ROSJA Śladami najpiękniejszych Ikon Moskwa Sankt Petersburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROSJA Śladami najpiękniejszych Ikon Moskwa Sankt Petersburg"

Transkrypt

1 do portu lotniczego w Warszawie, przelot samolotem do Moskwy, zakwaterowanie, kolacja, œniadanie, zwiedzanie stolicy Rosji: Kreml z soborem Zaœniêcia Matki Bo- ej, Plac Czerwony, Sobór Kazañski, Muzeum Staroruskiej Kultury i Sztuki Rublowa w klasztorze Andronikowskim, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Moskwy: Tretiakowska Galeria (ikona Trójcy œw. Rublowa), czas wolny na Arbacie, Katedra Smolenski, kolacja, wieczór muzyki rosyjskiej, œniadanie, przejazd do W³odzimierza (miasto - muzeum), zwiedzanie: Sobór œw. Dymitra i Sobór Zaœniêcia Matki Bo ej (fresk S¹d ostateczny Rublowa), nawiedzenie Cerkwii M.B. Przewodniczki w Bogolubowie nad Nerl¹, kolacja i w Suzdal œniadanie, zwiedzanie Suzdal: Kreml, Cerkiew Narodzenia M.B., muzeum budownictwa, przejazd Trojce-Siergiejew Posad (Zagorsk), kolacja, œniadanie, zwiedzanie katedry Przemienienia Pañskiego, zwiedzanie czterech klasztorów - awra, przejazd do Moskwy, kolacja, nocny przejazd poci¹giem (wagon sypialny) do Sankt Petersburga œniadanie, zwiedzanie Sankt Petersburga: Prospekt Newski, Plac Pa³acowy, most Miko³aja, wybrze e Angielskie, okrêt Aurora, kolacja, œniadanie, zwiedzanie: Twierdza Pietropaw³owska z Soborem, Pa³ac Zimowy ze zbiorami Ermita u, Sobór Izaaka, Pa³ac Smolny (fakultatywnie), rejs statkiem po nabrze u Newy, kolacja, œniadanie, przejazd do Carskiego Sio- ³a (Pa³ac Cesarski Katarzyny II), przelot samolotem do Warszawy, transfer do Katowic S 01 RO 09 S BNP ROSJA Śladami najpiękniejszych Ikon Moskwa Sankt Petersburg do portu lotniczego w Warszawie, przelot samolotem do Moskwy, zakwaterowanie, kolacja, œniadanie, zwiedzanie stolicy Rosji: Kreml z soborem Zaœniêcia Matki Bo- ej, Plac Czerwony, Sobór Kazañski, Muzeum Staroruskiej Kultury i Sztukim Rublowa w klasztorze Andronikowskim, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Moskwy: Tretiakowska Galeria (ikona Trójcy œw. Rublowa), czas wolny na Arbacie, katedra Smolenskij, koœció³ katolicki na ubiance, kolacja, wieczór muzyki rosyjskiej, œniadanie, przejazd do W³odzimierza (miasto - muzeum), zwiedzanie: Sobór œw. Dymitra i Sobór Zaœniêcia Matki Bo ej (fresk S¹d ostateczny Rublowa), nawiedzenie Cerkwii M.B. Przewodniczki w Bogolubowie nad Nerl¹, kolacja i w Suzdal œniadanie, zwiedzanie Suzdal: Kreml, Cerkiew Narodzenia M.B., muzeum budownictwa, przejazd do Kostromy, kolacja, œniadanie, zwiedzanie patjewskiego klasztoru Kostromia, przejazd do Jaros³awia (miasto nad Wo³g¹), spacer po mieœcie, kolacja, œniadanie, nawiedzenie klasztoru To³gowskiego, promenada nadwo³ añska, zwiedzanie Rostowa Wielkiego (Kreml, muzeum ikon), kolacja i w Pereslawl - Zalesski œniadanie, zwiedzanie katedry Przemienienia Pañskiego, zwiedzanie czterech klasztorów - awra w Trojce-Siergiejew Posad (Zagorsk), kolacja i w Moskwie œniadanie, przejazd na lotnisko, przelot samolotem do Warszawy, transfer do Katowic S 02 RO 10 S BNP ROSJA Śladami najpiękniejszych Ikon Moskwa Złoty Pierścień Trojka Siergiejew Posad 67

2 zbiórka przy AVE w Katowicach, transfer na lotnisko, przelot do Sofii - stolicy Bu³garii, zakwaterowanie, spacer po centrum miasta: rotunda cerkwii œw. Gregorija, wczesnobizantyjska cerkiew, koœció³ œw. Zofii, Sobór Aleksandra Newskiego, kolacja, œniadanie, wyjazd do Ri³y: najwiêkszy bu³garski klasztor (za³o ony przez pustelnika Iwana Rilskiego): cerkiew Œwiêtej Bogurodzicy - zwiedzanie, odpoczynek w górach, powrót do Sofii, kolacja, œniadanie, przejazd do Baækovo (bizantyjski klasztor Wniebowziêcia NMP za³o ony przez gruziñskiego mnicha Grigirija Bukuriani), krótki pobyt w Nareczen nad rzek¹ Czepe³arskiej i Czudnite Mostowe (unikatowe twory skalne), kolacja i w Plovidiv œniadanie, postój w Sliven (b³êkitne kamienie), przejazd nad Morze Czarne do Nesebyru (miasto - muzeum pod egid¹ UNESCO), kolacja i w Z³otych Piaskach œniadanie, fakultatywnie wycieczka do klasztoru A³ad a i katakumb klasztoru Skalnego (trzy kondygnacje) lub wypoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, fakultatywnie: zwiedzanie Warny i Pobite Kamoni k/warny (œlady z okresu paleolitu) lub odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Pliski (pierwsza Bu³garska stolica), rezerwat historyczno-archeologiczny (ruiny twierdzy) Madary, wizyta w Wielkim Tyrnowie, kolacja, œniadanie, przejazd do Drjanowa (Cerkiew œw. Micha³a Archanio³a), klasztor Szipczeñski pod szczytem Szipka, przejazd przez Karlowo (dolin¹ ró ), zwiedzanie wioski Kopriwsztica (serce Œredniogóry), kolacja i w Sofii œniadanie, wycieczka na górê Witosza (kolejka linowa), transfer na lotnisko, przelot do Polski, transfer do Katowic S 03 BŁ 09 S BNP BUŁGARIA Szlakiem klasztorów prawosławnych zbiórka przy AVE w Katowicach, transfer na lotnisko, przelot do Warny, kolacja i w Z³otych Piaskach œniadanie, fakultatywnie: wycieczka do klasztoru A³ad a i katakumb klasztoru Skalnego lub wypoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, przejazd wybrze em Morza Czarnego do Mo³dawii, odpoczynek w Konstancja (kurort), kolacja i w Jasi (stara stolica regionu) œniadanie, zwiedzanie Jasi - stolicy Biskupstwa Katolickiego i Patriarchatu Prawos³awnego: cerkwie Golia, Cetutuia, przejazd do Tirgu Neamt - zwiedzanie klasztoru, przejazd do Bukowiny, zwiedzanie klasztoru Humor (24 freski chwa³y Maryi Dziewicy), kolacja i w Ciamplung œniadanie, zwiedzanie s³ynnych klasztorów mo³dawskich: Voronet (freski S¹du Ostatecznego), Putna (grób Stefana Wielkiego), Cacica, Sucevita ( eñski), przejazd do Marginea (wioska ceramiki), kolacja i w Ciamplung œniadanie, wyjazd w kierunku Miercurea Ciuc - nawiedzenie katolickiego sanktuarium Maryjnego, przejazd do Braszowa - zwiedzanie, kolacja, wieczór folklorystyczny, œniadanie, zwiedzanie Sinaja (per³a Karpat): klasztor, zamek Pelles, przejazd do Bukaresztu - stolicy Rumunii (miasto ogrodów), spacer po mieœcie, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Pa³acu Ludu (Ceausescu), przejazd do Bu³garii przez do Wielkie Tyrnowo, kolacja, œniadanie, przejazd do Drjanowa (Cerkiew œw. Micha³a Archanio³a), klasztor Szipczeñski pod szczytem Szipka, zwiedzanie wioski Kopriwsztica (serce Œredniogóry), kolacja i w Sofii œniadanie, wyjazd do Ri³y: najwiêkszy bu³garski klasztor (za³o ony przez pustelnika Iwana Rilskiego): cerkiew Œwiêtej Bogurodzicy, odpoczynek w górach, kolacja, w Sofii œniadanie, wycieczka na Witoszê (kolejka linowa), spacer po stolicy: rotunda cerkwii œw. Gregorija, koœció³ œw. Zofii, Sobór Aleksandra Newskiego, kolacja, œniadanie, przejazd do Bacækovo (bizantyjski Klasztor Wniebowziêcia NMP za³o ony przez gruziñskiego mnicha Grigirija Bukuriani), krótki pobyt w Nareczen nad rzek¹ Czepe³arskiej i Czudnite Mostowe (unikatowe twory skalne), kolacja i w Plovidiv œniadanie, postój w Sliven (b³êkitne kamienie), przejazd nad Morze Czarne do Nesebyru (miasto - muzeum pod egid¹ UNESCO), kolacja i w Warnie œniadanie, przelot z Warny do Katowic, transfer do Katowic S 04 RB 14 S BNP RUMUNIA BUŁGARIA Szlakiem klasztorów prawosławnych 68

3 zbiórka przy AVE w Katowicach, po mszy œw. przejazd w kierunku Wêgier, krótki postój w Budapeszcie, kolacja i w Szegedzie œniadanie, przejazd do Rumunii, nawiedzenie sanktuarium w Lipowej - klasztor œw. Miko³aja (cudowna Ikona M.B.), przejazd do Cluj Napoca - stolicy Siedmiogrodu, zwiedzanie: katedra katolicka - msza œw., katedra prawos³awna, kolacja, œniadanie, przejazd do regionu Maramures (drewniana architektura) przez Baia Mare, Sighetu, prze³êcz Przys³up (drewniane domy i cerkwie) do Mo³dawii, kolacja i w Cimpolung œniadanie, ca³odniowe zwiedzanie s³ynnych klasztorów mo³dawskich: Voronet (freski S¹du Ostatecznego), Putna (grób Stefana Wielkiego), Cacica, Sucevita ( eñski), przejazd do Marginea (wioska ceramiki), kolacja i w Ciamplung œniadanie, Bukowina - zwiedzanie klasztoru Humor (24 freski chwa³y Maryi Dziewicy), przejazd do historycznego Tirgu Neamt - zwiedzanie klasztoru Neamt, za³o onego przez Stefana Wielkiego, kolacja i w Jasi (starej stolicy regionu) œniadanie, zwiedzanie Jasi - stolicy Biskupstwa Katolickiego i Patriarchatu Prawos³awnego: cerkwie Golia i Cetutuia, kolacja i w Miercurea Ciuc œniadanie, nawiedzenie katolickiego sanktuarium Maryjnego w Miercurea Ciuc - msza œw., przejazd do Braszowa - zwiedzanie, kolacja, wieczór folklorystyczny, œniadanie, zwiedzanie Sinaja - per³a Karpat: klasztor, zamek Pelles Karola I, przejazd do Bukaresztu - stolicy Rumunii (miasto ogrodów), spacer po mieœcie, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Pa³acu Ludu (Ceausescu), przejazd do klasztoru Snagov, kolacja i œniadanie, przejazd przez Orsova (zatopione miasto) do Timisoary (stolica Transylwanii), kolacja i w Szegedzie œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Macieja, w drodze do kraju krótki postój w Budapeszcie, powrót do Katowic S 05 RU 11 A BNP RUMUNIA Szlakiem klasztorów prawosławnych zbiórka przy AVE w Katowicach, po mszy œw. przejazd w kierunku W³och, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd WIELKI CZWARTEK przeprawa promowa z Savony do Bastii na Korsyce, œniadanie (we w³asnym zakresie), zwiedzanie Bastii: Pa³ac Gubernatorów, barokowe kaplice i koœcio³y, przejazd do Bonifaccio, œredniowieczne miasto zawieszone na wapiennych urwiskach. Rejs statkiem do groty œw. Antoniego, zakwaterownie w Sartene (zachodni brzeg wyspy), kolacja, udzia³ w ceremoniach, WIELKI PI TEK œniadanie, zwiedzanie œredniowiecznego Sartene, udzia³ w wielkopi¹tkowym misterium i procesji Catenacciu, kolacja i w Sartene WIELKA SOBOTA œniadanie, wyjazd do Ajaccio (stolica Korsyki), zwiedzanie miejsc zwi¹zanych z Napoleonem Bonaparte, wycieczka na Krwawe Wyspy, udzia³ w uroczystoœciach Wielkiej Soboty w miejscowej katedrze, kolacja, WIELKANOC œniadanie, wyjazd do Cargese - miejsca, gdzie wspólnota katolicka i prawos³awna wspólnie celebruje uroczystoœci Niedzieli Wielkanocnej, œwi¹teczny obiad, kolacja, PONIEDZIA EK œniadanie, wyjazd do zatoki Porto, przejazd poœród unikatowych form skalnych Calanche de Piana, rejs statkiem ze szklanym dnem do Rezerwatu Morskiego Scandola (lista dziedzictwa natury UNESCO), przejazd przez prze³om rzeki Spelounca, sosnowe lasy Aitone, okolice Monte Cinto (2710 m n.p.m.), wypoczynek nad dolin¹ rzeki Golo - w¹wóz Schodów Królowej Niebios (wg tradycji Archanio³ Micha³ walczy³ z szatanem), msza œw. polowa, zaokrêtowanie na promie, przeprawa promowa noc¹, kolacja, w kabinach 4-os. przyjazd do Savony, msza œw., ca³odniowy przejazd w kierunku kraju, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd powrót rano do Katowic S 06 KR 08 P 2NP KORSYKA Triduum Paschalne Wielkanoc 69

4 zbiórka przy AVE w Katowicach, po mszy œw. przejazd w kierunku W³och, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Livorno, przeprawa promowa do Bastii na Korsyce, zakwaterowanie, msza œw. w koœciele œw. Miko- ³aja, kolacja, wieczorny spacer po mieœcie, œniadanie, zwiedzanie Bastii: Pa³ac Gubernatorów, barokowe kaplice i koœcio³y, wyjazd do Calvi i Cargese - wspólnota katolicka i prawos³awna, msza œw., odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, wyjazd do zatoki Porto, przejazd poœród unikatowych form skalnych Calanche de Piana, rejs statkiem ze szklanym dnem do Rezerwatu Morskiego Scandola (lista dziedzictwa natury UNESCO), przejazd przez prze- ³om rzeka Spelounca, sosnowe lasy Aitone, okolice Monte Cinto (2710 m n.p.m.), wypoczynek nad dolin¹ rzeki Golo - w¹wóz Schodów Królowej Niebios (wg tradycji Archanio³ Micha³ walczy³ z szatanem), msza œw. polowa, kolacja, w Ajaccio œniadanie, zwiedzanie Ajaccio (stolica Korsyki) - miejsca zwi¹zane z Napoleonem Bonaparte, wycieczka na Krwawe Wyspy, msza œw., katedrze, kolacja, œniadanie, msza œw., odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, przejazd do Bonifaccio (œredniowieczne miasto zawieszone na wapiennych urwiskach), rejs statkiem do groty œw. Antoniego, zwiedzanie œredniowiecznego Sartene - msza œw., kolacja, œniadanie, przeprawa promowa na Sardyniê, przejazd do stolicy Sassari (katedra, uniwersytet) oraz Saccargia (sanktuarium œw. Trójcy) - msza œw., zwiedzanie Alghero (miasto kataloñskie) i przyl¹dek Caccia z grot¹ Neptuna, kolacja i w okolicy Porto Torres œniadanie, msza œw., odpoczynek nad morzem, przeprawa na Korsykê, przejazd do Bastii, przeprawa promowa do Livorno, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd w kierunku Austrii œniadanie (we w³asnym zakresie), ca³odniowy przejazd w kierunku kraju, msza œw. w O³omuñcu (sanktuarium Maryjne), powrót do Katowic S 07 KS 10 P 2NP KORSYKA SARDYNIA w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Monachium, zwiedzanie: koœció³ œw. Micha³a, Residenz (pa³ac rodu Wittelbachów), Marienplatz, kolacja i w Kempten œniadanie, wycieczka nad jez. Bodeñskie, zwiedzanie starej œredniowiecznej osady Meersburg, przeprawa promowa na wyspê kwiatów Mainau i Lindau (wyspa z s³ynnym Lwem - symbolem Bawarii), kolacja i w Kempten œniadanie, przejazd do Schwangau, zwiedzanie najs³ynniejszego zamku Króla Ludwika II w Neuschwanstein, wizyta w zamku Hohenschwangau, kolacja i w Kempten œniadanie, zwiedzanie zamku w Linderhof (grota Wenus) - spacer po ogrodach, przejazd nad jez. Chiemsee, kolacja i œniadanie, rejs statkiem na wyspê Herreninsel - zamek, w okolicach Salzburga, kolacja (grill), œniadanie, zwiedzanie Salzburga - miasta W.A. Mozarta - zwiedzanie, odpoczynek nad jez. Mondsee, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do kraju Bawaria S 08 NB 08 A 2NP ZAMKI BAWARSKIE 70

5 w kierunku Czech, spacer po stolicy Czech - Pradze: rynek staromiejski, plac œw. Wac³awa, kolacja i przy granicy Austrii œniadanie, przejazd przez Niemcy do Reims - stolicy Szampanii, w drodze postój w Verdun (pole bitwy z I wojny œwiatowej), kolacja i œniadanie, spacer po mieœcie: gotycka katedra, degustacja szampanów, przejazd przez Nancy do Strassbourga: zwiedzanie miasta: Rada Europy, Katedra NMP, dzielnica Petit France, kolacja i œniadanie, wycieczka do pó³nocnej Alzacji: Marmoutier (opactwo benedyktyñskie), Saverne (Pa³ac Biskupi), ogrody botaniczne, wizyta w typowej wsi Obernai, kolacja i w Strassbourgu œniadanie, wycieczki szlakiem win Alzackich - malownicza trasa otoczona winnicami i skalistymi ³añcuchami Wogezów, wizyta w Selestat, Hochkönigsburg, Ribeauville, Kaysersberg, kolacja i w Colmar œniadanie, zwiedzanie œredniowiecznych ruin miasta, Petit Venice, przejazd do Guebwiller (katedra NMP), Murbach (opactwo benedyktyñskie), Pasmo Grand Ballon, kolacja i w Colmar œniadanie, zwiedzanie szwajcarskiej Bazylei (katedra Münster, ratusz) i niemieckiego Freiburga (katedra gotycka), kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd S 09 FA 08 A 1NP ALZACJA SZAMPANIA Regiony Francji Strassbourg w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Francji, wizyta w Reims (gotycka katedra), zwiedzanie katedry Notre Dame w Amiens, kolacja, œniadanie, przejazd do Dieppe, malownicz¹ trasa klifowym wybrze em (Étretat (alabastrowe) Pont Toncaville do Honfleur: bulvar Karola V, starówka, port, przejazd do Rouen - stolicy Normandii, zwiedzanie: siedziba Ksi¹ ¹t Normandii, koœció³ œw. Joanny d Arc, katedra Notre Dame, Place du Marche, kolacja, w Lisieux œniadanie, zwiedzanie Lisieux (œw. Teresa od Dzieci¹tka Jezus), bazylika œw. Teresy, nawiedzanie miejsc zwi¹zanych ze œwiêt¹: dom rodzinny, Karmel, katedra, odpoczynek w Deauville, kolacja i œniadanie, przejazd na Mont St. Michel (opactwo - twierdza na skalistej wyspie), przejazd do St. Malo (miasto korsarzy), kolacja, spacer po w¹skich ulicach starego miasta i œniadanie, przejazd do Dinnan promenada Duchesse Anne, Ogrody Angielskie, fortyfikacje obronne miasta, przejazd przez St. Brieuc, (fakultatywnie): przeprawa promowa na wyspê Ile de Brehat, przejazd na Cité de Granit Rose (wybrze e ró owego granitu), kolacja, w okolicy œniadanie, szlakiem bretoñskich kalwarii: zwiedzanie parafialnych zespo³ów koœcielno-cmentarnych: Marloix, St. Thigonnec (dzielnica koœcielna), Guimiliau (kalwaria z XVII w.) oraz Roscof - kolacja, w okolicy œniadanie, szlakiem Finistere (koniec œwiata), przejazd na pó³wysep Crozon, piesza wêdrówka na Point de Penhir (kamienne krêgi menhirów), Tas de Pois, pó³wysep Cornouaille, wizyta w Locronan (najs³ynniejsze miejsce pielgrzymkowe w Bretanii - koœció³ œw. Ronana), piesza wêdrówka na Point du Raz (skalne urwiska), kolacja i w Quimper œniadanie, szlakiem kultury megalitycznej: Ste. Anne d Auray (bazylika), pó³wysep Quiberon - Cité Sauvage (dzikie wybrze e), Carnac (ponad 2000 menhirów), kolacja i w okolicy Nantes œniadanie, zwiedzanie: zamek ksi¹ ¹t, Plac Królewski, katedra, przejazd tras¹ wzd³u rzeki Loary, sanktuarium Maryjne w Pointman, kolacja i w Pary u œniadanie, kaplica Cudownego Medalika na rue de Bac, zwiedzanie Cité i wyspy St. Luis, dzielnica aciñska, wie a Eiffla, kolacja, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd S 10 FN 12 A 2NP NORMANDIA BRETONIA Regiony Francji 71

6 w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), ca³odniowy przejazd do Szwajcarii, zwiedzanie Genewy: siedziba ONZ, Katedra œw. Piotra, Mur Reformatorów, rejs statkiem po jeziorze Genewskim, kolacja, w Annecy œniadanie, spacer po starym mieœcie œladami œw. Franciszka Salezego, przejazd do Orange, zwiedzanie: ruiny zamku, rzymski teatr, ³uk trimfalny, kolacja i w Avignon œniadanie, zwiedzanie Avignon: mury obronne, most St. Benezet, katedra Notre Dame, Pa³ac Papie y, ogrody papieskie, wycieczka na Pont du Gard (rzymski akwedukt), kolacja i œniadanie, wycieczki po Prowansji: zwiedzanie Arles: ruiny rzymskie, Les Baux - pola lawendowe, kolacja i w Avignon œniadanie, przejazd do Aix en Provance - stara stolica Prowansji, zwiedzanie Marsylii: sanktuarium Maryjne (M.B. Czuwaj¹ca), dzielnica portowa, krótka wizyta w Saint Tropez, kolacja i w okolicy Antibes œniadanie, ca³odniowy odpoczynek nad morzem (Lazurowe wybrze e), kolacja i œniadanie, wycieczka do Frejus (Cité Episcopale), Cannes (Promenada Croisette, Palais des Festivales) oraz Nicea (Promenada angielska), w drodze powrotnej wizyta w Grasse (fabryki perfum), kolacja i œniadanie, krótki postój w Ezé Villages, zwiedzanie Ksiêstwa Monaco: wzgórze zamkowe, kasyno, port, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd przez W³ochy œniadanie (we w³asnym zakresie), spacer po Wenecji, przejazd do Czech, kolacja i w okolicy Mikulova (przy granicy) œniadanie, zwiedzanie Brna - stolicy Moraw, przejazd do kraju, powrót do Katowic S 11 FP 11 A 2NP LAZUROWE WYBRZEŻE PROWANSJA Regiony Francji w kierunku Czech, krótka wizyta w stolicy - Pradze: rynek staromiejski, plac œw. Wac³awa, kolacja i przy granicy œniadanie, przejazd przez Niemcy do Strassbourga - siedziby Rady Europy, zwiedzanie, msza œw. w katedrze, dzielnica Petit France, kolacja, œniadanie, przejazd do Dijon - stolicy Burgundii, zwiedzanie: Pa³ac Ksi¹ ¹t burgundzkich, katedra - msza œw., zwiedzanie okolic - Beaune, degustacja win, kolacja, œniadanie, krótka wizyta w Tournus (romañskie opactwo), przejazd do Ars (miasto œw. Jana Maria Vianey), msza œw. w koœciele parafialnym, degustacja win i serów regionu, przejazd na kolacjê i do Paray le Monial (sanktuarium NSPJ) œniadanie, zwiedzanie Cluny (ruiny opactwa benedyktyñskiego), modlitwa we wspólnocie ekumenicznej Braci z Taizé, msza œw. w kaplicy, obiad (w warunkach wspólnoty), poznanie istoty wspólnoty, romañskie koœcio³y w okolicy: Cormatin, kolacja i w Paray le Monial œniadanie, msza œw. w kaplicy Objawieñ (œw. Ma³gorzata), zwiedzanie romañskiej bazyliki, przejazd wzd³u rzeki Loary do Nevers, nawiedzenie klasztoru œw. Girlalda (nienaruszone cia³o œw. Bernadety), kolacja, œniadanie, przejazd do Vezeley (bazylika œw. Magdaleny) i Avallon, przejazd do Auxerre - katedra œw. Stefana, przejazd do Troyez, kolacja burgundzka, nocny przejazd do kraju Romański kościół św. Jakuba S 12 FB 08 A 1NP BURGUNDIA Region Francji 72

7 zbiórka przy AVE w Katowicach, po mszy œw. przejazd w kierunku Czech i Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd WIELKI CZWARTEK œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Taizé, przejêcie: przydzia³ grupy*, zakwaterowanie, kolacja, modlitwa wieczorna - ceremonie wielkoczwartkowe, WIELKI PI TEK modlitwa poranna, œniadanie, wprowadzenie biblijne prowadzone przez Braci, modlitwa po³udniowa, obiad, nauka œpiewów z Taizé, spotkanie w ma³ych grupach dzielenia, podwieczorek, kolacja, modlitwa wieczorna - adoracja Krzy a Œwiêtego, WIELKA SOBOTA modlitwa poranna, œniadanie, wprowadzenie biblijne prowadzone przez Braci, modlitwa po³udniowa, obiad, nauka œpiewów z Taizé, spotkanie w ma³ych grupach dzielenia, podwieczorek, kolacja, modlitwa wieczorna - REZUREKCJA, NIEDZIELA WIELKANOCNA œniadanie, Uroczysta msza œw. Wielkanocna - Dzieñ Zmartwychstania Pañskiego, obiad, czas wolny - przejazd do Paray le Monial (sanktuarium NSPJ) i Cluny (ruiny opactwa benedyktyñskiego), kolacja, modlitwa wieczorna, Taizé PONIEDZIA EK WIELKANOCNY modlitwa poranna, œniadanie, wprowadzenie biblijne prowadzone przez Braci, modlitwa po³udniowa, obiad, wyjazd z Taizé w kierunku Strassbourga, spacer po starym mieœcie, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Polski wioska burgundzka, gdzie yje od przesz³o 50 lat ekumeniczna wspólnota braci za³o ona przez opata Rogera Schuza. * mo na wybraæ: grupê dzielenia - poznawania Ÿróde³ wiary, grupê pracy - rekolekcje + pomoc, grupê biblijn¹ - pog³ebienia wiary, grupê ciszy - dla osób potrzebuj¹cych pokoju serca S 13 FT 07 A 2NP TAIZÉ Triduum Paschalne Wielkanoc w kierunku Pragi, zwiedzanie: plac œw. Wac³awa, stare miasto, ratusz, most Karola, kolacja i przy granicy niemieckiej œniadanie, ca³odniowy przejazd przez Niemcy, przejazd do Reims (katedra z XII w.) - stolica Szampanii, zwiedzanie miasta, kolacja i œniadanie, przejazd szlakiem gotyckich katedr: Amiens, Rouen, Pary, kolacja, rejs statkiem po Sekwanie, œniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem Pary a: dzielnica ³aciñska, wyspa œw. Ludwika (polonica) i Cité: katedra Notre Dame, Centrum Pompidou, wzgórze Montmartre: Plac Pigalle, bazylika Sacre Coeur, wie a Eiffla, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Wersalu (Pa³ac Ludwika XIV), przejazd do Chartres (katedra z XII w.), krótka wizyta w Orleans (miasto œw. Joanny d Arc), kolacja i w Tours (miasto œw. Marcina) œniadanie, zamki nad rzek¹ Loar¹: Chambord, Amboise, przejazd do Strassbourga, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Strassbourga: Rada Europy, katedra NMP, dzielnica Petit France, wyjazd do Freiburga (katedra) - zwiedzanie, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd Katedra Notre Dame Paryż S 14 FG 08 A 1NP KATEDRY GOTYCKIE 73

8 zbiórka przy AVE w Katowicach, po mszy œw. wyjazd w kierunku Niemiec, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), krótka wizyta w Ars (œw. Jan Maria Vianey), msza œw. w koœciele parafialnym, kolacja i w Lyonie msza œw. w kaplicy, œniadanie, przejazd w kierunku Hiszpanii, kolacja i w Barcelonie œniadanie, przejazd do opactwa benedyktyñskiego w Montserrat (M.B. patronka Katalonii), msza œw. w bazylice, zwiedzanie Barcelony: obiekty olimpijskie, dzielnica gotycka, wzgórze Montjuic, kolacja, œniadanie, msza œw. w katedrze w Eulalii, spacer po gotyckiej dzielnicy miasta, przejazd w kierunku Andaluzji, kolacja, w okolicy San Fernando œniadanie, przeprawa promowa na Ceutê (fakultatywnie) i na Gibraltar (skalny cypel Wielkiej Brytanii), wjazd prywatnymi taksówkami na ska³kê (fakultatywnie), kolacja, WIELKI CZWARTEK œniadanie, przejazd do Sewilli, procesja, zwiedzanie miasta, przejazd do sanktuarium Maryjnego Nostra Senyora del Roccio (M.B. Pokryta Ros¹), ceremonie wielkoczwartkowe, kolacja, WIELKI PI TEK œniadanie, zwiedzanie Kordowy: meczet Omajadów, dzielnica ydowska, Alkazar, kolacja w hotelu, przejazd do Sewilli na procesje wielkopi¹tkowe o pó³nocy, WIELKA SOBOTA œniadanie, wizyta w Monasteiro La Rabida, rejs statkiem po rz. Gwadalkiwir w Sewilli, przejazd w okolice Malagi, zakwaterowanie, kolacja, rezurekcja w Maladze, WIELKANOC œniadanie, zwiedzanie Malagi - msza œw., odpoczynek nad morzem, degustacja win, zwiedzanie Rondy (miasto rzymskie), kolacja, WIELKANOC œniadanie, przejazd do Granady, zwiedzanie: Alhambra (kompleks ogrodowo-pa³acowy), katedra (groby królewskie) - msza œw., kolacja, wieczór z muzyk¹ flamenco, œniadanie, przejazd w kierunku Walencji, msza œw. w sanktuarium Maryjnym El Puig, kolacja, w okolicy œniadanie, ca³odniowy przejazd przez Francjê, msza œw. w katedrze Notre Dame w Avignon (miasto papieskie), spacer po mieœcie, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd przez Niemcy, msza œw. w katedrze we Freiburgu, kolacja, przy granicy œniadanie, msza œw. na Svatej Horze w sanktuarium M.B. Nieustaj¹cej Pomocy, przejazd S 15 HA 15 A 2NP ANDALUZJA Semana Santa (Wielki Tydzień) w kierunku Czech, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Strassbourga, zwiedzanie: katedra, dzielnica Petit France, kolacja, œniadanie, ca³odniowy przejazd do Hiszpanii, kolacja i w Barcelonie œniadanie, zwiedzanie gotyckiej starówki, obiekty olimpijskie, wzgórze Montjuic, przejazd do opactwa benedyktyñskiego w Montserrat (M.B. Patronka Katalonii), kolacja, œniadanie, wizyta w bazylice Nostra Senyora del Pilar w Zaragosie (sanktuarium Maryjne), przejazd do Madrytu, kolacja, spacer po mieœcie: Plaza Mayor, œniadanie, przejazd po stolicy, nawiedzenie katedry M.B. Almudena, przejazd do Toledo, zwiedzanie œredniowiecznego grodu: katedra, dom El Greco, kolacja i w Kordowie œniadanie, zwiedzanie: Meczet Mezquita, dzienica ydowska, przejazd do Sewilli, nawiedzenie, sanktuarium M.B. Macarena, zwiedzanie: katedra, Park Marii Luizy, kolacja i w La Linea œniadanie, zwiedzanie Gibraltaru: objazd taksówkami na ska³kê Gibraltarsk¹, przeprawa promowa do Tangeru, przejazd do Fez, kolacja, œniadanie, zwiedzanie miasta medycyny: meczet Karaouyine, uniwersytet, stare miasto, przejazd do Marakeshu, kolacja, œniadanie, zwiedzanie: grobowce Saadiens, Ogrody Agdal i Menera, Jama- Lefna Aquare, przejazd do Casablanki, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Casablanki i Rabat (dzielnica królewska), kolacja, œniadanie, przejazd do Tangeru, przeprawa promowa do Algeciras, odpoczynek nad morzem, kolacja i w Torremolinos œniadanie, pla owanie, przejazd do Granady, zwiedzanie kompleksu pa³acowo-ogrodowego Alhambry, kolacja, wieczór muzyki flamenco, œniadanie, zwiedzanie katedry (grobowce królów Hiszpanii), przejazd w okolice Walencji, sanktuarium El Puig, kolacja, œniadanie, przejazd do Avignon (miasto papieskie), spacer po œredniowiecznym grodzie, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Ksiêstwa Monaco (pobyt 8 godzin), wzgórze zamkowe, kasyno, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd S 16 HM 17 A 2NP HISZPANIA MAROKO 74

9 w kierunku Czech, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Strassbourga, zwiedzanie: katedra, dzielnica Petit France, kolacja, œniadanie, ca³odniowy przejazd do Hiszpanii, kolacja i na Costa Brava œniadanie, ca³odniowy odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, ca³odniowy odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, przejazd do Figueres (miasto Salvadore Dali), odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, przejazd do opactwa benedyktyñskiego w Montserrat (sanktuarium M.B. Patronka Katalonii), przejazd do Barcelony, zwiedzanie: obiekty olimpijskie, wzgórze Montjuic, kolacja, œniadanie, zwiedzanie gotyckiej starówki: katedra œw. Eulalii, muzeum Picassa, Plac Katalonii, architektura A. Gaudiego: domy, Sagrada Familia, Park Güel, wzgórze Tibidabo, kolacja, zaokrêtowanie na prom na Majorkê, w kabinach 4-os. œniadanie (we w³asnym zakresie), odpoczynek nad morzem w Palma de Mallorca, kolacja, œniadanie, czas wolny na pla owanie lub zwiedzanie wyspy: San Salvador, Petra, Bon Any, kolacja, przeprawa promowa do Barcelony, w kabinach 4-os. w Pireneje, nawiedzenie sanktuarium M.B. Królowej Niebios w Torreciudad, kolacja i w okolicy œniadanie, przejazd do Andorry, czas wolny na zakupy, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd przez Francjê przez Niemcy, krótka wizyta w Freiburgu (katedra gotycka), kolacja i w okolicy Pilzna œniadanie, nawiedzenie sanktuarium Maryjne na Svatej Horze (M.B. Nieustaj¹cej Pomocy), przejazd do Polski, powrót do Katowic S 17 HK 14 A 2NP KATALONIA MAJORKA zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), Banneaux (sanktuarium Maryjne), przeprawa promowa z Calais do Dover (fort), przejazd do Cantebury (œw. Augustyn), zakwaterowanie, kolacja, œniadanie, zwiedzanie stolicy koœcio³a anglikañskiego Cantenbury - katedra, przejazd do Greenwich, zwiedzanie obserwatorium (mean time), herbaciany Kliper Cutty Sark, zwiedzanie Londynu - city: Tower of London, katedra œw. Paw³a, kolacja, œniadanie, ca³odniowe zwiedzanie z przewodnikiem Londynu: Westminster, Parlament, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, kolacja, spektakl teatralny na Covent Garden, œniadanie, wycieczka do Windsoru (zamek królewski), kolacja, do Brighton - letnia rezydencja królewska, kolacja i œniadanie, odpoczynek nad morzem, przejazd do Dover, przeprawa promowa, przejazd w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zkresie), przyjazd S 18 AN 10 P 2NP ANGLIA Okolice Londynu œniadanie, przejazd do Lincoln (katedra), przejazd do Walsingham (sanktuarium Maryjne Anglii), kolacja i œniadanie, zwiedzanie Cambridge (miasto uniwersyteckie), przejazd do Oxford - spacer po mieœcie, kolacja i œniadanie, przejazd do Stonehenge (bloki kamienne z epoki br¹zu), wizyta w Winchester (katedra, miejsce spotkania przy okr¹g³ym stole), przejazd 75

10 zbiórka przy AVE w Katowicach, po mszy œw. wyjazd w kierunku Niemiec, kolacja we w³asnym zakresie, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), msza œw. w Banneaux (sanktuarium Maryjne), przeprawa promowa z Calais do Dover (fort), przejazd do Cantebury (œw. Augustyn), zakwaterowanie, kolacja, œniadanie, msza œw., zwiedzanie stolicy koœcio³a anglikañskiego Cantenbury, przejazd do Greenwich, zwiedzanie obserwatorium (mean time), zwiedzanie Londynu - city, kolacja, œniadanie, msza œw. w katedrze, ca³odniowe zwiedzanie z przewodnikiem Londynu: Westminster, katedra œw. Paw³a, kolacja, spektakl teatralny na Covent Garden, œniadanie, msza œw. w koœciele Old Brompton Oratory, wycieczka do Windsoru (zamek królewski), przejazd do Oxford (miasto uniwersyteckie), kolacja i œniadanie, msza œw., przejazd do Winchester (katedra, miejsce spotkania przy okr¹g³ym stole), Stonehenge (bloki kamienne z epoki br¹zu), zwiedzanie romañskiej przesz³oœci w Bath, kolacja i w okolicy œniadanie, zwiedzanie Strattford upon Avon (miasto Sheakspear a), przejazd do Yorku (katedra) - zwiedzanie, msza œw., kolacja, w okolicy œniadanie, krótka wizyta w Lincoln (katedra), przejazd do Walsingham (sanktuarium Maryjne Anglii), msza œw., kolacja i œniadanie, msza œw., zwiedzanie Cambridge (miasto uniwersyteckie), przejazd do Brighton (letnia rezydencja królewska), kolacja i œniadanie, msza œw., odpoczynek nad morzem, przejazd do Dover, przeprawa promowa, przejazd w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd S 19 AN 11 P 2NP KRÓLEWSKA ANGLIA zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Calais, przeprawa promowa do Dover (fort), kolacja i w okolicy Cantenbury œniadanie, zwiedzanie Cantenbury (œw. Augustyn) - katedra, przejazd do Greenwich (po³udnik 0 ), zwiedzanie Londynu: Tower Bridge, katedra œw. Paw³a, kolacja, œniadanie, ca³odniowe zwiedzanie Londynu: Westminster Abbey, Parlament, Trafalgar Square, Pa³ac Buckingham, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Cambridge (miasto uniwersyteckie), przejazd do Walsingham (sanktuarium Maryjne Anglii), kolacja i œniadanie, zwiedzanie Lincoln (katedra gotycka), przejazd do Yorku (katedra) - zwiedzanie: katedra, stare miasto, przejazd do Szkocji, postój przy odkrywkach muru Hadriana, ruiny opactwa Melrose, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Edynburga: stare miasto, katedra, Królewska Mila, Zamek, w miarê mo liwoœci krótka wizyta w Dundee, przejazd w okolice Inverness, kolacja, œniadanie, przejazd wzd³u jeziora Loch Ness i Kana³u Kaledoñskiego, przejazd w okolice Glasgow (pojezierze), nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Cardliff, kolacja, œniadanie, przejazd do Stratford (miasto Sheakspear a), zwiedzanie Oxford (miasto uniwersyteckie), kolacja, œniadanie, zwiedzanie zamku Windsor, po po³udniu przejazd do Brighton (kurort nadmorski), kolacja, œniadanie, odpoczynek nad morzem, przejazd do Dover, przeprawa promowa, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd przez Niemcy S 20 AS 12 P 2NP ANGLIA SZKOCJA 76

11 zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Niemiec, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd do Hoek van Holland, przeprawa promowa do Harwich, kolacja i w okolicy Cambridge œniadanie, zwiedzanie Cambridge (miasto uniwersyteckie), przejazd do sanktuarium Maryjnego Anglii w Walsingham, kolacja i œniadanie, wizyta w Lincoln (katedra), przejazd do Yorku (katedra), zwiedzanie, przejazd do Szkocji, postój przy odkrywkach muru Hadriana, ruiny opactwa Melrose, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Edynburga: stare miasto, katedra, Królewska Mila, Zamek, przejazd w okolice Inverness, kolacja, œniadanie, przejazd wzd³u jeziora Loch Ness i Kana³u Kaledoñskiego, przejazd w okolice Glasgow (pojezierze), przeprawa promowa do Belfastu, kolacja, œniadanie, zwiedzanie stolicy: ratusz, uniwersytet, ogrody botaniczne, przejazd do Armagh (miasto biskupstwa œw. Patryka) - zwiedzanie katedry, kolacja i w okolicy Knock œniadanie, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Knock, wyprawa na górê œw. Patryka - Croagh Patrock, procesja œwiat³a, kolacja i œniadanie, przejazd pojezierzem irlandzkim petl¹ Kerry do Dublina, kolacja, spacer po dzielnicy Temple Bar, œniadanie, zwiedzanie Dublina: katedra œw. Patryka, przeprawa promowa do Walii - Holy Head, zwiedzanie wyspy Anglesey (south sack), kolacja i w regionie Snowdonii œniadanie, przejazd do Walijskiego St. David (katedra œw. Dawida - patrona Walii), krótka wizyta w Bath (³aŸnie rzymskie), kolacja, w Bristol œniadanie, w drodze do Londynu krótka wizyta w Stonehenge (bloki kamienne z epoki br¹zu), kolacja, œniadanie, ca³odniowe zwiedzanie Londynu: Tower, katedra œw. Paw³a, Westminster, Parlament, City, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych, Old Brompton Oratory, krótka wizyta w Cantebury (œw. Augustyn), katedra, przejazd do Dover, przeprawa promowa, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd S 21 AS 12 P 2NP ANGLIA SZKOCJA WALIA IRLANDIA Stonehenge 77

12 do Niemiec, zwiedzanie Berlina (autobusem), w okolicy œniadanie, wyjazd do Danii, krótki pobyt w Odense (miasto rodzinne H.C. Andersena), przejazd promem na Zelandiê, zakwaterowanie, wieczorny spacer po Kopenhadze, œniadanie, zwiedzanie stolicy Kopenhagi, przejazd do Helsingor (zamek Hamleta), przejazd promem do Helsinborg, œniadanie, przejazd do Oslo, zwiedzanie stolicy: Parlament, Pa³ac Królewski, Park Vigeland, œniadanie, wycieczka w pobliskie góry (panorama Oslofjordu, jeziora polodowcowe), skocznia Holmenkollen, w Lillehamer (wioska olimpijska) œniadanie, przejazd w kierunku Dombas na s³ynn¹ drogê Troli, przeprawa promowa Linden-Eidsdal, drog¹ Or³ów wzd³u Geirangerfiord, w okolicy Stryn œniadanie, przejazd do Utvik, wyprawa na lodowiec Jostedalsbrnen, wycieczka promem po fiordzie Sogne, przejazd do Bergen, spacer po mieœcie, œniadanie, krótkie zwiedzanie Bergen - dom Edwarda Griega (s³ynny kompozytor), przejazd wzd³u fiordu Hardenger, promem do Brimnes w kierunku Fossli - wodospad Voringsfossen (182 m), œniadanie, wycieczka do Grimstad (miejsce zwi¹zane ze s³ynnym pisarzem Ibsenem), krótkie zwiedzanie Kristiansand, przejazd promem do Danii przez cieœninê Skagerrak, œniadanie, pobyt w Arhus - skansen, przejazd do Legolandu - zwiedzanie weso³ego miasteczka (fakultatywnie), nocny przejazd w kierunku kraju S 22 NF 11 P 1NP FIORDY NORWESKIE do Niemiec, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Danii, wizyta w Odense (miasto H.C. Andersena), wieczorny spacer po Kopenhadze, œniadanie, zwiedzanie Kopenhagi, przejazd do Helsingor (zamek Hamleta), przejazd promem do Helsinborg, w Lund œniadanie, przejazd do Norwegii, zakwaterowanie w Oslo, zwiedzanie stolicy, œniadanie, wycieczka w góry (panorama Oslofjordu), skocznia w Holmenkollen, przejazd do Fossli - wodospad Voringsfossen (182 m), œniadanie, promem do Brimnes, przejazd wzd³u fiordu Hardenger do Bergen - bramy królestwa norweskiego fjordu, zwiedzanie: dom E. Griega, œniadanie, wycieczka promem po fiordzie Sogne, przejazd do Utvik, wyprawa na lodowiec Jostedalsbrnen, w okolicy Stryn Groti œniadanie, przejazd drog¹ Or³ów wzd³u Geirangerfiord, przeprawa promowa Linden-Eidsdal, przejazd s³ynn¹ drogê Troli, œniadanie, przejazd dolin¹ Romsdal do Trondheim - miasto œw. Olafa Haraldssona (patron Norwegii), katedra, œniadanie, przejazd do Mo i Rana (certyfikat ko³a polarnego), wizyta w muzeum polarnym, œniadanie, przejazd do Narviku, zwiedzanie portu: polski cmentarz, doki portowe, przejazd do Tromsö (miasto uniwersyteckie), œniadanie, przejazd do Alty (rzeÿby skalne sprzed ponad 6000 lat), przejazd na Nordkapp (przyl¹dek), panorama, videoskop, po pólnocy przejazd do Lakselv, œniadanie, ca³odniowy odpoczynek w Lakselv, œniadanie, przejazd do Rovanieni - stolicy Laponi, wizyta w wiosce œw. Miko- ³aja w Nappapiri (kr¹g polarny), œniadanie, przejazd przez Oulu, do Jyvaskyla - stolicy Pojezierza Fiñskiego, œniadanie, przejazd do Helsinek, zwiedzanie: Plac Kaupattori, katedra œw. Miko³aja, przejazd do Turku, przeprawa promowa do Sztokholmu, na promie (kabiny 4-os.) œniadanie (we w³asnym zakresie), zwiedzanie Sztokholmu: Pa³ac Królewski, Gamla Stan, przeprawa promowa do Gdañska, w kabinach 4-os. do Katowic, powrót wieczorem S 23 NN 18 P 2NP SKANDYNAWIA AŻ PO NORDKAPP Śladami św. Olafa 78

13 do Niemiec, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Danii, krótki pobyt w Odense (miasto rodzinne H.C. Andersena), przejazd promem na Zelandiê, zakwaterowanie, wieczorny spacer po Kopenhadze, œniadanie, zwiedzanie Kopenhagi, przejazd do Helsingor (zamek Hamleta), przejazd promem do Helsinborg, w Lund (stare centrum religijne Skandynawii) - katedra z XII w. œniadanie, przejazd w kierunku Norwegii, zakwaterowanie w Oslo, zwiedzanie stolicy, œniadanie, wycieczka w pobliskie góry: panorama Oslofjordu, jeziora polodowcowe: skocznia Holmenkollen, przejazd w kierunku Fossli - wodospad Voringsfossen (182 m), œniadanie, promem do Brimnes, przejazd wzd³u fiordu Hardenger do Bergen - bramy królestwa norweskiego fjordu, zwiedzanie dom E. Griega (s³ynny kompozytor), œniadanie, wycieczka promem po fiordzie Sogne, przejazd do Utvik wyprawa na lodowiec Jostedalsbrnen (1 godz.), w okolicy Stryn Groti œniadanie, przejazd drog¹ Or³ów wzd³u Geirangerfiord, przeprawa promowa Linden-Eidsdal, przejazd s³ynn¹ drogê Troli, œniadanie, przejazd dolin¹ Romsdal, Dombas do Trondheim - miasto œw. Olafa Haraldsson (patron Norwegii), zwiedzanie, katedra œw. Olafa, Nidaros, œniadanie, przejazd do Mo i Rana (certyfikat ko³a polarnego), wizyta w muzeum polarnym, widokowa trasa, przeprawa promowa na Lofoty do Svolvarer, œniadanie, zwiedzanie muzeum Lofotów, (fakultatywnie) wycieczka motorówk¹ do Trollfjordu, przejazd do Narviku przez wyspê Vesterelen, zwiedzanie Narviku: polski cmentarz, doki portowe, œniadanie, przejazd do Alty (najstarsze œlady osadnictwa w Norwegii - rzeÿby skalne sprzed ponad 6000 lat), przejazd na Nordkapp (najbardziej wysuniêty na pó³noc przyl¹dek Europy), przeprawa promowa do Honningsvag na wyspie Mageroy, panorama, po pó³nocy przejazd do Lakselv, œniadanie, ca³odniowy odpoczynek w Lakselv, œniadanie, wyjazd do Tromsö (miasteczko uniwersyteckie), zwiedzanie miasta - drewniana katedra, œniadanie, ca³odniowy przejazd krajobrazow¹ tras¹ z pó³nocy na po³udnie Norwegii przez dolinê Valdres, nocny przejazd do Lillehamer œniadanie, wypoczynek w Lillehamer - najwiêkszym mieœcie doliny (olimpiada zimowa), wycieczka do Gudbransdalen (s³yn¹ce z wyrobu sera), œniadanie, przejazd do Tonsberg (najstarsze miasto w Skandynawii) oraz do Larviku, odpoczynek nad Morzem Pó³nocnym, œniadanie, wycieczka do Grimstad (miejsce zwi¹zane ze s³ynnym pisarzem Ibsenem), krótkie zwiedzanie Kristiansand, przejazd promem do Danii przez cieœninê Skagerrak, w okolicy Hirsthals œniadanie, krótki pobyt w Arhus (skansen), przejazd do Legolandu - zwiedzanie weso³ego miasteczka, œniadanie, przejazd w kierunku Niemiec, krótki postój w Berlinie, nocny przejazd œniadanie (we w³asnym zakresie), powrót do Polski S 24 NN 21 P 2NP NORWEGIA DANIA AŻ PO NORDKAPP Śladami św. Olafa Trondheim św. Olaf 79

14 zbiórka przy AVE w Katowicach, transfer na lotnisko, przelot samolotem via Berlin do Los Angeles, zakwaterowanie, kolacja, œniadanie, zwiedzanie miasta: Hollywood, Sunset Boulevard, Rodeo Drive, kolacja, œniadanie, Los Angeles: zwiedzanie œwiata techniki i rozrywki Universal Studio, promenada gwiazd, muzeum Guinessa, wieczorem - Beverlly Hills, kolacja, œniadanie, przejazd wybrze em do San Diego - zwiedzanie kolonialnej starówki, wizyta w Palm Spring, kolacja i w San Diego œniadanie, przejazd do Lake Havanasu City, kolacja, œniadanie, zwiedzanie San Francisco: rybackie nabrze e, rejs na wyspê Alcatraz (wiêzienie), Rosyjskie Wzgórza, Dzielnica Chiñska, Golden Bridge, kolacja, œniadanie, przejazd malownicz¹ drog¹ wzd³u klifowego, urwistego wybrze a Pacyfiku, przelot na Hawaje (rajskie wyspy Pacyfiku), kolacja, w Honolulu œniadanie, Hawaje - Waikiki: odpoczynek nad morzem, kolacja, pokaz tañców, œniadanie, Hawaje - Waikiki: odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, przelot do Los Angeles, czas wolny, kolacja, S 25 UW 14 S BNP USA Wybrzeże Zachodnie œniadanie, wycieczka do najwiêkszego cudu natury w USA Parku Narodowego Grand Canyon (film IMAX o przyrodzie i historii kanionu), przejazd do pozbawionej ycia Doliny Œmierci, kolacja i w okolicy œniadanie, przejazd przez Bruyce Canyon (Park Narodowy) do Las Vegas (kasyna), kolacja, wieczorny spacer, œniadanie, zwiedzanie jaskiñ hazardu i uciech Las Vegas, przejazd do Sacramento (rekonstrukcja miasteczka z czasów gor¹czki z³ota ), kolacja, w San Francisco œniadanie, przejazd na lotnisko, przelot do Polski (via Berlin), powrót zbiórka przy AVE w Katowicach, transfer na lotnisko, przelot do Meksyku (via Londyn/Amsterdam), zakwaterowanie, kolacja, œniadanie, przejazd do sanktuarium Maryjnego w Guadelupe (M.B. Patronka Meksyku i Ameryki), zwiedzanie Meksyk D.F. - muzeum antropologiczne, kolacja, œniadanie, wycieczka do Teotihuacan (Piramida S³oñca i Ksiê yca), sanktuarium œw. Bartlolo Naucalpan (M.B. Pocieszenia), zwiedzanie stolicy c.d., kolacja, œniadanie, wizyta w Tepotzotlan, przejazd do Tuli - zaginionej cywilizacji Tolteków (pos¹gi atlantów), zwiedzanie Queretaro, ogrody Xochimilco, kolacja, œniadanie, przejazd do Taxco (miasto srebra): koœció³ Santa Prisca, przejazd do Acapulco (kurort), pokaz skoków do wody, kolacja, œniadanie, odpoczynek w perle Pacyfiku, rejs po zatoce, przelot do stanu Chiapaz, wyjazd do Kanionu El Sumidero, sp³yw ³odziami, kolacja, œniadanie, wizyta w indiañskiej wiosce San Juan Chamula, przejazd do San Cristobal de las Casas (targ indiañski), przejazd nad wodospady Aqua Azul, (zespó³ kaskad na rzek¹ Tulija), zwiedzanie prekolumbijskiego Palenque (ruiny miasta Majów), kolacja, œniadanie, zwiedzanie Uxmal - m.in. œwi¹tynia Wró bity, Pa³ac ó³wi, kolacja i w Meridzie œniadanie, zwiedzanie miasta Majów - Chicken Itza (œwi¹tynie, obserwatorium), przejazd do kurortu nad Morzem Karaibskim - Cuncun, kolacja i œniadanie, przejazd wybrze em, k¹piel w Cenote (jezioro wewn¹trz jaskini), kolacja, w pobli u Tulum wschód s³oñca w Tulum - mieœcie œwitu, ca³odzienny przejazd do Belize - stolicy Hondurasu oazy mennonitów, wyjazd na wyspê Caye Caulker, kolacja, œniadanie, odpoczynek nad morzem, kolacja, œniadanie, powrót do Belize, przejazd do Gwatemalii, kolacja i w Tikal - miasto Majów œniadanie, zwiedzanie kompleksu ruin Tikal, przelot do stolicy Gwatemala, przejazd nad otoczone wulkanami jezioro Atitlan, kolacja, œniadanie, zwiedzanie okolic jeziora, indiañskie wioski, targi, kolonialne koœció³ki, kolacja, œniadanie, przejazd do Antigua - starej stolicy Gwatemalii, zwiedzanie: Pa³ac Kapitañski, katedra, kolacja, œniadanie, zwiedzanie Gwatemali, transfer na lotnisko, przelot do Polski (vie Amsterdam/Londyn), powrót S 26 MG 17 S BNP MEKSYK BELIZE GWATEMALA Kraina Majów i Azteków 80

Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich

Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich Pielgrzymka z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich Portugalia Francja Hiszpania Lizbona, Fatima, Santiago de Compostella, Porto, Braga, Burgos, Lourdes, Saragossa, Montserrat, Barcelona, Madryt, Toledo,Costa

Bardziej szczegółowo

Program pielgrzymki. HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze

Program pielgrzymki. HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze Program pielgrzymki HISZPANIA - MAROKO z wypoczynkiem w Agadirze Trasa: Barcelona Montserrat Saragossa Madryt Toledo Kordoba Sewilla Granada Algeciras Giblartar Tanger Rabat Casablanca wypoczynek w Agadirze

Bardziej szczegółowo

Szczegóły i zapisy w biurze: KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, pok.110, Szczecin, tel ;

Szczegóły i zapisy w biurze: KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, pok.110, Szczecin, tel ; Mamy przyjemność zaprezentować najnowsze oferty turystyczne do Skandynawii przygotowane przez PŻB S.A. i jej Morskie Biura Podróży. Oferta zaprezentowana poniżej jest zróżnicowana zarówno pod względem

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do meksyku SP8NTH & SP8VMW. Termin 15.04-03.05 2009

Wycieczka do meksyku SP8NTH & SP8VMW. Termin 15.04-03.05 2009 Wycieczka do meksyku SP8NTH & SP8VMW Termin 15.04-03.05 2009 1 dzień WYLOT 15.04.09 Wylot z Warszawy. Przylot do Mexico City. Zakwaterowanie - spacer po centrum historycznym. Zocalo - główny plac miasta,

Bardziej szczegółowo

SKANDYNAWIA: SZLAKIEM ŚW. OLAFA INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 334/2647. Zakwaterowanie:

SKANDYNAWIA: SZLAKIEM ŚW. OLAFA INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 334/2647. Zakwaterowanie: SKANDYNAWIA: SZLAKIEM ŚW. OLAFA Symbol oferty: 334/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne Inne Autokar +

Bardziej szczegółowo

ANGLIA, SZKOCJA: ŚLADAMI ANGIELSKICH ŚWIĘTYCH INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 501/2647. Zakwaterowanie:

ANGLIA, SZKOCJA: ŚLADAMI ANGIELSKICH ŚWIĘTYCH INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 501/2647. Zakwaterowanie: ANGLIA, SZKOCJA: ŚLADAMI ANGIELSKICH ŚWIĘTYCH Symbol oferty: 501/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator niedziela, 07 października :39 - Poprawiony niedziela, 07 października :43

Wpisany przez Administrator niedziela, 07 października :39 - Poprawiony niedziela, 07 października :43 Diecezjalna Pielgrzymka w Roku Wiary do GUADELUPE MEKSYK Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Siedleckiej organizuje w ramach Roku Wiary diecezja lną pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w Guadelupe

Bardziej szczegółowo

PRZECZYTAJ także o IX Pielgrzymce Archidiecezjalnej do Grecji w kwietniu 2012 roku - zostało jeszcze kilka miejsc wolnych.

PRZECZYTAJ także o IX Pielgrzymce Archidiecezjalnej do Grecji w kwietniu 2012 roku - zostało jeszcze kilka miejsc wolnych. Archidiecezja Poznańska z okazji Roku Wiary organizuje kolejną, X Archidiecezjalną Pielgrzymkę, tym razem do Fatimy, w dniach od 18 do 27 października 2012 roku. Zapraszamy do udziału w pielgrzymce zarówno

Bardziej szczegółowo

ANGLIA,WALIA,IRLANDIA: PODĄŻAJĄĆ SZLAKIEM ŚWIĘTYCH INFO O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 480/2647. Zakwaterowanie:

ANGLIA,WALIA,IRLANDIA: PODĄŻAJĄĆ SZLAKIEM ŚWIĘTYCH INFO O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 480/2647. Zakwaterowanie: ANGLIA,WALIA,IRLANDIA: PODĄŻAJĄĆ SZLAKIEM ŚWIĘTYCH Symbol oferty: 480/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa

Bardziej szczegółowo

DREZNO i OKOLICE - 3 DNI

DREZNO i OKOLICE - 3 DNI DREZNO i OKOLICE - 3 DNI DREZNO i OKOLICE 3 DNI TERMIN: na zapytanie 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych. Przejazd do Pillnitz spacer po ogrodach letniej rezydencji hrabiny Cosel. Przejazd na punkt widokowy,

Bardziej szczegółowo

Norwegia - w krainie fiordów

Norwegia - w krainie fiordów Norwegia - w krainie fiordów Opis Cena od: 5000 PLN Liczba dni: 8 dni Kraj: Norwegia Norwegia jest miejscem niezwykłym, w którym przyroda urzeka swoją nieskazitelnością i czystością. Wiele tam miejsc w

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI rok

WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI rok Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32, tel. 12 633 12 57 E:mail: krakow@logostour.pl www.logostour.pl, www.incoming.logostour.pl WYJAZDY DLA NAUCZYCIELI - 2017 rok CZECHY

Bardziej szczegółowo

œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Sejnach, powrót do Katowic

œniadanie, msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Sejnach, powrót do Katowic zbiórka przy AVE w Katowicach, przejazd do Czêstochowy na Jasn¹ Górê, modlitwa w sanktuarium Matki Bo ej Królowej Polski, przejazd do Wilna, zakwaterowanie, kolacja i œniadanie, zwiedzanie Ostrej Bramy

Bardziej szczegółowo

MEKSYK: MIASTO SREBRA INFO O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 282/2647

MEKSYK: MIASTO SREBRA INFO O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 282/2647 MEKSYK: MIASTO SREBRA Symbol oferty: 282/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Meksyk Meksyk Guadelupe Przelot samolotem, Transport

Bardziej szczegółowo

lato 2015 - Londyn 6 dni Zmieniony środa, 15 października 2014 00:00 Londyn 6 dni

lato 2015 - Londyn 6 dni Zmieniony środa, 15 października 2014 00:00 Londyn 6 dni Londyn 6 dni Program Westminster Abbey - Piccadilly i Amorek - Trafalgar Square i Chinatown - Tower i Tower Brigde - Królowa i Buckingham Palace - Katedra Św. Pawła - 117 m - Windsor - Kensington Palace

Bardziej szczegółowo

SKANDYNAWIA Sztokholm Uppsala Oslo Trollstigen Bergen 28 MAJA 6 CZERWCA 2010

SKANDYNAWIA Sztokholm Uppsala Oslo Trollstigen Bergen 28 MAJA 6 CZERWCA 2010 SKANDYNAWIA Sztokholm Uppsala Oslo Trollstigen Bergen 28 MAJA 6 CZERWCA 2010 1 dzień Wyjazd z Malborka ok. 15.00 do Gdańska. Wypłynięcie ok. 18.00 z Gdańska do Nyneshamn. 2 dzień Ok. godz. 12.00 przypłynięcie

Bardziej szczegółowo

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Dzień 1: Mikulov przejazd do Mikulova na Morawach Dzień 2: Mikulov śniadanie spacer po Mikulovie z pilotem degustacja win Morawskich w winiarni fakultatywnie

Bardziej szczegółowo

USA 20.10-02.11.2016

USA 20.10-02.11.2016 USA 20.10-02.11.2016 Las Vegas Bryce Moab Page Flagstaff Phoenix San Diego - Los Angeles Monterey San Francisco Dzień 1 20.10 Przelot do Las Vegas godz. 13.00 wylot z Poznania (Lufthansa) Przelot do Las

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA TRAVEL EXCHANGE & EDUCATION

WYCIECZKA SZKOLNA TRAVEL EXCHANGE & EDUCATION Sz.P. Małgorzata Stegenka e-mail: malsteg@op.pl Szanowna Pani, Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą wycieczek szkolnych. W odpowiedzi na zapytanie odnośnie organizacji szkolnej wycieczki autokarowej

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012

Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Pruszków, dnia 16.08.2012 roku Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 6 05-800 Pruszków Do wszystkich Wykonawców nr post.: MZO/05/2012 Dot : Przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

Andaluzja - na styku kontynentów

Andaluzja - na styku kontynentów Andaluzja - na styku kontynentów Andaluzja - na styku kontynentów Na krańcu Europy, na samym południu Półwyspu Iberyjskiego leży Andaluzja. Kolebka Flamenco, Korridy i hiszpańskiej fiesty Na krańcu Europy,

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYCIECZKI 2011

CENNIK WYCIECZKI 2011 CENNIK WYCIECZKI 2011 strona w katalogu 3 3 3 NAZWA WYCIECZKI TERMINY CENA Lwów i Złota Podkowa (hotel na obrzeżach miasta) Lwów i Złota Podkowa (hotel w centrum miasta) Lwów i Złota Podkowa (nocny powrót)

Bardziej szczegółowo

OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu

OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu 03.09-10.09.2016 max 8 dni / 7 nocy zakwaterowanie i śniadania - Hotel Descartes (B&B) + aneks kuchenny do wyboru 8 programów: zwiedzanie Paryża, zamków, muzeów, rejs

Bardziej szczegółowo

OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu

OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu OFERTA wypoczynek grupowy w Paryżu 03.09-10.09.2016 max 8 dni / 7 nocy Zakwaterowanie i śniadania - Hotel Descartes (B&B) + aneks kuchenny Do wyboru 8 programów: zwiedzanie Paryża, zamków, muzeów, rejs

Bardziej szczegółowo

Oferta wycieczek fakultatywnych Bułgaria

Oferta wycieczek fakultatywnych Bułgaria Oferta wycieczek fakultatywnych Bułgaria 14:00 Wyjazd ze Słonecznego Brzegu. 16:30 Przyjazd. Spacer po pięknym pustynnym terenie, obserwowanie przedziwnego kamiennego lasu. 17:30 Przyjazd do Warny. Zwiedzanie

Bardziej szczegółowo

Kraina Majów i Azteków INFO O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 285/2647. Zakwaterowanie:

Kraina Majów i Azteków INFO O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 285/2647. Zakwaterowanie: Kraina Majów i Azteków Symbol oferty: 285/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne Inne Samolot Pielgrzymka

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 313/2647. Zakwaterowanie:

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 313/2647. Zakwaterowanie: Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania Symbol oferty: 313/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Avila Autokar

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy

HISZPANIA - Obóz młodzieżowy HISZPANIA - Obóz młodzieżowy Miejsce: Hiszpania Oferta: Obóz młodzieżowy Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 1130 zł + 280 Euro /os.pln Długość: 12 Nazwa hotelu: Hotel Samba *** Typ dojazdu:

Bardziej szczegółowo

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych Cena 1400 zł plus 400 euro Data: 30.07-08.08.2014r. - 10 dni przejazd klimatyzowanym autokarem Toruń- Lwów- Toruń przelot Ukraina- Gruzja oraz z powrotem

Bardziej szczegółowo

Program Incentive Travel

Program Incentive Travel Program Incentive Travel Rum, cygaro i Wyspa Kobiet CUBA & MEKSYK AGENDA WYJAZDU: DZIEŃ 1 WARSZAWA PARYŻ - HAVANA 05:05 Spotkanie uczestników na lotnisku w Warszawie 07:05 Wylot do Paryża 13:45 Wylot z

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka śladami św. Antoniego INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 655/2647. Zakwaterowanie:

Pielgrzymka śladami św. Antoniego INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 655/2647. Zakwaterowanie: Pielgrzymka śladami św. Antoniego Symbol oferty: 655/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne Inne Autokar

Bardziej szczegółowo

ARCHIPELAG WIKINGÓW KARLSKRONA-KALMAR-LUND-KOPENHAGA

ARCHIPELAG WIKINGÓW KARLSKRONA-KALMAR-LUND-KOPENHAGA PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE 10 546 Olsztyn, ul. Kajki 7/19, tel. +48 89 / 527 20 04, +48 89 / 527 71 86, +48 89 / 527 23 28 e-mail: glob11@wp.pl, www.globolsztyn.pl KARLSKRONA-KALMAR-LUND-KOPENHAGA ARCHIPELAG

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyczne Bezkresy

Biuro Turystyczne Bezkresy WYCIECZKA DO PETERSBURGA: Petersburg Wenecja Północy (5 dni / samolot) Od: Do Cena: 2017 06 15 2017 06 19 3520 zł 3225 zł 2017 08 11 2017 08 15 3210 zł 2930 zł 2017 09 06 2017 09 10 3210 zł 2930 zł Opis:,,Roku

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ

RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ Załącznik nr 6 do specyfikacji PCFE.272.87.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ I. Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im.

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 23.04.2014 r. SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy

Biała Podlaska 23.04.2014 r. SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy SZP 232 122/PN/2014 L.dz. 981/14 Wykonawcy Biała Podlaska 23.04.2014 r. Dotyczy: postępowania pt.: Organizacja wyjazdu studyjnego studentów kierunku Budownictwo objętych realizowanym przez PSW im Papieża

Bardziej szczegółowo

FRANCJA, NIEMCY, SZWAJCARIA: OD PASAWY DO PARYŻA INFO O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 119/2647. Zakwaterowanie:

FRANCJA, NIEMCY, SZWAJCARIA: OD PASAWY DO PARYŻA INFO O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 119/2647. Zakwaterowanie: FRANCJA, NIEMCY, SZWAJCARIA: OD PASAWY DO PARYŻA Symbol oferty: 119/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne

Bardziej szczegółowo

1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE

1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE 1. WARSZAWA - PROGRAMY NA ZAMÓWIENIE - reaktor jądrowy Maria w Świerku - spektakle teatralne, - Kino I-MAX 3 D, 4D, 5D, - Powązki - zwiedzanie Cmentarza Wojskowego, - MUZEA: Muzeum Powstania Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Program pielgrzymki. MEKSYK i KUBA do Matki Boskiej z Guadalupe

Program pielgrzymki. MEKSYK i KUBA do Matki Boskiej z Guadalupe Program pielgrzymki MEKSYK i KUBA do Matki Boskiej z Guadalupe Trasa: Mexico City Guadalupe Teothiuacan Qeretaro Tula Quarnavaca Taxco Acapulco Mexico City Havana Pinar del Rio płw. Zapata Cienfuegos Trynidad

Bardziej szczegółowo

Program Incentive Travel

Program Incentive Travel Program Incentive Travel MEKSYK Warszawa Paryż Mexico City Teotihuacan Puebla Xalapa Veracruz Tlacotalpan Catemaco Nanciyaga Villahermosa Palenque Campeche Uxmal Merida Chichen Itza Cancun Mexico City

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY

PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY Szanowna Pani / Szanowny Pan Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu zagranicznym PLANOWANIE I ORGANIZACJA CZASU PRACY 06-11 września 2013 Szkolenie odbędzie

Bardziej szczegółowo

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI

DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI DWIE STOLICE: WIEDEŃ i BRATYSŁAWA - 3 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO WIEDNIA i BRATYSŁAWY 3 DNI (noclegi w Bratysławie) 1 DZIEŃ: Wyjazd w godzinach rannych. Przyjazd do Bratysławy w godzinach popołudniowych.

Bardziej szczegółowo

Program wyjazdu studyjnego bibliotekarzy do Norwegii

Program wyjazdu studyjnego bibliotekarzy do Norwegii Program wyjazdu studyjnego bibliotekarzy do Norwegii 1 lipca 2017 10 lipca 2017 Dzień pierwszy SOBOTA 1 lipca 2017 5.00 Wyjazd z Katowic do Świnoujścia, ok. 650 km, ok. 10 godz. 21.00 Odprawa na terminalu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na 12-dniową Pielgrzymkę z Parafii Futoma Do Fatimy, Lourdes i La Salette

Zapraszamy na 12-dniową Pielgrzymkę z Parafii Futoma Do Fatimy, Lourdes i La Salette Zapraszamy na 12-dniową Pielgrzymkę z Parafii Futoma Do Fatimy, Lourdes i La Salette 22.06-03.07.2009 1 dzień: godz. 6.00 zbiórka uczestników przy Parafii w Futomie, pakowanie bagaży do autokaru; wyjazd

Bardziej szczegółowo

Petersburg - miasto białych nocy...

Petersburg - miasto białych nocy... Petersburg - miasto białych nocy... Data: 01-07.07.2016 r. - 8 dni Cena: 200 euro + 350 zł ŚWIADCZENIA: - przejazd klimatyzowanym autokarem Toruń Baranowicze Petersburg - Mińsk- Toruń (także wszystkie

Bardziej szczegółowo

Cena : od 206 zł/os*

Cena : od 206 zł/os* 1. BIAŁOWIEŻA 1 dzień - wyjazd w godzinach rannych. Przejazd w stronę Białowieży. Po drodze zwiedzanie skansenu, który znajduje się nieopodal miejscowości Hajnówka. Następnie wizyta w Muzeum Przyrodniczo

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ełk, dnia 14.01.2010r. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację wycieczki dla pracowników

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYJAZDU SZKOLENIOWO STUDYJNEGO DO PETERSBURGA

OFERTA WYJAZDU SZKOLENIOWO STUDYJNEGO DO PETERSBURGA OFERTA WYJAZDU SZKOLENIOWO STUDYJNEGO DO PETERSBURGA https://nl.wikipedia.org/wiki/user:markv 24-29 września 2017 Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej www.frbs.org.pl SZANOWNI PAŃSTWO Fundacja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB-ACTIVE KOSZALIN TEL: 695-591-900. www.db-active.pl

BIURO TURYSTYKI AKTYWNEJ DB-ACTIVE KOSZALIN TEL: 695-591-900. www.db-active.pl BESKID ŻYWIECKI / ŚLĄSKI wyjazd z Koszalina wieczorem do Rajczy; przyjazd w godzinach rannych do Żywca; zwiedzanie miejscowości zwiedzanie Browaru Żywieckiego lub / óra Żar, zapora wodna; przyjazd do Rajczy

Bardziej szczegółowo

MEKSYK ŚLADAMI CYWILIZACJI PREKOLUMBIJSKICH

MEKSYK ŚLADAMI CYWILIZACJI PREKOLUMBIJSKICH MEKSYK ŚLADAMI CYWILIZACJI PREKOLUMBIJSKICH Meksyk pozostaje wielokulturowym, pełnym kontrastów krajem przyciągającym podróżników z całego świata. U początków jego dziejów znajduje się prekolumbijska cywilizacja

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r

HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r Dzień pierwszy 11.00 Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Terminal L 12:55 Wylot 17:00 Przylot do Malagi Transfer

Bardziej szczegółowo

GWATEMALA HONDURAS - MEKSYK

GWATEMALA HONDURAS - MEKSYK GWATEMALA HONDURAS - MEKSYK Trasa WARSZAWA/PARYŻ/MEXICO-CITY - GWATEMALA CITY - ANTIGUA DE GWATEMALA - CHICHICASTENANGO - FLORES (Park Narodowy Tikal) - COPAN - CANCUN - PARYŻ/WARSZAWA Opis kraju / atrakcji

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka Parafii Niepokalanego Serca NMP w Częstochowie - Sanktuaria Maryjne Europy: FRANCJA - HISZPANIA - PORTUGALIA

Pielgrzymka Parafii Niepokalanego Serca NMP w Częstochowie - Sanktuaria Maryjne Europy: FRANCJA - HISZPANIA - PORTUGALIA Pielgrzymka Parafii Niepokalanego Serca NMP w Częstochowie - Sanktuaria Maryjne Europy: FRANCJA - HISZPANIA - PORTUGALIA 26.09 07.10.2017 La Salette Avignon Lourdes Salamanca Coimbra Fatima Avila Madryt

Bardziej szczegółowo

Cuda Bliskiego Wschodu - Ziemia Święta

Cuda Bliskiego Wschodu - Ziemia Święta Cuda Bliskiego Wschodu - Ziemia Święta "Ziemia Święta - cuda Bliskiego Wschodu" Podróż samolotem Dzień 1: Przylot przylot na Lotnisko Ben Gurion w Tel Avivie przejazd do hotelu zakwaterowanie i nocleg

Bardziej szczegółowo

BILETY PROMOWE I EUROTUNEL

BILETY PROMOWE I EUROTUNEL BILETY PROMOWE I EUROTUNEL Prześlij zapytanie o wycenę biletu promowego dla osób pieszych i z samochodami osobowymi, dla grup autokarowych, dla samochodów ciężarowych Prom Algieria Ghazaouet Maroko Tanger

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

ladami w. Pawła ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! PIELGRZYMKA 13 DNIOWA Termin: 27.06-9.07.2015r.

ladami w. Pawła ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! PIELGRZYMKA 13 DNIOWA Termin: 27.06-9.07.2015r. GRECJA ALBANIA CZARNOGÓRA - CHORWACJA ladami w. Pawła PIELGRZYMKA 13 DNIOWA BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW!!! BELGRAD RIVIERA OLIMPIJSKA SALONIKI - METEORY ATENY KORYNT MYKENY NAFPLIO WYSPA SKIATOS - TIRANA BUDVA

Bardziej szczegółowo

W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę.

W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę. W imieniu Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Rzeszowie serdecznie zapraszamy wszystkich członków i ich rodziny na wycieczkę. Europa w pigułce: Budapeszt, Bratysława, Wiedeń, Brno

Bardziej szczegółowo

Śladami najpięknieszych ikon INFORMACJE O PIELRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 338/2647. Zakwaterowanie:

Śladami najpięknieszych ikon INFORMACJE O PIELRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 338/2647. Zakwaterowanie: Śladami najpięknieszych ikon Symbol oferty: 338/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wycieczka objazdowa Inne Inne Samolot Pielgrzymka śniadanie,

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI

KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI KRAKÓW I WIELICZKA - 2 DNI WYCIECZKA SZKOLNA DO KRAKOWA I WIELICZKI 2 DNI 1 DZIEŃ: Przyjazd do Krakowa, spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie Starego Miasta, m.in. Wawel: Katedra, Groby Królewskie, Dzwon

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA IMPREZ NA DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2016

PROPOZYCJA IMPREZ NA DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2016 PROPOZYCJA IMPREZ NA DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2016 JURA KRAKOWSKO - CZĘSTOCHOWSKA WARIANT A ŻARKI : sanktuarium MB w Leśniowie, Szlak Kultury Żydowskiej, kawa i ciastko w miejscowej karczmie ZŁOTY POTOK

Bardziej szczegółowo

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem

Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna. Program 6 dniowy autokarem Pod Paryskim niebem wycieczka szkolna Program 6 dniowy autokarem Wieża Eiffla, Katedra Notre-Dame, Luwr, Montmartre, Bazylika Sacre-Coeur, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie, Panteon, rejs statkiem po Sekwanie

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA DO RZYMU W Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski Gdzie Chrzest, tam nadzieja" 21-25 października 2016 r.

PIELGRZYMKA DO RZYMU W Roku Miłosierdzia i 1050 Rocznicy Chrztu Polski Gdzie Chrzest, tam nadzieja 21-25 października 2016 r. XXXI Archidiecezja Poznańska organizuje pielgrzymkę do Rzymu w podziękowaniu za przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży. Pielgrzymka organizowana jest w trzech wariantach:

Bardziej szczegółowo

Tydzień na Costa Brava - Barcelona samolotem z Gdańska

Tydzień na Costa Brava - Barcelona samolotem z Gdańska Tydzień na Costa Brava - Barcelona samolotem z Gdańska Symbol oferty: 5448734/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Hiszpania Katalonia Barcelona Samolot Profil wyjazdu: Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny,

Bardziej szczegółowo

SKANDYNAWIA LOFOTY, NORDKAPP - 16 DNI 16 dni - autokar z Warszawy Hotel

SKANDYNAWIA LOFOTY, NORDKAPP - 16 DNI 16 dni - autokar z Warszawy Hotel SKANDYNAWIA LOFOTY, NORDKAPP - 16 DNI 16 dni - autokar z Warszawy Hotel Norwegia Bergen Oslo Szwecja Sztokholm Wycieczki Objazdowe Kod oferty: 31269989 Wyżywienie: śniadanie (HB) KARLSKRONA - OSLO - MJOSA

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Matki Bożej z Gwadalupe 4-16 listopada 2016

Pielgrzymka do Matki Bożej z Gwadalupe 4-16 listopada 2016 Pielgrzymka do Matki Bożej z Gwadalupe 4-16 listopada 2016 DZIEŃ 1: Przylot do Miasta Meksyk w godzinach wieczornych. Kolacja. Nocleg. DZIEŃ 2: Śniadanie. Przejazd do Bazyliki Matki Bożej z Gwadalupe.

Bardziej szczegółowo

I termin: 15 28 kwietnia 2012 II termin: 29 kwietnia 12 maja 2012

I termin: 15 28 kwietnia 2012 II termin: 29 kwietnia 12 maja 2012 KALIFORNIJSKI SEN O WINIE Los Angeles San Francisco Sonoma Napa Las Vegas I termin: 15 28 kwietnia 2012 II termin: 29 kwietnia 12 maja 2012 W programie wyjazdu między innymi: 1. Winiarskie regiony Napa

Bardziej szczegółowo

INCENTIVE NA KUBIE Dzień 1 Dzień 2

INCENTIVE NA KUBIE Dzień 1 Dzień 2 INCENTIVE NA KUBIE Dzień 1 Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed wylotem, spotkanie z pilotem grupy. Przelot na Kubę. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Spotkanie w informacyjne w hotelu

Bardziej szczegółowo

ANGLIA, SZKOCJA: SZLAKIEM ŚWIĘTYCH WYSP BRYTYJSKICH INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 500/2647. Zakwaterowanie:

ANGLIA, SZKOCJA: SZLAKIEM ŚWIĘTYCH WYSP BRYTYJSKICH INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 500/2647. Zakwaterowanie: ANGLIA, SZKOCJA: SZLAKIEM ŚWIĘTYCH WYSP BRYTYJSKICH Symbol oferty: 500/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wielka Brytania South

Bardziej szczegółowo

Szlakiem chrześcijańskiego dziedzictwa przez Francję i Hiszpanię Pielgrzymki 2013

Szlakiem chrześcijańskiego dziedzictwa przez Francję i Hiszpanię Pielgrzymki 2013 Szlakiem chrześcijańskiego dziedzictwa przez Francję i Hiszpanię Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Avignon Lourdes Torreciudad Saragossa - Avignon Miasto położone na terenie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku

Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku Zapraszamy na wycieczkę szkolną do Barcelony 14-22.05.2013 roku Proponujemy zakwaterowanie w hotelu o standardzie **** w miejscowości Sabadell, oddalonej od Barcelony o 18 kilometrów w pokojach 2-3 osobowych.

Bardziej szczegółowo

2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU

2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU 2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU CENNIK USŁUG PRZEWODNICKICH W JĘZYKU POLSKIM: - dzienny ryczałt za zwiedzanie trwające do 4 godzin - 2200 CZK - każda kolejna godzina powyżej 4 godzin - 5 CZK - dzienny

Bardziej szczegółowo

Barcelona - poznaj uroki Katalonii!

Barcelona - poznaj uroki Katalonii! Barcelona - poznaj uroki Katalonii! Opis Cena od: 2800 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Hiszpania Barcelona - stolica Katalonii i drugie co do wielkości po Madrycie miasto Hiszpanii. Miasto zamieszkuje prawie

Bardziej szczegółowo

ANGLIA,WALIA,IRLANDIA: ODKRYWANIE TAJEMNIC WYSP ŚLADAMI ŚWIĘTYCH INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 481/2647.

ANGLIA,WALIA,IRLANDIA: ODKRYWANIE TAJEMNIC WYSP ŚLADAMI ŚWIĘTYCH INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 481/2647. ANGLIA,WALIA,IRLANDIA: ODKRYWANIE TAJEMNIC WYSP ŚLADAMI ŚWIĘTYCH Symbol oferty: 481/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka

Bardziej szczegółowo

Transylwania - Śladami Vlada Drakuli

Transylwania - Śladami Vlada Drakuli Transylwania - Śladami Vlada Drakuli Na wyprawę do Rumunii wystarczy nam tylko dowód osobisty Nie trzeba chyba nikogo zapewniać o atrakcyjności i wyjątkowości tego kraju. Rumunię wybierają osoby, które

Bardziej szczegółowo

Program wycieczki do Londynu. 23-27 kwietnia 2013 rok. Szkoła podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie

Program wycieczki do Londynu. 23-27 kwietnia 2013 rok. Szkoła podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie Świat jest wspaniałą książką, z której Ci, co nigdy nie oddalili się od domu, przeczytali tylko jedną stronę Św. Augustyn Program wycieczki do Londynu 23-27 kwietnia 2013 rok Szkoła podstawowa nr 28 z

Bardziej szczegółowo

Obóz naukowy 2012/13 PRAGA - KARLOVE VARY MONACHIUM GARMISCH PARTENKIRCHEN NEUSCHWANSTEIGEN HOHENSCHWANGAU SALZBURG - WIEDEŃ

Obóz naukowy 2012/13 PRAGA - KARLOVE VARY MONACHIUM GARMISCH PARTENKIRCHEN NEUSCHWANSTEIGEN HOHENSCHWANGAU SALZBURG - WIEDEŃ Obóz naukowy 2012/13 PRAGA - KARLOVE VARY MONACHIUM GARMISCH PARTENKIRCHEN NEUSCHWANSTEIGEN HOHENSCHWANGAU SALZBURG - WIEDEŃ Dane ogólne Termin 16 21 X 2012 Uczestnicy: klasy Ia, IIa, IIIa uczniowie rozszerzający:

Bardziej szczegółowo

Warsztaty CERN w Genewie

Warsztaty CERN w Genewie Warsztaty CERN w Genewie Termin: 12 luty 2011-19 luty 2010 Program ramowy Dzień 1 Zbiórka uczestników o godzinie 19.00. Wrocław Wyjazd z Wrocławia o godzinie 20.00. Nocny przejazd przez Niemcy i Austrię

Bardziej szczegółowo

21 dni: 2-22 marca 2018 Cena: zł USD + bilet lotniczy

21 dni: 2-22 marca 2018 Cena: zł USD + bilet lotniczy Dane kontaktowe klub@laurazja.pl +48 513 933 413 Ale Meksyk! Trasa Meksyk - Taxco - Sierra Madre - Acapulco - Barra de Coyuca - laguna Coyuca - Puerto Escondido - Mazunte - Zipolite - Puerto Angel - Oaxaca

Bardziej szczegółowo

FRANCJA: ŚLADAMI PATRONA KAPŁANÓW ORAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SANKTUARIÓW

FRANCJA: ŚLADAMI PATRONA KAPŁANÓW ORAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SANKTUARIÓW FRANCJA: ŚLADAMI PATRONA KAPŁANÓW ORAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SANKTUARIÓW Symbol oferty: 121/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka

Bardziej szczegółowo

Hawai/Montevista*** + Paryż, Monte Carlo, Wenecja

Hawai/Montevista*** + Paryż, Monte Carlo, Wenecja Hawai/Montevista*** + Paryż, Monte Carlo, Wenecja Symbol oferty: 81/6591 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Costa Brava

Bardziej szczegółowo

Wycieczka - Austria Niemcy Francja Włochy... Wpisany przez Administrator piątek, 29 stycznia :03 - Poprawiony sobota, 06 lutego :24

Wycieczka - Austria Niemcy Francja Włochy... Wpisany przez Administrator piątek, 29 stycznia :03 - Poprawiony sobota, 06 lutego :24 1/6 Nasz przewodnik duchowy ks. Krzysztof stawia przed parafianami nowe wyzwanie. Zaprasza na kolejną pielgrzymkę śladami kultów religijnych przez Austrię, Niemcy, Francję, Włochy. Chce tym samym pokazać,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r.

PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r. PROGRAM POBYTU GRUPY POLSKIEJ W HISZPANII (MAJORKA)* w 2016 r. Grupowy i/lub indywidualny transport: - na lotnisko w Palma de Mallorca dla osób podróżujących samolotem razem z grupą jest gwarantowany odbiór

Bardziej szczegółowo

USA Zachodnie wybrzeże i Hawaje

USA Zachodnie wybrzeże i Hawaje USA Zachodnie wybrzeże i Hawaje Na przestrzeni 4 tysięcy kilometrów, pomiędzy Nowym Jorkiem a San Francisco każdy znajdzie coś dla siebie, bowiem różnorodność to najlepsze słowo na określenie Stanów Zjednoczonych.

Bardziej szczegółowo

Wycieczka techniczna na Sardynię i Korsykę.

Wycieczka techniczna na Sardynię i Korsykę. Wycieczka techniczna na Sardynię i Korsykę. W dniach 29.05.-05.06.2016 Zarząd Oddziału Krakowskiego SEP zorganizował XVI wycieczkę techniczną na dwie piękne śródziemnomorskie wyspy- Sardynię i Korsykę.

Bardziej szczegółowo

2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU

2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU 2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU CENNIK USŁUG PRZEWODNICKICH W JĘZYKU POLSKIM: Dzienny ryczałt za zwiedzanie trwające do 4 godzin - 2000 CZK, każda kolejna godzina powyżej 4 godzin 500 CZK. Terminy świąteczne:

Bardziej szczegółowo

Wycieczka pracowników Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Austria-Bawaria

Wycieczka pracowników Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Austria-Bawaria Paweł Dziewirz, czw., 2015-10-01 06:32 Data ważności: 2015-12-31 Page 1 of 15 W dniach od 22 września 2015 roku do 27 września 2015 roku pracownicy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu uczestniczyli w wycieczce,

Bardziej szczegółowo

W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program:

W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program: W dniach od 21 do 28 września br. parafia organizuje pielgrzymkę do Grecji. Oto szczegółowy program: Pielgrzymka lotnicza do Grecji 21-28 września 2015 DZIEŃ 1: PRZELOT DO ATEN - Transfer na lotnisko.

Bardziej szczegółowo

VI Liceum Ogólnokszta³c±ce w Katowicach. ...w fotografiach pani profesor Wandy Pop³awskiej. W artykule mo na ogl±daæ uroki tego wspania³ego kraju.

VI Liceum Ogólnokszta³c±ce w Katowicach. ...w fotografiach pani profesor Wandy Pop³awskiej. W artykule mo na ogl±daæ uroki tego wspania³ego kraju. Irlandia... Autor: Wanda Pop³awska 13.10.2008. Zmieniony 13.10.2008....w fotografiach pani profesor Wandy Pop³awskiej. W artykule mo na ogl±daæ uroki tego wspania³ego kraju. Katedra w Brukseli Wnêtrze

Bardziej szczegółowo

Tajlandia - Birma 2016

Tajlandia - Birma 2016 Tajlandia - Birma 2016 Warszawa Bangkok Yangon Kalaw wioski mniejszości etnicznych po drodze do jeziora Inle Indein jezioro Inle Mandalay Mingun rejs rzeką Irawadi Bagan Góra Popa Yangon Kyaiktiyo Bago

Bardziej szczegółowo

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ

113 LITANII. Wybór i opracowanie. ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ 113 LITANII Wybór i opracowanie ks. Jerzy Lech Kontkowski SJ Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2012 SPIS TREŚCI Słowo wprowadzenia... 7 Psalm 136(135)... 13 Część I Litanie do Trzech Osób Trójcy Świętej

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 321/2647. Zakwaterowanie:

Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 321/2647. Zakwaterowanie: Szlakiem Misyjnym Europy- Portugalia- Hiszpania Symbol oferty: 321/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróż Ruta Tour 63-100 Śrem, ul. Wyszyńskiego 2 74 1090 1405 0000 0000 4001 1788

Biuro Podróż Ruta Tour 63-100 Śrem, ul. Wyszyńskiego 2 74 1090 1405 0000 0000 4001 1788 Warszawa, dnia 26-08-2011r. KOLEŻANKI I KOLEDZY Polska Izba Rzeczników Patentowych przy udziale Okręgu Wielkopolskiego organizuje autokarowy wyjazd dla rzeczników patentowych do Hiszpanii do Urzędu Harmonizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawdź swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym w kontaktach z rówieśnikami z zagranicy!!! KRÓTKO O NAS:

Sprawdź swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym w kontaktach z rówieśnikami z zagranicy!!! KRÓTKO O NAS: Sprawdź swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem obcym w kontaktach z rówieśnikami z zagranicy!!! ECM kim jesteśmy O F E R T A J E S I E Ń 2 0 1 3 : E u r o p e j s k i e C e n t r u m M ł o d z

Bardziej szczegółowo

MAGIA PÓŁNOCY - LOFOTY I NORDKAPP

MAGIA PÓŁNOCY - LOFOTY I NORDKAPP MAGIA PÓŁNOCY - LOFOTY I NORDKAPP Johan Wildhagen Anders Gjengedal Lofoty, wyspy za Kołem Polarnym, tworzące niesamowity krajobraz gór wyrastających prosto z morza, z niewielkimi osadami rybackimi na brzegu,

Bardziej szczegółowo

Zakochaj się w Kubie. Październik 2016

Zakochaj się w Kubie. Październik 2016 Zakochaj się w Kubie Październik 2016 DZIEŃ 1 - zbiórka na Lotnisku Chopina w Warszawie w hali odlotów. Przylot do stolicy kraju. Transfer do hotelu w Hawanie DZIEŃ 2 - zwiedzanie stolicy Kuby - Hawany,

Bardziej szczegółowo

Londyn, Londyn, Londyn

Londyn, Londyn, Londyn Londyn, Londyn, Londyn W dniach 8.10-12.10.2010r. członkowie Klubu Przyjaciół National Geographic Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sycowie uczestniczyli w wycieczce edukacyjno turystycznej do Londynu. Patronat

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Śladami Świętych - Anglia, Walia, Irlandia. 13 dni 1NP INFO O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 482/2647. Zakwaterowanie:

Śladami Świętych - Anglia, Walia, Irlandia. 13 dni 1NP INFO O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 482/2647. Zakwaterowanie: Śladami Świętych - Anglia, Walia, Irlandia. 13 dni 1NP Symbol oferty: 482/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA SZKOLNA. TERMIN: 05.09 12.09.2014 r. CENA: 1390,- PLN

WYCIECZKA SZKOLNA. TERMIN: 05.09 12.09.2014 r. CENA: 1390,- PLN WYCIECZKA SZKOLNA Cała południowa Anglia w tydzień TERMIN: 05.09 12.09.2014 r. CENA: 1390,- PLN Zapraszamy chętnych do zapoznania się z propozycją wyjazdu do Anglii we wrześniu przyszłego roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

ANGLIA,WALIA,IRLANDIA: NA WYSPY Z WIZYTĄ W HOLANDII INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 495/2647. Zakwaterowanie:

ANGLIA,WALIA,IRLANDIA: NA WYSPY Z WIZYTĄ W HOLANDII INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 495/2647. Zakwaterowanie: ANGLIA,WALIA,IRLANDIA: NA WYSPY Z WIZYTĄ W HOLANDII Symbol oferty: 495/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa

Bardziej szczegółowo