Regulamin konkursu Złota, polska jesień.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Złota, polska jesień."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU (dalej "Regulamin") Regulamin konkursu Złota, polska jesień. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Złota, polska jesień ( Konkurs ) jest AB FOTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Krzywickiego 34, NIP , REGON , Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS nr Wysokość kapitału zakładowego : ,00 PLN. 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Polski, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) K.C., którzy spełnią warunki niniejszego regulaminu ( Uczestnik Konkursu ). 3. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są: członkowie władz i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. 4. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą pracownika. 2. Czas trwania i miejsce Konkursu 1. Konkurs trwa od 1 października 2013 roku do 31 października 2013 roku na terenie 23 salonów sprzedaży Organizatora ( Salony ), których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz na stronie 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 7 listopada 2013 a wyniki zostaną opublikowane 12 listopada 2013 na stronie Mechanika Konkursu i zadanie konkursowe Do udziału w Konkursie niezbędne jest łączne spełnienie następujących warunków: a) zarejestrowanie się w bazie Newsletter w jednym z Salonów poprzez prawidłowe wypełnienie formularza (Załączniki nr 2) lub przez stronę internetową W konkursie mogą również wziąć udział osoby zarejestrowane w bazie Newsletter przed 1 października 2013 r. b) wykonanie Zadania Konkursowego -przesłanie 1 autorskiego zdjęcia na temat Złota, polska jesień na adres (format JPG, max. rozmiary zdjęcia to px, max ciężar 500 kb). Plik ze zdjęciem należy nazwać: zlotapolskajesien_nazwisko uczestnika (np. zlotapolskajesien_nowak). W tytule wiadomości należy podać nazwę konkursu Złota, polska jesień. W treści wiadomości należy podać swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, miasto, . c) Zadanie konkursowe należy przesłać w terminie od 1 października 2013 do 31 października Uczestnik Konkursu może wysłać tylko 1 Zadanie Konkursowe. Zgłoszenie konkursowe, które nie spełni powyższych wymogów nie będzie rozpatrywane. 3. W przypadku zdjęcia zgłoszonego do Konkursu, na którym uwieczniony został wizerunek osób fizycznych, Uczestnik Konkursu zapewnia, iż osoba której wizerunek został na zdjęciu utrwalony wyraziła zgodę na jego rozpowszechnianie.

2 4. Zwycięzcami zostaną Uczestnicy Konkursu, których zdjęcie stanowiące Zadanie Konkursowe zostanie uznane przez Komisje Konkursową za najciekawsze. 4. Komisja Konkursowa 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu przy zachowaniu należytej staranności będzie czuwać 3 osobowa Komisja Konkursowa ( Komisja ) składająca się z przedstawicieli Organizatora. 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 7 listopada 2013 roku. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana 12 listopada 2013 na stronie 3. Komisja wybierze 5 najciekawszych zdjęć oraz 3 dodatkowe, których autorzy zostaną wpisani na listę rezerwową zwycięzców Konkursu. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. Nagrody Nagrodami w Konkursie jest łącznie 5 aparatów Panasonic Tz35. Po 1 aparacie dla każdego Zwycięzcy. O kolorze nagrody decyduje organizator. 2. Organizator Konkursu zobowiązuje się odprowadzić podatek dochodowy od nagrody, wynikający z art.30 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 41 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na zasadach ujętych w wiadomości , informującej o wygranej. 3. Jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę, czy też wymiany nagrody na inną. Nie narusza to uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową lub gwarancji, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa. 4. O przyznaniu Nagród Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo, w ciągu 24 godzin po ogłoszeniu wyników na stronie Organizator prześle taką informacje na adres mailowy, podany w wiadomości elektronicznej wysłanej wraz z Zadaniem Konkursowym. 5. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać wiadomość mailową i potwierdzić tą samą drogą, że wiadomość tę otrzymał. Na odpowiedź od danego Zwycięzcy Organizator będzie czekać 3 dni od momentu wysłania mu informacji mailowej, o której mowa w pkt. 3. powyżej. 6. Jeżeli odpowiedzi, o której mowa w ustępie powyżej, nie uda się uzyskać ze strony Zwycięzcy, Nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej. 7. Po otrzymaniu potwierdzenia od Zwycięzcy, Organizator przedstawi termin przekazania Nagrody. Wręczenie nagrody Zwycięzcy odbędzie się w Salonie, w którym wypełnił formularz Newsletter lub w Salonie najbliższym zamieszkania Zwycięzcy. 8. Nieodebranie przekazanej Nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. 9. Zwycięzca Konkursu utraci prawo do otrzymania nagrody jeżeli: a) Organizatorowi nie uda się skontaktować drogą elektroniczna ze Zwycięzcą w celu przeprowadzenia weryfikacji w ramach trzech prób dotarcia, b) nie potwierdzi danych podanych w wysłanej wiadomości elektronicznej, c) usunie swoje dane z bazy Newsletter. 10. W przypadku negatywnej weryfikacji Zwycięzcy Konkursu, opisanej w pkt. 5 powyżej, prawo do nagrody przechodzi na zgłoszenie z kolejną lokatą na liście rezerwowej. Zwycięzca Konkursu z listy rezerwowej podlega weryfikacji w trybie wskazanym w pkt. 5. powyżej. 11. Procedura ta będzie powtórzona, aż do wyczerpania listy rezerwowej. W przypadku braku na liście rezerwowej odpowiedniej ilości zdjęć konkursowych, których autorzy nie utracili prawa do odbioru nagrody - nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.

3 12. Komisja Konkursowa sporządza protokół z przyznania nagród, który będzie udostępniony w siedzibie Organizatora, wszystkim zainteresowanym Uczestnikom Konkursu niezwłocznie po sporządzeniu. 13. Lista zwycięzców Konkursu z podaniem imienia, nazwiska, miasta oraz przyznanej nagrody dostępna będzie w każdym z Salonów, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej oraz na stronach internetowych organizujących konkursy fotograficzne 14. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych na liście zwycięzców w sposób wskazany w zdaniu poprzednim. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz wyświetlone na telewizorach LCD. 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru którejkolwiek z nagród przez zwycięzców Konkursu z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu. 16. Warunkami wydania nagrody, do wypełnienia których łącznie zobowiązany jest Zwycięzca Konkursu są: a) stawienie się w Salonie Sprzedaży, w którym został wypełniony formularz Newsletter lub w Salonie najbliższym miejscu zamieszkania w terminie ustalony przez Organizatora. b) wypełnienie przez zwycięzcę Formularza Podatkowych Danych Osobowych (Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu). W przypadku nie wypełnienia Formularza Podatkowych Danych Osobowych Zwycięzca traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. c) podpisanie protokołu odebrania nagrody. Reklamacje O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik Konkursu może poinformować Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora AB FOTO ul. Krzywickiego 34, Warszawa z dopiskiem: Konkurs Złota, polska jesień w czasie trwania konkursu, w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia. 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 7. Dane osobowe, prawa autorskie do zwycięskich zdjęć 1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, działań marketingowych Organizatora związanych z wykorzystaniem ich wizerunku, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród. Wyrażenie zgody na udział w Konkursie przez Uczestnika Konkursu następuje poprzez złożenie podpisu na formularzu Newletter, który wypełnił w jednym z Salonów lub podczas elektronicznej rejestracji przez stronę internetową 2. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że zdjęcia przesłane przez niego do Konkursu są jego autorstwa i jako ich twórcy, przysługują mu niczym nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie do tych zdjęć, w tym prawo swobodnego rozporządzania zdjęciami. Zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób.

4 3. Organizator nabywa prawa autorskie do zwycięskich zdjęć bez dodatkowego wynagrodzenia. Nabycie autorskich praw majątkowych do utworów następuje na polach eksploatacji wymienionych poniżej: a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, c) wprowadzenie do obrotu, d) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych, e) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych, f) wielokrotne publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, prawa do wielokrotnego łączenia z innymi utworami, do użytku komercyjnego i niekomercyjnego, na wszelkiego rodzaju nośnikach, g) wielokrotne wystawianie i wyświetlanie, najem, dzierżawa, inne formy zezwalania na korzystanie, h) eksploatację w Internecie, na stronach www, i) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych. 4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich, Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, co obejmuje w szczególności prawo do dokonywania opracowań oraz do korzystania i rozporządzania opracowaniami zdjęć. 5. Zwycięzca Konkursu zwolni Organizatora od odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że zwycięzcy temu nie przysługiwały autorskie prawa majątkowe lub autorskie prawa osobiste do przedstawionego zdjęcia konkursowego. Postanowienia końcowe Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu bez podawania przyczyn, w każdym czasie, w tym w szczególności do skrócenia lub wydłużenia okresu trwania Konkursu bez podania przyczyny. O takiej zmianie Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestników poprzez udostępnienie regulaminu w Salonach oraz na stronie internetowej Organizatora 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje utratą prawa do nagrody. 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 4. Organizator może wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540). 6. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego regulaminu. 7. Wypełnienie Newslettera i wysłanie zdjęcia konkursowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 8. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, w Salonach oraz na stronie internetowej Załącznik nr 1 Lista Salonów Organizatora Załącznik nr 2 Wzór formularza Newsletter

5 Załącznik nr 3 - Formularz Podatkowych Danych Osobowych Załącznik nr 4 - Wzór protokołu odbioru nagrody przez Zwycięzcę Konkursu

6 Załącznik nr 1 Lista Salonów Sprzedaży AB FOTO SKLEPY AB-FOTO Salon Sprzedaży Adres Kod pocztowy, miejscowość 1 BY_2 GALERIA FORDON ul. Skarżyńskiego BYDGOSZCZ DĄBROWA DG_1 GALERIA REAL ul. Katowicka 1 2 GÓRNICZA 3 GD_2 GALERIA MADISON ul. Rajska GDAŃSK 4 KR2 GALERIA REAL ul. Bora Komorowskiego KRAKÓW CENTRUM HANDLOWE KR_4 5 BONARKA ul. Kamieńskiego KRAKÓW 6 ON_1 GALERIA REAL ul. Sikorskiego 2B OLSZTYN 7 PN_1 STARY BROWAR ul. Półwiejska POZNAŃ 8 PN_3 GALERIA MALTA ul. Abpa. Baraniaka POZNAŃ 9 TO_3 GALERIA CARREFOUR ul. Olsztyńska TORUŃ 10 WA_1 ŚRÓDMIEŚCIE Al. Jana Pawła II WARSZAWA 11 WA_2 ZŁOTE TARASY ul. Złota WARSZAWA 12 WA_4 GALERIA MOKOTÓW ul. Wołoska WARSZAWA 13 WA_5 CH PROMENADA ul. Ostrobramska 75c WARSZAWA 14 WR_2 ŚRÓDMIEŚCIE ul. Dubois 8/ WROCŁAW 15 WR_3 GALERIA MAGNOLIA ul. Legnicka WROCŁAW 16 WR_4 PASAŻ GRUNWALDZKI ul. Plac Grunwaldzki WROCŁAW 17 LO_1 CH MANUFAKTURA ul. Ogrodowa ŁÓDŹ 18 KI_1 GALERIA KORONA KIELCE ul. Warszawska KIELCE 19 BI_1 ALFA BIAŁYSTOK ul. Świętojańska BIAŁYSTOK 20 RZ_1 MILLENIUM HALL al. Majora Wacława Kopisto RZESZÓW 21 BY_3 DOM MODY DRUKARNIA ul. Jagiellońska BYDGOSZCZ 22 BB_1 GALERIA SFERA ul. Mostowa BIELSKO-BIAŁA 23 KR_5 GALERIA KAZIMIERZ ul. Podgórska KRAKÓW

7 Załącznik nr 2

8 Załącznik nr 3 - Formularz Podatkowych Danych Osobowych FORMULARZ PODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH Nazwisko... Imię: 1/... (PIERWSZE IMIĘ) Data urodzenia... DD/MM/ROK PESEL... NIP... Miejsce zamieszkania: Ulica... Nr domu... Nr mieszkania....nr tel... Miejscowość... Powiat... Gmina Kod pocztowy... Poczta Adres zameldowania: Ulica... Nr domu... Nr mieszkania... Miejscowość... Powiat... Gmina Kod pocztowy... Poczta Urząd Skarbowy /właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych/... (dokładna nazwa wraz z adresem) Data /podpis/

9 Załącznik nr 4 PROTOKÓŁ ODEBRANIA NAGRODY W konkursie AB FOTO data Pieczątka Salon Sprzedaży Organizator reprezentowany przez jako Przekazujący i Zwycięzca Konkursu jako Odbierający Niniejszym potwierdzam odbiór nagrody w dniu. Przedstawiciel AB FOTO Zwycięzca Konkursu

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.2.Fundatorem nagród jest Beliani (PL) GmbH Lindestrasse 16, 6340 Baar, Szwajcaria; NIP: PL5263092611 ( Fundator ).

REGULAMIN KONKURSU. 1.2.Fundatorem nagród jest Beliani (PL) GmbH Lindestrasse 16, 6340 Baar, Szwajcaria; NIP: PL5263092611 ( Fundator ). REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.Organizatorem konkursu Wymyśl hasło ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Odlotowy konkurs z napędem na cztery smaki. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Odlotowy konkurs z napędem na cztery smaki. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Odlotowy konkurs z napędem na cztery smaki 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorami konkursu pod nazwą: Odlotowy konkurs z napędem na cztery smaki (dalej: Konkurs ) są: 1.1. Alma Market

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin konkursu Luksusowe Wakacje

I. Regulamin konkursu Luksusowe Wakacje II. I. Regulamin konkursu Luksusowe Wakacje POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ), określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygrywaj Luksusowe Nagrody, zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2

Regulamin konkursu Zostań twarzą JATOMI Vol 2 Regulamin konkursu "Zostań twarzą JATOMI Vol 2 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zostań twarzą JATOMI Vol 2", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Piękne Momenty zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Piękne Momenty (dalej Konkurs ) jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Racławickiej 95,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Święta z Disneyem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy The Walt Disney Company (Polska)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II

REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Wiosenny konkurs

Bardziej szczegółowo