ZASTOSOWANIE INTERNETU W BADANIACH MARKETINGOWYCH POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH WYNIKI BADAŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE INTERNETU W BADANIACH MARKETINGOWYCH POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH WYNIKI BADAŃ"

Transkrypt

1 Grzegorz Mazurek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Gospodarki Światowej ZASTOSOWANIE INTERNETU W BADANIACH MARKETINGOWYCH POLSKICH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH WYNIKI BADAŃ Wstęp Podstawowym warunkiem podejmowania właściwych decyzji marketingowych jest posiadanie oraz odpowiednia analiza niezbędnych informacji. Choć częstokroć podstawą dokonywania wyborów jest intuicja lub szeroko rozumiane doświadczenie, to brak krytycznych informacji i płynących z nich wniosków powoduje, iż ryzyko popełnienia błędów decyzyjnych jest nieuniknione Dostęp do unikalnych danych, pozwalających na pozyskanie wartościowej wiedzy marketingowej, jest w warunkach nowej gospodarki podstawą budowy przewagi konkurencyjnej, opartej na docieraniu do klienta we właściwym dla niego czasie oraz z maksymalnie dopasowaną dlań ofertą. Zastosowanie Internetu, znacznie ułatwiającego dostęp do wartościowych informacji, a także będącego samym w sobie ich źródłem, jest obecnie podstawowym warunkiem uzyskania sukcesu na rynku. Co więcej, Internet w długim okresie pozwala znacznie zredukować koszty działań marketingowych 1, zwiększa dostępność usług badawczych, a także umożliwia prowadzenie badań marketingowych samodzielnie, bez konieczności wsparcia ze strony innych podmiotów, np. agencji badawczych. Badania marketingowe w Internecie można zdefiniować jako systematyczne planowanie, zbieranie, analiza danych i informacji, znajdujących się w Internecie, istotnych z punktu widzenia określenia obecnej i przyszłej sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa. Badania marketingowe prowadzone w Internecie są bardzo zbliżone charakterem i procedurami do tych realizowanych za pomocą technik tradycyjnych 2. W przypadku badań internetowych, zarówno o charakterze pierwotnym, jak i wtórnym, we wszystkich adekwatnych zasobach sieci www, poszukujemy informacji oraz wniosków, które podeprą lub zanegują założenia planowanych działań marketingowych oraz wyjaśnią sytuację marketingową, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo. Internetowe źródła informacji mogą posłużyć: potwierdzaniu informacji wcześniej zdobytych tradycyjnymi kanałami komunikacji, 1 M. Strzyżewska (red.), Marketingowe zastosowanie Internetu w Polsce, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, 2002, s Za działania tradycyjne autor uznaje takie działania, w których wykorzystuje się nie elektroniczne media przekazu.

2 zdobywaniu informacji unikalnych, dostępnych wyłącznie w Internecie. Podział badań marketingowych w Internecie, ze względu na typ, przedmiot badania, oraz stosowane narzędzia przedstawia poniższa tabela Tabela 1 Obszar badań marketingowych w Internecie Typ Przedmiot badania Narzędzia służące badaniu (badania sitecentric) badania ruchu na witrynie Programy monitorujące internetowej witrynę np. Gemius Traffic, MyStats, Deepmetrix (badania usercentric) badania Internautów Kwestionariusz on-line, minisondy (badania adcentric) Badania skuteczności reklamy Statystyki tzw. Ad.serwerów internetowej badania internetcentric badania wtórnych, Wyszukiwarki, roboty internetowych źródeł skanujące sieć w informacji poszukiwaniu informacji Źródło: opracowanie własne na podstawie B.Gregor, M. Stawiszyński, Internet w badaniach marketingowych, w: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe, metody, tendencje, zastosowania, Wyd. AE Wrocław, 2003, s.439 Charakterystyka badania Celem przeprowadzonych bezpośrednich badań ilościowych, była identyfikacja zakresu wykorzystania Internetu w badaniach marketingowych polskich spółek giełdowych, ocena przydatności zgromadzonych tą drogą informacji, a także zbadanie znaczenia przypisywanego uzyskanym za pomocą Internetu informacjom marketingowym. Przeprowadzona analiza jest częścią kompleksowego badania poświęconego wykorzystaniu Internetu w działaniach marketingowych polskich spółek giełdowych. Badanie przeprowadzono w okresie czerwiec-październik 2004 roku, metodą wywiadu ankietowego, techniką kwestionariusza online. Jako populację badania przyjęto grupę polskich przedsiębiorstw, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 3. Potrzeba głębszego spojrzenia na tę grupę przedsiębiorstw zdaniem autora wynika m.in. z : ich znaczenia dla gospodarki - wartość rynkowa notowanych polskich spółek na koniec 2004 roku wyniosła blisko 214 mld złotych, co wobec PKB równego 884 mld oznacza, że kapitalizacja giełdy odpowiadała w zeszłym roku około 24% wartości całego PKB 4, 3 Przedsiębiorstwo określamy jako polskie, gdy posiada: polski zarząd, samodzielność operacyjną, a więc nie jest na poziomie operacyjnym uzależnione od innych podmiotów zagranicznych, możliwość negocjowania wspólnych strategii z partnerami zagranicznymi, w przeciwieństwie do sytuacji gdy zmuszone jest realizować strategię przygotowaną ex ante za granicą za: A.K. Koźmiński, Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa, 1999, s [ ]

3 wielkości - zdecydowana większość przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych znajduje się w pierwszej 500 największych firm w Polsce, międzynarodowego charakteru działań tych podmiotów - ponad 88% polskich spółek giełdowych deklaruje prowadzenie działań nie tylko na rynku krajowym, ale i na rynkach zagranicznych, warunków konkurencji - przedsiębiorstwa notowane na GPW, konkurując na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, muszą stosować jak najwięcej nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym uzyskają one unikalne informacje o rynku, na którym działają oraz o swoich obecnych i potencjalnych klientach. Po wstępnej weryfikacji, z ogółu wszystkich spółek giełdowych, wyodrębniono populację generalną liczącą 192 przedsiębiorstwa 5. Następnie zidentyfikowano merytorycznie właściwych dla celów badania reprezentantów tych przedsiębiorstw oraz przeprowadzono pilotaż. Ostatecznie, pocztą elektroniczną przesłano zaproszenie, które po dodatkowym wsparciu rozmową telefoniczną z respondentami, w ciągu 9 tygodni zaowocowało wypełnieniem kwestionariusza przez 69 respondentów, co oznacza zwrot na poziomie ponad 35%. Próba badawcza była reprezentatywna z punktu widzenia wszystkich istotnych kryteriów, a więc: profilu działalności, reprezentowanej branży, profilu klientów, do których kierowana jest oferta oraz rodzaju oferowanych dóbr. W poniższej tabeli została zaprezentowana całościowa charakterystyka próby. 5 z ogółu ponad 220 spółek giełdowych notowanych w połowie 2004 roku na GPW w Warszawie, odrzucono przedsiębiorstwa zagraniczne, oraz te, które nie prowadziły działalności marketingowej w sieci, wyrażonej poprzez posiadanie własnej witryny internetowej.

4 Tabela 2. Charakterystyka badanej próby (w %) Wyszczególnienie Badana próba Profil działalności Produkcyjne 27,5 Handel 10,1 Usługi 43,5 Profil mieszany 18,8 Podstawowa branża Przemysł 53,6 Finanse 11,6 Usługi 34,8 Profil klientów, do których kierowana jest oferta Instytucjonalni 49,28 Indywidualni 7,25 Instytucjonalni i indywidualni 43,48 Rodzaj oferowanych dóbr konsumpcyjne- szybkozbywalne 7,8 konsumpcyjne trwałego użytku 28,9 Inwestycyjne 28,5 usługi 34,8 Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych Wyniki badań Stosowanie co najmniej jednego narzędzia służącego pozyskiwaniu informacji marketingowej w Internecie zadeklarowali wszyscy przedstawiciele polskich spółek giełdowych biorący udział w badaniu, co pozwala wnioskować, że jest to w badanej grupie przedsiębiorstw działanie powszechne. Rysunek 1. Narzędzia i działania w zakresie badań marketingowych w Internecie stosowane przez polskie spółki giełdowe (w %) Badanie ruchu na witrynie internetowej 92,75 Zbieranie informacji nt. konkurentów, klientów, partnerów za pomocą wyszukiwarek 85,51 Monitoring treści nt. firmy za pomocą wyszukiwarek 53,62 Analiza statystyk form reklamowych 46,38 Minisonda on-line 43,38 Kwestionariusz on-line 34,78 Zogniskowane wywiady grupowe online 8,7 Inne, jakie? 1, Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych

5 Badanie ruchu na firmowej witrynie internetowej jest najpopularniejszą deklarowaną formą badań marketingowych w sieci wskazało na nią 92,7% respondentów. Analiza statystyk witryn to podstawowe badanie służące ocenie przydatności i skuteczności firmowego serwisu internetowego. Najczęściej, niesatysfakcjonujące wyniki odwiedzin na stronie (liczby i profilu użytkowników, ilości odsłon, długości oraz szerokości wizyt, itd.) są przyczyną dokonywanych na niej zmian o charakterze informacyjnym, funkcjonalnym oraz graficznym. Z kolei, aż 85,5% respondentów deklaruje wykorzystanie wyszukiwarek internetowych do celów pozyskania informacji z internetowych źródeł wtórnych na temat konkurencji, klientów czy partnerów. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w grupie badawczej wyszukiwarki są również stosunkowo powszechnie stosowane dla realizacji celów badawczych o charakterze wizerunkowym - monitorowanie za pomocą wyszukiwarek treści pojawiających się w sieci na temat firmy jest deklarowana przez 53,6% badanych polskich spółek giełdowych. Co charakterystyczne, respondenci stosunkowo często bo w ponad 46% przypadków analizują statystyki dotyczące form reklamowych, np. bannerów, pop-up ów, przycisków reklamowych umieszczanych bądź na stronach firmowych, bądź na portalach, wortalach, czy innych serwisach. Uzyskany rezultat należy uznać za stosunkowo wysoki, świadczący o znajomości przez badanych podstawowej unikalnej cechy Internetu, jaką jest jego pełna mierzalność. Również inne internetowe narzędzia służące pozyskiwaniu informacji marketingowej są znane i obecne w działaniach badanych spółek. Stosowanie minisond na własnych serwisach firmowych deklaruje 43,7% respondentów, zaś 34,8% badanych wskazuje na stosowanie kwestionariuszy on-line. Zważywszy na fakt, iż kwestionariusz on-line jest bardzo przydatnym narzędziem służącym gromadzeniu wartościowej informacji marketingowej, oraz budowaniu więzi z Internautą, wynik ten należy uznać za stosunkowo niski. Zgodnie z przewidywaniami, najbardziej nowatorska, a równocześnie bardzo skomplikowana pod względem technologicznym oraz narzędziowym forma pozyskiwania informacji marketingowej zogniskowane wywiady grupowe on-line są stosowane jedynie w 8,7% badanych przedsiębiorstw. Oprócz identyfikacji narzędzi służących badaniom marketingowym on-line, poddano ocenie przydatność zgromadzonych dzięki tym narzędziom informacji. Respondenci za szczególnie przydatne uznali informacje uzyskane dzięki kwestionariuszom on-line, wyszukiwarkom internetowym oraz monitorowaniu ruchu na własnej witrynie www kolejno 75%, 69,5% i 68,8% wskazań na dużą lub bardzo dużą przydatność. Za mniej przydatne respondenci uznali informacje pochodzące z minisond tylko 43,3% respondentów zakwalifikowało je jako przydatne, co wynika z ograniczonych możliwości tego narzędzia w pozyskaniu pełnych

6 i wiarygodnych informacji marketingowych. Najniższą przydatność wykazały informacje zdobyte w wyniku analiz statystyk emitowanych w Internecie form reklamowych zaledwie 21,9% respondentów wskazało na ich dużą przydatność. Zważywszy na fakt, że statystyki form reklamowych są podstawą do prowadzenia kampanii reklamowych w sieci i oceny ich skuteczności, konieczne wydaje się pogłębienie badań na ten temat. Ogólnie, respondenci zadeklarowali relatywnie dużą przydatność informacji pochodzących ze stosowanych narzędzi (średnia ocena przydatności 3,6 na pięciostopniowej skali), co pozwala wnioskować, że szczególnie niektóre z nich (kwestionariusz on-line czy wyszukiwarki) będą implementowane częściej i na coraz szerszą skalę. Wyniki tej części badania wskazują również, jak duża waga jest w badanych przedsiębiorstwach przywiązywana do informacji marketingowej, czy tej o charakterze wtórnym, pochodzącej z zasobów sieci internetowej czy tej pierwotnej, pozyskanej np. z kwestionariuszy on-line, a dotyczącej samych Internautów. W poniższej analizie przydatności zdobywanych informacji, ze względu na bardzo małą grupę podmiotów implementujących zogniskowany wywiad grupowy on-line, instrument ten pominięto. Tabela 3. Ocena przydatności informacji zdobytych z internetowych badań marketingowych (w %) Przydatność Zastosowane narzędzie/ przydatność zgromadzonych informacji Bardzo mała (1) Mała (2) Dostatec zna (3) Duża (4) Bardzo duża (5) Wartość średnia Monitorowanie ruchu na witrynie firmowej 1,6 12,5 17,2 35,9 32,8 3,86 Wyszukiwarki (informacja nt. klientów, konkurentów, partnerów) 0 1,7 28,8 32,2 37,3 4,05 Wyszukiwarki (monitoring treści dot. Firmy) 2,7 8,1 35,1 45,9 8,2 3,49 Badanie statystyk reklam on-line 15,6 28,1 34,4 9,4 12,5 2,75 Minisondy 0 13,4 43,3 43,3 0 3,3 Kwestionariusze on-line 0 8,3 16,7 29,2 45,8 4,1 Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych Znaczenie informacji w działaniach marketingowych w Internecie Respondenci zostali poproszeni o ustosunkowanie się do pewnych stwierdzeń, które dotyczyły internetowych działań marketingowych. Uzyskane odpowiedzi, zaprezentowane w poniższej tabeli prowadzą do wniosku, że działania te są uznawane przez ankietowanych za ważną część wszystkich procesów marketingowych prowadzonych w przedsiębiorstwach, a jednym z podstawowych

7 celów prowadzenia działań on-line jest chęć pozyskania wartościowej informacji marketingowej. Tabela 4. Opinia respondentów na temat działań marketingowych w Internecie (w %) Nie zgadzam się Trudno powiedzieć Zgadzam się Obecność w Internecie ma znaczenie dla celów strategicznych spółki Działania marketingowe w Internecie będą wymagały od nas większych inwestycji w nowoczesne technologie Rozkwit Internetu nastąpi dopiero za jakiś czas, teraz jest to "gadżet", z którego nie zawsze korzystają nasi klienci Nie posiadamy w naszej organizacji specjalistycznej wiedzy na temat zaawansowanego i szerokiego wykorzystania internetowych narzędzi marketingowych Działania marketingowe w Internecie są drogie w porównaniu z tymi "tradycyjnymi" Internet to dla nas przede wszystkim źródło informacji rynkowej Działania marketingowe w Internecie mają duże znaczenie w budowaniu relacji z naszymi klientami Nasi klienci będą się organizować on-line, tworząc wirtualne społeczności konsumenckie Informacje uzyskane za pomocą działań marketingowych w Internecie są dla nas bardzo ważne i przydatne Chcemy wykorzystać działania marketingowe w Internecie na szerszą skalę, ale brakuje nam obecnie środków na nie Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych Respondenci zdecydowanie zgodzili się z faktem, że obecność ich przedsiębiorstwa w sieci ma znaczenie dla celów strategicznych przedsiębiorstwa. Aż 73% badanych potwierdziło to stwierdzenie, a jedynie 6% było zdania, że obecność ta nie ma takiego znaczenia dla reprezentowanej przez nich organizacji. Z kolei, dla 48% respondentów Internet jest przede wszystkim źródłem informacji marketingowej, a 71% ankietowanych uważa, że informacje uzyskane za pomocą działań marketingowych w Internecie są bardzo ważne i przydatne. Powyższe wyniki są koherentne z pozostałymi częściami badania poświęconego działaniom marketingowym w Internecie, w szczególności, z badaniami funkcjonalności witryn internetowych polskich spółek giełdowych, które spełniają przede wszystkim funkcję pozyskiwania oraz prezentowania informacji 6. 6 M. Kucia, G. Mazurek, Exploitation of web sites potential by companies listed on the Warsaw Stock Exchange - research findings, [w:] BUSINESS AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. The Twelfth Annual International Conference, Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, Czechy, 2004, s. 45.

8 Podsumowanie Polskie spółki giełdowe powszechnie wykorzystują internetowe narzędzia badawcze służące systematycznemu pozyskiwaniu wartościowej informacji marketingowej o charakterze pierwotnym i wtórnym. Znajomość narzędzi przekłada się na stosunkowo wysoką przydatność zgromadzonych dzięki nim informacji, szczególnie tych uzyskanych z kwestionariuszy on-line, wyszukiwarek internetowych, czy systemów analizujących ruch na witrynach internetowych. Dla prawie połowy badanych polskich spółek giełdowych, Internet spełnia przede wszystkim rolę informacyjną. Prezentowanie i pozyskiwanie informacji marketingowej jest traktowane jako główny cel posiadania i korzystania z globalnej sieci www. Z kolei deklaracje respondentów co do postrzeganego znaczenia działań marketingowych w Internecie, środków wydatkowanych na nie, wiedzy umożliwiającej ich skuteczne stosowanie oraz roli Internetu we współczesnym świecie, pozwalają sądzić, iż działania te będą nadal silnie się rozwijać, a już obecnie waga przypisywana gromadzonym za pośrednictwem sieci informacji jest w badanych przedsiębiorstwach ogromna. Literatura 1. B. Gregor, M. Stawiszyński, Internet w badaniach marketingowych, w: K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe, metody, tendencje, zastosowania, Wydawnictwo im. O.Langego, AE Wrocław, M. Kucia, G. Mazurek, Exploitation of web sites potential by companies listed on the Warsaw Stock Exchange - research findings, [w:] Business and Economic Development in Central and Eastern Europe. The Twelfth Annual International Conference, Faculty of Business and Management, Brno University of Technology, Czechy, M. Strzyżewska (red.), Marketingowe zastosowanie Internetu w Polsce, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, *** Internet in Marketing Research in Polish listed companies research findings Importance of Internet marketing research is increasing rapidly as the number of Internet users grow. Moreover, access to the unique data retrieved from Internet gives possibility of acquiring valuable marketing knowledge, which is perceived to be the crucial success factor for companies dealing in the economic environment determined by the new economy conditions. As the research study showed, Polish listed companies take advantage of Internet research tools quite commonly, conducting systematic primary and secondary data collection by means of various research tools. The expertise marketing research knowledge among the surveyed companies has impact on the relatively high usability of the collected information. The information retrived from on-line surveys, search engines and web site analysis systems is deeply

9 apperciated. On the other hand, information collected from micorsurveys and Internet ad campaigns seems to be underestimated. One in two Polish listed companies perceives Internet as the medium allowing to publish or recieve information, whereas other crucial Internet functions (relational or transactional) are not intensely used. Such findings are coherent with reseach study on web sites of Polish listed companes, which fulfill mostly informational function.

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Część I Formułowanie celów i organizacja badań

Część I Formułowanie celów i organizacja badań Spis treści Wstęp Część I Formułowanie celów i organizacja badań 1. Przedmiot i etapy badań marketingowych 1.1. Istota, przesłanki i użyteczność badań marketingowych 1.1.1. Definicja i cele badań 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów

Bank walczy o bazę klientów. Internauta szuka rozwiązań finansowych. Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Co robimy? Internauta szuka rozwiązań finansowych Bank walczy o bazę klientów Udostępniamy narzędzia do porównania oferty banków Umożliwiamy instytucjom finansowym pozyskiwanie klientów Nasza idea Comperia.plto

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Badania rynkowe 2013_4. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania rynkowe 2013_4. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania rynkowe 2013_4 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Październik 2015 2 Wprowadzenie Projekt Advertiser Mobile Audit to przygotowana przez 9 europejskich biur IAB w Polsce we współpracy z Mindshare analiza, mająca

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU

ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU 1 ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE Zakupy grupowe to jedno z najszerzej komentowanych zjawisk ostatnich kilkunastu miesięcy w polskiej sieci. Pierwsze serwisy Gruper.pl

Bardziej szczegółowo

Agencja Badań Nowej Generacji

Agencja Badań Nowej Generacji Agencja Badań Nowej Generacji Kim jesteśmy SW Research Agencja badań nowej generacji Rok założenia 2011 Stały skład 11 Wizerunek Wartości Lider i prekursor społecznościowych badań przez Internet w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

ROLA INTERNETU I WIRTUALNYCH SPOŁECZNOŚCI W ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW

ROLA INTERNETU I WIRTUALNYCH SPOŁECZNOŚCI W ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW DR GRZEGORZ MAZUREK WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO KATEDRA MARKETINGU ROLA INTERNETU I WIRTUALNYCH SPOŁECZNOŚCI W ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW Jednym z istotnych sposobów uzyskania przez przedsiębiorstwo trwałej

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH APTEK INTERNETOWYCH

POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH APTEK INTERNETOWYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 605 STUDIA INFORMATICA NR 25 2010 PIOTR JÓZWIAK GRZEGORZ SZYMAŃSKI Politechnika Łódzka POZYCJONOWANIE W WYSZUKIWARKACH APTEK INTERNETOWYCH Pozycjonowanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść

ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść ANALIZA SWOT INTERNETU. Wyniki badań bezpośrednichczęść II. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu Badanie (ankieta internetowa) wykonane w roku 2004, grupa respondentów:

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz

Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO. - Karol Wnukiewicz Skuteczne sposoby budowania ruchu w oparciu o SEM/SEO - Karol Wnukiewicz Pino Brunch - 26 marca 2009 Agenda Wstęp SEM a SEO Strategie i założenia Wybór słów kluczowych Techniczne aspekty budowy strony

Bardziej szczegółowo

Wydanie II: branża finansowa i handlowa

Wydanie II: branża finansowa i handlowa Wydanie II: branża finansowa i handlowa Listopad 2016 2 Wprowadzenie Projekt Advertiser Mobile Audit to analiza przygotowana przez 7 europejskich biur IAB w Polsce we współpracy z Mindshare. Ma ona na

Bardziej szczegółowo

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych

Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy w polskich spółkach giełdowych Marketing internetowy Raport badawczy w polskich spółkach giełdowych Raport badawczy Autor: dr Grzegorz Mazurek Katedra Marketingu WSPiZ im. L.Koźmińskiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Realizacje Spisów Powszechnych ilustruje poniższy schemat zadaniowy

Realizacje Spisów Powszechnych ilustruje poniższy schemat zadaniowy JAK SIĘ ROBI SPISY? METODY POZYSKIWANIA DANYCH W SPISACH Przystępując do prac nad PSR 2010 i NSP 2011 podjęto decyzję o wprowadzeniu nowoczesnych i relatywnie tańszych rozwiązań niż stosowane dotychczas.

Bardziej szczegółowo

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner program partnerski stat24 Kim jesteśmy? Stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Cube Group. Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online

Cube Group. Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online Cube Group Reklama offline jako wstęp do poszukiwań online Resume Sytuacja Badawcza: Widziałeś ciekawą reklamę w telewizji, prasie, outdoorze lub słyszałeś w radiu. Przedstawiona w niej oferta zaciekawiła

Bardziej szczegółowo

Jak mierzyć polski rynek i jak porównywać się do świata?

Jak mierzyć polski rynek i jak porównywać się do świata? Jak mierzyć polski rynek i jak porównywać się do świata? Andrzej Garapich a.garapich@pbi.org.pl Jak mierzyć polski rynek i jak porównywać się do świata? Andrzej Garapich a.garapich@pbi.org.pl W Polsce

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ TELEWIZJI

EFEKTYWNOŚĆ TELEWIZJI Wymierne dowody, a nie opinie: EFEKTYWNOŚĆ TELEWIZJI na podstawie wyników modeli ekonometrycznych Publicis Media Cel analizy Wyniki O Publicis Media w Polsce Tło i metodologia Data, Technology & Innovation

Bardziej szczegółowo

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015 Rynek marketing technologies w Polsce Czerwiec 2015 Wprowadzenie Niniejszy raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego wśród użytkowników technologii marketingowych tj. rozwiązań online działających

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2016_1. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2016_1. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2016_1 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. Formułowanie oraz wyjaśnianie tematyki badań 2. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce. Autor: Zofia Bednarowska

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce. Autor: Zofia Bednarowska FREE ARTICLE Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce Autor: Zofia Bednarowska Kwiecień 2012 Spośród sprzętu RTV i AGD Polacy chętnie kupują telewizory, zestawy kina domowego oraz komputery. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Płatne treści w Internecie

Płatne treści w Internecie Warszawa, 8/11/2012 Press release Płatne treści w Internecie Polscy internauci często kupują w Internecie chętnie płacą za dodatki do telefonów komórkowych czy gry online. Uważają jednak, że skoro dostęp

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI

MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI INFORMACJA MARKETINGOWA...... (jako specyficzny rodzaj informacji zarządczej) to wszelka informacja wykorzystywana w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. Badania w public relations Badania w public relations. Wprowadzenie. Anna Miotk Książka to pierwsza na polskim rynku pozycja, która w sposób przekrojowy, a przy tym przystępny, prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość sprzedaży detalicznej w Polsce? Jakie

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania

Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania Badanie potrzeb lokalnych przedsiębiorców - raport z badania 01.02.2016 Opracowanie: mgr Angelika Bielak mgr inż. Bartłomiej Kozak Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Wstęp Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Morizon SA. Prezentacja do raportu rocznego 2015

Morizon SA. Prezentacja do raportu rocznego 2015 Morizon SA Prezentacja do raportu rocznego 2015 Grupa Morizon Największy w Polsce niezależny wydawca specjalistycznych serwisów nieruchomościowych 3 mln wizyt miesięcznie Do Grupy należą m.in. Morizon.pl,

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych

Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych Katarzyna Rutkowska PMB Polska O czym to będzie? Jakie są metody badania wykorzystywane przy użyciu internetu? Czym jest

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ TELEWIZJI

EFEKTYWNOŚĆ TELEWIZJI Wymierne dowody, a nie opinie: EFEKTYWNOŚĆ TELEWIZJI na podstawie wyników modeli ekonometrycznych Publicis Media Cel analizy Wyniki O Publicis Media w Polsce Tło i metodologia Data, Technology & Innovation

Bardziej szczegółowo

Marketing Online. O nas w kilku słowach. Copyright 2014 Marketing Online

Marketing Online. O nas w kilku słowach. Copyright 2014 Marketing Online Marketing Online O nas w kilku słowach Marketing Online Firma Marketing Online działa na rynku od roku 2001 i zajmuje się opracowywaniem i realizacją marketingowych strategii reklamy online. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia program partnerski stat24 Kim jesteśmy? stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad dwóch

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATIONS MANAGER MENEDŻER D.S. KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ opracowanie i wdrażanie innowacyjnych strategii komunikacji marketingowej

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Badanie źródeł informacji polskiej branży odnawialnych odnaw źródeł energii (OZE) i fotow fot olta iki olta

Badanie źródeł informacji polskiej branży odnawialnych odnaw źródeł energii (OZE) i fotow fot olta iki olta Badanie źródeł informacji polskiej branży odnawialnych źródeł energii (OZE) i fotowoltaiki Raport badawczy Badanie polskich graczy MMORPG/ MOBA - grudzień 201 Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze?

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? www.pwc.pl Partnerzy Patronat Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Spotkanie prasowe 18 marca 2013 r. Polskie rady nadzorcze profesjonalizują

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25)

Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25) Prezentacja dla inwestorów (2014.11.25) Technologia wykorzystywana przez dużych w służbie małych i średnich firm ² Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) w Polsce to 1.859.211 firm! ² Ponad 6 mln Polaków

Bardziej szczegółowo

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur

Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn, 08 listopada 2012. Radosław Mazur 2012 Własny e-biznes - od pomysłu przez rozwój na rynku lokalnym po plany ekspansji zagranicznej - na przykładzie startupów e-biznesowych AIP w Olsztynie Radosław Mazur Ekspansja zagraniczna e-usług Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny /

Magda Puchała Marcin Sugak Jerzy Zimowski. e-marketing / marketing elektroniczny / Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych emarketing e-marketing / marketing elektroniczny / Wykorzystywanie Internetu w celu promocji produktów lub usług firmy; marketing on-line. e-marketing

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Wiesz już co chcesz osiągnąć w badaniu marketingowym i jak to (idealnie) zorganizować. Ale jakimi metodami? Skąd pewność, że będą efektywne? Ćwiczenie: jaką metodą zbadasz co koledzy/koleżanki na sali

Bardziej szczegółowo

Efektywność prasy branżowej

Efektywność prasy branżowej Efektywność prasy branżowej Raport z badania TNS Polska Efektywność Raport powstał mediów na zlecenie Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. w ul. gospodarstwach Metalowa 5, 60-118 rolnych Poznań

Bardziej szczegółowo

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych

Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Badanie Media na rynku budowlanym to analiza efektywności dotarcia z przekazem informacyjnym do różnych odbiorców materiałów i usług budowlanych Chcesz wiedzieć Jaki jest na najefektywniejszy kanał dotarcia

Bardziej szczegółowo

Big Data Marketing. Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach

Big Data Marketing. Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach Big Data Marketing Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach Misja Cloud Technologies S.A. jest liderem rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanych w chmurze (ang.

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

Agencje reklamowe 2017

Agencje reklamowe 2017 Agencje reklamowe 2017 sprawdził, jak agencje reklamowe reagują na rynkowe zmiany i co robią, by sprostać oczekiwaniom klientów Do udziału w ankiecie dotyczącej współpracy agencji reklamowych z klientami,

Bardziej szczegółowo

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie

DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie DOZ.PL Kupowanie przez wyszukiwanie Jak poprawić ilość i jakość ruchu w serwisie internetowym i przełożyć to na sprzedaż? Portal Dbam o Zdrowie pokazał jak tego dokonać. Właściciel serwisu www.doz.pl w

Bardziej szczegółowo

Moduł SEM/SEO. Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci?

Moduł SEM/SEO. Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci? Generowanie ruchu narzędzia marketingu on-line, kampanie SEO/SEM Jak skutecznie promować firmę w sieci? Trenerzy: Adam Dyba/Piotr Poznański Terminy: 21 i 22 marca 11 i 12 kwietnia 22 i 23 kwietnia Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy

Propozycja współpracy Propozycja współpracy W JAKICH REALIACH DZIAŁAMY? Duża dynamika zmian na rynku Konieczność permanentnego nadążania za zmianami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów Duże tempo pracy Presja czasu i

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo