REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI gemiusheatmap. TERMS OF gemiusheatmap SERVICES. 1 Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI gemiusheatmap. TERMS OF gemiusheatmap SERVICES. 1 Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI gemiusheatmap Preambuła Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Gemius Polska Sp. z o.o. na rzecz Usługobiorcy. W czasie trwania okresu testowego Usługobiorca może podjąć decyzję co do zawarcia z Gemius Polska Sp. z o.o. pisemnej umowy regulującej szczegółowo warunki i zakres współpracy, której postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 1 Definicje TERMS OF gemiusheatmap SERVICES Preamble The following Terms of Services are the legal base for the performing of services by Gemius Poland Sp. z o. o. to the Client. The Client during the trial period may settle on the conclusion of written agreement regulating the conditions and terms of cooperation in detail. The stipulations of the written agreement shall take precedence over the stipulations of Terms of Services. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco: 1. Dane - informacje zbierane w trakcie świadczenia Usługi w stanie nieprzetworzonym oraz pochodne tych informacji przetworzone na potrzeby czytelnej prezentacji wyników; 2. Gemius S.A. podmiot świadczący profesjonalne usługi badawcze, analityczne i doradcze w zakresie Internetu; wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; 3. Interfejs - aplikacja internetowa stanowiąca integralną część Usługi zawierająca narzędzia umożliwiające analizę i przeglądanie Danych; Interfejs dostępny jest po zalogowaniu się z poziomu Witryny internetowej Usługodawcy; 4. Konsument osoba fizyczna zawierająca Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; 5. Konto - konto Usługobiorcy lub Użytkownika stworzone w celu rozliczeń i monitorowania świadczenia Usługi; 6. Regulamin niniejszy regulamin świadczenia Usługi; The terms used in the Terms of Services should be understood as follows: 1. Data information collected when performing the research Service in a raw form and derivatives of the data, as required by a legible presentation of the results; 2. Gemius SA the entity providing professional Services concerning internet like research, analytic and consulting studies; the entity is entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw, 13 th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS ; 3. Interface - A web application being an integral part of the Service, which enables the Client to view and analyze the collected data; the Interface is accessible from the Service Provider website; 4. Consumer - a natural person concluding an agreement for the purpose not connected with his/her economic or professional activity; 5. Account Client s or the User s account created in order to monitor the provision of Services; 6. ToS the present document Terms of Services; 1

2 7. Rejestracja - uzupełnienie przez Usługobiorcę (Użytkownika) wymaganych pól na Stronie www służącej do założenia Konta na Witrynie internetowej Usługodawcy; 8. Skrypty - kod przeznaczony do rozmieszczenia w kodzie Zawartości on-line objętej Usługą, służący do zdalnego zbierania i przesyłania danych o tej Zawartości do Usługodawcy; 9. Strona Usługodawcy - strona internetowa Usługodawcy pod adresem 10. Umowa Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawierana między Usługobiorcą a Usługodawcą, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 11. Usługa specjalistyczne badanie zawartości online świadczone jako badania gemiustraffic, gemiusstream lub gemiusheatmap, dostarczane przez Gemius Polska Sp. z o. o. i realizowane przy współpracy z Gemius S.A. Dokładny opis każdego z badań znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy 12. Usługobiorca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę; 13. Usługodawca Gemius Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości , 00 PLN, posługująca się numerem NIP oraz numerem REGON , 14. Użytkownik każda osoba fizyczna będąca Usługobiorcą lub współpracująca z nim na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, reprezentująca go, działająca na jego polecenie lub za jego zgodą w zakresie korzystania z Usługi; Usługobiorca odpowiada wobec Usługodawcy za działania Użytkownika jak za własne; 15. Zawartość on-line przedmiot specjalistycznego badania 7. Registration filling of required fields by the Client (User) on the Web site used to create an Account on the Service Provider s website 8. Script a code to be placed in the on-line content and used for remote data collection to execute the Service 9. Service Provider s website an internet web site of the Service Provider available at 10. Agreement the agreement for providing services by electronic means by and between the Client and the Service Provider, within the meaning of the Act of 18 July, 2002 on Providing Services by Electronic Means; 11. Service the professional research into online content supplied as gemiustraffic, gemiusstream or gemiusheatmap researches, provided by Gemius Polska Sp. z o. o. and realized in cooperation with Gemius SA. Detailed description of each research is available on the Service Provider s website 12. Client natural or legal person, or an organizational unit without legal personality yet having legal capacity, using the Service provided by electronic means; 13. Service Provider - with its registered seat in Warsaw, at Wołoska 7 Streeet, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw, 13 th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS , with the share capital amounting to PLN ,00, using the following NIP [Tax Identification Number] and REGON , 14. User every natural person being the Client or cooperating with the Client on the basis of any legal title, representing the Client, acting with his consent or in compliance with his instructions in the use of the Service; the Client shall be liable to the Service Provider for user action as for its own; 15. On-line content the object of the research 2 Postanowienia Ogólne / Basic Provisions 1. Niniejszy Regulamin Usługodawca ustala na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1. The ToS is established by Service Provider on the base of article 8 of the act of 18 July, 2002 on Providing Services by Electronic Means. 2. Usługodawca świadczy na rzecz 2. The Service Provider provides the Service 2

3 Usługobiorcy Usługę zgodnie z Regulaminem. 3. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcy i każdemu Użytkownikowi: na każde ich żądanie, zgłoszone Usługodawcy na adres e mail: poprzez zamieszczenie go na ogólnodostępnej Stronie Usługodawcy; przed rozpoczęciem świadczenia Usługi poprzez udostępnienie w procesie rejestracji konta specjalnego hiperłącza do treści regulaminu, z koniecznością potwierdzenia faktu zaznajomienia się z Regulaminem. 4. Usługobiorca i każdy Użytkownik mogą swobodnie pobierać, utrwalać i drukować Regulamin for Client under the ToS articles. 3. The ToS is available to the Client and to each user: for each request notified to the Service Provider by e - mail: on the Service Provider s website in the process of registering an account by specific hyperlinks to the ToS; it is needed to confirm the fact of familiarization with the ToS. 4. The Cient and each user can freely download, record and print the ToS. 3 Informacje podstawowe / General Information 1. Usługodawca świadczy Usługę na rzecz Usługobiorcy i względem wskazanej przez Usługobiorcę Zawartości on-line. 2. Dostęp do Interfejsu umożliwia analizę i przeglądanie Danych zbieranych w czasie wykonywania Usługi. 3. Usługodawca i jego przedstawiciele mają dostęp do Konta Usługobiorcy w celu świadczenia pomocy technicznej, administracyjnej i w celach rozliczeniowych. The Service Provider provides the Service for Client and to the On-line content indicated by him. The access to the interface enables the User to the analysis and to review data gathered during the Service providing. The Service Provider and its representatives have access to the Client Account in order to provide technical assistance, administrative and billing purposes. 4 Warunki świadczenia Usługi / Conditions for the supply of Service 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z Regulaminem oraz nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów obowiązującego prawa. 2. Usługobiorca oświadcza, iż ma względem Zawartości on-line uprawnienia wystarczające do udzielenia zgodnej z prawem zgody na świadczenia przez Usługodawcę Usługi. 3. W celu prowadzenia przez Gemius SA badań i analiz dotyczących Internetu Usługobiorca udziela Usługodawcy oraz jego podwykonawcom nieograniczonego w czasie i nieodwołalnego prawa pobierania i wykorzystywania Danych zbieranych w trakcie świadczenia Usługi. Wyniki analiz i badań prezentowane będą zawsze w postaci niepozwalającej na odtworzenie pojedynczego źródła danych. 4. Każdy Użytkownik, publikując Dane zebrane podczas świadczenia Usługi, ma obowiązek zamieścić informacje o źródle ich pochodzenia. Oznaczenie źródła Every user is obliged to use the Service in accordance with the ToS and does not undermine the rights of others, good manners or applicable law. The Client declares that he has sufficient permissions for on-line content to grant a lawful consent to the provision of Services. The Client grants the Provider and its subcontractors at the time unlimited and irrevocable right to download and use data collected in the course of providing services, in order to conduct the Gemius SA research and analysis concerning the Internet. The results of analysis and research will always be presented in the form of preventing the reproduction of a single data source. Each User, while publishes data gathered during the provision of service, is required to include information about its source. Identification of the source data should inform about the Service 3

4 pochodzenia Danych powinno mieć postać co najmniej informującą o firmie Usługodawcy i nazwie wykorzystanej usługi (np. Dane na podstawie <odpowiednia nazwa badania>, Gemius SA ). 5. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonane przy wykorzystaniu Konta. 6. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika umożliwiających mu korzystanie z Usługi. 7. W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca podejmie wszelkie działania do których jest zobligowany poprzez obowiązujące prawo. 8. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia Usługi jeżeli: Użytkownik złamie postanowienia Regulaminu, Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców. 9. Usługodawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z Usługi może wiązać się z ryzykiem. Provider company name (eg, "Data on the basis of Gemius SA <name of Service> research"). Each user bears full responsibility for all actions taken while using his Account. The user is obliged to protect the confidentiality of passwords and user names. Upon receipt by the Service Provider of reliable information about the unlawful nature of the stored data provided by the Client, the Service Provider shall take all actions to which is obligated by applicable law. The Service Provider has the right to terminate immediately the Service provision, if: The User breaks the ToS The user operates to the detriment of the Service Provider or other its Clients The service provider declares that, given the public nature of the Internet, use of the Service may be associated with risk. 5 Warunki techniczne / The Technical conditions 1. Warunkiem rejestracji Konta jest posiadanie przez Użytkownika aktualnego adresu poczty elektronicznej. 2. Usługobiorca potwierdza, że spełnia warunki określone w 4.2 i że jest świadomy, iż nieprawidłowe rozmieszczenie Skryptów lub ich modyfikacja uniemożliwia świadczenie Usługi przez Usługodawcę. 3. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z Usługi jest dysponowanie przez niego odpowiednim hardware, dostępem do sieci Internet i korzystaniem z odpowiedniej przeglądarki, oraz innego oprogramowania wymaganego dla korzystania z wybranej Usługi. Opis wymaganego oprogramowania znajduje się na stronie Usługodawcy. 4. Usługodawca zastrzega, że w przypadku niektórych Usług dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być w szczególności konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies. The User can register an Account on condition that he has a valid address. The Client confirms that it meets the conditions specified in 4.2 and that he is aware that the incorrect distribution of scripts or their modification prevents the provision of services by the Service Provider. Technical condition of use the Service is that the User has to have appropriate hardware, Internet access and to use the appropriate browser and other software required for the use of selected services. For the detailed description of the required software, please visit the Service Provider s website. The Service Provider reserves that for certain Services to take advantage of the full functionality, it may be needed to turn on in the browser protocol SSL (secure data transmission), use Java Script, Java, Flash and cookies. 6 Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy / Conditions for concluding and for termination of the Agreement Regulamin określa treść umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy ToS specifies the content of service Agreement for provision services by electronic means 4

5 Usługodawcą a Usługobiorcą w chwili dokonania prawidłowej Rejestracji na Stronie Usługodawcy. Okres testowy świadczenia Usługi liczony jest od dnia Rejestracji na Stronie Usługodawcy i kończy się o północy 21 (dwudziestego pierwszego) dnia po jego rozpoczęciu. Usługa w okresie testowym świadczona jest bezpłatnie. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę odbywa się w następujący sposób: Usługobiorca rejestruje Zawartość on-line i zakłada Konto na Witrynie internetowej Usługodawcy, Usługodawca potwierdza wiadomością prawidłowe założenie Konta, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy po prawidłowym założeniu Konta nazwę Konta i hasło do Interfejsu oraz Skrypty, Usługobiorca we własnym zakresie rozmieszcza Skrypty oraz definiuje potrzebne parametry w Interfejsie zgodnie z instrukcją dostępną na Stronie Usługodawcy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa wraz z zakończeniem okresu testowego, o ile nie zostanie podpisana Umowa o której mowa w Preambule. O ile nie ustalono inaczej w Umowie, o której mowa w Preambule: Po zakończeniu okresu testowego Usługodawca może zablokować dostęp do Konta. W przypadku zawarcia przez Usługodawcę i Usługobiorcę przed upływem okresu testowego Umowy wskazanej w Preambule, zablokowanie dostępu do zbieranych Danych nie następuje. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres elektroniczny Usługodawcy, co równoznaczne będzie z wygaśnięciem wiążącej Strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Usługodawcy. between the Service Provider and the Client at the moment of the correct registration on the Service Provider s website. The service s trial period starts from the date of registration on the Service Provider s website and ends at midnight on 21 (twenty-first) day after its commencement. During the trial period the Service is provided free of charge. Launch of the Service shall be as follows: The Client registers the On-line content and individual Account on the Service Provider s website, The Service Provider confirms a valid assumption of Account by , The Service Provider provides Scripts, login and password to interface for the Client, The Client places scripts, and defines the parameters needed in the Interface according to the instructions available on the Website Provider The Agreement for provision services by electronic means shall expire at the conclusion of the trial period, unless the agreement referred to in the Preamble is signed. Unless otherwise specified in the Agreement referred to in the Preamble: After the trial period the Service Provider may block access to Account. If the Agreement mentioned in the Preamble is signed, the block of the access to the collected data does not occur. The Client may terminate the Service at any time by sending an to the Service Provider; In this case the Agreement for provision services by electronic means expires. The Client who is a consumer has the right to withdraw from the Agreement without giving any reasons within 14 days from the date of its conclusion, by sending an appropriate statement to the of the Service Provider. 7 Postępowanie reklamacyjne / The claim procedure 1. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą i zgłaszać reklamacje dotyczące świadczonej przez Usługi korzystając z niżej określonych danych The user may contact the Service Provider and report complaints regarding provided services by using the contact details metioned below 5

6 kontaktowych Usługodawcy. 2. Dane kontaktowe Usługodawcy: telefon: adres: Wołoska 7, , Warszawa. Dane kontaktowe udostępnione są również na Stronie Usługodawcy. 3. Reklamacja Usługobiorcy powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane Usługobiorcy umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres , a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją), The Service Provider's contact details: phone: address: Wołoska 7, , Warsaw. Contact details are also available on the Service Provider Website. The Client s claim should contain at least the following information: the Client s data allowing contact with him and his identification (including his name, postal address, and - in case of legal entity name, postal address and details of the person authorized to handle complex issues related to the claims), rodzaj usługi, której dotyczy, the type of Service which the claim concerns, opis problemu będącego podstawą a description of the problem giving rise to złożenia reklamacji, the claim, ewentualny żądany sposób rozwiązania opisanego problemu. possibly the desired way to solve the described problem. 4. Usługodawca obowiązany jest udzielić The Service Provider is obliged to provide a pisemnej odpowiedzi na reklamację written response to the complaint within 5 w terminie 5 dni roboczych od daty jej working days from the date of its receipt. The otrzymania, wskazując, czy uznaje Service Provider states whether it finds a reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw complaint and how it intends to consider or to indicate a lack of grounds for granting the do uznania reklamacji wraz complaint and the reasons for its position. z uzasadnieniem swojego stanowiska. 5. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez podmioty, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, Usługodawca przesyła do Usługobiorcy w wyżej wskazanym terminie informację o potrzebie wyjaśnienia takich okoliczności. Po zebraniu wszystkich koniecznych do rozpatrzenia reklamacji informacji Usługodawca przesyła informację Usługobiorcy bez zbędnej zwłoki. If it is necessary to clarify additional circumstances relating to services rendered to the Service Provider by the entities for which the provider is not responsible, the Service Provider sends to the Client within the aforementioned time the information about the need for clarifying such circumstances. After gathering all the necessary information the Service Provider shall forward the information to the Client without undue delay. 8 Prawa do Danych / Copyrights 1. Usługobiorca ma prawo przy wykorzystywaniu funkcji Interfejsu do generowania raportów zawierających zestawienia Danych. 2. Właścicielem Danych zbieranych w trakcie świadczenia Usługi jest właściciel Zawartości on-line. Usługobiorca niebędący właścicielem Zawartości on-line potwierdza, iż posiada uprawnienia wystarczające do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy i wypełnienia wynikających z niej zobowiązań, jak również do zarządzania, korzystania i rozporządzania Danymi. The Client has the right to the use of interface functions to generate reports containing statements of gathered Data. The owner of Data gathered in the course of service is the owner of the On-line content. The Client who is not the owner of the Content on-line confirms that he/she has sufficient permissions to the proper implementation of the subject matter hereof, and fill any of obligations, as well as the management and use of Data. 6

7 3. W wyniku świadczenia Usługi powstaje baza danych, do której dostęp uzyskuje Usługobiorca poprzez Interfejs i za której producenta strony Umowy uznają Usługobiorcę. Usługobiorcy jako producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, z zastrzeżeniem postanowień Usługobiorca oświadcza, że jest świadom, że nie odinstalowanie prawidłowo zainstalowanych Skryptów po upłynięciu okresu testowego będzie skutkowało przesyłaniem Danych do Usługodawcy. As a result of the Service s provision, is formed a database to which access Has the Client through its Interface. The parties acknowledge that the database is produced by The Client. The Client as a producer of a database shall have the exclusive and transferable right to collect the data and reutilize, in whole or in substantial part, subject to the provisions of 4.4. The Client declares that he is aware that if the properly installed scripts are not uninstall after the trial period, the Data will be passed to the Service Provider. 9 Odpowiedzialność usługodawcy / SP s liability 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi w pełnym zakresie z należytą starannością. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów. 2. W celu wykonywania usługi z należytą starannością Usługodawca monitoruje prawidłowe wykonywanie Usługi w systemie 24 godzin/7 dni w tygodniu. Czas reakcji Usługodawcy na awarię w tym systemie nie powinien być zauważalny dla Usługobiorcy. 3. W sytuacji braku dostępu do Interfejsu lub zaistnienia nieprawidłowości w zbieraniu i gromadzeniu Danych, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się jak najszybciej podjąć działania mające na celu usunięcie awarii. 4. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień zasobów technologicznych służących do prawidłowego świadczenia Usługi i zablokować dostęp do Interfejsu w środy, w godz W razie konieczności, po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy Usługodawca ma prawo do dodatkowych przerw technicznych. 5. Usługobiorca w okresie obowiązywania Umowy ma prawo do pomocy telefonicznej pod numerem telefonu podanym na Stronie Usługodawcy w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem w przypadku nawiązania umowy o której mowa w Preambule wynagrodzenie z tytułu świadczenia pomocy zawiera się w wynagrodzeniu z tytułu świadczenia Usługi. 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków The service provider is obliged to provide services with due diligence. The Service Provider shall not be liable for failure to perform or improper performance of services attributable to the other entities. The Service Provider shall monitor the proper performance of services on a 24 hour / 7 days a week. Response time to the failure in this monitoring system should not be noticeable for the Client. In the case of unavailability to the interface or the irregularities in the Data s gathering, for reasons attributable to the Service Provider, the Service Provider undertakes to take action as soon as possible to eliminate the failure. Service Provider has the right to update technological resources used for the proper provision of services. The Service Provider has the right to block the access to the interface on Wednesdays, from If necessary, after informing the Client Service Provider is entitled to additional downtime. The Client during the term of the Agreement has the right to call the helpdesk s number provided on the Service Provider s Website. The helpdesk is available in weekdays 9:00-17:00 and by at In the case of concluding an agreement referred to in the Preamble, the remuneration for the assistance is included in remuneration for the provision of services. The Service Provider shall not be liable for any interruption in the provision of services arising from the failure or malfunction of communication 7

8 wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych niezależne od Usługodawcy. 7. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za zakłócenia, błędy lub brak ciągłości świadczenia Usługi spowodowane nieprawidłowym rozmieszczeniem Skryptów, ich modyfikacją lub spowodowanych korzystaniem z Interfejsu niezgodnie z zaleceniami Usługodawcy albo nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku: Braku ciągłości świadczenia usług spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Usługobiorcy lub podmiotów trzecich, systems independent of service providers. The service provider is not responsible for disruptions, errors, or lack of continuity of the Service caused by improper distribution of scripts, its modification, or caused by the use of the interface contrary to the recommendations of the Service Provider or by User s violation of ToS. The Service Provider shall not be liable for any damage caused, among others by: Lack of continuity of service caused by act or omission of Client or third parties, Działania siły wyższej, Measures of force majeure, Nieprawidłowego wykorzystania improper use of Service, udostępnionej Usługi, Wykorzystania udostępnionych Unauthorized use by third parties of login Usługobiorcy lub Użytkownikom and password, which were passed to the informacji autoryzujących dostęp do Client or User, usługi przez podmioty trzecie, Naruszenia postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę lub Użytkownika. Violations of the Terms of Service s provisions by the Customer or User. 9. Ograniczenie odpowiedzialności zawarte w 9.1 i 9.8.a nie mają zastosowania wobec Usługobiorcy będącego Konsumentem. Limitation of liability contained in 9.1 and 9.8.a shall not apply to the Client who is a Consumer. 10 Ochrona prywatności / Protection of Privacy 1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z Polityką Prywatności Usługi zamieszczoną na Stronie Usługodawcy oraz w Interfejsie i świadomy jest rodzaju i zakresu Danych zbieranych w trakcie świadczenia Usługi a niezbędnych w celu jej prawidłowego wykonywania. 2. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy i Użytkowników jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi, w szczególności adresy elektroniczne Usługobiorcy i Użytkowników. 3. Usługobiorca oświadcza, iż będzie przestrzegał właściwych przepisów prawa regulujących kwestie ochrony prywatności i ochrony danych osobowych, dołoży starań w celu informowania osób korzystających z Zawartości on-line o zakresie i celu zbieranych Danych i nie będzie wykorzystywał Danych w sposób mogący doprowadzić do ustalenia tożsamości danej osoby, zwłaszcza poprzez łączenie Danych z innymi posiadanymi przez Usługobiorcę informacjami. The Client declares that he has read the Service s privacy policy posted on the Service Provider s Website and on the Interface, and is aware of the nature and extent of data collected in the course of providing Service. The Service Provider may process personal data (in particular electronic addresses) of the Client and of the User if it is necessary for the proper provision of services. The Client declares that he will comply with applicable laws governing privacy and data protection, will strive to inform people using online content to respect and to collect data and will not use the Data in a manner that could lead to the identification of a person especially by linking data with other information held by the Service. 8

9 11 Postanowienia końcowe / The Final provisions 1. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub do jego uchylenia. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od chwili umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie Usługodawcy. Usługodawca poinformuje na własnej stronie internetowej oraz w Interfejsie o zmianach Regulaminu. 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w postępowaniu reklamacyjnym ( 7) i w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu. 3. Do Umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zastosowanie ma prawo polskie. 4. Wszelkie spory mogące wynikać z Umowy, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe wskazanie sądu nie ma zastosowania w przypadku Usługobiorców będących konsumentami. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia The Service Provider has the right to change the provisions of these ToS or to withdraw it. Amendments shall enter into force 14 days from the time the amended text of the Rules on the Service Provider s website is published. The Service Provider will inform on its website and in the Interface about the changes of the ToS. In the case of change of the ToS, the Client who is the Consumer has the right to object to the terms specified by the complaint procedure ( 7) and within 14 days after notification by the Service Provider to amend the Regulations. To the Agreement between the Client and the Service Provider will be applicable the Polish law. Any disputes that may arise from the Agreement, which can t be prevented through the complaint procedure shall be resolved by a court of law, jurisdiction for the Service Provider. This indication of the court is not valid in the case of Clients who are consumers. The ToS takes effort on

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców)

Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) Wersja angielska str. 9 English version page 9 Regulamin użytkowania Platformy Komunikacji (Baza badaczy i przedsiębiorców) (wersja z dnia 15.12.2014 r.) I. Informacje o projekcie 1 1. Platforma Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło

Klienta w stosunku do TCGP za Usługi wskazane w Zamówieniu; jeśli świadczenie Usługi rozpoczęło REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez TelecityGroup Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.06.2014 lamin określa zakres i warunki świadczenia przez TCGP Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14

Regulamin Świadczenia Usług przez PLIX Sp. z o.o. 01.07.2013 / Terms of Service of PLIX Sp. z o.o. July 1st, 2013 1/14 EGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG przez PLIX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 01.07.2013 egulamin określa zakres i warunki świadczenia przez PLIX Usług, w tym zakres wzajemnych praw i obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM

REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM REGULAMIN PLATFORMY REGULATIONS OF THE PLATFORM Rozdział I Definicje Chapter I Definitions Poniższe sformułowania oznaczają: The following notions shall mean: 1. Operator GEPARD.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS

Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS Regulamin serwisu internetowego NO FLUFF JOBS English version below Wersja 1.0.7 Spis treści I. Postanowienia wstępne... 1 II. Zasady ogólne... 2 III. Ogłoszeniodawca... 2 IV. Konto Ogłoszeniodawca...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD

Regulamin. korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD Regulamin PL korzystania ze sklepu internetowego Psychotechniki.pl DANIEL BLASHCHUK LTD Rozdział I Postanowienia Ogólne: 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady realizacji zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Regulations of using www.offcamera.pl Service. Regulamin korzystania z Serwisu www.offcamera.pl

Regulations of using www.offcamera.pl Service. Regulamin korzystania z Serwisu www.offcamera.pl Regulamin korzystania z Serwisu www.offcamera.pl 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.offcamera.pl (dalej: Serwis ). Regulations of using

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ReDI Fair By-laws (the By-laws ) REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. GENERAL PROVISIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TARGÓW ReDI (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Targi ReDI zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu Targami odbywają się w Warszawie w dniach od 10 czerwca do 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER / REGULATIONS OF BANK ACCOUNTS, INORD BUSINESS

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Wydział Chemii ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawa bipotencjostatu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Chapter 1. General provisions... 2

Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Chapter 1. General provisions... 2 REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO W PKO BANKU POLSKIM SA RULES OF BANK ACCOUNTS FOR CORPORATE MARKET CUSTOMERS IN PKO BANK POLSKI SA Spis treści Table of Contents Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1... w dalszej części określanym jako

UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1... w dalszej części określanym jako UMO W A O ŚW I A D C Z E N I E USŁUG KS IĘGO W Y C H NR.../2011 Zawarta w..., w dniu... pomiędzy: 1.... w dalszej części określanym jako ZLECEN I O D A W C A, 2. Mobile Accounting & Consulting Barbara

Bardziej szczegółowo

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010.

Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010. Opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL Uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Definicje 1 1.1 Użyte w poniższym tekście określenia oznaczają: 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

CARPATHIA CAPITAL S.A. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań T: 0048 61 851 86 77 E: office@carpathiacapiutal.eu www.carpathiacapital.eu

CARPATHIA CAPITAL S.A. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań T: 0048 61 851 86 77 E: office@carpathiacapiutal.eu www.carpathiacapital.eu OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ANNOUNCEMENT OF THE MANAGEMENT BOARD OF CARPATHIA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA OF THE CONVENING OF THE

Bardziej szczegółowo