WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Marian Buliński (sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Marian Buliński (sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz"

Transkrypt

1 Sygn. akt V KK 231/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Marian Buliński (sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz Protokolant Barbara Kobrzyńska w sprawie Z. R. skazanego z art kk po rozpoznaniu w Izbie Karnej na rozprawie w dniu 4 września 2014 r., kasacji, wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich na korzyść skazanego od wyroku Sądu Okręgowego w W. z dnia 12 marca 2013 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 4 września 2012 r., uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. UZASADNIENIE Wyrokiem Sądu Rejonowego w W. z dnia 4 września 2012 r. Z. R. został skazany za popełnienie przestępstwa określonego w art k.k. na karę grzywny w wysokości 20 stawek dziennych przy przyjęciu, że jedna stawka

2 2 odpowiada 10 złotym, a na podstawie art i 3 k.k. orzeczono od niego na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w kwocie złotych. Apelację od tego wyroku złożył obrońca oskarżonego zarzucając temuż orzeczeniu: 1) mający wpływ na treść wyroku błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę poprzez błędne i dowolne uznanie, że przesłana w dniu 30 września 2010 r. do ok 500 pracowników zatrudnionych w grupie S. wiadomość została wysłana przez oskarżonego Z. R. zatrudnionego w siedzibie spółki S., albowiem program pocztowy nie wymaga podania hasła podczas, gdy z zebranego materiału dowodowego (m.in. wyjaśnień oskarżonego oraz zeznań świadka J. K.) wynika, iż oskarżony został dyscyplinarnie zwolniony w dniu 26 sierpnia 2010 r. i po tej dacie nie miał już dostępu do komputera służbowego i jednocześnie wysłanie wiadomości ze służbowego adresu z innego komputera jest możliwe wyłącznie przy znajomości hasła i loginu do poczty podczas, gdy oskarżony nie posiadał tych informacji; 2) naruszenie prawa materialnego tj. art k.k. poprzez wadliwą subsumcję polegającą na błędnym uznaniu, iż poczta elektroniczna jest środkiem masowego komunikowania podczas, gdy wiadomość jest wysyłana wyłącznie do z góry określonego i ograniczonego kręgu odbiorców - adresatów, co powoduje, iż nie może być ona uznana za środek masowego komunikowania, którego cechą jest nieograniczony i swobodny dostęp do treści przekazu nieokreślonego i masowego kręgu odbiorców; 3) naruszenie przepisu art k.k. w z w. z art. 56 k.k. poprzez orzeczenie na rzecz pokrzywdzonego nawiązki w wysokości zł podczas, gdy oskarżony jest osobą bezrobotną osiągającą dochód ok 500 zł miesięcznie, a nadto stopień społecznej szkodliwości czynu i stopień zawinienia nie uzasadnia orzeczenia tak dolegliwego środka karnego, o czym jednoznacznie świadczy wymierzenie przez Sąd kary grzywny w wysokości 20 stawek po 10 zł - tj. w łącznej kwocie 200 zł. W oparciu o to skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji.

3 3 Apelację złożył także oskarżony zarzucając temuż orzeczeniu błędne ustalenia faktyczne. Sąd Okręgowy wyrokiem z dnia 12 marca 2013 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, uznając obie apelacje za oczywiście bezzasadne. Kasację od tego wyroku na korzyść skazanego złożył Rzecznik Praw Obywatelskich, zarzucając temuż orzeczeniu rażące naruszenie prawa karnego materialnego, to jest art k.k., polegające na uznaniu Z. R. za winnego popełnienia przypisanego mu czynu, mimo braku w jego działaniu wszystkich znamion przestępstwa określonego w tym przepisie, co miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia. W oparciu o to skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz utrzymanego w mocy orzeczenia Sądu I instancji i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu do ponownego rozpoznania. Na rozprawie przed Sądem Najwyższym przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich poparł wniesioną kasację. W tej sytuacji Sąd Najwyższy zważył, co następuje. W chwili obecnej przedwczesne jest orzekanie, że w przedmiotowej sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa materialnego, to jest art k.k. Rację ma skarżący, że Sąd odwoławczy błędnie uznał, iż do środków masowego komunikowania należy internet bez rozróżnienia całej gamy jego różnorodności, a tym bardziej błędne jest uznanie a priori, że poczta elektroniczna (także bez rozróżnienia jej różnorodności) działająca przy pomocy internetu jest środkiem masowego komunikowania. Niewątpliwie błędne jest uznanie, że przepis ten (art k.k. ) nie mówi o kręgu odbiorców, że nie ma znaczenia czy przedmiotowa wiadomość była skierowana do stypizowanej grupy osób, czy też do nieokreślonej ilości odbiorców. Te błędne konstatacje Sądu odwoławczego doprowadziły do tego, że ten Sąd nie poczynił żadnych rozważań co do ilości adresatów przesłanej wiadomości, czy ze względu na ilość tych adresatów można mówić o masowym odbiorcy i dalej, czy masowość odbiorcy prowadzi do uznania tego środka za środek masowego komunikowania. Nie można także twierdzić, że Sąd odwoławczy był zwolniony z poczynienia szerokich rozważań odnośnie kwalifikacji czynu oskarżonego z art k.k. skoro podzielił ocenę prawną dokonaną przez Sąd I instancji. Rzecz w tym,

4 4 że Sąd orzekający swoje rozważania w tej kwestii ograniczył do stwierdzenia, że oskarżony wyczerpał znamiona zarzucanego mu czynu z art k.k., gdyż przy wykorzystaniu środków masowego komunikowania się jakim jest poczta elektroniczna przesłał wiadomość do pracowników spółki. Nie uzasadniając dlaczego pocztę elektroniczną uznał za środek masowego komunikowania. Zauważyć należy także to, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie zaskarżył przedmiotowego orzeczenie w zakresie sprawstwa czynu, lecz jedynie w zakresie oceny prawnej - iż rozesłanie przedmiotowej wiadomości przy wykorzystaniu poczty elektronicznej do około 500 pracowników spółki było wykorzystaniem środka masowego komunikowania - prowadzącej do zakwalifikowania czynu oskarżonego z art k.k. zamiast z art k.k. Powyższe doprowadziło do wniosku o konieczności uchylenia orzeczenia Sądu II instancji i przekazania sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym. Przy ponownym rozpoznaniu Sąd odwoławczy winien zauważyć, że internet nie jest instrumentem jednorodnym. Ze względu na sposób docierania do odbiorcy informacji internet można podzielić na taki, gdy jest wykorzystywany w celu przekazywania wiadomości do nieokreślonego kręgu podmiotów lub do ściśle określonego kręgu osób. Ten drugi rodzaj internetu, zwany pocztą elektroniczną, także nie jest jednorodny. Przy pomocy poczty elektronicznej nadawca może dotrzeć do ściśle określonego wąskiego kręgu osób znajomych lub połączonych węzłem znajomości zawodowej (np. członków zarządu firmy), lecz może również dotrzeć do ściśle określonego, szerokiego kręgu osób, idącego w setki, tysiące czy nawet w miliony i do tego nieznanych nadawcy. Tzw. idący w wielkie liczby SPAM nie jest obcy posiadaczom poczty elektronicznej. Waga przesłanej wiadomości przy pomocy poczty elektronicznej także decyduje o ilości odbiorców, do których ona dotrze. Wiadomości niezbędne do wykonywania codziennej pracy trafią jedynie do adresatów poczty elektronicznej, zaś wiadomości tzw. wrażliwe, np.: o zbliżającej się wielkiej fali powodziowej bezspornie trafią nie tylko do adresatów poczty elektronicznej, ale także ich rodzin, a nawet do opinii publicznej całego miasta.

5 5 Już w postanowieniu z dnia 7 maja 2008 r. (III KK 234/07, OSNKW 2008 nr 9 poz. 69) Sąd Najwyższy wskazał, że pojęcie środki masowego komunikowania to termin, w którym ustawodawca akcentuje fakt, iż wiadomość przekazywana przez te środki dociera bądź potencjalnie może docierać do szerokich rzesz odbiorców. W tej sytuacji środkami masowego komunikowania będą wszystkie środki, których działanie sprowadza się do masowego przekazywania rozmaitych treści. W literaturze zwraca się uwagę na to, że w określeniu środki masowego komunikowania chodzi nie o masową dostępność samego środka lecz o masową dostępność informacji przekazywanych za jego pomocą (J. Sobczak. Prawo prasowe, Podręcznik s. 76; P. Hofmański, J. Satko, Przestępstwa przeciwko czci s. 40). Niektórzy autorzy wprost przedstawiają definicję, że jako środek masowego komunikowania internet występuje wówczas, gdy wykorzystywany jest w celu przekazywania informacji do ściśle nieokreślonego lub też określonego, ale odpowiednio liczebnego gremium podmiotów, któremu to gremium jesteśmy w stanie przypisać określenie, wielość odbiorców (T. Fołta, A. Mucha, Zniesławienia i znieważenie w internecie, Prok. i Pr Nr 11, s. 49 i n.; J. Raglewski, Glosa do postanowienia SN z r., III KK 234/07, Legalis; J. Potulski, Glosa do postanowienia SN z , III KK 234/07; Wolność słowa w internecie, GSP- Prz. Orz. 2009, Nr 2, poz. 8, s ; Kodeks Karny. Komentarz R. Stefański (red.) 2014 wyd. 9 Legalis, uwagi do art. 212, J. Sobczak, teza 72). Przy ponownym rozpoznaniu Sąd odwoławczy winien rozważyć czy rozesłanie wiadomości przy pomocy poczty elektronicznej do około 500 osób, to rozesłanie wiadomości do takiego gremium, któremu można przypisać określenie masowość odbiorców oraz czy rozesłanie wiadomości do masowego odbiorcy czyni ten środek, środkiem masowego komunikowania. Mając powyższe na uwadze Sąd Najwyższy orzekł, jak na wstępie.

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II KK 333/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 maja 2013 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Piotr Hofmański SSN Rafał Malarski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik Sygn. akt II KK 101/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 25 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 68/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2012 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Buliński SSN Piotr Hofmański

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak

POSTANOWIENIE. SSN Jacek Sobczak Sygn. akt II KK 234/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 września 2012 r. SSN Jacek Sobczak na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 26 września 2012

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Barbara Kobrzyńska Sygn. akt V KK 236/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Buliński SSN Krzysztof Cesarz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Protokolant Anna Kuras

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Protokolant Anna Kuras Sygn. akt SDI 4/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2015 r. SSN Zbigniew Puszkarski (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) Protokolant Anna Kuras przy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Protokolant Joanna Sałachewicz

POSTANOWIENIE. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Protokolant Joanna Sałachewicz Sygn. akt V KK 304/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 marca 2013 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Protokolant Joanna Sałachewicz

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt IV KK 174/07 P O S T A N O W I E N I E Dnia 26 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jadwiga Żywolewska Ławniczak (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) SSA del. do SN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSA del. do SN Dariusz Kala (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSA del. do SN Dariusz Kala (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 241/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Dariusz Świecki (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak SSA del. do SN Dariusz Kala (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 4/15. Dnia 22 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Eugeniusz Wildowicz

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II KK 4/15. Dnia 22 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Eugeniusz Wildowicz Sygn. akt II KK 4/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 stycznia 2015 r. SSN Eugeniusz Wildowicz na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 22 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn.akt II AKa 2/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2013 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku w II Wydziale Karnym w składzie Przewodniczący SSA Jacek Dunikowski Sędziowie SSA Halina

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Korzeniecka-Plewka Sygn. akt III KK 396/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2014 r. SSN Stanisław Zabłocki (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Piotr Hofmański SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 187/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Antoni Kapłon Dnia 16 listopada 2009 r. SSA (del.) Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

Powódka K. N. wystąpiła przeciwko pozwanemu L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. z pozwem, w którym wniosła o przywrócenie jej do pracy na

Powódka K. N. wystąpiła przeciwko pozwanemu L. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. z pozwem, w którym wniosła o przywrócenie jej do pracy na Sygn. akt II PK 337/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła

POSTANOWIENIE. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła Sygn. akt II KK 216/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Ewa Oziębła

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 323/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2014 r. SSN Jarosław Matras (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMX NR 3 (15) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o j

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Prawa Karnego nr 10/14

Biuletyn Prawa Karnego nr 10/14 Sąd Najwyższy Biuletyn Prawa Karnego nr 10/14 Biuletyn Prawa Karnego jest opracowywany przez Zespół Prawa Karnego, Wojskowego i Europejskiego Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz asystentów Izby

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 279/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 października 2014 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący) SSN Jacek Sobczak (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant : Anna Krawiec

POSTANOWIENIE. Protokolant : Anna Krawiec Sygn. akt WK 17/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 stycznia 2014 r. Prezes SN Janusz Godyń (przewodniczący) SSN Marian Buliński SSN Krzysztof Cesarz SSN Edward Matwijów SSN Marek Pietruszyński

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMVIII NR 3 (7) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Sygn. akt V KK 180/11 P O S T A N O W I E N I E Dnia 8 lutego 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Piotr Hofmański (przewodniczący, spr.) SSN Barbara Skoczkowska SSN Eugeniusz Wildowicz Protokolant Anna

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMIX NR 3 (11) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o j

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIV NR 4 (32) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIV Maj 2014 Nr 5 (281) Numer zamknięto w dniu 31 maja 2014 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego SA Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Beczek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Małgorzata Beczek Sygn. akt II UK 141/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 października 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSA Magdalena Kostro

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I KZP 28/14. Dnia 31 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I KZP 28/14. Dnia 31 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I KZP 28/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 marca 2015 r. SSN Roman Sądej (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Barbara Skoczkowska Protokolant Łukasz Majewski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Maryla Czajkowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Maryla Czajkowska Sygn. akt II CSK 636/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 sierpnia 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 20 MARCA 2003 R. SNO 11/03

WYROK Z DNIA 20 MARCA 2003 R. SNO 11/03 WYROK Z DNIA 20 MARCA 2003 R. SNO 11/03 Ocena co do współmierności lub niewspółmierności orzeczonej kary może być dokonana dopiero po dokonaniu prawidłowych ustaleń faktycznych w wyniku przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant : Anna Kuras

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant : Anna Kuras Sygn. akt SDI 30/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 października 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Małgorzata Gierszon SSN Rafał

Bardziej szczegółowo