Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008"

Transkrypt

1 Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum start Przygotowanie do pracy Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami na temat matury ze stron i w tym z informatorem maturalnym zapoznanie si z publikacjà Historia. Matura esty dla maturzysty Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON zgromadzenie potrzebnych podr czników zebranie innych przydatnych publikacji (np. ademecum maturalne Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON) rozwiàzanie arkuszy maturalnych z 2007 roku, zamieszczonych na p ycie CD do àczonej do testów ermin Osiàgni cia cywilizacyjne, kulturowe i religijne staro ytnego Wschodu: Chin, Indii, Mezopotamii, Izraela i Egiptu Przeczytanie wszystkich rozdzia ów z podr cznika Historia 1, cz Êç I. Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON Staro ytna Grecja: przemiany ustrojowe greckich polis, gospodarka, osiàgni cia kulturowe, religia, konflikty wewn trzne i wojny grecko-perskie, dominacja Macedonii Aleksandra Wielkiego, kultura hellenistyczna, organizacja spo eczna Dzieje staro ytnego Rzymu: Etruskowie i ich rola w powstaniu Rzymu, legendy na temat powstania Rzymu, ewolucja ustroju paƒstwa od królestwa, przez republik, do cesarstwa, instytucje w adzy, ewolucja gospodarki, konflikty wewn trzne oraz ekspansja terytorialna paƒstwa rzymskiego, religie, powstanie, rozprzestrzenienie si i rola chrzeêcijaƒstwa, spo eczeƒstwo i rodzina, kultura i sztuka, podzia cesarstwa i losy polityczne obu cz Êci, najazdy plemion barbarzyƒskich i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego 1. Rozwiàzanie testu wst pnego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 3. Przeczytanie materia u z ademecum maturalnego dotyczàcego dziejów staro ytnego Wschodu, Grecji i Rzymu (strony: 11 23, , , , , , , , ). Aby odpr yç si po okresie intensywnej nauki i przywróciç w aêciwy poziom koncentracji, proponujemy co pewien czas zaj cia oko ohistoryczne. Wycieczka do najbli szego muzeum, w którego zbiorach znajdujà si eksponaty dotyczàce staro ytnych dziejów Wschodu, np.: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdaƒsku itd. Obejrzenie filmu fabularnego, dokumentalnego lub reporta u zwiàzanego z dziejami staro ytnego Wschodu czy archeologià. Mo e to byç np.: Gladiator R. Scotta, roja W. Petersena czy Aleksander O. Stone'a. P 4. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 5. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy, 6. Przeczytanie materia u z podr cznika Historia 1, cz Êç I. z rozdzia u II. A. Najstarsze dzieje cywilizacji na Dalekim i Bliskim Wschodzie, B. Staro ytna Grecja i Rzym. pkt: /11 pkt: /23 Wys uchanie p yt z muzykà bàdê regionalnà, bàdê historycznà z krajów, których dzieje powtarzasz, np. rekonstrukcji greckiej muzyki antycznej, zapis muzyki do spektaklu Metamorfozy grupy Gardzienice. Rozegranie partii w jednej z historycznych gier komputerowych, np.: Rome. otal War. Barbarian Invasion, he Great Battles of Hannibal, Caesar, Zeus, Faraon. ermin

2 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum P 7. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 8. JeÊli problemy dotyczà odczytywania lub analizy êróde wykonanie çwiczeƒ przypisanych do okreêlonych materia ów êród owych z publikacji Historia 1. pkt: /20 i Êredniowiecze w tekstach êród owych, rozdzia I (strony 9 69). 9. JeÊli b dy mia y charakter pami ciowy powrót do podr cznika i ademecum maturalnego i skupienie si na zapami taniu kluczowych nazwisk, dat i poj ç (wyró nionych t ustym drukiem). 10. Jako podsumowanie przygotowaƒ wykonanie wybranych çwiczeƒ z publikacji Historia 1. Od dziejów najdawniejszych do schy ku Êredniowiecza. Zeszyt çwiczeƒ z rozdzia ów III Pierwsze cywilizacje,i Grecja staro ytna, Staro ytny Rzym. Przeczytanie dobrej powieêci historycznej lub ksià ki popularnonaukowej. Mo e to byç np.: Egipcjanin Sinuhe M. Waltari, urms nieêmiertelny M. Waltari, ajemnica Esseƒczyków C. Rademachera, Pi at i Nazarejczyk E. Doreda, Ateƒska trucizna M. Doody, Szata L.C. Douglasa, dowolna z prac popularno-naukowch Aleksandra Krawczuka czy Anny Âwiderkówny. Nale y przy tym pami taç, e beletrystyka historyczna doêç swobodnie operuje faktografià i NIE NALE Y traktowaç tych ksià ek jako êród a wiedzy historycznej. Zapoznanie si z ksià kà biograficznà bàdê ze wspomnieniami lub pami tnikami wybitnej osobistoêci owych czasów, np.: Wyznania Êw. Augustyna, czy O wojnie galijskiej Juliusza Cezara. ermin Wczesne Êredniowiecze: skutki upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, Arabowie we wczesnym Êredniowieczu, paƒstwo Merowingów i Karolingów, paƒstwo Ottonów, dzieje Bizancjum, spo eczeƒstwo feudalne, dzieje S owian, dzieje ziem polskich do IX w., kultura i ycie codzienne Przeczytanie wszystkich rozdzia ów z podr cznika Historia 1, cz Êç II.. 1. Rozwiàzanie testu wst pnego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 3. Przeczytanie materia u z ademecum maturalnego dotyczàcego dziejów Êredniowiecza (strony: 22 38, , , , , , , , ). 4. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 5. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy, pkt: /16 pkt: /20 ermin próbna matura Próbna matura przygotowanie Próbna matura przygotowanie 1. Szybkie powtórzenie materia u z ademecum maturalnego. W 2. Rozwiàzanie arkuszy opublikowanych na stronie ermin

3 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum Rozkwit Êredniowiecza: Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego do XIII w., walka o dominium mundi, rekonkwista i krucjaty, dzieje Normanów, kszta towanie monarchii stanowych na przyk adzie losów Anglii i Francji, pierwsze paƒstwa s owiaƒskie, ekspansja mongolska, przeobra enia spo eczne i ekonomiczne w Europie Zachodniej w XI XIII w., Czechy i W gry w XII XI w., poczàtki i rozwój paƒstwa Piastów, kryzys i odbudowa Polski piastowskiej, rozbicie dzielnicowe Polski, spo eczeƒstwo i gospodarka Polski okresu rozbicia dzielnicowego, kultura pe nego Êredniowiecza Jesieƒ Êredniowiecza: kryzys spo eczny, ekonomiczny i polityczny w Europie Zachodniej w XI w., Wielka Schizma i niepokoje religijne w XI i X w., rozwój miast i mieszczaƒstwa, proces jednoczenia Polski po rozbiciu dzielnicowym panowanie W adys awa okietka, Polska za panowania Kazimierza Wielkiego, unie polsko-w gierskie i polsko-litewskie, konflikty polsko-krzy ackie, kultura póênego Êredniowiecza, ycie codzienne i rola rodziny w Êredniowieczu Przeczytanie dobrej powieêci historycznej lub ksià ki popularnonaukowej. Mo e to byç np. dowolny tom z cyklu powieêciowego o dziejach Polski piastowskiej K. Bunscha, Cztery wezwania z przyczyny Êwi tego Jerzego J. Krossa, rzy bicze czarnej Êmierci J. Krossa, PierÊcieƒ rybaka J. Raspaila, Imi Ró y U. Eco, dowolne prace popularnonaukowe (Odlegle zwierciad o B. uchmana, Boles aw Âmia y i biskup Stanis aw. Grudziƒskiego). Zapoznanie si z ksià kà biograficznà bàdê ze wspomnieniami lub pami tnikami wybitnej osobistoêci owych czasów, np.: ywot Karola Wielkiego Einharda czy jeden z ywotów Êwi tego Wojciecha. 6. Wykonanie z ksià ki Historia 1. i Êredniowiecze w tekstach êród owych, rozdzia II (strony ) çwiczeƒ zbli onych do zadaƒ, w których pope nione zosta y wczeêniej b dy. 7. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 8. W przypadku dalszego pope niania b dów si gni cie do publikacji Historia 1. Od dziejów najdawniejszych do schy ku Êredniowiecza. Zeszyt çwiczeƒ i wykonanie çwiczeƒ podobne do zadaƒ, które sprawi y k opot (rozdzia y: I Wczesne Êredniowiecze, II Polska za panowania Piastów, III Pe ne Êredniowiecze, IX Póêne Êredniowiecze, X Polska za panowania Andegawenów i Jagiellonów ). pkt: /26 Wycieczka do najbli szego muzeum, w którego zbiorach znajdujà si eksponaty dotyczàce Êredniowiecza, lub wyprawa polegajàca na wyszukiwaniu w najbli szej okolicy reliktów Êredniowiecza pozosta oêci murów miejskich, baszt, koêcio ów, kamienic. Obejrzenie filmu fabularnego, dokumentalnego lub reporta u zwiàzanego z dziejami Êredniowiecza czy archeologià. Mo e to byç np.: Król Artur A. Fuqua, Królestwo niebieskie R. Scotta, Aleksander Newski S. Eisensteina, Imi Ró y J. Annauda. Wys uchanie p yt z muzykà Êredniowiecza, np. nagrania wspó czesnej polskiej grupy Ars Nova (Bogurodzica. Muzyka polskiego Êredniowiecza) czy dokonania zespo u Jubilatores (Great moments in the Middle Ages, Cantigas & Medieval Delights, Songs and Dances of the Middle Ages). Rozgrywka w jednej z historycznych gier komputerowych dotyczàcych Êredniowiecza, np.: Medieval. otal War, wierdza. Krucjata, Mroczne wieki. ermin Wiek XI i poczàtek wieku XII: wielkie odkrycia geograficzne i powstanie imperiów kolonialnych, humanizm i odrodzenie, reformacja i kontrreformacja, dualizm w rozwoju ekonomicznym Europy w XI i XII w., walka o hegemoni w Europie Zachodniej w XI w., Europa Ârodkowo- -Wschodnia oraz kraje skandynawskie w XI i XII w., Polska pod rzàdami ostatnich Jagiellonów, unia lubelska, poczàtki monarchii elekcyjnej w Polsce, gospodarka folwarczno-paƒszczyêniana w Polsce, wzrost znaczenia magnaterii w Rzeczypospolitej, reformacja i kontrreformacja w Polsce, kultura i sztuka renesansu w Polsce Przeczytanie wszystkich rozdzia ów z podr cznika Historia 2. Czasy nowo ytne. 1. Rozwiàzanie testu wst pnego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 3. Przeczytanie materia u z ademecum maturalnego pod kàtem eliminacji braków (strony: 39 79, , , , , , , , ). pkt: /21 4. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 2. Czasy nowo ytne. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia y: I Wiek XI i poczàtek wieku XII. Dzieje powszechne oraz II Wiek XI i poczàtek wieku XII. Historia Polski ) w celu utrwalenia wiadomoêci dotyczàcych wieku XI i poczàtku wieku XII. ermin

4 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum Wiek XII: wojna trzydziestoletnia, ideologia absolutystyczna na przyk adzie dziejów Francji, Anglia w okresie wojny domowej i rozwój parlamentaryzmu, królowie elekcyjni na polskim tronie, wojny Rzeczypospolitej w XII wieku i ich konsekwencje, kultura i sztuka baroku europejskiego, barok i sarmatyzm w Polsce Obejrzenie filmu fabularnego, odcinka serialu lub dokumentu na temat historii epoki nowo ytnej. Mo e to byç np.: serial Czarne chmury A. Konica, poszczególne cz Êci ekranizacji sienkiewiczowskiej rylogii w re yserii J. Hoffmana, Lalka R. Bera, Hrabina Cosel J. Antczaka, Danton A. Wajdy, Patriota R. Emericha, Królowa Margot P. Chereau, Wojna i pokój K. idora. P 5. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 6. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy, 7. Przeczytanie z podr cznika Historia 2. Czasy nowo ytne rozdzia u II Wiek XII w celu eliminacji b dów. pkt: /31 ermin Êwi ta Âwi ta Bo ego Narodzenia, Nowy Rok Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 2. Czasy nowo ytne. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia y: III Wiek XII. Dzieje powszechne oraz I Wiek XII. Historia Polski ). Wycieczka do najbli szego muzeum, w którego zbiorach znajdujà si eksponaty dotyczàce epoki nowo- ytnej. Warto równie w najbli szej okolicy wyszukaç obiekty architektoniczne reprezentujàce nowo ytne style budowlane. ermin Wiek XIII i poczàtek wieku XIX: oêwiecenie i jego zdobycze naukowe i kulturalne, Êwiat i Europa w XIII w. poczàtki rewolucji przemys owej, wzrost znaczenia mi dzynarodowego Anglii, Rosji, Austrii i Prus w XIII w., reformy Piotra I, Fryderyka I Wielkiego i Marii eresy, wojna o niepodleg oêç USA, Wielka Rewolucja Francuska, okres napoleoƒski i jego wojny, ewolucja ustrojowa Francji od monarchii Ludwika XII do cesarstwa Napoleona I, kongres i ad wiedeƒski, unia polsko-saska, panowanie ostatniego w adcy Polski i I rozbiór Rzeczpospolitej, kultura polska doby oêwiecenia, Sejm Wielki i jego osiàgni cia, II i III rozbiór Polski oraz 9. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 2. Czasy nowo ytne. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia y: Wiek XIII i poczàtek wieku XIX. Dzieje powszechne oraz I Wiek XIII i poczàtek wieku XIX. Historia Polski ). 10. W wypadku problemów z rozwiàzywaniem çwiczeƒ pos u enie si w aêciwymi rozdzia ami ademecum maturalnego (patrz pkt 3). Wys uchanie nagraƒ utworów klasycznych kompozytorów epoki nowo ytnej poczàwszy od dzie W. Bradego w wykonaniu np. zespo u Jordi Savalla, poprzez mniej lub bardziej znane utwory Bacha, Mozarta, Beethovena, a po Wagnera, Chopina, Griega czy Smetan. Zapoznanie si z ksià kà biograficznà bàdê ze wspomnieniami lub pami tnikami z owych czasów, np.: Pami tniki J. Ch. Paska, Napoleon E. arle, alleyrand J. Borisowa. ermin

5 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum 100 dni przed maturà powstanie koêciuszkowskie, rola Polski w polityce Napoleona Bonaparte, Ksi stwo Warszawskie, sprawa polska na kongresie wiedeƒskim, ewolucja ycia codziennego od XII do koƒca XIII w. Przeczytanie dobrej powieêci historycznej lub ksià ki popularnonaukowej. Mo e to byç np.: W cieniu kolegiaty W. J. Grabskiego, Oko Proroka czyli Hanusz Bystry i jego przygody W. oziƒskiego, Pod czarcim kopytem K. Korkozowicza, Smok króla Augusta F. Fenikowskiego, Kolebka W. ysiaka, Cesarski szaleniec J. Krossa. ermin okres ferii zimowych Ramkà oznaczono okres, w którym przypadajà ferie w ró nych województwach w Polsce. Sprawdê, kiedy w twoim województwie wypadajà ferie, i zaznacz odpowiednie 2 tygodnie w kalendarzu. Materia przypadajàcy na okres zaznaczony ramkà jest dopasowany tak, aby zrealizowaç go w 4 tygodnie. Zaznaczone przez ciebie 2 tygodnie przeznacz na odpoczynek Wiek XIX: osiàgni cia naukowe i techniczne w XIX w., problematyka gospodarcza, demograficzna i spo eczna w XIX w., rozwój nowych ideologii, rozwój Stanów Zjednoczonych i wojna secesyjna, ekspansja kolonialna mocarstw europejskich w XIX w., Wiosna Ludów i kszta towanie paƒstw narodowych w Europie, rozwój parlamentaryzmu w XIX w., ustrój, gospodarka i polityczne losy Królestwa Polskiego, polskie powstania narodowowyzwoleƒcze, opór Polaków przed wynarodowieniem, autonomia galicyjska, przemiany spo eczne i ekonomiczne na ziemiach polskich pod zaborami, ruchy i nurty polityczne na ziemiach polskich, kultura i sztuka polska w XIX w., ycie codzienne w XIX w. P 11. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 12. Przeczytanie rozdzia u I Wiek XIX i poczàtek wieku XX z podr cznika Historia 2. Czasy nowo ytne oraz analiza w aêciwych rozdzia ów z ademecum maturalnego (patrz pkt 3) w celu utrwalenia wiadomoêci dotyczàcych XIX wieku. 13. Rozwiàzanie arkusza rocznego z publikacji Historia 2. Czasy nowo ytne. Zeszyt çwiczeƒ. pkt: /33 Rozgrywka w jednej z historycznych gier komputerowych, np.: Europa Universalis, Kozacy. Anno 1609, Shogun. otal War. ermin

6 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum do wybuchu II wojny Êwiatowej: rewolucja 1905 r. i wojna japoƒsko-rosyjska, wybuch i przebieg I wojny Êwiatowej, sprawa polska w czasie I wojny Êwiatowej, ad wersalski, nauka, technika i kultura dwudziestolecia mi dzywojennego, sytuacja gospodarcza na Êwiecie w okresie mi dzywojennym, kryzys parlamentaryzmu w Europie faszyzm, komunizm, nazizm, autorytaryzm, polityka paƒstw totalitarnych, odzyskanie przez Polsk niepodleg oêci i kszta towanie jej granic, wielonarodowy charakter II RP, przeobra enia ustrojowe II RP, sytuacja gospodarcza Polski mi dzywojennej, kultura i nauka II RP Druga wojna Êwiatowa: dzia ania zbrojne w okresie , walki w latach , konferencje mi dzynarodowe, Polska pod okupacjà niemieckà i sowieckà, sprawa polska w czasie II wojny Êwiatowej, Polskie Paƒstwo Podziemne i powstanie warszawskie, konsekwencje II wojny Êwiatowej, kultura, nauka i oêwiata w czasie II wojny Êwiatowej 1. Rozwiàzanie testu wst pnego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u Historia najnowsza. Zakres podstawowy. 3. Przeczytanie materia u z ademecum maturalnego dotyczàcego dziejów przed II wojnà Êwiatowà (strony: , , , , , , , , ). 4. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 3. Historia najnowsza. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia y: I Âwiat w okresie mi dzywojennym oraz II Rzeczpospolita w okresie mi dzywojennym ). pkt: /14 Obejrzenie filmów fabularnych lub dokumentalnych, np.: ryumf woli L. Riefenstahl, Rejs M. Piwowskiego, MiÊ S. Barei, Pancernik Potiomkin S. Eisensteina, Dyktator Ch. Chaplina, Okr t W. Petersena, Upadek O. Hirchbiegela, Czas apokalipsy F. Forda Coppoli, Pola Êmierci R. Joffe'a. 5. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura esty pkt: /30 dla maturzysty z rozdzia u Historia najnowsza. Zakres podstawowy. 6. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy, P 7. Przeczytanie z podr cznika Historia 3. Historia najnowsza rozdzia u II 6.2. Druga wojna Êwiatowa i stosownych rozdzia ów z ademecum maturalnego (patrz pkt 3) w celu eliminacji b dów. 8. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 3. Historia najnowsza. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia III Druga wojna Êwiatowa ). ermin okres Êwiàt wielkanocnych Okres po II wojnie Êwiatowej: kszta towanie adu ja taƒsko-poczdamskiego, zimna wojna, przemiany powojenne na Dalekim Wschodzie, dekolonizacja w Afryce, wybrane konflikty zbrojne po II wojnie Êwiatowej, integracja europejska, Europa Ârodkowo-Wschodnia i Ba kany po II wojnie Êwiatowej, tworzenie podstaw w adzy komunistycznej w Polsce, stalinizm w Polsce, kryzysy ideologiczne, gospodarcze i spo eczne w PRL, dzia alnoêç SolidarnoÊci, rozpad bloku komunistycznego i upadek ZSRR, zjednoczenie paƒstw niemieckich, post p naukowo-techniczny po II wojnie Êwiatowej, kultura i sztuka w II po owie XX w. Rozgrywka w jednej z historycznych gier komputerowych, np.: Battlefield 1918, Normandia 1944, Codname Panzers, Hearts of Iron, Battlefield Europe, Silent Hunter. 9. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u Historia najnowsza. Zakres podstawowy. 10. W wypadku problemów z rozwiàzywaniem zadaƒ pos u enie si w aêciwymi rozdzia ami ademecum maturalnego (patrz pkt 3). 11. Wykonaj çwiczenia z publikacji Historia 3. Historia najnowsza. Zeszyt çwiczeƒ, rozdzia I Âwiat i Polska po II wojnie Êwiatowej. Historia Polski. 12. W celu zdobycia dodatkowej wiedzy i doskonalenia umiej tnoêci wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 3. Historia najnowsza w tekstach êród owych oraz poleceƒ zawartych w podr czniku na zakoƒczenie ka dego podrozdzia u. pkt: /31 Rozmowa z rodzicami lub dziadkami na temat ich spojrzenia na dzieje kraju czy regionu w XX w. po àczona z oglàdaniem fotografii czy dokumentów z przesz oêci Polski. Przeczytanie dobrej powieêci historycznej lub ksià ki popularnonaukowej, np. elegram Zimmermana B. uchmana, Cienka czerwona linia J. Jonesa, O jeden most za daleko C. Ryana, Jeden dzieƒ z ycia Iwana Denisowicza W. So enicyna, Wojna futbolowa R. KapuÊciƒskiego. Wys uchanie nagraƒ XX-wiecznych pieêni, oddajàcych nastrój epoki. ermin

7 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum koniec Podsumowanie przed maturà Podsumowanie przed maturà 1. Powtórzenie materia u z ademecum maturalnego. 2. Rozwiàzanie arkuszy zatytu owanych est koƒcowy opublikowanych na stronie ermin

Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2010

Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2010 Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2010 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) 3 wykonane yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum start 28.09 30 2.10 Przygotowanie do pracy

Bardziej szczegółowo

Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) Tyg. Dzia Tematy Zadania wykonane 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Geografia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Geografia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Geografia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami na

Bardziej szczegółowo

Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008

Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008 Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008 imi i nazwisko zakres rozszerzony (wersja dla ucznia) wykonane yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum start 1.10 29 5.10 Przygotowanie do pracy

Bardziej szczegółowo

6. Utrwalenie nowych i sprawiajàcych problemy poj ç z wykorzystaniem indeksu Vademecum maturalnego.

6. Utrwalenie nowych i sprawiajàcych problemy poj ç z wykorzystaniem indeksu Vademecum maturalnego. start System przyrodniczy Ziemi eoria tektoniki p yt litosfery 31.11 ermin 27.10 26 Rzeêba powierzchni Ziemi 2. owtórzenie tematów z podr cznika Geografia 1, dzia III. Sk adniki skorupy ziemskiej esty

Bardziej szczegółowo

wewn trzne homeostaza

wewn trzne homeostaza start 31.10 27.10 26 9. owtórzenie poj ç, z którymi by y problemy, przy wykorzystaniu indeksu ademecum maturalnego. Rozwój cz owieka 8. Rozwiàzanie zadaƒ z zeszytu çwiczeƒ Biologia 1. Zakres podstawowy,

Bardziej szczegółowo

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres rozszerzony (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami

Bardziej szczegółowo

Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

05_Historia_kalendarz-okl 2012_01_04 LOHKal_cover :49 Strona 1. Kalendarz przygotowań plan pracy na rok szkolny

05_Historia_kalendarz-okl 2012_01_04 LOHKal_cover :49 Strona 1. Kalendarz przygotowań plan pracy na rok szkolny 05_Historia_kalendarz-okl 2012_01_04 LOHKal_cover 11-06-17 11:49 Strona 1 Kalendarz przygotowań plan pracy na rok szkolny ISBN 978-83-7680-381-4 9 788376 803814 Historia Kalendarz przygotowań do matury

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

Matematyka Kalendarz przygotowaƒ do matury 2011

Matematyka Kalendarz przygotowaƒ do matury 2011 Matematyka Kalendarz przygotowaƒ do matury 2011 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) 3 wykonane yg. Dzia ematy Zadania test podręcznik vademecum start 4.10 30 8.10 rzygotowanie do pracy

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka Kalendarz przygotowaƒ do matury 2011

Matematyka Kalendarz przygotowaƒ do matury 2011 Matematyka Kalendarz przygotowaƒ do matury 2011 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) 3 wykonane yg. Dzia ematy Zadania test podręcznik vademecum start 4.10 30 8.10 rzygotowanie do pracy

Bardziej szczegółowo

10.10 6.10. Komórka i zachodzàce w niej procesy. Najprostsze formy ycia. w komórce

10.10 6.10. Komórka i zachodzàce w niej procesy. Najprostsze formy ycia. w komórce start Wra liwoêç roêlin fitohormony ransport substancji u roêlin RoÊliny okrytonasienne 17.10 13.10 28 Botanika RoÊliny nagonasienne RoÊliny zarodnikowe z dominujàcym sporofitem RoÊliny zarodnikowe z dominujàcym

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008 zakres podstawowy (wersja dla ucznia)

Fizyka i astronomia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008 zakres podstawowy (wersja dla ucznia) imi i nazwisko Fizyka i astronomia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008 zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane yg. Dzia ematy Zadania test podr cznik vademecum start 1.10 29 5.10 rzygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt...

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt... Spis treêci Od autora... 9 Wprowadzenie Poj cie cywilizacji klasycznej... 11 èród a poznania cywilizacji klasycznej... 11 Ramy czasowe cywilizacji klasycznej... 14 Âwiat Êródziemnomorski... 15 I. Kr gi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

Chemia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Chemia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Chemia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wprowadzenie

Spis treêci. Wprowadzenie Od autora... 8 Wprowadzenie 1. Co to jest Êredniowiecze... 10 2. Chronologia epoki... 12 3. Âredniowiecze europejskie a inne cywilizacje... 14 4. Jak poznajemy Êredniowiecze?... 14 5. Wczesne Êredniowiecze...

Bardziej szczegółowo

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017

Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2016/2017 PROGRAM MERYTORYCZNY KONKURSU HISTORYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I. CELE KONKURSU zachęcenie do samodzielnego poszukiwania i zdobywania wiedzy; wdrażanie do biegłego posługiwania

Bardziej szczegółowo

Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres rozszerzony (wersja dla ucznia) Tyg. Dzia Tematy Zadania wykonane 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami na

Bardziej szczegółowo

09_WOS_kalendarz-okl 2012_01_04 LOWOSKal_cover :43 Strona 1. Kalendarz przygotowań plan pracy na rok szkolny

09_WOS_kalendarz-okl 2012_01_04 LOWOSKal_cover :43 Strona 1. Kalendarz przygotowań plan pracy na rok szkolny 09_WOS_kalendarz-okl 2012_01_04 LOWOSKal_cover 11-06-17 11:43 Strona 1 Kalendarz przygotowań plan pracy na rok szkolny ISBN 978-83-7680-387-6 9 788376 803876 rogram Matura z Operonem Lista uczestników

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17

KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 KONKURS z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17 Temat konkursu: Szczęk oręża przez wieki. Motto: Wojna jest tylko kontynuacją polityki innymi środkami.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Etap rejonowy

Załącznik nr 8. Etap rejonowy Załącznik nr 8 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY Z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Cele konkursu:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ II. ŚREDNIOWIECZE

Spis treści CZĘŚĆ II. ŚREDNIOWIECZE Spis treści CZĘŚĆ I STAROŻYTNOŚĆ Najdawniejsze dzieje ludzkości 9 Mezopotamia, Babilonia, Asyria 11 Egipt starożytny 12 Imperium perskie 14 Despotie wschodnie 15 Izrael. Początki judaizmu 16 Od Krety i

Bardziej szczegółowo

Spis treêci Rozdzia I Formy prawne okreêlania stosunku paƒstwa do zwiàzków wyznaniowych Rozdzia II Polski Autokefaliczny KoÊció Prawos awny

Spis treêci Rozdzia I Formy prawne okreêlania stosunku paƒstwa do zwiàzków wyznaniowych Rozdzia II Polski Autokefaliczny KoÊció Prawos awny Spis treêci Wykaz skrótów............................................. 11 Wst p.................................................... 13 Rozdzia I Formy prawne okreêlania stosunku paƒstwa do zwiàzków wyznaniowych............................................

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Zakres treści i kryteria oceniania.

Zakres treści i kryteria oceniania. HISTORIA 2 Zakres treści i kryteria oceniania. Na zajęciach historii uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego korzystają z podręcznika: - Ryszard Kulesza i Krzysztof Kowalewski. Zrozumieć przeszłość. Starożytność

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 21.04.2015 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA VI Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM Załącznik nr 13 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Etap rejonowy

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2011 cz Êç humanistyczna

Egzamin gimnazjalny 2011 cz Êç humanistyczna Egzamin gimnazjalny 2011 cz Êç humanistyczna imi i nazwisko Kalendarz gimnazjalisty wersja dla ucznia Tydz. J. polski standardy egzaminacyjne J. polski elementy nauki o j zyku Historia start 27.09 29 1.10

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia powtórzeniowe do Olimpiady Historycznej wymagania szczegółowe

Zagadnienia powtórzeniowe do Olimpiady Historycznej wymagania szczegółowe Zagadnienia powtórzeniowe do Olimpiady Historycznej wymagania szczegółowe I. Starożytność 1. Cywilizacje Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Uczeń: 1) charakteryzuje uwarunkowania geograficzne rozwoju cywilizacji

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I etap I. Obszary umiejętności /takie same na wszystkich etapach Konkursu/ Sytuowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych w czasie

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I etap I. Obszary umiejętności /takie same na wszystkich etapach konkursu/ Sytuowanie zjawisk, wydarzeń i procesów historycznych w czasie

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA. Autor: JAN SZPAK HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA Autor: JAN SZPAK I. Przedmiot historii gospodarczej Geneza i rozwój historii gospodarczej Historia gospodarcza jako nauka Przydatność historii gospodarczej dla ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Kr gi cywilizacyjne Od autorów

Spis treêci. Kr gi cywilizacyjne Od autorów Od autorów... 10 Wprowadzenie... 11 1. Âwiat nowoczesny modernizacja... 11 2. èród a... 12 3. Europa, Rosja i Stany Zjednoczone 1815 1914... 16 Europa Âwi tego Przymierza narodziny nowego porzàdku... 17

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA. Autor: TADEUSZ MACIEJEWSKI. Część I. Starożytność

HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA. Autor: TADEUSZ MACIEJEWSKI. Część I. Starożytność HISTORIA POWSZECHNA USTROJU I PRAWA Autor: TADEUSZ MACIEJEWSKI Część I. Starożytność Rozdział I. Monarchie despotyczne i wielkie imperia Wschodu 1. Rys historyczny 2. Ustrój społeczny despotii 3. Ustrój

Bardziej szczegółowo

07_Matematyka ZR_kalendarz-okl 2012_01_04 LOMzrKal_cover :58 Strona 1. Kalendarz przygotowań plan pracy na rok szkolny

07_Matematyka ZR_kalendarz-okl 2012_01_04 LOMzrKal_cover :58 Strona 1. Kalendarz przygotowań plan pracy na rok szkolny 07_Matematyka ZR_kalendarz-okl 2012_01_04 LOMzrKal_cover 11-06-17 11:58 Strona 1 Kalendarz przygotowań plan pracy na rok szkolny ISBN 978-83-7680-389-0 9 788376 803890 rogram Matura z Operonem Lista uczestników

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych

Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych Spis map........................ XI Wst p......................... XIII 1. Uj cia stosunków mi dzynarodowych.......... 1 Stosunki mi dzynarodowe

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2010

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2010 imi i nazwisko Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2010 zakres podstawowy (wersja dla ucznia) 3 wykonane yg. Dzia ematy Zadania test podr cznik vademecum start 28.09 30 2.10 rzygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE

Wstęp. Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE Wstęp Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE ROZDZIAŁ 1. Zalążki prawnej ochrony przyrody w systemie regaliów panującego ROZDZIAŁ 2. Elementy prawnej ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Rozdział V. Powstaje niepodległa Polska GRUPA A 5 1. Oblicz, ile lat minęło od: pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno Pedagogiczna Ignatianum

Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno Pedagogiczna Ignatianum 3 Stanisław Litak Historia wychowania Tom 1. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej Wydane III poszerzone i uzupełnione Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum Kraków 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Numer zadania Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu historii województwo

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA II GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a Na zajęciach historii uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalski korzystają z podręcznika: - Ryszard

Bardziej szczegółowo

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012

KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze. Jelenia Góra 2012 KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA w Jeleniej Górze 1998 K P S W Jelenia Góra 2012 SPIS TRE CI: WPROWADZENIE s. 7 1. Przedmiot i cel bada s. 7 2. Uk ad dysertacji s. 12 3. Post powanie badawcze s. 16 I.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test historia/wiedza o społeczeństwie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test historia/wiedza o społeczeństwie Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test historia/wiedza o społeczeństwie Arkusz standardowy zawierał 25 zadań zamkniętych, w tym 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie. Dominowały

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Starożytność

Wprowadzenie Wykaz skrótów Część I. Starożytność Spis treści Wprowadzenie XI Wykaz skrótów XIII Część I. Starożytność 1 Rozdział 1. Bliski i Daleki Wschód 1 1. Homo sapiens 1 2. Mezopotamia i Egipt 2 3. Izrael 2 4. Indie 2 5. Chiny 4 6. Test 5 7. Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI - HISTORIA POWSZECHNA STAROŻYTNOŚĆ ŚREDNIOWIECZE WSTĘP 9

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI - HISTORIA POWSZECHNA STAROŻYTNOŚĆ ŚREDNIOWIECZE WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 HISTORIA POWSZECHNA STAROŻYTNOŚĆ 1. PREHISTORIA CZŁOWIEKA 11 2. DZIEJE STAROŻYTNEGO EGIPTU 13 3. DZIEJE MEZOPOTAMII (BABILONIA I ASYRIA) 15 4. PERSJA W STAROŻYTNOŚCI 17 5. STAROŻYTNA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE II GIMNAZJUM Na zajęciach z historii obowiązują wagi ocen takie jak w WZO. Klasyfikacji okresowej i rocznej dokonuje się na podstawie ocen cząstkowych. Ocena z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach

Semestr: zimowy. Zaliczenie: Praca pisemna Test końcowy Aktywność na zajęciach Nazwa przedmiotu: EPOKA POLITYCZNYCH I KULTUROWYCH PRZEŁOMÓW - EUROPA W XX- XXI WIEKU Kod przedmiotu: Forma zajęć: Seminarium Język: polski Rok: III 2013/201 4 Semestr: zimowy Zaliczenie: Praca pisemna

Bardziej szczegółowo

ycz ciekawej lektury Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania

ycz ciekawej lektury Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania Wst p Mam przyjemnoêç przekazaç Paƒstwu specjalne wydanie zeszytu z serii Materia y. Dokumentacje. Projekty. Dotychczasowe publikacje ukazywa y si przy okazji tematycznych konferencji popularnonaukowych,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test humanistyczny historia/wos. Test GH-H1-122

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. Test humanistyczny historia/wos. Test GH-H1-122 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego Test humanistyczny historia/wos Test GH-H1-122 Zestaw egzaminacyjny zawierał 24 zadania, w tym 18 zadań z historii i 6 zadań z wiedzy o społeczeństwie. Z zakresu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I. Zakres wymagań

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I. Zakres wymagań WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII DLA KLASY I Dział programowy konieczne (dopuszczający) podstawowe (dostateczny) Zakres wymagań rozszerzające (dobry) dopełniające (bardzo dobry) wykraczające

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 I. Cele ogólne Szkolny zestaw programów nauczania to jeden z elementów programu szkoły służący do urzeczywistniania

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji KLASA 1 1. Dlaczego uczymy się historii? 2. Prehistoria początki ludzkości 3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji 1. Dlaczego uczymy się historii? 2. Prehistoria początki ludzkości 3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum

Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum JEZUS CHRYSTUS OBJAWIA PRAWDĘ O BOGU I CZŁOWIEKU 1. Pytania egzystencjalne człowieka Wprowadzenie w tematykę roku w kontekście pytań dotyczących istnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... XIII XVII XIX XXI Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Uwagi terminologiczne... 1 1 2. Elementy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo H istoria

Historia i społeczeństwo H istoria Historia i społeczeństwo H istoria wokół nas zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej Klasa6 Spis treści 3 Epoka odrodzenia 1. Uczeni i artyści odrodzenia 5 2. Krzysztof Kolumb odkrywcą Nowego Świata 9 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA CZŁOWIEK 1. Stary

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony)

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony) 2016-09-01 HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony) SZKOŁY BENEDYKTA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje i synchronizuje

Bardziej szczegółowo

Historia. Opis kierunku. WSB Chorzów - Studia podyplomowe. Historia - studia na WSB w Chorzowie

Historia. Opis kierunku. WSB Chorzów - Studia podyplomowe. Historia - studia na WSB w Chorzowie Historia WSB Chorzów - Studia podyplomowe Opis kierunku Historia - studia na WSB w Chorzowie Skończyłam już kilka kierunków na studiach podyplomowych na różnych uczelniach, jednak to Wyższą Szkołę Bankową

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 18.01.2016 roku został przeprowadzony próbny egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin 30. Zaliczenie: 1. Praca pisemna 2. Test końcowy 3. Aktywność na zajęciach

Ilość godzin 30. Zaliczenie: 1. Praca pisemna 2. Test końcowy 3. Aktywność na zajęciach Nazwa przedmiotu: POLSKA I POLACY OD ŚREDNIOWIECZA DO XIX WIEKU Kod przedmiotu: Forma zajęć: seminarium Liczba miejsc: Rok: I 2012/2013 Język: polski Semestr: zimowy Zaliczenie: 1. Praca pisemna 2. Test

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego, zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo