Computerland AZS Politechnika Wroc awska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Computerland AZS Politechnika Wroc awska"

Transkrypt

1 nr 6 (167) czerwiec 2004 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad egz. Computerland AZS Politechnika Wroc awska na mistrzowskim tronie asz GoÊç Zbigniew Pietrzykowski wicemistrz olimpijski z Rzymu, jeden z najlepszych pi Êciarzy w historii polskiego boksu Reprezentacje na 47. Dru ynowe Mistrzostwa Europy w Malmö powo ane

2 F I A DRU YOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2003/2004 F I A Warszawa, Klub Olimpijski w Grand Hotelu, 30 kwietnia 2 maja 2004 roku Ubieg oroczni mistrzowie, bryd yêci Unii Winkhaus Leszno, tym razem (w nieco zmienionym sk adzie) musieli zadowoliç si srebrnymi medalami. a podium kasyna w Grand Hotelu stojà, od lewej: Dariusz Kowalski, Marek Wójcicki, kapitan dru yny Jerzy Rymwid, Bogus aw Pazur, Rafa Jagniewski, Piotra Bizoƒ oraz Jacek Szakal Polety o. Po kilku latach tytu Dru ynowego Mistrza Polski powróci do Wroc awia. Uszcz Êliwieni bryd yêci Computerlandu AZS-u Politechniki Wroc awskiej w chwil po zakoƒczeniu meczu fina owego (na tle galerii polskich medalistów olimpijskich), od lewej: kapitan i patron zespo u Tomasz Sielicki, Wojciech Olaƒski, Mariusz Kwieciƒski, Stanis aw Bubu Go biowski, Micha Kwiecieƒ, W odzimierz Starkowski, Cezary Balicki i Adam mudziƒski. a pierwszej stronie ok adki zwyci ski team stoi ju na podium, w chwil po dekoracji z otymi medalami DMP 2003/2004, od lewej: Wojciech Olaƒski, Stanis aw Bubu Go biowski, Tomasz Sielicki, Adam mudziƒski, Mariusz Kwieciƒski, Cezary Balicki, W odzimierz Starkowski oraz Micha Kwiecieƒ. Bràzowe medale DMP 2004/04 wywalczyli bryd yêci warszawskiego Pratermu, od lewej: Jacek Romaƒski, Wojciech Siwiec, Mariusz Puczyƒski, Jeremi St piƒski, Apolinary Kowalski, Adam Ratyƒski oraz Agnieszka i Bartosz Chmurscy. a zdj ciu brak nieobecnych na uroczystoêci zakoƒczenia mistrzostw Piotra Tuszyƒskiego i Lecha Ohryski. Trwa wielki fina W odzimierz Starkowski (Computerland; pierwszy z lewej) Wojciech Olaƒski potykajà si z Markiem Wójcickim i Jackiem Polety à (Unia; pierwszy z prawej) Rafa Jagniewski (Unia; pierwszy z lewej) Bogus aw Pazur walczà ze Stanis awem Go biowskim z Mariuszem Kwieciƒskiem (Computerland; pierwszy z prawej) a Cezary Balicki (Computerland; pierwszy z lewej) Adam mudziƒski grajà przeciwko Dariuszowi Kowalskiemu z Piotrem Bizoniem (Unia; pierwszy z prawej). UroczystoÊç zakoƒczenia rozgrywek fina owych DMP 2003/04 prezes PZBS Rados aw Kie basiƒcki gratuluje najlepszym. W tyle srebrzà si i z ocà przeznaczone dla nich trofea: medale i puchary. Cezary Balicki (C; twarzà do aparatu) za chwil znajdzie zabójczà kontynuacj obrony, podczas gdy Darek Kowalski (U; z prawej) wykorzystuje fakt bycia dziadkiem, aby choç troch si zrelaksowaç Widok przez okienko w kurtynie: Bogus aw Pazur (U; z lewej) i Mariusz Kwieciƒski (C). Tak wyglàda bryd owy stó z perspektywy graczy Za chwil wszystko b dzie jasne! erwowe chwile porównywania wyników i obliczania stanu meczu przez dru yn Computerlandu. Od lewej: Adam mudziƒski, Stanis aw Go biowski, W odzimierz Starkowski, Wojtek Olaƒski, Micha Kwiecieƒ i Cezary Balicki. W kuluarach Klubu Olimpijskiego trwajà goràczkowe dyskusje i analizy rozegranych rozdaƒ. a pierwszym planie, od lewej: Wojtek Olaƒski, Adam mudziƒski i Cezary Balicki; w g bi: Stanis aw Go biowski i Micha Kwiecieƒ (wszyscy z Computerlandu AZS-u Politechniki Wroc awskiej). Fina owe rozgrywki DMP 2003/04 by y transmitowane na ca y Êwiat przez portal BBO Polska. Realizatorem przekazu byli jak zwykle Ela i Marek Wojciechowscy oraz Grzegorz Radziukiewicz.

3 Kàcik pesymistycznego optymisty Jan Pawlikaniec MonohobbyÊci panie Kaziu! Reprezentacje na Dru ynowe Mistrzostwa Europy Malmö 2004 Pan Kaziu, sàsiad z przeciwka spyta mnie kiedyê kto to sà bryd yêci? Odrzek em mu, e sà to szczególnego rodzaju hobbyêci A co oni zbierajà? pyta dalej ie znaczki panie Kaziu-nie kufle, nie duperele bo bryd yêci to monohobbyêci oni zbierajà tylko pkl-e Wi c kiedy nadchodzi stosowna chwila szczególnie gdy przyjdzie niedziela wsiada bryd ysta w Krakowie w pociàg i jedzie do S upska szukaç pkl-a Je eli nie znajdzie, jest rozgoryczony Bo dzieƒ bez pkl-a to dlaƒ dzieƒ stracony A swojà drogà, panie Kaziu wedle spostrze eƒ moich to oni te pkl-e rozdajà tylko dla swoich Bo patrz pan b d szczery choç si nie czu em na fali ruszy em po pkl-e na Wst g Odry i myêli pan, e mi dali? choç mieli ich tam do cholery Uk ady prosz pana uk ady i nawet ju boisz si otworzyç pyska bo tam panie Kaziu tak jak przy tym obie ciàgle te same nazwiska Cezary Balicki Adam mudziƒski Apolinary Kowalski OPE Piotr Tuszyƒski KOBIETY Bartosz Chmurski Mariusz Puczyƒski npc. Wojtek Siwiec Ewa Banaszkiewicz Anna osalska Gra yna Brewiak Anna Sarniak SEIORZY Jolanta Krogulska Beata Rumiƒska npc. Roman Krzemieƒ Jacek Korpetta Janusz Radecki Kazimierz Omernik Krzysztof Sikorski Andrzej Aleksandrzak Antoni Zdzienicki npc. Janusz C. owak Dru ynowe Mistrzostwa Polski 2003/2004 Pó fina y (72 rozdania, 6 12) Computerland AZS Politechnika Wroc awska I Wroc aw Mega-Tech GOK Bielsk 150:131,1 impów ( 10,1 carryover; 18:44, 24:19, 54:1 (!), 21:0, 3:32, 30:25) Unia Winkhaus Leszno Praterm Warszawa 151:120,1 ( 10,1 co.; 18:9, 33:24, 33:23, 28:6, 1:25, 38:23) Fina (96 rozdaƒ, 8 12) Computerland AZS Politechnika Wroc awska I Wroc aw Unia Winkhaus Leszno 278,1:260 (+10,1 co., 33:38, 45:35, 40:25. 25:33, 28:16, 20:51, 46:12, 31:50) Mecz o 3. miejsce (48 rozdaƒ, 4 12) Praterm Warszawa Mega-Tech GOK Bielsk 122,1:93 (+10,1 co.; 27:11, 21:27, 21:25, 43:30) 1. Computerland AZS Politechnika Wroc awska I Wroc aw: Cezary Balicki Adam mudziƒski, Stanis aw Bubu Go biowski Mariusz Kwiecieƒski, Wojciech Olaƒski W odzimierz Starkowski, Micha Kwiecieƒ, kapitan Tomasz Sielicki; 2. Unia Winkhaus Leszno: Piotr Bizoƒ Dariusz Kowalski, Rafa Jagniewski Bogus aw Pazur, Jacek Szakal Polety o Marek Wójcicki, kapitan Jerzy Rymwid; 3. Praterm Warszawa: Bartosz Chmurski Mariusz Puczyƒski, Apolinary Kowalski Piotr Tuszyƒski, Adam Ratyƒski (kapitan) Lech Ohrysko, Jacek Romaƒski Jeremi St piƒski; Ostateczna klasyfikacja DMP 2003/ Mega-Tech GOK Bielsk: Mariusz Bartkowski, Marcin Krupowicz, Grzegorz arkiewicz, Adam Wyszyƒski, Piotr Ko uda Tomasz Kaczmarski (kapitan). Âwiat Bryd a sk ada mistrzom i medalistom DMP 2003/2004 jak najserdeczniejsze gratulacje! Fina owego Butlera (klasyfikacj par), obejmujàcego pó fina y, pierwsze cztery sesje fina u oraz mecz o 3. miejsce (kiedy to wszystkie rozdania grane by y na czterech sto ach), wygrali zdecydowanie Stanis aw Bubu Go biowski z Mariuszem Kwieciƒskim (Computerland; plus 0,71 impa na rozdanie przy rozegranych 72 rozdaniach), przed Cezarym Balickim z Adamem mudziƒskim (Computerland, plus 0,48; 96) i Piotrem Bizoniem z Dariuszem Kowalskim (Unia Winkhaus; plus 0,34; 96). 3 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

4 Spis treêci Od prezesa Relacje 7 Computerland na mistrzowskim tronie! 13 Szeroka Reprezentacja Polski 2004 drugie kryterium 21 Jubileusz w Las Vegas 22 Pomaraƒczowa karuzela 23 Starachowice Prokom Software SA Grand Prix Polski Bryd sportowy w jaskini Teoria 18 Meandry kontry Lightnera 32 Obliczanie szans (2) Prawdopodobieƒstwo w bryd u 35 Drury (2) Kàcik konwencji 37 Wznawianie licytacji po zatrzymaniu si przeciwników w cz Êciówce w nast pstwie forsujàcej odpowiedzi 1BA Two-over-one 42 Kompromis z oty Êrodek (2) Porozmawiajmy o licytacji 45 Lebensohl i konwencje pokrewne (3) Problemy licytacji dwustronnej Technika 12 Problemy 12 Pierwszy wist 17 Co zalicytujesz? 19 Zagrania psychologiczne 29 Pojedynek licytacyjny 36 Ucz si od mistrzów! 44 Autentyczne rozdanie Pokój otwarty 6 Zbigniew Pietrzykowski asz GoÊç 20 a szlemika wist w asa, a potem? Dziwny jest ten bryd 33 Lightner odwrotny OpowieÊci prawdziwe 34 Mój i Twój bryd 39 Skrzynka pocztowa 40 Zupa z bobu, ale z kolendrà!? 43 Ach, ten angielski! M odzie owy 25 Do zobaczenia za rok w Bytomiu! 25 Olimpiada M odzie y 27 a prowincji te grajà 28 Wytrop szans! Varia 46 Rozwiàzania KOKURSU ÂB 4/ Konkurs ÂB 6/ KMP 2004 maj 50 Wyniki sportowe 50 Kalendarz sportowy 2004 Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004

5 Od prezesa Drogi Czytelniku, 2 maja zakoƒczy y si rozgrywki I ligi. Dru ynowym mistrzem Polski w sezonie 2003/04 zosta a dru yna Computerland AZS Politechnika Wroc aw. W imieniu spo ecznoêci bryd owej nowym mistrzom Polski sk adam serdeczne gratulacje! Tegoroczne Dru ynowe Mistrzostwa Polski by y oficjalnie sponsorowane przez najwi kszà polskà firm ubezpieczeniowà Paƒstwowy Zak ad Ubezpieczeƒ PZU. Dzi ki podpisanej umowie po raz pierwszy w historii naszego Zwiàzku dru yny, które dotar y do fina u, otrzyma y, oprócz okaza ych pucharów, nagrody pieni ne. Dru ynowy mistrz Polski z, a I wicemistrz 8000 z. Kwota nie wyglàda wprawdzie na wysokà, ale jednak, bioràc pod uwag stosunek kosztów utrzymania dru yny do otrzymanej nagrody, to na tle innych dyscyplin nie wyglàda to êle. S owa podzi kowania kieruj do dyrektora generalnego PZU Stefana Kawalca, dyr. ds. marketingu Marcina Marjaƒskiego oraz pracowników dzia u marketingu, z którymi mieliêmy okazj wspó pracowaç. Bardzo si ciesz, e w obecnej kadencji Zarzàdu uda o nam si tak wysoko podnieêç znaczenie rozgrywek I ligi. Odbywajà si one w komfortowych wr cz warunkach w hotelu Senator w Starachowicach. Fina zosta rozegrany w Klubie Olimpijskim w hotelu Grand w Warszawie. Mi a i sympatyczna ceremonia zakoƒczenia odby a w kasynie hotelu Grand (w czym spora zas uga kol. Marcina Krupowicza). Przede wszystkim jednak mistrz Polski b dzie nas reprezentowa w tegorocznej edycji Pucharu Europy (European Champions Cup), który odb dzie si w dniach 7 10 paêdziernika w Barcelonie. Pula nagród to euro, w tym zwyci ski team otrzyma 6000 euro. Impreza cieszy si coraz wi kszym zainteresowaniem. Wobec presji wielu krajów EBL rozwa a mo liwoêç zwi kszenia liczby uczestników do 10, a nawet 12 dru yn. Ostatecznà decyzj w tej sprawie podejmie Komitet Wykonawczy EBL w czerwcu w Malmö. Mi o mi poinformowaç, e na s dziego g ównego Pucharu Europy EBL powo a kol. S awomira Lata, a komentatorem w bryd ramie b dzie sam Benito Garozzo. Mecze rundy fina owej I ligi (podobnie jak fina kadry) mo na by o bezpoêrednio Êledziç dzi ki naszej Komisji ds. Internetu i Gier Online, która przy wsparciu finansowym Zarzàdu przeprowadzi a relacj we wspó pracy z serwerem BBO. Podj liêmy te dzia ania, gdy nie ulega wàtpliwoêci, e takie relacje sà Êwietnà promocjà naszej dyscypliny i uatrakcyjniajà same zawody. ast pnà relacj planujemy z fina u Prokom Software Grand Prix Polski W tym samym czasie, gdy decydowa y si losy mistrzowskiego tytu u, w Szamotu ach odbywa y si rozgrywki bryd owe w ramach 10. Ogólnopolskiej Olimpiady M odzie y w sportach halowych (16 18 lat). Ceremonia otwarcia mia a kilka olimpijskich elementów, a reprezentacje wielu województw adnie si prezentowa y w jednolitych dresach. Obecni byli przedstawiciele organizatora, w adz Szamotu, liczni opiekunowie naszej m odzie y, a ca a impreza zosta a sprawnie zorganizowana i przeprowadzona, w czy zas uga wielu osób na czele z kol. Janem Grygierem. Warto podkreêliç, e jesteêmy jedynà federacjà na Êwiecie, która organizuje swoje rozgrywki mistrzowskie a w 4 kategoriach wiekowych (do 15, 16 18, i 21 25) co wynika z naszego udzia u we wspó zawodnictwie m odzie y (zgodnie z odpowiednimi przepisami MEiS). Dodatkowo w tym roku odb dà si w Krynicy mistrzostwa Polski szkó oraz obóz bryd owy w Zajàczkowie. Tak sprawnej pracy z m odzie à zazdroêci nam wiele, i to znacznie bogatszych, federacji. Ca a Komisja M odzie y PZBS zas uguje na du e s owa uznania. Cieszy nas, e m odzie y jest coraz wi cej i coraz lepiej gra w bryd a. To w koƒcu wêród dzisiejszych uczniów znajdujà si przecie przyszli mistrzowie. Zresztà i w tym roku nasza m odzie b dzie mia a okazj sprawdziç swoje umiej tnoêci na Dru- ynowych Mistrzostwach Âwiata w owym Yorku (do lat 20) oraz na DM Europy w Pradze, i to a w 3 kategoriach (do 20, juniorzy do 25 lat oraz po raz pierwszy juniorki). W sumie tegoroczne koszty zwiàzane z bryd em m odzie owym stanowià znaczàcà cz Êç naszego zwiàzkowego bud etu, ale chyba dla nikogo nie ulega wàtpliwoêci, e jest to nasza inwestycja w przysz oêç. Gdy Paƒstwo czytacie te s owa, rozpoczynajà si Dru ynowe Mistrzostwa Europy w Malmö. Trzymajmy kciuki, aby nasi reprezentanci dobrze wystartowali, co mo e mieç du y wp yw na koƒcowy wynik. Jestem przekonany, e wielu z nas b dzie na bie àco Êledziç przebieg mistrzostw poprzez portale internetowe, które zapowiedzia y bezpoêrednie relacje. Kolejny, wakacyjny numer Âwiat Bryd a (lipiec sierpieƒ) uka e si na prze omie lipca i sierpnia. Redakcja planuje zamieêciç pierwsze, goràce relacje z wyst pu naszych dru yn. Wszystkim cz onkom Zwiàzku ycz mi ego wypoczynku i wielu sukcesów podczas naszych tradycyjnych letnich kongresów bryd owych. Rados aw Kie basiƒski Prezes PZBS Z wielkim alem przyj liêmy wiadomoêç, e w dniu 19 marca br. zmar ils Jensen jedna z najbardziej zas u onych postaci Êwiatowego bryd a. Przez wiele lat znaliêmy Go jako zawodnika, prezydenta Szwedzkiej Ligi Bryd owej, a potem prezydenta Europejskiej Ligi Bryd owej. ils by równie delegatem do Komitetu Wykonawczego Âwiatowej Federacji Bryd owej oraz cz onkiem jej komitetu honorowego. Zapami tamy Go te jako wielkiego przyjaciela polskiego bryd a. Rados aw Kie basiƒski prezes Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego 5 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

6 asz GoÊç Wszyscy gramy w bryd a! Wywiad z wybitnym polskim bokserem Zbigniewem Pietrzykowskim 6 Kiedy po raz pierwszy zetknà si Pan z bryd em? Moje licytacje i rozgrywki sà przede wszystkim zwiàzane z obozami w oêrodku w Cetniewie. M odszym czytelnikom warto przypomnieç, e w czasach, gdy szlifowa em swojà form przed igrzyskami olimpijskimi w Rzymie czy Tokio, sta tam nad morzem jeden pawilon. O jakichê rozrywkach, typu dyskoteka czy salon gier, mogliêmy tylko pomarzyç. ByliÊmy w Cetniewie skoszarowani w pe nym tego s owa znaczeniu. Gdy czas obozu przypad na sztormowà pogod, to po wejêciu do budynku wychodzi o si z niego ostatniego dnia, eby udaç si do pociàgu. Telewizj znaliêmy ze s yszenia. W takich okolicznoêciach w czasie kolejnego zgrupowania, gdy zacz a mocno nasilaç si nuda, Feliks Stamm rzuci has o: wszyscy gramy w bryd a! Chwyci o? I to od razu. Ka dy z nas zna wczeêniej jakieê gry karciane, ale bryd by czymê innym. Wymaga koncentracji, logicznego myêlenia oraz wiedzy. Mnie zafascynowa a licytacja. By o coê naprawd intrygujàcego w tej rozmowie z partnerem, szukania jak najlepszych odpowiedzi, formu owania precyzyjnych pytaƒ. Z czasem zacz liêmy wykorzystywaç ka dà wolnà chwil na roberka. Czasem dochodzi o wr cz do sytuacji humorystycznych. a zgrupowaniach bywa Romek Murawski ze Szczecina. Tak go wzià bryd, e kiedyê, po drugiej rundzie sparingu, krzycza z naro nika do kolegów, eby rozdali karty. Bryd owà wiedz wyniesionà ze zgrupowaƒ wykorzystywa em póêniej w klubie czy w domu. iestety, od jakiegoê czasu nie gram. Podstawowym problemem sà trudnoêci ze skompletowaniem czwórki. W gronie asów pi Êci musieli wy oniç si mistrzowie nowej zabawy. Kto gra najlepiej? Po pierwszych lekcjach, udzielonych przez Feliksa Stamma, uczniowie zacz li przerastaç nauczyciela. Moim zdaniem, na wyró nienie zas ugiwali, w takiej w aênie kolejnoêci Leszek Drogosz, Andrzej Wojciechowski i Tadeusz Walasek. Gra w bryd a cz sto wyzwala emocje. Czy dochodzi o mi dzy wami do spi ç i rozmów z u yciem mocnych s ów? OczywiÊcie zdarza y si goràce dyskusje. Partnerzy nie byli Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004 zgodni co do trafnoêci wistu czy takiej, a nie innej odzywki. Wtedy g os zabierali Drogosz lub Wojciechowski. Zwykle byli na miejscu. Ich werdykt by ostateczny i nie podlega dyskusji. ie mo na by o odwo aç si do Papy? ie czuliêmy potrzeby, eby chodziç do Stamma i zawracaç mu g ow. Mia du o innych zaj ç. Czasem jednak siada do gry i wtedy by ju tylko partnerem lub przeciwnikiem. Przegrane stawki p aci jak ka dy. OczywiÊcie ogranie Papy stanowi o dodatkowà satysfakcj. Czy graliêcie na pieniàdze? Pojawia y si pieniàdze, ale nie by y to zbyt wielkie sumy. Po prostu nie mieliêmy ich zbyt du- o. Wzbogaciç si na kartach nie da o, choç graliêmy równie w pokera. Do Cetniewa przyje dzali równie przedstawiciele innych dyscyplin. Czy by y rozgrywki np. mi dzy bokserami i sztangistami? Z oêrodka w Cetniewie takich gier sobie nie przypominam. atomiast spotkaliêmy si swego czasu na zgrupowaniu na Skrze z szermierzami. Szybko zorientowaliêmy, e grajà oni w pokera, i to na stawki znacznie wy sze od naszych. Zaproponowali nam wspólnà gr. ZgodziliÊmy si, choç nie bez obaw. WiedzieliÊmy o wysokich umiej tnoêciach w tej materii Jerzego Paw owskiego. Jednak z tej konfrontacji, w której bra- em udzia, wyszliêmy z tarczà, mimo e szablista wszech czasów stara si jak móg. Cz sto siada Pan do pokera? To by a te moja ulubiona gra. Choç jej regu y sà doêç proste, to po krótkim czasie wiedzia em, czy ktoê jest dobry czy z y. Zarówno w boksie, jak i w pokerze najwa niejsza jest g owa, choç w hazardowym wydaniu tego drugiego liczy si te si a pieniàdza. Z czasem, grajàc w pokera z moimi kolegami, szybko zaczà em orientowaç si, kto jest w dobrej, a kto w s abszej sportowej formie. Zwykle moje spostrze enia potwierdza y si na ringu. Rozmawia Mateusz Bartoszewicz Fot. Mieczys aw Âwiderski Zbigniew Pietrzykowski, wicemistrz olimpijski z 1960 roku (przegra z Cassiusem Clayem), dwukrotny bràzowy medalista olimpijski 1956, 1964, czterokrotny mistrz Europy (1955, 1957, 1959 i 1963), 11-krotny mistrz Polski. Pose na Sejm

7 Relacje Computerland na mistrzowskim tronie! Fina owy mecz Dru ynowych Mistrzostw Polski 2003/2004 pomi dzy zespo ami Computerland AZS Politechnika Wroc awska I i Unià Winkhaus Leszno by widowiskiem godnym swojej rangi. Oto jego najbardziej emocjonujàce momenty. Rozdanie 6/I; WE po partii, rozdawa E. A K W W9 A D A7 6 D K4 32 S 9 7 A K W K2 DW6 D PZ: W E S Go biowski Jagniewski Kwieciƒski Pazur 2 1 pas pas 1 dwukolorówka kiery i inny Wist: 10; 7 lew, 300 dla S. ie atwo by o zorientowaç si, która ze stron znajduje si w ataku, a która w obronie (w widne karty S mogli wziàç dziewi ç lew w piki, a WE dziesi ç w kiery), wi c Êmia e wkroczenie przez Kwieciƒskiego na szczebel pi ciu nie spotka o si ze sprzeciwem ze strony kontrpartnerów. Inna sprawa, e trafnie rozwiàzujàc wszystkie swoje problemy, Mariusz móg zdobyç a dwie wziàtki wi cej (tzn. wpaêç tylko bez jednej). PO: W E S Polety o Starkowski Wójcicki Olaƒski 2 1 pas 2 BA 2 4 pas pas ktr. pas 1 jak wy ej; 2 pytanie Wist: 5; 10 lew, 590 dla S; 7 impów dla Computerlandu. Po ataku blotkà kierowà skontrowanej koƒcówki pikowej nie da o si ob o yç Starkowski odda tylko kiera, trefla oraz pika (Polety o musia w ten czy inny sposób dopuêciç rozgrywajàcego do sto u i umo liwiç mu zaimpasowanie K). Kontrakt po o y by atak treflowy i odwrót ze strony W w pika ( odda by wówczas trefla, pika oraz dwie lewy kierowe) albo zupe nie nierealny pierwszy wist D (!?), po którym obroƒcy byliby w stanie nigdy nie dopuêciç rozgrywajàcego do dziadka (i ten odda by im po jednej lewie w ka dym z kolorów). Rozdanie 7/I; obie po partii, rozdawa S. KW A K D A 10 9 KDW10 8 A4 2 S D W A K D W PZ: W E S Go biowski Jagniewski Kwieciƒski Pazur pas pas 4 pas 4 3 pas 5 4 pas 5 5 pas 6 pas 1 dwukolorówka z kierami; 2 kolor przeciwnika; 3, 4, 5 cue-bidy Wist: A; 11 lew, 100 dla S. Go biowski z Kwieciƒskim pogubili si i zamiast w wyk adanych 6 stan li w bezszansownych 6. PO: W E S Polety o Starkowski Wójcicki Olaƒski pas pas 4 3 pas 4 4 pas 5 5 ktr. 6 pas 1 dwukolorówka z kierami; 2 kolor przeciwnika, tu: pytanie o drugi kolor otwierajàcego; 3 kiery i trefle (z dwukolorówkà na starszych W zg osi by 4 ); 4 cue-bid; 5 cue-bid krótkoêciowy Wist: 9; 12 lew, 1370 dla WE; 16 impów dla Unii. Polety o z Wójcickim okazali si lepiej ni ich odpowiednicy w PZ przygotowani do walki z interwencjà po w asnym otwarciu dwukolorowym, bez trudu osiàgn li wi c optymalny kontrakt. Rozdanie 9/I; WE po partii, rozdawa. D A7 42 K DW A6 W4 32 S AD K D W A W K K8 PZ: W E S Go biowski Jagniewski Kwieciƒski Pazur pas BA pas 2 3 pas 3 pas Wist: 5; 9 lew, 140 dla S. PO: W E S Polety o Starkowski Wójcicki Olaƒski pas 1 1 ktr. 1 pas pas 3 pas pas ktr. 3 pas pas 4 (?) pas ; 2 forsing do dogranej na 6 + albo ; 3 Polety o nie chcia zamykaç drogi do kontraktu 3BA, stàd kontra, a nie sfitowanie koloru partnera odzywkà 4 ; 4 moim zdaniem, Wójcicki z zatrzymaniem kierowym powinien by zg osiç 3BA Wist: D; 10 lew, 630 dla S; 10 impów dla Computerlandu. Gdyby Marek zdecydowa si na zapowiedzenie kontraktu firmowego, do czego zach ca go partner, mia by pewne szanse (acz bardzo dalekie od pewnoêci) na sukces, tragedia pary Unii polega a jednak przede wszystkim na tym, e 3 by y na S absolutnie nieobk adalne (a nadróbki pozbawi by rozgrywajàcego jedynie pierwszy wist karowy i odwrót ze strony E w karo bàdê w pika; S odda by wówczas dwie naturalne lewy atutowe albo A oraz pikowà przebitk ). Rozdanie 21/II; S po partii, rozdawa. AK10 3 AW6 3 9 AKD6 2 D W K8 72 S D W KD4 A W PZ: W E S Olaƒski Jagniewski Starkowski Pazur 1 pas 1 BA pas 2 1 ktr. 2 BA 2 3 pas pas 3 3 pas 6 pas 1 pytanie o uk ad, forsing do dogranej; 2 sk ad 4333 z m odszà czwórkà; 3 cztery trefle, wartoêci kierowe Wist: D; 10 lew, 200 dla WE. Szlemik treflowy, do którego doszli Jagniewski z Pazurem, by kontraktem przecud- 7 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

8 Relacje 8 nej urody wymaga jedynie podzia u atutów 3 2 (mia te pewne szanse przy ich podziale 4 1). A nawet przy aktualnym rozk adzie trefli szlemika mo na by o zrealizowaç (przynajmniej w widne karty), jeêli tylko przeciwnicy nie zaatakowaliby z oêliwie w karo, wytràcajàc wa ne dojêcie do r ki S. Po ka dym innym ataku rozgrywajàcy odniós by sukces (powtarzam przynajmniej w widne karty!), gdyby tylko raz zaatutowa (!), zgra cztery kiery (wyrzucajàc z dziadka pika) oraz A, dopiero teraz wszed na stó A, zagra stamtàd w pika (aby W nie przebi mu pikowej figury), a nast pnie przebi w dziadku dwie blotki pikowe wysokimi atutami (tylko jedna z tych lew mog aby zostaç nadbita przez obroƒc W waletem trefl). PO: W E S Bizoƒ Balicki Kowalski mudziƒski ktr. 3 2 ktr. 3 pas pas ktr. pas pas 3 BA 3 ktr. 4 ktr. pas 1 dwukolorówka Wilkosza; 2 pewnoêç dobrego sfitowania przynajmniej jednego koloru partnera; 3 wywo anie posiadanego przez E koloru m odszego Wist: 4; 6 lew, 800 dla S; 14 impów dla Computerlandu. Rozgrywajàcy wzià tylko szeêç lew atutowych: cztery w r ce i dwie przebitkowe w dziadku. W stosunku do koƒcówki nadp ata nie by a du a, pami tajmy jednak, e w PZ S przegrali szlemika Rozdanie 22/II; WE po, rozdawa E. KD7 K9 64 K7 5 KD W DW8 2 W3 2 S D W9 5 A6 3 A5 A A10 2 PZ: W E S Olaƒski Jagniewski Starkowski Pazur 1 pas 1 pas 1 BA 1 pas 2 2 pas 2 BA 3 pas 4 BA 4 pas 6 BA pas. 1 przed partià PC, w sk adzie 5332 z pi cioma karami; otwarcie 1BA przyrzeka oby si PC; 2 pytanie; 3 tylko dwa kiery, a wi c uk ad , maksimum rebidu; 4 inwit Wist: 6; 12 lew, 990 dla S. Tym razem rozdanie by o sprawiedliwe i kolejny wspania y szlemik pary Jagniewski Pazur okaza si kontraktem wyk adanym. PO: W E S Bizoƒ Balicki Kowalski mudziƒski pas 1 BA pas 3 BA (?) pas Wist: 7; 12 lew, 490 dla S; 11 impów dla Unii. Rozdanie 24/II; obie przed, rozdawa W. KW AW4 W A D A6 3 8 K9 72 S D6 3 D9 42 AK5 8 K D W PZ: W E S Olaƒski Jagniewski Starkowski Pazur 1 BA BA 3 pas 3 4 ktr pas 4 pas pas ktr. (?) pas 1 przed partià PC; 2 transfer na piki; 3 lebensohlowskie; 4 automatyczne; 5 sign-off na kierach Wist: K; 10 lew, 590 dla WE. Starkowski zabi pierwszà lew A iwy- szed z dziadka blotkà pik. Jagniewski doda 3 (gdyby podstawi si 10, rozgrywajàcy wzià by lew D w r ce, po czym móg by zrealizowaç kontrakt na wpustkach, bioràc np. pi ç lew atutowych, kierowà, karowà oraz trzy treflowe). W odek zagwarantowa by sobie sukces, gdyby wstawi z r ki 9, nie by jednak na tyle przezorny i wzià t lew D. ast pnie Starkowski Êciàgnà A oraz A i kontynuowa pikiem, a Jagniewski odegra lewy na W oraz K i odszed kierem. W odek przebi i zagra z r ki D, której Rafa nieopatrznie nie pobi asem (a powinien by to uczyniç, a nast pnie wyjêç W albo w trefla; jego partner by bowiem szcz Êliwym posiadaczem 10). To wypuêci o kontrakt, Starkowski zgra bowiem wówczas swój ostatni atut, ustawiajàc Jagniewskiego w przymusie wpustkowym. W lewie tej Rafa odrzuci W, wi c rozgrywajàcy Êciàgnà K i wpuêci prawego obroƒc na A, wymuszajàc odeƒ zagranie spod waleta trefl. PO: W E S Bizoƒ Balicki Kowalski mudziƒski 1 3 pas pas ktr. pas pas pas Wist: 4; 8 lew, 100 dla WE; 10 impów dla Computerlandu. mudziƒski dosta si do sto u 9 i wyrobi sobie przy pomocy ekspasu wziàtk na W, a potem wyrzuci na nià z r ki karo, wpad wi c tylko bez jednej (obroƒcy nie mogli zagraç w kara bez straty lewy, dojêcie do dziadka A by o zatem niezagro one). Rozdanie 11/III; obie przed, rozdawa S. K6 AK2 W6 2 W D D W K8 53 S D K A W A 10 7 AD9 76 PZ: W E S Olaƒski Jagniewski Starkowski Pazur 1 pas 1 BA 1 pas 3 2 pas 3 3 pas 3 BA pas 1 forsujàce, wieloznaczne, na ogó forsing do dogranej (z wyjàtkiem r ki w sile PC bez koloru 6 + -kartowego i fitu pikowego); , nadwy ka; 3 wartoêci kierowe, obawa o kara Wist: 9; 11 lew, 460 dla S. PO: W E S Kowalski Balicki Bizoƒ mudziƒski BA pas 4 pas 4 1 pas 4 2 pas 5 pas 6 pas 1 cue-bid uzgadniajàcy trefle; 2 cue-bid Wist: 3; 13 lew, 940 dla WE; 10 impów dla Computerlandu. Tym razem do bardzo dobrego szlemika w trefle doszli Balicki ze mudziƒskim (z lekkà pomocà ze strony Darka Kowalskiego), natomiast Jagniewski Pazur zadowolili si koƒcówkà bezatutowà. W rozgrywce Adam wykaza du à przezornoêç po zabiciu D asem Êciàgnà A (!). Prosz zauwa yç, czym skoƒczy aby si próba wejêcia na stó K, aby na A K wyrzuciç z r ki dwa kara, a potem zaimpasowaç króla treflowego Rozdanie 14/IV; obie przed, rozdawa E. D K A W K10 ADW A K W S D4 3 8 K D AW Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004

9 Relacje PZ: W E S Kwieciƒski Bizoƒ Go biowski Kowalski 1 pas 2 1 pas 2 2 pas 3 3 pas 4 4 pas 4 5 pas 4 BA 6 pas 5 6 pas 6 BA pas 1 5 +, forsing do dogranej; 2 silny trefl na pikach; 3 jeszcze d u szy i bardzo dobrej jakoêci kolor karowy; 4 uzgodnienie kar; 5 cue-bid; 6 Blackwood; 7 dwie wartoêci bez damy atu Wist: 6; 12 lew, 990 dla WE. Tym razem na pochwa za znalezienie prostej, ale przekonujàcej drogi do znakomitego szlemika zas u yli Mariusz Kwieciƒski ze Stanis awem Go biowskim. a WE wychodzi o te 6, a 6 k ad o si jedynie po zmontowaniu przebitki pikowej. PO: W E S Polety o Starkowski Wójcicki Olaƒski 1 pas 2 pas 2 BA pas 3 pas 3 pas 3 pas 4 pas 4 pas 4 pas pas pas Wist: 4; 12 lew, 480 dla WE; 11 impów dla Computerlandu. Tymczasem w PO Jacek Polety o Marek Wójcicki pogubili si w swoim precyzyjnym, ale miejscami nazbyt rozbudowanym (i cz sto zmienianym/uzupe nianym) systemie. Tu np. wed ug najnowszych ustaleƒ 4 mia y byç pytaniem o pi ç wartoêci na uzgodnionych karach, wi c 4 pokaza y trzy wartoêci. iestety, okaza o si, e Jacek nie przyswoi sobie jeszcze tej systemowej nowinki Rozdanie 22/IV; WE po partii, rozdawa E. AK 5 ADW8 6 A D W K10 8 ADW S K4 KDW5 PZ: W E S Kwieciƒski Bizoƒ Go biowski Kowalski pas pas 1 1 (!) (!) pas 4 3 pas 5 4 pas 6 pas 1 trzecia r ka!; 2 wejêcie 2BA wskaza oby dwukolorówk na m odszych, ale albo s abà, albo bardzo silnà; 3 splinter; 4 cue-bid; Kowalski z Bizoniem otwierajà (systemowo) od 10 PC, Darek mia wi c powa ne nadwy ki Wist: 6; 12 lew, 920 dla S. PO: W E S Polety o Starkowski Wójcicki Olaƒski pas pas 2 1 ktr. 2 rktr pas 3 5 pas 3 6 pas 3 BA (?) pas pas pas 1 multi; 2 wywo awcza do hipotetycznych pików otwierajàcego albo objaêniajàca w sk adzie dowolnym; 3 proêba, aby partner ujawni kolor swojego longera; 4 do s abszego wariantu kontry partnera (przyrzekajàcego fit kierowy); 5 kontra objaêniajàca na karach; 6 domniemany kolor przeciwnika wywiad bezatutowy Wist: 6 (?); 12 lew, 490 dla S. Olaƒski ze Starkowskim nie tylko nie znaleêli drogi do superszlemika treflowego, ale zatrzymali si w koƒcówce, która mog a (i powinna) zostaç ob o ona. iestety, Marek Wójcicki zaatakowa w kolor partnera i dwanaêcie lew wypad o rozgrywajàcemu z r ki. MyÊl, e szansa ob o enia kontraktu przez piki praktycznie nie istnia a, tak e manewr polegajàcy na dopuszczeniu gracza W do r ki A, aby podegra on kiery, nie rokowa najlepiej, Wójcicki móg wi c z powodzeniem zaatakowaç ze swojego najd u szego i najsilniejszego koloru, jak uczà wszystkie bryd owe podr czniki dla poczàtkujàcych Rozdanie 17/VI; obie przed, rozdawa K K7 64 K W A8 5 A7 DW8 W S AD 3 A W D K D8 2 PZ: W E S Olaƒski Jagniewski Starkowski Pazur pas 1 pas 1 pas 2 1 pas 3 2 pas 3 3 pas 4 4 pas 4 5 ktr. pas pas rktr. 6 pas 4 7 pas 4 BA 8 pas 5 9 pas 6 BA (?) pas 1 odwrotka; 2 szeêç pików, 10 + PC; 3 szlemikowe uzgodnienie pików; 4, 5 cue-bidy; 6 zatrzymanie pierwszej klasy w karach; 7 cue-bid; 8 Blackwood; 9 dwie wartoêci bez damy atu Wist: 6; 10 lew, 100 dla S. Po wistowej kontrze Pazura na 4 Starkowski za wszelkà cen stara si ustawiç finalny kontrakt ze swojej r ki i wpad w pu apk. Szlemik pikowy z r ki Olaƒskiego by bowiem absolutnie wyk adany [6 (E) po o y by pierwszy wist kierowy], podczas gdy 6BA w aden sposób nie dawa o si wygraç (niezale nie od r ki, z której zosta oby ustawione). Có, czasami nadmiar informacji mo e nie wyjêç na zdrowie PO: W E S Bizoƒ Balicki Kowalski mudziƒski pas 1 1 pas 1 BA 2 pas 2 3 pas 2 4 pas 4 pas 1 silny; PC, 5 + ; 3 relay; 4 minimum odpowiedzi, brak czterech kierów Wist: 6; 11 lew, 650 dla WE; 11 impów dla Unii. Rozd. 23/VI; obie po partii, rozd. S. K D W K A K W AD7 3 7 S A D 10 8 A K D W W4 PZ: W E S Olaƒski Jagniewski Starkowski Pazur pas pas 3 pas 3 pas 3 2 pas 4 (?) pas 4 BA 3 pas 6 (?) pas 1 co najmniej inwit do koƒcówki z fitem kierowym; 2 cue-bid Wist: K; 12 lew, 1460 dla WE. Trudno mi wyt umaczyç, dlaczego Starkowski uchyli si od cue-bidu karowego, a potem od pokazania liczby posiadanych asów (mia te przecie dam atu). awet jeêli jego 2 oznacza yby pe ny forsing do dogranej (z fitem kierowym), a nie co najmniej inwit nie by o najmniejszych powodów, aby E mia si wstydziç posiadanych wartoêci. A tak, parze WE uciek godny ze wszech miar polecenia wielki szlem w kiery (na impasie K wychodzi o te 7 i 7BA). PO: W E S Bizoƒ Balicki Kowalski mudziƒski pas pas 1 BA 4 pas 2 5 pas 2 6 pas 2 7 pas 2 BA 8 pas 3 BA 9 pas 4 10 pas 4 BA 11 pas 7 pas PC w sk adzie zrównowa onym albo 16 + PC w sk adzie niezrównowa onym; 2 sztuczne wskazanie pików; PC, 4 + ; 4 relay; 5 dok adnie cztery kiery; 6 relay; 7 uk ad zrównowa ony; 8 relay; 9 sk ad , maksimum (11 13 PC); 10 pytanie o pi ç wartoêci na uzgodnionych kierach; 11 dwie wartoêci plus dama atu 9 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

10 Relacje 10 Wist: K; 13 lew, 2210 dla WE; 13 impów dla Unii. Wszystko by o tu godne podziwu: precyzyjny, starannie dopracowany system licytacyjny, wzjamne zrozumienie partnerów, optymalny kontrakt na najwy szym szczeblu. awet gdyby Kowalski nie posiada bezcennego W, wielki szlem w kiery zosta by wygrany, gdy ten ostatni kolor da by pi ç lew (trefle 3 3 lub 4 2 z drugim waletem) albo jeêli uda by si impas króla karo (po popartyjnym wejêciu do licytacji gracza szansa na pewno ponadpi çdziesi cioprocentowa). Rozd. 9/VII; WE po partii, rozd.. A W K6 2 A D DW8 3 K S AD K6 KD3 A10 9 W10 8 W9 83 PZ: W E S Kwieciƒski Jagniewski Go biowski Pazur 1 pas 2 BA 1 pas 4 2 pas 4 3 pas 5 4 pas 6 pas 1 inwit do koƒcówki z fitem pikowym lub bilansowe podniesienie do 4 z r kà bez szans szlemikowych; 2 splinter; 3, 4 cue-bidy Wist: A; 11 lew, 50 dla WE. iestety, po szybkim uzgodnieniu pików Jagniewskiemu z Pazurem nie uda o si ju wytropiç alternatywnego koloru do gry trefli, szlemik w które by wyk adany. Tak e 6 z r ki mo na by o zrealizowaç po wiêcie innym ni atutowy, zwyci ska rozgrywka wymaga aby jednak od Rafa a zdolnoêci bez ma a wizjonerskich. Po ataku A, jaki pad w rzeczywistoêci, konieczne by oby bowiem zagranie na odwróconà r k, tzn. przebicie u trzech kar, a potem wyatutowanie przy pomocy ostatniego honoru pikowego dziadka. ale a oby przy tym, oczywiêcie, zrezygnowaç z impasu treflowego, tylko zagraç w ten kolor blotkà z r ki bez Êciàgania asa aby uzyskaç dodatkowe dojêcie do sto u na W. Kto zawsze realizuje takie kontrakty, niechaj pierwszy rzuci kamieniem w Rafa a Jagniewskiego, który najpierw trzykrotnie zaatutowa, a potem zaimpasowa K PO: W E S Bizoƒ Balicki Kowalski mudziƒski 1 pas 3 1 pas 4 pas 1 bilansowe podniesienie do 3 z fitem trzykartowym Wist: 8; 11 lew, 450 dla S; 11 impów dla Computerlandu. Rozd. 11/VII; obie przed partià, rozd. S. D K D A10 AKW6 D K4 A W S 8 5 DW W3 A K9 PZ: W E S Kwieciƒski Jagniewski Go biowski Pazur pas 1 BA 2 1 ktr. rktr. 2 pas pas 3 (!?) 2 pas 3 pas 4 pas / ; 2 wywo anie posiadanego przez partnera koloru starszego; 3 gdyby zgodnie z proêbà partnera zg osi 2, najprawdopodobniej rozgrywa by ten kontrakt z kontrà, tak jak sta o si to na drugim stole Wist: A; 10 lew, 420 dla WE. PO: W E S Bizoƒ Balicki Kowalski mudziƒski pas 1 BA 1 ktr. 2 rktr. 2 3 ktr. 2 pas pas ktr. pas pas rktr. 4 pas 2 ktr. pas PC; w kolorach starszych albo 5 + / 4 / ; 3 do koloru partnera; 4 ratunkowa wywo anie posiadanego przez partnera koloru starszego Wist: 5 (?); 8 lew, 470 dla S; 13 impów dla Computerlandu. Gdyby obroƒcy Êciàgn li dwa razy atu, a potem zagrali w piki do skrótu r ki (albo wyszli w trefle, wytràcajàc rozgrywajàcemu asa w tym kolorze), kontrakt zosta by ob o ony bez dwóch (przeciwnik wzià by wówczas tylko trzy kiery, dwa kara oraz trefla). A tak Balicki przebi pika w r ce, Êciàgnà A, wróci do r ki A, zgra K, przebi na stole blotk karowà 3, przebi w r ce pika i wyszed stamtàd K. Kowalski przebi go A i zagra w atu, ale rozgrywajàcy i tak musia jeszcze dostaç dwie lewy na pozosta e mu w r ce D 9. Rozd. 14/VIII; obie przed partià, rozd. E K9 65 A6 3 K6 3 AKD10 W8 53 W4 A K8 7 S W A D D9 DW7 PZ: W E S Kwieciƒski Jagniewski Go biowski Pazur pas BA pas 1 multi; PC w sk adzie zrównowa onym; 3 do koloru partnera Wist: 3; 9 lew, 140 dla S. Kontrakt zosta wypuszczony w szóstej lewie zagraniem w pika pod podwójny renons, co pozwoli o rozgrywajàcemu uciec z przegrywajàcym karem. PO: W E S Kowalski Starkowski Bizoƒ Olaƒski pas pas 1 1 pas 1 2 pas 1 BA 3 pas 2 4 pas 2 5 pas 4 pas.. 1 silny; 2 po pasie: 5 7 PC, sk ad dowolny; PC, uk ad zrównowa ony; 4 Stayman; 5 cztery piki Wist: 2; 11 lew, 450 dla WE; 11 impów dla Unii. Kowalski trzy razy zaatutowa, po czym zagra z dziadka W na impas. Olaƒski do- o y 9 (?), wi c potem na K spad a jego dama i kontrakt zosta zrealizowany z nadróbkà. Rozd. 19/VIII; WE po partii, rozd. S. D AW9 3 A5 W 10 2 KD4 A K6 43 S D8 7 K K4 3 W7 A W 10 9 D6 52 PZ: W E S Kwieciƒski Jagniewski Go biowski Pazur 1 BA 1 ktr pas 4 pas 1 przed partià PC; 2 kontra si owa; 3 transfer na piki; 4 naturalne Wist: 4; 9 lew, 100 dla S. Obroƒcy wzi li to, co si im nale a o, tzn. pika, trefla oraz dwa kara. Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004

11 Relacje PO: W E S Kowalski Starkowski Bizoƒ Olaƒski pas 1 BA pas 2 pas 2 pas 3 BA (!) pas Wist: 7; 10 lew, 630 dla WE; 12 impów dla Unii. Ta koƒcówka mia a znacznie wi ksze szanse na sukces. I rzeczywiêcie Starkowski wyszed blotkà ze swojego longera pikowego i rozgrywajàcy by ju w domu zagra karo do damy na stole, kontynuacj W pobi asem i wyszed blotkà pik. Kontrakt 3BA (W) móg by zostaç po o- ony po wiêcie kierowym, karowym bàdê pikowym ten ostatni musia by jednak zostaç oddany damà (!). Rozd. 21/VIII; S po partii, rozd.. A 10 8 K AKD8 54 KW7 D7 53 K D W S W W4 A AD5 4 PZ: W E S Kwieciƒski Jagniewski Go biowski Pazur BA pas 4 pas 4 1 pas 4 2 pas 5 3 pas 5 4 pas 6 5 (!) pas 7 BA pas 1, 2, 3, 4 cue-bidy; 5 dodatkowa wartoêç w treflach, tu: dama Wist: 3; 13 lew, 2220 dla S. Po wskazaniu przez partnera dodatkowej wartoêci treflowej Jagniewski atwo doliczy si trzynastu lew (szeêç w karach, cztery w treflach, dwie w kierach i jedna pikowa), wi c zapowiedzia najwy szy z mo liwych w bryd u kontraktów. PO: W E S Kowalski Starkowski Bizoƒ Olaƒski 1 4 (!!) pas 1 (!) pas ktr. 2 pas pas pas 1 kontra by aby wywo awcza, wi c Olaƒski musia spasowaç! i modliç si o wznowienie licytacji przez partnera; 2 na szcz Êcie ten nie mia z tym adnych problemów Wist: W; 5 lew, 1100 dla S; 15 impów dla Unii. By o to jedno z ostatnich rozdaƒ meczu, który Unia przegrywa a, Bizoƒ szuka wi c za wszelkà cen obrotu. I znalaz go, nie uda o mu si ju jednak odwróciç wyroków opatrznoêci, a jedynie wygraç pi tnaêcie impów SUDOMIE welcome to Jurek Komorowski i S awek Lata a zapraszajà na wczasy bryd owe w OÊrodku wypoczynkowym Sudomie ko o KoÊcierzyny dobowy koszt pobytu jednej osoby z ca odziennym wy ywieniem 69 z 75 z 69 z Wy ej wymienione ceny obejmujà bezp atne korzystanie z infrastruktury OÊrodka. Oferujemy smacznà domowà kuchni, równie wy ywienie jarskie i dietetyczne, w asne wyroby, zdrowà kaszubskà ywnoêç, oraz bardzo dobre warunki zakwaterowania. ie musisz przyje d aç z partnerem lub partnerkà. Znajdziejsz ich bez problemu na miejscu. Je eli lubisz w dkowaç, to kart w dkarskà wykupisz na miejscu za niewielkà op atà. Wi cej szczegó ów na temat OÊrodka znajdziesz na stronie Zg oszenia przyjmuje: Jurek Komorowski (58) ; ; Zaliczk w wysokoêci 150 z od osoby prosimy przelaç na konto: Jerzy Komorowski O.W. Sudomie Bank Spó dzielczy w KoÊcierzynie Z uwagi na ograniczonà liczb miejsc prosimy o wczeêniejszà rezerwacj. 11 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

12 Technika Pojedynek licytacyjny 12 Problemy Jak rozegrasz? 1. Mecz; strona S po partii, rozdawa. Ty dziadek AK A K W8 3 D S A A10 2 Ty E S 1 pas pas 3 pas 4 pas Kontrakt: 4 (W). Pierwszy wist (naturalny): K, przepuêci eê; kontynuowa W. Jak rozegrasz ten kontrakt? 2. Mecz; obie strony po partii, rozdawa E. Ty dziadek AKDW A S KDW10 5 K Ty E S 1 ktr. rktr. pas 4 pas Kontrakt: 4 (W). Pierwszy wist (naturalny): K. Jak rozegrasz ten kontrakt? Rozwiàzanie problemu na str. 24 Pierwszy wist Grasz w meczu, zajmujesz pozycj W i stajesz przed zadaniem wyboru karty pierwszego wistu. Mecz; strona S po partii, rozdawa S. Ty E S 1 pas 2 pas 2 1 pas 3 pas 3 pas 5 2 pas 5 3 pas 7 pas 7 BA pas 1 wykluczajà trzy kiery; 2 Blackwood wykluczajàcy pytanie o cztery wartoêci (z wy àczeniem A) na kierach; 3 jedna wartoêç poza kolorem treflowym Twoja (W) r ka: W co zawistujesz? Rozwiàzanie problemu na str. 41 Co zalicytujesz? asz System Mecz; obie strony przed partià, rozd. S. W E S (Ty) 1 3 pas pas? Co zalicytujesz z kartami: 1. D A4 A3 D9 KD7 3 AKD8 43 A K W A3 KDW7 AKD K6 AK AD4 3 D ADW2 A 10 9 K D Jak b dziesz si broni? 4. 6 KD9 8 A9 AKD K8 5 3 K8 7 KD9 AKW Odpowiedzi znajdziesz na str. 17 Mecz; strona WE po partii, rozdawa. dziadek W8 3 KW8 3 W9 4 D8 6 Ty AK6 2 7 S D D9 62 W Ty S pas pas 1 pas 2 pas 3 pas 4 pas Kontrakt: 4 (S). Pierwszy wist (naturalny): 4. Zabi eê K, z r ki rozgrywajàcego spad a 5. Jak b dziesz broni si dalej? Rozwiàzanie problemu na str. 24 R ce W R ce E str. 36, omówienie oraz tabela wyników str. 29 Wszystkie rozdanie grane sà w turnieju na maksy. 1. Obie strony przed partià, rozdawa. AK A4 3 A7 6 AKW Strona S po partii, rozdawa E. A K K8 3 KW Strona WE po partii, rozdawa S; S otwiera 2 (s abe dwa). 8 A D W AKDW7 4. Obie strony po partii, rozdawa W AD8 5 3 A Strona S po partii, rozdawa. K W KW K D Strona WE po partii, rozdawa E. W K KW7 7. Obie strony po partii, rozdawa S. K D AKW6 W Obie strony przed partià, rozdawa W. 4 AKW K D Strona WE po partii, rozdawa ; licytuje 1. D9 8 6 AK4 K10 W Obie strony po partii, rozdawa E. A W W AD Program do gry w bryd a Jack. Trzykrotny mistrz Êwiata programów bryd owych: 2001, 2002, Sprzeda w Polsce: Cena tylko na terenie Polski: 159 z otych brutto (z VAT). Cena w innych krajach Europy: 85 euro. Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004

13 Wojciech Siwiec Szeroka Reprezentacja Polski 2004 drugie kryterium Relacje Decydujàce boje o wy onienie reprezentacji naszego kraju na czerwcowe, 47. Dru ynowe Mistrzostwa Europy w Malmö odby y si w dniach kwietnia w starachowickim hotelu Senator. Wzi o w nich udzia pierwszych szeêç par SRP-10, które rozegra y najpierw mecze z najlepszymi szeêcioma duetami kadry kobiecej, a nast pnie rywalizowa y we w asnym gronie ka da z ka dà, mecz i rewan (wszystkie spotkania 10-rozdaniowe). W sumie w drugim kryterium SRP 2004 rozegrano 160 rozdaƒ. Pe ne wyniki zamieêciliêmy w poprzednim numerze Âwiata Bryd a. Przypomn jedynie, e rozgrywki SRP 2004 wygrali Apolinary Kowalski z Piotrem Tuszyƒskim. Oni w aênie, wraz z Cezarym Balickim i Adamem mudziƒskim oraz powo anymi Bartoszem Chmurskim z Mariuszem Puczyƒskim (czwarte miejsce w rozgrywkach eliminacyjnych), reprezentowaç b dà barwy naszego kraju w Malmö. A przed Paƒstwem najciekawsze, najtrudniejsze, najbardziej dramatyczne rozk ady drugiego kryterium SRP O K/I; rozd. 9; WE po, rozdawa. KD10 4 W6 W A5 W9 32 AKD K9 7 S D10 AD K A6 42 W5 Ârednia rozdania: 650 dla WE. W E S Cichocki Krogulska Pikus Rumiƒska pas pas pas 1 1 pas 1 pas 2 2 pas 3 pas 3 pas 3 pas 4 pas 1 Wspólny J zyk; 2 sztuczny forsing do dogranej Wist: K; 11 lew, 650 dla WE. W E S Kowalski Banaszkiewicz Tuszyƒski osalska pas pas pas 1 1 pas 1 2 pas 1 BA 2 pas 2 3 pas 2 BA 4 pas 3 5 pas 3 BA 6 pas 4 7 pas 4 8 pas 4 9 pas 5 pas 1 Wspólny J zyk; 2 dynamiczne bez atu; PC, co najmniej cztery piki (transfer); 4, 5, 6, 7 naturalne; 8, 9 cue-bidy Wist: 7; 12 lew, 620 dla WE. Dwie inne pary open (S) zatrzyma y si w 3BA, a jedna przegra a szlemika w to miano. Do optymalnych 6 doszli i zrealizowali je tylko najm odsi, Jacek Kalita z Krzysztofem Kotorowiczem: W E S Kotorowicz Brewiak Kalita Sarniak pas pas pas BA 2 pas 2 3 pas 2 BA 4 pas 3 pas 3 BA pas 6 (!) pas 1 Wspólny J zyk; 2 transfer na trefle; 3 silny trefl na kierach; 4 naturalne, zatrzymanie pikowe Kalita sprzeda pó pozytywnà r k na przyzwoitym, szeêciokartowym kolorze treflowym, z zatrzymaniem w pikach i misfitem kierowym. Opierajàc si na tych informacjach, Kotorowicz bez trudu dojrza du à szans na wzi cie dwunastu lew przy grze w trefle. Krzysztof zabi K (najgroêniejszy atak) asem, po czym Êciàgnà A K, wyrzucajàc ze sto u 10, i kontynuowa D. Gra- yna Brewiak przebi a jà 7, ale rozgrywajàcy nadbi w dziadku 8, cofnà si do r ki asem atu, przebi na stole blotk kierowà, wróci do r ki D, odbierajàc przy tym obroƒczyniom pozosta e im jeszcze atuty, na dwie forty kierowe pozby si z dziadka D oraz blotki pikowej, a nast pnie wyszed z r ki w pika wyrabiajàc sobie dwunastà wziàtk na W w dziadku. Krzysztof odniós by sukces tak e wówczas, gdyby Gra yna nie przebi a damy kierowej (tylko pozby a si w tej lewie blotki karo). a D zosta a bowiem wyrzucona ze sto u D, po czym rozgrywajàcy wyszed by z r ki w pika. W toku dalszej rozgrywki Kotorowicz przebi by w r ce blotk pikowà asem albo damà atu. W tym wariancie szlemik zosta by zrealizowany dzi ki temu, e (od S) spad by drugi walet atu (rozgrywajàcy wzià by szeêç lew atutowych w dziadku, pikowà przebitk w r ce oraz trzy kiery i pika). Prosz zwróciç uwag, e skutkiem otwarcia 1 szlemik zosta ustawiony z dobrej r ki W, 6 (E) po o y by bowiem pierwszy wist pikowy (uniemo liwiajàcy rozgrywajàcemu wyrobienie sobie wziàtki na waleta w tym kolorze). Rozd. O K/III; rozd 30; obie przed, rozd. E. W AK A AKW8 2 D S 8 4 D KD D6 5 W6 3 AKW4 2 Ârednia rozdania: 60 dla S. W E S Kowalski Czajka Tuszyƒski Jakubowska 1 ktr pas 3 pas 3 pas 4 pas 1 transfer na 2 Wist: A; 9 lew, 50 dla WE. a pi ciu sto ach panie (S) dosz y do kontraktu 4, dwukrotnie zosta on wypuszczony, a trzy razy ob o ony. Tuszyƒski Êciàgnà A K, nie kontynuowa jednak tego koloru (co bezwzgl dnie wypuszcza o gr ), tylko w trzeciej lewie zagra w karo. Rozgrywajàca zabi a 9 asem i wysz a z r ki w pika. Piotrek wskoczy A i kontynuowa karem. Zawodniczka utrzyma a si K w r ce, wesz a do dziadka K, na dobrà D pozby a si kara, po czym Êciàgn a A K i mog a zagraç ze sto- u jedynie w karo bàdê w trefla. A to by o równoznaczne z wypromowaniem w r ce Tuszyƒskiego (który w obu kolorach m odszych mia dubletony) 9 i wpadkà bez jednej. Obrona, jakà zademonstrowa Piotrek Tuszyƒski, by a bardzo dobra, ale bynajmniej nie doskona a. Gdyby po wzi ciu drugiej le- 13 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

14 Relacje 14 wy karowej i wejêciu na stó K rozgrywajàca nie wyrzuci a na D kara, tylko przebi a jà w r ce (!!), a nast pnie Êciàgn a pozosta e piki, ustawi aby Kowalskiego w treflowo-karowym przymusie (groêby: W w dziadku i 7 w r ce) i kontrakt zrealizowa a. Do bezwzgl dnego po o enia koƒcówki prowadzi- o jedynie zagranie w karo w lewie drugiej, bez Êciàgania drugiego honoru kierowego (a tak e niezbyt realny pierwszy wist karowy). Gdyby w trzeciej lewie rozgrywajàca wysz a wówczas z r ki w kiera (posuni cie jak najbardziej naturalne), Tuszyƒski wskoczy by K i kontynuowa by karem (móg by te zagraç wtedy w kiera, ale w takim wypadku musia by nast pnie zabiç asem pierwszà rund atutów i wyjêç w karo). O K/IV; rozd. 3; WE po partii, rozdawa S KW4 K D K9 86 AW 6 A8 32 AKD4 S W D5 D AW3 Ârednia rozdania: 990 dla WE. W E S Cichocki Czajka Pikus Jakubowska ktr. rktr. 5 pas 4 BA 6 pas 5 7 pas 6 pas 1 dwukolorówka z pikami; 2 splinter uzgadniajàcy kara; 3 cue-bid; 4 zatrzymanie pierwszej klasy w pikach; 6 Blackwood; 7 dwie wartoêci plus dama atu (tu jej ekwiwalentem by dziesiàty atut) Wist: 7; 12 lew, 1370 dla WE. W pierwszej lewie rozgrywajàcy wstawi z dziadka waleta, a zagranà przez S D pobi w r ce królem. ast pnie Cichocki Êciàgnà A i A, przebi w r ce kiera 4, po czym wyszed stamtàd 8 i gdy do o- y a ma ego pika wyrzuci ze sto u trefla. Zawodniczka S przebi a t lew i zagra a w atu, ale rozgrywajàcy nie mia adnych problemów z przebiciem w r ce jeszcze dwóch kierów, a potem zaatutowaniem (na stole bezpiecznie przebija trefle). awet gdyby wstawi a na 8 dziesiàtk, Cichocki nadal zrobi by swoje przebi by bowiem t lew 10 albo W, a nast pnie przebi by w r ce kiera, aby wyjêç stamtàd dobrà 9 i wyrzuciç na nià z dziadka trefla. Licytowanego szlemika karowego wygra w tym rozdaniu jeszcze tylko Bogus aw Pazur. Wprawdzie dosta on wist K, w lewie drugiej nastàpi a jednak kontynuacja pikowa. Teraz dojêcia do sto u by y w szczególnej cenie, BoguÊ wzià wi c t lew K w r ce, Êciàgnà A, a nast pnie dochodzàc do dziadka A, A oraz przebitkà treflowà przebi w r ce trzy kiery. W koƒcówce rozgrywajàcy przebi na stole (ma ym karem) jeszcze jednego trefla i zgra W10. Wyraênego pecha mia natomiast trzeci rozgrywajàcy szlemika karowego Mariusz Puczyƒski. Przeciwko niemu Marta Maj () zawistowa a K, a w drugiej lewie kontynuowa a treflem (!!). Spróbujcie wygraç 6 po takiej obronie! Zapewniam, e sztuka ta wam si nie uda! Drugie zagranie treflowe wytràci o bowiem przedwczeênie jedno z bezcennych dojêç do sto u (koniecznych do przebicia w r ce trzech kierów, a potem ostatecznego wyatutowania; dojêcie A musia o jednak zostaç wykorzystane w pierwszej kolejnoêci, inaczej stawa o si nieefektywne/bezu yteczne), wi c w toku dalszej rozgrywki dwustronnoprzebitkowej musia o dojêç do promocji 9 w r ce Kasi egilewicz (S) jako lewy kontrakt k adàcej. Dodatkowy niefart Mariusza polega na tym, e rozgrywa on to rozdanie akurat w trakcie transmisji internetowej (przez BBO), na antenie której wielu ekspertów wyrazi o zdumienie, e tej klasy zawodnik przegra absolutnie wyk adanego szlemika. Przecie do oddania by tylko jeden trefl argumentowali. O K/VI; rozd. 25; WE po partii, rozd.. K5 A7 3 A K AD K D W DW S D7 4 AK W W Ârednia rozdania: 260 dla WE. W E S Kowalski Krogulska Tuszyƒski Rumiƒska 1 1 pas 1 pas 2 pas 3 pas 4 pas Wist: 8; 10 lew, 620 dla S. Zawodniczka Êciàgn a K A i dopiero w trzeciej lewie wysz a blotkà atu, wi c Tuszyƒski nie mia problemów z realizacjà kontraktu. Piotrek utrzyma si K w r ce, zgra A K, przebi w dziadku karo, na D pozby si z r ki pika i zagra w atu Kontrakt 4 (E) bezwzgl dnie k ad wy- àcznie pierwszy wist pikowy, nawet jednak po obronie polegajàcej na Êciàgni ciu tylko jednego kara i odwrocie blotkà atu (albo te po pierwszym wiêcie w kiera) rozgrywajàcy aby odnieêç sukces musia by si solidnie napracowaç. Po wzi ciu lewy K w r ce E musia by mianowicie Êciàgnàç AK, wejêç na stó A, na D pozbyç si z r ki pika, przebiç tam pika i wyjêç w karo. Aby uniemo liwiç przeciwnikowi przebicie w dziadku kara (co by oby jego dziesiàtà wziàtkà), zawodniczka musia aby po àczyç dwukrotnie atuty, a wówczas rozgrywajàcy dosta by si 8 do dziadka i na dobrà D wyrzuci by z r ki trzecie karo. O-K/VI; rozd. 29; obie po partii, rozd.. 2 D D9 85 A8 53 K W K10 8 AKDW5 S 3 A 6 W7 2 D10 A W K Ârednia rozdania: 860 dla WE. W E S Puczyƒski Czajka Chmurski Jakubowska pas 2 1 pas 2 BA 2 pas 3 3 pas (?) 3 4 pas 4 5 pas 6 pas 1 multi; 2 pytanie; 3 nadwy ka, piki; 4 pytanie o krótkoêç; 5 krótkoêç karowa Wist: 9; 12 lew, 1430 dla WE. W E S Pazur Brewiak Jagniewski Sarniak pas 2 1 pas 2 BA 2 pas 3 3 pas (?) 3 4 pas 4 5 pas 4 6 (!) pas 4 pas 4 BA 7 pas 5 8 pas 6 pas 1 multi; 2 pytanie; 3 góra otwarcia; 4 pytanie o krótkoêç; 5 krótkoêç karowa; 6 cue-bid, tu fa szywy (!); 7 Blackwood; 8 tu: jedna wartoêç Wist: 5; 12 lew, 1430 dla WE. Ech, konwencje, konwencje Szlemik pikowy z naturalnej r ki E by tu absolutnie wyk adany, wszystkie pary WE po zastosowaniu modnej konwencji multi ustawi y jednak kontrakty pikowe ze strony przeciwnej, kiedy to pierwszy wist kierowy uniemo liwi by wzi cie dwunastu lew. ic z tego, oba licytowane szlemiki zosta by zrealizowane. Prosz zwróciç uwag, e adna za- Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004

15 Relacje wodniczka S nie wykorzysta a okazji, aby skontrowaç sztuczne 3 przeciwników i zach ciç partnerk do wistu w ten kolor. Do niezwyk ych zdarzeƒ dosz o w tym rozdaniu w równoleg ych rozgrywkach seniorów. Rutynowany i utytu owany gracz W po otwarciu partnera 2 multi wyczu pismo nosem i tak bardzo stara si ustawiç finalny kontrakt (szlemika) z jego r ki, e na wysokoêci szeêciu nie by jeszcze pewien, czy E ma kiery czy piki. a wszelki wypadek zapowiedzia wi c 6BA, dosta wist karowy i gr zrealizowa, jako e w trakcie Êciàgania wielu pików jego równie rutynowany i utytu owany przeciwnik pozby si jednego kara za du o (a e nie wolno by o mu wyrzuciç ani jednego ). SRP 6/I; rozd. 10; obie po, rozdawa E. A K A8 7 KD9 7 W8 7 D K W K9 S D A6 AD9 54 W5 3 W Poczàwszy od tej rundy, grano duplikata na trzy sto y, podawanie Êrednich nie mia oby wi c wi kszego sensu. W E S arkiewicz Puczyƒski Buras Chmurski pas 2 1 pas 2 BA 2 pas 3 3 pas 6 pas 1 podlimitowa dwukolorówka na kolorach przedzielonych (kiery z treflami albo piki z karami; 2 pytanie; 3 kiery i trefle Wist: 9 (!); 12 lew, 1370 dla S. Rozgrywajàcy zabi pierwszà lew A i postanowi oprzeç gr na podziale pików 4 3. Âciàgnà zatem A K, wyrzucajàc z r ki dwa kara, po czym blotk pikowà przebi tam dwójkà atu. ast pnie Bartosz zagra ma ego trefla do damy w dziadku, wzià t lew, jako e Krzysztof Buras przepuêci asem, i kontynuowa kolejnym pikiem. Gdy Krzysztof do o y czwarty raz do koloru, Chmurski przebi w r ce W, a nast pnie znów zagra w atu. Trefle podzieli y si 2 2 (by to, oprócz korzystnego rozk adu pików, kolejny konieczny warunek realizacji kontraktu), wi c stó by ju dobry. W porozdaniowej analizie rozgrywka Chmurskiego zosta a uznana za optymalnà. Zakoƒczy aby si ona sukcesem tak e wówczas, gdyby W mia r k w sk adzie i w pierwszej rundzie trefli b dnie nie wskoczy by asem (rozgrywajàcy wzià by wtedy cztery lewy na honory w kolorach bocznych oraz osiem atutowych na obustronne przebitki z wykorzystaniem w dwukartowej koƒcówce tzw. manewru z odziejskiego). W E S Kowalski Kalita Tuszyƒski Kotorowicz pas 2 1 pas 2 BA 2 pas 3 3 pas 4 4 pas 4 5 pas 6 pas 1 dwukolorówka kiery z innym; 2 pytanie; 3 kiery plus trefle; 4 silne uzgodnienie trefli; 5 krótkoêç pikowa Wist: 9 (!); 11 lew, 100 dla WE. W E S Cichocki Jagniewski Pikus Pazur pas 2 1 pas 2 2 pas 3 3 pas 6 pas 1 dwukolorówka na kolorach przedzielonych; 2 do koloru partnera; 3 trefle i kiery Wist: 9 (!); 11 lew, 100 dla WE. Godny podkreêlenia jest fakt, e na wszystkich trzech sto ach zawodnicy W zawistowali przeciwko szlemikowi 9 spod drugiego króla (!). Kotorowicz i Pazur rozpocz li rozgrywk podobnie jak Chmurski, po wyrzuceniu na A K dwóch kar z r ki postawili jednak na dwustronne przebitki: kar i pików w r ce, a kierów w dziadku (liczyli na wzi cie oêmiu lew atutowych: pi ciu w r ce i trzech na stole albo czterech w r ce i czterech w dziadku, najprawdopodobniej z wykorzystaniem w koƒcówce manewru z odziejskiego). ic jednak z tego nie wysz o: Kotorowicz zagra w mi dzyczasie raz w atu, liczàc na przepuszczenie tej lewy przez obroƒców, ale Tuszyƒski zabi jà asem, potem zaê Kowalski nadbi trzecie karo; Pazura spotka a natomiast nadbitka trzeciego kiera przez Pikusa (asem atu, ale i tak kontraktu nie da o si ju uratowaç). SRP 6/IV; rozd. 8; obie przed, rozd. W. AK10 D AD9 7 5 W9 KW2 A A S D6 K D KW8 W3 W E S Chmurski Kotorowicz Puczyƒski Kalita pas 1 BA pas 4 pas Wist: 2 (!); 10 lew, 420 dla S. Chmurski odda bardzo dobry wist 2, a Puczyƒski zabi t lew asem i odwróci D (?). Bartosz pobi K asem i kontynuowa karem, ale kontraktu nie dawa o si ju ob o yç. RzeczywiÊcie, do sukcesu obroƒców wiód w drugiej lewie odwrót karowy, tyle e nie damà, ale blotkà (!!) z punktu widzenia techniki zagranie jak najbardziej uzasadnione. ie mog o ono byç w adnym wypadku gorsze od wyjêcia damà, przy istniejàcym rozk adzie umo liwi oby natomiast Chmurskiemu po zabiciu W asem skutecznà kontynuacj ataku w ten kolor (blotkà). A potem Bartosz dosta by si do r ki K i Êciàgnà by k adàcà kontrakt wziàtk na 10. SRP 6/V; rozd. 13; obie po, rozdawa. K D3 AW10 2 ADW6 2 K 10 5 KW S A AKDW D W E S Kowalski Chmurski Tuszyƒski Puczyƒski pas 1 pas 1 pas 1 pas 2 1 pas 2 2 pas 3 3 pas 3 4 pas 4 5 pas 4 6 pas 4 BA 7 pas 5 8 pas 5 9 pas 5 BA 10 pas 7 pas 1 czwarty kolor; 2 uk ad r ki E: , minimum otwarcia; 3 szlemikowe uzgodnienie kierów; 4, 5, 6 cue-bidy; 7 Blackwood; 8 tu: trzy wartoêci; 9 pytanie o boczne króle; 10 brak choçby jednego króla Wist: 4; 13 lew, 2210 dla WE. Kowalski wzià pierwszà lew 10 na stole, zgra K oraz A, po czym blotk karowà przebi w r ce W. ast pnie Apek zagra D. Ujawni si podzia atutów 4 1, rozgrywajàcy dowiedzia si wi c, e nie b dzie móg sobie pozwoliç na przebicie w r ce jeszcze jednego kara (i wyrobienie w tym kolorze forty). Apek Êciàgnà zatem K, wróci do r ki W, zgra A i figury treflowe, a w samej koƒcówce zaimpasowa króla pik. Manewr ten powiód si i wielki szlem zosta zrealizowany. 15 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

16 Relacje 16 W E S Cichocki arkiewicz Pikus Buras pas 1 pas 1 pas 1 pas 2 1 pas 2 2 pas 4 BA 3 pas 5 4 pas 7 pas 1, 2 jak poprzednio; 3 Blackwood; 4 tu: trzy wartoêci Wist: 6 (!!); 12 lew, 100 dla S. W E S Pazur Kalita Jagniewski Kotorowicz pas 1 pas 1 pas 1 pas 2 1 pas 2 2 pas 2 BA 3 pas 3 4 pas 4 5 pas 4 6 pas 4 BA 7 pas 5 8 pas 7 pas 1, 2 jak poprzednio; 3 forsujàce; 4 nie najlepsze kara, dobre kiery; 5 cue-bid na uzgodnionych kierach, wykluczony cue-bid pikowy; 6 cue-bid, przyrzekajàcy te stopera w pomini tych przez partnera pikach; 7 Blackwood; 8 tu: trzy wartoêci Wist: 7 (!!); 12 lew, 100 dla WE. Hit sezonu! a obu pozosta ych sto ach zawodnicy W Grzegorz arkiewicz i Jacek Kalita zaatakowali przeciwko wielkiemu szlemowi kierowemu blotkà pik, spod króla (!). Szczególnie godny uznania jest post pek Grzegorza, który móg tylko domniemywaç, e A znajduje si na stole, a nie w r ce (E wskaza posiadanie trzech wartoêci, ale przedtem nie ujawni cue-bidu pikowego, ani zresztà adnego innego). OczywiÊcie, obaj rozgrywajàcy Miros aw Cichocki i Bogus aw Pazur tak szybko postawieni przed ostatecznym wyborem, zadysponowali z dziadka A (g upio by oby przegraç w pierwszej lewie kontrakt wyk adany przy normalnych podzia ach kierów 3 2 i kar 3 3 albo 4 2) i szlema nie da o si ju w aden sposób uratowaç. SRP 6/VII; rozd. 3, WE po, rozdawa S. D2 D6 5 A D A4 K W KD9 32 S A K W6 2 A K W W7 6 3 W E S Pazur Chmurski Jagniewski Puczyƒski (?) 4 2 ktr. 4 ktr. 5 ktr. pas pas pas 1 multi; 2 by pewien, e partner ma kiery Wist: 2; 9 lew, 300 dla WE. Wprawdzie na WE wychodzi szlemik karowy (dwanaêcie lew bra o si na obustronne przebitki albo wyrabiajàc kiery wtedy konieczny by jednak impas damy w tym kolorze), na wszystkich trzech sto ach przy grze utrzyma a si wszak e strona S, raz w kontrakcie 4 (bez trzech), a dwukrotnie w5 z kontrà. a obu tych sto ach pad pierwszy wist 2, a rozgrywajàcy Êciàgn li A D i kontynuowali treflem. Jagniewski w aêciwie zinterpretowa zrzutki partnera 4 i 9 po wzi ciu lewy na waleta atu wyszed wi c 3 i broniàcy sprawnie zdj li trzy lewy w tym kolorze. a drugiej stole gracz E sprowadzony na manowce niezbyt informacyjnymi zrzutkami partnera w kluczowym momencie szarpnà A, wypuszczajàc nie tylko kontrakt, ale równie nadróbk. SRP 6/VIII; rozd. 19; WE po, rozd. S. A ADW AKW8 7 K9 S 6 4 K A D W KDW2 D W E S Kowalski Jagniewski Tuszyƒski Pazur pas pas 1 BA 1 ktr pas 3 pas 3 pas 4 pas 5 pas 1 w tych za o eniach PC; 2 kontra si owa; 3 przygotowanie sekwencji ratunkowej: kara albo kolory starsze Wist: 8; 11 lew, 600 dla WE. Mimo niezbyt komfortowego dla przeciwników otwarcia Jagniewskiego ci ostatni bez problemów doszli do wyk adanej koƒcówki w trefle. W E S Chmurski Pikus Puczyƒski Cichocki pas 2 1 pas 2 BA 2 pas 3 3 pas pas (!?) ktr. pas 3 pas pas 4 (!) pas 5 pas 1 multi; 2 pytanie; 3 minimum otwarcia, kolor starszy nie okreêlony Wist: A; 12 lew, 620 dla WE. Tak e przy tym stole WE dotarli ostatecznie na szczebel pi ciu, nie oby o si jednak bez drobnej pomocy ze strony przeciwników otabene, szlemika treflowego z r ki W k ad jedynie pierwszy wist w atu (i wyrzucenie prze S kara). ajwi ksze emocje towarzyszy y jednak zlotowi m odzie y: W E S arkiewicz Kotorowicz Buras Kalita pas pas 1 (!) 2 BA (!?) pas 4 4 ktr. 5 pas pas ktr. pas 1 dwukolorówka kiery i trefle; 2 kolor przeciwnika, superkarta z fitem karowym; dalsza licytacja naturalna Wist: A; 11 lew, 550 dla S. arkiewicz zastosowa tu znany fortel Mahmooda Zii najpierw sfitowa partnerowi gorszy kolor, aby potem poprawiç si na ten w aêciwy (tu: trefle) i wygraç ten ostatni kontrakt z kontrà (tak przynajmniej planowa ). a arcie Grzegorza nie poznali si jednak ani przeciwnicy, ani w asny partner, ci pierwsi ani myêleli bowiem kontrowaç 4, tylko poszli w5, Krzysztof Buras natomiast zawistowa przeciwko ostatecznemu kontraktowi A i po ujrzeniu do o onej przez arkiewicza 9 w aden sposób nie by w stanie wymy- Êliç, e jest to singleton (zrzutki odmienne). W drugiej lewie Krzysztof wyszed wi c w atu i rozgrywajàcy atwo ju zrobi swoje. Tymczasem po optymalnej obronie, tzn. gdyby W przebi dwa kiery, a E dwa piki, kontrakt 5 () z kontrà mo na by o ob o yç a bez trzech, za 500. SRP-6/VIII; rozd. 20; obie po, rozd. W. W8 64 A K K KD S A W K W A AD9 D W D4 2 W E S Kowalski Jagniewski Tuszyƒski Pazur 2 1 pas 3 2 pas 3 3 pas (!) 3 BA 4 pas 4 5 pas 4 6 pas 4 7 pas 6 pas 1 Precision; 2 dobry fit treflowy, krótkoêç w którymê z kolorów starszych; 3 pytanie; 4 krótkoêç kierowa; 6, 7 cue-bidy Wist: A; 11 lew, 100 dla S. Kowalski przebi pierwszà lew w dziadku, po czym zagra blotk atu do króla, marnotra- Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004

17 Technika wiàc taki pi kny kontrakt. Gdy Jagniewski nie do o y do koloru, Apek zaklà szpetnie pora ka, którà w aênie poniós, nie by a wszak e wy àcznie skutkiem pecha czy z otego milczenia przeciwników w trakcie licytacji, wynika a równie z b dnej rozgrywki (patrz ni ej). W E S Chmurski Pikus Puczyƒski Cichocki pas pas 6 ktr. pas Wist: A; 13 lew, 1740 dla WE. Taktyczna licytacja Puczyƒskiego zakoƒczy a si pe nym sukcesem: Cichocki skontrowa obronne w jego mniemaniu 6, a Chmurski bezproblemowo zrealizowa ten kontrakt z nadróbkà, Êciàgajàc w drugiej lewie A. Po licytacji, jaka mia a miejsce, by- o to zagranie uzasadnione, dlaczego jednak w taki sam sposób powinien byç rozgrywaç szlemika Kowalski na poprzednim stole? Otó zagranie w pierwszej rundzie atutów króla asekurowa o rozgrywajàcego przed trzecià damà w r ce, nawet gdyby jednak taki rozk ad trefli rzeczywiêcie zaistnia, wygranie szlemika by oby mo liwe tylko przy podziale kar 3 2 (albo 4 1 z singlowà dziesiàtkà). Gracz W musia by bowiem wówczas trzykrotnie zaatutowaç, a nast pnie zgraç K i przejàç D asem w dziadku. Tymczasem Êciàgajàc w pierwszej kolejnoêci A, czyli asekurujàc si przed trzecià damà u S i zastajàc takà w aênie konfiguracj atutów, rozgrywajàcy móg by zrealizowaç kontrakt nawet przy podziale kar 4 1 (z singlowà blotkà), je eli tylko A le a by przed królem. Po zagraniu A W przeszed by bowiem do r ki treflem (impasujàc graczowi S dam ), przebi by w dziadku drugiego kiera, wróci by do r ki K, Êciàgnà by K, przejà by D asem na stole, odegra by W, pozbywajàc si z r ki ma ego pika, po czym w razie potrzeby wyszed by z dziadka w pika, do króla w r ce Tak jak poprzednio najciekawiej dzia o si przy stoliku m odzie owym: W E S arkiewicz Kotorowicz Buras Kalita pas 4 4 ktr ktr. pas pas pas 1 s abe dwa na kierach albo pikach; 2 transfer na kara; 3 powinny byç naturalne, S zg osi je jednak do domniemanych pików partnera; 4 cue-bid z fitem w kolorze partnera (pikach); 5? a mo e partner ma jednak kiery? Co zalicytujesz? Rozwiàzanie kwizu ze str. 12 asz System Mecz; obie strony przed partià, rozd. S. 1. D9 3 A4 D9 AKD A3 KD7 3 A K W A3 KDW7 AKD KD9 8 A9 AKD K6 AK AD4 3 D K8 5 3 K8 7 KD9 AKW 7. 5 ADW2 A 10 9 K D Wist: K; 7 lew, 1100 dla WE. Wprawdzie parze Kalita Kotorowicz nie uda o si ju zagraç w kiery (w które mieli do wzi cia dziesi ç lew), a Buras z arkiewiczem, wistujàc przeciwko 5 z kontrà, wyegzekwowali maksymalnà wpadk (w drugiej lewie Grzegorz wyszed w kiera, a potem W E S (Ty) 1 3 pas pas? 3BA. OczywiÊcie mo e si zdarzyç, e nie wygrasz 3BA. Partner ma co najwy ej 9 10 PC (majàc wi cej, coê by wydusi z siebie, np. ktr. nie jest karna), statystycznie powinieneê jednak co nieco zastaç w jego r ce. JeÊli Ci zawiedzie, wtedy zapewne przeciwnicy majà do wygrania Mo e si zdarzyç, e partner ma piàtego asa karo, singla trefl i b dziecie graç 4 zamiast szlemika karowego. Jednak rewersowe 4 jest zbyt Êmia à akcjà. Có, po wysokich blokach nie wszystko mo na wskazaç. 4. Pod warunkiem e nie otwieracie z uk adem 5 kar i 6 trefli jedno trefl (na Zachodzie by oby to wskazanie w aênie takiego uk adu). Tym razem karta jest wyraênie lepsza. By wygraç koƒcówk w kolor m odszy, nie trzeba nam du o. Dobry partner sfituje nam kolor i dostawi grajàcà figur. JeÊli nie, zaczniemy rozglàdaç si za bardziej fartownym partnerem. Ktr. Kontra niesie pewne niebezpieczeƒstwo, gdy partner mo- e zg osiç kara. Bezpieczniejsze by oby 4, ale zgubimy wówczas kiery. A na to nie mo emy sobie pozwoliç do koƒcówki 4 brakuje tak niewiele. Pas. Trudno si rozstaç z tà kartà, ale jest ona zbyt niebezpieczna: po kontrze partner zobowiàzany jest odlicytowaç posiadane kiery. ie staç nas te na 3BA (przez co je graç?), a tak e na 4 z tak beznadziejnym kolorem. ie zak adaj wymarzonych kart u partnera (tu: A K x x by wygraç 3BA), marzenia niezwykle rzadko si spe niajà. Pas. 3BA ma tu wi ksze szanse powodzenia ni w poprzednim przyk adzie, gdy piki W sà odci te, ale by wziàç 9 lew, partner musia by mieç sporo punktów, tym bardziej e misfit pikowy u E zapowiada z e podzia y. Kontra z naszà karta te jest z a, bo partner na pewno jà wyniesie (ma krótkoêç w pikach), a wtedy gdy uwzgl dnimy fakt, e K do niczego nam si nie przyda, pozostaje nam 16 PC w kawaleryjskim sk adzie i z e podzia y kolorów u przeciwników. ajwi kszà nadziej na zapis po naszej stronie daje pas. Ktr. ie masz zbyt du o miltonów, ale wysokie blotki wzmacniajà si tej karty, zaê uk ad jest idealny do kontry wywo awczej. nadbi 10 trzecie karo i pos a do przebitki drugiego kiera) ale i tak zapis 1100 dla WE okaza si op acalnà obronà popartyjnego szlemika treflowego, który zosta wylicytowany i powinien byç zrealizowany na pozosta ych sto ach. Jak ju Paƒstwo wiecie, e nie by a to jednak do koƒca prawda 17 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

18 Teoria Andrzej Wilkosz Meandry kontry Lightnera 18 Pierwotna definicja kontry Lightnera by- a prosta i dla wszystkich zrozumia a: kontra na wylicytowanà przez przeciwników gr premiowanà (szlem, szlemik) obliguje partnera do wistu w ten kolor, który zg oszony zosta przez dziadka w pierwszej kolejnoêci. W miar up ywu lat kontry tego typu zacz to stosowaç równie w sytuacjach bardziej wyrafinowanych w tym tak e na kontrakty koƒczàce parti lub robra (od red.: a nawet na cz Êciówki, zajrzyj do znakomitej ksià ki M. Lawrence a Kontra nowe znaczenia starej odzywki). Aby operowanie takimi kontrami nie przynosi o wi cej strat ni zysków, partnerzy muszà si wykazywaç niebanalnà wyobraênià, z którà w bryd owej praktyce bywa jednak ró nie. Obszerny to temat, wi c tym razem ogranicz si do ujawnienia kilku frapujàcych akcji z gatunku raczej klasycznych, po obejrzeniu których pan Lightner gdyby jeszcze y niechybnie dosta by zawa u. A bohaterowie tej akcji majà si ca kiem dobrze (tyle tylko, e nie awansowali do I ligi). Mecz; obie przed, rozd. S. D K A D A AW4 3 D 10 8 W S K W AKD KW8 3 a naszym stole po otwarciu S 1 i wejêciu W 1BA (4 kiery i 5 + w m odszy) dochodzimy, zaniedbujàc Blackwooda na rzecz cue-bidów krótkoêciowych, do kontraktu 6 niestety, z r ki. a r ce wygasajàcej obroƒca W (Hotel Polski Mielec) daje oczywistà kontr Lightnera (chodê mi w piki), a jego partner wistuje w 10? Swoja gra. a drugim stole przeciwnicy, po otwarciu S 1 bez interwencji opozycji, ale za to po jakiejê zawik anej odpowiedzi na Blackwooda (jak to z renonsem) dochodzà do kontraktu 7 z r ki. asz zawodnik W daje kontr Lightnera, a jego renomowany partner, zamiast spokojnie wyjêç blotkà pik, atakuje o zgrozo w asa pik?? Tym razem nie by o tragedii, ale gdyby otwierajàcy mia szeêç pików, to rozgrywajàcy, po przebiciu asa pik, wyrzuci by wszystkie kiery na kara i piki. Dla poprawy widzenia drugoligowców (wistujàcych, nie licytujàcych) uzupe ni, e na wielu sto ach dochodzono do 6 (r ce S sà jednak troch kàêliwe), ale po kontrach zawodników W partnerzy wistowali w piki i to na ogó, bardzo starannie, w blotk pik! Rzecz oczywiêcie w tym, aby po ewentualnej lewie przebitkowej, lub po przebitce i nadbitce rozgrywajàcego, zachowaç kontrol nad kolorem pikowym. Omówienie kolejnego rozdania rozpoczn, tak dla pobudzenia wyobraêni, od nieco ekscentrycznej licytacji. Obie po, rozd.. W E S 1 pas 2 pas 2 pas 3 pas 4 BA pas 6 BA? pas 7 BA?? pas pas ktr. pas Czy, siedzàc na pozycji E, wiedzia byê w który kolor i dlaczego nale y zaatakowaç? Kontra W wskazuje, e przeciwnicy pogubili si w koƒcowej fazie licytacji (Blackwood czy inwit?) i e dramatycznie trzeba Êciàgaç jakiegoê asa. OczywiÊcie nie mo e to byç A, bo wtedy partner oczekujàc na naturalny po tej licytacji atak karowy nie da by kontry. A co z pozosta- ymi kolorami? Wiadomo wprawdzie, e przeciwnicy nie okazali si or ami w licytacji strefy szlemowej, ale tak e nie mo na za o yç, e ich akcje by y kompletnie pozbawione sensu. Zawodnik S zalicytowa 6BA niewàtpliwie na pe nych kierach (gdyby bez asa, to lewa na A partnera raczej nie ucieknie), a do o y szlema upatrujàc swoich ekstranadwy ek ju tylko raczej w dobrym kolorze treflowym (systemowo nie móg mieç w tej sekwencji pi ciu pików). Wychodzi wi c na to z czym zgodzi si nawet autentyczny E e po takiej licytacji tylko atak pikowy by logicznie uzasadniony. Oto diagram tego rozdania: Mecz; obie po, rozd.. K AKW8 AKW9 6 A D S W7 A K D W D7 D2 W rzeczywistoêci mój renomowany partner (dyplomatycznie uêciêl, e nie by to nikt z prastarych wiêlackich Panów ) uznajàc mojà kontr najwyraêniej za fatamorgan wystartowa, jak gdyby nigdy nic, w blotk KARO?? I tak mieliêmy szcz Êcie, e na szlema nie dolicza si nadróbek. a drugim stole nasi partnerzy zrealizowali 6BA, wi c ten niefrasobliwy atak kosztowa nas w obrocie 31 IMP. a deser zostawi em rozdanie z oworocznego OTP w Mielcu. Turniej; WE po, rozd. E AKD8 73 AKD S D9 65 AKDW W4 W5 AKW W dawnych latach rozdanie by oby banalnie proste: po otwarciu E 1 ka dy da by z r kà W normalnego Blackwooda no i ju! W obecnych natomiast czasach, kiedy w talii pojawia si piàty as, taki banalny Blackwood urasta jednak do trwo liwego problemu (wielu z nas zna go z autopsji), czy aby partner nie potraktuje króla pik jako asa. Wspominam o tym nie bez koze- Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004

19 Technika ry, bo za chwil zobaczycie rzecz niezwyk à poplàtanego Blackwooda z antykontrà Lightnera w jednym. Oto zawodnik E otwiera 1, S wkracza 2 (korzystne za o enia), a W zadaje Blackwooda z g bokim przekonaniem, e pyta o fizyczne asy. Otwierajàcy te z g bokim przekonaniem, e partner pyta o pi ç asów na uzgodnionych przez domniemanie pikach odpowiada 5 (2 asy z pi ciu i brak króla). Teraz W pomny, e gra na maksy nie zadawala si szlemem treflowym, lecz goli 7BA (jak partner nie b dzie mia W, to mo e jakiê impas lub przymus). o i tym sposobem doszli- Êmy do zasadniczego tematu. Otó na r ce wygasajàcej obroƒca S, oszo omiony przebiegiem licytacji, daje krwio erczà kontr. Obk adk mia to fakt, ale do g owy mu nie przysz o, e tym sposobem zmusza równie inteligentnego partnera () do uruchomienia szarych komórek: a) przeciwnikom coê si poplàta o z Blackwoodem, bo partner musi mieç jakiegoê asa to pewne; b) nie mo e to byç A, bo wtedy mój rozsàdny partner, w oczekiwaniu na naturalny atak karowy, nie da by kontry zadawalajàc si wpadkà naturalnà ; c) lewa na ewentualnego A nie powinna uciec, podobnie jak lewa na ma o prawdopodobnego A (z mojej r ki widaç, e roboczym kolorem rozgrywajàcego sà raczej trefle); d) eureka dzi kuj ci, partnerze, za inteligentnà kontr Lightnera, bo tylko ewentualny as kier móg by pójêç do teatru. Wistuj wi c oczywiêcie w kiera! e) Tylko dlaczego po tak perfekcyjnie wydedukowanym ataku ten mój uczony partner raptownie zmieni si w s up soli?? Jak widaç, nadróbek nie by o ( wyliczone 13 lew), a ewidentna wina w odró nieniu do rozdania poprzedniego le a a tym razem po stronie kontrujàcego, który z nieokie znanej pazernoêci zapomnia o tak skàdinàd po ytecznym wynalazku pana Lightnera. Zaprezentowane akcje nale a oby zaliczyç raczej do grupy zagraƒ patologicznych. Mam nadziej, e dla wielu innych par, szczególnie tych na dorobku, b dà one pouczajàcà przestrogà, e operowanie kontrami typu Lightnera nie mo e przypominaç operowania na przyk ad z ba przy pomocy pneumatycznych m otów (m oty niech sobie grajà w zechcyka). Broƒ atomowa wspó czesnego bryd a Zagrania psychologiczne Pierwszy z dzisiejszych przyk adów zastosowania broni atomowej wspó czesnego bryd a pochodzi z niedawnego turnieju Cavendish 2004, wygranego przez Jacka Pszczo z Samem Lvem, drugi ze styczniowych Letnich Mistrzostw Australii w Canberze. Crossimpy; S po partii, rozdawa E. W5 3 A K10 9 D KD10 DW A W S D W10 6 A K5 4 4 AK8 3 W E S Passell Hayden pas 1 pas 2 pas 3 pas 4 pas Kontrakt 4 (S) wyglàda na absolutnie odgórny i rzeczywiêcie, zrealizowany zosta na prawie wszystkich sto ach turnieju. Z jednym wszak e, zaprezentowanym tu wyjàtkiem. Dosz o do niego za sprawà b yskotliwej obrony przeprowadzonej przez Mike'a Passella z Gareyem Haydenem, która sprowadzi a rozgrywajàcego ze zwyci skiej Êcie ki. Otó mimo e broniàcy stosowali wist naturalny, Passell wyszed przeciwko 4 (S) waletem kier (!). Czy mo na dziwiç si rozgrywajàcemu, i za o- y, e atak nastàpi z drugiego (singlowego) waleta, i pobi go na stole asem, aby natychmiast wyjêç stamtàd w atu? Swój udzia do sukcesu obroƒców wniós tak e Hayden, w pierwszej rundzie pików pod- o y bowiem nie normalnà dziesiàtk, tylko dam (!). Gracz S zabi t lew A, nie widzia jednak najmniejszego powodu, aby zagraç teraz w karo (i wyrobiç sobie w tym kolorze króla, by potem pozbyç si naƒ z r ki kiera), powtórzy wi c pikiem. I ju by o po nim, Hayden doszed bowiem do r ki honorem atutowym i zagra w kiera, wyrabiajàc obroƒcom czwartà wziàtk. Mecz; obie strony po partii, rozdawa E. D A W K A8 D4 32 S A K K A K W DW3 W D5 W E S Bruce eill 1 1 ktr pas 1 kontra sputnik a obu sto ach meczu nastàpi atak 2 (obroƒcy wistowali naturalnie). Przy pierwszym z nich gracz E wzià pierwszà lew A, a nast pnie Êciàgnà A, kontynuowa 8 do króla w r ce partnera i w chwil póêniej otrzyma k adàcà kontrakt przebitk kierowà. Przy drugim stole, gdzie rozgrywajàcym by Bruce eill, licytacja i poczàtek obrony by y takie same. E zabi 2 asem, zgra A i wyszed 8 ale po wzi ciu lewy królem jego partner kierów nie kontynuowa (!?). Dlaczego tak si sta o? Otó eill natychmiast zorientowa si, e w drugiej lewie obroƒca E wyszed z dubla kierowego, do A do o y wi c waleta (!), a do 8 dam (!). Gracz W przyjà te zrzutki za dobrà monet, kiedy wi c utrzyma si K i pozosta y mu 10 6, nie zagra po raz trzeci w ten kolor, aby broƒ Bo e nie wyrobiç przeciwnikowi 9 na stole. W zamian w czwartej lewie W wyszed w blotk treflowà, którà rozgrywajàcy przepuêci do damy w r ce. A póêniej wyatutowa, powtórzy impas króla trefl i na A pozby si z r ki znajdujàcej si tam jeszcze 3. W nie uwzgl dni faktu, e z konfiguracji A 8 3 jego partner móg /powinien wyjêç w drugiej lewie raczej 3 (blotkà spod figury), a nie asem przecie po zdobyciu wziàtki kierowej W i tak b dzie kontynuowa ten kolor. Elegancki i efektowny manewr, jaki wykona w tym rozdaniu Bruce eill, jest jednak na pewno warty zapami tania (i byç mo e kiedyê zastosowania w praktyce). 19 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

20 Dziwny jest ten bryd Julian Klukowski a szlemika wist w asa, a potem? 20 W tabeli pierwszych wyjêç, którà na d ugo przed wojnà opracowa pierwszy teoretyk bryd a Ely Culbertson, wyjêcie w asa na szlemika uznane zosta o za jedno z najlepszych. ic si od tego czasu nie zmieni o. adal szarpnàç asa nie jest êle, mo e partner ma króla, mo e przebitk, a mo e rozgrywajàcy zdo a by wyrzuciç na coê swojà przegrywajàcà, gdybyêmy asa nie zabrali. Jednak gdy wyjdziemy ju w asa, powinniêmy zachowaç potem pewnà przyzwoitoêç. Pami tam, kiedyê na mistrzostwach Europy w Brighton przeciwnicy zalicytowali nast pujàco. W E S Moszczyƒski Klukowski BA pas 5 pas 6 pas Znalaz em si wi c na wiêcie, a mia em piàtego asa pik i trzy kara. Wyszed em wi c w asa, liczàc u partnera na przebitk. a stole ujrza em zgodnie z przewidywaniami pi ç pików z królem, lecz zaledwie dwa kara. Partner i przeciwnik dorzucili po piku i stanà em przed dylematem zarówno merytorycznym, jak i moralnym. Z jednej strony, czy mo liwe jest, by przeciwnik pyta o asy, gdy brakuje mu trzech, a graç chce przecie w trefle (to dopuszcza em, bo nie byli to przeciwnicy najwy szej klasy), z drugiej, czy wypada mi zmieniaç teraz atak, skoro w sposób oczywisty wychodzi em do przebitki. Kusi o mnie wyjêç w karo, które przecie mog o Êmia- o przechodziç, ale powtórzy em pika i przegrywajàce karo wyfrun o z r ki rozgrywajàcego. Gdy opowiedzia em to zdarzenie po powrocie do Polski jednemu z naszych czo owych graczy, nie dostrzeg jego etycznego aspektu i odpar z wyraênie odczuwalnà przyganà w g osie: JeÊli ty po paru latach grania z partnerem nie wiesz po wyjêciu z asa, czy ma on singla czy dubla, to nie powinieneê graç w reprezentacji. Âwi te s owa i nadal aktualne, pomyêla- em, gdy ujrza em, co si sta o w jednym z rozdaƒ w turnieju teamów Cavendish w USA. Oto uk ad kart (istotne sà tylko kluczowe blotki). xx KWxxx D 10 x x x A 9 5 xx A D 10 x x 4 2 Kx S W K W 10 x 9 8 x x AKDW10 xx x A Dxxx W E S Johnson Soloway Meckstroth Deutch 1 pas 2 pas 3 pas 3 pas 4 pas 4 BA pas 5 pas 6 pas Jak widzimy, czo owi gracze amerykaƒscy Soloway i Meckstroth, którzy normalnie grywajà w jednej dru ynie ickella, tym razem dla rozrywki zagrali w teamach sponsorowanych przez Johnsona i Deutcha. Wróçmy jednak do rozdania. Johnson, jeêli w ogóle studiowa tabel Culbertsona, to zapewne bardzo pobie nie, gdy nie zauwa y licznych wyjàtków od regu y na szlemika wychodê w asa. Jego karta by a w aênie takim jednym wielkim wyjàtkiem. Wyszed jednak w A i teraz opowiem dok adnie, co zaobserwowa em, a ka dy z Czytelników mo e sam wyciàgaç wnioski. Meckstroth do asa kier doda dwójk. Johnsonowi obce by y rozterki opisywane przeze mnie na poczàtku (co sobie ludzie pomyêlà?) i sprawnie zmieni atak na dziewiàtk pik. Deutch wzià pika, wszed do sto u asem trefl (Meckstroth doda 8), zgra K i cofnà si przebitkà (Meckstroth dorzuci 2), przebi na stole trefla (Meckstroth doda ma à blotk trefl), znowu cofnà si kierem (Meckstroth dorzuci 9) i zaczà zgrywaç piki. W trzykartowej koƒcówce, gdy Johnsonowi zosta y ju tylko drugi król karo i singlowy król trefl, popad on w d ugi namys i nie trafi, co zrzuciç. Pozby si K! To rozdanie jest bardzo pouczajàce z wielu wzgl dów. Widaç, jak nawet doêç przypadkowe pary majà precyzyjny alfabet sygna ów [np. ca y czas iloêciówki klasyczne (naturalne), ale na szlemika do asa ma a nie chodê ]. Czyli para Johnson Meckstroth mog aby startowaç w reprezentacji, gdy na szlemiki ma dobrà konwencj wistowà i spe nia wobec tego kryterium wspomniane na wst pie. Po drugie, widaç jak mistrzowie starajà si za wszelkà cen u atwiç gr swym partnerom (inna sprawa, e te póêniejsze staranne iloêciówki Meckstrotha nie zda y si na wiele). I wreszcie po trzecie: jak dobrze i przejrzyêcie muszà graç pozostali cz onkowie sponsorowanego teamu, by móc coê wygraç, a przecie tak si cz sto dzieje. A teraz wyobraêmy sobie, e Johnson po asie kier i zobaczeniu dwójki (która musia a byç, w Êwietle póêniejszych zrzutek, singlem) wyszed w kiera do przebitki. Szlemika te by wypuêci, ale i o ile bardziej elegancko! Konwencje na zgadni cie A W K AD S A 8 A Licytacja (Bermuda Bowl 2003): W E S 1 pas 1 pas 2 1 pas 1 s aba r ka w uk adzie 5 + i5 + lub (?!) forsing do koƒcówki (!?) na 5 + i4 Konwencje na zgadni cie sà moimi faworytami. W sensie kabaretowym. Ich pomys y sà pochodnà trendów cywilizacyjnych, które zak adajà wyjelenienie bliêniego swego. awet jak siebie samego co pokazuje powy sze rozdanie. Byç mo e przypadek naszej reprezentacyjnej pary wynika ze zbyt ma ej odleg oêci pomi dzy znaczeniami alternatywnymi, byç mo e taki wynalazek jest ma o logiczny nie moja sprawa. W czasie pobytu na Sycylii spotka em impetycznego W ocha imieniem Elios goràcego zwolennika otwarç alternatywnych i niestrudzonego konstruktora takich ustaleƒ. Za najwi ksze osiàgni cie w tej materii uzna jeden ze swoich wynalazków, który w pewnym rozdaniu postawi go po otwarciu partnera przed dylematem pasowaç czy licytowaç 7BA! (Ryszard Kie czewski) Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004

System Licytacyjny. Wspólny Język 2005. Opis skrócony. Krzysztof Jassem

System Licytacyjny. Wspólny Język 2005. Opis skrócony. Krzysztof Jassem System Licytacyjny Wspólny Język 2005 Krzysztof Jassem 2 Licytacja jednostronna Otwarcie 1 1) 12 14 bez starszej piątki i czwórki karo; piątka trefl możliwa jest tylko w układzie zrównoważonym; w drugim

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LICYTACYJNY WSPÓLNY JĘZYK wersja mini(mum)

SYSTEM LICYTACYJNY WSPÓLNY JĘZYK wersja mini(mum) YTEM LICYTACYJY WPÓLY JĘZYK wersja mini(mum) I. OTWARCIA 1 a) 12-17 PC, co najmniej 5 trefli b) 12-17 PC, skład bez koloru pięciokartowego c) 18-22 PC, skład dowolny 1 12-17 PC, co najmniej 5 kar 1 12-17

Bardziej szczegółowo

Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych

Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych To prawda oczywista i po raz kolejny pokazało się jak bardzo bolesna. Równie oczywistą prawdą jest to, że nawet jeśli nie będziesz robił błędów

Bardziej szczegółowo

Kolory młodsze po otwarciu 1BA

Kolory młodsze po otwarciu 1BA Kolory młodsze po otwarciu 1BA Do tego artykułu sprowokowała mnie dyskusja, którą zawiera na Forum post Znów ten blackwood.... Nim jednak przejdziemy do rozdania w nim zamieszczonego proponuję wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski

Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski Magazyn Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego nr 5 6 (225/226) maj/czerwiec 2009 r. cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 2 000 egz. Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski MISTRZOWIE POLSKI PAR OPEN

Bardziej szczegółowo

Prokom Software SA. Grand Prix Polski 2005. dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii

Prokom Software SA. Grand Prix Polski 2005. dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii nr 1/2 (186/187) styczeƒ/luty 2006 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2005 dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY JĘZYK Otwarcie PC, układ zrównoważony, a także z singletonem karo i słaba. piątka trefli w układzie

WSPÓLNY JĘZYK Otwarcie PC, układ zrównoważony, a także z singletonem karo i słaba. piątka trefli w układzie WSPÓLNY JĘZYK 2015 Otwarcie 1-12-14 PC, układ zrównoważony, a także 4-4-4-1 z singletonem karo i słaba piątka trefli w układzie 5-3-3-2 15+PC, 5 trefli w układzie niezrównoważonym 18+PC, układ dowolny

Bardziej szczegółowo

Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z

Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z Wydawnictwo PZBS Władysław Izdebski 3 Copyright W. Izdebski & R. Krzemień Projekt okładki: Aleksandra BERKOWSKA

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Bryd do góry nogami 3,

Bryd do góry nogami 3, nr 3 (188) marzec 2006 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Bryd do góry nogami 3, czyli kolejne problemy z antypodów Polacy triumfujà w Canberze Bryd owa ekstraklasa pierwsze rozstrzygni cia

Bardziej szczegółowo

Unii Winkhaus Leszno. Trzecia korona. Nieudany Cavendish. Korespondencja z Menton. Nasz GoÊç Fred Gitelman

Unii Winkhaus Leszno. Trzecia korona. Nieudany Cavendish. Korespondencja z Menton. Nasz GoÊç Fred Gitelman nr 7/8 (156/7) lipiec/sierpieƒ 2003 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Trzecia korona Unii Winkhaus Leszno asz GoÊç Fred Gitelman Twórca i szef portalu Bridge Base Online, czo owy bryd ysta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R.

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. Termin: 13 kwietnia 2013 r. godz. 10:45 15:45 Miejsce: WiMBP im. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Pasjonujàcy çwierçfina

Pasjonujàcy çwierçfina nr 4 (177) kwiecieƒ 2005 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Pasjonujàcy çwierçfina Ch odnia Olsztyn Unia Winkhaus Leszno asz GoÊç nadinspektor Jerzy Staƒczyk by y komendant g ówny policji FinansiÊci

Bardziej szczegółowo

DMP 2003/2004 czterech

DMP 2003/2004 czterech nr 4 (165) kwiecieƒ 2004 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. DMP 2003/2004 czterech pretendentów do tytu u Adam z Cezarym podbili Utrecht! asz GoÊç Andrzej Urbaƒski wiceprezydent Warszawy Kolejne

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Computerlandu. M odzi mistrzowie z wizytà w MENiS. 32. Grand Prix Warszawy. w Barcelonie. Wielka gra

Computerlandu. M odzi mistrzowie z wizytà w MENiS. 32. Grand Prix Warszawy. w Barcelonie. Wielka gra nr 11 (172) listopad 2004 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. M odzi mistrzowie z wizytà w MEiS Wielka gra w Barcelonie Computerlandu 32. Grand Prix Warszawy Barcelona, 7 10 paêdziernika 2004

Bardziej szczegółowo

Tytu pozosta we Wroc awiu. Holendrzy wyraênie lepsi. 51. Mistrzostwa Polski Par Open na Maksy

Tytu pozosta we Wroc awiu. Holendrzy wyraênie lepsi. 51. Mistrzostwa Polski Par Open na Maksy nr 7 8 (216/217) lipiec/sierpieƒ 2008 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Era orwegii trwa! Tytu pozosta we Wroc awiu Holendrzy wyraênie lepsi 51. Mistrzostwa Polski Par Open na Maksy Relacje

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1 Celem rozgrywek jest: popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Marek Wójcicki - opublikowane Brydż 02/2002 Strona 1 z 12

Marek Wójcicki - opublikowane Brydż 02/2002 Strona 1 z 12 Marek Wójcicki - opublikowane Brydż 02/2002 Strona 1 z 12 Marek Wój c i c ki Standard American Yellow Card - k onwencj e nie b ędące integ ralną cz ęś cią s y s temu 2 / 2 0 0 2 Astro Bergen Blackwood

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawię własne opracowanie po otwarciu 1

Poniżej przedstawię własne opracowanie po otwarciu 1 Brydżownia Systemy licytacyjne, konwencje Otwarcie 1 karo w nowej roli Posted on 21/09/2012 by Longin Szybkie przejście do otwarcia 1 W systemach zbliżonych do Wspólnego Języka licytacja, po otwarciu 1,

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWA DLA 2 WILKOSZA. Marek Wójcicki

ALTERNATYWA DLA 2 WILKOSZA. Marek Wójcicki ALTERNATYWA DLA 2 WILKOSZA Marek Wójcicki Stosowane w systemie Wspólny Język otwarcie 2 Wilkosza do dnia dzisiejszego nie uzyskało prawa obywatelstwa na arenie międzynarodowej i jest uważane za HUM (Highly

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

BRIDGEFORUM Wspólne Forum 2.01a

BRIDGEFORUM Wspólne Forum 2.01a forum 201a Bridge Forum Nowości Download Ankieta Linki Poczta BRIDGEFORUM Wspólne Forum 201a SPIS TREŚCI Pomoc w pliku pomoc_wftxt OTWARCIE 1 : wieloznaczne: a) 12 14 PC, przygotowawcze; b) 12 21 PC, 4-4-1-4;

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

Puchar Vanderbilta. dla reprezentacji Polski! Reprezentacja (co najmniej) na dwa miesiàce. Elblàska inauguracja 9. Grand Prix Polski Par

Puchar Vanderbilta. dla reprezentacji Polski! Reprezentacja (co najmniej) na dwa miesiàce. Elblàska inauguracja 9. Grand Prix Polski Par nr 3 4 (212/213) marzec/kwiecieƒ 2008 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Puchar Vanderbilta dla reprezentacji Polski! Reprezentacja (co najmniej) na dwa miesiàce Elblàska inauguracja 9. Grand

Bardziej szczegółowo

NASZ SYSTEM. Otwarcia. Bazowe Zasady i Konwencje. 1.Forsująca preferencja kolorów starszych

NASZ SYSTEM. Otwarcia. Bazowe Zasady i Konwencje. 1.Forsująca preferencja kolorów starszych Otwarcia 1 silny Precision, 6+ lub 5+ i 4 /, 1621 PC słabe bez atu, możliwe 5, 1215 PC bardzo silne bez atu, 1923 PC GF w składzie dowolnym 1 5+ lub 4441 z 4, 1121 PC 1 / 5+ /, 1121 PC 1BA klasyczne: 1618

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ w DYSCYPLINIE UJEŻDŻENIE Obow. od: U/864/19/Z/2015 z dnia 21.12.2015 Niniejszy regulamin okre la zasady powo ywania par zawodnik / ko do Kadry

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI

REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK & 2 ZASADY PODZIAŁU NA GRUPY, PUNKTACJI I KLASYFIKACJI REGULAMIN PUCHARU & 1 FORMA ROZGRYWEK 1. Organizatorem rozgrywek jest Kopalnia Futbolu. 2. W rozgrywkach o Puchar Kopalni Futbolu mogą brać udział drużyny następujących roczników : 2003, 2004, 2005, 2006,

Bardziej szczegółowo

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA Dnia 28 października odbył się po raz trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Krapkowic zorganizowany przez klub Pila Vinco Krapkowice. Robert

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r.

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. I. ORGANIZATORZY: Gmina Rawicz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. II. TERMIN I MIEJSCE: BOISKO NA RYNKU W

Bardziej szczegółowo

W. Izdebski, Licytacja obrońców. Licytacja obrońców. Poniższy artykuł oparty jest na propozycji Michel`a Bessis`a zaprezentowanej W N E S W N E S

W. Izdebski, Licytacja obrońców. Licytacja obrońców. Poniższy artykuł oparty jest na propozycji Michel`a Bessis`a zaprezentowanej W N E S W N E S W. Izdebski, Licytacja obrońców Licytacja obrońców Poniższy artykuł oparty jest na propozycji Michel`a Bessis`a zaprezentowanej w miesięczniku Le Bridgeur. * * * Bazowe ustalenia, ocena karty Sekwencja

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Dwa medale Polaków. w Malmö GRATULUJEMY! na 47. Dru ynowych Mistrzostwach Europy. Zwyci ski sparing z Holendrami. srebro seniorów

Dwa medale Polaków. w Malmö GRATULUJEMY! na 47. Dru ynowych Mistrzostwach Europy. Zwyci ski sparing z Holendrami. srebro seniorów nr 7/8 (168/169) lipiec/sierpieƒ 2004 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Dwa medale Polaków na 47. Dru ynowych Mistrzostwach Europy w Malmö srebro seniorów bràz reprezentacji open GRATULUJEMY!

Bardziej szczegółowo

Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup o pó impa za daleko

Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup o pó impa za daleko nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup o pó impa za daleko Udany sparing w Pary u Mistrzowska Majówka 2006 Sukces w Dallas: Cezary

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Brydż u pani Zuli Kącik przeciętnego brydżysty

Brydż u pani Zuli Kącik przeciętnego brydżysty Henryk Niedźwiecki Brydż u pani Zuli Kącik przeciętnego brydżysty Pani Zula nie tylko lubi grać w brydża, ale ma ambicję, aby grać dobrze. Nic więc dziwnego, że gdy poznała znanego Mistrza brydżowego natychmiast

Bardziej szczegółowo

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji!

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! Minął pierwszy dzień konferencji pt.: Forum Młodej Logistyki i Logistyczne Targi Pracy. 13 edycja wydarzenia organizowanego przez studentów Koła Logistyki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Lekcja 5. Zaczynam licytowaæ

Lekcja 5. Zaczynam licytowaæ Podczas licytacji pary podejmuj¹ zobowi¹zania co do wziêcia pewnej liczby lew przy za³o eniu, e kolorem atutowym bêdzie wybrany przez parê kolor. Minimalna deklaracja to wziêcie ponad po³owy, czyli siedmiu,

Bardziej szczegółowo

Mistrzowska majówka>16 27 Boński triumf Polaków>28 30 Pogranicze w ogniu >46

Mistrzowska majówka>16 27 Boński triumf Polaków>28 30 Pogranicze w ogniu >46 Magazyn Polskiego Związku Brydża Sportowego nr 5 6 (262/263) maj/czerwiec 202 r. cena 9,50 zł (w tym 5% VAT), nakład 8 000 egz. INDEKS 378097 ISSN 0867-7743 Mistrzowska majówka>6 27 Boński triumf Polaków>28

Bardziej szczegółowo

Cezary gra na 100%! Wielka czwórka. w komplecie. 2. Mistrzostwa Polski Finansistów. Nasz GoÊç Jean-Paul Meyer

Cezary gra na 100%! Wielka czwórka. w komplecie. 2. Mistrzostwa Polski Finansistów. Nasz GoÊç Jean-Paul Meyer nr 5 (154) maj 2003 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Wielka czwórka w komplecie Cezary gra na 100%! Nasz GoÊç Jean-Paul Meyer Wieloletni redaktor naczelny francuskiego Le Bridgeura 2. Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY UJSOŁY UJSOŁY 2012 ORGANIZATOR. Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK

V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY UJSOŁY UJSOŁY 2012 ORGANIZATOR. Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK V TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY UJSOŁY UJSOŁY 2012 ORGANIZATOR Gminny Ośrodek Kultury w Ujsołach. TERMIN i MIEJSCE ROZGRYWEK 12.02.2012 r. / niedziela/, godz. 9 00 sala sportowa przy

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Marzena Kococik Olga Kuśmierczyk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Konkursy wyzwalają aktywność

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Bràz cenny jak z oto

Bràz cenny jak z oto nr 7/8 (204/205) lipiec/sierpieƒ 2007 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Bràz cenny jak z oto Bràz cenny jak z oto Pierwszy w historii medal polskich bryd ystek Ewa Harasimowicz Gra yna Brewiak

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II edycji Mistrzostw Gminy Wąsewo w Halowej Piłce Nożnej Wąsewo 2014 (aktualizowany)

REGULAMIN II edycji Mistrzostw Gminy Wąsewo w Halowej Piłce Nożnej Wąsewo 2014 (aktualizowany) REGULAMIN II edycji Mistrzostw Gminy Wąsewo w Halowej Piłce Nożnej Wąsewo 2014 (aktualizowany) I. Cel imprezy. popularyzacja wśród młodzieży i mieszkańców gminy Wąsewo zajęć sportowych. wyłonienie mistrza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015

I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015 I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w Goalball został zorganizowany przez Wojewódzkie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Nr 1-2015. Opracował: IA Andrzej Filipowicz. Centralny Kurs Sędziowski Wisła, 27 31 maja 2015 roku KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Biuletyn Nr 1-2015. Opracował: IA Andrzej Filipowicz. Centralny Kurs Sędziowski Wisła, 27 31 maja 2015 roku KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 00-697 WARSZAWA, Al. Jerozolimskie 49 Tel/fax: (0-22) 841 41 92 oraz (0-22) 841 94 60 e-mail: biuro@pzszach.org.pl oraz a.filipowicz@szachista.com witryna:

Bardziej szczegółowo

Grad medali polskich juniorów!

Grad medali polskich juniorów! nr 9 10 (218 219) wrzesieƒ/paêdziernik 08 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Grad medali polskich juniorów! ie atwo ograç Geira Helgemo Pau 2008 anatomia kl ski Korespondencje Krzysztofa Jassema

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyto Puchar Vanderbilta. Supermecz 1: Kl ska reprezentacji. Pretendenci zdecydowanie górà! Pretendenci wy onieni

Jak zdobyto Puchar Vanderbilta. Supermecz 1: Kl ska reprezentacji. Pretendenci zdecydowanie górà! Pretendenci wy onieni nr 5 6 (214/215) maj/czerwiec 2008 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Jak zdobyto Puchar Vanderbilta Pretendenci wy onieni Supermecz 1: Kl ska reprezentacji. Pretendenci zdecydowanie górà!

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r.

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Sygn. akt UZP/ZO/0-2255/06 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 16 sierpnia 2006 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Katarzyna Maria Karaś-Batko arbitrzy: Maria Urbańska Adam Edward

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR

PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR PROJEKT REGULAMINU II EDYCJI GRAND PRIX POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO W SPORTOWEJ GRZE W KOPA O PUCHAR KRAINY 100 JEZIOR I. II Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego w sportowej grze w Kopa o Puchar Kariny 100

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA

ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA ZASADY KWALIFIKACJI XXXI IGRZYSKA OLIMPIJSKIE RIO 2016 ŚWIATOWA FEDERACJA PŁYWANIA Skoki do Wody A. KONKURENCJE (8) Konkurencje Mężczyzn (4) Konkurencje Kobiet (4) Skoki indywidualne Skoki indywidualne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

KMP 4/2012 - analiza rozdań Rozdanie 1; rozdawał N, obie przed partią.

KMP 4/2012 - analiza rozdań Rozdanie 1; rozdawał N, obie przed partią. KMP 4/2012 - analiza rozdań Rozdanie 1; rozdawał N, obie przed partią. Q8 J93 AKQ53 952 KJ65 Q10865 97 K8 A1043 A2 108 J7643 972 K74 J642 AQ10 1 1 ktr. 2 1BA 2 3 1 trzecioręczne otwarcie 1, nie mówiąc

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH OGŁOSZENIE Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH Zawody organizowane są, jako dwudniowe w terminie 18-19 CZERWIEC 2016 na łowisku specjalnym. Forma

Bardziej szczegółowo

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013. Semestr II

KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013. Semestr II KONKURSY JĘZYK ANGIELSKI ROK SZKOLNY 2012/2013 Semestr II OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OLIMPUS sesja zimowa 2013 W dniu 09.01.2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 2. Lipiec - wrzesień 2012. Program: i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

BIULETYN NR 2. Lipiec - wrzesień 2012. Program: i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego BIULETYN NR 2 Program: różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Promowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Lipiec - wrzesień

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r. RUCH KONTROLI WYBORÓW Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu września r. Plik zawiera - dwie tabele pomocnicze do zliczania wyników cząstkowych

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR Szkół podstawowych - w halowym turnieju piłki nożnej mogą brać udział drużyny rocz. 2002 2003 - zespół składa się z pięciu zawodników w polu + bramkarz - zespół liczy 10 zawodników w całym turnieju dzielnicę,

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie

Załącznik. do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Miasta i GminyBłonie z dnia. 24.02.2009 r. Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych Gminy Błonie w zakresie upowszechniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

DAVID BIRD MARC SMITH CZYTANIE RĄK

DAVID BIRD MARC SMITH CZYTANIE RĄK DAVID BIRD MARC SMITH CZYTANIE RĄK Wydawnictwo PZBS Władysław Izdebski Warszawa 2006 Tytuł oryginału: Reading The Cards Copyright Master Point Press Toronto Tłumaczenie: Maciej POTZ Korekta: Paweł KELLER

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REKRUTACJA DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ STARACHOWICE PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 1) Rekrutacja na rok

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo