Truj¹ce odtruwanie str. 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Truj¹ce odtruwanie str. 14"

Transkrypt

1

2

3 Truj¹ce odtruwanie str. 14 Tytu³em wstêpu Media kreuj¹ nasze pragnienia - w takich yjemy czasach. Reklama, jak przekonuj¹ naukowcy, - nie tylko sk³ania do wybrania produktu X zamiast Y, ale przede wszystkim wmawia nam, e którykolwiek z nich jest nam potrzebny. We wszystkich w³aœciwie krajach dojrza³ej gospodarki rynkowej sta³¹ czêœci¹ krajobrazu s¹ lodówki, pralki i telewizory wystawiane przed domy. Czêsto nadal s¹ niezawodne, maj¹ najwy ej kilka lat. Od czasu ich zakupu zd¹ y³ ju pojawiæ siê na rynku sprzêt o wiêkszej mocy i wydajnoœci. Jak siê jednak okazuje, do dokonania zakupu sk³aniaj¹ nie parametry techniczne, ale design lub sama œwiadomoœæ, e coœ jest nowsze. Etycy bij¹ na alarm: czy moralne jest takie napêdzanie popytu, bez adnych ograniczeñ? W ró nych ga³êziach przemys³u tendencja ta ma oczywiœcie ró n¹ si³ê. Mocno objawia siê w przemyœle spo ywczym (s³odycze!) i zabawkowym, co skutkuje niekoñcz¹cymi siê dyskusjami na temat wprowadzenia ograniczeñ w reklamach skierowanych do dzieci. A jeszcze intensywniejszy w odzie owym. Ubrania ju po kilkunastu tygodniach na sklepowych pó³kach staj¹ siê stare, nawet trochê œmieszne. Trafiaj¹ wtedy na wieszaki z przecen¹ i oddawane s¹ w rêce klientów pó³ ceny. Najbardziej podatny na nieustaj¹c¹ kreacjê popytu jest jednak przemys³ kosmetyczny. Nowoczesnej, pod¹ aj¹cej za mod¹ kobiecie trudno siê obejœæ bez balsamów do cia³a, z³uszczaj¹cych maseczek, od ywek do rzês, utwardzaczy do paznokci i masy innych rzeczy, bez których, powiedzmy sobie szczerze, spokojnie i szczêœliwie mo na yæ. Pó³ biedy, jeœli te rzeczy s¹ tylko niepotrzebne. Gorzej, gdy s¹ szkodliwe. Zdarza siê to w przypadku niektórych cudownych diet i œrodków wspomagaj¹cych odchudzanie. Dla ot³uszczonych i rozleniwionych spo³eczeñstw wizja uzdrowienia cia³a i ducha magicznymi tonikami i pigu³kami jest niezwykle kusz¹ca. Niestety, bezkrytyczne pod¹ anie za nakazami mody w dziedzinie dietetyki mo e skoñczyæ siê tragicznie. Tekst Joanny Biszewskiej "Truj¹ce odtruwanie?" ostrzega nas przed detoksem (czyli oczyszczaniem organizmu z toksyn) - sza³em, który w ostatnich miesi¹cach ogarn¹³ ca³¹ Wielk¹ Brytaniê. Tym natomiast, którzy pragn¹ oczyœciæ cia³o i nasyciæ ducha w sposób naturalny, zachêcam do pójœcia na spacer po Harrow-on-the-Hill w towarzystwie Roberta Gajdziñskiego. Odwa ni, którzy bêd¹ mieæ ochotê do eksperymentowania na w³asnym ciele, powinni odwiedziæ wystawê poœwiêcon¹ w³osom w Natural History Museum. O najwiêkszych atrakcjach wystawy pisze Andrzej Maria Borkowski. Jak zwykle mamy te spor¹ porcjê rozrywki i kultury. W tym numerze przewodnik po yciu i twórczoœci Jamesa Whistlera i relacja z londyñskiego koncertu Red Hot Chilli Peppers. Gor¹co polecam! KATRZYNA JAKLEWICZ w n u m e r z e Wiadomoœci: Ze œwiata 4 Wiadomoœci: Ze Polski 6 Prosto z Polski: Slachetne zdrowie... 6 Wiadomoœci lokalne 8 Fotoreporta : Byliœmy w Slough 11 Britpress: O paniach, panach i... bañkach 13 Temat numeru: Detox- truj¹ce odtruwanie 14 Warto zobaczyæ: Przymierza³em warkocze Londyñskie klimaty: Harrow 20 Wywiad: Czasami mam woln¹ niedzielê 22 Rozrywka: Red Hot Chilli Peppers w Londynie 23 Felieton: Ja - kobieta z parasolk¹ 25 Psychologia: W niewoli schematów 26 Sztuka: Amerykanin w Londynie 28 Zdrowie: Najwiêcej witaminy K¹cik Bronka: Pierogi 31 English Page 32 Komputery: Jakie po³¹czenia internetowe? 33 Kalendarium 34 Sport 36 Og³oszenia 38 Editorial (Redakcja): Katarzyna Jaklewicz (red.nacz.), Artur Paprotny. Marketing: Krzysztof Frais, Mariusz Zdeb. Wydawca: Goniec Limited. Wspó³praca: M. Titow, M. Porzeziñska, C. Dziadul, P. Schab, K. Maroszek, A. Faliñska, B. Korwin-Kamieñski, Sk³ad: Rafa³ G³owa Design Transform Point, a-project, Fot: PAP, Archiwum Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Editorial Office (Redakcja): Tel: Marketing: Tel: Classified Ads (og³. drobne): Fax: ISSN , copies. Redakcja Goñca Polskiego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji og³oszenia bez podania przyczyny. Wykorzystanie materia³ów zamieszczonych w Goñcu Polskim bez pisemnej zgody - zabronione. Goniec Polski does not take responsibility for the advertisment s contents. Reproduction of any part of Goniec Polski without written permission strictly prohibited. Projekt ok³adki Rafa³ G³owa. Ok³adka jest fotomonta em. Goniec Polski 24 lipca

4 Wiadomosci Ze Swiata Œmieræ w szkole Co najmniej 88 dzieci zginê³o, a ponad 100 odnios³a ciê kie obra enia w po arze szko³y w mieœcie Kumbakonam w Indiach. W szkole - wbrew przepisom przykrytej s³omianym dachem - uczy³o siê ok. 900 dzieci. W chwili wybuchu po aru w budynku szko³y znajdowa³o siê ok. 800 uczniów. Ogieñ zaprószy³ siê w kuchni, gdzie znajdowa³ siê piec opalany drewnem. Potem rozprzestrzeni³ siê na s³omiany dach, a póÿniej na s¹siedni, g³ówny budynek szko³y. Jeszcze w tego samego dnia pod zarzutem niedbalstwa zatrzymano dyrektora szko³y. W³adze stanowe nakaza³y te natychmiastowe przeprowadzenie inspekcji wszystkich szkó³ i przedszkoli w Tamilnadu, przede wszystkim w zakresie ochrony przeciwpo arowej. Obecni na miejscu tragedii stra acy oskar aj¹ kadrê pedagogiczn¹ szko³y o to, i nie uczyni³a nic by podj¹æ próbê ratowania dzieci, uwiêzionych w pal¹cym siê budynku. Podobne oskar enia - energicznie dementowane przez policjê - wysuwaj¹ rodziny ofiar. Po ar by³ ju drug¹ tego rodzaju tragedi¹ w Tamilnadu w tym roku. W styczniu co najmniej 46 osób zginê³o w po arze w domu weselnym w œwi¹tyni w miejscowoœci Srirangam w tym stanie. Na zdjêciu: rodzina chowa jedn¹ z ofiar po aru. (PAP/AP/M. Lakshman) Amnestia dla chorych na AIDS W Bangkoku, stolicy Tajlandii, odby³a siê XV Miêdzynarodowa Konferencja na temat walki z AIDS. Podczas konferencji tajskie s³u by penitencjarne przedstawi³y projekt u³askawienia dla kilku tysiêcy chorych wiêÿniów. W³adze tajwañskie proponuj¹ takie rozwi¹zanie, poniewa zale y im, aby chorzy spêdzili swoje ostatnie dni z rodzinami. W tajskich wiêzieniach przebywa ponad 250 tys. osadzonych. Tylko w wiêzieniu centralnym jest conajmniej 100 wiêÿniów, u których zdiagnozowano AIDS. Na zdjêciu premier Tajlandii, Thaksin Shinawatra, wita sekretarza generalnego ONZ, Kofiego Annana, który przyjecha³ do Tajlandii w zwi¹zku z obradami XV Miêdzynarodowej Konferencji na temat walki z AIDS. (PAP/EPA/Apichart Weerawong) Szanta Verheugena Podniesienie stawek podatków od zysków przedsiêbiorstw do poziomu œredniego w Unii albo utrata zasadniczej czêœci funduszy strukturalnych Brukseli: taki zapis chcia³ w³¹czyæ do prawa europejskiego komisarz ds. poszerzenia Unii Günter Verheugen. Polska mog³aby straciæ do 3,5 mld euro rocznie! Na propozycji niemieckiego komisarza Polska mog³aby straciæ najwiêcej. W adnym z du ych krajów Unii firmy nie p³ac¹ tak niskiego podatku od zysku (19 procent). Jednoczeœnie poza mniejszymi: Litw¹, otw¹ i Luksemburgiem Polska ma najwiêcej skorzystaæ na pomocy Brukseli w nadchodz¹cym, siedmioletnim bud ecie Wspólnoty ( ). W tym czasie, ju po odliczeniu naszej sk³adki, powinniœmy dostaæ oko³o 10 miliardów euro rocznie, czyli blisko 4 procent naszego dochodu narodowego. W ostatniej chwili uda³o siê Danucie Hübner pokrzy owaæ te plany. Szef jej gabinetu Joost Korte postara³ siê zebraæ poparcie wszystkich tych cz³onków Komisji, których rodzime kraje mog³yby, podobnie jak Polska, najwiêcej straciæ na przeforsowaniu pomys³u Verheugena. Si³a argumentów okaza³a siê skuteczna. W czwartek, 15 lipca, gdy komisarze zebrali siê, aby zatwierdziæ nowy regulamin podzia³u funduszy strukturalnych, projekt artyku³u Verheugena znikn¹³. (Rzeczpospolita) W³aœcicielka imperium w wiêzieniu 62-letnia Martha Steward, maj¹ca polskie korzenie w³aœcicielka imperium medialnego, trafi do wiêzienia i za utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwoœci. Stewart, która jest córk¹ polskich imigrantów (panieñskie nazwisko: Kostyra), w grudniu 2001 roku za rad¹ swego maklera Petera Bacanovicia sprzeda³a swoje akcje firmy farmaceutycznej ImClone Systems na dzieñ przed ich gwa³townym spadkiem z powodu niedopuszczenia na rynek jednego z leków antyrakowych. Pocz¹tkowo w³adze oskar y³y j¹ o "insider trading", czyli dokonanie nielegalnej transakcji akcjami z wykorzystaniem poufnych informacji, ale z braku niezbitych dowodów przestêpstwa odst¹pi³y od tego zarzutu. Ostatecznie Steward zosta³a wiêc skazana za utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwoœci. S¹d federalny w Nowym Jorku orzek³ karê piêciu miesiêcy aresztu domowego, dwóch lat nadzoru s¹dowego i grzywny w wysokoœci 30 tysiêcy dolarów. (PAP/EPA/Andrew Gombert) Skandal w seminarium 12 lipca episkopat Austrii wszcz¹³ dochodzenie w sprawie skandalu w seminarium duchownym w tej diecezji St. Poelten. W jednym z seminaryjnych komputerów znaleziono 40 tysiêcy zdjêæ pornograficznych oraz pornograficzne filmy. Wielu wiernych domaga siê dymisji biskupa diecezji Kurta Krewna (na zdjêciu), który po obejrzeniu tych zdjêæ zbagatelizowa³ sprawê mówi¹c, e s¹ to "zwyk³e dzieciêce arty". (PAP/EPA/Robert Jaeger) Zamach na ministra Zdjêcie archiwalne irackiego ministra sprawiedliwoœci Malika Dohana Hasana. By³ on celem zamachu, którego 17 lipca dokona³a w Bagdadzie organizacja Abu Musaba Zarkawiego, powi¹zanego z Al-Kaid¹. W eksplozji samochodu - pu³apki zginê³o czterech albo piêciu - wed³ug ró nych Ÿróde³ - funkcjonariuszy ochrony ministra. On sam nie ucierpia³. (PAP/EPA/Stefan Zaklin) Francuzi o Polsce Ok³adka francuskiego tygodnika "Courrier International", którego najnowszy numer poœwiêcony jest Polsce. "Kim oni s¹, ci Polacy? 40 milionów nowych Europejczyków" - mówi napis na prawo od zdjêcia oœmioletniej Aniki Cieœlak z W³oc³awka. (PAP/EPA) 4 Goniec Polski

5 Z Polski Wiadomosci "Emerycie, œpij spokojnie!" Urodzinowe Morderstwo Policjant prowadzi do s¹du w owiczu 11 jednego z bandytów, którzy dla "uczczenia" urodzin jednego z nich, zabili i wyrzucili z poci¹gu m³od¹ kobietê. Prokuratura Rejonowa w owiczu skierowa³a do s¹du wnioski o aresztowanie ich. Obaj podejrzani, 22- i 23-latek, mieszkañcy Torunia i okolic - przyznali siê do dokonania tej makabrycznej zbrodni. Grozi im do ywocie. (PAP/Andrzej Zbraniecki) Czy Tereska powie "czeœæ" wolnoœci? 19-letnia Aleksandra G. (na pierwszym planie), która zagra³a tytu³ow¹ bohaterkê w filmie Roberta Gliñskiego "Czeœæ, Tereska", stanê³a S¹dem Okrêgowym w Sieradzu. Jest oskar ona o udzia³ w napadzie z u yciem no a na 78-letni¹ kobietê. (PAP/Grzegorz Micha³owski) Nowe krawaty samoobrony Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Krajowej Samoobrony Andrzej Lepper zaprezentowa³ nowe "firmowe" krawaty. Do tradycyjnych bia³o-czerwone pasków dodano, na œrodku, symbol Unii Europejskiej. Nowe krawaty s¹ przeznaczone dla europarlamentarzystów Samoobrony. (PAP/ Tomasz Gzell) Sejm znowelizowa³ w pi¹tek ustawê o emeryturach i rentach. Ustawa wprowadza zasadê, e œwiadczenia bêd¹ waloryzowane, gdy skumulowana inflacja przekroczy 5 proc. G³osowa³o 396 pos³ów, za ustaw¹ g³osowa³o 256, przeciw - 136, a wstrzyma³o siê od g³osu - 4. Sejm zdecydowa³ siê przyj¹æ poprawkê dotycz¹c¹ poziomu inflacji niezbêdnego do waloryzacji œwiadczeñ, mimo e w czwartek nadzwyczajna komisja sejmowa zarekomendowa³a, by waloryzacja œwiadczeñ odbywa³a siê, gdy skumulowana inflacja przekroczy 3 proc., a nie 5 proc. - jak chcia³ rz¹d. Minister polityki spo³ecznej Krzysztof Pater t³umaczy³, e waloryzacja bêdzie rzadziej przeprowadzana, tylko wtedy, je eli bêdzie niska inflacja - bo jeœli bêdzie wysoka, emerytury bêd¹ waloryzowane co roku. "To jest dzia³anie, którego celem jest doprowadzenie do sytuacji, e emeryci mog¹ byæ spokojni o swoje emerytury" - podkreœla³. (PAP/Radek Pietruszka/Onet.pl) Rutkowski zatrzymany! Detektyw Krzysztof Rutkowski i dziewiêciu jego pracowników zosta³o zatrzymanych w Sztokholmie podczas akcji, jak¹ podjêli przeciw grupie szanta uj¹cej polskiego biznesmena. Rutkowski zosta³ zwolniony po wyjaœnieniach. Do zdarzenia dosz³o w œrodê, 14 lipca oko³o godziny w dzielnicy Varberg, na po³udniu Sztokholmu. Grupa Rutkowskiego, wed³ug œwiadków zdarzenia, którzy zawiadomili policjê, si³¹ wdar³a siê do jednego z mieszkañ, wyprowadzi³a z niego trzy osoby, sku³a je i zmusi³a do po³o enia siê na ziemi. "Rutkowski zosta³ zwolniony zaraz po przes³uchaniu, natomiast piêciu jego pracowników oskar ono o bezprawne pozbawienie wolnoœci innych osób." Wed³ug szwedzkiej policji, agencja Rutkowskiego zosta³a wynajêta przez 35-letnego polskiego biznesmena, prowadz¹cego firmê budowlan¹ w Szwecji. By³ on szanta owany przez grupê Polaków, którzy ¹dali zatrudnienia na czarno. Jak poda³a agencja Associated Press, Rutkowski powiedzia³ szwedzkiej telewizji publicznej, e zaj¹³ siê t¹ spraw¹, poniewa szwedzka policja odmówi³a jej zbadania. (Onet.pl) Lekarz potrafi Kilkunastu lekarzy ³ódzkiego pogotowia zarabia³o miesiêcznie ponad 10 tysiêcy z³otych - ustali³o Radio ódÿ i "Gazeta Wyborcza". By³a to grupa osób, które w dokumentacji medycznej pacjentów wpisywa³y nieprawdziwe informacje - potwierdzi³a obecna dyrekcja pogotowia. Proceder by³ mo liwy dziêki wprowadzeniu kilka lat temu tak zwanych dy urów kontraktowych. Lekarze pe³nili je w domach i doje d ali do pacjentów w³asnymi samochodami. Ca³y proceder polega³ na tym, e do jednego pacjenta jecha³ lekarz kontraktowy, a potem odwiedza³ wszystkich s¹siadów, którzy mieli jakiekolwiek dolegliwoœci. Nastêpnie, pacjentów tych rozpisywa³ jako osoby, które równie uczestniczy³y w procesie leczenia. Zamiast jednej karty zak³adano piêæ, czyli stawka zamiast pojedynczej by³a piêciokrotnie wy sza. Zdaniem dyrektora medycznego stacji, Janusza Morawskiego, miesiêczne wynagrodzenie za wizyty kontraktowe dla lekarzy rekordzistów przekracza³o 5 tysiêcy z³otych. Lekarze dodatkowo otrzymywali wynagrodzenie jako pracownicy etatowi i osobno za normalne, pe³nione w pogotowiu dy ury. (Onet.pl) Jak prezydent z prezydentem Urzêduj¹cy od 1 lipca Koehler wybra³ Polskê na miejsce swej pierwszej oficjalnej podró y zagranicznej. Odwiedzi³ Gdañsk i Warszawê. Z Polski uda³ siê do Pary a. Po wizycie zaroi³o siê od komentarzy w niemieckiej prasie. Frankfurter Allgemeine Zeitung zwróci³ uwagê na fakt, i na szczeblu prezydentów stosunki niemiecko-polskie rozwijaj¹ siê ju od d³u szego czasu znacznie lepiej ni stosunki niemiecko- francuskie. "Berliner Zeitung" oceni³ jednak jako "zgrzyt" powtarzane przez Koehlera kilkakrotnie s³owa o "powrocie Polski do Europy". "Polacy czuli siê zawsze jak Europejczycy, nie tylko w sensie geograficznym" - zauwa y³. (PAP/Andrzej Rybczyñski/Onet.pl) Goniec Polski 24 lipca

6 Prosto z Polski "Œlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie..." PRZEMYS³AW BOGACKI Zaledwie kilkanaœcie dni temu rz¹d Marka Belki uzyska³ wotum zaufania, a ju wybuch³ pierwszy skandal - personalny. Belka obiecywa³, e resorty bêdzie obsadza³ ludÿmi krystalicznie czystymi. A jak ujawni³a "Gazeta Wyborcza", jeden z wiceministrów zdrowia móg³ byæ zamieszany w afery m.in. zwi¹zane z wy³udzaniem pieniêdzy z kas chorych. Niedosz³y wiceszef resortu zdrowia, niejaki Œwi¹tkiewicz, jeszcze we wtorek rano by³ zachwalany przez ministra Czekañskiego. Po fali krytyki opozycji minister zmieni³ jednak zdanie o niedosz³ym podw³adnym. Nie powinno to dziwiæ, bo jeœli rz¹d Belki w ogóle chce rz¹dziæ, musi braæ pod uwagê opinie takie, jak Jana Marii Rokity: "Jeœli oszuœci nie zostan¹ odwo³ani, to nie ma co rozmawiaæ o naprawie systemu opieki zdrowotnej. (...) Miejmy jak¹œ elementarn¹ miarê uczciwoœci i zdrowego rozs¹dku". S³u ba zdrowia - chory projekt W ca³ym tym zmieszaniu jest jeszcze drugie dno - Sejm do koñca roku musi przyj¹æ ustawê zdrowotn¹, bo Trybuna³ Konstytucyjny uzna³ poprzednie przepisy za niezgodne z konstytucj¹. W jaki sposób osoba (niejaki Œwi¹tkiewicz) powi¹zana ze skompromitowanymi panami - apiñskim (by³ym mi -nistrem zdrowia) i Naumannem (by³ym szefem Narodowego Funduszu Zdrowia) - ma wspó³tworzyæ nowe, dobre, wyci¹gaj¹ce z zapaœci polsk¹ s³u bê zdrowia prawo? Ja tego nie wiem... I nie s¹dzê, by ktokolwiek uwa a³ to za mo liwe... A czasu jest coraz mniej. Nad projektem ustawy wci¹ pracuje rz¹d. Najsilniejszy klub opozycyjny, Platforma Obywatelska, równie ujawni³ swój plan: proponuje coœ na kszta³t dawnych kas chorych (struktura zdecentralizowana) i chce, by wydawanie 30 miliardów z³otych, pochodz¹cych ze sk³adek wszystkich Polaków, podlega³o kontroli niezale nej instytucji. PO przedstawia swoje propozycje, a pos³owie z komisji zdrowia ca³y czas pracuj¹ nad projektem rz¹dowym. "Pracuj¹" to w sumie nietrafione s³owo. Bardziej adekwatne by³oby "mêcz¹ siê nad projektem rz¹dowym". A zmêczenie jest coraz wiêksze, bo przyjêcie ustawy coraz bardziej siê oddala. G³ówn¹ przyczyn¹ jest rozmiar i zawi³oœæ nowych przepisów. Pos³owie do wiêkszoœci z nich dodaj¹ jeszcze swoje poprawki - a to dotycz¹ce œrodków antykoncepcyjnych, a to obowi¹zków samorz¹dów Stetoskop w kieszeni Najwa niejsze przepisy, miêdzy innymi dotycz¹ce ewentualnej odp³atnoœci za leczenie, nie zosta³y jednak nawet tkniête. NajwyraŸniej ani ton¹ca lewica, ani pr¹ca do w³adzy Platforma nie chc¹ dotykaæ tego dra liwego tematu przed wyborami. Ale to siê zmieni ju nied³ugo. I mogê postawiæ naprawdê du e pieni¹dze, e ju wkrótce wszystkie partie zgodnym chórem bêd¹ mówiæ o koniecznoœci wprowadzenia leczenia odp³atnego. Mogê siê na przyk³ad za³o yæ, e zap³acimy za leczenie anginy, a nawet zapalenie oskrzeli. Dlaczego? Politycy kochaj¹ sonda e, a najnowsze wyniki mówi¹ o tym, e wiêkszoœæ Polaków zgadza siê p³aciæ za leczenie, jeœli ma to uzdrowiæ s³u bê zdrowia (badania wykona³ PENTOR na zlecenie Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy). Dlaczego wiêc politycy nie mieliby wykorzystaæ tych danych? Szkoda tylko, e przed rozpoczêciem reformowania reformy pierwszej reformy (naprawdê sam ju nie wiem, ile ich by³o) politycy nie zapytali Polaków, czy przeszkadza im p³acenie za us³ugi, czy przeszkadza im prywatna s³u ba zdrowia, czy przeszkadza im wolna konkurencja w przychodniach i szpitalach. Politycy stwierdzili, e Polakom to przeszkadza, a okazuje siê, e ok. 70 proc. mieszkañców naszego kraju zdecyduje siê na p³acenie, jeœli tylko pomo e to uzdrowiæ system opieki zdrowotnej... Zatem prace nad reform¹ (zupe³nie to s³owo ju tu nie pasuje - mo e reform¹ do potêgi n-tej, superreform¹, multireform¹?) opóÿniaj¹ siê, bo tak naprawdê nikt nie wie, jak naprawiæ s³u bê zdrowia. Partie, boj¹c siê spadku notowañ, klucz¹ gdzieœ wokó³ problemu, którego rozwi¹zanie - wspó³p³acenie pacjenta - jest w zasiêgu rêki. Œmieræ szpitali Jeœli nowe przepisy nie zaczn¹ obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2005 roku, polskim szpitalom i przychodniom grozi zag³ada. Stare prawo przestanie obowi¹zywaæ, wiêc placówki nie bêd¹ dostawa³y pieniêdzy. Dla ju zad³u onych na olbrzymie kwoty szpitali to po prostu œmieræ. Do wielu lecznic ju dziœ pukaj¹ komornicy. Inne, nie maj¹c pieniêdzy, musz¹ zamykaæ niektóre swoje oddzia³y. Tak jest na przyk³ad w Poznaniu. Powód oczywiœcie sta³y - za ma³o pieniêdzy z NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia ustala limity na liczbê pacjentów, których leczenie w danym szpitalu sfinansuje. A limity, jak zwykle w ci¹gu ostatnich kilku lat, zosta³y ju wyczerpane w pierwszym pó³roczu... "Œciœle siê musimy tych limitów trzymaæ. Tworzymy kolejkê, ju jest kilka tysiêcy oczekiwañ na operacjê, na leczenie niep³odnoœci. Natomiast przyjmujemy w stanach zagro enia ycia" - mówi³ w Radiu RMF Tomasz Opala, dyrektor poznañskiego szpitala ginekologiczno-po³o niczego. "Limit na ycie", " ycie limitowane", "Kolejka po ycie" - co roku w sierpniu i wrzeœniu gazety zasypywane s¹ takimi tytu³ami. W tym roku prawdopodobnie nie bêdzie niestety inaczej. Co gorsza, nie zanosi siê na to, by coœ siê zmieni³o w przysz³ym... Czyli co? "Œlachetne zdrowie, nikt siê nie dowie, jako smakujesz, a siê zepsujesz"? Jasnowidz z tego Kochanowskiego, czy co? 6 Goniec Polski

7 POSZUKUJACY PRACY PRACA NA POL ETATU, CALY ETAT W AGENCJA PRACY plus GASTRONOMII BUDOWNICTWIE ADMINISTRACJI SPRZATANIU HOTELARSTWIE ORAZ JAKO KIEROWCY Mowimy Po Polsku 2 Queensway TRANSFER PIENIEDZY 29/30 Brixton Village Polska 71 Gloucester Road 244 Dagenham Heathway 47 Old Brompton Road 385 Harrow Road 313a Green Street 548 & 550 Oxford Street TRANSFER GOTOWKI ODBIOR GOTOWKI W ODDZIALACH BANKU RAIFFEISEN JUZ OD TERAZ Tylko 5 od kazdej sumy ZDEPONUJEMY TWOJE PIENIADZE NA KONCIE ZLOTOWKOWYM W POLSCE PROWADZIMY ROWNIEZ USLUGI KANTOROWE I WYPLACANIE GOTOWKI Z CZEKOW 37 Goldhawk Road Victoria Station 161 Wandsworth High Rd 78 Peckham High Street 2 Queensway 245 High Street, Acton 441 Tottenham High Road 560 Wembley High Road MOWIMY PO POLSKU Telefon Darmowy

8 Wiadomosci lokalne Obozy koncentracyjne w Polsce? Wielka Brytania Na proœbê Jana Mokrzyckiego, prezesa Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, publikujemy korespondencjê jak¹ (razem z Mieczys³awem Jarkowskim) przeprowadzi³ z parlamentarzyst¹ Michaelem Howardem. Powodem wymiany listów sta³o siê niefortunne sformu³owanie, jakiego u y³ Howard w programie telewizyjnym "Desert Island Discs", wyemitowanym przez BBC 4. Brytyjski parlamentarzysta opisuj¹c losy swojej babki, która podczas wojny by³a wiêziona w obozie koncentracyjnym w Oœwiêcimiu, u y³ wyra enia "Polish concentration camp", co t³umaczy siê dos³ownie jako: "polski obóz koncentracyjny". Michael Howard MP Przywódca Opozycji J.K.M Parlament Londyn, 7 lipca 2004 Szanowny Panie Howard, Ostatnie doniesienia prasowe opisuj¹c Pañskie wyst¹pienie w programie "Desert Island Discs" w 4 programie BBC przytaczaj¹ Pañsk¹ wypowiedÿ mówi¹c¹, e Pañska babka zmar³a w "polskim obozie koncentracyjnym", zaœ pañska ciotka przetrwa³a. Z pe³nym szacunkiem dla pañskiej rodziny, jeœli przytoczona wypowiedÿ jest prawdziwa i pochodzi z ust powa nego polityka, zw³aszcza o Pañskim pochodzeniu, jest ona ca³kowicie nie do zaakceptowania. Przede wszystkim, powinien Pan wiedzieæ, e Auschwitz by³ niemieckim obozem koncentracyjnym w okupowanej Polsce. Opisywanie go jako cokolwiek innego nie ma historycznego uzasadnienia, jak równie jest wielce obraÿliwe dla Polski, wielu polskich o³nierzy walcz¹cych ramiê w ramiê ze swymi brytyjskimi kolegami przeciwko Niemcom podczas II Wojny Œwiatowej, a szczególnie dla tych nielicznych Polaków, którzy prze yli pobyt w tych samych niemieckich obozach koncentracyjnych. W imieniu ich wszystkich oczekujê, e zrobi Pan wszystko, co w Pañskiej mocy, aby naprawiæ poczynione przez Pana szkody i ból, do którego Pan siê przyczyni³, poprzez sprostowanie i publiczne przeprosiny w tych samych mediach. Z powa aniem, Dr Jan Mokrzycki Prezes * * * Dr. Jan Mokrzycki Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii 240 King Street, 13 lipca 2004 Szanowny Panie Mokrzycki, Piszê w imieniu pana Michaela Howarda, aby podziêkowaæ Panu za list z dnia 7 lipca dotycz¹cy jego wyst¹pienia w "Island Desert discs." Przyjmuj¹c do wiadomoœci poczynione przez Pana uwagi odnoœnie obozu koncentracyjnego, w którym zginê³a jego babka i który prze y³a Jego ciotka, mogê Pana zapewniæ, e nie by³o adnego zamiaru obra enia narodu polskiego. Szczerze oddany, Jonatan Hellewell Osobisty Sekretarz Drogi Panie Hellewell, * * * Dziêkujê za Pañski list z 13 lipca pisany w imieniu Pana Michaela Howarda. (...) Bior¹c pod uwagê, e Pan Howard móg³ nie chcieæ obraziæ osób narodowoœci polskiej, powinno byæ oczywistym dla tak doœwiadczonego jak on polityka, e to jednak uczyni³ i e tylko jego osobiste przeprosiny mog¹ siê, w jakiejœ mierze, przyczyniæ do naprawienia poczynionych szkód. Pan Howard powinien byæ œwiadom, e mijanie siê z faktami, jeœli zdarza siê wystarczaj¹co czêsto, szczególnie, gdy dzieje siê tak za spraw¹ osób znanych na arenie publicznej, zyskuje wreszcie wiarê, niezale nie od tego jak bardzo jest nieprawdziwe. W zwi¹zku z tym, nie mo na uznaæ za satysfakcjonuj¹ce nic innego jak tylko sprostowanie poczynione przez Pana Howarda w mediach. (...) Z powa aniem, Jan Mokrzycki, Mieczys³aw Jarkowski Przewodnicz¹cy, Prezes Stercia w Belfaœcie Tysi¹ce osób wziê³y udzia³ w obchodach rocznicy bitwy nad rzek¹ Boyne w Irlandii. W 1690 roku Wilhelm Orañski pokona³ obalonego katolickiego króla Anglii Jakuba II. Uroczystoœci odby³y siê 12 lipca na Tates Avenue w Belfaœcie. Tego samego dnia w dzielnicy Ardoyne (pó³nocny Belfast), odby³ siê marsz Zakonu Oran ystów. Starcia katolickich demonstrantów z brytyjsk¹ policj¹ nale ¹ do corocznej tradycji. (pmb/pap/epa/paul FAITH) Wybory w Leicester Kandydat Liberalnych Demokratów, Parmjit Singh Gill zwyciê y³ w wyborach uzupe³niaj¹cych w okrêgu Leicester, 16 lipca. Parmjit Singh Gill zdoby³ g³osów - o ponad 1600 g³osów wiêcej ni kandydat rz¹dz¹cej Partii Pracy. (pmb/pap/epa/rui VIEIRA) Gdzie jest lato? Zimne, deszczowe lato dokucza Brytyjczykom. Pla a w Bournemouth na po³udniu Wielkiej Brytanii. Rok temu w tym miejscu odpoczywa³y t³umy, dziœ pla a œwieci pustkami. U do³u - zat³oczona pla a w 15 lipca ubieg³ego roku, u góry pusta pla a 15 lipca w tym roku.- (TB/PAP/AP/Chris Ison) Wydaje siê ma³o prawdopodobne, by Michael Howard chcia³ celowo zniewa yæ Polaków. Mówi¹c "Polish concentration camp" mia³ pewnie na myœli obozy koncentracyjne w Polsce (tj. znajduj¹ce siê na terenie Polski) i dlatego - jak mo na wnioskowaæ z odpowiedzi jego sekretarza - nie przywi¹za³ wiêkszej wagi do problemu. To, co dla wiêkszoœci Brytyjczyków jest ma³o istotnym szczegó³em, dla Polaków - szczególnie tych starszych - wydaje siê karygodn¹ obraz¹. Zadaniem cz³onków Zjednoczenia Polskiego tropiæ i naprawiaæ brytyjskie wpadki, bo - jak s³usznie napisa³ pan prezes: - mijanie siê z faktami, jeœli zdarza siê wystarczaj¹co czêsto, (...) zyskuje wreszcie wiarê. (APP) 8 Goniec Polski

9 Wielka Brytania Wiadomosci lokalne Pracujemy i rozwijamy brytyjsk¹ gospodarkê Home Office opublikowa³ pierwsze dane liczbowe dotycz¹ce pracowników, którzy zarejestrowali siê w Wielkiej Brytanii do pracy po 1 maja. - Dane potwierdzaj¹, e obawy i spekulacje mediów, e system nie sprosta ogromnej iloœci pracowników z nowych pañstw cz³onkowskich, by³y nieuzasadnione - przyzna³ szef brytyjskiego MSW - David Blunkett. Kwitn¹ca agawa W znanych mi³oœnikom angielskich ogrodów XIX-wiecznych Glendurgan Gardens w Cornwall zakwit³y dwie ogromne, trzydziestoletnie agawy. odyga z kwiatami siêga 10 metrów. Te rodem z Meksyku agawy wyhodowano z nasion zebranych z roœliny, która zakwit³a w 1974 r. (TB/PAP/EPA) Pierwsze dane dotycz¹ce liczby obywateli nowych pañstw unijnych, którzy zarejestrowali siê do pracy w Wielkiej Brytanii pokazuj¹, e wiêkszoœæ z nich by³a ju w Wielkiej Brytanii przed rozszerzeniem Unii Europejskiej. Raporty z ambasad w Wielkiej Brytanii oraz poza jej granicami, pokazuj¹, e szukaj¹cy pracy obywatele nowych pañstw unijnych wracaj¹ do domów po krótkim okresie pracy lub po nieudanej próbie jej znalezienia. Nie ma równie adnego dowodu na to by pracownicy ci wykorzystywali system pomocy socjalnej aplikacji Dane liczbowe Systemu Rejestracji Pracowników pokazuj¹ nastêpuj¹co: Ponad 8000 aplikuj¹cych przyjecha³o do Wielkiej Brytanii od 1 maja; co najmniej 14,400 by³o ju w Wielkiej Brytanii przed 1 maja, pracuj¹c legalnie i nie wykorzystuj¹c systemu pomocy socjalnej. Ponad osób aplikowa³o aby siê zarejestrowaæ w maju i czerwcu. - Te dane potwierdzaj¹ to co Sêdzia doktorem zawsze twierdziliœmy - e pracownicy z nowych pañstw Unii Europejskiej przyjad¹ tu by pracowaæ, a nie ubiegaæ siê o pomoc socjaln¹. - powiedzia³ Andrew Smith, minister ds. pracy i emerytur. Zwierzchnik Home Office: - Prawie wszyscy aplikuj¹cy poprzez Systemu Rejestracji pracuj¹ na pe³ny etat. ( ) Pracownicy, którzy zarejestrowali siê do tej pory to miêdzy innymi: ksiêgowi, pielêgniarki, nauczyciele, kelnerzy, portierzy, rolnicy. W³oski sêdzia pi³karsk Pierluigi Collina otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu w Hull. Brytyjczycy uhonorowali sêdziego za zas³ugi dla œwiatowego sportu. (PAP/AP) Wanna za euro Francuski kolekcjoner kupi³ na aukcji w Cambridge wannê, która niegdyœ nale a³a do królowej Francji Marii Antoniny. Wanna kosztowa³a go trzy tysi¹ce funtów (4.500 euro), szeœæ razy wiêcej ni wynosi³a cena wywo³awcza. W marmurowej wannie ma³ onka króla Ludwika XVI k¹pa³a siê, gdy mieszka³a w zamku Saint-Cloud. Wannê, która podczas Rewolucji Francuskiej zosta³a uszkodzona, wyceniono wstêpnie na funtów ( euro). (PAP) fot. K.Jaklewicz Nie koszystamy z pomocy Szacuje siê, e od 1 maja zarejestrowani pracownicy dodaj¹ do brytyjskiego PKB ponad 4 miliony funtów tygodniowo oraz przeznaczaj¹ ponad 0.5 miliona tygodniowo na podatki i ZUS. Nie ma równie dowodów, e pracownicy z nowych pañstw cz³onkowskich wykorzystuj¹ system pomocy socjalnej ani, e obci¹ aj¹ system mieszkalnictwa komunalnego. - Przyczyniaj¹c siê do rozwoju naszej ekonomii i p³ac¹c podatki, pracownicy z nowych pañstw unijnych wspieraj¹ nasz sektor us³ug publicznych, w aden sposób go nie obci¹ aj¹c. - oœwiadczy³ zwierzchnik Home Office. Prawie wszyscy (94%), którzy siê zarejestrowali nie maj¹ podopiecznych. Niewielka iloœæ (oko³o 240) próbowa³a staraæ siê o pomoc socjaln¹ ale tylko 6 aplikacji zosta³o przyjêtych. Z³o ono te 102 proœby o pomoc dla bezdomnych, z czego 21 zosta³o przyjêtych (wszyscy z tych 21 stacjonowali w Wielkiej Brytanii przed 1 maja). Od 1 maja pozytywnie rozpatrzono 190 próœb o dodatek na dziecko - z ogólnej liczby 7 milionów osób w ca³ej Wielkiej Brytanii otrzymuj¹cych taki dodatek. Warci 11,9 miliarda funtów rocznie Swoje dane opublikowa³ równie ONS (brytyjski GUS). Wynika z nich, e obywatele nowych pañstw cz³onkowskich stanowili w maju 7procent wszystkich wjazdów z pañstw rozszerzonej Unii Europejskiej. Dane ONS pokazuj¹, e wiele osób przyje d a do Wielkiej Brytanii na krótki okres czasu, na wakacje lub w sprawach s³u bowych. - Jeœli osoby pracuj¹ce u nas, bêd¹ to robi³y przez krótki okres czasu, nastêpnie wróc¹ do domu z nowymi umiejêtnoœciami i doœwiadczeniem, to spowoduj¹ tym wzrost gospodarczy w swoim w³asnym kraju. - powiedzia³ Blunkett. - Rozszerzona Unia Europejska otworzy³a nowe mo liwoœci handlowe i turystyczne dla obywateli Wielkiej Brytanii, które nie by³y dla nich dostêpne wczeœniej. Dziêki pracownikom z nowych krajów Uni przemys³ turystyczny i gospodarki lokalne Wielkiej Brytanii mog¹ zyskaæ do 11,9 miliarda funtów rocznie. (APP) Goniec Polski 24 lipca

10 Wiadomosci lokalne agodne wspomnienia o Dianie Brytyjska królowa El bieta II ods³oni³a we wtorek (7 lipca) w Londynie fontannê zadedykowan¹ ksiê nej Dianie. Monarchini przyzna³a, e chocia jej stosunki ze zmar³¹ synow¹ nie zawsze uk³ada³y siê pomyœlnie, to jednak wspomnienia ³agodniej¹ z biegiem lat. Owalna granitowa fontanna, warta 3,6 mln funtów, stanê³a w londyñskim Hyde Parku. W ceremonii uczestniczyli: El bieta wraz z mê em ksiêciem Filipem, by³y m¹ Diany ksi¹ e Karol oraz rodzina Spencerów, z której pochodzi³a zmar³a siedem lat temu ksiê na. Spencerowie, wywodz¹cy siê od królów Jakuba I i Karola II, pojawili siê publicznie w towarzystwie rodziny królewskiej po raz pierwszy od pogrzebu Diany w 1997 roku. Brat Diany, hrabia Charles Spencer, skrytykowa³ wtedy dom Windsorów za sposób traktowania siostry. Od tej pory stosunki obu rodzin nie uk³ada³y siê najlepiej. Wydaje siê, e przy fontannie poœwiêconej Dianie topór wojenny zosta³ zakopany. - Wspominam szczególnie to szczêœcie, jakie da³a moim dwóm wnukom. - powiedzia³a królowa, zwracaj¹c siê do obecnych na otwarciu ksi¹ ¹t Williama i Harry'ego. Podkreœli³a, e Diana mia³a ogromny wp³yw na wszystkich, którzy j¹ otaczali. (PAP/APP) Koncert w Hyde Parku Londyn Amerykañski piosenkarz Lenny Kravitz, by³a wokalistka zespo³u Spice Girl - Gerri Halliwell oraz Lionel Richie uczestniczyli w koncercie charytatywnym w londyñskim Hyde Parku, 11 lipca. Dochód z imprezy jest przeznaczony dla za³o onej przez ksiêcia Walii instytucji charytatywnej "Prince's Trust". (pmb/pap/epa/alistair Grant/ROTA) Królweska harfa 22-letnia Jemima Phillips zosta³a now¹ oficjaln¹ harfistk¹ królewsk¹. Na to zaszczytne stanowisko nominowa³ j¹ brytyjski nastêpca tronu, ksi¹ ê Karol, który przed czterema laty przywróci³ istniej¹c¹ w przesz³oœci na brytyjskim dworze królewskim funkcjê. Jemima Phillips zast¹pi sw¹ o dwa lata starsz¹ kole ankê. (TB/PAP/EPA/DAVI) TERAZ TWOJE PIENI DZE WYP ACANE Tylko kilka minut W EURO! dzieli Ciebie od uszczêœliwienia kogoœ. Szybki i bezpieczny sposób na tranfer pieniêdzy w jedyne 10 minut* Wyœlij pieni¹dze z ponad 3000 urzêdów pocztowych w Wlk. Brytanii: Odbierz z Banku PKO S.A.: oraz we wszystkich miejscach w 160 krajach ca³ego œwiata, gdzie widnieje znak MoneyGram. TM& 2004 Travelers Express Company Inc. Wszystkie prawa zastrze one * Obs³uga w godzinach pracy ajenta przyjmuj¹cego wp³aty i zgodnie z miejscowymi przepisami. Tylko wybrane urzêdy pocztowe. Bezp³atny numer (UK): OdwiedŸ: 10 Goniec Polski

11 Fotoreportaz Byliœmy w Slough W niedzielê 11 lipca w odby³ siê VI Polski Festiwal. Tym razem - w Slough pod Londynem. W trakcie imprezy mo na by³o spróbowaæ œwie o zakiszonych ogórków, przypomnieæ sobie smak soków z Tarczyna i zjeœæ bigos przyrz¹dzony przez samego Bronka. Impreza zaczê³a siê od mszy polowej. Ko³o po³udnia przed scen¹ zatañczy³y dzieci z Karolinki, a wie -czorem przed publicznoœci¹ wyst¹pi³ zespó³ D em. W miêdzyczasie mo na by³o kupiæ bi uteriê z bursztynu, kosmetyki, a tak e spotkaæ siê z przedstawicielami Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii i polonijnych mediów. 11 lipca podlondyñskie Slough mia³o siê zape³niæ Polakami. Polacy przybyli, ale mniej t³umnie ni siê spodziewano. Mo e zawini³a pogoda, a mo e - wysoka cena biletów. Wstêp kosztowa³ 10 funtów od osoby (dla dzieci 5 funtów). Zabranie na festiwal i uraczenie polskimi przysmakami rodziny oznacza³o wiêc wydatek rzêdu kilkudziesiêciu funtów - nie mniej ni wizyta w ca³kiem przyzwoitej restauracji. Nie uda³o siê te znaleÿæ sposobu na przyci¹gniêcie m³odych. Zaproszenie zespo³u D em - g³ównej atrakcji imprezy - najwyraÿniej nie wystarczy³o. Katarzyna Jaklewicz Dla smakoszy - ogórki Redakcja Goñca fot. K. Jaklewicz fot. A. Kozak Dziennikarz radia Hey - now wpisuje siê do Pami¹tkowej Ksiêgi Wpisów Goñca fot. K. Jaklewicz fot. K. Jaklewicz Ma³a Karolinka Goniec Polski 24 lipca

12 ACCOUNTAX ASSOCIATES OFERUJEMY US UGI W ZAKRESIE Rozliczenia podatkowe: -osób samozatródniaj¹cych siê -cis vouchers -limited companies Rejestracja w biurze podatkowym Rejestracja Limited Companies Kredyty mieszkaniowe T³umaczenia dokumentów Przygotowanie CV Pomoc w wype³nianiiu dokumentów oraz prowadzenie korespondencji Umowy Biznesowe Porady prawne tel mob Elektryk Tel: Goniec Polski

13 O paniach, panach i... bañkach Britpress KATARZYNA JAKLEWICZ Ka dy sobie milionów Brytyjczyków mieszka samotnie. To dwa razy wiêcej ni 30 lat temu. Ma³o tego, tych, którzy s¹ i chc¹ byæ singlami jest na wyspach coraz wiêcej - niepokoi siê The Sun. Wed³ug badañ brytyjskiego G³ównego Urzêdu Statystycznego (Office of National Statistics) w tym samym czasie, w grupie wiekowej od 16 do 59 lat liczba "pojedynczych" potroi³a siê. Powody? Z jednej strony Brytyjczycy coraz czêœciej siê rozwodz¹. Z drugiej - nie chc¹ siê wi¹zaæ. The Sun zdradza, e ubezpieczeniowy gigant - firma Zurych - zapyta³ 500 osób, dlaczego yj¹ w pojedynkê. - Dziêki temu mo emy robiæ, co chcemy i kiedy chcemy - odpowiedzia³a wiêkszoœæ ankietowanych. Dziennik sam te zabra³ siê za analizowanie przyczyn takiej sytuacji. - Kobiety chc¹, aby zwi¹zek dawa³ im spe³nienie uczuciowe, intelektualne i seksualne. Nie ³atwo zaœ znaleÿæ partnera, który sprosta tym wymaganiom - t³umaczy specjalistka pisma ds. zwi¹zków - Dedire Sandes. - Jednoczeœnie nie s¹ ju zale ne od mê czyzn, mog¹ siê same utrzymaæ i yæ na wysokim poziomie, nie pr¹ wiêc ju do ma³ eñstwa tak, jak ich matki. To, e Brytyjczycy nie chc¹ siê wi¹zaæ, jest zdaniem Sanders, przede wszystkim win¹ panów. - Nadal maj¹ problemy ze stworzeniem wiêzi emocjonalnej. - pisze. - Oczekuj¹ od kobiet eksperymentów erotycznych XXI wieku. Z drugiej strony pozostaj¹ konserwatywni - zdaj¹ siê nie zauwa aæ, e lata 50 ju minê³y. Kolejny powód tego stanu to wizerunki idealnych par kreowane przez media. Wyspiarze decyduj¹cy siê na zwi¹zek oczekuj¹ sielanki w stylu ma³ eñstwa Beckhamów. Kiedy coœ idzie nie tak, czuj¹ siê potwornie rozczarowani i nie chc¹ siê ponownie wi¹zaæ. Ogromna czêœæ singli to rozwodnicy i osoby, których wieloletnie zwi¹zki rozpad³y siê. Ch³opcy do zabawy Coraz wiêcej kobiet wybiera m³odszych partnerów. Spoœród tych kobiet, które mimo wszystko pragn¹ yæ w parze, coraz wiêcej wi¹ e siê z partnerami m³odszymi od siebie - donosi Daily Mail. Dla takich m³odszych, zw³aszcza sporo m³odszych partnerów utar³a siê w angielskim podszyta lekk¹ kpin¹ nazwa "toyboy", czyli "ch³opiec - zabawka". Takich zwi¹zków bêdzie coraz wiêcej - prognozuje gazeta. Ju teraz, co czwarta Brytyjka ma m³odszego partnera. To dwa razy wiêcej ni 40 lat temu. Rozwódki czêœciej dokonuj¹ takiego wyboru - prawie 40% z nich wi¹ e siê z m³odszymi partnerami. W œwiecie rozrywki ta tendencja jest nawet silniejsza. Przyk³adów jest mnóstwo: Madonna poœlubi³a 11 lat m³odszego Guya Richie. Joan Collins w wieku 68 lat wysz³a za m¹ za 36-latka, a 56-letnia Liza Minelli powiedzia³a "tak" 48- latkowi. - Przyczyn¹ jest zmieniaj¹cy siê status kobiet w spo³eczeñstwie - komentuj¹ psychologowie. Kobiety wiêcej zarabiaj¹, s¹ pewniejsze siebie, zmienia siê wiêc ich rola w zwi¹zku. Nie mo na te lekcewa yæ wp³ywu nauki. Osi¹gniêcia chirurgii plastyczniej i zdobycze przemys³u kosmetycznego sprawiaj¹, e panie wygl¹daj¹ i czuj¹ siê m³odziej, a zainteresowanie m³odszego mê czyzny jest dodatkowym potwierdzeniem ich atrakcyjnoœci. Cudze chwalicie Brukowy dziennik The Sun by³ bliski namierzenia kosmitów. Przybysze z innej planety zostawili œlady na plecach aktorki Gwyneth Palthrow. Tak przynajmniej wydawa³o siê reporterom gazety na pierwszy rzut oka. Gwiazda da³a siê bowiem sfotografowaæ z dziwnymi, ciemnymi, okr¹g³ymi plamami na plecach. Dla nas mog³y wygl¹daæ znajomo dla Brytyjczyków - nie. Potrzebne by³o ca³e œledztwo brukowca, eby wyjaœniæ, sk¹d te znamiona. I jak siê okaza³om, plamy pochodzi³y, nie z kosmosu, ale ze starych, dobrych baniek. To, czym babcie leczy³y nas z grypy, okazuje siê byæ na wyspach drog¹, egzotyczn¹ i ekskluzywn¹ kuracj¹. Postawienie baniek kosztuje w specjalnych gabinetach 90 funtów. Kuracja ma pomóc w usuniêciu z organizmu toksyn. Goniec Polski 24 lipca

14 W zesz³ym roku do St. George's Hospital w Londynie przywieziono 23-letniego mê czyznê, który zapad³ w œpi¹czkê na cztery dni. Nie by³o to spowodowane przedawkowaniem narkotyków czy alkoholu, lecz trzytygodniowym odtruwaniem.

15 Detoks - za i przeciw Truj¹ce odtruwanie? Temat numeru Gut Repair za 25 funtów. W gazetach i magazynach coraz czêœciej czytamy o dietach zalecaj¹cych spo ywanie wody, surowych owoców i warzyw - przy drastycznym ograniczeniu miêsa, nabia³u i wêglowodanów. W ostatnich miesi¹cach a trzy numery In Style (niedzielny dodatek do Sunday Timesa) zosta³y poœwiêcone oczyszczaniu siê z toksyn. Bride, popularne pismo dla panien m³odych, zaleca tzw. detoks przedœlubny, który ma wyszczuplaæ i poprawiaæ wygl¹d skóry. Do jednego z ostatnich numerów Marie Claire do³¹czono ksi¹ eczkê pt. Bikini Fit, w której znajdziemy tygodniowy program diety detoksyfikuj¹cej. Reklamy herbatek i tabletek wspomagaj¹cych pozbywanie siê toksyn rzucaj¹ siê nam w oczy na ulicy, w metrze, w poci¹gach, w prasie. Fenomen detoksu ma polegaæ na tym, e codzienny jad³ospis ograniczamy do jedzenia surowych owoców i warzyw, picia du ej iloœci wody i œwie o wyciskanych soków (najlepiej z jab³ek i buraków). S¹ one zdrowe, przyspieszaj¹ przemianê materii i wspomagaj¹ oczyszczanie organizmu z toksyn, takich jak o³ów, rtêæ, formaldehyd, które dostaj¹ siê z powodu nieprawid³owej diety, u ywek, zanieczyszczenia œrodowiska, œrodków chemicznych stosowanych w przemyœle spo ywczym. Po kilkunastu dniach diety zaczyna siê stopniowo wprowadzaæ do menu czarny ry, sery, tofu, ryby, a na koñcu miêso. JOANNA BISZEWSKA Umówi³am siê ze znajomym na kolacjê. Zarezerwowaliœmy stolik w modnej w³oskiej restauracji na Battersea. Zasiadamy do sto³u. Wszystko wygl¹da fantastycznie, na sto³ach stylowe butelki z oliw¹, chleb czosnkowy na przystawkê, w powietrzu zapach spaghetti i polenty. Studiujê menu, podczas gdy kelner podaje kartê win. Ju wyobra am sobie na stole wspania³¹ pizzê z du ¹ iloœci¹ mozzarelli, gdy mój znajomy obwieszcza dumnie, e w³aœnie przeprowadza detoks. Z bogatego menu wybiera jedynie butelkê niegazowanej wody mineralnej i kilka listków sa³aty. Po czym pyta: "Na kiedy zaplanowa³aœ swój wiosenny detoks?" Moda na diety g³odówkowe w pe³nym rozkwicie. Popularna do niedawna dieta Atkinsa skutecznie zosta³a wyparta z rynku przez now¹ fobiê narodow¹ - detoks. W towarzystwie coraz rzadziej wymienia siê przepisy na dietê ³ososiow¹ czy tê o minimalnej iloœci wêglowodanów. Detoks, czyli oczyszczenie organizmu z toksyn, to filozofia tych, którzy id¹ z duchem czasu i mody. Poczytne magazyny i gazety obwiniaj¹ toksyny o bóle g³owy, problemy z trawieniem, nadwagê, k³opoty ze stresem i z sercem. Komercyjni dietetycy produkuj¹ ksi¹ ki o dietach odtruwaj¹cych jak œwie e bu³eczki. W Borders czy Waterstone pó³ki uginaj¹ siê od poradników na temat rygorystycznych diet. W autobusach i poci¹gach londyñczycy studiuj¹ takie ksi¹ ki, jak: Detox for Life: the 28 Day Detox Plan; Stay Health; Be Lazy: An Easy Detox; Detox Yourself. To bestsellery w dziedzinie komercyjnej dietetyki. Wed³ug raportu Tesco sprzeda czarnego ry u w ostatnich miesi¹cach wzros³a o 67%, a wyci¹gu z zió³ wspomagaj¹cego detoksyfikacjê Nutri Detox plan Drink up - a o 200%. Dzieñ pierwszy - spo ywamy tylko napoje. Pijemy bardzo du e iloœci wody z cytryn¹, œwie o wyciskane soki z jab³ek, marchwi, malin i brzoskwiñ, zio³owe, nies³odzone herbatki. Dzieñ drugi - woda, herbatki i owoce.ponad dwa litry wody i owoce, np. jab³ka, ananasy, mango, winogrona, arbuzy. Dzieñ trzeci - woda, owoce (jak wy ej) i surowe warzywa: pietruszka, koper w³oski, rze ucha. Dzieñ czwarty - woda, surowe owoce i warzywa oraz gotowane warzywa (pory, topinambur, karczochy, buraki), czarny ry. Dieta odtruwaj¹ca ma wzmocniæ system immunologiczny, podnieœæ poziom energii, zredukowaæ cellulis, przyczyniæ siê do utraty zbêdnych kilogramów. Panuje powszechne przekonanie, e tak drastyczny re im przynosi tylko pozytywne efekty. Naukowcy ostrzegaj¹ jednak przed skutkami ubocznymi. Niektórzy mówi¹ wrêcz, e detoks to strata czasu, pieniêdzy i wysi³ku. W zesz³ym roku do St. George's Hospital w Londynie przywieziono 23-letniego mê czyznê, który zapad³ w œpi¹czkê na cztery dni. Nie by³o to spowodowane przedawkowaniem narkotyków czy alkoholu, lecz trzytygodniowym odtruwaniem. W tym czasie pacjent spo ywa³ jedynie surowe warzywa i owoce oraz pi³ du e iloœci wody. To zaœ spowodowa³o wyp³ukanie z organizmu wêglowodanów, protein i soli. "Œpi¹czka jest efektem spadku poziomu sodu we krwi. Za³o enie, e sól, z któr¹ mamy Przyk³adowy tygodniowy program diety oczyszczaj¹cej Dzieñ pi¹ty - do jad³ospisu dodajemy fasolê, soczewicê, niesolone orzechy, nasiona (sezam, s³onecznik). Dzieñ szósty - jak wy ej plus kozi lub owczy jogurt i ziarna - yto, jêczmieñ, owies. Dzieñ siódmy - dodajemy ryby. Dla wytrwa³ych polecamy przed³u enie diety o kolejne 4 dni. ród³o: Program opracowany przez Chrissie Gallagher-Mundy. W Boots i w Superdrug mo emy kupiæ specjalne tabletki i syropy przyspieszaj¹ce oczyszczanie organizmu. Niektóre s¹ bardzo drogie, np. The Organic Colon Cleanse and Goniec Polski 24 lipca

16 Temat numeru do czynienia przez ca³e ycie, jest wrogiem cz³owieka, to nieporozumienie. Pij¹c w czasie detoksu zwiêkszon¹ iloœæ wody, wyp³ukujemy nie tylko toksyny, ale i minera³y, które s¹ odpowiedzialne za prawid³owe funkcjonowanie organizmu. Wyeliminowanie soli z jad³ospisu mo e spowodowaæ zachwianie bilansu elekrolitowego i doprowadziæ do hyponatremii (czyli spadku iloœci sodu w organizmie), która w skrajnych sytuacjach mo e objawiæ siê œpi¹czk¹. U zdrowego cz³owieka pracuj¹ce prawid³owo nerki wydal¹ nadmiar soli. Nie ma zatem potrzeby drastcznego eliminowania jej z organizmu" - mówi dr Andrzej Jeziorny z Silver Leaf Clinic w Londynie. Inny niebezpieczny skutek zalecanej diety to hypopotasenia, czyli niedobór potasu, powoduj¹cy odwodnienie, zawroty g³owy, zas³abniêcia, bóle stawów, zaburzenia hormonalne i enzymatyczne, a nawet psychiczne. Po tygodniu g³odzenia siê zaczynaj¹ wystêpowaæ w organizmie zmiany wskazuj¹ce na niew³aœciwe funkcjonowanie wielu organów. W¹troba przestaje pracowaæ w sposób prawid³owy, nie wydziela siê odpowiednia iloœæ bilirubiny, co z kolei prowadzi do powstawania kamieni w przewodach ó³ciowych. Przerwanie normalnego ywienia to niepotrzebny stres dla organizmu, a w dzisiejszym œwiecie uwolnienie siê od toksyn i tak nie jest mo liwe. yj¹c w du ych miastach, nie uciekniemy od zanieczyszczeñ, dostaj¹cych siê do organizmu. Zanieczyszczona jest woda. Warzywa i owoce spryskiwane chemikaliami zawieraj¹ miêdzy innymi pestycydy i sterydy. Nawet modne organic food nigdy nie jest w stu procentach naturalna. Przynajmniej piêæ procent (dopuszczalna norma) to œrodki sztucznie poprawiaj¹ce kolor i wygl¹d. "W niektórych przypadkach detoksyfikacja jest wskazana, np. przy bólach reumatycznych, zatruciach metalami ciê kimi, przy zaburzeniach kr¹ enia, a czasem przy chorobach nowotworowych. Zdrowy cz³owiek nie powinien jednak bez powodu poddawaæ siê diecie g³odówkowej, która jest nienaturalnym stanem dla cz³owieka i niepotrzebnie zaburza pracê uk³adu pokarmowego" - t³umaczy dr Jeziorny. Istnieje wiele innych sposobów pozbycia siê nadmiaru toksyn z organizmu - zdrowszych i bezpieczniejszych dla cz³owieka ni drakoñskie diety. Gor¹ce k¹piele z masa em szczotk¹, sauny i ³aŸnie rzymskie pomagaj¹ wyp³ukaæ nieporz¹dane pierwiastki ze skóry. Walcz¹c z toksynami, warto poddaæ siê analizie w³osa, która wyka e dok³adnie, jakie szkodliwe substancje zalegaj¹ w organizmie. Badanie to jest bardzo precyzyjne. I jeœli istnieje potrzeba, mo na pod okiem lekarza poddaæ siê fachowej detoksyfikacji, np. serii lewatyw oczyszczaj¹cych jelita ze z³ogów. Innym sposobem jest przyjmowanie witaminy C - stopniowe zwiêkszanie dawki prowadzi do rozwolnienia. Na co dzieñ dobrze zaœ dbaæ o zdrow¹ dietê. Przede wszystkim unikaæ wysoko przetwarzanej ywnoœci. "Lepiej zjeœæ miêso ni kie³basê lub inn¹ wêdlinê, która zawiera ogromn¹ iloœæ hormonów i antybiotyków. Unikaæ suszonych owoców, które swój piêkny kolor zawdziêczaj¹ truj¹cym zwi¹zkom siarkowym. Nie u ywaæ skórki pomarañczowej do wypieków, bo zawiera du o toksyn. Nale y zrezygnowaæ z margaryny, która jest najgorszym wrogiem cz³owieka. Zawiera rakotwórczy i zapaleniotwórczy nikiel, który u m³odych mê czyzn mo e powodowaæ zapalenie prostaty. Lepiej natomiast jeœæ t³uszcze naturalne. Dobrze te piæ kakao, bo jako jedyny naturalny produkt posiada i cynk, i miedÿ (cynk nie wch³ania siê bez miedzi)" - radzi dr Jeziorny. Proponowane przez media diety detoksyfikuj¹ce s¹ ciê kie do przeprowadzenia. Drogie, nawet bardzo rygorystycznie przestrzegane, przynosz¹ tylko chwilowy efekt. Utracona w szybkim tempie waga wraca do normy, powoduj¹c efekt jojo. Tygodniowa kuracja oparta na zieleninie i owocach nie zaszkodzi, ale te nie przyniesie nadzwyczajnych efektów. Proponowane przez media diety detoksyfikuj¹ce s¹ ciê kie do przeprowadzenia. Drogie, nawet bardzo rygorystycznie przestrzegane, przynosz¹ tylko chwilowy efekt. Utracona w szybkim tempie waga wraca do normy, powoduj¹c efekt jo-jo. Tygodniowa kuracja oparta na zieleninie i owocach nie zaszkodzi, ale te nie przyniesie nadzwyczajnych efektów. Co najwy ej mo e pomóc zmieniæ niezdrowe nawyki ywieniowe, przyzwyczaiæ do zamiany hamburgera i frytek na warzywa i owoce, które zawieraj¹ substancje detoksyfikuj¹ce. D³u sze poddawanie siê diecie oczyszczaj¹cej mo e jednak spowodowaæ wiêcej szkód ni korzyœci, jak chocia by kamienie ó³ciowe. Prof. Tom Sanders z Kings Collage London twierdzi wrêcz, e modne diety detoksyfikuj¹ce, zamiast przyspieszaæ, spowalniaj¹ usuwanie toksyn. Sanders uwa a, e organizm ludzki jest tak skonstruowany, aby radziæ sobie z nadmiarem toksyn. W¹troba zaœ, aby prawid³owo funkcjonowaæ i eliminowaæ nadmiar trucizn, potrzebuje energii, czyli bia³ek zawartych w miêsie i rybach. Moda na odtruwanie zapewne nied³ugo przeminie. Wystarczy popatrzeæ, co siê sta³o z popularn¹ do niedawna diet¹ Atkinsa. Najpierw gwiazdy ekranu i estrady namawia³y nas do stosowania wysoko bia³kowej diety. Potem w sklepach pojawi³y siê przeraÿliwie drogie artyku³y o obni onej iloœci wêglowodanów, oznaczone etykiet¹ diety Atkinsa. Ma³y czekoladowy batonik z serii Atkins kosztowa³ jednego funta! Dzisiaj eksperci alarmuj¹ i ostrzegaj¹, e w wyniku wzrostu spo ycia bia³ka dieta Atkinsa powoduje wydzielanie siê nadmiaru amoniaku, który jest trucizn¹ dla organizmu. Tylko patrzeæ, jak popularne dzisiaj odtruwanie za kilka miesiêcy ust¹pi miejsca nowej modzie. "Umiarkowanie, zdrowy rozs¹dek, nieuleganie modom i racjonalne ywienie zdaj¹ siê byæ najlepsz¹ metod¹ na zachowanie zdrowia" - podsumowuje dr Jeziorny. 16 Goniec Polski

17 Goniec Polski 24 lipca

18 Jarek Wierzbicki independent mortgage broker 20 lat doœwiadczenia na Brytyjskim rynku Najni sze ceny, najszybszy serwis Prawo Pomoc w uzyskaniu Pobytu Sta³ego i Naturalizacji Pomoc w uzyskaniu certyfikatu pracowniczego w nowym programie Rejestracji Pracowników dla nowych obywateli UE Pomoc prawna w sprawach imigracyjnych, cywilnych, pracy: rozwody, testamenty, kontrakty budowlane, odzyskiwanie d³ugów Finanse Wszechstronne doradztwo finansowe Kredyty mieszkaniowe i inwestycyjne, równie w Polsce Ubezpieczenia od wypadku, choroby, utraty pracy lub ycia Emeryturty, Oszczêdnoœci i Inwestycje w Polsce Za³atwiamy wymagane prawem ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej dla pracuj¹cych na w³asn¹ rêkê, a tak e ubezpieczenia pracownicze Ksiêgowoœæ Rejestracja dzia³alnoœci dla self-employed, spó³ek i firm z o.o (LTD,PLC), przygotowanie Business Planu Prowadzenie pe³nej ksiêgowoœci, rozliczenia VAT, zwroty podatku, obs³uga p³ac pracowników Pomoc w uzyskaniu CIS karty i National Insurance Number Otwieranie Kont bankowych Praca Poœrednictwo pracy Autoryzowani przez Immigration Services Commissioner, OISC No:F w zakresie doradztwa imigracyjnego i reprezentacji klientów w Home Office 20A The Mall Ealing, London W5 2PJ tel: mob: Na przeciwko polskiego koœcio³a na Ealingu Biura w samym sercu Londynu (tu przy Oxford Street). Zapewniamy szybki i profesjonalny serwis oparty na wieloletnim doœwiadczeniu i wysokich kwalifikacjach personelu , , , New Bond Street, London W1S 1RD, Your Home is at risk if you don t keep up mortgage repayments or other loan secured on it 18 Goniec Polski

19 Warto zobaczyc Przymierza³em warkocze... ANDRZEJ MARIA BORKOWSKI Zgubi³em dziœ ko³o setki w³osów, ale specjalnie siê tym nie przejmujê. W moim wieku to podobno norma, bo nawet dzieciaki gubi¹ ich dziennie ko³o dziewiêædziesiêciu. Jeszcze nie ³ysiejê i wystarczy tych, które mi zosta³y. Zwykle na g³owie jest ich ponad 100, a nawet 150 tysiêcy. Dok³adnie nie wiem, nie liczy³em, ale wierzê specjalistom. Z pewnoœci¹ jest nim francuska firma L'Oreal produkuj¹ca szampony i kosmetyki. Razem z naukowcami z La Cité des Sciences et l'industrie z paryskiej La Vilette urz¹dzi³a ona wystawê poœwiêcon¹ w³osom i do 26 wrzeœnia mo na j¹ ogl¹daæ w Natural History Museum na South Kensington. Dzielenie w³osa Sporo tu atrakcji. Przyjrza³em siê na przyk³ad w³asnym w³osom pod mikroskopem. Specjalna kamera telewizyjna umieszczona tu za fotelem, na którym siadasz, przekazuje obraz ty³u twojej g³owy i po elektronicznym powiêkszeniu mo esz swoje w³osy ogl¹daæ na telewizyjnym ekranie. Przesuwaj¹c g³owê, da siê zobaczyæ w³os na ca³ej d³ugoœci. Z racji mego krótkiego je a nie sprawi³o mi to trudnoœci. Widzia³em jednak d³ugow³os¹ blondynkê, która zas³uchana w instrukcje z g³oœnika i wpatrzona w ekran wychyli³a siê tak bardzo, e o ma³o nie spad³a z fotela. Pewnie chcia³a zobaczyæ pod mikroskopem, czy jej w³osy nie rozczepiaj¹ siê na koñcach. Na innym fotelu czeka³a kolejna niespodzianka. Tym razem na ekranie jak w lustrze zobaczy³em sw¹ twarz. Mog³em j¹ wykadrowaæ, usun¹æ w³osy i z menu czterdziestu fryzur przymierzaæ to tê, to tamt¹ - od afro po warkoczyki. Pozostanê na razie przy swoich, ale to ciekawe zobaczyæ siebie w innych wcieleniach. Ekranów tu du o. Obok tych interaktywnych s¹ i inne, z krótkimi filmami, np. o wêdrówce do wnêtrza w³osa. Najpierw widzimy pokrywaj¹ce go, przera aj¹ce ³uski, potem wnêtrze rdzenia. Wszystko widoczne coraz dok³adniej, a do powiêkszenia obrazu razy. Poklatkowe zdjêcia przedstawiaj¹ wzrost w³osa. W ci¹gu dnia roœnie trochê mniej ni pó³ milimetra, w ci¹gu miesi¹ca - od centymetra do pó³tora, a w ci¹gu roku do 15 cm - jeœli oczywiœcie nie odwiedzimy fryzjera. Na ekranie jak w lustrze mo na dopasowaæ niezliczone fryzury do w³asnej twarzy Na ekranie jak w lustrze zobaczy³em sw¹ twarz, ale mog³em j¹ wykadrowaæ wymazuj¹c w³osy i z menu czterdziestu innych mo liwych fryzur przymierzaæ to tê, to tamt¹ od afro po warkoczyki. Nie zabrak³o te detektywistycznego dzia³u modnych w telewizyjnych krymina³ach "forensic studies", gdzie dowiadujemy siê, jak wiele w³os mo e ujawniæ. Przyk³ad: du a zawartoœæ arszeniku we w³osach Napoleona, przebywaj¹cego na Wyspie œw. Heleny, wskazuje na to, e pod koniec ycia by³ prawdopodobnie przez kogoœ podtruwany. Z pewnoœci¹ przez pilnuj¹cych pokonanego cesarza brytyjskich opiekunów, ale o tym ju kurtuazyjnie nie wspomniano. Od szamponów do mamuta Finansuj¹c wystawê, firma L'Oreal nie mog³a oczywiœcie pomin¹æ okazji do popisania siê badaniami nad farbami do w³osów, szamponami i mas¹ innych produktów. Jest i gablota z têczowym krêgiem farbowanych w³osów. Przy oddzielnym stoliku, dotykaj¹c próbek ró nobarwnych warkoczyków, mo esz spróbowaæ sam odgadn¹æ, który zrobiony zosta³ z w³osia tybetañskiego jaka, który z ludzich w³osów, a który ze sztucznych. Jak na mój gust na wystawie jest trochê za du o guzików do przyciskania, a za ma³o fascynuj¹cych przedmiotów, za du o pouczaj¹cej nauki, a za ma³o czarów (w rodzaju w³osów mamuta wydobytego na Syberii w 1997 roku). Ale wizyty w muzeum nie a³owalem i z pewnoœci¹ jestem teraz m¹drzejszy. Najbardziej chyba podoba³y mi siê dowcipne, kolorowe pastylki amerykañskiej artystki, Dany Wyse. Obiecuj¹ najrozmaitsze cuda po po³kniêciu - od "natychmiastowego i bezbolesnego doprowadzenia kiepskich w³osów do porz¹dku", "natychmiastwej fryzury afro", a po "zrozumienie swojej matki bez koniecznoœci spotkania z ni¹ i rozmowy". To chyba taka drwina z obietnic niektórych firm kosmetycznych i ich "boskich" szamponów. Ucieszy³em siê wiêc, e L'Oreal pokaza³ i te "cudowne" pastylki. Jak podsuszaj¹c "trwa³¹" we fryzjerskim salonie mo na tu te posluchaæ przebojów na temat w³osów W³os prawdê ci powie W gablotach mo na zobaczyæ nieco zwariowane, wymyœlne fryzury na g³owach manekinów, a na du ym ekranie d³u szy film o fryzurach oraz zwyczajach i wierzeniach zwi¹zanych z w³osami. Masa tu ciekawych historii - np. o powszechnej na ca³ym œwiecie wierze w zwi¹zek w³osów z moc¹ i si³¹ (to dlatego Dalila podstêpnie ostrzyg³a mocarza Samsona). S¹ te przyk³ady ró nych uczesañ w historii i fryzjerskich mód. Wystawê "Hair" ogl¹daæ mo na codziennie od do ( w niedzielê dopiero od 11.00!) w Natural History Museum przy Cromwell Rd London SW7 5BD, najbli sza stacja metra South Kensington bilety 4.00 (ulgowe 2.50). Wystawie towarzyszy te ca³a seria specjalnych imprez poœwiêconych sprawom zwi¹zanym z w³osami od zabawy w badaj¹cego w³osy dedektywa (13 sierpnia) i u ytek z w³osów u owadów (8 sierpieñ) po tradycyjne pami¹tki z obciêtych loków (11sierpnia). Szczególy sprawdÿcie w muzealnych ulotkach. Goniec Polski 24 lipca

20 Londynskie klimaty HARROW ROBERT GAJDZIÑSKI Harrow to dwa œwiaty. Gdy wychodz¹c ze stacji metra Harrow-on-the Hill, pójdziemy na prawo, wejdziemy w zgie³k nowoczesnego centrum handlowego. Kieruj¹c swe kroki w lewo, wejdziemy w inny wiek i wymiar, w spokojne stare Harrow z rozrzuconymi na wzgórzu starymi koœcio³ami, zabytkowymi kamienicami i prywatnymi szko³ami. Jeszcze 150 lat temu by³o to samodzielne miasteczko rozrzucone wokó³ wzgórza, z dominuj¹cym na szczycie XI-wiecznym koœcio³em. Dopiero budowa metra i bezpoœrednie po³¹czenie z City spowodowa³y gwa³town¹ rozbudowê Harrow, które szybko po³¹czy³o siê z okolicznymi miasteczkami, tworz¹c rozleg³e przedmieœcia Londynu. Byle by³ ogródek Za Harrow zaczynaj¹ siê bogate wsie i miasteczka. Codziennie z Moor Park, Chorleywood i Amersham eleganccy gentelmani w eleganckich garniturach, ju bez melonika, ale z czarnymi parasolami, doje d aj¹ do swoich biur w centrum Londynu. Po pracy wsiadaj¹ do samochodów, zazwyczaj zostawianych na przystacyjnych parkingach, i wracaj¹ do swoich domków i rezydencji, by delektowaæ siê spokojnym, podmiejskim yciem w rozleg³ych ogrodach. Blokowiska i mrówkowce, w których zmuszeni byliœmy wychowywaæ siê w Polsce, s¹ rzadkim elementem londyñskiego krajobrazu. Miasto jest niewyobra alnie rozleg³e - w³aœnie z powodu p³askiej zabudowy jedno- i dwupiêtrowymi domami. Jedynym problemem s¹ ogródki, których wielkoœæ mo emy mierzyæ raczej w centymetrach ni w metrach. Dopiero podmiejskie domy maj¹ ogródki i ogrody, w których po ciê kim dniu mo emy poczuæ, e ycie ma sens... Mo noœæ uprawiania w³asnego kawa³ka ziemi to dla Anglika nadal niezmiernie wa na kwestia. Za nic nie zrozumiej¹ idei ogródków dzia³kowych. Ogródek, jakikolwiek by nie by³, powinien przylegaæ do domu i otaczaæ posesjê. Pomys³ dzia³ki oddalonej kilka kilometrów od miejsca zamieszkania to dla nich coœ surrealistycznego, niczym rodem z Monty Pythona. Co kraj, to obyczaj - bo nas ogródki dzia³kowe specjalnie nie dziwi¹. Harrow - tu koñczy siê Londyn, a zaczyna prawdziwa Anglia. Niknie œcis³a zabudowa wielomilionowego i multikulturowego molocha, zaczynaj¹ siê ³¹ki i malownicze miasteczka. Tutaj przybysze z kontynentu nadal postrzegani s¹ jako obcy. Tanio i markowo, czyli nowe Harrow Na prawo od stacji znajduje siê nowoczesne centrum handlowe œw. Anny i ciekawsze architektonicznie centrum œw. Jerzego (St. George). Nowe Harrow têtni wielkomiejskim yciem. S¹ tu wspania³e sklepy z u ywan¹ markow¹ odzie ¹ i sklep z nowymi markowymi ubraniami i dodatkami - T. K. Max. Jest on bez porównania lepiej zaopatrzony ni ten na Hammersmith, trzebiony regularnie przez ca³e bataliony rodaków. Harrow to jedno z przyjemniejszych miejsc na robienie zakupów. Na dodatek wystarczy dos³ownie piêæ minut, by znaleÿæ siê w innym œwiecie - œwiecie parków, zabytków i luÿniej podmiejskiej atmosfery. Byron i Churchill, czyli stare Harrow Gdy skrêcamy ze stacji w lewo, mo emy wspi¹æ siê na okaza³e wzgórze, z którego przy dobrej pogodzie widaæ iglice koœcio³ów w Oxford. Znajduje siê tu zabytkowy koœció³ z kamienia, otoczony starym cmentarzem. Zwykle jest otwarty, warto wiêc zajrzeæ do wnêtrza. A przez cmentarz wchodzi siê do serca starego Harrow. W majestatycznych, wielowiekowych budynkach znajduje siê elegancka, prywatna szko³a dla ch³opców. Ponoæ lord Byron trzyma³ w jednej z baszt niedÿwiedzia, gdy jako kilkunastoletni ch³opak uczêszcza³ do tej szko³y. 20 Goniec Polski

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

źródło: SMG/KRC dla Money.pl

źródło: SMG/KRC dla Money.pl Polacy chcą płacić za lepsze leczenie Autor:Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 60 proc. Polaków woli dodatkowo płacić za usługi medyczne niż oddawać większą część pensji na NFZ - wynika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R.

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. Poznań, dnia 25 września 2013 r. OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. 1. Opis zagadnienia Opinia dotyczy stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych

Bardziej szczegółowo