Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008"

Transkrypt

1 Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum start Przygotowanie do pracy Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami na temat matury ze stron i w tym z informatorem maturalnym zapoznanie si z publikacjà Historia. Matura esty dla maturzysty Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON zgromadzenie potrzebnych podr czników zebranie innych przydatnych publikacji (np. ademecum maturalne Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON) rozwiàzanie arkuszy maturalnych z 2007 roku, zamieszczonych na p ycie CD do àczonej do testów ermin Osiàgni cia cywilizacyjne, kulturowe i religijne staro ytnego Wschodu: Chin, Indii, Mezopotamii, Izraela i Egiptu Przeczytanie wszystkich rozdzia ów z podr cznika Historia 1, cz Êç I. Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON Staro ytna Grecja: przemiany ustrojowe greckich polis, gospodarka, osiàgni cia kulturowe, religia, konflikty wewn trzne i wojny grecko-perskie, dominacja Macedonii Aleksandra Wielkiego, kultura hellenistyczna, organizacja spo eczna Dzieje staro ytnego Rzymu: Etruskowie i ich rola w powstaniu Rzymu, legendy na temat powstania Rzymu, ewolucja ustroju paƒstwa od królestwa, przez republik, do cesarstwa, instytucje w adzy, ewolucja gospodarki, konflikty wewn trzne oraz ekspansja terytorialna paƒstwa rzymskiego, religie, powstanie, rozprzestrzenienie si i rola chrzeêcijaƒstwa, spo eczeƒstwo i rodzina, kultura i sztuka, podzia cesarstwa i losy polityczne obu cz Êci, najazdy plemion barbarzyƒskich i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego 1. Rozwiàzanie testu wst pnego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 3. Przeczytanie materia u z ademecum maturalnego dotyczàcego dziejów staro ytnego Wschodu, Grecji i Rzymu (strony: 11 23, , , , , , , , ). Aby odpr yç si po okresie intensywnej nauki i przywróciç w aêciwy poziom koncentracji, proponujemy co pewien czas zaj cia oko ohistoryczne. Wycieczka do najbli szego muzeum, w którego zbiorach znajdujà si eksponaty dotyczàce staro ytnych dziejów Wschodu, np.: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdaƒsku itd. Obejrzenie filmu fabularnego, dokumentalnego lub reporta u zwiàzanego z dziejami staro ytnego Wschodu czy archeologià. Mo e to byç np.: Gladiator R. Scotta, roja W. Petersena czy Aleksander O. Stone'a. P 4. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 5. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy, 6. Przeczytanie materia u z podr cznika Historia 1, cz Êç I. z rozdzia u II. A. Najstarsze dzieje cywilizacji na Dalekim i Bliskim Wschodzie, B. Staro ytna Grecja i Rzym. pkt: /11 pkt: /23 Wys uchanie p yt z muzykà bàdê regionalnà, bàdê historycznà z krajów, których dzieje powtarzasz, np. rekonstrukcji greckiej muzyki antycznej, zapis muzyki do spektaklu Metamorfozy grupy Gardzienice. Rozegranie partii w jednej z historycznych gier komputerowych, np.: Rome. otal War. Barbarian Invasion, he Great Battles of Hannibal, Caesar, Zeus, Faraon. ermin

2 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum P 7. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 8. JeÊli problemy dotyczà odczytywania lub analizy êróde wykonanie çwiczeƒ przypisanych do okreêlonych materia ów êród owych z publikacji Historia 1. pkt: /20 i Êredniowiecze w tekstach êród owych, rozdzia I (strony 9 69). 9. JeÊli b dy mia y charakter pami ciowy powrót do podr cznika i ademecum maturalnego i skupienie si na zapami taniu kluczowych nazwisk, dat i poj ç (wyró nionych t ustym drukiem). 10. Jako podsumowanie przygotowaƒ wykonanie wybranych çwiczeƒ z publikacji Historia 1. Od dziejów najdawniejszych do schy ku Êredniowiecza. Zeszyt çwiczeƒ z rozdzia ów III Pierwsze cywilizacje,i Grecja staro ytna, Staro ytny Rzym. Przeczytanie dobrej powieêci historycznej lub ksià ki popularnonaukowej. Mo e to byç np.: Egipcjanin Sinuhe M. Waltari, urms nieêmiertelny M. Waltari, ajemnica Esseƒczyków C. Rademachera, Pi at i Nazarejczyk E. Doreda, Ateƒska trucizna M. Doody, Szata L.C. Douglasa, dowolna z prac popularno-naukowch Aleksandra Krawczuka czy Anny Âwiderkówny. Nale y przy tym pami taç, e beletrystyka historyczna doêç swobodnie operuje faktografià i NIE NALE Y traktowaç tych ksià ek jako êród a wiedzy historycznej. Zapoznanie si z ksià kà biograficznà bàdê ze wspomnieniami lub pami tnikami wybitnej osobistoêci owych czasów, np.: Wyznania Êw. Augustyna, czy O wojnie galijskiej Juliusza Cezara. ermin Wczesne Êredniowiecze: skutki upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, Arabowie we wczesnym Êredniowieczu, paƒstwo Merowingów i Karolingów, paƒstwo Ottonów, dzieje Bizancjum, spo eczeƒstwo feudalne, dzieje S owian, dzieje ziem polskich do IX w., kultura i ycie codzienne Przeczytanie wszystkich rozdzia ów z podr cznika Historia 1, cz Êç II.. 1. Rozwiàzanie testu wst pnego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 3. Przeczytanie materia u z ademecum maturalnego dotyczàcego dziejów Êredniowiecza (strony: 22 38, , , , , , , , ). 4. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 5. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy, pkt: /16 pkt: /20 ermin próbna matura Próbna matura przygotowanie Próbna matura przygotowanie 1. Szybkie powtórzenie materia u z ademecum maturalnego. W 2. Rozwiàzanie arkuszy opublikowanych na stronie ermin

3 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum Rozkwit Êredniowiecza: Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego do XIII w., walka o dominium mundi, rekonkwista i krucjaty, dzieje Normanów, kszta towanie monarchii stanowych na przyk adzie losów Anglii i Francji, pierwsze paƒstwa s owiaƒskie, ekspansja mongolska, przeobra enia spo eczne i ekonomiczne w Europie Zachodniej w XI XIII w., Czechy i W gry w XII XI w., poczàtki i rozwój paƒstwa Piastów, kryzys i odbudowa Polski piastowskiej, rozbicie dzielnicowe Polski, spo eczeƒstwo i gospodarka Polski okresu rozbicia dzielnicowego, kultura pe nego Êredniowiecza Jesieƒ Êredniowiecza: kryzys spo eczny, ekonomiczny i polityczny w Europie Zachodniej w XI w., Wielka Schizma i niepokoje religijne w XI i X w., rozwój miast i mieszczaƒstwa, proces jednoczenia Polski po rozbiciu dzielnicowym panowanie W adys awa okietka, Polska za panowania Kazimierza Wielkiego, unie polsko-w gierskie i polsko-litewskie, konflikty polsko-krzy ackie, kultura póênego Êredniowiecza, ycie codzienne i rola rodziny w Êredniowieczu Przeczytanie dobrej powieêci historycznej lub ksià ki popularnonaukowej. Mo e to byç np. dowolny tom z cyklu powieêciowego o dziejach Polski piastowskiej K. Bunscha, Cztery wezwania z przyczyny Êwi tego Jerzego J. Krossa, rzy bicze czarnej Êmierci J. Krossa, PierÊcieƒ rybaka J. Raspaila, Imi Ró y U. Eco, dowolne prace popularnonaukowe (Odlegle zwierciad o B. uchmana, Boles aw Âmia y i biskup Stanis aw. Grudziƒskiego). Zapoznanie si z ksià kà biograficznà bàdê ze wspomnieniami lub pami tnikami wybitnej osobistoêci owych czasów, np.: ywot Karola Wielkiego Einharda czy jeden z ywotów Êwi tego Wojciecha. 6. Wykonanie z ksià ki Historia 1. i Êredniowiecze w tekstach êród owych, rozdzia II (strony ) çwiczeƒ zbli onych do zadaƒ, w których pope nione zosta y wczeêniej b dy. 7. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 8. W przypadku dalszego pope niania b dów si gni cie do publikacji Historia 1. Od dziejów najdawniejszych do schy ku Êredniowiecza. Zeszyt çwiczeƒ i wykonanie çwiczeƒ podobne do zadaƒ, które sprawi y k opot (rozdzia y: I Wczesne Êredniowiecze, II Polska za panowania Piastów, III Pe ne Êredniowiecze, IX Póêne Êredniowiecze, X Polska za panowania Andegawenów i Jagiellonów ). pkt: /26 Wycieczka do najbli szego muzeum, w którego zbiorach znajdujà si eksponaty dotyczàce Êredniowiecza, lub wyprawa polegajàca na wyszukiwaniu w najbli szej okolicy reliktów Êredniowiecza pozosta oêci murów miejskich, baszt, koêcio ów, kamienic. Obejrzenie filmu fabularnego, dokumentalnego lub reporta u zwiàzanego z dziejami Êredniowiecza czy archeologià. Mo e to byç np.: Król Artur A. Fuqua, Królestwo niebieskie R. Scotta, Aleksander Newski S. Eisensteina, Imi Ró y J. Annauda. Wys uchanie p yt z muzykà Êredniowiecza, np. nagrania wspó czesnej polskiej grupy Ars Nova (Bogurodzica. Muzyka polskiego Êredniowiecza) czy dokonania zespo u Jubilatores (Great moments in the Middle Ages, Cantigas & Medieval Delights, Songs and Dances of the Middle Ages). Rozgrywka w jednej z historycznych gier komputerowych dotyczàcych Êredniowiecza, np.: Medieval. otal War, wierdza. Krucjata, Mroczne wieki. ermin Wiek XI i poczàtek wieku XII: wielkie odkrycia geograficzne i powstanie imperiów kolonialnych, humanizm i odrodzenie, reformacja i kontrreformacja, dualizm w rozwoju ekonomicznym Europy w XI i XII w., walka o hegemoni w Europie Zachodniej w XI w., Europa Ârodkowo- -Wschodnia oraz kraje skandynawskie w XI i XII w., Polska pod rzàdami ostatnich Jagiellonów, unia lubelska, poczàtki monarchii elekcyjnej w Polsce, gospodarka folwarczno-paƒszczyêniana w Polsce, wzrost znaczenia magnaterii w Rzeczypospolitej, reformacja i kontrreformacja w Polsce, kultura i sztuka renesansu w Polsce Przeczytanie wszystkich rozdzia ów z podr cznika Historia 2. Czasy nowo ytne. 1. Rozwiàzanie testu wst pnego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 3. Przeczytanie materia u z ademecum maturalnego pod kàtem eliminacji braków (strony: 39 79, , , , , , , , ). pkt: /21 4. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 2. Czasy nowo ytne. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia y: I Wiek XI i poczàtek wieku XII. Dzieje powszechne oraz II Wiek XI i poczàtek wieku XII. Historia Polski ) w celu utrwalenia wiadomoêci dotyczàcych wieku XI i poczàtku wieku XII. ermin

4 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum Wiek XII: wojna trzydziestoletnia, ideologia absolutystyczna na przyk adzie dziejów Francji, Anglia w okresie wojny domowej i rozwój parlamentaryzmu, królowie elekcyjni na polskim tronie, wojny Rzeczypospolitej w XII wieku i ich konsekwencje, kultura i sztuka baroku europejskiego, barok i sarmatyzm w Polsce Obejrzenie filmu fabularnego, odcinka serialu lub dokumentu na temat historii epoki nowo ytnej. Mo e to byç np.: serial Czarne chmury A. Konica, poszczególne cz Êci ekranizacji sienkiewiczowskiej rylogii w re yserii J. Hoffmana, Lalka R. Bera, Hrabina Cosel J. Antczaka, Danton A. Wajdy, Patriota R. Emericha, Królowa Margot P. Chereau, Wojna i pokój K. idora. P 5. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 6. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy, 7. Przeczytanie z podr cznika Historia 2. Czasy nowo ytne rozdzia u II Wiek XII w celu eliminacji b dów. pkt: /31 ermin Êwi ta Âwi ta Bo ego Narodzenia, Nowy Rok Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 2. Czasy nowo ytne. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia y: III Wiek XII. Dzieje powszechne oraz I Wiek XII. Historia Polski ). Wycieczka do najbli szego muzeum, w którego zbiorach znajdujà si eksponaty dotyczàce epoki nowo- ytnej. Warto równie w najbli szej okolicy wyszukaç obiekty architektoniczne reprezentujàce nowo ytne style budowlane. ermin Wiek XIII i poczàtek wieku XIX: oêwiecenie i jego zdobycze naukowe i kulturalne, Êwiat i Europa w XIII w. poczàtki rewolucji przemys owej, wzrost znaczenia mi dzynarodowego Anglii, Rosji, Austrii i Prus w XIII w., reformy Piotra I, Fryderyka I Wielkiego i Marii eresy, wojna o niepodleg oêç USA, Wielka Rewolucja Francuska, okres napoleoƒski i jego wojny, ewolucja ustrojowa Francji od monarchii Ludwika XII do cesarstwa Napoleona I, kongres i ad wiedeƒski, unia polsko-saska, panowanie ostatniego w adcy Polski i I rozbiór Rzeczpospolitej, kultura polska doby oêwiecenia, Sejm Wielki i jego osiàgni cia, II i III rozbiór Polski oraz 9. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 2. Czasy nowo ytne. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia y: Wiek XIII i poczàtek wieku XIX. Dzieje powszechne oraz I Wiek XIII i poczàtek wieku XIX. Historia Polski ). 10. W wypadku problemów z rozwiàzywaniem çwiczeƒ pos u enie si w aêciwymi rozdzia ami ademecum maturalnego (patrz pkt 3). Wys uchanie nagraƒ utworów klasycznych kompozytorów epoki nowo ytnej poczàwszy od dzie W. Bradego w wykonaniu np. zespo u Jordi Savalla, poprzez mniej lub bardziej znane utwory Bacha, Mozarta, Beethovena, a po Wagnera, Chopina, Griega czy Smetan. Zapoznanie si z ksià kà biograficznà bàdê ze wspomnieniami lub pami tnikami z owych czasów, np.: Pami tniki J. Ch. Paska, Napoleon E. arle, alleyrand J. Borisowa. ermin

5 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum 100 dni przed maturà powstanie koêciuszkowskie, rola Polski w polityce Napoleona Bonaparte, Ksi stwo Warszawskie, sprawa polska na kongresie wiedeƒskim, ewolucja ycia codziennego od XII do koƒca XIII w. Przeczytanie dobrej powieêci historycznej lub ksià ki popularnonaukowej. Mo e to byç np.: W cieniu kolegiaty W. J. Grabskiego, Oko Proroka czyli Hanusz Bystry i jego przygody W. oziƒskiego, Pod czarcim kopytem K. Korkozowicza, Smok króla Augusta F. Fenikowskiego, Kolebka W. ysiaka, Cesarski szaleniec J. Krossa. ermin okres ferii zimowych Ramkà oznaczono okres, w którym przypadajà ferie w ró nych województwach w Polsce. Sprawdê, kiedy w twoim województwie wypadajà ferie, i zaznacz odpowiednie 2 tygodnie w kalendarzu. Materia przypadajàcy na okres zaznaczony ramkà jest dopasowany tak, aby zrealizowaç go w 4 tygodnie. Zaznaczone przez ciebie 2 tygodnie przeznacz na odpoczynek Wiek XIX: osiàgni cia naukowe i techniczne w XIX w., problematyka gospodarcza, demograficzna i spo eczna w XIX w., rozwój nowych ideologii, rozwój Stanów Zjednoczonych i wojna secesyjna, ekspansja kolonialna mocarstw europejskich w XIX w., Wiosna Ludów i kszta towanie paƒstw narodowych w Europie, rozwój parlamentaryzmu w XIX w., ustrój, gospodarka i polityczne losy Królestwa Polskiego, polskie powstania narodowowyzwoleƒcze, opór Polaków przed wynarodowieniem, autonomia galicyjska, przemiany spo eczne i ekonomiczne na ziemiach polskich pod zaborami, ruchy i nurty polityczne na ziemiach polskich, kultura i sztuka polska w XIX w., ycie codzienne w XIX w. P 11. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 12. Przeczytanie rozdzia u I Wiek XIX i poczàtek wieku XX z podr cznika Historia 2. Czasy nowo ytne oraz analiza w aêciwych rozdzia ów z ademecum maturalnego (patrz pkt 3) w celu utrwalenia wiadomoêci dotyczàcych XIX wieku. 13. Rozwiàzanie arkusza rocznego z publikacji Historia 2. Czasy nowo ytne. Zeszyt çwiczeƒ. pkt: /33 Rozgrywka w jednej z historycznych gier komputerowych, np.: Europa Universalis, Kozacy. Anno 1609, Shogun. otal War. ermin

6 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum do wybuchu II wojny Êwiatowej: rewolucja 1905 r. i wojna japoƒsko-rosyjska, wybuch i przebieg I wojny Êwiatowej, sprawa polska w czasie I wojny Êwiatowej, ad wersalski, nauka, technika i kultura dwudziestolecia mi dzywojennego, sytuacja gospodarcza na Êwiecie w okresie mi dzywojennym, kryzys parlamentaryzmu w Europie faszyzm, komunizm, nazizm, autorytaryzm, polityka paƒstw totalitarnych, odzyskanie przez Polsk niepodleg oêci i kszta towanie jej granic, wielonarodowy charakter II RP, przeobra enia ustrojowe II RP, sytuacja gospodarcza Polski mi dzywojennej, kultura i nauka II RP Druga wojna Êwiatowa: dzia ania zbrojne w okresie , walki w latach , konferencje mi dzynarodowe, Polska pod okupacjà niemieckà i sowieckà, sprawa polska w czasie II wojny Êwiatowej, Polskie Paƒstwo Podziemne i powstanie warszawskie, konsekwencje II wojny Êwiatowej, kultura, nauka i oêwiata w czasie II wojny Êwiatowej 1. Rozwiàzanie testu wst pnego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u Historia najnowsza. Zakres podstawowy. 3. Przeczytanie materia u z ademecum maturalnego dotyczàcego dziejów przed II wojnà Êwiatowà (strony: , , , , , , , , ). 4. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 3. Historia najnowsza. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia y: I Âwiat w okresie mi dzywojennym oraz II Rzeczpospolita w okresie mi dzywojennym ). pkt: /14 Obejrzenie filmów fabularnych lub dokumentalnych, np.: ryumf woli L. Riefenstahl, Rejs M. Piwowskiego, MiÊ S. Barei, Pancernik Potiomkin S. Eisensteina, Dyktator Ch. Chaplina, Okr t W. Petersena, Upadek O. Hirchbiegela, Czas apokalipsy F. Forda Coppoli, Pola Êmierci R. Joffe'a. 5. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura esty pkt: /30 dla maturzysty z rozdzia u Historia najnowsza. Zakres podstawowy. 6. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy, P 7. Przeczytanie z podr cznika Historia 3. Historia najnowsza rozdzia u II 6.2. Druga wojna Êwiatowa i stosownych rozdzia ów z ademecum maturalnego (patrz pkt 3) w celu eliminacji b dów. 8. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 3. Historia najnowsza. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia III Druga wojna Êwiatowa ). ermin okres Êwiàt wielkanocnych Okres po II wojnie Êwiatowej: kszta towanie adu ja taƒsko-poczdamskiego, zimna wojna, przemiany powojenne na Dalekim Wschodzie, dekolonizacja w Afryce, wybrane konflikty zbrojne po II wojnie Êwiatowej, integracja europejska, Europa Ârodkowo-Wschodnia i Ba kany po II wojnie Êwiatowej, tworzenie podstaw w adzy komunistycznej w Polsce, stalinizm w Polsce, kryzysy ideologiczne, gospodarcze i spo eczne w PRL, dzia alnoêç SolidarnoÊci, rozpad bloku komunistycznego i upadek ZSRR, zjednoczenie paƒstw niemieckich, post p naukowo-techniczny po II wojnie Êwiatowej, kultura i sztuka w II po owie XX w. Rozgrywka w jednej z historycznych gier komputerowych, np.: Battlefield 1918, Normandia 1944, Codname Panzers, Hearts of Iron, Battlefield Europe, Silent Hunter. 9. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u Historia najnowsza. Zakres podstawowy. 10. W wypadku problemów z rozwiàzywaniem zadaƒ pos u enie si w aêciwymi rozdzia ami ademecum maturalnego (patrz pkt 3). 11. Wykonaj çwiczenia z publikacji Historia 3. Historia najnowsza. Zeszyt çwiczeƒ, rozdzia I Âwiat i Polska po II wojnie Êwiatowej. Historia Polski. 12. W celu zdobycia dodatkowej wiedzy i doskonalenia umiej tnoêci wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 3. Historia najnowsza w tekstach êród owych oraz poleceƒ zawartych w podr czniku na zakoƒczenie ka dego podrozdzia u. pkt: /31 Rozmowa z rodzicami lub dziadkami na temat ich spojrzenia na dzieje kraju czy regionu w XX w. po àczona z oglàdaniem fotografii czy dokumentów z przesz oêci Polski. Przeczytanie dobrej powieêci historycznej lub ksià ki popularnonaukowej, np. elegram Zimmermana B. uchmana, Cienka czerwona linia J. Jonesa, O jeden most za daleko C. Ryana, Jeden dzieƒ z ycia Iwana Denisowicza W. So enicyna, Wojna futbolowa R. KapuÊciƒskiego. Wys uchanie nagraƒ XX-wiecznych pieêni, oddajàcych nastrój epoki. ermin

7 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum koniec Podsumowanie przed maturà Podsumowanie przed maturà 1. Powtórzenie materia u z ademecum maturalnego. 2. Rozwiàzanie arkuszy zatytu owanych est koƒcowy opublikowanych na stronie ermin

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa

Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa Tel.: (022) 211 90 02 Fax.: (022) 211 90 33 e-mail: biuro@muzhp.pl w w w. m u z h p. p l Muzeum Historii Polski 2007 Szanowni Paƒstwo! W dobie,

Bardziej szczegółowo

SEMESTR PIERWSZY (dwie godziny zajęć tygodniowo)

SEMESTR PIERWSZY (dwie godziny zajęć tygodniowo) PROGRAM Z HISTORII DLA TRZYLETNIEGO LICEUM (WERSJA PODSTAWOWA) DKOS-4015-65/02 SEMESTR PIERWSZY (dwie godziny zajęć tygodniowo) I.STAROŻYTNY WSCHÓD 1.Najdawniejsze dzieje ludzkości. -Źródła historyczne

Bardziej szczegółowo

Monety kolekcjonerskie

Monety kolekcjonerskie N a r o d o w y B a n k P o l s k i Monety kolekcjonerskie 10 z 925/1000Ag oraz farby: czerwona, zielona i czarna 32,00 mm 14,14 g 40.000 szt. 2 z stop CuAl5Zn5Sn1 zwyk y 8,15 g 680.000 szt. Awers: Z lewej

Bardziej szczegółowo

Nowa matura z j zyka polskiego Tom I matura ustna konspekty do prezentacji

Nowa matura z j zyka polskiego Tom I matura ustna konspekty do prezentacji Nowa matura z j zyka polskiego Tom I matura ustna konspekty do prezentacji Anna Ma gorzata Pycka Autor: Anna Ma gorzata Pycka Sk ad: Collegium Novum Projekt ok adki: Pawe Oska ISBN 83-89979-71-3 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH

REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH WROC AW 1999 Organizatorzy Kongresu Poligrafii Polskiej dzi kujà firmie Semata Sp. z o.o. za bardzo du e zaanga owanie w przygotowanie do druku powy szej publikacji.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII W GIMNAZJUM KLASA I OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA - zna rodzaje źródeł historycznych;

Bardziej szczegółowo

FAKTY I INTERPRETACJE

FAKTY I INTERPRETACJE K O N F E R E N C J E I P N ANT YPOLSK A AKCJA OUN-UPA 1943 194 4 FAKTY I INTERPRETACJE WARSZAWA 2002 ANTYPOLSKA AKCJA OUN-UPA 1943 1944 FAKTY I INTERPRETACJE KONFERENCJE IPN TOM 4 INSTYTUT PAMI CI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

Gdaƒsk uwa any jest za jedno z najbardziej interesujàcych

Gdaƒsk uwa any jest za jedno z najbardziej interesujàcych DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE Andrzej Chodubski historyk Uniwersytet Gdaƒski WARTOÂCI KULTUROWO-CYWILIZACYJNE W ROZWOJU TO SAMOÂCI GDA SKA Gdaƒsk uwa any jest za jedno z najbardziej interesujàcych miast w

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny z historii, zakres rozszerzony klasa 2g. Lekcja organizacyjna

Plan dydaktyczny z historii, zakres rozszerzony klasa 2g. Lekcja organizacyjna Temat 1.Organizacja zajęć 2. Historia jako nauka Plan dydaktyczny z historii, zakres rozszerzony klasa 2g Materiał nauczania CZĘŚĆ I: STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE historia jako nauka chronologia w historii;

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA TOMASZ MAĆKOWSKI ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA TOMASZ MAĆKOWSKI ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA TOMASZ MAĆKOWSKI ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO HISTORII W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska

Bardziej szczegółowo

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA

SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA SPIS TREŒCI I WOJNA ŒWIATOWA Sytuacja miêdzynarodowa pod koniec XIX i na pocz¹tku XX w...... 9 Trójprzymierze, Trójporozumienie......................... 11 Cele i polityka bloków polityczno-militarnych................

Bardziej szczegółowo

Autorem cz Êci Spo eczeƒstwo i Prawo jest Marek Grondas, cz Êci Polityka oraz Polska, Europa, Êwiat Janusz mijski

Autorem cz Êci Spo eczeƒstwo i Prawo jest Marek Grondas, cz Êci Polityka oraz Polska, Europa, Êwiat Janusz mijski Autorem cz Êci Spo eczeƒstwo i Prawo jest Marek Grondas, cz Êci Polityka oraz Polska, Europa, Êwiat Janusz mijski Ok adk i stron tytu owà projektowa a Ewa Szyd owska Koncepcja graficzna Andrzej Ozi b o

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA. od A do Z

GLOBALIZACJA. od A do Z GLOBALIZACJA od A do Z Narodowy Bank Polski dzi kuje P.T. Autorom za udost pnienie opracowaƒ do niniejszej publikacji, a tak e za prac w o onà w ich aktualizacj. Koordynacja naukowa: dr hab. El bieta Czarny

Bardziej szczegółowo

O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada i wiele innych

O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada i wiele innych NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW publikacja bezp atna numer 07/09 (251), wrzesieƒ 2009 O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada

Bardziej szczegółowo

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 OD REDAKCJI Mija ju rok od chwili ukazania si pierwszego numeru Biuletynu, czas wi c na pierwsze podsumowania i refleksje. W szeêciu dotychczas

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979 2002) i ich kontekst historyczny

Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979 2002) i ich kontekst historyczny Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny (1979 2002) i ich kontekst historyczny Strona/166 Wstęp Zamiarem moim nie by o oczywiêcie wyczerpanie tematu, który wymaga wielu jeszcze badaƒ. Tekst poni szy ma byç

Bardziej szczegółowo

Dzienniki, pami tniki i wspomnienia

Dzienniki, pami tniki i wspomnienia PIÂMIENNICTWO Maria So tys architekt JERZY S. MAJEWSKI, WARSZAWA NIEODBUDOWANA LATA DWUDZIESTE; LATA TRZYDZIESTE Wyd. Veda, Warszawa 2004 i 2005 Dzienniki, pami tniki i wspomnienia sà specyficznym, bo

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej. Uczeń: Materiał nauczania

Odniesienia do podstawy programowej. Uczeń: Materiał nauczania Temat Zrozumieć przeszłość Materiał nauczania CZĘŚĆ I: STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE WSTĘP historia jako nauka chronologia w historii; kalendarze propozycje periodyzacji dziejów współczesne metody datowania

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejk z kodem

EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50. Miejsce na naklejk z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Maj 2004 NR 55 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN POZNA SKA AKADEMIA MEDYCZNA KRYSZTA OWY PUCHAR WIELKOPOLSKI dla

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo