład rzemiosła w edukację zawodową to: ok. 25,5 tysiąca zakładów szkolących; ponad 76

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016 Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści, Przekazujemy kolejne wydanie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego

Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego Białystok,17 marca 2011r. 1 Potrzeba i cel uchwalenia projektowanych zmian Analiza stanu prawnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS II 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europolis II (zwany dalej Projektem ) jest realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci. 2. Projekt "Europolis

Bardziej szczegółowo

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy Spis treści Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy... 2 Wyjaśnienie MEN dot. przekształcania szkół niepublicznych i tworzenia niepublicznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego...

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Akty prawne związane z kształceniem zawodowym nowe lub nowelizacja obowiązujących Warszawa, 19 sierpnia 2015

Akty prawne związane z kształceniem zawodowym nowe lub nowelizacja obowiązujących Warszawa, 19 sierpnia 2015 DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Akty prawne związane z kształceniem zawodowym nowe lub nowelizacja obowiązujących Warszawa, 19 sierpnia 2015 Zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW.

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW. INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJACYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW. Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania. Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w SUŁKOWICACH na rok szkolny 2012/2013 ROZDZIAŁ I 1 PODSTAWA PRAWNA 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo