WIADOMO CI Z RATUSZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMO CI Z RATUSZA"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI Z RATUSZA W dniach od 14 do 16 września br. została przeprowadzona na terenie miasta Akcja Sprzątania Świata Polska 2007r. Na jej potrzeby Urząd Miasta zakupił 2000 sztuk worków oraz 6000 sztuk rękawic foliowych, które zostały wydane szkołom, instytucjom oraz zakładom pracy biorącym udział w akcji. Tradycyjnie juŝ akcja spotkała się z duŝym zainteresowaniem społecznym, wzięło w niej udział około 1000 osób, w tym 850 osób to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkoły specjalnej i szkoły średniej. Natomiast pozostali uczestnicy to członkowie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Społecznej StraŜy Ochrony Przyrody, zarządca Nowego Cmentarza Parafialnego oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Dziecięca, Związek Harcerstwa Polskiego, działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Malinka i Wodnik. Sprzątaniem została objęta większa część miasta zebrano łącznie ok. 200 sztuk worków odpadów, które zostały wywiezione na składowisko odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w ChełmŜy. W ramach akcji, został zorganizowany przez Filię Dziecięcą PiMBP w ChełmŜy dla dzieci i młodzieŝy konkurs plastyczny pt. Aby nasza piękna Ziemia nie zmieniła się w śmietnisko, warto dla niej zrobić wszystko. Wręczonych zostało 18 nagród dla autorów najciekawszych proekologicznych prac. Łączny koszt przeprowadzenia Akcji Sprzątania Świata na terenie miasta zamknął się kwotą 2.153,37zł, pochodzącą ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyŝej EURO na oczyszczanie ulic, placów i chodników gminy miasto ChełmŜa wraz z opróŝnianiem koszy ulicznych w latach Termin składania ofert wyznaczony jest na dzień 4 grudnia br. do godz.10ºº. Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego przetargu moŝna znaleźć na stronie internetowej Urzędu Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację miejskiego targowiska. Modernizacja miejskiego targowiska obejmuje następujący zakres prac: - budowa odwodnienia targowiska, - wykonanie utwardzenia nawierzchni targowiska, - budowa oświetlenia targowiska, - budowa czterech zadaszonych stoisk handlowych.

2 - 2 - Termin realizacji zamówienia został określony do r. Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego przetargu moŝna znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zostały zakończone prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: - Wyszyńskiego (na odcinku od skrzyŝowania z ulicą Moniuszki do skrzyŝowania z ulicą Szydzika), - Frelichowskiego (odcinek sieci kanalizacji deszczowej biegnący wzdłuŝ budynku Frelichowskiego 14), - Groszkowskiego (odcinek od skrzyŝowania z ulicą Wyszyńskiego do skrzyŝowania z ulicą Szydzika), - Piastowskiej (odcinek o nieruchomości nr 11 do połączenia z ulicą Moniuszki), - Malewskiego (odcinek od skrzyŝowania z ulicą Depczyńskiego do nieruchomości nr 13 przy ulicy Malewskiego). Wykonawcą robót budowlano-montaŝowych było Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Ekomel sp. z o. o. z Chojnic. Trwają roboty drogowe związane z modernizacją nawierzchni ulicy Bydgoskiej wraz z częściową modernizacją chodników, na odcinku od budynku banku do skrzyŝowania z ulicą Wyszyńskiego. Wykonawcą robót jest firma Drobud z Wąbrzeźna. Planowany termin zakończenia prac upływa z końcem października br. PowyŜsze zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Bydgoszczy. Z dniem 5 listopada br. rozpoczną się prace związane z remontem ulicy Toruńskiej na odcinku od skrzyŝowania z ulicą Kościuszki do wjazdu na ulicę Reja. Remont polegać będzie na przełoŝeniu nawierzchni jezdni z kostki kamiennej wraz z częściową modernizacją chodników. Ponadto zostanie wybudowana zatoka parkingowa na ulicy Toruńskiej po stronie parzystej w pobliŝu skrzyŝowania z ulicą Kościuszki. Wykonawcą robót będzie firma Strabag Polska sp. z o.o. Zadanie powinno być zrealizowane w bieŝącym roku. PowyŜsze zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Bydgoszczy.

3 - 3 - Na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o czasowym posługiwaniu się dowodami osobistymi wydanymi przed dniem 1 stycznia 2001 r., przedłuŝono moŝliwość posługiwania się przez obywateli polskich na terytorium RP ksiąŝeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 r. JednakŜe wymiana dowodów osobistych trwać będzie do 31 grudnia 2007 r. i termin ten nie będzie przedłuŝony. WydłuŜenie waŝności dowodów dotyczy wyłącznie osób, które złoŝą wnioski do końca grudnia br. Zgodnie z przepisami z dniem 1 stycznia 2008 r. ksiąŝeczkowe dowody osobiste stanowią dokument stwierdzający toŝsamość osoby oraz poświadczający obywatelstwo polskie, nie dłuŝej jednakŝe niŝ do dnia 31 marca 2008 r., zatem nie uprawniają obywateli polskich do przekraczania granic. Uchwałą Nr IX/59/07 z dnia 15 października 2007 r. Rada Powiatu Toruńskiego wprowadziła całkowity zakaz uŝywania skuterów wodnych na akwenie Jeziora ChełmŜyńskiego. Uchwała wejdzie w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego. Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy przystąpiło do otwartego konkursu pn. Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŝnień II edycja organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zarząd Województwa po rozpatrzeniu ofert wybrał do realizacji zaproponowany przez Gimnazjum nr 1 w ChełmŜy projekt pn. Szlaban tworzymy świat wolny od nałogów i przyznał dla szkoły kwotę zł na dofinansowanie realizacji tego zadania. W dniu 10 listopada odbędą się uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości. O godzinie zaplanowana jest msza święta w intencji ojczyzny. Po mszy, jak co roku, nastąpi przemarsz w asyście orkiestry, przedstawicieli władz miasta oraz mieszkańców ChełmŜy, jak równieŝ pocztów sztandarowych do miejsc pamięci narodowej. W dniach 9 11 października 2007 r. w Urzędzie Miasta odbyła się rejestracja poborowych, rocznika Na 113 przedpoborowych, przewidzianych do rejestracji zgłosiło się 104 osiemnastolatków, 9 osób nie zgłosiło się i nie usprawiedliwiło swojej absencji. Wobec tych przedpoborowych zostały podjęte kroki w celu doprowadzenia ich przez policję do rejestracji.

4 - 4 - W październiku 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował kg Ŝywności ( mleka, sera, płatków kukurydzianych, cukru, kaszy, deserów ) o łącznej wartości złotych. Artykuły spoŝywcze zostały przyznane w ramach programu Dostarczanie Ŝywności dla najbiedniejszej ludności UE dla rodzin o najniŝszych dochodach, spełniających kryterium kwalifikujące je do przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Liczba rodzin, która skorzystała z tej formy pomocy w październiku wyniosła 532. MOPS nawiązał współpracę z marketem Lidl, dzięki której dostarczane są do Ośrodka artykuły z kończącym się terminem waŝności do spoŝycia oraz pieczywo z dnia poprzedniego. Z tej formy pomocy codziennie korzysta wielu podopiecznych Ośrodka. Osobom niepełnosprawnym ( w szczególności tym, które mają trudności w samodzielnym chodzeniu oraz osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich) przypominamy, Ŝe mogą korzystać z pomocy opiekunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamawianie usług i udzielanie informacji osobiście lub pod nr tel. (0-56) Szkoły podstawowe i gimnazjum przystąpiły do projektu Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach. Wniosek zbiorczy dla 3 szkół i 1 gimnazjum został złoŝony do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przy udziale 20 % środków własnych gminy. Środki zostaną przeznaczone na zakup zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów. Rekomendację na monitoring wizyjny otrzymały 3 szkoły podstawowe tj. SP 2, SP 3 i SP5. Ogólny koszt projektu dla szkół podstawowych będzie wynosił zł ( w tym środki z MEN zł plus zł środki własne gminy ). Zestawy do monitoringu zostaną zainstalowane w w/w szkołach przez firmę, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. W szkołach do końca roku kalendarzowego planowana jest dalsza część remontów i zakup sprzętu: Szkoła Podstawowa nr 5 : - wymiana 12 okien w starej części budynku ( koszt ok ,-), - wymiana wykładziny w sali lekcyjnej umieszczonej w części piwnicznej budynku ( koszt 2.000,-)

5 - 5 - Szkoła Podstawowa nr 3 : - remont płotu łącznie z renowacją od strony SP nr 2, - remont wiaty na pojemniki na odpady ( koszt ok ,-) Gimnazjum nr 1 : - zakup nowych stolików i krzeseł do sal lekcyjnych. Sekretarz Miasta ChełmŜa, dnia r. mgr Janusz Wilczyński

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo

Działalność Samorządu Miasta Lipna w latach 2010 2014

Działalność Samorządu Miasta Lipna w latach 2010 2014 Działalność Samorządu Miasta Lipna w latach 2010 2014 grudzień 2010 czerwiec 2012 - Burmistrz Miasta Lipna Janusz Dobroś 27 lipca 2012 grudzień 2014 - Burmistrz Miasta Lipna Dorota Łańcucka Remont ulic

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO CHEŁMśA. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015. Załącznik nr 7

GMINA MIASTO CHEŁMśA. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015. Załącznik nr 7 GMINA MIASTO CHEŁMśA Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 Załącznik nr 7 STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA Z DOTYCHCZASOWEJ REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTO

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 września 2007 r. Nr 142 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY WIELICZKI: 1845 - Nr V/27/07 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013

INWESTUJEMY W GMINIE BRUSY. Wybrane inwestycje realizowane od 2007 roku. Kładka na Brdzie w Męcikale 2012/2013 2012/2013 Egzemplarz bezpłatny B i u l e t y n i n f o r m a c y j n y M i a s t a i G m i n y B r u s y Kładka na Brdzie w Męcikale Posterunek Policji w Brusach Budynek socjalno-sportowy w Brusach Świetlica

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 7 sierpień 2015

Biuletyn. Nr 7 sierpień 2015 Biuletyn informacyjny miasta płońska Nr 7 sierpień 2015 Spotkania burmistrza z mieszkańcami Burmistrz miasta otwarty jest na współpracę i rozmowę z mieszkańcami. Spotyka się z nimi nie tylko podczas dyżurów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

WIADOMO CI Z RATUSZA

WIADOMO CI Z RATUSZA WIADOMOŚCI Z RATUSZA Dnia 3 lutego 2011 r. na sesji Rady Miejskiej ChełmŜy podjęta została uchwała Nr V/23/11 Rady Miejskiej ChełmŜy w sprawie budŝetu miasta na 2011 rok. W uchwalonym budŝecie Miasta ChełmŜy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 3797 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Cieszyna za rok 2013 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji

POWIAT DRAWSKI 2006-2010. Kadencja pod znakiem inwestycji POWIAT DRAWSKI 2006-2010 Kadencja pod znakiem inwestycji Przewodniczący Rady Stanisław Mikołajczyk Szanowni Państwo, pod koniec 2006 roku odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządów w Polsce. W

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Na ręce Pana Przewodniczącego i Radnych składam sprawozdanie za kadencję 2010-2014 w celu przeanalizowania zrealizowanych zadań oraz dokonania oceny. Lata 2010-2014 był

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki: S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1.

Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Ziemia Suska 3/2013 marzec 2013 Spis treści: Lichosyt S., Ćwiękała B.: Życzenia. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013, s. 1. Bez podpisu.: Za nami 200 numerów Ziemi Suskiej. MS Ziemia Suska. 2013, nr 3/2013,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny. gminy gdów. Budowa obwodnicy Gdowa. z lotu ptaka. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.

Biuletyn informacyjny. gminy gdów. Budowa obwodnicy Gdowa. z lotu ptaka. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow. 2013 Biuletyn informacyjny gminy gdów Budowa obwodnicy Gdowa z lotu ptaka Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl 2013 2013 słowo wójta słowo wójta Szanowni Państwo, Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2010 ROKU

WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2010 ROKU Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2010 rok WYKAZ REALIZOWANYCH INWESTYCJI W 2010 ROKU Budowa oczyszczalni i I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo plan na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVI/14 z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w

PROTOKÓŁ Nr XLVI/14 z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w PROTOKÓŁ Nr XLVI/14 z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 31/14 październik egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej W :

biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 31/14 październik egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej W : Gazeta Czyżewska biuletyn informacyjny Gminy Czyżew Nr 31/14 październik egzemplarz bezpłatny ISSN 1899-198X Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej Czyżew wśród laureatów konkursu Grunt na medal W

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 listopada 27 r. Nr 182 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY MARKUSY: 2348 - Nr II/2/7 z dnia 27 kwietnia 27 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo