REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI gemiusheatmap. TERMS OF gemiusheatmap SERVICES. 1 Definicje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI gemiusheatmap. TERMS OF gemiusheatmap SERVICES. 1 Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI gemiusheatmap Preambuła Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Gemius Polska Sp. z o.o. na rzecz Usługobiorcy. W czasie trwania okresu testowego Usługobiorca może podjąć decyzję co do zawarcia z Gemius Polska Sp. z o.o. pisemnej umowy regulującej szczegółowo warunki i zakres współpracy, której postanowienia mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu. 1 Definicje TERMS OF gemiusheatmap SERVICES Preamble The following Terms of Services are the legal base for the performing of services by Gemius Poland Sp. z o. o. to the Client. The Client during the trial period may settle on the conclusion of written agreement regulating the conditions and terms of cooperation in detail. The stipulations of the written agreement shall take precedence over the stipulations of Terms of Services. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco: 1. Dane - informacje zbierane w trakcie świadczenia Usługi w stanie nieprzetworzonym oraz pochodne tych informacji przetworzone na potrzeby czytelnej prezentacji wyników; 2. Gemius S.A. podmiot świadczący profesjonalne usługi badawcze, analityczne i doradcze w zakresie Internetu; wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; 3. Interfejs - aplikacja internetowa stanowiąca integralną część Usługi zawierająca narzędzia umożliwiające analizę i przeglądanie Danych; Interfejs dostępny jest po zalogowaniu się z poziomu Witryny internetowej Usługodawcy; 4. Konsument osoba fizyczna zawierająca Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; 5. Konto - konto Usługobiorcy lub Użytkownika stworzone w celu rozliczeń i monitorowania świadczenia Usługi; 6. Regulamin niniejszy regulamin świadczenia Usługi; The terms used in the Terms of Services should be understood as follows: 1. Data information collected when performing the research Service in a raw form and derivatives of the data, as required by a legible presentation of the results; 2. Gemius SA the entity providing professional Services concerning internet like research, analytic and consulting studies; the entity is entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw, 13 th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS ; 3. Interface - A web application being an integral part of the Service, which enables the Client to view and analyze the collected data; the Interface is accessible from the Service Provider website; 4. Consumer - a natural person concluding an agreement for the purpose not connected with his/her economic or professional activity; 5. Account Client s or the User s account created in order to monitor the provision of Services; 6. ToS the present document Terms of Services; 1

2 7. Rejestracja - uzupełnienie przez Usługobiorcę (Użytkownika) wymaganych pól na Stronie www służącej do założenia Konta na Witrynie internetowej Usługodawcy; 8. Skrypty - kod przeznaczony do rozmieszczenia w kodzie Zawartości on-line objętej Usługą, służący do zdalnego zbierania i przesyłania danych o tej Zawartości do Usługodawcy; 9. Strona Usługodawcy - strona internetowa Usługodawcy pod adresem 10. Umowa Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawierana między Usługobiorcą a Usługodawcą, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 11. Usługa specjalistyczne badanie zawartości online świadczone jako badania gemiustraffic, gemiusstream lub gemiusheatmap, dostarczane przez Gemius Polska Sp. z o. o. i realizowane przy współpracy z Gemius S.A. Dokładny opis każdego z badań znajduje się na stronie internetowej Usługodawcy 12. Usługobiorca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę; 13. Usługodawca Gemius Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości , 00 PLN, posługująca się numerem NIP oraz numerem REGON , 14. Użytkownik każda osoba fizyczna będąca Usługobiorcą lub współpracująca z nim na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, reprezentująca go, działająca na jego polecenie lub za jego zgodą w zakresie korzystania z Usługi; Usługobiorca odpowiada wobec Usługodawcy za działania Użytkownika jak za własne; 15. Zawartość on-line przedmiot specjalistycznego badania 7. Registration filling of required fields by the Client (User) on the Web site used to create an Account on the Service Provider s website 8. Script a code to be placed in the on-line content and used for remote data collection to execute the Service 9. Service Provider s website an internet web site of the Service Provider available at 10. Agreement the agreement for providing services by electronic means by and between the Client and the Service Provider, within the meaning of the Act of 18 July, 2002 on Providing Services by Electronic Means; 11. Service the professional research into online content supplied as gemiustraffic, gemiusstream or gemiusheatmap researches, provided by Gemius Polska Sp. z o. o. and realized in cooperation with Gemius SA. Detailed description of each research is available on the Service Provider s website 12. Client natural or legal person, or an organizational unit without legal personality yet having legal capacity, using the Service provided by electronic means; 13. Service Provider - with its registered seat in Warsaw, at Wołoska 7 Streeet, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw, 13 th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS , with the share capital amounting to PLN ,00, using the following NIP [Tax Identification Number] and REGON , 14. User every natural person being the Client or cooperating with the Client on the basis of any legal title, representing the Client, acting with his consent or in compliance with his instructions in the use of the Service; the Client shall be liable to the Service Provider for user action as for its own; 15. On-line content the object of the research 2 Postanowienia Ogólne / Basic Provisions 1. Niniejszy Regulamin Usługodawca ustala na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1. The ToS is established by Service Provider on the base of article 8 of the act of 18 July, 2002 on Providing Services by Electronic Means. 2. Usługodawca świadczy na rzecz 2. The Service Provider provides the Service 2

3 Usługobiorcy Usługę zgodnie z Regulaminem. 3. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcy i każdemu Użytkownikowi: na każde ich żądanie, zgłoszone Usługodawcy na adres e mail: poprzez zamieszczenie go na ogólnodostępnej Stronie Usługodawcy; przed rozpoczęciem świadczenia Usługi poprzez udostępnienie w procesie rejestracji konta specjalnego hiperłącza do treści regulaminu, z koniecznością potwierdzenia faktu zaznajomienia się z Regulaminem. 4. Usługobiorca i każdy Użytkownik mogą swobodnie pobierać, utrwalać i drukować Regulamin for Client under the ToS articles. 3. The ToS is available to the Client and to each user: for each request notified to the Service Provider by e - mail: on the Service Provider s website in the process of registering an account by specific hyperlinks to the ToS; it is needed to confirm the fact of familiarization with the ToS. 4. The Cient and each user can freely download, record and print the ToS. 3 Informacje podstawowe / General Information 1. Usługodawca świadczy Usługę na rzecz Usługobiorcy i względem wskazanej przez Usługobiorcę Zawartości on-line. 2. Dostęp do Interfejsu umożliwia analizę i przeglądanie Danych zbieranych w czasie wykonywania Usługi. 3. Usługodawca i jego przedstawiciele mają dostęp do Konta Usługobiorcy w celu świadczenia pomocy technicznej, administracyjnej i w celach rozliczeniowych. The Service Provider provides the Service for Client and to the On-line content indicated by him. The access to the interface enables the User to the analysis and to review data gathered during the Service providing. The Service Provider and its representatives have access to the Client Account in order to provide technical assistance, administrative and billing purposes. 4 Warunki świadczenia Usługi / Conditions for the supply of Service 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób zgodny z Regulaminem oraz nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów ani przepisów obowiązującego prawa. 2. Usługobiorca oświadcza, iż ma względem Zawartości on-line uprawnienia wystarczające do udzielenia zgodnej z prawem zgody na świadczenia przez Usługodawcę Usługi. 3. W celu prowadzenia przez Gemius SA badań i analiz dotyczących Internetu Usługobiorca udziela Usługodawcy oraz jego podwykonawcom nieograniczonego w czasie i nieodwołalnego prawa pobierania i wykorzystywania Danych zbieranych w trakcie świadczenia Usługi. Wyniki analiz i badań prezentowane będą zawsze w postaci niepozwalającej na odtworzenie pojedynczego źródła danych. 4. Każdy Użytkownik, publikując Dane zebrane podczas świadczenia Usługi, ma obowiązek zamieścić informacje o źródle ich pochodzenia. Oznaczenie źródła Every user is obliged to use the Service in accordance with the ToS and does not undermine the rights of others, good manners or applicable law. The Client declares that he has sufficient permissions for on-line content to grant a lawful consent to the provision of Services. The Client grants the Provider and its subcontractors at the time unlimited and irrevocable right to download and use data collected in the course of providing services, in order to conduct the Gemius SA research and analysis concerning the Internet. The results of analysis and research will always be presented in the form of preventing the reproduction of a single data source. Each User, while publishes data gathered during the provision of service, is required to include information about its source. Identification of the source data should inform about the Service 3

4 pochodzenia Danych powinno mieć postać co najmniej informującą o firmie Usługodawcy i nazwie wykorzystanej usługi (np. Dane na podstawie <odpowiednia nazwa badania>, Gemius SA ). 5. Każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności dokonane przy wykorzystaniu Konta. 6. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność haseł i nazw użytkownika umożliwiających mu korzystanie z Usługi. 7. W razie otrzymania przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca podejmie wszelkie działania do których jest zobligowany poprzez obowiązujące prawo. 8. Usługodawca ma prawo niezwłocznie zaprzestać świadczenia Usługi jeżeli: Użytkownik złamie postanowienia Regulaminu, Użytkownik będzie działał na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców. 9. Usługodawca oświadcza, że z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z Usługi może wiązać się z ryzykiem. Provider company name (eg, "Data on the basis of Gemius SA <name of Service> research"). Each user bears full responsibility for all actions taken while using his Account. The user is obliged to protect the confidentiality of passwords and user names. Upon receipt by the Service Provider of reliable information about the unlawful nature of the stored data provided by the Client, the Service Provider shall take all actions to which is obligated by applicable law. The Service Provider has the right to terminate immediately the Service provision, if: The User breaks the ToS The user operates to the detriment of the Service Provider or other its Clients The service provider declares that, given the public nature of the Internet, use of the Service may be associated with risk. 5 Warunki techniczne / The Technical conditions 1. Warunkiem rejestracji Konta jest posiadanie przez Użytkownika aktualnego adresu poczty elektronicznej. 2. Usługobiorca potwierdza, że spełnia warunki określone w 4.2 i że jest świadomy, iż nieprawidłowe rozmieszczenie Skryptów lub ich modyfikacja uniemożliwia świadczenie Usługi przez Usługodawcę. 3. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z Usługi jest dysponowanie przez niego odpowiednim hardware, dostępem do sieci Internet i korzystaniem z odpowiedniej przeglądarki, oraz innego oprogramowania wymaganego dla korzystania z wybranej Usługi. Opis wymaganego oprogramowania znajduje się na stronie Usługodawcy. 4. Usługodawca zastrzega, że w przypadku niektórych Usług dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być w szczególności konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies. The User can register an Account on condition that he has a valid address. The Client confirms that it meets the conditions specified in 4.2 and that he is aware that the incorrect distribution of scripts or their modification prevents the provision of services by the Service Provider. Technical condition of use the Service is that the User has to have appropriate hardware, Internet access and to use the appropriate browser and other software required for the use of selected services. For the detailed description of the required software, please visit the Service Provider s website. The Service Provider reserves that for certain Services to take advantage of the full functionality, it may be needed to turn on in the browser protocol SSL (secure data transmission), use Java Script, Java, Flash and cookies. 6 Warunki zawierania i rozwiązywania Umowy / Conditions for concluding and for termination of the Agreement Regulamin określa treść umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy ToS specifies the content of service Agreement for provision services by electronic means 4

5 Usługodawcą a Usługobiorcą w chwili dokonania prawidłowej Rejestracji na Stronie Usługodawcy. Okres testowy świadczenia Usługi liczony jest od dnia Rejestracji na Stronie Usługodawcy i kończy się o północy 21 (dwudziestego pierwszego) dnia po jego rozpoczęciu. Usługa w okresie testowym świadczona jest bezpłatnie. Rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę odbywa się w następujący sposób: Usługobiorca rejestruje Zawartość on-line i zakłada Konto na Witrynie internetowej Usługodawcy, Usługodawca potwierdza wiadomością prawidłowe założenie Konta, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy po prawidłowym założeniu Konta nazwę Konta i hasło do Interfejsu oraz Skrypty, Usługobiorca we własnym zakresie rozmieszcza Skrypty oraz definiuje potrzebne parametry w Interfejsie zgodnie z instrukcją dostępną na Stronie Usługodawcy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wygasa wraz z zakończeniem okresu testowego, o ile nie zostanie podpisana Umowa o której mowa w Preambule. O ile nie ustalono inaczej w Umowie, o której mowa w Preambule: Po zakończeniu okresu testowego Usługodawca może zablokować dostęp do Konta. W przypadku zawarcia przez Usługodawcę i Usługobiorcę przed upływem okresu testowego Umowy wskazanej w Preambule, zablokowanie dostępu do zbieranych Danych nie następuje. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi poprzez wysłanie wiadomości e- mail na adres elektroniczny Usługodawcy, co równoznaczne będzie z wygaśnięciem wiążącej Strony umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługobiorca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Usługodawcy. between the Service Provider and the Client at the moment of the correct registration on the Service Provider s website. The service s trial period starts from the date of registration on the Service Provider s website and ends at midnight on 21 (twenty-first) day after its commencement. During the trial period the Service is provided free of charge. Launch of the Service shall be as follows: The Client registers the On-line content and individual Account on the Service Provider s website, The Service Provider confirms a valid assumption of Account by , The Service Provider provides Scripts, login and password to interface for the Client, The Client places scripts, and defines the parameters needed in the Interface according to the instructions available on the Website Provider The Agreement for provision services by electronic means shall expire at the conclusion of the trial period, unless the agreement referred to in the Preamble is signed. Unless otherwise specified in the Agreement referred to in the Preamble: After the trial period the Service Provider may block access to Account. If the Agreement mentioned in the Preamble is signed, the block of the access to the collected data does not occur. The Client may terminate the Service at any time by sending an to the Service Provider; In this case the Agreement for provision services by electronic means expires. The Client who is a consumer has the right to withdraw from the Agreement without giving any reasons within 14 days from the date of its conclusion, by sending an appropriate statement to the of the Service Provider. 7 Postępowanie reklamacyjne / The claim procedure 1. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą i zgłaszać reklamacje dotyczące świadczonej przez Usługi korzystając z niżej określonych danych The user may contact the Service Provider and report complaints regarding provided services by using the contact details metioned below 5

6 kontaktowych Usługodawcy. 2. Dane kontaktowe Usługodawcy: telefon: adres: Wołoska 7, , Warszawa. Dane kontaktowe udostępnione są również na Stronie Usługodawcy. 3. Reklamacja Usługobiorcy powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane Usługobiorcy umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres , a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją), The Service Provider's contact details: phone: address: Wołoska 7, , Warsaw. Contact details are also available on the Service Provider Website. The Client s claim should contain at least the following information: the Client s data allowing contact with him and his identification (including his name, postal address, and - in case of legal entity name, postal address and details of the person authorized to handle complex issues related to the claims), rodzaj usługi, której dotyczy, the type of Service which the claim concerns, opis problemu będącego podstawą a description of the problem giving rise to złożenia reklamacji, the claim, ewentualny żądany sposób rozwiązania opisanego problemu. possibly the desired way to solve the described problem. 4. Usługodawca obowiązany jest udzielić The Service Provider is obliged to provide a pisemnej odpowiedzi na reklamację written response to the complaint within 5 w terminie 5 dni roboczych od daty jej working days from the date of its receipt. The otrzymania, wskazując, czy uznaje Service Provider states whether it finds a reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw complaint and how it intends to consider or to indicate a lack of grounds for granting the do uznania reklamacji wraz complaint and the reasons for its position. z uzasadnieniem swojego stanowiska. 5. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Usługodawcy przez podmioty, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, Usługodawca przesyła do Usługobiorcy w wyżej wskazanym terminie informację o potrzebie wyjaśnienia takich okoliczności. Po zebraniu wszystkich koniecznych do rozpatrzenia reklamacji informacji Usługodawca przesyła informację Usługobiorcy bez zbędnej zwłoki. If it is necessary to clarify additional circumstances relating to services rendered to the Service Provider by the entities for which the provider is not responsible, the Service Provider sends to the Client within the aforementioned time the information about the need for clarifying such circumstances. After gathering all the necessary information the Service Provider shall forward the information to the Client without undue delay. 8 Prawa do Danych / Copyrights 1. Usługobiorca ma prawo przy wykorzystywaniu funkcji Interfejsu do generowania raportów zawierających zestawienia Danych. 2. Właścicielem Danych zbieranych w trakcie świadczenia Usługi jest właściciel Zawartości on-line. Usługobiorca niebędący właścicielem Zawartości on-line potwierdza, iż posiada uprawnienia wystarczające do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy i wypełnienia wynikających z niej zobowiązań, jak również do zarządzania, korzystania i rozporządzania Danymi. The Client has the right to the use of interface functions to generate reports containing statements of gathered Data. The owner of Data gathered in the course of service is the owner of the On-line content. The Client who is not the owner of the Content on-line confirms that he/she has sufficient permissions to the proper implementation of the subject matter hereof, and fill any of obligations, as well as the management and use of Data. 6

7 3. W wyniku świadczenia Usługi powstaje baza danych, do której dostęp uzyskuje Usługobiorca poprzez Interfejs i za której producenta strony Umowy uznają Usługobiorcę. Usługobiorcy jako producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, z zastrzeżeniem postanowień Usługobiorca oświadcza, że jest świadom, że nie odinstalowanie prawidłowo zainstalowanych Skryptów po upłynięciu okresu testowego będzie skutkowało przesyłaniem Danych do Usługodawcy. As a result of the Service s provision, is formed a database to which access Has the Client through its Interface. The parties acknowledge that the database is produced by The Client. The Client as a producer of a database shall have the exclusive and transferable right to collect the data and reutilize, in whole or in substantial part, subject to the provisions of 4.4. The Client declares that he is aware that if the properly installed scripts are not uninstall after the trial period, the Data will be passed to the Service Provider. 9 Odpowiedzialność usługodawcy / SP s liability 1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi w pełnym zakresie z należytą starannością. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów. 2. W celu wykonywania usługi z należytą starannością Usługodawca monitoruje prawidłowe wykonywanie Usługi w systemie 24 godzin/7 dni w tygodniu. Czas reakcji Usługodawcy na awarię w tym systemie nie powinien być zauważalny dla Usługobiorcy. 3. W sytuacji braku dostępu do Interfejsu lub zaistnienia nieprawidłowości w zbieraniu i gromadzeniu Danych, z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca zobowiązuje się jak najszybciej podjąć działania mające na celu usunięcie awarii. 4. Usługodawca ma prawo dokonywać uaktualnień zasobów technologicznych służących do prawidłowego świadczenia Usługi i zablokować dostęp do Interfejsu w środy, w godz W razie konieczności, po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy Usługodawca ma prawo do dodatkowych przerw technicznych. 5. Usługobiorca w okresie obowiązywania Umowy ma prawo do pomocy telefonicznej pod numerem telefonu podanym na Stronie Usługodawcy w dni robocze w godzinach 9:00-17:00 oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem w przypadku nawiązania umowy o której mowa w Preambule wynagrodzenie z tytułu świadczenia pomocy zawiera się w wynagrodzeniu z tytułu świadczenia Usługi. 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z awarii lub przypadków The service provider is obliged to provide services with due diligence. The Service Provider shall not be liable for failure to perform or improper performance of services attributable to the other entities. The Service Provider shall monitor the proper performance of services on a 24 hour / 7 days a week. Response time to the failure in this monitoring system should not be noticeable for the Client. In the case of unavailability to the interface or the irregularities in the Data s gathering, for reasons attributable to the Service Provider, the Service Provider undertakes to take action as soon as possible to eliminate the failure. Service Provider has the right to update technological resources used for the proper provision of services. The Service Provider has the right to block the access to the interface on Wednesdays, from If necessary, after informing the Client Service Provider is entitled to additional downtime. The Client during the term of the Agreement has the right to call the helpdesk s number provided on the Service Provider s Website. The helpdesk is available in weekdays 9:00-17:00 and by at In the case of concluding an agreement referred to in the Preamble, the remuneration for the assistance is included in remuneration for the provision of services. The Service Provider shall not be liable for any interruption in the provision of services arising from the failure or malfunction of communication 7

8 wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych niezależne od Usługodawcy. 7. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za zakłócenia, błędy lub brak ciągłości świadczenia Usługi spowodowane nieprawidłowym rozmieszczeniem Skryptów, ich modyfikacją lub spowodowanych korzystaniem z Interfejsu niezgodnie z zaleceniami Usługodawcy albo nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu. 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku: Braku ciągłości świadczenia usług spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Usługobiorcy lub podmiotów trzecich, systems independent of service providers. The service provider is not responsible for disruptions, errors, or lack of continuity of the Service caused by improper distribution of scripts, its modification, or caused by the use of the interface contrary to the recommendations of the Service Provider or by User s violation of ToS. The Service Provider shall not be liable for any damage caused, among others by: Lack of continuity of service caused by act or omission of Client or third parties, Działania siły wyższej, Measures of force majeure, Nieprawidłowego wykorzystania improper use of Service, udostępnionej Usługi, Wykorzystania udostępnionych Unauthorized use by third parties of login Usługobiorcy lub Użytkownikom and password, which were passed to the informacji autoryzujących dostęp do Client or User, usługi przez podmioty trzecie, Naruszenia postanowień Regulaminu przez Usługobiorcę lub Użytkownika. Violations of the Terms of Service s provisions by the Customer or User. 9. Ograniczenie odpowiedzialności zawarte w 9.1 i 9.8.a nie mają zastosowania wobec Usługobiorcy będącego Konsumentem. Limitation of liability contained in 9.1 and 9.8.a shall not apply to the Client who is a Consumer. 10 Ochrona prywatności / Protection of Privacy 1. Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z Polityką Prywatności Usługi zamieszczoną na Stronie Usługodawcy oraz w Interfejsie i świadomy jest rodzaju i zakresu Danych zbieranych w trakcie świadczenia Usługi a niezbędnych w celu jej prawidłowego wykonywania. 2. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy i Użytkowników jeżeli jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia Usługi, w szczególności adresy elektroniczne Usługobiorcy i Użytkowników. 3. Usługobiorca oświadcza, iż będzie przestrzegał właściwych przepisów prawa regulujących kwestie ochrony prywatności i ochrony danych osobowych, dołoży starań w celu informowania osób korzystających z Zawartości on-line o zakresie i celu zbieranych Danych i nie będzie wykorzystywał Danych w sposób mogący doprowadzić do ustalenia tożsamości danej osoby, zwłaszcza poprzez łączenie Danych z innymi posiadanymi przez Usługobiorcę informacjami. The Client declares that he has read the Service s privacy policy posted on the Service Provider s Website and on the Interface, and is aware of the nature and extent of data collected in the course of providing Service. The Service Provider may process personal data (in particular electronic addresses) of the Client and of the User if it is necessary for the proper provision of services. The Client declares that he will comply with applicable laws governing privacy and data protection, will strive to inform people using online content to respect and to collect data and will not use the Data in a manner that could lead to the identification of a person especially by linking data with other information held by the Service. 8

9 11 Postanowienia końcowe / The Final provisions 1. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu lub do jego uchylenia. Zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od chwili umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na Stronie Usługodawcy. Usługodawca poinformuje na własnej stronie internetowej oraz w Interfejsie o zmianach Regulaminu. 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo do wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w postępowaniu reklamacyjnym ( 7) i w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu. 3. Do Umowy pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zastosowanie ma prawo polskie. 4. Wszelkie spory mogące wynikać z Umowy, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy. Powyższe wskazanie sądu nie ma zastosowania w przypadku Usługobiorców będących konsumentami. 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia The Service Provider has the right to change the provisions of these ToS or to withdraw it. Amendments shall enter into force 14 days from the time the amended text of the Rules on the Service Provider s website is published. The Service Provider will inform on its website and in the Interface about the changes of the ToS. In the case of change of the ToS, the Client who is the Consumer has the right to object to the terms specified by the complaint procedure ( 7) and within 14 days after notification by the Service Provider to amend the Regulations. To the Agreement between the Client and the Service Provider will be applicable the Polish law. Any disputes that may arise from the Agreement, which can t be prevented through the complaint procedure shall be resolved by a court of law, jurisdiction for the Service Provider. This indication of the court is not valid in the case of Clients who are consumers. The ToS takes effort on

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NDE sp. z o.o Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4. Warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Ennergy GmbH Spis treści 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 3 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem 4 4. Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5

Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5 Polityka Prywatności Wersja: 1.0.5 English version below I. Wstęp Serwis internetowy NO FLUFF JOBS prowadzony przez Magdalenę Gawłowską Bujok prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą No Fluff Jobs

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

T: F:

T: F: Regulamin konkursu Geecon Geecon Contest Rules 1. Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto poniższych zwrotów, należy je rozumieć w następujący sposób: 1. Definitions The following defined terms

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

T: F:

T: F: Regulamin konkursu Meet.js Contest Rules Meet.js 1. Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto poniższych zwrotów, należy je rozumieć w następujący sposób: 1. Definitions The following defined terms

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TOYA S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 7 grudnia 2010r w sprawie ustalenia Regulaminu świadczenia usługi dostępu do systemu kolejkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp 1 Introduction

1 Wstęp 1 Introduction Załącznik nr 4 Regulamin Kampanii Promocyjnej Dostawa Gratis Appendix 4 - Terms and Conditions of Promotional Campaign - "Free Delivery" 1 Wstęp 1 Introduction 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Produkty w Sieci mobile Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem ) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej MOBIT-GS1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przy pomocy aplikacji JetVerify ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin świadczenia usług przy pomocy aplikacji JetVerify ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin świadczenia usług przy pomocy aplikacji JetVerify ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług przez Media Team Interactive Sp. z o.o. 2. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SYSTEMU KOLEJKOWEGO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną KRN Media Sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie: a) Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w PBL DEVELOPMENT Sp. z o.o. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: PBL Development Sp. z o.o. ul. Bernardyńska 15A 20-950 Lublin phone: (81)

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

TERMS AND CONDITIONS OF THE USE OF THE WEBSITE

TERMS AND CONDITIONS OF THE USE OF THE WEBSITE TERMS AND CONDITIONS OF THE USE OF THE WEBSITE 1 General provisions 1. The following Terms and Conditions, issued pursuant to Art.8 Paragraph 1 Subparagraph 1 of Act from July 18 2002, on providing service

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną określa zasady korzystania z usług świadczonych przez spółkę prawa polskiego pod firmą ITRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika

Regulamin Użytkownika Profitta sp. z o.o. Regulamin Użytkownika Rozdział I [Definicje] 1. Profitta sp. z o.o. Profitta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Litewska 19/6, 30-014 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1

Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Regulamin korzystania z usług Laboratorium Pomiarów Metrologicznych Długości i Kąta-Sekcja BHP dotyczących szkoleń na odległość (e-learning) 1 Postanowienia ogólne Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Projects Abroad (UK) Limited

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo