Computerland AZS Politechnika Wroc awska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Computerland AZS Politechnika Wroc awska"

Transkrypt

1 nr 6 (167) czerwiec 2004 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad egz. Computerland AZS Politechnika Wroc awska na mistrzowskim tronie asz GoÊç Zbigniew Pietrzykowski wicemistrz olimpijski z Rzymu, jeden z najlepszych pi Êciarzy w historii polskiego boksu Reprezentacje na 47. Dru ynowe Mistrzostwa Europy w Malmö powo ane

2 F I A DRU YOWE MISTRZOSTWA POLSKI 2003/2004 F I A Warszawa, Klub Olimpijski w Grand Hotelu, 30 kwietnia 2 maja 2004 roku Ubieg oroczni mistrzowie, bryd yêci Unii Winkhaus Leszno, tym razem (w nieco zmienionym sk adzie) musieli zadowoliç si srebrnymi medalami. a podium kasyna w Grand Hotelu stojà, od lewej: Dariusz Kowalski, Marek Wójcicki, kapitan dru yny Jerzy Rymwid, Bogus aw Pazur, Rafa Jagniewski, Piotra Bizoƒ oraz Jacek Szakal Polety o. Po kilku latach tytu Dru ynowego Mistrza Polski powróci do Wroc awia. Uszcz Êliwieni bryd yêci Computerlandu AZS-u Politechniki Wroc awskiej w chwil po zakoƒczeniu meczu fina owego (na tle galerii polskich medalistów olimpijskich), od lewej: kapitan i patron zespo u Tomasz Sielicki, Wojciech Olaƒski, Mariusz Kwieciƒski, Stanis aw Bubu Go biowski, Micha Kwiecieƒ, W odzimierz Starkowski, Cezary Balicki i Adam mudziƒski. a pierwszej stronie ok adki zwyci ski team stoi ju na podium, w chwil po dekoracji z otymi medalami DMP 2003/2004, od lewej: Wojciech Olaƒski, Stanis aw Bubu Go biowski, Tomasz Sielicki, Adam mudziƒski, Mariusz Kwieciƒski, Cezary Balicki, W odzimierz Starkowski oraz Micha Kwiecieƒ. Bràzowe medale DMP 2004/04 wywalczyli bryd yêci warszawskiego Pratermu, od lewej: Jacek Romaƒski, Wojciech Siwiec, Mariusz Puczyƒski, Jeremi St piƒski, Apolinary Kowalski, Adam Ratyƒski oraz Agnieszka i Bartosz Chmurscy. a zdj ciu brak nieobecnych na uroczystoêci zakoƒczenia mistrzostw Piotra Tuszyƒskiego i Lecha Ohryski. Trwa wielki fina W odzimierz Starkowski (Computerland; pierwszy z lewej) Wojciech Olaƒski potykajà si z Markiem Wójcickim i Jackiem Polety à (Unia; pierwszy z prawej) Rafa Jagniewski (Unia; pierwszy z lewej) Bogus aw Pazur walczà ze Stanis awem Go biowskim z Mariuszem Kwieciƒskiem (Computerland; pierwszy z prawej) a Cezary Balicki (Computerland; pierwszy z lewej) Adam mudziƒski grajà przeciwko Dariuszowi Kowalskiemu z Piotrem Bizoniem (Unia; pierwszy z prawej). UroczystoÊç zakoƒczenia rozgrywek fina owych DMP 2003/04 prezes PZBS Rados aw Kie basiƒcki gratuluje najlepszym. W tyle srebrzà si i z ocà przeznaczone dla nich trofea: medale i puchary. Cezary Balicki (C; twarzà do aparatu) za chwil znajdzie zabójczà kontynuacj obrony, podczas gdy Darek Kowalski (U; z prawej) wykorzystuje fakt bycia dziadkiem, aby choç troch si zrelaksowaç Widok przez okienko w kurtynie: Bogus aw Pazur (U; z lewej) i Mariusz Kwieciƒski (C). Tak wyglàda bryd owy stó z perspektywy graczy Za chwil wszystko b dzie jasne! erwowe chwile porównywania wyników i obliczania stanu meczu przez dru yn Computerlandu. Od lewej: Adam mudziƒski, Stanis aw Go biowski, W odzimierz Starkowski, Wojtek Olaƒski, Micha Kwiecieƒ i Cezary Balicki. W kuluarach Klubu Olimpijskiego trwajà goràczkowe dyskusje i analizy rozegranych rozdaƒ. a pierwszym planie, od lewej: Wojtek Olaƒski, Adam mudziƒski i Cezary Balicki; w g bi: Stanis aw Go biowski i Micha Kwiecieƒ (wszyscy z Computerlandu AZS-u Politechniki Wroc awskiej). Fina owe rozgrywki DMP 2003/04 by y transmitowane na ca y Êwiat przez portal BBO Polska. Realizatorem przekazu byli jak zwykle Ela i Marek Wojciechowscy oraz Grzegorz Radziukiewicz.

3 Kàcik pesymistycznego optymisty Jan Pawlikaniec MonohobbyÊci panie Kaziu! Reprezentacje na Dru ynowe Mistrzostwa Europy Malmö 2004 Pan Kaziu, sàsiad z przeciwka spyta mnie kiedyê kto to sà bryd yêci? Odrzek em mu, e sà to szczególnego rodzaju hobbyêci A co oni zbierajà? pyta dalej ie znaczki panie Kaziu-nie kufle, nie duperele bo bryd yêci to monohobbyêci oni zbierajà tylko pkl-e Wi c kiedy nadchodzi stosowna chwila szczególnie gdy przyjdzie niedziela wsiada bryd ysta w Krakowie w pociàg i jedzie do S upska szukaç pkl-a Je eli nie znajdzie, jest rozgoryczony Bo dzieƒ bez pkl-a to dlaƒ dzieƒ stracony A swojà drogà, panie Kaziu wedle spostrze eƒ moich to oni te pkl-e rozdajà tylko dla swoich Bo patrz pan b d szczery choç si nie czu em na fali ruszy em po pkl-e na Wst g Odry i myêli pan, e mi dali? choç mieli ich tam do cholery Uk ady prosz pana uk ady i nawet ju boisz si otworzyç pyska bo tam panie Kaziu tak jak przy tym obie ciàgle te same nazwiska Cezary Balicki Adam mudziƒski Apolinary Kowalski OPE Piotr Tuszyƒski KOBIETY Bartosz Chmurski Mariusz Puczyƒski npc. Wojtek Siwiec Ewa Banaszkiewicz Anna osalska Gra yna Brewiak Anna Sarniak SEIORZY Jolanta Krogulska Beata Rumiƒska npc. Roman Krzemieƒ Jacek Korpetta Janusz Radecki Kazimierz Omernik Krzysztof Sikorski Andrzej Aleksandrzak Antoni Zdzienicki npc. Janusz C. owak Dru ynowe Mistrzostwa Polski 2003/2004 Pó fina y (72 rozdania, 6 12) Computerland AZS Politechnika Wroc awska I Wroc aw Mega-Tech GOK Bielsk 150:131,1 impów ( 10,1 carryover; 18:44, 24:19, 54:1 (!), 21:0, 3:32, 30:25) Unia Winkhaus Leszno Praterm Warszawa 151:120,1 ( 10,1 co.; 18:9, 33:24, 33:23, 28:6, 1:25, 38:23) Fina (96 rozdaƒ, 8 12) Computerland AZS Politechnika Wroc awska I Wroc aw Unia Winkhaus Leszno 278,1:260 (+10,1 co., 33:38, 45:35, 40:25. 25:33, 28:16, 20:51, 46:12, 31:50) Mecz o 3. miejsce (48 rozdaƒ, 4 12) Praterm Warszawa Mega-Tech GOK Bielsk 122,1:93 (+10,1 co.; 27:11, 21:27, 21:25, 43:30) 1. Computerland AZS Politechnika Wroc awska I Wroc aw: Cezary Balicki Adam mudziƒski, Stanis aw Bubu Go biowski Mariusz Kwiecieƒski, Wojciech Olaƒski W odzimierz Starkowski, Micha Kwiecieƒ, kapitan Tomasz Sielicki; 2. Unia Winkhaus Leszno: Piotr Bizoƒ Dariusz Kowalski, Rafa Jagniewski Bogus aw Pazur, Jacek Szakal Polety o Marek Wójcicki, kapitan Jerzy Rymwid; 3. Praterm Warszawa: Bartosz Chmurski Mariusz Puczyƒski, Apolinary Kowalski Piotr Tuszyƒski, Adam Ratyƒski (kapitan) Lech Ohrysko, Jacek Romaƒski Jeremi St piƒski; Ostateczna klasyfikacja DMP 2003/ Mega-Tech GOK Bielsk: Mariusz Bartkowski, Marcin Krupowicz, Grzegorz arkiewicz, Adam Wyszyƒski, Piotr Ko uda Tomasz Kaczmarski (kapitan). Âwiat Bryd a sk ada mistrzom i medalistom DMP 2003/2004 jak najserdeczniejsze gratulacje! Fina owego Butlera (klasyfikacj par), obejmujàcego pó fina y, pierwsze cztery sesje fina u oraz mecz o 3. miejsce (kiedy to wszystkie rozdania grane by y na czterech sto ach), wygrali zdecydowanie Stanis aw Bubu Go biowski z Mariuszem Kwieciƒskim (Computerland; plus 0,71 impa na rozdanie przy rozegranych 72 rozdaniach), przed Cezarym Balickim z Adamem mudziƒskim (Computerland, plus 0,48; 96) i Piotrem Bizoniem z Dariuszem Kowalskim (Unia Winkhaus; plus 0,34; 96). 3 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

4 Spis treêci Od prezesa Relacje 7 Computerland na mistrzowskim tronie! 13 Szeroka Reprezentacja Polski 2004 drugie kryterium 21 Jubileusz w Las Vegas 22 Pomaraƒczowa karuzela 23 Starachowice Prokom Software SA Grand Prix Polski Bryd sportowy w jaskini Teoria 18 Meandry kontry Lightnera 32 Obliczanie szans (2) Prawdopodobieƒstwo w bryd u 35 Drury (2) Kàcik konwencji 37 Wznawianie licytacji po zatrzymaniu si przeciwników w cz Êciówce w nast pstwie forsujàcej odpowiedzi 1BA Two-over-one 42 Kompromis z oty Êrodek (2) Porozmawiajmy o licytacji 45 Lebensohl i konwencje pokrewne (3) Problemy licytacji dwustronnej Technika 12 Problemy 12 Pierwszy wist 17 Co zalicytujesz? 19 Zagrania psychologiczne 29 Pojedynek licytacyjny 36 Ucz si od mistrzów! 44 Autentyczne rozdanie Pokój otwarty 6 Zbigniew Pietrzykowski asz GoÊç 20 a szlemika wist w asa, a potem? Dziwny jest ten bryd 33 Lightner odwrotny OpowieÊci prawdziwe 34 Mój i Twój bryd 39 Skrzynka pocztowa 40 Zupa z bobu, ale z kolendrà!? 43 Ach, ten angielski! M odzie owy 25 Do zobaczenia za rok w Bytomiu! 25 Olimpiada M odzie y 27 a prowincji te grajà 28 Wytrop szans! Varia 46 Rozwiàzania KOKURSU ÂB 4/ Konkurs ÂB 6/ KMP 2004 maj 50 Wyniki sportowe 50 Kalendarz sportowy 2004 Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004

5 Od prezesa Drogi Czytelniku, 2 maja zakoƒczy y si rozgrywki I ligi. Dru ynowym mistrzem Polski w sezonie 2003/04 zosta a dru yna Computerland AZS Politechnika Wroc aw. W imieniu spo ecznoêci bryd owej nowym mistrzom Polski sk adam serdeczne gratulacje! Tegoroczne Dru ynowe Mistrzostwa Polski by y oficjalnie sponsorowane przez najwi kszà polskà firm ubezpieczeniowà Paƒstwowy Zak ad Ubezpieczeƒ PZU. Dzi ki podpisanej umowie po raz pierwszy w historii naszego Zwiàzku dru yny, które dotar y do fina u, otrzyma y, oprócz okaza ych pucharów, nagrody pieni ne. Dru ynowy mistrz Polski z, a I wicemistrz 8000 z. Kwota nie wyglàda wprawdzie na wysokà, ale jednak, bioràc pod uwag stosunek kosztów utrzymania dru yny do otrzymanej nagrody, to na tle innych dyscyplin nie wyglàda to êle. S owa podzi kowania kieruj do dyrektora generalnego PZU Stefana Kawalca, dyr. ds. marketingu Marcina Marjaƒskiego oraz pracowników dzia u marketingu, z którymi mieliêmy okazj wspó pracowaç. Bardzo si ciesz, e w obecnej kadencji Zarzàdu uda o nam si tak wysoko podnieêç znaczenie rozgrywek I ligi. Odbywajà si one w komfortowych wr cz warunkach w hotelu Senator w Starachowicach. Fina zosta rozegrany w Klubie Olimpijskim w hotelu Grand w Warszawie. Mi a i sympatyczna ceremonia zakoƒczenia odby a w kasynie hotelu Grand (w czym spora zas uga kol. Marcina Krupowicza). Przede wszystkim jednak mistrz Polski b dzie nas reprezentowa w tegorocznej edycji Pucharu Europy (European Champions Cup), który odb dzie si w dniach 7 10 paêdziernika w Barcelonie. Pula nagród to euro, w tym zwyci ski team otrzyma 6000 euro. Impreza cieszy si coraz wi kszym zainteresowaniem. Wobec presji wielu krajów EBL rozwa a mo liwoêç zwi kszenia liczby uczestników do 10, a nawet 12 dru yn. Ostatecznà decyzj w tej sprawie podejmie Komitet Wykonawczy EBL w czerwcu w Malmö. Mi o mi poinformowaç, e na s dziego g ównego Pucharu Europy EBL powo a kol. S awomira Lata, a komentatorem w bryd ramie b dzie sam Benito Garozzo. Mecze rundy fina owej I ligi (podobnie jak fina kadry) mo na by o bezpoêrednio Êledziç dzi ki naszej Komisji ds. Internetu i Gier Online, która przy wsparciu finansowym Zarzàdu przeprowadzi a relacj we wspó pracy z serwerem BBO. Podj liêmy te dzia ania, gdy nie ulega wàtpliwoêci, e takie relacje sà Êwietnà promocjà naszej dyscypliny i uatrakcyjniajà same zawody. ast pnà relacj planujemy z fina u Prokom Software Grand Prix Polski W tym samym czasie, gdy decydowa y si losy mistrzowskiego tytu u, w Szamotu ach odbywa y si rozgrywki bryd owe w ramach 10. Ogólnopolskiej Olimpiady M odzie y w sportach halowych (16 18 lat). Ceremonia otwarcia mia a kilka olimpijskich elementów, a reprezentacje wielu województw adnie si prezentowa y w jednolitych dresach. Obecni byli przedstawiciele organizatora, w adz Szamotu, liczni opiekunowie naszej m odzie y, a ca a impreza zosta a sprawnie zorganizowana i przeprowadzona, w czy zas uga wielu osób na czele z kol. Janem Grygierem. Warto podkreêliç, e jesteêmy jedynà federacjà na Êwiecie, która organizuje swoje rozgrywki mistrzowskie a w 4 kategoriach wiekowych (do 15, 16 18, i 21 25) co wynika z naszego udzia u we wspó zawodnictwie m odzie y (zgodnie z odpowiednimi przepisami MEiS). Dodatkowo w tym roku odb dà si w Krynicy mistrzostwa Polski szkó oraz obóz bryd owy w Zajàczkowie. Tak sprawnej pracy z m odzie à zazdroêci nam wiele, i to znacznie bogatszych, federacji. Ca a Komisja M odzie y PZBS zas uguje na du e s owa uznania. Cieszy nas, e m odzie y jest coraz wi cej i coraz lepiej gra w bryd a. To w koƒcu wêród dzisiejszych uczniów znajdujà si przecie przyszli mistrzowie. Zresztà i w tym roku nasza m odzie b dzie mia a okazj sprawdziç swoje umiej tnoêci na Dru- ynowych Mistrzostwach Âwiata w owym Yorku (do lat 20) oraz na DM Europy w Pradze, i to a w 3 kategoriach (do 20, juniorzy do 25 lat oraz po raz pierwszy juniorki). W sumie tegoroczne koszty zwiàzane z bryd em m odzie owym stanowià znaczàcà cz Êç naszego zwiàzkowego bud etu, ale chyba dla nikogo nie ulega wàtpliwoêci, e jest to nasza inwestycja w przysz oêç. Gdy Paƒstwo czytacie te s owa, rozpoczynajà si Dru ynowe Mistrzostwa Europy w Malmö. Trzymajmy kciuki, aby nasi reprezentanci dobrze wystartowali, co mo e mieç du y wp yw na koƒcowy wynik. Jestem przekonany, e wielu z nas b dzie na bie àco Êledziç przebieg mistrzostw poprzez portale internetowe, które zapowiedzia y bezpoêrednie relacje. Kolejny, wakacyjny numer Âwiat Bryd a (lipiec sierpieƒ) uka e si na prze omie lipca i sierpnia. Redakcja planuje zamieêciç pierwsze, goràce relacje z wyst pu naszych dru yn. Wszystkim cz onkom Zwiàzku ycz mi ego wypoczynku i wielu sukcesów podczas naszych tradycyjnych letnich kongresów bryd owych. Rados aw Kie basiƒski Prezes PZBS Z wielkim alem przyj liêmy wiadomoêç, e w dniu 19 marca br. zmar ils Jensen jedna z najbardziej zas u onych postaci Êwiatowego bryd a. Przez wiele lat znaliêmy Go jako zawodnika, prezydenta Szwedzkiej Ligi Bryd owej, a potem prezydenta Europejskiej Ligi Bryd owej. ils by równie delegatem do Komitetu Wykonawczego Âwiatowej Federacji Bryd owej oraz cz onkiem jej komitetu honorowego. Zapami tamy Go te jako wielkiego przyjaciela polskiego bryd a. Rados aw Kie basiƒski prezes Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego 5 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

6 asz GoÊç Wszyscy gramy w bryd a! Wywiad z wybitnym polskim bokserem Zbigniewem Pietrzykowskim 6 Kiedy po raz pierwszy zetknà si Pan z bryd em? Moje licytacje i rozgrywki sà przede wszystkim zwiàzane z obozami w oêrodku w Cetniewie. M odszym czytelnikom warto przypomnieç, e w czasach, gdy szlifowa em swojà form przed igrzyskami olimpijskimi w Rzymie czy Tokio, sta tam nad morzem jeden pawilon. O jakichê rozrywkach, typu dyskoteka czy salon gier, mogliêmy tylko pomarzyç. ByliÊmy w Cetniewie skoszarowani w pe nym tego s owa znaczeniu. Gdy czas obozu przypad na sztormowà pogod, to po wejêciu do budynku wychodzi o si z niego ostatniego dnia, eby udaç si do pociàgu. Telewizj znaliêmy ze s yszenia. W takich okolicznoêciach w czasie kolejnego zgrupowania, gdy zacz a mocno nasilaç si nuda, Feliks Stamm rzuci has o: wszyscy gramy w bryd a! Chwyci o? I to od razu. Ka dy z nas zna wczeêniej jakieê gry karciane, ale bryd by czymê innym. Wymaga koncentracji, logicznego myêlenia oraz wiedzy. Mnie zafascynowa a licytacja. By o coê naprawd intrygujàcego w tej rozmowie z partnerem, szukania jak najlepszych odpowiedzi, formu owania precyzyjnych pytaƒ. Z czasem zacz liêmy wykorzystywaç ka dà wolnà chwil na roberka. Czasem dochodzi o wr cz do sytuacji humorystycznych. a zgrupowaniach bywa Romek Murawski ze Szczecina. Tak go wzià bryd, e kiedyê, po drugiej rundzie sparingu, krzycza z naro nika do kolegów, eby rozdali karty. Bryd owà wiedz wyniesionà ze zgrupowaƒ wykorzystywa em póêniej w klubie czy w domu. iestety, od jakiegoê czasu nie gram. Podstawowym problemem sà trudnoêci ze skompletowaniem czwórki. W gronie asów pi Êci musieli wy oniç si mistrzowie nowej zabawy. Kto gra najlepiej? Po pierwszych lekcjach, udzielonych przez Feliksa Stamma, uczniowie zacz li przerastaç nauczyciela. Moim zdaniem, na wyró nienie zas ugiwali, w takiej w aênie kolejnoêci Leszek Drogosz, Andrzej Wojciechowski i Tadeusz Walasek. Gra w bryd a cz sto wyzwala emocje. Czy dochodzi o mi dzy wami do spi ç i rozmów z u yciem mocnych s ów? OczywiÊcie zdarza y si goràce dyskusje. Partnerzy nie byli Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004 zgodni co do trafnoêci wistu czy takiej, a nie innej odzywki. Wtedy g os zabierali Drogosz lub Wojciechowski. Zwykle byli na miejscu. Ich werdykt by ostateczny i nie podlega dyskusji. ie mo na by o odwo aç si do Papy? ie czuliêmy potrzeby, eby chodziç do Stamma i zawracaç mu g ow. Mia du o innych zaj ç. Czasem jednak siada do gry i wtedy by ju tylko partnerem lub przeciwnikiem. Przegrane stawki p aci jak ka dy. OczywiÊcie ogranie Papy stanowi o dodatkowà satysfakcj. Czy graliêcie na pieniàdze? Pojawia y si pieniàdze, ale nie by y to zbyt wielkie sumy. Po prostu nie mieliêmy ich zbyt du- o. Wzbogaciç si na kartach nie da o, choç graliêmy równie w pokera. Do Cetniewa przyje dzali równie przedstawiciele innych dyscyplin. Czy by y rozgrywki np. mi dzy bokserami i sztangistami? Z oêrodka w Cetniewie takich gier sobie nie przypominam. atomiast spotkaliêmy si swego czasu na zgrupowaniu na Skrze z szermierzami. Szybko zorientowaliêmy, e grajà oni w pokera, i to na stawki znacznie wy sze od naszych. Zaproponowali nam wspólnà gr. ZgodziliÊmy si, choç nie bez obaw. WiedzieliÊmy o wysokich umiej tnoêciach w tej materii Jerzego Paw owskiego. Jednak z tej konfrontacji, w której bra- em udzia, wyszliêmy z tarczà, mimo e szablista wszech czasów stara si jak móg. Cz sto siada Pan do pokera? To by a te moja ulubiona gra. Choç jej regu y sà doêç proste, to po krótkim czasie wiedzia em, czy ktoê jest dobry czy z y. Zarówno w boksie, jak i w pokerze najwa niejsza jest g owa, choç w hazardowym wydaniu tego drugiego liczy si te si a pieniàdza. Z czasem, grajàc w pokera z moimi kolegami, szybko zaczà em orientowaç si, kto jest w dobrej, a kto w s abszej sportowej formie. Zwykle moje spostrze enia potwierdza y si na ringu. Rozmawia Mateusz Bartoszewicz Fot. Mieczys aw Âwiderski Zbigniew Pietrzykowski, wicemistrz olimpijski z 1960 roku (przegra z Cassiusem Clayem), dwukrotny bràzowy medalista olimpijski 1956, 1964, czterokrotny mistrz Europy (1955, 1957, 1959 i 1963), 11-krotny mistrz Polski. Pose na Sejm

7 Relacje Computerland na mistrzowskim tronie! Fina owy mecz Dru ynowych Mistrzostw Polski 2003/2004 pomi dzy zespo ami Computerland AZS Politechnika Wroc awska I i Unià Winkhaus Leszno by widowiskiem godnym swojej rangi. Oto jego najbardziej emocjonujàce momenty. Rozdanie 6/I; WE po partii, rozdawa E. A K W W9 A D A7 6 D K4 32 S 9 7 A K W K2 DW6 D PZ: W E S Go biowski Jagniewski Kwieciƒski Pazur 2 1 pas pas 1 dwukolorówka kiery i inny Wist: 10; 7 lew, 300 dla S. ie atwo by o zorientowaç si, która ze stron znajduje si w ataku, a która w obronie (w widne karty S mogli wziàç dziewi ç lew w piki, a WE dziesi ç w kiery), wi c Êmia e wkroczenie przez Kwieciƒskiego na szczebel pi ciu nie spotka o si ze sprzeciwem ze strony kontrpartnerów. Inna sprawa, e trafnie rozwiàzujàc wszystkie swoje problemy, Mariusz móg zdobyç a dwie wziàtki wi cej (tzn. wpaêç tylko bez jednej). PO: W E S Polety o Starkowski Wójcicki Olaƒski 2 1 pas 2 BA 2 4 pas pas ktr. pas 1 jak wy ej; 2 pytanie Wist: 5; 10 lew, 590 dla S; 7 impów dla Computerlandu. Po ataku blotkà kierowà skontrowanej koƒcówki pikowej nie da o si ob o yç Starkowski odda tylko kiera, trefla oraz pika (Polety o musia w ten czy inny sposób dopuêciç rozgrywajàcego do sto u i umo liwiç mu zaimpasowanie K). Kontrakt po o y by atak treflowy i odwrót ze strony W w pika ( odda by wówczas trefla, pika oraz dwie lewy kierowe) albo zupe nie nierealny pierwszy wist D (!?), po którym obroƒcy byliby w stanie nigdy nie dopuêciç rozgrywajàcego do dziadka (i ten odda by im po jednej lewie w ka dym z kolorów). Rozdanie 7/I; obie po partii, rozdawa S. KW A K D A 10 9 KDW10 8 A4 2 S D W A K D W PZ: W E S Go biowski Jagniewski Kwieciƒski Pazur pas pas 4 pas 4 3 pas 5 4 pas 5 5 pas 6 pas 1 dwukolorówka z kierami; 2 kolor przeciwnika; 3, 4, 5 cue-bidy Wist: A; 11 lew, 100 dla S. Go biowski z Kwieciƒskim pogubili si i zamiast w wyk adanych 6 stan li w bezszansownych 6. PO: W E S Polety o Starkowski Wójcicki Olaƒski pas pas 4 3 pas 4 4 pas 5 5 ktr. 6 pas 1 dwukolorówka z kierami; 2 kolor przeciwnika, tu: pytanie o drugi kolor otwierajàcego; 3 kiery i trefle (z dwukolorówkà na starszych W zg osi by 4 ); 4 cue-bid; 5 cue-bid krótkoêciowy Wist: 9; 12 lew, 1370 dla WE; 16 impów dla Unii. Polety o z Wójcickim okazali si lepiej ni ich odpowiednicy w PZ przygotowani do walki z interwencjà po w asnym otwarciu dwukolorowym, bez trudu osiàgn li wi c optymalny kontrakt. Rozdanie 9/I; WE po partii, rozdawa. D A7 42 K DW A6 W4 32 S AD K D W A W K K8 PZ: W E S Go biowski Jagniewski Kwieciƒski Pazur pas BA pas 2 3 pas 3 pas Wist: 5; 9 lew, 140 dla S. PO: W E S Polety o Starkowski Wójcicki Olaƒski pas 1 1 ktr. 1 pas pas 3 pas pas ktr. 3 pas pas 4 (?) pas ; 2 forsing do dogranej na 6 + albo ; 3 Polety o nie chcia zamykaç drogi do kontraktu 3BA, stàd kontra, a nie sfitowanie koloru partnera odzywkà 4 ; 4 moim zdaniem, Wójcicki z zatrzymaniem kierowym powinien by zg osiç 3BA Wist: D; 10 lew, 630 dla S; 10 impów dla Computerlandu. Gdyby Marek zdecydowa si na zapowiedzenie kontraktu firmowego, do czego zach ca go partner, mia by pewne szanse (acz bardzo dalekie od pewnoêci) na sukces, tragedia pary Unii polega a jednak przede wszystkim na tym, e 3 by y na S absolutnie nieobk adalne (a nadróbki pozbawi by rozgrywajàcego jedynie pierwszy wist karowy i odwrót ze strony E w karo bàdê w pika; S odda by wówczas dwie naturalne lewy atutowe albo A oraz pikowà przebitk ). Rozdanie 21/II; S po partii, rozdawa. AK10 3 AW6 3 9 AKD6 2 D W K8 72 S D W KD4 A W PZ: W E S Olaƒski Jagniewski Starkowski Pazur 1 pas 1 BA pas 2 1 ktr. 2 BA 2 3 pas pas 3 3 pas 6 pas 1 pytanie o uk ad, forsing do dogranej; 2 sk ad 4333 z m odszà czwórkà; 3 cztery trefle, wartoêci kierowe Wist: D; 10 lew, 200 dla WE. Szlemik treflowy, do którego doszli Jagniewski z Pazurem, by kontraktem przecud- 7 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

8 Relacje 8 nej urody wymaga jedynie podzia u atutów 3 2 (mia te pewne szanse przy ich podziale 4 1). A nawet przy aktualnym rozk adzie trefli szlemika mo na by o zrealizowaç (przynajmniej w widne karty), jeêli tylko przeciwnicy nie zaatakowaliby z oêliwie w karo, wytràcajàc wa ne dojêcie do r ki S. Po ka dym innym ataku rozgrywajàcy odniós by sukces (powtarzam przynajmniej w widne karty!), gdyby tylko raz zaatutowa (!), zgra cztery kiery (wyrzucajàc z dziadka pika) oraz A, dopiero teraz wszed na stó A, zagra stamtàd w pika (aby W nie przebi mu pikowej figury), a nast pnie przebi w dziadku dwie blotki pikowe wysokimi atutami (tylko jedna z tych lew mog aby zostaç nadbita przez obroƒc W waletem trefl). PO: W E S Bizoƒ Balicki Kowalski mudziƒski ktr. 3 2 ktr. 3 pas pas ktr. pas pas 3 BA 3 ktr. 4 ktr. pas 1 dwukolorówka Wilkosza; 2 pewnoêç dobrego sfitowania przynajmniej jednego koloru partnera; 3 wywo anie posiadanego przez E koloru m odszego Wist: 4; 6 lew, 800 dla S; 14 impów dla Computerlandu. Rozgrywajàcy wzià tylko szeêç lew atutowych: cztery w r ce i dwie przebitkowe w dziadku. W stosunku do koƒcówki nadp ata nie by a du a, pami tajmy jednak, e w PZ S przegrali szlemika Rozdanie 22/II; WE po, rozdawa E. KD7 K9 64 K7 5 KD W DW8 2 W3 2 S D W9 5 A6 3 A5 A A10 2 PZ: W E S Olaƒski Jagniewski Starkowski Pazur 1 pas 1 pas 1 BA 1 pas 2 2 pas 2 BA 3 pas 4 BA 4 pas 6 BA pas. 1 przed partià PC, w sk adzie 5332 z pi cioma karami; otwarcie 1BA przyrzeka oby si PC; 2 pytanie; 3 tylko dwa kiery, a wi c uk ad , maksimum rebidu; 4 inwit Wist: 6; 12 lew, 990 dla S. Tym razem rozdanie by o sprawiedliwe i kolejny wspania y szlemik pary Jagniewski Pazur okaza si kontraktem wyk adanym. PO: W E S Bizoƒ Balicki Kowalski mudziƒski pas 1 BA pas 3 BA (?) pas Wist: 7; 12 lew, 490 dla S; 11 impów dla Unii. Rozdanie 24/II; obie przed, rozdawa W. KW AW4 W A D A6 3 8 K9 72 S D6 3 D9 42 AK5 8 K D W PZ: W E S Olaƒski Jagniewski Starkowski Pazur 1 BA BA 3 pas 3 4 ktr pas 4 pas pas ktr. (?) pas 1 przed partià PC; 2 transfer na piki; 3 lebensohlowskie; 4 automatyczne; 5 sign-off na kierach Wist: K; 10 lew, 590 dla WE. Starkowski zabi pierwszà lew A iwy- szed z dziadka blotkà pik. Jagniewski doda 3 (gdyby podstawi si 10, rozgrywajàcy wzià by lew D w r ce, po czym móg by zrealizowaç kontrakt na wpustkach, bioràc np. pi ç lew atutowych, kierowà, karowà oraz trzy treflowe). W odek zagwarantowa by sobie sukces, gdyby wstawi z r ki 9, nie by jednak na tyle przezorny i wzià t lew D. ast pnie Starkowski Êciàgnà A oraz A i kontynuowa pikiem, a Jagniewski odegra lewy na W oraz K i odszed kierem. W odek przebi i zagra z r ki D, której Rafa nieopatrznie nie pobi asem (a powinien by to uczyniç, a nast pnie wyjêç W albo w trefla; jego partner by bowiem szcz Êliwym posiadaczem 10). To wypuêci o kontrakt, Starkowski zgra bowiem wówczas swój ostatni atut, ustawiajàc Jagniewskiego w przymusie wpustkowym. W lewie tej Rafa odrzuci W, wi c rozgrywajàcy Êciàgnà K i wpuêci prawego obroƒc na A, wymuszajàc odeƒ zagranie spod waleta trefl. PO: W E S Bizoƒ Balicki Kowalski mudziƒski 1 3 pas pas ktr. pas pas pas Wist: 4; 8 lew, 100 dla WE; 10 impów dla Computerlandu. mudziƒski dosta si do sto u 9 i wyrobi sobie przy pomocy ekspasu wziàtk na W, a potem wyrzuci na nià z r ki karo, wpad wi c tylko bez jednej (obroƒcy nie mogli zagraç w kara bez straty lewy, dojêcie do dziadka A by o zatem niezagro one). Rozdanie 11/III; obie przed, rozdawa S. K6 AK2 W6 2 W D D W K8 53 S D K A W A 10 7 AD9 76 PZ: W E S Olaƒski Jagniewski Starkowski Pazur 1 pas 1 BA 1 pas 3 2 pas 3 3 pas 3 BA pas 1 forsujàce, wieloznaczne, na ogó forsing do dogranej (z wyjàtkiem r ki w sile PC bez koloru 6 + -kartowego i fitu pikowego); , nadwy ka; 3 wartoêci kierowe, obawa o kara Wist: 9; 11 lew, 460 dla S. PO: W E S Kowalski Balicki Bizoƒ mudziƒski BA pas 4 pas 4 1 pas 4 2 pas 5 pas 6 pas 1 cue-bid uzgadniajàcy trefle; 2 cue-bid Wist: 3; 13 lew, 940 dla WE; 10 impów dla Computerlandu. Tym razem do bardzo dobrego szlemika w trefle doszli Balicki ze mudziƒskim (z lekkà pomocà ze strony Darka Kowalskiego), natomiast Jagniewski Pazur zadowolili si koƒcówkà bezatutowà. W rozgrywce Adam wykaza du à przezornoêç po zabiciu D asem Êciàgnà A (!). Prosz zauwa yç, czym skoƒczy aby si próba wejêcia na stó K, aby na A K wyrzuciç z r ki dwa kara, a potem zaimpasowaç króla treflowego Rozdanie 14/IV; obie przed, rozdawa E. D K A W K10 ADW A K W S D4 3 8 K D AW Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004

9 Relacje PZ: W E S Kwieciƒski Bizoƒ Go biowski Kowalski 1 pas 2 1 pas 2 2 pas 3 3 pas 4 4 pas 4 5 pas 4 BA 6 pas 5 6 pas 6 BA pas 1 5 +, forsing do dogranej; 2 silny trefl na pikach; 3 jeszcze d u szy i bardzo dobrej jakoêci kolor karowy; 4 uzgodnienie kar; 5 cue-bid; 6 Blackwood; 7 dwie wartoêci bez damy atu Wist: 6; 12 lew, 990 dla WE. Tym razem na pochwa za znalezienie prostej, ale przekonujàcej drogi do znakomitego szlemika zas u yli Mariusz Kwieciƒski ze Stanis awem Go biowskim. a WE wychodzi o te 6, a 6 k ad o si jedynie po zmontowaniu przebitki pikowej. PO: W E S Polety o Starkowski Wójcicki Olaƒski 1 pas 2 pas 2 BA pas 3 pas 3 pas 3 pas 4 pas 4 pas 4 pas pas pas Wist: 4; 12 lew, 480 dla WE; 11 impów dla Computerlandu. Tymczasem w PO Jacek Polety o Marek Wójcicki pogubili si w swoim precyzyjnym, ale miejscami nazbyt rozbudowanym (i cz sto zmienianym/uzupe nianym) systemie. Tu np. wed ug najnowszych ustaleƒ 4 mia y byç pytaniem o pi ç wartoêci na uzgodnionych karach, wi c 4 pokaza y trzy wartoêci. iestety, okaza o si, e Jacek nie przyswoi sobie jeszcze tej systemowej nowinki Rozdanie 22/IV; WE po partii, rozdawa E. AK 5 ADW8 6 A D W K10 8 ADW S K4 KDW5 PZ: W E S Kwieciƒski Bizoƒ Go biowski Kowalski pas pas 1 1 (!) (!) pas 4 3 pas 5 4 pas 6 pas 1 trzecia r ka!; 2 wejêcie 2BA wskaza oby dwukolorówk na m odszych, ale albo s abà, albo bardzo silnà; 3 splinter; 4 cue-bid; Kowalski z Bizoniem otwierajà (systemowo) od 10 PC, Darek mia wi c powa ne nadwy ki Wist: 6; 12 lew, 920 dla S. PO: W E S Polety o Starkowski Wójcicki Olaƒski pas pas 2 1 ktr. 2 rktr pas 3 5 pas 3 6 pas 3 BA (?) pas pas pas 1 multi; 2 wywo awcza do hipotetycznych pików otwierajàcego albo objaêniajàca w sk adzie dowolnym; 3 proêba, aby partner ujawni kolor swojego longera; 4 do s abszego wariantu kontry partnera (przyrzekajàcego fit kierowy); 5 kontra objaêniajàca na karach; 6 domniemany kolor przeciwnika wywiad bezatutowy Wist: 6 (?); 12 lew, 490 dla S. Olaƒski ze Starkowskim nie tylko nie znaleêli drogi do superszlemika treflowego, ale zatrzymali si w koƒcówce, która mog a (i powinna) zostaç ob o ona. iestety, Marek Wójcicki zaatakowa w kolor partnera i dwanaêcie lew wypad o rozgrywajàcemu z r ki. MyÊl, e szansa ob o enia kontraktu przez piki praktycznie nie istnia a, tak e manewr polegajàcy na dopuszczeniu gracza W do r ki A, aby podegra on kiery, nie rokowa najlepiej, Wójcicki móg wi c z powodzeniem zaatakowaç ze swojego najd u szego i najsilniejszego koloru, jak uczà wszystkie bryd owe podr czniki dla poczàtkujàcych Rozdanie 17/VI; obie przed, rozdawa K K7 64 K W A8 5 A7 DW8 W S AD 3 A W D K D8 2 PZ: W E S Olaƒski Jagniewski Starkowski Pazur pas 1 pas 1 pas 2 1 pas 3 2 pas 3 3 pas 4 4 pas 4 5 ktr. pas pas rktr. 6 pas 4 7 pas 4 BA 8 pas 5 9 pas 6 BA (?) pas 1 odwrotka; 2 szeêç pików, 10 + PC; 3 szlemikowe uzgodnienie pików; 4, 5 cue-bidy; 6 zatrzymanie pierwszej klasy w karach; 7 cue-bid; 8 Blackwood; 9 dwie wartoêci bez damy atu Wist: 6; 10 lew, 100 dla S. Po wistowej kontrze Pazura na 4 Starkowski za wszelkà cen stara si ustawiç finalny kontrakt ze swojej r ki i wpad w pu apk. Szlemik pikowy z r ki Olaƒskiego by bowiem absolutnie wyk adany [6 (E) po o y by pierwszy wist kierowy], podczas gdy 6BA w aden sposób nie dawa o si wygraç (niezale nie od r ki, z której zosta oby ustawione). Có, czasami nadmiar informacji mo e nie wyjêç na zdrowie PO: W E S Bizoƒ Balicki Kowalski mudziƒski pas 1 1 pas 1 BA 2 pas 2 3 pas 2 4 pas 4 pas 1 silny; PC, 5 + ; 3 relay; 4 minimum odpowiedzi, brak czterech kierów Wist: 6; 11 lew, 650 dla WE; 11 impów dla Unii. Rozd. 23/VI; obie po partii, rozd. S. K D W K A K W AD7 3 7 S A D 10 8 A K D W W4 PZ: W E S Olaƒski Jagniewski Starkowski Pazur pas pas 3 pas 3 pas 3 2 pas 4 (?) pas 4 BA 3 pas 6 (?) pas 1 co najmniej inwit do koƒcówki z fitem kierowym; 2 cue-bid Wist: K; 12 lew, 1460 dla WE. Trudno mi wyt umaczyç, dlaczego Starkowski uchyli si od cue-bidu karowego, a potem od pokazania liczby posiadanych asów (mia te przecie dam atu). awet jeêli jego 2 oznacza yby pe ny forsing do dogranej (z fitem kierowym), a nie co najmniej inwit nie by o najmniejszych powodów, aby E mia si wstydziç posiadanych wartoêci. A tak, parze WE uciek godny ze wszech miar polecenia wielki szlem w kiery (na impasie K wychodzi o te 7 i 7BA). PO: W E S Bizoƒ Balicki Kowalski mudziƒski pas pas 1 BA 4 pas 2 5 pas 2 6 pas 2 7 pas 2 BA 8 pas 3 BA 9 pas 4 10 pas 4 BA 11 pas 7 pas PC w sk adzie zrównowa onym albo 16 + PC w sk adzie niezrównowa onym; 2 sztuczne wskazanie pików; PC, 4 + ; 4 relay; 5 dok adnie cztery kiery; 6 relay; 7 uk ad zrównowa ony; 8 relay; 9 sk ad , maksimum (11 13 PC); 10 pytanie o pi ç wartoêci na uzgodnionych kierach; 11 dwie wartoêci plus dama atu 9 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

10 Relacje 10 Wist: K; 13 lew, 2210 dla WE; 13 impów dla Unii. Wszystko by o tu godne podziwu: precyzyjny, starannie dopracowany system licytacyjny, wzjamne zrozumienie partnerów, optymalny kontrakt na najwy szym szczeblu. awet gdyby Kowalski nie posiada bezcennego W, wielki szlem w kiery zosta by wygrany, gdy ten ostatni kolor da by pi ç lew (trefle 3 3 lub 4 2 z drugim waletem) albo jeêli uda by si impas króla karo (po popartyjnym wejêciu do licytacji gracza szansa na pewno ponadpi çdziesi cioprocentowa). Rozd. 9/VII; WE po partii, rozd.. A W K6 2 A D DW8 3 K S AD K6 KD3 A10 9 W10 8 W9 83 PZ: W E S Kwieciƒski Jagniewski Go biowski Pazur 1 pas 2 BA 1 pas 4 2 pas 4 3 pas 5 4 pas 6 pas 1 inwit do koƒcówki z fitem pikowym lub bilansowe podniesienie do 4 z r kà bez szans szlemikowych; 2 splinter; 3, 4 cue-bidy Wist: A; 11 lew, 50 dla WE. iestety, po szybkim uzgodnieniu pików Jagniewskiemu z Pazurem nie uda o si ju wytropiç alternatywnego koloru do gry trefli, szlemik w które by wyk adany. Tak e 6 z r ki mo na by o zrealizowaç po wiêcie innym ni atutowy, zwyci ska rozgrywka wymaga aby jednak od Rafa a zdolnoêci bez ma a wizjonerskich. Po ataku A, jaki pad w rzeczywistoêci, konieczne by oby bowiem zagranie na odwróconà r k, tzn. przebicie u trzech kar, a potem wyatutowanie przy pomocy ostatniego honoru pikowego dziadka. ale a oby przy tym, oczywiêcie, zrezygnowaç z impasu treflowego, tylko zagraç w ten kolor blotkà z r ki bez Êciàgania asa aby uzyskaç dodatkowe dojêcie do sto u na W. Kto zawsze realizuje takie kontrakty, niechaj pierwszy rzuci kamieniem w Rafa a Jagniewskiego, który najpierw trzykrotnie zaatutowa, a potem zaimpasowa K PO: W E S Bizoƒ Balicki Kowalski mudziƒski 1 pas 3 1 pas 4 pas 1 bilansowe podniesienie do 3 z fitem trzykartowym Wist: 8; 11 lew, 450 dla S; 11 impów dla Computerlandu. Rozd. 11/VII; obie przed partià, rozd. S. D K D A10 AKW6 D K4 A W S 8 5 DW W3 A K9 PZ: W E S Kwieciƒski Jagniewski Go biowski Pazur pas 1 BA 2 1 ktr. rktr. 2 pas pas 3 (!?) 2 pas 3 pas 4 pas / ; 2 wywo anie posiadanego przez partnera koloru starszego; 3 gdyby zgodnie z proêbà partnera zg osi 2, najprawdopodobniej rozgrywa by ten kontrakt z kontrà, tak jak sta o si to na drugim stole Wist: A; 10 lew, 420 dla WE. PO: W E S Bizoƒ Balicki Kowalski mudziƒski pas 1 BA 1 ktr. 2 rktr. 2 3 ktr. 2 pas pas ktr. pas pas rktr. 4 pas 2 ktr. pas PC; w kolorach starszych albo 5 + / 4 / ; 3 do koloru partnera; 4 ratunkowa wywo anie posiadanego przez partnera koloru starszego Wist: 5 (?); 8 lew, 470 dla S; 13 impów dla Computerlandu. Gdyby obroƒcy Êciàgn li dwa razy atu, a potem zagrali w piki do skrótu r ki (albo wyszli w trefle, wytràcajàc rozgrywajàcemu asa w tym kolorze), kontrakt zosta by ob o ony bez dwóch (przeciwnik wzià by wówczas tylko trzy kiery, dwa kara oraz trefla). A tak Balicki przebi pika w r ce, Êciàgnà A, wróci do r ki A, zgra K, przebi na stole blotk karowà 3, przebi w r ce pika i wyszed stamtàd K. Kowalski przebi go A i zagra w atu, ale rozgrywajàcy i tak musia jeszcze dostaç dwie lewy na pozosta e mu w r ce D 9. Rozd. 14/VIII; obie przed partià, rozd. E K9 65 A6 3 K6 3 AKD10 W8 53 W4 A K8 7 S W A D D9 DW7 PZ: W E S Kwieciƒski Jagniewski Go biowski Pazur pas BA pas 1 multi; PC w sk adzie zrównowa onym; 3 do koloru partnera Wist: 3; 9 lew, 140 dla S. Kontrakt zosta wypuszczony w szóstej lewie zagraniem w pika pod podwójny renons, co pozwoli o rozgrywajàcemu uciec z przegrywajàcym karem. PO: W E S Kowalski Starkowski Bizoƒ Olaƒski pas pas 1 1 pas 1 2 pas 1 BA 3 pas 2 4 pas 2 5 pas 4 pas.. 1 silny; 2 po pasie: 5 7 PC, sk ad dowolny; PC, uk ad zrównowa ony; 4 Stayman; 5 cztery piki Wist: 2; 11 lew, 450 dla WE; 11 impów dla Unii. Kowalski trzy razy zaatutowa, po czym zagra z dziadka W na impas. Olaƒski do- o y 9 (?), wi c potem na K spad a jego dama i kontrakt zosta zrealizowany z nadróbkà. Rozd. 19/VIII; WE po partii, rozd. S. D AW9 3 A5 W 10 2 KD4 A K6 43 S D8 7 K K4 3 W7 A W 10 9 D6 52 PZ: W E S Kwieciƒski Jagniewski Go biowski Pazur 1 BA 1 ktr pas 4 pas 1 przed partià PC; 2 kontra si owa; 3 transfer na piki; 4 naturalne Wist: 4; 9 lew, 100 dla S. Obroƒcy wzi li to, co si im nale a o, tzn. pika, trefla oraz dwa kara. Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004

11 Relacje PO: W E S Kowalski Starkowski Bizoƒ Olaƒski pas 1 BA pas 2 pas 2 pas 3 BA (!) pas Wist: 7; 10 lew, 630 dla WE; 12 impów dla Unii. Ta koƒcówka mia a znacznie wi ksze szanse na sukces. I rzeczywiêcie Starkowski wyszed blotkà ze swojego longera pikowego i rozgrywajàcy by ju w domu zagra karo do damy na stole, kontynuacj W pobi asem i wyszed blotkà pik. Kontrakt 3BA (W) móg by zostaç po o- ony po wiêcie kierowym, karowym bàdê pikowym ten ostatni musia by jednak zostaç oddany damà (!). Rozd. 21/VIII; S po partii, rozd.. A 10 8 K AKD8 54 KW7 D7 53 K D W S W W4 A AD5 4 PZ: W E S Kwieciƒski Jagniewski Go biowski Pazur BA pas 4 pas 4 1 pas 4 2 pas 5 3 pas 5 4 pas 6 5 (!) pas 7 BA pas 1, 2, 3, 4 cue-bidy; 5 dodatkowa wartoêç w treflach, tu: dama Wist: 3; 13 lew, 2220 dla S. Po wskazaniu przez partnera dodatkowej wartoêci treflowej Jagniewski atwo doliczy si trzynastu lew (szeêç w karach, cztery w treflach, dwie w kierach i jedna pikowa), wi c zapowiedzia najwy szy z mo liwych w bryd u kontraktów. PO: W E S Kowalski Starkowski Bizoƒ Olaƒski 1 4 (!!) pas 1 (!) pas ktr. 2 pas pas pas 1 kontra by aby wywo awcza, wi c Olaƒski musia spasowaç! i modliç si o wznowienie licytacji przez partnera; 2 na szcz Êcie ten nie mia z tym adnych problemów Wist: W; 5 lew, 1100 dla S; 15 impów dla Unii. By o to jedno z ostatnich rozdaƒ meczu, który Unia przegrywa a, Bizoƒ szuka wi c za wszelkà cen obrotu. I znalaz go, nie uda o mu si ju jednak odwróciç wyroków opatrznoêci, a jedynie wygraç pi tnaêcie impów SUDOMIE welcome to Jurek Komorowski i S awek Lata a zapraszajà na wczasy bryd owe w OÊrodku wypoczynkowym Sudomie ko o KoÊcierzyny dobowy koszt pobytu jednej osoby z ca odziennym wy ywieniem 69 z 75 z 69 z Wy ej wymienione ceny obejmujà bezp atne korzystanie z infrastruktury OÊrodka. Oferujemy smacznà domowà kuchni, równie wy ywienie jarskie i dietetyczne, w asne wyroby, zdrowà kaszubskà ywnoêç, oraz bardzo dobre warunki zakwaterowania. ie musisz przyje d aç z partnerem lub partnerkà. Znajdziejsz ich bez problemu na miejscu. Je eli lubisz w dkowaç, to kart w dkarskà wykupisz na miejscu za niewielkà op atà. Wi cej szczegó ów na temat OÊrodka znajdziesz na stronie Zg oszenia przyjmuje: Jurek Komorowski (58) ; ; Zaliczk w wysokoêci 150 z od osoby prosimy przelaç na konto: Jerzy Komorowski O.W. Sudomie Bank Spó dzielczy w KoÊcierzynie Z uwagi na ograniczonà liczb miejsc prosimy o wczeêniejszà rezerwacj. 11 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

12 Technika Pojedynek licytacyjny 12 Problemy Jak rozegrasz? 1. Mecz; strona S po partii, rozdawa. Ty dziadek AK A K W8 3 D S A A10 2 Ty E S 1 pas pas 3 pas 4 pas Kontrakt: 4 (W). Pierwszy wist (naturalny): K, przepuêci eê; kontynuowa W. Jak rozegrasz ten kontrakt? 2. Mecz; obie strony po partii, rozdawa E. Ty dziadek AKDW A S KDW10 5 K Ty E S 1 ktr. rktr. pas 4 pas Kontrakt: 4 (W). Pierwszy wist (naturalny): K. Jak rozegrasz ten kontrakt? Rozwiàzanie problemu na str. 24 Pierwszy wist Grasz w meczu, zajmujesz pozycj W i stajesz przed zadaniem wyboru karty pierwszego wistu. Mecz; strona S po partii, rozdawa S. Ty E S 1 pas 2 pas 2 1 pas 3 pas 3 pas 5 2 pas 5 3 pas 7 pas 7 BA pas 1 wykluczajà trzy kiery; 2 Blackwood wykluczajàcy pytanie o cztery wartoêci (z wy àczeniem A) na kierach; 3 jedna wartoêç poza kolorem treflowym Twoja (W) r ka: W co zawistujesz? Rozwiàzanie problemu na str. 41 Co zalicytujesz? asz System Mecz; obie strony przed partià, rozd. S. W E S (Ty) 1 3 pas pas? Co zalicytujesz z kartami: 1. D A4 A3 D9 KD7 3 AKD8 43 A K W A3 KDW7 AKD K6 AK AD4 3 D ADW2 A 10 9 K D Jak b dziesz si broni? 4. 6 KD9 8 A9 AKD K8 5 3 K8 7 KD9 AKW Odpowiedzi znajdziesz na str. 17 Mecz; strona WE po partii, rozdawa. dziadek W8 3 KW8 3 W9 4 D8 6 Ty AK6 2 7 S D D9 62 W Ty S pas pas 1 pas 2 pas 3 pas 4 pas Kontrakt: 4 (S). Pierwszy wist (naturalny): 4. Zabi eê K, z r ki rozgrywajàcego spad a 5. Jak b dziesz broni si dalej? Rozwiàzanie problemu na str. 24 R ce W R ce E str. 36, omówienie oraz tabela wyników str. 29 Wszystkie rozdanie grane sà w turnieju na maksy. 1. Obie strony przed partià, rozdawa. AK A4 3 A7 6 AKW Strona S po partii, rozdawa E. A K K8 3 KW Strona WE po partii, rozdawa S; S otwiera 2 (s abe dwa). 8 A D W AKDW7 4. Obie strony po partii, rozdawa W AD8 5 3 A Strona S po partii, rozdawa. K W KW K D Strona WE po partii, rozdawa E. W K KW7 7. Obie strony po partii, rozdawa S. K D AKW6 W Obie strony przed partià, rozdawa W. 4 AKW K D Strona WE po partii, rozdawa ; licytuje 1. D9 8 6 AK4 K10 W Obie strony po partii, rozdawa E. A W W AD Program do gry w bryd a Jack. Trzykrotny mistrz Êwiata programów bryd owych: 2001, 2002, Sprzeda w Polsce: Cena tylko na terenie Polski: 159 z otych brutto (z VAT). Cena w innych krajach Europy: 85 euro. Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004

13 Wojciech Siwiec Szeroka Reprezentacja Polski 2004 drugie kryterium Relacje Decydujàce boje o wy onienie reprezentacji naszego kraju na czerwcowe, 47. Dru ynowe Mistrzostwa Europy w Malmö odby y si w dniach kwietnia w starachowickim hotelu Senator. Wzi o w nich udzia pierwszych szeêç par SRP-10, które rozegra y najpierw mecze z najlepszymi szeêcioma duetami kadry kobiecej, a nast pnie rywalizowa y we w asnym gronie ka da z ka dà, mecz i rewan (wszystkie spotkania 10-rozdaniowe). W sumie w drugim kryterium SRP 2004 rozegrano 160 rozdaƒ. Pe ne wyniki zamieêciliêmy w poprzednim numerze Âwiata Bryd a. Przypomn jedynie, e rozgrywki SRP 2004 wygrali Apolinary Kowalski z Piotrem Tuszyƒskim. Oni w aênie, wraz z Cezarym Balickim i Adamem mudziƒskim oraz powo anymi Bartoszem Chmurskim z Mariuszem Puczyƒskim (czwarte miejsce w rozgrywkach eliminacyjnych), reprezentowaç b dà barwy naszego kraju w Malmö. A przed Paƒstwem najciekawsze, najtrudniejsze, najbardziej dramatyczne rozk ady drugiego kryterium SRP O K/I; rozd. 9; WE po, rozdawa. KD10 4 W6 W A5 W9 32 AKD K9 7 S D10 AD K A6 42 W5 Ârednia rozdania: 650 dla WE. W E S Cichocki Krogulska Pikus Rumiƒska pas pas pas 1 1 pas 1 pas 2 2 pas 3 pas 3 pas 3 pas 4 pas 1 Wspólny J zyk; 2 sztuczny forsing do dogranej Wist: K; 11 lew, 650 dla WE. W E S Kowalski Banaszkiewicz Tuszyƒski osalska pas pas pas 1 1 pas 1 2 pas 1 BA 2 pas 2 3 pas 2 BA 4 pas 3 5 pas 3 BA 6 pas 4 7 pas 4 8 pas 4 9 pas 5 pas 1 Wspólny J zyk; 2 dynamiczne bez atu; PC, co najmniej cztery piki (transfer); 4, 5, 6, 7 naturalne; 8, 9 cue-bidy Wist: 7; 12 lew, 620 dla WE. Dwie inne pary open (S) zatrzyma y si w 3BA, a jedna przegra a szlemika w to miano. Do optymalnych 6 doszli i zrealizowali je tylko najm odsi, Jacek Kalita z Krzysztofem Kotorowiczem: W E S Kotorowicz Brewiak Kalita Sarniak pas pas pas BA 2 pas 2 3 pas 2 BA 4 pas 3 pas 3 BA pas 6 (!) pas 1 Wspólny J zyk; 2 transfer na trefle; 3 silny trefl na kierach; 4 naturalne, zatrzymanie pikowe Kalita sprzeda pó pozytywnà r k na przyzwoitym, szeêciokartowym kolorze treflowym, z zatrzymaniem w pikach i misfitem kierowym. Opierajàc si na tych informacjach, Kotorowicz bez trudu dojrza du à szans na wzi cie dwunastu lew przy grze w trefle. Krzysztof zabi K (najgroêniejszy atak) asem, po czym Êciàgnà A K, wyrzucajàc ze sto u 10, i kontynuowa D. Gra- yna Brewiak przebi a jà 7, ale rozgrywajàcy nadbi w dziadku 8, cofnà si do r ki asem atu, przebi na stole blotk kierowà, wróci do r ki D, odbierajàc przy tym obroƒczyniom pozosta e im jeszcze atuty, na dwie forty kierowe pozby si z dziadka D oraz blotki pikowej, a nast pnie wyszed z r ki w pika wyrabiajàc sobie dwunastà wziàtk na W w dziadku. Krzysztof odniós by sukces tak e wówczas, gdyby Gra yna nie przebi a damy kierowej (tylko pozby a si w tej lewie blotki karo). a D zosta a bowiem wyrzucona ze sto u D, po czym rozgrywajàcy wyszed by z r ki w pika. W toku dalszej rozgrywki Kotorowicz przebi by w r ce blotk pikowà asem albo damà atu. W tym wariancie szlemik zosta by zrealizowany dzi ki temu, e (od S) spad by drugi walet atu (rozgrywajàcy wzià by szeêç lew atutowych w dziadku, pikowà przebitk w r ce oraz trzy kiery i pika). Prosz zwróciç uwag, e skutkiem otwarcia 1 szlemik zosta ustawiony z dobrej r ki W, 6 (E) po o y by bowiem pierwszy wist pikowy (uniemo liwiajàcy rozgrywajàcemu wyrobienie sobie wziàtki na waleta w tym kolorze). Rozd. O K/III; rozd 30; obie przed, rozd. E. W AK A AKW8 2 D S 8 4 D KD D6 5 W6 3 AKW4 2 Ârednia rozdania: 60 dla S. W E S Kowalski Czajka Tuszyƒski Jakubowska 1 ktr pas 3 pas 3 pas 4 pas 1 transfer na 2 Wist: A; 9 lew, 50 dla WE. a pi ciu sto ach panie (S) dosz y do kontraktu 4, dwukrotnie zosta on wypuszczony, a trzy razy ob o ony. Tuszyƒski Êciàgnà A K, nie kontynuowa jednak tego koloru (co bezwzgl dnie wypuszcza o gr ), tylko w trzeciej lewie zagra w karo. Rozgrywajàca zabi a 9 asem i wysz a z r ki w pika. Piotrek wskoczy A i kontynuowa karem. Zawodniczka utrzyma a si K w r ce, wesz a do dziadka K, na dobrà D pozby a si kara, po czym Êciàgn a A K i mog a zagraç ze sto- u jedynie w karo bàdê w trefla. A to by o równoznaczne z wypromowaniem w r ce Tuszyƒskiego (który w obu kolorach m odszych mia dubletony) 9 i wpadkà bez jednej. Obrona, jakà zademonstrowa Piotrek Tuszyƒski, by a bardzo dobra, ale bynajmniej nie doskona a. Gdyby po wzi ciu drugiej le- 13 nr 6 (167) czerwiec 2004 Âwiat Bryd a

14 Relacje 14 wy karowej i wejêciu na stó K rozgrywajàca nie wyrzuci a na D kara, tylko przebi a jà w r ce (!!), a nast pnie Êciàgn a pozosta e piki, ustawi aby Kowalskiego w treflowo-karowym przymusie (groêby: W w dziadku i 7 w r ce) i kontrakt zrealizowa a. Do bezwzgl dnego po o enia koƒcówki prowadzi- o jedynie zagranie w karo w lewie drugiej, bez Êciàgania drugiego honoru kierowego (a tak e niezbyt realny pierwszy wist karowy). Gdyby w trzeciej lewie rozgrywajàca wysz a wówczas z r ki w kiera (posuni cie jak najbardziej naturalne), Tuszyƒski wskoczy by K i kontynuowa by karem (móg by te zagraç wtedy w kiera, ale w takim wypadku musia by nast pnie zabiç asem pierwszà rund atutów i wyjêç w karo). O K/IV; rozd. 3; WE po partii, rozdawa S KW4 K D K9 86 AW 6 A8 32 AKD4 S W D5 D AW3 Ârednia rozdania: 990 dla WE. W E S Cichocki Czajka Pikus Jakubowska ktr. rktr. 5 pas 4 BA 6 pas 5 7 pas 6 pas 1 dwukolorówka z pikami; 2 splinter uzgadniajàcy kara; 3 cue-bid; 4 zatrzymanie pierwszej klasy w pikach; 6 Blackwood; 7 dwie wartoêci plus dama atu (tu jej ekwiwalentem by dziesiàty atut) Wist: 7; 12 lew, 1370 dla WE. W pierwszej lewie rozgrywajàcy wstawi z dziadka waleta, a zagranà przez S D pobi w r ce królem. ast pnie Cichocki Êciàgnà A i A, przebi w r ce kiera 4, po czym wyszed stamtàd 8 i gdy do o- y a ma ego pika wyrzuci ze sto u trefla. Zawodniczka S przebi a t lew i zagra a w atu, ale rozgrywajàcy nie mia adnych problemów z przebiciem w r ce jeszcze dwóch kierów, a potem zaatutowaniem (na stole bezpiecznie przebija trefle). awet gdyby wstawi a na 8 dziesiàtk, Cichocki nadal zrobi by swoje przebi by bowiem t lew 10 albo W, a nast pnie przebi by w r ce kiera, aby wyjêç stamtàd dobrà 9 i wyrzuciç na nià z dziadka trefla. Licytowanego szlemika karowego wygra w tym rozdaniu jeszcze tylko Bogus aw Pazur. Wprawdzie dosta on wist K, w lewie drugiej nastàpi a jednak kontynuacja pikowa. Teraz dojêcia do sto u by y w szczególnej cenie, BoguÊ wzià wi c t lew K w r ce, Êciàgnà A, a nast pnie dochodzàc do dziadka A, A oraz przebitkà treflowà przebi w r ce trzy kiery. W koƒcówce rozgrywajàcy przebi na stole (ma ym karem) jeszcze jednego trefla i zgra W10. Wyraênego pecha mia natomiast trzeci rozgrywajàcy szlemika karowego Mariusz Puczyƒski. Przeciwko niemu Marta Maj () zawistowa a K, a w drugiej lewie kontynuowa a treflem (!!). Spróbujcie wygraç 6 po takiej obronie! Zapewniam, e sztuka ta wam si nie uda! Drugie zagranie treflowe wytràci o bowiem przedwczeênie jedno z bezcennych dojêç do sto u (koniecznych do przebicia w r ce trzech kierów, a potem ostatecznego wyatutowania; dojêcie A musia o jednak zostaç wykorzystane w pierwszej kolejnoêci, inaczej stawa o si nieefektywne/bezu yteczne), wi c w toku dalszej rozgrywki dwustronnoprzebitkowej musia o dojêç do promocji 9 w r ce Kasi egilewicz (S) jako lewy kontrakt k adàcej. Dodatkowy niefart Mariusza polega na tym, e rozgrywa on to rozdanie akurat w trakcie transmisji internetowej (przez BBO), na antenie której wielu ekspertów wyrazi o zdumienie, e tej klasy zawodnik przegra absolutnie wyk adanego szlemika. Przecie do oddania by tylko jeden trefl argumentowali. O K/VI; rozd. 25; WE po partii, rozd.. K5 A7 3 A K AD K D W DW S D7 4 AK W W Ârednia rozdania: 260 dla WE. W E S Kowalski Krogulska Tuszyƒski Rumiƒska 1 1 pas 1 pas 2 pas 3 pas 4 pas Wist: 8; 10 lew, 620 dla S. Zawodniczka Êciàgn a K A i dopiero w trzeciej lewie wysz a blotkà atu, wi c Tuszyƒski nie mia problemów z realizacjà kontraktu. Piotrek utrzyma si K w r ce, zgra A K, przebi w dziadku karo, na D pozby si z r ki pika i zagra w atu Kontrakt 4 (E) bezwzgl dnie k ad wy- àcznie pierwszy wist pikowy, nawet jednak po obronie polegajàcej na Êciàgni ciu tylko jednego kara i odwrocie blotkà atu (albo te po pierwszym wiêcie w kiera) rozgrywajàcy aby odnieêç sukces musia by si solidnie napracowaç. Po wzi ciu lewy K w r ce E musia by mianowicie Êciàgnàç AK, wejêç na stó A, na D pozbyç si z r ki pika, przebiç tam pika i wyjêç w karo. Aby uniemo liwiç przeciwnikowi przebicie w dziadku kara (co by oby jego dziesiàtà wziàtkà), zawodniczka musia aby po àczyç dwukrotnie atuty, a wówczas rozgrywajàcy dosta by si 8 do dziadka i na dobrà D wyrzuci by z r ki trzecie karo. O-K/VI; rozd. 29; obie po partii, rozd.. 2 D D9 85 A8 53 K W K10 8 AKDW5 S 3 A 6 W7 2 D10 A W K Ârednia rozdania: 860 dla WE. W E S Puczyƒski Czajka Chmurski Jakubowska pas 2 1 pas 2 BA 2 pas 3 3 pas (?) 3 4 pas 4 5 pas 6 pas 1 multi; 2 pytanie; 3 nadwy ka, piki; 4 pytanie o krótkoêç; 5 krótkoêç karowa Wist: 9; 12 lew, 1430 dla WE. W E S Pazur Brewiak Jagniewski Sarniak pas 2 1 pas 2 BA 2 pas 3 3 pas (?) 3 4 pas 4 5 pas 4 6 (!) pas 4 pas 4 BA 7 pas 5 8 pas 6 pas 1 multi; 2 pytanie; 3 góra otwarcia; 4 pytanie o krótkoêç; 5 krótkoêç karowa; 6 cue-bid, tu fa szywy (!); 7 Blackwood; 8 tu: jedna wartoêç Wist: 5; 12 lew, 1430 dla WE. Ech, konwencje, konwencje Szlemik pikowy z naturalnej r ki E by tu absolutnie wyk adany, wszystkie pary WE po zastosowaniu modnej konwencji multi ustawi y jednak kontrakty pikowe ze strony przeciwnej, kiedy to pierwszy wist kierowy uniemo liwi by wzi cie dwunastu lew. ic z tego, oba licytowane szlemiki zosta by zrealizowane. Prosz zwróciç uwag, e adna za- Âwiat Bryd a nr 6 (167) czerwiec 2004

Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup o pó impa za daleko

Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup o pó impa za daleko nr 5/6 (190/191) maj/czerwiec 2006 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Tajwaƒski 2006 Yeh Brothers Cup o pó impa za daleko Udany sparing w Pary u Mistrzowska Majówka 2006 Sukces w Dallas: Cezary

Bardziej szczegółowo

Marek Borowski Wywiad z Marsza kiem Sejmu RP. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002. dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy

Marek Borowski Wywiad z Marsza kiem Sejmu RP. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002. dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy nr 1 (150) styczeƒ 2003 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002 dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy Nasz GoÊç Marek Borowski Wywiad

Bardziej szczegółowo

Jacek Socha. Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 2001.

Jacek Socha. Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 2001. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 200 asz goêç Jacek Socha Ch tnych do gry w bryd a nie brakuje Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u Kàcik optymistycznego pesymisty

Bardziej szczegółowo

Olimpiada w Lille >5 7 Mistrzostwa Europy w Dublinie >8 40 Mistrzostwa świata juniorów w Taicangu>53 60 Prawa i reguły brydżowe >66

Olimpiada w Lille >5 7 Mistrzostwa Europy w Dublinie >8 40 Mistrzostwa świata juniorów w Taicangu>53 60 Prawa i reguły brydżowe >66 Magazyn Polskiego Związku Brydża Sportowego nr 7 8 (264/265) lipiec/sierpień 202 r. cena 9,50 zł (w tym 5% VAT), nakład 8 000 egz. Olimpiada w Lille >5 7 Mistrzostwa Europy w Dublinie >8 40 Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Dobrych Âwiàt wszystkim Czytelnikom yczy redakcja

Dobrych Âwiàt wszystkim Czytelnikom yczy redakcja Dobrych Âwiàt wszystkim Czytelnikom yczy redakcja nr 12 (21), grudzieƒ 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl ISSN 1734-1167 INDEKS 321109 POLICJA 997 grudzieƒ 2006 r.

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei R E K L A M A Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei Czy III Aleja powinna byç otwarta czy zamkni ta dla samochodów i autobusów? Rozpocz y si w aênie konsultacje spo eczne, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1

Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 str. 1 o zgromadzeniu Prezesów Banków Spó dzielczej Grupy Bankowej Spotkanie Przewodniczàcych Rad Nadzorczych Banków Spó dzielczych Spó dzielczej Grupy Bankowej str. 1 str. 2-3 o rankingach i konkursach

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

wiadomoêci z PROCHEMU Nr 2 (73) czerwiec 2009

wiadomoêci z PROCHEMU Nr 2 (73) czerwiec 2009 Nr 2 (73) czerwiec 2009 PROCHEM S.A. zakoƒczy realizacj budowy Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydzia u In ynierii i Kszta towania Ârodowiska Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice» W NUMERZE Polkowickie dzieci odwiedzi y lwa Hektora we wroc awskim ogrodzie zoologicznym. str.2 Rozmowa ze znanà aktorkà Ewà Kasprzyk. Rozmowa z Szymonem Ko eckim, sztangistà

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa

WSPÓLNOTA W MISJI. biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce. Petycja W NUMERZE: Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa WSPÓLNOTA W MISJI biuletyn Wspólnoty ycia ChrzeÊcijaƒskiego w Polsce Nr 56 styczeƒ luty marzec 2002 Warszawa Po zimie zosta y tylko wspomnienia W NUMERZE: Z calego serca, ze wszystkich si Refleksja Krystyny

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2008 nr 5/142 XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Klient Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej Mariusz Zi tek wytrwale do celu str. 12 str. 3 O analizie dzia

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: Jerzy Pomianowski: Europa Polska Rosja. Jerzy Surdykowski: Rewolucja w Rzeczypospolitej numer cztery. LUTY Nr 2 (16) 2006

W numerze m.in.: Jerzy Pomianowski: Europa Polska Rosja. Jerzy Surdykowski: Rewolucja w Rzeczypospolitej numer cztery. LUTY Nr 2 (16) 2006 LUTY Nr 2 (16) 2006 ISSN 1733-0459 Indeks 388726 Cena 5 zł W numerze m.in.: PODWA ANIE PA STWA PRAWA. Dyskutujà: Andrzej Gaberle, Stanis aw Grodziski, Krzysztof Krajewski, Jan Pieszczachowicz, Stanis aw

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych

Czy grozi nam powódê? Zima chyba opuszcza nas na dobre. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków idzie spore ocieplenie, temperatura w najbli szych R E K L A M A Balt mówi, e prezydent Kaczyƒski nielegalnie pochowany na Wawelu Pose SLD Marek Balt twierdzi, e Lech Kaczyƒski zosta pochowany na Wawelu niezgodnie z prawem. Balt powo uje si na ustaw o

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo