Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008"

Transkrypt

1 Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum start Przygotowanie do pracy Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami na temat matury ze stron i w tym z informatorem maturalnym zapoznanie si z publikacjà Historia. Matura esty dla maturzysty Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON zgromadzenie potrzebnych podr czników zebranie innych przydatnych publikacji (np. ademecum maturalne Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON) rozwiàzanie arkuszy maturalnych z 2007 roku, zamieszczonych na p ycie CD do àczonej do testów ermin Osiàgni cia cywilizacyjne, kulturowe i religijne staro ytnego Wschodu: Chin, Indii, Mezopotamii, Izraela i Egiptu Przeczytanie wszystkich rozdzia ów z podr cznika Historia 1, cz Êç I. Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON Staro ytna Grecja: przemiany ustrojowe greckich polis, gospodarka, osiàgni cia kulturowe, religia, konflikty wewn trzne i wojny grecko-perskie, dominacja Macedonii Aleksandra Wielkiego, kultura hellenistyczna, organizacja spo eczna Dzieje staro ytnego Rzymu: Etruskowie i ich rola w powstaniu Rzymu, legendy na temat powstania Rzymu, ewolucja ustroju paƒstwa od królestwa, przez republik, do cesarstwa, instytucje w adzy, ewolucja gospodarki, konflikty wewn trzne oraz ekspansja terytorialna paƒstwa rzymskiego, religie, powstanie, rozprzestrzenienie si i rola chrzeêcijaƒstwa, spo eczeƒstwo i rodzina, kultura i sztuka, podzia cesarstwa i losy polityczne obu cz Êci, najazdy plemion barbarzyƒskich i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego 1. Rozwiàzanie testu wst pnego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 3. Przeczytanie materia u z ademecum maturalnego dotyczàcego dziejów staro ytnego Wschodu, Grecji i Rzymu (strony: 11 23, , , , , , , , ). Aby odpr yç si po okresie intensywnej nauki i przywróciç w aêciwy poziom koncentracji, proponujemy co pewien czas zaj cia oko ohistoryczne. Wycieczka do najbli szego muzeum, w którego zbiorach znajdujà si eksponaty dotyczàce staro ytnych dziejów Wschodu, np.: Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdaƒsku itd. Obejrzenie filmu fabularnego, dokumentalnego lub reporta u zwiàzanego z dziejami staro ytnego Wschodu czy archeologià. Mo e to byç np.: Gladiator R. Scotta, roja W. Petersena czy Aleksander O. Stone'a. P 4. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 5. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy, 6. Przeczytanie materia u z podr cznika Historia 1, cz Êç I. z rozdzia u II. A. Najstarsze dzieje cywilizacji na Dalekim i Bliskim Wschodzie, B. Staro ytna Grecja i Rzym. pkt: /11 pkt: /23 Wys uchanie p yt z muzykà bàdê regionalnà, bàdê historycznà z krajów, których dzieje powtarzasz, np. rekonstrukcji greckiej muzyki antycznej, zapis muzyki do spektaklu Metamorfozy grupy Gardzienice. Rozegranie partii w jednej z historycznych gier komputerowych, np.: Rome. otal War. Barbarian Invasion, he Great Battles of Hannibal, Caesar, Zeus, Faraon. ermin

2 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum P 7. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 8. JeÊli problemy dotyczà odczytywania lub analizy êróde wykonanie çwiczeƒ przypisanych do okreêlonych materia ów êród owych z publikacji Historia 1. pkt: /20 i Êredniowiecze w tekstach êród owych, rozdzia I (strony 9 69). 9. JeÊli b dy mia y charakter pami ciowy powrót do podr cznika i ademecum maturalnego i skupienie si na zapami taniu kluczowych nazwisk, dat i poj ç (wyró nionych t ustym drukiem). 10. Jako podsumowanie przygotowaƒ wykonanie wybranych çwiczeƒ z publikacji Historia 1. Od dziejów najdawniejszych do schy ku Êredniowiecza. Zeszyt çwiczeƒ z rozdzia ów III Pierwsze cywilizacje,i Grecja staro ytna, Staro ytny Rzym. Przeczytanie dobrej powieêci historycznej lub ksià ki popularnonaukowej. Mo e to byç np.: Egipcjanin Sinuhe M. Waltari, urms nieêmiertelny M. Waltari, ajemnica Esseƒczyków C. Rademachera, Pi at i Nazarejczyk E. Doreda, Ateƒska trucizna M. Doody, Szata L.C. Douglasa, dowolna z prac popularno-naukowch Aleksandra Krawczuka czy Anny Âwiderkówny. Nale y przy tym pami taç, e beletrystyka historyczna doêç swobodnie operuje faktografià i NIE NALE Y traktowaç tych ksià ek jako êród a wiedzy historycznej. Zapoznanie si z ksià kà biograficznà bàdê ze wspomnieniami lub pami tnikami wybitnej osobistoêci owych czasów, np.: Wyznania Êw. Augustyna, czy O wojnie galijskiej Juliusza Cezara. ermin Wczesne Êredniowiecze: skutki upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, Arabowie we wczesnym Êredniowieczu, paƒstwo Merowingów i Karolingów, paƒstwo Ottonów, dzieje Bizancjum, spo eczeƒstwo feudalne, dzieje S owian, dzieje ziem polskich do IX w., kultura i ycie codzienne Przeczytanie wszystkich rozdzia ów z podr cznika Historia 1, cz Êç II.. 1. Rozwiàzanie testu wst pnego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 3. Przeczytanie materia u z ademecum maturalnego dotyczàcego dziejów Êredniowiecza (strony: 22 38, , , , , , , , ). 4. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 5. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy, pkt: /16 pkt: /20 ermin próbna matura Próbna matura przygotowanie Próbna matura przygotowanie 1. Szybkie powtórzenie materia u z ademecum maturalnego. W 2. Rozwiàzanie arkuszy opublikowanych na stronie ermin

3 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum Rozkwit Êredniowiecza: Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego do XIII w., walka o dominium mundi, rekonkwista i krucjaty, dzieje Normanów, kszta towanie monarchii stanowych na przyk adzie losów Anglii i Francji, pierwsze paƒstwa s owiaƒskie, ekspansja mongolska, przeobra enia spo eczne i ekonomiczne w Europie Zachodniej w XI XIII w., Czechy i W gry w XII XI w., poczàtki i rozwój paƒstwa Piastów, kryzys i odbudowa Polski piastowskiej, rozbicie dzielnicowe Polski, spo eczeƒstwo i gospodarka Polski okresu rozbicia dzielnicowego, kultura pe nego Êredniowiecza Jesieƒ Êredniowiecza: kryzys spo eczny, ekonomiczny i polityczny w Europie Zachodniej w XI w., Wielka Schizma i niepokoje religijne w XI i X w., rozwój miast i mieszczaƒstwa, proces jednoczenia Polski po rozbiciu dzielnicowym panowanie W adys awa okietka, Polska za panowania Kazimierza Wielkiego, unie polsko-w gierskie i polsko-litewskie, konflikty polsko-krzy ackie, kultura póênego Êredniowiecza, ycie codzienne i rola rodziny w Êredniowieczu Przeczytanie dobrej powieêci historycznej lub ksià ki popularnonaukowej. Mo e to byç np. dowolny tom z cyklu powieêciowego o dziejach Polski piastowskiej K. Bunscha, Cztery wezwania z przyczyny Êwi tego Jerzego J. Krossa, rzy bicze czarnej Êmierci J. Krossa, PierÊcieƒ rybaka J. Raspaila, Imi Ró y U. Eco, dowolne prace popularnonaukowe (Odlegle zwierciad o B. uchmana, Boles aw Âmia y i biskup Stanis aw. Grudziƒskiego). Zapoznanie si z ksià kà biograficznà bàdê ze wspomnieniami lub pami tnikami wybitnej osobistoêci owych czasów, np.: ywot Karola Wielkiego Einharda czy jeden z ywotów Êwi tego Wojciecha. 6. Wykonanie z ksià ki Historia 1. i Êredniowiecze w tekstach êród owych, rozdzia II (strony ) çwiczeƒ zbli onych do zadaƒ, w których pope nione zosta y wczeêniej b dy. 7. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 8. W przypadku dalszego pope niania b dów si gni cie do publikacji Historia 1. Od dziejów najdawniejszych do schy ku Êredniowiecza. Zeszyt çwiczeƒ i wykonanie çwiczeƒ podobne do zadaƒ, które sprawi y k opot (rozdzia y: I Wczesne Êredniowiecze, II Polska za panowania Piastów, III Pe ne Êredniowiecze, IX Póêne Êredniowiecze, X Polska za panowania Andegawenów i Jagiellonów ). pkt: /26 Wycieczka do najbli szego muzeum, w którego zbiorach znajdujà si eksponaty dotyczàce Êredniowiecza, lub wyprawa polegajàca na wyszukiwaniu w najbli szej okolicy reliktów Êredniowiecza pozosta oêci murów miejskich, baszt, koêcio ów, kamienic. Obejrzenie filmu fabularnego, dokumentalnego lub reporta u zwiàzanego z dziejami Êredniowiecza czy archeologià. Mo e to byç np.: Król Artur A. Fuqua, Królestwo niebieskie R. Scotta, Aleksander Newski S. Eisensteina, Imi Ró y J. Annauda. Wys uchanie p yt z muzykà Êredniowiecza, np. nagrania wspó czesnej polskiej grupy Ars Nova (Bogurodzica. Muzyka polskiego Êredniowiecza) czy dokonania zespo u Jubilatores (Great moments in the Middle Ages, Cantigas & Medieval Delights, Songs and Dances of the Middle Ages). Rozgrywka w jednej z historycznych gier komputerowych dotyczàcych Êredniowiecza, np.: Medieval. otal War, wierdza. Krucjata, Mroczne wieki. ermin Wiek XI i poczàtek wieku XII: wielkie odkrycia geograficzne i powstanie imperiów kolonialnych, humanizm i odrodzenie, reformacja i kontrreformacja, dualizm w rozwoju ekonomicznym Europy w XI i XII w., walka o hegemoni w Europie Zachodniej w XI w., Europa Ârodkowo- -Wschodnia oraz kraje skandynawskie w XI i XII w., Polska pod rzàdami ostatnich Jagiellonów, unia lubelska, poczàtki monarchii elekcyjnej w Polsce, gospodarka folwarczno-paƒszczyêniana w Polsce, wzrost znaczenia magnaterii w Rzeczypospolitej, reformacja i kontrreformacja w Polsce, kultura i sztuka renesansu w Polsce Przeczytanie wszystkich rozdzia ów z podr cznika Historia 2. Czasy nowo ytne. 1. Rozwiàzanie testu wst pnego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 3. Przeczytanie materia u z ademecum maturalnego pod kàtem eliminacji braków (strony: 39 79, , , , , , , , ). pkt: /21 4. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 2. Czasy nowo ytne. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia y: I Wiek XI i poczàtek wieku XII. Dzieje powszechne oraz II Wiek XI i poczàtek wieku XII. Historia Polski ) w celu utrwalenia wiadomoêci dotyczàcych wieku XI i poczàtku wieku XII. ermin

4 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum Wiek XII: wojna trzydziestoletnia, ideologia absolutystyczna na przyk adzie dziejów Francji, Anglia w okresie wojny domowej i rozwój parlamentaryzmu, królowie elekcyjni na polskim tronie, wojny Rzeczypospolitej w XII wieku i ich konsekwencje, kultura i sztuka baroku europejskiego, barok i sarmatyzm w Polsce Obejrzenie filmu fabularnego, odcinka serialu lub dokumentu na temat historii epoki nowo ytnej. Mo e to byç np.: serial Czarne chmury A. Konica, poszczególne cz Êci ekranizacji sienkiewiczowskiej rylogii w re yserii J. Hoffmana, Lalka R. Bera, Hrabina Cosel J. Antczaka, Danton A. Wajdy, Patriota R. Emericha, Królowa Margot P. Chereau, Wojna i pokój K. idora. P 5. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 6. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy, 7. Przeczytanie z podr cznika Historia 2. Czasy nowo ytne rozdzia u II Wiek XII w celu eliminacji b dów. pkt: /31 ermin Êwi ta Âwi ta Bo ego Narodzenia, Nowy Rok Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 2. Czasy nowo ytne. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia y: III Wiek XII. Dzieje powszechne oraz I Wiek XII. Historia Polski ). Wycieczka do najbli szego muzeum, w którego zbiorach znajdujà si eksponaty dotyczàce epoki nowo- ytnej. Warto równie w najbli szej okolicy wyszukaç obiekty architektoniczne reprezentujàce nowo ytne style budowlane. ermin Wiek XIII i poczàtek wieku XIX: oêwiecenie i jego zdobycze naukowe i kulturalne, Êwiat i Europa w XIII w. poczàtki rewolucji przemys owej, wzrost znaczenia mi dzynarodowego Anglii, Rosji, Austrii i Prus w XIII w., reformy Piotra I, Fryderyka I Wielkiego i Marii eresy, wojna o niepodleg oêç USA, Wielka Rewolucja Francuska, okres napoleoƒski i jego wojny, ewolucja ustrojowa Francji od monarchii Ludwika XII do cesarstwa Napoleona I, kongres i ad wiedeƒski, unia polsko-saska, panowanie ostatniego w adcy Polski i I rozbiór Rzeczpospolitej, kultura polska doby oêwiecenia, Sejm Wielki i jego osiàgni cia, II i III rozbiór Polski oraz 9. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 2. Czasy nowo ytne. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia y: Wiek XIII i poczàtek wieku XIX. Dzieje powszechne oraz I Wiek XIII i poczàtek wieku XIX. Historia Polski ). 10. W wypadku problemów z rozwiàzywaniem çwiczeƒ pos u enie si w aêciwymi rozdzia ami ademecum maturalnego (patrz pkt 3). Wys uchanie nagraƒ utworów klasycznych kompozytorów epoki nowo ytnej poczàwszy od dzie W. Bradego w wykonaniu np. zespo u Jordi Savalla, poprzez mniej lub bardziej znane utwory Bacha, Mozarta, Beethovena, a po Wagnera, Chopina, Griega czy Smetan. Zapoznanie si z ksià kà biograficznà bàdê ze wspomnieniami lub pami tnikami z owych czasów, np.: Pami tniki J. Ch. Paska, Napoleon E. arle, alleyrand J. Borisowa. ermin

5 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum 100 dni przed maturà powstanie koêciuszkowskie, rola Polski w polityce Napoleona Bonaparte, Ksi stwo Warszawskie, sprawa polska na kongresie wiedeƒskim, ewolucja ycia codziennego od XII do koƒca XIII w. Przeczytanie dobrej powieêci historycznej lub ksià ki popularnonaukowej. Mo e to byç np.: W cieniu kolegiaty W. J. Grabskiego, Oko Proroka czyli Hanusz Bystry i jego przygody W. oziƒskiego, Pod czarcim kopytem K. Korkozowicza, Smok króla Augusta F. Fenikowskiego, Kolebka W. ysiaka, Cesarski szaleniec J. Krossa. ermin okres ferii zimowych Ramkà oznaczono okres, w którym przypadajà ferie w ró nych województwach w Polsce. Sprawdê, kiedy w twoim województwie wypadajà ferie, i zaznacz odpowiednie 2 tygodnie w kalendarzu. Materia przypadajàcy na okres zaznaczony ramkà jest dopasowany tak, aby zrealizowaç go w 4 tygodnie. Zaznaczone przez ciebie 2 tygodnie przeznacz na odpoczynek Wiek XIX: osiàgni cia naukowe i techniczne w XIX w., problematyka gospodarcza, demograficzna i spo eczna w XIX w., rozwój nowych ideologii, rozwój Stanów Zjednoczonych i wojna secesyjna, ekspansja kolonialna mocarstw europejskich w XIX w., Wiosna Ludów i kszta towanie paƒstw narodowych w Europie, rozwój parlamentaryzmu w XIX w., ustrój, gospodarka i polityczne losy Królestwa Polskiego, polskie powstania narodowowyzwoleƒcze, opór Polaków przed wynarodowieniem, autonomia galicyjska, przemiany spo eczne i ekonomiczne na ziemiach polskich pod zaborami, ruchy i nurty polityczne na ziemiach polskich, kultura i sztuka polska w XIX w., ycie codzienne w XIX w. P 11. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u. Zakres podstawowy. 12. Przeczytanie rozdzia u I Wiek XIX i poczàtek wieku XX z podr cznika Historia 2. Czasy nowo ytne oraz analiza w aêciwych rozdzia ów z ademecum maturalnego (patrz pkt 3) w celu utrwalenia wiadomoêci dotyczàcych XIX wieku. 13. Rozwiàzanie arkusza rocznego z publikacji Historia 2. Czasy nowo ytne. Zeszyt çwiczeƒ. pkt: /33 Rozgrywka w jednej z historycznych gier komputerowych, np.: Europa Universalis, Kozacy. Anno 1609, Shogun. otal War. ermin

6 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum do wybuchu II wojny Êwiatowej: rewolucja 1905 r. i wojna japoƒsko-rosyjska, wybuch i przebieg I wojny Êwiatowej, sprawa polska w czasie I wojny Êwiatowej, ad wersalski, nauka, technika i kultura dwudziestolecia mi dzywojennego, sytuacja gospodarcza na Êwiecie w okresie mi dzywojennym, kryzys parlamentaryzmu w Europie faszyzm, komunizm, nazizm, autorytaryzm, polityka paƒstw totalitarnych, odzyskanie przez Polsk niepodleg oêci i kszta towanie jej granic, wielonarodowy charakter II RP, przeobra enia ustrojowe II RP, sytuacja gospodarcza Polski mi dzywojennej, kultura i nauka II RP Druga wojna Êwiatowa: dzia ania zbrojne w okresie , walki w latach , konferencje mi dzynarodowe, Polska pod okupacjà niemieckà i sowieckà, sprawa polska w czasie II wojny Êwiatowej, Polskie Paƒstwo Podziemne i powstanie warszawskie, konsekwencje II wojny Êwiatowej, kultura, nauka i oêwiata w czasie II wojny Êwiatowej 1. Rozwiàzanie testu wst pnego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u Historia najnowsza. Zakres podstawowy. 3. Przeczytanie materia u z ademecum maturalnego dotyczàcego dziejów przed II wojnà Êwiatowà (strony: , , , , , , , , ). 4. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 3. Historia najnowsza. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia y: I Âwiat w okresie mi dzywojennym oraz II Rzeczpospolita w okresie mi dzywojennym ). pkt: /14 Obejrzenie filmów fabularnych lub dokumentalnych, np.: ryumf woli L. Riefenstahl, Rejs M. Piwowskiego, MiÊ S. Barei, Pancernik Potiomkin S. Eisensteina, Dyktator Ch. Chaplina, Okr t W. Petersena, Upadek O. Hirchbiegela, Czas apokalipsy F. Forda Coppoli, Pola Êmierci R. Joffe'a. 5. Rozwiàzanie testu çwiczeniowego z zestawu Matura esty pkt: /30 dla maturzysty z rozdzia u Historia najnowsza. Zakres podstawowy. 6. Analiza wyników testu i zwrócenie uwagi na typy zadaƒ i tematy, P 7. Przeczytanie z podr cznika Historia 3. Historia najnowsza rozdzia u II 6.2. Druga wojna Êwiatowa i stosownych rozdzia ów z ademecum maturalnego (patrz pkt 3) w celu eliminacji b dów. 8. Wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 3. Historia najnowsza. Zeszyt çwiczeƒ (rozdzia III Druga wojna Êwiatowa ). ermin okres Êwiàt wielkanocnych Okres po II wojnie Êwiatowej: kszta towanie adu ja taƒsko-poczdamskiego, zimna wojna, przemiany powojenne na Dalekim Wschodzie, dekolonizacja w Afryce, wybrane konflikty zbrojne po II wojnie Êwiatowej, integracja europejska, Europa Ârodkowo-Wschodnia i Ba kany po II wojnie Êwiatowej, tworzenie podstaw w adzy komunistycznej w Polsce, stalinizm w Polsce, kryzysy ideologiczne, gospodarcze i spo eczne w PRL, dzia alnoêç SolidarnoÊci, rozpad bloku komunistycznego i upadek ZSRR, zjednoczenie paƒstw niemieckich, post p naukowo-techniczny po II wojnie Êwiatowej, kultura i sztuka w II po owie XX w. Rozgrywka w jednej z historycznych gier komputerowych, np.: Battlefield 1918, Normandia 1944, Codname Panzers, Hearts of Iron, Battlefield Europe, Silent Hunter. 9. Rozwiàzanie testu sprawdzajàcego z zestawu Matura esty dla maturzysty z rozdzia u Historia najnowsza. Zakres podstawowy. 10. W wypadku problemów z rozwiàzywaniem zadaƒ pos u enie si w aêciwymi rozdzia ami ademecum maturalnego (patrz pkt 3). 11. Wykonaj çwiczenia z publikacji Historia 3. Historia najnowsza. Zeszyt çwiczeƒ, rozdzia I Âwiat i Polska po II wojnie Êwiatowej. Historia Polski. 12. W celu zdobycia dodatkowej wiedzy i doskonalenia umiej tnoêci wykonanie çwiczeƒ z publikacji Historia 3. Historia najnowsza w tekstach êród owych oraz poleceƒ zawartych w podr czniku na zakoƒczenie ka dego podrozdzia u. pkt: /31 Rozmowa z rodzicami lub dziadkami na temat ich spojrzenia na dzieje kraju czy regionu w XX w. po àczona z oglàdaniem fotografii czy dokumentów z przesz oêci Polski. Przeczytanie dobrej powieêci historycznej lub ksià ki popularnonaukowej, np. elegram Zimmermana B. uchmana, Cienka czerwona linia J. Jonesa, O jeden most za daleko C. Ryana, Jeden dzieƒ z ycia Iwana Denisowicza W. So enicyna, Wojna futbolowa R. KapuÊciƒskiego. Wys uchanie nagraƒ XX-wiecznych pieêni, oddajàcych nastrój epoki. ermin

7 yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum koniec Podsumowanie przed maturà Podsumowanie przed maturà 1. Powtórzenie materia u z ademecum maturalnego. 2. Rozwiàzanie arkuszy zatytu owanych est koƒcowy opublikowanych na stronie ermin

Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2010

Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2010 Historia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2010 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) 3 wykonane yg. Dzia ematy Zadania test P podr cznik vademecum start 28.09 30 2.10 Przygotowanie do pracy

Bardziej szczegółowo

wewn trzne homeostaza

wewn trzne homeostaza start 31.10 27.10 26 9. owtórzenie poj ç, z którymi by y problemy, przy wykorzystaniu indeksu ademecum maturalnego. Rozwój cz owieka 8. Rozwiàzanie zadaƒ z zeszytu çwiczeƒ Biologia 1. Zakres podstawowy,

Bardziej szczegółowo

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres rozszerzony (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami

Bardziej szczegółowo

Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Kalendarz Maturzysty 2011/12 Historia Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z historii stworzony przez naszego eksperta.

Bardziej szczegółowo

Matematyka Kalendarz przygotowaƒ do matury 2011

Matematyka Kalendarz przygotowaƒ do matury 2011 Matematyka Kalendarz przygotowaƒ do matury 2011 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) 3 wykonane yg. Dzia ematy Zadania test podręcznik vademecum start 4.10 30 8.10 rzygotowanie do pracy

Bardziej szczegółowo

10.10 6.10. Komórka i zachodzàce w niej procesy. Najprostsze formy ycia. w komórce

10.10 6.10. Komórka i zachodzàce w niej procesy. Najprostsze formy ycia. w komórce start Wra liwoêç roêlin fitohormony ransport substancji u roêlin RoÊliny okrytonasienne 17.10 13.10 28 Botanika RoÊliny nagonasienne RoÊliny zarodnikowe z dominujàcym sporofitem RoÊliny zarodnikowe z dominujàcym

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008 zakres podstawowy (wersja dla ucznia)

Fizyka i astronomia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008 zakres podstawowy (wersja dla ucznia) imi i nazwisko Fizyka i astronomia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2008 zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane yg. Dzia ematy Zadania test podr cznik vademecum start 1.10 29 5.10 rzygotowanie do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH HISTORII W GIMNAZJUM W KLASACH I-III Ważnym elementem procesu dydaktycznego jest ocena, która pozwala określić zakres wiedzy i umiejętności opanowany przez ucznia.

Bardziej szczegółowo

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt...

Od autora... 9. Mezopotamia kolebka cywilizacji... 19 Fenicjanie àcznicy mi dzy Bliskim Wschodem a Êwiatem Êródziemnomorskim... 21 Egipt... Spis treêci Od autora... 9 Wprowadzenie Poj cie cywilizacji klasycznej... 11 èród a poznania cywilizacji klasycznej... 11 Ramy czasowe cywilizacji klasycznej... 14 Âwiat Êródziemnomorski... 15 I. Kr gi

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wprowadzenie

Spis treêci. Wprowadzenie Od autora... 8 Wprowadzenie 1. Co to jest Êredniowiecze... 10 2. Chronologia epoki... 12 3. Âredniowiecze europejskie a inne cywilizacje... 14 4. Jak poznajemy Êredniowiecze?... 14 5. Wczesne Êredniowiecze...

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Zakres treści i kryteria oceniania.

Zakres treści i kryteria oceniania. HISTORIA 2 Zakres treści i kryteria oceniania. Na zajęciach historii uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego korzystają z podręcznika: - Ryszard Kulesza i Krzysztof Kowalewski. Zrozumieć przeszłość. Starożytność

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia Załcznik nr 42 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Historia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM Rozdział I. Początki cywilizacji Dzięki treściom zawartym w pierwszej części programu uczniowie poznają najdawniejsze dzieje człowieka oraz historię

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-H1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H1U KWIECIEŃ 2015 Zadanie

Bardziej szczegółowo

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM Załącznik nr 13 ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANY NA KONKURS HISTORYCZNY z ELEMENTAMI WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Etap rejonowy

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA VI Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI Numer zadania Wymagania ogólne (z podstawy programowej) 1. II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Kr gi cywilizacyjne Od autorów

Spis treêci. Kr gi cywilizacyjne Od autorów Od autorów... 10 Wprowadzenie... 11 1. Âwiat nowoczesny modernizacja... 11 2. èród a... 12 3. Europa, Rosja i Stany Zjednoczone 1815 1914... 16 Europa Âwi tego Przymierza narodziny nowego porzàdku... 17

Bardziej szczegółowo

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2010

Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2010 imi i nazwisko Wiedza o spo eczeƒstwie Kalendarz przygotowaƒ do matury 2010 zakres podstawowy (wersja dla ucznia) 3 wykonane yg. Dzia ematy Zadania test podr cznik vademecum start 28.09 30 2.10 rzygotowanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej.

GRUPA A. a) pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Rozdział V. Powstaje niepodległa Polska GRUPA A 5 1. Oblicz, ile lat minęło od: pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. do odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno Pedagogiczna Ignatianum

Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno Pedagogiczna Ignatianum 3 Stanisław Litak Historia wychowania Tom 1. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej Wydane III poszerzone i uzupełnione Wydawnictwo WAM Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum Kraków 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych

Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych Księgarnia PWN: Karen Mingst - Podstawy stosunków międzynarodowych Spis map........................ XI Wst p......................... XIII 1. Uj cia stosunków mi dzynarodowych.......... 1 Stosunki mi dzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Historii w kl. II a Na zajęciach historii uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalski korzystają z podręcznika: - Ryszard

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Numer zadania Osiągnięcia gimnazjalistów z zakresu historii województwo

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE

Wstęp. Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE Wstęp Część pierwsza - historyczna ROZWÓJ PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZYRODY W POLSCE ROZDZIAŁ 1. Zalążki prawnej ochrony przyrody w systemie regaliów panującego ROZDZIAŁ 2. Elementy prawnej ochrony przyrody

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI GRUDZIEŃ 2011 Numer zadania 1. 2.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3

Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Bliżej historii. Gimnazjum Rozkład materiału dla klas 1 3 Temat lekcji KLASA 1 1. Dlaczego uczymy się historii? 2. Prehistoria początki ludzkości 3. Rewolucja neolityczna, czyli początki rolnictwa 4. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII

REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII REGULAMIN KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs przedmiotowy z historii dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego, zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Drogi Uczniu, test składa się z 29 zadań, na rozwiązanie których

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA. SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W UJANOWICACH Rok szkolny 2008/2009 I. Cele ogólne Szkolny zestaw programów nauczania to jeden z elementów programu szkoły służący do urzeczywistniania

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA KRAJEM UNII EUROPEJSKIEJ GODŁO POLSKI FLAGA POLSKI MAPA POLSKI STOLICA POLSKI WARSZAWA MORZE BAŁTYCKIE GÓRY TATRY POLSKA W UNII Polska w Unii Europejskiej Akcesja Polski do Unii Europejskiej jest

Bardziej szczegółowo

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją.

Wiek XVII w Polsce. Wojny ze Szwecją. XVII wiek Wiek XVII w Polsce Wojny ze Szwecją. Przyczyny: - Władcy Szwecji chcieli zdobyć ziemie mogące być zapleczem rolniczym kraju - Walka o dominację na Morzu Bałtyckim - Dążenie Zygmunta III Wazy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM

WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM WYMAGANIA wg PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z HISTORII KL.I III GIMNAZJUM Treści nauczania 1. Najdawniejsze dzieje człowieka. Uczeń: 1.1. porównuje koczowniczy tryb życia z osiadłym i opisuje skutki przyjęcia przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA CZŁOWIEK 1. Stary

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KL. I. Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prahistorii człowieka;

HISTORIA KL. I. Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prahistorii człowieka; Gimnazjum w Lyskach HISTORIA KL. I Poziom wymagań: konieczny. Ocena dopuszczająca. Zna pojęcia: "źródło historyczne", "era"; wskaże na osi czasu najważniejsze wydarzenia; Wymienia najważniejsze, przełomowe

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2 Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2 Przygotowano na podstawie publikacji: 1) Podręcznik: Historia część 2, autorzy: Jolanta Choińska Mika, Piotr Szlanta, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

problemy polityczne współczesnego świata

problemy polityczne współczesnego świata Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 1998 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... XIII XVII XIX XXI Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Uwagi terminologiczne... 1 1 2. Elementy

Bardziej szczegółowo

Problemy polityczne współczesnego świata

Problemy polityczne współczesnego świata A 372536 Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmiiller Problemy polityczne współczesnego świata Wrocław 2002 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Od autorów 5 Wstęp 7 I. Problemy globalne współczesności

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

SPIS MAP. typ mapy: statyczna/ dynamiczna/ animacja 1. 2. 3. 4.

SPIS MAP. typ mapy: statyczna/ dynamiczna/ animacja 1. 2. 3. 4. Postępowanie nr BZP.243.20.2014.KP Załącznik nr 2a do SIWZ SPIS MAP Zaprojektowanie i wykonanie 218 autorskich map historycznych na potrzeby przygotowywanych przez Zamawiającego e-podręczników z przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZE GH-H1-142, GH-H2-142, GH-H4-142, GH-H5-142, GH-H6-142, GH-HU1-142

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny historia/wiedza o społeczeństwie Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 wykaz podręczników jest dostępny także na stronie internetowej www.sprzeplino.pl w zakładce dokumenty Oddział przedszkolny 1. Tropiciele. Roczne przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna.

PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA. III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Chronologia historyczna. PODSTAWA PROGRAMOWA HISTORIA III etap edukacyjny (gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje

Bardziej szczegółowo

Wiedza o spo eczeƒstwie

Wiedza o spo eczeƒstwie Wiedza o spo eczeƒstwie Zakres podstawowy SPO ECZE STWO 1. b 0-1 2. d 0-1 1 pkt za poprawnie zaznaczonà odpowiedê 1 pkt za poprawnie zaznaczonà odpowiedê 3. prawo, moralnoêç, religia, tradycja za cztery

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum

Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum JEZUS CHRYSTUS OBJAWIA PRAWDĘ O BOGU I CZŁOWIEKU 1. Pytania egzystencjalne człowieka Wprowadzenie w tematykę roku w kontekście pytań dotyczących istnienia

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia I stopnia. Autor: Tomasz Frołowicz METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Autor: Tomasz Frołowicz LEKCJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO TYPY I RODZAJE LEKCJI PEDAGOGICZNE CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA I CZYNNOŚCI UCZNIÓW Wychowanie jest to sztuka, której nikt dotąd

Bardziej szczegółowo

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia

Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Syllabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Konstytucyjny system organów państwowych Nazwa w języku angielskim Political system in Poland Język wykładowy Język polski Kierunek

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z HISTORII W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia II stopnia. Tomasz Frołowicz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Studia II stopnia. Tomasz Frołowicz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Tomasz Frołowicz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku Wykład nr 2 i 3 PROGRAMY NAUCZANIA: - LEGALIZACJA, STRUKTURA, PRZYKŁADY Tomasz Frołowicz Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwi w filmie

Sprawiedliwi w filmie Sprawiedliwi w filmie Jak opowiadać o Sprawiedliwych? Kształtowanie pamięci o ratowaniu Żydów w czasie Zagłady w reprezentacjach filmowych i rejestracjach wideo. Autorzy: Katarzyna Kulińska, Wiktoria Miller,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: GEOGRAFIA POLITYCZNA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Pracownia budowy pojazdów samochodowych.

Pracownia budowy pojazdów samochodowych. Autor: Zdzisław Skupiński Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie PROJEKT DYDAKTYCZNY W REALIZACJI EDUKACJI ZAWODOWEJ Pracownia budowy pojazdów samochodowych. CEL OGÓLNY Poznanie

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50.

48. Proszę omówić sytuację w Rzeczypospolitej po drugim rozbiorze. 49. Proszę opisać przebieg insurekcji kościuszkowskiej i jej skutki. 50. TEMATY ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA SŁUCHACZY Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Semestr III klasa IIB 2015/16 1. Proszę wymienić cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jarosław Wołkonowski dr hab. prof.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Jarosław Wołkonowski dr hab. prof. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Pierwszy rok studiów, semestr pierwszy Specjalność Bez

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się E-podręczniki do kształcenia ogólnego Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2016 Strona 2

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wiek XVIII i epoka napoleooska. A. Wymagania konieczne: ocena - dopuszczający. Uczeo: - zna wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013. Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne Historia kod ucznia... Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Zadanie 1. (1 pkt) Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III I TREŚCI NAUCZANIA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami,

Bardziej szczegółowo

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kierunek studiów: studia międzykierunkowe Rodzaj studiów: jednolite pięcioletnie studia magisterskie lub studia I stopnia (w zależności

Bardziej szczegółowo

V Kongres Obywatelski

V Kongres Obywatelski V Kongres Obywatelski Sesja: Rozwój lokalny. Bariery i stymulanty. V Kongres Obywatelski Efekty i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego Cezary Trutkowski Znaczenie wyborów samorządowych 68% Średnia

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2012/2013 Rok I

ADMINISTRACJA - studia NIESTACJONARNE I stopnia PLAN STUDIÓW od roku akadem. 2012/2013 Rok I Rok I Zajęcia dydaktyczne obligatoryjne: Pozostałe zajęcia: Podstawy prawoznawstwa 20 10 30 E 4 Nauka o państwie 20 20-3 Nauka administracji 20 10 30 E 4 Psychologia społeczna 20 20-3 Socjologia 20 20-3

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wprowadzenie Co to jest epoka nowo ytna? Granice epoki Europa nowo ytna a inne cywilizacje... 15

Spis treêci. Wprowadzenie Co to jest epoka nowo ytna? Granice epoki Europa nowo ytna a inne cywilizacje... 15 Od autorów... 12 Wprowadzenie... 13 1. Co to jest epoka nowo ytna?... 13 Granice epoki... 13 Europa nowo ytna a inne cywilizacje... 15 2. èród a poznania czasów nowo ytnych... 15 èród a pisane... 15 èród

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ANALIZA BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZEŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ROK SZKOLNY / OPRACOWAŁY: SABINA LASEK ANNA DOBOSZ Dnia 7 grudnia przeprowadzono badanie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15

Spis tre ci. Przedmowa... 13 Wst p... 15 Spis tre ci Przedmowa... 13 Wst p... 15 Archiwum Lata 1935 1938... 31 1935 marzec 1 Fragment uchwa y Ogólnopolskiego Zjazdu Fachoworolniczego... 33 1935 kwiecie l Czes aw Bobrowski. Pami tniki ch opów...

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Literatura specjalistyczna Instrumenty historyczne Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Henryk Kasperczak

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PODSTAWA PRAWNA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.09.2004r. 2. Wewnątrzszkolny system oceniania. 3. podstawa programowa dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 92 w Warszawie ul. Przasnyska 18a

PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 92 w Warszawie ul. Przasnyska 18a PROGRAM PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 92 w Warszawie ul. Przasnyska 18a Uczymy się żyć zdrowo i bezpiecznie. program został opracowany na lata 2012/2013 2013/2014 2014/2015 CELEM NASZEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe - Studia 1 stopnia

Stosunki międzynarodowe - Studia 1 stopnia Stosunki międzynarodowe - Studia 1 stopnia 1 Nauka o państwie ćwiczeń Geografia polityczna Wstęp do nauki o stosunkach ćwiczeń 4 Międzynarodowe stosunki polityczne 5 Polityka zagraniczna Polski 6 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński, 1 z 6 2012-04-11 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.integracja.stargard.pl; www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp HISTORIA POLSKI

Spis treści: Wstęp HISTORIA POLSKI Historia. Repetytorium dla licealistów i studentów. Wydanie 2. Marek Chmaj, Wojciech Sokół, Janusz Wrona Prezentowane opracowanie zostało pomyślane jako materiał pomocniczy dla kandydatów na wyższe studia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 dziedzina Forma opis szczegółowy Zajęcia międzyszkolne dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warsztaty organizowane

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Epoka wczesnonowożytna - wiele początków, wspólny kres 11 Czasy wczesnonowożytne 11 Cezury początkowe 12 Cezura końcowa 15 Czy tylko Europa?

Wstęp. Epoka wczesnonowożytna - wiele początków, wspólny kres 11 Czasy wczesnonowożytne 11 Cezury początkowe 12 Cezura końcowa 15 Czy tylko Europa? Spis treści Wstęp. Epoka wczesnonowożytna - wiele początków, wspólny kres 11 Czasy wczesnonowożytne 11 Cezury początkowe 12 Cezura końcowa 15 Czy tylko Europa? 16 Część pierwsza Cywilizacja 17 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2011/2012 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2011/2012 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 011/01 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Pierwszy rok studiów, semestr pierwszy Specjalność Bez

Bardziej szczegółowo