Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR. I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR. I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR I. Postanowienia ogólne 1. Aplikacja Internetowa Remanent Web HR zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Aplikacją stanowi wyłączna własność Remanent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 148, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS o kapitale zakładowym w wysokości ,00PLN o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): zwanej w dalszej części Regulaminu Spółką. 2. Aplikacja zamieszczona na stronie o adresie internetowym przeznaczona jest dla osób chcących podjąć współpracę i współpracujących ze Spółką, zwanych w dalszej części niniejszego Regulaminu Użytkownikami i służy m.in. do nawiązania i utrzymywania kontaktu, przechowywania i zarządzania danymi osobowymi, przekazywania informacji dotyczących warunków współpracy ze Spółką, działań marketingowych. Aplikacja służy również do aktualizacji wszystkich danych osobowych oraz danych niezbędnych dla dokonywania rozliczeń za wykonaną usługę. II. REJESTRACJA 1. Warunkiem koniecznym dla uzyskania dostępu do Aplikacji jest przejście I ETAPU, polegającego na zarejestrowaniu się potencjalnego Użytkownika na stronie internetowej lub przesłaniu drogą mailową na adres danych kontaktowych. z jednoczesnym zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. 2. W trakcie I ETAPU rejestracji potencjalny Użytkownik zobowiązany jest do podania w rubrykach następujących danych: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES MAILOWY. III. DRUGI ETAP REJESTRACJI 1. W II ETAPIE rejestracji administrator Aplikacji, zwany w dalszej części Regulaminu Administratorem, zakłada Użytkownikowi indywidualne konto Użytkownika z jednoczesnym przydzieleniem do niego LOGINU. Informacja o założeniu konta, wraz z linkiem aktywacyjnym są przesyłane Użytkownikowi na jego adres mailowy wskazany w trakcie I ETAPU rejestracji. Z chwilą uzyskania HASŁA i LOGINU Użytkownik uzyskuje możliwość zalogowania się w Aplikacji wpisując na stronie internetowej przydzielone mu HASŁO i LOGIN i zatwierdzając tak wpisane dane. 2. Po zalogowaniu się w Aplikacji po raz pierwszy, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła tymczasowego na własne posiadające minimum 8 znaków a w tym duże, małe litery cyfry i znaki specjalne. Do przejścia do kolejnego etapu rejestracji w Aplikacji, niezbędne jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń. Wypełnienie prawidłowo wszystkich rubryk wraz z 1

2 zaznaczeniem rubryki o zapoznaniu i zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu, a następnie zaakceptowanie wpisanych danych poprzez wciśnięcie ikony Akceptuję jest jednoznaczne z przyjęciem Regulaminu bez zastrzeżeń. Potencjalny Użytkownik, który nie zaakceptował Regulaminu kończy proces rejestracji i nie uzyskuje dostępu do Aplikacji, zaś jego dane osobowe nie podlegają przetworzeniu. W następnym kroku użytkownik wypełnia w zakładce FORMULARZ DANYCH OSOBOWYCH wszystkie rubryki, w których wpisuje swoje dane osobowe tj. PŁEĆ, STAN CYWILNY, IMIĘ1, IMIĘ2, NAZWISKO, NAZWISKO PANIEŃSKIE, IMIONA RODZICÓW, OBYWATELSTWO, DATA URODZENIA, MIEJSCE URODZENIA, PESEL, NIP., NR DOWODU, NR LEGITYMACJI, NR PASZPORTU, ADRES ZAMELDOWANIA, ODDZIAŁ NFZ, URZĄD SKARBOWY, SPOSÓB ROZLICZENIA, BANK NAZWA, KONTO, TEL KOMÓRKOWY, PRAWO JAZDY, KATEGORIA, DATA WYDANIA, NR REJESTRACYJNY, JĘZYKI OBCE DEKLARATYWNE MIEJSCE PRACY. 3. Nieprawidłowe, niepełne lub nie wypełnienie rubryk Obligatoryjnych uniemożliwia nawiązanie współpracy Użytkownika ze Spółką. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, niepełne lub nie wypełnienie rubryk Obligatoryjnych. W przypadku wskazania przez Użytkownika błędnego rachunku bankowego na potrzeby zapłaty wynagrodzenia lub innych trudności z tym związanych, Spółka jest uprawniona rozliczyć wynagrodzenie Użytkownika przekazem pocztowym na adres korespondencyjny niezależnie od wskazań Użytkownika w Formularzu Danych osobowych. 4. W przypadku zmiany lub dezaktualizacji danych ujawnionych przez Użytkownika w II ETAPIE rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego każdorazowego uaktualnienia lub zmiany swoich danych, pod rygorem negatywnych skutków prawnych przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub umowie o współpracy. 5. Warunkiem koniecznym nawiązania współpracy pomiędzy Użytkownikiem i Spółką jest zapoznanie się z treścią i następne zaakceptowanie przez Użytkownika Ogólnych Warunków Współpracy zwanych w dalszej części Regulaminu OWW, których treść jest dostępna w Aplikacji. Akceptacja OWW następuje poprzez wejście do zakładki OWW a następnie zaakceptowanie ich treści poprzez wciśnięcie ikony AKCEPTUJĘ. IV. Postępowanie formularzowe 1. Użytkownik, który przeszedł I i II Etap rejestracji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Oświadczenia dla celów ubezpieczenia społecznego i podatkowego, zwanego w dalszej części Regulaminu Oświadczeniem, a zamieszczonego w Aplikacji w zakładce OŚWIADCZENIE DO UMOWY 2. Użytkownik w trakcie procesu rejestracji w Aplikacji zobowiązany jest do pełnego i prawidłowego wypełnienia poprzez zaznaczenie następujących 6 oświadczeń niezbędnych do dokonania rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne ZUS i podatku dochodowego: 1. Jestem jednocześnie zatrudniona/ny na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej i moje wynagrodzenie ze stosunku pracy w kwocie brutto wynosi: co najmniej minimalne wynagrodzenie mniej niż minimalne wynagrodzenie 2

3 2. Jestem jednocześnie już ubezpieczona/ny (ubezpieczenie emerytalne i rentowe), jako osoba wykonująca pracę nakładczą; umowę zlecenia lub agencyjną od dnia do dnia 3. Jestem już ubezpieczona/ny (ubezpieczenie emerytalne i rentowe) z innych tytułów niż w pkt 1 i 2 (np. działalność gospodarcza) podać tytuł zakres umowy pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej zakres umowy NIE pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności gospodarczej 4. Jestem emerytem lub rencistą, nr świadczenia ZUS ZUS Inspektorat nr (adres) z siedzibą w 5. Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłam/łem 26 lat. Nazwa Uczelni 6 Nie pracuję, nie jestem zarejestrowana/ny jako osoba bezrobotna i nie jestem objęta/ ty ubezpieczeniem społecznym z żadnego tytułu. Zgodnie z powyższym oświadczeniem z tytułu wykonywania tej umowy, jeśli jest taka możliwość: Chcę podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu Nie chcę podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Chcę podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu Nie chcę podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. 3. Oświadczenia opisane powyżej winny być wypełnione zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy i nie mogą się wzajemnie wykluczać. W przypadku nie wypełnienia, niepoprawnego wypełnienia lub wypełnienia w ten sposób, iż oświadczenia są ze sobą sprzeczne, Spółka będzie uprawniona do nierozliczenia wynagrodzenia Użytkownika. 4. Po zapoznaniu się z treścią Oświadczenia, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wszystkie wolne rubryki ze stanem rzeczywistym, następnie cały dokument wydrukować, czytelnie podpisać z podaniem imienia i nazwiska wraz ze wskazaniem daty złożenie podpisu, a następnie listem poleconym przesłać na adres Spółki tj. Remanent Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 148, Warszawa. V. Zasady Korzystania z aplikacji 3

4 1. Korzystanie z Aplikacji jest całkowicie dobrowolne i nie wiąże się z żadnymi obowiązkowymi kosztami ze strony osób z niej korzystających. 2. Użytkownikami Aplikacji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej granicami, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub też tej zdolności nie posiadające acz legitymujące się zgodą przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Aplikacji i nawiązanie współpracy ze Spółką. 3. Czas funkcjonowania Aplikacji jest nieokreślony. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany lub zakończenia działalności Aplikacji w dowolnie wybranym przez siebie momencie bez podania przyczyn. 4. Osoby chcące nawiązać współpracę ze Spółką oraz korzystać z Aplikacji zobowiązane są postępować zgodnie z treścią niniejszego Regulamin. 5. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w poufności informacji tyczących się przypisanego im HASŁA i LOGINU. W przypadku powzięcia informacji o dokonaniu zaboru przypisanego Użytkownikowi konta lub bezprawnego posługiwania się przez osoby trzecie LOGINEM lub HASŁEM, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Administratora serwisu przesyłając wiadomość mailową na adres 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji, treści dokumentów lub danych w niej zamieszczonych - Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Administratora serwisu przesyłając wiadomość mailową na adres W przypadku uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych innej osoby Użytkownik jest zobowiązany przerwać swoją pracę z aplikacją a o powyższym fakcie zawiadomić Administratora. 7. Przejście procesu rejestracji i uzyskanie dostępu do Aplikacji nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o pracę czy też umowy cywilnoprawnej jak i nie stanowi przyjęcia oferty. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie o nawiązanie stosunku pracy czy też ustalenie innego stosunku prawnego. Ukończenie procesu rejestracji potwierdza gotowość Użytkownika do zawarcia umowy o współpracy ze Spółką i wymiany w związku z tym faktem wszystkich niezbędnych informacji i danych osobowych. 8. Administratorowi Aplikacji przysługuje uprawnienie do weryfikowania danych osobowych zamieszczonych w Aplikacji przez Użytkownika. 9. Administratorowi Aplikacji przysługuje uprawnienie do zablokowania lub usunięcia z Aplikacji Użytkownika, który: nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu, podaje w procesie rejestracji dane osobowe lub adresowe osoby trzeciej lub osoby fikcyjnej, zamieszcza w Aplikacji zapisy godzące w dobre imię lub interes Spółki lub osób trzecich, nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z zawartej ze Spółką umowy o współpracy. 10. Każdy z Użytkowników jest uprawniony do zakończenia procesu korzystania z Aplikacji. W tym celu niezbędne jest dokonanie czynności wyrejestrowania polegającej na zgłoszeniu administratorowi za pomocą wiadomości mailowej na adres żądania dezaktywacji konta. O dezaktywacji konta Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomości przesłanej na adres podany w aplikacji. 4

5 VI. Dane Osobowe 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Aplikacji następuje na podstawie ich zgody w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 2. Administratorem danych jest Spółka. 3. Celem zbierania danych jest umożliwienia nawiązania potencjalnej współpracy pomiędzy Spółką a Użytkownikami, wymiana informacji i komunikacja a nadto działania marketingowe. Odbiorcami danych osobowych są Spółka, kontrahenci Spółki oraz wszystkie spółki powiązane, którym ta świadczy usługi lub też, z którymi jest powiązana umową o współpracy w zakresie marketingu i reklamy. 4. Każdy Użytkownik Aplikacji ma prawo: uzyskania wyczerpującej informacji o prowadzonym zbiorze danych, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 5. Spółka działa w dobrej wierze i z poszanowaniem przepisów prawa oraz danych osobowych zamieszczonych w Aplikacji. Spółka stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 6. Użytkownik odpowiada za zgodność wszystkich podanych przez niego danych z prawdą i przepisami prawa. Jeżeli okaże się, że dane zamieszczone w rejestracji przez Użytkownika naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, Użytkownik poniesie wynikającą z tego odpowiedzialność. W przypadku takim Użytkownik podejmie wszelkie przewidziane prawem działania do usunięcia naruszenia, w szczególności dokona aktualizacji lub zmiany zamieszczonych danych, sporządzi oświadczenie w specjalnej treści lub formie, ewentualnie naprawi zaistniałą szkodę lub wynikłą krzywdę. 7. W przypadku skierowania do Spółki jakiegokolwiek żądania, wniosku, w tym arbitrażowego, pozwu lub wezwania do udziału w sprawie danych podanych przez Użytkownika w Aplikacji, Użytkownik zobowiązuje się ją indemnizować w sposób przewidziany właściwą procedurą, co obejmuje w szczególności zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów. 5

6 8. Spółka jest zwolniona z obowiązku rejestracji zbioru danych utworzonych przez Użytkowników Aplikacji na zasadzie art. 43 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 9. Z chwilą zaakceptowania niniejszego Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie ujawnionych w procesie rejestracji danych osobowych w celu określonym w pkt. VI ppkt. 3 niniejszego Regulaminu. 10. Spółka jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych Użytkowników do czasu otrzymania pisemnej informacji o cofnięciu zgody na ich przetwarzania lub też skutecznego zakończenia procesu wyrejestrowania Użytkownika z Aplikacji. Powyższy zapis nie wyklucza możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie zawartej z nim umowy o współpracy lub przepisów obowiązującego prawa. VII. Postanowienia Końcowe 1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu bez obowiązku indywidualnego doręczania nowej treści każdemu z Użytkowników. Nowy Regulamin będzie dostępny w Aplikacji, o czym Użytkownicy mogą zostać poinformowani za pośrednictwem Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Aplikacji a nadto w siedzibie Spółki. 3. Spółka oświadcza, iż jest właścicielem praw autorskich i innych praw pokrewnych do nazw, wizerunków, znaków graficznych, grafik, tekstów, i innych rozwiązań zamieszczonych na stronie internetowej Aplikacji pod adresem Prawa te znajdują się pod ochroną obowiązujących przepisów. 4. W przypadku całkowitej lub częściowej nieważności poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają ważne 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki. 6

Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR. I. Postanowienia ogólne Regulamin Aplikacji Internetowej Remanent Web HR I. Postanowienia ogólne 1. Aplikacja Internetowa Remanent Web HR zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Aplikacją stanowi wyłączna własność Remanent

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI

REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI REGULAMIN adxchange dot. WSPÓŁPRACY Z REKLAMODAWCAMI I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy Aukcyjnej adxchange, przystępowania do wybranych Aukcji

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje 1 Przedmiot Regulaminu 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Partner Ubezpieczeń", prowadzonego w domenie ubezpieczenia.regional.pl, jest Media.regional.pl Renata Panfil, z siedzibą w Wałbrzychu, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Regulamin 1 Definicje Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Operator - właściciel Serwisu ekantoreuropa.pl - Kantor Wymiany Walut Europa Patryk Rybak, z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU Sklep internetowy kontakt simon.eu działający pod adresem http://kontakt simon.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L

R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L R E G U L A M I N S E R W I S U I N T E R N E T O W E G O W W W. D A M N A S P O R T. P L 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin. I. Postanowienia Ogólne Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez multiagencję ubezpieczeniową PRYMAKOWSCY sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jaracza 6/14, 00-378 Warszawa I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl

Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Regulamin serwisu Przeznaczeni.pl Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki korzystania z serwisu Przeznaczeni.pl. Serwis Przeznaczeni.pl jest skierowany przede wszystkim do osób samotnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy z Remanent Polska Sp. z o.o.

Ogólne warunki współpracy z Remanent Polska Sp. z o.o. Ogólne warunki współpracy z Remanent Polska Sp. z o.o. Wprowadzenie Remanent Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 148, 02-326, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl 1Definicje Operator Kantor "Grażyna" Grażyna Odój-Kukla z siedzibą,,, REGON 432318064. Serwis (w tym wypadku serwis Moje Waluty.pl ) - Serwis

Bardziej szczegółowo

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl.

1.4. Serwis Allegro: serwis internetowy Allegro działający w domenie allegro.pl. REGULAMIN SERWISU 1. DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1.1. Operator: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. [Postanowienia ogólne] 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.diamant.pl jest spółka Pfeifer & Langen Marketing Spółka

Bardziej szczegółowo

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Moje konto w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Dane Użytkownika: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo