DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze"

Transkrypt

1 NR IND ISSN NR 12(259) 27 czerwca 2003 r. Cena 2 z³ z VAT Nak³ad 1400 egz. 1 DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze

2 2 Gruntow(n)a zamiana Niemo liwe sta³o siê mo liwe. Wysz³o na to, e starosta i prezydent mog¹ mówiæ jednym g³osem. Od dawna s³ysza³o siê w mieœcie, i to absurd, by p³yta rynku- centralnego punktu miasta oraz dróg wokó³ niego nie by³a w³asnoœci¹ miasta tylko...powiatu. Niezrozumia³e wydawa³o siê, by parking przy Powiatowym Urzêdzie Pracy by³ nie powiatowy, a miejski w³aœnie. Ca³e to popl¹tanie z pomieszaniem ma szansê w koñcu siê wyjaœniæ, rozwi¹zaæ i u³o yæ. -Od kilku tygodni prowadzimy rozmowy pomiêdzy Urzêdem Miasta a Starostwem Powiatowym w sprawie przekazania przez miasto gruntów, znajduj¹cych siê na zapleczu budynku starostwa przy ulicy Wyspiañskiego 10 w zamian za œrodkow¹ czêœæ budynku znajduj¹cego siê przy D¹browskiego mówi prezydent Janusz Marsza³ek - Podjêliœmy te decyzjê o przejêciu od skarbu pañstwa pozosta³ej czêœci budynku oraz gruntu wraz z budynkami i lokatorami przy ulicy Lipowej - dodaje prezydent. Starostwo chce przekazaæ na rzecz miasta p³ytê Rynku G³ównego (wraz z ulicami wokó³ niego), a dodatkowo kilka dróg powiatowych : Wróblewskiego, Ostatni Etap, czêœæ ulicy Wysokie Brzegi i Koszykowej. Oficjalna wymiana ma nast¹piæ z dniem 1 stycznia 2004 roku. Prowadzone miêdzy prezydentem a starost¹ rozmowy dotycz¹ tak e przekazania lokalu mieszkalnego, bêd¹cego w³asnoœci¹ miasta, w zamian za udzia³y w budynku ratusza miejskiego. Obecnie miasto oczekuje na ostateczn¹ decyzjê Starostwa Powiatowego w tej sprawie. Gmina Miasto Oœwiêcim przekaza³a ju skarbowi pañstwa grunty po³o one przy ul. Zatorskiej o powierzchni ha z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Oœwiêcimiu. W tym miejscu ma powstaæ w przysz³oœci Powiatowe Centrum Powiadamiania. Miasto otrzyma- ³o w zamian grunty, których prawo wieczystego u ytkowania gmina uzyska³a w formie darowizny od Firmy Chemicznej Dwory S.A. S¹ to tereny osiedlowe, zwi¹zane z budownictwem wielorodzinnym (osiedle Chemików i Zasole), a tak e tereny budownictwa jednorodzinnego Domki Szeregowe oraz grunt przy ul. Fabrycznej, na której znajduje siê budynek inkubatora przedsiêbiorczoœci. Uzyskanie prawa w³asnoœci tych gruntów pozwoli³o miastu zmniejszyæ o po³owê op³aty z tytu³u u ytkowania wieczystego, przekazywanego dotychczas na rzecz skarbu pañstwa. MB CZTERY DYCHY Wystarczy wyci¹æ ten kupon, nakleiæ na kartce pocztowej, napisaæ swoje dane i wys³aæ lub dostarczyæ do naszej redakcji. 21 lipca 2003 r. o godz wylosujemy zwyciêzcê! KUPON KONKURSOWY czerwca cztery dychy wylosowa³a p. Zdzis³aw G³oœny z Oœwiêcimia Blokowali wjazd W poprzednim numerze GZO lapidarnie poinformowaliœmy naszych czytelników o proteœcie grupy oko³o 40 osób, do którego dosz³o na terenie Pañstwowego Muzeum Auschwitz Birkenau 12 czerwca br. Oko³o godziny 8 rano przed g³ówn¹ bram¹ wjazdow¹ na parking Muzeum, pojawi³y siê osoby domagaj¹ce siê respektowania przez PMAB zapisów Oœwiêcimskiego Strategicznego Programu Rz¹dowego. Wyra am poparcie dla Prezydenta RP, Rz¹du RP, Parlamentu RP, W³adz samorz¹dowych Oœwiêcimia, Miêdzynarodowej Rady Oœwiêcimskiej, Polskich i Miêdzynarodowych Organizacji By³ych WiêŸniów KL Auschwitz-Birkenau za wprowadzenie w 1996 r. do realizacji OSPR. Zdecydowane protestuj przeciwko blokowaniu przez PMAB zapisu dotycz¹cego reorganizacji Muzeum, szczególnie w zakresie strefy ciszy na terenie Pomnika Mêczeñstwa oraz wykorzystywanie tego miejsca do celów komercyjnych. - brzmia³ dok³adny tekst protestu. W Oœwiêcimskim Strategicznym Programie Rz¹dowym - dokumencie przyjêtym przez Radê Ministrów 8 paÿdziernika 1996 r. zapisano zadania do wykonania w latach Wœród nich pojawia siê: usuniêcie z terenu muzealnego: parkingu dla odwiedzaj¹cych na rzecz wy³¹cznie parkingu s³u bowego i przystanku wahad³owego autobusu muzealnego i minibusów obs³uguj¹cych ruch odwiedzaj¹cych na trasie Oœwiêcim-Brzezinka, usuniêcie oœrodka obs³ugi turystów z baz¹ gastronomiczno-noclegow¹ na rzecz nowej wystawy g³ównej- ekspozycji wprowadzaj¹cej, likwidacja punktów handlowych, w tym punktów sprzeda y wydawnictw informacyjnych, likwidacja dotychczasowego parkingu s³u bowego usytuowanego przy obiekcie by³ego krematorium I na rzecz poszerzenia strefy ciszy i skupienia na terenie Muzeum. Zadania te dotychczas nie zosta³y zrealizowane. - Nie chcemy robiæ afery wokó³ Muzeum, chcemy po prostu zainteresowaæ problemem odpowiednie w³adze i instytucje, reprezentujemy ró ne œrodo- wiska mieszkañców Oœwiêcimia- mówili protestuj¹cy. Wœród nich by³y równie osoby prowadz¹ce dzia- ³alnoœæ gospodarcz¹ po drugiej stronie ulicy,w kompleksie zarz¹dzanym przez spó³kê Maja. Protestuj¹cy zapowiedzieli, e w wypadku dalszej ignorancji przez PMAB zapisów OSPR na ulicê wyjdzie wiêcej osób. - Jestem sk³onny zrozumieæ desperacjê tych osób. Sam przez kilka lat zajmowa³em siê t¹ spraw¹mówi³ podczas konferencji prezydent Janusz Marsza³ek.- O zaistnia³ej sytuacji natychmiast poinformowa³em wiceministra spraw wewnêtrznych i administracji Tadeusza Matusiaka oraz wojewodê ma³opolskiego Jerzego Adamika. Z protestuj¹cymi rozmawia³ równie dyrektor Pañstwowego Muzeum Auschwitz Birkenau, Jerzy Wróblewski, który wyrazi³ ubolewanie, e po raz pierwszy w miejscu, gdzie powinno siê kierowaæ myœli do ofiar, dochodzi do takiej sytuacji.nie zgadza siê on z treœci¹ kolportowanych ulotek. Protest mia³ spokojny przebieg. Po rozmowach z policj¹, stra ¹ miejsk¹ oraz prezydentem Januszem Marsza³kiem, oko³o 9.30 protestuj¹cy zaprzestali blokowania wjazdu na teren PMAB. Tekst MB, fot. arch. UM W rocznicê pierwszego transportu W sobotê 14 czerwca na terenie Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oœwiêcimiu odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce deportacje do tworzonego przez Niemców obozu pierwszego transportu polskich wiêÿniów politycznych. Na uroczystoœæ przyby³o kilkunastu wiêÿniów pierwszego transportu m.in. Józef Stós, Józef Hordyñski, Wojciech Drewniak, Roman Trojanowski. Po mszy œwiêtej w koœciele pod wezwaniem Mi³osierdzia Bo ego na Zasolu uczestnicy uroczystoœci przeszli od bramy Arbeit macht frei na dziedziniec bloku 11, gdzie przy os³awionej Œcianie Œmierci z³o yli wieñce i wi¹zanki kwiatów. By³y wiêzieñ pierwszego transportu Józef Hordyñski z Zakopanego przypomnia³, e obóz w Auschwitz przez pierwsze dwa lata istnienia by³ obozem, w którym wiêkszoœæ wiêÿniów stanowili Polacy. Z deportowanych oko³o 150 tysiêcy zginê³o w Auschwitz oko³o 75 tysiêcy, a wiêc co drugi osadzony. Kwiaty z³o ono tak e pod tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ deportacjê pierwszego transportu na budynku by³ego Monopolu Tytoniowego w pobli u obozu macierzystego. W trakcie wojny by³y tutaj magazyny, w których zatrudnieni byli wiêÿniowie obozu. W sali kinowej Muzeum odby³ siê koncert pieœni patriotycznych oraz prezentacja ksi¹ ki Jerzego Klista³y - syna by³ego wiêÿnia, rozstrzelanego w obozie - o dzia³aczach rybnickiego ZWZ-AK w obozach koncentracyjnych. W przeddzieñ uroczystoœci w Oœwiêcimiu byli wiêÿniowie zebrali siê w Tarnowie, gdzie odby³o siê spotkanie kole eñskie. Przed obeliskiem upamiêtniaj¹cym przywóz do Auschwitz pierwszego transportu z³o ono kwiaty. mag

3 Chroniæ dla przysz³oœci Zmiany w urzêdzie i radzie miasta Prezydent pozostaje ten sam... Tak brzmia³ oficjalny komunikat rzecznika prasowego prezydenta Katarzyny Kwiecieñ tu po tym, jak do dziennikarzy dotar³a nieoficjalna informacja o rezygnacji ze stanowiska wiceprezydenta Jacka Grossera i specjalisty ds.gospodarczych Marka Ko³odzieja. Na potwierdzenie pog³osek czekaliœmy kilka dni. 18 czerwca na witrynie internetowej Urzêdu Miasta pojawi³a siê informacja e od 12 czerwca 2003 Jacek Grosser nie piastuje ju funkcji wiceprezydenta miasta. Przedwczoraj podczas sesji Rady Miasta prezydent podziêkowa³ za owocn¹ wspó³pracê obu panom podkreœlajac, e razem zrobili du o dobrego dla miasta. Co poró ni³o w³odarzy miasta? Przyczyny pozostan¹ owiane tajemnic¹, bo aden z nich nie komentuje zaistnia³ej sytuacji. Nowa pani wiceprezydent Wiemy natomiast, kto zast¹pi Jacka Grossera. Podczas sesji prezydent przedstawi³ swojego zastêpcê. Jest nim Pani Barbara Bulicz, dotychczasowy naczelnik Wydzia³u Zamówieñ Publicznych Urzêdu Miasta. Nowa Pani wiceprezydent jest mieszkank¹ Oœwiêcimia. Ukoñczy³a Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. St. Konarskiego w Oœwiêcimiu. Jest absolwentk¹ Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Œl¹skiego.Ukoñczy³a tak e czteroletnie studia doktoranckie. Od pocz¹tku pracy zawodowej jest zwi¹zana z Urzêdem Miasta w Oœwiêcimiu. MB Nowa twarz w radzie Helena Cupia³, reprezentuj¹ca Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej przejê³a mandat w Radzie Miasta Oœwiêcim po Leszku Szusterze. Nowa radna z³o y³a uroczyste œlubowanie podczas sesji 25 czerwca. 23 czerwca 2003 r. oddano do u ytku now¹ pracowniê konserwatorsk¹ w Pañstwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau. Jest to jedna z nowoczeœniejszych pracowni tego typu w Polsce. Zatrudnieni w niej s¹ specjaliœci z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, absolwenci Wydzia³u Sztuk Piêknych na kierunku konserwacja i restauracja dzie³ sztuki. G³ównym zadaniem pracowni bêdzie konserwacja archiwaliów i innych obiektów ze zbiorów Muzeum oraz obiektów architektonicznych, znajduj¹cych siê na jego terenie. Utworzenie tak nowoczesnej jednostki by³o mo liwe dziêki finansowemu wsparciu Fundacji Ronalda S. Laudera z USA, która przekaza³a na ten cel 2,7 mln dolarów. Z okazji otwarcia pracowni w dniach czerwca 2003 r. w Oœwiêcimskim Centrum Kultury odby³a siê miêdzynarodowa konferencja konserwatorska pt. Chroniæ dla przysz³oœci, zorganizowana przez Muzeum przy wspó³pracy Fundacji Laudera, pod patronatem Ministra Kultury RP. Podczas spotkañ omawiano szereg zagadnieñ, m. in.tematy takie jak: Granice ingerencji muzealnej i konserwatorskiej w Muzeum i Miejscu Pamiêci Auschwitz ; Jak zachowaæ ruiny komór gazowych i krematoriów, Dylematy konserwatorsko-etyczne zwi¹zane z zachowaniem w³osów ofiar. Konferencjê zakoñczy³a dyskusja panelowa poœwiêcona roli Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w XXI wieku, w której udzia³ wziêli m.in. przedstawiciele Muzeum, jerozolimskiego Instytu Pamiêci Yad Vashem i Muzeum Holocaustu z Waszyngtonu. Konferencji towarzyszy³a wystawa, obrazuj¹ca zakres prac konserwatorskich, wykonanych na terenie by³ego KL Auschwitz-Birkenau od lat 50. XX wieku do roku jk Szkolny ranking 5 lipca oficjalnie zostanie zakoñczony nabór do szkó³ ponadgimnazjalnych. Wtedy te wszyscy gimnazjaliœci bêd¹ ju wiedzieli, gdzie mog¹ kontynuowaæ naukê. Wielu z nich skorzysta³o w tym roku z mo liwoœci z³o enia podania do kilku placówek, dlatego listy kandydatów chwilowo obrazuj¹ zainteresowania m³odzie y oferowanymi przez szko³y kierunkami i nie stanowi¹ jeszcze wykazu przysz³ych uczniów. W liceach na terenie powiatu oœwiêcimskiego chce siê dalej kszta³ciæ ponad 2 tysi¹ce gimnazjalistów. W mieœcie najwiêkszym zainteresowaniem cieszy siê Powiatowy Zespó³ Szkó³ nr 2, gdzie do klas ogólnokszta³c¹cych stara³o siê dostaæ ponad 600 uczniów. Tradycyjnie wielu chêtnych liczy na miejsce w popularnym Konarze, ale wysoka liczba punktów decyduj¹ca o przyjêciu do PZ nr 1, nie wszystkim pozwoli znaleÿæ siê w murach szacownej cegielni. Jak podkreœla wicestarosta Grzegorz Go³dynia, zmiany wprowadzone w profilu PZ nr 3 okaza³y siê pozytywne i szko³a jak magnes przyci¹ga nowych uczniów. Najbardziej oblegany profil to w tym roku zarz¹dzanie informacj¹ - na 30 planowanych miejsc przypada ponad 100 podañ. Podobnym zainteresowaniem cieszy siê profil socjalny. Tylko jedna osoba chcia³aby uczyæ siê, jak chemicznie badaæ œrodowisko, niewielu te interesuje profil us³ugowo gospodarczy. Wzorem lat ubieg³ych w szko³ach zawodowych m³odzie najczêœciej wybiera kierunek: technik elektronik i mechanik, technik hotelarstwa i budownictwa; nadal popularny jest tak e technik ywienia. Pojawia siê groÿba braku wykwalifikowanych œlusarzy - zaledwie kilku m³odych ludzi planuje kszta³ciæ siê w tym kierunku. Wolne miejsca czekaj¹ jeszcze na stolarzy i blacharzy samochodowych. Na razie uczniowie ciesz¹ siê wakacjami. MK Z wierszykiem przez miasto 3 Wszystkim znane Nasze miasto - sami wiecie - bardzo znane jest na œwiecie! Spraw¹ naszej codziennoœci s¹ wizyty wa nych goœci! Przyje d aj¹ - to fatalne! - na tereny muzealne, a do miasta, co jest z boku, aden nie kieruje kroków! Prezydent zza oceanu, co ma wrogów oraz fanów - nasze w³adze, rzecz wiadoma, licz¹ siê do fanów grona - przyjazd tu uczyni³ celem! Przyby³ nie helikopterem, ale za wa n¹ przyczyn¹ sw¹ pancern¹ limuzyn¹! A wnet potem na Wawelu poœród wybranych niewielu, miasta naszego w³odarze byli tak e - szczyt ich marzeñ! To potwierdza, co ju wiecie: Nasze miasto znane w œwiecie! No a teraz zapytamy, co my w koñcu z tego mamy? S¹ zaszczyty i splendory, nieraz tak e k³opot spory!.. Unijne PS Wynik nasz referendalny by³ fenomenalny! To na przysz³oœæ dobry znak - nasze takie mocne tak! A-W Prezydent Janusz Marsza³ek ze swoim zastêpc¹- Barbar¹ Bulicz (z prawej) oraz nowo zaprzysiê on¹ radn¹ Helen¹ Cupia³ Fot. MB Jak ju informowaliœmy, Leszek Szuster z³o y³ mandat radnego, RM stwierdzi³a jego wygaœniêcie podczas majowej sesji. Zgodnie z ordynacj¹ wyborcz¹, w tej sytuacji powo³ano na jego miejsce osobê z tej samej listy, która w wyborach uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów. Helena Cupia³ bêdzie pracowaæ w Komisji Ochrony Zdrowia, Œrodowiska i Pomocy Spo³ecznej oraz Komisji Oœwiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. jk

4 4 Nie bêdzie Wyst¹pi³a z klubu podwy ki Stawki tzw. op³aty sta³ej za pobyt dziecka w przedszkolach miejskich w przysz³ym roku nie zostan¹ podniesione i wynios¹, tak jak w roku bie ¹cym: od jednego dziecka 85 z³, od dwójki z³, od trójki lub wiêcej dzieci z³ miesiêcznie. Wraz z op³at¹ za wy ywienie, daje to kwotê odpowiednio: 148 z³, 261 z³, 358 z³. Dotychczas obowi¹zuj¹ca uchwa³a RM z roku 2001 w sprawie op³at za œwiadczenia miejskich przedszkoli zak³ada³a, e od 1 stycznia ka dego roku, stawki op³aty sta³ej bêd¹ podwy szane o 10%. Nowa uchwa³a Rady, przyjêta podczas ostatniej sesji, obni a ten wskaÿnik do 3%. Z propozycj¹ zmiany wyst¹pi³a Komisja Oœwiaty, Kultury, Sportu i Rekreacji RM w kwietniu br. Jak poinformowa³a dyrektor ZSiPM Barbara Rokowska, pozostawienie stawek op³aty sta³ej na tegorocznym poziomie, spowoduje zmniejszenie wp³ywów do bud etu miasta z tego tytu³u w 2004 r. o 50 tys. z³. jk Szko³a na finiszu? 200 tys. z³ wy³o y miasto Oœwiêcim na dofinansowanie adaptacji budynków po by³ym monopolu tytoniowym na potrzeby Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej w Oœwiêcimiu. Podczas ostatniej sesji Rada Miasta upowa ni³a prezydenta do zaci¹gniêcia zobowi¹zania przekraczaj¹cego rok bud etowy z zastrze eniem, e œrodki te zostan¹ uruchomione jedynie w przypadku, gdy MENiS wyda decyzjê o powo- ³aniu szko³y. Pieni¹dze na ten cel zostan¹ zabezpieczone w przysz³orocznym bud ecie miasta. Jak poinformowa³a dyrektor Zarz¹du Szkó³ i Przedszkoli Miejskich Barbara Rokowska, która przedstawia³a radnym projekt uchwa³y w tej sprawie, podczas spotkania z udzia³em przedstawicieli samorz¹dów gmin i powiatu 24 czerwca br., marsza³ek województwa ma³opolskiego Janusz Sepio³ zapewni³, e prace nad wnioskiem o utworzenie uczelni dobiegaj¹ ju koñca, jednym z ostatnich elementów bêdzie zobowi¹zanie gmin do wspólfinansowania projektu. - Polityka pañstwa w zakresie tworzenia nowych wy szych szkó³ zawodowych zak³ada aktywny udzia³ spo³ecznoœci lokalnych w procesie finansowania i funkcjonowania powsta³ych uczelni. Niezbêdnym wiêc do prawid³owego przygotowania wniosku jest za³¹czenie do niego aktualnych deklaracji jednostek samorz¹du terytorialnego z terenu powiatu Radna Gra yna Kopeæ opuœci³a szeregi Klubu Radnych SLD. - Ostatnie wydarzenia na sesjach Rady przekona³y mnie, e wœród radnych zamiast wspólnej pracy na rzecz miasta, wystêpuje ostra walka polityczna, tocz¹ca siê pomiêdzy poszczególnymi klubami. Moje przekonania, kultura i psychika nie pozwalaj¹ mi na dalsze uczestnictwo w takiej walce, dlatego te proszê o skreœlenie mnie z listy cz³onków Klubu Radnych SLD. Chcê byæ radn¹ niezale n¹ politycznie, która bêdzie mog³a bez adnych nacisków psychicznych oceniaæ sytuacjê w naszym mieœcie, co pozwoli mi na obiektywne spojrzenie na sprawy miasta i rzetelne wykonywanie swoich obowi¹zków i funkcji radnej - poinformowa³a w oœwiadczeniu przedstawionym podczas sesji 25 czerwca. Jednoczeœnie radna zg³osi³a rezygnacjê z funkcji przewodnicz¹cej Komisji Zdrowia, Ochrony Œrodowiska i Pomocy Spo³ecznej, uzasadniaj¹c to faktem, e do jej pe³nienia rekomendowa³ j¹ klub SLD. O tym, czy rezygnacja zostanie przyjêta, Rada Miasta zadecyduje podczas kolejnej sesji. jk oœwiêcimskiego o wsparciu finansowym dzia³alnoœci uczelni w roku mówi³a B. Rokowska. - Z proœb¹ o powy sze zwróci³ siê Marsza³ek Województwa Ma- ³opolskiego do wszystkich gmin i powiatu oœwiêcimskiego pismem z dnia 16 maja 2003 r. Sprawa trafi³a pod obrady rad. W dniu, w którym rozpatrywa³a j¹ Rada Miasta Oœwiêcim, odby³o siê posiedzenie Rady Powiatu, podczas którego przyjêto uchwa³ê o przeznaczeniu na ten cel 160 tys. z³. Pozosta³e gminy zadeklarowa³y swoj udzia³ w wys. 1 z³ od ka dego mieszkañca, co da kwotê w wys. 110 tys. z³ (jeœli wszystkie gminy przyst¹pi¹ do wspólfinansowania adaptacji budynków dla szko³y). Podczas spotkania Janusz Sepio³ zapewni³, e sejmik województwa przeznaczy na ten cel tak¹ sam¹ kwotê, jak miasto Oœwiêcim. Wspólne fundusze, wzbogacone o œrodki z programu oœwiêcimskiego, pozwol¹ na finansowe zabezpieczenie adaptacji budynków dla szko³y wy szej. Koszty jej funkcjonowania bêdzie ponosi³ bud et pañstwa. Jak poinformowa³a B. Rokowska, jeœli wniosek o utworzenie uczelni zostanie z³o ony na pocz¹tku przysz³ego miesi¹ca, sejmik województwa zajmie siê nim jeszcze w lipcu i w trybie pilnym przeka e go do MENiS. Wówczas zaistnieje szansa uruchomienia szko³y ju w przysz³ym roku. jk Nowe lokum dla stra aków W 2007 roku ma powstaæ w Oœwiêcimiu nowa stra nica. Nowoczesny kompleks z boksami gara owymi dla karetek, myjni¹, boiskami sportowymi, bie - ni¹, placem æwiczeñ a nawet l¹dowiskiem dla helikopterów wraz z doposa eniem kosztowaæ bêdzie blisko 11 mln z³. W obiekcie zlokalizowana zostanie Jednostka Ratowniczo-Gaœnicza oraz Centrum Powiadamiania Wypadkowego. Obiekt powstanie przy ul. Zatorskiej, w strategicznym miejscu na obrze ach miasta, tu przy obwodnicy. Prawie dwuhektarow¹ dzia³kê pod inwestycjê przekaza³o miasto w zamian za grunty w ró nych punktach miasta, które s¹ w³asnoœci¹ skarbu pañstwa i znajduj¹ siê w gestii powiatu. Obecnie Komenda PPSP w Oœwiêcimiu mieœci siê na Zasolu w starych budynkach, nale ¹cych niegdyœ do rejonowego przedsiêbiorstwa budowlanego. Obiekty te z trudem spe³niaj¹ warunki niezbêdne dla u ytkowania bazy stra y po arnej i mimo adaptacji na jej potrzeby nie odpowiadaj¹ doœæ rygorystycznym normom europejskim. Pierwszym krokiem zmierzaj¹cym do utworzenia w Oœwiêcimiu nowej stra nicy, by³o podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie. Swój podpis z³o yli pose³ Stanis³aw Rydzoñ, senator Bogus³aw M¹sior, starosta Józef Ka³a, prezydent Oœwiêcimia Janusz Marsza³ek, Ma³opolski Komendant Wojewódzki PSP star. bryg. Seweryn Dyja oraz komendant PPSP w Oœwiêcimiu star. bryg. Stanis³aw Spyra. - Jest to wyra enie woli wspó³dzia³ania, a s¹ tutaj wszyscy, których zdanie w tej sprawie siê liczy- mówi³ starosta Józef Ka³a.-Najwa niejsze teraz jest wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowê, co pozwoli wystêpowaæ o œrodki finansowe. - To powód do radoœci, ze powstanie inwestycja, która bêdzie sprzyjaæ podniesieniu bezpieczeñstwa mieszkañców miasta i powiatu - powiedzia³ prezydent Oœwiêcimia, Janusz Marsza³ek. Podczas spotkania wszyscy obejrzeli multimedialny projekt nowej stra nicy na miarê XXI wieku. MB Bezp³atna informacja - Dobre przyjêcie przez mieszkañców miasta dwóch numerów bezp³atnego Informatora Miejskiego. Wieœci z Oœwiêcimskiego Ratusza, dostarczanego do 15 tys. adresów domowych, sk³ania do przygotowania takich rozwi¹zañ organizacyjnych, aby kontynuowaæ jego wydawanie - poinformowa³a rzecznik oœwiêcimskiego magistratu Katarzyna Kwiecieñ, referuj¹c podczas ostatniej sesji Rady Miasta projekt uchwa³y w sprawie utworzenia specjalnego œrodka pn. Informator Miejski. Wieœci z Oœwiêcimskiego Ratusza. Pismo to bêdzie w ca³oœci finansowane z wp³ywów z reklam, og³oszeñ, tekstów sponsorowanych, darowizn oraz innych wp³ywów z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci informacyjnej. Katarzyna Kwiecieñ zapewni³a, e równolegle z Informatorem w dotychczasowym dwutygodniowym cyklu i w niezmienionej formule bêdzie ukazywa³ siê G³os Ziemi Oœwiêcimskiej. Komisje RM pozytywnie zaopiniowa³y projekt uchwa³y, któr¹ przyjêto w g³osowaniu. jk Prywatyzacja trwa W Oœwiêcimiu powstanie kolejne niepubliczne przedszkole. Tym razem sprywatyzowane zostanie dotychczasowe przedszkole nr 1, mieszcz¹ce siê przy ul. Koœcieleckiej. Podczas sesji Rada Miasta podjê³a decyzjê o likwidacji z dniem 31 grudnia 2003 r. tej jednostki bud etowej i przekazaniu jej wyposa enia w u yczenie organowi prowadz¹cemu przedszkole niepubliczne. - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 w Oœwiêcimiu w dniu 27 lutego br. wyst¹pi³a z wnioskiem o utworzenie na bazie tej placówki przedszkola niepublicznego. - poinformowa³a dyrektor Zarz¹du Szkól i Przedszkoli Miejskich Barbara Rokowska kwietnia otrzymaliœmy pozytywn¹ opiniê do Kuratora Oœwiaty dla zamiaru likwidacji MP nr 1, a w dniu 8 maja odby³o siê spotkanie z rodzicami dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola w celu poinformowania ich o zamiarze przekszta³cenia placówki. Rodzice nie zg³aszali zastrze eñ. Przekszta³cenie jednostki w niepubliczn¹ spowoduje zmniejszenie wydatków miasta na prowadzenie przedszkoli w roku 2004 o ok. 150 tys. z³. jk

5 Zostali bez opieki? NADZIEJA UMIERA OSTATNIA... Barbara Sz. Pojawi³a siê w naszej redakcji w poniedzia³ek. Przysz³a do nas po pomoc. Nie wiedzia³a co mo na zrobiæ, do kogo pójœæ, aby jej, jej mê owi i innym ob³o nie chorym przywróciæ nadziejê. Przecie nie mo na zostawiæ ich samych sobie...- mówi³a ³ami¹cym siê g³osem. - Napisa³am list do prezydenta- powiedzia³a- niech Pani go przeczyta... Lekarstwo na ból M¹ pani Barbary cierpi na nowotwór z³oœliwy jelita grubego. W roku 2000 przeszed³ ciê k¹ operacjê. Leczy³ siê w Krakowie i Bielsku-Bia³ej. Ma za sob¹ chemioterapiê i radioterapiê.po trzech latach leczenia pani Barbara us³ysza³a, e terapia ju nie bêdzie kontynuowana. W wypisie ze szpitala onkologicznego w Bielsku-Bia³ej napisano pacjent zosta³ zdyskwalifikowany od kontynuacji dotychczasowej chemioterapii. Proponujemy dalsze leczenie objawowe w miejscu zamieszkania w oparciu o sterydy, leki opiatowe, niesterydowe leki przeciwzapalne w os³onie œluzowej o³¹dka. -By³am za³amana. Wtedy moja pani doktor skierowa³a mnie do poradni bólu. Tak trafi³am do Zak³adu Medycyny Paliatywnej w Oœwiêcimiu. Tam pielêgniarka umówi³a mnie z dr Maj¹ Berezowsk¹. Ja nie wiedzia³am, e coœ takiego mo e istnieæ. Wszystko mog³am za³atwiæ na telefon, wizytê, receptê. Nie musia- ³am staæ w kolejce i nie by³am za³atwiana pospiesznie, bo inni czekali pod drzwiami. Pani sobie nie wyobra a, co znaczy rozmowa chorego z lekarzem, który przyjedzie, pocieszy, na karteczce rozpisze, kiedy i jak za ywaæ leki. Poma³u, nie tak szybko, nie na odczepnego. Doradzi, gdzie ³ó ko wypo yczyæ i kupiæ materac przeciwodle ynowy. e uchwyty, leki, sprzêt rehabilitacyjny mo na odpisaæ od podatku. Wypisze ró owe recepty. Bo lek na nich zamiast 1800 z³, kosztuje tylko 120 z³. Niema³o, ale na wykupienie normalnych recept brak³oby mojej i mê a emerytury- wyjaœnia pani Barbara. -M¹ ma zanik miêœni. Doktor poradzi³a kupiæ rowerek stacjonarny. Kupi³am. Teraz okazuje siê, e bêdzie potrzebna rehabiltacja. I co ja mam zrobiæ? Wzi¹æ prywatnie rehabilitantkê i p³aciæ?- pani Barbara z trudem hamuje ³zy. - Gdyby Poradnia istnia³a, nie by³oby problemu. W zespole s¹ pielêgniarki i rehabilitantki. Ale maj¹ j¹ zlikwidowaæ. A przecie tak nie mo na. Co z nami bêdzie? Przecie to mo e dotkn¹æ ka dego z nas. A jak cz³owiek nie ma w domu tak ciê ko chorego, to nie wie, jak to wygl¹da. To ca³a rodzina wtedy choruje. Wszyscy chorujemy. Pani Barbara bardzo siê spieszy. Tylko na godzinê wyrwa³a siê z domu. Zostawi³a mê a pod opiek¹ s¹siadki. Chce jeszcze tylko wst¹piæ do apteki i zanieœæ list do urzêdu. Panie Prezydencie moja proœba o jak¹kolwiek interwencjê ww. sprawie dotyczy chyba ponad 100 chorych, s¹ to osoby cierpi¹cebardzo cierpi¹ce. Dla tych osób rozmowa bezpoœrednia z lekarzem i rehabilitacja w domu jest dodatkowym lekarstwem na ich ból. Dlatego osobom, które mikroskopijnie decyduj¹ o losach poradni paliatywnej chcê yczyæ, aby nigdy-nigdy nie musia³y korzystaæ z ich pomocy - czytam w liœcie skierowanym do prezydenta, Janusza Marsza³ka. Umrzeæ godnie Pani Barbara Nowicka w marcu tego roku pochowa³a swoj¹ 86- letni¹ matkê. -Wci¹ bardzo mi jej brak. Ale mam tê satysfakcjê, e zmar³a wœród najbli szych. Do ostatnich chwil by³a z nami w domu- mówi. -Mamusia kilka tygodni w lipcu i sierpniu ubieg³ego roku spêdzi³a w szpitalu na oddziale zakaÿnym. Bardzo to prze ywa³am. Chorowa³a na cukrzycê, niedociœnienie, cztery razy wymieniano jej rozrusznik serca. Le a³a. Nie chcia³am oddaæ jej do szpitala, ani adnego zak³adu opieki. Pani doktor na oddziale pociesza³a mnie. Niech Pani nie p³acze, my pani pomo emy. I powiedzia³a, e powstajê coœ takiego jak hospicjum domowe. Skierowa³a mnie do Poradni Medycyny Paliatywnej. Mama by³a jedn¹ z pierwszych pacjentek objêtych opiek¹. To by³o niesamowite. Nigdy dwa razy nie musia³am dzwoniæ do poradni. Po telefonie czêsto stawia³am wodê i czeka³am w drzwiach na przyjazd lekarza, czy pielêgniarki. Ca³y zespó³ by³ wspania³y. Ja sama jestem po operacji, nie mogê dÿwigaæ. Niech sobie Pani wyobrazi, e pielêgniarka potrafi³a sama wejœæ na ³ó ko i mamê podnieœæ. eby mnie nie mêczyæ. To jest niezap³acona praca. Ca³y personel odnosi³ siê do mamusi zawsze z uœmiechem- nigdy szorstko. Potrzymali za rêkê, pocieszyli. Pani nie wie, jak to du o dla chorego znaczy. Jedno dobre s³owo od lekarza i to cz³owieka uskrzydla. Czy tabliczka informuj¹ca o istnieniu Poradni Medycyny Paliatywnej zniknie z budynku przy ulicy Garbarskiej? 5 Mojej mamy ju nie ma ale al mi tych wszystkich, którzy mog¹ pozostaæ bez tej opieki. A mówiê Pani, e jest to dobrodziejstwo, nie potrafiê tego nawet wyraziæ s³owami. Personel hospicjum zawsze mia³ czas i serce dla pacjenta. A gdy mama mia³a zawa³, to pani doktor Maja Berezowska, zjawi³a siê b³yskawicznie w œrodku nocy, w zimie, bez skarpetek, jeszcze zanim erka przyjecha³a i sama ju udziela³a pomocy. A jak zadzwoni³am do niej i powiedzia³am, e mama zmar³a, to zaraz przyjecha³a, na karteczce napisa³a, co mam po kolei za³atwiaæ. No i co Pani powie o takim cz³owieku i lekarzu? Zw³aszcza dziœ, gdy naoko³o panuje taka znieczulica. To m¹dry i szlachetny lekarz. Dlatego serce mnie boli, gdy pomyœlê, e mo na coœ tak wspania³ego likwidowaæ. Do mnie dzwoni¹ osoby maj¹ce podobny problem i pytaj¹, gdzie uzyskaæ pomoc. Odsy³am ich do poradni. A co im powiem jak jej ju nie bêdzie? Koniec z³udzeñ? Szanowna Pani Dyrektor! W imieniu Zarz¹du Fundacji Pomnik- Hospicjum Miastu Oœwiêcim uprzejmie informujê, e z dniem 1 lipca 2003 r. nie przed³o- ymy umowy o pracê z obecnym Dyrektorem Zak³adu Medycyny Paliatywnej, jak równie z zatrudnionymi na umowê- zlecenie pracownikami Poradni. (...) Proszê uprzejmie o poinformowanie wymienionych osób o zaistnia³ej sytuacji. Z powa aniem Prezes Zarz¹du Fundacji Pomnik- Hospicjum Miastu Oœwiêcim, Andrzej Telka. Co to w praktyce oznacza?- pytam dr Majê Berezowsk¹, dyrektor Zak³adu,do której pismo jest skierowane. - Oznacza to, e od 1 lipca 2003 r. zespó³ lekarzy, pielêgniarek i rehabilitantów, zatrudniony w Poradni Medycyny Paliatywnej, nie bêdzie móg³ kontynuowaæ opieki nad naszymi pacjentami- wyjaœnia.-ilu jest tych pacjentów? - W³aœnie zarejestrowa³am 106 osobê- otrzymujê odpowiedÿ. Czy pozostan¹ bez opieki? Pytam prezesa Fundacji Pomnik Hospicjum Miastu Oœwiêcim Andrzeja Telkê dlaczego podjêto decyzjê o likwidacji Poradni? Nie mogliœmy ju d³u ej dop³acaæ...s³yszê po kilkudziesiêciominutowej rozmowie. Dowiadujê siê, i od pocz¹tku g³ównym celem Fundacji by³a budowa hospicjum stacjonarnego. W za³o eniach najpierw mia³o powstaæ hospicjum stacjonarne a potem domowe. Sta³o siê jednak odwrotnie. - Nasi potencjalni zagraniczni sponsorzy zasugerowali nam, e ³atwiej bêdzie pozyskiwaæ œrodki, je eli poka emy, e ju coœ uruchomiliœmy. St¹d te Fundacja podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do powo³ania Zak³adu Medycyny Paliatywnej obejmuj¹cego Poradniê Medycyny Paliatywnej oraz Zespó³ Opieki Domowej. Zawarliœmy kontrakt z Ma³opolsk¹ Regionaln¹ Kas¹ Chorych. On jednak okaza³ siê niewystarczaj¹cy na pokrycie rzeczywistych kosztów funkcjonowania Poradni. Za jedn¹ poradê w Poradni kasa chorych p³aci³a 20 z³ a w ramach opieki domowej przy wyjeÿdzie- 40 z³, bez wzglêdu na to, czy do pacjenta jecha³a tylko jedna osoba, czy ca³y zespó³, czy by³ to wyjazd na koniec miasta, czy a do Jawiszowic. W roku 2003 poobcinano te i tak niewysokie stawki. Pieni¹dze z kasy chorych (obecnie NFZ) pokrywa³y zaledwie % rzeczywistych kosztów funkcjonowania Poradni. Musieliœmy p³aciæ za czynsz, œwiat³o, wynajem lokalu, telefony, ksiêgowoœæ. W efekcie Fundacja by³a zmuszona dop³acaæ do Zak³adu w granicach 5,5 do 6 tys. z³ miesiêcznie, czyli oko³o 60 tys. z³ w skali roku. Brakuj¹ce pieni¹dze zdobywaliœmy od sponsorów. Nie jest to ³atwe. Z Urzêdu Miasta otrzymaliœmy pomoc tylko w pierwszym pó³roczu 2002 roku. W roku 2003 odmówiono nam jej. Bez wsparcia finansowego, po piêciu kwarta- ³ach funkcjonowania Poradni, Rada Fundacji podjê³a uchwa³ê, w której wyrazi³a wolê nieodp³atnego przekazania miastu Zak³adu Medycyny Paliatywnej wraz z ca³ym maj¹tkiem oraz podpisan¹ umow¹ z Ma³opolsk¹ Regionaln¹ Kas¹ Chorych i w³¹czenie go w struktury organizacyjne istniej¹cych podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi medyczne. -Fundacja nigdy nie stawia³a sobie za cel, e bêdzie prowadziæ specjalistyczny zak³ad medyczny. W jej statucie jest zapis, e równie po wybudowaniu hospicjum stacjonarnego przeka e go na rzecz miasta. Zarz¹d Fundacji wyst¹pi³ z pismem do Prezydenta Miasta Oœwiêcim, Janusza Marsza³ka oraz Przewodnicz¹cego Rady Miasta, W³odzimierza Palucha z proœb¹ o przychylne ustosunkowanie siê do tej uchwa- ³y i przejêcie Poradni oraz w³¹czenie jej w struktury Zak³adu Lecznictwa Ambulatoryjnego. (...) W chwili obecnej przejecie zak³adu Medycyny Paliatywnej w zaproponowanej przez Pana Prezesa formie i trybie wydaje siê niemo liwym. brzmia- ³a odpowiedÿ. W konsekwencji Zarz¹d Fundacji wyst¹pi³ z pismem do administratora budynku dyrektora ZLA Wojciecha Wokulskiego, z wnioskiem o rozwi¹zanie umowy najmu lokalu z dniem 30 czerwca. Poinformowa³ równie Narodowy Funduszu Zdrowia o zaistnia- ³ej sytuacji- mówi Andrzej Telka.* (* wypowiedÿ A. Telki nie by³a autoryzowana) cd na str. 6

6 6 dok. ze str. 5 Czy bêdzie ci¹g dalszy? Jaki bêdzie fina³ tej sprawy? Czy w naszym mieœcie oprócz poradni okulistycznych, laryngologicznych, ginekologicznych i innych, bêdzie funkcjonowaæ tak e poradnia paliatywna? Czy bêdziemy leczyæ ból, tak jak leczymy oczy, gard³o, zêby? Wci¹ s³yszê s³owa Pani Barbary Nowickiej -Przecie nie wolno ludziom odbieraæ nadziei. Nie mo na im robiæ takiej krzywdy. Staroœæ jest taka przykra... Œwiate³ko w tunelu Ponownie nasz¹ redakcjê odwiedza Pani Barbara Sz. Tym razem jej twarz jest pogodna. Uœmiecha siê od progu. Przysz³a, aby opowiedzieæ o tym, co j¹ spotka³o. Aby podzieliæ siê swoj¹ radoœci¹. -Reakcja prezydenta na mój list by³a natychmiastowa. Przeczyta³ go i przyj¹³ mnie osobiœcie, zaraz nastêpnego dnia. Powiedzia³am mu o swoich problemach. Wys³ucha³. Chwyci³ za s³uchawkê, zadzwoni³ i za³atwi³ mi ³ó ko ortopedyczne dla mojego mê a. Za darmo. Od razu. W³aœnie by³am go ogl¹daæ. Moja radoœæ i wdziêcznoœæ dla tego cz³owieka jest ogromna. Powiedzia³, e bêdzie siê stara³, szuka³ mo liwoœci, aby poradnia paliatywna nie zosta³a zlikwidowana, bo jest potrzebna miastu, mieszkañcom dotkniêtym nieuleczaln¹ chorob¹. Cieszê siê razem z ni¹. Wiem, e sprawie przychylni s¹ tak e radni.12 -tu z nich podpisa³o nawet wniosek, aby problem rozpatrzeæ jeszcze w czerwcu. Wiêc mo e wspólnie uda siê uratowaæ coœ naprawdê wartoœciowego.? Monika Bartosz Poradnia jest potrzebna - le siê sta³o, e miasto tak niedawno dowiedzia³o siê o sytuacji Zak³adu Medycyny Paliatywnej. Gdyby by³a wola do rozmów i wspó³pracy ze strony Zarz¹du Fundacji Pomnik-Hospicjum Miastu Oœwiêcim, sprawê uda³oby siê za³atwiæ pozytywnie. Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, e Zak³ad Medycyny Paliatywnej, koñczy swoj¹ dzia³alnoœæ z przyczyn ekonomicznych 30 czerwca br. Wczeœniej, bo na pocz¹tku maja, Zarz¹d Fundacji Pomnik-Hospicjum Miastu Oœwiêcim wypowiedzia³ kontrakt Narodowemu Funduszowi Zdrowia a tak e umowê najmu pomieszczeñ w Zak³adzie Lecznictwa Ambulatoryjnego. Wiêkszoœæ umów z pracownikami Hospicjum wygasa z koñcem czerwca 2003 r. W³¹czenie Zak³adu Medycyny Paliatywnej w strukturê ZLA wymaga zmiany statutu zak³adu, który musi zostaæ uchwalony przez Radê Spo- ³eczn¹ ZLA, a nastêpnie zatwierdzony przez Radê Miasta Oœwiêcim. To z kolei powoduje zmiany w rejestrze ZoZ-ów, prowadzonym przez Wojewodê Ma- ³opolskiego, a tak e w Krajowym Rejestrze S¹dowym. Na ich przeprowadzenie potrzeba minimum dwóch miesiêcy. Zarówno ja, jak i Rada Spo³eczna ZLA uwa amy, e opieka paliatywna nad osobami chorymi jest bardzo potrzebna. Dlatego do rozpatrzenia kwestii uruchomienia Poradni Medycyny Paliatywnej, dzia³aj¹cej w ramach ZLA,wrócimy po dokonaniu wspomnianych formalnoœci i po og³oszeniu konkursu ofert w tym zakresie przez Narodowy Fundusz Zdrowia -mówi prezydent miasta, Janusz Marsza³ek Przypomnijmy... - Fundacja Pomnik Hospicjum Miastu Oœwiêcim zosta³a zarejestrowana 4 stycznia 2000 roku. Celem fundacji jest uruchomienie hospicjum stacjonarnego i hospicjum domowego a tak e podjêcie ca³oœciowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami onkologicznymi oraz w terminalnej fazie ka dej innej choroby. Pomnik ma byæ znakiem wdziêcznoœci i pamiêci tych wszystkich, którzy w latach nieœli pomoc ratuj¹c¹ ycie wiêÿniom KL Auschwitz. Fundacja zakupi³a ju grunt, uzyska³a WZiZT. Dysponuje wszystkimi niezbêdnymi uzgodnieniami, aby móc przystapiæ do budowy hospicjum domowego. W kwietniu Rada Fundacji wybra³a jeden z dwóch zaproponowanych projektów- zak³adaj¹cy budowê hospicjum stacjonarnego z 22 ³ó kami. Budowa kosztowaæ bêdzie ponad 5 mln z³. - 2 kwietnia 2002 roku Funadacja uruchomi³a Poradniê Medycyny Paliatywnej i Zespó³ Opieki Domowej. -12 wrzeœnia 2002 r. uroczyœcie otwarto nowe pomieszczenia Poradni Medycyny Paliatywnej i Zespo³u Opieki Domowej. Od tej pory mieszcz¹ siê one na piêtrze budynku Zak³adu Lecznictwa Ambulatoryjnego przy ul. Garbarskiej 1.W sk³ad Zak³adu Medycyny Paliatywnej wchodzi Poradnia Medycyny Paliatywnej wraz z Zespo³em Opieki Domowej, czyli lekarzem, pielêgniark¹ oraz rehabilitantem. Us³ugi œwiadczone s¹ w poradni jak równie w domu pacjentów. Dyrektorem poradni zosta³a lek. med. Maja Berezowska. Ciê ka sytuacja materialna sk³ania pokrzywdzone przez los osoby do szukania pomocy w pañstwowych urzêdach i instytucjach. Jedn¹ z nich jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieszcz¹ce siê w budynku internatu przy ulicy Bema. Procedury zwi¹zane z przyznaniem zasi³ku pielêgnacyjnego przybli a El bieta Kos, dyrektor PCPR. Dla kogo zasi³ki pielêgnacyjne? Jakie kroki ma poczyniæ osoba staraj¹ca siê o zasi³ek pielêgnacyjny? - Osoba staraj¹ca siê o œwiadczenia pobiera u nas druk wniosku i zaœwiadczenia lekarskiego. Zaœwiadczenie wypisuje lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz specjalista, prowadz¹cy chorego. Zaœwiadczenie lekarskie wa ne jest przez trzydzieœci dni od chwili jego wystawienia. Do pe³nej dokumentacji potrzebny jest te wywiad œrodowiskowy, przeprowadzony przez pracowników Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Po zapoznaniu siê ze stanem zdrowia ubiegaj¹cej siê o zasi³ek pielêgnacyjny osoby, wyznaczany jest lekarz danej specjalnoœci, który zasi¹dzie w komisji. Nastêpnie uzgadniany jest termin stawienia siê przed komisj¹. Ca³oœæ postêpowania reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych. Kto zasiada w komisji? W jej sk³ad wchodz¹: lekarz (zarazem przewodnicz¹cy sk³adu orzekaj¹cego), psycholog, doradca zawodowy b¹dÿ pracownik socjalny. Wszystkich cz³onków zespo³u orzekaj¹cego powo³uje starosta. Komisje mog¹ byæ dwu lub trzyosobowe. Wszyscy specjaliœci bior¹cy udzia³ w procesie orzecznictwa s¹ zatrudniani na umowy - zlecenia. W Powiatowym Zespole w Oœwiêcimiu pracuj¹ lekarze o specjalnoœciach: chirurg, ortopeda, neurolog, internista, okulista i laryngolog. Zatrudniamy te dwóch psychologów, dwóch doradców zawodowych, dwóch pedagogów, trzech pracowników socjalnych. Komisja dobierana jest indywidualnie dla ka dego pacjenta w zale noœci od rodzaju schorzeñ. A orzeczenie jest podstaw¹ do pobierania zasi³ków pielêgnacyjnych i korzystania z ró nych ulg i uprawnieñ. Komisja mo e te skierowaæ na dodatkowe badania, wówczas zawiesza siê postêpowanie. Jak d³ugo czeka siê na rozpatrzenie wniosku? Okres oczekiwania trwa od dwóch do trzech miesiêcy. Tak d³ugi czas jest uwarunkowany du ¹ iloœci¹ rozpatrywanych spraw. W roku bie ¹cym rozpatrzyliœmy ju 1087 wniosków, z tej liczby 150 osób nie uznano za osoby niepe³nosprawne. Kiedy wyp³acany jest zasi³ek pielêgnacyjny? Zasi³ek pielêgnacyjny przys³uguje dzieciom do szesnastego roku ycia, w przypadku uznania dziecka za niepe³nosprawne. Osobie powy ej szesnastego roku ycia ustalany jest stopieñ niepe³nosprawnoœci w zale noœci od schorzenia. Pierwszy z nich- stopieñ lekki, nie upowa nia do pobierania œwiadczeñ. Przy stopniu umiarkowanym zasi³ek pielêgnacyjny mo e byæ przyznany, gdy komisja orzeknie, e niepe³nosprawnoœæ mia³a miejsce od urodzenia b¹dÿ wyst¹pi³a w dzieciñstwie. Przy znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci zasi³ek przys³uguje bez dodatkowych uwarunkowañ. Zasi³ek pielêgnacyjny nie nale- y siê osobie przebywaj¹cej w domu dziecka, w domu pomocy spo³ecznej, zak³adzie opiekuñczo - leczniczym i innej placówce wychowawczej. Co mo e uczyniæ osoba, która czuje siê pokrzywdzona decyzj¹ komisji? Mo e odwo³aæ siê za naszym poœrednictwem do instancji wy szej. Jest ni¹ Wojewódzki Zespó³ do Spraw Orzekania w Krakowie. Taki wniosek musi wp³yn¹æ do nas w ci¹gu czternastu dni od chwili orzeczenia przez komisjê. Dziêkujê. Rozmawia³ M. Tokarz Fot. mir

7 Lato wszêdzie - minidodatek turystyczny Gdzie spêdzamy wakacje? Najczêstszym kierunkiem wakacyjnych urlopowych eskapad oœwiêcimian s¹ miejsca, które przyci¹gaj¹ nie tylko gor¹cym s³oñcem, ale te bogat¹ œródziemnomorsk¹ kultur¹. Kraje takie jak np. Grecja z panteonem olimpijskich bogów i swym wci¹ ywym antycznym œwiatem, czy s³oneczna Italia pe³na staro ytnych zabytków, s¹ od lat mile odwiedzane przez oœwiêcimian. Ceny tych wycieczek uzale nione s¹ od czasu pobytu, rodzaju transportu i standardu bazy wypoczynkowo - gastronomicznej. Najtañsza od wielu ju lat jest Chorwacja. Cena jednotygodniowego dwuosobowego pobytu na wybrze u Dalmacji kszta³tuj¹ siê ju od oœmiuset z³otych brutto. W cenê wliczone jest ubezpieczenie od kosztów leczenia i niebezpiecznych wypadków. Jest to sk³adka oko³o szeœædziesiêciu centów (na terenie Europy). Samo ubezpieczenie wynosi m.in. dziesiêæ tysiêcy dolarów. Poza starym kontynentem sumy te relatywnie wynosz¹ siedemdziesi¹t centów, przy ubezpieczeniu na kwotê piêtnastu tysiêcy dolarów. Istnieje te dodatkowe ubezpieczenie, o czym nie wszyscy wiedz¹ tzw. rezygnacja z imprezy. Jest to oko³o trzech procent op³aty dodatkowej, doliczanej do ca³oœci sumy za wycieczkê. Pechowy turysta po przedstawieniu Towarzystwu Ubezpieczeniowemu zaœwiadczenia o np. ciê kiej chorobie, ma zwracane od dwudziestu do osiemdziesiêciu procent ca³ej sumy wycieczki. Procent ten uzale niony jest od czasu, który pozosta³ do rozpoczêcia wycieczki, jak równie samego powodu rezygnacji. Turyœci, dla których wszystkie drogi prowadz¹ do Rzymu, p³ac¹ za objazdow¹ wycieczkê po Italii ju od tysi¹ca dwustu z³otych. W cenie tej mo na zwiedziæ wspomniany Rzym, Pizzê, Pompeje, Watykan, Florencjê, San Marino, Wenecjê. Organizator zapewnia równie wy ywienie, noclegi oraz pilota wycieczki. W ostatnim czasie powraca moda na tzw. wczasy w Bu³garii. Du ym powodzeniem cieszy siê te Krym. Ze wzglêdu na epidemiê SARS w znacznym stopniu zmniejszy³o siê zainteresowanie turystyk¹ do krajów azjatyckich. Równie Turcja i Izrael, kraje bezpoœrednio zagro one wojn¹ i zamachami terrorystycznymi prze ywaj¹ kryzys w tej dziedzinie gospodarki. Oœwiêcimskie biura turystyczne organizuj¹ te wycieczki na specjalne yczenie. Jeden z mieszkañców miasta, za yczy³ sobie wycieczkê objazdow¹ po USA, Meksyku i Hawajach za kwotê ok. trzech tysiêcy dolarów. Wci¹ rosn¹cym zainteresowaniem ciesz¹ siê wczasy w Kenii. W kraju tym, le ¹cym na równiku, zlokalizowane s¹ najs³ynniejsze parki narodowe i rezerwaty przyrody. W parkach Masai Mara, Tsavo yj¹ na swobodzie m.in. gepardy, yrafy i hipopotamy. Zwierzêta te obserwuj¹ turyœci ze specjalnie kursuj¹cych po safari samochodów terenowych. Rów- nie kilku mieszkañców naszego miasta za cenê tysi¹ca euro wybra³o tê formê dwutygodniowego wypoczynku. Turyœci wybieraj¹ równie takie kraje jak Tunezja, gdzie przelot samolotem, pe³ne wy ywienie jednotygodniowy pobyt w hotelu trzygwiazdkowym kosztuje tysi¹c czterysta z³otych. W tym roku urlop nad polskim Ba³tykiem czy w Zakopanem cenowo jest zbli ony do pobytu nad turkusowym Adriatykiem. Powodem s¹ dofinansowania przez zak³ady pracy wycieczek krajowych. Efekt? Du a liczba oœwiêcimian spêdzi wakacje w polskich kurortach wypoczynkowych. Tygodniowy pobyt w Ko³obrzegu kosztuje ju od tysi¹ca stu z³otych. W tê cenê wliczony jest hotel, wy ywienie i, jak to bywa z wczasami w Polsce, dojazd na miejsce jest w zakresie w³asnym. Zbli one ceny wycieczek s¹ te w Beskidach czy na Mazurach. Wci¹ jednak istnieje ryzyko niezamówionego deszczu lub niespodziewanej wizyty teœciowej. Wiele osób na wyjazd czeka jednak do ostatniej chwili. Powodem s¹ wolne miejsca tu przed rozpoczêciem turnusu tzw. last minute. Wówczas cena wycieczki mo e byæ mniejsza nawet o po³owê. A o czym warto wiedzieæ przed wyjazdem? Jeœli jest to zagranica, sprawdziæ trzeba wa - noœæ paszportu. Wiêkszoœæ krajów wymaga, aby ten dokument by³ wa ny jeszcze co najmniej pó³ roku po planowanym przyjeÿdzie do kraju. Warto skontaktowaæ siê z lekarzem rodzinnym w sprawie szczepieñ profilaktycznych lub innych œrodków zapobiegawczych (flora bakteryjna w ka dym kraju ró ni siê od tej, do której jesteœmy przyzwyczajeni). Po wjeÿdzie do obcego kraju trzeba szanowaæ panuj¹ce w nim obyczaje kulturowe. Wiêcej informacji udzielaj¹ bezpoœrednio biura podró y, z których podró ni chcieliby skorzystaæ. Je eli jednak czytelnik - turysta uzna, e to wci¹ za ma³o wra eñ, jakie mog¹ zapewniæ pojedyncze miejsca w kraju i na œwiecie, mo e wykupiæ wycieczkê dooko³a œwiata, podró uj¹c miêdzy innymi œladami Inków przez Peru. Podró nik odwiedza te Las Vegas i pewnie jedno z tamtejszych kasyn. Wycieczka przebiega ³¹cznie przez szeœæ kontynentów i kosztuje bagatela osiem tysiêcy dolarów. M. Tokarz 7 Latem zawsze nad wodê Pocz¹tek lata mamy za sob¹, dla wielu, szczególnie m³odszych, mieszkañców rozpoczê³y siê równie wakacje - czas ogólnie uwielbianego wypoczynku i leniuchowania. Po chwilowym oziêbieniu z dnia na dzieñ pogoda siê poprawi³a, a letnie temperatury nie zachêcaj¹ do siedzenia w domu. Najchêtniej gor¹cy czas spêdzamy w pobli u ró nego typu zbiorników wodnych, tylko e bardzo czêsto zawarta w nich woda nie nadaje siê do u ytku. Woda w oœwiêcimskich k¹pieliskach nie spe³nia wymaganych norm Od lat nie ma w Oœwiêcimiu zorganizowanego i strze onego k¹pieliska, z którego mo na by korzystaæ w czasie upa³ów. Pozostaje nam ch³odzenie siê w basenie lub dzika wyprawa nad So³ê i na Kruki. Prawie ka da taka wycieczka grozi nam kar¹ za k¹piel w miejscu, gdzie jest to zabronione, a w póÿniejszym terminie czekaæ nas mo e wizyta u dermatologa. Sposobem na uniknêcie tego typu problemów jest œledzenie komunikatów Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, które ukazuj¹ siê co dwa tygodnie i omijanie niebezpiecznych akwenów. Na podstawie rozporz¹dzenia ministra zdrowia w sprawie wymagañ, jakim powinna odpowiadaæ woda w k¹pieliskach, przeprowadzamy regularnie badania laboratoryjne wody w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych przez ludzi do k¹pieli. Wyniki przekazujemy do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz do urzêdów miejskich i gmninnych, z terenów, na których po³o one s¹ te zbiorniki wodne - poinformowa³ Andrzej Stasiuk, dyrektor oœwiêcimskiego inspektoratu. Wed³ug ostatnich wyników badañ jakoœæ wody w k¹pielisku Kruki w Oœwiêcimiu i Na Stawach w Che³mku oraz w rzece Sole nie odpowiada wymaganiom stawianym w ministerialnym rozporz¹dzeniu z powodu zanieczyszczenia bakteriologicznego. Powodem bywaj¹ deszcze, które m¹c¹ wodê oraz zanieczyszczenia, za które odpowiada cz³owiek. O tym, e woda jest nieprzydatna do k¹pieli, maj¹ informowaæ tablice ostrzegawcze, bardzo czêsto niszczone lub zwyczajnie ignorowane przez mi³oœników wodnych doznañ. Na pocieszenie nale y dodaæ, i kolejny komunikat bêdzie prawdopodobnie korzystny, przynajmniej w sprawie zamkniêtych zbiorników. K¹piele w Sole rzadko nie szkodz¹ naszemu zdrowiu, a skórze w szczególnoœci. Tekst i fot. MK

8 8 Lato wszêdzie - minidodatek turystyczny Solarium czy pla a? Wbrew wszelkim zaleceniom lekarzy, na przekór radom kosmetyczek i ostrze eniom wszystkich innych specjalistów, którzy przypominaj¹, e s³oñce jest niebezpieczne, piêkna, z³otawa opalenizna jest zawsze modna. Przyciemnona s³onecznymi (lub sztucznymi) promieniami skóra daje z³udzenie lepszego wygl¹du, zdrowszej karnacji. Nic bardziej b³êdnego - twierdz¹ osoby wtajemniczone w zgubne skutki opalania. Poprosiliœmy o fachow¹ opiniê specjalistkê w dziedzinie pielêgnacji wygl¹du, Joannê Bieniê-Kowalczyk, która jest technikiem us³ug kosmetycznych. - Lubimy siebie opalonych, lecz zdecydowanie opalania nie polecam. Emitowane przez s³oñce promienie ultrafioletowe mog¹ prowadziæ do oparzeñ, promieniowanie UVB ma dzia³anie rakotwórcze, natomiast UVA przyspiesza proces fotostarzenia i niszczy w³ókna kolagenowe. Zawarte w nich bia³ko twardnieje i traci zdolnoœæ wi¹zania wody, dlatego z powodu opalania skóra nadmiernie siê przesusza - t³umaczy kosmetyczka. Okazuje siê, i nie lepiej przedstawia siê sytuacja w solarium, gdzie Ÿród³em z³otobr¹zowego kolorytu skóry s¹ przede wszystkim groÿne promienie UVA. Co wiêc robiæ, aby nie wyjœæ blado w lecie? - Na pewno najlepszym wyjœciem jest stosowanie samoopalaczy. Polecam preparaty typu spray, poniewa maj¹ lekk¹ konsystencjê i ³atwo je rozprowadziæ na skórze. Lepiej tak e nie nak³adaæ od razu grubej warstwy, ale codziennie odrobinê, daje to o wiele ³adniejszy efekt. Aby opalenizna by³a trwalsza, trzeba najpierw cia³o przygotowaæ do na³o enia kosmetyku. Przed pierwszym zabiegiem nale y zastosowaæ peeling, szczególnie dok³adnie trzeba oczyœciæ kolana i ³okcie, potem u yæ preparatu nawil aj¹cego. Po up³ywie pó³ godziny mo na ju zastosowaæ samoopalacz. Najlepiej nak³adaæ go co dwa dni, pomijaj¹c ju peeling. Przypominam, aby omijaæ brwi i uwa aæ na okolicê przy nasadzie w³osów - dodaje nasza rozmówczyni. Pamiêtaæ nale y jeszcze o jednej zasadzie: mo na u ywaæ na cia³o samoopalacza przeznaczonego do twarzy, ale nie odwrotnie. Preparat do cia³a jest za ciê ki i zawiera mniej substancji od ywczych, a skóra twarzy wymaga dok³adniejszej pielêgnacji. - Latem bardzo trudno w³aœciwie dbaæ o cerê. Czy w pracy, czy na pla y ciê ko w lecie dobrze od ywiaæ, pielêgnowaæ i regenerowaæ cia³o. Do codziennego u ytku konieczne s¹ preparaty z faktorem ochronnym. Oczywiœcie im wy szy filtr, tym lepszy. Wiele kosmetyków pielêgnacyjnych ju je posiada w swoim sk³adzie. Jaœniejsza skóra wymaga mocniejszej ochrony, szczególnie musimy uwa aæ, gdy nara- eni jesteœmy na ostrzejsze promieniowanie s³oneczne, przebywaj¹c w klimatach bardzo gor¹cych. Faktory ochronne dzia³aj¹ na dwa sposoby. Jeœli zawieraj¹ œrodki chemiczne, poch³aniaj¹ promieniowanie Ostro noœæ pop³aca Coraz wiecej rodziców oraz organizatorów wakacyjnych wyjazdów dzieci i m³odzie y zg³asza funkcjonariuszom policji chêæ przeprowadzenia kontroli stanu technicznego autobusu. -Otrzymujemy zg³oszenia z ca³ego powiatu. Czêsto zdarza siê, e ktoœ nam zg³asza wyjazd autokaru dwie godziny przed faktem. Bywa i tak, e o tej samej porze otrzymujemy proœbê o przeprowadzenie kontroli w ró nych miejscach powiatu. Przy ograniczonej liczbie funkcjonariuszy mamy problem, aby byæ wszêdzie, gdzie nas oczekuj¹. Dlatego zwracamy siê z proœb¹ do rodziców lub organizatorów wyjazdów o wczeœniejsze powiadamianie nas o wyjeÿdzie - naczelnik sekcji ruchu drogowego oœwiêcimskiej KPP komisarz Zbigniew Wrona. MB UV, przekszta³caj¹ je w ciep³o i emituj¹ na zewn¹trz. Drugi typ fizycznie odbija promienie od naskórka. Najlepsze preparaty ³¹cz¹ w sobie te dzia³ania: faktor lekko siê wch³ania, równoczeœnie odbija promieniowanie, a przy tym nie ulega tak szybko degradacji - podkreœla pani Joanna. Nie wolno zapominaæ, e preparat, aby by³ skuteczny, trzeba na³o yæ minut przed wyjœciem na s³oñce, a po k¹pieli nawet wodoodporny kosmetyk wymaga ponownego zastosowania. - Koniecznie zaraz po powrocie musimy dok³adnie sp³ukaæ preparat. Ale nie zwyk³ym myd³em, które ma odczyn zasadowy i zniszczy nasz naturalny p³aszcz lipidowy, który ma chroniæ skórê. U ywajmy tak zwanego myd³a bez myd³a, elu, gdy on nie przesusza skóry. Potem oczywiœcie balsam, najlepiej z witamin¹ E, alantoin¹ lub naturalnym czynnikiem NMF. Pamiêtajmy o ma³ owinach usznych, one tak e wymagaj¹ stosowania preparatów ochronnych, na powieki stosujmy kremy przeznaczone do pielêgnacji oczu, dobrze przys³aniaæ je okularami. Bardzo nara one na oparzenia s¹ usta, które równie trzeba chroniæ faktorem lub pomadk¹ do ust - zwraca uwagê specjalistka. Oparzenia s³oneczne to bardzo czêsty efekt letnich wakacji. Wtedy jedynym ratunkiem jest wizyta u dermatologa. Na dzia³anie promieni s³onecznych nie wolno wystawiaæ znamion, które wystêpuj¹ na skórze, ich podra nienie mo e okazaæ siê bardzo niebezpieczne. To samo dotyczy ylaków, gdy s³oñce niszczy naczynia krwionoœne. - Po opalaniu grubieje warstwa naskórka, polecam wiêc raz w tygodniu peeling. Przyda siê te maseczka ch³odz¹ca na twarz, nawet dwa razy na tydzieñ. A przede wszystkim pamiêtajmy, e najskuteczniejsza jest profilaktyka, lepiej zapobiegaæ, bo zmian, jakie poczyni w naszym organizmie s³oneczne lato, nigdy nie odwócimy - otrzega kosmetyczka wszystkich mi³oœników opalania. Wystarczy wiêc skorzystaæ z porad fachowca, uzupe³niaæ regularnie zapasy wody - w upalne dni organizm cz³owieka potrzebuje oko³o 2-3 litrów niegazowanej wody - i bezpiecznie korzystaæ z uroków lata. Rozmawia³a Marzena Kiryjczuk Moda na lato W tym sezonie trzeba b³yszczeæ, a najmodniejszym kolorem jest ró owy - tak przynajmniej mo na twierdziæ, przygl¹daj¹c siê aktualnym trendom mody. Lecz wêdrówanie wzd³u wystaw sklepowych lub podgl¹danie przechodniów spaceruj¹cych w rozgrzanych letnim s³oñcem dniach, zmusza do wyci¹gniêcia odmiennych wniosków. Wœród ca³ej niemal gamy barw ró owy stanowi jedynie dodatek, jest zazwyczaj jasnym i s³odkawym ozdobnikiem kobiecych strojów. W wakacyjnej garderobie najwa nieszy jest kostium k¹pielowy. Pytanie podstawowe: jaki? Okazuje siê, e mieszkañcy Oœwiêcimia nie planuj¹ za ywaæ s³onecznych lub wodnych k¹pieli ubrani w odcienie ró u. Ró owa jest modna tak na prawdê tylko bielizna, damska bielizna. Najlepiej sprzedaj¹ siê stroje k¹pielowe raczej w ciemnych kolorach, popularny jest granat, b³êkit i klasyczna czerñ. Typ kostiumu zale y od przyzwyczajeñ klientek, które wybieraj¹ czêsto zapinane z ty³u bikini na tradycyjnych rami¹czkach, ale jest te zainteresowanie jednoczêœciowym krojem. Dziewczyny szukaj¹ te strojów wi¹zanych na cienkich sznureczkach, raczej g³adkich i miêkkich, ma³o zabudowanych - powiedzia³a Ma³gorzata Stachowska, pracuj¹ca w jednym z oœwiêcimskich sklepów odzie owo-galanteryjnych. Nie sprawdza siê te prognoza na b³yskotki, gdy niewiele osób decyduje siê b³yszczeæ na pla y i mieniæ w s³oñcu cekinami. Chocia sporo sklepów oferuje modny asortyment kostiumów kwieciœcie zdobionych i barwnie wyszywanych, zainteresowanie nim jest ma³e. Nic nie zapowiada porywaj¹cych zmian w pla owej modzie mêskiej. Panowie rzadko decyduj¹ siê na spodenki k¹pielowe. Zwykle pozostaj¹ wierni klasycznym k¹pielówkom, które musz¹ byæ g³adkie, ciemne i bez wzorzystych nadruków. A wiêc dla p³ci piêknej bikini w odcieniu wody - nie jest istotne - morskiej, czy tej w stawie, natomiast mêska czêœæ populacji obowi¹zkowo tradycyjne w wygl¹dzie k¹pielówki. Do tego dla wszystkich okulary przeciws³oneczne, nie tylko ³adnie (czytaj: dowolnie w tym sezonie) wygl¹daj¹ce, ale i dobrej jakoœci, czyli z warstw¹ chroni¹c¹ wzrok przed szkodliwym promieniowaniem. Tak zaopatrzeni i spragnieni letniego szaleñstwa, mo emy zacz¹æ letni wypoczynek: nad rzek¹, na góskiej ³¹ce, w morskich falach lub w przydomowym ogródku - wa ne, aby przyjemnie odpocz¹æ. MK Jesteœ samodzielny, operatywny i komunikatywny, lubisz wyzwania, zadzwoñ (w.23)

9 PROSTO z przedszkola... Czym s¹ wakacje i co jest w nich najlepszego? - zapytaliœmy dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Oœwiêcimiu Grupa dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 17 w Oœwiêcimiu, którym kieruje Ma³gorzata Wójcik Fotoreporta : Marzena Kiryjczuk 9 Kamila Piecuch, lat 7 - Wakacje s¹ fajne na wakacjach... To jedzie siê wtedy na wczasy, ludzie siê jad¹ k¹paæ na pla y. Tylko jeden raz na razie by³am na pla y, ale pla e s¹ ró ne. Jak s¹ wakacje, to opalasz siê, odpoczywasz z tat¹, z mam¹, czasami wyje d am z kole ankami. Zuzia Janarek, lat 7 - Ja je d ê na rowerze we wakacje, czasem przychodz¹ do mnie kole anki, chodzimy sobie na pole, czasem razem z Wojtkiem chodzimy do Kingi. Ja wyje d am do cioci na wczasy, k¹piê siê w basenie albo jadê na dzia³kê. Jadê te nad morze. Mam du o czasu, bo nie chodzê do przedszkola... Konrad Wilczak, lat 7 i pó³ - Na wakacje to wyje d a siê opalaæ, te mo na nawet jechaæ na ryby, te nawet do jakiegoœ domku spaæ, no i jeÿdziæ na rowerze. Lubiê wakacje, bo siê nie chodzi do przedszkola. Mo na nawet odpoczywaæ w domu, bo ktoœ siê zmêczy, jak coœ robi w pracy. Ja wyje d am na ryby do gór, tam mieszka mój dziadek, mój wujek, tam te jest pies! Przemek Pyrek, lat 5 i pó³ - Jak s¹ wakacje, to mo - na jeÿdziæ na rolkach, na rowerze, mo na p³ywaæ w basenie, w wodzie... Lubiê jeÿdziæ na hulajnodze w wakacje. Z kolegami siê bawiê, jak s¹ wakacje, spotykamy siê na dzia³ce, bo tam jest taki fajny plac. Bêdê siê te bawi³ z rodzicami, jak do Miêdzybrodzia pojadê, jeszcze tam nie by³em, tylko nad morzem. * MROCZNA STRONA YCIA * MROCZNA STRONA YCIA * MROCZNA STRONA YCIA * Zamykajmy drzwi Wykorzystuj¹c nieuwagê domowników z³odziej wszed³ przez otwarte drzwi do mieszkania przy ul. Wyspiañskiego i ukrad³ portfel z dokumentami i pieniêdzmi. Straty 170 z³. Nie poradzi³ sobie z zamkiem Niedosz³y w³amywacz, który próbowa³ dostaæ siê do fiata seicento, stoj¹cego przy ul. Szpitalnej, nie zdo³a³ sforsowaæ zamka, lecz jedynie go uszkodzi³. W³aœciciel - mieszkaniec Bielska - Bia³ej, wyceni³ straty na 600 z³. Ukradli rowery Kolejne dwa rowery górskie pad³y ³upem z³odziei. Pierwszy - Oscar Enduro o wartoœci 600 z³, zosta³ skradziony na ul. Nojego, rower marki Magnum, wart 800 z³ znikn¹³ z ulicy Œniadeckiego. Wystraszy³ siê alarmu W³amywacz, który zerwa³ k³ódki i wy³ama³ zamki w drzwiach biura hurtowni Ruchu w Oœwiêcimiu, najprawdopodobniej wystraszy³ siê alarmu i uciek³ z miejsca zdarzenia nie zabieraj¹c niczego. Szkody, które wyrz¹dzi³, oszacowano na tysi¹c z³otych. Uciek³ z miejsca wypadku Na ul. Konarskiego 15-latek jad¹cy motorowerem marki Simson wykonuj¹c manewr wyprzedzania zahaczy³ 50-letniego rowerzystê z Bierunia Nowego, a nastêpnie uciek³ z miejsca wypadku. Poszkodowany motorowerzysta trafi³ do szpitala ze z³amaniem miednicy. Sprawca zosta³ zidentyfikowany na podstawie numerów rejestracyjnych motoroweru. Zosta³ zatrzymany w domu, bêdzie odpowiada³ przed s¹dem rodzinnym za spowodowanie wypadku i ucieczkê. Z³apani podczas próby w³amania Trzej mê czyÿni: 36-letni Robert M., 47-letni Wojciech B. i 46-letni Leszek N (dwaj pierwsi byli pod wp³ywem alkoholu), usi³owali w³amaæ siê do jednej z hal FCh DWORY. Zostali jednak z³apani przez pracowników firmy ochroniarskiej oraz funkcjonariuszy policji, a nastêpnie osadzeni w policyjnej izbie zatrzymañ. Odszed³ z niczym Do kolejnej nieudanej próby kradzie y dosz³o na parkingu przy ul. Chemików. Nieznany sprawca wybi³ szybê samochodu Renault Thalia i bezskutecznie usi³owa³ wyrwaæ konsolê radioodtwarzacza. Ogrodowi wandale Nieznani sprawcy zdewastowali krzewy ozdobne o wartoœci 5 tys. z³ na posesji przy ul. Polnej. Byæ mo e dzie³em tych samych wandali by³o tak e w³amanie i kompletne zniszczenie altanki oraz drzewek i krzewów w jednym z ogródków dzia³kowych. Szkody wynios³y ok. 1,5 tys. z³. Bêdzie s¹dzony za narkotyki 20-letni oœwiêcimianin zosta³ zatrzymany przez funkcjonariuszy policji jako podejrzany o handel œrodkami odurzaj¹cymi. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny, gdy S¹d Rejonowy nie przychyli³ siê do wniosku prokuratury o umieszczenie go w areszcie tymczasowym. Zatrzymanemu przedstawiono zarzut handlu narkotykami w latach : 9 razy sprzedawa³ œrodki odurzaj¹ce w okresie od maja do poÿdziernika 2000 r. oraz dwukrotnie w roku bie ¹cym. 20-latek by³ ju wczeœniej karany za podobne czyny. Kradzie e Nieznany sprawca, wykorzystuj¹c nieuwagê pechowego pasa era, ukrad³ le ¹c¹ na siedzeniu w autobusie MZK saszetkê z dokumentami i 2 tys. z³ w gotówce. W sklepie przy ul. Dworcowej z³odziej ukrad³ torebkê, nale ¹c¹ do mieszkanki êk, która swoje straty wyceni³a na 150 z³. Otworzy³ drzwi i ukrad³ W³amywacz dosta³ siê do mieszkania przy ulicy Krasickiego, u ywaj¹c najprawdopodobniej dopasowanego klucza i ukrad³ 9 tys. z³ w gotówce. Zabra³ 300 z³ w towarze Towar o wartoœci 300 z³ zabra³ z³odziej z kiosku przy ul. D¹browskiego. Do œrodka dosta³ siê po odgiêciu blachy w œcianie. 007

10 10 Holenderskie szkolenie Szko³a BEZ (narkotyków)pieczna to nazwa programu, który od wrzeœnia br. bêdzie realizowany przez oœwiêcimsk¹ policjê i Stra Miejsk¹ wspólnie z przedstawicielami policji z holenderskiego regionu Hollands Midden. Wspó³praca zosta³a zainicjowana podczas wizyty przedstawicieli policji i w³adz samorz¹dowych z Holandii w Krakowie na pocz¹tku kwietnia br. Jednym z punktów programu by³o seminarium dotycz¹ce Zintegrowanej Polityki Bezpieczeñstwa. W spotkaniu wziêli udzia³ prezydent Oœwiêcimia Janusz Marsza³ek oraz komendant Stra y Miejskiej Piotr Ichniowski. Oœwiêcim zosta³ tak e zaproszony do udzia- ³u w kolejnej fazie realizacji wspó³pracy policji ma³opolskiej i holenderskiej. Program, do którego w³¹czyliœmy siê, pozwoli zwiêkszyæ bezpieczeñstwo mieszkañców uwa a prezydent Janusz Marsza³ek. Za³o enia programu maj¹ na celu takie zagospodarowanie uczêszczanych miejsc, aby mieszkañcy czuli siê w nich bezpiecznie. Chodzi np. o organizacjê parkingów, placów zabaw, dobór ogrodzenia, sposób oœwietlenia ulic, zmianê wygl¹du klatek schodowych. Po wdro- eniu tego programu np. w Suchej Beskidzkiej, wskaÿnik w³amañ spad³ o 90% - informuje komendant SM Piotr Ichniowski. jk INFORMACJA Prezydent Miasta Oœwiêcim informuje, e w terminie do dnia 31 lipca 2003 r. Rada Miasta Oœwiêcim przyjmuje zg³oszenia kandydatów na ³awników na okres kadencji rok. Toaleta dla czworonoga Czy ju wkrótce nasze czworonogi za³atwiaæ siê bêd¹ w wytyczonych do tego miejscach, ogrodzonych np. siatk¹, a w³aœciciele bêd¹ musieli po nich posprz¹taæ? Czy problem bezpañskich psów, czêsto zagra aj¹cych bezpieczeñstwu mieszkañców miasta, zw³aszcza tych najm³odszych, budz¹cy wiele emocji zostanie rozwi¹zany? Przygotowany zosta³ projekt uchwa³y Rady Miasta, reguluj¹cy te sprawy. By³ konsultowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oœwiêcimiu oraz upowa nionych przedstawicieli organizacji spo³ecznych, których statutowym celem dzia³ania jest ochrona zwierz¹t. Okreœlone zosta³y tak e obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe, po to, aby chroniæ mieszkañców przed zagro eniem oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u ytku. W projekcie zapisano, co nale y do obowi¹zków osób posiadaj¹cych zwierzêta domowe. Jak pies powinien byæ oznakowany, gdzie nie wolno go wyprowadzaæ, kiedy mo na spuszczaæ go ze smyczy itp. W projekcie zapisano tak e zasady postêpowania z wy³apanymi bezpañskimi psami. MB Warunki, które winien spe³niaæ kandydat: awnikiem ludowym mo e byæ wybrany ten, kto: - posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni praw cywilnych i obywatelskich - jest nieskazitelnego charakteru - ukoñczy³ 30 lat - jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku - nie przekroczy³ 65 lat - do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych ³awnikiem powinna byæ osoba wykazuj¹ca szczególn¹ znajomoœæ spraw pracowniczych oraz celów ubezpieczenia i potrzeb osób ubezpieczonych awnikami nie mog¹ byæ: - osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹dach oraz w prokuraturze - osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od których orzeczenia mo na ¹daæ skierowania sprawy na drogê postêpowania s¹dowego - funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze œciganiem przestêpstw i wykroczeñ - adwokaci i aplikanci adwokaccy - radcy prawni i aplikanci radcowscy - duchowni - o³nierze w czynnej s³u bie wojskowej - funkcjonariusze s³u by wiêziennej Nie mo na byæ ³awnikiem w wiêcej ni jednym s¹dzie. Zg³aszanie kandydatów: Kandydatów na ³awników do S¹du Okrêgowego w Krakowie i S¹du Rejonowego w Oœwiêcimiu zg³aszaj¹ Radzie Miasta Oœwiêcim prezesi s¹dów, stowarzyszenia, organizacje i zwi¹zki zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa oraz co najmniej 25 obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj¹cych stale na terenie miasta Oœwiêcim. Kandydatów na ³awników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych zg³aszaj¹ w równej liczbie organy administracji rz¹dowej, zwi¹zki zawodowe oraz organizacje pracodawców. Zg³oszenie kandydatów na ³awników pochodz¹ce od zwi¹zków zawodowych powinno zawieraæ wskazanie, którzy spoœród nich proponowani s¹ do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych. Zg³oszenia kandydatów dokonuje organ stowarzyszenia, organizacji, zwi¹zku zawodowego uprawniony do bie ¹cego kierowania dzia³alnoœci¹. W zg³oszeniu nale y podaæ nazwê i numer rejestru, w którym stowarzyszenie, organizacja lub zwi¹zek zawodowy zosta³y zarejestrowane. Zg³oszenie kandydatów na ³awników przez obywateli musi byæ podpisane przez co najmniej 25 obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze, stale zamieszka³ych na terenie miasta Oœwiêcim. Osoba podpisuj¹ca zg³oszenie podaje czytelnie swoje imiê, nazwisko, datê urodzenia i miejsce zamieszkania. Uprawnionymi do sk³adania oœwiadczeñ w sprawie zg³oszenia kandydata s¹ pierwsze trzy osoby, które podpisa³y jego zg³oszenie. Zg³aszaj¹c kandydata na ³awnika nale y podaæ jego imiê, nazwisko, datê urodzenia, miejsce zamieszkania i miejsce zatrudnienia oraz wskazaæ okres zatrudnienia i zamieszkiwania na terenie miasta Oœwiêcimia. Kandydat powinien swym podpisem potwierdziæ zgodê na kandydowanie. Wzór zg³oszeñ, wzór ankiety kandydata oraz szczegó³owe informacje mo na uzyskaæ w godzinach pracy Urzêdu Miasta Oœwiêcim w Wydziale Organizacyjnym - Referat Biuro Rady Miasta, przy ul. Jagie³- ³y 25 /I piêtro, pokój nr 33, 36 / lub pod nr telefonu Zg³oszenia kandydatów nale y sk³adaæ w Kancelarii Ogólnej Urzêdu Miasta przy ul. Zaborskiej 2 pokój nr 1. Prezydent Miasta /-/ Janusz Marsza³ek Konferencja w MDSM-ie Antysemityzm i prawicowy ekstremizm w Europie (geneza zjawiska i formy przemocy), to temat konferencji, na której swoje zdanie na temat zaprezentowali wybitni naukowcy z Anglii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Polski. David Jones, psychoanalityk i psychoterapeuta z Oxfordu, dr Robert Eaglestone z Royal Holloway-University of London, dr Thomas Grumke z Berlina, Rafa³ Pankowski z Warszawy i Christoph Heubner z Berlina rozprawiali na temat Dr Robert Eaglestone z Royal Holloway-University of London akceptacji w naszych spo³eczeñstwach dla ruchów neofaszystowskich, genezy tego zjawiska i sposobów zapobiegania rozpowszechnianiu siê tego typu pogl¹dów. Przyby³ym referentom uda³o siê w znakomity sposób naœwietliæ problem dziêki temu, e reprezentowali ró ne spojrzenia i specjalizacje naukowe. Mo na powiedzieæ, e problematyka zosta³a rozebrana na czynniki pierwsze, co z kolei pozwoli³o przyby³ym na lepsz¹ ocenê neofaszyzmu jako zjawiska. Konferencja by³a dwudniowa. Na pocz¹tek przyby³ych powita³ wiceprezydent Miêdzynarodowego Komitetu Oœwiêcimskiego, Christoph Heubner. Zaraz potem mieliœmy przyjemnoœæ wys³uchania wyk³adu Geneza przemocy i agresji, który referowa³ David Jones. W zasadzie tylko na dwóch wyk³adach by³a szersza widownia, z³o ona z uczniów oœwiêcimskich szkó³ œrednich. M³odzi ludzie mieli okazjê wys³uchaæ dr. Thomasa Grumke i Rafa³a Pankowskiego, który mówi³ o skrajnej prawicy, rasizmie i neofaszyzmie we wspó³czesnej Polsce. Niestety, na ostatnich wyst¹pieniach sytuacja wróci³a do normy i pozosta³a na nich ju tylko grupka s³uchaczy. Tutaj chcia³bym wyraziæ g³êboki al z powodu takiego stanu rzeczy, poniewa dotykany problem jest niestety tematem niezwykle ywym, a my, zagonieni w szarej rzeczywistoœci, jakby nie do koñca chcemy go dostrzec. A byæ mo e by³oby dobrze, gdyby niektórzy rodzice zastanowili siê, dlaczego ich pociechy nosz¹ Glany i Flayersy, a na œcianie maj¹ portret Adolfa Hitlera? Je eli uwa acie Pañstwo, e nieco dramatyzujê, to oœwiadczam, e osobiœcie znam co najmniej 2 m³odych ludzi, którzy pasuj¹ do powy szego opisu. Niestety, im nie zale y na nawi¹zaniu dialogu, dlatego nie mo na by³o oczekiwaæ ich przybycia na konferencjê. Ale fakt, e nie by³o tam innych ludzi, chyba nie najlepiej œwiadczy o nauczycielach. Zreszt¹ tych ostatnich te by³o jak na lekarstwo. Za wyj¹tkiem dwóch wyk³adów, na które przybyli z m³odzie ¹, zobaczyæ mo na by³o bodaj trzech. A w zasadzie trzy, bo by³y to tylko panie. Czy by do awansu zawodowego naszym lokalnym historykom nie by³o potrzebne uczestnictwo w takiej konferencji? Mo e nie, ale oni chyba te nie do koñca zdaj ¹ sobie sprawê, co robi¹ w ich klasie ci ³ysi ch³opcy. Niestety, kiedy siê zorientuj¹, mo e byæ za póÿno. Albert Bartosz

11 Dawny Oœwiêcim w obiektywie ze zbiorów Tadeusza Firczyka Oœwiêcim-fragment mostu na rzece Sole przed jego przebudow¹ dokonan¹ przez Niemców Most na rzece Sole po jego odbudowie przez okupanta niemieckiego Widok na oœwiêcimski zamek oraz drewnian¹ barierê na betonowym moœcie odbudownym przez Niemców Karty wydane w czasie okupacji 11 AMATORSKA SEKCJA TEATRALNA PRZY OSP OŒWIÊCIM we wspomnieniach p. Haliny Zakutyñskiej i p. Stefana Solarczyka Maj 1993r Halina Zakutyñska ( panieñskie nazwisko Jêdrychowska ) i Stefan Solarczyk - wieloletni dzia³acze - aktorzy amatorskiej sekcji teatralnej zorganizowanej w 1946r. przy Ochotniczej Stra y Po arnej w Oœwiêcimiu. Zwi¹zani z OSP do lat 90- tych. Po wojnie amatorsk¹ sekcjê teatraln¹ dzia³aj¹c¹ przy Ochotniczej Stra y Po arnej w Oœwiêcimiu ( OSP ) prowadzi³ Mieczys³aw Stuglik - organista. Na kierownika sekcji zosta³ poproszony przez dzia³ kulturalny przy Zarz¹dzie Miejskim. Organizatorem, opiekunem, a tak e, jakby to mo na by³o powiedzieæ wspó³czesnym s³ownictwem, sponsorem amatorskiego teatru by³a stra po arna. Dusz¹ jej by³ prezes Pawe³ Kotulek. W miarê mo liwoœci stra kupowa³a ubrania (kostiumy ), organizowa³a przejazdy, wynajmowa³a sale. Wystêpowaliœmy ze swymi sztukami przede wszystkim w starym Domu Kultury, na sali ob. Agnieszki Wysogl¹dowej, niedaleko dworca kolejowego ( przed wojn¹ odbywa³y siê w tej sali wiece ). A. Wysogl¹dowa prowadzi³a tak e restauracjê. OSP wynajmowa³a na prezentowanie sztuk teatralnych salê Zwi¹zku Zawodowego Kolejarzy tzw. salê IV klasy, przed wojn¹ wystêpowa³o w niej Akademickie Ko³o Oœwiêcimian. Sekcja teatralna nie wystawia³a przedstawieñ w sali Ratusza, sali kina Ba³tyk, hotelu Hertz i Zator, a tak e w sali teatralnej ksiê y salezjanów ( tam odbywa³y siê akademie z okazji 3-go Maja ). Koszt przedstawieñ, oko³o 30 z³. by³ prawie równy œredniej op³acie miesiêcznej za mieszkanie. Zarobki w tym czasie przekracza³y 1000 z³. Jesieni¹ 1950r. przeprowadzona zosta³a wymiana pieniêdzy: za 100z³ otrzymywano 3 z³. Wystawialiœmy swoje przedstawienia nie tylko w Oœwiêcimiu, ale tak e w Czechowicach, Che³mku, Zatorze, Osieku, Nowym Bieruniu, na Œl¹sku w Lêdzinach. Informowaliœmy o przedstawieniach, rozplakatowuj¹c wczeœniej w danej miejscowoœci afisze reklamowe. Stra wynajmowa³a salê. JeŸdziliœmy samochodem na holdsgas, na drzewo, z przyczep¹, na której woziliœmy pianino. Wraz z nami podró owali pomagaj¹cy nam w przygotowaniach i przewozie robotnicy z pobliskich fabryk. Woziliœmy ze sob¹ kulisy. Malowa³ je Jan Graca, malarz koœcielny, który wystêpowa³ tak e w spektaklach teatralnych. Oprócz pianina mieliœmy tak e skrzypce. Opracowanie muzyczne przygotowywa³ Jan Grabowski. Wszystko robiliœmy w czynie spo³ecznym. Sami szyliœmy kostiumy z materia- ³ów zdobytych we w³asnym zakresie lub wypo yczaliœmy stare ubrania z teatrów. Sami robiliœmy charakteryzacjê. Wystawiano wszystko. Nie by³o adnych ograniczeñ repertuarowych, kontroli, represji. Nikt nie zmienia³ scenariusza, który przygotowywa³ kierownik sekcji Mieczys³aw Stuglik. Graliœmy przede wszystkim komedie i wodewile. Wœród wystawianych sztuk by³y: M³ynarz i jego córka, Klub kawalerów, Posa na jedynaczka, Grube ryby, Radcy pana Radcy, Ciep³a wdówka, Jadzia Wdowa, So³a kontra humor ( o ydowskich kupcach ). Nie wystêpowaliœmy z okazji œwi¹t pañstwowych. W te dni program artystyczny przygotowywa³y szko³y. Na jednej z naszych sztuk byli obecni aktorzy krakowscy. Po skoñczonym przedstawieniu uczyli nas dykcji. Ludzie, którzy wystêpowali to m.in.: Anna Ko³odziej, Janina Rakoczy, Zofia Szymonek, Halina Jêdrychowska, W³adys³awa Kawkówna, p. Gawronowa, p. Kyrczowa, p. K³osowa, W³adys³aw Kamiñski, Mieczys³aw Stuglik, Stefan Solarczyk, Stefan Rusinek, Adam Domrza³ (zawsze gra³ amanta ), Albin Kajm ( gra³ drzewo ), p. Smrek, p. Matlak i inni. Suflerem by³ Ludwik Matu³a ( sekretarz OSP). Przedstawienia cieszy³y siê du ¹ popularnoœci¹. Ludzie przychodzili kilka razy na ten sam spektakl. Przychodzili po to, by siê zabawiæ, poœmiaæ. Brali ze sob¹ dzieci. W tych latach w Oœwiêcimiu mieszka³o stosunkowo ma³o ludzi, tote prawie wszyscy siê znali. Graliœmy jak amatorzy i taka sama by³a publicznoœæ. Wszyscy siê bawili, nikt siê nie bi³. Nie by³o przepaœci klasowej, materialnej czy religijnej. Do tej pory, przez tyle lat, jesteœmy zwi¹zani z OSP... Rozmowê przeprowadzi³a Ma³gorzata Antos

12 12 OKIEM - Sprzedam sukniê œlubn¹ - rozmiar 36, bia³a, czterowarstwowa (tiul), ozdobiona ró yczkami w kolorze ³ososiowym wokó³ dekoltu oraz pasa. Cena do uzgodnienia, tel Sprzedam mieszkanie (pokój z wnêk¹ + widna kuchnia), parter, pow. 30,6 m kw. przy ul. D¹browskiego. Tel. 0/ po godz Tychy - w³asnoœciowe 38 m kw. zamieniê na podobne w Oœwiêcimiu. Tel. 0-32/ Sprzedam mieszkanie M2 (36 m kw., II p.) ul. B. Chrobrego. Cena (do negocjacji) Tel. 034/ , KRZY ÓWKA Z SPO EM PSS A B C D E F G H I J K L M N O P OG OSZENIA DROBNE n Okazja! Gwarantowana praca w domu dla ka dego. Informacja bezp³atna. Przyœlij kopertê, dwa znaczki. Podel Wlodzimierz, Wrzeœnia, S³oneczna 9. n Reklama p³atna na samochód, dzia³kê, dom. Umowa gwarancj¹ , n Superokazja! Wyjazdy 2003 Niemcy - USA - Europa. Legalna praca sta³a i sezonowa. Ma³e firmy budowlane. Szybkie wyjazdy do Berlina , n Zgubiono legitymacjê szkoln¹ nr albumu 451/00/D dnia Kontakt (033) POZIOMO: 1) Jagniê po turecku; 2) Miejsce zarzucania sieci; * Zbrojownia; 3) eglarska miara d³ugoœci; 4) garz, k³amca; *Schowek w ubraniu; 5) Herbaciany alkaloid; 6) Afrykañski czarownik; * Dawna danina miodu; 7) Najazd, agresja; 8) P³ynny sk³adnik krwi; * Stary przedmiot, grat; 9) Miasto na Ukrainie; 10) Wiedeñskie ciasto; * Nie zawodowiec; 11) Polski herb szlachecki; 12) Sklepik z gazetami; 13) Islam lub buddyzm; 14) Ziele z mentolem; 15) Strategiczna gra planszowa; 16) Œmietanka towarzyska; 17) Pañstwo w pn. Afryce; KUPON 12 KRZY ÓWKI PIONOWO: A) Ma jeszcze mleko pod nosem; * Osad w bojlerze; B) Zapora z drutu kolczastego; C) Np. Bo ego Narodzenia; * Warszawskie lotnisko; D) Adwokat; E) Akt prawny; * Ozdoba mêskiej szyi; F) Obni enie terenu; G) Wydatek; * Wœród wêdlin; H) Bramowy do posesji; I) Synagoga; * W³aœciciel mitycznych stajni; J) Zgromadzenie braci; K) Mydlana lub na mleko; * Dzie³a mistrzów; L) Kolor; ) Pokutnik; M) Indyjska z³otówka; N) Zwi¹zek org. stosowany przy schorzeniach w¹troby; O) Antonim piek³a; P) ród³o energii Ziemi; Litery uporz¹dkowane od 1 do 18 utworz¹ rozwi¹zanie, na które czekamy do r. Nagrodê - bon towarowy o wartoœci 50 z³ wylosowa³: Krystyna Salamon z Oœwiêcimia. Prosimy o osobisty odbiór nagrody w siedzibie redakcji. SPO EM PSS - JESTEŒMY Z TOB KA DEGO DNIA 13 PEPASIA Has³o z nr 11: Ból milczeæ nie umie

13 twotones - brzmienie jutra Miasto kwiatów Le ¹ca w po³udniowej czêœci Niemiec miejscowoœæ Mössingen czêsto nazywana jest miastem kwiatów, gdy sta³ym elementem krajobrazu s¹ barwne rabatki i ukwiecone klomby, które ozdabiaj¹ miejskie ulice i place. Kwiatami pachn¹ domy, ogródki, a nawet herbata. Uroki s¹siaduj¹cego ze Stuttgartem miasteczka podziwia³a m³odzie z oœwiêcimskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. St. Konarskiego. Spêdzi³a w Mössingen tydzieñ w ramach wymiany uczniów Konara z ich niemieckimi kolegami z Quenstedt-Gymnasium, których goœcili u siebie w marcu. Tym razem to Polacy zamieszkali w domach nowych znajomych z Niemiec. Wyjazd pe³en by³ atrakcji - m³odzie zwiedzi³a miejski ratusz, wziê³a udzia³ w zajêciach lekcyjnych, przy okazji zapoznaj¹c siê z ca³ym kompleksem szkolnym. Dobra pogoda sprzyja³a promowej wyprawie na Jezioro Bodeñskie, gdzie na wyspie Mainau równie mo na by³o cieszyæ oczy piêknymi kompozycjami roœlinnymi. Ale najwiêcej emocji dostarczy³ Europa- Park - Polacy przez kilka godzin oddawali siê szaleñstwom oferowanym przez nowoczesne weso³e miasteczko. Zwiedzaj¹c prawie zupe³nie zniszczony przez II wojnê œwiatow¹ Stuttgart, wst¹pili do Mercedes- Benz Muzeum, w którym zaciekawi³ ich zarówno Uczestnicy wymiany na wyspie Mainau 13 Oœwiêcimski zespó³ twotones wygra³ czwart¹ edycjê presti owego Cower Koncert w Mega Klubie w Katowicach. Fina³ z udzia³em oœwiêcimskiej grupy odbêdzie siê w grudniu.wkrótce zespó³ nagra swój pierwszy profesjonalny singel. Muzyka ich to nowoczesne, przesycone energetycz- nym ³adunkiem brzmienie. Na scenie s¹ kuglarzami ongluj¹cymi emocjami publicznoœci. Takimi w³aœnie artystami s¹ cz³onkowie zespo³u twotones. - Zespó³ po zmianie nazwy (Ikiz) i wymianie perkusisty wystêpuje w niezmienionym sk³adzie od 2000 roku. Styl muzyczny, jaki prezentujemy to new metal. Teksty w jêzyku polskim, na które najwiêkszy wp³yw ma gitarzysta s¹ g³ównie o odczuciach ka dego z nas. Naszymi inspiracjami muzycznymi w ogólnym pojêciu jest dobra muzyka - mówi dyrygent zespo³u, jak powinno siê mówiæ o perkusistach Robert Harmata. Zespó³ pomimo trzech lat dzia³alnoœci koncertowej, którego sk³ad oprócz perkusisty tworz¹: wokalista ukasz Kwiatkowski, gitarzysta Dariusz akomy i basista Tomasz Jarosz, ma na swoim koncie kilka znacz¹cych sukcesów. Grupa oprócz wystêpów przed takimi gwiazdami rocka, jak miêdzy innymi Perfect, Lombard, Myslovitz, jest laureatem kilku muzycznych festiwali. Na plus zaliczyæ mo na jej pierwsze miejsce na przegl¹dzie rockowym w Nowym S¹czu. Równie gród Kraka okaza³ siê szczêœliwy dla zespo³u, a szczególnie dla ukasza, który podczas festiwalu zdoby³ pierwsz¹ nagrodê dla najlepszego wokalisty. Ostatnie znacz¹ce osi¹gniêcie zespo³u, to zdobycie pierwszej nagrody w czwartej edycji Cover Koncert w Mega Klubie w Katowicach. Oœwiêcimski team wykona³ tam dwa utwory ³ódzkiej grupy Big Cyc Zbyszek kieliszek, kole anka szklanka i Twoja niemoc rodzi przemoc. Wywiad i wystêp oœwiêcimskiej kapeli mo na by³o zobaczyæ w regionalnej Trójce. - Nagroda przypad³a nam za nowatorsk¹ aran acjê odbiegaj¹c¹ od orygina- ³u. Utwory te zagraliœmy po swojemu w stylu muzycznym, który prezentujemy. Ka da edycja tego festiwalu gromadzi na scenie siedem kapel, spoœród których wygrywa jedna. Zwyciêzcy tych koncertów zapraszani s¹ na wielki fina³ odbywaj¹cy siê w grudniu - koñczy wypowiedÿ Robert Zespó³ w pierwszej po³owie lipca wchodzi do studia nagrañ Radia Katowice, by nagraæ swój pierwszy profesjonalny singiel zatytu³owany Cienie. Oprócz tytu³owej kompozycji na kr¹ ku znajd¹ siê te takie utwory jak Ton i To nie sen. Cz³onkowie zespo³u, poza próbami w Oœwiêcimskim Centrum Kultury i koncertami, to te czynni sportowcy graj¹cy w wolnych chwilach w koszykówkê i pi³kê no n¹, co na pewno nie jest bez znaczenia podczas póÿniejszych wystêpów. Obecnie zespó³ poszukuje menagera i sponsora. Bez nich nie mo na funkcjonowaæ na rynku muzycznym, nawet jeœli gra siê tak œwie e i energetyczne dÿwiêki. Tekst i fot. M.Tokarz pierwszy pojazd marki Mercedes, jak i najnowsze modele eleganckiego samochodu. Urz¹dzili sobie równie przechadzkê po Köningstraße, g³ównej ulicy handlowej miasta. Wracaj¹c do Polski, odwiedzili jeszcze miasto Mozarta i nie zapomnieli kupiæ w Salzburgu s³awnych czekoladek Mozartkugeln. - Mössingen to bardzo ³adne miejsce, ludzie mieszkaj¹ g³ównie w domach pokrytych czerwon¹ dachówk¹. Sama miejscowoœæ to górki i pagórki, ale przyjemnie by³o jeÿdziæ po niej rowerami. Byliœmy te w pobliskim miasteczku studenckim Tübingen - opowiada³a Karolina Kiryjczuk z Konara. W czasie wymiany m³odzie ¹ opiekowa³y siê nauczycielki oœwiêcimskiego liceum: Regina Luranc i Bernadetta Kwiatkowska. Tradycyjnie ju jêzyk angielski dominuje w polskoniemieckich spotkaniach oraz w póÿniejszych kontaktach. Po zakoñczeniu szkolnej wymiany m³odzi ludzie nadal podtrzymuj¹ nowe znajomoœci (czasem nawet mi³oœci), zwykle przy pomocy poczty elektronicznej. MK Œwiêto aków Pomimo nieco kapryœnej aury, oœwiêcimscy acy wzorem lat ubieg³ych hucznie obchodzili swoje œwiêto podczas IV ju juwenaliów organizowanych w Grodzie nad So³¹. Imprezy na Rynku G³ównym trwa³y trzy dni, patronat nad obchodami obj¹³ starosta oœwiêcimski Józef Ka³a. Doroczne œwiêto m³odzie y tradycyjnie rozpoczê- ³o przekazanie kluczy do miasta. Nie zabrak³o konkursów np. przeci¹gania liny, wystêpów formacji tanecznych i oczywiœcie koncertu zespo³u m³odzie owego. W sobotê zaprezentowano oferty edukacyjne szkó³ wy- szych i policealnych z terenu powiatu oœwiêcimskiego. - Z sobotniego programu nie dosz³y do skutku wybory najmilszej dziewczyny tegorocznych juwenaliów. Przeuroczych kandydatek nie brakowa³o, ale nie chcieliœmy ich mêczyæ przy panuj¹cym ch³odzie i zacinaj¹cym co jakiœ czas deszczu. St¹d decyzja, aby prze³o- yæ te wybory na niedzielê, podobnie jak pokaz ogni sztucznych - informuje Janusz Centnar ze Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Ziemi Oœwiêcimskiej, które by³o organizatorem imprezy. W niedzielê rywalizowali mi³oœnicy artów. Zwyciêzca konkursu na najlepszy dowcip otrzyma³ tytu³ Humoris Causa. Tego dnia odby³y siê tak e pokazy samoobrony i symultana szachowa. Zabawê zakoñczy³a wspólna dyskoteka. jk G³os Ziemi Oœwiêcimskiej w kioskach za 4 tygodnie

14 14 Mie ski Inf rmat r Sp rt wy redaguje P # # # # Kazimierz WoŸnicki szefem RN Polskiej Ligi Hokeja Panie prezesie, na pocz¹tku czerwca podczas spotkania szefów polskich klubów hokejowych, zosta³a powo³ana do ycia Polska Liga Hokeja sp. z o. o. W jej sk³ad wchodzi 8 klubów hokejowej ekstraklasy i PZHL. Zosta³ pan powo- ³any na prezesa Rady Nadzorczej nowej spó³ki. Oznacza to chyba, e w polskim hokeju do nazwiska WoŸnicki ma siê du e zaufanie. Jak siê pan czuje w nowej roli? Mo e kilka szczegó³ów na pocz¹tek. Nowa spó³ka nie jest lig¹ zawodow¹ w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Póki co, na ligê zawodow¹ nie ma w Polsce ani œrodków, ani mo liwoœci organizacyjnych. W zwi¹zku z tym stworzyliœmy coœ na kszta³t formy przejœciowej. By³o to konieczne, poniewa potencjalni sponsorzy hokeja, nie chcieli rozmawiaæ z poszczególnymi klubami, ale z kimœ, kto siê wypowie w imieniu ich wszystkich. Kolejna sprawa to rozmowy z nadawcami TV. Teraz nie musz¹ oni podpisywaæ oœmiu osobnych umów. Wystarczy jedna z PLH Sp. z o.o. A wracaj¹c do pytania, to rzeczywiœcie by³o mi mi³o, kiedy w wyborach praktycznie wszyscy delegaci g³osowali na moj¹ osobê, i to w tajnym g³osowaniu. Ale zapewne oznacza to znacznie wiêcej obowi¹zków? Tak, zdecydowanie wiêcej. Siedzib¹ spó³ki jest Kraków. Dopiero 14 lipca wybierzemy trzyosobowy Prezes WoŸnicki w towarzystwie Zdzis³awa Ingielewicza Fot. AB zarz¹d, który pokieruje jej poczynaniami. Chcê tutaj zaznaczyæ, e za wyj¹tkiem prezesa,który zostanie wybrany, wszystkie funkcje w spó³ce s¹ funkcjami spo³ecznymi. Oznacza to, e nie bierzemy za to adnych pieniêdzy. Zreszt¹ dok³adnie tak samo ma siê sprawa w Dworach. Ja biorê pensjê za pracê w Sport Olimpie, natomiast prezesem klubu jestem za darmo. A pracy w obu strukturach rzeczywiœcie jest ogrom. Co s³ychaæ w temacie interligi? Na razie niewiele. To przez S³oweñców, którzy na ostatnim kongresie w Wiedniu przeprosili...za to, e nie s¹ przygotowani do zajêæ. Nie skoñczyli jeszcze swoich spraw organizacyjnych i rozmów ze spon- Unia Oœwiêcim znów istnieje W czwartek 12 czerwca nowy zarz¹d odrodzonego klubu Unia Oœwiêcim podj¹³ decyzjê o zg³oszeniu dru yny do rozgrywek pi³karskich. W zwi¹zku z zawirowaniami proceduralnymi, Unia Oœwiêcim bêdzie musia³a rozpocz¹æ zmagania od B klasy. Ale kibice bia³o niebieskich ju zacieraj¹ rêce na myœl o tym, e na stadionie MOSiR-u znów bêd¹ mogli oklaskiwaæ swój ukochany zespó³. Zreszt¹ wk³ad w odrodzenie dru yny, dyrektora MOSiR Kazimierza Homy, jest wrêcz nieoceniony. To w³aœnie dziêki jego pomocy, nowy prezes Janusz Chwierut móg³ planowaæ rozwój dru yny i po prostu mieæ gdzie rozgrywaæ mecze. G³ównym bodÿcem do zreaktywowania Unii by³a chêæ zagospodarowania ogromnego potencja³u, jaki maj¹ zawodnicy, którzy w³aœnie opuœcili dru ynê juniorsk¹, tak udanie reprezentuj¹c¹ nasze miasto w rozgrywkach Ma³opolskiej Ligi Juniorów. Analogii do wspomnianej dru yny jest wiêcej, poniewa opiekunem Unii bêdzie Henryk Snadny, który trenuje równie juniorów. W poprzednim sezonie Pan Henryk bardzo udanie radzi³ sobie z zespo³em Zaborza, co nie pozosta³o bez echa. Jak ju wspomina³em, trzon dru yny to Za³obodzy, P³onka, Trawkowski, Kiryjczyk Albert Bartosz sorem ca³ej ligi. Na dzieñ dzisiejszy w interlidze maj¹ startowaæ trzy polskie zespo³y, dwa s³oweñskie, dwa wêgierskie i jeden chorwacki. Prowadzone s¹ równie rozmowy z zespo³ami ze S³owacji i Austrii. Wystêpy tych ostatnich na pewno podnios³yby presti przedsiêwziêcia. Co nowego w Dworach Unii? Dziêkujê, wszystko w porz¹dku. Sytuacja finansowa jest stabilna dziêki umowie sponsorskiej z Firm¹ Chemiczn¹ Dwory. Nasze fundusze zosta³y utrzymane na zesz³orocznym poziomie, co w Polsce jest du- ym sukcesem. Treningi zawodnicy maj¹ na razie na w³asnych obiektach i przebiegaj¹ one bez zak³óceñ. Z zespo³em trenuje dwóch nowych zawodników z Czech, Filipi i Fink oraz dwaj byli gracze katowickiego GKS-u Wo³kowicz i JóŸwik. Nie wiadomo jeszcze, co z Leszkiem Laszkiewiczem. Je eli nie bêdzie gra³ w Rosji, to zagra pewnie u nas. Czêœæ z naszych zawodników znów zostanie wypo yczona do Orlika Opole i Cracovii. W prasie krajowej bardzo ma³o pisze siê o tym, co dzieje siê w Oœwiêcimiu. Klub nie dostarcza prasie adnych sensacyjnych tematów? Na szczêœcie nie i mamy nadziejê, e bêdzie tak jeszcze d³ugo. Chcemy, eby pisano o nas w kontekœcie na przyk³ad naszych wystêpów w Interlidze. Ta inicjatywa powsta³a przede wszystkim dla kibiców, aby daæ im mo liwoœæ obejrzenia dobrego widowiska. Mam nadziejê, e zostanie to dostrze one. Przez kilka sezonów zdobywaliœmy nagrody dla klubu, za najlepsz¹ organizacjê imprez. O czymœ to œwiadczy. Bardzo dziêkujê i yczê powodzenia Dziêkujê w imieniu w³asnym i zawodników. i Oleksy, czyli byli juniorzy. Ju dziœ mo na powiedzieæ, e wzmocnieniami zespo³u powinni byæ Przyby³a, Barciak i Bukowski. Prowadzone s¹ równie rozmowy z innymi zawodnikami, ale dla ich dobra, nie ujawnia siê jeszcze personaliów. O to, jakie cele stawia przed sob¹ dru yna, spytaliœmy prezesa Janusza Chwieruta Absolutnie awans do A klasy. Uwa am, e miejsce Unii Oœwiêcim jest du o wy ej ni w klasie B. Oczywiœcie na dzieñ dzisiejszy trzeba byæ realist¹, ale myœlê, e gra w V lidze nie jest ponad nasze mo liwoœci. Gdyby istnia³o odpowiednie zaplecze finansowe, to mo naby graæ i wy ej. Myœlê, e zaplecze osobowe w Oœwiêcimiu jest takie, e mo e nam zabezpieczyæ zawodników na grê we wspomnianych klasach rozgrywkowych. Jakim stylem bêdzie gra³a nowa dru yna, spytaliœmy Henryka Snadnego Nie chcê zbyt du o mówiæ na ten temat, bo to te zale y od tego, jakimi ludÿmi bêdê dysponowa³, a tego jeszcze do koñca nie wiem, ale myœlê, e na wyjazdach zagramy U siebie przynajmniej na razie przyjmiemy chyba wariant bardziej ofensywny. Oto ca³y sk³ad zarz¹du sekcji pi³karskiej Unii Oœwiêcim: Janusz Chwierut przewodnicz¹cy, Wojciech Paprzyca z-ca przewodnicz¹cego, Andrzej Radwañski z-ca przewodnicz¹cego oraz Pawe³ Trawkowski, Kazimierz akomy, Andrzej Kiryjczyk, Andrzej Czerwik i Zdzis³aw Wojtas. Kto zosta³ nowym wiceprezydentem miasta? Na odpowiedÿ czekamy do 21 lipca nagrodê wylosowa³ p.stanis³aw Obstarczyk z Oœwiêcimia 12 # 1 4 Z U a w H %.? I

15 Mie ski Inf rmat r Sp rt wy redaguje P # Rozstrzygniêæ czas? Wiêkszoœæ klas pi³karskich zakoñczy³a ju rozgrywki. We wszystkich normalnych krajach oznacza to, e wiadomo, jaki klub pozostaje w danej lidze, jaki awansowa³ i jaki zosta³ zdegradowany. Niestety, to prawid³o nie dotyczy rozgrywek pi³karskich w naszym kraju. Co prawda istniej¹ pewne za³o enia dotycz¹ce roszad miêdzyligowych, ale w zwi¹zku z reorganizacj¹ w polskiej pi³ce, która ci¹gnie siê od ekstraklasy, ci¹gle do koñca nic nie jest pewne. Poni ej przedstawiamy jak wygl¹daj¹ tabele po zakoñczeniu rozgrywek i informacje o awansach, jakimi dziœ dysponujemy. Uprzedzamy jednak, e mo e to wygl¹daæ nieco inaczej. W przedostatniej kolejce spotkañ dziêki bramce Grzegorza P³awnego na zdj. Iskra mia³a jeszcze szansê na utrzymanie. Niestety na niewiele to siê zda³a # # # Rozpoczynamy od oœwiêcimskiej klasy B Palczowice - Skidziñ 3-1 (1-1): Chachu³a 25., W³och 60, 75 - Handzlik 35, Harmê e - Che³mek II 8-2 (0-0): S. G³¹b 50, 56, Durczyk 60, 78, Jarnot 64, 69, Foltyn 75 k., Rozmus 83, Przecieszyn - Brzeszcze II 5-4 (2-4):Sporysz 25, Grzes³o 30, Sporysz 70, Boroñ 80, 87 - Pude³ko 4, Pasternak 6, 10, D. Pude³ko 35, Porêba Gorzów 0:1 (0:1) Olejniczak 25 G³êbowice - êki 1-5 (0-1): Kusak 90 - Ha³at 27, Kozie³ 53, 74, Majda 67, Porêba Harmê e Bobrek Palczowice Brzeszcze II Che³mek II Skidziñ Przecieszyn Gorzów êki G³êbowice W podokrêgu oœwiêcimskim nie ma klasy C, w zwi¹zku z czym nikt nie spada. Awans Porêby. Adamus Zacharko w Rajdzie Kormorana Nasza rodzima eksportowa za³oga samochodowa Piotr Adamus i Magdalena Zacharko ju w ten weekend wystartuje w rajdzie Kormorana. Jest to oczywiœcie kolejna eliminacja Rajdowo Samochodowych Mistrzostw Polski. Tym razem nasi rajdowcy wracaj¹ do swojego starego samochodu Peugeota 206. Opel corsa, na którym startowali ostatnio, odmówi³ pos³uszeñstwa, w zwi¹zku z czym musz¹ jechaæ na samochodzie produkcji francuzskiej. Silnik 206 ma prawie dwukrotnie mniejsz¹ moc ni silniki rywali, którzy wystartuj¹ w klasie Super W tym roku oœwiêcimianom jedzie siê w rozgrywkach krajowych du o gorzej, ni w latach ubieg³ych. Niestety nie wiadomo dlaczego tak siê dzieje, poniewa Piotr Adamus, pomimo wielokrotnych monitów, nie jest zainteresowany udzieleniem wywiadu dla naszej gazety. Dane, które Pañstwu przedstawiamy powy ej, uda³o nam siê zebraæ tylko dziêki Internetowi. Mo e za³odze Adamus Zacharko nie s¹ potrzebni lokalni kibice? Dwutygodnik za³o ony w 1991 r. przez Radê Miejsk¹ w Oœwiêcimiu Sk³ad i druk: Wydawca: Oœwiêcimskie Centrum Kultury Oœwiêcim, Redaguj¹: Monika Bartosz (red. nacz.), Joanna Klêczar (red.), Jadwiga Z¹broñ (sekr.red.) oraz wspó³pracownicy. ul. Bema 12 Redakcja i biuro og³oszeñ: Œniadeckiego 24; Oœwiêcim; tel./fax , , , Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania dostarczonych tekstów i nie odpowiada za treœæ zamieszczonych reklam. 15 Albert Bartosz A klasa Oœwiêcim Zaborze - Rajsko 1-2 (0-1): Zajas 73 - Œwi¹tek 43, Sowa 60, Piotrowice - Osiek 2-1 (2-1): Przeciszów - Zator 2-3 (1-1): Grojec - W³osienica 2-1 (1-1): Wo³ek 34, 54 - Ludwinek 37. Broszkowice Bulowice 2:2 (0:1) dla Broszkowic; Wêglarz 47, 65 Iskra Brzezinka Skawa Podolsze 3:2 (1:1) Dla Iskry; Wac³awik 30, 88, Szostek 90 Nowa Wieœ - Jawiszowice 0:2 (0:0) 1. Nowa Wieœ Rajsko Jawiszowice Przeciszów Piotrowice Zaborze Zator Osiek W³osienica Grojec Bulowice Broszkowice Podolsze Brzezinka Awns - Nowa Wieœ, spadaj¹ dru yny z pozycji 12, 13, 14. V liga wadowicka 1. Skawa Bukowno Janina Klecza Marcówka Malec Kêty Barwa³d Andrychów Polanka Che³mek Olkusz Iskra Unia So³a Oœw Rzyki M³oszowa W tym miejscu powstrzymujemy siê od opisu ostatniej kolejki spotkañ, poniewa to, co dzia³o siê na niektórych boiskach, bardziej przypomina³o cyrk ni pi³kê no n¹. Niektóre dru yny stara³y siê ze wszystkich si³ nie wygraæ swoich spotkañ, co w po³¹czeniu z nieudolnoœci¹ atakuj¹cych doprowadza³o publicznoœæ do histerycznego œmiechu. Smutny jest fina³ V ligi dla oœwiêcimskich kibiców, bowiem w przysz³ym sezonie mog¹ ogl¹daæ jedynie A klasowe rozgrywki. # 1 4 Z U a w H %.? I

16 POKOJOWY 16 MITYNG PRZED OCK Fotoreporta :. A. Bartosz, A. Kuta

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 366 UCHWAŁA NR XXVIII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. Projekt

z dnia... 2008 r. Projekt Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo