INTERDYSCYPLINARNE OCZEKIWANIA WOBEC NAUCZYCIELI BLIOTEKARZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERDYSCYPLINARNE OCZEKIWANIA WOBEC NAUCZYCIELI BLIOTEKARZY"

Transkrypt

1 Dorota Grabowska * Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytet Warszawski INTERDYSCYPLINARNE OCZEKIWANIA WOBEC NAUCZYCIELI BLIOTEKARZY [INTERDISCIPLINARY DEMANDS PLACED UPON TEACHING LIBRARIANS] Abstrakt: Celem jest ukazanie specyfiki biblioteki szkolnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na interdyscyplinarne oczekiwania wobec nauczycieli bibliotekarzy. Podkreślone są te obszary wiedzy i umiejętności, z których powinni korzystać pracownicy bibliotek szkolnych. Omówiono ich potrzeby związane z prawem, zwłaszcza oświatowym, psychologią, pedagogiką i inne. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie badania z innych dyscyplin naukowych są niezbędne w pracy nauczycieli bibliotekarzy. Pod uwagę wzięto międzynarodowe wytyczne dotyczące bibliotek szkolnych i sytuację bibliotek szkolnych w Polsce, zwłaszcza wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli bibliotekarzy. BIBLIOTEKA SZKOLNA INTERDYSCYPLINARNOŚĆ KWALIFIKACJE NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ POTRZEBY Abstract: The aim of the paper is to show the specificity of a school library, with a particular emphasis on interdisciplinary demands placed upon teaching librarians. The author defines the areas of knowledge and competence that should be involved in the activity of school libraries staff and discusses their needs related to legal issues, especially to laws governing the sector of education, psychology, pedagogy and other disciplines. The paper is also an attempt to identify the researches in other scientific disciplines, which are indispensable for the work of teaching librarians. The author s reasoning takes into account such factors as: international guidelines for school libraries, the situation of school libraries in Poland and, in particular, the competence requirements applicable to teaching librarians. COMPETENCES INTERDISCIPLINARITY NEEDS SCHOOL LIBRARY TEACHING LIBRARIAN * * * * Dr DOROTA GRABOWSKA, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego; absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, doktor nauk humanistycznych. Dwie najważniejsze publikacje: (2007) Metody pracy z czytelnikiem dziecięcym w świetle międzynarodowych wytycznych. [W:] M. Zając, E.B. Zybert red. (2007). Biblioteki w systemie kultury jednoczącej się Europy. Warszawa: SBP, s ; (2003) Katalogowanie alfabetyczne zbiorów bibliotecznych. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 182 s. [DOROTA GRABOWSKA, PhD; Assistant Professor at the Institute of Information Science and Book Studies, Warsaw University; MA in LIS. Two the most important publications: (2007) Metody pracy z czytelnikiem dziecięcym w świetle międzynarodowych wytycznych [Methods of Work with Child Reader in the Light of International Guidelines]. [In:] M. Zając, E.B. Zybert eds. (2007). Biblioteki w systemie kultury jednoczącej się Europy [Libraries in the Cultural System of Unifying Europe]. Warszawa: SBP, s ; (2003) Katalogowanie alfabetyczne zbiorów bibliotecznych [Alphabetical Cataloguing of Library Resources]. Warszawa: Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 182 s

2 SPECYFIKA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Specyficzną grupą bibliotek, w działalności których widać wyraźnie potrzebę interdyscyplinarnych badań, są biblioteki szkolne. Badania naukowe w zakresie współczesnej szkolnej placówki biblioteczno-informacyjnej są prowadzone stosunkowo rzadko i w sposób rozproszony [Drzewiecki 2005, s. 22]. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej odnotowuje liczbę szkół [Rocznik Statystyczny 2008, s. 341], nie znajdują się tam natomiast biblioteki szkolne. Liczby te nie mogą być utożsamiane. Zdarza się, że wspólną bibliotekę ma szkoła podstawowa i gimnazjum, gimnazjum i liceum, a w zespołach szkół funkcjonuje jedna biblioteka dla trzech, a nawet czterech szkół (szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej), co prawda nie są to przypadki częste. Funkcjonują również biblioteki łączone, np. publiczno-szkolne lub szkolno-publiczne. W niektórych placówkach biblioteki szkolne są likwidowane, a otwierane filie bibliotek publicznych. Mimo upowszechniania idei uczenia się przez całe życie, znaczenie biblioteki w środowisku szkolnym wcale nie rośnie [Batorowska 2009, s.18]. W zmieniającej się szkole polskiej, w której przeobrażeniom podlega jej organizacja, modyfikowane są wciąż podstawy programowe, zmieniają się wymogi co do kwalifikacji nauczycieli, następuje intensywny rozwój technologii, biblioteki szkolne ciągle muszą walczyć o swoje istnienie, są traktowane marginalnie, dla uczniów i nauczycieli nie są beneficjentami zmian w polskiej edukacji. Placówki te mają szereg odrębności, które wyróżniają je spośród innych typów bibliotek. Instytucje te nie są samodzielne, są nierozerwalnym elementem szkoły. W Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stwierdzono, że do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki [Ustawa z dnia 7 września 1991 r. art. 67 ust. 1 pkt 2]. System oświaty obejmuje obecnie m.in. szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Gimnazja, nieistniejące w Polsce od 1948 r., przywróciła reforma oświaty wprowadzona po 1989 r. Koszty utrzymania i wydatki biblioteki szkolnej są ujęte w ogólnym budżecie szkoły. Organami prowadzącymi szkoły są: jednostki administracji centralnej (rządowej), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne i stowarzyszenia, organizacje wyznaniowe i inne. Podstawą prawną ich działalności jest więc Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, mowa jest o nich również w Ustawie o bibliotekach. W Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach pojawił się zapis, że w każdej szkole publicznej jest prowadzona biblioteka szkolna [Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. art. 22 ust. 1], a w Ustawie z 12 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o bibliotekach nie pozwala się na łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury, oraz z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi [Ustawa z 12 listopada 2001 r. art. 13 ust. 7]. Funkcjonują więc one na pograniczu prawa oświatowego i bibliotecznego. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele oraz administracja szkoły i rodzice (raczej rzadko). Nie tworzą sieci, ponieważ nie ma między nimi powiązań i hierarchii [Wojciechowski 2000, s. 1]. Zadania tych bibliotek są takie same jak i innych typów bibliotek, zostały one sformułowane w Ustawie o bibliotekach. Wszystkie biblioteki gromadzą, opracowują, przechowują, udostępniają i informują o zbiorach własnych i innych instytucji. Jako dodatkowe zadania wymienia się działalność bibliograficzną, dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną. W ustawie zwrócono również uwagę na specyfikę bibliotek szkolnych, które służą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Biblioteki szkolne są częścią szkoły dlatego szczegółową organizację biblioteki szkolnej i jej zadania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół [Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. Nr 61, poz. 624]. Każda szkoła na podstawie tego rozporządzenia zobo- 145

3 wiązana jest do przygotowania i uchwalenia własnego statutu, który powinien określić strukturę, zadania, zakres i sposób działania danej szkoły. W statucie powinny znaleźć się również uregulowania dotyczące biblioteki szkolnej, zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami. Biblioteka szkolna ma być pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie. Za główne zadania bibliotek szkolnych uznano: udostępnianie książek i innych źródeł informacji; tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. Projekt statutu szkoły przygotowuje rada pedagogiczna, a uchwala rada szkoły. Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej doprecyzowuje regulamin, w którym powinny znaleźć się prawa i obowiązki użytkowników, warunki, na jakich można wypożyczać dokumenty i konsekwencje w przypadku zagubienia i zniszczenia dokumentu. Funkcje są również wspólne dla wszystkich bibliotek z tą różnicą, że w przypadku bibliotek szkolnych na pierwszym miejscu wymienić należy edukacyjną i wychowawczą, bo są one nierozerwalną częścią szkoły i muszą wspierać realizowane przez nią programy. Bibliotekarze nauczyciele tak jak i inni nauczyciele podlegają Karcie Nauczyciela [Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.] i zawartym tam prawom i obowiązkom. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć wynosi dla nauczyciela bibliotekarza 30. Więcej niż dla innych nauczycieli, mniej niż dla bibliotekarzy pracujących np. w bibliotekach publicznych. Karta Nauczyciela pozwala dyrektorowi na poszerzenie godzin pracy na rzecz szkoły do 40, jeżeli występują takie potrzeby. Wymieniając odrębności bibliotek szkolnych, szczególną uwagę należy zwrócić na wymogi, jakie stawiane są przed pracownikami tych instytucji, które można w pewnym stopniu utożsamić z potrzebami nauczycieli bibliotekarzy, ponieważ wyraźnie uzmysławiają, z pogranicza jakich dyscyplin naukowych wiedzę powinni opanować i na ile ich doświadczenia mogą być wykorzystywane przez inne dyscypliny. W Manifeście bibliotek szkolnych odnaleźć można tylko ogólne sformułowanie, że odpowiednio wykwalifikowany bibliotekarz szkolny jest odpowiedzialny za planowanie pracy i organizacji biblioteki szkolnej. W miarę potrzeb i możliwości wspomagają go dodatkowo zatrudnione osoby. Wszyscy razem współpracują z pracowniami całej szkoły, biblioteką publiczną i innymi bibliotekami [Manifest 2000, s. 1]. Podkreślono, że w dobie szybkiego rozwoju technologii informacyjnych bibliotekarze szkolni odpowiedzialni są za wykształcenie niezbędnych umiejętności informacyjnych u uczniów i nauczycieli, sami też powinni nieustannie doskonalić się w tej dziedzinie [Manifest 2000, s. 1]. Ogólnikowe sformułowania zawarte w Manifeście zostały uszczegółowione w Wytycznych. Mówi się tam o trzech kategoriach pracowników: wykwalifikowanym bibliotekarzu, pomocniku bibliotecznym i personelu pomocniczym (nauczycielach, technikach, rodzicach i innych wolontariuszach), który nie powinien zastępować etatowych pracowników [Wytyczne 2003, s. 24]. Od bibliotekarzy szkolnych oczekuje się: 146

4 umiejętności pozytywnego komunikowania się i otwartości w stosunku do dzieci i dorosłych, umiejętności rozumienia potrzeb użytkowników, umiejętności współpracy z jednostkami i grupami spośród społeczności szkolnej i spoza niej, znajomości i rozumienie różnic kulturowych, wiedzy na temat metodyki nauczania i teorii edukacyjnych, znajomości umiejętności informacyjnych i sposobów wykorzystania informacji, znajomości zbiorów własnej biblioteki i sposobu dostępu do nich, znajomości literatury dziecięcej, mediów i kultury, znajomości problematyki z zakresu zarządzania i marketingu, znajomości technologii informacyjnych. Umiejętności, jakimi powinien wykazać się pracownik biblioteki związane, są m.in. z bibliotekoznawstwem, informacją naukową, komunikacją społeczną, pedagogiką, psychologią, socjologią, zarządzaniem. Podobnie jest postrzegany bibliotekarz szkolny w dokumentach dotyczących bibliotek szkolnych w Anglii. Ofsted organizacja nadzorująca prace szkół w Anglii, badająca ich stan, sytuację oraz publikująca związane z tym raporty, nadzoruje również pracę bibliotek szkolnych. W dokumencie Good School Libraries: Making a Difference to Learning [Good School..., dok. elektr.] wymienia się cechy dobrego bibliotekarza, wśród nich: umiejętności zarządzania i ekonomiczne, wiedza o dziecięcych zbiorach i literaturze; pasja czytania; rozumienie procesu badawczego; znajomość szkolnych programów nauczania; zdolności dydaktyczne; umiejętności pracy z dziećmi i nauczycielami w szkole. Raport powstał w oparciu o dane zebrane podczas wizytacji w 32 bibliotekach szkolnych w latach W najlepszych z wizytowanych szkół, bibliotekarz traktowany był jako członek zarządu szkoły, był jej menadżerem. Oczywiście mówimy o wyjątkowych sytuacjach, ale przy takim podejściu zdecydowanie rosną wymagania co do umiejętności nauczycieli bibliotekarzy. Zbliżone wymagania względem pracowników bibliotek szkolnych znajdują się w polskich przepisach prawnych. Kartę Nauczyciela uzupełnia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli [Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 200 r. D. U. Nr 50] Zostały tam sformułowane kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza [ 6.1.], od którego wymaga się: ukończenia studiów wyższych w zakresie bibliotekoznawstwa na poziomie wymaganym od nauczyciela danego typu szkoły lub rodzaju placówki oraz posiadania przygotowania pedagogicznego lub posiadania wykształcenia na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz posiadania przygotowania pedagogicznego, a ponadto ukończenia: studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie bibliotekoznawstwa lub pomaturalnego studium bibliotekarskiego. 147

5 Nieco niższych kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza wymaga się w szkołach podstawowych. Wystarczy, że kandydat na nauczyciela bibliotekarza ukończył zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo. Pod pojęciem przygotowania pedagogicznego [ 1 p. 3] należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie praktyk nauczających zawodu w wymiarze 150 godzin. Nauczyciel bibliotekarz w myśl rozporządzenia musi być bibliotekarzem, pedagogiem i psychologiem. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI INFORMACYJNYCH ORAZ UCZENIA SIĘ Do obowiązków pracowników bibliotek szkolnych międzynarodowe wytyczne zaliczyły m.in. kształcenie użytkowników biblioteki w zakresie umiejętności informacyjnych [Biblioteki szkolne 2003, s. 27]. Edukacja czytelnicza i informacyjna sięga w Polsce okresu międzywojennego, jej początki związane są z decyzją III Zjazdu Bibliotekarzy Polskich z 1932 r. opracowania memoriału w sprawie wprowadzenia do szkół średnich nauki bibliografii oraz wiedzy o bibliotekach i kształcenia umiejętności korzystania z ich zbiorów, a także z uruchomieniem lekcji bibliotecznych dla uczniów, realizowanych przez biblioteki publiczne w latach [Kąkolewicz 1997 s.11]. Od tego okresu jedynie podczas II wojny światowej nie realizowano w szkołach zajęć przysposobienia czytelniczego, bibliotecznego, informacyjnego czy medialnego [Batorowska 2009, s. 102]. Zmienia się to obecnie, w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 września 2008 r. w sprawie podstawy programowej nastąpi sukcesywna likwidacja ścieżek edukacyjnych, w tym ścieżki czytelniczej i medialnej. Należy jednak zauważyć, że niektóre cele edukacyjne są niemożliwe do zrealizowania bez dobrej biblioteki szkolnej i kompetentnego nauczyciela bibliotekarza. Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i liceów zostali zobowiązani m. in. do stworzenia uczniom warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. Nauczyciele bibliotekarz powinien wspierać realizację wszystkich przedmiotów, których celami są m. in.: przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów, w tym w językach obcych; przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnionych przez media; przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputerów, prasy); kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictw kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych należy przygotować: do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie i opracowanie informacji pochodzących z różnych źródeł, w tym w językach obcych; rozumienia natury i roli mediów we współczesnej cywilizacji; zachowania tożsamości kulturowej wobec globalizacji kultury, zdobywania umiejętności przekazu i krytycznego odbioru treści komunikatów medialnych; zachowania postawy dystansu i krytycyzmu wobec informacji przekazywanych przez media. Zaistniała sytuacja nie jest do końca zadawalająca. H. Batorowska postuluje wprowadzenie przedmiotu nauczania kultura informacyjna, który obejmowałby zadania edukacyjne w zakresie alfabetyzacji informacyjnej oraz zadania związane z edukacją o mediach (obejmującą wiedzę o mediach i mechanizmach ich oddziaływania oraz umiejętności obsługi sprzętu), edukację przez media (obejmującą wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych jako źródła informacji), edukację dla mediów (obejmującą poznanie mediów i wykorzystanie mediów do wspierania rozwoju intelektualnego ucznia, jego twórczości oraz tworzenia własnych komunikatów medialnych), edukację ku mediom (obejmującą kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej i obrazu samego siebie, przyczyniającą się do ukształtowania 148

6 homo mediens); oraz zadania związane z realizacją aspektu kulturowego alfabetyzacji informacyjnej, takie jak rozwój świadomości informacyjnej, wychowanie zgodne z etyką korzystania z informacji, kształtowanie pozytywnych postaw wobec informacji, budowania systemu wartości, kultury osobistej [Batorowska 2009, s ]. Dostrzega równocześnie złożoność sytuacji i związane z tym problemy w organizacji procesu edukacji. Przypomina, że działalność dokumentacyjna odnosząca się do wszelkiego rodzaju dokumentów piśmienniczych i niepiśmienniczych, kultywowanie czytelnictwa, walka z zalewem informacji i działania pozwalające na zapanowanie nad tym zjawiskiem były zawsze domeną bibliotekarzy. Nie ma lepszych specjalistów od wyszukiwania, selekcjonowania, opracowania, przetwarzania, gromadzenia, udostępniania źródeł informacji (jak i samych informacji) od profesjonalnie przygotowanych do tych zadań bibliotekarzy [Batorowska 2009, s ]. Realizacja powyższych zadań stawia przed nauczycielami bibliotekarzami obowiązek znajomości najbardziej efektywnych metod i form pracy. Metody i formy pracy stosowane przez nauczycieli są również wykorzystywane przez nauczycieli bibliotekarzy. Stosują oni metody podające, eksponujące, programowane, praktyczne i problemowe. Należy zwrócić uwagę, że te ostatnie, w tym szczególnie aktywizujące są chętnie stosowane przez nauczycieli bibliotekarzy, o czym świadczyć mogą konspekty zamieszczane chociażby w Bibliotece w Szkole czy Poradniku Bibliotekarza. Metody problemowe polegają na uzyskaniu przez uczniów wiadomości i sprawności za pośrednictwem rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych. Cechą istotną tej metody jest samodzielność i aktywność ucznia. Jest on zmuszany do stawiania problemów, formułowania hipotez i weryfikowanie ich w sytuacjach intelektualnych i praktycznych. Przebieg procesu poznawczego zależy od: formy problemu i sposobu jego przedstawienia, nastawienia na rozwiązanie problemu, stopnia trudności, zadań pomocniczych, dostępności źródeł informacji, kontaktów społecznych w czasie rozwiązywania problemu, poziomu motywacji. Rozwiązywanie problemu stwarza możliwość do strukturalnego ujmowania rzeczywistości, akcentowania korelacji przyczynowoskutkowych i związków międzyprzedmiotowych. Dlatego też ważną rolę odgrywa gromadzenie wiedzy, przypominanie wiedzy już posiadanej, umiejętność kojarzenia informacji różnego typu i wykorzystywania ich w rozwiązywaniu aktualnych problemów. Nauczanie problemowe umożliwia z jednej strony rozwijanie umiejętności pracy grupowej i aktywizację jednostki, z drugiej indywidualizację kształcenia. Jest ono możliwe jedynie w przypadku odpowiedniego warsztatu informacyjnego (encyklopedii, słowników, bibliografii, kartotek, katalogów, pomocy dydaktycznych itp.), który umożliwia samodzielne zdobywanie wiedzy. Musi więc istnieć w szkole biblioteka z dobrym warsztatem informacyjnym. Do metod problemowych można zaliczyć m.in.: wykład problemowy, wykład konwersatoryjny oraz metody aktywizujące. Wśród tych ostatnich należy wymienić np.: metodę przypadku, metodę sytuacyjną, inscenizacje, dyskusje dydaktyczne (np. okrągłego stołu, burza mózgów, metaplan), gry dydaktyczne (sytuacyjne, decyzyjne, psychologiczne). Metoda nie jest formą, albowiem termin forma określa zewnętrzną, organizacyjną stronę pracy. W tym sensie podstawową formą organizacyjną nauczania jest lekcja, w toku której nauczyciel stosuje różne metody nauczania. Inną formą nauczania może być wycieczka, jeszcze inną praca domowa, która jest powiązana z lekcją. Można tu jeszcze wymienić zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne. Na gruncie bibliotekarskim podziału form pracy dokonał m.in. J. Wojciechowski wyróżniając: indywidualne, poglądowe, zbiorowe i zespołowe [Wojciechowski 2000, s ]. Podziału dokonał, biorąc pod uwagę relacje zachodzące pomiędzy odbiorcami a nadawcą oraz samymi odbiorcami. Stworzona przez niego klasyfikacja form pracy jest wykorzystywana przez bibliotekarzy, nauczycieli-bibliotekarzy i nauczycieli. Z jednej strony nauczyciele bibliotekarze muszą znać nowe 149

7 metody i formy pracy ponieważ efektywnie wówczas pracują z uczniami, a z drugiej strony spoczywa na nich zadanie udostępniania źródeł informacji dla nauczycieli, dzięki którym poszerzą oni swoją wiedzę przedmiotową lub poprawią metodykę nauczania [Biblioteki szkolne 2003, s. 33]. Nauczyciel bibliotekarz powinien również wspierać innych nauczycieli w śledzeniu zmian w prawie oświatowym, zwłaszcza że w Polsce jest to bardzo niestabilny obszar. Pracując w szkole, nauczyciel bibliotekarz styka się z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami i problemami, dlatego wiedza psychologiczna jest mu niezbędna nie tylko do kształtowania zainteresowań czytelniczych. Działalność biblioteki powinna zaspokajać indywidualne potrzeby użytkowników i najważniejszy jest ich punkt widzenia. Biblioteki szkolne, jako pracownie interdyscyplinarne, mają swoją wyraźną specyfikę. Oczekiwania wobec nauczycieli bibliotekarzy są coraz większe, w związku z tym rosną ich potrzeby. Nauczyciel bibliotekarz to bibliotekarz, nauczyciel, pedagog, psycholog, ekonomista i jeszcze kilka dyscyplin można byłoby wymienić. Wyraźnie więc widać, że na tym obszarze muszą być prowadzone interdyscyplinarne badania. WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA Ustawy i rozporządzenia Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Dz. U. Nr 50, poz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm. Opracowania Batorowska, H. (2009). Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. Warszawa: Wydaw. SBP, 544 s. Biblioteki szkolne: wytyczne IFLA-UNESCO (2003). Warszawa: Wydaw. SBP, 47 s. Drzewiecki, M. (2005). Edukacja biblioteczna i informacyjna w polskich szkołach. Warszawa: Wydaw. SBP, 135 s. Good School Libraries: Making a Difference to Learning, dok. elektr. (2006). Ofsted. [odczyt: ]. Grabowska D. (2009). Biblioteki szkolne w międzynarodowych wytycznych i aktach prawnych. Poradnik Bibliotekarza nr 11, s Grabowska, D. (2005). Metody aktywizujące w pracy nauczyciela bibliotekarza. [W:] D. Grygrowski, E.B. Zybert red. (2005). Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze. Warszawa: Wydaw. SBP, s Howorka, B. (2010). Bibliotekarz i prawo. Warszawa: Wydaw. SBP, 233 s. Kąkolewicz, M. (1997). O potrzebie realizacji edukacji medialnej w szkole. Edukacja Medialna nr 1, s Manifest Bibliotek Szkolnych (UNESCO/IFLA) (2000). Biblioteka w Szkole nr 11, s. 1. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2008). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Wojciechowski, J. (2000). Odrębność biblioteki szkolnej. Biblioteka w Szkole nr 6, s Wojciechowski, J. (2000). Praca z użytkownikiem w bibliotece. Warszawa: Wydaw. SBP, 186 s. 150

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 2. do Statutu Szkoły Podstawowej nr 25 w Dąbrowie Górniczej

ANEKS nr 2. do Statutu Szkoły Podstawowej nr 25 w Dąbrowie Górniczej ANEKS nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 25 w Dąbrowie Górniczej Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami (Ustawa z dnia 30 maja 2014 poz. 811, art. 22aj,

Bardziej szczegółowo

Tekst wygłoszony na III Seminarium Biblioteki w systemie edukacji i kultury (BN, 4 czerwca 2009 roku.)

Tekst wygłoszony na III Seminarium Biblioteki w systemie edukacji i kultury (BN, 4 czerwca 2009 roku.) Tekst wygłoszony na III Seminarium Biblioteki w systemie edukacji i kultury (BN, 4 czerwca 2009 roku.) dr Dorota Grabowska Biblioteki szkolne w Polsce po 1989 roku Wśród międzynarodowych organizacji wytyczających

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Gimnazjum Społecznego w Wyszynie, szkolny 2016/2017 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.0-5/15 (projekt) UCHWAŁA Nr.../015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 015 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Bibliotekoznawstwo i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Kontrolę należy przeprowadzić we wszystkich publicznych bibliotekach pedagogicznych w okresie od czerwca do lipca 2013 r.

Kontrolę należy przeprowadzić we wszystkich publicznych bibliotekach pedagogicznych w okresie od czerwca do lipca 2013 r. ARKUSZ KONTROLI prawidłowości organizacji działania publicznej biblioteki pedagogicznej i realizacji jej zadań oraz zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami Informacje o kontroli:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY. Art. 67 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U r. Nr 256, poz 2572 z późn. zmianami).

REGULAMINY. Art. 67 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U r. Nr 256, poz 2572 z późn. zmianami). REGULAMINY PODSTAWA PRAWNA: Art. 67 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zmianami). Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności aktywnego odbioru dóbr kultury Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Olkuszu mgr Edyta Kuźniak mgr Iwona Rams ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 2016/2017 CELE ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI WYKONAWCY -Wykształcenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2. Cel studiów: przekazanie uczestnikom współczesnej wiedzy z bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza

Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza (Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Noblistów Polskich w Myszkowie/Gimnazjum Nr 4 im. Noblistów Polskich w Myszkowie) I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2015 r. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PEDAGOGIKA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I TYFLOPEDAGOGIKA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Działania Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku na rzecz wsparcia szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Działania Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku na rzecz wsparcia szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli Działania Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku na rzecz wsparcia szkół i doskonalenia zawodowego nauczycieli Oprac. Biblioteka Pedagogiczna Specyfika, odmienność Biblioteki pedagogiczne prowadzą

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA. OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Po ukończeniu studiów absolwent: WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil ogólnoakademicki II. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04

Bardziej szczegółowo

Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych

Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych Studium Pedagogiczne dla absolwentów szkół wyższych Rok akademicki 2015/2016 dr Marian Piekarski Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej www.cpip.pk.edu.pl 2 Formy kształcenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/17.

Regulamin pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/17. Regulamin pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2016/17. I. Zadania biblioteki szkolnej 1. Postanowienia ogólne 2. Zadania biblioteki 3. Użytkownicy biblioteki II. Organizacja biblioteki 1. Lokal 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy biblioteki szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie.

Regulamin pracy biblioteki szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie. Załącznik nr 9 do statutu Regulamin pracy biblioteki szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) w Zespole Szkół im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie. I. Zadania biblioteki szkolnej i MCI:

Bardziej szczegółowo

Waldemar Cieślok Nauczyciel Bibliotekarz ZSM w Szczecinie SUPELMENT. O prawie, którego znajomość jest pomocna w zarządzaniu biblioteką szkolną 1

Waldemar Cieślok Nauczyciel Bibliotekarz ZSM w Szczecinie SUPELMENT. O prawie, którego znajomość jest pomocna w zarządzaniu biblioteką szkolną 1 Waldemar Cieślok Nauczyciel Bibliotekarz ZSM w Szczecinie SUPELMENT O prawie, którego znajomość jest pomocna w zarządzaniu biblioteką szkolną 1 Biblioteka szkolna jest instytucją działającą w oparciu o

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Załącznik do Statutu REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły służącą realizacji potrzeb i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Biblioteki. Zespołu Szkół w Sulechowie

Regulamin Pracy Biblioteki. Zespołu Szkół w Sulechowie Regulamin Pracy Biblioteki Zespołu Szkół w Sulechowie 1. 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły. 3. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 26 I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 215 IM. PIOTRA WYSOCKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I Zadania biblioteki 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkoły. 2. Z biblioteki mogą

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA Załącznik nr 5 do Statutu ZSP im. gen. W. Andersa w Złocieńcu ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA Niniejszy dokument został opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE

REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE Na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 1991 r. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) Statutu Gimnazjum w Zaborowie

Bardziej szczegółowo

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642)

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642) REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. Nr 109, poz. 642) Książka jest najlepszym przyjacielem każdego z nas, toteż należy ją szanować

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r.

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r. Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, 16.03.2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej wykonując działania zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty dla: nazwa kierunku poziom Profil Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pierwszy ogólnoakademicki Załącznik nr 44 do uchwały nr. Senatu Uniwersytetu Śląskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 1114 UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Treści programowe realizowane podczas zajęć

Treści programowe realizowane podczas zajęć PROGRAM NAUCZANIA MODUŁU (PRZEDMIOTU) Rok akademicki: 2016/2017 Semestr: letni Nazwa modułu (przedmiotu) Wstęp do bibliotekarstwa Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN BIBLIOTEKI REGULAMIN BIBLIOTEKI Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późń. zmianami) Art. 42. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

STATUT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH STATUT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, zwane dalej Centrum, jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Podlaskiego.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki jest

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Opracowała: A. Wątor Plan pracy Szkolnego Ośrodka Kariery Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Odbiorca Treść Cele Forma Czas Odpowiedzialni Dokumentacja Nauczyciele Diagnoza zapotrzebowania na działania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 4 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia... 2010 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Joanna Światłoń Wania nauczyciel mianowany historii i nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Załącznik do Uchwały nr 125/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika

Studia Podyplomowe. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

3. Zasady organizowania i działalności bibliotek szkolnych i pedagogicznych określają odrębne przepisy.

3. Zasady organizowania i działalności bibliotek szkolnych i pedagogicznych określają odrębne przepisy. Biblioteki szkolne 1. Organizacja biblioteki uwarunkowania prawne Biblioteki szkolne działają na podstawie Ustawy o bibliotekach, przepisów ogólnych oraz aktów prawnych dotyczących oświaty. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA 3. PLAN STUDIÓW

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA 3. PLAN STUDIÓW Dwuletnie studia II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem specjalności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA

1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 2. SYLWETKA ABSOLWENTA Dwuletnie studia indywidualne II stopnia na kierunku fizyka, specjalność Nauczanie i popularyzacja fizyki, specjalizacje: Nauczycielska; Dydaktyka i popularyzacja fizyki 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Celem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 14 1. Organizacja roku szkolnego: 1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno wychowawczego szkoły. 2. Przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Projekt Nauczyciel przedmiotów zawodowych Rok akademicki 2013/2014 Zakres tematyczny pracy końcowej (podyplomowej) pod kierunkiem dr Sylwii Domagalskiej

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Publiczne Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wielopolu Skrzyńskim Cele pracy biblioteki szkolnej: PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Biblioteka naszej szkoły realizuje program

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika

E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika Agata Arkabus Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN,,WOM w Częstochowie E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika W obowiązującej podstawie programowej¹ nie znajdziemy tzw. ścieżek

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki. (zatwierdzony Uchwałą nr 3/2008/9 r. Rady Pedagogicznej z dnia r.)

Regulamin biblioteki. (zatwierdzony Uchwałą nr 3/2008/9 r. Rady Pedagogicznej z dnia r.) Regulamin biblioteki (zatwierdzony Uchwałą nr 3/2008/9 r. Rady Pedagogicznej z dnia 09.10. 2008 r.) Zmiany dot. gromadzenia, udostępniania podręczników oraz materiałów edukacyjnych z dotacji MEN wprowadzono

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE STUDIUM PEDAGOGICZNE Podyplomowe Studia Przygotowujące do Wykonywania Zawodu Nauczyciela REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.):

Kierunek: Filologia germańska Specjalizacja nauczycielska OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2013/14! PRAKTYKA (150 godz.): I. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA (30 godz.): a. PRAKTYKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA W PRZEDSZKOLU/SZKOLE PODSTAWOWEJ KOORDYNOWANA PRZEZ PEDAGOGA/PSYCHOLOGA

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3

Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017. Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 Wykaz tematów zajęć bibliotecznych w CDN PBP Filia w Turku w roku szkolnym 2016/2017 Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas 1-3 Temat : Kiedy będę duży/duża - kim zostanę? Zajęcia z preorientacji zawodowej.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Zespół Szkół Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Nauczyciel kontraktowy: Klaudia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ 4 ORGANIZACJA SZKOŁY 7 Organizacja zajęć 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 sierpnia następnego roku. 2. Jeżeli dzień 1 września wypada w piątek lub w sobotę to rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW I STOPNIA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli spełniających wymagania kwalifikacyjne na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów

Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli spełniających wymagania kwalifikacyjne na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Departament Kształcenia i Doskonalenia Nauczycieli DN-1 -AD-7012-50/06 Warszawa, 26 czerwca 2006 r. Kuratorzy Oświaty wszyscy W związku z wątpliwościami dotyczącymi wymagań

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015

Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 Plan pracy biblioteki szkolnej SP 12 2014/2015 I. PRACE BIBLIOTECZNO - TECHNICZNE Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki; Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki; Opracowywanie zbiorów; Komputeryzacja

Bardziej szczegółowo

Widzenie Świata. między obrazem a informacją

Widzenie Świata. między obrazem a informacją Widzenie Świata między obrazem a informacją Innowacja pedagogiczna realizowana w ramach przedmiotów informatyka, kółko informatyczne, plastyka oraz w pracy Samorządu Uczniowskiego Opracowanie mgr Alicja

Bardziej szczegółowo