masz ciekawy temat - zadzwoñ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "masz ciekawy temat - zadzwoñ"

Transkrypt

1 wtorek, 23 maja 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ wtorek 23 maja 2006 r. Nr 11/150/2006 Rok IV tel./fax (0-68) ISSN NAJWIÊKSZY NIEZALE NY DWUTYGODNIK LOKALNY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO I OKOLIC 10pbo1823 b2 BO ,50 z³ 11pbo1823 b2 BO01812 PRACA poszukujê osób do szlifowania figur ogrodowych mile widziani emeryci, rencisci. Przyjmê kierowce kat.,,c trasa: Anglia - Polska praca w Wolsztynie tel. (068) od kom pbo1973 b1 BO pbo1894 c3 Bo prd462 a1 RD pbo1366 b2 BO pbo511 b3 BO pbo1868 b2 BO btu1803 b1 TU01792 BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN, ZB SZYNEK

2 str. 2 wtorek, 23 maja 2006 WIKTOROWI - redakcja 11btu1827 b2 we wtorek 23 maja, w rod 24 maja, w czwartek 25 maja, w pi tek 26 maja, w sobot 27 maja, w niedziel 28 maja, w poniedzia ek 29 maja, we wtorek 30 maja, w rod 31 maja, w czwartek 1 czerwca, w pi tek 2 czerwca, w sobot 3 czerwca, w niedziel 4 czerwca, w poniedzia ek 5 czerwca, Iwona, Micha, Joanna, Zuzanna, ucja, Wilhelm, Filip, Paulina, Jan, Juliusz, Jaromir, Augustyn, Teodozja, Magdalena, Feliks, Ferdynand, Aniela, Petronela, Dzie Dziecka, Jakub, Marianna, Erazm, Tamara, Leszek, Karol, Kwiryn, Waleria, Bonifacy. WYDAWCY: Janusz Korsun - tel S³awomir Adamczak - tel ADRES DO KORESPONDENCJI WOLSZTYN, ul. Lipowa (stare targowisko) REDAKCJA CZYNNA od poniedzia³ku do piatku w godz w czwartki w godz WOLSZTYN ul. Lipowa (stare targowisko) tel./fax (068) REKLAMY - OG OSZENIA PRASOWE ZADZWOÑ tel Waldemar Górny tel Anna Pompa³a tel Witold Tuszyñski Wydawca: Wasz Dzieñ s.c., Wolsztyn, ul. Lipowa (stare targowisko) Redaktor Naczelny: Gerard Tomiak tel Redaktor prowadz¹cy: Rozalia Kaczmarek tel Druk: Agora S.A. ul. Krzywa 35, Pi³a tel. (067) , fax (067) Za treœæ og³oszeñ i reklam redakcja nie odpowiada. 11cbo1888 c4 BO01880

3 Powiat wolszty ski. Szkoleniowiec i w a ciciel stan przed s dem? Szkoli bez uprawnieñ We wtorek, 11 kwietnia, publikowaliœmy artyku³ pod tytu³em Szkoli³ bez uprawnieñ. Treœæ materia³u prasowego odnosi³a siê do za alenia jednego z kursantów, który krytycznie odnosi³ siê do dzia³ania jednej ze szkó³ nauki jazdy w Wolsztynie. W trakcie dziennikarskiego œledztwa odkryliœmy, e w szkole tej w charakterze instruktora pracuje osoba, która od ponad 6 lat w ogóle nie ma uprawnieñ niezbêdnych do wykonywania tego zawodu. Zapewne nie bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, i pseudoinstruktor to ojciec w³aœciciela szko³y nauki jazdy. Po publikacji zgromadzonego przez nas materia u, spraw zaj - a si policja oraz Wydzia Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Jak si dowiedzieli my, samo szkolenie bez uprawnie jest wykroczeniem, sprawa si ga jednak g biej. - Wykonujemy obecnie czynno ci pod k tem przest pstwa przeciw wiarygodno ci dokumentów- informuje nadkom. Mariusz Piosik z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Powa anie do sprawy podszed te Wydzia Komunikacji w Wolsztynie, który równie podj odpowiednie kroki. Wszystkich kierowców, którzy w przesz o ci byli kursantami szko y uspakajamy, i nie strac oni prawa jazdy z uwagi na spo- O wikarym wolsztyñskiej parafii jest g³oœno: dyskusje, komentarze i oburzenie- to tylko niektóre reakcje na wieœæ o tym, i wikary robi³ zdjêcia kobietom na ulicach Wolsztyna, które to fotografie póÿniej znalaz³y siê w internecie. Zdj cia tym bardziej bulwersuj ce, bo g ówn rol na nich nie gra y kobiety jako osoby, a ich kobiece wdzi ki. Wolsztyn sta si s awny, poniewa spraw zainteresowa si dziennik Fakt, który w poniedzia ek, 8 maja, opublikowa artyku o ca ej sprawie. Wikary przyzna si, e robi zdj cia, jednak nie przyzna si, jakoby mia je zamieszcza w interecie, t umacz c, e do komputera mia- o dost p wiele osób. Wiary w t umaczenia nie daj jednak Ci, którzy znale li si na stronach witryny internetowej. Rozgorza a równie dyskusja na forum dyskusyjnym Internauci szeroko komentuj spraw. Równie do redakcji naszej gazety trafiaj listy i telefoniczne opinie o sprawie. Zdj cia wykonano bez zgody i wiedzy fotografowanych. Zosta y upublicznione, co narusza zasady poszanowania godno ci osobistej, do której ka dy z nas ma prawo. Fotograf wykona zdj cia sugestywnie, ukazuj c elementy fotografowanych osób, które chcia pokaza (nie b d komentowa ). Osoba fotografa jest osob duchown, która jak gdyby z urz du powinna by stra nikiem moralno- ci. Mnogo zdj wr cz ich seryjno tzw. poszczególne kategorie np. spacerek 1,2 3 itd.; mamu ka, na szkoleniu - wskazuje na co najmniej sprecyzowane zainteresowania fotografa, które nie s hobby chwilowym. Robienie sób funkcjonowania szko y. Spraw nadrz dn jest tutaj zdany przez nich egzamin pa stwowy w Wolsztyn. Plama na parafii - WIKARY PRZENIESIONY Niechlubna s³awa wikarego zdj pod sto em podczas nauk przedma e skich jest chore! Wida fotograf, id c przez miasto, b d c na zakupach czy te na festynie nie my li o niczym innym jak o o dobrym zdj ciu. Takie zachowanie fotografa, który by by napalonym nastolatkiem jest jeszcze wyt umaczalne, ale osoby duchownej- ksi dza, która ma 35 lat jest??? Nie znajduje ulgi w stwierdzeniu, e dobrze, i to tylko zdj cia, bo niektórzy ksi - a to homoseksuali ci czy te pedofile. Psychika ludzka jest nieprzewidywalna i takie zdj cia mog sugerowa ch rozwijania zainteresowa, cho homoseksualizm raczej nie wchodzi w gre... W mojej ocenie s dwie ewentualno ci: g upie, szczeniackie zachowanie sugeruj ce e fotograf nie dorós do pe nionej przez siebie funkcji lub e fotograf wymaga leczenia, bo jego zachowanie uwidacznia fakt, i jest zdominowany przez swoje libido. - czytamy w jednym z listów. Policja nie zajmuje siê spraw¹ Internauci domagaj si sprawiedliwo ci, tego, aby spraw zaj y si odpowiednie s u by. Równie zdaniem osób fotografowanych z amano ich prawo do prywatno ci. - Nie zajmujemy si spraw, bo Wojewódzkim O rodku Ruchu Drogowego. nie dosz o do przest pstwa. Owszem, na witrynie publikowane by y zdj cia kobiet zrobione zapewne bez ich wiedzy i z ukrycia, jednak fotografie te nie zawieraj tre ci pornograficznych. Sprawa budzi wiele emocji i komentarzy. Zg aszaj si do nas kobiety, które rozpozna y si na zdj ciach, ale swych rozcze mog dochodzi na drodze powództwa cywilnego.- mówi nadkom. Mariusz Piosik z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Zostanie przeniesiony Proboszcz Parafii nie chce komentowa ca ej sprawy. Jak nas poinformowa wikary, dekretem biskupa zosta przeniesiony, w chwili obecnej nie ma go w Wolsztyniebierze udzia w rekolekcjach. wtorek, 23 maja 2006 str. 3 Mi dzy nami, facetami Polityka i sport Wydarzenia ostatnich dni - mam tutaj na my li decyzj trenera Paw a Janasa, o tym, kto z polskich pi karzy pojedzie na Mistrzostwa wiata do Niemiec, a raczej, kto NIE pojedzie - natychmiast sk oni y mnie do pewnych przemy le i wywo a y szereg skojarze, z którymi ch tnie podziel si z moimi wiernymi czytelnikami. Mo e zaczn od przemy le, a pó niej przejd do skojarze, bo - jak us ysza em kiedy w jednym z kabaretów - skojarzenia to przekle stwo, wi c mo emy dzi da g ow, jakiekolwiek podobie stwo by o czysto przypadkowe (a rzecz dotyczy a równie wiata polityki przez wielkie P, dlatego lepiej by ostro nym). Zaczn od tego, e podziwiam Janasa i mam do niego wielki szacunek za to, e nie podda si presji rodowisk pi karskich, boiskowych decydentów i-jak pisa a prasa- okaza si ch opem z jajami, podejmuj c w a nie tak, a nie inn decyzj, co do sk adu polskiej reprezentacji. I chocia nie nale do zagorza ych kibiców i - szczerze mówi c - na pi ce za bardzo si nie znam, lubi obejrze mecz i w telewizji, i na ywo, a gdy graj bia o-czerwoni oczywi cie sercem i dusz jestem za nasz reprezentacj ; co by o niej z ego nie powiedzie. Listy mundialowych tzw. pewniaków od dawna kr y y po ró nego rodzaju redakcjach pism sportowych, pojawia y si na ich amach, a w prawie ka dym programie o tematyce sportowej, czy to radiowym, czy telewizyjnym, g o no mówiono o tym, kogo z pewno ci nie zabraknie w sk adzie, a kto mo e okaza si czarnym koniem na li cie Janasa. I co? Wielkie G. Podczas uroczystej gali, na której przedstawiane by y nazwiska zawodników, którzy pojad do Niemiec, zarówno dziennikarze, jak i zaproszeni go cie mieli coraz wi ksze oczy i z niedowierzaniem kiwali g owami, gdy kolejne karty w talii Janasa okazywa y si asami wyci ganymi z r kawa i na nic zda y si od dawna przewidywane zagrania jokerami. I cie pokerowe zagrania roz- o y y na opatki wszystkich, a szczególnie wielkich nieobecnych, których nazwiska dzi ju znamy. Mam al do trenera, czuj si zawiedziony i rozczarowany powiedzia Jerzy Dudek - jeszcze nie tak dawno wychwalany pod niebiosa, a dzi z czarn polewk, która nie bardzo chce przej przez gard o. Gdy zobaczy em, kogo nie ma w polskiej reprezentacji, przysz o mi na my l, e nie jad ch opcy z reklam. Dudek reklamuj cy us ugi firmy telekomunikacyjnej utraci po czenie z reprezentacj, a K os, który poleca rodki przeciwbólowe jednej z firm farmaceutycznych, b dzie móg teraz sprawdzi czy faktycznie dzia aj, bo pewnie g owa go rozbola a, gdy dowiedzia si, e nie jedzie na M. Nie przypominam sobie, by Frankowski co reklamowa, ale to przecie on m.in. przyczyni si do tego, e w ogóle awansowali my. No có...trener Janas, niczym Poncjusz Pi at wypisuj cy na drewnianej tabliczce win Jezusa, zdaje si mówi : Com napisa, napisa em i nie oprze si nawet tym najbardziej krytycznym uwagom. Jak b dzie w Niemczech, zobaczymy. Mam nadziej, e jedynymi emocjami, jakie w zwi zku z tym wielkim sportowym wydarzeniem prze ywali my nie b d tylko i wy cznie wybory sk adu reprezentacji, ale równie jej postawa na boisku w nast pnych odcinkach tego sportowego serialu, który rozpocz si, jak u Hitchcoca. I zosta o mi par s ów na te skojarzenia, o których pisa em na pocz tku. Skojarzenia z polityk. Nie zawsze jest tak, e na polityczne boisko wychodzi zawsze ten sam sk ad. Cz sto jest tak, e polityczne pewniaki nie wchodz do parlamentu. Wyborcy daj szans innym, mniej znanym, chocia Ci pierwsi wydaj si by nie do zast pienia. Nie zawsze premierem zostaje lider zwyci skiej partii, a na boisku nie zawsze kapitanem jest ten najlepszy i najbardziej zas u ony. Nie mo na te mówi w tym przypadku o sfa szowanych wyborach, bo wyborca by jeden i to on skre la nazwiska kandydatów. Mam nadziej, e ci wybra cy sp ac kredyt zaufania dany im przez trenera. Nie licz oczywi cie na to, e dotrwaj do ko ca kadencji Mistrzostw wiata i e Janas (jak prezydent po wyborach) b dzie móg powiedzie : Melduj wykonanie zadania. Które wybory przysporz nam wi cej rado ci i satysfakcji, z których b dziemy bardziej zadowoleni. W chwili obecnej stawiam na Janasa, bo na politycznej murawie postawi bym ju kilka czerwonych kartek i po prostu wyrzuci niektórych graczy z boiska. A e nie ma w reprezentacji Dudka, K osa, Frankowskiego? Tak bywa. Przy ca ej mojej sympatii do Platformy Obywatelskiej i jej liderów - Tusk te mia by prezydentem, a Rokita premierem... Gerard Tomiak

4 str. 4 wtorek, 23 maja 2006 Wolsztyn Kradzie w szatni W czwartek, 4 maja, w Wolsztynie dosz o do kradzie y. Nieustalony dot d sprawca, z otwartej szatni zak adu stolarskiego znajdujacego si na terenie miasta, dokona kradzie y telefonu komórkowego SONY ERICSSON K700i. Warto skradzionego telefonu oszacowano na oko o 500 z. Post powanie w tej sprawie prowadzi wolszty ska policja. Karpicko W³amanie do biura W czwartek, 11 maja, w Karpicku przy ulicy Podgórnej, mia o miejsce w amanie do jednego z biur firmy maj cej siedzib w tej miejscowo ci. Nieznany sprawca skrad pieni dze w kwocie 720 z otych. Okoliczno ci zdarzenia bada Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie. Wolsztyn- ody Okradziony przez autostopowicza? W pi tek, 12 maja, kierowca Fiata Pandy, jad c z Wolsztyna do odynia, zabra na na stopa m odego m czyzn. Fakt ten najprawdopodobniej nie pozostaje bez znaczenia, poniewa po tym jak autostopowicz wysiad, kierowca stwierdzi fakt kradzie- y portfela z zawarto ci dokumentów i gotówki. Spraw zajmuje si policja, która bada okoliczno ci zdarzenia. Powiat Wolsztyn. Nie ma usprawiedliwienia- nadkom. Mariusz Piosik apeluje W³¹cz myœlenie Je eli kierujesz pojazdem w stanie po u yciu alkoholu lub podobnie dzia³aj¹cego œrodka, maksymalne zagro enie œrodkiem karnym i kar¹ to zakaz prowadzenia pojazdów do trzech lat oraz do 30 dni aresztu, albo grzywna do z³. Je eli kierujesz pojazdem w stanie nietrzeÿwoœci lub œrodka odurzaj¹cego, maksymalne zagro enie œrodkiem karnym i kar¹ to zakaz prowadzenie pojazdów do lat 10 oraz pozbawienie wolnoœci do 2 lat i grzywna do z³. Je eli spowodowa³eœ wypadek drogowy ze skutkiem œmiertelnym bêd¹c pod wp³ywem alkoholu lub œrodka odurzaj¹cego, maksymalne zagro enie œrodkiem karnym i kar¹ to zakaz prowadzenie pojazdów na zawsze oraz pozbawienie wolnoœci do lat 12 i grzywna do z³.- tak przedstawia siê swoistego rodzaju hierarchia kar za kierowanie pod wp³ywem alkoholumówi nadkom. Mariusz Piosik. Kiedy wykroczenie a kiedy przestepstwo? W Polsce dopuszczalny poziom st enia alkoholu we krwi kierowcy wynosi do 0,2 promila. zawarto alkoholu we krwi o st - eniu od 0,2 promila do 0,5 promila, okre la sie jako stan po u yciu alkoholu. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po uzyciu alkoholu jest wykroczeniem. Gdy st enie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, wówczas jest to stan nietrze wo ci- to ju jest przestepstwo!!!- mówi nadkom. Mariusz Piosik. Nie jesteœ w stanie oceniæ wp³ywu alkoholu na swój organizm, wiêc nie próbuj! - Nawet najmniejsza ilo spo ytego alkoholu wp ywa na zdolno ci kierowania pojazdem. Alkohol wyd u a czas reakcji, pogarsza koordynacj ruchów, powoduje pogorszenie wzroku, ogranicza pole widzenia, powoduje b dn ocen odleg o ci i szybko ci, znacznie obni a samokontrol i koncentracj, powoduje b dn ocen w asnych mo liwo ci. Alkohol zwi ksza poczucie pewno ci siebie, co w konsekwencji prowadzi do podejmowania ryzykownych decyzji. To zwi ksza niebezpiecze stwo wszystkich u ytkowników dróg. Prowadz c pojazd po wypiciu alkoholu, zwi ksza si ryzyko spowodowania miertelnego wypadku. Nie ma adnej metody, która pozwala aby okre li ilo alkoholu, jak mo na wypi, aby nie przekroczy dozwolonej zawarto ci we krwi (0,2 promila) oraz nadal prowadzi bezpiecznie! Rozk ad alkoholu zale y od wagi, p ci, wieku i metabolizmu, oraz od poziomu stresu, najedzenia, ilo ci i rodzaju spo ytego alkoholu. Jedyne bezpieczne rozwi zanie to nie pi, je eli planuje si prowadzi i nigdy nie proponowa alkoholu osobie, która zamierza prowadzi - mówi nadkom. M. Piosik. Picie alkoholu i kierowanie pojazdem- nigdy nie ³¹cz tych czynnoœci! - Co roku w Polsce prawie osób ginie lub zostaje ci ko rannych w wyniku wypadków spowodowanych przez nietrze wych uczestników ruchu drogowego. Nietrze wi kierowcy s sprawcami a 10% wypadków. Je li planujesz si picie alkoholu- nie prowad!. Lepiej zamówi taksówk, skorzysta z transportu publicznego, zosta na noc lub zabra si z osob, która nie pi a.- radzi nadkom. M. Piosik. Konsekwencje prowadzenia po spo yciu alkoholu - Co roku w Polsce oko o kierowców zostaje skazanych za kierowanie pod wp ywem alkoholu. Nie trzeba uczestniczy w kolizji czy wypadku drogowym, eby policja sprawdzi a poziom alkoholu w krwi. Je eli zostanie si skazanym za kierowanie w stanie nietrze wo- ci to figuruje si w rejestrze skazanych. Je- eli spowoduje si wypadek ze skutkiem miertelnym mo na straci prawo jazdy na ca e ycie!- ostrzega nadkom. M. Piosik. Nastêpnego dnia rano Je li si pi o, to nast pnego dnia mo na by nadal pod wp ywem alkoholu, po mimo tego, e si wstanie i czuje si dobrze, mo na nie by w odpowiedniej kondycji, aby prowadzi pojazd. Alkohol we krwi wci mo e przekracza dozwolony poziom. Potrzeba czasu, eby alkohol zosta usuni ty z organizmu. Nie pomo- e wie e powietrze, ani prysznic, ani fili anka kawy, ani adna inna metoda. W ten sposób mo na jedynie si od wie y, ale nie zmieni poziomu alkoholu we krwi. Nie ma usprawiedliwienia - Zatrzymani nietrze wi kierowcy cz sto si t umacz, najcz - ciej jest to: napi em si, ale by o to kilka godzin temu - nawet ma a ilo alkoholu mo e spowodowa senno, pogorszenie zdolno ci kierowania. Czuje si dobrze, wi c mog prowadzi - alkohol powoduje b dn ocen w asnych mo liwo ci, nie ma adnej potwierdzonej naukowo metody, która pozwala aby trafnie oceni wp yw ró nych dawek alkoholu na organizm i zmys y. Wypi em tylko jedno piwo - niezale nie od rodzaju alkoholu, nawet ma a dawka wp ywa na zdolno prowadzenia pojazdu. Wiem, ile mog wypi i potem prowadzi - alkohol zaburza wyczucie odleg o ci i pr dko ci, opó nia reakcj kierowcy, wyd u- a czas hamowania. Nie mam daleko do domu - du o wypadków z udzia em nietrze wych kierowców zdarza si w trakcie pierwszych pi ciu kilometrów. Pojad wolno i ostro nie - jazda po spo yciu alkoholu zawsze jest niebezpieczna, alkohol obni a koncentracj. Wiele razy prowadzi em po alkoholu i nic si nie sta o, wi c dlaczego mia oby si co sta teraz? - nikt nie jest w stanie kontrolowa ryzyka, nikt te nie spodziewa si tragedii, która przychodzi nagle. Nigdy nie pij, je li masz zamiar prowadzi!- apeluje nadkom. Mariusz Piosik. Przem t Promilowa jazda W niedziel, 7 maja, w Przem cie, oko o godziny policjanci Posterunku Policji w Przem cie zatrzymali do kontroli drogowej kieruj cego samochodem marki VW JETTA 22- letniego mieszka ca tej miejscowo ci. Wynika badania na zawarto alkoholu w wydychanym powietrzu wyniós 0,9 promila alkoholu. Karpicko Dyskotekowy wandal? Do zniszczenia zaparkowanego samochodu dosz o w sobot, 13 maja. Nieznany jeszcze sprawca wybi tyln szyb VW Polo, lamp oraz uszkodzi b otnik. Warto strat powsta ych w skutek dzia ania wandala oszacowano na oko o 400 z otych. Spraw zajmuje si wolszty skam policja. Kopanica Okradli auto O pechu mo e mówi mieszkaniec Kopanicy, który zaparkowa swój samochód ci arowy na terenie ubojni drobiu w tej miejscowo ci. Nieznany sprawca ukrad reflektory i lampy halogenowe auta. Warto strat oszacowano na oko o trzy tysi ce z otych. Spraw zajmuj si funkcjonariusze wolszty skiej policji.

5 wtorek, 23 maja 2006 str. 5 Pocz¹tek maja zaskoczy³ mieszkañców Sulechowa i okolic bulwersuj¹c¹ wiadomoœci¹ o procederze, który mia³ miejsce w sulechowskim punkcie szczepieñ. Sprawa wzbudzi³a wiele emocji przede wszystkim dlatego, i ofiarami pielêngniarskiego procederu pad³y dzieci i ich nieœwiadomi rodzice. Rodzice, id c na obowi zkowe szczepienia dzieci, otrzymywa y propozycj, aby zast pi trzy rodzaje szczepie refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jednym, które by o p atne. Szczepionka kosztowa a 120 z. Stoj c przed wyborem czy maluch ma by k uty trzy razy, czy za 120 z oty tylko raz- du o rodziców wola o zap aci. Nie by- oby w tym nic z ego, gdyby nie fakt, i piel gniarka kasowa a pieni dze za p atny specyfik, a dzieci rzeczywi cie szczepione by y szczepionk refundowan przez NFZ i tylko na jedn z chorób. - Chodzi o szczepienia przeciw ksztu cowi, b onnicy i Adamowo. Sceny jak z filmu CBŒ w akcji! Sceny, jak z filmu rozegra³y siê w œrodê, 17 maja, w Adamowie. Rano, pod jeden z domów w tej miejscowoœci, podjecha³y auta, z których wybiegli uzbrojeni mê czyÿni w kominiarkach. Jak wynika z relacji okolicznych mieszka ców, wkroczyli oni do jednego z domów i najpierw wyprowadzili kobiet, któr nast pnie przykuli do ogrodzenia. Nast pnie w kajdankach wyprowadzono m odego m czyzn, wsadzono go do samochodu, który szybko odjecha. Jak si nieoficjalnie dowiedzieli my, zatrzymany m czyzna wynajmowa dom w Adamowie. t cowi; zamiast nich dzieci zaszczepione by y jedn szczepionk przeciw chorobie Hainnego- Medina- informuje Komisariat w Sulechowie. Zatrzymano najpierw 40- letni mieszkank Sulechowa, piel gniark punktu szczepie, której zarzuca si, i by a pomys odawczyni oszustwa. Nast pnego dnia zatrzymano kolejn 40- letni piel gniark, która wspó pracowa a z pierwsz kobiet, dokonuj c fa szowania dokumentacji lekarskiej. Kobiety przyzna y si do winy. Wobec pierwszej zastosowano areszt tymczasowy. Kobiety dosta y zarzuty oszustwa, fa szowania dokumentów oraz zagro enia ycia i zdrowia. Kobietom grozi nawet do o miu lat pozbawienia wolno ci- informuje Komisariat w Sulechowie. Pracodawca piel gniarekspó ka NZOZ Przychodnia Lekarska w Sulechowie- wyda o wiadczenie, w którym czytamy- W zwi zku z zaistnia sytuacj czekamy na jakiekolwiek rozwi zania sprawy z prokuratury. Je eli wobec dwóch pa potwierdz si zarzuty odno nie nieprawid owo przeprowadzanych szczepie, sami naprawimy b d. Powiadomimy wtedy o wszystkim pacjentów. W tej sprawie mamy ju umówione spotkanie z krajowym konsultantem do spraw szczepie w Poznaniu. Nie okre lono jak na razie skali oszustwa tzn. dok adnej liczby dzieci (nieoficjalnie mówi si o kilkuset ), które nie zosta y prawid owo zaszczepione. Niebezpiecze stwo tej sytuacji jest du e poniewa w przypadku zachorowania dziecka np. na ksztusiec, dziecku, które trafia do lekarza, a ma zanotowane szczepienie przecie tej chorobie, lekarz mo e nie postawi w a ciwej diagnozy, a co za tym idzie zastosowa niew a ciwe leczenie, w konsekwencji mo e mie to tragiczne skutki. Jak wynika z oficjalnego komunikatu rzeczniczki Wojewódzkiej Komendy Policji we Wroc awiu, dzia ania w Adamowie by y konsekwencj prowadzonego ledztwa. Zatrzymany m czyzna to mieszkaniec województwa wielkopolskiego, który by ju wcze niej podejrzany o przynale no do zorganizowanej grupy przest pczej i handel narkotykami. Jak poinformowa a nas Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie, nie zajmuj si oni t spraw, Prowadzi j Centralne Biuro ledcze we Wroc awiu. Centralne Biuro ledcze powo ano w lutym 2000r. na wniosek Komendanta G ównego Policji, za zgod Ministra Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji. CB stworzone na wzór ameryka skiego FBI, powsta o z po czenia Biura do walki z przest pczo ci zorganizowan oraz Biura ds. narkotyków Komendy G ównej Policji. Po czono te dwa organy ze wzgl du na ten sam przedmiot zainteresowania (gangi), ten sam sposób pracy (inwigilacja, rozpracowywanie), identyczne instrumenty prawne ( wiadek koronny, zakup i przesy ka), agentura w najgro niejszych gangach, wspólne operacje zagraniczne, wspólna baza analityczno-informatyczna. Centrala zajmuje si m.in. takimi aspektami zwi zanymi z grupami przest pczymi jak: terror, bro, materia y wybuchowe, haracze, produkcja, handel i przemyt narkotyków, korupcja, pranie brudnych pieni dzy, afery bankowe i gie dowe. Struktura Centralnego Biura ledczego to: Wydzia Kryminalny, 2 Wydzia y Narkotykowe, Wydzia Analityczny, Techniki Operacyjnej, Ochrony wiadka (wydzia ten skupia grup oko o stu policjantów organizuj cych kryjówki, konwoje i dojazd do s dów gangsterów, którzy w zamian za darowanie win zeznaj przeciwko swoim kamratom z gangów. Szkoleni s przez wybitnych specjalistów z zakresu ochrony wiadków z USA, Anglii, W och i Francji. Do ich zada nale y m.in. ochrona osobista wiadka, jego przeprowadzka do innego miasta lub kraju, zmiana nazwiska i to samo ci) oraz Zespó Operacji Specjalnych. W Katowicach Warszawie znajduj si Zarz dy i Wydzia y CB, natomiast w Zielonej Górze, Cz stochowie, Radomiu, P ocku, Suwa kach, Toruniu, Nowym S czu, Bielsku-Bia ej i Wa brzychu - zespo y. Funkcjonariusze CB to m.in. s uchacze szkó policyjnych w Szczytnie i Legionowie. Ucz si intensywnie j zyków obcych, przechodz szkolenia w USA, Niemczech, wspó pracuj ze s u bami specjalnymi wielu pa stw np. FBI. W CB s u równie kobiety. Bior one udzia w ryzykownych akcjach, wyposa one w kamizelki kuloodporne i kominiarki. Przechodz szkolenie w oddzia ach antyterrorystycznych oraz uczestnicz w kursach medycznych. Dyrektorem Biura zostaje m odszy inspektor Andrzej Borek w s u bie od 1971 roku. Pierwszym sukcesem CB by o rozbicie ( r.) zorganizowanej grupy przest pczej, która zajmowa a si przemytem spirytusu na olbrzymi skal. W akcji wzi a udzia policja w oska, niemiecka i polska. ( ród o: Obra Na podwójnym gazie W pi tek, 12 maja, policjanci Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, zatrzymali do kontroli drogowej w Obrze, na ulicy Cmentarnej, 53- letniego rowerzyst. M czyzna poddany badaniu na obecno alkoholu okaza si by nietrze wy- mia 3,29 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo wobec m czyzny s d ju wcze niej orzek zakaz prowadzenia pojazdów. Sprawa z pewno ci znajdzie swój fina w s dzie. Strady. Mochy Promilowy kolarz W pi tek, 12 maja, policjanci zatrzymali do kontroli 52- letniego mieszka ca Stradynia, który jecha rowerem,maj c w sobie niespe na promil alkoholu. Dzie pó niej, w sobot 13 maja, policja skontrolowa a rowerzyst w stroju kolarskim, który w godzinach nocnych jecha ulic w Mochach. 21- letni m czyzna poddany badaniu na obecno alkoholu wydmucha niespe na trzy promile alkoholu. Wolsztyn W³amania do piwnic W ostatnim czasie nasili y si przypadki w ama do piwnic. W czwartek, 11 maja, przy ulicy Garbarskiej, upem piwnicznego z odzieja pad rower górski. Policja apeluje do mieszka ców powiatu o lepsze zabezpieczanie swoich piwnic. - Warto zamontowa solidne zabezpieczenia i porozmawia ze swoimi s siadami o bezpiecze stwie w miejscu zamieszkania, o zachowaniu s siedzkiej czujno ci. Nie eksponujmy przechowywanego przez siebie warto ciowego sprz tu w piwnicy. Bacznie obserwujmy obce osoby przebywaj ce na klatce schodowej. W blokach posiadaj cych domofony, zawsze zamykajmy drzwi, nauczmy te tego dzieci. Nie wpuszczajmy równie osób bli ej nam nieznanych. Je eli zauwa ymy cokolwiek, co budzi nasz niepokój- dzwo my na policj - mówi nadkom. Mariusz Piosik. Sulechów Okradziony w barze Alkohol szkodzi- wie to ka dy, ale dobitnie przekona si o tym klient jednego z barów w Sulechowie. M czyzna, popijaj c alkohol w barze, zosta okradziony. Nieznany sprawca zabra m czy nie saszetk.w jej wn trzu by a kwota 500 z otych oraz 100 euro. Z odzieja szukaj funkcjonariusze Komisariatu w Sulechowie. Podmokle Udawa³ biznesmena Na tys. zosta oszukany mieszkaniec Podmokli, który przekaza towar swojej firmy m czy nie, mieszka cowi Kargowej, podaj cemu si za przedsi biorc prowadz cego w asna firm. M czyzna nie posiada adnej firmy, za towar nie zap aci i nie odda go- towar zosta przez niego przyw aszczony. Spraw zajmuje si teraz policja.

6 str. 6 wtorek, 23 maja 2006 Wolsztyn. Wyniki ankiety dotycz cej przemocy w szko ach Rodzicu! SprawdŸ, czy Twoje dziecko jest bezpieczne Ruszy³a akcja dzienników regionalnych Szko³a bez przemocy. eby zbadaæ poziom przemocy w wolsztyñskich placówkach, odwiedziliœmy trzy z nich. Ankietê przygotowan¹ pod okiem mgr Joanny Saniuk z zielonogórskiej poradni psychologiczno- pedagogicznej wype³ni- ³o 118 uczniów. Ankieta dotyczy a nie tylko pozio- mu bezpiecze stwa w szko ach, ale równie sprawdzi a wiadomo i wra liwo dzieci. O wyj tkowo brutalnym sposobie chrzczenia pierwszaków przez uczniów starszych klas wie co pi ty ucze, ale tylko co setny uwa a go za anomali. Prawie jednej trzeciej uczniów skradziono w szkole jaki przedmiot- zazwyczaj pieni dze, telefony komórkowe, bi uteri. By mo e dobrym rozwi zaniem by o by wprowadzenie do statusu szkó pomys u brytyjskiej o wiaty- by uczniowie nie mogli przynosi do szko y kwot wy szych ni okre lona. Co ciekawe, jedna czwarta ankietowanych twierdzi, e w ich szko ach nie s prowadzone zaj cia pozalekcyjnych- tymczasem, jak sprawdzili my, odbywaj si one wsz dzie. O obszerniejszy komentarz poprosili my pani pedagog Ew Tomiak z Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie. Poni ej prezentujemy wyniki ankiety. Alex 1. Czy kiedykolwiek ukradziono Ci w szkole jaki przedmiot?2. Czy Twoim zdaniem na przerwach w Twojej szkole jest bezpiecznie? 3. Czy na przerwach w Twojej szkole dy uruj nauczyciele? 4. Czy w Twojej szkole s miejsca, których ze wzgl dów bezpiecze stwa nale y unika? 5.Czy by e kiedy przez kogo straszony, popychany, pobity? tak 23,3% nie 45% nie, ale s ysza em o takiej sytuacji 15% nie, ale by em wiadkiem takiej sytuacji 15,8% 10. Czy w Twojej szkole s prowadzone zaj cia pozalekcyjne? tak 73,2%, w tym: wiem, e s, ale nie wiem, jakie 20,1% zaj cia sportowe 20,1% kó ka naukowe (historyczne, chemiczne, giologiczne, matematyczne) 18,7% artystyczne (teatralne, plastyczne) 10,1% wolontariat 2,1% j zykowe 2,1% nie 25,7%, w tym: nie s prowadzone, poniewa : brak inicjatywy ze strony uczniów 2,9% brak inicjatywy ze strony nauczycieli 1,4% brak funduszy 2,9% zaj nie ma 4,3% nie wiem, czy s 10,7% nie interesuje mnie to 2,9% Mgr Ewa Tomiak, pedagog. Sonda pokazuje, i do cz sto zdarzaj si kradzie e. Ale prosz pami ta, e okazja stwarza z odzieja- gdyby uczniowie nie przynosili do szko y telefonów komórkowych lub oddawali je nauczycielom (np. na czas lekcji wychowania fizycznego), poziom kradzie y by by du o mniejszy. Wyniki ankiety pokaza y, e nauczyciele dobrze wywi zuj si ze swoich obowi zków, i to bardzo cieszy. Na przerwach uczniowie czuj si raczej bezpiecznie, cho martwi obecno miejsc, których musz unika - s to m.in. m skie toalety- postrach pierwszoklasisów. Prawie po owa uczniów nie reaguje na akty przemocy- zamiast próbowa za agodzi spór lub zawo a którego z nauczycieli- cho trzeba przyzna, e ten pomocny odsetek jest znaczny, jednak dominuje znieczulica. Wandalizm w szko ach jest powszechny, trzeba mu zapobiega na bie co- poprzez apele, odpowiednie konsekwencje dla winnych, ale równie w drodze rozmowy o przemocy, a tak e odpowiednich programów, np. Bezpieczna szko a - prowadzonego w ca- ej Polsce z do du ym powodzeniem. Wolsztyn. Gmina chce przej obiekt Problemowy dworzec Od dawna gmina Wolsztyn prowadzi rozmowê z Polskimi Kolejami Pañstwowymi w sprawie przejêcia budynku dworca kolejowego. Cel, jaki przyœwieca gminie, to poprawienie estetyki budynku, który w obecnym czasie jest chlub¹ miasta, tym bardziej i kolejowe tradycje i has³o Wolsztyn pod Par¹ jest domen¹ miasta. Mimo dobrych ch ci miasta, sprawa nie jest atwa do rozwi zania, poniewa Polskie Koleje Pa stwowe s trudnym negocjatorem. Na pocz tku PKP deklarowa o, i budynek zostanie bezp atnie przekazany na rzecz miasta. Nieodp atnie- za zaleg o ci podatkowe PKP, gmina przej a budynek o charakterze administracyjno warsztatowym, w którym do ko ca tego roku- jak informuje Barbara Maruszczek, maja powsta mieszkania komunalne. Po tym fakcie przekazania wrócono do tematu dworca. Na tym etapie sprawy ju nie by o atwo. Okaza o si, e jest konieczna zgoda wojewody. Dodatkowo Zak ad Gospodarki Nieruchomo ciami okre li warunki, które musz by spe nione m.in. zachowanie funkcji obs ugi pasa erskiej. Zaproponowano wi c trójporozumienie (gmina- ZGN- Kontrahent) w my l którego, kto kupi by dworzec aby prowadzi tam dzia alno gospodarcz, czego gminie nie wolno. Gmina pozytywnie odnios a si do pomys u, poniewa pomo e to w sfinalizowaniu remontu budynku. Obecnie trwa inwentaryzacja maj tku. Po zako czeniu tych czynno ci budynek dworca b dzie wystawiony na przetarg. 8. Czy w ostatnim roku w Twojej szkole wydarzy o si co, co Ci zbulwersowa o, np. pobicie, kradzie itp.? tak 27%, w tym: pobicie, zastraszanie 8,5% kradzie dzienników 8,5% kradzie telefonów komórkowych, pieni dzy 7, 6% w amanie do szko y 0,8% chrzest kota, tzw. sp uczka 0,8% nie 72% (alex_przemoc6) 9. Jak sp dzasz czas pozaszkolny? chodz na zaj cia pozalekcyjne- j zyki obce, nauka gry na instrumencie, taniec 41,4% uprawiam sport 27,6% wychodz z przyjació mi 44,8% gram w gry komputerowe 4,5% czytam, s ucham muzyki 2,2% nic nie robi 10,4% Rakoniewice. Parking s u y Tylko tak wypowiadaj si mieszka cy Rakoniewic o placu vis a vis cmentarza, na którym powsta parking dla kilkudziesi ciu pojazdów. Miejsce, w którym powsta parking, samorz d uzyska od Agencji W asno ci Rolnej Skarbu Pa stwa. Niestety, nie ca y plac vis avis cmentarza, tylko jego cz, bowiem na pozosta ym terenie ci sprawy roszczeniowe. Samorz d wydzier awi od AWRSP pozosta cz ci terenu i zagospodarowa go, jako zwyk y teren zielony, by nie odstawa estetyk od reszty placu. Ca o prac zamkn a si w kwocie ok.250 tysi cy z otych. GT 9.Jak sp dzasz czas oozaszkolny? chodz na zaj cia pozalekcyjne- j zyki obce, nauka gry na instrumencie, taniec 11,4% uprawiam sport 27,6% wychodz z przyjació mi 44,8% gram w gry komputerowe 4,5% czytam, s ucham muzyki 2,2% nic nie robi 10,4% 6. Je li jeste wiadkiem przemocy, jak na ni reagujesz? 7. Czy pierwszaki s chrzczone w jakikolwiek inny (brutalny, pokarzaj cy...?) sposób przez uczniów klas starszych ni na chrzcie kota? tak 51,1%,,konkurencje odbywaj ce si w toaletach to surfing - zamiast deski surfingowej u ywa si klozetowej, sp uczka - starsi uczniowie wk adaj g ow pierwszaka do muszli i sp ukuj wod, udawanie jazdy samochodem 19,9% zapa ka - pierwszak mierzy zapa k parapet, boisko, awk ;17,3% pierwszak biegnie po szkole/ boisku w przebraniu/ w kasku/ w masce przeciwgazowej 8,3% biedronka - pierwszak (obowi zkowo z plecakiem na plecach) biegnie korytarzem, zderza si ze cian, upada na plecy i udaje, e nie mo e wsta 3,3% publiczne wy miewanie si 1,6% nie 48,7% Nie to samo miejsce Jeszcze w marcu tego roku plac wygl da w a nie tak. Dzisiaj parkuj tu samochody, jest po o ona adna kostka pozbrukowa, a wokó zieleni si zadbany trawnik.

7 Wolsztyn Fa³szywe pieni¹dze W czwartek, 4 maja wolszty ska policja zosta a poinformowana przez pracownika- kasjerk Banku Gospodarki ywno ciowej S.A. o fakcie ujawnienia banknotu o nominale 100 z, który nosi znamiona falsyfikatu. Banknot pochodzi z wp aty na konto. ród a pochodzenia banknotu jak na razie nie ujawniono. Spraw zajmuje si policja. Wolsztyn Uwaga na rowery W pi tek, 5 maja, mia o miejsce w amanie do jednej z piwnic w Wolsztynie. Nieznany sprawca po uprzednim przeci ciu k ódki, dokona kradzie y roweru typu sk adak. Warto skradzionego roweru oszacowano na 325 z. Policja apeluje o lepsze zabezpieczanie piwnic, s one bowiem atwym upem dla z odziei. Czasami warto przechowywanych w piwnicy rzeczy jest mniejsza ni warto strat jakie mog powsta wskutek w amania. wtorek, 23 maja 2006 str. 7 Obra. mier przeszkodzi a mu w doje dzie do domu Kierowca nie mia³ szans Do tragicznego wypadku dosz³o w niedzielê, 14 maja. W Obrze, na wylocie w kierunku Œwiêtna, na ³uku drogi dosz³o do wypadku. Oko³o godziny 14.30, z nieustalonych przyczyn, kierowca samochodu marki Renualt letni mieszkaniec Nowej Obry, wjecha³ pod jad¹cy z przeciwka samochód Star, którym jechali o³nierze jednostki w Œwiêtoszowie na poligon w Poznaniu. Kierowca osobówki nie prze y. Miejsce wypadku zabezpiecza a Ochotnicza stra po arna z Obry oraz o nierze, którzy jechali ci arówk. Droga by a zablokowana oko o dwie godziny. Policja bada okoliczno ci zdarzenia. Ze wst pnych ustale wynika, e do wypadku dosz o z winy kierowcy osobówki, który z niewiadomych przyczyn zjecha na przeciwleg y pas ruchu. Obra Nocna kontrola Wida niektórzy kierowcy s dz, i pod os on nocy mo na ukry wiele rzeczy... Pomyli si kierowca, który jecha w Obrze oko o godz Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie zatrzymali do kontroli drogowej kieruj cego samochodem marki OPEL ASTRA 20- letniego mieszka ca Wolsztyna. Wynik badania na zawarto alkoholu w wydychanym powietrzu wyniós 0,65 promila alkoholu. T oki Rowerem na gazie Oko o godziny policjanci Zespo u Patrolowo - Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, zatrzymali do kontroli drogowej w T okach kieruj cego rowerem, mieszka ca tej miejscowo ci. Wynik badania na zawarto alkoholu w wydychanym powietrzu wykaza, i m czyzna mia w sobie 2,48 promila. Na najbli szej sesji Rady Gminy w Wolsztynie, która odbêdzie siê w czwartek, 25 maja, radni maja podj¹æ decyzjê w sprawie odwo³ania sekretarza gminy- Jana S³omiñskiego. Terminem odwo³ania ma byæ dzieñ 30 czerwca 2006 roku. Powiat Wolsztyn. Warto zna swoje prawa Pracownik ma prawa! Z inicjatywy Starosty Wolsztyñskiego Ryszarda Kurpa oraz Prezesa Wolsztyñskiej Izby Gospodarczej Jerzego Gintrowicza w dniu 10 maja 2006r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, odby³o siê spotkanie informacyjne z Okrêgowym Inspektorem Pracy z Poznania- Krzysztofem Fiklewiczem oraz G³ównym Specjalist¹ i Rzecznikiem Prasowym Okrêgowego Inspektoratu Pracy- Jackiem Strzy ewskim. Spotkanie otworzy wicestarosta Jan Kusiak oraz Pre- Wolsztyn. B d g osowa odwo anie sekretarza gminy Sekretarz odejdzie? Ju na najbli szej sesji radni b d rozpatrywa projekt odwo ania sekretarza gminy. Projekt uchwa y w tej sprawie zosta przed o ony radnym z uwagi na z o ony przez Jana S omi skiego wniosek w sprawie przej cia na emerytur w dniu 1 lipca 2006 roku. W zwi zku z tym, burmistrz Andrzej Rogozi ski wniós o odwo anie go z zajmowanego stanowiska. Przypomnijmy, i przed ostatnie trzy i pó roku Jan S omi ski pe ni funkcj sekretarza gminy, w samorz dzie poprzedniej kadencji by burmistrzem Miasta i Gminy Wolsztyn. zes Wolszty skiej Izby Gospodarczej Jerzy Gintrowicz. Powitali zaproszonych pracodawców, przedstawicieli przedsi biorstw, prowadz cych szkolenie oraz zach cili do uwa nego s uchania i dyskusji po wypowiedziach przedstawicieli Inspektoratu Pracy. Spotkanie cieszy o si du ym zainteresowaniem. W prelekcji udzia wzi o ponad 50 pracodawców i przedstawicieli firm z terenu powiatu.- informuje starostwo. Pierwsz cz spotkania po wiecono przedstawieniu typowych przyk adów wykrocze przeciwko prawom pracy pracownika wykrywanych podczas kontroli Inspektorów Okr gowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, przestrzeganiu przepisów prawa pracy, a w szczególno ci zapewnieniu pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Okr gowy Inspektor Pracy Krzysztof Fiklewicz udzieli cennych wskazówek dotycz cych kontroli, przedstawi co ma ona na celu, jak przebiega, podkre li m.in. zasady, jakimi kieruj si inspektorzy podczas kontroli, jakie sankcje gro w przypadku nie usuni cia nieprawid owo ci stwierdzonych w trakcie kontroli (w wyznaczonym terminie). W dalszej cz ci spotkania zosta poruszony temat dotycz cy najcz ciej ujawnianych narusze, nieprawid owo- ci przepisów prawa pracy dotycz cych w szczególno ci nawi zywania i rozwi zywania umów o prac, wynagrodze za czas pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, a tak e omówiono w skrócie obowi zuj ce przepisy BHP. Prowadz cy podkre lili równie, i powa ny problem stanowi anonimowe skargi pracowników na swoich pracodawców, które stanowi ponad 16% wszystkich zg aszanych skarg i za ale. Wszystkim zainteresowanym prowadz cy udzielali rzetelnych i fachowych porad, odpowiadali na pytania zadawane przez przedstawicieli firm, by równie czas na indywidualne konsultacje.- informuje starostwo.

8 str. 8 wtorek, 23 maja 2006 Wolsztyn. Dlaczego wyci to drzewa przed przychodni lekarsk Co z drzewami? Poruszaj¹c¹ dyskusjê zapocz¹tkowa³a radna Bogus³awa Tuchocka podczas ostatniej sesji Rady Gminy. Radna zada- ³a pytanie odnoœnie zauwa alnego znikania kilkudziesiêcioletnich drzew w terenu miasta, w odniesieniu do tych ostatnio œciêtych przed budynkiem przychodni lekarskiej. Radna zauwa y a, i niepokoi j fakt znikania dorodnych drzew z terenu miasta, tym bardziej, i te wyci te przed przychodni (s dz c po pozosta ym pniu) nie nale a y do chorych. Dlaczego wi c miasto pozbywa si pomników zieleni? Burmistrz Andrzej Rogozi ski odda w tej sprawie g os Barbarze Matuszczak, która wyja ni a, e drzewa te musia y by ci te z uwagi na zagro enie dla zdrowia i ycia ludzi, które stwarza y ich ami ce si konary. Odpowied ta nie usatysfakcjonowa a jednak B. Tuchockiej. Zapyta a wi c, czy dokonano nowych nasadze zgodnie z ustaw W tej kwestii odpowiedz nie by a ju taka oczywista, poniewa zdaniem B. Matuszczek nasadzenia s, ale w jakiej ilo ci i gdzie- na to pytanie bez si gni cia do dokumentacji odpowiedzie si nie da o. Odpowiedzi nie znali równie radni, którzy z zainteresowaniem przys uchiwali si dyskusji. Jak uda o nam si dowiedzie, nowymi drzewami mi dzy innymi obsadzana jest cie ka rowerowa z Wolsztyna do Powodowa, jednak faktem jest, e je eli chodzi o miasto Wolsztyn, to nasadze nie by o wiele. Siedlec. Mieszka com gminy nie b dzie si nudzi Maryla w Siedlcu Powiat Wolsztyn. Dla przedszkolaków i uczniów Europejska Akademia Ekologii Zarz¹d Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra zaprosza do udzia- ³u w realizowanym przez siebie programie edukacyjnym pn.: Europejska Akademia Ekologii uczy segregowaæ odpady opakowaniowe - zadanie: Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii. - Program ten opracowany zosta przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Zwi zków Gmin i jest realizowany na terenie 6 zwi zków. Program ten, w cz - ci dotycz cej naszego Zwi zku, wspó finansowany jest przez: Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Gmin Przem t, Gmin Siedlec, Gmin Wolsztyn.- pisze w imieniu zarz du Krzysztof Piasek. - W ramach zadania Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii organizowane s zielone warsztaty edukacji ekologicznej, przeznaczone dla przedszkolaków, uczniów szkó podstawowych i gimnazjalnych, cz onków szkolnych kó przyrodniczych oraz m odych ekologów. W trakcie organizowanych w ramach warsztatów wycieczek, specjalnie przeszkole- - Du e sieci handlowe maj ochot na zawarto portfelinapisa o do nas czytelniczka. Chodzi o budow w Wolsztynie przy ulicy Dworcowej kolejnegopi tego ju marketu. Niedawno otwarty zosta kolejny dyskont Biedronka tu przy wiadukcie, a ju najprawdopodobniej pod koniec czerwca oddany zostanie do u ytku kolejny markettym razem sieci Intermarche. Lokalizacj sklepu b dzie s siedztwo nowo otwartej Biedronki. Planowana wielko nowego marketu to oko o 600 mkw. Powstanie te parking na kilkadziesi t aut. To nie koniec marketowego rozwoju na pozwolenia czekaj jeszcze dwa Wolsztyn. Powstaje kolejny market ni przewodnicy ekolodzy, g ównie poruszaj problem narastaj cej ilo ci odpadów opakowaniowych i ucz ich segregacji. Samo mówienie, e trzeba segregowa nie wystarczy. St d te pomys, e tylko ten z nas, kto pozna przyrod jak najmniej zmienion przez cz owieka, b dzie umia stan w jej obronie i rezygnuj c z wygodnictwa zacznie segregowa domowe mieci. Wyprawy w poszukiwaniu Ekolandii maj te u wiadomi uczestnikom jak wiele odpadów produkujemy, jak mo emy ich unika i jakie zagro enia wynikaj z niefrasobliwego post powania z odpadami niebezpiecznymi pochodz cymi z naszych domów. Na terenie dzia ania naszego Zwi zku warsztaty organizujemy w okresie od 8 maja do 19 czerwca br., na dwóch, specjalnie przygotowanych i opisanych w przewodniku trasach. Wyprawy odbywaj si wg schematu: wyjazd ze szko y - gniazdo recyklingowe - sortownia plastiku - sk adowisko odpadów - Wyprawa w poszukiwaniu Ekolandii - ognisko - powrót do szko y. Ka dej wyprawie, która odbywa si w godz. 800/1400, towarzysz ró ne gry, zabawy i konkursy o tematyce ekologicznej. Uczestnicy wypraw otrzymuj atrakcyjny przewodnik i certyfikat a szko y i klasy pami tkowy dyplom. Mam nadziej, e tym krótkim opisem realizowanego programu edukacyjnego uda o si nam Pa stwa zainteresowa na tyle, e przyjmiecie zaproszenie do udzia u w chocia jednej wyprawie i realizuj c jej przebieg, przyczynicie si do dostarczenia kolejnych wra e i emocji, które gdzie w pod wiadomo- ci wespr my l i postanowienie - od jutra b dziemy w domu segregowa odpady i nosi je do pojemników, nawet na s siedni ulic. Harmonogram wypraw przewiduje ich realizacj codziennie od poniedzia ku do pi tku. W przypadku zainteresowania konkretn dat lub szko, podam dodatkowe szczegó y. Bardzo serdecznie zapraszam do udzia u w tym ciekawym przedsi wzi ciu. - pisze Krzysztof Piasek, Przewodnicz cy Zarz du ZMO. Jak grzyby po deszczu inne markety, które maj powsta najprawdopodobniej przy ulicy Komorowskiej i w ci gu ulicy Dworcowej. Œwiêto Œwini - to impreza, która ju chyba na sta³e wpisa³a siê w klendarz imprez nie tylko gminy Siedlec, ale równie mieszkañców powiatu wolsztyñskiego i gmin granicznych województwa lubuskiego. W tym roku œwiêto zaplanowano na sierpnia. W dwuletniej historii wi ta na siedleckim stadionie wyst pi ju zespó Ich Troje oraz Golec uorkiestra. W tym roku gwiazd b dzie Maryla Rodowicz. Oprócz tego organizatorzy- Urz d gminy w Siedlcu oraz Dom Kultury, zapewniaj o wielu atrakcjach zarówno tych scenicznych jak i konkursowych. - Na razie jeste my na etapie realizacji zamierze, w trakcie przygotowa mówi wicewójt Hieronim Birk. - W tym roku planujemy, aby wi to wini trwa o dwa dni, wynika to z zesz orocznych do- wiadcze, gdzie po grilowaniu z Radiem Zachód powsta a pewna pustka. Prowa- dzimy rozmowy z radiem na temat wspó pracy w organizacji dwudniowego wi ta- mówi H. Birk. Oprócz sierpniowego wi ta, na terenioe gminy w najbli szym czasie b dzie jeszcze du o okazji, aby efektywnie sp dzi wolny czas. W dniach odbedzie sie V Konkurs Muzyki Ludowej (17.06, godz.20:00 piknik z dudziarzem w W chabnie). W sobot b dzie mia o miejsce uroczyste otwarcie wietlicy wiejskiej w Nieborzy. Równie w sobot, Noc wi toja ska w Grójcu Wielkim; Noc wi toja ska w Ma ej Wsi; Festyn Zwi zku Emerytów i Rencistów ko o w Siedlcu - Siedlec; Festyn Parafialny w Kopanicy. fot. int.

9 Rakoniewice. Rewizyta Niemców Wspó³praca z korzeniami Kilkudniow¹ wizyt¹ w Rakoniewicach zakoñczy³ siê przyjazd kilkunastoosobowej grupy uczniów wraz z dwoma opiekunami z Niemiec. Uczniowie i nauczyciele przyjechali z zaprzyjaÿnionej z rakoniewick¹ szko- ³y w Eicklingen. By³a to rewizyta, bowiem uczniowie ze szko³y w Rakoniewicach byli w Niemczech we wrzeœniu ubieg³ego roku. Na znak przyja ni posadzone zosta o drzewko. Jak informuje nauczycielka j zyka niemieckiego w szkole podstawowej w Rakoniewicach, Donata Rosolska-Szczepankiewicz, wizyta go ci z Niemiec by a bardzo udana i obfita w atrakcje. Nauczyciele z Niemiec prowadzili lekcje, a uczniowie uczestniczyli w zaj ciach wraz ze swoimi polskimi rówie nikami. Wyjazd do Poznania pozostawi niezatarte wspomnienia po zwiedzeniu starówki i pobycie na Malcie. Rozegrany zosta równie mecz siatkówki Polska Niemcy. Na znak przyja ni, posadzone zosta o drzewko, które b dzie ros o i wzmacnia o si tak, jak wzmacnia si przyja mi dzy szko- ami w Eicklingen i Rakoniewicach. Go cie spotkali si równie z w azami miasta, zwiedzili zak ad produkcji ozdób choinkowych, muzeum po arnictwa oraz wolszty sk parowozowni. Po egnalny wieczór odby si na Winnicy. GT Wolsztyn. Promocja nowej integracji We wtorek, 16 maja w sali widowiskowej Wolsztyñskiego domu Kultury odby³a siê konferencja pod has³em Pe³nosprawny sukces. Promocja nowej integracji. Organizatorem spotkania by³a Fundacja im. Królowej Polski œw. Jadwigi we wspó³pracy ze starost¹ wolszyñskim- Ryszardem Kurpem. Wci niski jest w polskim spo ecze stwie poziom wiadomo ci tematów zwi zanych z niepe nosprawno ci i sytuacj osób niepe nosprawnych. Objawia si to w wielu dziedzinach i momentach codziennego ycia. Pocz wszy od problemów, jakie osoby niepe nosprawne maj ze znalezieniem pracy, poprzez codzienne zmagania z barierami architektonicznymi w miejscach publicznych, a sko czywszy na barierach spo ecznego milczenia, niewiedzy i strachu przed inno ci.- informuje Zespó Projektu Pe nosprawny sukces. Promocja nowej integracji. Badania wskazuj, e oko- o 13% naszego spo ecze stwa to osoby niepe nosprawne. Jednocze nie w Polsce poziom zatrudnienia osób niepe nosprawnych jest ponad dwukrotnie ni szy od redniej z krajów Unii Europejskiej. A 80% osób niepe nosprawnych w Polsce nie tylko nie pracuje, ale i nie poszukuje pracy. Wygrywa brak wiary w siebie i brak wiary w mo liwo sukcesu. Pokutuj negatywne stereotypy, pi trz si bariery nie tylko architektoniczne. Dlaczego? Poniewa wci za ma o wiemy o osobach niepe nosprawnych i mo liwo ci ich zatrudnienia. Czas to zmieni. Wiele organizacji spo- ecznych i - co wa ne - instytucji pa stwowych stawia kolejne kroki w tym kierunku. Równie projekt Pe nosprawny sukces. Promocja nowej integracji ma pokaza, e mo liwe jest pe ne zaistnienie osób niepe nosprawnych w naszym spo ecze stwie. Zmiana wiadomo ci nie dokonuje si od razu. I nie sposób jej dokona bez po czenia dwóch czynników: pozytywnego przyk adu, który u wiadomi, e mo na i wtorek, 23 maja 2006 str. 9 Pe³nosprawny sukces S awa Drogi Pracodawco, warto zatrudnia osoby niepe nosprawne oraz wiedzy na temat mo liwo ci i korzy ci p yn cych z takiego zatrudnienia. Podczas spotka w ramach projektu Pe nosprawny sukces. Promocja nowej integracji obydwa te czynniki s wa ne. Pozytywny przyk ad daj osoby niepe nosprawne, które odnios y zawodowy sukces, cz sto po d ugiej walce o prac i pokonaniu mnóstwa przeszkód. Wiedz w atwy i przyst pny sposób przygotowali eksperci.- Zespó Projektu Pe nosprawny sukces. Promocja nowej integracji. Jeste my grup osób niepe nosprawnych, którzy maj prac lub prowadz dzia alno gospodarcz. Ale piszemy do Ciebie w imieniu wszystkich niepe nosprawnych, którzy nadal pracy szukaj. Daj nam szans. Wiemy, jak rozpowszechnione s obawy towarzysz ce Pracodawcom na my l, e mogliby mie w swojej kadrze niepe nosprawnego pracownika. Wiele osób wci jeszcze my li, e niepe nosprawna osoba w ich firmie, to nie najlepsza jej wizytówka, problem dla pozosta ych wspó pracowników, obni one umiej tno ci i brak motywacji do pracy. Ten stereotyp jest panchroniczny i nieprawdziwy, o czym przekona o si sporo polskich i bardzo wiele europejskich i wiatowych firm, od niewielkich kilkuosobowych po olbrzymie koncerny. Zatrudnienie osoby niepe nosprawnej to przede wszystkim korzy ci - dla Ciebie i Twojej firmy. Nie tylko te konkretne, finansowe (system ulg i dofinansowa ). Przede wszystkim przyjmuj c do pracy niepe nosprawnego, masz szans realizowania spo ecznie odpowiedzialnego biznesu; wymiernego dzia ania na rzecz spo eczno ci lokalnej. Kszta tujesz tym samym pozytywny wizerunek firmy, nie nastawionej tylko i wy cznie na zysk. My, niepe nosprawni, poza tym, e czasem patrzymy na wiat z innej perspektywy, jeste my tacy sami - tak samo, jak innym pracownikom zale y nam na opinii kompetentnych i rzetelnych pracowników. Wiemy, e znalezienie satysfakcjonuj cej pracy nie jest atwe nawet dla osoby sprawnej - tym bardziej, e jako niepe nosprawni jeste my cz sto bezgranicznie oddani firmie i zaanga owani w wykonywane zaj cia. Nie szukamy pracy wy cznie z powodów finansowych. Praca ma dla nas niezmiern warto dodatkow - daje szans na bycie aktywnym, sprawdzanie si, podejmowanie nowych wyzwa. Aktywno sprawia, e rosn nasze umiej tno ci spo eczne, a co za tym idzie, równie ch do pracy. Drogi Pracodawco, daj c prac osobom niepe nosprawnym, przyczyniasz si do powstania wiata wolnego od stereotypów oraz b dnych przekona o niepe nosprawnych. W wiecie tym niepe nosprawno nie powoduje wykluczenia w aspekcie ycia zawodowego, spo- ecznego oraz osobistego; osoby niepe nosprawne maj w nim tak samo respektowane prawa, i t sam jako ycia, jak osoby sprawne. Pracodawco - zatrudniaj c niepe nosprawnych, tworzysz wiat, w którym mog oni w pe ni realizowa swoje mo liwo ci, wspó tworz c przysz o swoj oraz ca ego spo ecze stwa. Pozostajemy z szacunkiem i z nadziej na prac dla takich jak my - osób niepe nosprawnych, które w pracy osi gaj pe nosprawny sukces, przyczyniaj c si wprost do sukcesu firm i instytucji, które da y im szanse i uwierzy y, e warto. Zespó osób niepe nosprawnych, wspó pracuj cych z Fundacj im. Królowej Polski w. Jadwigi. Trzy osoby w szpitalu Przyszed czas po egnania. Wspólne zdj cie polsko-niemieckiej grupy z w adzami miasta. Z racji przekazanych przez nasz¹ redakcjê nieœcis³ych informacji, publikujemy ponownie informacjê odnoœnie wypadku, który mia³ miejsce na terenie gminy S³awa. W sobot, 29 kwietnia, na drodze prowadz cej ze S awy do Konotopu, na skrzy owaniu dróg w miejscowo ci Lubogoszcz, mia miejsce wypadek drogowy. Jad cy samochodem osobowym marki AUDI 100 z przyczepk, 27- letni mieszkaniec Ciosa ca, wyje d aj c z drogi podporz dkowanej, nie ust pi pierwsze stwa przejazdu samochodowi osobowemu marki AUDI A4, którym jecha 36 letni mieszkaniec Lubogoszczy. W samochodzie tym jecha o trzech m czyzn mieszka ców: Wschowy, Szlichtingowej oraz Targówka. Osoby te trafi y do szpitala, w tym jedna w stanie ci kim przewieziona zosta a helikopterem do szpitala wojewódzkiego. - Wszyscy uczestnicy wypadku byli trze wi. Sprawcy wypadku zatrzymano prawo jazdy, decyzj tak podj a prokuratura, która wzi a pod uwag powag obra- e poszkodowanych- powiedzia rzecznik prasowy Komendy Powiatowej we Wschowie, Marek Biedak. Okoliczno ci zdarzenia bada policja.

10 str. 10 wtorek, 23 maja 2006 Wolsztyn. Wyró nienia dla so tysów So³tys roku Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, przewodnicz¹cy rady, Wojciech Kazubski i burmistrz, Andrzej Rogoziñski, z³o yli gratulacje dwóm so³tysom z gminy Wolsztyn- Agnieszce Szymañskiej (so³tys Berzyny) oraz Janowi Stachurze (so³tys Karpicka). Gratulacje odnosi y si do zdobycia przez wy ej wymienionych wyró nie w konkursie So tys Roku 2005 organizowanym ju po raz czwarty przez Gazet So eck. Konkurs mia zasi g ogólnopolski. Z województwa wielkopol- skiego wyró niono o miu so tysów. W swojej ocenie jury, w sk ad którego weszli dziennikarze oraz Prezes Krajowego Stowarzyszenia So tysów, bra o pod uwag nie tylko sta i osobisty wk ad so tysa w przedsi wzi cia poprawiaj ce infrastruktur wsi, ale tak e akcje spo eczne przeprowadzone wspólnie z mieszka cami. Jak podkre li burmistrz, wyró nienia dla a dwóch so tysów z terenu gminy Wolsztyn to nie lada sukces i powód do dumy. Radni brawami nagrodzili wyró nionych, a przewodnicz cy rady yczy so tysom dalszej owocnej pracy. Wolsztyn. Chc dofinansowa remont ul. Drzyma y 18 tys. dla powiatu Pod obrady Rady Miejskiej na najbli szej sesji wp³ynie projekt ustawy w sprawie wspó³finansowania modernizacji chodnika w ci¹gu drogi powiatowej na odcinku ulicy Komorowskiej do ulicy Strzeleckiej. Z³o ony projekt ustawy przewiduje udzielenie pomocy finansowej powiatowi w wysokoœci z³otych. W uzasadnieniu do projektu, burmistrz Andrzej Rogozi ski pisze: - Doko czenie modernizacji chodnika w ci gu drogi powiatowej - ul. Drzyma y w Wolsztynie to jedna z licznych inwestycji zg aszanych corocznie do realizacji zarz dcy tej drogi tj. Powiatowemu Zarz dowi Dróg w Wolsztynie. Modernizacja chodnika przy ulicy Drzyma y zosta a rozpocz ta w 2004 roku i do dnia dzisiejszego prace nie zosta y zako czone - do wykonania pozosta m.in. odcinek, Rakoniewice. Stra acy w szkole o którego dofinansowanie zwróci si Zarz d Powiatu Wolszty skiego. Szacunkowy koszt przebudowy chodnika na tym odcinku Powiatowy Zarz d Dróg wyceni na oko o z otych. (...) Zarz d Powiatu na powy sze zadanie mo e w bie cym roku przeznaczy z otych. W zwi zku z tym - celem przyspieszenia realizacji zadania - proponuje si, co zosta o wst pnie zaopiniowane pozytywnie przez Komisj Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony rodowiska udzieli pomocy finansowej na ten cel. Podj cie uchwa y przez Rad Miejsk w Wolsztynie i przyj cie zaproponowanej pomocy finansowej przez Zarz d Powiatu umo liwi zwi kszenie o t kwot bud etu Powiatu i realizacj zadania - mo liwe, e jeszcze przed rozpocz ciem sezonu wakacyjnego. Ewakuacja uczniów Rakoniewice. Inwestycyjny hit Zdobi i chroni Niew¹tpliwie powstanie œcie ki pieszo-rowerowej przy Szosie Grodziskiej w Rakoniewicach poprawi³o nie tylko estetykê wjazdu do miejscowoœci od strony Poznania- szczególnie w nocy, gdy œcie ka jest oœwietlona, ale równie w dzieñ, bowiem to naprawdê okaza³a inwestycja - ale przede wszystkim bezpieczeñstwo osób z niej korzystaj¹cych. Codziennie spotka mo na tutaj dzieci id ce do szko y lub z niej wracaj ce, rowerzystów, którzy ju nie musz si ba mijaj cych ich blisko tirów, matki z dzie mi, a popo udniami i wieczorem spacero- Najpierw wizyta stra aków ochotników z OSP w Rakoniewicach, a potem alarm po arowy zorganizowany przez KP PSP w Grodzisku Wielkopolskim, tak wygl¹da³y dwa dni ubieg³ego tygodnia w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Rakoniewicach. Najbardziej wizyta stra aków zainteresowa³a oczywiœcie najm³odszych, którzy chêtnie zajmowali miejsca w wozie stra- ackim, obserwowali zainscenizowan¹ pracê stra y po arnej, ogl¹dali sprzêt do ratownictwa drogowego. Nast pnego dnia na jednej z godzin lekcyjnych og oszony zosta alarm po arowy. Uczniowie pod opiek nauczycieli sprawnie opu- cili zagro ony budynek szkolny i ustawili si w bezpiecznym miejscu. Ewakuacja kilkuset uczniów przebieg a bardzo sprawnie budynek sta pusty po 3 minutach, a to ekspresowe tempo. Takie akcje przeprowadzane s w szko ach co roku, na lekcjach wychowawczych uczniowie zaznajamiaj si z drogami ewakuacyjnymi i post powaniem w razie alarmu po arowego lub innego zagro enia, które zmusi wszystkich do opuszczenia budynku. Wszyscy maj oczywi cie nadziej, e tego typu akcje zawsze b d mia y charakter wy cznie wiczebny. GT Ka de dziecko chcia o chocia na chwil posiedzie w wozie stra ackim. Dzieci ogl da y sprz t stra acki, a najwi cej rado ci sprawi im pokaz akcji z u yciem sikawki. Jeszcze nie tak dawno miejsce, w którym powsta a cie ka przypomina o krajobraz po huraganie. Dzi miejsce to jest ozdob i s u y mieszka com gminy Rakoniewice. wiczów. Zadowolonych z powstania cie ki jest coraz wi cej i chocia malkontenci mówi, e w gminie s inne potrzeby, a nie budowanie cie ki za grube miliony, to samorz dowcy natychmiast odpowiadaj, e niem dre by oby rezygnowanie z inwestycji wartej kilka milionów z otych, do której samorz d musia z w asnej kieszeni wyda zaledwie niewielk cz tej kwoty - reszta pochodzi a ze rodków unijnych i bud etu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z takich okazji nale y korzysta i cieszy si, bo cie ki ju nikt z Rakoniewic nie zabierze. GT

11 wtorek, 23 maja 2006 str. 11 Hania i Marta z T ok. Naszym Mamom yczymy zdrowia, szcz cia, pociechy z nas i naszego rodze stwa, pomy lno ci w yciu zawodowym. Pawe z Nia ka. Du o zdrowia, szcz cia, rado ci, pomy lno ci i eby zawsze by a zdrowa! Krystian z Nia ka. Ja ycz mojej Mamie du o zdrowia, szcz cia i wszelkiego powodzenia w pracy i z dzie mi. Magda i Weronika z kiego. Chcia yby my yczy naszej Mamie du o, du o zdrowia, szcz cia, pieni dzy, d ugich lat ycia i zadowolenia ze swoich córek! Alina z kiego. Kochana Mamo! yczymy Ci szcz cia, zdrowia- bo to najwa niejsze, a tak e pomy lno ci, stu lat ycia i pociechy z dzieci. Magda i Paulina z Wolsztyna. yczymy naszym Mamom spe nienia marze, du o szcz cia i zdrowia. Krzysztof z Wylatowa. Z okazji Dnia Matki chcia bym yczy mojej Mamie samych szcz liwych chwil, jak najwi cej zdrowia, du o s o ca i mniej k opotów, a siostrzyczce Emilce, która tego dnia b dzie obchodzi swoje drugie urodziny, wiele s o ca i u miechu. Malwina z Nowej D browy. Mamie ycz zdrówka, szcz cia, pomy lno ci, pociechy z dorastaj cych dzieci, otwarto ci wobec ludzi, szczerego serca i wszystkiego naj, naj! Micha i Marek z Wolsztyna. yczymy naszej Mamie po pierwszezdrowia, szcz sia, d ugich lat ycia wype nionych rado ci, a tak e by my byli dla Niej pociech. Zuzia z Wolsztyna. Mamusi ycz du o zdrowia, pomy lno ci i eby zawsze by a szcz liwa. Marta z Wolsztyna. Zdrówka, szcz cia, pomy lno ci oraz u miechu na twarzy- nie tylko do wi ta. Asia z Sulechowa. Kochanej Mamie Gra ynce jak najwi cej szcz cia i u miechu oraz rado ci z narodzin wnuka Adasia. Jakub z Wolsztyna. Wszystkigo naj-naj-najlepszego z okazji Dnia Mamy dla mojej najukocha szej Mamusi Marioli. Bartek z Wolsztyna. Z okazji zbli aj cego si Dnia Matki ycz mojej kochanej Mamie Katarzynie wszystkiego najlepszego! Magda i Ola z Karpicka. Sto lat, kochana Mamo! Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, a tak e samych szcz liwych dni u boku m a oraz pociechy z dzieci i zwierzaków. Dawid i Szymon z Wolsztyna. Kochanej Mamie z podzi kowaniem za ka dy u miech, ka d wyprasowan koszul, ciep e s owo, szczer rad, s odkie placki i przepyszne obiadki. yczymy Ci Mamo optymizmu, zdrowia i pociechy z synów... i eby te yczenia Ci si podoba y. Kubu z Karpicka. Kochanej Mamie Ma gosi ycz du o s oneczka ka dego dnia, zdrówka i u miechu. Fabienne z Banvillars (Francja). Mojej drogiej Mamie Odile ycz d ugich lat ycia w zdrowiu i pogodzie ducha. Pascal z Banvillars (Francja). Samych szcz liwych dni i jak najwi cej zdrowia dla mojej Mamy. Natalia z Wolsztyna. Kochana Mamo, z okazji Twojego wi ta ycz Ci, eby si nie denerwowa a, eby zdrówko zawsze Ci dopisywa o, cz stych u miechów na twarzy, a na codzie mniej smutków.

12 str. 12 wtorek, 23 maja 2006 Bel cin. w VIII Regionalnym Przegl dzie Piosenki Dzieci cej Piccolo Voice Wielkie brawa! W dniach maja 2006 r. uczniowie Zespo³u Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Belêcinie w sk³adzie: Weronika Szkuta, Patrycja Dekiert, aneta Chowania, Adam Nowak, Paulina ukaszewska i Kamila Wieczorek brali udzia³ w VIII Regionalnym Przegl¹dzie Piosenki Dzieciêcej Piccolo Voice w Kamieñcu. Do wyst pu przygotowa a ich Renata Brankowska. Po raz pierwszy jak istnieje festiwal nie przy- znano Grand Prix, a tak e pierwszych miejsc w dwóch najstarszych kategoriach wiekowych, co wiadczy o bardzo surowej ocenie jury. Tym bardziej cieszy fakt, i uczennica Kamila Wieczorek, jako jedna z najm odszych w swojej grupie wiekowej, zaj a III miejsce, a Adam Nowak zdoby wyró nienie. Przedstawiciel Gminy Siedlec Maciej Brud o z o y nagrodzonym dzieciom gratulacje. - Wszystkim naszym reprezentantom yczymy dalszych owocnych sukcesów.- mówi organizatorzy. Wolsztyn. Sytuacja w wolszty skim szpitalu Ogólnopolski protest- jeszcze nie u nas? Od kilku miesiêcy trwa protest pracowników medycznych s³u by zdrowia. Jak dot¹d, wolsztyñski szpital dzia³a bez zarzutu- pacjenci s¹ przyjmowani do placówki, nikomu nie odmówiono pomocy. Ale czy taka sytuacja siê utrzyma? 10 maja mia³a siê odbyæ sejmowa debata w sprawie sytuacji w polskiej s³u bie zdrowia, zosta³a jednak przesuniêta o dwa tygodnie. W przededniu decyzji zbadaliœmy sytuacjê w naszym mieœcie. -W tej chwili nie weszli my jeszcze w spór z dyrektorem szpitala- mówi piel gniarka, która prosi o anonimowo. Formalny spór osi gnie moc prawn po odrzuceniu przez dyrektora przed o onych mu wcze niej postulatów. W tej chwili po pierwsze, czekamy na wynik debaty sejmowej, a po drugie- na dyrektora, który w tej chwili przebywa na urlopie. Jak jednak zapewnia personel, na pewno nie dojdzie do sytuacji znanej z telewizyjnych dzienników- lekarze i piel gniarki nie odejd od ó ek pacjentów. Zapewniaj, i tak drastyczne kroki nie zostan podj te. W tej chwili szpital jest oflagowany na znak solidarno ci z innymi protestuj cymi. Pacjenci nie obawiaj si gorszego traktowania ich przez strajkuj cy personel szpitala. Jak powiedzia nam Tadeusz Krzycki z Wolsztyna, atmosfera jest bardzo mi a, a pomoc medyczna fachowa- nie ma wi c powodów do obaw. Nie odczuwamy adnych skutków ubocznych sporu. Jeste my po stronie lekarzy i piel gniarek- zapewnia. Alex Wolsztyn. M odzie z Niemiec i Litwy Oflagowany szpital- w tej chwili jedyny objaw protestu wolszty skich pracowników medycznych. Tadeusz Krzycki z Wolsztyna: - Pacjenci s po stronie lekarzy i piel gniarek! Na zaproszenie starosty Kargowa. Eliminacje Powiatowe do Wojewódzkich Spotka Teatrów Dzieci cych PRO ARTE We wtorek, 9 maja, w Kargowej odby³y siê Eliminacje Powiatowe do Wojewódzkich Spotkañ Teatrów Dzieciêcych PRO ARTE. W przegl¹dzie wziê³o udzia³ siedem zespo³ów. Byli to m odzi arty ci ze Szko y Ppodstawowej Nowogrodzie Bobrza skim grupa Ziomale i Pineska, Gminnego O rodka Kultury i Sportu w Kargowej grupa Wytrwali oraz: Publiczna Szko a Podstawowa w Ochli Igie ki ; Publiczna Szko a Podstawowa w Drzonkowie - No i co? ; Publiczna Szko a Podstawowa w Drzonkowie - Sowizdrza ki ; Miejsko Gminny O rodek Kultury w Czerwie sku oraz SP w Czerwie sku Ferajna. W sk ad jury weszli: Tomasz Siemi ski- Przewodnicz cy Rady Artystycznej, Ewa Tworowska Chwalibóg cz onek Rady Artystycznej, Marlena achowska cz onek Rady Artystycznej. Nominacj do prezentacji fina- owej w Lubuskiej Gali Teatralnej 2006 przyznano zespo om Wytrwali oraz Sowizdrza ki. - Wszyscy wykonawcy otrzymali s odycze, a nominowane zespo y tak e aparaty cyfrowe. Fundatorem wszystkich nagród jest Starosta Zielonogórski-informuj organizatorzy. W dniach od 28 kwietnia do 3 maja, Wolsztyn goœci³ grupê m³odzie y wraz z opiekunami z Niemiec i Litwy. Zostali oni zaproszeni przez Starostwo Powiatowe oraz wolsztyñskie szko³y ponadgimnazjalne i nauczycielskie zwi¹zki zawodowe. - W programie pobytu przewidziano turniej pi ki r cznej, który odby si w niedziel, 30 kwietnia w Zespole Szkó Zawodowych w Wolsztynie. Po zaci tej walce kolejno dru yn by a nast puj ca:i miejsce Zespó Szkó Ogólnokszta c cych i Profilowanych w Wolsztynie,II miejsce dru yna z Solecznik na Litwie, III miejsce Zespó Szkó Zawodowych w Wolsztynie, IV miejsce dru yna z Lüben w Niemczech,V miejsce Zespó Szkó Rolniczych i Technicznych z Powodowa. Oprócz zmaga sportowych go cie uczestniczyli w imprezach Dni Ziemi Wolszty skiej. Podziwiali parad parowozów, brali udzia w koncertach w parku.- informuje starostwo powiatowe. - 1 maja go cie przebywali w Powodowie, gdzie zwiedzili szko- natomiast opiekunowie m odzie- y przedyskutowali plany dotycz ce dalszej wspó pracy, a nast pnie wyjechali do kina do Poznania. Nast pnego dnia przygotowano dla m odzie y wycieczk na trasie: Wolsztyn Rakoniewice Leszno Górsko Wolsztyn. W Rakoniewicach zwiedzano Muzeum Po arnictwa. Regionalista Pan Edward Laskowski przygotowa pocz stunek i opowiedzia krótko o swojej rodzinnej ziemi. W Lesznie ch opcy przebywali na basenie. W Górsku zwiedzili gospodarstwo agroturystyczne pana Murka. Go- ci z Litwy ze szczególnym zainteresowaniem obejrzeli Galerie Ptaków oraz rze by i p askorze by wykonane przez artyst powstaj ce w zwi zku z powstaniem rotundy po wi conej poematowi A. Mickiewicza Pan Tadeusz. Zako czenie pobytu przygotowano na strzelnicy na Krutli. Uczestnicy mieli mo liwo sprawdzi celno oka. Najlepiej radzi sobie trener sportowców z Litwy.Grup po egnali starostowie, panowie Ryszard Kurp i Jan Kusiak a tak e dyrektorzy go cinnych wolszty skich szkó. W ci gu ca ego pobytu opiekunami sportowców by a m odzie ze szkó rednich.go cie z Litwy wyjechali 3 maja 2006 r. W darze dla swoich szkó zawie li do domu komputer ufundowany przez Starostwo Powiatowe i odtwarzacze VHS i DVD ufundowane przez szko y ponadgimnazjalne. Uczestnicy tegorocznych Mi dzynarodowych Spotka M odzie y wyrazili nadziej na kontynuacj wspó pracy w przysz o ci.- informuje starostwo.

13 S AWA. WIOSENNY PRZEGL D KULTURALNY Kilka godzin zabawy Organizatorami imprezy s¹ Urz¹d Miasta w S³awie oraz S³awski Centrum Kultury. Przegl¹d nie ma charakteru konkursowego, wszystkie zespo³y pokazuj¹ to co potrafi¹ najlepiej. Jest wspóln¹ wymian¹ doœwiadczeñ. Mimo niepewnej, zmiennej, majowej pogody licznie przyby a m odzie, dzieci oraz rodzice. Wszystkich ze sceny przywita burmistrz Krzysztof Gru- m odsi, dzieci z przedszkoli: pokazali si w ta cu w piewie i wierszykach. Mimo wieku przedszkolnego popisali si znajomo ci j zyka niemieckiego. Nast pnie wyst pi y zespo y taneczne, ze szkó podstawowych i gimnazjalnych oraz z SCK. M odzie z gimnazjum przedstawi a fragmenty Zemsty i Poskromienia z o nicy Byli równie soli ci. Najwi ksze brawa zdoby pierwszoklasista Ada za popis na klawiszach, wykona trzy utwory, na uwag zas uguje to, e sam komponuje. Wielichowo. wi to Pieczarki lat tradycji Ju po raz 12. w Wielichowie odby³o siê ogólnopolskie Œwiêto Pieczarki. I jak co roku, tak i tym razem do tego ma³ego miasteczka œci¹gnê³y t³umy producentów tego znanego nie tylko w Europie, ale i na œwiecie grzyba. Oczywi cie dla ca ej bran y pieczarkowej wielichowskie wi to Pieczarki zaczyna si w Sielinku, k. Opalenicy w Wielkopolskim O rodku Doradztwa Rolniczego, gdzie przez dwa dni odbywaj si targi pieczarkowe, konferencje, sympo- wtorek, 23 maja 2006 str. 13 umowy, zawierane kontakty, a ludzie z bran y wymieniaj si do wiadczeniami, chwal osi gni ciami i ostrzegaj przed zagro eniami. Cze rozrywkowa wi ta Pieczarki odbywa si ju w Wielichowie, a otwiera j Pieczarkowy Korowód. Potem jest ju tylko rozrywka i szewski oraz przewodnicz cy Rady Miasta Aleksander Pola ski, do dobrej zabawy zaprosi dyrektor SCK Piotr Kokorniak. Pierwsi zaprezentowali si naj- Trzy godziny niepowtarzalnej zabawy w wykonaniu ma ych i tych wi kszych artystów, wszyscy otrzymali pami tkowe statuetki, dyplomy oraz s odycze. Z. Komolka Niektórym - tym najmniejszym pieczareczkom - doskwiera o zm czenie... Rodze stwo Judyta i Miko aj Michalscy z Wielichowie oczywi cie przebrali si za pieczarki; Miko aj zosta nawet Mister Pieczark i wygra rower. zja i rozmowy. Dni Bran- owe, bo tak nazywa si ta cz wi ta Pieczarki ci gaj tuzów polskiego pieczarkarstwa; zarówno tych zajmuj cych si bezpo- rednio produkcj grzybów, ale równie tych z bran y, tzn. producentów rodków do uprawy pieczarek, pod o a, maszyn, opakowa itp. To tutaj podpisywane s zabawa - dla ma ych i du ych. Na scenie prezentuj si zespo y muzyczne, odbywaj si konkursy, loterie, zawody. Radio Merkury Pozna przygotowa o specjalny program w oszklonym studiu, by s uchacze mogli zobaczy wreszcie, jak wygl da praca radiowców. W sobot na scenie wyst pi zespó Czerwone gitary, a w niedziel w koncercie Konik na biegunach wyst pi a Urszula z zespo em. GT Obra. VI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckich Tekstów Pisma wi tego JU PO RAZ SZÓSTY W dniach 6-7 maja odby³ siê w Obrze VI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poetyckich Tekstów Pisma Œwiêtego im. Ksiêdza Karola Antoniewicza SJ. Organizatorami tego konkursu byli: Gimnazjum im. prof. T. Tuszewskiego wraz z Proboszczem parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Œw. Jakuba w Obrze. - Jak co roku, równie i tym razem go cili my w auli WSD w Obrze, gdzie na tle scenografii Sk pca odbywa y si recytacje tekstów biblijnych, a tak e fragmentów utworów z twórczo ci zmar ego Ksi dza Jana Twardowskiego. W tegorocznej edycji konkursu zaprezentowa o si 20 uczestników, których ocenia o jury w sk adzie: mgr Maria Stasiewiczpolonistka; Barbara Bajon- polonistka, radna; mgr Krystyna Malanowska- emerytowany dyrektor naszej szko y, historyk i plastyk; Lucjan Osiecki- proboszcz naszej parafii. Rywalizacja by a zaci ta, bowiem recytatorzy prezentowali wysoki poziom interpretacji wybranych przez siebie utworów. - mówi organizatorzy. Jury po d ugich obradach postanowi o wy oni 3 laureatów: Ali- cja Brud o z Gimnazjum w Siedlcu; Estera J kowiak z Gimnazjum w Przem cie; Joanna Michalak z Gimnazjum Nr 2 w Wolsztynie, a tak e przyzna nagrody specjalne, które otrzymali: Nagroda Specjalna Rektora WSD w Obrze - Agata Kaczor z Gimnazjum w Przem cie; Nagroda Specjalna Ojca Proboszcza - Adrian Kotlarski z Gimnazjum w K b owie; Nagroda GZOEiAO w Wolsztynie - Hubert Pilarczyk z Gimnazjum Nr 1 w Wolsztynie; Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Wolsztyn - Katarzyna Bogucka z Gimnazjum Nr 2 w Wolsztynie; Nagroda Redakcji Wasz Dzie po Dniu - Joanna Michalak - z Gimnazjum Nr 2 w Wolsztynie. Jury przyzna o tak e wyró nienia, które otrzymali: Hanna Korecka - Gimnazjum Nr 1 w Wolsztynie; Daria Przyby a - Gimnazjum w Mochach; Karolina Tomiak - Gimnazjum w Obrze. - Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy udzia u i drobne upominki. Laureaci konkursu zaprezentowali swoje utwory w dniu 7 maja 2006 roku po uroczystej mszy w. o godz w Ko ciele w. Jakuba. Dyrekcja Gimnazjum w Obrze dzi kuje wszystkim sponsorom, fundatorom nagród specjalnych i wyró nie a tak e GS SCH za ciasto i napoje.- mówi organizatorzy, dyrekcja Gimnazjum w Obrze.

14 str. 14 wtorek, 23 maja bbo363 b1 BO bbo1526 b2 BO cbo834 c3 Bo abo1392 a2 BO bbo1959 b2 BO bbo1399 b2 BO bbo1391 b2 BO bbo1958 b2 BO bsk1963 b4 SK brk1906 b2 RK01898

15 Rakoniewice. Niecodzienna lekcja Policja w szkole Coraz cz ciej funkcjonariusze policji pojawiaj si w szkolnych murach. Niestety zwi zane jest to cz sto z nasilaj cymi si aktami wandalizmu, szkolnymi chuliganami, kradzie ami, bójkami itp. Policja odwiedza szko y równie w roli nauczycieli, z programami profilaktycznymi, na pogadankach, bowiem ma wiadomo tego, e przys owie lepiej zapobiega ni leczy równie w pracy policjanta Pies-policjant wraz ze swoimi opiekunami okaza si bardzo cierpliwym nauczycielem. Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem s uchali poucze policjantów. klas zareagowali salw miechu, kiedy us yszeli, e owczarek niemiecki siedz cy przy nodze policjanta jest równie funkcjonariuszem policji, to ju pozosta a cz spotkania z czworonogim gliniarzem odby a si w atmosferze zaciekawienia i powagi. Uczniowie uczyli si przede wszystkim tego, w jaki sposób zachowywa si w przypadku ataku psa i jak pozycj cia a przyj, by unikn pogryzienia w miejscach najbardziej wra liwych. Policjanci ostrzegali dzieci przed takimi zachowaniami, jak na przyk ad dra nienie psa za ogrodzeniem, gdy zwierze ma Chobienice. Szukali Ekolandii Nauka w terenie We wtorek, 16 maja szóstoklasiœci Zespo³u Szkó³ w Chobienicach uczestniczyli w Wyprawie w poszukiwaniu Ekolandii - zielonych warsztatach edukacji ekologicznej. Zaj cia mia y zwróci uwag uczestników na problem narastaj cej ilo ci odpadów, w tym odpadów opakowaniowych, nauczy ich segregacji, u wiadomi, jakie zagro enia wynikaj z niefrasobliwego post powania z odpadami pochodz cymi z naszych domów, odpadami elektrycznymi i elektronicznymi czy bioodpadami oraz pokaza bogactwo i pi kno przyrody. Opiek nad uczniami sprawowali: Iwona Janczewska i Sebastian Tomys. Przewodnikiem po trasie edukacyjnej by Henryk Kowalewicz. Uczniowie zobaczyli Sk adowisko Odpadów Komunalnych w Powodowie i sortowni mieci w Zak adzie Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie. Nast pnie udali si do Charbielina, gdzie na wzgórzu wznosi si zabytkowy ko ció ek. St d ruszyli w stron Jeziora Trzebidzkiego. Jego powierzchnia ci gle si zmniejsza, gdy zarasta trzcinami. Jezioro Trzebidzkie jest rezerwatem ornitologicznym utworzonym w 2000 roku. Wchodzi w sk ad Przem ckiego Parku Krajobrazowego. Piesz w drówk uatrakcyjnia- y ró ne zabawy przeprowadzane przez przewodnika, np. Czapka Sulechów. Pomys na wiedz wtorek, 23 maja 2006 str. 15 niemówka, Mój przyjaciel drzewo. Zwyci zcy nagradzani byli s odyczami. Podczas w drówki wzd u brzegu jeziora ochotnicy zbierali porzucone odpady opakowaniowe do worka. Wyprawa zako czy a si sma eniem kie basek przy ognisku na terenie gospodarstwa agroturystycznego Czajkówka niedaleko Trzebidzy oraz uroczystym wr czeniem wszystkim uczestnikom indywidualnych Certyfikatów Odkrywcy Ekolandii. W najbli szym czasie w Wyprawie wezm udzia klasy I i II gimnazjum oraz V szko y podstawowej. I.J. Foto: S.T. opr. Dzieñ Unii Europejskiej sprawdza si coraz bardziej. Im wcze niej zaczyna si pewne sprawy u wiadamia nawet tym najm odszym obywatelom, tym lepszych efektów mo na spodziewa si w przysz o ci. Id c tym tropem, jako przyk ad mo na poda odwiedziny w szkole podstawowej w Rakoniewicach psa-policjanta. I chocia uczniowie najm odszych doskona pami i nawet po kilku latach jest w stanie przypomnie sobie swojego oprawc ; b d c ju na wolno ci, z pewno- ci zaatakuje. GT Powiat Wolsztyn. B d dzia a wspólnie Stokrotka system W pi¹tek, 19 maja w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie odby³o siê spotkanie promuj¹ce budowanie internetowego systemu rezerwacji miejsc noclegowych w czasie rzeczywistym - STOKROT- KA SYSTEM,- informuje starostwo. STOKROTKA SYSTEM jest programem opracowanym przez firm Direct Partner z Wroc awia. Udzia w spotkaniu wzi li w a ciciele i osoby zarz dzaj ce hotelami, pensjonatami oraz gospodarstwami agroturystycznymi. Zebranych go ci powita Starosta Wolszty ski Ryszard Kurp, wyra aj c przekonanie, e podj cie wspólnych dzia a samorz du powiatu i przedsi biorstw bran y turystycznej, nad wdro eniem systemów elektronicznej informacji i rezerwacji miejsc, mo e przyczyni sie do lepszego wykorzystania istniej cej bazy noclegowej na terenie powiatu. Przedstawiciele kilku firm wyrazili zainteresowanie udzia em w tworzeniu lokalnego systemu rezerwacji miejsc noclegowych w czasie rzeczywistym. W najbli szym czasie planowane s dalsze dzia ania w tym zakresie.- zapowiada starostwo. Opr. ( r.int.) We wtorek, 9 maja, uczniowie sulechowskiej szko³y zorganizowali Dzieñ Unii Europejskiej. W ramach tego œwiêta, m³odzie szko³y mog³a zapoznaæ siê z histori¹ wybranych pañstw europejskich. Oprócz tego, przemieszczaj¹c siê od stanowiska do stanowiska, mo na by³o przez chwile wyobraziæ sobie e jest siê w innym pañstwie. Odpowiednio dobrana muzyka, stroje czy potrawy charakterystyczne dla danych pa stw europejskich mia y wzmocni te wyobra enia. Po tych wra eniach mo na by o spokojnie usi i napi si np. angielskiej herbatki czy greckiego napoju p odno ci. A dla spragnionych wiedzy przygotowano konkursy wraz z ciekawymi nagrodami. Celem tej akcji w ramach Klubu Tolerancji mia- o by u wiadomienie uczniom, e mimo ró nic jest tak e wiele elementów wspólnych, na których wyros a Europa. Poza tym ta ró norodno w wielo- ci to si a zjednoczonej Europy a nie przeszkoda we wspó pracy mi dzy pa stwami czy narodami. Pomys odawc i organizatorem Dnia Unii by Dariusz Wójcik / nauczyciel historii i wos-u. Opr.

16 str. 16 wtorek, 23 maja 2006 Wolsztyn. Powiatowego Centrum Interwencji Kryzysowej i O rodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Otwarto oœrodek We wtorek, 16 maja, uroczyœcie uruchomiono Powiatowe Centrum Interwencji Kryzysowej i Oœrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, które mieœci siê w budynku Domu Dziecka przy ul. Marcinkowskiego w Wolsztynie. Spotkanie w domu dziecka sta- o si równie okazj do uroczystego oddania do u ytku kolejnego mieszkania usamodzielnie dla wychowanków Domu dziecka Droga. - Konieczno niesienia pomocy rodzinom b d cym w kryzysie jest powszechnie znana. Ci g a pogo za pieni dzmi, wszechobecne bezrobocie i brak poczucia stabilizacji powoduj, e rozpad rodziny wyst puje bardzo cz sto. Samorz d terytorialny jest zobligowany do przeciwdzia ania tym zjawiskom. Interwencja kryzysowa i wsparcie dla ofiar przemocy to instrumenty które powinny pomóc potrzebuj cym. Mieszkanie usamodzielnie b dzie natomiast miejscem, gdzie We wtorek, 16 maja, plac budowy Powiatowego Centrum Rehabilitacji odwiedzi a Dyrektor Regionalnego O rodka Polityki Spo ecznej w Poznaniu Lidia Wroci ska - S awska. - Instytucja któr kieruje Dyrektor przedk ada Wojewódzkim W adzom Samorz dowym wnioski o wychowankowie domu dziecka ucz si samodzielno ci. Powinny bez dramatycznych prze y wchodzi w doros e ycie. Najcz - ciej nie mog liczy na pomoc rodziny, a przebywanie w placówce nauczy o ich polegania na innych.- informuje starostwo. Swoj obecno ci uroczysto zaszczycili swoja obecno ci Pose RP Jakub Rutnicki, Dyrektor Regionalnego O rodka Polityki Spo ecznej Lidia Wroci ska - S awska, Dyrektor Wydzia u Polityki Spo ecznej Wielkopolskiego Urz du Wojewódzkiego Pani Maria Krupecka, Zarz d Powiatu z Panem Starost Ryszardem Kurpem na czele, Z-ca Burmistrza Miasta Wolsztyna Pani Justyna Miko ajewska, Prezes S du Rejonowego w Wolsztynie Pan Grzegorz Jankowiak, Prokurator Rejonowy Pani Maria Wróblewicz - Magdziak i inni zaproszeni go cie. Gospodarzem spotkania by Dyrektor Domu Dziecka Droga Pan Wojciech Kowalczyk. Po wi cenia dokona Ks. Proboszcz Grzegorz Czubak. Wolsztyn. Centrum pnie si w gór Z wizyt¹ na budowie dofinansowanie tego typu inwestycji. Zdaniem Pani Dyrektor stopie zaawansowania prac jest bardzo wysoki. Wizytacja odby a si w towarzystwie Starosty Wolszty skiego Ryszarda Kurpa.- informuje starostwo powiatowe. Tuchorza. II Przegl d Pie ni Patriotycznej Ponad stu uczestników W niedzielê, 7 maja 2006 r. w Tuchorzy odby³ siê II Przegl¹d Pieœni Patriotycznej. Patronat objê³o Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego Ko³o w Siedlcu a organizatorami byli Gminny Oœrodek Kultury w Siedlcu i Zespó³ Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Tuchorzy. Impreza cieszy a si ogromnym zainteresowaniem. W przegl dzie bra o udzia oko o 180 uczestników: od przedszkolaków do uczniów gimnazjum. Na uroczysto przybyli: Prezes Towarzystwa Pami ci Powstania Wielkopolskiego Ko o w Siedlcu- M. mia ek, Przewodnicz cy Rady Gminy - W. Le- nik, Sekretarz Gminy- T. M kosa, Dyrektor Gminnego Zespo u Obs ugi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkó i Placówek w Siedlcu - W. Jasztal oraz dyrektorzy przedszkoli i szkó. Ka dy uczestnik otrzyma pami tkowy dyplom, napój i p czek. Dzieci wraz z rodzicami mi o sp dzili niedzielne popo udnie. BJ opr. Przem t. 85-lecia OSP Przem t Tradycja stra acka Uczenie jubileuszu 85- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Przemêcie sta³o siê okazj¹ do spotkania stra aków w ca³ego terenu powiatu wolsztyñskiego, poniewa rocznicowe obchody w niedzielê 7 maja zosta³y po- ³¹czone z Powiatowym Dniem Stra aka. Uroczyste obchody rozpocz - a Msza w.w ko ciele p.w. w. Jana Chrzciciela w Przem cie. Po mszy uroczysto ci w korowodzie przeszli na stadion, gdzie w pochodzie uczestniczy y 26 pocztów sztandarowych, zaproszeni go cie oraz wozy bojowe. Uroczysto rozpocz Starosta Wolszty ski Ryszard Kurp - Prezes Zarz du Oddzia u Powiatowego ZOSP RP. Swoj obecno- ci obchody zaszczyci Wicemarsza ek Województwa Wielkopolskiego Przemys aw Smulski - Na r ce prezesa OSP Przem t Stanis awa Piotrowskiego obok gratulacji wójt Dorota Gorzelniak przekaza a tak e nowy sprz t warto ci 5,5 tys. z otych. Stra acy otrzymali 12 nowoczesnych he mów i 2 pr dnice. Sta o si ju tradycj w gminie Przem t, i wójt przekazuje jednostkom OSP obchodz cym jubileuszowe rocznice powstania (od jubileuszu 50 lat) sztandar b d te jego równowarto w sprz cie, naprawach, remontach. Jubileuszowe gratulacje jednostce OSP w Przem cie z o- yli tak e przedstawiciele jednostek z ca ego powiatu.- informuje gmina. Podczas uroczysto ci wr czono tak e medale Za zas ugi dla po arnictwa. Z otym Medalem odznaczeni zostali druhowie z OSP Przem t: Firlej Jacek, G d Stefan, Kowalski Ireneusz, Pio- trowski Jacek, Wojciechowski Micha, Zygmanowski Mieczys aw oraz druhowie z OSP Radomierz: Bajon Marian, Kruk Andrzej. Srebrnym Medalem Za zas ugi dla po arnictwa odznaczeni zostali druhowie z OSP Przem t: Cichy Grzegorz, Kliem Pawe, Pabich Sebastian, Piotrowski Stanis aw, Rademacher Jan, Smoczyk Kajetan, Tomczak Andrzej, Zygmanowski Józef oraz druhowie z OSP Radomierz: Flieger Dariusz, Kruk Robert, Rolla Przemys aw i druhowie z OSP Siedlec: Flieger Mateusz, Michalski Krzysztof. Br zowym Medalem Za zas ugi dla po arnictwa odznaczeni zostali druhowie z OSP Przem t: Flieger Marcin, Majchrowicz S awomir, Ratajczak Marcin, Szymanowski Leszek, Witkiewicz Daniel. Nie zabrak o tak e pokazów stra- ackich w wykonaniu OSP K b owo. Stra acy pokazali symulacj akcji ratowniczej - wydobycie pasa era z samochodu oraz gaszenie po aru samochodu. Ca o zako czy zabawa taneczna na korcie przy sali GOK.

17 Rakoniewice.Promuj muzeum Turysto, zatrzymaj siê! W adze Rakoniewic promuj muzeum po arnictwa. W mie- ci, wzd u drogi krajowej, pojawi y si wilkie tablice og oszeniowe z budynkiem muzeum w tle, informuj ce w trzech j zykach o istnieniu w mie cie takiej placówki. Prezentowane s te smochody stra- ackie z zabytkowy Chevroletem na czele.z pewno ci wiele osób skorzysta z takiego zaproszenia. GT Du e tablice informacyjne zach caj do obejrzenia muzealnych eksponatów. Obra. Po wiecili sztandar Uroczystoœæ w seminarium Gmina Rakoniewice. Co z aptekami? W gminie Rakoniewice dzia- ³a kilka, jeœli nie kilkanaœcie ju aptek i punktów aptecznych. Czeœæ z nich prowadzi akcje lojalnoœciowe i podczas robienia zakupów i wydaniu odpowiedniej kwoty, otrzymuje siê znaczek, a uzbieranie ich pewnej iloœci, premiowane jest mo liwoœci¹ wyboru sobie nagrody. Oczywi cie, e takie niespodzianki ciesz, bowiem kwoty wydawane przez nas w aptekach do ma ych nie nale -wiedz o tym szczególnie te osoby, które choruj przewlekle i zmuszone s do comiesi cznego, regularnego odwiedzania aptek. O niepokoj cej sprawie poinformowa nasz redakcj jeden z mieszka ców Rakoniewic, który jest zbulwersowany tym, e w niedziel adna z czterech czy nawet ju pi ciu aptek mieszcz cych si w tym miasteczku nie jest czynna w niedziel. Kiedy otwiera y si kolejne apteki, na ulotkach, które dostawali- my do domów, adnie by o powypisywane, jak to nie b dzie cudownie - nocne dy uru, apteki czynne do pó nych godzin wieczornych, czynne w niedziel i wi ta - mówi mieszkaniec Rakoniewic. A teraz co? Wypi li si na nas, bo i tak w co dzie chodzimy robi zakupy i zostawiamy swoje pieni dze z marnych rent i emerytur - dodaje zrezygnowany i zdenerwowany. Faktycznie, obiecanki-cacanki, a g upiemu rado chcia- oby si doda. W tej sprawie interweniowali my w starostwie powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim. Jak si wst pnie dowiedzieli my, aptekarze z terenu powiatu grodziskiego umówili si, e dy- ury niedzielne i wi teczne b d mia y tylko apteki w Grodzisku. Mieszka cy innych miejscowo ci z powiatu - je li zajdzie potrzeba kupna leków w a nie w niedziel - musz pofatygowa si wi c do stolicy powiatu i tam kupi niezb dne medykamenty. Dziwna umowa. Chyba nie sta aby si nikomu krzywda, gdyby raz w miesi cu jedna z aptek w Rakoniewi- wtorek, 23 maja 2006 str. 17 W niedzielê nie choruj! cach te pe ni a dy ur w niedziel? rodki przeciwbólowe na szcz cie mo na naby w marketach i na stacjach benzynowych, ale co z reszt? Przecie wypadki chodz po ludziach. W domach ca ego powiatu s ludzie starsi, chorzy i ma e dzieci. Nie ka dy ma te samochód, by po leki jecha do Wolsztyna czy Grodziska. To przecie apteki s dla ludzi, a nie na odwrót. Problemem ten b dzie podj ty równie przez Radio Merkury Pozna. By mo e dzi ki interwencji mediów sprawa ta znajdzie swój szcz liwy fina. GT W sobotê 13 maja br. w Wy- szym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze, odby³a siê donios³a uroczystoœæ przekazania ufundowanego Sztandaru. Na zaproszenie o. dra Wojciecha Popielewskiego Rektora Seminarium, na t wspania i donios uroczysto przybyli Inicjatorzy i Fundatorzy Sztandaru, Ordynariusz Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, o. dr Teodor Jochem, poczty sztandarowe Policji, Pa stwowej Stra y Po arnej, Zwi zków Kombatantów, Bractwa Kurkowego, Ko a owieckiego, Cechu Rzemios Ró nych oraz Ojcowie, Bracia, Alumni. Uroczysta Msza w. koncelebrowana by a pod przewodnictwem Ordynariusza o.dra Teodora Jochema, zako czona po wi ceniem Sztandaru. W auli Seminaryjnej - odby a si druga cz ceremonia u przekazania Sztandaru. Rektor O. W. Popielewski powita przyby ych na t uroczysto oraz podzi kowa za inicjatyw ufundowania Sztandaru dla Seminarium. Przy d wi kach muzyki i pie ni w wykonaniu Seminaryjnego Zespo u Wokalno - Muzycznego, nast pi o wbijanie gwo dzi ho- norowych przez fundatorów. Wszystkim fundatorom i darczy com o. Wojciech Popielewski z o- y pisemne podzi kowania. Przewodnicz cy Spo ecznego Powiatowego Komitetu ds. Fundacji Sztandaru, Ryszard Kurp Starosta Wolszty ski, w imieniu Spo ecze stwa Powiatu Wolszty skiego wr czy Ordynariuszowi o. dr Teodorowi Jochemowi ufundowany Sztandar. O. dr Teodor Jochem otrzymany Sztandar przekaza nast pnie Rektorowi o. dr Wojciechowi Popielewskiemu, a ten wr czy pierwszemu pocztowi sztandarowemu Seminarium. Starosta Wolszty ski Ryszard Kurp odczyta i wr czy Ojcu Rektorowi,, Akt Wr czenia Sztandaru. Na zako czenie uroczysto ci - o. dr Teodor Jochem, Starosta Wolszty ski Ryszard Kurp, o. dr Wojciech Popielewski - skierowali serdeczne podzi kowania do Samorz du Powiatu, Miasta i Gmin, radnych, pracowników urz dów, wszystkich darczy ców, za okazan hojno. Dodatkowo ods oni to tablice FUNDATORÓW SZTANDARU, które umieszczono obok gabloty w której znajduje si sztandar. Ostatnim akcentem tego przemi ego wydarzenia, by o zaproszenie przez Ojca Rektora wszystkich do refektarza klasztornego. opr. Powiat Wolsztyn. Rola technik multimedialnych w praktyce szkolnej Konferencja Metodyczna W czwartek, 18 maja w sali widowiskowej Wolszyñskiego Domu Kultury w Wolsztynie odby³a siê II Konferencja Metodyczna na temat: Rola technik multimedialnych w praktyce szkolnej.- informuje starostwo. - Organizatorem konferencji by Wydzia O wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wolsztynie. Konferencja towarzyszy II M odzie owemu Festiwalowi Sztuk Wizualnych organizowanemu przez Gimnazjum w K b owie. Obrady otworzy Wiecestarosta Wolszty ski Jan Kusiak, podkre laj c znaczenie wdra ania technik multimedialnych we wspó czesnej szkole. Wyk ad na temat Wykorzystania technologii wspó czesnych mediów w edukacji regionalnej, wyg osi dr in. Mariusz K kolewicz z Zak adu Technologii Kszta cenia UAM z Poznania. W spotkaniu udzia wzi o 30 nauczycieli ze szkó z powiatu oraz m odzie szkolna. Uczestnicz cy nauczyciele w Konferencji zaprezentowali przyk ady zastosowa mediów z w asnej praktyki szkolnej ( program wyst pie w za czeniu). Spotkanie zako czy a dyskusja panelowa, uczestnicy dyskusji sformu owali nast puj ce wnioski: zaprezentowane na konferencji przyk ady zastosowania mediów w dydaktyce wskazuj na przewag metod podawczych w pracy nauczycieli, stosowanie technik informacyjnych i mediów w procesie nauczania - uczenia si wymaga podej cia, które pozwoli na zwi kszenie aktywno ci uczniów w stosowaniu technik informacji i komunikacji (ICT) oraz mediów dla celów edukacyjnych, istnieje potrzeba organizacji zaj warsztatowych dla nauczycieli, które pokaza yby mo liwo ci i potencja w stosowaniu metod aktywizuj cych z wykorzystaniem ICT, istnieje potrzeba publikacji, archiwizowania i udost pniania na odleg o materia ów multimedialnych opracowanych przez nauczycieli.- informuje starostwo powiatowe. Opr. ( r.int.)

18 str. 18 wtorek, 23 maja 2006 Keb owo. Radni podejm decyzje na najbli szej sesji Imiê dla gimnazjum Do Rady Miejskiej w Wolsztynie, 12 kwietnia bie ¹cego roku, wp³yn¹³ wniosek Gimnazjum w Kêb³owie (rady pedagogicznej, rady rodziców, samorz¹du uczniowskiego) z proœb¹ o nadanie szkole imienia Krzysztofa egockiego. Szko a rozpatrywa a dwie propozycje imienia dla szko y: Krzysztofa egockiego oraz Janusza Korczaka. W anonimowej ankiecie m odzie Gimnazjum w K b owie zadecydowa a jednak, aby patronem szko y by Krzysztof egockibohater wywodz cy si z pobliskiego Go cieszyna i pochowany w krypcie ko cio a go cieszy skiego. - Krzysztof egocki by wielkim patriot, obro c wolno ci i wiary, który w pe ni zas u y na to, aby sta si wzorem i s u by ojczy nie Chobienice dla uczniów Gimnazjum w Keb owie. Wybór zosta zatwierdzony jednog o nie zatwierdzony przez Rad Rodziców, Rad szko y Gimnazjum w K b owie.- pisze w uzasadnieniu do z o onego projektu uchwa y burmistrz Andrzej Rogozi ski. Ostateczn decyzj w sprawie nadania imienia szkole podejm radni na najblizszej sesji Rady Gminy, w czwartek 25 maja. Zniszczenia wiêksze od ³upu W niedziel, 7 maja, w Chobienicach, mia- o miejsce w amanie. W nocy z 07/08.05.br. nieustaleni dotychczas sprawcy, po uprzednim wywa eniu drzwi wej ciowych, w amali si do pomieszcze kwiaciarni, sk d nast pnie dokonali kradzie y pieni dzy w kwocie 250 z. Pokrzywdzony wyceni uszkodzone drzwi na kwot z czna warto strat zanotowana w wyniku zdarzenia to z. wi tno. Kolsko Popyt na kabel Dwukrotnie w ostatnim czasie ukradziono linie telefoniczn w okolicach wietna. Najpierw upem z odziei pad o 30 metrów kabla na mo cie kolejowy w okolicach wietna w czwartek, 11 majastraty oszacowano na oko o 3 ty. z otych. Nast pnie 16 maja, na trasie wi tno - Kolsko, z odzieje ukradli kabel trakcji telekomunikacyjnej d ugo ci równie oko o 30 metrów. Warto strat oczacowano na kilka tysi cy z otych. Post powanie w tej sprawie prowadzi wolszty ska policja. CZYTELNICY MAJ G OS Publikujemy listy czytelników, którzy pragn zabra g os, zwróci uwag na rzeczy, sytuacj ludzi, ale przede wszystkim uzyska odpowied na nurtuj ce ich pytania. W miar swoich mo liwo ci postaramy si w kolejnych numerach udzieli odpowiedzi i wyja nie w poruszonych kwestiach. Redakcja Kasa ma problem wadz c rozmow telefoniczn pewnie interesuj c, bo trwa a Zwracam si do Pa stwa z pro b o zwrócenie uwagi na prac pracowników dzia u obs ugi klienta w oddziale wolszty skim ENEA. Od pó roku nosz si z zamiarem poruszenia tej kwestii. Jednak wydarzenia ostatniej wizyty w oddziale, zmotywowa y mnie do napisania tego listu. W wolszty skiej placówce funkcjonuj dwie kasy- pono, bo jak co miesi c od ponad roku osobi cie p ac tam rachunki to spotka am si z sytuacj w której tylko trzy razy obie kasy by yby czynne. Dwa miesi ce temu W sobotê, 20 maja w szkolnym amfiteatrze Zespo³y Szkolno Przedszkolnego w Œwietnie wyst¹pi³y dzieci szko³y i przedszkola. Dzieci da³y popisy sceniczne w podziêkowaniu dla swoich rodziców i wszystkich tych, którzy wspieraj¹ szko³ê. Oprócz organizacji dzia³aj¹cych na terenie wsi, w grono przyjació³ szko³y wchodzi ca³a rzesza osób, których pomoc doceniaj¹ dyrekcja i uczniowie. Pracê organizacji wiejskich i szkolnych doceni³a dyrekcja, z r¹k której miedzy innymi przewodnicz¹ca Rady Rodziców, Ko³a gospodyñ Wiejskich i Ochotnicza Stra Po arna odebra³a podziêkowania. zapyta am nawet kierowniczk o to, dlaczego czynna jest tylko jedna kasa w momencie, kiedy kolejka si ga drzwi wej ciowych. Us ysza am, e Pani z kasy ma przerw. Rozumiem, e ka dy ma prawo do przerwy, jednak nie rozumiem, po co na okienkach kasowych s umieszczone godziny pracy kas z okre leniem czasu przerw, skoro ich nikt nie przestrzega tj. przerwa w kasie B od 10 do By a godzina Pragn doda, i poruszenie w ród oczekuj cych by o spore, tym bardziej, i pani przyjmuj ca wp aty obs ugiwa a klientów pro- na d ugo trzech petentów i tylko dobra wola ostatniej petentki sprawi a, i pani z kasy unikn a konsekwencji z racji pomini tej jednej wp aty, której - trudno si dziwi, nie zauwa y a... P ac c rachunki w kwocie 132,68 groszy pani zapyta a mnie czy mam ko cówk, zgodnie z prawd odpowiedzia am, e nie. Pani z oburzeniem zapyta a mnie, co ona ma teraz zrobi bo nie ma drobnych. Normalnie zabrak o mi s ów- a niby co ja mia am zrobi? Przeprosi, e przysz am p aci i zrobi am problem pani w kasie? mieszkanka Widzimia. Serdeczne dziêkujê Du odwag na scenie wykaza y si dzieci z oddzia ów przedszkolnych. Sulechów Okrad³ kobietê We wtorek, 9 maja, m ody m czyzna wyrwa torebk kobiecie na ulicy Piaskowej w Sulechowie i uciek. Kobieta zaalarmowa- a policj. W skradzionej torebce mia a dokumenty oraz gotówk w kwocie 300 z otych. Policja podj a czynno ci maj ce na celu ustalenie i zatrzymanie sprawcy kradzie y. W wyniku tych dzia a zatrzymano 21- letniego mieszka ca Sulechowa, który jak si okaza o by z odziejem. Niestety, nie odzyskano skradzionych rzeczy, które dzie wcze niej ukrad m czyzna wraz z torebk. Jednak m czy nie udowodniono inn kradzie, której dokona trzy miesi ce temu w Sulechowie. Teraz z odziej odpowie za te kradzie e. Sceniczne popisy dzieci mimo kapry nej pogody cieszy y si du ym powodzeniem. Karpicko Dyrekcja wr czy a podzi kowania miedzy innymi Ochotniczej Stra y Po arnej strat W nocy, 15 maja, nieznani sprawcy lub sprawca w ama si do biura jednej z firm w Karpicku przy ulicy Lipowej. upem z odzieja pad sprz t fotograficzny, telefon komórkowy, dokumenty oraz pieni dze. Warto strat oszacowano na oko o 12 tysi cy z otych. Poszkodowany w skutek kradzie y zosta mieszkaniec Wolsztyna. Z odziei szuka policja.

19 HOROSKOP Baran Znów b dziesz musia odnale si w nawale nowych propozycji, ale pojawi si zwiastuny poprawy sytuacji finansowej. W Twoje ycie wkroczy kto, kto nie tylko wniesie w nie nowy powiew, lecz tak e pomo e stan na nogi. Jednocze nie zaczniesz si zastanawia nad swoim obecnym zwi zkiem oraz dokonywa analizy przesz o ci. Niestety, bilans wyjdzie ma o korzystnie, wi c zacznie w Tobie kie kowa gotowo do zmian. Nie hamuj niczego na si, a wr cz przeciwnie, zacznij pomaga losowi... wtorek, 23 maja 2006 str. 19 Byk Intensywne trzymanie si przesz o ci i rozpami tywanie w kó ko tego, co by o, mija si z celem. To s projekcje obrazów, strz pki zdarze, piel gnowanie pami ci chwil, które dawno ju odesz y i nie wróc. Postaraj si centymetr za centymetrem odcina si od przesz o ci. Po prostu wybierz jak drog i spokojnie j realizuj. Na wszystko przyjdzie czas, a Ty uwa nie rozgl daj si dooko a, by nie przegapi adnej okazji do polepszenia ycia. Postaraj si te uporz dkowa sprawy uczuciowe, wyja nij trudne sytuacje. W pracy te nie dopuszczaj do adnych zaleg o ci. Bli nieta W tym tygodniu powiniene powi ci czas swemu zdrowiu. Pora zrobi odpowiednie badania i sprawdzi swój organizm, aby nie okaza o si wkrótce, e nosisz w sobie chorob, która b dzie wymaga a d ugotrwa ego leczenia... Ostatnio zaniedba e si, wi c pora na samokontrol. Wbrew pozorom i powszechnemu mniemaniu, organizm ludzki jest bardzo wra liwy i kruchy, nie nale y go przeci a. Zwró si te w kierunku medycyny niekonwencjonalnej. Szybciej pokonasz ró norakie doplegliwo ci... Rak Miotasz si, bo w ycie wchodz radykalne zmiany, a Ty nie chcesz ich teraz, cho w g bi duszy wiesz, e s nieuniknione. Co Ci zaskoczy, bo sprawy przyjm zupe nie inny obrót ni si wcze niej spodziewa e... Potrzebujesz przewodnika, kogo, kto pomo e Ci bezpiecznie przej przez pewne etapy ycia. Tym przewodnikiem wcale nie musi by inny cz owiek, poszukaj go w sobie... Lew W a ciwie jeste ju gotowy do tego, co planowa e od jakiego czasu. Sprawy nabra y dojrza o ci, wiele si co prawda zmieni o, ale mo na powiedzie, e na korzy dla Ciebie. Twoja gotowo wymaga jednak nadal dostosowywania si do sytuacji, które mog nagle stan na przeszkodzie. Ale bez obaw, poradzisz sobie ze wszystkim Poddaj si wi c rytmowi ycia i nie zadawaj zbyt wielu pyta, nawyra niej masz do spe nienia jak misj, a dzi ki Tobie kto po prostu stanie si bardzo szcz liwy... Panna Niestety, ale nadal b dziesz odczuwa skutki stresu i wyczerpania... Ostatnio niewiele dzieje si w Twoim yciu, a Ty potrzebujesz ci gle nowych impulsów, by cieszy si z tego, co robisz... Od dawna planujesz zmian pracy, ale, jak wida, nic Ci z tego nie wychodzi. Mo e przyj e zbyt zachowawcz postaw? Na razie realizuj plan minimum, bo w tym tygodniu nie zdzia asz zbyt wiele, a wr cz przeciwnie, poczujesz, e wszystko robisz z wielkim mozo em. Waga W tym tygodniu sporo spraw mo e Ci sprawi trudno. Nie martw si jednak, to tylko chwilowe k opoty. Ju wkrótce oka e si, i otworz si przed Tob nowe mo liwo ci. W sprawach uczu wiele si wyja ni, Twój partner b dzie niezwykle czu y i czeka Was bardzo wiele romantycznych chwil. Je li jeste jeszcze samotna, to koniecznie wybierz si na spotkanie towarzyskie, na które zaprosi Ci kto z dalszej rodziny. Skorpion Powiniene da si poprowadzi przez meandry ycia. Je li do tej pory nie odnalaz e mistrza w sobie, poszukaj go poza Twoim wn trzem. Najwyra niej potrzebujesz przewodnika, który da Ci wskazówki na dalsze ycie. Teraz jeste w kropce, czujesz potrzeb zmian, a nie bardzo Ci to wychodzi. Pomy l o dalszym kszta ceniu, uzupe nieniu wiedzy nie tylko w zakresie zawodowym, ale tak e duchowym... Strzelec Postaraj si realnie spojrze na wiat. Dzia asz pod wp ywem emocji i to cz sto Ci gubi. Uruchamiasz projekcj my li, które staj si dla Ciebie pu- apk. Do tej samej sytuacji potrafisz zastosowa dwa ró ne, czasem zupe nie skrajne zachowania. A wystarczy oby podej do czego ze spokojem, wtedy okaza oby si, e wszystko wygl da zupe nie inaczej ni s dzisz. W tym tygodniu te b d sytuacje, które mog chwilowo wprowadzi Ci w zak opotanie, ale rozwa wszystko spokojnie, wy cz emocje. Kozioro ec Gdyby wreszcie przesta o Ci dr czy to uporczywe poczucie winy, móg by rozpocz nowe ycie, pe ne rado ci i rozkwitu. Ty jednak nadal masz al do siebie i wszystkich po kolei. Wpad e we w asne sid a i zachowujesz si jak grzesznik, który boi si zrobi cokolwiek, bo nie wie, czy za te czyny kto kiedykolwiek da mu rozgrzeszenie. Zakopa e si w tych obawach tak g boko, e nie wiesz ju, co jest dla Ciebie dobre, a co z e. Wodnik Sprawy dojrzewaj do tego, by osi gn swój kulminacyjny punkt. Co prawda po drodze to i owo mog o si zagubi i przesun w czasie, ale wszystko wkrótce wróci na swoje miejsce... Musia e stoczy walk sam ze sob, ze swoimi w tpliwo ciami i zmorami przesz o ci. Nauka nie posz a w las i oto jeste, odmieniony pod wieloma wgl dami. Twoje zap dy dyktatorskie odesz y w cie, a Ty jeste zdolny do kompromisu. Ryby Ryby wyka si w tym tygodniu wyj tkow kreatywno ci, co prze o y si na sukcesy finansowe. To dla Ciebie czas niesamowitych mo liwo ci, nie przegap adnych szans, które niesie Ci los. W sprawach uczuciowych mo e pojawi si niespodziewana znajomo, która przeistoczy si w co powa niejszego. Nie pozwalaj sobie jednak na adne romanse. Nie warto zawraca sobie g owy przelotnymi znajomo ciami, które pozostawi po sobie niesmak i wyrzuty sumienia. Oferty pracy - Wolsztyn Informacja pod nr telefonu (068) wew Kierowca kat C+E, - Wolsztyn, ody, Starkowo, Stary Widzim, Mochy, Karna Kierowca kat. C - Karpicko, Wolsztyn Kierowca kat. T - Bel cin, Mochy Pracownik fizyczny - Chorzemin, Bar o enia, Kaszczor, migiel, Wolsztyn, Kluczewo, Kopanica, Rostarzewo Magazynier - Wolsztyn Pracownik produkcji +upr. na wózek wid owy - ody Krawiec, - N.Tomy l, Babimost, Kargowa, Karpicko, Nia ek Wielki Murarz - Kargowa, Adamowo,Wolsztyn Malarz-szpachlarz - Wolsztyn, Kargowa, Karpicko, Solec, Nowa Wie, Chobienice, Nieborza P ytkarz - Wroniawy Blacharz-dekarz - Wolsztyn, K b owo, Zb szyn, T oki, Kie kowo In ynier budownictwa, - Wolsztyn In ynier elektronik - Wolsztyn Kucharz, pomoc kuchenna - Wolsztyn, Sprzedawca - Wolsztyn, K b owo, Bucz Kelnerka, barman - Wolsztyn, Karpicko, Rostarzewo Robotnik gospodarczy - Karpicko Stolarz - Tuchorza, ody Mechanik, blacharz samochodowy - Wolsztyn, Siedlec, Psycholog - Go cieszyn Kierownik sklepu - Wolsztyn Cukiernik - Kargowa, Mochy Elektryk - Wolsztyn, Bucz Osoba z bieg znajomo ci j. niemieckiego lub angielskiego - Rostarzewo Pracownik do prowadzenia gospodarki materia owej-wolsztyn Ksi gowa - Bucz Nauczyciel j. angielskiego - Opalenica, Kopanica, Babimost Nauczyciel wychowania przedszkolnego - Wolsztyn lusarz, spawacz - Obra, Wolsztyn Fryzjer - Kargowa, Wolsztyn Pakowacz kopert, drukarz, operator koperciarki - Przyprostynia Prac.gospodarczy, recepcjonista, pokojowa, kelner/ka - Boszkowo Kucharz + gr. Inwalidzka - Boszkowo Instalator wod.-kan. - K b owo Mechanik wózków wid owych - Siedlec Kierownik produkcji, serwisant - Wolsztyn Przedstawiciel handlowy - Wolsztyn, Bel cin Prac. fizyczny + prawo jazdy kat.b - Kie piny Piekarz - Wolsztyn, Kargowa Asystentka dyrektora + j. angielski - Stary Widzim Prac. ksi gowo ci (3 lata sta u w ksi gowo ci) - Stary Widzim Spedytor + j. niemiecki - ody Tokarz - Karpicko Lakiernik samochodowy - Przem t Pracownik recepcji - Karpicko Kierowca kat.b, pracownik gospodarczy + grupa inwalidzka - Karpicko Mechanik maszyn - ody

20 str. 20 wtorek, 23 maja 2006 P.P.H. CONDOR Spó³ka Akcyjna Nowy Tomyœl, ul. Leœna 127 A tel. (061) , , zatrudni - szwaczki, szwaczy - mê czyzn do obs³ugi automatów szwalniczych - osoby do przyuczenia w zawodzie szwaczka, szwacz Zapewniamy bezp³atny dowóz pracowników z kierunków: Wolsztyn, Zb¹szyñ Zg³oszenia telefoniczne lub osobiste w siedzibie spó³ki adres j.w. w godz bnt1997 b3 NT01987 Poszukujê do wynajêcia w Nowym Tomyœlu lub najbli szej okolicy dom lub mieszkanie o powierzchni ok. 140 m kw. Kontakt tel ant1992 a1 NT01983 SPRZEDAM - przyczepê Tandem - przyczepê 4 tonow¹ - ³adowarkê poj. ³y ki 3,5 m szeœc. - Orkan tel ant1990 a1 NT01980 Sprzedam kosiarko zbieracz do zielonek Kupiê - kosiarkê rotacyjn¹ du ¹ - beczkowóz - przetrz¹sarko-zgrabiarkê siedmio gwiazdow¹ tel ant1989 a1 NT01979 SPRZEDAM KOMBAJN BIZON Z-056 ROCZNIK 1983 NA SZEROKICH KO ACH TEL. KOM abo2008 a1 BO bbk106 b2 BK0096 Sprzedam FORD ESCORT GAZ rok prod monta gazu w 2004r. gara owany alufelgi, szyberdach, ma³y przebieg II w³aœciciel kolor czarna wiœnia stan techniczny bardzo dobry tel. (068) do godz tel. kom abo2006 a1 Bo01995 KUPIÊ DZIA KÊ BUDOWLAN LUB LOKAL POD DZIA ALNOŒÆ W CENTRUM WIJEWA LUB BUCZU TEL. KOM abo2004 a1 BO01993 ZATRUDNIÊ MAGISTRA FARMACJI LUB TECHNIKA W APTECE W OKOLICACH WOLSZTYNA PRACA W DOWOLNYM WYMIARZE CZASU (Pe³en etat-pó³ etatu) TEL. KOM abo2003 a1 BO01993 ZATRUDNIÊ MURARZA na stanowisko BRYGADZISTY T OKI 109A (PRACA DOBRZE P ATNA) 11abo1999 a1 BO01989 KUPIÊ CI GNIK URSUS C-330 LUB C-360, C-4011 TEL. (061) abo1998 a1 BO01988 SPRZEDAM KONIA-KUCA KLACZKÊ maœci gniadej SPOKOJNA, 8 LAT, DO WO ENIA DZIECI TEL. KOM ABO1992 A1 bo01982 SPRZEDAM -OPEL VECTRA 2,0 ROK PROD SPROWADZONY KOLOR SREBRNY METALIK -AUDI 80 B4 1,9 TURBO DIESEL ROK PROD KOLOR GRANATOWY METALIK TEL. KOM abo1991 a1 BO01981 ZATRUDNIÊ KIEROWCÓW KAT. CE TEL abo1986 a1 BO01976 POSIADAM MIESZKANIE DO WYNAJÊCIA W RAKONIEWICACH TEL. KOM abo1985 a1 BO01975 Powiat Wolsztyn. Partnerski program ¹czymy pokolenia Fundacja PZU i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce realizuje partnerski program spo eczny czymy pokolenia. Na drodze konkursu dotacyjnego autorzy zamierzaj dofinansowa innowacyjne, dobrze opracowane przedsi wzi cia realizowane w oparciu o wspó prac mi dzypokoleniow osób starszych (powy ej 60 roku ycia) oraz dzieci i m odzie y (od wieku przedszkolnego do 25 lat). Konkurs adresowany jest do posiadaj cych osobowo prawn organizacji pozarz dowych ( fundacji i stowarzysze ) z ca ej Polski, które maj do wiadczenie w realizacji projektów na rzecz osób starszych i/lub dzieci i m odzie y, a tak e grup zagro onych wy- kluczeniem spo ecznym. W ramach konkursu organizacje pozarz dowe mog ubiega si o dotacje w wysoko ci od 20 do 30 tys. z otych na realizacj projektów trwaj cych od 7 do 10 miesi cy. Termin sk adania wniosków up ywa 9 czerwca br. Dodatkowe informacje o programie znajd Pa stwo na stronie internetowej Z pytaniami nt. konkursu prosz zwraca si do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: telefonicznie pod nr w. 20 lub 29, a tak e em informuje Wydzia Polityki Spo ecznej Wielkopolskiego Urz du Wojewódzkiego w Poznaniu. Sprzedam WÓZEK DZIECIÊCY DLA BLI NIAKÓW ZB SZYNEK TEL LUB (068) ABO1984 A1 bo01974 SPRZEDAM ALFA ROMEO 33 1,4 kat rok prod tel. kom lub tel. (068) po godz abo1983 a1 BO01974 WARSZTAT NAPRAWY POMP WTRYSKOWYCH UL. RÓ ANA WOLSZTYN PRZYJME UCZNIA 11abo1982 a1 BO01973 KUPIÊ DREWNO LIŒCIASTE Z LASU KOM KOM abo1951 a1 BO01942 STACJA ST PALIW 11bbo1387 b2 BO01492 ON 3,70 z³ PB 3,90 z³ czynna codziennie od 7.00 do 21 w weekend od 7.00 do TRANSPORT CH ODNICZY 1,5 T 5 EUROPALET KRAJ-EUROPA TEL. KOM abo1981 a1 BO01972 SPRZEDAM: - KURY NIOSKI 4 MIESIÊCZNE, - PRZYCZEPY-4,5 TON - P UGI, - BRONY, - ŒRUTOWNIK NOWA WIEŒ ZB SKA 61 TEL. (068) abo1967 a2 BO01958 DREWNO KOMINKOWE TEL. KOM TEL. KOM abo1950 a1 BO01941 WYKONUJ WI BE DACHOW -DESKOWANIE, -PAPOWANIE, -KONSTRUKCJA DACHOWA, -OCIEPLANIE DACHU, -POSADZKI PRZEMYS OWE TANIO I SOLIDNIE TEL. KOM abo1849 a1 BO01838

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Zał. 1 do Regulaminu Świetlicy PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej: 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 3.06.2014 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia lipca 2010 r. R/10/003 LBY-4110-01-01/2010 Pani Izabella Lewandowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę

Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Zasady przyjęć do klas I w gimnazjach prowadzonych przez m.st. Warszawę Podstawy prawne Zasady przyjęć do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 zostały przygotowane w oparciu o zapisy: ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością Częstochowa, listopad 2015 ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych

Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy. Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych- przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Uprawnienia zatrudnianych osób niepełnosprawnych SPIS TREŚCI: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych str. 3 Obowiązek przedstawiania

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach.

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach. Załącznik 12 Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Typ wskaźnika (,, długoterminowy)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a...

Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy. zwanym dalej Zamawiającym a... Załącznik nr 1 do specyfikacji Umowa Nr. zawarta w dniu...2014r. pomiędzy MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 25 stycznia 2011 r.

Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 25 stycznia 2011 r. Regulamin uzyskania karty rowerowej przez ucznia szkoły podstawowej Akty prawne obowiązujące przy wydawaniu karty rowerowej albo Podstawy prawne: Podstawa programowa kształcenia ogólnego z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS PRAWA JAZDY KAT. B I B+E) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo