PROPOZYCJA ZMIAN W SYSTEMIE ZARZ DZANIA ŁA CUCHEM DOSTAW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROPOZYCJA ZMIAN W SYSTEMIE ZARZ DZANIA ŁA CUCHEM DOSTAW"

Transkrypt

1 PROPOZYCJA ZMIAN W SYSTEMIE ZARZ DZANIA ŁA CUCHEM DOSTAW JÓZEF PASZKOWSKI, ZBIGNIEW FILUTOWICZ, GRZEGORZ SOWA, KRZYSZTOF PRZYBYSZEWSKI Streszczenie W pracy została przedstawiona koncepcja zmian w architekturze i w systemie zarz dzania ła cuchem logistycznym. Proponowane zmiany polegaj na zast pieniu ła cucha dostaw ł cz cego przedsi biorstwa o z góry okre lonej strukturze, systemem umo liwiaj cym elastyczne doł czanie i odł czanie przedsi biorstw na warunkach i w zakresie definiowanym przez zawieran umow, reguluj c warunki przyst pienia, udziału oraz warunki odst pienia od ła cucha. System posiadałby infrastruktur teleinformatyczn i oprogramowanie zaimplementowane w trzech warstwach: szczebla centralnego zarz dzania ła cuchem dostaw, oprogramowania koordynacji i współpracy przedsi biorstw oraz bazy danych przedsi biorstw zintegrowane przez federacyjn baz danych. Słowa kluczowe: ła cuch logistyczny, system zarz dzania ła cuchem dostaw, oprogramowanie, federacyjne (wirtualne) bazy danych 1. Wprowadzenie Ostatnie lat na wiecie to okres burzliwego rozwoju cywilizacyjnego, który w niebywały sposób zmienił ycie społecze stw i formy zaspakajanie ich potrzeb. Dla przedsi biorstw to okres szybkiego rozwoju wolnego rynku, zwi kszaj cej si konkurencji i rosn cych wymaga konsumenta. Globalizacja i dynamika zmian warunków działa gospodarczych ł czy si z niezwykłym wpływem technologii informacyjnych we współczesnym wiecie. Pojawiaj cy si okresowo stan kryzysu gospodarczego o ró nym nasileniu i zasi gu, bardzo silnie wpływa na sytuacj przedsi biorstw. Podstaw bytu współczesnych organizacji gospodarczych staje si wła ciwe rozumienie zmian zachodz cych w gospodarek wymagaj cych i szybkiego dostosowania si do tych zmian. Taka sytuacja zmusza do poszukiwania coraz nowych narz dzi i metod zarz dzania, które mogłyby zapewni strukturom gospodarczym wymagan efektywno i elastyczno. Jednym z głównych kierunków działa podejmowanych w przedsi biorstwach produkcyjnych w tym zakresie jest wieloprzedmiotowe usprawnianie przepływu materiałowego. Potwierdzeniem tego jest wyodr bnienie ze struktur przedsi biorstw elementów funkcjonalnych odpowiedzialnych za gospodark materiałami i ich przemieszczanie: gospodark magazynow, dystrybucj i transport, które nazwano logistyk [7], [4]. Od pocz tku zaistnienia logistyki w strukturach przedsi biorstwa (w USA od lat 50-tych, w Polsce 70-tych) nast pował wszechstronny wzrost jej roli w działalno ci gospodarczej [19]. Przez cały czas logistyka korzysta z technologii informatycznych, czego po-

2 110 J. Paszkowski, Z. Filutowicz, G. Sowa, K. Przybyszewski Propozycja zmian w systemie zarz dzania ła cuchem dostaw twierdzeniem jest cała droga rozwoju modeli systemów informatycznych przedsi biorstw [2, 45 64]. Przełomem w rozwoju zastosowa informatyki w przedsi biorstwach stały si technologie internetowe, co zapocz tkowało swoiste wyj cie systemu informatycznego poza przedsi biorstwo i powstanie ERP II (ERP+e-business). Dzi ki wykorzystaniu sieci rozległych i architektur biznesowych typu B2B (ang. business to business) stało si mo liwe prowadzenie transakcji mi dzy przedsi biorstwami przy u yciu Internetu. Powstały dedykowane dla zastosowa logistyki systemy komunikacji i przesyłania dokumentów EDI (ang. Electronic Data Interchange) i SCM (ang. Supply Chain Management system zarz dzania ła cuchem dostaw) [16]. Swoistym, ale raczej pozornym paradoksem jest to, e rozwój gospodarki rynkowej, a głównie wzrost konkurencji i rosn ce wymagania klientów, wymuszaj rozwój wielostronnej współpracy przedsi biorstw i powstawanie specjalizowanego w tym zakresie oprogramowania zarz dzania przedsi biorstw [30]. Poni ej przedstawiono wybrane problemy współpracy przedsi biorstw w logistyce i zarys mo liwych rozwi za usprawniaj cych t współprac. 2. Ła cuch dostaw jako organizacyjna platforma optymalizacja logistyki przedsi biorstw 2.1. Zakres problemowy logistyki Poj cie logistyki wywodzi si z teorii działa wojskowych, opisane w X wieku w Bizancjum jako element sztuki prowadzenia walki, ale współczesne znaczenie przedstawił w 1838 Antoine- Henri Jomini w ksi ce Zarys sztuki wojennej [18]. Cywilna historia logistyki zacz ła si w USA w połowie ubiegłego stulecia, gdy w zwi zku z powojenn recesj przedsi biorstwa zmuszone zostały do eliminacji nadmiernych zapasów i zastosowania restrykcyjnej kontroli kosztów. Wprowadzono szereg rozwi za, u ywanych wcze niej w wojsku, takich jak zastosowanie metod bada operacyjnych czy utworzenie logistyki przedsi biorstwa jako rodka wsparcia dla podstawowej działalno ci gospodarczej. W Polsce pierwsze cywilne rozwi zania logistyczne pojawiły si po 1960 roku. Pocz tkowo ich głównym celem była redukcja poziomu zapasów w przedsi biorstwach przemysłowych, m.in. wykorzystywano specyficzne rozwi zania, wykorzystuj ce bran owo regionalne bazy zaopatrzenia [26]. Po 1989 roku, w wyniku gł bokich procesów przekształceniowych i prywatyzacyjnych, nast pił intensywny rozwój logistyki. Wiele polskich przedsi biorstw w ostatnich latach osi gn ło wiatowy poziom rozwoju, efektywnie wdra aj c nowoczesne technologie informatyczne i uczestnicz c w ła cuchach logistycznych o szerokim zasi gu terytorialnym i biznesowym. Współpraca przedsi biorstw i praktycznie pełne otwarcie rynku globalnego otworzyły now kart rozwoju logistyki przedsi biorstw, wymuszaj c niezwykle trudne procesy dostosowawcze i to zarówno pod wzgl dem technologicznym, jak i organizacyjno prawnym. Powszechn metod działa było wdra anie nowoczesnego oprogramowania systemów informatycznych, poł czone z prowadzonymi procesami restrukturyzacji przedsi biorstw. Okazało si te, e du o problemów przysparza niezb dna w ła cuchach przedsi biorstw wymiana bardzo wra liwych informacji mi dzy systemami informatycznymi i wynikaj ce z tego specyficzne problemy natury prawnej i biznesowej. Zmusza to do szukania rozwi za i zabezpiecze. Zdaniem autorów uj cie tych zagadnie w analizie i uwzgl dnienie w projektowaniu oprogramowania wspomagaj cego współprac przedsi biorstw, mo e przyczyni si do pokonania

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, barier i rozwoju zarówno systemów informatycznych ła cuchów logistycznych jak i wzrostu efektywno ci współpracuj cych przedsi biorstw. W literaturze ła cuchy logistyczne s najcz ciej opisywane, w zale no ci od ich głównych funkcji; ła cuchami dostaw lub dla szerszego uj cia ła cuchami popytu i poda y Organizacja i konfiguracje ła cuchów logistycznych Budowa ła cucha logistycznego dostaw to wynik bardzo zło onego procesu biznesowego, dodatkowo wymagaj cego prowadzenia zło onych negocjacji i działa handlowych. A Pacana i R Perłowski [14] zdefiniowali dwie klasy ła cuchów dostaw, wyodr bnione ze wzgl du na sposób tworzenia i dobór partnerów biznesowych. W tabeli 1, przedstawiono m.in. ła cuchy powi zane policentrycznie tworzone w oparciu o istniej ce wcze niej zwi zki, np. powi zania kapitałowe czy techniczne, przył czenie do okre lonego operatora lub sieci EDI 1. SIECI DOSTAW Tabela 1. Klasyfikacja organizacji powi za w ła cuchach dostaw POLICENTRYCZNE (rodzaj wi zi) HIERARCHICZNE (koordynator ła cucha dostaw) ródło: [14, 40]. Sieci lokalne oparte na kontaktach osobistych Sieci dostaw oparte na wi ziach technicznych Sieci dostaw oparte na udziałach kapitałowych Sieci wirtualne oparte na wi ziach informacyjnych Sieci koordynowane przez przedsi biorstwo produkcyjne Sieci koordynowane przez przedsi biorstwo handlowe Sieci koordynowane przez przedsi biorstwo logistyczne lub brokerskie Druga grupa to sieci przedsi biorstw poł czonych zgodnie z okre lon struktur hierarchiczn powi za, np. poziom hierarchii odpowiada poziomowi produktów w sieci dostaw kooperantów, a ła cuch jest zarz dzany przez wiod cego partnera biznesowego. W literaturze mo na te spotka opisy wielu innych form współpracy, np. Sulejewicz [20, 32 34] definiuj cych form powi za mi dzy nimi czy warunki współpracy. Charakterystyczne dla wi kszo ci wyró nionych struktur jest silne powi zanie przedsi biorstw. Wyj cie przedsi biorstwa z tak zbudowanego ła cucha logistycznego mo e nie by łatwe i rodzi negatywne nawet dla obu stron skutki. Bior c pod uwag ogólne zasady działania rynku i konkurencji, prowadzi one mog do podporz dkowania interesów słabszych partnerów interesom silniejszych, w praktyce b d słu y pogł bieniu dominacji silnych przedsi biorstw i prowadzi do podziału rynku mi dzy ła cuchami kontrolowanymi przez przewodz ce w ła cuchach przedsi biorstwa. Tylko rozwa enie tych problemów mo e prowadzi do najlepszego w takiej sytuacji rozwi zania. 1 EDI - Electronic Data Interchange - Elektroniczna wymiana danych system integracji systemów przedsi biorstw przy pomocy standardowych komunikatów. Główne standardy komunikatów: EDI-FACT i ANSI X12.

4 112 J. Paszkowski, Z. Filutowicz, G. Sowa, K. Przybyszewski Propozycja zmian w systemie zarz dzania ła cuchem dostaw Kluczowym w projektowaniu ła cucha i rozumieniu jego działania jest wła ciwe wyznaczenie celów i zorientowanie ich na ła cuch korzy ci (warto ci) ze współpracy [5]. Dla przypadku ła cucha dostaw najcz ciej formułuje si nast puj ce cele [27]: minimalizacja całkowitych kosztów przepływu produktów i informacji przy zachowaniu wymaganego przez klientów poziomu jako ci obsługi dostaw (tzw. logistyka oszcz dno ci); zapewnienie jak najkrótszego czasu realizacji zamówie i mo liwie wysokiej niezawodno ci, cz stotliwo ci i elastyczno ci dostaw przy zało onym poziomie kosztów przepływu (tzw. logistyka wydajno ci); optymalizacja poziomu zapasów w skali ła cucha dostaw wraz z elastycznym dostosowywaniem si do preferencji w zakresie obsługi dostaw poszczególnych segmentów rynku. Mo na rozpatrywa logistyk według trzech perspektyw: gospodarki materiałowej, rynkowych działa biznesowych i zaawansowanej organizacyjnie kooperacji przedsi biorstw. Podobny podział procesów m.in. został przedstawiony przez Krawczyka [10]. Wychodz c z uogólnienia roli logistyki, na podstawie literatury, m.in. w cytowanych powy ej pracach, mo na procesy logistyczne bada stopniowo, zgodnie z przyj t w artykule metod projektowania ła cuchów logistycznych przedsi biorstw: 1. w pierwszym etapie identyfikuje si i opisuje procesy wewn trzne przedsi biorstwa, obejmuj ce przepływ materiałów i ich technologi, oraz analizuje si infrastruktur technicznego systemu produkcyjno-logistycznego, 2. w drugim etapie wykonuje si analiz systemu zarz dzania w zakresie koordynacji procesów wewn trznych przedsi biorstwa z procesami realizowanymi przez innych kontrahentów w ramach autonomicznie prowadzonej działalno ci biznesowej [24], 3. w ostatnim etapie dokonuje si analizy i monitorowania ł czenia przedsi biorstw w sformalizowane ła cuchy wspólnych procesów oraz definiuje, usprawnia i integruje w celu poprawy efektywno ci biznesowej i osi gania dodatkowych korzy ci: minimalizacji kosztów i zwi kszenia obrotów, jako efekty synergii poł czonego systemu. Na pocz tku analizy identyfikowane i opisywane s procesy realizuj ce przemieszczenia i obsług materiałów, tj. transport, składowanie, przeładunki i przygotowanie ładunków do wysyłki oraz niezb dne przy tym przetwarzanie informacji. Proces analizy i budowy modelu mo na przedstawi w postaci rysunku. Rysunek 1. Etap modelowania systemu logistycznego przedsi biorstwa ródło: opracowanie własne na podstawie [17, ]. Stworzenie modelu bazowego procesów przedsi biorstwa umo liwia doskonalenie systemu logistyki w zakresie takich jego funkcji, jak planowanie, organizowanie, projektowanie zmian w wewn trznej strukturze organizacyjnej, wdra ania usprawnie oraz monitorowanie systemu po zmianach. Wyst puje tu typowe ukierunkowanie na procesy i budowa specyficznych mechanizmów koordynacji i ich monitorowania, tak by osi gane były nadrz dne cele przedsi biorstwa. Ta

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, posta kierowania jest nazywana zarz dzaniem procesowym, szerzej opisana w literaturze, w tym w publikacji [17, ]. Wdro enie zarz dzania procesowego do logistyki jest okre lane jako zarz dzanie logistyczne, poj cie wprowadzone po raz pierwszy przez The Global Supply Chain Forum [25, 19]. Przykładow definicj podaje Krawczyk [10]: Zarz dzanie logistyczne jest działalno ci kreuj c cało ciow koncepcj przedsi wzi logistycznych, uwzgl dniaj c ich przebieg zarówno w przedsi biorstwie jak i u partnerów, oraz koordynacj realizacji (w szerokim znaczeniu) tej koncepcji przez odpowiednio przyporz dkowane jednostki organizacyjne z wykorzystaniem wła ciwych instrumentów kierowania i kontroli Procesy decyzyjne musz dotyczy zasobów organizacji: okre la ich podział i rozmieszczenie wypracowywa decyzje: gdzie?, wielko ci stanu decyzja ile i czego? oraz przepływu decyzja sk d dok d?. Podstawowa trudno budowy takiego systemu polega oczywi cie na tym, e sterowane procesy s rozproszone, a decyzje musz by podejmowane wieloetapowo i przez ró nych decydentów. Podstawowego znaczenia nabieraj systemy komunikacyjno informacyjne. Niezb dna staje si integracja przepływów informacji, co wymaga wsparcia przez systemy informatyczne zarówno wewn trz przedsi biorstw jak i współpracy mi dzy nimi. Do tego wymagane s bardzo rygorystyczne ustalenia uprawnie dotycz cych przygotowywania i przekazywania informacji, niezb dnych do sprawnej koordynacji optymalizacji działa w poszczególnych strukturach przedsi biorstw [13]. W warunkach rynkowych, przy wyst powaniu wielu podmiotów i dynamice przebiegu realizowanych kontraktów, niezb dne jest opracowanie procedur i procesów zarz dczych: koordynacyjnych i decyzyjnych, wspieranych przez technologie informacyjne, w tym rozproszone bazy danych i systemy decyzyjne typu Business Intelligence [15, 26 34]. W trzecim, ostatnim, najbardziej skomplikowanym pod wzgl dem merytorycznym etapie przebudowy procesów ła cucha dostaw, nast puje wykreowanie procesów zarz dzaj cych ła cuchem, które integruj istotne dla inicjowanej współpracy procesy poszczególnych przedsi biorstw, wybrane odpowiednio spo ród tych procesów, które zostały zdefiniowane i zmapowane dla ka dego z nich w poprzednich etapach. Istotnym wydaje si jednak zostawienie marginesu autonomii dla poszczególnych przedsi biorstw, oparcie si o zarz dzanie przez wyznaczone cele, a unikanie pozornej łatwizny w postaci nadmiernego usztywniania struktury i procesów ła cucha. Nale y wprowadzi mechanizmy ułatwiaj ce i przyspieszaj ce procedury przył czania i odł czania od ła cucha. Pozwoli to na swoiste urynkowienie ła cucha logistycznego, poprzez rozszerzenie oferty współpracy i zwi kszenia konkurencji. W takim przypadku warunkiem koniecznym zarz dzania systemami poszczególnych przedsi biorstw w warunkach dynamicznej integracji ich procesów jest wykorzystanie najnowszych rozwi za technologicznych w zakresie zarz dzania procesami [29] i standaryzacja metodyk analizy, integracji oraz optymalizacji procesów. Wykorzysta tu mo na rozwi zania i oprogramowanie oferowane przez takie firmy jak BOC, SAP czy Oracle. Oprogramowanie w postaci zintegrowanej platformy mogłoby by oferowane na zasadzie hostingu [31], ASP (ang. Aplication System Provider) przez organizatora ła cucha logistycznego (patrz wy ej pkt 2.2). Elastyczno formie organizacyjnej ła cucha logistycznego mógłby zapewni odpowiednio zaprojektowany podsystem zarz dzania umowami z uczestnikami ła cucha, zarówno steruj cy projektowaniem architektury systemu SCM, jak i konfiguracj jego oprogramowania. Newralgiczny dla konstrukcji organizacyjno prawnej podsystem zarz dzania informacjami nale ałoby oprze na

6 114 J. Paszkowski, Z. Filutowicz, G. Sowa, K. Przybyszewski Propozycja zmian w systemie zarz dzania ła cuchem dostaw architekturze federacyjnych baz danych [8], które by integrowały bazy danych przedsi biorstw zgodnie z potrzebami systemu SCM i ustaleniami umów. W literaturze teoria ła cuchów przedsi biorstw została do szeroko opisana, od budowy systemu zarz dzania okre lanego Supply Chain Management [27], a do podstaw teoretycznych, m.in. w pracy W. Delfmanna, gdzie przedstawiona została filozofia logistyki [6]. Jako podstaw do niniejszych rozwa a mo na przyj jedn z przedstawianych w literaturze definicji zarz dzania ła cuchami logistycznymi, sformułowan przez The Global Supply Chain Forum [12]: Zarz dzanie ła cuchem logistycznym (dostaw) jest integracj kluczowych procesów biznesowych od u ytkownika ko cowego do pierwotnych dostawców, którzy oferuj produkty, usługi i informacj dodaj c warto dla konsumenta i innych udziałowców. W systemie obejmuj cym wiele współpracuj cych przedsi biorstw kluczowym staje si standaryzacja procesów, szczególnie w zakresie sterowania, usprawnienie przepływów i integracji wspólnych działa oraz zbudowanie procesów koordynacji dla projektowanego ła cucha logistycznego. 3. Procesy ła cuchów logistycznych W ła cuchu dostaw oprócz typowych procesów logistycznych, współzarz dzaniu i koordynacji podlegaj te procesy nale ce do procesów głównych przedsi biorstw. Pełni one zale nie od stopnia integracji ró ne role, od poziomu strategicznego (horyzont planowania długookresowego), przez taktyczny (horyzont planowania redniookresowego) do operacyjnego (zarz dzanie bie ce). Do poziomu strategicznego mo na wi c zaliczy procesy: opracowanie strategii rozwoju, opracowanie zasad i zakresu współpracy dla uczestników ła cucha [28], w tym zasad zawierania umów i kontraktów, ich rozlicze, zasad i trybu rozwi zywania sytuacji konfliktowych, koordynacja procesów inwestycyjnych, ustalanie poziomu minimalnego zapasów, przesuni mi dzymagazynowych [3],[9] i rozlicze kosztów w ramach ła cucha (umowy dotycz ce wi cej ni dwu partnerów), budowa i usprawnianie procesów koordynacji i zarz dzania w ła cuchu. Poziom strategiczny procesów byłby budowany na etapie projektowania ła cucha [32], z mo liwo ci zmiany bez naruszenia klauzul umów uczestników lub warunkowany zmianami umów. Byłaby to jakby konstytucja ła cucha przedsi biorstw, statut, na zapisy którego musiałyby zgodzi si wszystkie strony ka dej z zawieranych umów (obowi zywa powinna bezwarunkowa zasada zgodno ci umów z procesami poziomu strategicznego). Do zakresu poziomu taktycznego nale procesy: projektowanie i rozwój produktu [22], opracowania dyspozycji dotycz cych: wielko ci zamówie, produkcji i wysyłek, minimalnych zapasów i okresów rotacji, zlece zamówie i produkcji, korekt w przypadkach braków i zakłóce, opracowanie zało e i zasad sterowania: potwierdzaniem i wprowadzaniem do planu zlece produkcyjnych, generowania zamówie materiałów i wyrobów, ledzenia terminów, wykorzystania zdolno ci produkcyjnych, nadzoru nad realizacji zamówie klientów,

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, wybór strategicznych dostawców i zwi zanych z tym systemów dostaw, wybór systemów transportowych i zakresu zwi zanych z nimi usług logistycznych, wyznaczenie ilo ci i lokalizacji magazynów dystrybucyjnych i/lub zasad rezerwowania poziomu zapasów, reorganizacja sieci dystrybucji, ci głe doskonalenie systemu obsługi klientów. Procesy tego poziomu byłyby integrowane i zarz dzane na podstawie reguł definiowanych na podstawie zbioru zawartych umów. Ka da nowa umowa musiałaby by sprawdzana w momencie jej zawierania pod k tem zgodno ci z zapisami pozostałych. Wykryty konflikt wymagałby zmian w umowie, a w razie niewykonalno ci wszcz cia procesu zarz dzania konfliktami. Do poziomu operacyjnego b d zaliczane procesy: zarz dzanie umowami, planowanie: zbytu i dostaw, produkcji, zaopatrzenia materiałowego, poziomu zapasów, planowanie sprzeda y/dostaw w ramach procesów sprzeda y/zaopatrzenia, planowanie produkcji, planowanie i zarz dzanie zasobami ludzkimi w przedsi biorstwach i w ła cuchu: koordynacja zatrudnienia i systemy pracy tymczasowej, pozyskiwanie zamówie, obsługa zamówie klientów: przyjmowanie i potwierdzanie zgłosze klientów, nadzór i koordynacja terminów realizacji, korekta planów, wydawanie zlece wysyłek do klientów, zaopatrzenie, w tym wyszukiwanie i wybór dostawców, organizowanie i monitorowanie produkcji, kontrola ilo ciowa i jako ciowa przyjmowanych materiałów w ramach procesu zarz dzania jako ci, zarz dzanie rozliczeniami finansowymi ła cucha i optymalizacja kosztów dostaw, kosztów zapasów dyspozycyjnych i finansowania gotowo ci utrzymania zasobów produkcyjnych. Na rysunku poni ej została przedstawiona uproszczona mapa procesów dla ła cucha dostaw. Dla analizy procesów ła cucha istotna jest sytuacja na rynku oprogramowania i ocena panuj cych trendów rozwojowych. Decyduje to o realizowalno ci ka dego projektowanego ła cucha i mo liwo ci wykorzystania gotowego, parametryzowanego oprogramowania, tzw. COTS (ang. Commercial off the shelf), oferowanego przez producentów i dystrybutorów.

8 116 J. Paszkowski, Z. Filutowicz, G. Sowa, K. Przybyszewski Propozycja zmian w systemie zarz dzania ła cuchem dostaw ródło: opracowanie własne. Rysunek 2. Mapa procesów ła cucha logistycznego przedsi biorstw 4. Oprogramowanie ła cuchów dostaw Mówi c o oprogramowaniu ła cuchów dostaw musimy mie na my li zarówno oprogramowanie wykorzystywane wewn trz przedsi biorstw (tj. klasy MRP/ERP), jak i specjalistyczne, dedykowane do obsługi wzajemnej współpracy i ich wspólnych przedsi wzi. Cz ciej w odniesieniu do ła cucha dostaw mówimy o tym drugim, traktuj c je jako platform informatyczn, głównie integruj c pozostałe składniki oprogramowania poszczególnych przedsi biorstw. W zwi zku z tym napotykamy trudno ci i bardzo istotn barier rozwoju ła cuchów, gdy przedsi biorstwa na ogół u ywaj bardzo ró nego oprogramowania, niekompatybilnego mi dzy sob. Głównie dotyczy to systemów baz danych o ró nej strukturze, wielko ci i stopniu zaawansowania przetwarzania. Podstawowe oprogramowanie ła cucha dostaw SCM (Supply Chain Management) oparte zostało na regułach modelu referencyjnego SCOR [14, 104], [21], [37]. Istniej ce rozwi zania SCM (Supply Chain Management) wykorzystuje si przede wszystkim w fazie projektowania wyrobu, wyboru ródeł zaopatrzenia, przewidywania popytu na wyroby oraz sterowania ich dystrybucj. Zawieraj bowiem wiele narz dzi, które umo liwiaj wsparcie najtrudniejszych procesów logistyki przedsi biorstw.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, By wykorzysta istniej ce i projektowane oprogramowanie, potrzebny jest projekt systemu i do zło ony proces wdro eniowy. Efektywno działania ła cucha dostaw zale y od jako ci projektu, od tego czy zaprojektowana infrastruktura systemu, organizacja współpracy i narz dzia teleinformatyczne umo liwiaj optymalne realizowanie wyznaczonych celów. Bardzo wa n rol spełnia oprogramowanie do projektowania ła cuchów dostaw. Tu chyba najbardziej jest zauwa- alny najwi kszy post p, mo na tu wymieni oprogramowanie do wsparcia projektowania ła cuchów jak i narz dzia do analizy, modelowania i przebudowy procesów. Nale y tu wyró ni takie pakiety jak Infor SCM Strategic Network Design [34] i platform ADONIS_5.0 [29]. Po dokonaniu na podstawie materiałów firmowych i dost pnych ródeł przegl du oprogramowania dla ła cuchów logistycznych, m.in. ofert firm Oracle [36], SAP [37], IFS, INFOR [34] i innych [35], mo na sformułowa nast puj cy podział oprogramowania dla ła cuchów logistycznych: 1. Projektowanie i optymalizacja ła cuchów przedsi biorstw, np. SCM Strategic Network Design [34], Supply Chain Optimization [33]. 2. Planowanie w sieci dostaw, np. Tactical Planner, Demand Planning. 3. Systemy zarz dzania zdarzeniami ła cucha dostaw (ang. Supply Chain Event Management SCEM). 4. Systemy zarz dzania magazynem (ang. Warehouse Management System WMS). 5. Systemy do obsługi kodów kreskowych RFID (ang. Radio Frequency Identification RFID). 6. Systemy zarz dzania transportem (ang. Transport Management System TMS). 7. Systemy zarz dzania popytem (z ang. Demand Management DEM). 8. Systemy zarz dzania relacjami z dostawcami (Supplier Relationship Management SRM). Wymienione narz dzia w znacznym stopniu wypełniaj zakres funkcjonalny przetwarzania danych w ła cuchu dostaw. Do rozwi zania pozostaje problem elastycznego, ale bezpiecznego zarz dzania danymi. Oferowany wraz z omówionymi pakietami system dost pu do danych poszczególnych przedsi biorstw jest albo niewystarczaj cy, albo wr cz nie spełnia niezb dnych wymogów elastyczno ci, bezpiecze stwa i efektywno ci. Podobnie prezentowane oprogramowanie zarz dzania ła cuchem dostaw czy popytu i poda y nie spełnia wymogów stawianych dla systemu wsparcia współpracy przedsi biorstw w warunkach dynamiki rynkowej nawi zywania i rozwi zywania umów współpracy na zasadach ła cucha popytu i poda y. Po wykonaniu, na podstawie cytowanych powy ej materiałów, analizy rozwi za stosowanych w organizacjach logistycznych jak i oferowanych pakietów oprogramowania, autorzy opracowali projekt systemu zarz dzania ła cuchem logistycznym. Jego konstrukcja osadzona została na rozproszonej strukturze baz danych kooperuj cych przedsi biorstw, zintegrowanych w federacyjnej bazie danych ła cucha logistycznego. Oprogramowanie ła cucha sterowane jest przez podsystem zarz dzania umowami z przedsi biorstwami, uczestnikami ła cucha. Przykładowo rozwa ono logistyczny ła cuch dostaw, a w trybie roboczym system nazwany został systemem ła cucha dostaw zarz dzanym umowami.

10 118 J. Paszkowski, Z. Filutowicz, G. Sowa, K. Przybyszewski Propozycja zmian w systemie zarz dzania ła cuchem dostaw 5. System ła cucha dostaw zarz dzany umowami Ła cuch jako organizacja (zarz d lub wła ciciel) oferuje system organizacyjny i system informatyczny zarz dzaj cy ła cuchem z wyró nionym, dedykowanym podsystemem zarz dzaj cym umowami z uczestnikami ła cucha (przedsi biorstwami). Dzi ki umowom przedsi biorstwo zarz d ła cucha, ła cuch logistyczny zyskuje elastyczno w kreowaniu zale no ci i roli poszczególnych przedsi biorstw, relacji popyt poda i kosztów w ła cuchu. Przedsi biorstwa z kolei uzyskuj przejrzyst sytuacj prawno-biznesow, co z zało enia ma ułatwia doł czenie i odł czenie, zabezpieczone klauzulami umowy. Umowa okre la zasoby oddawane do dyspozycji ła cucha dostaw, posta, zakres współpracy i sposób rozliczania transakcji. W sensie zarz dzania procesowego, umowa precyzuje zakres i posta integracji procesów przedsi biorstwa, czas trwania, wielko ci udziałów poszczególnych zasobów, formy rozlicze, korzy ci oraz zabezpieczenia i ograniczenia współpracy, Np. okre lony maksymalny czas dostawy zamówionego produktu z przedsi biorstwa A do B, algorytm ustalania cen na zamawiane i sprzedawane towary, gwarantowana ilo produktów według klauzuli bierz lub pła, rezerwowana wielko zapasu i partycypacja w kosztach utrzymania zapasu, itp. Mo na przedstawi główne zało enia budowy Systemu zarz dzania ła cuchem dostaw przez umowy : 1.) Oprogramowanie ła cucha jest eksploatowane w dedykowanym Centrum przetwarzania, a potrzebne przedsi biorstwom moduły programów udost pniane na zasadzie hostingu. Ma to ułatwi wdro enia, integracj i eksploatacj oraz zapewni minimalizacj kosztów ich uzyskania (koszty oprogramowania byłyby dzielone proporcjonalnie na u ytkowników). 2.) Skład uczestników ła cucha mo e by dynamicznie zmieniany, zgodnie z umowami akcesyjnymi przedsi biorstw przyst puj cych do ła cucha na zasadach wzajemnych wiadcze i korzy ci, ustalany w momencie podpisania umowy według prawa handlowego, a do ustania jej wa no ci. 3.) W przypadku braku którego ogniwa, niezb dnego do działania ła cucha dostaw, Zarz d Ła cucha mo e zleca potrzebne usługi lub zawiera odpowiednie umowy, analogicznie jak dla uczestników akcjonariuszy. 4.) Konfiguracje procesów ustalane b d w trakcie procesu projektowania ła cucha i rekonfigurowane po zmianie którejkolwiek z umów lub zmian typu Process Improvement [17, 227]. Sformalizowane dla danego ła cucha umowy precyzuj wielko ci i formy udziałów we wspólnych zasobach, uczestnictwo w procesach i uprawnienia u ytkowników. 5.) System wymiany informacji oparty jest na bezpiecznej integracji danych według architektury federacyjnej bazy danych i wielowarstwowej architekturze systemu informatycznego z wyodr bnion warstw zarz dzania ła cuchem, warstw kooperacji i warstw logistyki przedsi biorstw. Komponenty federacyjnej bazy danych [8]: osłony BD i perspektywy eksportu i importu danych z baz danych przedsi biorstw do systemu federacyjnych baz danych (SFDB) stanowi interfejs programowy, ł cz cy system baz danych przedsi biorstwa z baz danych SCM, oparty na architekturze SFDB. Osłony i perspektywy s tworzone i implementowane w procesie wdro enia oprogramowania i akcesji przedsi biorstwa do ła cucha. W momencie wyj cia przedsi biorstwa z ła cucha logistycznego wszystkie komponenty oprogramowania ła cucha, w tym osłony musz by odinstalowane.

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, Proponowany system, który ma spełni powy sze wymagania powinien mie w uproszczeniu nast puj c dwuszczeblow architektur, przedstawion na rysunku. Rysunek 3. Architektura systemu ła cucha dostaw zarz dzanego umowami ródło: opracowanie własne.

12 120 J. Paszkowski, Z. Filutowicz, G. Sowa, K. Przybyszewski Propozycja zmian w systemie zarz dzania ła cuchem dostaw 6. Podsumowanie Przedstawiony w zarysie system stanowi w pewnym sensie synergiczne poł czenie tradycyjnego ła cucha dostaw z konstrukcj typu giełda elektroniczna, które to poł czenie odpowiednio stara si wykorzysta i zsumowa zalety obu rozwi za, a wzajemnie minimalizuje istniej ce wady. Innowacyjn zmian w proponowanym projekcie jest uelastycznienie systemu zarz dzania ła cuchem dostaw. Zbiór umów mo e pozwoli na szybkie przekształcanie ła cucha do postaci wymaganej przez przedsi biorstwa i jednocze nie zgodnej z ustalonym stanem formalno prawnym. Taka konstrukcja mo e umo liwi budowanie ła cucha w dowolnej konfiguracji. Rol koordynatora czy tzw. sponsora w finansowaniu infrastruktury ła cucha mo e spełnia wyodr bniony (przez współpracuj ce przedsi biorstwa) organ zarz dzaj cy. Mo liwe jest te dowolne inne rozwi zanie biznesowe, nawet w postaci firmy outsourcingowej oferuj cej usługi typu dostawy oprogramowania, usługi typu hosting, wdro enia czy inne usługi outsourcingowe dla ła cucha dostaw. Poł czenie przedsi biorstw zbiorem umów pozwala tworzy swoisty koncern, konstytuowany w zale no ci od kształtu i tre ci umów. Oczywi cie warunkiem realizowalno ci projektu jest opracowanie standardu sformalizowanej umowy, wystarczaj cej do projektowania ła cucha dostaw, konfiguracji oprogramowania przedsi biorstwa przył czanego do ła cucha, programów koordynacji procesów i transakcji ła cucha dostaw. Propozycja autorów polega na opracowaniu szkicu zało e do projektu takiego systemu zarz dzania ła cuchem, który mo e maksymalnie uelastyczni niezb dne powi zania współpracuj cych przedsi biorstw. Z punktu widzenia organizacji logistyki powinno to umo liwi stworzenie ram systemu typu platforma współpracy, a nie trwałe ł czenie przedsi biorstw. Oczywi cie nie wolno z góry wyklucza mo liwo ci bardziej trwałych poł cze ła cucha, np. w powi zaniu dominuj cego producenta z jego dostawcami i odbiorcami. Celem autorów było poszukiwanie takich mo liwo ci ła cucha, by stopie mocy powi za był wyborem biznesowym, a nie technicznoorganizacyjnym przymusem. Bardziej celowe wydaje si poszukiwanie rozwi zania elastycznego, a wi c bardziej korzystnego z punktu widzenia działa rynkowych i systemowych. Wydaje si, e mo e to przyczyni si do rozwoju współpracy przedsi biorstw, słu y do zmniejszenia kosztów działalno ci i rozwoju konkurencji, ale równie, co nale y zdaniem autorów podkre li, przez generowanie zwi kszonego popytu na oprogramowanie przyczyni si do rozwoju technologii IT w logistyce.

13 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, Bibliografia [1] Abt S., Zarz dzanie logistyczne w przedsi biorstwie, PWE Warszawa [2] Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Wyd. MIKON, Warszawa [3] Alderson W., Market Behavior and Executive Action, Homewood, Ill., 1957, s [4] Blaik P., Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s [5] Ciesielski M., Długosz J., Strategie ła cuchów dostaw, PWE Warszawa [6] Delfmann W., Logistik, w: Handbuch Unternehmensführung, hrsg. v. H. Corsten, M. Reiß, Wiesbaden 1995, s [7] Fico K., Procesy logistyczne w przedsi biorstwie. Wyd. Impuls Plus Consulting, Gdynia [8] Haas L., Lin E., IBM Federated Database Technology, IBM [9] Hanssmann F., Optimal Inventory Location and Control in Production and Distribution Networks, Operations Research, 1959, vol. 7, No 4. [10] Krawczyk S., (2012, Maj 10), Logistyka w przedsi biorstwie, Sieci [Online]. Dost pne: [11] Krawczyk S., Logistyka w zarz dzaniu marketingiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław [12] Lambert, D. M., Cooper M. C., Pagh J. D., Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities, The International Journal of Logistics Management, Vol. 9, No. 2 (1998), p. 19. [13] Mintzberg, H., The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., [14] Pacana A.., Perłowski R., Zarz dzanie logistyczne, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów [15] Paszkowski J., Hybrydowe systemy podejmowania decyzji kierunki ich rozwoju i zastosowa. Moduł 6, w: Systemy Podejmowania Decyzji, Polski Uniwersytet Wirtualny, Łód, Lublin, [16] Paszkowski J., Sowa G., Technologie informacyjne w logistyce zewn trznej przedsi biorstw. Analiza stanu i kierunki rozwoju. w: Wybrane problemy zastosowania platformy elektronicznej red. Nied wiedzi ski M., Lange-Sadzi ska K., Marian Nied wiedzi ski Consulting Łód, 2009, s [17] Paszkowski J., Sowa G., Filutowicz Z., Enterprise Process Analysis and Modeling a Study of Opportunities, w: Selected Topics in Computer Science Applications, Academic Publihing House EXIT, Warszawa 2011, s [18] Rzeczy ski B., Logistyka Miejska. Pozna : Wydawnictwo Politechniki Pozna skiej, wrzesie, 2007, s. 18, 34. [19] Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsi biorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonmioczne, Warszawa 2003, s. 24. [20] Sulejewicz A., Partnerstwo Strategiczne: modelowanie współpracy przedsi biorstw, SGH, Warszawa 1997, s [21] Szymonik A., Logistyka i zarz dzanie ła cuchem dostaw, Wydawnictwo DIFIN Warszawa 2011, s. 15.

14 122 J. Paszkowski, Z. Filutowicz, G. Sowa, K. Przybyszewski Propozycja zmian w systemie zarz dzania ła cuchem dostaw [22] Trocki, M., Grucza, B., Ogonek, K., Zarz dzanie Projektami, PWE, Warszawa: [23] Trzaska M.: Zarz dzanie ła cuchem dostaw w: Wykład VIII. Systemy CRM oraz SCM (kurs TPB),Edu [24] Tuominen R., Die Koordination in den Unternehmungen, in: Betriebwirtschaftliche Forschung in internationaler Sicht, Hrsg. von H.Kloidt, Berlin [25] Van Goor Ad. R., Demand & Supply Chain Management: a Logistical Challenge, Amsterdam Free University, Faculty of Economics and at Nyenrode University, Breukelen, The Netherlands, Center for Supply Chain Management, 17th International Logistics Congress, Thessalonki, October [26] Witkowski J., Rozwój koncepcji logistycznych w Polsce i na wiecie, Gospodarka Materiałowa nr 9/93, s.149. [27] Witkowski J., Zarz dzanie ła cuchem dostaw. Koncepcje, procedury, do wiadczenia, PWE, Warszawa [28] Woods J.A., Marien E.J., The Supply Chain, Year Book 2001, Edition. MG-H, US, Martinsburg [29] Adonis 5, (2012,Maj,1) [30] B2B, (2012,Maj,4). [31] Hosting, (2012,Maj,1). [32] SCM, (2012,Maj,4) [33] SCM, (2012,Maj,5). [34] SCM Infor, (2012,Maj,2). [35] SCM, html, (2012, Maj, 4). [36] SCM Oracle, (2012,Maj,4). [37] SCOR, (2012,Maj,8).

15 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 62, OPTIMIZATION OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. PROPOSALS FOR SOLUTIONS Summary In this study was presented concept of changes in the architecture and in the supply chain management system. In the proposed changes the supply chain, which connects businesses with predetermined structure, is replaced by system that enables enterprises to attach and detach themselves in the flexible way. In the new approach conditions and the scope of change in the structure is defined by the concluded agreement, which regulate conditions of accession, participation or withdraw from the chain of enterprises. The system would have telecommunication computer infrastructure and software implemented on three levels: central level for supply chain management, software for coordinating and collaborating between companies and databases of enterprises integrated by federation (virtual) database. Keywords: supply chain, supply chain management system, software, federation (virtual) database Józef Paszkowski Zbigniew Filutowicz Grzegorz Sowa Krzysztof Przybyszewski Instytut Technologii Informatycznych Wydział Studiów Mi dzynarodowych i Informatyki Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ul. Sienkiewicza 9, Łód

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW ANNA WALLIS BEATA ZALESKA Politechnika Koszali ska Streszczenie Obecnie w dobie powszechnej informatyzacji wszystkie dziedziny działalno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE PODSTAWY TEORETYCZNE LITERATURA: 2 Hans Christian Pfohl Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Instytut Logistyki i Magazynowania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY: Katowice, dnia 2014-02-01 Sygn. ZO/01/2014/GMDF ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie: 1. Analizy przygotowawcze i przedwdrożeniowe,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO I. ZAMAWIAJ CY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., z siedzib w Warszawie ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:457800-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 Ministerstwo Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Jerzy Stawicki Krzysztof Abramowski K.Abramowski & J.Stawicki: Łańcuch Krytyczny w zarządzaniu projektami, 04.06.2003 1 Agenda Projekt i realia projektowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Grupa robocza Artykułu 29 06/EN

Grupa robocza Artykułu 29 06/EN Grupa robocza Artykułu 29 06/EN Oświadczenie prasowe w sprawie SWIFT wydane po przyjęciu opinii Grupy roboczej Artykułu 29 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez SWIFT (Society for Worldwide Interbank

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. DOLiS-035-1239 /14 Prezes Zarządu Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z uzyskaniem przez Generalnego

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd

Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd Regulamin korzystania z serwisu internetowego pn. Serwis Sądowy - Sprawny Sąd 1 Definicje Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy

Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Rządowa strategia zwalczania szarej strefy Reforma prawa podatkowego Najpierw trzeba odrzucić tezę, że rynek sam się wyreguluje i wyeliminuje nieuczciwych Wszystkie podatki Uszczelnienie systemu to m.in.

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 27.7.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/9 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (2004/563/WE,

Bardziej szczegółowo

dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012

dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012 Nowoczesne metody zarządzania dokumentacją i danymi w służbie zdrowia Gdańsk, 27.09.2012 PLAN PREZENTACJI 1. PIKA 2. Typowe problemy Klientów 3. Rozwiązania 4. Wybrane usługi PIKA 5. Pomorskie Centrum

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR.

WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację szkoleń w ramach projektu Patrz przed siebie, mierz wysoko UMOWA NR. Zawarta w dniu..... roku w. POMIĘDZY:. reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505 Spis treści WSTĘP 11 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 17 1.1. Proces produkcyjny i jego elementy 17 1.2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 19 1.3. Rola czynników

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo