I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ"

Transkrypt

1 1 Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Dyrektora nr 4/2005 Z dnia r. I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ 1 1. Instrukcja reguluje sposób i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz określa zasady postępowania z dokumentacją w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, od chwili jej wpływu lub wytworzenia w toku bieżącej pracy do momentu przekazania do archiwum zakładowego lub do brakowania. 2. Przedmiotem instrukcji są zasady postępowania z dokumentacją jawną. 3. Przez użyte w instrukcji terminy należy rozumieć: - jednostka organizacyjna Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk zwany dalej Instytutem, - komórka merytoryczna jest to właściwa komórka organizacyjna, do zadań której - zgodnie z regulaminem organizacyjnym - należy ostateczne opracowanie pod względem merytorycznym danej sprawy i która powinna posiadać całość materiałów w tym zakresie, - komórki inne pozostałe komórki organizacyjne jednostki przechowujące akta o tym samym haśle klasyfikacyjnym co w komórce merytorycznej, lecz stanowiące materiał cząstkowy, pomocniczy lub powtarzalny, - akta dokumentacja twórcy zespołu powstała w wyniku jego działalności, utrwalona za pomocą pisma, zapisu, niezależnie od techniki wykonania i formy zewnętrznej, - akta sprawy całokształt lub wybór akt dotyczących określonej sprawy zebranych w kancelarii lub instytucji w osobny plik, zeszyt, wolumin lub szereg woluminów, - jednostka archiwalna odrębna fizycznie jednostka dokumentacji (mapa, dyskietka, kaseta, teczka) zazwyczaj stanowiąca jednostkę inwentarzową, - jednolity rzeczowy wykaz akt wykaz haseł wyrażający rzeczową klasyfikację dokumentacji twórcy zespołu niezależnie od jego struktury organizacyjnej, oparty o dziesiętny sposób sygnowania haseł klasyfikacyjnych oraz zawierający kwalifikację archiwalną akt, - kancelaria wewnętrzna komórka organizacyjna wykonująca czynności kancelaryjne takie jak: przyjmowanie wpływów, przekazywanie ich poszczególnym komórkom organizacyjnym i referentom, ekspedycja przesyłek wychodzących itp., - makulatura wybrakowana dokumentacja twórcy zespołu przeznaczona do zniszczenia, - referent pracownik załatwiający merytorycznie daną sprawę lub przygotowujący wnioski do decyzji przełożonych, - sprawa zdarzenie lub stan rzeczy, jak również podanie, pismo, dokument wymagający rozpatrzenia i podjęcia czynności służbowych, - spis spraw formularz służący do chronologicznego rejestrowania spraw wpływających lub zapoczątkowanych w Instytucie, prowadzony odrębnie dla każdej grupy rzeczowej spraw określonych wykazem akt, dla której zakłada się oddzielną teczkę akt,

2 2 - teczka aktowa teczka wiązana, skoroszyt, segregator itp., służący do przechowywania jednorodnych lub rzeczowo pokrewnych akt spraw ostatecznie załatwionych, objętych tą samą grupą akt ustaloną wykazem akt, - znak akt zespół symboli określający przynależność akt danej sprawy do określonej komórki organizacyjnej i do określonej grupy z rzeczowego wykazu akt, - znak sprawy zespół symboli oznaczających jednostkę organizacyjną oraz przynależność sprawy do określonej klasy rzeczowego wykazu akt i numeru, pod którym sprawa została zarejestrowana w spisie spraw danej teczki aktowej. II. SYSTEM KANCELARYJNY I ZASADY PODZIAŁU AKT 2 1. W Instytucie obowiązuje bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Rzeczowy wykaz akt stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2005 Dyrektora Instytutu z dnia r. 2. W systemie tym dokonuje się rejestracji spraw (nie rejestruje się poszczególnych pism dotyczących tych spraw) w spisach spraw prowadzonych dla każdej teczki aktowej, zakładanej zgodnie z rzeczowym wykazem akt Rzeczowy wykaz akt jest to tematyczny podział dokumentacji wpływającej do Instytutu i powstającej w toku jego działalności oznaczony w poszczególnych symbolach cyfrowych hasłem klasyfikacyjnym i określeniem kategorii archiwalnej. 2. Rzeczowy wykaz akt opiera się na systemie klasyfikacji dziesiętnej. Całość akt wytwarzanych przez Instytut została podzielona na klasy I rzędu oznaczone symbolami od 0 do 4. W ramach każdej z tych klas wprowadzono klasy II rzędu, oznaczone symbolami dwucyfrowymi, powstałymi przez dodanie do symbolu klasy I rzędu jednej z cyfr od 0 do 9, a w ich ramach wprowadzono klasy III rzędu, oznaczone symbolami trzycyfrowymi, powstałymi przez dodanie do symbolu klasy II rzędu znów jednej z cyfr od 0 do 9 itd. 3. Budowa rzeczowego wykazu akt jest niezależna od struktury organizacyjnej Instytutu, wskutek tego akta jednorodne tematycznie pochodzące z różnych komórek organizacyjnych będą miały takie same symbole i hasła klasyfikacyjne (wyróżnikiem będą symbole literowe nazw komórek organizacyjnych określonych w schemacie organizacyjnym). 4. Każda komórka organizacyjna powinna sporządzić do własnego użytku wyciąg z wykazu akt, zawierający odpowiednie hasła wykazu akt z odpowiadającymi im symbolami klasyfikacyjnymi i kwalifikacyjnymi. Jeden egzemplarz wyciągu z wykazu akt należy przekazać do archiwum zakładowego. 5. Kierownicy komórek organizacyjnych mogą rozbudować końcowe klasy III i dalszych rzędów w wykazie akt, tworząc klasy bardziej szczegółowe, nie zmieniając oznaczenia kategorii archiwalnej i okresu przechowywania ustalonego w rozbudowywanej klasie wykazu (za zgodą Dyrektora Instytutu na wniosek Kierowników komórek organizacyjnych). 6. Zmiany w wykazie akt polegające na przekształceniu klasy I i II rzędu lub wprowadzeniu nowych symboli i haseł w tych klasach mogą być wprowadzone za

3 3 zgodą Dyrektora Instytutu, po uzgodnieniu z Archiwum PAN i zatwierdzeniu przez Archiwum Akt Nowych. 7. Aktualizacji w wykazie akt dokonuje się w miarę bieżących potrzeb na podstawie wniosków kierowników komórek organizacyjnych Instytutu składanych w Dziale Administracyjnym do dnia 31 marca każdego roku Dokumentacja wytworzona i gromadzona w komórkach organizacyjnych Instytutu dzieli się, ze względu na wartość archiwalną, na dwie kategorie: a/ materiały archiwalne b/ dokumentację niearchiwalną. 2. Materiały archiwalne są to akta mające wartość historyczną i z tego względu przeznaczono je do wieczystego przechowywania. Wchodzą one w skład państwowego zasobu archiwalnego i po upływie 25 lat od momentu ich sporządzenia (zakończenia sprawy), archiwum zakładowe Instytutu przekazuje je do Archiwum PAN. Do oznaczenia materiałów archiwalnych używa się symbolu kwalifikacyjnego A. 3. Dokumentacja niearchiwalna są to akta mające wyłącznie czasową wartość praktyczną. Do oznaczania kategorii dokumentacji niearchiwalnej używa się symbolu kwalifikacyjnego B, w szczególności zaś: - symbolem B z dodaniem cyfr arabskich, określających lata kalendarzowe przechowywania, oznacza się kategorię dokumentacji niearchiwalnej, która po oznaczonym okresie przechowywania może zostać przekazana do brakowania, po uprzednim zaopiniowaniu przez Archiwum PAN i uzyskaniu zgody AAN. Okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy (np. akta spraw załatwionych w 2000 roku, oznaczone symbolem B5 mogą być przekazane do brakowania po 1 stycznia 2006 roku), - symbolem BE z dodaniem cyfr arabskich oznacza się dokumentację, która po upływie właściwego okresu jej przechowywania podlega ekspertyzie. Ekspertyzę przeprowadza (po zaopiniowaniu przez Archiwum PAN), Archiwum Akt Nowych, które może zakwalifikować tę dokumentację do materiałów archiwalnych kategorii A, - symbolem Bc oznacza się dokumentacje mającą krótkotrwałe znaczenie praktyczne. Dokumentację tę można przekazać na makulaturę lub zniszczyć w komórce organizacyjnej po całkowitym jej wykorzystaniu, jednak za wiedzą pracownika archiwum zakładowego, z zachowaniem obowiązującej procedury brakowania. III. CZYNNOŚCI KANCELARYJNE I OBIEG DOKUMENTACJI 5 1. Obieg pism (dokumentacji) powinien być szybki, pisma powinny przechodzić przez niezbędne punkty zatrzymania tylko jeden raz. 2. Obieg akt w Instytucie odbywa się w zasadzie bez pokwitowania, z wyjątkiem przesyłek wartościowych oraz przesyłek, których obowiązek kwitowania wynika z odrębnych przepisów.

4 Czynności kancelaryjne wykonywane są przez: a/ dział Administracyjny, b/ sekretariat Instytutu c/ dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych, d/ referentów spraw (pracowników odpowiedzialnych za merytoryczne załatwienie sprawy), e/ wyznaczonych pracowników w zakładach terenowych. 2. Do typowych czynności kancelaryjnych działu Administracyjnego należy w szczególności: a/ odbieranie korespondencji z portierni budynku, b/ przyjmowanie wpływów, sprawdzanie ich, opatrywanie stemplem wpływu oraz segregacja, c/ dystrybucja korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych, d/ przyjmowanie korespondencji wychodzącej i jej ekspedycja. 3. Do typowych czynności kancelaryjnych sekretariatu należy w szczególności: a/ przedkładanie przełożonym korespondencji do wglądu i dekretacji, b/ przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją do kierowników komórek organizacyjnych lub referentów spraw, c/ rejestrowanie spraw, zakładanie teczek aktowych dla spraw i przechowywanie akt spraw załatwianych bezpośrednio przez Dyrektorów, d/ przekazywanie przechowywanej dokumentacji akt spraw załatwianych do archiwum zakładowego. 4. Do typowych czynności kancelaryjnych dyrektorów komórek organizacyjnych należy w szczególności: a/ dekretacja korespondencji do załatwienia przez komórki organizacyjne lub referentów spraw; umieszczanie obok stempla z datą wpływu, dyspozycji dotyczących sposobu i terminu załatwienia sprawy oraz daty dekretacji i skrótu podpisu, b/ podpisywanie korespondencji. 5. Do typowych czynności kancelaryjnych kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności: a/ dekretacja korespondencji na referentów spraw (poszczególnych pracowników merytorycznych), b/ podpisywanie pism zgodnie z upoważnieniem c/ zatwierdzanie protokołów przekazania teczek aktowych do archiwum. 6. Do typowych czynności kancelaryjnych referentów spraw należy w szczególności: a/ rejestrowanie spraw w spisach spraw i nadawanie znaku sprawy, b/ zakładanie, zgodnie z wykazem akt, teczek aktowych dla spraw i przechowywanie akt spraw załatwionych, c/ załatwianie spraw merytorycznie, zgodnie z dyspozycjami przełożonych co do sposobu i terminu załatwienia sprawy, d/ przygotowanie projektów pism i przedstawienie ich do akceptacji przełożonym, e/ sporządzanie czystopisów i przekazywanie ich do podpisu osobom upoważnionym, f/ przekazywanie podpisanych czystopisów do Działu Administracji celem ekspedycji, g/ przygotowanie przechowywanej dokumentacji i przekazanie jej do archiwum zakładowego.

5 5 7. Do typowych czynności wydzielonych pracowników w zakładach terenowych należy w szczególności: a/ przyjmowanie i sprawdzanie wpływającej korespondencji, b/ umieszczanie stempla wpływu na pismach wymagających merytorycznego załatwienia, c/ rejestrowanie spraw w spisach spraw i nadawanie znaku sprawy, d/ zakładanie, zgodnie z wykazem akt, teczek aktowych dla spraw i przekazywanie akt spraw załatwionych, e/ załatwianie spraw merytorycznie, zgodnie z dyspozycjami przełożonych co do sposobu i terminu załatwienia sprawy, f/ przygotowanie projektów pism i przedstawienie ich do akceptacji przełożonym, g/ sporządzanie czystopisów i przekazywanie ich do podpisu osobom upoważnionym, h/ ekspedycja czystopisów do adresatów, i/ przygotowanie przechowywanej dokumentacji i przekazanie jej do archiwum zakładowego, j/ inne czynności zlecone w zakresie obsługi biurowej. IV. REJESTROWANIE SPRAW, ZNAKOWANIE AKT I ZAKŁADANIE TECZEK AKTOWYCH 7 1. Zarejestrowanie sprawy w systemie bezdziennikowym polega na wpisaniu jej do spisu spraw (załącznik nr 1). Sprawę (nie pismo) rejestruje się tylko jeden raz, na podstawie pierwszego pisma w danej sprawie, otrzymanego z zewnątrz lub sporządzonego przez daną komórkę organizacyjną. Każde nowe pismo dotyczące sprawy już zarejestrowanej otrzymuje ten sam znak. 2. Sprawy nie załatwione ostatecznie w ciągu danego roku kalendarzowego załatwia się w roku następnym, bez wpisywania ich do nowych spisów spraw i bez zmiany dotychczasowego ich znaku. 3. W przypadku wznowienia sprawy ostatecznie załatwionej i odłożonej do właściwej teczki, należy odnotować pod jej numerem w spisie spraw przeniesiono do teczki symbol... rejestrując ją jednocześnie w spisie spraw na rok bieżący i nadając jej nowy znak sprawy. 4. Sprawy wymagające specjalnej formy ewidencji np.: wyciągi bankowe, raporty kasowe nie podlegają rejestracji w spisie, lecz są ewidencjonowane w sposób ustalony dla tych spraw. 5. Komórki organizacyjne Instytutu stosują również komputerowy system rejestracji spraw i obiegu pism. 6. Nie podlegają rejestracji: - publikacje (dzienniki urzędowe, czasopisma, książki itp.) oraz inne druki nie - życzenia, zaproszenia, zawiadomienia i pisma o podobnym charakterze, - potwierdzenia odbioru, które dołącza się do akt właściwej sprawy, - rachunki i faktury.

6 6 7. W komórkach organizacyjnych mogą być prowadzone dodatkowe formy ewidencji (dzienniki podawcze, kontrolki wpływów, skorowidze itp.), służące do kontroli obiegu pism, nie mające jednak wpływu na znak sprawy Znak sprawy jest cechą rozpoznawczą sprawy. Składa się on z czterech części: a/ symbolu literowego nazwy komórki organizacyjnej, określonego w schemacie organizacyjnym Instytutu, b/ liczbowego symbolu hasła według rzeczowego wykazu akt, c/ kolejnego numeru, pod którym sprawa została zarejestrowana w spisie spraw, d/ dwóch ostatnich cyfr roku, w którym sprawę zarejestrowano w spisie spraw. 2. Trzy pierwsze składniki znaku, powinny być od czwartego kreską pionową a od siebie kreską poziomą np.: DK-140-1/05 DK Dział Kadr 140 dowody obecności w pracy 1 numer sprawy 05 rok Spisy spraw prowadzi się oddzielnie dla każdej teczki aktowej, założonej według klasyfikacji z jednolitego rzeczowego wykazu akt. 2. Teczki aktowe zakłada się w miarę powstawania akt, zgodnie z wykazem akt. Na każdy rok kalendarzowy zakłada się nowe teczki aktowe i nowe spisy spraw. W sytuacji znikomej ilości akt wytworzonych w ciągu roku, można prowadzić teczki ze spisami spraw przez kilka lat. Odnosi się to także do akt, których charakter wymaga łączenia przez dłuższy czas, np. zbiorów normatywów. 3. Teczka aktowa (wobec dużej ilości akt o tym samym symbolu i haśle kwalifikacyjnym oraz kategorii archiwalnej) może zostać podzielona na tomy. 4. Nie należy łączyć w jednej teczce akt o różnych kategoriach archiwalnych Każda teczka aktowa powinna być opisana i zawierać następujące oznaczenia na stronie tytułowej: a/ na środku u góry pełną nazwę Instytutu oraz nazwę komórki organizacyjnej, b/ w lewym górnym rogu znak akt złożony z symbolu literowego komórki organizacyjnej (stanowiska pracy) i symbolu liczbowego hasła według wykazu akt, c/ w prawym górnym rogu kategorię archiwalną akt; w przypadku dokumentacji niearchiwalnej (akt kategorii B ) również okres jej przechowywania. d/ na środku tytuł teczki tj. pełne hasło z wykazu akt e/ pod tytułem daty skrajne podane w latach, np.( ) (wzór opisu teczki załącznik nr 6). Do oznaczania akt kategorii A stosujemy kolor czerwony.

7 7 V. ODBIÓR, OTWIERANIE I SEGREGOWANIE KORESPONDENCJI Do odbioru przesyłek adresowanych do Instytutu upoważniony jest Dział Administracyjny oraz wyznaczeni pracownicy w podległych zakładach terenowych. 2. W przypadku konieczności pilnego załatwienia sprawy lub potrzeby osobistych wyjaśnień, przesyłki mogą być odbierane przez sekretariat lub komórki organizacyjne. 3. Przy odbiorze przesyłek od doręczającego należy sprawdzić prawidłowość adresu oraz stan opakowania przesyłki a w przypadku naruszenia opakowania sporządzić, w obecności doręczającego protokół, podając w nim rzeczywistą zawartość przesyłki. Protokół, po podpisaniu przez pracownika odbierającego i doręczającego, należy przekazać kierownikowi komórki organizacyjnej, której przesyłka dotyczy, celem nadania sprawie dalszego biegu (wniesienia reklamacji, uzyskania odszkodowania itp.). 4. Przesyłki wartościowe odbierane są przez upoważnionego pracownika za pokwitowaniem. 5. Przesyłki mylnie skierowane należy zwrócić nadawcy lub przesłać do właściwego adresata. 6. Faksy oraz przesyłki otrzymane pocztą elektroniczną a także przesyłki pilne należy niezwłocznie po ich otrzymaniu przekazać adresatowi. 7. Przesyłki adresowane imiennie i z napisem do rąk własnych doręcza się adresatowi w nienaruszonym stanie Dział Administracyjny otwiera wszystkie przesyłki z wyjątkiem: a/ adresowanych imiennie. b/ adresowanych bezpośrednio do danej komórki organizacyjnej. 2. Jeżeli po otwarciu koperty nie oznaczonej na zewnątrz klauzulą tajności okaże się, że zawiera ona dokumentacje niejawną, należy bezzwłocznie przekazać ją w dodatkowej kopercie, osobie upoważnionej do jej odbioru, z adnotacją o przyczynie otwarcia koperty. 3. Po otwarciu koperty sprawdza się: a/ czy nie zawiera ona pisma mylnie skierowanego, b/ czy dołączono wszystkie wymienione załączniki, c/ czy znajdują się w niej wszystkie pisma, których symbole uwidoczniono na kopercie. 4. Każdą stwierdzoną niezgodność należy odnotować na danym piśmie lub kopercie (opakowaniu), którą dołącza się do pisma. 5. Koperty należy dołączyć do akt w następujących przypadkach: a/ do korespondencji w sprawach sądowych (wraz z dowodem doręczenia), z którym wiąże się termin prekluzyjny, b/ do przesyłek wartościowych, c/ do przesyłek, w których brak nazwiska (nazwy) nadawcy, jego adresu lub gdy dane są nieczytelne, d/ do przesyłek oznaczonych klauzulą zastrzeżone,

8 8 e/ do przesyłek poleconych, f/ do przesyłek mylnie skierowanych. 6. Na przesyłkach lub kopertach (opakowaniach) przesyłek w stanie zamkniętym, dział Administracyjny umieszcza odcisk pieczęci wpływu z datą otrzymania przesyłki (załącznik nr 2). 7. Pieczęć wpływu powinna zawierać: a/ nazwę jednostki organizacyjnej, b/ datę wpływu, c/ miejsce na wpisanie znaku sprawy. 8. Nie umieszcza się pieczątek wpływu na dokumentach księgowych, osobistych, załącznikach, drukach itp. oraz na przesyłkach nie wymagających merytorycznego załatwienia. VI. FORMY ZAŁATWIANIA SPRAW I PODPISYWANIA PISM Sprawy mogą być załatwiane w formie ustnej lub pisemnej. 2. W przypadku ustnego załatwienia sprawy pracownik odpowiedzialny za jej załatwienia sporządza (jeśli zachodzi taka potrzeba) odpowiednią notatkę zawierającą informacje o sposobie załatwienia, nazwisko lub nazwę strony zainteresowanej oraz datę i podpis pracownika załatwiającego. 3. Dla każdej sprawy załatwianej pisemnie należy przygotować osobne pismo, które poza treścią winno zawierać: a/ imię i nazwisko lub nazwę adresata i jego adres, b/ znak rozpoznawczy sprawy, c/ datę wysyłki pisma, d/ datę i znak sprawy, której odpowiedź dotyczy, e/ podpis w obrębie pieczątki określającej stanowisko służbowe oraz imię i nazwisko uprawnionego do podpisu, f/ inicjały pracownika, który sporządził pismo lewej strony pod treścią, g/ liczbę załączników z lewej strony pod treścią. 4. W przypadku, gdy treść pisma ma być podana do wiadomości innym instytucjom lub osobom, pod treścią pisma, po zwrocie otrzymują albo do wiadomości, wymienia się adresatów z lewej strony. 5. Czystopisy pism wysyłanych z Instytutu sporządza się na drukach firmowych dostępnych w dziale Administracyjnym. 6. Format papieru powinien być dostosowany do wielkości tekstu. 7. W dacie pisma należy umieścić jedynie rok i miesiąc, dzień miesiąca wpisuje podpisujący. 8. Dyspozycje dotyczące sposobu wysłania pisma (np. polecony, priorytet) podaje się w lewym dolnym rogu koperty Uprawnienia do podpisywania określa statut Instytutu. 2. Jeśli podpisujący działa z upoważnienia Dyrektora Instytutu lub kierownika komórki organizacyjnej, zamieszcza przed stanowiskiem znak z up., jeżeli

9 9 pismo podpisuje osoba pełniąca obowiązki znak p.o., a jeżeli osoba podpisująca w jego zastępstwie znak w.z. 3. W sytuacji podpisywania większej ilości pism tej samej treści, można podpis ręczny zastąpić fascimile imienia i nazwiska, bądź powielić pismo, po okazaniu podpisanego oryginału, który pozostaje w aktach sprawy. 4. Fascimile nie należy umieszczać na pismach posiadających charakter dokumentów: decyzji, zaświadczeń, orzeczeń, umów, poleceń wypłat. VII. WYKORZYSTANIE INFORMATYKI W CZYNNOŚCIACH KANCELARYJNYCH Dopuszcza się szerokie wykorzystanie rozwiązań informatycznych (programów, aplikacji, systemów, baz danych, edytorów w tekstów itp.) w czynnościach kancelaryjnych pod warunkiem, że rozwiązania te spełniają wymogi bezpieczeństwa ochrony danych, w tym zwłaszcza danych osobowych, jeśli gromadzenie ich i udostępnianie dopuszcza ustawa. 2. Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych dotyczących informacji niejawnych określają odrębne przepisy. 3. Wykorzystanie informatyki ma na celu usprawnienie i polepszenie prac kancelaryjnych oraz działalności merytorycznej Instytutu w zakresie: a/ przyjmowania i wysyłania korespondencji za pośrednictwem wydzielonej poczty elektronicznej, b/ przesyłania wiadomości wewnątrz Instytutu pocztą elektroniczną, c/ prowadzenia wszelkich rejestrów dotyczących obiegu dokumentów wewnątrz Instytutu, 1. d/ tworzenia, przetwarzania i przechowywania niezbędnych dokumentów, e/ monitorowania i kontroli realizacji zarządzeń i poleceń przełożonych, f/ monitorowania obiegu dokumentacji wewnątrz Instytutu, g/ umieszczania na stronach internetowych stale aktualizowanej informacji o Instytucie i jego kompetencjach, h/ informowania petentów o wymaganych procedurach przy załatwianiu wybranych typów spraw. 4. Wykorzystanie rozwiązań informatycznych w Instytucie odbywa się przez: a/ udostępnianie upoważnionym pracownikom: - zakupionego dla wersji sieciowej oprogramowania aplikacyjnego, a w szczególności: edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programów graficznych, oprogramowania antywirusowego itp..; - zakupionych baz danych a w szczególności: prawnych, adresowych, statystycznych i innych; - utworzonych w Instytucie baz danych a w szczególności: ewidencji zarządzeń Dyrektora, ewidencji wydanych decyzji, adresowych, itp., b/ współdziałanie z bazami danych tworzonymi i eksploatowanymi przez wszystkie komórki organizacyjne Instytutu.

10 10 16 Administrowanie siecią teleinformatyczną oraz kierowanie procesem informatyzacji w Instytucie należy powierzyć osobie z wykształceniem informatycznym Dane operacyjne i archiwalne gromadzone na elektronicznych nośnikach informacji powinny być chronione i zabezpieczone przed ich utrata. 2. Dane przechowywane w pamięci komputerów zabezpiecza się przez: - dopuszczenie do ich dostępu wyłącznie osób upoważnionych - odpowiednie archiwizowanie zbiorów na nośnikach informatycznych. 3. Dostęp do zbiorów danych zawartych w komputerach ogranicza się przez: - system haseł identyfikujących pracownika, - system haseł ograniczający dostęp do wybranych obszarów osobom nie posiadających odpowiednich uprawnień. 4. Dane gromadzone w pamięci komputerów powinny być zabezpieczone przed ich utratą przez: - przechowywanie zakupionego oprogramowania operacyjnego, narzędziowego i aplikacyjnego w chronionym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu, - archiwizowanie w cyklu kilkudniowym danych przechowywanych w pamięci komputerów lokalnych na nośnikach informatycznych przechowywanych w innym miejscu, - archiwizowanie w cyklu miesięcznym wszystkich danych przechowywanych w pamięci serwerów na odpowiednich nośnikach informatycznych oraz przechowywanie ich w odpowiednio chronionym i zabezpieczonym pomieszczeniu. 5. Obieg dyskietek i innych nośników informatycznych w Instytucie ogranicza się przez ich ostemplowanie oraz okresowe sprawdzanie programami antywirusowymi przy całkowitym zakazie używania nośników nie oznakowanych (z wyjątkiem stanowisk nie podłączonych do sieci informatycznej Instytutu i z zainstalowanym programem antywirusowym). 6. W przypadku gromadzenia danych osobowych do ich zabezpieczenia należy stosować przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. VIII PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI Dokumentację spraw załatwionych należy przechowywać w teczkach aktowych założonych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Teczki aktowe układa się w kolejności poszczególnych pozycji wykazu akt. 2. Dokumentacja wytworzona w toku działalności powinna być ułożona w teczce aktowej w kolejności liczb porządkowych spisu spraw a w obrębie spraw chronologicznie, przy czym pismo rozpoczynające sprawę powinno być na wierzchu.

11 11 3. Teczki aktowe powinny być opisane zgodnie z postanowieniami 10 ust.1 niniejszej instrukcji, uzupełnione o datę roczną najpóźniej sporządzonych dokumentów w teczce oraz numer tomu (jeżeli teczkę podzielono na tomy). 4. Dokumentację spraw zakończonych przechowuje się w komórkach organizacyjnych przez okres nie dłuższy niż 5 lat, chyba, że akta te służą do pracy bieżącej. IX. PRZEKAZYWANIE DOKUMENTACJI DO ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Akta spraw zakończonych komórki organizacyjne przekazują do archiwum zakładowego wyłącznie w stanie uporządkowanym. Przez uporządkowanie należy rozumieć: a/ ułożenie akt wewnątrz teczek zgodnie z postanowieniami 18 ust. 2 niniejszej instrukcji, b/ opisanie teczek aktowych zgodnie z postanowieniami 10 ust.1 niniejszej instrukcji, c/ ułożenie teczek w porządku zgodnym z wykazem akt, d/ wyłączenie z teczek zawierających materiały archiwalne (akta kategorii A ) powtarzających się egzemplarzy i usunięcie części metalowych, e/ ponumerowanie ołówkiem stron (prawy górny róg) materiałów archiwalnych (akta kategorii A ), f/ złączenie akt w teczkach materiałów archiwalnych plastikowym klipsem biurowym lub związanie bawełnianym sznurkiem. 2. Dokumentację zapisaną na nośnikach informatycznych (CD-R, DVD-R) przekazuje się na opisanych nośnikach informatycznych, odpowiednio zabezpieczonych przed wpływem czynników zewnętrznych; opis winien zawierać szczegółową tematykę oraz nazwę i wersję zastosowanego edytora tekstu; do opisywania tego typu dokumentacji należy używać specjalnych pisaków, których tusz nie zawiera rozpuszczalników mogących uszkodzić płytę. 3. Komórki organizacyjne przekazują do archiwum zakładowego akta spraw zakończonych na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych (załącznik nr 3). 4. Spisy zdawczo odbiorcze sporządza się osobno dla materiałów archiwalnych (akt kategorii A ) w czterech egzemplarzach i osobno dla dokumentacji nie archiwalnej (akt kategorii B ) w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz zatrzymuje, po poświadczeniu przez archiwistę, komórka organizacyjna przekazująca akta, dwa kat. B i trzy kat. A są przeznaczone dla archiwum zakładowego. 5. Komórki organizacyjne przekazują akta kompletnymi rocznikami. Dokumentację potrzebną do pracy bieżącej można pozostawić w komórce organizacyjnej na zasadzie wypożyczenia z archiwum zakładowego po dokonaniu formalności jej przekazania tj. umieszczeniu w spisie zdawczo-odbiorczym odpowiedniej adnotacji. 5. Do przekazywanych akt należy dołączyć wszelkie pomoce ewidencyjne: repertoria, księgi, rejestry, kartoteki, skorowidze itp. 6. Dokumentację kategorii Bc po pełnym jej wykorzystaniu, brakuje się na

12 12 podstawie protokołu brakowania (załącznik nr 4 i 5) w komórce organizacyjnej, bez konieczności przekazywania jej do archiwum zakładowego, jednak za wiedzą i zgodą pracownika archiwum. X. KONTROLA PRAC BIUROWYCH Kierownicy komórek organizacyjnych Instytutu mają obowiązek systematycznego kontrolowania prawidłowości wykonywania prac kancelaryjnych przez podległych im pracowników. 2. Kontrola polega na sprawdzeniu: a/ terminowości załatwiania spraw, b/ prawidłowości obiegu dokumentacji, c/ prawidłowości rejestrowania i znakowania pism, d/ terminowości i prawidłowości przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego. XI. POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ W PRZYPADKU REORGANIZACJI LUB LIKWIDACJI KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ ORAZ USTANIA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU Komórka organizacyjna, która została zreorganizowana lub postawiono ją w stan likwidacji, przekazuje akta spraw nie zakończonych prawnemu następcy (komórce przejmującej zadania likwidowanej komórki) na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych, których jedną kopię przekazuje do archiwum zakładowego. Pozostałą dokumentację, uporządkowaną zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji, na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych, przekazuje do archiwum zakładowego. 2. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej postępowanie z dokumentacją określa rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacja, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U nr 167 poz.1375) oraz Decyzja nr 31/02 Prezesa PAN z dn. 5 grudnia 2002 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w jednostkach i komórkach archiwalnych Polskiej Akademii Nauk.

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE INSTRUKCJA KANCELARYJNA PRZEDSZKOLA NR 352 W WARSZAWIE Spis treści I. Postanowienia ogólne II. Przyjmowanie i obieg korespondencji III. Przeglądanie i przekazywanie korespondencji IV. Wewnętrzny obieg

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Rozdział 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I OGÓLNE 1. Podmiot i cel. 1.1. Instrukcja kancelaryjna zwana dalej,,instrukcją, ustala zasady postępowania w zakresie: obiegu pism i innych dokumentów,

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lipca 2015 r.

z dnia 15 lipca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R 47 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 15 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA KANCELARYJNA. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE

Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Załącznik nr 8 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Zawartość 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE...3 2. SYSTEM KANCELARYJNY...4 3. WYKAZ AKT, PODZIAŁ AKT NA KATERGORIE...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia

Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia Instrukcja Kancelaryjna Narodowego Funduszu Zdrowia Spis Treści 1. Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej...3 2. System kancelaryjny Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzeczowy wykaz akt. Podział akt na

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ Rynia 2015 STAN PRAWNY Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku Na podstawie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa postanawia się: Zatwierdzić 1 Instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi

Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi Nr 8/2012 z dnia 15 października 2012 r. Instrukcja Kancelaryjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi 1 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach

ZARZĄDZENIE Nr 6/2006. Wójta Gminy Sadlinki. w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach ZARZĄDZENIE Nr 6/2006 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 5 kwietnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sadlinkach Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Załączniki do zarządzenia Nr 46 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2007 r. Załącznik nr 1 INSTRUKCJA KANCELARYJNA MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WARSZAWA 2007 SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA -Załącznik nr 1 do Decyzji nr 232/10 KWP we Wrocławiu z dn. 18.06.2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO

INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy Parchowo z dnia 17 marca 2011 r. INSTRUKCJA ARCHIWALNA DLA URZĘDU GMINY PARCHOWO 1. Archiwum Zakładowe funkcjonuje w strukturze Referatu Organizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TWORZENIA I GROMADZENIA DOKUMENTACJI W SZKOLE

INSTRUKCJA TWORZENIA I GROMADZENIA DOKUMENTACJI W SZKOLE Instrukcja tworzenia i gromadzenia dokumentacji w szkole Strona 1 z 8 INSTRUKCJA TWORZENIA I GROMADZENIA DOKUMENTACJI W SZKOLE Instrukcja dotycząca tworzenia i gromadzenia dokumentacji w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna

Instrukcja kancelaryjna Instrukcja kancelaryjna Spis treści: I. PRZEDMIOT I ZAKRES INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ II. PODZIAŁ KANCELARYJNY, RZECZOWY PODZIAŁ AKT III. PODZIAŁ CZYNNOŚCI KANCELARYJNYCH IV. PRZYJMOWANIE, OTWIERANIE I SPRAWDZANIE

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania przy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 1 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 1 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 19/2011 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie uszczegółowienia czynności wynikających z Instrukcji kancelaryjnej. Na podstawie 4 ust. 2 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni Załącznik nr 1 do zarządzenia.. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni INSTRUKCJA KANCELARYJNA Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 81 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego z dnia 18 grudnia 2015r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOMONINIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ŚWIEBODZINIE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ŚWIEBODZINIE INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ŚWIEBODZINIE Podstawa prawna : rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2005. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r.

Zarządzenie Nr 15/2005. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. Zarządzenie Nr 15/2005 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. W sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Bibliotece Publicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2013 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 13 czerwca 2013r.

Zarządzenie Nr 21/2013 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 13 czerwca 2013r. Zarządzenie Nr 21/2013 Kierownika Urzędu - Wójta Gminy Sorkwity z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Sorkwity Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012r. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębowej Łące INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do Zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/11 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik do zarządzenia nr ZD 015/01A/11 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 20.01.2011 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Sępólno Kraj., 20 stycznia 2011 r. Spis treści: Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wstęp ROZDZIAŁ I KLASYFIKOWANIE INFORMACJI NIEJAWNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 1 kwietnia 2016r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I GIMNAZJUM GMINY ŁĘKA OPATOWSKA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I GIMNAZJUM GMINY ŁĘKA OPATOWSKA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2008 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 lipca 2008r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ZESPOŁÓW SZKÓŁ I GIMNAZJUM GMINY ŁĘKA OPATOWSKA Łęka Opatowska

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących

Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Temat 1: Rejestrowanie i znakowanie pism przychodzących i wychodzących Do nabycia tej umiejętności niezbędna jest znajomość podstawowych, obowiązujących normatywów kancelaryjnych w naszej uczelni. Normatywami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 09/04 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 18 lutego 2004r. Zasady podpisywania pism, obiegu dokumentów i używania pieczęci w Urzędzie. ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2012 Dyrektora Bursy Szkolnej w Miechowie z dnia 6 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA dla Bursy Szkolnej w Miechowie 2013 2 Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.230/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 5 września 2012r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Instrukcja kancelaryjna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej instrukcją, określa zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr 10/2013 z dn. 23.09.2013 r. MUZEUM REGIONALNE W SIEDLCACH INSTRUKCJA KANCELARYJNA Siedlce, 23.09.2013 r. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Instrukcja kancelaryjna określa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ Załącznik nr 1 Do Zarządzenia 03/2011 Z dnia 27.01.2011r. Kierownika ZGC SUM INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI CIEPLNEJ 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr SPJ 0161/2/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Jankowicach Spis treści: 1. Cel, przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie

Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie Instrukcja kancelaryjna w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r.

Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r. Zarządzenie Nr 2/2008 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 20 lutego 2008 r. Dotyczy: Instrukcji Kancelaryjnej w IFJ PAN Działając na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna. Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja kancelaryjna. Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne Instrukcja kancelaryjna Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 (nazwa szkoły) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej "Instrukcją", określa zasady i tryb wykonywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ GMINY MICHAŁOWICE

INSTRUKCJA KANCELARYJNA W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2014 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice z dnia 15 lipca 2014 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA W ZESPOLE OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 221 Burmistrza Michałowa z dnia 18 marca 2013 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Zastrzeżone" oraz zakresu i warunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej. im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie

Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej. im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 10/2010 r. z dnia 22 listopada 2010 r. Instrukcja kancelaryjna w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r. GMINY ŁYSKI ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.225/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia.5 września 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2

Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Dopuszczam do użytku zarządzeniem dyrektora przedszkola nr 11/2011 z dnia 30.08.2011 r... ( data i podpis dyrektora ) INSTRUKCJA KANCELARYJNA PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie : wprowadzenia Instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy w Chojnicach Działając na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Radom Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym

ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym ZARZĄDZENIE Or.I.120.1.21.2011 STAROSTY OSTROWIECKIEGO z dnia 30.03.2011 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Kancelaria Sejmu s. 1/13 Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 156 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/07 z dn 23.01.2007 Dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTYTUTU CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa 2006 Spis treści I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie. Rozdział I Postanowienia ogólne Dopuszczam do użytku (data i podpis dyrektora szkoły) Instrukcja kancelaryjna Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Opocznie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Instrukcja kancelaryjna,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku Nr 34/2012 z dnia 27.12.2012 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku Wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora CEN nr 8/2014 z dnia 25 marca 2014r. obowiązująca od dnia 1 kwietnia 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2012 Dyrektora PUP w Kartuzach INSTRUKCJA KANCELARYJNA SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot i zakres instrukcji kancelaryjnej 2. Objaśnienie określeń użytych w instrukcji 3. System

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Załącznik do zarządzenia nr 17/2004 Głównego Inspektora Pracy z dnia 6 lipca 2004 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja 2017 w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna. Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja kancelaryjna. Rozdział I Postanowienia ogólne 0.01.013.0130 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MGCK w Słomnikach (nazwa instytucji) Instrukcja kancelaryjna Nr 5/02/2014 z dnia 17.02.2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Instrukcja została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego z dnia 19 grudnia 2011 roku INSTRUKCJA KANCELARYJNA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach SPIS

Bardziej szczegółowo

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r.

Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. Warszawa, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 110 Służba Kontrwywiadu Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 14/14 Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z dnia 24 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Kancelaryjna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Instrukcja Kancelaryjna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. Instrukcja Kancelaryjna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNICY

INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNICY INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLEŚNICY Oleśnica 2007. 1 SPIS TREŚCI Rozdział 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I OGÓLNE... 3 1. Przedmiot i cel... 3 2. Znaczenie pojęć użytych w instrukcji...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone

Rozdział I Wytwarzanie materiałów zawierających informacje niejawne oznaczone klauzulą zastrzeżone ZATWIERDZAM Załącznik do Zarządzenia Nr 5 / OC / 2012 Rektor Rektora UR z dnia 9 lutego 2012 r. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie prof. dr hab. Janusz Żmija Kraków, dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Przedszkola Miejskiego nr 19 im. Jana Brzechwy Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 27 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 27 lipca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz. 1558 OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 327/2016 Burmistrza Obornik z dnia 01 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 327 /2016 Zarządzenie Nr 327/2016 w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Obornikach W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W TARNOBRZEGU

INSTRUKCJA KANCELARYJNA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W TARNOBRZEGU INSTRUKCJA KANCELARYJNA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W TARNOBRZEGU Spis treści Spis treści... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 SYSTEM KANCELARYJNY, WYKAZ AKT, KATEGORIE ARCHIWALNE... 4 ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 11 kwietnia 2012r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r. KANCLERZ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZK-3-198/15 ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Szkole

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 10maia2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 10maia2011 r. B U R M l s T R Drawska Pomorskiego ul.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 '8-500 Drawsko pomorswe Pomorskie ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 10maia2011 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011r. w

Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11. Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011r. w Załącznik Nr 9 do REGULAMINU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego Zarządzenie Nr 3/KZ/2010/11 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łodzi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr1/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z dnia 02 stycznia 2014 r. I N S T R U K C J A W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 146 /2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 września 2016 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 146 /2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 września 2016 r. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 146 /2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 22 września 2016 r. w sprawie: przekazywania dokumentów do Archiwum Zakładowego Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy. z dnia 24 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 38/15 Głównego Inspektora Pracy z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone oraz zakresu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR.J.L/10 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 15-01-2010 r. w sprawie wprowadzenia w teatrze szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych tajemnicy służbowej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. w Milanowie Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 23 stycznia 2014r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA SKŁADNICY AKT w Gminnym Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. Zarządzenie Nr 5/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej. str. 3

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej. str. 3 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przedmiot i zakres Instrukcji Kancelaryjnej Rozdział 2 System kancelaryjny Rozdział 3 Wykaz akt Rozdział 4 Obieg korespondencji Rozdział 5 Przyjmowanie, sprawdzanie, rozdzielanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 7 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 7 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 102/2013 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone " w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 INSTRUKCJA KANCELARYJNA R O Z D Z I A Ł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Instrukcja kancelaryjna, zwana dalej Instrukcją, określa szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r.

DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 19 listopada 2007 r. DECYZJA NR 46/07 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu przyjmowania, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania przez archiwum wyodrębnione Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KRAPKOWICACH INSTRUKCJA KANCELARYJNA obowiązująca w Powiatowym Urzędzie Pracy Krapkowicach Krapkowice 2005 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiot i cel. 2 Podstawa

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Wersja z dnia 16 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr S Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr S Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r. ZARZĄDZENIE Nr S.0050.98.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia i stosowania Instrukcji kancelaryjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia nr 38/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku Instrukcja w sprawie zasad klasyfikowania oraz trybu postępowania przy przekazywaniu dokumentacji archiwalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015. Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM ...

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015. Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM ... Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/06/2015 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 30 czerwca 2015 r. ZATWIERDZAM... Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

INSTRUKCJA KANCELARYJNA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki tel./fax 87 5670328, 87 5657 e-mail: cen@cen.suwalki.pl www.cen.suwalki.pl P l a c ó w k a a k r e d y t o w a n a p r z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 20/15 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA Toruń 2015 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 26 marca 2015 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 26 marca 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Józefowa, wzorów blankietów korespondencyjnych

Bardziej szczegółowo

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO

Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO Tryb przyjmowania i załatwiania spraw ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO 2003 Opracowała Danuta Windorpska : specjalista ds. kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2011 r.)

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2011 r.) Dz.U. z 2011r. Nr 276 poz. 1631 Z ostatnią zmianą z dnia 22.01.2013r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA INSTRUKCJA KANCELARYJNA Opracowano na podstawie: Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 17 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 81/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne i zastrzeżone oraz zakresu i warunków stosowania

Bardziej szczegółowo