Regulamin konkursu Zupa w Twoim rytmie Organizator Okres, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu Uczestnicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu Zupa w Twoim rytmie Organizator Okres, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu Uczestnicy"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Zupa w Twoim rytmie Organizator 1 Organizatorem konkursu pod nazwą Zupa w Twoim rytmie, zwanego dalej Konkursem, jest firma Fleishman-Hillard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3 (01-796), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, posiadającą numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) , zwana dalej Organizatorem, działająca na zlecenie Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-678), ul. Szturmowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy zł w pełni opłacony. Okres, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu 2 1. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia r. do dnia r. Konkurs prowadzony jest przy pomocy strony internetowej o adresie zwanej dalej stroną internetową. 2. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na zasadach niniejszego Regulaminu. Uczestnicy 3 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, stale zamieszkujące na terenie Polski, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej Uczestnikami. 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani członkowie organów Organizatora, Nestlé Polska S.A. oraz członkowie rodzin wyżej wymienionych osób. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin osób wskazanych powyżej uznaje się: wstępnych, zstępnych,

2 przysposobionych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych, przysposobionych oraz rodzeństwo małżonka. Istota Konkursu 4 1. Konkurs polega na wskazaniu i uzasadnieniu, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, w okresie od r. do r., która zupa idealnie wkomponowuje się w inną niż obiadowa porę dnia. 2. Nagrody w Konkursie otrzyma łącznie 41 uczestników zgodnie z zapisami par Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a. Zakupienie 3 dowolnych zup marki WINIARY w torebce (dowolnie wybranych zup z linii: Bukiet Warzyw, Nasza Specjalność, Jak u Mamy, Ekspresowa Zupa, Pomysł na ) oraz zachowanie paragonu lub paragonów jako dowodów zakupu, b. Podanie danych na stronie internetowej w zamieszczonym na stronie internetowej formularzu: - imienia, - nazwiska, - adresu , - telefonu. c. Wpisanie numeru lub numerów paragonów będących dowodem zakupu 3 dowolnych zup WINIARY. d. Zaznaczenie, jakie zupy zostały zakupione. 4. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia, pierwszej litery nazwiska oraz nazwy miejscowości na stronie internetowej w razie przyznania mu nagrody. 5. Osoby biorące udział w konkursie mogą posiadać tylko jedno konto konkursowe o unikalnym imieniu, nazwisku, adresie , numerze telefonu. 6. Organizator może w każdej chwili zażądać przedstawienia paragonu lub paragonów potwierdzających zakup 3 dowolnych zup WINIARY pod rygorem utraty prawa do nagrody. Warunkiem wydania nagrody będzie okazanie paragonów. Dodanie zgłoszenia

3 5 1. W celu dodania zgłoszenia Uczestnik powinien: a) uzyskać połączenie ze stroną internetową b) uzupełnić formularz o którym mowa w 4 punkcie 4, c) wpisać nazwę zupy, pory dnia i uzasadnienie wyboru przy pomocy aplikacji dostępnej na stronie internetowej. 2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie podczas trwania Konkursu i przysłać 1 zgłoszenie. W przypadku kilku zgłoszeń tego samego uczestnika, wyłącznie pierwsze zgłoszenie uważane będzie za skuteczne. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu przesłanego przez uczestnika zgłoszenia bez podania przyczyny. W szczególności przyczyną wykluczenia z Konkursu może być: a) zawarcie w zgłoszeniu treści, która może stanowić reklamę podmiotów innych niż Nestlé Polska S.A., b) zawarcie w zgłoszeniu treści, która może naruszać ogólne przyjęte normy moralności, obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, zawierać treści sprzeczne z prawem, wulgarne, obraźliwe itp. 4. Uczestnicy przystępując do Konkursu i akceptując regulamin, udzielają Organizatorowi i Nestlé Polska S. A. zgody na to (licencji), żeby przysłane przez Uczestników zgłoszenia zostały po zakończeniu Konkursu opublikowane w serwisie wraz z nickiem ich autora przez czas 3 dni w celu podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. Publikacji podlegać będą wyłącznie zgłoszenia nagrodzone w Konkursie. Zgoda udzielona jest w zamian za nagrodę otrzymaną w Konkursie, bez dodatkowego wynagrodzenia. Uczestnik może w każdym czasie cofnąć ww. zgodę przez przysłanie stosowanego oświadczenia na adres: Ponadto Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator lub Nestle Polska S. A. mogą w każdym czasie usunąć zgłoszenie Uczestnika ze strony w przypadku, gdy otrzymają informację o możliwym naruszeniu praw osób trzecich. Wybór nagradzanych zgłoszeń

4 6 1. Łącznie wybranych i nagrodzonych zostanie 41 osób zgodnie z zapisem pkt 2 niniejszego paragrafu. 2. Wybór nagradzanych 41 osób będzie dokonany przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 3. Nagrody będą przyznawane w dniach: 10 października, 17 października, 24 października, 31 października 2012 roku października komisja konkursowa wyłoni łącznie 10 Uczestników, którzy będą autorami najciekawszych, zdaniem komisji konkursowej, zgłoszeń w tygodniu r października komisja konkursowa wyłoni łącznie 10 Uczestników, którzy będą autorami najciekawszych, zdaniem komisji konkursowej, zgłoszeń w tygodniu r października komisja konkursowa wyłoni łącznie 10 Uczestników, którzy będą autorami najciekawszych, zdaniem komisji konkursowej, zgłoszeń w tygodniu r października komisja konkursowa wyłoni łącznie 10 Uczestników, którzy będą autorami najciekawszych, zdaniem komisji konkursowej, zgłoszeń w tygodniu r. 8. Dnia 31 października 2012 roku komisja konkursowa wyłoni 1 Uczestnika, który będzie autorem najciekawszego, zdaniem komisji konkursowej, wskazania zupy, pory dnia i uzasadnienia wyboru, zgłoszonego w trakcie trwania konkursu tj. od r. do r. Autor najciekawszego zgłoszenia przez cały okres trwania konkursu, tj. między r. a r., otrzyma zestaw pierwszy opisanyw 7 ust. 2 pkt Przy ocenie nagradzanych zgłoszeń komisja kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem. 10. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna, droga odwoławcza nie przysługuje. 11. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie dwa zestawy nagród, tzn. jeden uczestnik może być nagrodzony zestawem drugim i jednocześnie zestawem pierwszym. Powyższe nie wpływa na zasadę, że jeden uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu.

5 13. Do dnia 13 listopada 2012 roku lista osób nagrodzonych (imiona i pierwsza litera nazwiska oraz nazwa miejscowości) zamieszczona będzie na stronie internetowej Nagrody i ich przekazanie 7 1. Nagrody w Konkursie stanowią: 1) 1 voucher na weekendowy pobyt w Głęboczek Vine Resort&SPA dla 4 osób 2) 40 termosów Aladdin 0,6 l 2. Nagrody zostały podzielone na następujące zestawy: 1) Zestaw: 1 voucher na weekendowy pobyt w Głęboczek Vine Resort&SPA oraz zestaw produktów WINIARY zwany dalej zestawem pierwszym o łącznej wartości zestawu ok PLN brutto 2) Zestaw: 1 termos Aladdin 0,6l oraz zestaw produktów WINIARY zwany dalej zestawem drugim o łącznej wartości zestawu ok. 130 PLN brutto 3. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody. Płatnikiem podatku jest Organizator. Do Zestawu dołączone jest świadczenie pieniężne w wysokości odpowiadającej w/w podatkowi od osób fizycznych z tytułu wygranej w konkursie liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości nagrody. Organizator ma prawo potrącić kwotę podatku z kwoty świadczenia pieniężnego, o którym powyżej, do czego Uczestnik Konkursu nieodwołalnie upoważnia Organizatora. 4. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich zamiany bądź wypłaty ich równowartości w gotówce. 5. W przypadku, gdy Uczestnik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązany będzie do pokrycia wszelkiej szkody związanej z tym naruszeniem, a w przypadku gdy okaże się, że na skutek naruszenia Regulaminu przez Uczestnika została mu przyznana nagroda, której nie otrzymałby, gdyby nie dopuścił się naruszenia, Uczestnik ten zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej nagrody.

6 8 1. Powiadomienie o zakwalifikowaniu do otrzymania nagrody zostanie dokonane przez Organizatora na adres podany w formularzu rejestracyjnym przez Uczestnika. Powiadomienie ( ) odbędzie się w dniach 10 października, 17 października, 24 października i 31 października 2012 roku. Organizator zobowiązuje się do wysłania w sumie dwóch wiadomości w terminie do dwóch dni roboczych od dnia wysłania pierwszej wiadomości Jeżeli Uczestnik nie odpowie, podając adres do wysyłki nagrody, na wiadomość w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania drugiej wiadomości z informacją o przyznaniu nagrody, Uczestnik traci prawo do nagrody. 3. Nagrody przekazane zostaną nagrodzonym Uczestnikom w drodze przesyłki kurierskiej, na koszt Organizatora, wysłanej na adres wskazany przez Uczestnika, w terminie do dnia r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy po dwukrotnej próbie doręczenia nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje własnością Organizatora. Prawa autorskie 9 Każdy Uczestnik, który swój wybór zupy, pory dnia i uzasadnienia wyboru do Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłoszenia i posiada pełnię majątkowych i osobistych praw autorskich do zgłoszenia. Odpowiedzialność Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez firmy kurierskie, a także za podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet. 2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci

7 internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji. Dane osobowe Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach związanych z organizacją Konkursu, w szczególności w celu wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. 2. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z późn.zm.), uczestników Konkursu jest Nestlé Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, ul. Szturmowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr , NIP , kapitał zakładowy zł. 3. Nestle Polska S.A. powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu w celach związanych z Konkursem Organizatorowi. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie. Uczestnicy Konkursu są uprawnieni do wglądu do podanych danych osobowych i zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora. 3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późniejszymi zmianami). 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Spółka Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SEPHORA TREND LOVERS [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SEPHORA TREND LOVERS [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SEPHORA TREND LOVERS 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sephora w serwisie Facebook: www.facebook.com/sephorapolska. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Wakacje z Kartą 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU "Wakacje z Kartą" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą "Wakacje z Kartą", zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych

1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych promocjiregulamin promocji Wrzuć emocje na wyższy bieg 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu telewizorów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II

REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Wiosenny konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI "PROJEKT KLUB"

REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI PROJEKT KLUB REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI "PROJEKT KLUB" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem Głosowania") określa ogólne warunki głosowania w ramach Projektu Klub służącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo