DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze"

Transkrypt

1 NR IND ISSN NR 12(259) 27 czerwca 2003 r. Cena 2 z³ z VAT Nak³ad 1400 egz. 1 DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze

2 2 Gruntow(n)a zamiana Niemo liwe sta³o siê mo liwe. Wysz³o na to, e starosta i prezydent mog¹ mówiæ jednym g³osem. Od dawna s³ysza³o siê w mieœcie, i to absurd, by p³yta rynku- centralnego punktu miasta oraz dróg wokó³ niego nie by³a w³asnoœci¹ miasta tylko...powiatu. Niezrozumia³e wydawa³o siê, by parking przy Powiatowym Urzêdzie Pracy by³ nie powiatowy, a miejski w³aœnie. Ca³e to popl¹tanie z pomieszaniem ma szansê w koñcu siê wyjaœniæ, rozwi¹zaæ i u³o yæ. -Od kilku tygodni prowadzimy rozmowy pomiêdzy Urzêdem Miasta a Starostwem Powiatowym w sprawie przekazania przez miasto gruntów, znajduj¹cych siê na zapleczu budynku starostwa przy ulicy Wyspiañskiego 10 w zamian za œrodkow¹ czêœæ budynku znajduj¹cego siê przy D¹browskiego mówi prezydent Janusz Marsza³ek - Podjêliœmy te decyzjê o przejêciu od skarbu pañstwa pozosta³ej czêœci budynku oraz gruntu wraz z budynkami i lokatorami przy ulicy Lipowej - dodaje prezydent. Starostwo chce przekazaæ na rzecz miasta p³ytê Rynku G³ównego (wraz z ulicami wokó³ niego), a dodatkowo kilka dróg powiatowych : Wróblewskiego, Ostatni Etap, czêœæ ulicy Wysokie Brzegi i Koszykowej. Oficjalna wymiana ma nast¹piæ z dniem 1 stycznia 2004 roku. Prowadzone miêdzy prezydentem a starost¹ rozmowy dotycz¹ tak e przekazania lokalu mieszkalnego, bêd¹cego w³asnoœci¹ miasta, w zamian za udzia³y w budynku ratusza miejskiego. Obecnie miasto oczekuje na ostateczn¹ decyzjê Starostwa Powiatowego w tej sprawie. Gmina Miasto Oœwiêcim przekaza³a ju skarbowi pañstwa grunty po³o one przy ul. Zatorskiej o powierzchni ha z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Oœwiêcimiu. W tym miejscu ma powstaæ w przysz³oœci Powiatowe Centrum Powiadamiania. Miasto otrzyma- ³o w zamian grunty, których prawo wieczystego u ytkowania gmina uzyska³a w formie darowizny od Firmy Chemicznej Dwory S.A. S¹ to tereny osiedlowe, zwi¹zane z budownictwem wielorodzinnym (osiedle Chemików i Zasole), a tak e tereny budownictwa jednorodzinnego Domki Szeregowe oraz grunt przy ul. Fabrycznej, na której znajduje siê budynek inkubatora przedsiêbiorczoœci. Uzyskanie prawa w³asnoœci tych gruntów pozwoli³o miastu zmniejszyæ o po³owê op³aty z tytu³u u ytkowania wieczystego, przekazywanego dotychczas na rzecz skarbu pañstwa. MB CZTERY DYCHY Wystarczy wyci¹æ ten kupon, nakleiæ na kartce pocztowej, napisaæ swoje dane i wys³aæ lub dostarczyæ do naszej redakcji. 21 lipca 2003 r. o godz wylosujemy zwyciêzcê! KUPON KONKURSOWY czerwca cztery dychy wylosowa³a p. Zdzis³aw G³oœny z Oœwiêcimia Blokowali wjazd W poprzednim numerze GZO lapidarnie poinformowaliœmy naszych czytelników o proteœcie grupy oko³o 40 osób, do którego dosz³o na terenie Pañstwowego Muzeum Auschwitz Birkenau 12 czerwca br. Oko³o godziny 8 rano przed g³ówn¹ bram¹ wjazdow¹ na parking Muzeum, pojawi³y siê osoby domagaj¹ce siê respektowania przez PMAB zapisów Oœwiêcimskiego Strategicznego Programu Rz¹dowego. Wyra am poparcie dla Prezydenta RP, Rz¹du RP, Parlamentu RP, W³adz samorz¹dowych Oœwiêcimia, Miêdzynarodowej Rady Oœwiêcimskiej, Polskich i Miêdzynarodowych Organizacji By³ych WiêŸniów KL Auschwitz-Birkenau za wprowadzenie w 1996 r. do realizacji OSPR. Zdecydowane protestuj przeciwko blokowaniu przez PMAB zapisu dotycz¹cego reorganizacji Muzeum, szczególnie w zakresie strefy ciszy na terenie Pomnika Mêczeñstwa oraz wykorzystywanie tego miejsca do celów komercyjnych. - brzmia³ dok³adny tekst protestu. W Oœwiêcimskim Strategicznym Programie Rz¹dowym - dokumencie przyjêtym przez Radê Ministrów 8 paÿdziernika 1996 r. zapisano zadania do wykonania w latach Wœród nich pojawia siê: usuniêcie z terenu muzealnego: parkingu dla odwiedzaj¹cych na rzecz wy³¹cznie parkingu s³u bowego i przystanku wahad³owego autobusu muzealnego i minibusów obs³uguj¹cych ruch odwiedzaj¹cych na trasie Oœwiêcim-Brzezinka, usuniêcie oœrodka obs³ugi turystów z baz¹ gastronomiczno-noclegow¹ na rzecz nowej wystawy g³ównej- ekspozycji wprowadzaj¹cej, likwidacja punktów handlowych, w tym punktów sprzeda y wydawnictw informacyjnych, likwidacja dotychczasowego parkingu s³u bowego usytuowanego przy obiekcie by³ego krematorium I na rzecz poszerzenia strefy ciszy i skupienia na terenie Muzeum. Zadania te dotychczas nie zosta³y zrealizowane. - Nie chcemy robiæ afery wokó³ Muzeum, chcemy po prostu zainteresowaæ problemem odpowiednie w³adze i instytucje, reprezentujemy ró ne œrodo- wiska mieszkañców Oœwiêcimia- mówili protestuj¹cy. Wœród nich by³y równie osoby prowadz¹ce dzia- ³alnoœæ gospodarcz¹ po drugiej stronie ulicy,w kompleksie zarz¹dzanym przez spó³kê Maja. Protestuj¹cy zapowiedzieli, e w wypadku dalszej ignorancji przez PMAB zapisów OSPR na ulicê wyjdzie wiêcej osób. - Jestem sk³onny zrozumieæ desperacjê tych osób. Sam przez kilka lat zajmowa³em siê t¹ spraw¹mówi³ podczas konferencji prezydent Janusz Marsza³ek.- O zaistnia³ej sytuacji natychmiast poinformowa³em wiceministra spraw wewnêtrznych i administracji Tadeusza Matusiaka oraz wojewodê ma³opolskiego Jerzego Adamika. Z protestuj¹cymi rozmawia³ równie dyrektor Pañstwowego Muzeum Auschwitz Birkenau, Jerzy Wróblewski, który wyrazi³ ubolewanie, e po raz pierwszy w miejscu, gdzie powinno siê kierowaæ myœli do ofiar, dochodzi do takiej sytuacji.nie zgadza siê on z treœci¹ kolportowanych ulotek. Protest mia³ spokojny przebieg. Po rozmowach z policj¹, stra ¹ miejsk¹ oraz prezydentem Januszem Marsza³kiem, oko³o 9.30 protestuj¹cy zaprzestali blokowania wjazdu na teren PMAB. Tekst MB, fot. arch. UM W rocznicê pierwszego transportu W sobotê 14 czerwca na terenie Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce deportacje do tworzonego przez Niemców obozu pierwszego transportu polskich wiêÿniów politycznych. Na uroczystoœæ przyby³o kilkunastu wiêÿniów pierwszego transportu m.in. Józef Stós, Józef Hordyñski, Wojciech Drewniak, Roman Trojanowski. Po mszy œwiêtej w koœciele pod wezwaniem Mi³osierdzia Bo ego na Zasolu uczestnicy uroczystoœci przeszli od bramy Arbeit macht frei na dziedziniec bloku 11, gdzie przy os³awionej Œcianie Œmierci z³o yli wieñce i wi¹zanki kwiatów. By³y wiêzieñ pierwszego transportu Józef Hordyñski z Zakopanego przypomnia³, e obóz w Auschwitz przez pierwsze dwa lata istnienia by³ obozem, w którym wiêkszoœæ wiêÿniów stanowili Polacy. Z deportowanych oko³o 150 tysiêcy zginê³o w Auschwitz oko³o 75 tysiêcy, a wiêc co drugi osadzony. Kwiaty z³o ono tak e pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ deportacjê pierwszego transportu na budynku by³ego Monopolu Tytoniowego w pobli u obozu macierzystego. W trakcie wojny by³y tutaj magazyny, w których zatrudnieni byli wiêÿniowie obozu. W sali kinowej Muzeum odby³ siê koncert pieœni patriotycznych oraz prezentacja ksi¹ ki Jerzego Klista³y - syna by³ego wiêÿnia, rozstrzelanego w obozie - o dzia³aczach rybnickiego ZWZ-AK w obozach koncentracyjnych. W przeddzieñ uroczystoœci w Oœwiêcimiu byli wiêÿniowie zebrali siê w Tarnowie, gdzie odby³o siê spotkanie kole eñskie. Przed obeliskiem upamiêtniaj¹cym przywóz do Auschwitz pierwszego transportu z³o ono kwiaty. mag

3 Chroniæ dla przysz³oœci Zmiany w urzêdzie i radzie miasta Prezydent pozostaje ten sam... Tak brzmia³ oficjalny komunikat rzecznika prasowego prezydenta Katarzyny Kwiecieñ tu po tym, jak do dziennikarzy dotar³a nieoficjalna informacja o rezygnacji ze stanowiska wiceprezydenta Jacka Grossera i specjalisty ds.gospodarczych Marka Ko³odzieja. Na potwierdzenie pog³osek czekaliœmy kilka dni. 18 czerwca na witrynie internetowej Urzêdu Miasta pojawi³a siê informacja e od 12 czerwca 2003 Jacek Grosser nie piastuje ju funkcji wiceprezydenta miasta. Przedwczoraj podczas sesji Rady Miasta prezydent podziêkowa³ za owocn¹ wspó³pracê obu panom podkreœlajac, e razem zrobili du o dobrego dla miasta. Co poró ni³o w³odarzy miasta? Przyczyny pozostan¹ owiane tajemnic¹, bo aden z nich nie komentuje zaistnia³ej sytuacji. Nowa pani wiceprezydent Wiemy natomiast, kto zast¹pi Jacka Grossera. Podczas sesji prezydent przedstawi³ swojego zastêpcê. Jest nim Pani Barbara Bulicz, dotychczasowy naczelnik Wydzia³u Zamówieñ Publicznych Urzêdu Miasta. Nowa Pani wiceprezydent jest mieszkank¹ Oœwiêcimia. Ukoñczy³a Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. St. Konarskiego w Oœwiêcimiu. Jest absolwentk¹ Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego.Ukoñczy³a tak e czteroletnie studia doktoranckie. Od pocz¹tku pracy zawodowej jest zwi¹zana z Urzêdem Miasta w Oœwiêcimiu. MB Nowa twarz w radzie Helena Cupia³, reprezentuj¹ca Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej przejê³a mandat w Radzie Miasta Oœwiêcim po Leszku Szusterze. Nowa radna z³o y³a uroczyste œlubowanie podczas sesji 25 czerwca. 23 czerwca 2003 r. oddano do u ytku now¹ pracowniê konserwatorsk¹ w Pañstwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau. Jest to jedna z nowoczeœniejszych pracowni tego typu w Polsce. Zatrudnieni w niej s¹ specjaliœci z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, absolwenci Wydzia³u Sztuk Piêknych na kierunku konserwacja i restauracja dzie³ sztuki. G³ównym zadaniem pracowni bêdzie konserwacja archiwaliów i innych obiektów ze zbiorów Muzeum oraz obiektów architektonicznych, znajduj¹cych siê na jego terenie. Utworzenie tak nowoczesnej jednostki by³o mo liwe dziêki finansowemu wsparciu Fundacji Ronalda S. Laudera z USA, która przekaza³a na ten cel 2,7 mln dolarów. Z okazji otwarcia pracowni w dniach czerwca 2003 r. w Oœwiêcimskim Centrum Kultury odby³a siê miêdzynarodowa konferencja konserwatorska pt. Chroniæ dla przysz³oœci, zorganizowana przez Muzeum przy wspó³pracy Fundacji Laudera, pod patronatem Ministra Kultury RP. Podczas spotkañ omawiano szereg zagadnieñ, m. in.tematy takie jak: Granice ingerencji muzealnej i konserwatorskiej w Muzeum i Miejscu Pamiêci Auschwitz ; Jak zachowaæ ruiny komór gazowych i krematoriów, Dylematy konserwatorsko-etyczne zwi¹zane z zachowaniem w³osów ofiar. Konferencjê zakoñczy³a dyskusja panelowa poœwiêcona roli Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w XXI wieku, w której udzia³ wziêli m.in. przedstawiciele Muzeum, jerozolimskiego Instytu Pamiêci Yad Vashem i Muzeum Holocaustu z Waszyngtonu. Konferencji towarzyszy³a wystawa, obrazuj¹ca zakres prac konserwatorskich, wykonanych na terenie by³ego KL Auschwitz-Birkenau od lat 50. XX wieku do roku jk Szkolny ranking 5 lipca oficjalnie zostanie zakoñczony nabór do szkó³ ponadgimnazjalnych. Wtedy te wszyscy gimnazjaliœci bêd¹ ju wiedzieli, gdzie mog¹ kontynuowaæ naukê. Wielu z nich skorzysta³o w tym roku z mo liwoœci z³o enia podania do kilku placówek, dlatego listy kandydatów chwilowo obrazuj¹ zainteresowania m³odzie y oferowanymi przez szko³y kierunkami i nie stanowi¹ jeszcze wykazu przysz³ych uczniów. W liceach na terenie powiatu oœwiêcimskiego chce siê dalej kszta³ciæ ponad 2 tysi¹ce gimnazjalistów. W mieœcie najwiêkszym zainteresowaniem cieszy siê Powiatowy Zespó³ Szkó³ nr 2, gdzie do klas ogólnokszta³c¹cych stara³o siê dostaæ ponad 600 uczniów. Tradycyjnie wielu chêtnych liczy na miejsce w popularnym Konarze, ale wysoka liczba punktów decyduj¹ca o przyjêciu do PZ nr 1, nie wszystkim pozwoli znaleÿæ siê w murach szacownej cegielni. Jak podkreœla wicestarosta Grzegorz Go³dynia, zmiany wprowadzone w profilu PZ nr 3 okaza³y siê pozytywne i szko³a jak magnes przyci¹ga nowych uczniów. Najbardziej oblegany profil to w tym roku zarz¹dzanie informacj¹ - na 30 planowanych miejsc przypada ponad 100 podañ. Podobnym zainteresowaniem cieszy siê profil socjalny. Tylko jedna osoba chcia³aby uczyæ siê, jak chemicznie badaæ œrodowisko, niewielu te interesuje profil us³ugowo gospodarczy. Wzorem lat ubieg³ych w szko³ach zawodowych m³odzie najczêœciej wybiera kierunek: technik elektronik i mechanik, technik hotelarstwa i budownictwa; nadal popularny jest tak e technik ywienia. Pojawia siê groÿba braku wykwalifikowanych œlusarzy - zaledwie kilku m³odych ludzi planuje kszta³ciæ siê w tym kierunku. Wolne miejsca czekaj¹ jeszcze na stolarzy i blacharzy samochodowych. Na razie uczniowie ciesz¹ siê wakacjami. MK Z wierszykiem przez miasto 3 Wszystkim znane Nasze miasto - sami wiecie - bardzo znane jest na œwiecie! Spraw¹ naszej codziennoœci s¹ wizyty wa nych goœci! Przyje d aj¹ - to fatalne! - na tereny muzealne, a do miasta, co jest z boku, aden nie kieruje kroków! Prezydent zza oceanu, co ma wrogów oraz fanów - nasze w³adze, rzecz wiadoma, licz¹ siê do fanów grona - przyjazd tu uczyni³ celem! Przyby³ nie helikopterem, ale za wa n¹ przyczyn¹ sw¹ pancern¹ limuzyn¹! A wnet potem na Wawelu poœród wybranych niewielu, miasta naszego w³odarze byli tak e - szczyt ich marzeñ! To potwierdza, co ju wiecie: Nasze miasto znane w œwiecie! No a teraz zapytamy, co my w koñcu z tego mamy? S¹ zaszczyty i splendory, nieraz tak e k³opot spory!.. Unijne PS Wynik nasz referendalny by³ fenomenalny! To na przysz³oœæ dobry znak - nasze takie mocne tak! A-W Prezydent Janusz Marsza³ek ze swoim zastêpc¹- Barbar¹ Bulicz (z prawej) oraz nowo zaprzysiê on¹ radn¹ Helen¹ Cupia³ Fot. MB Jak ju informowaliœmy, Leszek Szuster z³o y³ mandat radnego, RM stwierdzi³a jego wygaœniêcie podczas majowej sesji. Zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹, w tej sytuacji powo³ano na jego miejsce osobê z tej samej listy, która w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów. Helena Cupia³ bêdzie pracowaæ w Komisji Ochrony Zdrowia, Œrodowiska i Pomocy Spo³ecznej oraz Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. jk

4 4 Nie bêdzie Wyst¹pi³a z klubu podwy ki Stawki tzw. op³aty sta³ej za pobyt dziecka w przedszkolach miejskich w przysz³ym roku nie zostan¹ podniesione i wynios¹, tak jak w roku bie ¹cym: od jednego dziecka 85 z³, od dwójki z³, od trójki lub wiêcej dzieci z³ miesiêcznie. Wraz z op³at¹ za wy ywienie, daje to kwotê odpowiednio: 148 z³, 261 z³, 358 z³. Dotychczas obowi¹zuj¹ca uchwa³a RM z roku 2001 w sprawie op³at za œwiadczenia miejskich przedszkoli zak³ada³a, e od 1 stycznia ka dego roku, stawki op³aty sta³ej bêd¹ podwy szane o 10%. Nowa uchwa³a Rady, przyjêta podczas ostatniej sesji, obni a ten wskaÿnik do 3%. Z propozycj¹ zmiany wyst¹pi³a Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RM w kwietniu br. Jak poinformowa³a dyrektor ZSiPM Barbara Rokowska, pozostawienie stawek op³aty sta³ej na tegorocznym poziomie, spowoduje zmniejszenie wp³ywów do bud etu miasta z tego tytu³u w 2004 r. o 50 tys. z³. jk Szko³a na finiszu? 200 tys. z³ wy³o y miasto Oœwiêcim na dofinansowanie adaptacji budynków po by³ym monopolu tytoniowym na potrzeby Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej w Oœwiêcimiu. Podczas ostatniej sesji Rada Miasta upowa ni³a prezydenta do zaci¹gniêcia zobowi¹zania przekraczaj¹cego rok bud etowy z zastrze eniem, e œrodki te zostan¹ uruchomione jedynie w przypadku, gdy MENiS wyda decyzjê o powo- ³aniu szko³y. Pieni¹dze na ten cel zostan¹ zabezpieczone w przysz³orocznym bud ecie miasta. Jak poinformowa³a dyrektor Zarz¹du Szkó³ i Przedszkoli Miejskich Barbara Rokowska, która przedstawia³a radnym projekt uchwa³y w tej sprawie, podczas spotkania z udzia³em przedstawicieli samorz¹dów gmin i powiatu 24 czerwca br., marsza³ek województwa ma³opolskiego Janusz Sepio³ zapewni³, e prace nad wnioskiem o utworzenie uczelni dobiegaj¹ ju koñca, jednym z ostatnich elementów bêdzie zobowi¹zanie gmin do wspólfinansowania projektu. - Polityka pañstwa w zakresie tworzenia nowych wy szych szkó³ zawodowych zak³ada aktywny udzia³ spo³ecznoœci lokalnych w procesie finansowania i funkcjonowania powsta³ych uczelni. Niezbêdnym wiêc do prawid³owego przygotowania wniosku jest za³¹czenie do niego aktualnych deklaracji jednostek samorz¹du terytorialnego z terenu powiatu Radna Gra yna Kopeæ opuœci³a szeregi Klubu Radnych SLD. - Ostatnie wydarzenia na sesjach Rady przekona³y mnie, e wœród radnych zamiast wspólnej pracy na rzecz miasta, wystêpuje ostra walka polityczna, tocz¹ca siê pomiêdzy poszczególnymi klubami. Moje przekonania, kultura i psychika nie pozwalaj¹ mi na dalsze uczestnictwo w takiej walce, dlatego te proszê o skreœlenie mnie z listy cz³onków Klubu Radnych SLD. Chcê byæ radn¹ niezale n¹ politycznie, która bêdzie mog³a bez adnych nacisków psychicznych oceniaæ sytuacjê w naszym mieœcie, co pozwoli mi na obiektywne spojrzenie na sprawy miasta i rzetelne wykonywanie swoich obowi¹zków i funkcji radnej - poinformowa³a w oœwiadczeniu przedstawionym podczas sesji 25 czerwca. Jednoczeœnie radna zg³osi³a rezygnacjê z funkcji przewodnicz¹cej Komisji Zdrowia, Ochrony Œrodowiska i Pomocy Spo³ecznej, uzasadniaj¹c to faktem, e do jej pe³nienia rekomendowa³ j¹ klub SLD. O tym, czy rezygnacja zostanie przyjêta, Rada Miasta zadecyduje podczas kolejnej sesji. jk oœwiêcimskiego o wsparciu finansowym dzia³alnoœci uczelni w roku mówi³a B. Rokowska. - Z proœb¹ o powy sze zwróci³ siê Marsza³ek Województwa Ma- ³opolskiego do wszystkich gmin i powiatu oœwiêcimskiego pismem z dnia 16 maja 2003 r. Sprawa trafi³a pod obrady rad. W dniu, w którym rozpatrywa³a j¹ Rada Miasta Oœwiêcim, odby³o siê posiedzenie Rady Powiatu, podczas którego przyjêto uchwa³ê o przeznaczeniu na ten cel 160 tys. z³. Pozosta³e gminy zadeklarowa³y swoj udzia³ w wys. 1 z³ od ka dego mieszkañca, co da kwotê w wys. 110 tys. z³ (jeœli wszystkie gminy przyst¹pi¹ do wspólfinansowania adaptacji budynków dla szko³y). Podczas spotkania Janusz Sepio³ zapewni³, e sejmik województwa przeznaczy na ten cel tak¹ sam¹ kwotê, jak miasto Oœwiêcim. Wspólne fundusze, wzbogacone o œrodki z programu oœwiêcimskiego, pozwol¹ na finansowe zabezpieczenie adaptacji budynków dla szko³y wy szej. Koszty jej funkcjonowania bêdzie ponosi³ bud et pañstwa. Jak poinformowa³a B. Rokowska, jeœli wniosek o utworzenie uczelni zostanie z³o ony na pocz¹tku przysz³ego miesi¹ca, sejmik województwa zajmie siê nim jeszcze w lipcu i w trybie pilnym przeka e go do MENiS. Wówczas zaistnieje szansa uruchomienia szko³y ju w przysz³ym roku. jk Nowe lokum dla stra aków W 2007 roku ma powstaæ w Oœwiêcimiu nowa stra nica. Nowoczesny kompleks z boksami gara owymi dla karetek, myjni¹, boiskami sportowymi, bie - ni¹, placem æwiczeñ a nawet l¹dowiskiem dla helikopterów wraz z doposa eniem kosztowaæ bêdzie blisko 11 mln z³. W obiekcie zlokalizowana zostanie Jednostka Ratowniczo-Gaœnicza oraz Centrum Powiadamiania Wypadkowego. Obiekt powstanie przy ul. Zatorskiej, w strategicznym miejscu na obrze ach miasta, tu przy obwodnicy. Prawie dwuhektarow¹ dzia³kê pod inwestycjê przekaza³o miasto w zamian za grunty w ró nych punktach miasta, które s¹ w³asnoœci¹ skarbu pañstwa i znajduj¹ siê w gestii powiatu. Obecnie Komenda PPSP w Oœwiêcimiu mieœci siê na Zasolu w starych budynkach, nale ¹cych niegdyœ do rejonowego przedsiêbiorstwa budowlanego. Obiekty te z trudem spe³niaj¹ warunki niezbêdne dla u ytkowania bazy stra y po arnej i mimo adaptacji na jej potrzeby nie odpowiadaj¹ doœæ rygorystycznym normom europejskim. Pierwszym krokiem zmierzaj¹cym do utworzenia w Oœwiêcimiu nowej stra nicy, by³o podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie. Swój podpis z³o yli pose³ Stanis³aw Rydzoñ, senator Bogus³aw M¹sior, starosta Józef Ka³a, prezydent Oœwiêcimia Janusz Marsza³ek, Ma³opolski Komendant Wojewódzki PSP star. bryg. Seweryn Dyja oraz komendant PPSP w Oœwiêcimiu star. bryg. Stanis³aw Spyra. - Jest to wyra enie woli wspó³dzia³ania, a s¹ tutaj wszyscy, których zdanie w tej sprawie siê liczy- mówi³ starosta Józef Ka³a.-Najwa niejsze teraz jest wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowê, co pozwoli wystêpowaæ o œrodki finansowe. - To powód do radoœci, ze powstanie inwestycja, która bêdzie sprzyjaæ podniesieniu bezpieczeñstwa mieszkañców miasta i powiatu - powiedzia³ prezydent Oœwiêcimia, Janusz Marsza³ek. Podczas spotkania wszyscy obejrzeli multimedialny projekt nowej stra nicy na miarê XXI wieku. MB Bezp³atna informacja - Dobre przyjêcie przez mieszkañców miasta dwóch numerów bezp³atnego Informatora Miejskiego. Wieœci z Oœwiêcimskiego Ratusza, dostarczanego do 15 tys. adresów domowych, sk³ania do przygotowania takich rozwi¹zañ organizacyjnych, aby kontynuowaæ jego wydawanie - poinformowa³a rzecznik oœwiêcimskiego magistratu Katarzyna Kwiecieñ, referuj¹c podczas ostatniej sesji Rady Miasta projekt uchwa³y w sprawie utworzenia specjalnego œrodka pn. Informator Miejski. Wieœci z Oœwiêcimskiego Ratusza. Pismo to bêdzie w ca³oœci finansowane z wp³ywów z reklam, og³oszeñ, tekstów sponsorowanych, darowizn oraz innych wp³ywów z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci informacyjnej. Katarzyna Kwiecieñ zapewni³a, e równolegle z Informatorem w dotychczasowym dwutygodniowym cyklu i w niezmienionej formule bêdzie ukazywa³ siê G³os Ziemi Oœwiêcimskiej. Komisje RM pozytywnie zaopiniowa³y projekt uchwa³y, któr¹ przyjêto w g³osowaniu. jk Prywatyzacja trwa W Oœwiêcimiu powstanie kolejne niepubliczne przedszkole. Tym razem sprywatyzowane zostanie dotychczasowe przedszkole nr 1, mieszcz¹ce siê przy ul. Koœcieleckiej. Podczas sesji Rada Miasta podjê³a decyzjê o likwidacji z dniem 31 grudnia 2003 r. tej jednostki bud etowej i przekazaniu jej wyposa enia w u yczenie organowi prowadz¹cemu przedszkole niepubliczne. - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 w Oœwiêcimiu w dniu 27 lutego br. wyst¹pi³a z wnioskiem o utworzenie na bazie tej placówki przedszkola niepublicznego. - poinformowa³a dyrektor Zarz¹du Szkól i Przedszkoli Miejskich Barbara Rokowska kwietnia otrzymaliœmy pozytywn¹ opiniê do Kuratora Oœwiaty dla zamiaru likwidacji MP nr 1, a w dniu 8 maja odby³o siê spotkanie z rodzicami dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola w celu poinformowania ich o zamiarze przekszta³cenia placówki. Rodzice nie zg³aszali zastrze eñ. Przekszta³cenie jednostki w niepubliczn¹ spowoduje zmniejszenie wydatków miasta na prowadzenie przedszkoli w roku 2004 o ok. 150 tys. z³. jk

5 Zostali bez opieki? NADZIEJA UMIERA OSTATNIA... Barbara Sz. Pojawi³a siê w naszej redakcji w poniedzia³ek. Przysz³a do nas po pomoc. Nie wiedzia³a co mo na zrobiæ, do kogo pójœæ, aby jej, jej mê owi i innym ob³o nie chorym przywróciæ nadziejê. Przecie nie mo na zostawiæ ich samych sobie...- mówi³a ³ami¹cym siê g³osem. - Napisa³am list do prezydenta- powiedzia³a- niech Pani go przeczyta... Lekarstwo na ból M¹ pani Barbary cierpi na nowotwór z³oœliwy jelita grubego. W roku 2000 przeszed³ ciê k¹ operacjê. Leczy³ siê w Krakowie i Bielsku-Bia³ej. Ma za sob¹ chemioterapiê i radioterapiê.po trzech latach leczenia pani Barbara us³ysza³a, e terapia ju nie bêdzie kontynuowana. W wypisie ze szpitala onkologicznego w Bielsku-Bia³ej napisano pacjent zosta³ zdyskwalifikowany od kontynuacji dotychczasowej chemioterapii. Proponujemy dalsze leczenie objawowe w miejscu zamieszkania w oparciu o sterydy, leki opiatowe, niesterydowe leki przeciwzapalne w os³onie œluzowej o³¹dka. -By³am za³amana. Wtedy moja pani doktor skierowa³a mnie do poradni bólu. Tak trafi³am do Zak³adu Medycyny Paliatywnej w Oœwiêcimiu. Tam pielêgniarka umówi³a mnie z dr Maj¹ Berezowsk¹. Ja nie wiedzia³am, e coœ takiego mo e istnieæ. Wszystko mog³am za³atwiæ na telefon, wizytê, receptê. Nie musia- ³am staæ w kolejce i nie by³am za³atwiana pospiesznie, bo inni czekali pod drzwiami. Pani sobie nie wyobra a, co znaczy rozmowa chorego z lekarzem, który przyjedzie, pocieszy, na karteczce rozpisze, kiedy i jak za ywaæ leki. Poma³u, nie tak szybko, nie na odczepnego. Doradzi, gdzie ³ó ko wypo yczyæ i kupiæ materac przeciwodle ynowy. e uchwyty, leki, sprzêt rehabilitacyjny mo na odpisaæ od podatku. Wypisze ró owe recepty. Bo lek na nich zamiast 1800 z³, kosztuje tylko 120 z³. Niema³o, ale na wykupienie normalnych recept brak³oby mojej i mê a emerytury- wyjaœnia pani Barbara. -M¹ ma zanik miêœni. Doktor poradzi³a kupiæ rowerek stacjonarny. Kupi³am. Teraz okazuje siê, e bêdzie potrzebna rehabiltacja. I co ja mam zrobiæ? Wzi¹æ prywatnie rehabilitantkê i p³aciæ?- pani Barbara z trudem hamuje ³zy. - Gdyby Poradnia istnia³a, nie by³oby problemu. W zespole s¹ pielêgniarki i rehabilitantki. Ale maj¹ j¹ zlikwidowaæ. A przecie tak nie mo na. Co z nami bêdzie? Przecie to mo e dotkn¹æ ka dego z nas. A jak cz³owiek nie ma w domu tak ciê ko chorego, to nie wie, jak to wygl¹da. To ca³a rodzina wtedy choruje. Wszyscy chorujemy. Pani Barbara bardzo siê spieszy. Tylko na godzinê wyrwa³a siê z domu. Zostawi³a mê a pod opiek¹ s¹siadki. Chce jeszcze tylko wst¹piæ do apteki i zanieœæ list do urzêdu. Panie Prezydencie moja proœba o jak¹kolwiek interwencjê ww. sprawie dotyczy chyba ponad 100 chorych, s¹ to osoby cierpi¹cebardzo cierpi¹ce. Dla tych osób rozmowa bezpoœrednia z lekarzem i rehabilitacja w domu jest dodatkowym lekarstwem na ich ból. Dlatego osobom, które mikroskopijnie decyduj¹ o losach poradni paliatywnej chcê yczyæ, aby nigdy-nigdy nie musia³y korzystaæ z ich pomocy - czytam w liœcie skierowanym do prezydenta, Janusza Marsza³ka. Umrzeæ godnie Pani Barbara Nowicka w marcu tego roku pochowa³a swoj¹ 86- letni¹ matkê. -Wci¹ bardzo mi jej brak. Ale mam tê satysfakcjê, e zmar³a wœród najbli szych. Do ostatnich chwil by³a z nami w domu- mówi. -Mamusia kilka tygodni w lipcu i sierpniu ubieg³ego roku spêdzi³a w szpitalu na oddziale zakaÿnym. Bardzo to prze ywa³am. Chorowa³a na cukrzycê, niedociœnienie, cztery razy wymieniano jej rozrusznik serca. Le a³a. Nie chcia³am oddaæ jej do szpitala, ani adnego zak³adu opieki. Pani doktor na oddziale pociesza³a mnie. Niech Pani nie p³acze, my pani pomo emy. I powiedzia³a, e powstajê coœ takiego jak hospicjum domowe. Skierowa³a mnie do Poradni Medycyny Paliatywnej. Mama by³a jedn¹ z pierwszych pacjentek objêtych opiek¹. To by³o niesamowite. Nigdy dwa razy nie musia³am dzwoniæ do poradni. Po telefonie czêsto stawia³am wodê i czeka³am w drzwiach na przyjazd lekarza, czy pielêgniarki. Ca³y zespó³ by³ wspania³y. Ja sama jestem po operacji, nie mogê dÿwigaæ. Niech sobie Pani wyobrazi, e pielêgniarka potrafi³a sama wejœæ na ³ó ko i mamê podnieœæ. eby mnie nie mêczyæ. To jest niezap³acona praca. Ca³y personel odnosi³ siê do mamusi zawsze z uœmiechem- nigdy szorstko. Potrzymali za rêkê, pocieszyli. Pani nie wie, jak to du o dla chorego znaczy. Jedno dobre s³owo od lekarza i to cz³owieka uskrzydla. Czy tabliczka informuj¹ca o istnieniu Poradni Medycyny Paliatywnej zniknie z budynku przy ulicy Garbarskiej? 5 Mojej mamy ju nie ma ale al mi tych wszystkich, którzy mog¹ pozostaæ bez tej opieki. A mówiê Pani, e jest to dobrodziejstwo, nie potrafiê tego nawet wyraziæ s³owami. Personel hospicjum zawsze mia³ czas i serce dla pacjenta. A gdy mama mia³a zawa³, to pani doktor Maja Berezowska, zjawi³a siê b³yskawicznie w œrodku nocy, w zimie, bez skarpetek, jeszcze zanim erka przyjecha³a i sama ju udziela³a pomocy. A jak zadzwoni³am do niej i powiedzia³am, e mama zmar³a, to zaraz przyjecha³a, na karteczce napisa³a, co mam po kolei za³atwiaæ. No i co Pani powie o takim cz³owieku i lekarzu? Zw³aszcza dziœ, gdy naoko³o panuje taka znieczulica. To m¹dry i szlachetny lekarz. Dlatego serce mnie boli, gdy pomyœlê, e mo na coœ tak wspania³ego likwidowaæ. Do mnie dzwoni¹ osoby maj¹ce podobny problem i pytaj¹, gdzie uzyskaæ pomoc. Odsy³am ich do poradni. A co im powiem jak jej ju nie bêdzie? Koniec z³udzeñ? Szanowna Pani Dyrektor! W imieniu Zarz¹du Fundacji Pomnik- Hospicjum Miastu Oœwiêcim uprzejmie informujê, e z dniem 1 lipca 2003 r. nie przed³o- ymy umowy o pracê z obecnym Dyrektorem Zak³adu Medycyny Paliatywnej, jak równie z zatrudnionymi na umowê- zlecenie pracownikami Poradni. (...) Proszê uprzejmie o poinformowanie wymienionych osób o zaistnia³ej sytuacji. Z powa aniem Prezes Zarz¹du Fundacji Pomnik- Hospicjum Miastu Oœwiêcim, Andrzej Telka. Co to w praktyce oznacza?- pytam dr Majê Berezowsk¹, dyrektor Zak³adu,do której pismo jest skierowane. - Oznacza to, e od 1 lipca 2003 r. zespó³ lekarzy, pielêgniarek i rehabilitantów, zatrudniony w Poradni Medycyny Paliatywnej, nie bêdzie móg³ kontynuowaæ opieki nad naszymi pacjentami- wyjaœnia.-ilu jest tych pacjentów? - W³aœnie zarejestrowa³am 106 osobê- otrzymujê odpowiedÿ. Czy pozostan¹ bez opieki? Pytam prezesa Fundacji Pomnik Hospicjum Miastu Oœwiêcim Andrzeja Telkê dlaczego podjêto decyzjê o likwidacji Poradni? Nie mogliœmy ju d³u ej dop³acaæ...s³yszê po kilkudziesiêciominutowej rozmowie. Dowiadujê siê, i od pocz¹tku g³ównym celem Fundacji by³a budowa hospicjum stacjonarnego. W za³o eniach najpierw mia³o powstaæ hospicjum stacjonarne a potem domowe. Sta³o siê jednak odwrotnie. - Nasi potencjalni zagraniczni sponsorzy zasugerowali nam, e ³atwiej bêdzie pozyskiwaæ œrodki, je eli poka emy, e ju coœ uruchomiliœmy. St¹d te Fundacja podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do powo³ania Zak³adu Medycyny Paliatywnej obejmuj¹cego Poradniê Medycyny Paliatywnej oraz Zespó³ Opieki Domowej. Zawarliœmy kontrakt z Ma³opolsk¹ Regionaln¹ Kas¹ Chorych. On jednak okaza³ siê niewystarczaj¹cy na pokrycie rzeczywistych kosztów funkcjonowania Poradni. Za jedn¹ poradê w Poradni kasa chorych p³aci³a 20 z³ a w ramach opieki domowej przy wyjeÿdzie- 40 z³, bez wzglêdu na to, czy do pacjenta jecha³a tylko jedna osoba, czy ca³y zespó³, czy by³ to wyjazd na koniec miasta, czy a do Jawiszowic. W roku 2003 poobcinano te i tak niewysokie stawki. Pieni¹dze z kasy chorych (obecnie NFZ) pokrywa³y zaledwie % rzeczywistych kosztów funkcjonowania Poradni. Musieliœmy p³aciæ za czynsz, œwiat³o, wynajem lokalu, telefony, ksiêgowoœæ. W efekcie Fundacja by³a zmuszona dop³acaæ do Zak³adu w granicach 5,5 do 6 tys. z³ miesiêcznie, czyli oko³o 60 tys. z³ w skali roku. Brakuj¹ce pieni¹dze zdobywaliœmy od sponsorów. Nie jest to ³atwe. Z Urzêdu Miasta otrzymaliœmy pomoc tylko w pierwszym pó³roczu 2002 roku. W roku 2003 odmówiono nam jej. Bez wsparcia finansowego, po piêciu kwarta- ³ach funkcjonowania Poradni, Rada Fundacji podjê³a uchwa³ê, w której wyrazi³a wolê nieodp³atnego przekazania miastu Zak³adu Medycyny Paliatywnej wraz z ca³ym maj¹tkiem oraz podpisan¹ umow¹ z Ma³opolsk¹ Regionaln¹ Kas¹ Chorych i w³¹czenie go w struktury organizacyjne istniej¹cych podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi medyczne. -Fundacja nigdy nie stawia³a sobie za cel, e bêdzie prowadziæ specjalistyczny zak³ad medyczny. W jej statucie jest zapis, e równie po wybudowaniu hospicjum stacjonarnego przeka e go na rzecz miasta. Zarz¹d Fundacji wyst¹pi³ z pismem do Prezydenta Miasta Oœwiêcim, Janusza Marsza³ka oraz Przewodnicz¹cego Rady Miasta, W³odzimierza Palucha z proœb¹ o przychylne ustosunkowanie siê do tej uchwa- ³y i przejêcie Poradni oraz w³¹czenie jej w struktury Zak³adu Lecznictwa Ambulatoryjnego. (...) W chwili obecnej przejecie zak³adu Medycyny Paliatywnej w zaproponowanej przez Pana Prezesa formie i trybie wydaje siê niemo liwym. brzmia- ³a odpowiedÿ. W konsekwencji Zarz¹d Fundacji wyst¹pi³ z pismem do administratora budynku dyrektora ZLA Wojciecha Wokulskiego, z wnioskiem o rozwi¹zanie umowy najmu lokalu z dniem 30 czerwca. Poinformowa³ równie Narodowy Funduszu Zdrowia o zaistnia- ³ej sytuacji- mówi Andrzej Telka.* (* wypowiedÿ A. Telki nie by³a autoryzowana) cd na str. 6

6 6 dok. ze str. 5 Czy bêdzie ci¹g dalszy? Jaki bêdzie fina³ tej sprawy? Czy w naszym mieœcie oprócz poradni okulistycznych, laryngologicznych, ginekologicznych i innych, bêdzie funkcjonowaæ tak e poradnia paliatywna? Czy bêdziemy leczyæ ból, tak jak leczymy oczy, gard³o, zêby? Wci¹ s³yszê s³owa Pani Barbary Nowickiej -Przecie nie wolno ludziom odbieraæ nadziei. Nie mo na im robiæ takiej krzywdy. Staroœæ jest taka przykra... Œwiate³ko w tunelu Ponownie nasz¹ redakcjê odwiedza Pani Barbara Sz. Tym razem jej twarz jest pogodna. Uœmiecha siê od progu. Przysz³a, aby opowiedzieæ o tym, co j¹ spotka³o. Aby podzieliæ siê swoj¹ radoœci¹. -Reakcja prezydenta na mój list by³a natychmiastowa. Przeczyta³ go i przyj¹³ mnie osobiœcie, zaraz nastêpnego dnia. Powiedzia³am mu o swoich problemach. Wys³ucha³. Chwyci³ za s³uchawkê, zadzwoni³ i za³atwi³ mi ³ó ko ortopedyczne dla mojego mê a. Za darmo. Od razu. W³aœnie by³am go ogl¹daæ. Moja radoœæ i wdziêcznoœæ dla tego cz³owieka jest ogromna. Powiedzia³, e bêdzie siê stara³, szuka³ mo liwoœci, aby poradnia paliatywna nie zosta³a zlikwidowana, bo jest potrzebna miastu, mieszkañcom dotkniêtym nieuleczaln¹ chorob¹. Cieszê siê razem z ni¹. Wiem, e sprawie przychylni s¹ tak e radni.12 -tu z nich podpisa³o nawet wniosek, aby problem rozpatrzeæ jeszcze w czerwcu. Wiêc mo e wspólnie uda siê uratowaæ coœ naprawdê wartoœciowego.? Monika Bartosz Poradnia jest potrzebna - le siê sta³o, e miasto tak niedawno dowiedzia³o siê o sytuacji Zak³adu Medycyny Paliatywnej. Gdyby by³a wola do rozmów i wspó³pracy ze strony Zarz¹du Fundacji Pomnik-Hospicjum Miastu Oœwiêcim, sprawê uda³oby siê za³atwiæ pozytywnie. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, e Zak³ad Medycyny Paliatywnej, koñczy swoj¹ dzia³alnoœæ z przyczyn ekonomicznych 30 czerwca br. Wczeœniej, bo na pocz¹tku maja, Zarz¹d Fundacji Pomnik-Hospicjum Miastu Oœwiêcim wypowiedzia³ kontrakt Narodowemu Funduszowi Zdrowia a tak e umowê najmu pomieszczeñ w Zak³adzie Lecznictwa Ambulatoryjnego. Wiêkszoœæ umów z pracownikami Hospicjum wygasa z koñcem czerwca 2003 r. W³¹czenie Zak³adu Medycyny Paliatywnej w strukturê ZLA wymaga zmiany statutu zak³adu, który musi zostaæ uchwalony przez Radê Spo- ³eczn¹ ZLA, a nastêpnie zatwierdzony przez Radê Miasta Oœwiêcim. To z kolei powoduje zmiany w rejestrze ZoZ-ów, prowadzonym przez Wojewodê Ma- ³opolskiego, a tak e w Krajowym Rejestrze S¹dowym. Na ich przeprowadzenie potrzeba minimum dwóch miesiêcy. Zarówno ja, jak i Rada Spo³eczna ZLA uwa amy, e opieka paliatywna nad osobami chorymi jest bardzo potrzebna. Dlatego do rozpatrzenia kwestii uruchomienia Poradni Medycyny Paliatywnej, dzia³aj¹cej w ramach ZLA,wrócimy po dokonaniu wspomnianych formalnoœci i po og³oszeniu konkursu ofert w tym zakresie przez Narodowy Fundusz Zdrowia -mówi prezydent miasta, Janusz Marsza³ek Przypomnijmy... - Fundacja Pomnik Hospicjum Miastu Oœwiêcim zosta³a zarejestrowana 4 stycznia 2000 roku. Celem fundacji jest uruchomienie hospicjum stacjonarnego i hospicjum domowego a tak e podjêcie ca³oœciowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami onkologicznymi oraz w terminalnej fazie ka dej innej choroby. Pomnik ma byæ znakiem wdziêcznoœci i pamiêci tych wszystkich, którzy w latach nieœli pomoc ratuj¹c¹ ycie wiêÿniom KL Auschwitz. Fundacja zakupi³a ju grunt, uzyska³a WZiZT. Dysponuje wszystkimi niezbêdnymi uzgodnieniami, aby móc przystapiæ do budowy hospicjum domowego. W kwietniu Rada Fundacji wybra³a jeden z dwóch zaproponowanych projektów- zak³adaj¹cy budowê hospicjum stacjonarnego z 22 ³ó kami. Budowa kosztowaæ bêdzie ponad 5 mln z³. - 2 kwietnia 2002 roku Funadacja uruchomi³a Poradniê Medycyny Paliatywnej i Zespó³ Opieki Domowej. -12 wrzeœnia 2002 r. uroczyœcie otwarto nowe pomieszczenia Poradni Medycyny Paliatywnej i Zespo³u Opieki Domowej. Od tej pory mieszcz¹ siê one na piêtrze budynku Zak³adu Lecznictwa Ambulatoryjnego przy ul. Garbarskiej 1.W sk³ad Zak³adu Medycyny Paliatywnej wchodzi Poradnia Medycyny Paliatywnej wraz z Zespo³em Opieki Domowej, czyli lekarzem, pielêgniark¹ oraz rehabilitantem. Us³ugi œwiadczone s¹ w poradni jak równie w domu pacjentów. Dyrektorem poradni zosta³a lek. med. Maja Berezowska. Ciê ka sytuacja materialna sk³ania pokrzywdzone przez los osoby do szukania pomocy w pañstwowych urzêdach i instytucjach. Jedn¹ z nich jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieszcz¹ce siê w budynku internatu przy ulicy Bema. Procedury zwi¹zane z przyznaniem zasi³ku pielêgnacyjnego przybli a El bieta Kos, dyrektor PCPR. Dla kogo zasi³ki pielêgnacyjne? Jakie kroki ma poczyniæ osoba staraj¹ca siê o zasi³ek pielêgnacyjny? - Osoba staraj¹ca siê o œwiadczenia pobiera u nas druk wniosku i zaœwiadczenia lekarskiego. Zaœwiadczenie wypisuje lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista, prowadz¹cy chorego. Zaœwiadczenie lekarskie wa ne jest przez trzydzieœci dni od chwili jego wystawienia. Do pe³nej dokumentacji potrzebny jest te wywiad œrodowiskowy, przeprowadzony przez pracowników Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Po zapoznaniu siê ze stanem zdrowia ubiegaj¹cej siê o zasi³ek pielêgnacyjny osoby, wyznaczany jest lekarz danej specjalnoœci, który zasi¹dzie w komisji. Nastêpnie uzgadniany jest termin stawienia siê przed komisj¹. Ca³oœæ postêpowania reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych. Kto zasiada w komisji? W jej sk³ad wchodz¹: lekarz (zarazem przewodnicz¹cy sk³adu orzekaj¹cego), psycholog, doradca zawodowy b¹dÿ pracownik socjalny. Wszystkich cz³onków zespo³u orzekaj¹cego powo³uje starosta. Komisje mog¹ byæ dwu lub trzyosobowe. Wszyscy specjaliœci bior¹cy udzia³ w procesie orzecznictwa s¹ zatrudniani na umowy - zlecenia. W Powiatowym Zespole w Oœwiêcimiu pracuj¹ lekarze o specjalnoœciach: chirurg, ortopeda, neurolog, internista, okulista i laryngolog. Zatrudniamy te dwóch psychologów, dwóch doradców zawodowych, dwóch pedagogów, trzech pracowników socjalnych. Komisja dobierana jest indywidualnie dla ka dego pacjenta w zale noœci od rodzaju schorzeñ. A orzeczenie jest podstaw¹ do pobierania zasi³ków pielêgnacyjnych i korzystania z ró nych ulg i uprawnieñ. Komisja mo e te skierowaæ na dodatkowe badania, wówczas zawiesza siê postêpowanie. Jak d³ugo czeka siê na rozpatrzenie wniosku? Okres oczekiwania trwa od dwóch do trzech miesiêcy. Tak d³ugi czas jest uwarunkowany du ¹ iloœci¹ rozpatrywanych spraw. W roku bie ¹cym rozpatrzyliœmy ju 1087 wniosków, z tej liczby 150 osób nie uznano za osoby niepe³nosprawne. Kiedy wyp³acany jest zasi³ek pielêgnacyjny? Zasi³ek pielêgnacyjny przys³uguje dzieciom do szesnastego roku ycia, w przypadku uznania dziecka za niepe³nosprawne. Osobie powy ej szesnastego roku ycia ustalany jest stopieñ niepe³nosprawnoœci w zale noœci od schorzenia. Pierwszy z nich- stopieñ lekki, nie upowa nia do pobierania œwiadczeñ. Przy stopniu umiarkowanym zasi³ek pielêgnacyjny mo e byæ przyznany, gdy komisja orzeknie, e niepe³nosprawnoœæ mia³a miejsce od urodzenia b¹dÿ wyst¹pi³a w dzieciñstwie. Przy znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci zasi³ek przys³uguje bez dodatkowych uwarunkowañ. Zasi³ek pielêgnacyjny nie nale- y siê osobie przebywaj¹cej w domu dziecka, w domu pomocy spo³ecznej, zak³adzie opiekuñczo - leczniczym i innej placówce wychowawczej. Co mo e uczyniæ osoba, która czuje siê pokrzywdzona decyzj¹ komisji? Mo e odwo³aæ siê za naszym poœrednictwem do instancji wy szej. Jest ni¹ Wojewódzki Zespó³ do Spraw Orzekania w Krakowie. Taki wniosek musi wp³yn¹æ do nas w ci¹gu czternastu dni od chwili orzeczenia przez komisjê. Dziêkujê. Rozmawia³ M. Tokarz Fot. mir

7 Lato wszêdzie - minidodatek turystyczny Gdzie spêdzamy wakacje? Najczêstszym kierunkiem wakacyjnych urlopowych eskapad oœwiêcimian s¹ miejsca, które przyci¹gaj¹ nie tylko gor¹cym s³oñcem, ale te bogat¹ œródziemnomorsk¹ kultur¹. Kraje takie jak np. Grecja z panteonem olimpijskich bogów i swym wci¹ ywym antycznym œwiatem, czy s³oneczna Italia pe³na staro ytnych zabytków, s¹ od lat mile odwiedzane przez oœwiêcimian. Ceny tych wycieczek uzale nione s¹ od czasu pobytu, rodzaju transportu i standardu bazy wypoczynkowo - gastronomicznej. Najtañsza od wielu ju lat jest Chorwacja. Cena jednotygodniowego dwuosobowego pobytu na wybrze u Dalmacji kszta³tuj¹ siê ju od oœmiuset z³otych brutto. W cenê wliczone jest ubezpieczenie od kosztów leczenia i niebezpiecznych wypadków. Jest to sk³adka oko³o szeœædziesiêciu centów (na terenie Europy). Samo ubezpieczenie wynosi m.in. dziesiêæ tysiêcy dolarów. Poza starym kontynentem sumy te relatywnie wynosz¹ siedemdziesi¹t centów, przy ubezpieczeniu na kwotê piêtnastu tysiêcy dolarów. Istnieje te dodatkowe ubezpieczenie, o czym nie wszyscy wiedz¹ tzw. rezygnacja z imprezy. Jest to oko³o trzech procent op³aty dodatkowej, doliczanej do ca³oœci sumy za wycieczkê. Pechowy turysta po przedstawieniu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu zaœwiadczenia o np. ciê kiej chorobie, ma zwracane od dwudziestu do osiemdziesiêciu procent ca³ej sumy wycieczki. Procent ten uzale niony jest od czasu, który pozosta³ do rozpoczêcia wycieczki, jak równie samego powodu rezygnacji. Turyœci, dla których wszystkie drogi prowadz¹ do Rzymu, p³ac¹ za objazdow¹ wycieczkê po Italii ju od tysi¹ca dwustu z³otych. W cenie tej mo na zwiedziæ wspomniany Rzym, Pizzê, Pompeje, Watykan, Florencjê, San Marino, Wenecjê. Organizator zapewnia równie wy ywienie, noclegi oraz pilota wycieczki. W ostatnim czasie powraca moda na tzw. wczasy w Bu³garii. Du ym powodzeniem cieszy siê te Krym. Ze wzglêdu na epidemiê SARS w znacznym stopniu zmniejszy³o siê zainteresowanie turystyk¹ do krajów azjatyckich. Równie Turcja i Izrael, kraje bezpoœrednio zagro one wojn¹ i zamachami terrorystycznymi prze ywaj¹ kryzys w tej dziedzinie gospodarki. Oœwiêcimskie biura turystyczne organizuj¹ te wycieczki na specjalne yczenie. Jeden z mieszkañców miasta, za yczy³ sobie wycieczkê objazdow¹ po USA, Meksyku i Hawajach za kwotê ok. trzech tysiêcy dolarów. Wci¹ rosn¹cym zainteresowaniem ciesz¹ siê wczasy w Kenii. W kraju tym, le ¹cym na równiku, zlokalizowane s¹ najs³ynniejsze parki narodowe i rezerwaty przyrody. W parkach Masai Mara, Tsavo yj¹ na swobodzie m.in. gepardy, yrafy i hipopotamy. Zwierzêta te obserwuj¹ turyœci ze specjalnie kursuj¹cych po safari samochodów terenowych. Rów- nie kilku mieszkañców naszego miasta za cenê tysi¹ca euro wybra³o tê formê dwutygodniowego wypoczynku. Turyœci wybieraj¹ równie takie kraje jak Tunezja, gdzie przelot samolotem, pe³ne wy ywienie jednotygodniowy pobyt w hotelu trzygwiazdkowym kosztuje tysi¹c czterysta z³otych. W tym roku urlop nad polskim Ba³tykiem czy w Zakopanem cenowo jest zbli ony do pobytu nad turkusowym Adriatykiem. Powodem s¹ dofinansowania przez zak³ady pracy wycieczek krajowych. Efekt? Du a liczba oœwiêcimian spêdzi wakacje w polskich kurortach wypoczynkowych. Tygodniowy pobyt w Ko³obrzegu kosztuje ju od tysi¹ca stu z³otych. W tê cenê wliczony jest hotel, wy ywienie i, jak to bywa z wczasami w Polsce, dojazd na miejsce jest w zakresie w³asnym. Zbli one ceny wycieczek s¹ te w Beskidach czy na Mazurach. Wci¹ jednak istnieje ryzyko niezamówionego deszczu lub niespodziewanej wizyty teœciowej. Wiele osób na wyjazd czeka jednak do ostatniej chwili. Powodem s¹ wolne miejsca tu przed rozpoczêciem turnusu tzw. last minute. Wówczas cena wycieczki mo e byæ mniejsza nawet o po³owê. A o czym warto wiedzieæ przed wyjazdem? Jeœli jest to zagranica, sprawdziæ trzeba wa - noœæ paszportu. Wiêkszoœæ krajów wymaga, aby ten dokument by³ wa ny jeszcze co najmniej pó³ roku po planowanym przyjeÿdzie do kraju. Warto skontaktowaæ siê z lekarzem rodzinnym w sprawie szczepieñ profilaktycznych lub innych œrodków zapobiegawczych (flora bakteryjna w ka dym kraju ró ni siê od tej, do której jesteœmy przyzwyczajeni). Po wjeÿdzie do obcego kraju trzeba szanowaæ panuj¹ce w nim obyczaje kulturowe. Wiêcej informacji udzielaj¹ bezpoœrednio biura podró y, z których podró ni chcieliby skorzystaæ. Je eli jednak czytelnik - turysta uzna, e to wci¹ za ma³o wra eñ, jakie mog¹ zapewniæ pojedyncze miejsca w kraju i na œwiecie, mo e wykupiæ wycieczkê dooko³a œwiata, podró uj¹c miêdzy innymi œladami Inków przez Peru. Podró nik odwiedza te Las Vegas i pewnie jedno z tamtejszych kasyn. Wycieczka przebiega ³¹cznie przez szeœæ kontynentów i kosztuje bagatela osiem tysiêcy dolarów. M. Tokarz 7 Latem zawsze nad wodê Pocz¹tek lata mamy za sob¹, dla wielu, szczególnie m³odszych, mieszkañców rozpoczê³y siê równie wakacje - czas ogólnie uwielbianego wypoczynku i leniuchowania. Po chwilowym oziêbieniu z dnia na dzieñ pogoda siê poprawi³a, a letnie temperatury nie zachêcaj¹ do siedzenia w domu. Najchêtniej gor¹cy czas spêdzamy w pobli u ró nego typu zbiorników wodnych, tylko e bardzo czêsto zawarta w nich woda nie nadaje siê do u ytku. Woda w oœwiêcimskich k¹pieliskach nie spe³nia wymaganych norm Od lat nie ma w Oœwiêcimiu zorganizowanego i strze onego k¹pieliska, z którego mo na by korzystaæ w czasie upa³ów. Pozostaje nam ch³odzenie siê w basenie lub dzika wyprawa nad So³ê i na Kruki. Prawie ka da taka wycieczka grozi nam kar¹ za k¹piel w miejscu, gdzie jest to zabronione, a w póÿniejszym terminie czekaæ nas mo e wizyta u dermatologa. Sposobem na uniknêcie tego typu problemów jest œledzenie komunikatów Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, które ukazuj¹ siê co dwa tygodnie i omijanie niebezpiecznych akwenów. Na podstawie rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ woda w k¹pieliskach, przeprowadzamy regularnie badania laboratoryjne wody w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych przez ludzi do k¹pieli. Wyniki przekazujemy do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz do urzêdów miejskich i gmninnych, z terenów, na których po³o one s¹ te zbiorniki wodne - poinformowa³ Andrzej Stasiuk, dyrektor oœwiêcimskiego inspektoratu. Wed³ug ostatnich wyników badañ jakoœæ wody w k¹pielisku Kruki w Oœwiêcimiu i Na Stawach w Che³mku oraz w rzece Sole nie odpowiada wymaganiom stawianym w ministerialnym rozporz¹dzeniu z powodu zanieczyszczenia bakteriologicznego. Powodem bywaj¹ deszcze, które m¹c¹ wodê oraz zanieczyszczenia, za które odpowiada cz³owiek. O tym, e woda jest nieprzydatna do k¹pieli, maj¹ informowaæ tablice ostrzegawcze, bardzo czêsto niszczone lub zwyczajnie ignorowane przez mi³oœników wodnych doznañ. Na pocieszenie nale y dodaæ, i kolejny komunikat bêdzie prawdopodobnie korzystny, przynajmniej w sprawie zamkniêtych zbiorników. K¹piele w Sole rzadko nie szkodz¹ naszemu zdrowiu, a skórze w szczególnoœci. Tekst i fot. MK

8 8 Lato wszêdzie - minidodatek turystyczny Solarium czy pla a? Wbrew wszelkim zaleceniom lekarzy, na przekór radom kosmetyczek i ostrze eniom wszystkich innych specjalistów, którzy przypominaj¹, e s³oñce jest niebezpieczne, piêkna, z³otawa opalenizna jest zawsze modna. Przyciemnona s³onecznymi (lub sztucznymi) promieniami skóra daje z³udzenie lepszego wygl¹du, zdrowszej karnacji. Nic bardziej b³êdnego - twierdz¹ osoby wtajemniczone w zgubne skutki opalania. Poprosiliœmy o fachow¹ opiniê specjalistkê w dziedzinie pielêgnacji wygl¹du, Joannê Bieniê-Kowalczyk, która jest technikiem us³ug kosmetycznych. - Lubimy siebie opalonych, lecz zdecydowanie opalania nie polecam. Emitowane przez s³oñce promienie ultrafioletowe mog¹ prowadziæ do oparzeñ, promieniowanie UVB ma dzia³anie rakotwórcze, natomiast UVA przyspiesza proces fotostarzenia i niszczy w³ókna kolagenowe. Zawarte w nich bia³ko twardnieje i traci zdolnoœæ wi¹zania wody, dlatego z powodu opalania skóra nadmiernie siê przesusza - t³umaczy kosmetyczka. Okazuje siê, i nie lepiej przedstawia siê sytuacja w solarium, gdzie Ÿród³em z³otobr¹zowego kolorytu skóry s¹ przede wszystkim groÿne promienie UVA. Co wiêc robiæ, aby nie wyjœæ blado w lecie? - Na pewno najlepszym wyjœciem jest stosowanie samoopalaczy. Polecam preparaty typu spray, poniewa maj¹ lekk¹ konsystencjê i ³atwo je rozprowadziæ na skórze. Lepiej tak e nie nak³adaæ od razu grubej warstwy, ale codziennie odrobinê, daje to o wiele ³adniejszy efekt. Aby opalenizna by³a trwalsza, trzeba najpierw cia³o przygotowaæ do na³o enia kosmetyku. Przed pierwszym zabiegiem nale y zastosowaæ peeling, szczególnie dok³adnie trzeba oczyœciæ kolana i ³okcie, potem u yæ preparatu nawil aj¹cego. Po up³ywie pó³ godziny mo na ju zastosowaæ samoopalacz. Najlepiej nak³adaæ go co dwa dni, pomijaj¹c ju peeling. Przypominam, aby omijaæ brwi i uwa aæ na okolicê przy nasadzie w³osów - dodaje nasza rozmówczyni. Pamiêtaæ nale y jeszcze o jednej zasadzie: mo na u ywaæ na cia³o samoopalacza przeznaczonego do twarzy, ale nie odwrotnie. Preparat do cia³a jest za ciê ki i zawiera mniej substancji od ywczych, a skóra twarzy wymaga dok³adniejszej pielêgnacji. - Latem bardzo trudno w³aœciwie dbaæ o cerê. Czy w pracy, czy na pla y ciê ko w lecie dobrze od ywiaæ, pielêgnowaæ i regenerowaæ cia³o. Do codziennego u ytku konieczne s¹ preparaty z faktorem ochronnym. Oczywiœcie im wy szy filtr, tym lepszy. Wiele kosmetyków pielêgnacyjnych ju je posiada w swoim sk³adzie. Jaœniejsza skóra wymaga mocniejszej ochrony, szczególnie musimy uwa aæ, gdy nara- eni jesteœmy na ostrzejsze promieniowanie s³oneczne, przebywaj¹c w klimatach bardzo gor¹cych. Faktory ochronne dzia³aj¹ na dwa sposoby. Jeœli zawieraj¹ œrodki chemiczne, poch³aniaj¹ promieniowanie Ostro noœæ pop³aca Coraz wiecej rodziców oraz organizatorów wakacyjnych wyjazdów dzieci i m³odzie y zg³asza funkcjonariuszom policji chêæ przeprowadzenia kontroli stanu technicznego autobusu. -Otrzymujemy zg³oszenia z ca³ego powiatu. Czêsto zdarza siê, e ktoœ nam zg³asza wyjazd autokaru dwie godziny przed faktem. Bywa i tak, e o tej samej porze otrzymujemy proœbê o przeprowadzenie kontroli w ró nych miejscach powiatu. Przy ograniczonej liczbie funkcjonariuszy mamy problem, aby byæ wszêdzie, gdzie nas oczekuj¹. Dlatego zwracamy siê z proœb¹ do rodziców lub organizatorów wyjazdów o wczeœniejsze powiadamianie nas o wyjeÿdzie - naczelnik sekcji ruchu drogowego oœwiêcimskiej KPP komisarz Zbigniew Wrona. MB UV, przekszta³caj¹ je w ciep³o i emituj¹ na zewn¹trz. Drugi typ fizycznie odbija promienie od naskórka. Najlepsze preparaty ³¹cz¹ w sobie te dzia³ania: faktor lekko siê wch³ania, równoczeœnie odbija promieniowanie, a przy tym nie ulega tak szybko degradacji - podkreœla pani Joanna. Nie wolno zapominaæ, e preparat, aby by³ skuteczny, trzeba na³o yæ minut przed wyjœciem na s³oñce, a po k¹pieli nawet wodoodporny kosmetyk wymaga ponownego zastosowania. - Koniecznie zaraz po powrocie musimy dok³adnie sp³ukaæ preparat. Ale nie zwyk³ym myd³em, które ma odczyn zasadowy i zniszczy nasz naturalny p³aszcz lipidowy, który ma chroniæ skórê. U ywajmy tak zwanego myd³a bez myd³a, elu, gdy on nie przesusza skóry. Potem oczywiœcie balsam, najlepiej z witamin¹ E, alantoin¹ lub naturalnym czynnikiem NMF. Pamiêtajmy o ma³ owinach usznych, one tak e wymagaj¹ stosowania preparatów ochronnych, na powieki stosujmy kremy przeznaczone do pielêgnacji oczu, dobrze przys³aniaæ je okularami. Bardzo nara one na oparzenia s¹ usta, które równie trzeba chroniæ faktorem lub pomadk¹ do ust - zwraca uwagê specjalistka. Oparzenia s³oneczne to bardzo czêsty efekt letnich wakacji. Wtedy jedynym ratunkiem jest wizyta u dermatologa. Na dzia³anie promieni s³onecznych nie wolno wystawiaæ znamion, które wystêpuj¹ na skórze, ich podra nienie mo e okazaæ siê bardzo niebezpieczne. To samo dotyczy ylaków, gdy s³oñce niszczy naczynia krwionoœne. - Po opalaniu grubieje warstwa naskórka, polecam wiêc raz w tygodniu peeling. Przyda siê te maseczka ch³odz¹ca na twarz, nawet dwa razy na tydzieñ. A przede wszystkim pamiêtajmy, e najskuteczniejsza jest profilaktyka, lepiej zapobiegaæ, bo zmian, jakie poczyni w naszym organizmie s³oneczne lato, nigdy nie odwócimy - otrzega kosmetyczka wszystkich mi³oœników opalania. Wystarczy wiêc skorzystaæ z porad fachowca, uzupe³niaæ regularnie zapasy wody - w upalne dni organizm cz³owieka potrzebuje oko³o 2-3 litrów niegazowanej wody - i bezpiecznie korzystaæ z uroków lata. Rozmawia³a Marzena Kiryjczuk Moda na lato W tym sezonie trzeba b³yszczeæ, a najmodniejszym kolorem jest ró owy - tak przynajmniej mo na twierdziæ, przygl¹daj¹c siê aktualnym trendom mody. Lecz wêdrówanie wzd³u wystaw sklepowych lub podgl¹danie przechodniów spaceruj¹cych w rozgrzanych letnim s³oñcem dniach, zmusza do wyci¹gniêcia odmiennych wniosków. Wœród ca³ej niemal gamy barw ró owy stanowi jedynie dodatek, jest zazwyczaj jasnym i s³odkawym ozdobnikiem kobiecych strojów. W wakacyjnej garderobie najwa nieszy jest kostium k¹pielowy. Pytanie podstawowe: jaki? Okazuje siê, e mieszkañcy Oœwiêcimia nie planuj¹ za ywaæ s³onecznych lub wodnych k¹pieli ubrani w odcienie ró u. Ró owa jest modna tak na prawdê tylko bielizna, damska bielizna. Najlepiej sprzedaj¹ siê stroje k¹pielowe raczej w ciemnych kolorach, popularny jest granat, b³êkit i klasyczna czerñ. Typ kostiumu zale y od przyzwyczajeñ klientek, które wybieraj¹ czêsto zapinane z ty³u bikini na tradycyjnych rami¹czkach, ale jest te zainteresowanie jednoczêœciowym krojem. Dziewczyny szukaj¹ te strojów wi¹zanych na cienkich sznureczkach, raczej g³adkich i miêkkich, ma³o zabudowanych - powiedzia³a Ma³gorzata Stachowska, pracuj¹ca w jednym z oœwiêcimskich sklepów odzie owo-galanteryjnych. Nie sprawdza siê te prognoza na b³yskotki, gdy niewiele osób decyduje siê b³yszczeæ na pla y i mieniæ w s³oñcu cekinami. Chocia sporo sklepów oferuje modny asortyment kostiumów kwieciœcie zdobionych i barwnie wyszywanych, zainteresowanie nim jest ma³e. Nic nie zapowiada porywaj¹cych zmian w pla owej modzie mêskiej. Panowie rzadko decyduj¹ siê na spodenki k¹pielowe. Zwykle pozostaj¹ wierni klasycznym k¹pielówkom, które musz¹ byæ g³adkie, ciemne i bez wzorzystych nadruków. A wiêc dla p³ci piêknej bikini w odcieniu wody - nie jest istotne - morskiej, czy tej w stawie, natomiast mêska czêœæ populacji obowi¹zkowo tradycyjne w wygl¹dzie k¹pielówki. Do tego dla wszystkich okulary przeciws³oneczne, nie tylko ³adnie (czytaj: dowolnie w tym sezonie) wygl¹daj¹ce, ale i dobrej jakoœci, czyli z warstw¹ chroni¹c¹ wzrok przed szkodliwym promieniowaniem. Tak zaopatrzeni i spragnieni letniego szaleñstwa, mo emy zacz¹æ letni wypoczynek: nad rzek¹, na góskiej ³¹ce, w morskich falach lub w przydomowym ogródku - wa ne, aby przyjemnie odpocz¹æ. MK Jesteœ samodzielny, operatywny i komunikatywny, lubisz wyzwania, zadzwoñ (w.23)

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA

DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA NR 1(271) 17 stycznia 2004 r. Cena 2 zł z VAT Nakład 14001 egz. NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 DWUTYGODNIK Fakty Opinie Komentarze 2 TEKST SPONSOROWANY * TEKST SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Leczenie stwardnienia rozsianego Moja pielgrzymka do Toronto Olimpiada w D¹bku Co mo na uzyskaæ z PFRON. Kwartalnik Oddzia³u Gdañskiego PTSR

Leczenie stwardnienia rozsianego Moja pielgrzymka do Toronto Olimpiada w D¹bku Co mo na uzyskaæ z PFRON. Kwartalnik Oddzia³u Gdañskiego PTSR Kwartalnik Oddzia³u Gdañskiego PTSR Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Nr 4 (36) Gdañsk, paÿdziernik 2002 ISSN 1234-9704 Leczenie stwardnienia rozsianego Moja pielgrzymka do Toronto Olimpiada

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by

Bardziej szczegółowo

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

miesiêcznik Rady i Urzêdu Gminy Nasza Trójwieœ l 1 1 MAJA 2004 r. - POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 5 (130) ROK XII MAJ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 800 egz. egz. bezp³. 26 maja - Dzieñ Matki Wszystkim Matkom w dniu Ich œwiêta yczymy, by ten dzieñ

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Potrzebna by³a dogrywka

Potrzebna by³a dogrywka KÊPNO str. 8 str. 8 BO MYŒMY Z U WYDALI BÓJ wtorek 17 lutego 2015 r. cena 2 z³ (w tym 8% VAT) nr 7 (638) ISSN 1644-0498 INDEKS 372188 redakcja@pulstygodnia.pl www.pulstygodnia.pl Informacja APTEKA CA OTYGODNIOWA

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 2 (218) luty 2010 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1700 egz. ISSN 1232-7948 Oskardowa Rodzina Do

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Dni Województwa Zachodniopomorskiego

Dni Województwa Zachodniopomorskiego Nr 10, wrzesieñ 2004 Dni Województwa Zachodniopomorskiego Promocyjny sukces W ostatni¹ sobotê i niedzielê wakacji Szczecinek by³ symboliczn¹ stolic¹ województwa, a wszystko za spraw¹ II Dni Województwa

Bardziej szczegółowo

Podniebne skoki w parku

Podniebne skoki w parku W numerze: Czy miasto ma byæ dobrym wujkiem? E. Banaszkiewicz... 4 Statut Miasta Otwocka T. Mojsa... 6 Odpowiedzialnoœæ urzêdnika A. Szaci³³o... 7 Jubileuszowa, 10 akcja Sprz¹tania Œwiata A. Kubajek...

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med.

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2015 nr 5 Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê

Bardziej szczegółowo

PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA

PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA PIJANE DZIECKO TRAFI O DO SZPITALA My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 22 (1049) 2 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl 4 Dwaj ch³opcy w wieku 10

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

NR 1 (182) 14 stycznia 2000 Cena 1,50 z³. h BIJEMY REKORDY MIEJSKI INFORMA- TOR KULTURAL- NY

NR 1 (182) 14 stycznia 2000 Cena 1,50 z³. h BIJEMY REKORDY MIEJSKI INFORMA- TOR KULTURAL- NY NR IND. 358800 ISNN 1232-4973 NR 1 (182) 14 stycznia 2000 Cena 1,50 z³ DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze W NUMERZE: czytaj str. 4 NOCNY PATROL h PODATKI 2000 h BIJEMY REKORDY MIEJSKI INFORMA- TOR KULTURAL-

Bardziej szczegółowo

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska,

27 paÿdziernika na posiedzeniu w Szwajcarii zebra³o siê jury Nagrody Koœcielskich w sk³adzie: Ewa Bieñkowska, W dniach 10-11 paÿdziernika w Mi³os³awiu odbêd¹ siê uroczystoœci zwi¹zane z wrêczeniem presti owej, literackiej Nagrody Fundacji im. Koœcielskich. Nagroda przyznawana jest od 1962 r. i cieszy siê ogromnym

Bardziej szczegółowo

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia?

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia? Bessa nas nie dotyczy Mimo trudnoœci na rynku nieruchomoœci w Bytowie ci¹gle powstaj¹ nowe budynki. Mury nowej kamienicy pn¹ siê do góry przy skrzy owaniu ulic Chojnickiej i Starochojnickiej, w miejscu,

Bardziej szczegółowo

Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja, rekomendujemy przepisywanie od 1 lipca br. leków ze 100-proc. [str.

Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja, rekomendujemy przepisywanie od 1 lipca br. leków ze 100-proc. [str. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2012 nr 6 7 Prezes ORL Mieczys³aw Szatanek: O ile nie zmieni siê sytuacja,

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo