OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 SPÓŁKA AKCYJNA Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i z wykorzystaniem przelewów dokonywanych w czasie rzeczywistym w systemie sprzedaży internetowej e-ic, oraz integrację systemu płatności Wykonawcy z wyżej wymienionym systemem. Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe "PKP Intercity" S.A. ul. Żelazna 59A Punkt kontaktowy: Biuro Zakupów Centralnych, ul. Żelazna 59a, Warszawa, pok. nr 302A, III piętro Osoba do kontaktów: Dominika Jaroniec Warszawa POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: Więcej informacji można uzyskad pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskad pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyład na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Usługi kolejowe I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający: Obsługa i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i z wykorzystaniem przelewów dokonywanych w czasie rzeczywistym w systemie sprzedaży internetowej e-ic oraz integrację systemu płatności wykonawcy z wyżej wymienionym systemem II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne Kod NUTS II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest obsługa i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i z wykorzystaniem przelewów dokonywanych w czasie rzeczywistym w systemie sprzedaży internetowej e-ic oraz integrację systemu płatności wykonawcy z wyżej wymienionym systemem. 1

2 II.1.6)Wspólny Słownik Zamówieo (CPV) II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówieo rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówieo rządowych (GPA): nie II.1.8)Informacje o częściach zamówienia To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składad w odniesieniu do jednej lub więcej części II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2)Wielkośd lub zakres zamówienia II.2.1)Całkowita wielkośd lub zakres: Obsługa i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i z wykorzystaniem przelewów dokonywanych w czasie rzeczywistym w systemie sprzedaży internetowej e-ic oraz integrację systemu płatności wykonawcy z wyżej wymienionym systemem. II.2.2)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.3)Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Częśd nr: 1 Nazwa: Obsługa i rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatności i zwrotów dokonywanych w związku z zakupem usługi w systemie sprzedaży internetowej e-ic z wykorzystaniem przelewów dokonywanych w czasie rzeczywistym. 1)Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest obsługa i rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatności i zwrotów dokonywanych w związku z zakupem usługi w systemie sprzedaży internetowej e-ic z wykorzystaniem przelewów dokonywanych w czasie rzeczywistym, a także integracja z ww. systemem systemu płatności bezgotówkowych Wykonawcy. 2)Wspólny Słownik Zamówieo (CPV) )Wielkośd lub zakres: Obsługa i rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatności i zwrotów dokonywanych w związku z zakupem usługi w systemie sprzedaży internetowej e-ic z wykorzystaniem przelewów dokonywanych w czasie rzeczywistym. Częśd nr: 2 Nazwa: Obsługa i rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatności i zwrotów dokonywanych w związku z zakupem Usługi w systemie sprzedaży internetowej e-ic przy użyciu kart płatniczych. 1)Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest obsługa i rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatności i zwrotów dokonywanych w związku z zakupem Usługi w systemie sprzedaży internetowej e-ic przy użyciu kart płatniczych, a także integracja z ww. systemem systemu płatności bezgotówkowych Wykonawcy. 2)Wspólny Słownik Zamówieo (CPV) )Wielkośd lub zakres: Obsługa i rozliczanie bezgotówkowych transakcji płatności i zwrotów dokonywanych w związku z zakupem Usługi w systemie sprzedaży internetowej e-ic przy użyciu kart płatniczych. Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)Warunki dotyczące zamówienia III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 1.Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości zależnej od liczby części zamówienia, o uzyskanie których się ubiega, odpowiednio: Częśd ,00 PLN, Częśd ,00 PLN. 2. Wykonawca składający ofertę na obie części jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości stanowiącej sumę wadium tych części. 2

3 3. Wadium musi byd wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 PZP, w zależności od wyboru Wykonawcy. 4. Wykonawca najpóźniej wraz z podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: Cześd nr ,00 PLN, Częśd nr ,00 PLN. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostad wniesione w jednej z form lub formach określonych w art. 148 ust. 1 PZP. III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąd grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 Ustawy pzp. Przed zawarciem umowy w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał umowy regulującej ich współpracę. III.1.4)Inne szczególne warunki: Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2)Warunki udziału III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawca musi spełniad warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych (szczegółowy opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawarty jest w Sekcji III.2.2. oraz Sekcji. III.2.3. niniejszego ogłoszenia) oraz nie może podlegad wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi posiadad zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu (systemów) płatności, o której mowa w art. 16. Ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 743), z zastrzeżeniem, że zgoda nie jest wymagana dla systemów prowadzonych przez NBP 9wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Celem wykazania spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieo publicznych 1. Wykonawca winien przedłożyd wraz z ofertą niżej wymienione dokumenty: 1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg Załącznika nr 4 do SIWZ) - pisemny oryginał, 2) zgodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na prowadzenie systemu (systemów) płatności, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 743), z zastrzeżeniem, że zgoda nie jest wymagana dla systemów prowadzonych przez NBP, w takim przypadku Wykonawca składa oświadczenie o prowadzeniu systemu płatności (systemów) przez NBP; 3) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wg Załącznika nr 5 do SIWZ); 4) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3

4 6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy Pzp, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór informacji, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). 3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeo - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 1) pkt. 4)-6) i pkt. 8) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt. 7) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy Pzp. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. a i c oraz pkt. 3), powinny byd wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b), powinien byd wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 7. Wykonawcy składających wspólną ofertę dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 2) i pkt. 4) -8) winni przedłożyd każdy z osobna. 8. Oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt. 1) w przypadku wykonawców składających wspólną ofertę powinno byd przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich wykonawców albo przez każdego wykonawcę odrębnie. 9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy składający wspólną ofertę, oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt. 3) oraz oświadczenie lub listę, o której mowa w ust. 2 pkt. 9 winno byd złożone przez każdego z wykonawców osobno. III.2.2)Zdolnośd ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi wykazad że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 4

5 prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, obsługuje lub obsługiwał, przez okres co najmniej jednego roku, co najmniej jeden system rozliczeniowy transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych dla jednego odbiorcy, charakteryzujący się centralnym zarządzaniem. W przypadku usług wykonywanych warunek, w zakresie ww. okresu, dotyczy wykonanej części usługi. Na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku Zamawiający żąda przedstawienia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, usług wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane/są wykonywane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. wg Załącznika nr 3 do SIWZ). Przez dowody należy rozumied dokumenty określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądad zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane, z uwzględnieniem 9 ust. 2 tego Rozporządzenia. III.2.3)Kwalifikacje techniczne III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówieo na usługi III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazad nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarty IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: BFZ4a-073-PU-49/2013 IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: Dokumenty odpłatne: nie IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 IV.3.5)Języki, w których można sporządzad oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.7)Warunki otwarcia ofert Data: :15 Miejscowośd "PKP Intercity' S.A., ul. Żelazna 59a, Warszawa, sala konferencyjna Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 5

6 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3)Informacje dodatkowe: VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Adres internetowy: VI.4.2)Składanie odwołao Dokładne informacje na temat terminów składania odwołao: 1. Prawa i obowiązki wykonawców w toku wnoszenia środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI PZP. 2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznad uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. 3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówieo Publicznych. 4. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w niniejszej SIWZ są: a) odwołanie b) skarga do sądu 5. Od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, przysługuje odwołanie. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób; b) 10 dni wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowieo SIWZ od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; c) 10 dni wobec czynności innych niż określone w punkcie a) i b) od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąd wiadomośd o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Odwołanie powinno wskazywad czynnośd lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodnośd z przepisami Ustawy Pzp, zawierad zwięzłe przedstawienie zarzutów, określad żądanie oraz wskazywad okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 9. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznad się z jego treścią przed upływem tego terminu. 10. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznad się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 PZP. 11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a -198g PZP. 12. W postępowaniu toczącym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy PZP nie stanowią inaczej. 13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 6

7 15. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 16. Skarga powinna czynid zadośd wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierad oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 17. W postępowaniu toczącym sie na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyd żądania odwołania ani występowad z nowymi żądaniami. 18. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sadu. 19. Od wyroku sądu lub postanowienia kooczącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskad informacje na temat składania odwołao Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a Warszawa POLSKA Adres internetowy: VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 29 sierpnia 2013 Ogłoszenie ukazało się w Suplemencie do Dziennika Urzędu Unii Europejskiej w dniu 31 sierpnia 2013r. nr 169 poz

SPÓŁKA AKCYJNA. Sekcja I: Podmiot zamawiający. I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: "PKP Intercity" S.A.

SPÓŁKA AKCYJNA. Sekcja I: Podmiot zamawiający. I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Oficjalna nazwa: PKP Intercity S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: usługę windykacji należności wynikających

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101520-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2015/S 058-101520

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142872-2015:text:pl:html Polska-Gdynia: Plotery 2015/S 081-142872 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:247345-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 134-247345 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128781-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe 2015/S 073-128781 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BFZ4c-073-PU-68/2013

Znak postępowania BFZ4c-073-PU-68/2013 SPÓŁKA AKCYJNA Znak postępowania BFZ4c-073-PU-68/2013 Zamawiający PKP Intercity S.A. podaje do publicznej wiadomości OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275254-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 153-275254 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195049-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 2011/S 118-195049 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 201-354329. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 201-354329. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354329-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 201-354329 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109018-2015:text:pl:html Polska-Kielce: Usługi udzielania kredytu 2015/S 062-109018 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153738-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe 2015/S 085-153738 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354047-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Karty płatnicze 2011/S 217-354047 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306898-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 178-306898 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:260714-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 150-260714 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240870-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Produkcja filmów informacyjnych 2011/S 145-240870 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183924-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Produkty mleczarskie 2015/S 101-183924 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 07/07/2015 S128 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185995-2013:text:pl:html PL-Katowice: Soczewki śródoczne 2013/S 109-185995 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182720-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 2015/S 100-182720

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296331-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi e-learning 2013/S 171-296331 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340760-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi e-learning 2012/S 207-340760 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118595-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Drukarki i plotery 2015/S 067-118595 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S 216-376093. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376093-2013:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej 2013/S

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 201-355933. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 201-355933. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355933-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 201-355933 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 086-156439. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 086-156439. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156439-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 086-156439 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216161-2013:text:pl:html Polska-Łódź: Usługi udzielania kredytu 2013/S 126-216161 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:304230-2012:text:pl:html PL-Katowice: Drukarki i plotery 2012/S 185-304230 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:65600-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 038-065600 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo