Lepsze jest wrogiem dobrego - str. 4-5 Ludzie i ich pasje - str. 6-7 Telesiedmiobój w Zakopanem - str. 8-9 NR 05 (182) ROK WYD.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lepsze jest wrogiem dobrego - str. 4-5 Ludzie i ich pasje - str. 6-7 Telesiedmiobój w Zakopanem - str. 8-9 NR 05 (182) ROK WYD."

Transkrypt

1 ISSN Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) NR 05 (182) ROK WYD. XX MAJ 2013 Foto Kornel Gajewicz Lepsze jest wrogiem dobrego - str. 4-5 Ludzie i ich pasje - str. 6-7 Telesiedmiobój w Zakopanem - str. 8-9

2 W czasie prowadzonych ró nych debat pojawiaj¹ siê pomys³y maj¹ce na celu jakoby zaradziæ brakowi kompetentnych pracowników w Polskich Liniach Kolejowych poprzez zlecanie utrzymania urz¹dzeñ na zewn¹trz do innych podmiotów. Ci, którzy te pomys³y kreuj¹, wykazuj¹ siê b¹dÿ niewiedz¹, b¹dÿ s¹ osobiœcie tym tematem zainteresowani. Im polecam zapoznanie siê z doœwiadczeniami angielskimi z prób wprowadzenia takich rozwi¹zañ i czym siê to dla kolei angielskich skoñczy³o. Anglicy powa nie traktuj¹c zaistnia³¹ sytuacjê, nakrêcili na ten temat film pe³nometra owy dostêpny w Internecie w polskiej wersji jêzykowej. Odby³a siê szósta edycja Konferencji Naukowo - Technicznej Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury w transporcie szynowym INFRASZYN Na tej i poprzednich wiele miejsca poœwiêcono problematyce zwi¹zanej z projektowaniem i budow¹ kolei. Ze wzglêdów rozwojowych kolei, a tak e ekonomicznych naszego kraju, potwierdzono potrzebê budowy w Polsce kolei du ych prêdkoœci. Zw³oka w powa nym podejœciu do tego tematu mo e nas w przysz³oœci wiele kosztowaæ. Ale oprócz tematów zwi¹zanych z projektowaniem i budow¹ kolei niezwykle wa nym jest i w przysz³oœci bêdzie sprawa utrzymania w sprawnoœci urz¹dzeñ sterowania ruchem kolejowym. Ostatnie lata obfituj¹ w nowe rozwi¹zania stosowane przy modernizacji linii kolejowych. Zabudowujemy w torach nowoczesne komputerowe urz¹dzenia maj¹ce za zadanie usprawniaæ ruch kolejowy, a przede wszystkim prowadziæ go bezpiecznie. Tak wiêc do dotychczas stosowanych urz¹dzeñ mechanicznych, elektrycznych czy przekaÿnikowych dochodz¹ urz¹dzenia komputerowe. Z powodu szybko realizowanych inwestycji, chc¹c wykorzystaæ œrodki unijne, modernizowane linie kolejowe s¹ dzielone na odcinki maj¹ce daæ mo liwoœæ zrealizowania na nich planowanych inwestycji w czasie trwaj¹cej perspektywy unijnej przez firmy wy³onione w przetargach. Oprócz modernizacji czy rewitalizacji linii kolejowych przyst¹piono Foto KW PSP ódÿ Holandia to dziwny kraj. Abdykowa³a królowa Beatrix i przekaza³a tron na rzecz syna Wilhelma Aleksandra, który 30 kwietnia obj¹³ we w³adanie Królestwo Niderlandów. Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie niespotykana euforia Holendrów, i to nie za przyczyn¹ powszechnie dostêpnych jak nigdzie papierosków, ani z faktu, e królowa siê im nie podoba³a. Zamiast podzieliæ siê na dwie grupy, obrzucaæ siê w Polskich Liniach Kolejowych do monta u w torach urz¹dzeñ ERTMS-u, maj¹ce m.in. umo liwiæ korzystania z informacji o sytuacji w torze, bezpoœrednio w kabinie maszynisty kolejowego. Firmy wy³onione w czasie przetargu do realizacji ww. inwestycji zabudowuj¹ w torach ró ne typy urz¹dzeñ. Spó³ka PKP PLK S.A. nie zadba³a o typizacjê urz¹dzeñ na okreœlonych liniach. Taka polityka inwestycyjna powoduje miêdzy innymi to, e na terenie dzia³ania brygad utrzymaniowych monterzy odpowiedzialni za bezpieczne funkcjonowanie urz¹dzeñ sterowania ruchem maj¹ do czynienia z wieloma typami urz¹dzeñ, a tym samym musz¹ posiadaæ wiedzê od kowalstwa przez elektryka, elektronika do komputerowca. Takich fachowców wypuszcza³y niegdyœ szko³y kolejowe. Reforma szkolnictwa, ale tak e i b³êdna polityka w³adz kolejowych w koñcu lat 90-tych doprowadzi³y do zniszczenia szkolnictwa bran owego. Pracownicy obecnie zatrudnieni w PLK bezpoœrednio przy utrzymaniu urz¹dzeñ s¹ wiekowo zaawansowani. Z ka dym rokiem jest ich coraz mniej, a na rynku pracy z przys³owiow¹ œwieczk¹ trudno jest i bêdzie znaleÿæ odpowiednich ich nastêpców. Z ryku mo na pozyskaæ pracowników legitymuj¹cych siê wykszta³ceniem ogólnozawodowym, ale aby oni mogli samodzielnie i odpowiedzialnie wykonywaæ swoj¹ pracê, na kolei potrzebuj¹ oko³o czteroletniego przyuczenia w miejscu pracy. Tak wiêc, aby mieæ nastêpców z ju i tak ubogiej kadry pracowników utrzymania, trzeba w³¹czyæ kompetentnych pracowników do szkolenia narybku. W czasie prowadzonych ró - nych debat pojawiaj¹ siê pomys³y maj¹ce na celu jakoby zaradziæ brakowi kompetentnych pracowników w Polskich Liniach Kolejowych poprzez zlecanie utrzymania urz¹dzeñ na zewn¹trz do innych podmiotów. Ci, którzy te pomys³y kreuj¹, wykazuj¹ siê b¹dÿ niewiedz¹, b¹dÿ s¹ osobiœcie tym tematem zainteresowani. Im polecam zapoznanie siê z doœwiadczeniami angielskimi z prób wprowadzenia takich rozwi¹zañ i czym siê to dla kolei angielskich skoñczy³o. Anglicy powa nie traktuj¹c zaistnia³¹ sytuacjê, nakrêcili na ten temat film pe³nometra owy dostêpny w Internecie w polskiej wersji jêzykowej. Jak wczeœniej napisa³em, na rynku nie ma fachowców, którzy mogliby te prace odpowiedzialnie wykonywaæ - za wyj¹tkiem tych, którzy przeszli na emeryturê. Ale niewielu z nich spe³ni wymogi lekarskie. Tak wiêc ich zatrudnienie jest du- ym ryzykiem dla firm, dla spó³ki PLK, a przede wszystkim dla nich samych. Obecnie jest ju najwy sza pora, aby problemem utrzymania urz¹dzeñ odpowiedzialnych za bezpieczne sterowanie ruchem kolejowy, zarówno dzisiaj jak i w przysz³oœci, powa nie siê zaj¹æ. Powa nym te staje siê problem starzenia siê urz¹dzeñ, ale o tym w nastêpnych wydaniach PrzekaŸnika. b³otem, szerzyæ teorie o zamachu (stanu, rzecz jasna), oni siê po prostu cieszyli i ubrani na pomarañczowo wylegli na ulice Amsterdamu witaj¹c pierwszego od 123 króla. Najnowsze badania podaj¹, e za monarchi¹ w Holandii opowiada siê ponad 75 procent mieszkañców, a 98 procent darzy nowego króla sympati¹ i poparciem. I co, polscy politycy? Mo na pomarzyæ, prawda? Holland, Poland - brzmi podobnie, a jaka wielka ró nica. Wystarczy³o strzeliæ 4 bramki galaktycznemu Realowi i media oszala³y na punkcie strzelca. Lewandowski wy³ania siê zewsz¹d i wszêdzie. Najwiêksi spece od kalkulacji staraj¹ siê ustaliæ wartoœæ polskiego or³a, a fachowcy od geografii zlokalizowaæ miasto, do którego niebawem Lewy siê przeprowadzi. A co na to nasz - bez w¹tpienia - sztandarowy produkt eksportowy? Widaæ wzi¹³ sobie do serca narodow¹ gderaninê, e dla Niemca to strzela na zawo³anie, a w polskiej reprezentacji obija siê po naro nikach boiska, bo siê zaci¹³. Wypada wierzyæ, e na pocz¹tku czerwca siê odetnie i zrobi co trzeba. Najpierw z Lichtenszteinem a potem z Mo³dawi¹. Wszak to kolejno 139 i 148 potêga œwiatowa, wiêc problemów byæ nie powinno. Chocia kto to wie?

3 Seminarium w OPZZ Definicja pracodawcy w œwietle obecnych stosunków pracy. Propozycje zmian r. w siedzibie OPZZ w Warszawie odby³o siê seminarium dotycz¹ce definicji pracodawcy w œwietle obecnych stosunków pracy i propozycje ich zmian. W seminarium wziêli udzia³ przewodnicz¹cy OPZZ Jan Guz, wiceprzewodnicz¹cy - Wies³awa Tarnowska i Andrzej Radziszewski oraz zaproszony goœæ - profesor ukasz Pisarczuk. Nasz¹ Federacjê reprezentowali wiceprzewodnicz¹cy Janusz Stefañczyk i Miros³aw Listewnik. Seminarium prowadzi³ Andrzej Radziszewski, który na wstêpie omówi³ kodeksow¹ nazwê pracodawcy, art. 3 Kodeksu Pracy. Pracodawc¹ jest jednostka organizacyjna, choæby nie posiada³a osobowoœci prawnej, a tak e osoba fizyczna, je eli zatrudniaj¹ one pracowników. Z tej definicji wynika, e jednostka organizacyjna mo e byæ uznana za zak³ad pracy gdy spe³nia jednoczeœnie dwa wymagania: posiada odpowiadaj¹c¹ zak³adowi pracy formê organizacyjn¹ oraz ma zdolnoœæ zatrudniania pracowników i dokonywania czynnoœci prawnych w zakresie stosunków pracy. Jednoczeœnie trzeba dodaæ, e zgodnie z wyrokiem S¹du Najwy szego z dnia 23 lutego 1999 roku (I PKN 549/98) nie jest pracodawc¹ jednostka organizacyjna wyznaczona przez podmiot zatrudniaj¹cy jako miejsce wykonywania pracy. Podejœcie do konstrukcji prawnej pracodawcy: przyjêty przez ustawodawcê polskiego tzw. model zarz¹dczy, tj, posiadanie uprawnieñ do zarz¹dzania dan¹ jednostk¹ w sferze przedmiotowo-podmiotowej, lub bardziej w³aœciwa konstrukcja prawna oparta o tzw. model w³aœcicielski - posiadanie tytu³u prawnego do przedsiêbiorstwa lub jego zorganizowanej czêœci. Do tego modelu odnosi siê czêœæ propozycji OPZZ dotycz¹cych ustawy o rozwi¹zywaniu sporów zbiorowych. Problemy wynikaj¹ce z powy szych faktów prowadz¹ do w¹tpliwoœci dotycz¹cych zw³aszcza uprawnienia do zatrudniania pracowników we w³asnym imieniu, co prowadzi do wielu trudnoœci, zw³aszcza w aspekcie wielozak³adowej struktury organizacyjnej. Takie problemy mog¹ powstaæ w razie prowadzenia sporu zbiorowego - wtedy nale y wprowadziæ mo liwoœci prowadzenia sporu z rzeczywistym pracodawc¹ lub podmiotem, który ma faktyczne w³adztwo w sferze kszta³towania warunków zatrudnienia, a nie tylko w zakresie zarz¹du pracownikami (tzw. pracodawca pozorny). Spór zbiorowy bêdzie móg³ odbywaæ siê z udzia³em rzeczywistego pracodawcy, który kszta³tuje wynagrodzenia dla danej grupy zawodowej oraz podejmuje istotne decyzje dla praw i interesów pracowniczych. W zwi¹zku z powy szym konieczne jest poszerzenie katalogu podmiotów, z którymi mo na prowadziæ spór zbiorowy. Dlatego te proponuje siê zmiany w Kodeksu Pracy do 1 nastêpuj¹cych artyku³ów: 1, 5.1, 7.1, 9. Prawo pracy oraz prawo zwi¹zkowe porusza szereg problemów w nastêpuj¹cych sytuacjach: 1. Tworzenie schematu spó³ka matka oraz spó³ki córki - wykonanie u innego pracodawcy, np. osoba zatrudniona w dwóch agencjach ochrony. W ten sposób omija siê zakazy prawa pracy, np. czasu pracy, wypoczynku, nadgodzin. 2. Okreœlenie pracodawcy ma istotne znaczenie przy oznaczeniu strony pozwanej w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy. 3. Zmiany organizacyjne pracodawcy - oddzia- ³y jako wewnêtrzne jednostki pracodawcy w rozumieniu art. 3 K.P., a problematyka ³¹czenia pracodawców i utraty przez czêœæ z nich statusu pracodawcy - wp³yw tych procesów na uprawnienia zwi¹zkowe i pracownicze (m. in. O G O S Z E N I E uprawnienia do szczególnej ochrony stosunku pracy, zwolnieñ doraÿnych i sta³ych). Problemy tworzenia u pracodawcy wielodzia³owego organizacji zwi¹zkowych o strukturze - np. ko³o zwi¹zkowe, ognisko, a wiêc mniejsze jednostki organizacyjnej i przekazywanie im czêœci uprawnieñ zwi¹zkowych (ustalenie np. oddelegowañ, zwolnieñ doraÿnych, szczególnej ochrony stosunku pracy). Pojawiæ siê mo e rozdrobnienie zwi¹zków zawodowych, je eli np. nast¹pi³o ³¹czenie siê kilku dotychczasowych pracodawców, a co w takim razie z dialogiem spo³ecznym? Ponadto odebranie przedmiotu pracodawcy poszczególnym oddzia³om niesie za sob¹ daleko id¹ce konsekwencje - czy jest to przejœcie w rozumieniu 1 art. 23 K.P. - co z ZUZP zawieranym przez te oddzia³y? Czy obowi¹zuj¹ one dalej w niez- 8 mienionej postaci, czy zgodnie z art. 241 K.P. jeszcze tylko przez rok od dnia przejœcia? Mo- e wyst¹piæ brak zwi¹zków zawodowych po po³¹czeniu (problemy z podzia³em uprawnieñ). Po serii wyst¹pieñ zaproszonych uczestników seminarium, którzy reprezentowali ró ne bran e (energetyka, Poczta Polska, komunalka, kultura i sztuka, nauczyciele, kolejarze), przestawili swoje konkretne uwagi i wnioski dotycz¹ce powy szych problemów. Te problemy i w¹tpliwoœæ stara³ siê wyjaœniaæ i t³umaczyæ profesor ukasz Pisarczuk. Omówi³ szczegó³owo wyk³adnie prawne oraz podawa³ przyk³ady ze swojej praktyki. Na zakoñczenie seminarium Andrzej Radzikowski podziêkowa³ profesorowi Pisarczukowi za wyst¹pienie, a zebranym za aktywny udzia³ i podzielenie siê swoimi w¹tpliwoœciami i uwagami zapraszaj¹c na kolejne seminaria. Federacja Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP w Warszawie informuje o mo liwoœci korzystania z wczasów wagonowych w Ustce. Dysponujemy czteroosobowymi przedzia³ami wyposa onymi w telewizjê satelitarn¹ oraz urz¹dzenia sanitarne - umywalka, natrysk, zaplecze kuchenne. Zamówienia i rezerwacjê wczasów mo na dokonaæ drog¹ elektroniczn¹ na adres lub telefonicznie u kole anki Haliny Nowak, tel * * * terminy poza sezonem Oferujemy turnusy 10 dniowe w nastêpuj¹cych terminach: Cena skierowania wynosi 800 w sezonie i 750 z³ poza sezonem. Wszelkich informacji udziela Halina Nowak, tel * * *

4 Lepsze jest wrogiem dobrego Postêp technologiczny wdra any przy okazji modernizacji linii kolejowej Warszawa - Gdañsk, w tym tak e na stacji Prabuty, zaczyna siê nieœmia³o, jest jeszcze s³abo widoczny, a to z powodu ró nego rodzaju przeszkód i barier do pokonania, z którymi musz¹ sobie poradziæ zarówno projektanci, jak i wykonawcy. Postêpu technologicznego, a tak e robót, niestety nie da siê zatrzymaæ. Z jednej strony mo - na powiedzieæ, e to bardzo dobrze - w koñcu i nareszcie - poniewa inwestycje by³y konieczne i bardzo potrzebne. Przenoszenie ich w czasie wi¹za³o siê przecie z ogromnymi nak³adami finansowymi zwi¹zanymi z utrzymaniem istniej¹cej infrastruktury, której stan techniczny ulega³ naturalnej degradacji wskutek intensywnej eksploatacji. Chocia lata 80 i 90 ubieg³ego wieku, w których notowano bardzo du e przewozy kolej¹ mamy za sob¹, to wszystko wskazuje na to, e przysz³oœæ przewozów kolej¹, w tym pasa erów, na zmodernizowanych korytarzach transportowych pó³noc - po³udnie i wschód - zachód, mamy dopiero przed sob¹. Nowe rozwi¹zania techniczne stosowane w bran ach automatyki, ³¹cznoœci, energetyki czy drogowej wprowadz¹ polsk¹ kolej na konieczn¹ œcie kê modernizacji, której to ca³a infrastruktura wymaga³a ju od wielu lat. Istotn¹ zmian¹ przemawiaj¹c¹ na korzyœæ LCS Malbork bêdzie fakt likwidacji wszystkich przejazdów i przejœæ w poziomie szyn kategorii A, C i E. Pozwoli to w bliskiej ju przysz³oœci wykluczyæ ca³kowicie wypadki, w których praktycznie zawsze winê ponosi³ u ytkownik drogi ko³owej, czêsto ze skutkiem tragicznym. Mimo sporych nak³adów na budowê wiaduktów jest to zdecydowanie bardziej op- Stacja Prabuty. Nastawnia dysponuj¹ca Pt - droga elazna do Warszawy. ³acalne z uwagi na koszty eksploatacyjne urz¹dzeñ na przejazdach i ci¹gle istniej¹ce zagro enie ze strony u ytkowników dróg ko³owych wynikaj¹ce z braku zdrowego rozs¹dku, a nawet bezmyœlnoœci i lekcewa enia przepisów Kodeksu Drogowego. Kolejn¹ przes³ank¹ przemawiaj¹c¹ na korzyœæ modernizacji jest pe³na uniwersalnoœæ stacji i przyleg³ych szlaków wyposa onych w nowoczesne systemy komputerowe urz¹dzeñ srk z likwidacj¹ przestarza³ych, aczkolwiek ci¹gle jeszcze sprawnie funkcjonuj¹cych urz¹dzeñ mechanicznych. Przyk³adem ich dzia³ania s¹ w³aœnie urz¹dzenia srk na stacji Prabuty, gdzie wskutek ci¹g³ych i wymagaj¹cych du ego wysi³ku i zaanga owania dzia³añ pracowników automatyki, s¹ one w dobrym stanie mimo up³ywu lat. Istniej¹ce na tych urz¹dzeniach do chwili obecnej tabliczki znamionowe informuj¹ o dacie ich produkcji. To rok 1937, a urz¹dzenia te zosta³y wyprodukowane przez EISEN- BAHNSIGNAL-BAUANSTALT J.GAST. KOM.~ GES. BERLIN LICHTENBERG nr 2112, w okrêgu Pt, oraz przez VEREINIGTE EISENBAHN SIGNAL- WERKE G.M.B.H. BLOCKWERK BER- LIN SIMENSSTADT nr 33209, w okrêgu Stacja Mleczewo. Likwidacja skrzy owañ w poziomie szyn. Pt-1. Jeszcze do niedawna mo na by³o znaleÿæ tu urz¹dzenia z pocz¹tku lat trzydziestych, a przecie na sieci PKP ci¹gle jeszcze pracuj¹ prawdziwe pere³ki, np. urz¹dzenia mechaniczne, kluczowe, elektryczne - VES, Pincha, itp. z pocz¹tków XX wieku. Ciekawe czy twórcy i konstruktorzy urz¹dzeñ zak³adali tak d³ug¹ ich sprawnoœæ techniczn¹? S¹dz¹c po stopniu zu ycia i sprawnoœæ - z pewnoœci¹ tak. Zatem nale y siê pok³oniæ dawnym twórcom i budowniczym ich myœli technicznej.

5 Porównuj¹c obecny postêp technologiczny w bran y automatyki sterowania ruchem kolejowym oraz rozwoju technicznego w dziedzinie komputerów, wzglêdem urz¹dzeñ, które za chwilê bêd¹ zlikwidowane na osi czasu ich u ytkowania, wydaje siê byæ oczywistym, e te drugie bij¹ na g³owê urz¹dzenia komputerowe. Przecie dziesiêæ lat pracy komputerów to przepaœæ technologiczna, a dwadzieœcia lat dla komputerów to prehistoria. Obecnie i realistycznie nale y stwierdziæ, e ywotnoœæ tych urz¹dzeñ, przynajmniej w zakresie urz¹dzeñ wewnêtrznych, nie bêdzie przekracza³a lat, po czym bêdzie zachodzi³a koniecznoœæ ich sukcesywnej wymiany ze wzglêdu na naturalne starzenie siê sprzêtu elektronicznego, postêp technologiczny procesorów, systemów operacyjnych i jêzyków programowania, noœników danych, nowszych technologii transmisji danych. Trzeba jednak przyznaæ racjê temu, i znacznie ³atwiej bêdzie je mo na dostosowaæ do nowych rozwi¹zañ i to praktycznie na poziomie sprzêtu komputerowego i jego oprogramowania. Nowoczesnoœæ, innowacyjnoœæ ich i przyjête rozwi¹zania, poparte wieloletnimi badaniami, doœwiadczeniami, oraz uzyskaniem stosownych certyfikatów i dopuszczenia do eksploatacji, pozwalaj¹ znacz¹co podnieœæ bezpieczeñstwo ruchu poci¹gów, Nastawnia Pt-1 Prabuty. Za chwilê do historii... ich prêdkoœæ, zwiêkszenie czêstotliwoœci i liczby kursuj¹cych poci¹gów, a tak e wykluczyæ w istotny sposób mo liwoœæ pope³nienia b³êdu przez cz³owieka. Przecie w³aœnie o to w modernizacji tych systemów chodzi. Trzeba siê jeszcze tylko uzbroiæ w cierpliwoœæ, przetrwaæ trudny Foto Kornel Gajewicz okres operacji na ywym organizmie, czyli czas do ukoñczenia przebudowy ostatnich odcinków linii E65, by nied³ugo ruszyæ pe³n¹ prêdkoœci¹ nie tylko do postêpu, ale tak e do celu podró y. W koñcu i nareszcie. Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Komisji Obszarowej TK Telekom Region Wroc³aw MZZPAiT PKP we Wroc³awiu 12 kwietnia 2013 r. odby³ siê Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Komisji Obszarowej TK Telekom Region Wroc³aw MZZPAiT PKP we Wroc³awiu. W spotkaniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goœcie: dyrektor Regionu Robót Telekomunikacyjnych we Wroc³awiu Andrzej Gregorasz, wiceprzewodnicz¹cy Federacji ZZPAiT PKP w Warszawie, jednoczeœnie przedstawiciel za³ogi w Radzie Nadzorczej w Spó³ce TK Telekom Andrzej Œliwiak, przewodnicz¹cy MZZPAiT PKP we Wroc- ³awiu Tadeusz Negrycz-Berezowski, wiceprzewodnicz¹ca MZZPAiT PKP we Wroc- ³awiu Anna Górska oraz przedstawiciele MZZPAiT we Wroc³awiu - El bieta Poklasiñska i Ma³gorzata Jakubczyk. Po przywitaniu goœci i delegatów wybrano prowadz¹cego Zjazd - Tadeusza Negrycz-Berezowskiego. Zosta³o odczytane sprawozdanie z dzia³alnoœci Zwi¹zku za mijaj¹c¹ kadencjê, które przedstawi³ dotychczasowy przewodnicz¹cy Andrzej Tomaœko. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczyta³ jej przewodnicz¹cy Krzysztof Napora. Po dyskusji nad sprawozdaniami i uzyskaniu absolutorium przez ustêpuj¹cy Zarz¹d otworzono dyskusjê. Wziêli w niej udzia³ delegaci i zaproszeni goœcie. Poruszono sprawy, które intryguj¹ naszych pracowników, zw³aszcza Spór Zbiorowy naszej Federacji ze Spó³k¹ TK Telekom dotycz¹cy podwy ki wynagrodzeñ. Mówiono tak e o problemach z wykupem uprawnieñ na zni ki w Kolejach Dolnoœl¹skich oraz nadmiernie wyeksploatowane œrodki transportu, którymi pracownicy poruszaj¹ siê w ramach obowi¹zków s³u - bowych. Wieloletni pracownicy Foto Kornel posiadaj¹- Gajewicz cy d³ugi sta i doœwiadczenie maj¹ problemy z uzyskaniem odstêpstwa zdrowotnego przy wykonywaniu badañ okresowych, do czego nie chce przychyliæ siê Zarz¹d Spó³ki. Omówiono tak e sprawê braku naboru m³odych pracowników na stanowiska robotnicze. Po dyskusji przyst¹piono do g³osowañ w wyniku których wybrano nowy Zarz¹d w nastêpuj¹cym sk³adzie: Przewodnicz¹cy Andrzej Tomaœko, wiceprzewodnicz¹cy Andrzej Kondratowicz oraz 9 cz³onków Rady Komisji Obszarowej:- Krzysztof Grochal, Marcin Jaszowski, Piotr Kubiczek, Krzysztof Napora, Waldemar Nowicki, Roman Rybicki, Wies³aw Sidziñski, Ewa Tokarz i Karol Zygmunt. Funkcjê Sekretarza Komisji powierzono Ewie Tokarz.

6 Ludzie i ich pasje - Krzysztof IdŸkowski Cud natury w zasiêgu rêki, czyli cudze chwalicie... Bohaterem kolejnego odcinka z cyklu Ludzie i ich pasje jest Krzysztof IdŸkowski. Pracuje w bia- ³ostockim rejonie utrzymania TK Telekom, mieszka w Uhowie odleg- ³ym o niespe³na 25 kilometrów od Bia³egostoku, jednak po pracy trudno zastaæ go w domu. Ka d¹ woln¹ chwilê spêdza w okolicy, przewa nie na wodach Narwi. Miejsca te s¹ z nim zwi¹zane nierozerwalnie od dzieciñstwa i w sposób zajmuj¹cy potrafi o nich opowiadaæ. Na pocz¹tek naszej rozmowy powiedz kilka s³ów o sobie. Urodzi³em siê ponad pó³ wieku temu w miejscowoœci P³onka Koœcielna, nad rzek¹ Awiss¹, lewobrze nym dop³ywem Narwi. PóŸniejszy okres to zamieszkiwanie ju nad t¹ rzek¹, która utkwi³a mi w pamiêci jako rzeka rybna i hucz¹ca od ptasiego gwaru, pokryta stogami siana, które malowniczo wy³ania³y siê spoœród nisko œciel¹cych siê mgie³, po prostu rzeka mojego dzieciñstwa. Zanim siê spostrzeg- ³em, doros³em, skoñczy³em bia³ostockie Technikum Elektryczne i od 1977 roku podj¹³em pracê na PKP w Odcinku ¹cznoœci apy przy DRKP Bia³ystok. Kolejowej Telekomunikacji pozosta³em wierny do dzisiaj i po licznych reorganizacjach pracujê w zespole utrzymania w stolicy województwa podlaskiego. Mi³oœæ do natury od urodzenia? Na pewno tak, chocia bardzo du y wp³yw na mój rozwój mia³ s¹siad W³adys³aw Litwiñczuk. To bardzo znana postaæ na Podlasiu. W 1965 roku kopi¹c dó³ na podwórku odkry³ elementy ceramiki i wyroby koœciane. To by³o niezwyk³e znalezisko, bowiem póÿniejsze badania prowadzone przez archeologów potwierdzi³y istnienie w tym miejscu osady ³u- yckiej z epoki br¹zu. By³ pasjonatem archeologii i historii, a jego liczne znaleziska s¹ eksponowane w muzeum w Sura u, które za³o y³. A wracaj¹c do pytania, to zawsze ci¹gnê³o mnie do natury, do najbardziej zapomnianych przez Boga i ludzi zak¹tków rzeki i Podlasia. No w³aœnie, rzeka. Narew to niezwyk³e zjawisko natury. Oczywiœcie. Mo e nie wszyscy wiedz¹, ale rzek tego typu na œwiecie jest zaledwie kilka. To rzeka anastomozuj¹ca, czyli wielokorytowa. Tworzy labirynt naprzemiennie ³¹cz¹cych siê i rozdzielaj¹cych koryt. Choæ niewspó³miernie mniejsza, porównywana jest do Okawango w Afryce, Obu na Syberii czy Saskatchewan w Kanadzie. I przede wszystkim do Amazonki, i tak czêsto jest nazywana - Narew - polska Amazonka. 1 lipca 1996 roku zosta³ powo³any Narwiañski Park Narodowy pomiêdzy Sura- em a Rzêdzianami, a g³ówn¹ ide¹ by³o zachowanie i ochrona struktury Narwi. To porozmawiajmy teraz o p³ywaniu. Pychówka - brzmi tajemniczo. Po za³o eniu rodziny, która podziela³a moje pasje, odezwa³a siê we mnie druga natura, w³aœnie fascynacja pychówk¹. To rodzaj p³askodennej ³odzi o d³ugoœci oko³o 5 metrów i najwiêkszej szerokoœci oko³o 1 metra. ódÿ przeznaczona do przewozu ludzi, siana, ³owienia ryb, polowania, Czy w stanie jesteœ daæ temu wiarê e tak ukochaæ mo na Narew Jej trzcinowiska i rozlewiska Jej ³êgi, olsy, szar¹ falê I tak bajeczne koryto stare? Krzysztof IdŸkowski a czasami na wypady do s¹siednich wiosek. Nazwa ³odzi wziê³a siê od wios³owania na pych, czyli odpychania siê od dna rzeki jednym d³ugim wios³em lub tyczk¹. Jest nieod³¹cznym elementem krajobrazu Narwi i Biebrzy, potomkiem d³ubanek, które jeszcze p³ywa³y za mego dzieciñstwa. Dziêki niej moja pasja sta³a siê jeszcze bardziej pe³na, mog³em dotrzeæ w miejsca, gdzie inny rodzaj ³odzi by sobie nie poradzi³. Zacz¹³em yæ jak W³odzimierz Puchalski czy Wiktor Wo³kow - pasjonaci bezkrwawych ³owów na tych terenach. Spojrza³em na œwiat okiem obiektywu. Ogl¹daj¹c twoje zdjêcia odnoszê wra enie, e inspiracje s¹ praktycznie nieskoñczone. Rzeczywiœcie, jest co ogl¹daæ i fotografowaæ. To niespotykane siedlisko roœlinnoœci wodnej i bagiennej. Na bagnach i terenach zabagnionych wystêpuje blisko 200 gatunków roœlin naczyniowych, w tym 13 objêtych ochron¹ gatunkow¹. S¹ to miêdzy innymi rosiczka okr¹g³olistna, kosaciec syberyjski, stuplamek szerokolistny, bobrek trójlistny. Narwiañski Park Narodowy to tak e ostoja licznych gatunków ptaków, zwierz¹t i ryb. To bez w¹tpienia prawdziwy raj dla ornitologów.

7 Te niezwyk³e snopki to turzyca wynios³a porastaj¹ca trzêsawiska w okolicach wsi Borowskie aki. Rozliczne zatoczki w rozlewiskach Narwi stanowi¹ naturalne przystanie dla pychówek. W badaniach, które przeprowadzono na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku potwierdzono obecnoœæ w dolinie Narwi 179 gatunków ptaków, w tym 149 gatunków lêgowych. Dolina spe³nia kryteria, które kwalifikuj¹ ten obszar jako ostojê lêgow¹ ptaków wodno - b³otnych o znaczeniu miêdzynarodowym. Wœród dominuj¹cych gatunków s¹ rokitniczka, brzêczka, krzy ówka, potrzos, a w szuwarach bagiennych mo na spotkaæ kropiatkê, zielonkê, rybitwê czarn¹, b¹ka czy b³otniaka stawowego. To tak e miejsce rozrodu trzech gatunków ptaków, które s¹ zagro one wymarciem w skali œwiatowej - bielika, derkacza i wodniczki. Na terenie parku wystêpuje równie oko³o 40 gatunków ssaków, miêdzy innymi ³osie, wydry, bobry, 13 gatunków p³azów i 22 gatunki ryb. To o czym opowiadasz jest imponuj¹ce i œwiadczy o niepowtarzalnoœci i urokach Podlasia. Bo to rzeczywiœcie przepiêkne i unikalne tereny. W podlaskim, oprócz Narwiañskiego Parku Narodowego znajduj¹ siê jeszcze trzy - Bia³owieski, Biebrzañski, i Wigierski, poza tym trzy parki krajobrazowe - om yñski Doliny Narwi, Puszczy Knyszyñskiej i Suwalski oraz liczne obszary chronionego krajobrazu. Warto wspomnieæ, e Bia³owieski Park Narodowy jest naszym najstarszym parkiem, a do tego unikalnym w skali europejskiej i ostatnim na kontynencie naturalnym lasem o charakterze pierwotnym. Jego najstarsza czêœæ - Obrêb Ochronny Or³ówka to obszar nietkniêty ludzka rêk¹, gdzie o wszystkim decyduje wy³¹cznie natura. Nale y te podkreœliæ, e te park jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym, który UNESCO wpisa³o na listê Œwiatowego Dziedzictwa. No i oczywiœcie razem z ubrem - królem Puszczy Bia- ³owieskiej, najwiêkszym europejskim ssakiem, którego szczêœliwie przywrócono naturze. Nie jest chyba tajemnic¹, e swoj¹ wiedz¹ dzielisz siê z innymi? Pasja siê pog³êbia³a, skoñczy³em kurs przewoÿnika narwiañskiego i od tego czasu mo na mnie spotkaæ nie tylko w terenie lecz równie na stronach internetowych Narwiañskiego Parku Narodowego, gminy apy, a tak e mojej w³asnej. Promujê piêkno Narwi i Podlasia z pok³adu pychówki dla wszystkich, którzy kochaj¹ przyrodê. Fotografujê nie tylko florê i faunê, ale równie architekturê Podlasia. Interesuje mnie tak e lokalna historia, wêdkowanie oraz sporadycznie piszê wierszê. Moj¹ mi³oœæ do rzeki przekazujê czytelnikom PrzekaŸnika fragmentem wiersza. A jakaœ ciekawostka historyczna? 4 paÿdziernika 1656 roku niedaleko Uhowa ko³o wsi upianka dosz³o do spotkania hetmana polnego litewskiego Wincentego Gosiewskiego z pos³em pruskim. W wyniku fiaska w rokowaniach cztery dni póÿniej dosz³o do s³ynnej bitwy pod Prostkami, w której sprzymierzone wojska Rzeczypospolitej i Tatarów pod dowództwem hetmana Gosiewskiego zmierzy³y siê z wojskami brandenbursko - szwedzkimi dowodzonymi przez niemieckiego marsza³ka polnego Jerzego Fryderyka Waldecka. Ciekawostk¹ jest, e bitwê rozs³awi³ Henryk Sienkiewicz w Potopie, jednak w interpretacji filmowej Jerzego Hoffmana wojskami Rzeczypospolitej dowodzi³ Stefan Czarniecki. Zatem wypada tylko zaprosiæ... Oczywiœcie. Wraz z ma³ onk¹ Jolant¹, która chyba jako jedyna kobieta jest licencjonowanym przewodnikiem, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia przepiêknej ziemi podlaskiej. Zapraszamy szczególnie tych, którzy s¹dz¹, e te tereny s¹ Polsk¹ drugiej kategorii. Oprócz walorów krajobrazowych, bogatej historii i ró norodnoœci kulturowej, religijnej i narodowoœciowej, mieszkaj¹ tu yczliwi i serdeczni ludzie. A po zwiedzaniu mo na skosztowaæ znakomitej ywnoœci opartej na starych, tradycyjnych recepturach. Polecamy szczególnie bliny, kartacze, kindziuk z chlebem litewskim i pierekaczewniki.

8 Integracja, rekreacja, zabawa Tele7bój zawita³ pod Giewont TK TELEKOM W dniach kwietnia 2013 roku pod Giewontem w Zakopanem, w malowniczym oœrodku Natury Tour Siwarna spotkali siê pracownicy spó³ki TK Telekom, by w rekordowej, prawie 140 osobowej obsadzie, rozegraæ tradycyjny ju Tele7bój. Na imprezê przybyli prezes spó³ki Micha³ Hamryszak, cz³onek zarz¹du Marek Prokurat, dyrektorzy pionów - Operatorskiego - Przemys³aw Kuna i RRT - Micha³ Klimaczak. Obecni byli szefowie wszystkich central zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w spó³ce - wspó³organizatorów Tele7boju - Tadeusz Gawin - Federacja ZZPAiT PKP, El bieta Baczewska - NSZZ Solidarnoœæ, Marek Andrzejewski - ZZPKZO RP i Zdzis³aw Szejba - NSZZ Pracowników TK. W pi¹tkowy wieczór uczestnicy Tele- 7boju zebrali siê na ognisku, a przy tradycyjnym grzañcu do ³ez rozbawia³ wszystkich góral Jêdruœ, który bez koñca opowiada³ rubaszne kawa³y i gra³ znane przeboje W zgodnej opinii uczestników by³ to znakomity, niepowtarzalny wystêp. pkt), wœród panów Ryszard Kuczek z Krakowa (96 pkt). Najwiêcej emocji dostarczy³ zawodnikom i kibicom turniej mini futbolu, zwany równie pi³karzykami. W atmosferze podobnej do Euro 2012 zwyciêsk¹ dru yn¹ okaza³a siê reprezentacja Pionu Robót Telekomunikacyjnych Warszawa (Mariusz Bonecki, Pawe³ Jaranowski). Za najlepszych zawodników uznano Jolantê Garus z Katowic i Mariusza Boneckiego z PRT Warszawa. Sobota by³a dniem zmagañ na powietrzu, w sali i na basenie. Jako pierwsi wystartowali zawodnicy do biegu prze³ajowego. Bieg zakoñczy³ siê bez niespodzianek. Wygra³ Oskar Jêdrzejczak z LO Warszawa (27,70), z pañ najlepsza by³a Wioletta Grzyb z PRT Warszawa. Zespo³owo zwyciê y³ team z RRT Warszawa. W salach rywalizowano w tenisie sto- ³owym, warcabach, darcie, mini futbolu i strzelaniu z pistoletu pneumatycznego. W turnieju warcabowym zwyciê y³a Hanna Aranowska z PRT Warszawa, najlepszym warcabist¹ zosta³ Andrzej Krupa z Katowic. Zespo³owo zwyciê y- ³y Katowice. Najlepsze oko w turnieju strzeleckim mia³a Jolanta Otulak z LO Warszawa, a wœród panów Jacek Szczygie³ z Gdañska. Miano najlepszej dru yny przypad³o w udziale zawodnikom z Krakowa. Mistrzyni¹ celuloidowej pi³eczki zosta- ³a po raz kolejny Ola Konieczka z Poznania, a mistrzem Tadeusz P³ókarz z Gdañska, który razem z Jackiem Reszkowskim wyprowadzili zespó³ Gdañska na najwy szy stopieñ podium. Po trudach zmagañ w salach Siwarny przeniesiono siê na basen do Centralnego Oœrodka Sportu Zakopane, gdzie stoczono zaciek³e pojedynki o palmê pierwszeñstwa w p³ywaniu. Niekwestionowanym królem p³ywalni zosta³ Przemys³aw Kuna (38,16) z LO Warszawa, królow¹ zosta³a Ewa Metzler z Krakowa. Najlepszym zespo³em p³ywackim okaza³a siê dru yna ze Szczecina w sk³adzie Grzegorz Seku³a i Sylwester Wiadrowski. W darcie zwyciêsk¹ dru yn¹ okaza³a siê reprezentacja Krakowa. Wœród pañ wygra³a Iwona Pawluk ze Szczecina (112

9 Wieczorem odby³o siê uroczyste podsumowanie Tele7boju 2013 i wrêczenie licznych pucharów, nagród i medali. Zdobywc¹ z³otych medali, pucharu za zwyciêstwo w klasyfikacji dru ynowej i szeregu nagród ufundowanych przez organizatorów i zarz¹d spó³ki TK Telekom zosta³a dru yna Krakowa, która zdoby³a 79 pkt. (kapitan Ewa Metzler, Jacek Chrzan, Jaros³aw Duda, Ryszard Król, Ryszard Kuczek, Tomasz Kwiecieñ, Artur Majger i Stanis³aw Pi¹tek. Okaza³y puchar przechodni wrêczy³ dru ynie krakowskiej prezes Micha³ Hamryszak. Srebrne medale i puchar zdoby³a dru yna z RRT Warszawa (77 pkt.), br¹zowym medalist¹ Tele7boju 2013 okaza³a siê dru yna PRT Warszawa (76 pkt). Aktu dekoracji medalistów dokonywali dyrektorzy Micha³ Klimczak i Przemys³aw Kuna oraz szefowie central zwi¹zkowych dzia³aj¹cych w spó³ce. Czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, przez wielu uwa- ane za najgorsze, bo tu za podium, przypad³o w udziale ubieg³orocznym zwyciêzcom, dru ynie z Gdañska (73,5 pkt.). Pi¹ta by³a ekipa z Katowic (71 pkt.), szóste miejsce przypad³o LO Warszawa (71 pkt.), siódme zaj¹³ Szczecin (70 pkt.), ósme Poznañ (65 pkt.) i dziewi¹te dru yna z Lublina (56,5 pkt.). Po czêœci oficjalnej przyst¹piono do wrêczania nagród i upominków ufundowanych przez sponsorów. I tak w turnieju strzeleckim VIP-ów za zajêcie trzech pierwszych miejsc komplety rêczników wrêczono Adamowi Wendtowi, Micha³owi Hamryszakowi i Markowi Prokuratowi. Federacja AiT ufundowa³a puchar Fair Play dla Jacka Nikitiuka za sportow¹ postawê w biegu prze³ajowym. NSZZ Pracowników Telekomunikacji Kolejowej wrêczy³ puchar dla najstarszego uczestnika Henryka Krawczyka oraz dla Jaros³awa Nowickiego za zaanga owanie w tworzeniu dru yny. NSZZ Solidarnoœæ TK Telekom wrêczy³a puchar dla zwyciêzcy biegu prze³ajowego Oskara Jêdrzejczaka, ZZ Pracowników Kolejowych TK Telekom wrêczy³ upominek dla najsympatyczniejszej zawodniczki imprezy Agnieszki Wójcik, Organizacja Zak³adowa Federacji AiT w Warszawie wrêczy³a puchary dla indywidualnoœci Tele7boju - wœród pañ dla Ewy Metzler a wœród panów dla Artura Mierzejewskiego. Organizacja Zak³adowa Federacji AiT w Szczecinie wrêczy³a upominek dla Karoliny W³odarskiej za najwiêkszy fart w Tele7boju 2013 (na wniosek inspektora ppo.). Po ceremonii dekorowania i wrêczania trofeów wszyscy udali siê na zabawê taneczn¹, gdzie czas radoœnie up³ywa³ do rana przy dÿwiêkach zespo³u muzycznego sk³adaj¹cego siê z pracowników spó³ki - wokalistki Ani Mazurkiewicz i cz³owieka orkiestry Marka Kowalskiego. W trakcie zabawy rozlosowano wœród wszystkich uczestników nagrodê niespodziankê - telefon Dual Sim. Szczêœcie w losowaniu uœmiechne³o siê do Ma³gorzaty Przenicznej z Poznania. W trakcie kolejnej przerwy rozegrano równie konkurs niespodziankê. Dyrektorzy pionów operatorskiego i budowlanego dobrali sobie do pomocy po piêciu asystentów. Wtedy okaza³o siê, e organizatorzy raz na zawsze chcieli wyjaœniæ, który pion jest wa niejszy metod¹ przeci¹gania liny. Zwyciê y³ pion budowlany kierowany przez dyrektora Micha³a Klimczaka. Wspólnie z przegranymi wypili zgodnie dwie zgrzewki piwa, które by³y nagrod¹. Kuchnia oœrodka Siwarna nie da³a siê goœciom prosiæ i stanê³a na wysokoœci zadania serwuj¹c du o, dobrze i smacznie. Rano, po œniadaniu nast¹pi³ nieodwracalny fina³ imprezy - po egnania i wzajemne yczenia spotkania za rok, zgodnie z przyjêtym schematem - tym razem nad morzem. Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania zarz¹dowi spó³ki, dyrektorom pionów i centralom zwi¹zkowym, bez których nie uda³oby siê przeprowadziæ Tele7boju 2013, a tak e tym wszystkim, którym, oprócz pracy, wa ne i potrzebne s¹ integracja, zabawa i dobre samopoczucie pracowników. Posiedzenie Prezydium Federacji 9 maja odby³o siê posiedzenie Prezydium Federacji. Zaplanowane posiedzenia mia³o g³ównie na celu zajêcie stanowisk w sprawie zmian do ZUZP w spó³ce PLK oraz sporu zbiorowego w TK Telekom. Z uwagi na przed³u aj¹ce siê w obu przypadkach spotkania negocjacje, cz³onkowie Prezydium zajêli siê ocen¹ bie ¹cej sytuacji w spó³kach i sprawami organizacyjnymi. Wiceprzewodnicz¹cy Federacji Janusz Stefañczyk omawiaj¹c sytuacje w PLK stwierdzi³, e spotkanie z pracodawc¹ w sprawie ZUZP, które odby³o siê w dniach 10 i 11 kwietnia by³o raczej pogl¹dowym ni roboczym, zatrzymano siê na propozycjach zmian do tabeli wynagrodzeñ i ewentualnych kosztach, jakie one za sob¹ nios¹. Na kolejnym spotkaniu w dniu 24 kwietnia nie osi¹gniêto wiêkszych postêpów, analizowano temat WD, gdzie zwi¹zek dy urnych ruchu stan¹³ na stanowisku, i powinien byæ on uzgadniany z ka dym pracownikiem osobiœcie. Ostatecznie zaplanowano, aby now¹ tabelê wprowadziæ razem z podwy ka wynagrodzeñ w czerwcu br. i do tego czasu dyrektor Jacek Ka³laur ma przeprowadzaæ konsultacje z organizacjami zwi¹zkowymi. 23 maja zaplanowano posiedzenie Komisji Automatyki i spotkanie z pracodawc¹. W trakcie dyskusji cz³onkowie Prezydium zwracali uwagê na rozbie noœci w iloœci stanowisk (jest 80, a BPP widzi ich 700), problemy ze zwrotami za bilety na przejazdy s³u bowe, nieuzasadnione szkolenia SEP. Wa n¹ spraw¹ jest udzia³ zwi¹zku w opracowywaniu od czerwca chronometra- u stanowisk pracy w PLK. W sprawach zwi¹zanych z TK Telekom wiceprzewodnicz¹cy Federacji Andrzej Œliwiak przedstawi³ bie ¹c¹ sytuacjê zwi¹zan¹ z prowadzonym sporem zbiorowym. Obecnie pracodawca analizuje wnioski poszczególnych Komisji Zak³adowych. Na spotkaniu 22 maja planowane jest uzgodnienie ostatecznych stanowisk. Przedstawi³ te stanowisko Federacji w sprawie zwolnionych informatyków oraz oceni³ zasadnoœæ wprowadzanych arkuszy ocen pracownika. Przewodnicz¹cy Federacji Tadeusz Gawin omówi³ spotkanie zwi¹zków zawodowych z Zarz¹dem, które odby³o siê 7 maja. Podpisane zosta³o porozumienie w sprawie œwiadczeñ przejazdowych na rok 2013 zgodne z ustaleniami ZPK i przewoÿników. Na spotkaniu przedstawiono projekt nowego regulaminu dodatku prowizyjnego dla handlowców. Nastêpnie analizowano proponowane przez pracodawcê zmiany do Regulaminu Pracy, pewne zapisy uzyska³y wstêpn¹ akceptacjê. Po dalszej analizie ostateczne stanowisko w obu sprawach zostanie przedstawione na spotkaniu 21 maja. W sprawach organizacyjnych Tadeusz Gawin przedstawi³ sprawê przejêcia wagonów w Ustce bêd¹cych w zarz¹dzaniu MOZZ-u Poznañ. Po zbadaniu prawid³owoœci dokumentacji materialno-ksiêgowej i przygotowaniu technicznemu obiektów mo liwe bêdzie rozpoczêcie sezonu wypoczynkowego. Janusz Stefañczyk podziêkowa³ MOZZ-om, które zaanga owa³y siê w tworzenie w³asnych stron internetowych. Na zakoñczenie - w imieniu cz³onków prezydium - Tadeusz Gawin podziêkowa³ Halinie Nowak, która odesz³a ju na emeryturê, za dotychczasow¹ pracê i zaanga owanie jako cz³onka Prezydium z ramienia MOZZ Poznañ.

10 W kwietniu na przejazdach i niedozwolonych przejœciach Bilans zdarzeñ na przejazdach drogowo - kolejowych w kwietniu to 12 wypadków, w których zginê³y 2 osoby a 6 zosta³o rannych. 2 kwietnia na przejeÿdzie kolejowym kategorii C przy ul. Pasiecznej w Lublinie pod szynobus relacji Lublin - Stalowa Wola Po³udnie wjecha³ samochód osobowy marki Skoda Felicia. Wed³ug relacji œwiadków kieruj¹cy autem 35-letni mê czyzna wyprzedza³ oczekuj¹ce pod czerwonym œwiat³em inne samochody i wjecha³ wprost pod rozpêdzony poci¹g. W wyniku zderzenia poniós³ œmieræ na miejscu. Kolejny tragiczny wypadek wydarzy³ siê 10 kwietnia na przejeÿdzie kategorii D w miejscowoœci Stare Grudze w powiecie ³owickim na szlaku owicz Przedmieœcie - Domaniewice. Kieruj¹cy Volkswagenem Golfem 33-letni mê czyzna nie zatrzyma³ siê przed torami i wjecha³ pod poci¹g relacji ódÿ Kaliska - owicz G³ówny. Uderzenie by³o tak silne, e samochód wylecia³ w powietrze i dachowa³ przez kilkadziesi¹t metrów. I w tym przypadku kierowca nie mia³ najmniejszych szans na prze- ycie. A do 18 wypadków w niedozwolonych przejœciach dosz³o w kwietniu. Zginê³o 14 osób a 4 zosta³y ranne. Wszystkie ofiary œmiertelne to mê czyÿni. Dwaj, którzy prze yli, zostan¹ kalekami do koñca ycia. Jeden z nich przeprowadzaj¹c przez tory rower straci³ rêkê i nogê, drugiemu ko³a poci¹gu obciê³y stopê. Wiêcej szczêœcia mia³y panie - w dwóch przypadkach z ogólnymi obra eniami cia³a zosta³y przewiezione do szpitali. Jedna z nich by³a nietrzeÿwa. (jk) Spotkanie Central zwi¹zkowych z Zarz¹dem spó³ki PKP PLK S.A r. w Centrali PLK S.A. w Warszawie odby³o sie kolejne z spotkanie przedstawicieli Zarz¹du PLK S.A. z reprezentantami zwi¹zków zawodowych w sprawie wprowadzenia nowej polityki wynagrodzeniowej w spó³ce oraz wi¹ ¹cych siê z tym zmian w Zak³adowym Uk- ³adzie Zbiorowym Pracy. Ze strony pracodawcy spotkanie prowadzi³ cz³onek Zarz¹du Jacek Ka³³aur z udzialem zastêpcy dyrektora Biura Spraw Pracowniczych Katarzyny Bronisz i podleg³ych im pracowników. Prezes Ka³³aur podsumowa³ na wstêpie dotychczasowe ustalenia wynikaj¹ce z odbytych spotkañ, omówi³ pobie nie sygnalizowane przez stronê zwi¹zkow¹ kwestie zwi¹zane ze zmianami do ZUZP i przedstawi³ swoje stanowisko do tych zagadnieñ. Podkreœli³, e zwartoœæ i jednolitoœæ dzia³añ w zakresie wdra ania nowej polityki zatrudnieniowej i p³acowej podejmowanych na szczeblu centrali spó³ki musi mieæ prze³o enie na wszystkie jej jednostki organizacyjne i bêdzie ich konsekwentnie wymaga³. Brak realizacji tych zasad lub odstêpstwa od wytycznych na poziomie jednostek wykonawczych bêd¹ koñczy³y siê okreœlonymi decyzjami personalnymi, jak to mia³o miejsce w jednym przypadku w ostatnim czasie. Nastêpnie prezes przedstawi³ prezentacjê multimedialn¹ zatytu³owan¹ Polityka Wynagrodzeniowa w PLK S.A., która zawiera³a porównanie obecnie obowi¹zuj¹cych zasad wynagradzania p³ac wieloelementowych z zasadami proponowanymi - p³ac, gdzie elementem dominuj¹cym jest uposa enie zasadnicze, a sk³adników dodatkowych jest jak najmniej, tzn. tylko wynikaj¹cych obligatoryjnie z przepisów prawa. Na przyk³adzie kilku wybranych stanowisk przedstawiono sk³adniki p³acy dotychczasowej i proponowane rozwi¹zania. Zaprezentowano tabelarycznie rozk³ad stanowisk wed³ug grup uposa enia w trzech przedzia³ach. Tabela ta obejmie ok. 85% pracowników spó³ki. Ca³oœæ prezentacji po akceptacji zarz¹du spó³ki ma byæ udostêpniona stronie zwi¹zkowej. W dalszej czêœci spotkania prezes Ka³³aur przedstawi³ swoje stanowisko w kwestiach ewentualnych zmian do ZUZP, i tak: - w sprawie czasu pracy proponuje przyjêcie jednolitego, dwumiesiêcznego okresu rozliczeniowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych spó³ki. - tzw. WD - dotychczas wykupiono 50% œwiadczeñ z tego tytu³u. Prezes jest zwolennikiem wykupu 100% i dopuszcza wyp³atê ekwiwalentu za to œwiadczenie w formie jednorazowej w ustalonym terminie. Stanowisko takie oprotestowa³ Jerzy Oleszak z ZZDR, który stwierdzi³, e decyzje w sprawie formy realizacji Foto WD Jacek powinny Kaszewski wynikaæ ze stanowiska samych zainteresowanych pracowników. Po wys³uchaniu tej uwagi prezes przyj¹³ ja do rozwa enia. - odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - w zwi¹zku z propozycj¹ scalania sk³adników p³acy do uposa enia zasadniczego niezbêdna bêdzie korekta zapisów ZUZP w zakresie zasad naliczania odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Dotychczasowe zasady naliczania od uposa enia zasadniczego proponuje siê zast¹piæ naliczaniem od najni szej p³acy w spó³ce. Bior¹c pod uwagê fakt, e obecne ustalenia zawarte w zapisach Umowy Spo³ecznej obowi¹zuj¹cej do roku nie mog¹ byæ zmienione do koñca jej trwania, niezbêdne bêdzie wprowadzenie okresu przejœciowego, w którym te zasady bêd¹ obowi¹zywaæ Na zakoñczenie prezes Ka³³aur zadeklarowa³ mo liwoœæ osobistej prezentacji propozycji Zarz¹du PLK S.A. w zakresie polityki zatrudnieniowej i p³acowej na spotkaniach w poszczególnych centralach zwi¹zków zawodowych, które mog³yby siê odbywaæ po 20 maja. Termin kolejnego spotkania negocjacyjnego ustalono na r. Foto KP Wo³omin O obowi¹zuj¹cych przepisach z zakresu prawa pracy i BHP informuje i odpowiada na pytania naszych Czytelników na ³amach PrzekaŸnika Barbara Przychliñska - specjalista ds. BHP w Zak³adzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierowaæ poczt¹ elektroniczn¹: Uroczyste posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy 26 kwietnia w Sejmie odby³o siê uroczyste posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy w której uczestniczyli cz³onkowie naszej Federacji - Barbara Przychliñska i Miros³aw Listewnik. Sesja odby³a siê w ramach obchodów Miêdzynarodowego Dnia Pamiêci Ofiar Wypadków przy Pracy oraz Chorób Zawodowych, który od 1997 roku jest obchodzony w ponad 70 krajach œwiata. O udziale Polski w tej inicjatywie mówi uchwa³a Sejmu z 2003 r. ustanawiaj¹ca 28 kwietnia Dniem Bezpieczeñstwa i Ochrony Zdrowia $w Pracy. Rada Ochrony Pracy jest organem nadzoru nad warunkami pracy i dzia³alnoœci¹ Pañstwowej Inspekcji Pracy. Radê powo³uje i odwo³uje Marsza³ek Sejmu, a kadencja Rady trwa 4 lata. Pierwsza kadencja rozpoczê³a siê na mocy uchwa³y Nr 60/81 Rady Pañstwa 29 lipca 1981 r. Do najwa niejszych zadañ Rady Ochrony Pracy nale y: ocena dzia³alnoœci Pañstwowej Inspekcji Pracy, wyra anie stanowiska na temat programów dzia³alnoœci PIP oraz wniosków wynikaj¹cych z tych ocen, opiniowanie projektów aktów prawnych dotycz¹cych problematyki ochrony pracy, inicjowanie prac zwi¹zanych z ratyfikacj¹ konwencji miêdzynarodowych oraz miêdzynarodowych norm z zakresu ochrony pracy i ergonomii, wystêpowanie do organów administracji rz¹dowej i samorz¹du terytorialnego oraz organizacji pracodawców i pracobiorców w sprawach zwi¹zanych z ochron¹ pracy, ocena problemów ochrony pracy o zasiêgu ogólnokrajowym - cz³owiek w œrodowisku pracy. W chwili obecnej nadzór nad warunkami pracy oraz dzia³alnoœci¹ Pañstwowej Inspekcji Pracy sprawuje Rada Ochrony Pracy podczas IX ka-

11 dencji ( ) zasiada 30 osób. W jej sk³ad wchodzi 12 parlamentarzystów - 10 pos³ów i 2 senatorów, a tak e cz³onkowie zg³oszeni przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, Forum Zwi¹zków Zawodowych, Business Centre Club, Zwi¹zek Pracodawców, Zarz¹d G³ówny Zrzeszenia Prawników Polskich, NSZZ Solidarnoœæ, Krajow¹ Izbê Gospodarcz¹, Prezesa Rady Ministrów, Ogólnopolskie Porozumienie Zwi¹zków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polsk¹ Konfederacjê Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników S³u by BHP, Naczeln¹ Organizacjê Techniczn¹ oraz Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego. Uroczyste posiedzenie sejmowej Rady Ochrony Pracy w dniu 26 kwietnia 2013 r. mia³o formê konferencji, na któr¹ zostali zaproszeni parlamentarzyœci, przedstawiciele organów nadzoru nad warunkami pracy oraz zwi¹zki zawodowe. Obrady odbywa³y siê na temat badañ okolicznoœci i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontroli skutecznoœci stosowania œrodków im zapobiegaj¹cych. W ramach konferencji zajêto siê tak e spo³ecznymi kosztami wypadków przy pracy. Wspó³organizatorami konferencji byli: Pañstwowa Inspekcja Pracy, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pañstwowy Instytut Badawczy, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych, Zwi¹zek Zawodowy Budowlani oraz Centrale Zwi¹zkowe. Konferencja zosta³a objêta patronatem przez Marsza³ek Sejmu Ewê Kopacz. Pierwsz¹ czêœæ konferencji poprowadzi³a przewodnicz¹ca Rady Ochrony Pracy Izabela Katarzyna Mrzyg³ocka rozpoczynaj¹c j¹ odczytaniem listu okolicznoœciowego skierowanego do uczestników przez Marsza³ek Sejmu Ewê Kopacz. W liœcie zosta³a przypomniana uchwa³a Sejmu z 9 lipca 2003 r. ustanawiaj¹ca dzieñ 28 kwietnia Dniem Bezpieczeñstwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz wyra- one yczenie owocnych i konstruktywnych obrad. Swoje wyst¹pienie przewodnicz¹ca ROP podsumowa³a stwierdzeniem, e chcia³aby, eby zapanowa³a swoista moda na bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a w zakresie prawa pracy wyrazi³a opiniê, e uelastycznienie prawa pracy nie mo e obni yæ poziomu bezpieczeñstwa i higieny pracy. W ramach konferencji g³os zabrali miêdzy innymi: podsekretarz stanu MPiPS Rados³aw Mleczko, G³ówny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz, dyrektor CIOP Danuta Koradecka, prezes Wy szego Urzêdu Górniczego Piotr Litwa, prezes Urzêdu Dozoru Technicznego Przemys- ³aw Ligêza, G³ówny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz, dyrektor Anna Sójka z Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, przewodnicz¹cy Zwi¹zku Zawodowego Budowlani Zbigniew Janowski, Tadeusz Chwa³ka z Forum Zwi¹zków Zawodowych, Andrzej Kropiwnicki NSZZ Solidarnoœæ Region Mazowsze, Wies³awa Taranowska - wiceprzewodnicz¹ca OPZZ. Pe³na treœæ wszystkich referatów jest dostêpna na stronie Rady Ochrony Pracy. Uczestnicy konferencji ze strony spo³ecznej byli reprezentowani przez Zbigniewa Janowskiego - przewodnicz¹cego Zwi¹zku Zawodowego Budowlani, który apelowa³ o zmianê prawa o zamówieniach publicznych w celu ujêcia w nim kryteriów z zakresu bhp, a tak e o doprecyzowanie systemu bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia w pracy w Polsce tak, aby z jednej strony oparty by³ o zachêty i motywacje ekonomiczne zarówno dla pracodawców i pracowników, a z drugiej strony zbudowany na konsekwentnym egzekwowaniu przepisów i zasadzie wykluczania z rynku podmiotów uporczywie ³ami¹cych zasady BHP. W podobnym duchu utrzymane zosta³y wypowiedzi Tadeusza Chwa³ka z Forum Zwi¹zków Zawodowych, Andrzeja Kropiwnickiego z NSZZ Solidarnoœæ Region Mazowsze i Wies³awy Taranowskiej z OPZZ. Tematyka konferencji zosta³a podsumowana przez wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Ochrony Pracy Danutê Koradeck¹ poprzez apel skierowany do Sejmu RP. Projekt apelu do polityków wyra a zaniepokojenie uczestników konferencji niezadowalaj¹cym stanem dba³oœci o ycie i zdrowie pracowników w Polsce, a tak e wysok¹ liczb¹ wypadków i chorób zawodowych. W apelu wskazano równie na potrzebê okreœlenia konkretnych przyczyn niezadowalaj¹cego stanu bezpieczeñstwa pracy i znalezienia systemowych rozwi¹zañ dla polepszenia tego stanu. Uczestnicy konferencji apeluj¹ w tym dokumencie do Sejmu o zainicjowanie przedsiêwziêæ na rzecz poprawy warunków pracy sygnalizuj¹c jednoczeœnie, e warunkiem koniecznym do osi¹gniêcia tego celu jest partnerska wspó³praca wszystkich s³u b, organizacji i instytucji dzia³aj¹cych w sferze ochrony pracy. Uwagi do projektu uczestnicy konferencji mog¹ przekazaæ na piœmie do ROP i na najbli szym posiedzeniu zostan¹ one przeanalizowane i do³¹czone do koñcowej wersji dokumentu, który zostanie przedstawiony Sejmowi. Nazwa Funduszu Wartoœæ jednostki uczestnictwa Poprzednia wartoœæ jedn. uczestn. Zmiana % Zmiana % od pocz¹tku dzia³alnoœci Foto Rafa³ Wilgusiak/KAW WARTOŒÆ AKTYWÓW NETTO PRZYPADAJ CA NA JEDNOSTKÊ UCZESTNICTWA 9 MAJA 2013 R. Wartoœæ aktywów netto FWP PKP 79,27 78,11 +1, , ,70

12

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9

Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 ISSN 1642-2023 Foto Maciej Dutkiewicz NR 03 (192) przekaznik@gazeta.pl ROK WYD. XXI Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) MARZEC 2014 Rewitalizacja trasy Inowroc³aw - Toruñ Jab³onowo Pomorskie - str. 8-9 Za dzia³anie

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce

Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce Nr 7/2009 Katowice, 18 lutego 2009 r. ISSN 1732-3940 Pogotowie strajkowe w zbrojeniówce Zwi¹zkowcy z przemys³u zbrojeniowego protestuj¹ przeciwko ciêciom w bud ecie MON, które doprowadz¹ do znacznego ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Wydawca: ódzka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa, 90-007 ódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, tel. (042) 632 97 39, fax (042) 630 56 39, www.lod.piib.org.pl, e-mail: lod@piib.org.pl.

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych

Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych undacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Instytut Spo³eczeñstwa Wiedzy Model wspó³dzia³ania uczelni publicznych i niepublicznych stan obecny i perspektywy Pod redakcj¹ Jerzego WoŸnickiego

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

II kampus to nasza idea i cel na najbli sze lata

II kampus to nasza idea i cel na najbli sze lata Wywiad z II kampus to nasza idea i cel na najbli sze lata Z mgr. Leonem Prucnalem, dyrektorem administracyjnym Politechniki Opolskiej, rozmawia kd Szczêœliwego fina³u dobiegaj¹ kilkuletnie starania politechniki

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Ÿród³a energii szanse i bariery

Odnawialne Ÿród³a energii szanse i bariery SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Odnawialne Ÿród³a energii szanse i bariery Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Gospodarki Narodowej oraz Komisjê Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska pod patronatem

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy. Nie zapomnijcie. na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od wrzeœnia br.

Zapraszamy. Nie zapomnijcie. na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od wrzeœnia br. kwartalnik nr 3 (23) wrzesieñ 2008 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Zapraszamy na wycieczkê do Pragi, do dyskusji na nowym forum internetowym, na ciekawe szkolenia od

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

Strajk zawieszony. Przylesie bez komisariatu? Koncerty. Za nami dwie kolejki MIEJSKIE SPRAWY. str. 2 AKTUALNOŒCI. str. 7 KULTURA. str.

Strajk zawieszony. Przylesie bez komisariatu? Koncerty. Za nami dwie kolejki MIEJSKIE SPRAWY. str. 2 AKTUALNOŒCI. str. 7 KULTURA. str. MIEJSKIE SPRAWY Strajk zawieszony WINCENTY KO ODZIEJSKI 30 sierpnia dyrekcja szpitala ZOZ w Lubinie podpisa³a porozumienie ze strajkowym komitetem lekarzy. str. 2 AKTUALNOŒCI Przylesie bez komisariatu?

Bardziej szczegółowo

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci,

szansê na uporz¹dkowanie licznych nieprawid³owoœci, Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, To prawda, e nasz samorz¹d zawodowy powsta³ w wyj¹tkowo trudnym dla budownictwa okresie, kiedy to wiêkszoœæ z nas, walcz¹c o przetrwanie, boryka siê z coraz to innymi

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów.

W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3. Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. Oferty pracy z PUP we Wrzeœni. strona 11 W numerze: Powiatowa Konferencja Samorz¹dów Wiejskich w Czeszewie. strona 3 Czy NATO postawi na Wielkopolskê? - Trwaj¹ starania samorz¹dów. strona 5 Rozpoczê³a

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl

CRD4/CRR nowe wymogi ostro noœciowe dla banków str. 27-28 Smok grasuje na wolnoœci - art. Micha³a Jurka str. 33-34. www.sgb.pl Poznan, marzec - kwiecien 2012 nr 2/163 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Rok Spó³dzielczoœci. Dla m³odych. Ryszard Lorek Wiceprezes Zarz¹du SGB-Banku S.A. str. 3 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-12

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 17. i 18. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 17. i 18. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 17. i 18. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. Spis treœci ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 17. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo