ZESPOŁY AKT SAMODZIELNYCH REFERATÓW INFORMACYJNYCH DOK (DOGEN.) ORAZ SAMODZIELNEGO REFERATU INFORMACYJNEGO DOWÓDZTWA FLOTY Z LAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPOŁY AKT SAMODZIELNYCH REFERATÓW INFORMACYJNYCH DOK (DOGEN.) ORAZ SAMODZIELNEGO REFERATU INFORMACYJNEGO DOWÓDZTWA FLOTY Z LAT 1919 1939"

Transkrypt

1 Janusz Gzyl, Natalia Mroczek ZESPOŁY AKT SAMODZIELNYCH REFERATÓW INFORMACYJNYCH DOK (DOGEN.) ORAZ SAMODZIELNEGO REFERATU INFORMACYJNEGO DOWÓDZTWA FLOTY Z LAT W zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego znajdują się akta Samodzielnych Referatów Informacyjnych DOK (DOGen.) oraz Dowództwa Floty. Akta ww. instytucji wytworzone w okresie międzywojennym nie były przekazywane do Archiwum Wojskowego. Sprawy przekazywania akt do archiwum zostały uregulowane instrukcją wydaną dopiero w grudniu 1938 roku z terminem wejścia w życie z dniem 1 stycznia 1939 roku. Z uwagi na krótki okres czasu poprzedzający rozpoczęcie wojny we września 1939 roku akta DOGen. i DOK, podobnie jak i innych instytucji wojskowych, nie zostały przekazane do Archiwum Wojskowego. Po wybuchu wojny registratury DOGen. i DOK zostały w większości przejęte przez Niemców i zgromadzone w Oliwie, bądź wywiezione w głąb Rzeszy. Po zakończeniu wojny niewielka część akt oliwskich trafiła do CAW, resztę zaś przejęło Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. W 1989 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało do CAW j.a. akt SRI DOK I X (spis 1772/89). Akta SRI DOK wywiezione w głąb Niemiec zostały przejęte przez armię radziecką i wywiezione do ZSRR, a następnie w 1964 roku, w części zwrócone Polsce

2 w ramach rewindykacji. Pozostałe akta SRI przechowuje Centr Chranienija Istoriko Dokumientalnych Kollekcji w Moskwie. 1. Zarys organizacyjny Organizowanie wojskowych władz terytorialnych zostało rozpoczęte jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, z inicjatywy istniejącego od października 1918 roku Sztabu Generalnego. Utworzono wówczas na terenie b. Królestwa Polskiego 15 okręgów wojskowych oraz trzy (a następnie cztery) inspektoraty lokalne, jako zwierzchnie w stosunku do okręgów wojskowych 1. Stan ten trwał bardzo krótko, gdyż już rozkazem z 17 listopada 1918 roku 2 utworzono pięć okręgów generalnych: warszawski, lubelski, kielecki, łódzki i krakowski. Stopniowo, w miarę przejmowania nowych terenów przez administrację polską, tworzone były nowe dowództwa okręgów generalnych. Organizację wewnętrzną DOGen. kilkakrotnie zmieniano i uzupełniano, nie była ona zresztą początkowo jednolita. Zasadniczą reorganizację przeprowadzono z dniem 1 czerwca 1920 roku 3. Nadano wówczas numerację okręgom generalnym i ustalono organizację wewnętrzną. Sztab dowództwa okręgu generalnego składał się m.in. z Wydziału II Informacyjnego, w skład którego wchodziły referaty 4 : 1. defensywny, 2. informacyjno-polityczny, 3. prasowy, 4.propagandy, 5. dozoru korespondencji, 6. jeńców i internowanych, 1 Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej nr 2 z dnia roku, poz. 25. Rozkaz Sztabu Generalnego nr 4 z dnia roku. 2 Dziennik Rozporządzeń MSWojsk. nr 6 z dnia roku, pkt Rozkaz MSWojsk. Oddz. II Org.-Mob. nr 3300/org. z roku. Tymczasowa organizacja dowództw okręgów generalnych, CAW, I , k Załącznik do rozporządzenia MSWojsk Oddz. I Sztabu 3300/org., CAW, I

3 7. stowarzyszeń wojskowo-wychowawczych, 8. kancelarii. Organizacja ta miała charakter tymczasowy, uwzględniała przede wszystkim wymagania stanu wojennego oraz wyrażała wzmożoną działalność DOGen. podczas demobilizacji i likwidacji trwającego wówczas stanu wojennego. Wydziały II Informacyjne były odpowiedzialne za walkę ze szpiegostwem i działalność antypaństwową na terenie okręgu. Szefowie tych wydziałów (kierownicy) podlegali zarówno dowódcy okręgu, jak i szefowi Oddziału II MSWojsk. Natomiast kierownikowi wydziału podlegał bezpośrednio cały personel wydziału oraz dowódcy poszczególnych ekspozytur 5, wobec których posiadał on prawa dyscyplinarne dowódcy batalionu. W 1921 roku MSWojsk. wydało rozkaz określający pokojową organizację Sił Zbrojnych. Przejście z organizacji wojennej do organizacji pokojowej miało miejsce i w DO Generalnych. W myśl rozkazu MSWojsk. Oddz. I Sztabu Generalnego L. 7600/org. z dnia 22 sierpnia 1921 roku dowództwa okręgów generalnych przemianowane zostały na Dowództwa Okręgów Korpusów. Obszar państwa podzielony został na 10 okręgów korpusów 6 mających numer porządkowy (oznaczany cyfrą rzymską) oraz nazwę miasta będącego miejscem postoju dowództwa. Kolejność była następująca: Okręg Korpusu nr I Warszawa, Okręg Korpusu nr II Lublin, Okręg Korpusu nr III Grodno, Okręg Korpusu nr IV Łódź, Okręg Korpusu nr V Kraków, Okręg Korpusu nr VI Lwów, Okręg Korpusu nr VII Poznań, Okręg Korpusu nr VIII Toruń, Okręg Korpusu nr IX Brześć n. Bugiem, Okręg Korpusu nr X Przemyśl. 5 CAW, I wykazy Ekspozytur DOGen. 6 Ogólne zasady pokojowej organizacji Sił Zbrojnych, CAW, I

4 Przeprowadzenie reorganizacji podzielone zostało na trzy etapy 7 : 1) okres wstępny od dnia do roku, 2) 1 faza od dnia do roku, 3) 2 faza od dnia do roku Dowództwo Okręgu Korpusu dzieliło się na: a) sztab, b) szefostwo broni i służb, c) kwaterę główną OK. Sztab OK. składał się z 5 oddziałów 8. Jednym z nich był Oddział II Informacyjny, który powstał z byłego Wydziału II Sztabu. Zakres czynności Oddziału II ustalała specjalna instrukcja 9. W roku 1924 ustalono nową organizację DOK na stopie pokojowej. Oddział II Informacyjny został przemianowany na Samodzielny Referat Informacyjny 10. Na czele SRI stał kierownik. Podlegał on szefowi Sztabu DOK, zaś w zakresie organizowania i kierowania pracą aparatu wywiadowczo-informacyjnego oraz administrowania środkami wywiadu (pieniężnymi i technicznymi) szefowi Oddziału II Sztabu Głównego. Szef tego oddziału lub upoważnieni przez niego oficerowie posiadali prawo wglądu i kontroli SRI w całokształt jego działalności. Szczegółowe zadania, organizację pracy SRI oraz współpracę z innymi organami bezpieczeństwa wojskowego i cywilnego normowały specjalne instrukcje. W strukturę poszczególnych SRI wchodziły referaty: kontrwywiadowczy, ochrony, narodowościowy. Wraz z upływem czasu następował wzrost kompetencji SRI oraz zwiększenie liczby podległych im placówek terenowych, wśród których wyróżniano agentury i placówki oficerskie. Agentury stanowiły zakonspirowane w każdym garnizonie 7 Tamże. 8 Dowództwo Okręgu Korpusu organizacja na czas pokojowy, CAW, I.371.5/A Tamże. 10 Rozkaz MSWojsk. Oddz. I. 1000/org. 24 zatwierdzony przez ministra Spraw Wojskowych gen. dyw. W. Sikorskiego 17 maja 1924 roku, wprowadzony w życie rozkazem MSWojsk. Oddz. I L. 6106/org z dnia 1 lipca 1924 roku, CAW, I

5 komórki kontrwywiadowcze. Przedłużeniem sieci kierowanej przez referaty informacyjne byli oficerowie informacyjni w oddziałach i instytucjach wojskowych, a także oficerowie oświatowi w poszczególnych pułkach i pododdziałach 11. W roku 1931 została wprowadzona nowa organizacja DOK. W myśl tej organizacji został utworzony także Samodzielny Referat Bezpieczeństwa 12, który składał się z referatów: służby wewnętrznej, bezpieczeństwa terenowego, społecznego. Na czele referatu stał kierownik. Samodzielny Referat Bezpieczeństwa ściśle współpracował z SRI. Ostatnia reorganizacja DOK miała miejsce w 1939 roku. W tym to roku Departament Dowodzenia Ogólnego opracował tymczasową, ogólną instrukcję organizacyjną Dowództwa Okręgu Korpusu na stopie pokojowej. Rozkazem ministra Spaw Wojskowych L. 574/org. tjn. z dnia 4 maja 1939 roku 13 wprowadzona została do użytku służbowego, z tym jednak, że dowódcy OK. w terminie do dnia 1 maja 1940 roku mieli przedstawić swoje uwagi i spostrzeżenia oraz ewentualne wnioski dotyczące powyższej instrukcji. Wspomniany wyżej rozkaz ministra z dnia 4 maja 1939 roku polecał traktować instrukcję jako ściśle tajną i zapoznać oficerów DOK tylko w zakresie niezbędnym do pełnienia czynności służbowych. Według nowej instrukcji obszar państwa dzieli się pod względem wojskowym na 10 Okręgów Korpusów oraz Obszar nadmorski. Okręgi Korpusów podporządkowane są dowódcom Okręgów, a Obszar Nadmorski dowódcy Floty. Obszar Nadmorski ustanowiono z dniem 10 grudnia 1935 roku 14. W skład Obszaru Nadmorskiego weszły m. Gdynia, powiat morski i powiat kartuski. Dowódca Floty w stosunku do tego obszaru posiadał analogiczne obowiązki i uprawnienia terytorialne, jak dowódca OK. Ponadto dowódcy Floty podlegał, pod względem 11 A. P e p l o ń s k i, Wywiad polski na ZSRR , Warszawa 1996, s Zarządzenia Biura Ogólno-Organizacyjnego MSWojsk. L. 1893/org. tjn. z dnia roku, CAW, I CAW, I Dodatek tajny do Dziennika Rozkazów nr 12/38, poz. 136.

6 ochrony i bezpieczeństwa wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte, szef Wydziału Wojskowego Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku. Zakres działania dowódcy Floty Morskiej, wykonującego z ramienia ministra Spraw Wojskowych władzę wojskową na podległym mu obszarze, obejmował również służbę Oddziału II, a mianowicie: dział służby kontrwywiadowczej i narodowościowej 15. Organem wykonawczym dowódcy Floty dla prowadzenia służby informacyjnej i wywiadowczej był jeden z etatowych oficerów Dowództwa Floty, przydzielony do jego sztabu. Oficer informacyjny, jako referent informacyjny dowódcy Floty, podlegał mu pod względem służbowym i dyscyplinarnym, a jedynie w sprawach służby wywiadowczej otrzymywał instrukcje bezpośrednio od szefa Oddziału II Sztabu Głównego. W celu należytego wykonania służby informacyjnej na wybrzeżu oficer informacyjny posiadał 2 agentów: jednego w Gdyni, drugiego w Pucku oraz tworzył sobie własną sieć konfidentów dla spraw narodowościowo-politycznych we wszystkich sferach miejscowego społeczeństwa, zaś na okrętach posiadał (w porozumieniu z Dowódcą Floty) oficerów, względnie podoficerów informacyjnych i odpowiednią sieć kontrwywiadowczą 16. Szczegółowe zadania, organizację pracy Samodzielnych Referatów Informacyjnych DOK i Dowództwa Floty oraz ich współpracę z innymi organami bezpieczeństwa wojskowego i cywilnego normowały specjalne instrukcje Charakterystyka zawartości akt 15 CAW, I /A Tamże. 17 CAW, I

7 Akta Samodzielnych Referatów Informacyjnych (SRI) DOK i Dowództwa Floty tworzą grupę złożoną z 11 zespołów zamkniętych i obejmują okres od 1918 do 1939 roku. Całość liczy j.a., co stanowi 111 mb. akt. Aktom nadano układ rzeczowo-chronologiczny. W poszczególnych zespołach zostały połączone akta DOGen. i DOK, z tym że akta DOGen. zostały wysunięte na czoło każdego zespołu. Do zespołów SRI zostały włączone akta Komitetu Koordynacyjnego, dotyczące akcji rewindykacyjnej i polonizacji na terenie DOK II, Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa oraz materiały Referatu Historycznego DOK VII. Do wszystkich zespołów sporządzone zostały konkordancje sygnatur. Akta poszczególnych zespołów zawierają: 1. SM (Oddz. II) Sztabu DOK I Warszawa, Rozkazy tajne, zakres kompetencji i zadania Oddz. II Sztabu DOGen. i DOK I, zarządzenia dot. utworzenia ekspozytury DOGen. w Białymstoku, instrukcje antystrajkowe oraz dot. pracy narodowościowej w wojsku; korespondencja w sprawach personalnych centrali, ekspozytur i agentury (opinie, kwestionariusze, arkusze ewidencyjne osób zatrudnionych w Wytwórni Amunicji i w Instytucie Gazowym w Warszawie); raporty prasowe z lat 1920/21; sprawozdania z działalności SRI i Ref. Bezp ; sprawozdania dot. ruchu komunistycznego na terenie OK I; meldunki i raporty polityczno-narodowościowe z lat SRI (Oddz. II) Sztabu DOK II Lublin, Rozkazy organizacyjne i wykazy obsady Oddz. II Sztabu DOGen., instrukcje ochrony tajemnicy wojskowej, opinie o kandydatach na oficerów kontrwywiadu, dossier agentów, pisma w sprawie utworzenia Ekspozytury w Chełmie Lubelskim, listy osób podejrzanych o szpiegostwo i korespondencja w sprawie jego zwalczania; kwartalne zestawienia prac SRI i wydatków za lata ; sprawozdania o ruchu komunistycznym na terenie OK II; raporty politycznonarodowościowe dot. mniejszości narodowych (Ukraińcy i Żydzi) oraz sytuacji wyznaniowej na terenie powiatu chełmskiego; dokumenty Komitetu Koordynacyjnego przy DOK II (Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich). 3. SM (Oddz. II) Sztabu DOK III Grodno,

8 Obsada personalna SRI; korespondencja w sprawach organizacyjnych i personalnych, sprawozdania rachunkowe, preliminarze budżetowe, ewidencja szpiegostwa, raporty kontrwywiadowcze z lat , sprawozdania z akcji antykomunistycznej w wojsku, raporty narodowościowe i meldunki sytuacyjne z życia politycznego i społecznego na terenie OK III. 4. SRI (Oddz. II) Sztabu DOK IV Łódź, Projekty etatów i obsada SRI z 1928 roku; wnioski personalne do rozkazów; zestawienia działalności SRI wraz z rozliczeniem funduszu dyspozycyjnego; komunikaty i raporty dot. sytuacji politycznej i narodowościowej (mniejszość niemiecka i żydowska); sprawozdania o ruchu komunistycznym na terenie OK IV ( ), komunikaty referatu kontrwywiadowczego za lata , meldunki werbunkowe, korespondencja. 5. SM (Oddz. II) Sztabu DOK V Kraków, Sprawozdania z pracy Wydz. II Sztabu DOGen. ( ) oraz ref. kontrwywiadowczego SRI DOK V za lata , zestawienia prac ref. narodowościowego za lata , sprawozdania kasowe, dzienniki podawcze i dzienniki czynności pracowników wywiadu, listy inwigilacyjne, opinie, raporty kontrwywiadowcze (m.in. dot. zakładów sosnowieckich); akta agentów i akta spraw oskarżonych o szpiegostwo, afery wywiadu radzieckiego (wykrycie), korespondencja z Wydz. Śledczym PP w Krakowie; Teka ukraińska zawierająca dane o emigracji ukraińskiej, charakterystykę partii i organizacji ukraińskich m.in. UWO, OUN i KPZU; meldunki dot. działalności KPP w Krakowie, na Górnym Śląsku oraz na terenie Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska Cieszyńskiego; raporty i meldunki Ekspozytury SRI DOK V w Katowicach dotyczące ruchu hitlerowskiego na Śląsku w latach ; meldunki wywiadu specjalnego strefy granicznej w Bielsku; materiały z obozów internowanych w Dębiu i Wadowicach, opracowania na temat Armii Czerwonej. 6. SM (Oddz. II) Sztabu DOK VI Lwów, Rozkazy organizacyjne i personalne (obsada Oddz. II Sztabu, SRI DOK VI i ekspozytur); sprawozdania z działalności SRI za ; raporty i komunikaty na temat bezpieczeństwa na terenie DOK VI; instrukcje dot. służby wywiadowczej i

9 kontrwywiadowczej oraz wyszkolenia agentów; raporty wojskowe, raporty oficera łącznikowego przydzielonego do armii gen. Pawlenki ( ), relacje wywiadu i kontrwywiadu z terenów zamieszkałych przez mniejszości narodowe; raporty sytuacyjne z Lwowa (1920 rok); sprawozdania oficerów z objazdu powiatów, wykazy oficerów ukraińskich służących w WP; statystyka zlikwidowanych spraw szpiegowskich, korespondencja. 7. SRI (Oddz. II) Sztabu DOK VII Poznań. Instrukcje i zarządzenia organizacyjne i personalne, opinie o współpracownikach służb inf. (kontrwywiad), sprawozdania z działalności SRI i Sam. Ref. Bezp. Woj., sprawozdania z pracy kontrwywiadu za lata , sprawozdania polityczno-narodowościowe z terenu OK. VII; meldunki dot. antypolskiej działalności mniejszości niemieckiej; statystyka spraw szpiegowskich. 8. SRI (Oddz. II) Sztabu DOK VIII Toruń. Rozkazy, zarządzenia i instrukcje dot. organizacji, obsady personalnej i pracy Oddz. II i SRI Sztabu DOK VIII oraz jego ekspozytur; dzienniki podawcze ekspozytur Oddz. II Sztabu DOGen. w Tczewie, Chojnicach, Toruniu, Wejherowie i Działdowie; sprawozdania ref. kontrwywiadowczego i ref. narodowościowego z lat ; sprawozdania z działalności politycznej mniejszości niemieckiej, komunikaty wojskowo-informacyjne Oddz. II NDWP dot. Niemiec i sytuacji wewnętrznej w Rosji; dokumenty z obserwacji osób podejrzanych o szpiegostwo i agitację komunistyczną; dzienniki inwigilacyjne ze zdjęciami; wykazy oficerów oddelegowanych na kursy radio-szyfrowe, korespondencja. 9. SRI (Oddz. II) Sztabu DOK IX Brześć n. Bugiem, Rozkazy organizacyjne i obsada personalna SRI i placówek terenowych, wykazy pracowników i agentury, ich dossier, ewidencja zwolnionych współpracowników b. defensywy; opinie i wywiady środowiskowe; sprawozdania z pracy SRI; tygodniowe meldunki sytuacyjne Sam. Ref. Bez. Woj. ( ); protokoły z odpraw oficerów informacyjnych; roczne statystyki spraw szpiegowskich na terenie DOK IX; rozliczenia kasowe; sprawozdania z ochrony fortyfikacji i innych obiektów wojskowych, akta spraw wywiadu radzieckiego, meldunki o nastrojach wśród ludności cywilnej (szczególnie wśród mniejszości narodowych

10 Białorusinów, Ukraińców, Litwinów i Żydów); raporty dot. działań wojennych i wydarzeń na terenie OK IX w 1939 roku; korespondencja w sprawie działalności Agentury Informacyjnej DOK IX w Siedlcach. 10. SM (Oddz. II) Sztabu DOK X Przemyśl, Samodzielny Referat Informacyjny nr 10 odróżniał się w sposób istotny od pozostałych SRI. Z uwagi na duży obszar działania DOK X, cechowały go w szczególności: stosunkowa duża ilość jednostek wojskowych (2, 22, 24 Dywizje Piechoty), garnizony w: Drohobyczu, Jarosławiu, Przemyślu, Rzeszowie, Sandomierzu, Sanoku, Samborze, Nisku, Gródku Jagiellońskim, Łańcucie, Kielcach, Lubaczowie, Pińczowie, Wierzbniku i Żurawicy; wielkie nasilenie przemysłu wojennego i przedsiębiorstw o znaczeniu strategiczno-wojennym jak: Drohobyckie Zagłębie Naftowe, wytwórnie przemysłu wojennego w Ostrowcu, Skarżysku, Starachowicach, fabryka Guma w Sanoku i fabryka Granat w Kielcach; stosunkowo słaba działalność KPZU i KZMZU; Przemyśl, jako jeden z ośrodków nacjonalistycznego ruchu ukraińskiego 18. Zadania, które były stawiane SRI do realizacji wykonywane były przez referaty: kontrwywiadowczy i narodowościowy. Całokształtem prac kierował kierownik SRI. Zakres obowiązków poszczególnych komórek przedstawiał się następująco: I. Kierownik SRI DOK X prowadził sprawy: 1) mobilizacyjne; 2) ochrony tajemnicy wojskowej w czasie pokoju; 3) nadzoru nad kasowością SRI, inwentaryzacją materiałów i sprzętu fotograficznego; 4) redakcji ekspertyz sądowych w sprawach szpiegowskich; 5) ewidencji szyfrów; 6) ewidencji personelu wywiadowczego; 18 Kolekcja Wojskowej Komisji Archiwalnej, CAW, VIII

11 7) ogólnego kierownictwa i kontroli wykonania prac przez personel wywiadowczy; 8) prowadzenia ogólnego dossier terenu OK X; 9) utrzymania kontaktu osobistego z przedstawicielami władz administracyjnych, zwłaszcza z szefami bezpieczeństwa województw: kieleckiego, krakowskiego i stanisławowskiego. II. Referat kontrwywiadowczy zajmował się: 1) techniką wywiadu defensywnego, a więc kontaktami osobistymi z agentami i konfidentami, instruowaniem personelu wywiadowczego, przeprowadzaniem przesłuchań; 2) zbieraniem materiałów i opiniowaniem poborowych podejrzanych o szpiegostwo oraz kontrolowaniem ich po wcieleniu; 3) opiniowaniem pracowników i urzędników cywilnych zatrudnionych w instytucjach wojskowych; 4) opiniowaniem kandydatów do szkół oficerskich; 5) prowadzeniem kontroli pracowników cywilnych, prowadzeniem kartoteki Poufnego Przeglądu Inwigilacyjnego oraz kartoteki osób podejrzanych o szpiegostwo; 6) prowadzeniem prac mob. w zakresie kontrwywiadowczym (ewidencja osób skazanych za szpiegostwo, wykazy oficerów rezerwy państw obcych, wykazy osób podejrzanych o szpiegostwo). III. Do zakresu Referatu Narodowościowo-Polityczno-Prasowego należało: 1) badanie nastrojów politycznych terenu, ze specjalnym uwzględnieniem spraw mniejszości narodowych; 2) informowanie Oddz. II Sztab. Gen., dowódcy Korpusu, dowódców dywizji o charakterze problemów narodowościowo-politycznych terenu OK. i perspektywach kształtowania się sytuacji politycznej w specjalnych momentach (wybory, strajki, lokauty); 3) badanie metod agitacji komunistycznej w wojsku oraz jej zwalczanie; 4) kierowanie odnośnych spraw po przeprowadzeniu doraźnych dochodzeń na drogę śledztwa karno-sądowego;

12 5) opracowanie raportów wojskowo-narodowościowych; 6) kontrola prasy terenu OK., redakcja sprostowań prasowych; 7) prowadzenie kartoteki osób politycznie podejrzanych; 8) zwalczanie dezercji w wojsku (wykazy stanu narodowościowego, wyznaniowego i dezerterów); 9) współpraca z oddziałem ogólnym w sprawie opracowania instrukcji alarmowych i przeciwstrajkowych; 10) opiniowanie wniosków władz administracyjnych o przydzielenie wojska do asystencji; 11) opracowanie mob. terenu pod względem narodowościowym i politycznym, ewidencja partii politycznych, związków zawodowych i instytucji kulturalnooświatowych o zabarwieniu separatystycznym; 12) przygotowanie konkretnych wniosków o rozwiązanie w drodze administracyjnej pewnych ugrupowań politycznych, organizacji społecznych, względnie instytucji kulturalno-oświatowych; 13) opracowanie instrukcji ochronnych na wypadek przyjazdu na teren OK. osób wysoko postawionych; 14) badanie, prowadzenie statystyki i zwalczanie samobójstw w wojsku. Praca Referatu Kontrwywiadowczego w latach Pomimo to, że teren DOK X odznaczał się szczególną koncentracją przemysłu wojennego i dużą liczbą jednostek wojskowych, jak wynika z opracowanych akt, nie odnotowano na tym terenie, za omawiane lata, jakiejś intensywniejszej działalności szpiegowskiej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania i opieki ze strony Referatu Kontrwywiadowczego były obiekty przemysłu wojennego w Starachowicach, Kielcach i Ostrowcu. Przepracowano tam wszystkie osoby pochodzenia niepolskiego lub mające w rodzinie osoby zamieszkujące zagranicą, względnie osoby przyjeżdżające z zagranicy w sprawach handlowych. 19 Tamże.

13 Dla lepszego opanowania obiektów przemysłu wojennego i pogłębienia tam wywiadu utworzona została jesienią 1933 roku Ekspozytura SRI X w Kielcach. W 1934 roku utworzone zostały ekspozytury w Samborze i Rzeszowie oraz placówki w Jarosławiu i Sandomierzu. W tym samym roku zainstalowano urzędnika do spraw bezpieczeństwa w Drohobyckim Zagłębiu Naftowym, zadaniem którego była też praca kontrwywiadowcza. Ponadto utworzone zostały oddzielne placówki kontrwywiadowcze przy zakładach przemysłu wojennego w Ostrowcu, Starachowicach, Skarżysku, w fabryce Guma w Sanoku, w fabryce Granat w Kielcach. Działalność Referatu Naradowościowo-Politycznego. Referat ten również zajmował się badaniem i zwalczaniem pracy komunistycznej w wojsku. Trudno jest właściwie oddzielić, gdzie na tym odcinku kończyły się kompetencje Referatu Kontrwywiadowczego, a rozpoczynały Referatu Narodowościowego. W swej pracy antykomunistycznej SRI ściśle współpracował z wydziałami Policji Państwowej. Dotyczyło do nie tylko terenu wojskowego, lecz wszelkiej akcji wywrotowej w ogóle. Poza tym współpraca ta rozciągała się też na zabezpieczenie tajemnicy wojskowej np. w czasie koncentracji wojsk i w zwalczaniu szpiegostwa. Na terenie cywilnym Referat Narodowościowy prowadził obserwację wszystkich partii i związków zawodowych. Obserwacje te urzeczywistniane były za pośrednictwem konfidentów i informatorów. W większych organizacjach, czy też stronnictwach utrzymywani byli stali konfidenci płatni. Niezależnie od tego SRI starał się zapewnić sobie współpracę doraźnych informatorów z terenu danych organizacji. Jednym z głównych odcinków pracy omawianego referatu było badanie nastrojów politycznych w ogóle, ze specjalnym uwzględnieniem nastrojów mniejszości narodowych. Na odcinku walki z Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) SRI ściśle współpracował z wydziałem śledczym Policji Państwowej. Referat Narodowościowy prowadził terenową kartotekę Ukraińców podejrzanych o przynależność lub też związek z OUN.

14 Omawiany referat badał przyczyny nieszczęśliwych wypadków w jednostkach wojskowych DOK X, a także opracowywał miesięczne raporty wojskowonarodowościowe i narodowościowo-polityczne. Referat Ochrony zajmował się: ochroną ćwiczeń wojskowych, ochroną tajemnicy wojskowej w jednostkach wojskowych, instytucjach i wytwórniach przemysłu wojennego, kontrolą zabezpieczenia akt mob. w PKP, urzędach administracyjnych, urzędach pocztowo-telegraficznych i wszelkich instytucjach wojskowych, kontrolą szyfrów w jednostkach wojskowych, ochroną koszar przed przedostawaniem się na ich teren ludzi politycznie podejrzanych, opiniowaniem pracowników cywilnych we wszystkich obiektach wojskowych i wytwórniach przemysłu wojennego. W sierpniu 1934 roku utworzony został na terenie Drohobyckiego Zagłębia Naftowego wydział bezpieczeństwa, którego zadaniem była ochrona przemysłu naftowego, produkującego na rzecz armii, przed sabotażem i akcją wywrotową. Z uwagi na specyfikę przemysłu naftowego (rozprzestrzenienie w terenie) projektowane były dwie placówki: w Borysławiu i Krośnie. Na zasób aktowy SRI DOK X składają się m.in.: Komunikaty ref. kontrwywiadowczego za lata , komunikaty społeczno-polityczne o działalności KPP; roczne raporty zlikwidowanych spraw szpiegowskich na terenie OK X; informacje dot. działalności Ukraińców w Czechosłowacji; listy członków organizacji ukraińskich w Polsce, raporty sprawozdawcze Ekspozytury SRI DOK X w Samborze; listy inwigilacyjne podejrzanych o szpiegostwo, ochrona bezpieczeństwa zakładów naftowych i zakładów przemysłu wojennego, korespondencja. 11. SM dowództwa Floty w Gdyni, Rozkazy i korespondencja w sprawach personalnych osób cywilnych pracujących w Maroku Woj.; raporty informacyjno-wywiadowcze Dow. Floty za lata ; instrukcje ochrony tajemnicy służbowej i zabezpieczenia rejonu umocnień na Helu, raport na temat kontaktów Anglii z Ukrainą i Białą Rosją w 1919

15 roku; akta spraw oficerów podejrzanych o szpiegostwo; dokumenty dot. przeciwdziałania agitacji komunistycznej w marynarce; meldunki z terenów nadbrzeżnych, programy wizyt w Gdyni okrętów państw obcych. Akta Samodzielnych Referatów informacyjnych zostały opracowane przez zespół w składzie: Regina Czarnecka, Janusz Gzyl, Mirosława Hanak, Bożena Hermańska, Wiesława Hiller, Grażyna Lewandowska, Tomasz Matuszak, Natalia Mroczek, Maria Paryż, Włodzimierz Wyrzykowski. Inwentarz przygotowali i wstępem opatrzyli Natalia Mroczek i Janusz Gzyl.

16 Organizacja DOGen. Załącznik nr 1 D-ca O. Gen. Pomocnik d-cy Szef szt. Wydział I Wydział II Wydział III (wyszkol.) Wydział IIIb Wydział IV Wydział Va Wydział Vb Wydział VI (Wojsk. Prawn.) Dział Sanit. Dział Int. Ref. Mob. Ref. Org. Ref. bezp. asyst. Ref. ewid. i map Kancelaria Ref. defens. Ref. inform. i polit. Ref. prasowy Ref. propagand. Ref. dozoru i kores. Ref. jeńców i intern. Ref. stow. wojsk. Ref. szkolny Ref. bibliotek żołnierskich Ref. inst. społ. oświat. Ref. saperski Ref. Łączności Ref. uzbrojenia Poddz. Koni i tab. Ref. tab. Ref. koni Ref. weter. Ref. samochod. Kancelaria Ref. Personal. Ref. spraw hon. i dyscyp. Ref. ewid. Kancelaria Ref. pob. i uzup. Ref. spr. szereg. Kancelaria Ref. mob. org. Ref. pers. i sup. Ref. higieny Ref. zaopatrz. sanit. Kancelaria Wydz. org. pers. Wydz. mund. Wydz. Żywn. Wydz. należn. pieniężn. Wydz. zaopatrz. wojsk. Ekonomat Mat. pism. Kancelaria Kancelaria Dział kontr. Wydz. kontr. wstępn. Wydz. kontr. następn. Kasa wojsk O. Gen. Kancelaria Dział Bud. Kwat Wydz. techniczny Wydz. Kwat. Wydz. zaopatrz. Kom. Gospod. Kancelaria Dział Duszp. Wyz. Wyz. Wyz. i Kat. Moj. ewan. innych Okręg. insp. Piech. Okręg. insp. Jazdy Okręg. insp. Artyl. Szef Inż. Ref. fort. Urz. op.n. Grob. Wojsk Adjutantura Kanc. Główna Drukarnia D-two Komp. Sztab

17 Ekspozytury Wydziału II MSWojsk. DOGen. Warszawa DOGen. Kielce DOGen. Łódź DOGen. Lwów DOGen. Kraków DOGen. Grudziądz 1. Białystok 1. Częstochowa 1. Kalisz 1. Brody 1. Biała 1. Chojnice 2. Ciechanów 2. Kielce 2. Konin 2. Buczacz 2. Cieszyn 2. Działdowo 3. Łomża 3. Końskie 3. Kutno 3. Drohobycz 3. Kraków 3. Grudziądz 4. Mińsk. Maz. 4. Ostrowiec 4. Łowicz 4. Kołomyja 4. Nowy Sącz 4. Kościeszyn 5. Mława 5. Pińczów 5. Tomaszów 5. Przemyśl 5. Rzeszów 5. Tczew 6. Płock 6. Piotrków 6. Włocławek 6. Rawa Ruska 6. Sanok 6. Tczew Dworzec 7. Pułtusk 7. Radom 7 Stanisławów 7. Tarnów 7. Toruń 8. Suwałki 8. Sosnowiec 8. Stryj 8. Oświęcim 8. Tuchola 9. Bielsk 9. Brzeżany 9. Zakopane 9. Wejherowo 10. Grajewo 10. Lwów 11. Modlin 12 Praga 13. Żyrardów 14. Warszawa DOGen. Poznań 1. Bydgoszcz 2. Gniezno 3. Leszno 4. Ostrów 5. Poznań 6. Wronki 7. Strzałków 8. Zbąszyń Załącznik nr 2 DOGen. Lublin 1. Lublin post. Lubartów 2. Dęblin post. Garwolin 3. Łuków post. Radzyń 4. Siedlce 5. Zamość post. Hrubieszów post. Biłgoraj 6. Chełm post. Władów 7. Biała Podlaska 8. Ostrów

18 Załącznik nr 3

19 Załącznik nr 4

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Kazimierz Bar AKTA WYTWORZONE W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI WICEMINISTRÓW SPRAW WOJSKOWYCH 1919 1939 Zarys rozwoju organizacyjnego Ministerstwo Spraw Wojskowych zostało utworzone 26 października 1918 roku przez

Bardziej szczegółowo

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny

AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys organizacyjny Tadeusz Wawrzyński AKTA BIURA PERSONALNEGO MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1927 1939 Zarys organizacyjny W dniu 17 lutego 1927 roku z rozkazu ministra Spraw Wojskowych został zlikwidowany Oddział V Personalny

Bardziej szczegółowo

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921

AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 Danuta Duszak AKTA INSTYTUCJI NAUKOWO-SZKOLNYCH MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1921 W latach 1918 1921 w składzie Ministerstwa Spraw Wojskowych istniały trzy instytucje o charakterze naukowo-szkolnym,

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny

CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT Zarys organizacyjny Wiesława Hiller CHARAKTERYSTYKA AKT SZTABU GENERALNEGO WP Z LAT 1945 1950 Zarys organizacyjny Po zakończeniu działań wojennych nastąpiła konieczność reorganizacji i rozbudowa Wojska Polskiego, dostosowana

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT

CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT Kazimierz Bar CHARAKTERYSTYKA AKT DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO ORAZ DEPARTAMENTU V INŻYNIERII I SAPERÓW MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Z LAT 1918 1934 1. Organizacja i zawartość aktowa Departamentu Technicznego

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne

AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939. 1. Sprawy organizacyjne Tadeusz Wawrzyński AKTA ODDZIAŁÓW KAWALERII I ARTYLERII 1918 1939 1. Sprawy organizacyjne Formowanie pułków kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej odbywało się w latach 1918 1922 i było procesem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 13 lipca 2011 r. bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych Departament Administracyjny 216 DECYZJA Nr 268/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 390 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON

ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Wanda Roman ARCHIWALIA GŁÓWNEGO ZARZĄDU INFORMACJI MON Dnia 30 września 1944 roku Naczelnego Dowódca Wojska Polskiego, gen. Michał Rola-Żymierski podpisał rozkaz i ustawę o Zarządzie Informacji Naczelnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196

Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Warszawa, dnia 24 lipca 2013 r. Poz. 196 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 214/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH Regina Czarnecka ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Reorganizację najwyższych władz wojskowych i ich przejście na stopę pokojową zapoczątkowało wydanie 7

Bardziej szczegółowo

Źródła do dziejów polskiej Policji Państwowej i więziennictwa okresu międzywojennego przechowywane we lwowskim archiwum historycznym

Źródła do dziejów polskiej Policji Państwowej i więziennictwa okresu międzywojennego przechowywane we lwowskim archiwum historycznym DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XXXVIII 2006, 4 PL ISSN 0419-8824 Piotr Sykut Toruń Źródła do dziejów polskiej Policji Państwowej i więziennictwa okresu międzywojennego przechowywane we lwowskim archiwum historycznym

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego

ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH Zarys rozwoju organizacyjnego Ewa Tarkota ARCHIWALIA DEPARTAMENTU UZUPEŁNIEŃ MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH 1928 1939 1. Zarys rozwoju organizacyjnego Od 6 sierpnia 1928 roku rozpoczęło swoją działalność Biuro Uzupełnień, powołane rozkazem

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Archiwum w Nowym Dworze Mazowieckim L.p. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 1 Batalion Czołgów Żurawica 2. 21 Batalion Dowodzenia 3. 9 Batalion Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne

JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA. 1. Uwagi wstępne Anna Gąsiorowska JEDNOSTKI ZAPASOWE RODZAJÓW WOJSK Z LAT WOJNY ORAZ ICH AKTA 1. Uwagi wstępne Problematyka działalności i wytworu kancelaryjnego jednostek zapasowych występowała już na łamach Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny

ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO ( r.) 1. Zarys organizacyjny Jan Szostak ZESPÓŁ AKT 3 ARMII WOJSKA POLSKIEGO (6.10. 15.11.1944 r.) 1. Zarys organizacyjny Plan rozbudowy Wojska Polskiego nakreślony w preliminarzu wydatków na utrzymanie wojska w okresie od 1 września

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Rozalia Markowska MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO DOTYCZĄCE OCHRONY GRANIC PRL W LATACH 1945 1948 Po wyzwoleniu ziem polskich powstała konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i stabilizacji

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU

WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Bogusław Stachula WERYFIKACJA KLAUZUL TAJNOŚCI DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH WOJSKA POLSKIEGO WYTWORZONYCH PRZED DNIEM 10 MAJA 1990 ROKU Art. 21 ust. 1 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z 22 stycznia 1999 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Wykaz jednostek organizacyjnych objętych nadzorem archiwalnym przez Archiwum Wojskowe w Nowym Dworze Mazowieckim Lp. Nazwa jednostki Miejscowość 1. 10 Pułk Samochodowy 2. 15 Przedstawicielstwo Wojskowe

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939

ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Regina Czarnecka ORGANIZACJA ORAZ ZADANIA ODDZIAŁU IV I WOJSKOWEJ SŁUŻBY KOMUNIKACYJNEJ SZTABU GŁÓWNEGO (GENERALNEGO) WP W LATACH 1921 1939 Ukazanie się dekretu Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 10 maja 2011 r. Nr 8 ZARZĄDZENIA: 93 Nr 13/MON z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ II NACZELNEGO DOWÓDZTWA WOJSKA POLSKIEGO 1919 1921

ODDZIAŁ II NACZELNEGO DOWÓDZTWA WOJSKA POLSKIEGO 1919 1921 Danuta Pozniakowska-Hanak ODDZIAŁ II NACZELNEGO DOWÓDZTWA WOJSKA POLSKIEGO 1919 1921 Dekret z 25.10.1918 roku wydany decyzją Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego stanowił podstawę do utworzenia Sztabu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85. DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 marca 2014 r. Warszawa, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 85 Departament Kadr DECYZJA Nr 75/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie oceny sytuacji kadrowej w resorcie obrony narodowej Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW SZKÓŁ OFICERSKICH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1943 1945 1. Uwagi wstępne Ludowe Wojsko Polskie, którego zalążkiem, były regularne jednostki utworzone na terenie Związku

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH Zarys organizacyjny Jan Szostak ARCHIWALIA DOWÓDZTWA WOJSK LOTNICZYCH 1945 1949 1. Zarys organizacyjny Dynamiczny rozwój i wejście do działań bojowych w połowie 1944 roku oddziałów i związków taktycznych lotnictwa WP sprawiły,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Dziennik Ustaw Nr 87 7436 Poz. 561 561 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust. 14 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie

Bardziej szczegółowo

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Służba wojskowa Obrona cywilna oprac. Tomasz A. Winiarczyk Administracja obrony kraju Na straży suwerenności i niepodległości Narodu Polskiego oraz jego bezpieczeństwa i pokoju

Bardziej szczegółowo

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne

AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939. 1. Uwagi wstępne Tadeusz Wawrzyński AKTA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY ZDROWIA WP W LATACH 1918 1939 1. Uwagi wstępne Materiały źródłowe dotyczące organizacji i działalności służby zdrowia w Wojsku Polskim

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne

ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR. 1. Sprawy organizacyjne Wiesław Bernaś ARCHIWALIA DOWÓDZTWA 1 KORPUSU POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH W ZSRR 1. Sprawy organizacyjne Na mocy decyzji Państwowego Komitetu Obrony Związku Radzieckiego z dnia 10 sierpnia 1943 roku przystąpiono

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r. Poz. 97 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96. DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 24 marca 2014 r. Poz. 96 Departament Budżetowy DECYZJA Nr 94/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15

OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA OBRONNOŚĆ 15 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/116536,ogolnopolskie-cwiczenia-obronnosc-15.html Wygenerowano: Piątek, 10 lutego 2017, 00:44 Strona znajduje się w archiwum. OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 348 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 397/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie metodyki szkolenia

Bardziej szczegółowo

27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 27 ZARZĄDZENIE NR 453 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu

Bardziej szczegółowo

Spis zespołów archiwalnych Archiwum SG w Szczecinie

Spis zespołów archiwalnych Archiwum SG w Szczecinie Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.bip.kgsg.strazgraniczna.pl/s01/ewidencje-i-rejestry/3597,spis-zespolow-archiwalnych-archiwum-sg-w-szcz ecinie.html Wygenerowano: Sobota, 17 września

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej

Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.gov.pl/pl/archiw/zasob/31565,informacja-o-zasobie-archiwalnym-instytutu-pamieci-narodowej-oddzial-w-kra kowie.html Wygenerowano: Środa, 10 sierpnia 2016, 23:43

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK

INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Kazimierz Banaszek INFORMATOR O ARCHIWUM INSTYTUCJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ I ARCHIWACH RODZAJÓW WOJSK Po wydaniu w 1996 roku Informatora o zasobie CAW zdecydowano, aby podjąć prace nad przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Robert Buciak Marek Pieniążek Główny Urząd Statystyczny Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241. ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 02 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 241 Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej ZARZĄDZENIE Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 02 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10.

nazwa jednostki wojskowej termin oddział lp. 1 1 Bydgoszcz 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy JW4620 Godz TORUŃ Godz r. 10. Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy z dowódcami jednostek wojskowych i żołnierzami zawodowymi na 2017r. lp. oddział regionalny

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY Alina Miętek MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO W OKRESIE WOJNY 1943 1945 Jedną z zasadniczych funkcji sądownictwa wojskowego jest oddziaływanie na żołnierzy

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja

Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Program rozwoju Wojska Polskiego i jego realizacja Nowe kierownictwo wojska podjęło działania zmierzające do unowocześnienia organizacji i wyposażenia armii. Znaczną inicjatywę w tym zakresie przejawił

Bardziej szczegółowo

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku

ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH ROZKAZ Nr 40 DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie funkcjonowania Systemu Wykorzystania Doświadczeń w Wojskach Lądowych Na podstawie 3 ust. 6 Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU Zagadnienia organizacyjne Anna Gąsiorowska MATERIAŁY ARCHIWALNE JEDNOSTEK ZAPASOWYCH PIECHOTY Z OKRESU 1943 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Sformowanie Armii Polskiej w ZSRR 1 wymagało stałego dopływu przeszkolonych, w możliwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 665 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania na stopnie wojskowe Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne

MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO Zagadnienia organizacyjne Józef Milewski MATERIAŁY DO DZIEJÓW 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zagadnienia organizacyjne Latem 1944 roku, z chwilą wkroczenia 1 Armii Polskiej w ZSRR u boku Armii Czerwonej na ziemie polskie,

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO ZARZĄD ORGANIZACJI I UZUPEŁNIEŃ P1 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA NOWA FORMA SŁUŻBY WOJSKOWEJ ppłk Korneliusz ŁANIEWSKI WROCŁAW PAŹDZIERNIK 2015 rok 1 GENEZA TWORZENIA NARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do-

Zespół akt Oddziału Personalnego WP, obok materiałów własnych zawiera odziedziczone po wojnie akta oddziałów i komórek personalnych instytucji i do- Roman Leszek Polkowski ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁU ODDZIAŁU PERSONALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 Jeden z najbogatszych w materiały zespołów spośród tych, których inwentarze ukazały się ostatnio drukiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 139. ZARZĄDZENIE Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 139. ZARZĄDZENIE Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 maja 2013 r. , dnia 23 maja 2013 r. Poz. 139 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia ZARZĄDZENIE Nr 12/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i likwidacji podmiotów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 7 Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych ZARZĄDZENIE Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Resortowego Zespołu do spraw Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny

MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Zarys organizacyjny Henryk Fabijański MATERIAŁY ARCHIWALNE DOWÓDZTWA WOJSK PANCERNYCH I ZMOTORYZOWANYCH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 1944 1945 1. Zarys organizacyjny Powstanie Dowództwa Wojsk Pancernych i Zmotoryzowanych WP

Bardziej szczegółowo

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * *

ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 * * * Czesław Tokarz ARCHIWALIA OBRAZUJĄCE POMOC MATERIAŁOWĄ ZSRR DLA LWP W LATACH 1943 1945 W kwietniu 1943 r. działający na terenie Związku Radzieckiego Związek Patriotów Polskich wszczął, uwieńczone powodzeniem,

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII

AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII Tadeusz Wawrzyński AKTA BRYGAD I GRUP ARTYLERII 1919 1939 W pierwszym okresie po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 jednostki artylerii, podobnie jak oddziały innych rodzajów broni, tworzone były doraźnie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 297 Departament Wychowania Promocji Obronności DECYZJA Nr 334/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku

Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Ruszył nabór do trzeciego turnusu służby przygotowawczej w wojsku Na dzień dobry w wojsku zarobki wynoszą ok. 2,5 tys. zł na rękę. Do tego dochodzi "trzynastka", różnego rodzaju dodatki oraz nagrody. Wojsko

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM

MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM S Z T A B G E N E R A L N Y W P ZARZĄD PLANOWANIA OPERACYJNEGO P3 MIEJSCE I ROLA NACZELNEGO DOWÓDCY SIŁ ZBROJNYCH W POŁĄCZONEJ OPERACJI OBRONNEJ W WYMIARZE NARODOWYM I SOJUSZNICZYM ppłk dr Dariusz ŻYŁKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75. DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 75 Zarząd Szkolenia P7 DECYZJA Nr 61/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie struktur wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ

ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Elżbieta Młynarska-Kondrat Zygmunt Kozak ARCHIWA OKRĘGÓW WOJSKOWYCH I RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH W WOJSKOWEJ SIECI ARCHIWALNEJ Celem artykułu jest przedstawienie działalności i roli archiwów OW i RSZ, obecnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. Warszawa, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 251 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 ZARZĄDZENIE Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Warszawa - Gdańsk 61 Przewoźnik może, od ceny podstawowej, udzielić rabatu komercyjnego w wysokości od 1 zł do 60 zł, w zależności od daty zakupu biletu na stronie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst pierwotny: Dz. U. 1967 r. Nr 44 poz. 220) (tekst jednolity: Dz. U. 1979 r. Nr 18 poz. 111) (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA

AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Adam Gnieciak AKTA FORMACJI GRANICZNYCH Z LAT 1918 1939 W ARCHIWUM WOJSK OCHRONY POGRANICZA Archiwum Wojsk Ochrony Pogranicza gromadzi, opracowuje i udostępnia akta formacji, których działalność związana

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Zygmunt Baranowski CZTERDZIEŚCI LAT CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Już po raz czterdziesty drugi ludowe Wojsko Polskie obchodzi swoje święto. 12 października 1943 roku żołnierze 1 Dywizji Piechoty im.

Bardziej szczegółowo

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach

Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach Mirosław PAKUŁA Organizacja polskich wojsk łączności w latach 1914-1939 W czasie I wojny światowej wprowadzono nowe rodzaje broni oraz poszerzyła się skala prowadzonych operacji. Stworzyło to konieczność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214. DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 czerwca 2012 r. Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 214 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 175/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie bezpośredniego podporządkowania jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIE TARCZA 16. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIE TARCZA 16. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131953,ogolnopolskie-cwiczenie-tarcza-16.html Wygenerowano: Piątek, 21 lipca 2017, 14:09 Strona znajduje się w archiwum. OGÓLNOPOLSKIE ĆWICZENIE

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2004 r. Źródło: http://www.zer.msw.gov.pl/zer/prawo/3434,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-2-ma rca-2004-r.html Wygenerowano: Poniedziałek, 22 sierpnia 2016, 07:24 Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi

r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi 6.05.2013 r. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy ze Związkami Zawodowymi Wzrost wielkości planu na wynagrodzenia w MON w latach 2011, 2012 i 2013 wynika tylko z obligatoryjnego zwiększenia

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT

SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT Bożena Szmagaj SAMODZIELNY BATALION KOBIECY I JEGO AKTA Z LAT 1943 1945 Udział kobiet w wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego był zjawiskiem powszechnym. W obozach koncentracyjnych kobiety wiodły walkę

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ AKT GENERALNEGO INSPEKTORATU SIŁ ZBROJNYCH ( ) 1. Organizacja i zakres działania Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych

ZESPÓŁ AKT GENERALNEGO INSPEKTORATU SIŁ ZBROJNYCH ( ) 1. Organizacja i zakres działania Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych Jan Andrzej Igielski ZESPÓŁ AKT GENERALNEGO INSPEKTORATU SIŁ ZBROJNYCH (1926 1939) 1. Organizacja i zakres działania Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych Sprawa organizacji naczelnych władz wojskowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ

ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ Alina Miętek ZAWARTOŚĆ AKTOWA ZESPOŁÓW REJONOWYCH KOMEND UZUPEŁNIEŃ 1944 1945 Problem organizowania terenowego aparatu mobilizacji i uzupełnień LWP w okresie zbliżania się jednostek armii polskiej do własnego

Bardziej szczegółowo

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP

LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP LICEA WOJSKOWE w strukturze szkolnictwa SZ RP RODZAJE LICEÓW WOJSKOWYCH 1) WOJSKOWE LICUM MUZYCZNE w GDAŃSKU 1960-2005 Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Kultury i Sztuki z 17.07.1984 w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Departament Wychowania i Promocji Obronności Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r. Poz. 108 DECYZJA Nr 103/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej,

Bardziej szczegółowo

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33 POLICJA DOLNOŚLĄSKA Źródło: http://arch2.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr/kwp-wroclaw/wydzialy-kwp-1/wy/85,wydzial-kadr-i-szkolenia-komendy-wojewodzki ej-policji-we-wroclawiu.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942

Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 1 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie Fond 280 Opis 1 Dyrekcja Okręgu Pocztowo-Telegraficznego we Lwowie 1919 1942 Akta osobowe pracowników z lat 1904-1942 Opis dokumentów: 1. Materiały

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego Na podstawie art. 48d ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku

Zestawienia statystyczne. do Sprawozdania. Prokuratora Generalnego. z rocznej działalności prokuratury. w 2012 roku Zestawienia statystyczne do Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2012 roku Warszawa, marzec 2013 r. POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY (spis tabel zawierających

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( )

PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ( ) Anna Gąsiorowska PUŁKI PIECHOTY LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO (1943 1945) W niniejszym omówieniu uwzględniono zawartość aktową wytworzoną przez kancelarie pułków piechoty wchodzących w skład 1 pierwszych dziesięciu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych

DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Ministra Obrony Narodowej z 2011 r. Nr 9 Departament Budżetowy 689 122 DECYZJA Nr 147/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych Na

Bardziej szczegółowo