Regulamin korzystania z Programu I LOVE POLSKA WSCHODNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z Programu I LOVE POLSKA WSCHODNIA"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z Programu I LOVE POLSKA WSCHODNIA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału w Programie: I LOVE POLSKA WSCHODNIA (zwanego dalej Programem ILPW ). 2. Organizatorem Programu ILPW jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, zwana dalej: Organizatorem. 3. Program ILPW ma na celu zwiększenie zainteresowania makroregionem Polski Wschodniej i zmianami, jakie zachodzą tam m.in. dzięki Programowi Rozwój Polski Wschodniej. 4. Program ILPW jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 5. Korzystanie z Programu ILPW jest możliwe za pomocą specjalnie stworzonej na potrzeby Programu ILPW aplikacji mobilnej I LOVE POLSKA WSCHODNIA (zwanej dalej Aplikacją ). Aplikacja jest nieodpłatna i ma charakter informacyjny. 6. Dane zamieszczone w Aplikacji pochodzą od Organizatora, Polskiej Organizacji Turystycznej i 5 Regionalnych Organizacji Turystycznych z Polski Wschodniej. 7. Organizator zastrzega, że aplikacja mobilna I LOVE POLSKA WSCHODNIA nie jest przewodnikiem turystycznym, ani bazą teleadresową i może posiadać niepełne informacje na temat bazy rekreacyjno noclegowo restauracyjnej oraz miejsc turystycznych. 8. Dane mogą być uzupełniane na pisemny wniosek zainteresowanych podmiotów z terenu Polski Wschodniej, przesłany na adres e mail: wraz z oświadczeniem o prawie podmiotu do dysponowania przesłanymi danymi. Organizator zamieści przesłane dane w aplikacji pod warunkiem, że odpowiadają one kategoriom miejsc dostępnych w aplikacji, spełniają normy dobrych obyczajów oraz nie naruszają przepisów powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej. 9. Uczestnikiem Programu ILPW, zwanym dalej Uczestnikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która przystąpiła do Programu ILPW i korzysta z Aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. 10. Program ILPW jest dostępny w terminie r. 11. Program ILPW skierowany jest do osób posiadających profil w serwisie Facebook oraz korzystających z urządzeń mobilnych typu smartfon lub tablet, z systemem GPS oraz Internetem. Przeglądanie danych w aplikacji bez udziału w Programie ILPW jest możliwe i nie wiąże się z koniecznością posiadania profilu w serwisie Facebook. 2. Warunki przystąpienia do Programu ILPW 12. Przystąpienie do Programu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 1

2 13. Zgłaszając się do Programu ILPW i akceptując Regulamin, Uczestnik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub jest osobą małoletnią (w dniu przystąpienia do Programu ILPW Uczestnik ma co najmniej 13 lat) oraz posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, na udział w Programie ILPW, który akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 14. Warunkiem przystąpienia do Programu jest: a. zainstalowanie Aplikacji w smartfonie lub tablecie, z systemem GPS, b. zalogowanie w Aplikacji poprzez Facebook Connect c. zaakceptowanie Regulaminu Programu ILPW. 15. Uczestnik przystępując do Programu ILPW wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości Push Notification poprzez Aplikację. 16. Uczestnik może przystąpić do Programu ILPW lub z niego wystąpić w dowolnym czasie jego trwania. 3. Zasady działania Programu ILPW 17. Program ILPW polega na nagradzaniu Uczestnika, który przy pomocy Aplikacji, zamelduje się we wskazanych w Aplikacji Lokalizacjach. 18. Zameldowanie w Lokalizacji jest potwierdzane przy użyciu usług lokalizacyjnych urządzenia (np. GPS), z których korzysta urządzenie mobilne. 19. Po poprawnym zameldowaniu w Lokalizacji, Uczestnik otrzymuje przypisaną do Lokalizacji liczbę punktów, które następnie są gromadzone w profilu Uczestnika w Aplikacji. 20. Możliwe jest tylko jednokrotne logowanie w tej samej Lokalizacji w czasie trwania Programu ILPW. 21. Zgromadzone w Aplikacji punkty Uczestnik może wymieniać na specjalne kupony, zwane dalej Kuponami. Kupony uprawniają do odbioru nagród, zwanych dalej Nagrodami. 22. Kupony są wymieniane na Nagrody w punktach odbioru, zwanych dalej PO. Lista PO wraz z adresami oraz lista Nagród jest dostępna w Aplikacji. 23. Program prowadzony jest w Lokalizacjach wskazanych w Aplikacji. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia w każdym czasie poszczególnych Lokalizacji z Programu ILPW na stałe lub czasowo. 24. Organizator zastrzega sobie również możliwość wyłączenia poszczególnych Punktów Odbioru w zakresie zamawiania lub odbierania Nagród przez Uczestnika. 4. Zasady ogólne korzystania z Aplikacji 25. Aplikacja to oprogramowanie, którego celem jest udostępnienie Uczestnikowi materiałów informacyjnych o Lokalizacjach, w wersji na urządzenia mobilne wyposażone w system operacyjny ios lub Android. 26. Dla korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem i systemem GPS. Koszty połączenia z Internetem obciąża Uczestnika, stosownie do umów zawartych przez niego z operatorem telekomunikacyjnym. 27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Uczestnik ma zawarte umowy. 2

3 28. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych poprzez jej pobranie z marketów Google Play lub AppStore. 29. Organizator oświadcza, iż korzystanie z Aplikacji przez Uczestnika nie skutkuje gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych w jakikolwiek sposób przez Organizatora. 30. Organizator nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Uczestnik poprzez linki zamieszczone w ramach materiałów informacyjnych o Lokalizacjach. 31. Uczestnik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez trwałe usunięcie Aplikacji ze swojego urządzenia mobilnego. 32. Materiały udostępniane za pomocą Aplikacji, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, materiały filmowe, dźwiękowe oraz bazy danych, podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych. 5. Gromadzenie punktów w Programie 33. Uczestnik może zbierać punkty i wymieniać je na Nagrody na zasadach określonych niniejszym Regulaminem od momentu przystąpienia do Programu i zainstalowania Aplikacji. 34. Uczestnik otrzymuje punkty za meldowanie w Lokalizacjach objętych Programem, przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 35. Liczba punktów możliwa do uzyskania za dane logowanie może ulegać zmianie w trakcie trwania Programu ILPW. Aktualna liczba punktów możliwa do uzyskania za dane logowanie jest wyświetlana w Aplikacji w opisie Lokalizacji. 36. Suma punktów uzyskanych przez Uczestnika ze wszystkich meldunków jest wyświetlana w profilu Uczestnika w Aplikacji. 37. Punkty są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika meldunku w odległości nie większej niż 200 m od Lokalizacji. 38. Zdobyte punkty zachowują ważność przez okres pół roku. Po tym okresie zostają anulowane bez możliwości odzyskania, a Uczestnik traci możliwość ich wymiany na Nagrody. 39. W przypadku podejrzenia, że punkty zostały przyznane za niedokonane faktycznie logowania lub też osobom nieuprawnionym do ich zbierania w myśl niniejszego Regulaminu, następuje wstrzymanie możliwości wymiany punktów na Nagrody lub też wstrzymanie wydania Nagrody do wyjaśnienia sprawy. 40. Punkty przyznawane w programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie. 6. Wymiana Punktów na Nagrody 41. Punkty zbierane przez Uczestnika mogą być wymieniane w Aplikacji na Kupony. Każdy Kupon odpowiada jednej Nagrodzie. 42. Każda Nagroda i Kupon mają przypisaną wartość punktową. Liczba punktów za daną Nagrodę jest wyświetlana w Aplikacji w zakładce Nagrody. 3

4 43. Uczestnik może żądać wymiany punktów na Kupon, jeżeli w swoim profilu zebrał wystarczającą liczbę punktów, odpowiadającą co najmniej liczbie punktów przypisanych danej Nagrodzie w Aplikacji. 44. Kupony są gromadzone w Aplikacji w profilu Uczestnika Programu ILPW. 45. Kupony mogą być wymienione przez Uczestników wyłącznie na Nagrody wskazane w obowiązującym czasie w Aplikacji. 46. W celu wymiany nie można łączyć punktów zgromadzonych przez różnych Uczestników. 47. Wymiana punktów na Kupon powoduje obniżenie liczby punktów przypisanych do profilu Uczestnika ILPW o liczbę punktów odpowiadających wartości Kuponu. Obniżenie liczby punktów w profilu Uczestnika następuje z chwilą wymiany punktów na Kupony. 48. Kupony są wymieniane na Nagrody w PO wskazanych w aplikacji. Po aktywizacji Kuponu w PO uprawnia on przez 5 min do odbioru nagrody. Po tym czasie wygasa i nie ma możliwości ponownego jego wykorzystania. 49. Bezpośredni odbiór Nagrody przez Uczestnika uznawany jest za oświadczenie Uczestnika, że jest uprawniony do odbioru Nagrody zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 50. Organizator zastrzega sobie prawo do zaoferowania w każdym czasie Uczestnikom Nagród nie przewidzianych w Aplikacji. O warunkach wymiany na Nagrody spoza Aplikacji Organizator powiadomi Uczestników poprzez informacje zamieszczane na swojej stronie Internetowej. 51. Organizator zastrzega sobie prawo zmian wartości punktowych przypisanych do oferowanych Nagród w Programie ILPW. 52. Organizator zastrzega, że Nagrody są materiałami promocyjno reklamowymi i jako takie nie podlegają reklamacji. 53. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób i konsekwencje użycia Nagród przez Uczestnika. 54. Nagrody dostępne są w Programie do wyczerpania zapasów. 55. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania Nagrody przewidzianej w Aplikacji. W przypadku, gdyby brak ujawnił się dopiero w momencie wymiany Kuponu na Nagrodę, Uczestnik może zdecydować, czy wybiera Nagrodę substytutywną wobec Nagrody zamówionej, czy zwrot równowartości punktowej. 56. Punkty przyznawane w Programie nie mogą być wymieniane na gotówkę. 57. Nagroda jako materiał promocyjno reklamowy Organizatora na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wolna od podatku dochodowego. 7. Strona Internetowa 58. Organizator udostępnia Uczestnikowi stronę internetową na której publikowane są informacje dotyczące funkcjonowania Programu ILPW. 59. Organizator zastrzega możliwość czasowej niedostępności strony internetowej w całości lub w części jej funkcjonalności. 4

5 8. Postanowienia końcowe 60. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Organizator nie ma obowiązku powiadamiania Uczestników o jego zmianach. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. 61. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Programie. 62. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej. 63. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: a. zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z Aplikacji, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej; b. ewentualne problemy techniczne, niezależne bezpośrednio od Organizatora, mające wpływ na przebieg Programu, w tym wszelkie wady i usterki wynikające z czasowych przerw w działaniu interfejsu API serwisu Facebook lub jego zmian funkcjonalnych. 64. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 65. Reklamacje, co do przebiegu Programu ILPW mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu pisemnie na adres Organizatora. 66. Reklamacje i uwagi dotyczące działania Aplikacji mogą być zgłaszane w czasie trwania Programu na adres: lub pod numerem telefonu: Prawo złożenia reklamacji dotyczącej działania aplikacji przysługuje jedynie Uczestnikom. 68. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia. 69. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 70. Regulamin dostępny jest dla Uczestników na Stronie Internetowej poświęconej ILPW 71. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. 72. Adres Organizatora: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programów Ponadregionalnych, Wydział Informacji i Promocji, ul. Wspólna 2/4, Warszawa. 5

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda.

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla użytkowników aplikacji mobilnej 4FUN APP 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług określonych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN.

3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do zasad korzystania z Serwisu stosuje się Regulamin Serwisu Internetowego TVN. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TVN24 NA ŻYWO z dnia 28 stycznia 2015 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO DLA WYKONAWCÓW MAPEI

PROGRAMU PARTNERSKIEGO DLA WYKONAWCÓW MAPEI PROGRAMU PARTNERSKIEGO DLA WYKONAWCÓW MAPEI 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, obowiązuje od dnia 15 października 2012 roku i określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU

polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU polskieubezpieczenia.pl REGULAMIN SERWISU Witamy w Polskich Ubezpieczeniach. AutoCard Sp. z o.o. jako zarządca serwisu zastrzega w niniejszym regulaminie wyłączne prawa i warunki do korzystania z portalu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta Regulamin Karty Stałego Klienta I Definicje: 1. Program Karta Stałego Klienta program konsumencki zwany później w skrócie Program, którego warunki określa niniejszy Regulamin. 2. Organizator P. W. Rambit

Bardziej szczegółowo

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa Sklep Internetowy www.sangotrade.pl jest prowadzony przez Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Graniczna 22, zarejestrowany przez Burmistrza Ostrzeszowa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014

REGULAMIN PROGRAMU GŁODOMANIACY Edycja 2014 Marketing House Sp. z o.o. informuje, że Program prowadzony pod nazwą Głodomaniacy Edycja 2013 jest kontynuowany w ramach edycji na rok 2014. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem tegorocznej edycji Programu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L

R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN

REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego. Instalator BRUGMAN REGULAMIN PROGRAM Partnerskiego Instalator BRUGMAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego Instalator BRUGMAN, zwanego dalej Programem, jest Vasco Group Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

edukacja.action.com.pl Definicje:

edukacja.action.com.pl Definicje: Definicje: 1. Baza Danych oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Lojalnościowym ACTION Centrum Edukacyjne, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords

Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords Regulamin Świadczenia Usługi Elektronicznej Clash of Swords 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo