KODEKS JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG DODANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODEKS JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG DODANYCH"

Transkrypt

1 Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Komitet Usług Dodanych KODEKS JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG DODANYCH /PROJEKT 2011 PIIT, Warszawa

2 ustanawia standardy w zakresie sprzedaży, promocji, reklamy, tworzenia treści oferowanych w ramach teleinformatycznych usług dodanych. Celem jest zwiększenie zaufania klientów, wiarygodności dostawców i jakości świadczonych usług dodanych Premium Rate. Izba zaleca dostawcom usług dodanych przestrzeganie tego Kodeksu dla zwiększenia liczby i jakości oferowanych usług dodanych. Kodeks został opracowany przez Komitet Usług Dodanych oraz przyjęty przez Radę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Każdy podmiot przystępujący do Kodeksu jest zobowiązany podpisać deklarację przystąpienia do Kodeksu oraz umieścić Kodeks na swojej stronie internetowej. Spis Treści 1. Wstęp 2. Postanowienia Ogólne 3. Postanowienia Szczególne 4. Informacje o Komitecie Usług Dodanych 2

3 1. WSTĘP 1.1. Definicje Usługa dodana - usługa o podwyższonej opłacie dotyczącą serwisów Premium Rate, czyli serwisów opartych o głos, SMS/MMS i transmisję danych, działających na numerach Premium Rate (o podwyższonej opłacie) Operator - przedsiębiorca telekomunikacyjny, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 27, pkt b ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z poźn. zm.) Dostawca lub Usługodawca: a. przedsiębiorca świadczący Usługi dodane, realizujący dodatkowe świadczenie, który zawrze umowę z operatorem sieci w zakresie funkcjonalności umożliwiających świadczenie Usług dodanych lub który zawrze umowę z innym przedsiębiorcą, który to sam zawarł umowę bądź poczynił uzgodnienia z operatorem sieci w zakresie takich funkcjonalności. b. w przypadku świadczenia przez Operatora we własnym imieniu Usług dodanych, operator taki będzie według niniejszego Kodeksu traktowany jak Usługodawca Połączenie - każde połączenie przez sieć telekomunikacyjną pomiędzy klientem a Usługodawcą Usługa telekomunikacyjna - jest to usługa polegająca głównie na przekazywaniu sygnałów w sieci telekomunikacyjnej. Sygnał obejmuje każdy przekaz składający się z mowy, muzyki, dźwięków, obrazów, wiadomości tekstowych lub innych danych SMS Short Message Service - usługa polegająca na przesyłaniu wiadomości tekstowych składająca się z maksimum 160 znaków w systemie UNICODE (litery, cyfry, znaki szczególne) MMS Multimedia Messaging System - usługa polegająca na przesyłaniu wiadomości tekstowych, audio, wideo, obrazów, lub kombinacji ich wszystkich Premium SMS/MMS - jest to usługa, w której opłata, jaką obciążany jest klient za wysłanie lub otrzymanie wiadomości z numerów Premium Rate zależy od numeru skróconego Premium Rate, na którym została uruchomiona dana usługa Voice Premium - jest usługą, w której opłata, jaką obciążany jest klient za minutę połączenia głosowego lub za rozpoczęcie połączenia głosowego z numerów Premium Rate zależy od numeru skróconego Premiu Rate, na którym została uruchomiona dana usługa Premium MO (Mobile Originated) - jest usługą, w której opłata za zamówioną usługę jest pobierana automatycznie po wysłaniu wiadomości przez klienta. Wiadomości zwrotne, tj. odsyłane do klienta nie są kosztem dla klienta i z tytułu ich otrzymania nie jest naliczana opłata Premium MT (Mobile Terminated) - jest usługą, w której opłata za zamówioną usługę jest pobierana automatycznie po odebraniu wiadomości przez klienta, tylko i wyłącznie po uprzedniej aktywacji usługi przez klienta. Wiadomości zwrotne, tj. wysyłane do klienta są kosztem dla klienta i z tytułu ich otrzymania jest naliczana opłata. 3

4 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2.1. Obowiązki Usługodawca zobowiązany jest zapewnić, aby treść i promocja wszystkich świadczonych przez siebie Usług dodanych były zgodne z poniższymi postanowieniami Jakość techniczna Usługodawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności, aby wszystkie świadczone przez niego Usługi dodane charakteryzowały się odpowiednim poziomem jakości technicznej Reklamowanie i komunikacja w zakresie Usług dodanych, informacje o cenach Usługodawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia we wszystkich materiałach promocyjnych wysokości opłaty za korzystanie z Usługi dodanej. Informację o cenach należy podawać w kontekście danej usługi, w ujęciu cyfrowym, w sposób czytelny i jednoznaczny, niewprowadzający w błąd i niebudzący wątpliwości po stronie klienta. Informacja o wysokości opłat z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, w oparciu o które świadczona jest dana Usługa dodana (np. z tytułu wysłania SMS-a w ramach Usługi), musi być wyraźnie oddzielona od informacji o wysokości innych opłat, dokonywanych w związku z korzystaniem z danej Usługi za pośrednictwem takich kanałów płatności jak np. płatność za pomocą karty, przelewu, systemu Pay Pal itd., aby uniknąć wprowadzenia odbiorcy w błąd w zakresie wysokości opłat, uiszczanych w ramach korzystania z Usługi. Opłata za usługę musi być podana w kwocie brutto z podatkiem VAT z zachowaniem następujących reguł: rozmiar czcionki nie może być mniejszy niż 50% czcionki zastosowanej do wizualizacji numeru o podwyższonej opłacie (numeru Premium Rate), na którym uruchomiona została dana Usługa dodana; tło nie powinno utrudniać zapoznania się z ceną za wysłanie wiadomości SMS na numer o podwyższonej opłacie (numer Premium Rate), na którym uruchomiona została dana Usługa dodana; cena jednostkowa brutto (za SMS, MMS, minutę połączenia itp.) powinna być podana wraz z numerem Premium Rate, na którym uruchomiona została dana Usługa dodana, zaś czas prezentacji ceny nie może być krótszy niż prezentacja ww. numeru Premium Rate. Komunikacja reklamowa zachęcająca do przystąpienia do Usług dodanych musi zawierać informacje o: a. sposobie naliczania opłat: opłata jednorazowa (SMS, MMS, pay per call, WAP PR) - opłata jest naliczana za wysłanego SMS lub wykonane połączenie przez klienta; subskrypcja usługa Premium MT - opłata jest naliczana po otrzymaniu wiadomości SMS/MMS przez klienta w ramach subskrypcji; usługa typu pay per minutę lub kb, gdzie za każdą jednostkę (np. czasu czy transferu danych) klient ponosi opłatę;

5 b. cenie jednostkowej brutto (za SMS, MMS, minutę połączenia itp.), przy czym w przypadku, gdy skorzystanie z Usługi Premium MO uwarunkowane jest wysłaniem kilku (co najmniej dwóch) wiadomości SMS/MMS, komunikat zachęcający do skorzystania z tego typu Usługi musi zawierać informację o całkowitym koszcie skorzystania z Usługi Premium MO, w tym liczbie wiadomości SMS/MMS, jakie należy wysłać w celu skorzystania z danej Usługi; c. Usługodawcy; d. nazwie i charakterze usługi (wskazanie, czy jest to konkurs, loteria, itp.); e. miejscu gdzie jest dostępny regulamin usługi (np. wskazanie adresu strony www, na której opublikowany jest regulamin usługi); f. w przypadku usługi Premium MT informacje o częstotliwości otrzymywania wiadomości SMS/MMS w ramach subskrypcji. W regulaminie usługi i na stronie www Usługodawcy powinny być wskazane następujące dane kontaktowe Usługodawcy: - adres siedziby Usługodawcy, w tym adres do korespondencji (jeśli jest inny od adresu siedziby Usługodawcy) - numer infolinii - adres www Usługodawcy - adres Usługodawcy Usługi dodane i materiały promocyjne dotyczące Usług dodanych nie mogą: a. wprowadzać świadomie w błąd lub powodować wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd poprzez brak precyzji, dwuznaczność lub w inny sposób, b. naruszać czci i godności grup religijnych lub społecznych niezależnie od rasy lub płci, c. naruszać godności lub dobrego imienia osób fizycznych i prawnych, d. zawierać materiałów przedstawiających przemoc, akty terroru, okrucieństwo, e. zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe lub wulgarne, f. zawierać materiałów poniżających oraz upokarzających osoby trzecie Aktywacja oraz rezygnacja z Usługi dodanej Usługodawca ma obowiązek w odpowiedni sposób umożliwić dostęp do informacji o sposobie aktywacji Usługi dodanej. Usługę dodaną można aktywować tylko poprzez zdefiniowany katalog komend startowych opisany w regulaminie tej usługi, przy czym komendą startową nie może być komunikat o treści STOP, wykorzystywany w procesie dezaktywacji Usługi. Po dokonaniu aktywacji serwisu Premium MT przez danego użytkownika, Usługodawca zobowiązany jest odesłać na numer MSISDN (numer telefonu), za pośrednictwem którego użytkownik aktywował serwis Premium MT następujące informacje: - o potwierdzeniu dokonania subskrypcji (aktywacji serwisu Premium MT) wraz ze wskazaniem nazwy usługi/konkursu; 5

6 - o częstotliwości otrzymywania wiadomości SMS/MMS w ramach subskrypcji; - o wysokości opłaty z tytułu otrzymania każdego przychodzącego SMS/MMS-a w ramach subskrypcji; - o miejscu gdzie jest dostępny regulamin usługi (np. wskazanie adresu strony www, na której opublikowany jest regulamin usługi); - o sposobie dezaktywacji danego serwisu Premium MT (ze wskazaniem: numeru, pod który należy wysłać SMS z komendą dezaktywującą, wysokości opłaty z tytułu wysłania pod ww. numer, jak również treści ww. komendy dezaktywującej). Aktywując serwis Premium MT, klient musi otrzymać informację, w jaki sposób może dezaktywować daną usługę. Usługodawca zapewni możliwość rezygnacji z Premium MT za pomocą wiadomości SMS o treści STOP i nazwa identyfikująca usługę. Opłata z tytułu dezaktywacji serwisu Premium MT jest równa 0 zł albo równa opłacie za wysłanie zwykłego sms-a, zgodnie z aktualnym planem taryfowym obowiązującym danego użytkownika w sieci konkretnego Operatora, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta użytkownik. Po dokonaniu dezaktywacji serwisu Premium MT przez danego użytkownika, Usługodawca zobowiązany jest odesłać na numer MSISDN (numer telefonu), za pośrednictwem którego użytkownik dezaktywował serwis Premium MT, SMS-a z potwierdzeniem dokonania rezygnacji z danego serwisu Premium MT. Niezależnie od powyższego, Operatorzy umożliwią użytkownikom swoich usług składanie dyspozycji rezygnacji z Usług Premium MT poprzez kontakt z Call Center danego Operatora. Usługodawcy, będący przedsiębiorcami świadczącymi Usługi dodane, którzy zawrą umowę z Operatorem w zakresie funkcjonalności umożliwiających świadczenie w sieci Operatora Usług dodanych (tzw. Agregatorzy) zobowiązują się uruchomić system powiadomień, wysyłanych do użytkowników usług dodanych świadczonych we własnym imieniu przez danego Agregatora lub jego kontrahentów: - powiadomienie o przekroczeniu w ramach danego numeru Premium Rate limitu dziennego w wysokości 31 złotych brutto ; - powiadomienie o przekroczeniu w ramach danego numeru Premium Rate limitu miesięcznego w wysokości 200 złotych brutto. Operatorzy rozpoczną prace mające na celu wdrożenie ww. systemu powiadomień obejmujący całość kosztów PR na danym numerze MSISDN Reklamacje i skargi Za rozpatrywanie reklamacji użytkowników Usług dodanych, dotyczących niezgodności Usługi z regulaminem danej Usługi (zwłaszcza w zakresie obowiązków Usługodawcy określonych w regulaminie Usługi) odpowiada Usługodawca. Operatorzy, o ile nie są Usługodawcami, odpowiadają za rozpatrywanie reklamacji dotyczących usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Operatorów w ramach danej Usługi dodanej. W przypadku, gdy Operator niebędący Usługodawcą otrzyma reklamację, która nie będzie dotyczyła usług telekomunikacyjnych, świadczonych przez Operatora w ramach danej Usługi dodanej, zobowiązany jest do wskazania swojemu użytkownikowi, od którego pochodzi ww. reklamacja, nazwę Usługodawcy 6

7 świadczącego Usługę dodaną, z którą związana jest reklamacja, jak również dane kontaktowe Usługodawcy Ochrona danych osobowych Jeżeli w wyniku prowadzonej działalności Usługodawca gromadzi dane osobowe klientów, w tym numery telefonów komórkowych, jeśli stanowią one dane osobowe, jest zobowiązany chronić te dane zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U nr 12 poz. 136 z późn. zm.) Zgodność z obowiązującym ustawodawstwem Usługi dodane świadczone przez Usługodawcę oraz materiały promocyjne dotyczące Usług dodanych nie mogą zawierać żadnych elementów stojących w sprzeczności bądź naruszających obowiązujące prawo. Ponadto ww. usługi i materiały promocyjne nie mogą zachęcać do działań niezgodnych z prawem. 7

8 3. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE 3.1. Kompatybilność telefonów komórkowych Jeśli dana Usługa dodana lub jej treść zaprojektowana jest tylko dla wybranych modeli telefonów komórkowych, Usługodawca ma obowiązek zamieścić precyzyjne informacje na temat obsługujących daną treść telefonów komórkowych w drukowanych materiałach reklamowych, w Internecie lub w serwisie WAP Dostępność Usługi dodanej Jeśli Usługa dodana dostarczana jest w sieci wybranych operatorów GSM, Usługodawca jest zobowiązany do uwzględnienia informacji na temat sieci, w których ta usługa jest dostępna. Jeśli Usługa dodana dostępna jest w sieciach wszystkich operatorów GSM, wówczas taka informacja nie jest obowiązkowa Akcje charytatywne i dobroczynne Usługodawca organizujący akcję charytatywną jest zobowiązany do uzyskania wymaganych prawem zezwoleń na organizację takiej akcji z użyciem Usług dodanych oraz do zamieszczenia we wszelkich materiałach dotyczących akcji swoich danych, informacji o celu akcji lub, jeśli możliwe, wskazania beneficjenta akcji, a także informacji o tym, jaka część z opłaty klienta za Usługę dodaną ma zostać przekazana, na podstawie umów z operatorami lub dostawcami usług telekomunikacyjnych, do organizatora akcji charytatywnej Wysyłka informacji handlowych Usługodawca, który w swoim imieniu uruchomi reklamę produktów lub Usług dodanych poprzez wysyłkę wiadomości drogą elektroniczną, będących formą marketingu bezpośredniego, przed wysłaniem wiadomości, mających charakter informacji handlowych, musi uzyskać wyraźną zgodę każdego adresata na przesłanie mu tego typu wiadomości i dysponować ww. zgodą w momencie dokonywania wysyłki. Zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści (np. zawarta wyłącznie w treści regulaminu usługi). W przypadku realizacji wysyłki wiadomości, mających charakter informacji handlowych, na numery komórkowe na zlecenie, przed wykonaniem usługi Usługodawca jest zobligowany do odebrania pisemnego oświadczenia od zleceniodawcy, stwierdzającego zgodność wysyłki na numery komórkowe z wymogami prawa Serwisy rozrywkowe dedykowane dla osób powyżej 18 roku życia. Jakikolwiek przekaz reklamowy usług zawierających treści erotyczne musi zawierać informacje, że zawartość jest przeznaczona dla osób powyżej 18. roku życia. W przypadku oferowania usług dodanych, zawierających treści o charakterze erotycznym, Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich środków kontroli dostępu do tego typu treści, mających na celu ochronę osób niepełnoletnich przed dostępem do nieodpowiednich dla nich treści Udzielanie porad telefonicznych Usługodawca zobowiązany jest, aby usługi obejmujące udzielanie specjalistycznych porad w sposób jednoznaczny określały w materiałach promocyjnych lub na początku połączenia tożsamość, oraz istotne profesjonalne kwalifikacje lub doświadczenie osoby lub organizacji dostarczającej informacji lub porady. 3.7 Konkursy i inne gry z nagrodami Do tej kategorii usług należą konkursy, promocje BTL oraz wszystkie inne formy gier, w których zgłoszenie udziału klient dokonuje przez wysłanie wiadomości tekstowej lub połączenie głosowe.

9 Zgłoszenie udziału klienta jest równoznaczne z włączeniem jego numeru telefonu do puli numerów będącej podstawą do losowania bądź innego modelu wyłaniania zwycięzców zgodnego z obowiązującym ustawodawstwem (w tym Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych). Jeśli przyjęty model wyłaniania zwycięzców nosi wszelkie znamiona losowości bądź zawiera w sobie element losowości wówczas podlega postanowieniom ww. Ustawy o grach hazardowych. Usługodawca, który jest organizatorem takiej akcji jest zobowiązany uzyskać zgodę od odpowiedniego organu na przeprowadzenie gry losowej. Jeśli przyjęty model wyłonienia zwycięzców nie zawiera elementu losowości, obowiązkiem organizatora jest przedstawienie w sposób czytelny i jednoznaczny modelu wyłaniana zwycięzców nagród. Usługodawca jest zobowiązany umożliwić klientowi w sposób wskazany poniżej, dostęp do regulaminu konkursu lub gry. Usługodawca zobowiązany jest umieścić w regulaminie usługi wszystkie informacje, które mogą wpływać na decyzję wzięcia udziału w konkursie lub innych grach z nagrodami, a zwłaszcza: a. datę rozpoczęcia i zakończenia, b. dane organizatora w tym dane kontaktowe do korespondencji w celu zgłaszania ewentualnych reklamacji c. odpowiedni opis nagród, w tym liczbę nagród, d. wszelkie istotne ograniczenia dotyczące zakwalifikowania do udziału e. sposób i termin poinformowania zwycięzcy o nagrodzie, f. sposób wyłaniania zwycięzców, g. wszelkie dodatkowe zasady, jakie mogą mieć zastosowanie. Szczegółowy regulamin dostępny będzie w siedzibie organizatora lub na stronie internetowej poświęconej konkursowi bądź stronie internetowej organizatora Usługi dla dzieci Usługi dla dzieci są przeznaczone dla grupy wiekowej poniżej 18 roku życia. Usługi te jak i wszelkie pokrewne przekazy nie mogą zawierać treści szkodliwych dla dzieci lub takich, które wykorzystywałyby dziecko ze względu na jego brak doświadczenia, lub które naruszałyby ogólnie obowiązujące przepisy prawa Usługi żartów głosowych Istota świadczenia usługi żartów głosowych powoduje, że osoba dla której usługa jest przeznaczona jest nieświadoma, iż charakter usługi jest wyłącznie rozrywkowy. Z tego powodu świadczenie tej usługi może powodować u osób nieświadomych prawdziwej natury żartów głosowych oburzenie, stres oraz zdenerwowanie. Usługodawca jest zobowiązany zapewnić adresatowi usługi wyjaśnienie charakteru usługi w sposób zgodny z prawem, niezwłocznie po odsłuchaniu przez klienta żartu głosowego. Wyjaśnienie powinno mieć formę wiadomości tekstowej bądź formę wiadomości głosowej. 9

10 4. INFORMACJE O KOMITECIE USŁUG DODANYCH (KUD) KUD - Komitet Usług Dodanych powołany przez Radę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji zajmuje się rozwojem polskiego rynku usług telekomunikacyjnych z opłatą dodatkową zwanych usługami dodanymi. KUD działa od 17 czerwca 2005 roku. CELEM KUD są prace zmierzające do rozwoju polskiego rynku usług Premium Rate, w tym Premium SMS oraz Premium Voice. Prace te koncentrują się na: zwiększeniu zaufania klientów do tych usług, zwiększeniu wiarygodności usług i ich dostawców, zwiększeniu liczby i jakości oferowanych usług. MISJA KUD. W ramach wdrażania naszej misji tworzymy Kodeks Jakości Świadczonych Usług, ustanawiający standardy w zakresie sprzedaży, promocji, reklamy, tworzenia treści oferowanych w ramach usług dodanych. Zalecamy dostawcom usług dodanych niezrzeszonym w KUD przestrzeganie naszego Kodeksu. Przy realizacji naszej misji kierujemy się następującymi wartościami: egzekwowanie i zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości świadczonych usług wśród firm zrzeszonych w KUD ciągła świadomość i wrażliwość na to, w jaki sposób nasi klienci lub poszczególne grupy klientów mogą być narażeni na ryzyko przy korzystaniu z usług dodanych i podejmowanie wszelkich wysiłków w celu zapewnienia im niezbędnej ochrony, zaangażowanie we współpracę z branżą operatorów telekomunikacyjnych jako najlepszy sposób zapewnienia sobie z jej strony wsparcia prowadzonej przez nas działalności, docenianie istotnego wkładu wszystkich członków organizacji, współpraca z ciałami ustawodawczymi i innymi organami regulującymi, mająca na celu zagwarantowanie, aby wszystkie jednostki mające wpływ na rynek usług dodanych w pełni rozumiały i wspierały naszą pracę. Sygnatariusze Kodeksu deklarują współpracę z Prezesem UKE w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług Premium oraz w wyjaśnianiu zgłaszanych przez konsumentów skarg i wniosków. Sygnatariusze Kodeksu zobowiązują się nałożyć na swoich kontrahentów, będących Usługodawcami w myśl niniejszego Kodeksu, obowiązek przestrzegania reguł wynikających z niniejszego dokumentu na podstawie odpowiednich postanowień umownych. W przypadku uporczywego niewykonywania lub nienależytego wykonywania ww. postanowień umownych przez danego kontrahenta, sygnatariusze Kodeksu dokonają wypowiedzenia umów o współpracy zawartych z kontrahentem dopuszczającym się ww. naruszeń. Przez uporczywe niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie postanowień umownych, o których mowa powyżej, należy rozumieć dalsze dopuszczanie się naruszeń przez kontrahenta sygnatariusza niniejszego Kodeksu, pomimo pisemnego wystąpienia sygnatariusza, wyznaczającego 7-dniowy termin zaprzestania naruszeń przez kontrahenta i usunięcia jego skutków oraz nałożenia na kontrahenta kary umownej z tytułu naruszenia ww. postanowień umownych. 10

11 FINANSOWANIE. KUD jest organizacją niezależną od branży, finansowaną jednak ze składek nakładanych na członków PIIT należących do KUD. Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej: ZASIĘG TERYTORIALNY. Niniejszy Kodeks dotyczy wszystkich usług z opłatą dodatkową, udostępnianych klientom lub świadczonych przez usługodawcę zrzeszonego w KUD na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 11

KODEKS JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG DODANYCH

KODEKS JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG DODANYCH Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Komitet Usług Dodanych KODEKS JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG DODANYCH /PROJEKT/ @ 2011 PIIT, Warszawa ustanawia standardy w zakresie sprzedaży, promocji, reklamy,

Bardziej szczegółowo

KODEKS JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG DODANYCH

KODEKS JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG DODANYCH Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Komitet Usług Dodanych KODEKS JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG DODANYCH @ 2010 PIIT, Warszawa ustanawia standardy w zakresie sprzedaży, promocji, reklamy, tworzenia

Bardziej szczegółowo

KOMITET USŁUG DODANYCH POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KODEKS JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG

KOMITET USŁUG DODANYCH POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KODEKS JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG KOMITET USŁUG DODANYCH POLSKA IZBA INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O... 4 1.1.... 4 1.2. CEL... 4 1.3. MISJA... 4 1.6. KOMPETENCJE... 4 1.5. SANKCJE... 5 1.6. FINANSOWANIE... 5

Bardziej szczegółowo

działania poszczególne zadania Termin wykonania

działania poszczególne zadania Termin wykonania 1 Działania informacyjno-edukacyjne działania poszczególne zadania Termin wykonania Operatorzy zamieszczą na swoich stronach www spis numeracji Premium Rate wraz z informacją o agregatorze, w którego dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A.

Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. Regulamin Serwisu Subskrypcja kodów świadczonej przez Avantis S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r.

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny dla Abonentów oferty nju mobile obowiązujący od dnia 16.04.2013r. 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku

Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku OGSM/PDF01/0812, Strona 1 z 5 Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny z dnia 01 stycznia 2014 roku 1 ZAKRES USŁUGI Regulamin usługi SMS/MMS PR MT Przychodzący SMS/MMS Specjalny obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług Subskrypcja Premium MT przez Eurokoncept sp. z o.o.

REGULAMIN świadczenia usług Subskrypcja Premium MT przez Eurokoncept sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług Subskrypcja Premium MT przez Eurokoncept sp. z o.o. 1 Postanowienia Wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę usług Premium MT. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC. 1. Uwagi ogólne

Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC. 1. Uwagi ogólne Regulamin usługi SMS MT EKSTRA RODZIC 1. Uwagi ogólne 1. Usługa SMS MT EKSTRA RODZIC (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI MT LICZBOLOGIA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z

REGULAMIN USŁUGI MT LICZBOLOGIA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z REGULAMIN USŁUGI MT LICZBOLOGIA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usługi serwisu o nazwie LICZBOLOGIA (zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w ramach Usługi nc+ Mobile, uregulowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS MT MODA

Regulamin usługi SMS MT MODA Organizatorem usługi jest RMS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. ul. Cisowej 9, 20-703, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin -

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r.

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r. Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w trakcie przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Poradnik Korzystanie z serwisów o podwyższonej opłacie

Poradnik Korzystanie z serwisów o podwyższonej opłacie Poradnik Korzystanie z serwisów o podwyższonej opłacie Wielu abonentów sieci PTC korzysta z Serwisów Premium oferowanych zarówno przez Polską Telefonię Cyfrową jak i firmy zewnętrzne. Pobierają gry na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI CZAT SMS i IVR I POSTANOWIENIA OGÓLNE W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1 a/ ORGANIZATOR : Call Back Out Spółka z

Bardziej szczegółowo

a. GSM (the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej;

a. GSM (the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej; Regulamin usługi SMS MT OGRODNIK 1. Uwagi ogólne 1. Usługa SMS MT OGRODNIK (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM, którzy posiadają kartę SIM w sieciach polskich operatorów

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6 Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate 1 Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków korzystania przez Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin "Subskrypcji MT"

Regulamin Subskrypcji MT Regulamin "Subskrypcji MT" &1. Uwagi Ogólne 1. "Subskrypcje MT" (dalej "Usługa") jest usługą dostępna dla uzytkownikow sieci GSM czyli sieci PTK Centertel sp. zo.o., Polkomtel S.A., P4 sp. zo.o., PTC sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin usługi. 1. Uwagi ogólne

Regulamin. Regulamin usługi. 1. Uwagi ogólne Regulamin Regulamin usługi 1. Uwagi ogólne 1. Usługa "Serwis Premium SMS MT" (dalej Usługa) jest dostępna dla wszystkich użytkowników sieci GSM sieci PTK Centertel sp. zo.o., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMS MT BOBAS

REGULAMIN USŁUGI SMS MT BOBAS Organizatorem usługi jest RMS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. ul. Cisowej 9, 20-703, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin -

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi FOTO DNIA

Regulamin usługi FOTO DNIA Regulamin usługi FOTO DNIA świadczonej przez Asseco Poland S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: a. link WAP link do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu obejrzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. UŜyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin SMS Premium

1. Regulamin SMS Premium Regulamin SMS Premium (obowiązujący z dniem 10 kwietnia 2011) 1. Regulamin SMS Premium 1 Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE

REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE I. Postanowienia ogólne 1 W niniejszy regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: a. Wykonawca - Bild Presse Polska spółka z

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

Dostawcy usług premium rate na podstawie proponowanych rozwiązań zobowiązani zostaną także do podawania do publicznej wiadomości i bezpośrednio

Dostawcy usług premium rate na podstawie proponowanych rozwiązań zobowiązani zostaną także do podawania do publicznej wiadomości i bezpośrednio Uzasadnienie Projektowane zmiany w zakresie usług o podwyższonej opłacie służą zwiększeniu ochrony użytkowników końcowych i abonentów, a w szczególności konsumentów, przed nadużyciami w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisów. 1 Definicje

Regulamin korzystania z Serwisów. 1 Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin korzystania z Serwisów 1 Definicje 1. Organizator - RMS Sp. z o.o. z siedzibą: w Lublinie (20-703 Lublin), przy ulicy Cisowej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI SMS MT RABAT / GRATIS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z usług portalu szpiegofon.hotapp.pl 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI PLUS E-MAIL BLACKBERRY DLA FIRM ( REGULAMIN ) (EMAILBB3_A, EMAILBB3_B, EMAILBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plus e-mail BlackBerry dla Firm ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Tylko SIM obowiązuje od 22 lutego 2012r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Tylko SIM 1. Oferta Promocyjna Tylko SIM od 22.02 skierowana jest do osób będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl

Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl Regulamin dla Klientów transakcji SMS Premium Rate obsługiwanych przez system płatności HotPay.pl ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków biuro@leaders.net.pl http://leaders.net.pl Spis treści I. Definicje...

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 02.11.2015 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej Operatorem ) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN )

Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) Regulamin promocji BEZLIK Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Bezlik z Konsolą ( Promocja ) jest organizowana przez Polkomtel S.A. ( Polkomtel ) 1 i skierowana jest do Klientów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

900/1800 i UMTS udostępnia usługę SMS z Internetu Max (zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu takŝe

900/1800 i UMTS udostępnia usługę SMS z Internetu Max (zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu takŝe Regulamin usługi SMS z Internetu Max (Obowiązuje od dnia 6 listopada 2007r.) Definicje: SMS (Short Message Service) - krótka wiadomość składająca się z maksimum 160 7-bitowych znaków (litery, cyfry, znaki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MULTIMEDIALNYCH AUREON MEDIA 1 DEFINICJE W niniejszym Regulaminie pojęcia i skróty w nim zastosowane rozumie się w sposób zgodny z poniższymi definicjami: a) DOSTAWCA: AUREON

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która może korzystać z treści na niej zawartych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.

Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która może korzystać z treści na niej zawartych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU Wstęp Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z usług serwisu www.obrazkovo.p l. X Definicje Serwis internetowy - Serwis - oznacza

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Zestawy Startowe Heyah Czas trwania Oferty: W okresie od 17.11.2014 do wycofania niniejszej oferty (dalej Oferta ) przez T-Mobile Polska S.A. (dalej Operator ) lub wyczerpania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS MT PAPARAZZO. 1. Uwagi ogólne

Regulamin usługi SMS MT PAPARAZZO. 1. Uwagi ogólne Organizatorem usługi jest RMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Cisowa 9, 20-703, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania

Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Oferta Promocyjna Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Biznes Tylko SIM12 z rabatem od 16.05 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

SMS/MMS Premium Rate

SMS/MMS Premium Rate 14 listopada 2014 SMS/MMS Premium Rate Specyfikacja usług CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS

zł Abonament. (43,05 zł VAT (79,95 zł z VAT) (129,15 zł z VAT) (239,85 zł z VAT) (369 zł z VAT) 0,28 zł (0,35 zł z VAT) Pakiet MMS REGULAMIN PROMOCJI NOWY BEZLIK ROZMÓW DLA FIRM Z KONSOLĄ ( REGULAMIN ) (KONSBIZ4) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Nowy Bezlik Rozmów dla Firm z konsolą ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana

Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana Warunki Oferty Promocyjnej Bezpłatne Startery Heyah na kartę zamawiane w Internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Nowa FORMUŁA 4.0 dla Firm Internet na raty obowiązuje od 2 sierpnia 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 13 listopada 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana

Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana Warunki Oferty PrOmOcyjnej BezPłatne Startery T-Mobile na kartę zamawiane W internecie edycja limitowana 1. Postanowienia wstępne 1.1. W okresie od 21.03.2016 r. do wyczerpania zapasów objętych niniejszą

Bardziej szczegółowo

Przyjmowanie zgłoszeń w usłudze MT FREE MULTIMEDIA zostało zakończone z dniem r, o czym stanowi Aneks nr 1 do niniejszego Regulaminu

Przyjmowanie zgłoszeń w usłudze MT FREE MULTIMEDIA zostało zakończone z dniem r, o czym stanowi Aneks nr 1 do niniejszego Regulaminu Organizatorem usługi jest RMS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. ul. Cisowej 9, 20-703, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin -

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin )

Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) Regulamin promocji Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament dla Klientów Cyfrowego Polsatu ( Regulamin ) wersja z dnia 08.02.2013 r. 1. Promocja Zyskaj więcej dodatkowe korzyści w Plusie Abonament

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu SMS PRZESTROGA MT

Regulamin serwisu SMS PRZESTROGA MT Regulamin serwisu SMS PRZESTROGA MT I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisu multimedialnego PRZESTROGA SMS MT,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.

5. Użytkownik korzystający z Serwisów powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnego serwisu MT, przeznaczonego na telefony komórkowe prezentowanego przez Digital Alea

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 Definicje 1 Wyrazy pisane wielką literą oznaczają: 1. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła

Bardziej szczegółowo

4. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: a)gsm (the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej;

4. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają: a)gsm (the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej; Jest to usługa dostarczania treści cyfrowych płatna z góry. Za wyraźną zgodą Użytkownika i po poinformowaniu go przez Onet o utracie prawa odstąpienia od umowy, rozpoczęcie świadczenia usługi rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS MT BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA

Regulamin usługi SMS MT BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA Regulamin usługi SMS MT BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA 1. Postanowienia ogólne. 1 Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki korzystania z płatnej usługi serwisu pod nazwą: BE ACTIVE EWA CHODAKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM

REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM REGULAMIN PROMOCJI FREEDOM BEZ ZOBOWIĄZAŃ II DOSTĘPNEJ W PUNKTACH SPRZEDAŻY PREMIUM MOBILE stosowany przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania 1.Słowniczek pojęć a) Cennik Cennik usług w ofercie Super Smart Plan, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

Kwota minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł. 300 minut 15zł bez limitu 35 zł

Kwota minimalna 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł. 300 minut 15zł bez limitu 35 zł Regulamin Promocji Ja + Mix bez końca tylko Sim ( Regulamin ) (wersja z dnia 19.05.2015r.) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Ja + Mix bez końca tylko Sim ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay Rozmowy w Firmie przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Obowiązuje od

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay Rozmowy w Firmie przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Obowiązuje od Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay Rozmowy w Firmie przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Obowiązuje od 11.04.2012 do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej e-formuła 4.0 w Sklepie Internetowym obowiązuje od 14 sierpnia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej

Bardziej szczegółowo

TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT)

TanioRozmowna 90. TanioRozmowna zł (79,30 zł VAT) 35 zł (42,70 zł z VAT) 0,40 zł (0,49 zł z VAT) 0,35 zł (0,43 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI ROZMOWNA DO WSZYSTKICH ( REGULAMIN ) Strona 1 z 6 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Rozmowna do wszystkich ( Promocja ) organizowana przez Polkomtel S.A. 1 ( Polkomtel ) skierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III)

Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) Obowiązuje od 12.04.2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS PREMIUM z SHARE

Regulamin SMS PREMIUM z SHARE Regulamin SMS PREMIUM z SHARE 1. Definicje Pojęcia występujące w treści niniejszego regulaminu sms premium, zwanego dalej Regulaminem, powinny być rozumiane zgodnie z nadanym im poniżej znaczeniem: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Elang.net.pl oraz usługi SMS MT ELANG

Regulamin serwisu Elang.net.pl oraz usługi SMS MT ELANG Regulamin serwisu Elang.net.pl oraz usługi SMS MT ELANG ul. Wadowicka 8a, wejście C 30-415 Kraków biuro@leaders.net.pl http://leaders.net.pl Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Definicje... 2 3. Wymagania techniczne.

Bardziej szczegółowo

Cennik taryfy iplus na kartę

Cennik taryfy iplus na kartę Cennik taryfy iplus na kartę Oferta ważna od 25.11.2010 Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS Stawki podstawowe Opłata za minutę połączenia do Abonentów lub Użytkowników Polkomtel S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Promocyjnej Wybrany numer w Play w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III)

Regulamin Usługi Promocyjnej Wybrany numer w Play w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) Regulamin Usługi Promocyjnej Wybrany numer w Play w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) obowiązuje od 08.12.2011 roku do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Usługa Wybrany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA MIX z Internetem tylko SIM (12) w Telesales

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA MIX z Internetem tylko SIM (12) w Telesales Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA MIX z Internetem tylko SIM (12) w Telesales Obowiązuje od 02.08.2013 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA MIX 20 + Obowiązuje od r. do odwołania. Zmieniony dn

Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA MIX 20 + Obowiązuje od r. do odwołania. Zmieniony dn 1 z 3 do wyboru Regulamin Oferty Promocyjnej RePlay FORMUŁA MIX 20 + Obowiązuje od 05.04.2013 r. do odwołania. Zmieniony dn. 01.05.2014 Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta

Bardziej szczegółowo

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3

Plus Music Streaming + 100mp3 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł. Plus Music 100mp3. Plus Music 250mp3 Regulamin usługi News (wersja z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 1. Usługa News ( Usługa ) jest świadczona przez Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają:

3. W ramach niniejszej Oferty Promocyjnej osoby, o których mowa w pkt 1 powyżej otrzymają: Oferta Promocyjna Wyjątkowy Stan Darmowy w LongPlay 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty

Bardziej szczegółowo

4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. REGULAMIN SERWISU SUBSKRYPCJA MT VID I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisu multimedialnego VID będącego serwisem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 23 lipca 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 23 lipca 2012 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 z 2 GB ARKA (159) obowiązuje od 23 lipca 2012 r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r.

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie od 26.07 obowiązuje od 26 lipca 2011r. do 2 maja 2012r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie od 26.07 1. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi SMS MT BOBAS

Regulamin usługi SMS MT BOBAS Organizatorem usługi jest RMS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. ul. Cisowej 9, 20-703, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin -

Bardziej szczegółowo

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej mogą skorzystać:

1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej mogą skorzystać: Oferta Promocyjna Super FORMUŁA 4.0 (79) w Telesales obowiązuje od 16 maja 2012r. do odwołania. (zmieniony dn. 1.05.2014 r.) Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo