Truj¹ce odtruwanie str. 14

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Truj¹ce odtruwanie str. 14"

Transkrypt

1

2

3 Truj¹ce odtruwanie str. 14 Tytu³em wstêpu Media kreuj¹ nasze pragnienia - w takich yjemy czasach. Reklama, jak przekonuj¹ naukowcy, - nie tylko sk³ania do wybrania produktu X zamiast Y, ale przede wszystkim wmawia nam, e którykolwiek z nich jest nam potrzebny. We wszystkich w³aœciwie krajach dojrza³ej gospodarki rynkowej sta³¹ czêœci¹ krajobrazu s¹ lodówki, pralki i telewizory wystawiane przed domy. Czêsto nadal s¹ niezawodne, maj¹ najwy ej kilka lat. Od czasu ich zakupu zd¹ y³ ju pojawiæ siê na rynku sprzêt o wiêkszej mocy i wydajnoœci. Jak siê jednak okazuje, do dokonania zakupu sk³aniaj¹ nie parametry techniczne, ale design lub sama œwiadomoœæ, e coœ jest nowsze. Etycy bij¹ na alarm: czy moralne jest takie napêdzanie popytu, bez adnych ograniczeñ? W ró nych ga³êziach przemys³u tendencja ta ma oczywiœcie ró n¹ si³ê. Mocno objawia siê w przemyœle spo ywczym (s³odycze!) i zabawkowym, co skutkuje niekoñcz¹cymi siê dyskusjami na temat wprowadzenia ograniczeñ w reklamach skierowanych do dzieci. A jeszcze intensywniejszy w odzie owym. Ubrania ju po kilkunastu tygodniach na sklepowych pó³kach staj¹ siê stare, nawet trochê œmieszne. Trafiaj¹ wtedy na wieszaki z przecen¹ i oddawane s¹ w rêce klientów pó³ ceny. Najbardziej podatny na nieustaj¹c¹ kreacjê popytu jest jednak przemys³ kosmetyczny. Nowoczesnej, pod¹ aj¹cej za mod¹ kobiecie trudno siê obejœæ bez balsamów do cia³a, z³uszczaj¹cych maseczek, od ywek do rzês, utwardzaczy do paznokci i masy innych rzeczy, bez których, powiedzmy sobie szczerze, spokojnie i szczêœliwie mo na yæ. Pó³ biedy, jeœli te rzeczy s¹ tylko niepotrzebne. Gorzej, gdy s¹ szkodliwe. Zdarza siê to w przypadku niektórych cudownych diet i œrodków wspomagaj¹cych odchudzanie. Dla ot³uszczonych i rozleniwionych spo³eczeñstw wizja uzdrowienia cia³a i ducha magicznymi tonikami i pigu³kami jest niezwykle kusz¹ca. Niestety, bezkrytyczne pod¹ anie za nakazami mody w dziedzinie dietetyki mo e skoñczyæ siê tragicznie. Tekst Joanny Biszewskiej "Truj¹ce odtruwanie?" ostrzega nas przed detoksem (czyli oczyszczaniem organizmu z toksyn) - sza³em, który w ostatnich miesi¹cach ogarn¹³ ca³¹ Wielk¹ Brytaniê. Tym natomiast, którzy pragn¹ oczyœciæ cia³o i nasyciæ ducha w sposób naturalny, zachêcam do pójœcia na spacer po Harrow-on-the-Hill w towarzystwie Roberta Gajdziñskiego. Odwa ni, którzy bêd¹ mieæ ochotê do eksperymentowania na w³asnym ciele, powinni odwiedziæ wystawê poœwiêcon¹ w³osom w Natural History Museum. O najwiêkszych atrakcjach wystawy pisze Andrzej Maria Borkowski. Jak zwykle mamy te spor¹ porcjê rozrywki i kultury. W tym numerze przewodnik po yciu i twórczoœci Jamesa Whistlera i relacja z londyñskiego koncertu Red Hot Chilli Peppers. Gor¹co polecam! KATRZYNA JAKLEWICZ w n u m e r z e Wiadomoœci: Ze œwiata 4 Wiadomoœci: Ze Polski 6 Prosto z Polski: Slachetne zdrowie... 6 Wiadomoœci lokalne 8 Fotoreporta : Byliœmy w Slough 11 Britpress: O paniach, panach i... bañkach 13 Temat numeru: Detox- truj¹ce odtruwanie 14 Warto zobaczyæ: Przymierza³em warkocze Londyñskie klimaty: Harrow 20 Wywiad: Czasami mam woln¹ niedzielê 22 Rozrywka: Red Hot Chilli Peppers w Londynie 23 Felieton: Ja - kobieta z parasolk¹ 25 Psychologia: W niewoli schematów 26 Sztuka: Amerykanin w Londynie 28 Zdrowie: Najwiêcej witaminy K¹cik Bronka: Pierogi 31 English Page 32 Komputery: Jakie po³¹czenia internetowe? 33 Kalendarium 34 Sport 36 Og³oszenia 38 Editorial (Redakcja): Katarzyna Jaklewicz (red.nacz.), Artur Paprotny. Marketing: Krzysztof Frais, Mariusz Zdeb. Wydawca: Goniec Limited. Wspó³praca: M. Titow, M. Porzeziñska, C. Dziadul, P. Schab, K. Maroszek, A. Faliñska, B. Korwin-Kamieñski, Sk³ad: Rafa³ G³owa Design Transform Point, a-project, Fot: PAP, Archiwum Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Editorial Office (Redakcja): Tel: Marketing: Tel: Classified Ads (og³. drobne): Fax: ISSN , copies. Redakcja Goñca Polskiego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji og³oszenia bez podania przyczyny. Wykorzystanie materia³ów zamieszczonych w Goñcu Polskim bez pisemnej zgody - zabronione. Goniec Polski does not take responsibility for the advertisment s contents. Reproduction of any part of Goniec Polski without written permission strictly prohibited. Projekt ok³adki Rafa³ G³owa. Ok³adka jest fotomonta em. Goniec Polski 24 lipca

4 Wiadomosci Ze Swiata Œmieræ w szkole Co najmniej 88 dzieci zginê³o, a ponad 100 odnios³a ciê kie obra enia w po arze szko³y w mieœcie Kumbakonam w Indiach. W szkole - wbrew przepisom przykrytej s³omianym dachem - uczy³o siê ok. 900 dzieci. W chwili wybuchu po aru w budynku szko³y znajdowa³o siê ok. 800 uczniów. Ogieñ zaprószy³ siê w kuchni, gdzie znajdowa³ siê piec opalany drewnem. Potem rozprzestrzeni³ siê na s³omiany dach, a póÿniej na s¹siedni, g³ówny budynek szko³y. Jeszcze w tego samego dnia pod zarzutem niedbalstwa zatrzymano dyrektora szko³y. W³adze stanowe nakaza³y te natychmiastowe przeprowadzenie inspekcji wszystkich szkó³ i przedszkoli w Tamilnadu, przede wszystkim w zakresie ochrony przeciwpo arowej. Obecni na miejscu tragedii stra acy oskar aj¹ kadrê pedagogiczn¹ szko³y o to, i nie uczyni³a nic by podj¹æ próbê ratowania dzieci, uwiêzionych w pal¹cym siê budynku. Podobne oskar enia - energicznie dementowane przez policjê - wysuwaj¹ rodziny ofiar. Po ar by³ ju drug¹ tego rodzaju tragedi¹ w Tamilnadu w tym roku. W styczniu co najmniej 46 osób zginê³o w po arze w domu weselnym w œwi¹tyni w miejscowoœci Srirangam w tym stanie. Na zdjêciu: rodzina chowa jedn¹ z ofiar po aru. (PAP/AP/M. Lakshman) Amnestia dla chorych na AIDS W Bangkoku, stolicy Tajlandii, odby³a siê XV Miêdzynarodowa Konferencja na temat walki z AIDS. Podczas konferencji tajskie s³u by penitencjarne przedstawi³y projekt u³askawienia dla kilku tysiêcy chorych wiêÿniów. W³adze tajwañskie proponuj¹ takie rozwi¹zanie, poniewa zale y im, aby chorzy spêdzili swoje ostatnie dni z rodzinami. W tajskich wiêzieniach przebywa ponad 250 tys. osadzonych. Tylko w wiêzieniu centralnym jest conajmniej 100 wiêÿniów, u których zdiagnozowano AIDS. Na zdjêciu premier Tajlandii, Thaksin Shinawatra, wita sekretarza generalnego ONZ, Kofiego Annana, który przyjecha³ do Tajlandii w zwi¹zku z obradami XV Miêdzynarodowej Konferencji na temat walki z AIDS. (PAP/EPA/Apichart Weerawong) Szanta Verheugena Podniesienie stawek podatków od zysków przedsiêbiorstw do poziomu œredniego w Unii albo utrata zasadniczej czêœci funduszy strukturalnych Brukseli: taki zapis chcia³ w³¹czyæ do prawa europejskiego komisarz ds. poszerzenia Unii Günter Verheugen. Polska mog³aby straciæ do 3,5 mld euro rocznie! Na propozycji niemieckiego komisarza Polska mog³aby straciæ najwiêcej. W adnym z du ych krajów Unii firmy nie p³ac¹ tak niskiego podatku od zysku (19 procent). Jednoczeœnie poza mniejszymi: Litw¹, otw¹ i Luksemburgiem Polska ma najwiêcej skorzystaæ na pomocy Brukseli w nadchodz¹cym, siedmioletnim bud ecie Wspólnoty ( ). W tym czasie, ju po odliczeniu naszej sk³adki, powinniœmy dostaæ oko³o 10 miliardów euro rocznie, czyli blisko 4 procent naszego dochodu narodowego. W ostatniej chwili uda³o siê Danucie Hübner pokrzy owaæ te plany. Szef jej gabinetu Joost Korte postara³ siê zebraæ poparcie wszystkich tych cz³onków Komisji, których rodzime kraje mog³yby, podobnie jak Polska, najwiêcej straciæ na przeforsowaniu pomys³u Verheugena. Si³a argumentów okaza³a siê skuteczna. W czwartek, 15 lipca, gdy komisarze zebrali siê, aby zatwierdziæ nowy regulamin podzia³u funduszy strukturalnych, projekt artyku³u Verheugena znikn¹³. (Rzeczpospolita) W³aœcicielka imperium w wiêzieniu 62-letnia Martha Steward, maj¹ca polskie korzenie w³aœcicielka imperium medialnego, trafi do wiêzienia i za utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwoœci. Stewart, która jest córk¹ polskich imigrantów (panieñskie nazwisko: Kostyra), w grudniu 2001 roku za rad¹ swego maklera Petera Bacanovicia sprzeda³a swoje akcje firmy farmaceutycznej ImClone Systems na dzieñ przed ich gwa³townym spadkiem z powodu niedopuszczenia na rynek jednego z leków antyrakowych. Pocz¹tkowo w³adze oskar y³y j¹ o "insider trading", czyli dokonanie nielegalnej transakcji akcjami z wykorzystaniem poufnych informacji, ale z braku niezbitych dowodów przestêpstwa odst¹pi³y od tego zarzutu. Ostatecznie Steward zosta³a wiêc skazana za utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwoœci. S¹d federalny w Nowym Jorku orzek³ karê piêciu miesiêcy aresztu domowego, dwóch lat nadzoru s¹dowego i grzywny w wysokoœci 30 tysiêcy dolarów. (PAP/EPA/Andrew Gombert) Skandal w seminarium 12 lipca episkopat Austrii wszcz¹³ dochodzenie w sprawie skandalu w seminarium duchownym w tej diecezji St. Poelten. W jednym z seminaryjnych komputerów znaleziono 40 tysiêcy zdjêæ pornograficznych oraz pornograficzne filmy. Wielu wiernych domaga siê dymisji biskupa diecezji Kurta Krewna (na zdjêciu), który po obejrzeniu tych zdjêæ zbagatelizowa³ sprawê mówi¹c, e s¹ to "zwyk³e dzieciêce arty". (PAP/EPA/Robert Jaeger) Zamach na ministra Zdjêcie archiwalne irackiego ministra sprawiedliwoœci Malika Dohana Hasana. By³ on celem zamachu, którego 17 lipca dokona³a w Bagdadzie organizacja Abu Musaba Zarkawiego, powi¹zanego z Al-Kaid¹. W eksplozji samochodu - pu³apki zginê³o czterech albo piêciu - wed³ug ró nych Ÿróde³ - funkcjonariuszy ochrony ministra. On sam nie ucierpia³. (PAP/EPA/Stefan Zaklin) Francuzi o Polsce Ok³adka francuskiego tygodnika "Courrier International", którego najnowszy numer poœwiêcony jest Polsce. "Kim oni s¹, ci Polacy? 40 milionów nowych Europejczyków" - mówi napis na prawo od zdjêcia oœmioletniej Aniki Cieœlak z W³oc³awka. (PAP/EPA) 4 Goniec Polski

5 Z Polski Wiadomosci "Emerycie, œpij spokojnie!" Urodzinowe Morderstwo Policjant prowadzi do s¹du w owiczu 11 jednego z bandytów, którzy dla "uczczenia" urodzin jednego z nich, zabili i wyrzucili z poci¹gu m³od¹ kobietê. Prokuratura Rejonowa w owiczu skierowa³a do s¹du wnioski o aresztowanie ich. Obaj podejrzani, 22- i 23-latek, mieszkañcy Torunia i okolic - przyznali siê do dokonania tej makabrycznej zbrodni. Grozi im do ywocie. (PAP/Andrzej Zbraniecki) Czy Tereska powie "czeœæ" wolnoœci? 19-letnia Aleksandra G. (na pierwszym planie), która zagra³a tytu³ow¹ bohaterkê w filmie Roberta Gliñskiego "Czeœæ, Tereska", stanê³a S¹dem Okrêgowym w Sieradzu. Jest oskar ona o udzia³ w napadzie z u yciem no a na 78-letni¹ kobietê. (PAP/Grzegorz Micha³owski) Nowe krawaty samoobrony Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Krajowej Samoobrony Andrzej Lepper zaprezentowa³ nowe "firmowe" krawaty. Do tradycyjnych bia³o-czerwone pasków dodano, na œrodku, symbol Unii Europejskiej. Nowe krawaty s¹ przeznaczone dla europarlamentarzystów Samoobrony. (PAP/ Tomasz Gzell) Sejm znowelizowa³ w pi¹tek ustawê o emeryturach i rentach. Ustawa wprowadza zasadê, e œwiadczenia bêd¹ waloryzowane, gdy skumulowana inflacja przekroczy 5 proc. G³osowa³o 396 pos³ów, za ustaw¹ g³osowa³o 256, przeciw - 136, a wstrzyma³o siê od g³osu - 4. Sejm zdecydowa³ siê przyj¹æ poprawkê dotycz¹c¹ poziomu inflacji niezbêdnego do waloryzacji œwiadczeñ, mimo e w czwartek nadzwyczajna komisja sejmowa zarekomendowa³a, by waloryzacja œwiadczeñ odbywa³a siê, gdy skumulowana inflacja przekroczy 3 proc., a nie 5 proc. - jak chcia³ rz¹d. Minister polityki spo³ecznej Krzysztof Pater t³umaczy³, e waloryzacja bêdzie rzadziej przeprowadzana, tylko wtedy, je eli bêdzie niska inflacja - bo jeœli bêdzie wysoka, emerytury bêd¹ waloryzowane co roku. "To jest dzia³anie, którego celem jest doprowadzenie do sytuacji, e emeryci mog¹ byæ spokojni o swoje emerytury" - podkreœla³. (PAP/Radek Pietruszka/Onet.pl) Rutkowski zatrzymany! Detektyw Krzysztof Rutkowski i dziewiêciu jego pracowników zosta³o zatrzymanych w Sztokholmie podczas akcji, jak¹ podjêli przeciw grupie szanta uj¹cej polskiego biznesmena. Rutkowski zosta³ zwolniony po wyjaœnieniach. Do zdarzenia dosz³o w œrodê, 14 lipca oko³o godziny w dzielnicy Varberg, na po³udniu Sztokholmu. Grupa Rutkowskiego, wed³ug œwiadków zdarzenia, którzy zawiadomili policjê, si³¹ wdar³a siê do jednego z mieszkañ, wyprowadzi³a z niego trzy osoby, sku³a je i zmusi³a do po³o enia siê na ziemi. "Rutkowski zosta³ zwolniony zaraz po przes³uchaniu, natomiast piêciu jego pracowników oskar ono o bezprawne pozbawienie wolnoœci innych osób." Wed³ug szwedzkiej policji, agencja Rutkowskiego zosta³a wynajêta przez 35-letnego polskiego biznesmena, prowadz¹cego firmê budowlan¹ w Szwecji. By³ on szanta owany przez grupê Polaków, którzy ¹dali zatrudnienia na czarno. Jak poda³a agencja Associated Press, Rutkowski powiedzia³ szwedzkiej telewizji publicznej, e zaj¹³ siê t¹ spraw¹, poniewa szwedzka policja odmówi³a jej zbadania. (Onet.pl) Lekarz potrafi Kilkunastu lekarzy ³ódzkiego pogotowia zarabia³o miesiêcznie ponad 10 tysiêcy z³otych - ustali³o Radio ódÿ i "Gazeta Wyborcza". By³a to grupa osób, które w dokumentacji medycznej pacjentów wpisywa³y nieprawdziwe informacje - potwierdzi³a obecna dyrekcja pogotowia. Proceder by³ mo liwy dziêki wprowadzeniu kilka lat temu tak zwanych dy urów kontraktowych. Lekarze pe³nili je w domach i doje d ali do pacjentów w³asnymi samochodami. Ca³y proceder polega³ na tym, e do jednego pacjenta jecha³ lekarz kontraktowy, a potem odwiedza³ wszystkich s¹siadów, którzy mieli jakiekolwiek dolegliwoœci. Nastêpnie, pacjentów tych rozpisywa³ jako osoby, które równie uczestniczy³y w procesie leczenia. Zamiast jednej karty zak³adano piêæ, czyli stawka zamiast pojedynczej by³a piêciokrotnie wy sza. Zdaniem dyrektora medycznego stacji, Janusza Morawskiego, miesiêczne wynagrodzenie za wizyty kontraktowe dla lekarzy rekordzistów przekracza³o 5 tysiêcy z³otych. Lekarze dodatkowo otrzymywali wynagrodzenie jako pracownicy etatowi i osobno za normalne, pe³nione w pogotowiu dy ury. (Onet.pl) Jak prezydent z prezydentem Urzêduj¹cy od 1 lipca Koehler wybra³ Polskê na miejsce swej pierwszej oficjalnej podró y zagranicznej. Odwiedzi³ Gdañsk i Warszawê. Z Polski uda³ siê do Pary a. Po wizycie zaroi³o siê od komentarzy w niemieckiej prasie. Frankfurter Allgemeine Zeitung zwróci³ uwagê na fakt, i na szczeblu prezydentów stosunki niemiecko-polskie rozwijaj¹ siê ju od d³u szego czasu znacznie lepiej ni stosunki niemiecko- francuskie. "Berliner Zeitung" oceni³ jednak jako "zgrzyt" powtarzane przez Koehlera kilkakrotnie s³owa o "powrocie Polski do Europy". "Polacy czuli siê zawsze jak Europejczycy, nie tylko w sensie geograficznym" - zauwa y³. (PAP/Andrzej Rybczyñski/Onet.pl) Goniec Polski 24 lipca

6 Prosto z Polski "Œlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie..." PRZEMYS³AW BOGACKI Zaledwie kilkanaœcie dni temu rz¹d Marka Belki uzyska³ wotum zaufania, a ju wybuch³ pierwszy skandal - personalny. Belka obiecywa³, e resorty bêdzie obsadza³ ludÿmi krystalicznie czystymi. A jak ujawni³a "Gazeta Wyborcza", jeden z wiceministrów zdrowia móg³ byæ zamieszany w afery m.in. zwi¹zane z wy³udzaniem pieniêdzy z kas chorych. Niedosz³y wiceszef resortu zdrowia, niejaki Œwi¹tkiewicz, jeszcze we wtorek rano by³ zachwalany przez ministra Czekañskiego. Po fali krytyki opozycji minister zmieni³ jednak zdanie o niedosz³ym podw³adnym. Nie powinno to dziwiæ, bo jeœli rz¹d Belki w ogóle chce rz¹dziæ, musi braæ pod uwagê opinie takie, jak Jana Marii Rokity: "Jeœli oszuœci nie zostan¹ odwo³ani, to nie ma co rozmawiaæ o naprawie systemu opieki zdrowotnej. (...) Miejmy jak¹œ elementarn¹ miarê uczciwoœci i zdrowego rozs¹dku". S³u ba zdrowia - chory projekt W ca³ym tym zmieszaniu jest jeszcze drugie dno - Sejm do koñca roku musi przyj¹æ ustawê zdrowotn¹, bo Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ poprzednie przepisy za niezgodne z konstytucj¹. W jaki sposób osoba (niejaki Œwi¹tkiewicz) powi¹zana ze skompromitowanymi panami - apiñskim (by³ym mi -nistrem zdrowia) i Naumannem (by³ym szefem Narodowego Funduszu Zdrowia) - ma wspó³tworzyæ nowe, dobre, wyci¹gaj¹ce z zapaœci polsk¹ s³u bê zdrowia prawo? Ja tego nie wiem... I nie s¹dzê, by ktokolwiek uwa a³ to za mo liwe... A czasu jest coraz mniej. Nad projektem ustawy wci¹ pracuje rz¹d. Najsilniejszy klub opozycyjny, Platforma Obywatelska, równie ujawni³ swój plan: proponuje coœ na kszta³t dawnych kas chorych (struktura zdecentralizowana) i chce, by wydawanie 30 miliardów z³otych, pochodz¹cych ze sk³adek wszystkich Polaków, podlega³o kontroli niezale nej instytucji. PO przedstawia swoje propozycje, a pos³owie z komisji zdrowia ca³y czas pracuj¹ nad projektem rz¹dowym. "Pracuj¹" to w sumie nietrafione s³owo. Bardziej adekwatne by³oby "mêcz¹ siê nad projektem rz¹dowym". A zmêczenie jest coraz wiêksze, bo przyjêcie ustawy coraz bardziej siê oddala. G³ówn¹ przyczyn¹ jest rozmiar i zawi³oœæ nowych przepisów. Pos³owie do wiêkszoœci z nich dodaj¹ jeszcze swoje poprawki - a to dotycz¹ce œrodków antykoncepcyjnych, a to obowi¹zków samorz¹dów Stetoskop w kieszeni Najwa niejsze przepisy, miêdzy innymi dotycz¹ce ewentualnej odp³atnoœci za leczenie, nie zosta³y jednak nawet tkniête. NajwyraŸniej ani ton¹ca lewica, ani pr¹ca do w³adzy Platforma nie chc¹ dotykaæ tego dra liwego tematu przed wyborami. Ale to siê zmieni ju nied³ugo. I mogê postawiæ naprawdê du e pieni¹dze, e ju wkrótce wszystkie partie zgodnym chórem bêd¹ mówiæ o koniecznoœci wprowadzenia leczenia odp³atnego. Mogê siê na przyk³ad za³o yæ, e zap³acimy za leczenie anginy, a nawet zapalenie oskrzeli. Dlaczego? Politycy kochaj¹ sonda e, a najnowsze wyniki mówi¹ o tym, e wiêkszoœæ Polaków zgadza siê p³aciæ za leczenie, jeœli ma to uzdrowiæ s³u bê zdrowia (badania wykona³ PENTOR na zlecenie Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy). Dlaczego wiêc politycy nie mieliby wykorzystaæ tych danych? Szkoda tylko, e przed rozpoczêciem reformowania reformy pierwszej reformy (naprawdê sam ju nie wiem, ile ich by³o) politycy nie zapytali Polaków, czy przeszkadza im p³acenie za us³ugi, czy przeszkadza im prywatna s³u ba zdrowia, czy przeszkadza im wolna konkurencja w przychodniach i szpitalach. Politycy stwierdzili, e Polakom to przeszkadza, a okazuje siê, e ok. 70 proc. mieszkañców naszego kraju zdecyduje siê na p³acenie, jeœli tylko pomo e to uzdrowiæ system opieki zdrowotnej... Zatem prace nad reform¹ (zupe³nie to s³owo ju tu nie pasuje - mo e reform¹ do potêgi n-tej, superreform¹, multireform¹?) opóÿniaj¹ siê, bo tak naprawdê nikt nie wie, jak naprawiæ s³u bê zdrowia. Partie, boj¹c siê spadku notowañ, klucz¹ gdzieœ wokó³ problemu, którego rozwi¹zanie - wspó³p³acenie pacjenta - jest w zasiêgu rêki. Œmieræ szpitali Jeœli nowe przepisy nie zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2005 roku, polskim szpitalom i przychodniom grozi zag³ada. Stare prawo przestanie obowi¹zywaæ, wiêc placówki nie bêd¹ dostawa³y pieniêdzy. Dla ju zad³u onych na olbrzymie kwoty szpitali to po prostu œmieræ. Do wielu lecznic ju dziœ pukaj¹ komornicy. Inne, nie maj¹c pieniêdzy, musz¹ zamykaæ niektóre swoje oddzia³y. Tak jest na przyk³ad w Poznaniu. Powód oczywiœcie sta³y - za ma³o pieniêdzy z NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia ustala limity na liczbê pacjentów, których leczenie w danym szpitalu sfinansuje. A limity, jak zwykle w ci¹gu ostatnich kilku lat, zosta³y ju wyczerpane w pierwszym pó³roczu... "Œciœle siê musimy tych limitów trzymaæ. Tworzymy kolejkê, ju jest kilka tysiêcy oczekiwañ na operacjê, na leczenie niep³odnoœci. Natomiast przyjmujemy w stanach zagro enia ycia" - mówi³ w Radiu RMF Tomasz Opala, dyrektor poznañskiego szpitala ginekologiczno-po³o niczego. "Limit na ycie", " ycie limitowane", "Kolejka po ycie" - co roku w sierpniu i wrzeœniu gazety zasypywane s¹ takimi tytu³ami. W tym roku prawdopodobnie nie bêdzie niestety inaczej. Co gorsza, nie zanosi siê na to, by coœ siê zmieni³o w przysz³ym... Czyli co? "Œlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie, jako smakujesz, a siê zepsujesz"? Jasnowidz z tego Kochanowskiego, czy co? 6 Goniec Polski

7 POSZUKUJACY PRACY PRACA NA POL ETATU, CALY ETAT W AGENCJA PRACY plus GASTRONOMII BUDOWNICTWIE ADMINISTRACJI SPRZATANIU HOTELARSTWIE ORAZ JAKO KIEROWCY Mowimy Po Polsku 2 Queensway TRANSFER PIENIEDZY 29/30 Brixton Village Polska 71 Gloucester Road 244 Dagenham Heathway 47 Old Brompton Road 385 Harrow Road 313a Green Street 548 & 550 Oxford Street TRANSFER GOTOWKI ODBIOR GOTOWKI W ODDZIALACH BANKU RAIFFEISEN JUZ OD TERAZ Tylko 5 od kazdej sumy ZDEPONUJEMY TWOJE PIENIADZE NA KONCIE ZLOTOWKOWYM W POLSCE PROWADZIMY ROWNIEZ USLUGI KANTOROWE I WYPLACANIE GOTOWKI Z CZEKOW 37 Goldhawk Road Victoria Station 161 Wandsworth High Rd 78 Peckham High Street 2 Queensway 245 High Street, Acton 441 Tottenham High Road 560 Wembley High Road MOWIMY PO POLSKU Telefon Darmowy

8 Wiadomosci lokalne Obozy koncentracyjne w Polsce? Wielka Brytania Na proœbê Jana Mokrzyckiego, prezesa Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, publikujemy korespondencjê jak¹ (razem z Mieczys³awem Jarkowskim) przeprowadzi³ z parlamentarzyst¹ Michaelem Howardem. Powodem wymiany listów sta³o siê niefortunne sformu³owanie, jakiego u y³ Howard w programie telewizyjnym "Desert Island Discs", wyemitowanym przez BBC 4. Brytyjski parlamentarzysta opisuj¹c losy swojej babki, która podczas wojny by³a wiêziona w obozie koncentracyjnym w Oœwiêcimiu, u y³ wyra enia "Polish concentration camp", co t³umaczy siê dos³ownie jako: "polski obóz koncentracyjny". Michael Howard MP Przywódca Opozycji J.K.M Parlament Londyn, 7 lipca 2004 Szanowny Panie Howard, Ostatnie doniesienia prasowe opisuj¹c Pañskie wyst¹pienie w programie "Desert Island Discs" w 4 programie BBC przytaczaj¹ Pañsk¹ wypowiedÿ mówi¹c¹, e Pañska babka zmar³a w "polskim obozie koncentracyjnym", zaœ pañska ciotka przetrwa³a. Z pe³nym szacunkiem dla pañskiej rodziny, jeœli przytoczona wypowiedÿ jest prawdziwa i pochodzi z ust powa nego polityka, zw³aszcza o Pañskim pochodzeniu, jest ona ca³kowicie nie do zaakceptowania. Przede wszystkim, powinien Pan wiedzieæ, e Auschwitz by³ niemieckim obozem koncentracyjnym w okupowanej Polsce. Opisywanie go jako cokolwiek innego nie ma historycznego uzasadnienia, jak równie jest wielce obraÿliwe dla Polski, wielu polskich o³nierzy walcz¹cych ramiê w ramiê ze swymi brytyjskimi kolegami przeciwko Niemcom podczas II Wojny Œwiatowej, a szczególnie dla tych nielicznych Polaków, którzy prze yli pobyt w tych samych niemieckich obozach koncentracyjnych. W imieniu ich wszystkich oczekujê, e zrobi Pan wszystko, co w Pañskiej mocy, aby naprawiæ poczynione przez Pana szkody i ból, do którego Pan siê przyczyni³, poprzez sprostowanie i publiczne przeprosiny w tych samych mediach. Z powa aniem, Dr Jan Mokrzycki Prezes * * * Dr. Jan Mokrzycki Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 240 King Street, 13 lipca 2004 Szanowny Panie Mokrzycki, Piszê w imieniu pana Michaela Howarda, aby podziêkowaæ Panu za list z dnia 7 lipca dotycz¹cy jego wyst¹pienia w "Island Desert discs." Przyjmuj¹c do wiadomoœci poczynione przez Pana uwagi odnoœnie obozu koncentracyjnego, w którym zginê³a jego babka i który prze y³a Jego ciotka, mogê Pana zapewniæ, e nie by³o adnego zamiaru obra enia narodu polskiego. Szczerze oddany, Jonatan Hellewell Osobisty Sekretarz Drogi Panie Hellewell, * * * Dziêkujê za Pañski list z 13 lipca pisany w imieniu Pana Michaela Howarda. (...) Bior¹c pod uwagê, e Pan Howard móg³ nie chcieæ obraziæ osób narodowoœci polskiej, powinno byæ oczywistym dla tak doœwiadczonego jak on polityka, e to jednak uczyni³ i e tylko jego osobiste przeprosiny mog¹ siê, w jakiejœ mierze, przyczyniæ do naprawienia poczynionych szkód. Pan Howard powinien byæ œwiadom, e mijanie siê z faktami, jeœli zdarza siê wystarczaj¹co czêsto, szczególnie, gdy dzieje siê tak za spraw¹ osób znanych na arenie publicznej, zyskuje wreszcie wiarê, niezale nie od tego jak bardzo jest nieprawdziwe. W zwi¹zku z tym, nie mo na uznaæ za satysfakcjonuj¹ce nic innego jak tylko sprostowanie poczynione przez Pana Howarda w mediach. (...) Z powa aniem, Jan Mokrzycki, Mieczys³aw Jarkowski Przewodnicz¹cy, Prezes Stercia w Belfaœcie Tysi¹ce osób wziê³y udzia³ w obchodach rocznicy bitwy nad rzek¹ Boyne w Irlandii. W 1690 roku Wilhelm Orañski pokona³ obalonego katolickiego króla Anglii Jakuba II. Uroczystoœci odby³y siê 12 lipca na Tates Avenue w Belfaœcie. Tego samego dnia w dzielnicy Ardoyne (pó³nocny Belfast), odby³ siê marsz Zakonu Oran ystów. Starcia katolickich demonstrantów z brytyjsk¹ policj¹ nale ¹ do corocznej tradycji. (pmb/pap/epa/paul FAITH) Wybory w Leicester Kandydat Liberalnych Demokratów, Parmjit Singh Gill zwyciê y³ w wyborach uzupe³niaj¹cych w okrêgu Leicester, 16 lipca. Parmjit Singh Gill zdoby³ g³osów - o ponad 1600 g³osów wiêcej ni kandydat rz¹dz¹cej Partii Pracy. (pmb/pap/epa/rui VIEIRA) Gdzie jest lato? Zimne, deszczowe lato dokucza Brytyjczykom. Pla a w Bournemouth na po³udniu Wielkiej Brytanii. Rok temu w tym miejscu odpoczywa³y t³umy, dziœ pla a œwieci pustkami. U do³u - zat³oczona pla a w 15 lipca ubieg³ego roku, u góry pusta pla a 15 lipca w tym roku.- (TB/PAP/AP/Chris Ison) Wydaje siê ma³o prawdopodobne, by Michael Howard chcia³ celowo zniewa yæ Polaków. Mówi¹c "Polish concentration camp" mia³ pewnie na myœli obozy koncentracyjne w Polsce (tj. znajduj¹ce siê na terenie Polski) i dlatego - jak mo na wnioskowaæ z odpowiedzi jego sekretarza - nie przywi¹za³ wiêkszej wagi do problemu. To, co dla wiêkszoœci Brytyjczyków jest ma³o istotnym szczegó³em, dla Polaków - szczególnie tych starszych - wydaje siê karygodn¹ obraz¹. Zadaniem cz³onków Zjednoczenia Polskiego tropiæ i naprawiaæ brytyjskie wpadki, bo - jak s³usznie napisa³ pan prezes: - mijanie siê z faktami, jeœli zdarza siê wystarczaj¹co czêsto, (...) zyskuje wreszcie wiarê. (APP) 8 Goniec Polski

9 Wielka Brytania Wiadomosci lokalne Pracujemy i rozwijamy brytyjsk¹ gospodarkê Home Office opublikowa³ pierwsze dane liczbowe dotycz¹ce pracowników, którzy zarejestrowali siê w Wielkiej Brytanii do pracy po 1 maja. - Dane potwierdzaj¹, e obawy i spekulacje mediów, e system nie sprosta ogromnej iloœci pracowników z nowych pañstw cz³onkowskich, by³y nieuzasadnione - przyzna³ szef brytyjskiego MSW - David Blunkett. Kwitn¹ca agawa W znanych mi³oœnikom angielskich ogrodów XIX-wiecznych Glendurgan Gardens w Cornwall zakwit³y dwie ogromne, trzydziestoletnie agawy. odyga z kwiatami siêga 10 metrów. Te rodem z Meksyku agawy wyhodowano z nasion zebranych z roœliny, która zakwit³a w 1974 r. (TB/PAP/EPA) Pierwsze dane dotycz¹ce liczby obywateli nowych pañstw unijnych, którzy zarejestrowali siê do pracy w Wielkiej Brytanii pokazuj¹, e wiêkszoœæ z nich by³a ju w Wielkiej Brytanii przed rozszerzeniem Unii Europejskiej. Raporty z ambasad w Wielkiej Brytanii oraz poza jej granicami, pokazuj¹, e szukaj¹cy pracy obywatele nowych pañstw unijnych wracaj¹ do domów po krótkim okresie pracy lub po nieudanej próbie jej znalezienia. Nie ma równie adnego dowodu na to by pracownicy ci wykorzystywali system pomocy socjalnej aplikacji Dane liczbowe Systemu Rejestracji Pracowników pokazuj¹ nastêpuj¹co: Ponad 8000 aplikuj¹cych przyjecha³o do Wielkiej Brytanii od 1 maja; co najmniej 14,400 by³o ju w Wielkiej Brytanii przed 1 maja, pracuj¹c legalnie i nie wykorzystuj¹c systemu pomocy socjalnej. Ponad osób aplikowa³o aby siê zarejestrowaæ w maju i czerwcu. - Te dane potwierdzaj¹ to co Sêdzia doktorem zawsze twierdziliœmy - e pracownicy z nowych pañstw Unii Europejskiej przyjad¹ tu by pracowaæ, a nie ubiegaæ siê o pomoc socjaln¹. - powiedzia³ Andrew Smith, minister ds. pracy i emerytur. Zwierzchnik Home Office: - Prawie wszyscy aplikuj¹cy poprzez Systemu Rejestracji pracuj¹ na pe³ny etat. ( ) Pracownicy, którzy zarejestrowali siê do tej pory to miêdzy innymi: ksiêgowi, pielêgniarki, nauczyciele, kelnerzy, portierzy, rolnicy. W³oski sêdzia pi³karsk Pierluigi Collina otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu w Hull. Brytyjczycy uhonorowali sêdziego za zas³ugi dla œwiatowego sportu. (PAP/AP) Wanna za euro Francuski kolekcjoner kupi³ na aukcji w Cambridge wannê, która niegdyœ nale a³a do królowej Francji Marii Antoniny. Wanna kosztowa³a go trzy tysi¹ce funtów (4.500 euro), szeœæ razy wiêcej ni wynosi³a cena wywo³awcza. W marmurowej wannie ma³ onka króla Ludwika XVI k¹pa³a siê, gdy mieszka³a w zamku Saint-Cloud. Wannê, która podczas Rewolucji Francuskiej zosta³a uszkodzona, wyceniono wstêpnie na funtów ( euro). (PAP) fot. K.Jaklewicz Nie koszystamy z pomocy Szacuje siê, e od 1 maja zarejestrowani pracownicy dodaj¹ do brytyjskiego PKB ponad 4 miliony funtów tygodniowo oraz przeznaczaj¹ ponad 0.5 miliona tygodniowo na podatki i ZUS. Nie ma równie dowodów, e pracownicy z nowych pañstw cz³onkowskich wykorzystuj¹ system pomocy socjalnej ani, e obci¹ aj¹ system mieszkalnictwa komunalnego. - Przyczyniaj¹c siê do rozwoju naszej ekonomii i p³ac¹c podatki, pracownicy z nowych pañstw unijnych wspieraj¹ nasz sektor us³ug publicznych, w aden sposób go nie obci¹ aj¹c. - oœwiadczy³ zwierzchnik Home Office. Prawie wszyscy (94%), którzy siê zarejestrowali nie maj¹ podopiecznych. Niewielka iloœæ (oko³o 240) próbowa³a staraæ siê o pomoc socjaln¹ ale tylko 6 aplikacji zosta³o przyjêtych. Z³o ono te 102 proœby o pomoc dla bezdomnych, z czego 21 zosta³o przyjêtych (wszyscy z tych 21 stacjonowali w Wielkiej Brytanii przed 1 maja). Od 1 maja pozytywnie rozpatrzono 190 próœb o dodatek na dziecko - z ogólnej liczby 7 milionów osób w ca³ej Wielkiej Brytanii otrzymuj¹cych taki dodatek. Warci 11,9 miliarda funtów rocznie Swoje dane opublikowa³ równie ONS (brytyjski GUS). Wynika z nich, e obywatele nowych pañstw cz³onkowskich stanowili w maju 7procent wszystkich wjazdów z pañstw rozszerzonej Unii Europejskiej. Dane ONS pokazuj¹, e wiele osób przyje d a do Wielkiej Brytanii na krótki okres czasu, na wakacje lub w sprawach s³u bowych. - Jeœli osoby pracuj¹ce u nas, bêd¹ to robi³y przez krótki okres czasu, nastêpnie wróc¹ do domu z nowymi umiejêtnoœciami i doœwiadczeniem, to spowoduj¹ tym wzrost gospodarczy w swoim w³asnym kraju. - powiedzia³ Blunkett. - Rozszerzona Unia Europejska otworzy³a nowe mo liwoœci handlowe i turystyczne dla obywateli Wielkiej Brytanii, które nie by³y dla nich dostêpne wczeœniej. Dziêki pracownikom z nowych krajów Uni przemys³ turystyczny i gospodarki lokalne Wielkiej Brytanii mog¹ zyskaæ do 11,9 miliarda funtów rocznie. (APP) Goniec Polski 24 lipca

10 Wiadomosci lokalne agodne wspomnienia o Dianie Brytyjska królowa El bieta II ods³oni³a we wtorek (7 lipca) w Londynie fontannê zadedykowan¹ ksiê nej Dianie. Monarchini przyzna³a, e chocia jej stosunki ze zmar³¹ synow¹ nie zawsze uk³ada³y siê pomyœlnie, to jednak wspomnienia ³agodniej¹ z biegiem lat. Owalna granitowa fontanna, warta 3,6 mln funtów, stanê³a w londyñskim Hyde Parku. W ceremonii uczestniczyli: El bieta wraz z mê em ksiêciem Filipem, by³y m¹ Diany ksi¹ e Karol oraz rodzina Spencerów, z której pochodzi³a zmar³a siedem lat temu ksiê na. Spencerowie, wywodz¹cy siê od królów Jakuba I i Karola II, pojawili siê publicznie w towarzystwie rodziny królewskiej po raz pierwszy od pogrzebu Diany w 1997 roku. Brat Diany, hrabia Charles Spencer, skrytykowa³ wtedy dom Windsorów za sposób traktowania siostry. Od tej pory stosunki obu rodzin nie uk³ada³y siê najlepiej. Wydaje siê, e przy fontannie poœwiêconej Dianie topór wojenny zosta³ zakopany. - Wspominam szczególnie to szczêœcie, jakie da³a moim dwóm wnukom. - powiedzia³a królowa, zwracaj¹c siê do obecnych na otwarciu ksi¹ ¹t Williama i Harry'ego. Podkreœli³a, e Diana mia³a ogromny wp³yw na wszystkich, którzy j¹ otaczali. (PAP/APP) Koncert w Hyde Parku Londyn Amerykañski piosenkarz Lenny Kravitz, by³a wokalistka zespo³u Spice Girl - Gerri Halliwell oraz Lionel Richie uczestniczyli w koncercie charytatywnym w londyñskim Hyde Parku, 11 lipca. Dochód z imprezy jest przeznaczony dla za³o onej przez ksiêcia Walii instytucji charytatywnej "Prince's Trust". (pmb/pap/epa/alistair Grant/ROTA) Królweska harfa 22-letnia Jemima Phillips zosta³a now¹ oficjaln¹ harfistk¹ królewsk¹. Na to zaszczytne stanowisko nominowa³ j¹ brytyjski nastêpca tronu, ksi¹ ê Karol, który przed czterema laty przywróci³ istniej¹c¹ w przesz³oœci na brytyjskim dworze królewskim funkcjê. Jemima Phillips zast¹pi sw¹ o dwa lata starsz¹ kole ankê. (TB/PAP/EPA/DAVI) TERAZ TWOJE PIENI DZE WYP ACANE Tylko kilka minut W EURO! dzieli Ciebie od uszczêœliwienia kogoœ. Szybki i bezpieczny sposób na tranfer pieniêdzy w jedyne 10 minut* Wyœlij pieni¹dze z ponad 3000 urzêdów pocztowych w Wlk. Brytanii: Odbierz z Banku PKO S.A.: oraz we wszystkich miejscach w 160 krajach ca³ego œwiata, gdzie widnieje znak MoneyGram. TM& 2004 Travelers Express Company Inc. Wszystkie prawa zastrze one * Obs³uga w godzinach pracy ajenta przyjmuj¹cego wp³aty i zgodnie z miejscowymi przepisami. Tylko wybrane urzêdy pocztowe. Bezp³atny numer (UK): OdwiedŸ: 10 Goniec Polski

11 Fotoreportaz Byliœmy w Slough W niedzielê 11 lipca w odby³ siê VI Polski Festiwal. Tym razem - w Slough pod Londynem. W trakcie imprezy mo na by³o spróbowaæ œwie o zakiszonych ogórków, przypomnieæ sobie smak soków z Tarczyna i zjeœæ bigos przyrz¹dzony przez samego Bronka. Impreza zaczê³a siê od mszy polowej. Ko³o po³udnia przed scen¹ zatañczy³y dzieci z Karolinki, a wie -czorem przed publicznoœci¹ wyst¹pi³ zespó³ D em. W miêdzyczasie mo na by³o kupiæ bi uteriê z bursztynu, kosmetyki, a tak e spotkaæ siê z przedstawicielami Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii i polonijnych mediów. 11 lipca podlondyñskie Slough mia³o siê zape³niæ Polakami. Polacy przybyli, ale mniej t³umnie ni siê spodziewano. Mo e zawini³a pogoda, a mo e - wysoka cena biletów. Wstêp kosztowa³ 10 funtów od osoby (dla dzieci 5 funtów). Zabranie na festiwal i uraczenie polskimi przysmakami rodziny oznacza³o wiêc wydatek rzêdu kilkudziesiêciu funtów - nie mniej ni wizyta w ca³kiem przyzwoitej restauracji. Nie uda³o siê te znaleÿæ sposobu na przyci¹gniêcie m³odych. Zaproszenie zespo³u D em - g³ównej atrakcji imprezy - najwyraÿniej nie wystarczy³o. Katarzyna Jaklewicz Dla smakoszy - ogórki Redakcja Goñca fot. K. Jaklewicz fot. A. Kozak Dziennikarz radia Hey - now wpisuje siê do Pami¹tkowej Ksiêgi Wpisów Goñca fot. K. Jaklewicz fot. K. Jaklewicz Ma³a Karolinka Goniec Polski 24 lipca

12 ACCOUNTAX ASSOCIATES OFERUJEMY US UGI W ZAKRESIE Rozliczenia podatkowe: -osób samozatródniaj¹cych siê -cis vouchers -limited companies Rejestracja w biurze podatkowym Rejestracja Limited Companies Kredyty mieszkaniowe T³umaczenia dokumentów Przygotowanie CV Pomoc w wype³nianiiu dokumentów oraz prowadzenie korespondencji Umowy Biznesowe Porady prawne tel mob Elektryk Tel: Goniec Polski

13 O paniach, panach i... bañkach Britpress KATARZYNA JAKLEWICZ Ka dy sobie milionów Brytyjczyków mieszka samotnie. To dwa razy wiêcej ni 30 lat temu. Ma³o tego, tych, którzy s¹ i chc¹ byæ singlami jest na wyspach coraz wiêcej - niepokoi siê The Sun. Wed³ug badañ brytyjskiego G³ównego Urzêdu Statystycznego (Office of National Statistics) w tym samym czasie, w grupie wiekowej od 16 do 59 lat liczba "pojedynczych" potroi³a siê. Powody? Z jednej strony Brytyjczycy coraz czêœciej siê rozwodz¹. Z drugiej - nie chc¹ siê wi¹zaæ. The Sun zdradza, e ubezpieczeniowy gigant - firma Zurych - zapyta³ 500 osób, dlaczego yj¹ w pojedynkê. - Dziêki temu mo emy robiæ, co chcemy i kiedy chcemy - odpowiedzia³a wiêkszoœæ ankietowanych. Dziennik sam te zabra³ siê za analizowanie przyczyn takiej sytuacji. - Kobiety chc¹, aby zwi¹zek dawa³ im spe³nienie uczuciowe, intelektualne i seksualne. Nie ³atwo zaœ znaleÿæ partnera, który sprosta tym wymaganiom - t³umaczy specjalistka pisma ds. zwi¹zków - Dedire Sandes. - Jednoczeœnie nie s¹ ju zale ne od mê czyzn, mog¹ siê same utrzymaæ i yæ na wysokim poziomie, nie pr¹ wiêc ju do ma³ eñstwa tak, jak ich matki. To, e Brytyjczycy nie chc¹ siê wi¹zaæ, jest zdaniem Sanders, przede wszystkim win¹ panów. - Nadal maj¹ problemy ze stworzeniem wiêzi emocjonalnej. - pisze. - Oczekuj¹ od kobiet eksperymentów erotycznych XXI wieku. Z drugiej strony pozostaj¹ konserwatywni - zdaj¹ siê nie zauwa aæ, e lata 50 ju minê³y. Kolejny powód tego stanu to wizerunki idealnych par kreowane przez media. Wyspiarze decyduj¹cy siê na zwi¹zek oczekuj¹ sielanki w stylu ma³ eñstwa Beckhamów. Kiedy coœ idzie nie tak, czuj¹ siê potwornie rozczarowani i nie chc¹ siê ponownie wi¹zaæ. Ogromna czêœæ singli to rozwodnicy i osoby, których wieloletnie zwi¹zki rozpad³y siê. Ch³opcy do zabawy Coraz wiêcej kobiet wybiera m³odszych partnerów. Spoœród tych kobiet, które mimo wszystko pragn¹ yæ w parze, coraz wiêcej wi¹ e siê z partnerami m³odszymi od siebie - donosi Daily Mail. Dla takich m³odszych, zw³aszcza sporo m³odszych partnerów utar³a siê w angielskim podszyta lekk¹ kpin¹ nazwa "toyboy", czyli "ch³opiec - zabawka". Takich zwi¹zków bêdzie coraz wiêcej - prognozuje gazeta. Ju teraz, co czwarta Brytyjka ma m³odszego partnera. To dwa razy wiêcej ni 40 lat temu. Rozwódki czêœciej dokonuj¹ takiego wyboru - prawie 40% z nich wi¹ e siê z m³odszymi partnerami. W œwiecie rozrywki ta tendencja jest nawet silniejsza. Przyk³adów jest mnóstwo: Madonna poœlubi³a 11 lat m³odszego Guya Richie. Joan Collins w wieku 68 lat wysz³a za m¹ za 36-latka, a 56-letnia Liza Minelli powiedzia³a "tak" 48- latkowi. - Przyczyn¹ jest zmieniaj¹cy siê status kobiet w spo³eczeñstwie - komentuj¹ psychologowie. Kobiety wiêcej zarabiaj¹, s¹ pewniejsze siebie, zmienia siê wiêc ich rola w zwi¹zku. Nie mo na te lekcewa yæ wp³ywu nauki. Osi¹gniêcia chirurgii plastyczniej i zdobycze przemys³u kosmetycznego sprawiaj¹, e panie wygl¹daj¹ i czuj¹ siê m³odziej, a zainteresowanie m³odszego mê czyzny jest dodatkowym potwierdzeniem ich atrakcyjnoœci. Cudze chwalicie Brukowy dziennik The Sun by³ bliski namierzenia kosmitów. Przybysze z innej planety zostawili œlady na plecach aktorki Gwyneth Palthrow. Tak przynajmniej wydawa³o siê reporterom gazety na pierwszy rzut oka. Gwiazda da³a siê bowiem sfotografowaæ z dziwnymi, ciemnymi, okr¹g³ymi plamami na plecach. Dla nas mog³y wygl¹daæ znajomo dla Brytyjczyków - nie. Potrzebne by³o ca³e œledztwo brukowca, eby wyjaœniæ, sk¹d te znamiona. I jak siê okaza³om, plamy pochodzi³y, nie z kosmosu, ale ze starych, dobrych baniek. To, czym babcie leczy³y nas z grypy, okazuje siê byæ na wyspach drog¹, egzotyczn¹ i ekskluzywn¹ kuracj¹. Postawienie baniek kosztuje w specjalnych gabinetach 90 funtów. Kuracja ma pomóc w usuniêciu z organizmu toksyn. Goniec Polski 24 lipca

14 W zesz³ym roku do St. George's Hospital w Londynie przywieziono 23-letniego mê czyznê, który zapad³ w œpi¹czkê na cztery dni. Nie by³o to spowodowane przedawkowaniem narkotyków czy alkoholu, lecz trzytygodniowym odtruwaniem.

15 Detoks - za i przeciw Truj¹ce odtruwanie? Temat numeru Gut Repair za 25 funtów. W gazetach i magazynach coraz czêœciej czytamy o dietach zalecaj¹cych spo ywanie wody, surowych owoców i warzyw - przy drastycznym ograniczeniu miêsa, nabia³u i wêglowodanów. W ostatnich miesi¹cach a trzy numery In Style (niedzielny dodatek do Sunday Timesa) zosta³y poœwiêcone oczyszczaniu siê z toksyn. Bride, popularne pismo dla panien m³odych, zaleca tzw. detoks przedœlubny, który ma wyszczuplaæ i poprawiaæ wygl¹d skóry. Do jednego z ostatnich numerów Marie Claire do³¹czono ksi¹ eczkê pt. Bikini Fit, w której znajdziemy tygodniowy program diety detoksyfikuj¹cej. Reklamy herbatek i tabletek wspomagaj¹cych pozbywanie siê toksyn rzucaj¹ siê nam w oczy na ulicy, w metrze, w poci¹gach, w prasie. Fenomen detoksu ma polegaæ na tym, e codzienny jad³ospis ograniczamy do jedzenia surowych owoców i warzyw, picia du ej iloœci wody i œwie o wyciskanych soków (najlepiej z jab³ek i buraków). S¹ one zdrowe, przyspieszaj¹ przemianê materii i wspomagaj¹ oczyszczanie organizmu z toksyn, takich jak o³ów, rtêæ, formaldehyd, które dostaj¹ siê z powodu nieprawid³owej diety, u ywek, zanieczyszczenia œrodowiska, œrodków chemicznych stosowanych w przemyœle spo ywczym. Po kilkunastu dniach diety zaczyna siê stopniowo wprowadzaæ do menu czarny ry, sery, tofu, ryby, a na koñcu miêso. JOANNA BISZEWSKA Umówi³am siê ze znajomym na kolacjê. Zarezerwowaliœmy stolik w modnej w³oskiej restauracji na Battersea. Zasiadamy do sto³u. Wszystko wygl¹da fantastycznie, na sto³ach stylowe butelki z oliw¹, chleb czosnkowy na przystawkê, w powietrzu zapach spaghetti i polenty. Studiujê menu, podczas gdy kelner podaje kartê win. Ju wyobra am sobie na stole wspania³¹ pizzê z du ¹ iloœci¹ mozzarelli, gdy mój znajomy obwieszcza dumnie, e w³aœnie przeprowadza detoks. Z bogatego menu wybiera jedynie butelkê niegazowanej wody mineralnej i kilka listków sa³aty. Po czym pyta: "Na kiedy zaplanowa³aœ swój wiosenny detoks?" Moda na diety g³odówkowe w pe³nym rozkwicie. Popularna do niedawna dieta Atkinsa skutecznie zosta³a wyparta z rynku przez now¹ fobiê narodow¹ - detoks. W towarzystwie coraz rzadziej wymienia siê przepisy na dietê ³ososiow¹ czy tê o minimalnej iloœci wêglowodanów. Detoks, czyli oczyszczenie organizmu z toksyn, to filozofia tych, którzy id¹ z duchem czasu i mody. Poczytne magazyny i gazety obwiniaj¹ toksyny o bóle g³owy, problemy z trawieniem, nadwagê, k³opoty ze stresem i z sercem. Komercyjni dietetycy produkuj¹ ksi¹ ki o dietach odtruwaj¹cych jak œwie e bu³eczki. W Borders czy Waterstone pó³ki uginaj¹ siê od poradników na temat rygorystycznych diet. W autobusach i poci¹gach londyñczycy studiuj¹ takie ksi¹ ki, jak: Detox for Life: the 28 Day Detox Plan; Stay Health; Be Lazy: An Easy Detox; Detox Yourself. To bestsellery w dziedzinie komercyjnej dietetyki. Wed³ug raportu Tesco sprzeda czarnego ry u w ostatnich miesi¹cach wzros³a o 67%, a wyci¹gu z zió³ wspomagaj¹cego detoksyfikacjê Nutri Detox plan Drink up - a o 200%. Dzieñ pierwszy - spo ywamy tylko napoje. Pijemy bardzo du e iloœci wody z cytryn¹, œwie o wyciskane soki z jab³ek, marchwi, malin i brzoskwiñ, zio³owe, nies³odzone herbatki. Dzieñ drugi - woda, herbatki i owoce.ponad dwa litry wody i owoce, np. jab³ka, ananasy, mango, winogrona, arbuzy. Dzieñ trzeci - woda, owoce (jak wy ej) i surowe warzywa: pietruszka, koper w³oski, rze ucha. Dzieñ czwarty - woda, surowe owoce i warzywa oraz gotowane warzywa (pory, topinambur, karczochy, buraki), czarny ry. Dieta odtruwaj¹ca ma wzmocniæ system immunologiczny, podnieœæ poziom energii, zredukowaæ cellulis, przyczyniæ siê do utraty zbêdnych kilogramów. Panuje powszechne przekonanie, e tak drastyczny re im przynosi tylko pozytywne efekty. Naukowcy ostrzegaj¹ jednak przed skutkami ubocznymi. Niektórzy mówi¹ wrêcz, e detoks to strata czasu, pieniêdzy i wysi³ku. W zesz³ym roku do St. George's Hospital w Londynie przywieziono 23-letniego mê czyznê, który zapad³ w œpi¹czkê na cztery dni. Nie by³o to spowodowane przedawkowaniem narkotyków czy alkoholu, lecz trzytygodniowym odtruwaniem. W tym czasie pacjent spo ywa³ jedynie surowe warzywa i owoce oraz pi³ du e iloœci wody. To zaœ spowodowa³o wyp³ukanie z organizmu wêglowodanów, protein i soli. "Œpi¹czka jest efektem spadku poziomu sodu we krwi. Za³o enie, e sól, z któr¹ mamy Przyk³adowy tygodniowy program diety oczyszczaj¹cej Dzieñ pi¹ty - do jad³ospisu dodajemy fasolê, soczewicê, niesolone orzechy, nasiona (sezam, s³onecznik). Dzieñ szósty - jak wy ej plus kozi lub owczy jogurt i ziarna - yto, jêczmieñ, owies. Dzieñ siódmy - dodajemy ryby. Dla wytrwa³ych polecamy przed³u enie diety o kolejne 4 dni. ród³o: Program opracowany przez Chrissie Gallagher-Mundy. W Boots i w Superdrug mo emy kupiæ specjalne tabletki i syropy przyspieszaj¹ce oczyszczanie organizmu. Niektóre s¹ bardzo drogie, np. The Organic Colon Cleanse and Goniec Polski 24 lipca

16 Temat numeru do czynienia przez ca³e ycie, jest wrogiem cz³owieka, to nieporozumienie. Pij¹c w czasie detoksu zwiêkszon¹ iloœæ wody, wyp³ukujemy nie tylko toksyny, ale i minera³y, które s¹ odpowiedzialne za prawid³owe funkcjonowanie organizmu. Wyeliminowanie soli z jad³ospisu mo e spowodowaæ zachwianie bilansu elekrolitowego i doprowadziæ do hyponatremii (czyli spadku iloœci sodu w organizmie), która w skrajnych sytuacjach mo e objawiæ siê œpi¹czk¹. U zdrowego cz³owieka pracuj¹ce prawid³owo nerki wydal¹ nadmiar soli. Nie ma zatem potrzeby drastcznego eliminowania jej z organizmu" - mówi dr Andrzej Jeziorny z Silver Leaf Clinic w Londynie. Inny niebezpieczny skutek zalecanej diety to hypopotasenia, czyli niedobór potasu, powoduj¹cy odwodnienie, zawroty g³owy, zas³abniêcia, bóle stawów, zaburzenia hormonalne i enzymatyczne, a nawet psychiczne. Po tygodniu g³odzenia siê zaczynaj¹ wystêpowaæ w organizmie zmiany wskazuj¹ce na niew³aœciwe funkcjonowanie wielu organów. W¹troba przestaje pracowaæ w sposób prawid³owy, nie wydziela siê odpowiednia iloœæ bilirubiny, co z kolei prowadzi do powstawania kamieni w przewodach ó³ciowych. Przerwanie normalnego ywienia to niepotrzebny stres dla organizmu, a w dzisiejszym œwiecie uwolnienie siê od toksyn i tak nie jest mo liwe. yj¹c w du ych miastach, nie uciekniemy od zanieczyszczeñ, dostaj¹cych siê do organizmu. Zanieczyszczona jest woda. Warzywa i owoce spryskiwane chemikaliami zawieraj¹ miêdzy innymi pestycydy i sterydy. Nawet modne organic food nigdy nie jest w stu procentach naturalna. Przynajmniej piêæ procent (dopuszczalna norma) to œrodki sztucznie poprawiaj¹ce kolor i wygl¹d. "W niektórych przypadkach detoksyfikacja jest wskazana, np. przy bólach reumatycznych, zatruciach metalami ciê kimi, przy zaburzeniach kr¹ enia, a czasem przy chorobach nowotworowych. Zdrowy cz³owiek nie powinien jednak bez powodu poddawaæ siê diecie g³odówkowej, która jest nienaturalnym stanem dla cz³owieka i niepotrzebnie zaburza pracê uk³adu pokarmowego" - t³umaczy dr Jeziorny. Istnieje wiele innych sposobów pozbycia siê nadmiaru toksyn z organizmu - zdrowszych i bezpieczniejszych dla cz³owieka ni drakoñskie diety. Gor¹ce k¹piele z masa em szczotk¹, sauny i ³aŸnie rzymskie pomagaj¹ wyp³ukaæ nieporz¹dane pierwiastki ze skóry. Walcz¹c z toksynami, warto poddaæ siê analizie w³osa, która wyka e dok³adnie, jakie szkodliwe substancje zalegaj¹ w organizmie. Badanie to jest bardzo precyzyjne. I jeœli istnieje potrzeba, mo na pod okiem lekarza poddaæ siê fachowej detoksyfikacji, np. serii lewatyw oczyszczaj¹cych jelita ze z³ogów. Innym sposobem jest przyjmowanie witaminy C - stopniowe zwiêkszanie dawki prowadzi do rozwolnienia. Na co dzieñ dobrze zaœ dbaæ o zdrow¹ dietê. Przede wszystkim unikaæ wysoko przetwarzanej ywnoœci. "Lepiej zjeœæ miêso ni kie³basê lub inn¹ wêdlinê, która zawiera ogromn¹ iloœæ hormonów i antybiotyków. Unikaæ suszonych owoców, które swój piêkny kolor zawdziêczaj¹ truj¹cym zwi¹zkom siarkowym. Nie u ywaæ skórki pomarañczowej do wypieków, bo zawiera du o toksyn. Nale y zrezygnowaæ z margaryny, która jest najgorszym wrogiem cz³owieka. Zawiera rakotwórczy i zapaleniotwórczy nikiel, który u m³odych mê czyzn mo e powodowaæ zapalenie prostaty. Lepiej natomiast jeœæ t³uszcze naturalne. Dobrze te piæ kakao, bo jako jedyny naturalny produkt posiada i cynk, i miedÿ (cynk nie wch³ania siê bez miedzi)" - radzi dr Jeziorny. Proponowane przez media diety detoksyfikuj¹ce s¹ ciê kie do przeprowadzenia. Drogie, nawet bardzo rygorystycznie przestrzegane, przynosz¹ tylko chwilowy efekt. Utracona w szybkim tempie waga wraca do normy, powoduj¹c efekt jojo. Tygodniowa kuracja oparta na zieleninie i owocach nie zaszkodzi, ale te nie przyniesie nadzwyczajnych efektów. Proponowane przez media diety detoksyfikuj¹ce s¹ ciê kie do przeprowadzenia. Drogie, nawet bardzo rygorystycznie przestrzegane, przynosz¹ tylko chwilowy efekt. Utracona w szybkim tempie waga wraca do normy, powoduj¹c efekt jo-jo. Tygodniowa kuracja oparta na zieleninie i owocach nie zaszkodzi, ale te nie przyniesie nadzwyczajnych efektów. Co najwy ej mo e pomóc zmieniæ niezdrowe nawyki ywieniowe, przyzwyczaiæ do zamiany hamburgera i frytek na warzywa i owoce, które zawieraj¹ substancje detoksyfikuj¹ce. D³u sze poddawanie siê diecie oczyszczaj¹cej mo e jednak spowodowaæ wiêcej szkód ni korzyœci, jak chocia by kamienie ó³ciowe. Prof. Tom Sanders z Kings Collage London twierdzi wrêcz, e modne diety detoksyfikuj¹ce, zamiast przyspieszaæ, spowalniaj¹ usuwanie toksyn. Sanders uwa a, e organizm ludzki jest tak skonstruowany, aby radziæ sobie z nadmiarem toksyn. W¹troba zaœ, aby prawid³owo funkcjonowaæ i eliminowaæ nadmiar trucizn, potrzebuje energii, czyli bia³ek zawartych w miêsie i rybach. Moda na odtruwanie zapewne nied³ugo przeminie. Wystarczy popatrzeæ, co siê sta³o z popularn¹ do niedawna diet¹ Atkinsa. Najpierw gwiazdy ekranu i estrady namawia³y nas do stosowania wysoko bia³kowej diety. Potem w sklepach pojawi³y siê przeraÿliwie drogie artyku³y o obni onej iloœci wêglowodanów, oznaczone etykiet¹ diety Atkinsa. Ma³y czekoladowy batonik z serii Atkins kosztowa³ jednego funta! Dzisiaj eksperci alarmuj¹ i ostrzegaj¹, e w wyniku wzrostu spo ycia bia³ka dieta Atkinsa powoduje wydzielanie siê nadmiaru amoniaku, który jest trucizn¹ dla organizmu. Tylko patrzeæ, jak popularne dzisiaj odtruwanie za kilka miesiêcy ust¹pi miejsca nowej modzie. "Umiarkowanie, zdrowy rozs¹dek, nieuleganie modom i racjonalne ywienie zdaj¹ siê byæ najlepsz¹ metod¹ na zachowanie zdrowia" - podsumowuje dr Jeziorny. 16 Goniec Polski

17 Goniec Polski 24 lipca

18 Jarek Wierzbicki independent mortgage broker 20 lat doœwiadczenia na Brytyjskim rynku Najni sze ceny, najszybszy serwis Prawo Pomoc w uzyskaniu Pobytu Sta³ego i Naturalizacji Pomoc w uzyskaniu certyfikatu pracowniczego w nowym programie Rejestracji Pracowników dla nowych obywateli UE Pomoc prawna w sprawach imigracyjnych, cywilnych, pracy: rozwody, testamenty, kontrakty budowlane, odzyskiwanie d³ugów Finanse Wszechstronne doradztwo finansowe Kredyty mieszkaniowe i inwestycyjne, równie w Polsce Ubezpieczenia od wypadku, choroby, utraty pracy lub ycia Emeryturty, Oszczêdnoœci i Inwestycje w Polsce Za³atwiamy wymagane prawem ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej dla pracuj¹cych na w³asn¹ rêkê, a tak e ubezpieczenia pracownicze Ksiêgowoœæ Rejestracja dzia³alnoœci dla self-employed, spó³ek i firm z o.o (LTD,PLC), przygotowanie Business Planu Prowadzenie pe³nej ksiêgowoœci, rozliczenia VAT, zwroty podatku, obs³uga p³ac pracowników Pomoc w uzyskaniu CIS karty i National Insurance Number Otwieranie Kont bankowych Praca Poœrednictwo pracy Autoryzowani przez Immigration Services Commissioner, OISC No:F w zakresie doradztwa imigracyjnego i reprezentacji klientów w Home Office 20A The Mall Ealing, London W5 2PJ tel: mob: Na przeciwko polskiego koœcio³a na Ealingu Biura w samym sercu Londynu (tu przy Oxford Street). Zapewniamy szybki i profesjonalny serwis oparty na wieloletnim doœwiadczeniu i wysokich kwalifikacjach personelu , , , New Bond Street, London W1S 1RD, Your Home is at risk if you don t keep up mortgage repayments or other loan secured on it 18 Goniec Polski

19 Warto zobaczyc Przymierza³em warkocze... ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI Zgubi³em dziœ ko³o setki w³osów, ale specjalnie siê tym nie przejmujê. W moim wieku to podobno norma, bo nawet dzieciaki gubi¹ ich dziennie ko³o dziewiêædziesiêciu. Jeszcze nie ³ysiejê i wystarczy tych, które mi zosta³y. Zwykle na g³owie jest ich ponad 100, a nawet 150 tysiêcy. Dok³adnie nie wiem, nie liczy³em, ale wierzê specjalistom. Z pewnoœci¹ jest nim francuska firma L'Oreal produkuj¹ca szampony i kosmetyki. Razem z naukowcami z La Cité des Sciences et l'industrie z paryskiej La Vilette urz¹dzi³a ona wystawê poœwiêcon¹ w³osom i do 26 wrzeœnia mo na j¹ ogl¹daæ w Natural History Museum na South Kensington. Dzielenie w³osa Sporo tu atrakcji. Przyjrza³em siê na przyk³ad w³asnym w³osom pod mikroskopem. Specjalna kamera telewizyjna umieszczona tu za fotelem, na którym siadasz, przekazuje obraz ty³u twojej g³owy i po elektronicznym powiêkszeniu mo esz swoje w³osy ogl¹daæ na telewizyjnym ekranie. Przesuwaj¹c g³owê, da siê zobaczyæ w³os na ca³ej d³ugoœci. Z racji mego krótkiego je a nie sprawi³o mi to trudnoœci. Widzia³em jednak d³ugow³os¹ blondynkê, która zas³uchana w instrukcje z g³oœnika i wpatrzona w ekran wychyli³a siê tak bardzo, e o ma³o nie spad³a z fotela. Pewnie chcia³a zobaczyæ pod mikroskopem, czy jej w³osy nie rozczepiaj¹ siê na koñcach. Na innym fotelu czeka³a kolejna niespodzianka. Tym razem na ekranie jak w lustrze zobaczy³em sw¹ twarz. Mog³em j¹ wykadrowaæ, usun¹æ w³osy i z menu czterdziestu fryzur przymierzaæ to tê, to tamt¹ - od afro po warkoczyki. Pozostanê na razie przy swoich, ale to ciekawe zobaczyæ siebie w innych wcieleniach. Ekranów tu du o. Obok tych interaktywnych s¹ i inne, z krótkimi filmami, np. o wêdrówce do wnêtrza w³osa. Najpierw widzimy pokrywaj¹ce go, przera aj¹ce ³uski, potem wnêtrze rdzenia. Wszystko widoczne coraz dok³adniej, a do powiêkszenia obrazu razy. Poklatkowe zdjêcia przedstawiaj¹ wzrost w³osa. W ci¹gu dnia roœnie trochê mniej ni pó³ milimetra, w ci¹gu miesi¹ca - od centymetra do pó³tora, a w ci¹gu roku do 15 cm - jeœli oczywiœcie nie odwiedzimy fryzjera. Na ekranie jak w lustrze mo na dopasowaæ niezliczone fryzury do w³asnej twarzy Na ekranie jak w lustrze zobaczy³em sw¹ twarz, ale mog³em j¹ wykadrowaæ wymazuj¹c w³osy i z menu czterdziestu innych mo liwych fryzur przymierzaæ to tê, to tamt¹ od afro po warkoczyki. Nie zabrak³o te detektywistycznego dzia³u modnych w telewizyjnych krymina³ach "forensic studies", gdzie dowiadujemy siê, jak wiele w³os mo e ujawniæ. Przyk³ad: du a zawartoœæ arszeniku we w³osach Napoleona, przebywaj¹cego na Wyspie œw. Heleny, wskazuje na to, e pod koniec ycia by³ prawdopodobnie przez kogoœ podtruwany. Z pewnoœci¹ przez pilnuj¹cych pokonanego cesarza brytyjskich opiekunów, ale o tym ju kurtuazyjnie nie wspomniano. Od szamponów do mamuta Finansuj¹c wystawê, firma L'Oreal nie mog³a oczywiœcie pomin¹æ okazji do popisania siê badaniami nad farbami do w³osów, szamponami i mas¹ innych produktów. Jest i gablota z têczowym krêgiem farbowanych w³osów. Przy oddzielnym stoliku, dotykaj¹c próbek ró nobarwnych warkoczyków, mo esz spróbowaæ sam odgadn¹æ, który zrobiony zosta³ z w³osia tybetañskiego jaka, który z ludzich w³osów, a który ze sztucznych. Jak na mój gust na wystawie jest trochê za du o guzików do przyciskania, a za ma³o fascynuj¹cych przedmiotów, za du o pouczaj¹cej nauki, a za ma³o czarów (w rodzaju w³osów mamuta wydobytego na Syberii w 1997 roku). Ale wizyty w muzeum nie a³owalem i z pewnoœci¹ jestem teraz m¹drzejszy. Najbardziej chyba podoba³y mi siê dowcipne, kolorowe pastylki amerykañskiej artystki, Dany Wyse. Obiecuj¹ najrozmaitsze cuda po po³kniêciu - od "natychmiastowego i bezbolesnego doprowadzenia kiepskich w³osów do porz¹dku", "natychmiastwej fryzury afro", a po "zrozumienie swojej matki bez koniecznoœci spotkania z ni¹ i rozmowy". To chyba taka drwina z obietnic niektórych firm kosmetycznych i ich "boskich" szamponów. Ucieszy³em siê wiêc, e L'Oreal pokaza³ i te "cudowne" pastylki. Jak podsuszaj¹c "trwa³¹" we fryzjerskim salonie mo na tu te posluchaæ przebojów na temat w³osów W³os prawdê ci powie W gablotach mo na zobaczyæ nieco zwariowane, wymyœlne fryzury na g³owach manekinów, a na du ym ekranie d³u szy film o fryzurach oraz zwyczajach i wierzeniach zwi¹zanych z w³osami. Masa tu ciekawych historii - np. o powszechnej na ca³ym œwiecie wierze w zwi¹zek w³osów z moc¹ i si³¹ (to dlatego Dalila podstêpnie ostrzyg³a mocarza Samsona). S¹ te przyk³ady ró nych uczesañ w historii i fryzjerskich mód. Wystawê "Hair" ogl¹daæ mo na codziennie od do ( w niedzielê dopiero od 11.00!) w Natural History Museum przy Cromwell Rd London SW7 5BD, najbli sza stacja metra South Kensington bilety 4.00 (ulgowe 2.50). Wystawie towarzyszy te ca³a seria specjalnych imprez poœwiêconych sprawom zwi¹zanym z w³osami od zabawy w badaj¹cego w³osy dedektywa (13 sierpnia) i u ytek z w³osów u owadów (8 sierpieñ) po tradycyjne pami¹tki z obciêtych loków (11sierpnia). Szczególy sprawdÿcie w muzealnych ulotkach. Goniec Polski 24 lipca

20 Londynskie klimaty HARROW ROBERT GAJDZIÑSKI Harrow to dwa œwiaty. Gdy wychodz¹c ze stacji metra Harrow-on-the Hill, pójdziemy na prawo, wejdziemy w zgie³k nowoczesnego centrum handlowego. Kieruj¹c swe kroki w lewo, wejdziemy w inny wiek i wymiar, w spokojne stare Harrow z rozrzuconymi na wzgórzu starymi koœcio³ami, zabytkowymi kamienicami i prywatnymi szko³ami. Jeszcze 150 lat temu by³o to samodzielne miasteczko rozrzucone wokó³ wzgórza, z dominuj¹cym na szczycie XI-wiecznym koœcio³em. Dopiero budowa metra i bezpoœrednie po³¹czenie z City spowodowa³y gwa³town¹ rozbudowê Harrow, które szybko po³¹czy³o siê z okolicznymi miasteczkami, tworz¹c rozleg³e przedmieœcia Londynu. Byle by³ ogródek Za Harrow zaczynaj¹ siê bogate wsie i miasteczka. Codziennie z Moor Park, Chorleywood i Amersham eleganccy gentelmani w eleganckich garniturach, ju bez melonika, ale z czarnymi parasolami, doje d aj¹ do swoich biur w centrum Londynu. Po pracy wsiadaj¹ do samochodów, zazwyczaj zostawianych na przystacyjnych parkingach, i wracaj¹ do swoich domków i rezydencji, by delektowaæ siê spokojnym, podmiejskim yciem w rozleg³ych ogrodach. Blokowiska i mrówkowce, w których zmuszeni byliœmy wychowywaæ siê w Polsce, s¹ rzadkim elementem londyñskiego krajobrazu. Miasto jest niewyobra alnie rozleg³e - w³aœnie z powodu p³askiej zabudowy jedno- i dwupiêtrowymi domami. Jedynym problemem s¹ ogródki, których wielkoœæ mo emy mierzyæ raczej w centymetrach ni w metrach. Dopiero podmiejskie domy maj¹ ogródki i ogrody, w których po ciê kim dniu mo emy poczuæ, e ycie ma sens... Mo noœæ uprawiania w³asnego kawa³ka ziemi to dla Anglika nadal niezmiernie wa na kwestia. Za nic nie zrozumiej¹ idei ogródków dzia³kowych. Ogródek, jakikolwiek by nie by³, powinien przylegaæ do domu i otaczaæ posesjê. Pomys³ dzia³ki oddalonej kilka kilometrów od miejsca zamieszkania to dla nich coœ surrealistycznego, niczym rodem z Monty Pythona. Co kraj, to obyczaj - bo nas ogródki dzia³kowe specjalnie nie dziwi¹. Harrow - tu koñczy siê Londyn, a zaczyna prawdziwa Anglia. Niknie œcis³a zabudowa wielomilionowego i multikulturowego molocha, zaczynaj¹ siê ³¹ki i malownicze miasteczka. Tutaj przybysze z kontynentu nadal postrzegani s¹ jako obcy. Tanio i markowo, czyli nowe Harrow Na prawo od stacji znajduje siê nowoczesne centrum handlowe œw. Anny i ciekawsze architektonicznie centrum œw. Jerzego (St. George). Nowe Harrow têtni wielkomiejskim yciem. S¹ tu wspania³e sklepy z u ywan¹ markow¹ odzie ¹ i sklep z nowymi markowymi ubraniami i dodatkami - T. K. Max. Jest on bez porównania lepiej zaopatrzony ni ten na Hammersmith, trzebiony regularnie przez ca³e bataliony rodaków. Harrow to jedno z przyjemniejszych miejsc na robienie zakupów. Na dodatek wystarczy dos³ownie piêæ minut, by znaleÿæ siê w innym œwiecie - œwiecie parków, zabytków i luÿniej podmiejskiej atmosfery. Byron i Churchill, czyli stare Harrow Gdy skrêcamy ze stacji w lewo, mo emy wspi¹æ siê na okaza³e wzgórze, z którego przy dobrej pogodzie widaæ iglice koœcio³ów w Oxford. Znajduje siê tu zabytkowy koœció³ z kamienia, otoczony starym cmentarzem. Zwykle jest otwarty, warto wiêc zajrzeæ do wnêtrza. A przez cmentarz wchodzi siê do serca starego Harrow. W majestatycznych, wielowiekowych budynkach znajduje siê elegancka, prywatna szko³a dla ch³opców. Ponoæ lord Byron trzyma³ w jednej z baszt niedÿwiedzia, gdy jako kilkunastoletni ch³opak uczêszcza³ do tej szko³y. 20 Goniec Polski

SKAZANI NA SUKCES STR.12

SKAZANI NA SUKCES STR.12 SKAZANI NA SUKCES STR.12 Tytu³em wstêpu J ak siê okazuje starzenie siê mo e byæ przyjemne. Jeœli jest siê gazet¹ na przyk³ad. Dziwne bardzo jest to prasowe starzenie siê. Przez lata Goniec rozty³ siê strasznie.

Bardziej szczegółowo

Podziemny Londyn - sk³ot str.12

Podziemny Londyn - sk³ot str.12 Podziemny Londyn - sk³ot str.12 Zamiast wstêpu sychologowie twierdz¹, e to gdzie i jak mieszkamy jest jednym z najwa niejszych czynników decyduj¹cych o naszym samopoczuciu. P To, czy dom jest cudzy, w³asny,

Bardziej szczegółowo

LUDZIE Z DWORCA STR.10

LUDZIE Z DWORCA STR.10 LUDZIE Z DWORCA STR.10 Tytu³em wstêpu Pierwszy raz przyjecha³am do Londynu dwa lata temu. Dobrze zna³am angielski, pracowa³am wczeœniej za granic¹. Nie mia³am tu znajomych, ani rodziny, nikogo, kto by

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski Tytu³em wstêpu P amiêtam pierwsz¹ telewizyjn¹ debatê Lecha Wa³êsy szefa oficjalnie nieistniej¹cej jeszcze Solidarnoœci, z szefem oficjalnego OPZZ Alfredem Miodowiczem. Ta wa na rozmowa odby³a siê w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Tytu³em wstêpu w n u m e r z e

Tytu³em wstêpu w n u m e r z e Tytu³em wstêpu w n u m e r z e U progu macierzyñstwa/ojcostwa rodzice dzieci dwujêzycznych staj¹ przed trudnym problemem: w jakim jêzyku mówiæ do dziecka. W swoim jêzyku rodzimym, czy w jêzyku kraju, który

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Tytu³em wstêpu H urra! Czekaliœmy na to d³ugo... i sta³o siê! Nareszcie mo emy powiedzieæ, e spe³ni³y siê nasze nadzieje! Wszyscy wci¹ tylko pytaliœmy: Co to bêdzie niepewni o najbli sz¹ przysz³oœæ. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata 4

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata 4 Tytu³em wstêpu M ³odzi Polacy, mieszkaj¹cy w Londynie, z grubsza rzecz bior¹c dziel¹ siê na dwie kategorie. Zadowolonych i niezadowolonych. Ci pierwsi zapewniaj¹, o swoim uwielbieniu dla tego miasta i

Bardziej szczegółowo

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy Tylko 5 od kazdej sumy ZADZWOÑ DO POLSKI Ju od 4 p/min Na telefon stacjonarny 0871 606 0863 6 p/min Z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy Tylko 5 od kazdej sumy M T Tytu³em wstêpu W ubieg³ym ju roku, jednym z wa niejszych polskich wydarzeñ w Londynie, niew¹tpliwie

Bardziej szczegółowo

29.04. 2013 r. NR 07 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 Nie masz roweru - mo esz go wypo yczyæ Z 50 do 150 wzroœnie liczba stacji Veturilo, miejskiego systemu do wypo yczania rowerów. Przybêdzie

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA

DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA NR 1(271) 17 stycznia 2004 r. Cena 2 zł z VAT Nakład 14001 egz. NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 DWUTYGODNIK Fakty Opinie Komentarze 2 TEKST SPONSOROWANY * TEKST SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów?

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Hebrajski STRONA 1 drugim jêzykiem ZE ŒWIATA urzêdowym w Polsce? Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje BÓG - HONOR - OJCZYZNA Pismo Zwi¹zku Narodowego Polskiego w Kanadzie P O L I S

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med.

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2015 nr 5 Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê

Bardziej szczegółowo

Bia³o³êckie do ynki. GABINET STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91 czynne 9-20 bezbolesne leczenie

Bia³o³êckie do ynki. GABINET STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37, tel. 022 818-07-91 czynne 9-20 bezbolesne leczenie Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 18 (340) 13 wrzeœnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Znokautuj mysz. i dostañ Nobla! Wies³aw W. JÊDRZEJCZAK

Znokautuj mysz. i dostañ Nobla! Wies³aw W. JÊDRZEJCZAK Znokautuj mysz Nagroda Nobla 2007 w dziedzinie medycyny i fizjologii, która wynosi 10 mln koron szwedzkich, podziel¹ siê: Amerykanin w³oskiego pochodzenia Mario Capecchi, Brytyjczyk Martin Evans i Amerykanin

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu

Bardziej szczegółowo

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane.

7. ROK KOTA. N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2 x 1 0 0 0 + 8 COPY LEFT ISSN 1732-0941. Tam nawet miejsca na nekrologi s¹ racjonowane. 7. ROK KOTA CENTRAL EUROPEAN PRESS CORPORATION OF REGIOPOLIS ŒRODKOWO EUROPEJSKA KORPORACJA PRASOWA REGIOPOLIS www.regiopolis.net e-mail: nimendelu@yahoo.com.cn ISSN 1732-0941 N r 2 ( 9 8 ) 2 9. I I. 2

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.:

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.: Ex oriente lux Nr 351 (1(18) (32) 6 ) 2003 2005 r. r. P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A K U L T U R Y P O L S K I E J W C H A R K O W I E Piêtnaœcie lat po polskim okr¹g³ym stole», po aksamitnej rewolucji»

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka RABATY! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022

Bardziej szczegółowo

Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia.

Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 2 (14) kwiecieñ 2005 r. www.forumpolskie.pl BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym w naszej Izbie [str. 19] 25-lecie odrodzonego

Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym w naszej Izbie [str. 19] 25-lecie odrodzonego ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza grudzieñ 2014/styczeñ 2015 nr 12/1 Skarbnik OIL w Warszawie Roman Olszewski o becikowym

Bardziej szczegółowo