MAXI. Audio VW TOURAN MAXI 2 N 7 LIPIEC 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAXI. Audio VW TOURAN MAXI 2 N 7 LIPIEC 2006"

Transkrypt

1 Audio MAXI VW TOURAN 2 N 7 LIPIEC 2006 MAXI

2 KONSTRUKTORZY VOLKSWAGENA NAWET W NAJÂMIELSZYCH SNACH NIE PRZEWIDZIELI, E COÂ TAKIEGO MO E SI ZDARZYå! ODJAZD N 7 LIPIEC

3 VW TOURAN MAXI ODJAZD Vehicle Hub V2 to innowacja technologiczna, która swojà premier mia a na targach CES Las Vegas (có za zbieg okolicznoêci). Alpine VPA-B222R jest rozwini ciem pomys u Vehicle Huba (VPA-B211P). S u y on integracji sprz tu multimedialnego z fabrycznà instalacjà w samochodzie lub budowaniu niezale nych uk adów AV. Ró nica pomi dzy obiema wersjami jest jednak zasadnicza. Vehicle Hub w wersji wczeêniejszej pe ni rol pasywnego prze àcznika sygna u pochodzàcego z ró nych urzàdzeƒ AV w samochodzie i odpowiedzialny by za przesy anie go do g oêników oraz jednostki centralnej montowanej fabrycznie przez producenta pojazdu. Vehicle Hub w nowej wersji to aktywny system, który mo e przejàç na siebie wszystkie funkcje audio wideo. Posiada on wbudowany wzmacniacz (4 x 50W), tuner AM/FM, wyjêcia Pre Out oraz mo liwoêç pod àczenia do fabrycznego sterowania. Dzi ki u yciu magistrali danych, wspó pracuje z wieloma kompatybilnymi urzàdzeniami Alpine Ai-Net, w tym z procesorem PXA-H701, co pozwala mu na nieograniczone mo liwoêci sterowania dêwi kiem w samochodzie. Vehicle Hub 2 s u y do budowy dyskretnego, niezale nego systemu AV w samochodzie. W takim przypadku to on jest sercem systemu, zaê dialog pomi dzy urzàdzeniem a u ytkownikiem mo e byç nawiàzany za poêrednictwem dotykowego ekranu LCD lub pilota zdalnego sterowania kontrolujàcego wszystkie funkcje systemu. W Las-Vegas-Touran, tak w aênie si dzieje. Zauwa cie, e w samochodzie tym nie ma klasycznego radioodtwarzacza pe niàcego rol jednostki g ównej. Wszystkie te obowiàzki przejà ukryty Vechicle Hub V2, a sterowanie ca oêcià systemu odbywa si za poêrednictwem monitorów dotykowych lub pilota. W tym przypadku role te pe nià dowolnie: zamontowany w konsoli centralnej monitor TME-M860 oraz charakterystyczny pilot wbudowany w pod okietnik pomi dzy przednimi fotelami. Skàpa matka natura nie przewidzia a, e cz owiekowi mog oby si przydaç wi cej par oczu. Bo jak tu kontrolowaç 10 êróde wideo i obraz na 46 monitorach? Nawet, jeêli zape nià si wszystkie siedzenia w Las-Vegas-Touran, to i tak nie ogarniemy tego, co oferuje pok adowy system video. Ale do rzeczy. Nad przednim rz dem siedzeƒ zainstalowano pod sufitem dwa odtwarzacze DVD Alpine DVA Kolejnym êród em wizji jest nawigacja NVE-N099P z wbudowanym czytnikiem DVD. Do tego nale y doliczyç odtwarzacz DVD Alpine DVE-5207 zamontowany nad tylnymi siedzeniami z ty u oraz kolejny, w konsoli podsufitowej PKG-2000 sprz gni ty z najwi kszym w samochodzie monitorem. Do tej gromadki dok adamy jeszcze cztery ipod y Video 30 GB ulokowane w baga niku i przesy ajàce obraz do monitorów za poêrednictwem Takiego odjazdu w car audio nie by o ju od dawna. Najnowszy democar Alpine to najbardziej rozbudowane i zintegrowane centrum rozrywki na kó kach, które nie posiada sobie równych. Motyw instalacji wykonanej w stylu nawiàzujàcym do kasyn z Las Vegas budzi jednoznaczne skojarzenia: doêwiadczysz szalonych emocji sp dzajàc choç chwil we wn trzu tego pojazdu! 4 N 7 LIPIEC 2006

4 kolejnej nowinki technicznej kontrolerom Alpine KCA-415i. Ostatnim, dziesiàtym êród em obrazu, jest kultowa ju konsola dla graczy Sony PlayStation 2. Perfekcyjnie wykonany o tarzyk z dwoma kontrolerami gier zajmuje eksponowane miejsce przed tylnym rz dem siedzeƒ. W Êwiat ach Las-Vegas-Touran Klimat wielkomiejskiego centrum rozrywki podkreêlony jest niesamowita iluminacjà p ynàcà z 46 monitorów zamontowanych w samochodzie oraz dodatkowych neonów wbudowanych pod karoserià i w baga niku. Oczywistym jest, e tylko cz Êç monitorów pe ni funkcje u yteczne; reszta ma za zadanie po prostu robiç dodatkowy efekt. Temu ostatniemu celowi s u y 26 sztuk niewielkich 2,5-calowych ekranów zabudowanych w drzwiach oraz desce rozdzielczej. Salonowy styl wn trza samochodu to zas uga Êmia ej stylistyki. Fotele Recaro o oznaczeniu Sport 04 Topline Artista to samo w sobie zmechanizowane, podgrzewane i regulowane na wszelkie sposoby dzie o in ynierii i stylistyki. Dwubarwna, kremowo-be owa tapicerka wykonana jest ze skóry oraz Alcantary. Prace lakiernicze w technice aerograficznej powierzono znanym specjalistom z firmy Crazy Colours. U nich powsta y wszystkie motywy znajdujàce si na karoserii i wewnàtrz auta i oddajàce klimat kasyna. Niektóre zabiegi sà jawne, jak np. wymalowane oznaczenia waluty amerykaƒskiej, kart i koêci do gry, czy logo Welcome to Fabulous Las Vegas Touran. Sà tak e zabiegi budzàce podêwiadome skojarzenia, jak np. zamontowane pionowo w baga niku wzmacniacze. Sà one podêwietlone i os oni te du ymi taflami plexi, podobnie jak automaty do gier licznie wype niajàce wn trza Êwiàtyni hazardu. A zwróciliêcie uwag na monta czterech sztuk ipodów Video? Przecie wystarczy by jeden. Jednak w pokerowej rozgrywce pewnym swego mo e byç ten, kto ma karet asów w r ku. JeÊli gra si o wysokà stawk, to lepiej nie blefowaç! Muzyka dla zwyci zcy i pokonanego JeÊli masz ju doêç wra eƒ i niewiele w kieszeni, to czas by wreszcie zasiàêç przy barze i chwilk odetchnàç. Relaks i odpoczynek zapewni muzyka sàczàcy si z g oêników. Projekt Las-Vegas-Touran przewidzia i tà opcj zakoƒczenia kasynowych szaleƒstw. Co prawda, bar trzeba b dzie sobie wyobraziç, ale rozsiadajàc si w wygodnym fotelu i ws uchujàc w muzyk ukojenie przychodzi natychmiast. Sprz t audio potrafi Êwietnie oddaç ka dy klimat, wi c nie b dzie problemów z dopasowaniem mo liwoêci do gustów. Opcje sà dwie: zabawa z klasycznym stereo lub nieujarzmionà falà efektów dêwi ku wielokana owego. Aby spe niç z nawiàzkà obie role, g oêniki rozlokowano w precyzyjny sposób. Co ciekawe, oprócz subwooferów, mamy do czynienia prak- N 7 LIPIEC

5 VW TOURAN MAXI ODJAZD tycznie z jednym typem zestawu przetworników Alpine SPR-17LS, co Êwiadczy o ich wyjàtkowej wszechstronnoêci. Dwa g ówne kana y stereo tworzone sà przez pary wooferów (odpowiedzialnych za bas Êredni) w drzwiach przednich; par takich samych g oêników, a reprodukujàcych tony Êrednie zainstalowano na podszybiu, a dwa tweetery zamontowano w s upkach A. Jak atwo si domyêliç, z takim zapasem mo na bez k opotu delektowaç si doskona à dynamikà, precyzyjnà stereofonià czy gigantycznà mocà, ale to dopiero poczàtek. PoÊrodku deski rozdzielczej zabudowano po- ow zestawu SPR-17LS, który pe ni rol kana u centralnego. Warto zwróciç uwag na bezpo- Êrednie skierowanie tweetera w g àb auta, co pozwala cieszyç si jego dêwi kiem tak e pasa erom na tylnym rz dzie siedzeƒ, choç tak naprawd nie potrzebujà oni tego, gdy sà zaopatrzeni w bezprzewodowe s uchawki przechwytujàce dowolne êród o dêwi ku zamontowane w samochodzie. G oêniki efektowe tylne niezb dne dla prawid owego funkcjonowania systemu 5.1 znajdujà si w drugiej parze drzwi. Dodatkowy zestaw SPR- -17LS zamontowano tak e po bokach zabudowy w baga niku samochodu. Z pewnoêcià tony Êrednie i wysokie przydadzà si i w baga niku, gdy stojàc przed nim si a uderzenia czterech sztuk subwooferów o dwunastocalowej Êrednicy mo e wydawaç si lekko zawy ona. Krzepy dla wszystkich g oêników dostarcza dziewi ç wzmacniaczy cyfro- 6 N 7 LIPIEC 2006

6 WYKAZ SPRZĘTU AUDIO Jednostka sterująca Alpine VPA-B222R Nawigacja DVD Alpine NVE-N099P Interfejs Nawigacji Alpine KCE-900E Odtwarzacz DVD Alpine DVA szt. Odtwarzacz DVD Alpine DVE szt. Monitor LCD 8 Alpine TME-M860 1 szt. Monitor LCD 6,5 Alpine TME-M770s 2 szt. Monitor LCD 6,5 Alpine TME-M710 6 szt. Monitor LCD 2,5 brak danych 26 szt. Konsola sufitowa LCD 10 Alpine PKG szt. Kamera cofania Alpine HCE-C100 2 szt. Procesor dźwięku Alpine PXA-H701 1 szt. Zarządzanie procesorem DSP Alpine RUX-C701 1 szt. Przenośne audio ipod nano 1 szt. Obsługa ipod Alpine KCA-420i 1 szt. Przenośne Audio-Video ipod Video 30 GB 4 szt. Obsługa ipod Video Alpine KCA-415i 2 szt. Konsola gier Sony PlayStation 2 1 szt. Słuchawki bezprzewodowe Alpine SHS-N252 2 pary WZMACNIACZE: Cyfrowy dwukanałowy Alpine PDX szt. Monoblok cyfrowy Alpine PDX szt. G OÂNIKI: Przód baza stereo Alpine SPR-17LS 1 kpl. Przód dodatkowe woofery Alpine SPR-17LS 2 szt. Przód midrange Alpine SPR-17LS 1 kpl. Kanał centralny Alpine SPR-17LS 1/2 kpl. Tył / efektowe Alpine SPR-17LS 1 kpl. Tył ekspozycyjne Alpine SPR-17LS 1 kpl. Subwoofery Alpine SWR szt. AKCESORIA: Akumulator żelowy Przewody wszelkie Akcesoria instalacyjne Kondensatory buforowe Montaż: X-Dream Car-Audio, Niemcy wych: cztery monobloki Alpine PDX dla tonów najni szych oraz pi ç dwukana owych Alpine PDX przeznaczonych dla pozosta ych g oêników. Co ciekawe, wzmacniacze cyfrowe wreszcie uwolni y si od pi tna odtwarzania li tylko basu, i w tej chwili stosowane sà do zasilania systemów szerokopasmowych. Dlaczego tak si dzieje i skàd taki prze om opowiemy przy innej okazji. Zagrajmy jeszcze raz Ponoç do najbardziej g upich wypowiedzi w historii Êwiata zalicza si zdanie jednego z szefów biura patentowego, który przesz o 100 lat temu stwierdzi, e wszystko, co mo na by o wymyêliç, zosta o ju na Êwiecie wymyêlone. No có niektórzy szybko dochodzà kresu swojej wyobraêni. Renato Rivic, szef ekipy X-Dream Car-Audio z Niemiec, którego pomys y pokazywaliêmy ju nie raz udowodni, e wszystko wcià przed nami. W ka dej dziedzinie mo na osiàgnàç niezwyk e wyniki, a jedynym ograniczeniem jest wyobraênia i bud et. To tak, jak w kasynie, mo na zgarnàç wszystko majàc odrobin szcz - Êcia, sprytu i pomys u, byle krupier nie przebi naszej stawki. Las- -Vegas-Touran prawdopodobnie zgarnie wi kszoêç tegorocznych trofeów za pomys na demo i sposób jego realizacji. No chyba e ktoê da wi cej. W yciu jak w kasynie. Tekst: J drzej Nosal Special thanks for Mr. Carlos Correia for help and cooperation. N 7 LIPIEC

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl

MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl NUMER 1 MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl Numer indeksu 324213 ISSN 1733-1668 9,90 z (w tym 7% VAT) Edytorial High tech To ju pewnik: gdy ukazuje si nowa edycja gry Need For

Bardziej szczegółowo

Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video

Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video Systemy DD Network Media prezentujà rewolucyjne podejêcie JVC do nowej koncepcji domowej rozrywki audio-video. Niezwykle smuk e i eleganckie systemy po àczà

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

Informatyka ma to, o co si prosi a

Informatyka ma to, o co si prosi a IT partnerem biznesu Informatyka ma to, o co si prosi a To mo e wyglàdaç na paradoks, e k opoty informatyki zacz y si dopiero wtedy, gdy osiàgn a ona to, czego chcia a od poczàtku. Informatyka mia a ambicj

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESU DORADCZO DECYZYJNEGO W OPARCIU O SYSTEM EKSPERTOWY ZBIGNIEW BUCHALSKI Politechnika Wrocławska Streszczenie W pracy przedstawiono pewn koncepcj systemu ekspertowego o nazwie

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34

KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2003 NR 10/34 KOLOR OPTYMIZMU KONTRAKTY SERWISOWE - WYDATKI KONTROLOWANE BLACH CI CIE, GI CIE NOWE VOLVO FH16 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Obszerne wn trze, sportowy styl

Obszerne wn trze, sportowy styl CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT KWIECIE /MAJ 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 61 Alfa 159 Sportwagon Obszerne wn trze, sportowy styl fiat wokó nas rok 10 numer 61 kwiecieƒ/maj 2006 Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram Wi kszy kaliber Dodge Caliber rogaty kompakt w salonie Autotrapera Przygoda z Jeepem Mateusz Kusznierewicz zawsze mia em s aboêç do aut terenowych JednoÊladem w teren Dirt, Street, Vert, Dual Slalom czy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 1 Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 2 Przekraczajàc granice intuicji. BezpoÊredni dost p do wszystkich funkcji b dàcych zawsze w zasi gu wzroku. Unikalne po àczenie ekranów dotykowych z

Bardziej szczegółowo

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ

GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ GRA YNA HERMANOWSKA WOJCIECH HERMANOWSKI INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA KLAS IV VI SZKO Y PODSTAWOWEJ Gdynia 2008 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Sebastian Przybyszewski Redakcja

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Volvo Polska, Samochody Ci arowe

Volvo Polska, Samochody Ci arowe Z okazji Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz zbli ajàcego si Nowego Roku pragniemy z o yç Naszym Klientom, Przyjacio om, Sympatykom Volvo i ich Bliskim moc goràcych yczeƒ, zdrowia, szcz Êcia i wszelkiej pomyêlnoêci.

Bardziej szczegółowo

Seria 3000 Instrukcja instalacji

Seria 3000 Instrukcja instalacji Seria 000 Instrukcja instalacji Modele 00 oraz 500 Egzemplarz dla u ytkownika Jednostki sterujàce GRAFIK Eye serii 000 zasilajà oraz sterujà jasno- Êcià dwóch, trzech, czterech lub szeêciu stref oêwietlenia.

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Po prostu muzyka. Audio Research VSi 60

Po prostu muzyka. Audio Research VSi 60 MaciejStryjecki Audio Research s ynie z przedwzmacniaczy. Âwiat audiofilski uznaje je za wzorzec. To prawda, trudno im dorównaç, a na korzyêç powsta ej w 1970 roku firmy dodatkowo przemawia fakt, e od

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku fot. Z archiwum ARP Na ok adce: UroczystoÊç podpisania umowy inwestycyjnej; od lewej stojà: A. Synowiecki (prezes Radmoru), W. Dàbrowski (prezes ARP), P. Wojciechowski (prezes WB); siedzi: A. Szortyka

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego ˇ ˇ Kierunki rozwoju handlu elektronicznego WITOLD CHMIELARZ Od poczàtku roku 2000 kondycja firm internetowych znacznie si pogorszy a. Przez pierwsze pó roku ponad pi çdziesiàt dotcoms og osi o bankructwo.

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625

Twoja instrukcja użytkownika RENAULT MASTER http://pl.yourpdfguides.com/dref/2825625 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo