GEOWIZUALIZACJA W PROCESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO GEOVISUALISATION IN THE SPATIAL PLANNING PROCESS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEOWIZUALIZACJA W PROCESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO GEOVISUALISATION IN THE SPATIAL PLANNING PROCESS"

Transkrypt

1 POLSKIE Geowizualizacja TOWARZYSTWO w procesie planowania INFORMACJI przestrzennego PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 TOM III ZESZYT 4 11 GEOWIZUALIZACJA W PROCESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO GEOVISUALISATION IN THE SPATIAL PLANNING PROCESS Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Monika Rusztecka UNEP/GRID-Warszawa S³owa kluczowe: geowizualizacja, partycypacja spo³eczna, planowanie przestrzenne Keywords: geovisualisation, public participation, spatial planning Chiñskie przys³owie ówi: Powiedz i, a zaponê, poka i o e zapaiêta, zaanga uj nie wtedy zrozuie. Jest ono niezwykle aktualne w dzisiejszych czasach kiedy w spo³eczeñstwach deokratycznych partycypacja spo³eczna odgrywa coraz wa niejsz¹ rolê,.in. w procesie planowania przestrzennego. Ta relatywnie nowa praktyka wyaga zastosowania nowych œrodków kounikacji spo³ecznej, rozwijanych w raach tzw. Technologii Inforacyjnych i Kounikacyjnych (ang. Inforation and Counication Technologies ICT). Jedny z coraz czêœciej stosowanych narzêdzi w procesach konsultacji spo³ecznych s¹ techniki geowizualizacyjne ukierunkowane na ró ne grupy odbiorców. W raach iêdzynarodowego projektu o nazwie Partycypacja spo³eczna w planowaniu przestrzenny w Europie wykorzystywanych jest szereg technik geowizualizacyjnych z jednoczesny ich testowanie w kilku regionach pañstw europejskich. Projekt jest dofinansowywany przez Progra INTERREG IIIC, a uczestnicz¹ w ni instytucje z Belgii, Hiszpanii, Holandii, Polski i Portugalii. G³ówny cele projektu jest wyiana wiedzy na teat zastosowañ innowacyjnych etod (g³ównie geowizualizacyjnych) wspieraj¹cych i usprawniaj¹cych kontakty iêdzy spo³eczeñstwe a saorz¹de. W raach projektu realizowanych jest piêæ pilota y, których zadanie jest wdro enie ww. etod do procesów konsultacji spo³ecznych w zró nicowanych uwarunkowaniach spo³ecznych, kulturowych i œrodowiskowych. Uzgodnienia i konsultacje spo³eczne planów zagospodarowania przestrzennego na regionalny czy lokalny pozioie zarz¹dzania s¹ obecnie integralny i obowi¹zkowy eleente procesu planistycznego. Szeroki udzia³ spo³eczeñstwa w tych konsultacjach, jak równie uzgodnienia iêdzy g³ównyi instytucjai zarz¹dzaj¹cyi dany obszare, a na celu nawi¹zanie dialogu i wspó³pracy iêdzy wszystkii stronai i wi¹ e siê ze stosowanie etod kounikacji, które uo liwi¹ iêdzy innyi: zapoznanie siê z treœci¹ planu oraz zrozuienie postulowanych w ni zapisów w forie tekstowej, ale przede wszystki w forie kartograficznej, wyra enie opinii na teat tych zapisów,

2 12 Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Monika Rusztecka zaproponowanie alternatywnych propozycji, ocenê propozycji i postulatów zg³oszonych przez obywateli, uzgodnienia iêdzy instytucjai w zakresie wystêpuj¹cych konfliktów przestrzennych. W tradycyjny planowaniu obywatele nie s¹ w³¹czani do etapu tworzenia planu; przedstawiaj¹ oni swoje uwagi do gotowego ju planu. Partycypacja spo³eczna w planowaniu przestrzenny opiera siê natoiast na w³¹czeniu obywateli, stowarzyszeñ, organizacji pozarz¹dowych i instytucji na ró nych stadiach procesu planowania. Wszyscy uczestnicy tego procesu aj¹ o liwoœæ uzyskania inforacji o terenia, na który yj¹ oraz dowiedzieæ siê o oczekiwaniach innych zainteresowanych stron i poznaæ ich arguenty. Wed³ug Kingstona (Kingston 1998) partycypacja spo³eczna o e ieæ postaæ drabiny (pierwsz¹, niej rozwiniêt¹ tego typu drabinê zaproponowa³ Arnstein (Arnstein 1969)) podzielonej na ni szy i wy szy pozio partycypacji, wed³ug scheatu: ni szy pozio partycypacji spo³eczeñstwo a prawo wiedzieæ spo³eczeñstwo jest inforowane spo³eczeñstwo a prawo sprzeciwu wy szy pozio partycypacji udzia³ spo³eczeñstwa w okreœlaniu interesów, uczestników oraz haronograu procesu udzia³ spo³eczeñstwa w ocenie skutków dzia³añ i proponowaniu rozwi¹zañ udzia³ spo³eczeñstwa w podejowaniu koñcowych decyzji Miêdzynarodowa Asocjacja Partycypacji Spo³ecznej wyró nia piêæ pozioów wp³ywu spo³eczeñstwa na sprawy publiczne, tj. poczynaj¹c od poziou inforowania, poprzez konsultacje, w³¹czanie do dzia³añ, wspó³pracê do wspó³dzia³ania. Ró ne etody geowizualizacji i narzêdzia wspoagania inforatycznego bêd¹ dostosowywane do ka dego z tych piêciu pozioów. Zale nie od stopnia w³¹czenia spo³eczeñstwa w proces planowania przestrzennego oraz trybu kounikowania siê z jego cz³onkai o na wyró niæ dwie kategorie ww. etod, a ianowicie: wspieraj¹ce dyskusjê publiczn¹ oraz wspieraj¹ce indywidualn¹ ocenê planu. Podstawowyi forai i narzêdziai wykorzystywanyi w procesach partycypacji spo³ecznej s¹ spotkania konsultacyjne odbywaj¹ce siê g³ównie w siedzibach urzêdów, na których o na siê zapoznaæ z apai zwykle w forie papierowej oraz kounikacja za pooc¹ tradycyjnych for lub internetu np. publikacja dokuentu z treœci¹ planu na stronie urzêdu odpowiedzialnego za jego opracowanie w forie pliku do pobrania. Technologia internetowa daje jednak znacznie wiêksze o liwoœci stosowania nowoczesnych etod kounikacji, w ty bogaty wachlarz for prezentacji inforacji. Jedn¹ z bardziej dynaicznie rozwijaj¹cych siê etod geowizualizacji s¹ wizualizacje 2,5D i 3D (dwu-i-pó³wyiarowe i trójwyiarowe). W raach ww. projektu, na potrzeby dyskusji publicznych zastosowano oprograowanie Virtual LandScape, opracowane przez firê YDreas (rys. 1). Pozwala ono na integracjê wielu warstw inforacyjnych zapisanych w foratach znanych pakietów GIS oraz 2,5D wizualizacjê z o liwoœci¹ pe³nej nawigacji lotu nad terene i interaktywnego operowania ró nyi obiektai. Rozwi¹zania techniczne wspieraj¹ce indywidualn¹ ocenê planu ukierunkowano na wykorzystanie internetu. Na potrzeby konsultacji internetowych opracowano now¹ aplikacjê, zaliczaj¹c¹ siê do tzw. grupowego GIS (ang. collaborative GIS), opart¹ na narzêdziowy

3 Geowizualizacja w procesie planowania przestrzennego 13 oprograowaniu GeoTools. Aplikacja ta, nazwana roboczo Geo-konsultacje wspoaga dyskusje, konsultacje i uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego, prezentowanych w internecie w forie MapServera. Zakres funkcjonalny aplikacji obejuje: udostêpnianie warstw inforacyjnych GIS i ich wizualizacjê w forie ap w przegl¹darce zachowuj¹cej podstawow¹ funkcjonalnoœæ prograów GIS, przypisywanie do ka dego obiektu na apie koentarza opinii w forie tekstowej oraz w forie obiektu GIS (punktu, linii, wieloboku), zarz¹dzanie wprowadzonyi geo-koentarzai w bazie danych przestrzennych. Warstwy inforacyjne GIS przedstawiaj¹ce przestrzenny zapis planu s¹ przechowywane w bazie danych na serwerze. Dostêp do jej zasobów aj¹ zarejestrowani u ytkownicy, którzy og¹ zastosowaæ nastêpuj¹ce narzêdzia zwi¹zane z ap¹ i jej legend¹: powiêkszanie, poniejszanie, przesuwanie apy, wyœwietlanie inforacji o zaznaczonych obiektach, przeszukiwanie charakterystyk obiektów wed³ug zadanej frazy, odyfikowanie ustawieñ wyœwietlania syboli i znaków zastosowanych na apie (styl, kolor, deseñ, obrys, roziar) (rys. 3), odyfikowanie w³aœciwoœci wyœwietlania warstw to jest: widocznoœci, stopnia przezroczystoœci, kolejnoœci na liœcie, wyœwietlanie etadanych przypisanych do danej warstwy inforacyjnej. Zasadnicz¹ czêœæ aplikacji stanowi panel dyskusyjny, którego zakres funkcjonalny obejuje (rys. 4): edycjê obiektów na apie w postaci punktu, linii lub wieloboku w raach sesji dyskusyjnych, wprowadzenie koentarza dotycz¹cego danego obiektu i zintegrowanie z jego geoetryczn¹ reprezentacj¹ w postaci pliku w foracie *shp, w roboczej bazie danych, przes³anie do bazy danych przestrzennych aplikacji zintegrowanego obiektu i koentarza wraz z przypisan¹ charakterystyk¹ dotycz¹c¹ jego autora, zarz¹dzanie wprowadzonyi do bazy danych geo-koentarzai i wyœwietlanie sesji dyskusyjnych zarejestrowanych u ytkowników aplikacji w forie ap. Panel dyskusyjny uo liwia dwustronn¹ kounikacjê bazuj¹c¹ na prezentacji inforacji na apie oraz na zg³aszaniu przez dyskutantów postulatów w forie graficznej (w zasadzie geoetrycznej) oraz tekstowej, nazwanych geo-koentarzai (rys. 5). Wszystkie zgroadzone w bazie danych geo-koentarze og¹ byæ zweryfikowane i ocenione (odrzucone lub przyjête do dalszej procedury planistycznej) przez zespó³ planistyczny, a w dalszych fazach, zarz¹dzane z poziou oprograowania GIS. Du y wp³yw na czytelnoœæ prezentowanych ap a liczba jednoczeœnie wyœwietlanych warstw inforacyjnych, jak równie dobór znaków kartograficznych oraz skala prezentacji danych zagadnieñ. Funkcjonalnoœæ apy uo liwiaj¹ca odyfikowanie tych eleentów pozwala u ytkownikowi na dostosowanie fory wyœwietlanych inforacji do jego indywidualnych potrzeb. Wart¹ podkreœlenia jest równie o liwoœæ przeanalizowania danego zagadnienie planistycznego w dok³adnej skali, w ujêciu lokalny. Mieszkañcy danej iejscowoœci jeœli tylko aj¹ dostêp do internetu (.in. na stanowiskach udostêpnionych w urzêdzie giny) og¹ przeanalizowaæ proponowane ziany np. inwestycje planowane w ich s¹siedztwie. Kolejn¹ wa n¹ funkcj¹ aplikacji jest o liwoœæ prowadzenia interaktywnych dyskusji aj¹cych na celu uzgodnienia iêdzy kluczowyi instytucjai zaanga owanyi w tworze-

4 14 Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Monika Rusztecka nie planu na ró nych etapach jego powstawania. Na pozioie regionalny s¹ to iêdzy innyi: Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, organizacje pozarz¹dowe i inne. Przeniesienie dyskusji planistycznej do internetu pozwoli na w³¹czenie w proces planistyczny wszystkich zainteresowanych i uprawnionych uczestników. Zastosowanie w tej dyskusji etod kounikacji bazuj¹cych na geowizualizacji o e podnieœæ efektywnoœæ prac nad powstawanie planu. Propozycje do planu og¹ byæ bezpoœrednio groadzone w bazie danych przestrzennych, w postaci nuerycznej, a nie w forie analogowej jak a to iejsce obecnie. Wdro enie aplikacji bêdzie zate wi¹za³o siê z zasadnicz¹ zian¹ w etodzie pracy nad plane zagospodarowania przestrzennego. Wyœwietlanie ap teatycznych obrazuj¹cych poszczególne zagadnienia planistyczne o e przebiegaæ w sposób interaktywny, a dostêp do tych ap z poziou aplikacji internetowej w znaczny sposób wp³ynie na upowszechnienie inforacji o say planie, co byæ o e spowoduje znacznie wiêkszy udzia³ spo³eczeñstwa w procesie konsultacyjny. W raach wyienionego na wstêpie projektu INTERREG IIIC o nazwie Partycypacja spo³eczna w planowaniu przestrzenny w Europie realizowanych jest piêæ pilota y, po jedny w ka dy kraju. W Polsce pilota wspoaga prace w zakresie opracowania i ustanowienia planu obszaru etropolitalnego Warszawy, które wykonuje i koordynuje Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego. Zadania w raach ww. projektu INTERREG IIIC koncentruj¹ siê na fragencie obszaru etropolitalnego Warszawy le ¹cego w dolinie Wis³y poiêdzy Wyszogrode a Nowy Dwore (rys. 2). Partnerai realizuj¹cyi pilota s¹ Centru UNEP/GRID-Warszawa oraz Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. W koñcu 2005 roku przedstawiona w referacie aplikacja Geo-konsultacje bêdzie udostêpniona u ytkowniko, którzy po zarejestrowaniu bêd¹ wprowadzali swoje koentarze do propozycji planu. Zebrane t¹ drog¹ uwagi zostan¹ naniesione na nueryczn¹ postaæ planu (w warstwach GIS) i pos³u ¹ do weryfikacji i opracowania ostatecznej postaci planu dla przedstawionego wy ej fragentu obszaru etropolitalnego Warszawy. Literatura Dias E1., Van de Velde R., Nobre E., Estêvão S., Scholten H., 2003: Virtual Landscape Bridging The Gap Between Spatial Perception And Spatial Inforation. Proceedings of the International Cartographic Conference ICA, Durban. Arnstein, S.R., 1969: A Ladder for Citizen Participation. Journal of the Aerican Institute of Planners 35(7): Jankowski P., 1998: Public Participation GIS under Distributed Space and Tie Conditions. Proceedings of the COST-UCE-C4 International Workshop on Groupware for Urban Planning, Lyon. Kingston R., 1998: Web Based GIS for Public Participation Decision Making in the UK. Workshop of the International Association for Public Participation, SPICE 98, Tepe Arizona. Suary The probles of use of Inforation and Counication Technology (ICT) for the participatory spatial planning have been discussed in the paper. In the fraework a project naed Participatory Spatial Planning in Europe, co-financed by the EU s INTERREG IIIC Prograe, a nuber of institutions of Belgiu, the Netherlands, Poland, Portugal and Spain are ipleenting geovisualisa-

5 Geowizualizacja w procesie planowania przestrzennego 15 tion ethods at the ongoing planning processes. In Polish case-study two ain objectives have been defined, i.e. developent of tools supporting public and institutional participation in the spatial planning process and ipleentation of selected geovisualisation ethods in the elaboration and negotiations of the Warsaw s Metropolitan Plan. The International Association for Public Participation differentiates five levels of so called public participation spectru, i.e. inforing, consulting, involving, collaborating and epowering. The various ethods of geovisualisation as well as tools of coputer-assisted procedures are adapted to each of these levels. Two ain categories of the of ethods can be distinguished in relation to the level of public ipact to the spatial planning process as well as the way of counication; they are ethods supporting public discussion and supporting individual assessent of the plan. One of the ost dynaically developing applications of the geovisualisation ethods are 2.5D and 3D visualisations. In the fraework of the entioned project, the Virtual LandScape software package of YDreas has been applied. The package perfors integration of several inforation layers, stored in the popular GIS forats and 2.5D visualisation with the coplete set of navigation tools for flight over the terrain and interactive anipulation of the distinct objects. The technical solutions assisting an individual assessent of the plan have been oriented to the use of Internet. The original application with functions of the collaborative GIS has been developed for the purpose of the Internet consulting process. The application called Geo-consult supports discussion, consultations and agreeents on the spatial plan, which is presented in the for of MapServer. The scope of functions covers displaying and browsing GIS data layers (with the standard GIS functionality), attachent of the coent (in for of text and new GIS object, like point, line or polygon) to selected ap object or set of the, as well as anageent of the collected geo-coents in the GIS database. The ost iportant part of the application consists of the discussion panel, allowing editing of ap objects, introducing coents to the given object and integrating the to the geoetric representation of the coents stored in the for of shape file at the working database. The panel enables anageent and display of all geo-coents with the authors signatures. All geo-coents gathered in the special database can be verified and assessed by the planning tea and furtherore can be anaged at the GIS package environent. Moving the discussion on the plan to the Internet enables involveent of all stakeholders to the planning process. The ipleentation of the application will have a great ipact to the way of plan is elaborated. Access to the plan in Internet with possibility of assive collection of coents and rearks will significantly influence the proliferation of the inforation on the plan and increase the participation of the public in the planning process. In the end of 2005 the application Geo-consult will be available to the users, which will deliver their coents after registering in the consultation syste. gr Maria Andrzejewska dr Marek Baranowski gr Monika Rusztecka

6 16 Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Monika Rusztecka Rys. 1. Obraz okien w oprograowaniu Virtual LandScape (ze strony internetowej Ydreas) Rys. 2. Fragent obszaru pilota owego

7 Geowizualizacja w procesie planowania przestrzennego 17 Rys. 3. Aplikacja Geo-konsultacje okno ustawieñ w³aœciwoœci wyœwietlenia znaków na apie

8 18 Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Monika Rusztecka Rys. 4. Aplikacja Geo-konsultacje okno inforacji o w³aœciwoœciach warstw

9 Geowizualizacja w procesie planowania przestrzennego 19 Rys. 5. Aplikacja Geo-konsultacje okno wprowadzania i wyœwietlania opinii

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 Systemy POLSKIE informacji TOWARZYSTWO przestrzennej dla planów INFORMACJI zagospodarowania PRZESTRZENNEJ przestrzennego... ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 81 SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 5

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 5 Inicjatywa POLSKIE OWS-5 TOWARZYSTWO kolejny etap rozwoju INFORMACJI i haronizacji PRZESTRZENNEJ specyfikacji OGC... ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 TOM VI ZESZYT 5 65 INICJATYWA OWS-5 KOLEJNY ETAP ROZWOJU I HARMONIZACJI

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 3 Technologie informacyjne POLSKIE TOWARZYSTWO jako narzêdzie udzia³u INFORMACJI spo³ecznego PRZESTRZENNEJ w kszta³towaniu przestrzeni ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 3 87 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 3 Nowa jakoœæ POLSKIE SIP w Lasach TOWARZYSTWO Pañstwowych INFORMACJI w kontekœcie probleów PRZESTRZENNEJ edukacyjnych ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 TOM II ZESZYT 3 31 NOWA JAKOŒÆ SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE GEOINFORMATYCZNE W REALIZACJI DYREKTYW I KONWENCJI UE

TECHNOLOGIE GEOINFORMATYCZNE W REALIZACJI DYREKTYW I KONWENCJI UE Technologie geoinformatyczne POLSKIE TOWARZYSTWO w realizacji dyrektyw INFORMACJI i konwencji PRZESTRZENNEJ UE w zakresie informacji... ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 1 185 TECHNOLOGIE GEOINFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 Projekt GEOPORTAL.GOV.PL POLSKIE TOWARZYSTWO i jego znaczenie INFORMACJI dla udostêpniania PRZESTRZENNEJ danych PZGiK ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 57 PROJEKT GEOPORTAL.GOV.PL I JEGO ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4 Syste zarz¹dzania POLSKIE danyi wysokoœciowyi TOWARZYSTWO LPIS, INFORMACJI TBD i SMOK PRZESTRZENNEJ zgroadzonyi w PZGiK ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 TOM VI ZESZYT 4 83 SYSTEM ZARZ DZANIA DANYMI WYSOKOŒCIOWYMI

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 Trendy i problemy POLSKIE rozwoju TOWARZYSTWO systemów i zastosowañ INFORMACJI geoinformacji PRZESTRZENNEJ w samorz¹dzie ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 159 TRENDY I PROBLEMY ROZWOJU SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR Profesor Jerzy POLSKIE GaŸdzicki TOWARZYSTWO wybitny uczony, INFORMACJI wychowawca, organizator PRZESTRZENNEJ i spo³ecznik ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 2 7 PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY

INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Konferencja 7.11.2011 AUDYTORI U/ AUDITORIU M Sala/ Roo Darczyñców Sala/Roo 200 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY 10.45 Sesja otwarc ia/opening sessio n 12.30 Przerw a/break 12.45 Sesja i panel

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4 Regionalne POLSKIE systemy TOWARZYSTWO informacji przestrzennej INFORMACJI w województwie PRZESTRZENNEJ dolnoœl¹skim... ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4 19 REGIONALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie ADAPTACJA TECHNOLOGII POLSKIE MDA TOWARZYSTWO DO BUDOWY SYSTEMU INFORMACJI GEOINFORMACYJNEGO PRZESTRZENNEJ NA POZIOMIE GMINY ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 5(35) 25 ADAPTACJA TECHNOLOGII MDA

Bardziej szczegółowo

MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF FORESTRY

MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF FORESTRY POLSKIE Misja TOWARZYSTWO geomatyki w rozwoju INFORMACJI leœnictwa PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 4 9 MISJA GEOMATYKI W ROZWOJU LEŒNICTWA MISSION OF GEOMATICS IN DEVELOPMENT OF

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2012 m TOM X m ZESZYT 3(53)

ROCZNIKI GEOMATYKI 2012 m TOM X m ZESZYT 3(53) KARTOGRAFICZNE POLSKIE ASPEKTY TOWARZYSTWO ZASTOSOWANIA DATA MINING INFORMACJI DO POZYSKIWANIA PRZESTRZENNEJ WIEDZY Z DANYCH... ROCZNIKI GEOMATYKI 2012 m TOM X m ZESZYT 3(53) 55 KARTOGRAFICZNE ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp POLSKIE TOWARZYSTWO Obiektowa analiza INFORMACJI obrazów PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 11 OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS Joanna Adamczyk Katedra Urz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii EWALUACJA METODYKI POLSKIE PROWADZENIA TOWARZYSTWO ANALIZ PRZESTRZENNYCH INFORMACJI W PRZESTRZENNEJ WIELOREPREZENTACYJNEJ... ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 5(62) 87 EWALUACJA METODYKI PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PO DANE KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW STUDIÓW GEOINFORMATYCZNYCH:

PO DANE KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW STUDIÓW GEOINFORMATYCZNYCH: PO DANE POLSKIE KOMPETENCJE TOWARZYSTWO ABSOLWENTÓW INFORMACJI STUDIÓW GEOINFORMATYCZNYCH: PRZESTRZENNEJ... ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 6(36) 73 PO DANE KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW STUDIÓW GEOINFORMATYCZNYCH:

Bardziej szczegółowo

WHAT IS BEYOND DIGITAL EARTH? Wprowadzenie

WHAT IS BEYOND DIGITAL EARTH? Wprowadzenie POLSKIE TOWARZYSTWO DIGITAL EARTH INFORMACJI I CO DALEJ? PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2011 m TOM IX m ZESZYT 1(45) 7 DIGITAL EARTH I CO DALEJ? WHAT IS BEYOND DIGITAL EARTH? Francis Harvey 1,2, Jacek

Bardziej szczegółowo

PORTAL MAPOWY ZIELONY KRAKÓW JAKO ELEMENT REALIZACJI INSPIRE MAP PORTAL GREEN KRAKOW AS AN ELEMENT OF INSPIRE IMPLEMENTATION

PORTAL MAPOWY ZIELONY KRAKÓW JAKO ELEMENT REALIZACJI INSPIRE MAP PORTAL GREEN KRAKOW AS AN ELEMENT OF INSPIRE IMPLEMENTATION PORTAL POLSKIE MAPOWY TOWARZYSTWO ZIELONY KRAKÓW INFORMACJI JAKO ELEMENT REALIZACJI PRZESTRZENNEJ INSPIRE ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 6(36) 105 PORTAL MAPOWY ZIELONY KRAKÓW JAKO ELEMENT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ NA DOK ADNOή UZYSKANYCH MODELI DNA* THE IMPACT OF THE HYDROGHAPHIC SHIP'S VELOCITY ON THE ACCURACY OF SEABED MODELS

JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ NA DOK ADNOŒÆ UZYSKANYCH MODELI DNA* THE IMPACT OF THE HYDROGHAPHIC SHIP'S VELOCITY ON THE ACCURACY OF SEABED MODELS WP YW PRÊDKOŒCI POLSKIE JEDNOSTKI TOWARZYSTWO HYDROGRAFICZNEJ INFORMACJI NA DOK ADNOŒÆ PRZESTRZENNEJ UZYSKANYCH MODELI DNA ROCZNIKI GEOMATYKI 2011 TOM IX ZESZYT 2(46) 67 WP YW PRÊDKOŒCI JEDNOSTKI HYDROGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM

ACTA SCIENTIARUM POLONORUM ACTA SCIENTIARUM POLONORUM Czasopismo naukowe za³o one w 2001 roku przez polskie uczelnie rolnicze Administratio Locorum Gospodarka Przestrzenna Real Estate Management 13(4) 2014 Bydgoszcz Kraków Lublin

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 Komputerowe POLSKIE wspomaganie TOWARZYSTWO zarzadz¹nia INFORMACJI zespolonymi PRZESTRZENNEJ s³u bami i bran ami PJST ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 125 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ DZANIA

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH GEOINFORMATION WEBSITES USABILITY. Wprowadzenie

FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH GEOINFORMATION WEBSITES USABILITY. Wprowadzenie POLSKIE FunkcjonalnoϾ TOWARZYSTWO geoinformacyjknych INFORMACJI witryn internetowych PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 2 77 FUNKCJONALNOή GEOINFORMACYJNYCH WITRYN INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 4

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 4 Monitoring POLSKIE procesów TOWARZYSTWO zagospodarowania przestrzennego INFORMACJI na PRZESTRZENNEJ poziomie gminnym... ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 4 17 MONITORING PROCESÓW ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo