ROSJA Śladami najpiękniejszych Ikon Moskwa Sankt Petersburg

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROSJA Śladami najpiękniejszych Ikon Moskwa Sankt Petersburg"

Transkrypt

1 do portu lotniczego w Warszawie, przelot samolotem do Moskwy, zakwaterowanie, kolacja, œniadanie, zwiedzanie stolicy Rosji: Kreml z soborem Zaœniêcia Matki Bo- ej, Plac Czerwony, Sobór Kazañski, Muzeum Staroruskiej Kultury i Sztuki Rublowa w klasztorze Andronikowskim, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Moskwy: Tretiakowska Galeria (ikona Trójcy œw. Rublowa), czas wolny na Arbacie, Katedra Smolenski, kolacja, wieczór muzyki rosyjskiej, œniadanie, przejazd do W³odzimierza (miasto - muzeum), zwiedzanie: Sobór œw. Dymitra i Sobór Zaœniêcia Matki Bo ej (fresk S¹d ostateczny Rublowa), nawiedzenie Cerkwii M.B. Przewodniczki w Bogolubowie nad Nerl¹, kolacja i w Suzdal œniadanie, zwiedzanie Suzdal: Kreml, Cerkiew Narodzenia M.B., muzeum budownictwa, przejazd Trojce-Siergiejew Posad (Zagorsk), kolacja, œniadanie, zwiedzanie katedry Przemienienia Pañskiego, zwiedzanie czterech klasztorów - awra, przejazd do Moskwy, kolacja, nocny przejazd poci¹giem (wagon sypialny) do Sankt Petersburga œniadanie, zwiedzanie Sankt Petersburga: Prospekt Newski, Plac Pa³acowy, most Miko³aja, wybrze e Angielskie, okrêt Aurora, kolacja, œniadanie, zwiedzanie: Twierdza Pietropaw³owska z Soborem, Pa³ac Zimowy ze zbiorami Ermita u, Sobór Izaaka, Pa³ac Smolny (fakultatywnie), rejs statkiem po nabrze u Newy, kolacja, œniadanie, przejazd do Carskiego Sio- ³a (Pa³ac Cesarski Katarzyny II), przelot samolotem do Warszawy, transfer do Katowic S 01 RO 09 S BNP ROSJA Śladami najpiękniejszych Ikon Moskwa Sankt Petersburg do portu lotniczego w Warszawie, przelot samolotem do Moskwy, zakwaterowanie, kolacja, œniadanie, zwiedzanie stolicy Rosji: Kreml z soborem Zaœniêcia Matki Bo- ej, Plac Czerwony, Sobór Kazañski, Muzeum Staroruskiej Kultury i Sztukim Rublowa w klasztorze Andronikowskim, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Moskwy: Tretiakowska Galeria (ikona Trójcy œw. Rublowa), czas wolny na Arbacie, katedra Smolenskij, koœció³ katolicki na ubiance, kolacja, wieczór muzyki rosyjskiej, œniadanie, przejazd do W³odzimierza (miasto - muzeum), zwiedzanie: Sobór œw. Dymitra i Sobór Zaœniêcia Matki Bo ej (fresk S¹d ostateczny Rublowa), nawiedzenie Cerkwii M.B. Przewodniczki w Bogolubowie nad Nerl¹, kolacja i w Suzdal œniadanie, zwiedzanie Suzdal: Kreml, Cerkiew Narodzenia M.B., muzeum budownictwa, przejazd do Kostromy, kolacja, œniadanie, zwiedzanie patjewskiego klasztoru Kostromia, przejazd do Jaros³awia (miasto nad Wo³g¹), spacer po mieœcie, kolacja, œniadanie, nawiedzenie klasztoru To³gowskiego, promenada nadwo³ añska, zwiedzanie Rostowa Wielkiego (Kreml, muzeum ikon), kolacja i w Pereslawl - Zalesski œniadanie, zwiedzanie katedry Przemienienia Pañskiego, zwiedzanie czterech klasztorów - awra w Trojce-Siergiejew Posad (Zagorsk), kolacja i w Moskwie œniadanie, przejazd na lotnisko, przelot samolotem do Warszawy, transfer do Katowic S 02 RO 10 S BNP ROSJA Śladami najpiękniejszych Ikon Moskwa Złoty Pierścień Trojka Siergiejew Posad 67

2 zbiórka przy AVE w Katowicach, transfer na lotnisko, przelot do Sofii - stolicy Bu³garii, zakwaterowanie, spacer po centrum miasta: rotunda cerkwii œw. Gregorija, wczesnobizantyjska cerkiew, koœció³ œw. Zofii, Sobór Aleksandra Newskiego, kolacja, œniadanie, wyjazd do Ri³y: najwiêkszy bu³garski klasztor (za³o ony przez pustelnika Iwana Rilskiego): cerkiew Œwiêtej Bogurodzicy - zwiedzanie, odpoczynek w górach, powrót do Sofii, kolacja, œniadanie, przejazd do Baækovo (bizantyjski klasztor Wniebowziêcia NMP za³o ony przez gruziñskiego mnicha Grigirija Bukuriani), krótki pobyt w Nareczen nad rzek¹ Czepe³arskiej i Czudnite Mostowe (unikatowe twory skalne), kolacja i w Plovidiv œniadanie, postój w Sliven (b³êkitne kamienie), przejazd nad Morze Czarne do Nesebyru (miasto - muzeum pod egid¹ UNESCO), kolacja i w Z³otych Piaskach œniadanie, fakultatywnie wycieczka do klasztoru A³ad a i katakumb klasztoru Skalnego (trzy kondygnacje) lub wypoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, fakultatywnie: zwiedzanie Warny i Pobite Kamoni k/warny (œlady z okresu paleolitu) lub odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Pliski (pierwsza Bu³garska stolica), rezerwat historyczno-archeologiczny (ruiny twierdzy) Madary, wizyta w Wielkim Tyrnowie, kolacja, œniadanie, przejazd do Drjanowa (Cerkiew œw. Micha³a Archanio³a), klasztor Szipczeñski pod szczytem Szipka, przejazd przez Karlowo (dolin¹ ró ), zwiedzanie wioski Kopriwsztica (serce Œredniogóry), kolacja i w Sofii œniadanie, wycieczka na górê Witosza (kolejka linowa), transfer na lotnisko, przelot do Polski, transfer do Katowic S 03 BŁ 09 S BNP BUŁGARIA Szlakiem klasztorów prawosławnych zbiórka przy AVE w Katowicach, transfer na lotnisko, przelot do Warny, kolacja i w Z³otych Piaskach œniadanie, fakultatywnie: wycieczka do klasztoru A³ad a i katakumb klasztoru Skalnego lub wypoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, przejazd wybrze em Morza Czarnego do Mo³dawii, odpoczynek w Konstancja (kurort), kolacja i w Jasi (stara stolica regionu) œniadanie, zwiedzanie Jasi - stolicy Biskupstwa Katolickiego i Patriarchatu Prawos³awnego: cerkwie Golia, Cetutuia, przejazd do Tirgu Neamt - zwiedzanie klasztoru, przejazd do Bukowiny, zwiedzanie klasztoru Humor (24 freski chwa³y Maryi Dziewicy), kolacja i w Ciamplung œniadanie, zwiedzanie s³ynnych klasztorów mo³dawskich: Voronet (freski S¹du Ostatecznego), Putna (grób Stefana Wielkiego), Cacica, Sucevita ( eñski), przejazd do Marginea (wioska ceramiki), kolacja i w Ciamplung œniadanie, wyjazd w kierunku Miercurea Ciuc - nawiedzenie katolickiego sanktuarium Maryjnego, przejazd do Braszowa - zwiedzanie, kolacja, wieczór folklorystyczny, œniadanie, zwiedzanie Sinaja (per³a Karpat): klasztor, zamek Pelles, przejazd do Bukaresztu - stolicy Rumunii (miasto ogrodów), spacer po mieœcie, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Pa³acu Ludu (Ceausescu), przejazd do Bu³garii przez do Wielkie Tyrnowo, kolacja, œniadanie, przejazd do Drjanowa (Cerkiew œw. Micha³a Archanio³a), klasztor Szipczeñski pod szczytem Szipka, zwiedzanie wioski Kopriwsztica (serce Œredniogóry), kolacja i w Sofii œniadanie, wyjazd do Ri³y: najwiêkszy bu³garski klasztor (za³o ony przez pustelnika Iwana Rilskiego): cerkiew Œwiêtej Bogurodzicy, odpoczynek w górach, kolacja, w Sofii œniadanie, wycieczka na Witoszê (kolejka linowa), spacer po stolicy: rotunda cerkwii œw. Gregorija, koœció³ œw. Zofii, Sobór Aleksandra Newskiego, kolacja, œniadanie, przejazd do Bacækovo (bizantyjski Klasztor Wniebowziêcia NMP za³o ony przez gruziñskiego mnicha Grigirija Bukuriani), krótki pobyt w Nareczen nad rzek¹ Czepe³arskiej i Czudnite Mostowe (unikatowe twory skalne), kolacja i w Plovidiv œniadanie, postój w Sliven (b³êkitne kamienie), przejazd nad Morze Czarne do Nesebyru (miasto - muzeum pod egid¹ UNESCO), kolacja i w Warnie œniadanie, przelot z Warny do Katowic, transfer do Katowic S 04 RB 14 S BNP RUMUNIA BUŁGARIA Szlakiem klasztorów prawosławnych 68

3 zbiórka przy AVE w Katowicach, po mszy œw. przejazd w kierunku Wêgier, krótki postój w Budapeszcie, kolacja i w Szegedzie œniadanie, przejazd do Rumunii, nawiedzenie sanktuarium w Lipowej - klasztor œw. Miko³aja (cudowna Ikona M.B.), przejazd do Cluj Napoca - stolicy Siedmiogrodu, zwiedzanie: katedra katolicka - msza œw., katedra prawos³awna, kolacja, œniadanie, przejazd do regionu Maramures (drewniana architektura) przez Baia Mare, Sighetu, prze³êcz Przys³up (drewniane domy i cerkwie) do Mo³dawii, kolacja i w Cimpolung œniadanie, ca³odniowe zwiedzanie s³ynnych klasztorów mo³dawskich: Voronet (freski S¹du Ostatecznego), Putna (grób Stefana Wielkiego), Cacica, Sucevita ( eñski), przejazd do Marginea (wioska ceramiki), kolacja i w Ciamplung œniadanie, Bukowina - zwiedzanie klasztoru Humor (24 freski chwa³y Maryi Dziewicy), przejazd do historycznego Tirgu Neamt - zwiedzanie klasztoru Neamt, za³o onego przez Stefana Wielkiego, kolacja i w Jasi (starej stolicy regionu) œniadanie, zwiedzanie Jasi - stolicy Biskupstwa Katolickiego i Patriarchatu Prawos³awnego: cerkwie Golia i Cetutuia, kolacja i w Miercurea Ciuc œniadanie, nawiedzenie katolickiego sanktuarium Maryjnego w Miercurea Ciuc - msza œw., przejazd do Braszowa - zwiedzanie, kolacja, wieczór folklorystyczny, œniadanie, zwiedzanie Sinaja - per³a Karpat: klasztor, zamek Pelles Karola I, przejazd do Bukaresztu - stolicy Rumunii (miasto ogrodów), spacer po mieœcie, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Pa³acu Ludu (Ceausescu), przejazd do klasztoru Snagov, kolacja i œniadanie, przejazd przez Orsova (zatopione miasto) do Timisoary (stolica Transylwanii), kolacja i w Szegedzie œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Macieja, w drodze do kraju krótki postój w Budapeszcie, powrót do Katowic S 05 RU 11 A BNP RUMUNIA Szlakiem klasztorów prawosławnych zbiórka przy AVE w Katowicach, po mszy œw. przejazd w kierunku W³och, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd WIELKI CZWARTEK przeprawa promowa z Savony do Bastii na Korsyce, œniadanie (we w³asnym zakresie), zwiedzanie Bastii: Pa³ac Gubernatorów, barokowe kaplice i koœcio³y, przejazd do Bonifaccio, œredniowieczne miasto zawieszone na wapiennych urwiskach. Rejs statkiem do groty œw. Antoniego, zakwaterownie w Sartene (zachodni brzeg wyspy), kolacja, udzia³ w ceremoniach, WIELKI PI TEK œniadanie, zwiedzanie œredniowiecznego Sartene, udzia³ w wielkopi¹tkowym misterium i procesji Catenacciu, kolacja i w Sartene WIELKA SOBOTA œniadanie, wyjazd do Ajaccio (stolica Korsyki), zwiedzanie miejsc zwi¹zanych z Napoleonem Bonaparte, wycieczka na Krwawe Wyspy, udzia³ w uroczystoœciach Wielkiej Soboty w miejscowej katedrze, kolacja, WIELKANOC œniadanie, wyjazd do Cargese - miejsca, gdzie wspólnota katolicka i prawos³awna wspólnie celebruje uroczystoœci Niedzieli Wielkanocnej, œwi¹teczny obiad, kolacja, PONIEDZIA EK œniadanie, wyjazd do zatoki Porto, przejazd poœród unikatowych form skalnych Calanche de Piana, rejs statkiem ze szklanym dnem do Rezerwatu Morskiego Scandola (lista dziedzictwa natury UNESCO), przejazd przez prze³om rzeki Spelounca, sosnowe lasy Aitone, okolice Monte Cinto (2710 m n.p.m.), wypoczynek nad dolin¹ rzeki Golo - w¹wóz Schodów Królowej Niebios (wg tradycji Archanio³ Micha³ walczy³ z szatanem), msza œw. polowa, zaokrêtowanie na promie, przeprawa promowa noc¹, kolacja, w kabinach 4-os. przyjazd do Savony, msza œw., ca³odniowy przejazd w kierunku kraju, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd powrót rano do Katowic S 06 KR 08 P 2NP KORSYKA Triduum Paschalne Wielkanoc 69

4 zbiórka przy AVE w Katowicach, po mszy œw. przejazd w kierunku W³och, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Livorno, przeprawa promowa do Bastii na Korsyce, zakwaterowanie, msza œw. w koœciele œw. Miko- ³aja, kolacja, wieczorny spacer po mieœcie, œniadanie, zwiedzanie Bastii: Pa³ac Gubernatorów, barokowe kaplice i koœcio³y, wyjazd do Calvi i Cargese - wspólnota katolicka i prawos³awna, msza œw., odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, wyjazd do zatoki Porto, przejazd poœród unikatowych form skalnych Calanche de Piana, rejs statkiem ze szklanym dnem do Rezerwatu Morskiego Scandola (lista dziedzictwa natury UNESCO), przejazd przez prze- ³om rzeka Spelounca, sosnowe lasy Aitone, okolice Monte Cinto (2710 m n.p.m.), wypoczynek nad dolin¹ rzeki Golo - w¹wóz Schodów Królowej Niebios (wg tradycji Archanio³ Micha³ walczy³ z szatanem), msza œw. polowa, kolacja, w Ajaccio œniadanie, zwiedzanie Ajaccio (stolica Korsyki) - miejsca zwi¹zane z Napoleonem Bonaparte, wycieczka na Krwawe Wyspy, msza œw., katedrze, kolacja, œniadanie, msza œw., odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, przejazd do Bonifaccio (œredniowieczne miasto zawieszone na wapiennych urwiskach), rejs statkiem do groty œw. Antoniego, zwiedzanie œredniowiecznego Sartene - msza œw., kolacja, œniadanie, przeprawa promowa na Sardyniê, przejazd do stolicy Sassari (katedra, uniwersytet) oraz Saccargia (sanktuarium œw. Trójcy) - msza œw., zwiedzanie Alghero (miasto kataloñskie) i przyl¹dek Caccia z grot¹ Neptuna, kolacja i w okolicy Porto Torres œniadanie, msza œw., odpoczynek nad morzem, przeprawa na Korsykê, przejazd do Bastii, przeprawa promowa do Livorno, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd w kierunku Austrii œniadanie (we w³asnym zakresie), ca³odniowy przejazd w kierunku kraju, msza œw. w O³omuñcu (sanktuarium Maryjne), powrót do Katowic S 07 KS 10 P 2NP KORSYKA SARDYNIA w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Monachium, zwiedzanie: koœció³ œw. Micha³a, Residenz (pa³ac rodu Wittelbachów), Marienplatz, kolacja i w Kempten œniadanie, wycieczka nad jez. Bodeñskie, zwiedzanie starej œredniowiecznej osady Meersburg, przeprawa promowa na wyspê kwiatów Mainau i Lindau (wyspa z s³ynnym Lwem - symbolem Bawarii), kolacja i w Kempten œniadanie, przejazd do Schwangau, zwiedzanie najs³ynniejszego zamku Króla Ludwika II w Neuschwanstein, wizyta w zamku Hohenschwangau, kolacja i w Kempten œniadanie, zwiedzanie zamku w Linderhof (grota Wenus) - spacer po ogrodach, przejazd nad jez. Chiemsee, kolacja i œniadanie, rejs statkiem na wyspê Herreninsel - zamek, w okolicach Salzburga, kolacja (grill), œniadanie, zwiedzanie Salzburga - miasta W.A. Mozarta - zwiedzanie, odpoczynek nad jez. Mondsee, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do kraju Bawaria S 08 NB 08 A 2NP ZAMKI BAWARSKIE 70

5 w kierunku Czech, spacer po stolicy Czech - Pradze: rynek staromiejski, plac œw. Wac³awa, kolacja i przy granicy Austrii œniadanie, przejazd przez Niemcy do Reims - stolicy Szampanii, w drodze postój w Verdun (pole bitwy z I wojny œwiatowej), kolacja i œniadanie, spacer po mieœcie: gotycka katedra, degustacja szampanów, przejazd przez Nancy do Strassbourga: zwiedzanie miasta: Rada Europy, Katedra NMP, dzielnica Petit France, kolacja i œniadanie, wycieczka do pó³nocnej Alzacji: Marmoutier (opactwo benedyktyñskie), Saverne (Pa³ac Biskupi), ogrody botaniczne, wizyta w typowej wsi Obernai, kolacja i w Strassbourgu œniadanie, wycieczki szlakiem win Alzackich - malownicza trasa otoczona winnicami i skalistymi ³añcuchami Wogezów, wizyta w Selestat, Hochkönigsburg, Ribeauville, Kaysersberg, kolacja i w Colmar œniadanie, zwiedzanie œredniowiecznych ruin miasta, Petit Venice, przejazd do Guebwiller (katedra NMP), Murbach (opactwo benedyktyñskie), Pasmo Grand Ballon, kolacja i w Colmar œniadanie, zwiedzanie szwajcarskiej Bazylei (katedra Münster, ratusz) i niemieckiego Freiburga (katedra gotycka), kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd S 09 FA 08 A 1NP ALZACJA SZAMPANIA Regiony Francji Strassbourg w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Francji, wizyta w Reims (gotycka katedra), zwiedzanie katedry Notre Dame w Amiens, kolacja, œniadanie, przejazd do Dieppe, malownicz¹ trasa klifowym wybrze em (Étretat (alabastrowe) Pont Toncaville do Honfleur: bulvar Karola V, starówka, port, przejazd do Rouen - stolicy Normandii, zwiedzanie: siedziba Ksi¹ ¹t Normandii, koœció³ œw. Joanny d Arc, katedra Notre Dame, Place du Marche, kolacja, w Lisieux œniadanie, zwiedzanie Lisieux (œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus), bazylika œw. Teresy, nawiedzanie miejsc zwi¹zanych ze œwiêt¹: dom rodzinny, Karmel, katedra, odpoczynek w Deauville, kolacja i œniadanie, przejazd na Mont St. Michel (opactwo - twierdza na skalistej wyspie), przejazd do St. Malo (miasto korsarzy), kolacja, spacer po w¹skich ulicach starego miasta i œniadanie, przejazd do Dinnan promenada Duchesse Anne, Ogrody Angielskie, fortyfikacje obronne miasta, przejazd przez St. Brieuc, (fakultatywnie): przeprawa promowa na wyspê Ile de Brehat, przejazd na Cité de Granit Rose (wybrze e ró owego granitu), kolacja, w okolicy œniadanie, szlakiem bretoñskich kalwarii: zwiedzanie parafialnych zespo³ów koœcielno-cmentarnych: Marloix, St. Thigonnec (dzielnica koœcielna), Guimiliau (kalwaria z XVII w.) oraz Roscof - kolacja, w okolicy œniadanie, szlakiem Finistere (koniec œwiata), przejazd na pó³wysep Crozon, piesza wêdrówka na Point de Penhir (kamienne krêgi menhirów), Tas de Pois, pó³wysep Cornouaille, wizyta w Locronan (najs³ynniejsze miejsce pielgrzymkowe w Bretanii - koœció³ œw. Ronana), piesza wêdrówka na Point du Raz (skalne urwiska), kolacja i w Quimper œniadanie, szlakiem kultury megalitycznej: Ste. Anne d Auray (bazylika), pó³wysep Quiberon - Cité Sauvage (dzikie wybrze e), Carnac (ponad 2000 menhirów), kolacja i w okolicy Nantes œniadanie, zwiedzanie: zamek ksi¹ ¹t, Plac Królewski, katedra, przejazd tras¹ wzd³u rzeki Loary, sanktuarium Maryjne w Pointman, kolacja i w Pary u œniadanie, kaplica Cudownego Medalika na rue de Bac, zwiedzanie Cité i wyspy St. Luis, dzielnica aciñska, wie a Eiffla, kolacja, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd S 10 FN 12 A 2NP NORMANDIA BRETONIA Regiony Francji 71

6 w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), ca³odniowy przejazd do Szwajcarii, zwiedzanie Genewy: siedziba ONZ, Katedra œw. Piotra, Mur Reformatorów, rejs statkiem po jeziorze Genewskim, kolacja, w Annecy œniadanie, spacer po starym mieœcie œladami œw. Franciszka Salezego, przejazd do Orange, zwiedzanie: ruiny zamku, rzymski teatr, ³uk trimfalny, kolacja i w Avignon œniadanie, zwiedzanie Avignon: mury obronne, most St. Benezet, katedra Notre Dame, Pa³ac Papie y, ogrody papieskie, wycieczka na Pont du Gard (rzymski akwedukt), kolacja i œniadanie, wycieczki po Prowansji: zwiedzanie Arles: ruiny rzymskie, Les Baux - pola lawendowe, kolacja i w Avignon œniadanie, przejazd do Aix en Provance - stara stolica Prowansji, zwiedzanie Marsylii: sanktuarium Maryjne (M.B. Czuwaj¹ca), dzielnica portowa, krótka wizyta w Saint Tropez, kolacja i w okolicy Antibes œniadanie, ca³odniowy odpoczynek nad morzem (Lazurowe wybrze e), kolacja i œniadanie, wycieczka do Frejus (Cité Episcopale), Cannes (Promenada Croisette, Palais des Festivales) oraz Nicea (Promenada angielska), w drodze powrotnej wizyta w Grasse (fabryki perfum), kolacja i œniadanie, krótki postój w Ezé Villages, zwiedzanie Ksiêstwa Monaco: wzgórze zamkowe, kasyno, port, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd przez W³ochy œniadanie (we w³asnym zakresie), spacer po Wenecji, przejazd do Czech, kolacja i w okolicy Mikulova (przy granicy) œniadanie, zwiedzanie Brna - stolicy Moraw, przejazd do kraju, powrót do Katowic S 11 FP 11 A 2NP LAZUROWE WYBRZEŻE PROWANSJA Regiony Francji w kierunku Czech, krótka wizyta w stolicy - Pradze: rynek staromiejski, plac œw. Wac³awa, kolacja i przy granicy œniadanie, przejazd przez Niemcy do Strassbourga - siedziby Rady Europy, zwiedzanie, msza œw. w katedrze, dzielnica Petit France, kolacja, œniadanie, przejazd do Dijon - stolicy Burgundii, zwiedzanie: Pa³ac Ksi¹ ¹t burgundzkich, katedra - msza œw., zwiedzanie okolic - Beaune, degustacja win, kolacja, œniadanie, krótka wizyta w Tournus (romañskie opactwo), przejazd do Ars (miasto œw. Jana Maria Vianey), msza œw. w koœciele parafialnym, degustacja win i serów regionu, przejazd na kolacjê i do Paray le Monial (sanktuarium NSPJ) œniadanie, zwiedzanie Cluny (ruiny opactwa benedyktyñskiego), modlitwa we wspólnocie ekumenicznej Braci z Taizé, msza œw. w kaplicy, obiad (w warunkach wspólnoty), poznanie istoty wspólnoty, romañskie koœcio³y w okolicy: Cormatin, kolacja i w Paray le Monial œniadanie, msza œw. w kaplicy Objawieñ (œw. Ma³gorzata), zwiedzanie romañskiej bazyliki, przejazd wzd³u rzeki Loary do Nevers, nawiedzenie klasztoru œw. Girlalda (nienaruszone cia³o œw. Bernadety), kolacja, œniadanie, przejazd do Vezeley (bazylika œw. Magdaleny) i Avallon, przejazd do Auxerre - katedra œw. Stefana, przejazd do Troyez, kolacja burgundzka, nocny przejazd do kraju Romański kościół św. Jakuba S 12 FB 08 A 1NP BURGUNDIA Region Francji 72

7 zbiórka przy AVE w Katowicach, po mszy œw. przejazd w kierunku Czech i Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd WIELKI CZWARTEK œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Taizé, przejêcie: przydzia³ grupy*, zakwaterowanie, kolacja, modlitwa wieczorna - ceremonie wielkoczwartkowe, WIELKI PI TEK modlitwa poranna, œniadanie, wprowadzenie biblijne prowadzone przez Braci, modlitwa po³udniowa, obiad, nauka œpiewów z Taizé, spotkanie w ma³ych grupach dzielenia, podwieczorek, kolacja, modlitwa wieczorna - adoracja Krzy a Œwiêtego, WIELKA SOBOTA modlitwa poranna, œniadanie, wprowadzenie biblijne prowadzone przez Braci, modlitwa po³udniowa, obiad, nauka œpiewów z Taizé, spotkanie w ma³ych grupach dzielenia, podwieczorek, kolacja, modlitwa wieczorna - REZUREKCJA, NIEDZIELA WIELKANOCNA œniadanie, Uroczysta msza œw. Wielkanocna - Dzieñ Zmartwychstania Pañskiego, obiad, czas wolny - przejazd do Paray le Monial (sanktuarium NSPJ) i Cluny (ruiny opactwa benedyktyñskiego), kolacja, modlitwa wieczorna, Taizé PONIEDZIA EK WIELKANOCNY modlitwa poranna, œniadanie, wprowadzenie biblijne prowadzone przez Braci, modlitwa po³udniowa, obiad, wyjazd z Taizé w kierunku Strassbourga, spacer po starym mieœcie, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Polski wioska burgundzka, gdzie yje od przesz³o 50 lat ekumeniczna wspólnota braci za³o ona przez opata Rogera Schuza. * mo na wybraæ: grupê dzielenia - poznawania Ÿróde³ wiary, grupê pracy - rekolekcje + pomoc, grupê biblijn¹ - pog³ebienia wiary, grupê ciszy - dla osób potrzebuj¹cych pokoju serca S 13 FT 07 A 2NP TAIZÉ Triduum Paschalne Wielkanoc w kierunku Pragi, zwiedzanie: plac œw. Wac³awa, stare miasto, ratusz, most Karola, kolacja i przy granicy niemieckiej œniadanie, ca³odniowy przejazd przez Niemcy, przejazd do Reims (katedra z XII w.) - stolica Szampanii, zwiedzanie miasta, kolacja i œniadanie, przejazd szlakiem gotyckich katedr: Amiens, Rouen, Pary, kolacja, rejs statkiem po Sekwanie, œniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem Pary a: dzielnica ³aciñska, wyspa œw. Ludwika (polonica) i Cité: katedra Notre Dame, Centrum Pompidou, wzgórze Montmartre: Plac Pigalle, bazylika Sacre Coeur, wie a Eiffla, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Wersalu (Pa³ac Ludwika XIV), przejazd do Chartres (katedra z XII w.), krótka wizyta w Orleans (miasto œw. Joanny d Arc), kolacja i w Tours (miasto œw. Marcina) œniadanie, zamki nad rzek¹ Loar¹: Chambord, Amboise, przejazd do Strassbourga, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Strassbourga: Rada Europy, katedra NMP, dzielnica Petit France, wyjazd do Freiburga (katedra) - zwiedzanie, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd Katedra Notre Dame Paryż S 14 FG 08 A 1NP KATEDRY GOTYCKIE 73

8 zbiórka przy AVE w Katowicach, po mszy œw. wyjazd w kierunku Niemiec, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), krótka wizyta w Ars (œw. Jan Maria Vianey), msza œw. w koœciele parafialnym, kolacja i w Lyonie msza œw. w kaplicy, œniadanie, przejazd w kierunku Hiszpanii, kolacja i w Barcelonie œniadanie, przejazd do opactwa benedyktyñskiego w Montserrat (M.B. patronka Katalonii), msza œw. w bazylice, zwiedzanie Barcelony: obiekty olimpijskie, dzielnica gotycka, wzgórze Montjuic, kolacja, œniadanie, msza œw. w katedrze w Eulalii, spacer po gotyckiej dzielnicy miasta, przejazd w kierunku Andaluzji, kolacja, w okolicy San Fernando œniadanie, przeprawa promowa na Ceutê (fakultatywnie) i na Gibraltar (skalny cypel Wielkiej Brytanii), wjazd prywatnymi taksówkami na ska³kê (fakultatywnie), kolacja, WIELKI CZWARTEK œniadanie, przejazd do Sewilli, procesja, zwiedzanie miasta, przejazd do sanktuarium Maryjnego Nostra Senyora del Roccio (M.B. Pokryta Ros¹), ceremonie wielkoczwartkowe, kolacja, WIELKI PI TEK œniadanie, zwiedzanie Kordowy: meczet Omajadów, dzielnica ydowska, Alkazar, kolacja w hotelu, przejazd do Sewilli na procesje wielkopi¹tkowe o pó³nocy, WIELKA SOBOTA œniadanie, wizyta w Monasteiro La Rabida, rejs statkiem po rz. Gwadalkiwir w Sewilli, przejazd w okolice Malagi, zakwaterowanie, kolacja, rezurekcja w Maladze, WIELKANOC œniadanie, zwiedzanie Malagi - msza œw., odpoczynek nad morzem, degustacja win, zwiedzanie Rondy (miasto rzymskie), kolacja, WIELKANOC œniadanie, przejazd do Granady, zwiedzanie: Alhambra (kompleks ogrodowo-pa³acowy), katedra (groby królewskie) - msza œw., kolacja, wieczór z muzyk¹ flamenco, œniadanie, przejazd w kierunku Walencji, msza œw. w sanktuarium Maryjnym El Puig, kolacja, w okolicy œniadanie, ca³odniowy przejazd przez Francjê, msza œw. w katedrze Notre Dame w Avignon (miasto papieskie), spacer po mieœcie, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd przez Niemcy, msza œw. w katedrze we Freiburgu, kolacja, przy granicy œniadanie, msza œw. na Svatej Horze w sanktuarium M.B. Nieustaj¹cej Pomocy, przejazd S 15 HA 15 A 2NP ANDALUZJA Semana Santa (Wielki Tydzień) w kierunku Czech, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Strassbourga, zwiedzanie: katedra, dzielnica Petit France, kolacja, œniadanie, ca³odniowy przejazd do Hiszpanii, kolacja i w Barcelonie œniadanie, zwiedzanie gotyckiej starówki, obiekty olimpijskie, wzgórze Montjuic, przejazd do opactwa benedyktyñskiego w Montserrat (M.B. Patronka Katalonii), kolacja, œniadanie, wizyta w bazylice Nostra Senyora del Pilar w Zaragosie (sanktuarium Maryjne), przejazd do Madrytu, kolacja, spacer po mieœcie: Plaza Mayor, œniadanie, przejazd po stolicy, nawiedzenie katedry M.B. Almudena, przejazd do Toledo, zwiedzanie œredniowiecznego grodu: katedra, dom El Greco, kolacja i w Kordowie œniadanie, zwiedzanie: Meczet Mezquita, dzienica ydowska, przejazd do Sewilli, nawiedzenie, sanktuarium M.B. Macarena, zwiedzanie: katedra, Park Marii Luizy, kolacja i w La Linea œniadanie, zwiedzanie Gibraltaru: objazd taksówkami na ska³kê Gibraltarsk¹, przeprawa promowa do Tangeru, przejazd do Fez, kolacja, œniadanie, zwiedzanie miasta medycyny: meczet Karaouyine, uniwersytet, stare miasto, przejazd do Marakeshu, kolacja, œniadanie, zwiedzanie: grobowce Saadiens, Ogrody Agdal i Menera, Jama- Lefna Aquare, przejazd do Casablanki, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Casablanki i Rabat (dzielnica królewska), kolacja, œniadanie, przejazd do Tangeru, przeprawa promowa do Algeciras, odpoczynek nad morzem, kolacja i w Torremolinos œniadanie, pla owanie, przejazd do Granady, zwiedzanie kompleksu pa³acowo-ogrodowego Alhambry, kolacja, wieczór muzyki flamenco, œniadanie, zwiedzanie katedry (grobowce królów Hiszpanii), przejazd w okolice Walencji, sanktuarium El Puig, kolacja, œniadanie, przejazd do Avignon (miasto papieskie), spacer po œredniowiecznym grodzie, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Ksiêstwa Monaco (pobyt 8 godzin), wzgórze zamkowe, kasyno, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd S 16 HM 17 A 2NP HISZPANIA MAROKO 74

9 w kierunku Czech, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Strassbourga, zwiedzanie: katedra, dzielnica Petit France, kolacja, œniadanie, ca³odniowy przejazd do Hiszpanii, kolacja i na Costa Brava œniadanie, ca³odniowy odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, ca³odniowy odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, przejazd do Figueres (miasto Salvadore Dali), odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, przejazd do opactwa benedyktyñskiego w Montserrat (sanktuarium M.B. Patronka Katalonii), przejazd do Barcelony, zwiedzanie: obiekty olimpijskie, wzgórze Montjuic, kolacja, œniadanie, zwiedzanie gotyckiej starówki: katedra œw. Eulalii, muzeum Picassa, Plac Katalonii, architektura A. Gaudiego: domy, Sagrada Familia, Park Güel, wzgórze Tibidabo, kolacja, zaokrêtowanie na prom na Majorkê, w kabinach 4-os. œniadanie (we w³asnym zakresie), odpoczynek nad morzem w Palma de Mallorca, kolacja, œniadanie, czas wolny na pla owanie lub zwiedzanie wyspy: San Salvador, Petra, Bon Any, kolacja, przeprawa promowa do Barcelony, w kabinach 4-os. w Pireneje, nawiedzenie sanktuarium M.B. Królowej Niebios w Torreciudad, kolacja i w okolicy œniadanie, przejazd do Andorry, czas wolny na zakupy, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd przez Francjê przez Niemcy, krótka wizyta w Freiburgu (katedra gotycka), kolacja i w okolicy Pilzna œniadanie, nawiedzenie sanktuarium Maryjne na Svatej Horze (M.B. Nieustaj¹cej Pomocy), przejazd do Polski, powrót do Katowic S 17 HK 14 A 2NP KATALONIA MAJORKA zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), Banneaux (sanktuarium Maryjne), przeprawa promowa z Calais do Dover (fort), przejazd do Cantebury (œw. Augustyn), zakwaterowanie, kolacja, œniadanie, zwiedzanie stolicy koœcio³a anglikañskiego Cantenbury - katedra, przejazd do Greenwich, zwiedzanie obserwatorium (mean time), herbaciany Kliper Cutty Sark, zwiedzanie Londynu - city: Tower of London, katedra œw. Paw³a, kolacja, œniadanie, ca³odniowe zwiedzanie z przewodnikiem Londynu: Westminster, Parlament, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, kolacja, spektakl teatralny na Covent Garden, œniadanie, wycieczka do Windsoru (zamek królewski), kolacja, do Brighton - letnia rezydencja królewska, kolacja i œniadanie, odpoczynek nad morzem, przejazd do Dover, przeprawa promowa, przejazd w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zkresie), przyjazd S 18 AN 10 P 2NP ANGLIA Okolice Londynu œniadanie, przejazd do Lincoln (katedra), przejazd do Walsingham (sanktuarium Maryjne Anglii), kolacja i œniadanie, zwiedzanie Cambridge (miasto uniwersyteckie), przejazd do Oxford - spacer po mieœcie, kolacja i œniadanie, przejazd do Stonehenge (bloki kamienne z epoki br¹zu), wizyta w Winchester (katedra, miejsce spotkania przy okr¹g³ym stole), przejazd 75

10 zbiórka przy AVE w Katowicach, po mszy œw. wyjazd w kierunku Niemiec, kolacja we w³asnym zakresie, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. w Banneaux (sanktuarium Maryjne), przeprawa promowa z Calais do Dover (fort), przejazd do Cantebury (œw. Augustyn), zakwaterowanie, kolacja, œniadanie, msza œw., zwiedzanie stolicy koœcio³a anglikañskiego Cantenbury, przejazd do Greenwich, zwiedzanie obserwatorium (mean time), zwiedzanie Londynu - city, kolacja, œniadanie, msza œw. w katedrze, ca³odniowe zwiedzanie z przewodnikiem Londynu: Westminster, katedra œw. Paw³a, kolacja, spektakl teatralny na Covent Garden, œniadanie, msza œw. w koœciele Old Brompton Oratory, wycieczka do Windsoru (zamek królewski), przejazd do Oxford (miasto uniwersyteckie), kolacja i œniadanie, msza œw., przejazd do Winchester (katedra, miejsce spotkania przy okr¹g³ym stole), Stonehenge (bloki kamienne z epoki br¹zu), zwiedzanie romañskiej przesz³oœci w Bath, kolacja i w okolicy œniadanie, zwiedzanie Strattford upon Avon (miasto Sheakspear a), przejazd do Yorku (katedra) - zwiedzanie, msza œw., kolacja, w okolicy œniadanie, krótka wizyta w Lincoln (katedra), przejazd do Walsingham (sanktuarium Maryjne Anglii), msza œw., kolacja i œniadanie, msza œw., zwiedzanie Cambridge (miasto uniwersyteckie), przejazd do Brighton (letnia rezydencja królewska), kolacja i œniadanie, msza œw., odpoczynek nad morzem, przejazd do Dover, przeprawa promowa, przejazd w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd S 19 AN 11 P 2NP KRÓLEWSKA ANGLIA zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Calais, przeprawa promowa do Dover (fort), kolacja i w okolicy Cantenbury œniadanie, zwiedzanie Cantenbury (œw. Augustyn) - katedra, przejazd do Greenwich (po³udnik 0 ), zwiedzanie Londynu: Tower Bridge, katedra œw. Paw³a, kolacja, œniadanie, ca³odniowe zwiedzanie Londynu: Westminster Abbey, Parlament, Trafalgar Square, Pa³ac Buckingham, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Cambridge (miasto uniwersyteckie), przejazd do Walsingham (sanktuarium Maryjne Anglii), kolacja i œniadanie, zwiedzanie Lincoln (katedra gotycka), przejazd do Yorku (katedra) - zwiedzanie: katedra, stare miasto, przejazd do Szkocji, postój przy odkrywkach muru Hadriana, ruiny opactwa Melrose, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Edynburga: stare miasto, katedra, Królewska Mila, Zamek, w miarê mo liwoœci krótka wizyta w Dundee, przejazd w okolice Inverness, kolacja, œniadanie, przejazd wzd³u jeziora Loch Ness i Kana³u Kaledoñskiego, przejazd w okolice Glasgow (pojezierze), nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Cardliff, kolacja, œniadanie, przejazd do Stratford (miasto Sheakspear a), zwiedzanie Oxford (miasto uniwersyteckie), kolacja, œniadanie, zwiedzanie zamku Windsor, po po³udniu przejazd do Brighton (kurort nadmorski), kolacja, œniadanie, odpoczynek nad morzem, przejazd do Dover, przeprawa promowa, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd przez Niemcy S 20 AS 12 P 2NP ANGLIA SZKOCJA 76

11 zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Hoek van Holland, przeprawa promowa do Harwich, kolacja i w okolicy Cambridge œniadanie, zwiedzanie Cambridge (miasto uniwersyteckie), przejazd do sanktuarium Maryjnego Anglii w Walsingham, kolacja i œniadanie, wizyta w Lincoln (katedra), przejazd do Yorku (katedra), zwiedzanie, przejazd do Szkocji, postój przy odkrywkach muru Hadriana, ruiny opactwa Melrose, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Edynburga: stare miasto, katedra, Królewska Mila, Zamek, przejazd w okolice Inverness, kolacja, œniadanie, przejazd wzd³u jeziora Loch Ness i Kana³u Kaledoñskiego, przejazd w okolice Glasgow (pojezierze), przeprawa promowa do Belfastu, kolacja, œniadanie, zwiedzanie stolicy: ratusz, uniwersytet, ogrody botaniczne, przejazd do Armagh (miasto biskupstwa œw. Patryka) - zwiedzanie katedry, kolacja i w okolicy Knock œniadanie, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Knock, wyprawa na górê œw. Patryka - Croagh Patrock, procesja œwiat³a, kolacja i œniadanie, przejazd pojezierzem irlandzkim petl¹ Kerry do Dublina, kolacja, spacer po dzielnicy Temple Bar, œniadanie, zwiedzanie Dublina: katedra œw. Patryka, przeprawa promowa do Walii - Holy Head, zwiedzanie wyspy Anglesey (south sack), kolacja i w regionie Snowdonii œniadanie, przejazd do Walijskiego St. David (katedra œw. Dawida - patrona Walii), krótka wizyta w Bath (³aŸnie rzymskie), kolacja, w Bristol œniadanie, w drodze do Londynu krótka wizyta w Stonehenge (bloki kamienne z epoki br¹zu), kolacja, œniadanie, ca³odniowe zwiedzanie Londynu: Tower, katedra œw. Paw³a, Westminster, Parlament, City, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych, Old Brompton Oratory, krótka wizyta w Cantebury (œw. Augustyn), katedra, przejazd do Dover, przeprawa promowa, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd S 21 AS 12 P 2NP ANGLIA SZKOCJA WALIA IRLANDIA Stonehenge 77

12 do Niemiec, zwiedzanie Berlina (autobusem), w okolicy œniadanie, wyjazd do Danii, krótki pobyt w Odense (miasto rodzinne H.C. Andersena), przejazd promem na Zelandiê, zakwaterowanie, wieczorny spacer po Kopenhadze, œniadanie, zwiedzanie stolicy Kopenhagi, przejazd do Helsingor (zamek Hamleta), przejazd promem do Helsinborg, œniadanie, przejazd do Oslo, zwiedzanie stolicy: Parlament, Pa³ac Królewski, Park Vigeland, œniadanie, wycieczka w pobliskie góry (panorama Oslofjordu, jeziora polodowcowe), skocznia Holmenkollen, w Lillehamer (wioska olimpijska) œniadanie, przejazd w kierunku Dombas na s³ynn¹ drogê Troli, przeprawa promowa Linden-Eidsdal, drog¹ Or³ów wzd³u Geirangerfiord, w okolicy Stryn œniadanie, przejazd do Utvik, wyprawa na lodowiec Jostedalsbrnen, wycieczka promem po fiordzie Sogne, przejazd do Bergen, spacer po mieœcie, œniadanie, krótkie zwiedzanie Bergen - dom Edwarda Griega (s³ynny kompozytor), przejazd wzd³u fiordu Hardenger, promem do Brimnes w kierunku Fossli - wodospad Voringsfossen (182 m), œniadanie, wycieczka do Grimstad (miejsce zwi¹zane ze s³ynnym pisarzem Ibsenem), krótkie zwiedzanie Kristiansand, przejazd promem do Danii przez cieœninê Skagerrak, œniadanie, pobyt w Arhus - skansen, przejazd do Legolandu - zwiedzanie weso³ego miasteczka (fakultatywnie), nocny przejazd w kierunku kraju S 22 NF 11 P 1NP FIORDY NORWESKIE do Niemiec, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Danii, wizyta w Odense (miasto H.C. Andersena), wieczorny spacer po Kopenhadze, œniadanie, zwiedzanie Kopenhagi, przejazd do Helsingor (zamek Hamleta), przejazd promem do Helsinborg, w Lund œniadanie, przejazd do Norwegii, zakwaterowanie w Oslo, zwiedzanie stolicy, œniadanie, wycieczka w góry (panorama Oslofjordu), skocznia w Holmenkollen, przejazd do Fossli - wodospad Voringsfossen (182 m), œniadanie, promem do Brimnes, przejazd wzd³u fiordu Hardenger do Bergen - bramy królestwa norweskiego fjordu, zwiedzanie: dom E. Griega, œniadanie, wycieczka promem po fiordzie Sogne, przejazd do Utvik, wyprawa na lodowiec Jostedalsbrnen, w okolicy Stryn Groti œniadanie, przejazd drog¹ Or³ów wzd³u Geirangerfiord, przeprawa promowa Linden-Eidsdal, przejazd s³ynn¹ drogê Troli, œniadanie, przejazd dolin¹ Romsdal do Trondheim - miasto œw. Olafa Haraldssona (patron Norwegii), katedra, œniadanie, przejazd do Mo i Rana (certyfikat ko³a polarnego), wizyta w muzeum polarnym, œniadanie, przejazd do Narviku, zwiedzanie portu: polski cmentarz, doki portowe, przejazd do Tromsö (miasto uniwersyteckie), œniadanie, przejazd do Alty (rzeÿby skalne sprzed ponad 6000 lat), przejazd na Nordkapp (przyl¹dek), panorama, videoskop, po pólnocy przejazd do Lakselv, œniadanie, ca³odniowy odpoczynek w Lakselv, œniadanie, przejazd do Rovanieni - stolicy Laponi, wizyta w wiosce œw. Miko- ³aja w Nappapiri (kr¹g polarny), œniadanie, przejazd przez Oulu, do Jyvaskyla - stolicy Pojezierza Fiñskiego, œniadanie, przejazd do Helsinek, zwiedzanie: Plac Kaupattori, katedra œw. Miko³aja, przejazd do Turku, przeprawa promowa do Sztokholmu, na promie (kabiny 4-os.) œniadanie (we w³asnym zakresie), zwiedzanie Sztokholmu: Pa³ac Królewski, Gamla Stan, przeprawa promowa do Gdañska, w kabinach 4-os. do Katowic, powrót wieczorem S 23 NN 18 P 2NP SKANDYNAWIA AŻ PO NORDKAPP Śladami św. Olafa 78

13 do Niemiec, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Danii, krótki pobyt w Odense (miasto rodzinne H.C. Andersena), przejazd promem na Zelandiê, zakwaterowanie, wieczorny spacer po Kopenhadze, œniadanie, zwiedzanie Kopenhagi, przejazd do Helsingor (zamek Hamleta), przejazd promem do Helsinborg, w Lund (stare centrum religijne Skandynawii) - katedra z XII w. œniadanie, przejazd w kierunku Norwegii, zakwaterowanie w Oslo, zwiedzanie stolicy, œniadanie, wycieczka w pobliskie góry: panorama Oslofjordu, jeziora polodowcowe: skocznia Holmenkollen, przejazd w kierunku Fossli - wodospad Voringsfossen (182 m), œniadanie, promem do Brimnes, przejazd wzd³u fiordu Hardenger do Bergen - bramy królestwa norweskiego fjordu, zwiedzanie dom E. Griega (s³ynny kompozytor), œniadanie, wycieczka promem po fiordzie Sogne, przejazd do Utvik wyprawa na lodowiec Jostedalsbrnen (1 godz.), w okolicy Stryn Groti œniadanie, przejazd drog¹ Or³ów wzd³u Geirangerfiord, przeprawa promowa Linden-Eidsdal, przejazd s³ynn¹ drogê Troli, œniadanie, przejazd dolin¹ Romsdal, Dombas do Trondheim - miasto œw. Olafa Haraldsson (patron Norwegii), zwiedzanie, katedra œw. Olafa, Nidaros, œniadanie, przejazd do Mo i Rana (certyfikat ko³a polarnego), wizyta w muzeum polarnym, widokowa trasa, przeprawa promowa na Lofoty do Svolvarer, œniadanie, zwiedzanie muzeum Lofotów, (fakultatywnie) wycieczka motorówk¹ do Trollfjordu, przejazd do Narviku przez wyspê Vesterelen, zwiedzanie Narviku: polski cmentarz, doki portowe, œniadanie, przejazd do Alty (najstarsze œlady osadnictwa w Norwegii - rzeÿby skalne sprzed ponad 6000 lat), przejazd na Nordkapp (najbardziej wysuniêty na pó³noc przyl¹dek Europy), przeprawa promowa do Honningsvag na wyspie Mageroy, panorama, po pó³nocy przejazd do Lakselv, œniadanie, ca³odniowy odpoczynek w Lakselv, œniadanie, wyjazd do Tromsö (miasteczko uniwersyteckie), zwiedzanie miasta - drewniana katedra, œniadanie, ca³odniowy przejazd krajobrazow¹ tras¹ z pó³nocy na po³udnie Norwegii przez dolinê Valdres, nocny przejazd do Lillehamer œniadanie, wypoczynek w Lillehamer - najwiêkszym mieœcie doliny (olimpiada zimowa), wycieczka do Gudbransdalen (s³yn¹ce z wyrobu sera), œniadanie, przejazd do Tonsberg (najstarsze miasto w Skandynawii) oraz do Larviku, odpoczynek nad Morzem Pó³nocnym, œniadanie, wycieczka do Grimstad (miejsce zwi¹zane ze s³ynnym pisarzem Ibsenem), krótkie zwiedzanie Kristiansand, przejazd promem do Danii przez cieœninê Skagerrak, w okolicy Hirsthals œniadanie, krótki pobyt w Arhus (skansen), przejazd do Legolandu - zwiedzanie weso³ego miasteczka, œniadanie, przejazd w kierunku Niemiec, krótki postój w Berlinie, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), powrót do Polski S 24 NN 21 P 2NP NORWEGIA DANIA AŻ PO NORDKAPP Śladami św. Olafa Trondheim św. Olaf 79

14 zbiórka przy AVE w Katowicach, transfer na lotnisko, przelot samolotem via Berlin do Los Angeles, zakwaterowanie, kolacja, œniadanie, zwiedzanie miasta: Hollywood, Sunset Boulevard, Rodeo Drive, kolacja, œniadanie, Los Angeles: zwiedzanie œwiata techniki i rozrywki Universal Studio, promenada gwiazd, muzeum Guinessa, wieczorem - Beverlly Hills, kolacja, œniadanie, przejazd wybrze em do San Diego - zwiedzanie kolonialnej starówki, wizyta w Palm Spring, kolacja i w San Diego œniadanie, przejazd do Lake Havanasu City, kolacja, œniadanie, zwiedzanie San Francisco: rybackie nabrze e, rejs na wyspê Alcatraz (wiêzienie), Rosyjskie Wzgórza, Dzielnica Chiñska, Golden Bridge, kolacja, œniadanie, przejazd malownicz¹ drog¹ wzd³u klifowego, urwistego wybrze a Pacyfiku, przelot na Hawaje (rajskie wyspy Pacyfiku), kolacja, w Honolulu œniadanie, Hawaje - Waikiki: odpoczynek nad morzem, kolacja, pokaz tañców, œniadanie, Hawaje - Waikiki: odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, przelot do Los Angeles, czas wolny, kolacja, S 25 UW 14 S BNP USA Wybrzeże Zachodnie œniadanie, wycieczka do najwiêkszego cudu natury w USA Parku Narodowego Grand Canyon (film IMAX o przyrodzie i historii kanionu), przejazd do pozbawionej ycia Doliny Œmierci, kolacja i w okolicy œniadanie, przejazd przez Bruyce Canyon (Park Narodowy) do Las Vegas (kasyna), kolacja, wieczorny spacer, œniadanie, zwiedzanie jaskiñ hazardu i uciech Las Vegas, przejazd do Sacramento (rekonstrukcja miasteczka z czasów gor¹czki z³ota ), kolacja, w San Francisco œniadanie, przejazd na lotnisko, przelot do Polski (via Berlin), powrót zbiórka przy AVE w Katowicach, transfer na lotnisko, przelot do Meksyku (via Londyn/Amsterdam), zakwaterowanie, kolacja, œniadanie, przejazd do sanktuarium Maryjnego w Guadelupe (M.B. Patronka Meksyku i Ameryki), zwiedzanie Meksyk D.F. - muzeum antropologiczne, kolacja, œniadanie, wycieczka do Teotihuacan (Piramida S³oñca i Ksiê yca), sanktuarium œw. Bartlolo Naucalpan (M.B. Pocieszenia), zwiedzanie stolicy c.d., kolacja, œniadanie, wizyta w Tepotzotlan, przejazd do Tuli - zaginionej cywilizacji Tolteków (pos¹gi atlantów), zwiedzanie Queretaro, ogrody Xochimilco, kolacja, œniadanie, przejazd do Taxco (miasto srebra): koœció³ Santa Prisca, przejazd do Acapulco (kurort), pokaz skoków do wody, kolacja, œniadanie, odpoczynek w perle Pacyfiku, rejs po zatoce, przelot do stanu Chiapaz, wyjazd do Kanionu El Sumidero, sp³yw ³odziami, kolacja, œniadanie, wizyta w indiañskiej wiosce San Juan Chamula, przejazd do San Cristobal de las Casas (targ indiañski), przejazd nad wodospady Aqua Azul, (zespó³ kaskad na rzek¹ Tulija), zwiedzanie prekolumbijskiego Palenque (ruiny miasta Majów), kolacja, œniadanie, zwiedzanie Uxmal - m.in. œwi¹tynia Wró bity, Pa³ac ó³wi, kolacja i w Meridzie œniadanie, zwiedzanie miasta Majów - Chicken Itza (œwi¹tynie, obserwatorium), przejazd do kurortu nad Morzem Karaibskim - Cuncun, kolacja i œniadanie, przejazd wybrze em, k¹piel w Cenote (jezioro wewn¹trz jaskini), kolacja, w pobli u Tulum wschód s³oñca w Tulum - mieœcie œwitu, ca³odzienny przejazd do Belize - stolicy Hondurasu oazy mennonitów, wyjazd na wyspê Caye Caulker, kolacja, œniadanie, odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, powrót do Belize, przejazd do Gwatemalii, kolacja i w Tikal - miasto Majów œniadanie, zwiedzanie kompleksu ruin Tikal, przelot do stolicy Gwatemala, przejazd nad otoczone wulkanami jezioro Atitlan, kolacja, œniadanie, zwiedzanie okolic jeziora, indiañskie wioski, targi, kolonialne koœció³ki, kolacja, œniadanie, przejazd do Antigua - starej stolicy Gwatemalii, zwiedzanie: Pa³ac Kapitañski, katedra, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Gwatemali, transfer na lotnisko, przelot do Polski (vie Amsterdam/Londyn), powrót S 26 MG 17 S BNP MEKSYK BELIZE GWATEMALA Kraina Majów i Azteków 80

œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Sejnach, powrót do Katowic

œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Sejnach, powrót do Katowic zbiórka przy AVE w Katowicach, przejazd do Czêstochowy na Jasn¹ Górê, modlitwa w sanktuarium Matki Bo ej Królowej Polski, przejazd do Wilna, zakwaterowanie, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Ostrej Bramy

Bardziej szczegółowo

Boœnia i Hercegowina. Bu³garia. Czarnogóra. Rumunia Rumunia Rumunia. S³owacja S³owenia

Boœnia i Hercegowina. Bu³garia. Czarnogóra. Rumunia Rumunia Rumunia. S³owacja S³owenia Albania Austria - S³owacja Benelux Boœnia i Hercegowina Chorwacja Czarnogóra Czechy Czechy Czechy Czechy Francja Hiszpania - Portugalia Litwa otwa - Estonia Niemcy Niemcy Niemcy - Czechy Polska Polska

Bardziej szczegółowo

GOTOWI NA WYCIECZKE,?

GOTOWI NA WYCIECZKE,? GOTOWI NA WYCIECZKE,? ZIELONE SZKOLY i WYCIECZKI KRAJOWE WYCIECZKI ZAGRANICZNE BUXIDA RADO PODRÓ OWANIA! Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić naszą nową ofertę turystyczną skierowaną do grup

Bardziej szczegółowo

23 190-2013. 23lata. doś wiadczenia SOLTUR SOLTUR SEZON 2013 PROMOCJE ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ KARTA STAŁEGO KLIENTA KONKURS FOTOGRAFICZNY

23 190-2013. 23lata. doś wiadczenia SOLTUR SOLTUR SEZON 2013 PROMOCJE ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ KARTA STAŁEGO KLIENTA KONKURS FOTOGRAFICZNY SOLTUR SEZON 2013 PROMOCJE ZA WCZESNĄ REZERWACJĘ PROMOCJ A URODZINOWA do dni a 12. 03. 2013 do 15% p rzy wycieczkach autokarowyc h, do 400 zł od o soby przy wycieczkac h samolotowych PROMOCJ A WIOSENNA

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE CENY. Podróżuj z klasą...

KALKULACJE CENY. Podróżuj z klasą... Pierwsza część niniejszego katalogu zawiera przykładowe propozycje pielgrzymek. Każdy z załączonych programów może być dowolnie modyfikowany. Na tę okoliczność przedłożymy też własne sugestie i wykonamy

Bardziej szczegółowo

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Szanowni Pañstwo, Zgodnie z naszym mottem zrobimy wszystko,

Bardziej szczegółowo

Rozk ad jazdy autokarów

Rozk ad jazdy autokarów Rozk ad jazdy autokarów Numery tras - godziny odjazdów - dop aty MiejscowoÊç Miejsce zbiórki Trasa 1 Trasa 2 Trasa 3 Trasa 4 Trasa 5 Trasa 6 godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz.

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY PL TRAVEL

BIURO PODRÓŻY PL TRAVEL Szanowni Państwo Z przyjemnością chcielibyśmy przedstawić naszą ofertę pielgrzymek organizowanych przez biuro podróży PL TRAVEL z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 14. Mamy wieloletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela

Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela Amsterdam-Haga-AntwerpiaBrugia-Gandawa-Bruksela wycieczki ze zwiedzaniem centralnego Placu Markt, Bazyliki Przenajświętszej Krwi i Klasztoru. Przejazd do Gandawy Katedra św. Bawona, Gravensteen zamek hrabiów

Bardziej szczegółowo

Podró e-oleola Aleksandra Zieliñska ul. Mickiewicza 8/13b 10-551 Olsztyn

Podró e-oleola Aleksandra Zieliñska ul. Mickiewicza 8/13b 10-551 Olsztyn Biuro Podró e-oleola jest agentem najlepszych touroperatorów w Polsce: Itaka, Rainbow Tours, Afa Star, Exim Tours, Wezyr Holidays, BeeFree Holidays, Sun & Fun, Comfort Club, Wygoda Travel, ZNP Logostur,

Bardziej szczegółowo

CITY BREAK CITY BREAK. 4 dni. 4 dni. 4 dni. samolotem - wyloty z Wrocławia. samolotem - wyloty z Wrocławia. samolotem - wyloty z Wrocławia

CITY BREAK CITY BREAK. 4 dni. 4 dni. 4 dni. samolotem - wyloty z Wrocławia. samolotem - wyloty z Wrocławia. samolotem - wyloty z Wrocławia 4 CITY BREAK wycieczka realizowana już od 8 osób BON DIA BARCELONA! z noclegiem na Costa Brava samolotem wyloty z Wrocławia 4 wycieczka realizowana już od 8 osób MALTA La Valetta Mdina MALAGA Granada samolotem

Bardziej szczegółowo

podró e integracja szkolenia

podró e integracja szkolenia podró e integracja szkolenia Kim jesteśmy Jesteśmy zespołem ludzi którzy łączą wiedzę z doświadczeniem i pasję z przyjemnością. Naszym celem jest ciągły rozwój, a pracę trakujemy jako misję. Działamy od

Bardziej szczegółowo

Wycieczki zagraniczne w 2015 r.

Wycieczki zagraniczne w 2015 r. LITWA Wycieczki zagraniczne w 2015 r. Trasa wycieczki Termin Cena WILNO TROKI KOWNO (3 dni): zwiedzamy: Wilno - Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, Cmentarz na Rosie, Góra Trzykrzyska, Stare Miasto:

Bardziej szczegółowo

Katalog wycieczek autorskich

Katalog wycieczek autorskich 2010/2011 Katalog wycieczek autorskich Biuro Podróży EXODUS Ewa i Zbigniew Jaworscy Z i e l o n a G ó r a - r o k z a ł o ż e n i a 1 9 9 1 Od dziewiętnastu lat podróżujemy z Wami do 74 krajów świata Gdzie

Bardziej szczegółowo

Wycieczki zagraniczne wielodniowe

Wycieczki zagraniczne wielodniowe 1. Złota Praga. Wycieczka 2-dniowa Wyjazd ze szkoły 1-go dnia o godz. 4.00, przejazd do Cieszy na, przekroczenie granicy polsko-czeskiej. Przejazd autokarem do Pragi przez Ołomuniec i Brno. Przyjazd do

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne Wycieczki

Zagraniczne Wycieczki Zagraniczne Wycieczki szkolne Katalog 2014 Szanowni Państwo! Trzymacie właśnie w ręku nasz nowy katalog wycieczek zagranicznych dla dzieci i młodzieży. Sporządzając tegoroczną ofertę turystyki szkolnej

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI WCZASY BIURO PODRÓŻY

WYCIECZKI WCZASY BIURO PODRÓŻY 2012 WYCIECZKI WCZASY wycieczki autokarowe i samolotowe wczasy wypoczynek i zwiedzanie PRAGA CZESKIE ZAMKI WIEDEŃ BUDAPESZT BERLIN BAWARIA PARYŻ RZYM LONDYN AMSTERDAM BARCELONA WILNO LWÓW S. PETERSBURG

Bardziej szczegółowo

PALLOTYŃSKIE BIURO PIELGRZYMKOWO TURYSTYCZNE

PALLOTYŃSKIE BIURO PIELGRZYMKOWO TURYSTYCZNE PALLOTYŃSKIE BIURO PIELGRZYMKOWO TURYSTYCZNE PIELGRZYMKI 2015 Spis treści NOWOŚCI Alaska.................................2 Australia............................... 3 Hiszpania Północna Asturia i Galisja............

Bardziej szczegółowo

Czerwiec PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW FRANCJI 8-18.06.2015... 19 PIELGRZYMKA DO BIAŁORUSI 29.06-6.07.2015...21

Czerwiec PIELGRZYMKA DO SANKTUARIÓW FRANCJI 8-18.06.2015... 19 PIELGRZYMKA DO BIAŁORUSI 29.06-6.07.2015...21 Spis treści Kwiecień PIELGRZYMKA DO WŁOCH 11-18.04.2015... 5 PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ JORDANIA I IZRAEL 16-26.04.2015... 7 PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE Z WYPOCZYNKIEM NAD WODOSPADAMI KRAVICE I MORZEM

Bardziej szczegółowo

TURCJA - śladami św. Pawła

TURCJA - śladami św. Pawła EUROPA Biuro Podróży PANORAMA, ul. Piłsudskiego 38, 50-032 Wrocław, tel.: 71 34 34 441, www.panorama.wroclaw.pl TURCJA 10 przelot realizacja programu autokarem 11 noclegów w hotelach ***/****, pokoje 2

Bardziej szczegółowo

Katalog Pielgrzymkowy 2007

Katalog Pielgrzymkowy 2007 Katalog Pielgrzymkowy 2007 PIELGRZYMKI 2015 www.mediterraneum-pielgrzymki.pl Szanowni Pielgrzymi! Przewielebni Księża! Prezentujemy katalog pielgrzymkowy na rok 2015, w zmienionej formule bez cen. Od 1991

Bardziej szczegółowo

Wycieczki ZAGRANICA. Stolice europejskie. Wycieczki. promowe Polska i zagranica

Wycieczki ZAGRANICA. Stolice europejskie. Wycieczki. promowe Polska i zagranica Wycieczki ZAGRANICA 2015 Stolice europejskie Wycieczki promowe Polska i zagranica Bestsellery Stolice Europejskie Bestsellery Budapeszt Szentendre Praga Dzień 1. Wyjazd ok. 5.00, Stare Miasto: Obecni Dum,

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY "O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy" A. Mickiewicz. Pielgrzymki. autokarowe.

BIURO PODRÓŻY O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy A. Mickiewicz. Pielgrzymki. autokarowe. BIURO PODRÓŻY "O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy" A. Mickiewicz Pielgrzymki autokarowe i samolotowe Zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymkach łączących

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Compass Travel, Anna Kruś, ul. Kościelna 13, 60-536 Poznań, tel. +48 536 700 189 www.compasstravel.pl, biuro@compasstravel.

Biuro Podróży Compass Travel, Anna Kruś, ul. Kościelna 13, 60-536 Poznań, tel. +48 536 700 189 www.compasstravel.pl, biuro@compasstravel. WYCIECZKI SZKOLNE 2015/2016 Biuro Próży Compass Travel, Anna Kruś, ul. Kościelna 13, 60-536 Poznań, tel. +48 536 700 189 www.compasstravel.pl, biuro@compasstravel.pl O Compass Travel Zapraszamy serdecznie

Bardziej szczegółowo

facebook.com/wakacjekonsorcjum

facebook.com/wakacjekonsorcjum Biura agencyjne: Poznań Abakus Travel Plewiska, ul. Grunwaldzka 515 a/2, tel. 61 6390125 Amico Tour, ul. Wilczak 12g, tel. 61 823 84 91 AP Travel, ul. Chojnicka (Galeria Kiekrz), tel. 61 842 51 46 ARC

Bardziej szczegółowo

Wiosna i Lato 2012 Wielkanoc Długi weekend majowy 2012

Wiosna i Lato 2012 Wielkanoc Długi weekend majowy 2012 Wiosna i Lato 2012 Wielkanoc Długi weekend majowy 2012 Szanowni Państwo! Zbliża się dwudziesty pierwszy sezon naszej działalności na rynku turystycznym. Tradycyjnie prezentujemy katalog wiosenno-letni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wakacje 2015

Spis treści. Wakacje 2015 Wakacje 2015 2 Wakacje 2015 Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 WYCIECZKI Odkryjmy Izrael Herbatka u Berbera

Bardziej szczegółowo

Biura agencyjne: Poznań Bydgoszcz Głogów Gniezno Gorzów Wlkp Grodzisk Wlkp. Jarocin Kalisz Konin Koszalin Leszno Mogilno Mosina Nowy Tomyśl

Biura agencyjne: Poznań Bydgoszcz Głogów Gniezno Gorzów Wlkp Grodzisk Wlkp. Jarocin Kalisz Konin Koszalin Leszno Mogilno Mosina Nowy Tomyśl Biura agencyjne: Poznań ABC Świat Podróży wszystkie oddziały: ul.garbary 54, ul. Bukowska 156, ul. Górecka 30, ul. Marcelińska 23 Amico Tour ul. Wilczak 12g, tel. 61 823 84 91 AP Travel ul. Szwedzka 6

Bardziej szczegółowo

Włochy, Słowenia, Chorwacja, Grecja

Włochy, Słowenia, Chorwacja, Grecja 26 Włochy, Słowenia, Chorwacja, Grecja FRANCJA Turyn Wenecja Milan Florencja Livorno Słowenia Chorwacja Bośnia KORSYKA Rzym Neapol Sardynia Sycylia Program jest ramowy, kolejność odwiedzanych miejsc może

Bardziej szczegółowo

KREATYWNE WYCIECZKI SZKOLNE

KREATYWNE WYCIECZKI SZKOLNE 20 LAT RAZEM KREATYWNE WYCIECZKI SZKOLNE wycieczki które uczą świetna zabawa :) najlepsze wspomnienia www.ckit-galaktyka.pl SPIS TREŚCI Wycieczki po Łodzi...3 Wycieczki po regionie łódzkim...4 Wycieczki

Bardziej szczegółowo