Podziękowanie OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podziękowanie OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA"

Transkrypt

1

2 OGŁOSZENIE Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie ul. Bolesława Chrobrego 24 ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2008 roku 1. lokal użytkowy w Międzychodzie ul. Zamkowej 1 (I piętro) powierzchnia 27,00 m 2 lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową nieuciążliwą. Wysokość stawki najmu za lokal użytkowy na dzień 01 czerwca 2008 roku wynosi 9,30 zł/m 2 netto plus VAT 22% Postępowanie przetargowe odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pokój nr 14 o godzinie Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do godziny 8.30 w dniu przetargu w kasie Zakładu w wysokości 300,00 zł. 2. lokal użytkowy w Międzychodzie ul. Sienna 7 (garaż) powierzchnia 38,00 m 2 lokal przeznaczony na działalność handlowousługową nieuciążliwą. Zakład nie dopuszcza prowadzenia działalności związanej z mechaniką pojazdów oraz blacharstwem samochodowym. Wysokość stawki najmu za lokal użytkowy na dzień 01 czerwca 2008 roku wynosi 15,50 zł/m 2 netto plus VAT 22% Postępowanie przetargowe odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pokój nr 14 o godzinie Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do godziny 8.30 w dniu przetargu w kasie Zakładu w wysokości 700,00 zł. 3. lokal użytkowy w Kamionnie ul. Poznańska 17 (parter) powierzchnia 21,10 m 2 lokal przeznaczony na działalność handlowousługową nieuciążliwą. Wysokość stawki najmu za lokal użytkowy na dzień 01 czerwca 2008 roku wynosi 8,00 zł/m 2 netto plus VAT 22% Postępowanie przetargowe odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pokój nr 14 o godzinie Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do godziny 8.30 w dniu przetargu w kasie Zakładu w wysokości 300,00 zł. Nowy najemca zostanie wyłoniony w drodze licytacji pierwszego czynszu najmu za przedmiotowy lokal, stawka wywoławcza pierwszego czynszu podana w dniu przetargu będzie równa wysokości wpłaconego wadium. Przy wpłacie wadium należy określić jakiego lokalu dotyczy wpłata. Dodatkowych informacji udziela pan Piotr Ciesielski telefon w. 41. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie Podziękowanie Burmistrz Międzychodu i Komisja do Spraw Społecznych składają podziękowanie młodzieży Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, Zespołów Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Liceum Ogólnokształcącego, która rzetelnie pracowała przy porządkowaniu chodnika na trasie Międzychód Mierzyn w trosce o bezpieczeństwo korzystających z tego odcinka drogi. Równocześnie dziękujemy dyrektorom ww. szkół za zrozumienie i wsparcie. Dziękujemy także p. dyrektor Grażynie Marcinkowskiej za udostępnienie transportu oraz p. Wojciechowi Mametowi za pomoc w organizacji pracy i zabezpieczeniu sprzętu. Burmistrz Miêdzychodu dzia ³aj¹c zgodnie z art. 35 ust. z r. o gospo dar ce nie ru cho mo œciami (tekst jedno lity Dz.U. Nr 261, poz z 2005 r.) infor mu je, e aktu al ny wykaz nieruchomoœci do zbycia w formie sprze da y zosta³ wywie szony w Urzê dzie Mia sta i Gmi ny w Miê dzychodzie, ul. Marsza³ka Józefa Pi³ sud skie go 2 (tab li ca og³o szeñ I piê tro g³ó wne wej œcie). WIEŚCI Z RATUSZA TRWAJĄ PRACE PROJEKTOWE DOTYCZĄCE DRÓG NA BIELSKU Główny projektant sieci dróg na os. Słowiańskim w Bielsku Julian Kaluba przedstawił w końcu kwietnia problemy jakie napotyka biuro przy uzgadnianiu dokumentacji z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Dyrekcją Lasów Państwowych wpływa to na opóźnienia procesu projektowego. Prócz tego czynnikiem opóźniającym jest długa i skomplikowana procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy, która ostatecznie zakończyła się wydaniem wypisu i wyrysu po wprowadzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przedstawionej argumentacji biuro wystąpiło o przedłużenie umowy na projektowanie do 30 listopada br. Gmina uznała w części przedstawione problemy i wyraziła zgodę na przedłużenie terminu do końca października z sugestią, aby dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przedłożona już we wrześniu. ZŁOTE GODY PAŃSTWA TERESY I HENRYKA TOMALÓW 26 kwietnia jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodzili Państwo Teresa i Henryk Tomalowie z Zatomia Starego. Dostojnych Jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta RP udekorował Burmistrz Międzychodu w towarzystwie Pani Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, a następnie przekazał im serdeczne gratulacje i gorące życzenia wielu, wielu dobrych lat w zdrowiu i szczęściu. MIESZKAŃCY KRZYŻKÓWKA W SPRAWIE ŻWIROWNI 28 kwietnia Dariusz Szarata sołtys Krzyżkówka przedstawił Burmistrzowi Międzychodu petycję mieszkańców Krzyżkówka zawierającą zastrzeżenia do planowanej lokalizacji kopalni żwiru. Obawy mieszkańców Krzyżówka dotyczą przede wszystkim naruszenia stosunków wodnych w okolicach żwirowni, co w ich ocenie może mieć negatywny wpływ na prowadzenie działalności rybackiej i zagrozić zabezpieczeniu wody pitnej. Po wysłuchaniu argumentów przedstawionych przez sołtysa burmistrz wyraził stanowisko, że zastrzeżenia mieszkańców Krzyżówka muszą być poważnie brane pod uwagę przy opracowywaniu projektu zmian Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego naszej gminy. NOWE BOISKO PRZY LANGOWICZA Od 4 maja można grać na nowym wielofunkcyjnym boisku sportowym przy ulicy Langowicza. Odbywający się w tym terminie Turniej Futsalu Szkół Podstawowych był okazją do uroczystego otwarcia pierwszego w Międzychodzie boiska ze sztuczną nawierzchnią. Wspólnie z młodymi piłkarzami wstęgę przecinał burmistrz Roman Musiał, po czym zaprosił do korzystania z obiektu. Warto dodać, że młodzi pasjonaci futbolu walczyli z wielkim zaangażowaniem, przy czym w kategorii klas V-VI wygrał zespół AC Materace ze Szkoły Podstawowej nr 2, a wśród klas I-IV Bad Boys również ze Szkoły Podstawowej nr 2. OBWODNICA CZEKAMY NA ROZSTRZYGNIĘCIA 6 maja po uzupełnieniu i naniesieniu drobnych korekt ostateczna wersja wniosku o dofinansowanie z WRPO Budowy drogi gminnej Wały Jana Kazimierza znalazła się w Poznaniu. Ze względów formalnych wniosek został przyjęty. Jeszcze w czerwcu, prawdopodobnie, powinna nastąpić ocena tworząca liste rankingową, będziemy mieli więc wstępną informację o losach naszego wniosku. PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO MIERZYNA Burmistrz Roman Musiał wspólnie z kierownikiem WGPN Sławomirem Nawrotem złożył wizytę u zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Krzysztofai Jóźwiaka. Przedmiotem wizyty było domówienie uzgodnień przebiegu i warunków technicznych wykonania ciągu pieszo-rowerowego łączącego Międzychód z OW Mierzyn. Uzgodniono, że warto zmienić przebieg ścieżki w początkowej fazie jej przebiegu, tak aby umiejscowić ją w niższej części nasypu i uzyskać w ten sposób oszczędności kosztów formowania nasypu. Omówiono także warianty rodzaju nawierzchni ścieżki. Teraz czas na uzgodnienia dotyczące dokumentacji tej ścieżki. SAMORZĄDOWCY O WDRAŻANIU PROGRAMU REGIONALNEGO W Poznaniu w auli Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa odbyła się konferencja na temat doświadczeń i wniosków z wdrażania ZPORR w województwie wielkopolskim. W podsumowaniu wziął udział Minister Rozwoju Regionalnego pani Elżbieta Bieńkowska, Marszałek Marek Woźniak oraz Wicemarszałek Leszek Wojtasiak, a także część parlamentarzystów z Wielkopolski. W czasie dłuższego wystąpienia połączonego z czasem na odpowiedzi składane przez uczestników konferencji pani minister wyraziła uznanie dla 2 Informator Miêdzychodzki

3 samorządów za skuteczność i sprawność w wykorzystaniu pieniędzy unijnych. W odniesieniu do nowego okresu finansowania zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska, które mogą wpłynąć na opóźnienie uruchomienia środków w tej dziedzinie. W treści zadawanych pytań przewijał się motyw szczupłości środków przeznaczonych na zadania realizowane przez samorządy. Pojawiło się również pytanie o gminy w podobnej sytuacji jak nasza, które nie mają możliwości uzyskania środków na zadania z dziedziny ochrony środowiska z RPO i PO Infrastruktura i Środowisko. Pani minister nie zaskoczyła nas odpowiedzią, wskazując na możliwości działań w ramach PROW. W odniesieniu do bieżącego okresu finansowania nie pojawiło się wiele nowych informacji, a za najciekawszą należy uznać zapowiedź dyrektora Grzegorza Potrzebowskiego o możliwości przesunięcia środków ze schematu I do II w działaniu II RPO Infrastruktura Komunikacyjna. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma wkrótce podjąć Zarząd Województwa. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele naszego samorządu burmistrz Roman Musiał i przewodniczący Zygmunt Mleczak. Niestety, zdaniem naszych samorządwoców, a także innych przedstawicieli samorządów Wielkopolski, w konferencji nie pierwszy raz zbyt wiele czasu poświęcono sprawom podsumowań minionego okresu finansowania, niewiele natomiast przekazano istotnych treści na temat bieżącego finansowania działań z udziałem środków unijnych. ZWIĄZKOWCY Z ZGKiM U BURMISTRZA 16 maja wizytę Burmistrzowi Międzychodu złożyła delegacja NSZZ Solidarność z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie. Reprezentanci związku przedstawili sytuację związaną z ich postulatami podwyższenia wynagrodzeń pracowniczych. Mówili o trudnych rozmowach z dyrektorem Zakładu, który negocjuje ze związkami wysokość podwyżek i sposób ich wprowadzenia. Burmistrz zwrócił uwagę, że nie jest stroną w tych negocjacjach. Zadeklarował jednak ewentualny arbitraż w przypadku dłuższego braku porozumienia Z kolejną wizytą w naszym mieście przebywali przedstawiciele Instituto Piaget pani Francoise Gruz oraz pan Rui Brochado, aby uzgodnić dalsze prace przy organizacji robót wykończeniowych oraz przygotowań do działalności ośrodka w Międzychodzie, mieszczącego się w budynku przy ul. Piłsudskiego 10. Z przekazanych wiadomości wynika, że obiekt będzie miał stały nadzór i stopniowo będzie wyposażany w niezbędny sprzęt. Równolegle będą prowadzone ostatnie prace remontowo-budowlane, przystosowujące obiekt do użytkowania. Padło również zapewnienie, że późnym latem lub wczesną jesienią ośrodek rozpocznie swoją działalność. KONIEC KONTROLI NIK W UMiG Kontrolujący gospodarkę nieruchomościami inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli przedłożyli Burmistrzowi Międzychodu do podpisania protokół pokontrolny, kończący 1,5 miesięczne działania kontrolne w Międzychodzie. Głównie sprawdzany był Urząd oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w których to jednostkach bardzo szczegółowo sprawdzano gospodarowanie mieniem komunalnym, a w szczególności lokalami użytkowymi. Pochlebne oceny pokontrolne uzyskał ZGKiM, nieco gorsze Urząd. Kontrolerzy wskazali pewne niedociągnięcia i braki w ustawowo wymaganej dokumentacji. Podczas kontroli, na bieżąco wyjaśniano wątpliwości kontrolerów, a w przypadku wykazanych braków nastąpiły deklaracje niezwłocznych działań naprawczych. NASTĘPNE PRACE KIS 27 maja podczas spotkania z Burmistrzem Międzychodu przedstawiciele Klubu Integracji Społecznej Wojciech Mamet i Andrzej Mierzejewski ustalili plan najbliższych działań prowadzonych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Ustalono, że oprócz stałych prac pracownicy zrzeszeni w KIS prowadzić będa oczyszczanie i porządkowanie skarp przy basenie portowym oraz będą kontynuowali prace na promenadzie na Jeziorem Miejskim, a zwłaszcza w kierunku półwyspu i dalej mostku WIEŚCI Z RATUSZA i upominków, a także życzeń zdrowia, wszelkiej pomyślności i podziękowań za dotychczasową, pełną zaangażowania w sprawy miasta postawę, która może być wzorem dla wielu młodych pokoleń. ZŁOTE GODY PAŃSTWA HELENY I EDMUNDA LEWANDOWSKICH 20 kwietnia odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem Złotych Godów Państwa Heleny i Edmunda Lewandowskich. Tradycyjnie była to okazja do uhonorowania Dostojnej Pary odznaczeniami przyznanymi przez Prezydenta RP oraz listami gratulacyjnymi, kwiatami i upominkami przygotowanymi przez Urząd Stanu Cywilnego. Ta pełna ciepła rodzinnego uroczystość była także okazją do złożenia życzeń w imieniu władz miasta składał je Burmistrz Krzysztof Michalski. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU MIERZYN DRZEWCE Wojewoda Wielkopolski nie wniósł uwag co do zgodności z prawem przeprowadzonej procedury uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mierzyn Drzewce. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 28 maja NOWA FIRMA NA TERENACH DAWNEGO SKUPU W ZPOW 23 kwietnia odbył się drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ulicy Remiszewskiej (dawny punk skupu ZPOW). W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano Przedsiębiorstwo PRB Enterprise, które złożyło najlepszą ofertę kupna. Firma planuje pobudować tam hale produkcyjne i warsztatowe wraz z budynkiem administracyjno-biurowym i placami manewrowymi dla potrzeb wynajmu sprzęty budowlanego i produkcji elementów stalowych i stworzyć nowe miejsca pracy dla około 30 osób w przeciągu dwóch lat. RUSZA BUDOWA WODOCIĄGU DO SŁODOWEGO MŁYNA W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej, do budynków mieszkalnych Słodowy Młyn oraz po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, do realizacji tego zadania wybrana została firma P.P.H.U. Mikołajczak z Kobylnicy. Umowa na wykonanie tego zadania podpisana została z wykonawcą w 12 maja na kwotę brutto ,39 zł z terminem realizacji do r. WYBRANY WYKONAWCA ULICY PODGÓRNEJ W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni ulicy Podgórnej wraz z odwodnieniem, w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, do realizacji tego zadania wybrano Firmę USBUD Marian Szudra z Kwilcza i w dniu 19 maja podpisana została umowa z wybranym wykonawcą na kwotę brutto ,15 zł z terminem wykonania tego zadania do r. PRZYGOTOWANIA DO REMONTU PRZY ULICY DWORCOWEJ 29 kwietnia ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni drogi przy Hali Sportowej przy ulicy Dworcowej. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Wkrótce zapadną decyzje o wyborze wykonawcy. PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY OBWODNICY Prowadzone są prace projektowe oraz uzgodnienia związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy obwodnicy Międzychodu (I etapu). Jednocześnie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zawiadamia, że zgłoszony przez Gminę Międzychód wniosek o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na zadanie pt. Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie Nr 160 i Nr 182, pełniącej funkcję obwodnicy wraz infrastrukturą towarzyszącą I etap przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny strategicznej. ZŁOTE GODY PAŃSTWA MARII I HENRYKA SOKOŁOWSKICH 19 kwietnia uroczystości jubileuszu 50-lecia swego małżeństwa obchodzili Państwo Maria i Henryk Sokołowscy. Z tej okazji medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Dostojnym Jubilatom Burmistrz Krzysztof Michalski. Była to jednocześnie okazja do złożenia Państwu Marii i Henrykowi wielu listów gratulacyjnych, kwiatów PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY DRÓG NA OSIEDLU SŁOWIAŃSKIM Prowadzone są prace projektowe oraz uzgodnienia dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy dróg na Osiedlu Słowiańskim na Bielsku. Informator Miêdzychodzki 3

4 PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY DOMU NA DWORCOWEJ Prowadzone są prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Dworcowej. PRZYGOTOWANIA DO PRZEBUDOWY ULICY DOLNEJ W KAMIONNIE Prowadzone są prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Dolnej w Kamionnie. PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY WODOCIĄGU W ŁOWYNIU Prowadzone są prace projektowe oraz uzgodnienia dotyczące opracowania dokumentacji-projektowo kosztorysowej dotyczącej rozbudowy wodociągu w Łowyniu. DECYZJE SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ W marcu na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej ustalono roczne listy przydziału mieszkań komunalnych i mieszkań socjalnych obowiązujących w roku Na liście mieszkań komunalnych umieszczonych jest 17 rodzin, na liście mieszkań socjalnych 5 rodzin. POMOC W FINANSOWANIU INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W maju udzielono dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolno oraz dotacji na likwidację azbestowego pokrycia dachowego miejscowości Łowyń. W/w dotacje wynosiły 50% poniesionych kosztów przez wykonujących te roboty inwestorów. PROJEKT WIELKOPOLSKIE CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ, MUZEUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ I ZAPLECZE REKREACYJNE 20 maja Gmina Międzychód złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działania 6.4. Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym o dofinansowanie zadania pod nazwą Wielkopolskie Centrum Turystyki Wodnej, Muzeum Żeglugi Śródlądowej i zaplecze rekreacyjne. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi zł, a wysokość dofinansowania to 85%. Projekt zakłada: rozbudowę Przystani Wioślarskiej nad Wartą wraz z konieczną infrastrukturą, budowę zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Mierzynie (wraz z amfiteatrem i sceną na wodzie, zapleczem sportowym, mariną na J. Mierzyńskim wraz z wyposażeniem i zakupem jednostek pływających), rewitalizację portu rzecznego na Warcie (oczyszczanie i pogłębianie portu rzecznego, umacnianie i odnowę nabrzeży portu rzecznego), budowę nowego zaplecza dla większych jednostek pływających wraz z infrastrukturą socjalną (wodną, kanalizacyjną, elektryczną), budowę zaplecza sanitarnego z możliwością tankowania paliwa i pobierania wody pitnej, budowę Kapitanatu Portu Rzecznego, budowę i wyposażenie Muzeum Żeglugi Śródlądowej (budowa siedziby Muzeum Żeglugi Śródlądowej, zakup, transport i remont dawnych urządzeń żeglugi śródlądowej), budowę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej przystań wioślarską, port rzeczny z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w Mierzynie. DOFINANSOWANIE DO PROJEKTU UTW Informujemy, że złożony przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, a przygotowany wspólnie z Referatem Promocji wniosek na działania ekologiczne pod hasłem Zielony Zakątek, Mój pierwszy kwiatek i ogórek dydaktyczny został zakwalifikowany do drugiego etapu. Zakwalifikowano 49 spośród 506 zgłoszonych projektów. Konkurs został ogłoszony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych i odbywa się pod ogólną nazwą Seniorzy w Akcji, a jego głównym celem jest integracja wielopokoleniowa. W związku z tym pani Lidia Górna będzie uczestniczyć w warsztatach odbywających się w Warszawie, przygotowujących do drugiego etapu. Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi zł. ZAPRASZAMY DO MNISZEK Dużym powodzeniem cieszy się Centrum Edukacji Regionalnej w Mniszkach. Od końca kwietnia, przez cały maj i czerwiec, w ośrodku gościło prawie codziennie kilka grup szkolnych, a także osób dorosłych, wycieczek zakładowych czy rodzinnych. Tylko od 29 kwietnia do 15 czerwca CERiP odwiedziło ponad 1850 zwiedzających. Mniszki nadal zapraszają chętnych do zwiedzania całe lato, w dni powszednie od godziny 9.00 do 16.00, a w soboty i niedziele od do Informator Miêdzychodzki INFORMACJE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIÊDZYCHODZIE W A K A C J E Zbliżają się wakacje, czas odpoczynku letniego, z pewnością jednak wiele osób wykorzysta ten okres na podjęcie dodatkowej pracy sezonowej, decydując się na skorzystanie z ofert pracy za granicą. Podjęcie pracy za granicą to poważny krok i wymaga przemyślanej decyzji. Bardzo ważne jest, aby zebrać jak najwięcej informacji na temat kraju, do którego planuje się wyjazd oraz o sytuacji panującej na tamtejszym rynku pracy (regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców). Z różnych względów kobiety w Polsce mają trudniejszą sytuację na rynku pracy, dlatego też często korzystają z ofert pracy za granicą. Często są to propozycje pracy w dyskotece, klubie bądź, jako opiekunka osób starszych lub dzieci. Niektóre decydują się na podjęcie pracy w seks biznesie. Na pewno większość czytelników słyszała o zjawisku handlu ludźmi. Jest to proceder polegający na kupnie i sprzedaży istot ludzkich w celu wykorzystania seksualnego lub ekonomicznego. Może dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przybiera on różne postaci: zmuszanie do prostytucji, lub innych prac, np. przetrzymywanie w domach, jako gosposie, zmuszanie do pracy w polu lub na budowie po kilkanaście godzin dziennie, bez wynagrodzenia, w złych warunkach, pilnowani przez uzbrojonych strażników lub zmuszanie do kradzieży lub do żebrania. Handel ludźmi to łamanie praw człowieka, które często wiąże się z przemocą fizyczną i psychiczną, gwałtem, porwaniem i zniewoleniem. Jest to także poważne przestępstwo, za popełnienie którego grozi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej wysoka kara. Polski kodeks karny mówi: kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Można zminimalizować ryzyko stania się ofiarą handlu ludźmi, dlatego przed wyjazdem: dopełnij wszelkich formalności (sprawdź ważność paszportu i innych dokumentów, zgromadź inne potrzebne zaświadczenia, np. potwierdzenia kwalifikacji zawodowych), ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia), sprawdź, czy pośrednik (firma pośrednicząca) oferujący pracę działa legalnie, tzn. czy jest zarejestrowany w KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) i posiada odpowiedni certyfikat, upewnij się, czy pracodawca istnieje. Dowiedz się o nim jak najwięcej, poproś o adres, numer telefonu, skontaktuj się z nim, dowiedz się, na co możesz liczyć ze strony pośrednika, w przypadku kłopotów w pracy, np. w sytuacji, kiedy praca jest inna niż oferowana, problemy z pracodawcą lub z wyegzekwowaniem swojego wynagrodzenia. Poproś pośrednika o zobowiązanie na piśmie, dokładnie czytaj wszystkie dokumenty, zwłaszcza te, które masz podpisać. Jeśli czegoś nie rozumiesz pytaj, nie podpisuj dokumentu, którego treści nie rozumiesz, jeśli dajesz pośrednikowi pieniądze, zawsze domagaj się pokwitowania, zrób kserokopie dokumentów, które zabierasz ze sobą (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostaw bliskim. Dołącz aktualną fotografię, zostaw adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz. Informuj bliskich o zmianach adresu i miejsca pracy, ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi. Ustal hasło, którym posłużysz się w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia twego wprost przez telefon. Zabierz ze sobą: adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu, w kraju do którego jedziesz. W razie kłopotów tam otrzymasz pomoc, słownik lub rozmówki w miejscowy języku, numer telefonu Poland direct z kraju, do którego jedziesz. Za minimalną opłatą lub za darmo będzie można zatelefonować do Polski - tylko na numer telefonu stacjonarnego o ile osoba, do której dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem ubezpieczenia w NFZ i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej, telefon komórkowy z aktywnym roamingiem, pieniądze. Pamiętaj, że masz prawo do wyboru miejsca zamieszkania i swobodnego poruszania się po terytorium kraju, w którym przebywasz. Nikt nie ma prawa więzić Cię, przetrzymywać, ani zmuszać do czegokolwiek także do pracy. Jeśli spotkało Cię coś złego, pamiętaj, że pomocy możesz szukać w polskiej placówce dyplomatycznej (konsulat) oraz na policji.

5 INFORMACJE OŚWIATOWE INFORMACJE OŚWIATOWE Wielkopolska debata o edukacji 26 maja 2008 r. odbyła się w Poznaniu debata oświatowa, na temat proponowanych przez MEN zmian w systemie szkolnictwa. Spotkanie było jedną z cyklu szesnastu zaplanowanych przez ministerstwo konferencji wojewódzkich. Wśród kilkuset uczestników debaty prowadzonej przez minister Katarzynę Hall znaleźli się m.in. przedstawiciele środowisk naukowych, władz wojewódzkich, związków zawodowych, organów prowadzących szkoły, parlamentu oraz dyrektorzy szkół. Jako reprezentant Zarządu Wojewódzkiego WZZ Solidarność Oświata miałem przyjemność również uczestniczyć w debacie. Dyskusja dotyczyć miała projektu reformy przygotowanej przez ministerstwo oświaty. Jej założenia udostępniono wcześniej na stronie internetowej MEN-u, uczestnicy debaty mieli zatem możliwość wcześniejszego zapoznania się z kierunkiem planowanych zmian. Po konferencji nie obiecywano sobie zbyt wiele, liczono natomiast na bardziej szczegółowe informacje dotyczące reformy takich jednak nie było. Rozdano uczestnikom spotkania broszury promujące ideę naprawy szkolnictwa i zaproszono ich do pracy w trzech grupach panelowych: rozmawiano o edukacji przedszkolnej, korekcie w systemie edukacji gimnazjów i szkół średnich, organizacji pomocy metodycznej dla nauczycieli. Pani minister nie uczestniczyła w pracy żadnej z grup, wygłosiła natomiast krótkie wprowadzenie do dyskusji, streszczając podstawowe założenia reformy. Moderatorzy poszczególnych paneli okazało się, że nie byli to bynajmniej zwolennicy zapowiadanych zmian zbierali od uczestników uwagi na temat przedstawionego projektu. Były to przede wszystkim głosy krytyczne, czego można było się spodziewać, zważywszy na społeczną ocenę pracy resortu edukacji pod kierunkiem Katarzyny Hall. Priorytety ministerstwa edukacji w zakresie planowanej reformy to m.in. obniżenie wieku szkolnego do 6 lat, korekta programowa mająca ułatwić młodzieży zdobycie wykształcenia średniego, specjalizacja nauczania polegającą na pogłębionej edukacji uczniów w zakresie wybranych przedmiotów. Szkoły podstawowe miałyby poszerzyć swą ofertę zajęć dla najmłodszych dzieci, które korzystając z dostępu do sal rekreacyjnych i edukacyjnych, spędzałyby w nich czas przyjemnie i pożytecznie. Powszechnie dostępne byłyby: lekcje języka obcego, sala gimnastyczna, boiska, stołówka, pracownie artystyczne itp. wedle zamiłowania. Gimnazjaliści obowiązkowo uczyliby się dwóch języków obcych, odpowiednio wyposażone pracownie techniczne umożliwiałyby prowadzenie atrakcyjnych zajęć w grupach laboratoryjnych. Młodzież w nowej szkole miałaby do wyboru wiele dodatkowych zajęć, co pozwoliłoby jej rozwijać konkretne zainteresowania sprzyjałyby temu także zajęcia w grupach modułowych. Kkubuś puchatek świętuje szóste urodziny! Zgodnie z kilkuletnią tradycją 31 maja 2008 r. w Przedszkolu nr 4 w Międzychodzie przy ul. Daszyńskiego odbył się festyn rodzinny, na który zostali zaproszeni wszyscy rodzice naszych milusińskich. Dzień był wyjątkowy ze względu na to, że w tym dniu nasz Kubuś Puchatek obchodził szóste urodziny. Nie zabrakło kwiatów, życzeń urodzinowych i wspólnych zabaw. Urodzinową imprezę rozpoczął Kubuś przy dźwiękach tak bardzo lubianej przez dzieci i rodziców zabawy Krasnoludki. Atmosfera była gorąca, nie tylko za sprawą pogody, ale przede wszystkim dzięki rodzicom i dzieciom, którzy brali udział w licznych konkursach, takich jak przeciąganie liny, skoki w workach, rzut monetą do kubeczka, chwytanie piłeczek przy pomocy plastikowego pojemniczka oraz w konkursie plastycznym pt. Moja Mama i Mój Tata. Dużą radość sprawiało dzieciom malowanie twarzy, czego dowodem były długie ogonki w oczekiwaniu na swoją kolej. Przy grillach i kawiarence pieczę sprawowali rodzice, a dochód ze sprzedaży przysmaków przeznaczony zostanie na zakup nowych zabawek i gier dydaktycznych. Wszystkim gościom czas umilały dziecięce piosenki ostatniego 20-lecia prezentowane przez dobrze znanego wszystkim międzychodzkiego DJ-a Pana Henia. Wszystkim rodzicom gorąco dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie tak ważnej dla nas i dzieci uroczystości. Dyrekcja i nauczyciele Przedszkola nr 4 Informator Miêdzychodzki W liceum tzw. profilowanie uczniów, rozpoczęte na wcześniejszym poziomie edukacji, przybrałoby konkretną formę już od pierwszego roku nauki. Dla przykładu: w klasie o kierunku politechnicznym uczniom w ciągu trzyletniego cyklu kształcenia przypisano ok. 6 godzin matematyki, 4 fizyki i 3 informatyki tygodniowo. Tutaj również kładzie się nacisk na nauczanie języków obcych, proponując formowanie grup o różnym poziomie trudności, przy czym młodzież obligatoryjnie kontynuowałaby naukę języka obcego, którą rozpoczęłaby w gimnazjum. Brzmi atrakcyjnie i logicznie, debata wykazała jednak, że reforma nie jest do końca przygotowana i brak w niej przede wszystkim spójnej i klarownej wizji systemu edukacji. Kto będzie finansował wprowadzane zmiany, w sytuacji gdy mnóstwo małych szkół nie posiada odpowiednio przygotowanej bazy? Jak zachęcić młodych nauczycieli, zwłaszcza języków obcych, do pracy w szkole? Kto zapłaci za doposażenie szkół w środki dydaktyczne? pytali przedstawiciele organów prowadzących szkoły, obawiając się, że ciężar finansowania reformy znowu spadnie na barki jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo nie zabezpieczyło, jak się okazało, środków finansowych na pokrycie kosztów wprowadzania zmian w edukacji, uznając tę okoliczność za rzecz zupełnie drugorzędną. Duże wątpliwości wzbudziło także wczesne profilowanie uczniów. Licealiści realizując bowiem niektóre przedmioty w zakresie rozszerzonym, mieliby z kolei mniej czasu na naukę pozostałych. Uczeń klasy o kierunku biologiczno-chemicznym, czy matematycznym, z geografią lub historią spotkałby się zapewne tylko w pierwszym roku nauki. A co z językiem polskim? Jedynie młodzież uczęszczająca do klas humanistycznych miałaby normalny kontakt z przedmiotem (5-6 godzin tygodniowo), reszta uczniów musiałaby zadowolić się chyba 2-3 lekcjami w tygodniu. Tendencja do deprecjonowanie roli języka polskiego uwidocznia się w zaproponowanej zmianie jego podstawy programowej uczniowie mają czytać mniej, skoro nie czytają w ogóle. Projekt reformy minister Hall odpowiada chyba na zapotrzebowanie społeczne, głównie jednak środowisk uczniowskich i być może części rodzicielskich. Wśród naukowców i nauczycieli wzbudza obawy, zwłaszcza o poziom wykształcenia absolwenta liceum (podobno) ogólnokształcącego. Znajomość języków obcych i przedmiotów technicznych czy przyrodniczych nie może przecież stanowić o wykształceniu ogólnym. Coraz niższe wymagania egzaminacyjne dla uczniów, owszem, powodują że coraz więcej młodzieży zdobywa wykształcenie średnie, tylko jaka jest jego rzeczywista wartość? Jako obywatele Europy licealiści mają przede wszystkim sprawnie posługiwać się wybranym językiem obcym oraz orientować się w zagadnieniach technicznych czy przyrodniczych, znajomość jednak własnej kultury i historii stanowiłaby chyba cenne uzupełnienie ogólnego wykształcenia. Uczestnicy debaty pozostali z mnóstwem wątpliwości i pytań bez odpowiedzi nie przewidziano czasu na roztrząsanie szczegółów projektu oraz przekonaniem, że program reformy oświatowej ministerstwa to tymczasem jakiś tam pomysł. Roman Gryczyński WZZ Solidarność Oświata Myśli z alei kasztanów (szesnasta część cyklu) 1. Teoretycy mądrości miewają kłopoty z jej praktykowaniem. 2. W szarej strefie wartości nie płaci się podatków od rachunku sumienia. 3. Zamieszkiwanie w pustostanach słów prowadzi do eksmisji znaczeń. 4. Mówienie milczeniem sprzyja kulturze słowa. 5. Życie w niewoli rozumu zapewnia wolność poznania. 6. Znużeni prawdą zasypiają w błędzie. 7. Coraz więcej ludności, coraz mniej ludzi. 8. Wyjście ze stanu samouwielbienia wymaga znajomości labiryntu. 9. Nie każde jabłko formułuje prawo Newtona, nie każda myśl staje się żaglem słowa. 10. Czytanie z człowieka jest trudniejsze niż z książek. Romuald Jankowski 5

6 Co się wydarzyło, co zamierzamy 8 maja 2008 prof. zw. dr hab. Andrzej J. Szwarc wygłosił, ostatni już w tym roku akademickim wykład pt. Miejsce i rola Trybunału Stanu w polskim systemie prawnym. Wiedza na temat prawa, jakiegokolwiek prawa, jest w naszym społeczeństwie znikoma, oczywiście poza ludźmi parającymi się tym tematem zawodowo. Dlatego wykład ten był bardzo potrzebny i okazał się pouczającym. W przystępny sposób wykładowca przybliżył nam informacje o instytucji, która w ostatnim czasie jest często wspominana. Prawie w każdą sobotę lub niedzielę (zgodnie z harmonogramem) odbywają się rajdy piesze albo rowerowe, pod przewodnictwem dr. Marka Szałka. Wypady te mają swoich zapalonych wielbicieli i pozwalają poznać kolejne zakątki naszej pięknej Międzychodzkiej Ziemi. 29 maja 2008 r. w sali widowiskowej Międzychodzkiego Domu Kultury odbyła się uroczystość Zakończenia Roku Akademickiego 2007/2008, z udziałem ważnych oficjeli, zaproszonych gości oraz nas studentów. Były przemówienia, podziękowania i życzenia. Uroczystość uświetnił występ międzychodzkiego chóru Lutnia oraz grupy teatralnej UTW z czterema skeczami do tekstów pani Marianny Batury. Gratulacje za swobodnie zagrane scenki. Na zakończenie wszystkim studentkom i studentom wręczono dyplomy ukończenia roku akademickiego 2007/ czerwca 2008 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie, na którym m.in. przedstawione zostaną: sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia UTW, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za mijający rok akademicki. Poddane zostaną pod głosowanie uchwały dotyczące m.in. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia UTW, przyjęcia programu działania Stowarzyszenia, przyjęcia preliminarza finansowego na nowy rok akademicki 2008/2009, a także przyjęcia uchwały o powołaniu filii UTW w Sierakowie. Nowum poddanym pod głosowanie będzie uchwała o nadaniu godności członka honorowego UTW w Międzychodzie. Barbara Napieralska Zakończenie Roku Akademickiego 2007/2008 na UTW w Międzychodzie Szanowni Czytelnicy Witryny! Początek i zakończenie roku akademickiego stanowią dwa znaczące wydarzenia w życiu każdej wyższej uczelni, także Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie. W październiku bowiem Rada Programowa UTW otwiera perspektywę możliwości, zakłada ambitne programy i harmonogramy, zakończenie natomiast zamyka ośmiomiesięczny okres pracy Zarządu, stanowi podsumowanie każdego, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego wysiłku. Postaram się zatem w telegraficznym skrócie przedstawić Państwu bilans naszych dokonań w roku akademickim 2007/2008. Dyplom ukończenia roku akademickiego otrzymało 191 na 197 studentów naszego Uniwersytetu, czyli o ponad 15% więcej niż w roku poprzednim. Znacznie też bogatsza była tegoroczna nasza oferta programowa. Słuchacze UTW mieli możliwość wysłuchania 17 wykładów z następujących dziedzin: religioznawstwa (ks. prof. Janusza Nawrota), filologii polskiej (doktorantki Jolanty Pluskoty i pisarza Jana Grzegorczyka), historii (dr. Włodzimierza Łęckiego oraz regionalisty Antoniego Taczanowskiego), medycyny (kardiologa Leszka Grzesiaka), architektury (dr. inż. Włodzimierza Łęckiego), etnobotaniki (dr. Krzysztofa Grzegorczyka), polityki (prof. Michała Iwaszkiewicza), geografii (dr. Marka Szałka), ochrony środowiska (dr. hab. Andrzeja Mizgajskiego), a ponadto po raz pierwszy: z filozofii (prof. Izabeli Nowak), psychologii (prof. Aleksandra Araszkiewicza), kultury i sztuki (plastyka i kulturoznawcy Macieja Mazurka) oraz z prawa (prof. Andrzeja Szwarca). Podczas spotkania ze starostą Julianem Mazurkiem oraz burmistrzem Romanem Musiałem, każdy z nas miał możliwość zapoznania się z planami społ.-gosp. powiatu oraz miasta i gminy Międzychód. Poza tymi czwartkowymi wykładami i spotkaniami zorganizowaliśmy również lektoraty, koła i sekcje edukacyjne oraz różne inne formy aktywizacji ruchowej bądź umysłowej. O stopniu zainteresowania tymi zajęciami oraz w miarę systematycznym w nich udziale, czyli co najmniej 60-procentowej frekwencji, świadczą zaliczenia w indeksach. Uniwersytet Trzeciego Wieku nie jest jednak taką uczelnią, w której najważniejsze są wyniki na świadectwach i wpisy w indeksach, oceniające stopień opanowania nr 19 6 Informator Miêdzychodzki Pasja Życia Tadeuszowi Środeckiemu Wybiegał myślą, gonił własne marzenia, Szukał, jak zrealizować te pomysły. Dostrzegał pragnień obraz przyszły, Prześladowała chęć jego urzeczywistnienia. Uniwersytet Trzeciego Wieku wzniosłe dążenia! Myśli krążyły - z czynem nie zwleka. By nadać sens życiu starszego człowieka, widzi potrzebę powołania Stowarzyszenia. Z tą ideą do wielu trafia ludzi, UTW duże zainteresowanie budzi. I realne stają się Prezesa pragnienia. Wciąga chętnych, społeczną pracą trudzi... Trzeci wiek znalazł rację swego istnienia: Dla siebie i innych! Czy mogą być wyższe cele do spełnienia? Marianna Batura Międzychód, 29 maja 2008r. rozległej wiedzy czy fachowych umiejętności. UTW jest przede wszystkim szkołą życia, gdzie naprawdę istotne jest to, by ludzie trzeciego wieku znaleźli sposób na zagospodarowanie czasu wolnego, by nauczyli się pokonywać własne słabości i dolegliwości, by w pracy dla siebie i innych znaleźli sens życia, a przede wszystkim zapomnieli o procesie starzenia. Tym celom przyświecały w minionym roku również inne atrakcyjne formy; bliższe bądź dalsze wycieczki i imprezy integracyjne jak biesiady i wieczorki taneczne z okazji andrzejek i podkoziołka. W minionym roku oferta programowa naszego UTW znacznie wzbogacona została o działania prospołeczne. Zainicjował je dr Krzysztof Grzegorczyk zajęciami wyjazdowymi do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Jesienią poznamy efekty tych wiosennych przyrodniczych warsztatów. Dla siebie i innych to hasło, które wzięli sobie mocno do serca członkowie sekcji teatralnej. Bawiąc się, kształcili swoje aktorskie zamiłowania, a jednocześnie propagowali polskie tradycje i dorobek naszego UTW, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Wtórowała im sekcja brydża sportowego także zdobywając nagrody. Sekcja malarska i rękodzieła artystycznego, miały wystawę w Muzeum Regionalnym, a sekcja kulinarna pokazała co potrafi, przygotowując poczęstunek dla zaproszonych Gości. Sukcesy te zawdzięczamy także znakomicie się układającej współpracy z Międzychodzkim Domem Kultury. Efektem dobrej współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjami, były spektakle prezentowane nam w wykładowe czwartki przygotowane w ramach programu pod hasłem Szkoła też może być teatrem pilotowanego przez mgr Grażynę Marcinkowską. Współpraca z Biblioteką Publiczną zaowocowała comiesięczną Witryną UTW oraz wydaniem książki miejscowej poetki, Marianny Batury pt. Tajemnice Międzychodu wierszem spisane. Podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego podziękowaliśmy Członkom Wspierającym naszą działalność w ciągu minionego roku: Radzie Powiatu i Radzie Miejskiej, Przeds. P.U.H. PAECH, Przeds. Bud. Domex, Zakł. Elektr.-Budowl., G S Samopomoc Chłopska, Przeds. Handl.-Usł. PETROLAND, Zakł. Usł. Handl. Łowyń, Przeds. MARBO, Nadl. Międzychód-Przedlesie, Przeds. SCHED-POL, Piekarni J. i W. Gurszów, a po raz pierwszy Zakładowi Utylizacji Odpadów w Mnichach oraz naszemu radcy prawnemu mgr. Marianowi Babstowi. Szanowni Czytelnicy Witryny. UTW to wielka szansa dla ludzi trzeciego wieku, dla tych, którzy nie chcą zamykać się w domu, odczuwają potrzebę uzupełniania i aktualizacji wiedzy, pragną rozwijać swoje zainteresowania i pasje, wyrażają gotowość włączenia się do działań dla innych, chcą być potrzebni i dowartościowani. Zapraszam więc wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej szansy. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca czerwca br. w biurze UTW w każdy poniedziałek (godz ) oraz czwartek (godz ). Tadeusz Środecki prezes UTW w Międzychodzie Z uwagi na szczupłość miejsca dokonano niezbędnych skrótów. Całość przemówienia opublikowana zostanie w nowym Biuletynie UTW.

7 Powiatowa Liga Kultury 21 maja 2008 r. w Międzychodzie odbył się kolejny, ostatni już, etap Powiatowej Ligii Kultury. W trzecim decydującym etapie, czyli w przeglądzie form tanecznych wzięło udział ponad 200 uczestników z 9 placówek. Mogliśmy oglądać zarówno popisy solowe, duety jak i występy grupowe, tancerzy z całego powiatu. Repertuar był przeróżny. Uczestnicy tańczyli tańce od hip-hop u po tańce towarzyskie. Wśród wykonywanych układów znalazły się m.in. taniec elektro-boogie w wykonaniu Patryka Kowalskiego z Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie czy pokaz tańca towarzyskiego wykonany przez Adriannę Firlej oraz Jędrzeja Sochackiego. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały na scenie sali widowiskowej również grupy taneczne z Lubosza, Kwilcza, Kamionny oraz z Międzychodu. Każdy z zaprezentowanych układów był starannie przygotowany, zarówno po względem choreografii, charakterystyki jak i strojów oraz muzyki. Wszystkim prezentacjom czujnie przyglądało się jury w składzie: Dawid Mularczyk tancerz tańca współczesnego, Piotr Bańkowski choreograf oraz dyrektor Teatru Zakręconego w Poznaniu oraz przewodniczący Bartosz Kucharyk dyrektor Ośrodka Kultury w Przytocznej. Jury po naradzie postanowiło wyróżnić: Patryka Kowalskiego z Liceum Ogólnokształcącego z Międzychodu, Monikę Świątek z Gimnazjum nr 1, Martę Woźniak z Gimnazjum nr 2 w Międzychodzie, oraz zespoły Mini Dance z Kwilcza i Uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej w Luboszu. Tytuł laureata otrzymali natomiast: Adrianna Firlej i Jędrzej Sochacki z SP nr 1 w Międzychodzie, Sandra Adamczak z SP nr 2 w Międzychodzie oraz grupa taneczna Hip-Hop z Międzychodzkiego Domu Kultury. Zgodnie z zasadami przeglądu każdy z uczestników walczył o punkty dla placówki go delegującej. Już za udział w I i II etapie każda z nich otrzymała po 10 pkt, za zdobycie tytułu wyróżnionego 5 pkt, za tytuł laureata kolejne 10 pkt. Podobnie było w III etapie. I tak po podsumowaniu wszystkich trzech etapów mogliśmy wyłonić zwycięzców całej Powiatowej Ligii Kultury a zostali nimi: Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie 60 pkt, Międzychodzki Dom Kultury 60 pkt, Zespół Szkół w Kwilczu 45 pkt, Szkoła Podstawowa w Luboszu 45 pkt., Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie 45 pkt. Oraz Zespół Szkół w Kwilczu 45 pkt. Udział w Powiatowej Lidze Kultury na pewno się opłacał, szczególnie dla laureatów, którzy otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Burmistrza Międzychodu oraz Starostę Powiatu Międzychodzkiego. Placówki, które zdobyły największą ilość punktów otrzymały po 800,00 zł, a za drugie miejsce, które przypadło aż czterem placówkom, nagrodą był czek na 350,00 zł. Już teraz organizatorzy zapraszają do udziału w drugiej edycji Powiatowej Ligi Kultury, który odbędzie się w przyszłym roku. MDK FESTYN W RADGOSZCZY 28 CZERWCA Pokaz akcji policyjnej w wykonaniu Powiatowej Komendy Policji w Międzychodzie Skecze z żartem i humorem w wyk. sekcji teatralnej UTW Koncert solistów Studia Piosenki z MDK Turniej piłki nożnej OLD BOY Wolzburg RKS Radgoszcz Pokaz techniczny ratownictwa drogowego Straży Pożarnej z Międzychodu Pokaz techniki zapaśniczej i akrobatyki w wyk. czołowych zawodników Pucharu Polski Blok konkurencji sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych Pokaz iluzjonisty dla dzieci i młodzieży Zabawa taneczna z zespołem ANTRAX Dodatkowe atrakcje: loteria fantowa, przysmaki kuchni regionalnej, dmuchany zamek dla dzieci. Organizatorzy: Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji, MDK, Rada Sołecka Radgoszczy Pt Nd Nd Śr Śr Nd. 18:00 18:00 18:00 18:00 12:00 18:00 18:00 Źródło : portal wp.pl film MIĘDZYCHODZKI DOM KULTURY ZAPRASZA DO KINA : CZERWIEC I LIPIEC 2008 USA 2008 akcji sportowy Od 12 l. 110 min. Cena 14 zł USA 2008 Komedia/ romans 112 min. Od 12 l. Cena 14 zł USA 2008 Romans/ komedia od 12 l. 95 min. Cena 15 zł USA 2008 Komedia/ Romant. Od 12 l. Cena 14 zł USA 2008 anim. Przygod. b/o dubbing 88 min. Cena 10 zł USA 2008 Akcji/ Przygod. Od 12l 123 min. Cena 14 zł PO PROSTU WALCZ Głównym bohaterem jest Jake Tyler, młody chłopak, który po przeprowadzce próbuje odnaleźć się w nowym mieście. Podczas jednej z imprez zostaje upokorzony i pobity przez Ryana McCarthy ego, lokalnego mistrza ringu.jake postanawia odegrać się na Ryanie i zapisuje się do podziemnego klubu sztuk walki, jednak już po pierwszym starciu z przeciwnikami odnosi porażkę. Wkrótce rozpoczyna trening u weterana sztuk walki. Po intensywnym kursie Jake jest gotowy, aby stawić czoła Ryanowi. NA PEWNO, BYĆ MOŻE Film opowiadający historię polityka, który próbuje opowiedzieć córce o swoim życiu przed jej narodzinami oraz o swoich miłościach. Will, trzydziestokilkuletni mieszkaniec Manhattana, jest właśnie w trakcie rozwodu, kiedy ku jego zaskoczeniu, 10-letnia córka Maya (Breslin) zaczyna zadawać mu pytania dotyczące jego życia przed ślubem. Maya chce wiedzieć dokładnie wszystko o tym, jak jej rodzice spotkali się i zakochali w sobie. NAWIEDZONA NARZECZONA Over Her Dead Body to opowieść o niedoszłej pannie młodej, która po śmierci w tragicznym wypadku, jako duch nęka swojego narzeczonego i jego nową dziewczynę. CO SIĘ ZDARZYŁO W LAS VEGAS Komedia romantyczna o parze młodych ludzi, którzy budzą się w Las Vegas po szalonej nocy w kasynie i z przerażeniem stwierdzają, że ubiegłego wieczoru ktoś udzielił im ślubu... W rolach głównych Cameron Diaz ( Sposób na blondynkę ) i Ashton Kutcher ( Nowożeńcy ). HORTON SŁYSZY KTOSIA W filmie występuje słoń Horton, który słyszy wołanie o pomoc płynące z odrobiny kurzu. Choć Horton o tym nie wiedział, na tym pyłku mieści się miasto Ktosiowo, zamieszkałe przez mikroskopijnych Ktosiów, którym przewodzi Burmistrz. Wyśmiewany i przeklinany przez sąsiadów, którzy myślą, że postradał zmysły, Horton postanawia ich ocalić, ponieważ istota pozostaje istotą, niezależnie od tego jak jest mała. INDIANA JONES I KRÓLESTWO KRYSZTAŁOWEJ CZASZKI Najnowsza seria przygód z udziałem Indiany Jonesa rozpoczyna się na pustynnym południowym-wschodzie w 195roku w samym apogeum Zimnej Wojny. Indiana i jego towarzysz Mac (Ray Winstone) właśnie wymknęli się z rąk sowieckich agentów i wracają do domu. Wkrótce potem Indiana Jones dowiaduje się od dziekana swojej macierzystej uczelni Marshall College i bliskiego przyjaciela (Jim Broadbent), że jego ostatnie wyczyny nie spodobały się przedstawicielom rządu, którzy naciskają na władze uniwersytetu, aby te usunęły profesora Jonesa z uczelni. Polski Instytut Sztuki Filmowej współfinansował zakup aparatury kinowej - nagłośnienie Informator Miêdzychodzki 7

8 SEJMIK KULTURY w Międzychodzie Przyznano nagrody Twórca, Działacz i Mecenas Kultury W dniu 11 czerwca 2008 r. na 34. spotkaniu Sejmiku Kultury, członkowie Sejmiku opiniowali i nominowali zgłoszone kandydatury do nagrody Twórca, Działacz i Mecenas Kultury. Po prezentacji zasług i dokonań, w obecności 47 członków, w tajnym głosowaniu dokonano wyboru laureatów. Do głównej nagrody Burmistrza Międzychodu dla twórców i działaczy kultury zaproponowano: Statuetkę w kategorii Twórca Kultury: Mariannę Baturę. Statuetkę w kategorii Działacz Kultury: Wioletę Skowrońską. Statuetkę w kategorii Twórca i Działacz Kultury: Teresę Cichosz. Sejmik także wnioskował o przyznanie listów gratulacyjnych Burmistrza Międzychodu dla wyróżniających się działaczy i twórców: 1. Izabeli Dziechciarz, 2. Jerzego Gackowskiego, 3. Ewy Łapaj-Matuszak, 4. Hanny Nowaczyk, 5. Stanisława Szukalskiego, 6. Marka Szałka, 7. Krystyny Talarek, 8. Ewy Żuryło. Dla wyróżniających się sponsorów Sejmik wnioskował o nadanie tytułu Mecenasa Kultury. Nominację otrzymała Fabryka Mebli Tapicerowanych Christianapol. Statuetki Twórca Kultury, Działacz Kultury, Twórca i Działacz Kultury oraz listy gratulacyjne wręczone zostaną podczas uroczystej Gali Wręczenia Nagród Burmistrza Międzychodu w dziedzinach Twórca, Działacz i Mecenas Kultury, która odbędzie się roku o godz w Międzychodzkim Domu Kultury. Przewodnicząca Sejmiku Kultury Teresa Cichosz Uwaga! W okresie wakacyjnym nastąpi zmiana w godzinach otwarcia Biblioteki Publicznej im. J. D. Janockiego (Pl. Kościuszki 9). Godziny otwarcia biblioteki od 30 czerwca do 30 sierpnia: poniedziałek , wtorek , środa , czwartek , piątek , sobota Od lipca będą działały punkty Regionalnej Informacji Turystycznej w Muzeum Regionalnym (ul. 17 Stycznia 100, tel ), w Filii Bibliotecznej nr 1 (ul. Piłsudskiego 5, tel ) oraz w Bibliotece Publicznej im. J. D. Janockiego (Plac Kościuszki 9, tel ). Od 1 lipca będzie czynna w Mierzynie-Ustroniu sezonowa Biblioteka Publiczna (pole biwakowe). Godziny otwarcia: poniedziałek, środa i piątek od do W lipcu i sierpniu organizowane będą przy Muzeum Regionalnym Kiermasze Regionalne, na które zapraszamy w soboty od godz do ZAPRASZAMY! De! Tegoroczny pierwszy koncert w ramach Muzycznej Przystani odbył się w piękne niedzielne popołudnie 25 maja. Duża, profesjonalna scena ustawiona na Przystani oraz dźwięki muzyki wzbudzały ciekawość wśród okolicznych mieszkańców już od rana. Po południu teren nad Przystanią zapełnił się licznie zgromadzoną publicznością. Widowisko rozpoczęło się punktualnie o godzinie występem solistów ze Studia Piosenki MDK. Po kilku piosenkach, na rozgrzanie publiczność, na scenie pojawił się zespół L.O.F. z międzychodzkiego Liceum Ogólnokształcącego. L.O.F. zagrał ponad półgodzinny koncert, który zebrał gromkie brawa. Zaraz po nich mogliśmy ponownie usłyszeć kilka piosenek w wykonaniu dzieci ze Studia Piosenki laureatów wielu ogólnopolskich festiwali piosenki. Ostatnim zespołem grającym przed występem Gwiazdy Wieczoru jako suport był zespół z Trójmiasta NOC. Podczas ich koncertu można było usłyszeć ponadczasowe rockowe ballady, ale także utwory ich autorstwa. Tych troje wykonawców z Pomorza dało również popis swoich ponadprzeciętnych umiejętności gry na gitarach basowych czy na perkusji. Coraz bardziej zbliżał się czas punktu kulminacyjnego całego widowiska występu zespołu DE MONO, dlatego publiczność coraz bardziej się niecierpliwiła. Jednak kilkutysięczny tłum musiał jeszcze poczekać kilka minut, aż zespół dokładnie skończy krótką próbę i dokładnie przygotuje cały sprzęt. Gdy już wszystko było dopięte na ostatni guzik, przy dużym aplauzie publiczności na scenie pojawił się lider i wokalista DE MONO Andrzej Krzywy oraz reszta siedmioosobowego zespołu i rozpoczęli swoje show. Zagrali zarów- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Dnia r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, ogłoszonego przez PUBLICZNĄ BIBLIOTEKĘ PEDAGOGICZNĄ W POZNANIU FILIĘ W MIĘDZYCHODZIE na najpiękniejszą laurkę z okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek (w związku z obchodami Dnia Bibliotekarza 8 maja i Tygodnia Bibliotek 5-11 maja). W konkursie wzięły udział dzieci z NASZEJ ŚWIETLICY przy Parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie. Komisja miała ogromne trudności z wyłonieniem zwycięzców, ponieważ przedstawione prace reprezentowały wysoki poziom. Po analizie prac postanowiono przyznać następujące miejsca i wyróżnienia: I miejsce Paulina Dzierla, II miejsce Bartosz Gałężewski, III miejsce Monika Wieczorek; wyróżnienia otrzymali: Marcin Cemborowski, Patrycja Dzierla, Magda Freihs, Karol Majewski. Zwycięzcom i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje! Wszyscy nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody i upominki w postaci pięknych pamiętników, kolorowych budzików, składanych modeli. W związku z tym nie obyło się oczywiście bez szerokiego uśmiechu na obliczach dzieci. Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania młodym twórcom oraz ich opiekunom z Naszej Świetlicy. Piękne prace z życzeniami m.in. Żeby przybywało książek i Czytel- ników dedykujemy WSZYSTKIM BIBLIOTEKARZOM z okazji mi- nionego, majowego święta! Zdjęcie poniżej prezentuje wspaniałe dzieła młodych artystów. Biblioteka Pedagogiczna w Międzychodzie współpracuje z Naszą Świetlicą organizując również zajęcia pracowni multimedialnej Bibliote- ki. Dzieci zapoznają się z bogatym zasobem Internetu oraz mają możliwość nabycia umiejętności wyszukiwania informacji na określone tematy. Pod- czas spotkań w pracowni mają możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami informatycznymi uczestnicząc w mini-konkursach, w których zdobywają różne nagrody i upominki. Udział uczniów w zajęciach w bibliotece przyczynia się do rozwoju ich zainteresowań czytelniczych oraz dostrzeżenia biblioteki jako placówki kulturalnej i oświatowej. Spotkania pomagają dzieciom obcować z wiedzą zawartą w Internecie oraz w książkach. Wkrótce wakacje! Przebywając na łonie natury, i my dorośli, nie zapominajmy o słowie drukowanym. Ponieważ jak napisała wśród pięknych życzeń Monika: Kto lubi książki ten się dużo dowie o zwierzętach, o roślinach, o przyrodzie. Myślę, że zdanie to zawiera wspaniałą mądrość sensu czytania. E. Mitoraj no swoje starsze i dobrze znane piosenki, jak i te pochodzące z ich najnowszej płyty. Mogliśmy usłyszeć m.in. Moje miasto nocą, Kochać inaczej czy oczywiście tak bardzo oczekiwane przez niektórych słynne Statki na niebie, które zespół zagrał na sam koniec. Oczywiście nie obyło się bez bisów, które artyści z chęcią zagrali. Cały koncert, nagrodzony został kilkuminutowymi brawami, a rozentuzjazmowana publiczność niewątpliwie chciała bawić się dalej, jednak zespół musiał się pożegnać zaraz po Po koncercie oczywiście można było spotkać swoich idoli przed sceną. Było dużo chętnych po autograf, zdjęcie czy zakup płyt. Tym miłym akcentem zakończył się pierwszy w tym sezonie koncert w ramach Muzycznej Przystani. Mamy nadzieję, że kolejne (najbliższy już czerwca) będą równie udane jak koncert DE MONO! MDK 8 Informator Miêdzychodzki

9 Cierpienie trzymające przy życiu Muszę się ciąć, bo czuję, że zaraz zwariuję, jakbym był jakąś bombą zegarową, która za chwilę wybuchnie, i wiem, że jak się potnę, to z miejsca będzie mi lepiej. Wystarczy, że się potnę, a wszystko wygląda dużo lepiej. Czasami się zastanawiam, czy kiedykolwiek z tym skończę, bo przecież daje mi to poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że głupio to zabrzmi, ale wtedy jest tak, jak gdyby się dokładnie wiedziało, co należy zrobić. (G. Babiker, L. Arnold, 2003, Autoagresja. Mowa zranionego ciała.) Samouszkodzenia definiuje się jako celowe zadawanie bólu, ran swojemu ciału. Nie towarzyszą temu intencje samobójcze. Samookaleczanie jest odzewem na traumę, jakiej doświadczyła jednostka oraz na pojawiające się napięcia. Początkowo są to zachowania kierowane przeciwko sobie samemu, a później także do innych ludzi. Najczęściej przyjmują formę nacinania skóry dłoni i ramion lub nóg (sporadycznie twarzy, piersi, czy genitaliów), zdarzają się poparzenia wrzątkiem i substancjami chemicznymi, obijanie się o ściany i zadawanie sobie ciosów. Wśród sposobów zadawania sobie ran wyróżnia się jeszcze: drapanie, gryzienie, wyrywanie włosów, wprowadzanie pod skórę ostrych przedmiotów, czy połykanie niebezpiecznych przedmiotów i substancji. Samouszkodzenia często pojawiają się u osób, które mają problemy z nadużywaniem substancji psychoaktywnych i u ich bliskich. Uciekają się do nich również osoby z zaburzeniami łaknienia. Niestety często tę drogę radzenia sobie z emocjami wybierają ludzie, którzy zaznali traumy (np ofiary wykorzystywania seksualnego), nie potrafią sprostać stawianym im wymaganiom, czują się osamotnieni i wyizolowani. Dotyka to coraz większej liczby nastolatków, którzy nie mają z kim podzielić się swoimi przeżyciami i zamykają się we własnym świecie. W ten sposób poszukują możliwości wyrzucenia z siebie negatywnych emocji (złości, gniewu, poczucia winy), usprawiedliwienia swojej bezradności, odnalezienia poczucia bezpieczeństwa. Niezależnie od przyczyny i formy reagowania, zawsze jest to 31 maja Światowy Dzień Bez Tytoniu Kampania edukacyjna pod hasłem Młodość Wolna od Papierosa W 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 31 maja Światowym Dniem Bez Tytoniu, który od 1991 roku obchodzony jest również w Polsce. Światowy Dzień Bez Tytoniu jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej informującej o zdrowotnych następstwach używania tytoniu i zachęcającej do wyboru zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego. Przesłaniem Światowego Dnia bez Tytoniu jest realizacja planu Europy wolnej od dymu tytoniowego Każdego roku w tym dniu eksperci WHO starają się uświadomić palaczom ryzyko, jakie wiąże się z paleniem tytoniu. zwracając uwagę ludzi na kwestię zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych jak i etycznych skutków palenia tytoniu, prezentują model życia bez papierosa, wskazują co należy robić, by zmienić swoje przyzwyczajenia. Rokrocznie koncentrując się na innym aspekcie palenia tytoniu prezentowane są najnowsze osiągnięcia i metody w dziedzinie zwalczania nałogu nikotynowego. W 2008 roku kampania edukacyjna z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu przebiegająca pod hasłem Młodość wolna od papierosa, trwająca od 31 maja do 31 sierpnia, skierowana jest do młodzieży w wieku lat, kreuje ona modę na niepalenie, informuje o atrakcyjności życia bez papierosa, ukazuje pozytywne aspekty rzucenia palenia. Działania prowadzone w trakcie trwania kampanii mają na celu promowanie i upowszechnianie zasad zdrowego stylu życia, bez uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem nałogu palenia tytoniu. Ograniczenie palenia papierosów przez młodzież to zadanie kluczowe w walce z nadużywaniem tytoniu. Szczególnie ważną rolę do spełnienia w szerzeniu modelu życia bez papierosa ma środowisko szkolne oraz domowe (występuje tzw. syndrom rodzinny częstość palenia przez każdego z członków rodziny jest silnie skorelowana z częstotliwością palenia przez innych członków rodziny). Lepiej zapobiegać niż leczyć, hasło to, tak słuszne i prawdziwe w kwestii naszego zdrowia, jest równie oczywiste w przypadku wychowywania i kształtowania młodego pokolenia do życia w świecie wolnym od nikotyny i dymu papierosowego. Informator Miêdzychodzki wołanie o pomoc, której nie możemy lekceważyć. Ofiary okaleczeń nie postrzegają tych zachowań jako autodestrukcyjnych, ale zwykle ukrywają efekty, gdyż czują wstyd i poczucie winy. Taka przemoc wobec siebie może pojawiać się już w dzieciństwie. Wówczas wszelkie siniaki i zadrapania łatwo zrzucić na swoją niezdarność, na przedmioty martwe wyrastające na drodze, na kolegów. W okresie dorastania sygnałem tego, że dzieje się coś niedobrego może być ubiór dziecka, nieadekwatny do pogody (np noszenie długich rękawów, gdy jest ciepło). Uszkodzenia dokonywane na rękach ukrywane są pod bransoletami, opaskami, rękawami. Młodzież skrupulatnie je ukrywa, z jednej strony wstydząc się tego co robi ze swoim ciałem, a z drugiej bojąc się reakcji otoczenia. Jakie są przyczyny samookaleczeń u dorastających? Otóż tkwią one przede wszystkim w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym. Jeżeli chodzi o dom, to jest to reakcja na uzależnienie od środków odurzających jednego z rodziców, autorytarny bądź obojętny styl wychowania, brak akceptacji dla dziecka, stawianie przez rodziców zbyt wysokich wymagań, ciągłe przyrównywanie do rodzeństwa lub innych rówieśników, brak sfery uczuciowej w życiu rodzinnym. W grupie rówieśniczej także pojawiają się sytuacje trudne takie jak: nieakceptowanie przez kolegów, wyśmiewanie i poniżanie bycie kozłem ofiarnym, porzucenie przez młodzieńczą miłość, zawstydzenie z powodu dojrzewania płciowego. Ale przyczyny ucieczki w ból mogą tkwić też w środowisku szkolnym: poczucie bycia niedocenianym przez nauczycieli, niesprawiedliwe traktowanie, wymagania przekraczające możliwości ucznia. Młodzież różnie reaguje na powyższe sytuacje. Niektórzy starają się stawiać czoła barierze przed którą stoją, niektórzy uciekają w świat używek i samouszkodzeń, a jeszcze inni próbują zakończyć swój żywot uważając, że w ten sposób znikną wszelkie problemy (temat samobójstw poruszę w kolejnym artykule). Spytacie Państwo, co można zrobić w powyższej sytuacji... Po pierwsze należy szukać pomocy u specjalistów. Proszę pamiętać, że okaleczanie ciała, czy inne formy zachowań ryzykowanych są tylko skutkiem, natomiast przyczyna, która doprowadziła daną jednostkę do tego miejsca, tkwi dużo głębiej. Tak więc nie chodzi o samo załagodzenie rezultatu, tylko znalezienie przyczyny i rozwiązanie problemu. Po drugie, to co każdy może robić w takiej sytuacji to akceptować te osoby, takimi jakimi są!!! psycholog Joanna Wilkońska Zakażenia meningokokowe Wywołane są przez bakterie zwane meningokokami, które mogą spowodować zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i sepsę. Meningokoki występują u około % zdrowych ludzi w jamie nosowo-gardłowej, nie powodując żadnych dolegliwości ani objawów. Kto najczęściej choruje dzieci w wieku od 0 do 4 roku życia oraz młodzież. Jednak pamiętać należy, że zachorować może każdy człowiek, bez względu na wiek. Zakażeniu sprzyja: przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach o dużym natężeniu hałasu (dyskoteka, koncert), przebywanie dłuższy czas w grupie w zamkniętych pomieszczeniach (koszary, internaty, akademiki), przygodne pocałunki, picie z jednej butelki, używanie wspólnych sztućców, palenie tego samego papierosa, bardziej podatni na zakażenie są ludzie, których organizm jest osłabiony wcześniejszymi infekcjami, wysiłkiem fizycznym, stresem, długotrwałym odchudzaniem. Okres wylęgania choroby meningokokowej wynosi 2-10 dni. Droga zakażenia kropelkowa. Objawy zakażeń meningokokowych: gorączka, bóle stawowe, mięśniowe ogólne złe samopoczucie. Mogą również wystąpić: bóle głowy, nudności, wymioty sztywność karku, drgawki często świadczące o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych Charakterystycznym objawem w postępującym zakażeniu jest wysypka wybroczynowa plamki na skórze całego ciała w postaci drobnych czerwonych punkcików zlewających się w późniejszym okresie w duże plamy, które nie bledną pod naciskiem. Wysypka może być jednym z ostatnich objawów. Objawy u niemowląt: gorączka dłonie i stopy mogą być zimne, brak apetytu, wymioty, biegunka, rozpaczliwy płacz, kwilenie, rozdrażnienie, odgięcie głowy do tyłu, osłupienie, pulsujące ciemiączko, senność, wybroczyny na skórze. Leczenie i zapobieganie: po wystąpieniu pierwszych objawów natychmiast należy zgłosić się do lekarza dokładnie opisując objawy. Po bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lekarz może zalecić przyjęcie dawki antybiotyku, co znacznie zmniejsza ryzyko zachorowania. Najważniejszymi sposobami zabezpieczenia się przed zachorowaniem są: 1. profilaktyka poprzez stosowanie szczepień ochronnych. Należy jednak pamiętać, iż szczepionka zabezpiecza przed zakażeniem meningokokami typu C (w chwili obecnej najgroźniejsze) i nie zabezpiecza przed zakażeniem typu B. Szczepionkę można podać osobom od 2 miesiąca życia. Powyżej 12 miesiąca życia podaje się 1 dawkę szczepionki. O szczepieniu decyduje lekarz. 2. unikanie ryzykownych zachowań. Wiesława Bimkiewicz 9

10 Ma Pani raka W naszym kraju codziennie na raka szyjki macicy umiera aż 5 kobiet to o 5 za dużo możemy to zmienić dzięki już dostępnej profilaktyce. Każdego roku na świecie około pół miliona kobiet dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy. Co 2 minuty z powodu tej choroby umiera jedna kobieta. W skali świata rak szyjki macicy jest drugim najczęściej atakującym kobiety nowotworem i drugim ich zabójcą. Aż 80% śmiertelnych przypadków przypada na kraje rozwijające się. W Polsce codziennie 10 kobiet słyszy diagnozę Ma Pani raka szyjki macicy, niestety 5 z nich umiera z powodu tej choroby. Rak szyjki macicy nie jest dziedziczny, ani uwarunkowany genetycznie. Jest nim zagrożona każda aktywna seksualnie kobieta, również Twoja matka, żona, siostra czy przyjaciółka. Pamiętaj, niezależnie od wieku, każdej z nich, nawet tej, która jest w stałym związku, może zagrażać rak szyjki macicy. Jest on jednym z największych zdrowotnych, psychologicznych i społecznych zagrożeń, jakie stoją przed współczesnymi dziewczętami i kobietami oraz ich rodzinami. Bezbolesne badanie cytologiczne umożliwia wczesne wykrycie nowotworu. Jednak tylko szczepienie chroni przed zakażeniem typami wirusa HPV 16 i 18 odpowiedzialnymi za 70% przypadków raka szyjki macicy. Nie musimy chorować, róbmy cytologię, zaszczepmy siebie i nasze córki apelują Olga Bończyk, Katarzyna Dowbor i Jolanta Fajkowska, Ambasadorki Programu STOP rakowi szyjki macicy. Łatwiej uczyć niż wychowywać I. Niemałe problemy... Rozmowy z kolegami nauczycielami potwierdzają, że niemałe problemy wychowawcze utrudniają rytmiczne funkcjonowanie szkół. Widoczne negatywne zjawiska to: agresja, wulgaryzm, picie alkoholu, palący coraz młodsi i obniżający się poziom nauczania w szkołach wszystkich stopni. Z przykrością należy odnotować fakt, że centralne władze oświatowe podejmują nierozważne działania (reformy oświatowe, obniżanie autorytetu nauczyciela itp.). Myślę, że warto przypomnieć istotne elementy procesu wychowania. Tym bardziej, że obecnie sprawa wychowania młodzieży wywołuje pewne nieporozumienie, a funkcja wychowawcza, to słabe ogniwo we współczesnej szkole. II. Koncepcje wychowania Kim jest człowiek? Jak patrzymy na człowieka od strony antropologicznej? Od odpowiedzi na te pytania zależy wybór koncepcji wychowania obecnie jest to bardzo ważne. Są trzy podstawowe kierunki myśli i praktyki wychowawczej: inżynieria pedagogiczna (ma swoje źródła w kolektywistycznej wizji człowieka), permisywizm wychowawczy (prawo moralne jest z natury represyjne i należy je ograniczyć), pedagogika personalistyczna (dziecko jest osobą, kimś niepowtarzalnym i godnym szczególnej miłości). Skupimy się na trzeciej koncepcji. III. Człowiek potrzeby, natura i niepowtarzalność U każdego człowieka występują określone potrzeby. Termin potrzeba określa konieczność, niezbędność. Rozróżniamy potrzeby biologiczne i rozwojowe. Pierwsze służą zachowaniu życia (odżywianie, sen, ruch, itp.) i są wspólne człowiekowi i światu zwierzęcemu nazywają się też potrzebami animalnymi. Drugie to potrzeby rozwojowe i są specyficznie ludzkie (potrzeba: miłości, uznania, szacunku, itp.). Należy też zauważyć, że każdy człowiek rodzi się z pewnymi uzdolnieniami. Każdy człowiek jest inny. W naturę człowieka wpisana jest wolność i religijność, a sumienie jest zjawiskiem ludzkim. Człowiek jest istotą niepowtarzalną. To jest baza, która determinuje działania wychowawcze. IV. Wychowanie istotne elementy 1. Prawidłowa hierarchia wartości najistotniejsze w procesie wychowania. Wychowanie to oddziaływanie na czyjąś osobowość (postawę, poglądy, wartości, motywacje, zainteresowania, itp.). Prawidłowy rozwój osobowości jest możliwy pod warunkiem ukształtowania prawidłowej hierarchii wartości (prawda, miłość, Bóg, patriotyzm, uczciwość, itp.). Prawda jest najwyższą wartością ludzką. Życie bez hierarchii wartości i celów jest życiem łatwym, lecz niosącym wiele zgryzot, bo brak w nim trwałego oparcia. Zatem najistotniejsze w procesie wychowania jest przekazywanie systemu wartości, bo tylko wtedy człowiek rozwija się. 2. Potrzeba: miłości, sensu życia i własnej wartości. Niezwykle ważnym jest zaspokojenie trzech potrzeb (z dużej listy potrzeb): miłości (kochania i bycia kochanym) oraz sensu życia i własnej wartości (akceptacji), gdyż zaspokojenie ich daje w konsekwencji zaspokojenie prawie wszystkich pozostałych. Niezaspokojenie potrzeb sprawia przykrość, ból, cierpienie i prowadzi do frustracji. Każdy człowiek potrzebuje miłości. Trafne jest stwierdzenie: Kwiat potrzebuje słońca, aby być kwiatem. Człowiek, aby być człowiekiem, potrzebuje miłości. Człowiek jest powołany do miłości. Jeden z największych myślicieli w historii Kościoła św. 10 Informator Miêdzychodzki Istnieje przekonanie, że rak szyki macicy nie dotyczy dziewczyn i młodych kobiet. To nie prawda. Chorobą jest zagrożona każda kobieta, która rozpoczęła życie seksualne. Wprawdzie na raka szyjki macicy zapadają najczęściej kobiety powyżej 40 roku życia, należy pamiętać, ale do zakażenia dochodzi najczęściej w wieku lat, kiedy prowadzimy bardziej intensywne życie seksualne. Zakażenie przebiega bezobjawowo. Dochodzi do niego w czasie stosunku seksualnego, ale również przez kontakt ze skórą narządów płciowych partnerów. Prezerwatywa zmniejsza ryzyko zakażenia, ale nie daje całkowitej ochrony. Choroba najczęściej rozwija się wiele lat, a kobieta nie odczuwa żadnych dolegliwości. Krwawienie między miesiączkami lub po stosunku może niestety świadczyć o zaawansowanym stadium raka. Wtedy zwykle konieczna jest operacja, chemioterapia, radioterapia i długotrwała rehabilitacja. Optymalną formą profilaktyki raka szyjki macicy jest połączenie regularnie wykonywanych badań cytologicznych ze szczepieniem. Pamiętajmy jednak, że zaszczepienie się nie zwalnia nas z obowiązku wykonywania regularnie badań cytologicznych. Kobiety 30-letnie i starsze, które mają trzy kolejne prawidłowe wyniki badań cytologicznych mogą wykonywać badanie cytologiczne co 3 lata. Młodsze powinny mieć wykonany wymaz cytologiczny raz w roku. Warto porozmawiać z ginekologiem o optymalnej ochronie przed rakiem szyjki macicy. Rak szyjki macicy oznacza cierpienie, a nawet śmierć. Dzięki odkryciom nowoczesnej medycyny możemy temu zapobiegać. Dlatego warto zaszczepić się i regularnie wykonywać cytologię. Chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Augustyn mówił: Jaka miłość taki człowiek. Bardzo istotne znaczenie w życiu człowieka spełnia potrzeba sensu życia. Tragiczny jest stan, w którym nie wie się, czego właściwie się chce od siebie i od życia. Sens życia nie może być dany, lecz musi być odnaleziony. Poczucie sensu daje religia mówi ks. prof. M. Heller, laureat Nagrody Templetona. Sumienie wewnętrzny sędzia jest sterem ludzkiego życia. Sens nadaje życiu rozwój własnej osobowości. Więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w braniu. Już przez całe dzieciństwo przeżywamy własną wartość poprzez uznanie tych, którzy nas wychowują. Przeciwieństwem poczucia wartości jest upokorzenie. Najczęstszą reakcją jednostek sfrustrowanych jest agresja i nierzadko ucieczka z życia poprzez próby samobójcze. Szczęśliwy człowiek nie będzie zachowywał się w sposób agresywny. Sfrustrowani czują silniejszy niż inni pociąg do sztucznych rajów, przede wszystkim do alkoholu. 3. Silna wola. Oddamy dzieciom jedną z największych przysług, jeżeli przyzwyczaimy je do wysiłku. Aby w dziecku rozwinąć energię i silną wolę, rodzice muszą sami dawać mu dobry przykład. Wielkie zwycięstwa moralne nie przychodzą same. Są owocem niezliczonych drobnych zwycięstw, odnoszonych w małych sprawach, codziennego życia. Trzeba dziecko nauczyć odczuwania prawdziwej przyjemności, jaką daje czynienie dobra. Już Demokryt starożytny filozof grecki zauważył: Kto szuka dobra, z trudem je odnajduje, zło natomiast i bez szukania można znaleźć. 4. Rodzina i przykład. Wychowanie podstawowe, zasadnicze dokonuje się w rodzinie. W dziedzinie wychowania i kształcenia charakteru czymś najważniejszym jest przykład wychowawców, to jest rodziców i nauczycieli. Stare przysłowie rzymskie mówi: verba volant, exempla trahunt słowa ulatują, a przykład pociąga. 5. Samowychowanie. Wychowawcze oddziaływanie rodziny i szkoły nie jest w stanie całkowicie ukształtować dojrzałej osobowości. Konieczne jest osobiste zaangażowanie w rozwój. Proces samowychowawczy obejmuje całe życie człowieka, a w okresie młodości ma on szczególne znaczenie, wiąże się z projektem życia. Samowychowanie wymaga osobistego wysiłku i trudu. Bez wysiłku, za darmo otrzymaliśmy jedynie życie. V. Nauczyciel, wychowanie, młodzież Ks. Stanisław Konarski pijar, pedagog, poeta, twórca Collegium Nobilium: Jaka młodzież jest Rzeczypospolitej, taka swego czasu będzie Rzeczypospolita Albert Hurtado: O wiele łatwiej jest uczyć niż wychowywać. Do uczenia potrzebne są jedynie wiadomości, do wychowania konieczna jest nieustanna obecność. Graham Greene angielski pisarz katolicki: Kto chce przygotować ludziom piekło na ziemi, wystarczy, że im pozwoli na wszystko. Anton Makarenko rosyjski pedagog, pisarz: Nie ma złej młodzieży. Są tylko źli wychowawcy. Friedrich Fröbel niemiecki pedagog: Wychowanie to przykład i miłość więcej nic. Św. Jan Bosko włoski kapłan, organizator szkół dla chłopców: Jestem przekonany, że bez religii trudno zrobić z młodzieży coś dobrego. Jan Paweł II papież: Nauczyciel nie tylko dzieli się wiedzą, ale także człowieczeństwem. Edmund Stronka

11 NOWY SZLAK DLA MIŁOŚNIKÓW HISTORII I AKTYWNEGO WYPOCZYNKU ŚCIEŻKA ROWEROWA ŚLADAMI RADUSZA Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej i Nadleśnictwa Międzychód przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy Międzychód 6 czerwca została otwarta nowa ścieżka rowerowa Śladami Radusza. Trasę oznakowali, jako wolontariusze, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej i pracownicy Nadleśnictwa Międzychód. Szlak żółty (łatwiejszy) liczy 17 km, niebieski (trudniejszy) 23 km. Ścieżki przebiegają przez nieistniejącą dziś wieś Radusz, a dodatkowo stanowią integralną część istniejących obiektów nadleśnictwa (szkółka Kaplin, ścieżka Bobrowy zakątek i Izba pamięci Radusza) W ramach dłuższej ścieżki wyznaczono 10 miejsc na odpoczynek, na krótszej 5, przy których znajduje się 10 tablic edukacyjnych o tematyce przyrodniczo-historycznej. Trasa zaczyna się przy szkółce leśnej za wsią Kaplin. Historia Radusza jest niezwykła. Wieś została założona na prawie Olęderskim w 1700 r. przez Opalińskich Leszczyńskich z Sierakowa. Osiedliła się tu ludność emigracyjna z Dolnego Śląska, Niemiec, Wielkopolski i Holandii. W ciągu kilkudziesięciu lat osadnicy zmienili gęste lasy rosnące na piaszczystej glebie w kwitnące pola uprawne. Do wybuchu II wojny światowej Radusz był największą wsią puszczańską. W 1941 r. okupanci niemieccy rozpoczęli wysiedlanie jej mieszkańców i rozbudowę gospodarstw. Po wojnie do wsi nie wrócili dawni gospodarze. W latach 50. tych rozbudowano pozostałe gospodarstwa. Dziś po Raduszu pozostały nieliczne porosłe roślinnością fragmenty fundamentów budynków, szlachetne drzewa ongiś sadzone przy gospodarstwach, stary cmentarz i odcinki starych dróg. Ścieżki rowerowe wytyczył Andrzej Wilkoński i Piotr Bielanowski. Tablice edukacyjne opracowali Piotr Nowak, Piotr Bielanowski, Agnieszka Winkler i Antoni Taczanowski, a folder okolicznościowy A. Winkler i A. Taczanowski. W uroczystości otwarcia ścieżek rowerowych udział wzięło ok. 200 osób, w tym ponad 150 rowerzystów. Na otwarcie przybyli m.in.: Sławomir Wencel Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Andrzej Kaleniewicz Urząd Marszałkowskim w Poznaniu, Andrzej Gawroński Prezes Towarzystwa Olędrów Polskich, Honorowy Konsul Królestwa Niderlandów, Władysław Kusiak Sekretarz Rady Społeczno- Naukowej LKP Puszcza Notecka, Edmund Stronka Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Jędrzej Schubert Wicestarosta Powiatu Międzychodzkiego, Zygmunt Mleczak Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Międzychód, Sławomir Rogala Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Międzychód, Roman Musiał Burmistrz Międzychodu, Piotr Bielanowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód, Antoni Taczanowski Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej, Andrzej Wilkoński Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej, Aleksandra Naparty Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieraków, Tadeusz Szymański Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolewice, Sławomir Kaczmarek Komendant Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie, Jolanta Matalewska Prezes Międzychodzkiego Stowarzyszenia Agroturystycznego, Tadeusz Środecki Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie, Krzysztof Grzegorczyk wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie, Marek Szałek wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie, Przedstawiciele międzychodzkich przedsiębiorstw: Henryk Paech, Henryk Scheadler oraz firmy współpracujące z międzychodzkim rzemiosłem: Dombud, Aluplast, Pracownicy Nadleśnictwa Międzychód, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej, studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie, członkowie Związku Emerytów i Rencistów w Międzychodzie, członkowie klubów seniora, dzieci i młodzież z międzychodzkich szkół. Redakcja Informator Miêdzychodzki ZIELONE ŚWIATŁO DLA PKP, czerwone dla obwodnicy Możliwość przywrócenia ruchu kolejowego na linii Międzychód Szamotuły Poznań Szanowni Państwo, z uwagi na historyczne wydarzenie jakim jest dla naszej lokalnej społeczności 120. rocznica wybudowania pierwszej linii kolejowej biegnącej przez Ziemię Międzychodzką: z Międzyrzecza do Międzychodu i dalej do Rokietnicy, proponuję przywrócenie ruchu kolejowego na naszym terenie. Było to na tamte czasy ogromnym osiągnięciem, albowiem transport kolejowy stał się kołem napędowym rozwoju gospodarczego środowiska. Powstały nowe zakłady, a istniejące rozbudowały się. Okres świetności lokalnego transportu kolejowego zaczął się kończyć pod koniec lat sześćdziesiątych, kiedy powołano do życia przewoźnika drogowego: Państwową Komunikacje Samochodową. Aby PKS mogła się rozwijać, zakazano prawnie przewozu masy towarowej na odległość do 100 km przez PKP i to wówczas stacje handlowe na liniach lokalnych wychodziły z życia gospodarczego, stawały się nierentowne. Ale w krótkim czasie powstało sporo firm produkcyjnych w większych miejscowościach korzystających z usług przewozu kolejowego. Ta wielkość masy towarowej zabezpieczała spokojne utrzymanie ruchu na odcinku Międzychód Szamotuły. Sama stacja Sieraków w obrocie towarowym na dzień roboczy miała: 22 wagony przybycia o masie towarowej 516 ton oraz nadanie 20 wagonów o masie towarowej 200 ton. Dzisiaj obsługują tirów, dewastując środowisko. To już była historia, sprawę trzeba ponownie zweryfikować na spokojnie z wyliczeniami matematycznymi. Wobec faktu jubileuszu oraz smutnego czasu, kiedy przestało bić serce żelaznych szlaków, nie można być obojętnym lub bezradnym wobec zaistniałej sytuacji. Przedstawię Państwu moją korespondencję, którą w zasadniczej treści kierowałem przez 18 lat do różnych instytucji, od samorządów lokalnych przez władze wojewódzkie, ministerstwa, do premierów lub prezydentów. Przedstawiam moją koncepcję w sprawie transportu lokalnego PKP, na linii Międzychód Szamotuły Poznań. Chcąc bliżej spojrzeć na funkcjonalność komunikacji rozpatrzmy sprawę na gruncie danego regionu, jakim jest Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie. Region ten ma się stać przemysłem turystycznym (oby nie tylko w planach). Turystyka charakteryzuje się masowym napływem ludności na dany teren. Turystyka zdrowa to: piesze, rowerowe, kajakowe przemierzanie szlaków, na którym umieszczone są szczególnie ciekawe kompozycje terenu, pomniki przyrody. Chcąc sprostać tym elementarnym zagadnieniom, trzeba właściwie podejść do sposobu przemieszczania ludności z wielkich ośrodków miejskich do tych regionów. Przewóz turystów autobusami, bądź masowy przejazd własnymi autami określić można jako pseudoturystyka. Niezbędnym wyposażeniem turystów są: rowery, składane łodzie, wózki dziecięce i tego sprzętu nie da się przetransportować autobusem. Wobec tego dla urealnienia teorii z życiem zróbcie Panowie pierwsi ten mały krok z uruchomieniem linii Międzychód Szamotuły Poznań, dając dwa autobusy szynowe. Otrzymamy idealną sprawę pewną komunikację w dowozie młodzieży do szkół, pracowników do pracy oraz innych podróżnych. Dla całości sprawy przedstawiam w przybliżeniu rozkład jazdy: Ilość pociągów I II III IV V VI VII Poznań Gł. Odjazd Szamotuły przyjazd Nojewo przyjazd Nojewo odjazd Sieraków przyjazd Międzychód przyjazd nocleg Ilość pociągów I II III IV V VI VII Międzychód odjazd Sieraków przyjazd Nojewo przyjazd Nojewo odjazd Szamotuły Poznań przyjazd nocleg Przy takich rozwiązaniach, a takie musi być, wymagane jest uruchomienie posterunku ruchowego na st. Nojewo dla dokonania mijanki, zatrudnienie zwiększy się o 3 osoby, ale otrzymujemy wymaganą płynność z uwzględnieniem bardzo korzystnych godzin odjazdu młodzieży wcześniej kończącej naukę z Szamotuł godz w kierunku Ostroroga, Nojewa, z Międzychodu do Sierakowa i Chrzypska. Uruchomienie tego odcinka ma realne szanse z uwagi na obsłużenie w dużej części takich gmin: całe miasto Międzychód, Sieraków, Chrzypsko, Ostroróg oraz stwarza dodatkowe połączenia dla Szamotuł oraz Baborówka i Pamiątkowa. Linia Międzychód Szamotuły miała kapitalny remont toru w latach siedemdziesiątych. Na dzień dzisiejszy z Huty Szkła w Sierakowie odjeżdża ok. 20 TIR-ów dziennie plus przewozy drzewa, ropy. Zakładając powstanie nowych przystanków osobowych jak: M-d Bielsko (zakłady pracy, nowe osiedle mieszkaniowe), Ławica, Sieraków Cegielnia, Lesionki, Charcice, Małe Chrzypsko, Orle, Bielejewo, Śmiłowo, zaoszczędzi się kursowanie autobusów szkolnych. Takie rozwiązanie ma stworzyć tramwaj wiejski, którego zadaniem ma być szukanie podróżnych. cd. na str

12 cd. ze str. 11 W zależności od frekwencji od Szamotuł pewne relacje mogłyby być prowadzone jako pociąg pośpieszny, co skróciłoby czas jazdy. W sezonie letnim można by pomyśleć o uruchomieniu pociągu turystycznego w odpowiednie dni tygodnia, gdyż na tej linii można wskazać na wiele atrakcyjnych miejscowości, dużo lasów, jezior aż się prosi by wykorzystać piękno natury. Co do linii sierakowskiej, dyrekcja PKP stawia problem zużycia mostu w okolicach Chrzypska Wielkiego. Most mógł być już dawno wyremontowany bez dużego bólu, lecz przedstawiciele PKP grali na zwłokę. Biorąc pod uwagę dochody z jednej stacji Sieraków przez okres pół roku to pokryłby on remont mostu. PKP odbijała się bzdurnymi argumentami, a w tej sprawie urzędnicy nie znają szczegółów. Panowie Urzędnicy do Was kieruję prośbę, by w zakładach pracy był przestrzegany prawnie czas pracy, gdyż on jest azymutem w ustalaniu rozkładu jazdy i jego powodzeniem. Wierzę w to, że moim staraniom ktoś szczerze oddany służbie Narodu nada właściwy kierunek, choć jest już bardzo późno, biorąc pod uwagę, że tę korespondencję prowadzę 18 lat i już dużo uległo dewastacji. To jest ostatni dzwonek. Zakupione autobusy szynowe muszą być przekazane pod zarząd PKP z uwzględnieniem ich eksploatacji na danym odcinku. Nie można iść na dotychczasowe rozwiązanie, że omawiane autobusy pozostają w gestii Urzędów Wojewódzkich. Takie rozwiązanie jest niewłaściwe, gdyż infrastruktura transportu kolejowego to bardzo szeroki wachlarz prac i ogromna odpowiedzialność z czego trzeba zdać sobie sprawę. Do tego problemu trzeba podejść całościowo, a nie wyrywkowo. Proszę zwrócić uwagę na ogromne koszty związane z infrastrukturą transportu drogowego. Z roku na rok gwałtownie wzrastają nakłady transportu ciężarowego. Niszczy się w szalonym tempie drogi typu lokalnego, które w swej technologii nie były przystosowane do takiej eksploatacji. Władze terenowe zachodzą w głowę z uporaniem się z masowym parkowaniem dużych pojazdów na ulicach. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwy hałas, dewastuje się chodniki, barierki ochronne, w czasie opadów błoto osadza się na elewacji budynków, a jak są otwarte okna to wpada do środka. Dla poszerzenia szos wycina się drzewa, duże pieniądze przeznacza się na modernizację istniejących obiektów inżynieryjnych. Odcinek ten ma ogromne pokrycie finansowe w przewozie towarowym, co jest najważniejsze. Z tych dochodów można dofinansować przewozy osobowe i jeszcze będziemy na plusie. Po zamknięciu linii kolejowej stworzono enklawę spokoju, czystego powietrza pod nazwą Sierakowski Park Krajobrazowy po to, by przez ten teren codziennie przejeżdżały setki TIR-ów oraz tysiące innych pojazdów. Nie rozumiem istoty tego pomysłu coś tu nie pasuje. Proszę uprzejmie o ponowne rozpatrzenie sytuacji omawianego odcinka, gdyż w przeciwnym razie linia upadnie, co będzie wyłączną zasługą przylegających urzędów, gdyż przespali okres, kiedy można było 18 lat temu uratować go. Szanowni Państwo w najbliższym czasie dojdzie do prywatyzacji publicznego przewoźnika drogowego tj. PKS. Idąc śladami prywatyzacji PKP doszło do likwidacji linii lokalnych, a później średniego znaczenia, to samo stanie się z przewozami autobusowymi. Przewoźnik będzie się kierował finansowymi wynikami, będzie analiza potoków przewozowych, a finał nam znany jak w poprzednim filmie: wycofanie kursów. Trzeba powiedzieć otwarcie, że chodzi tylko o atrakcyjny teren. Trudno sobie wyobrazić ogrom trudności dla społeczeństwa. Uważam, że zapanuje w regionie totalny chaos transportowy. Przedstawiam Państwu tok przewozu transportem drogowym towar: węgiel, nawóz, pasze, zboże, są to ładunki bardzo ciężkie lub nawet 45-tonowe. Przewóz od nadawcy odbywa się na drogach zaszeregowania lokalnego, powiatowego, wojewódzkiego, szybkiego ruchu i wjeżdżamy na wymarzoną autostradę. Po przejechaniu danego odcinka podążamy podobną infrastrukturą do odbiorcy i wówczas na waszym terenie dokonuje się największe zniszczenie dróg lokalnych o słabej konstrukcji technicznej, następuje galopująca ich dewastacja. Ma to ogromny wpływ na uszkodzenia przylegającej zabudowy. Zabudowa obecnej wsi nie pozwala na wjazd tira na podwórze gospodarstwa, więc wyładunek tych towarów odbywa się na placu przed kościołem lub szkołą. W przeszłości towar przychodził wagonem i był rozładowany przez GS, a rolnik jechał ciągnikiem po odpowiednią ilość. Wobec powyższego dlaczego wyrażono zgodę na rodzące się zawsze uciążliwe nowe problemy. Odcinek kolejowy Międzychód Szamotuły przecina 18 szos mających zaszeregowanie lokalnych, powiatowych, które najbardziej ucierpią, powodując ogromne koszty, które musicie ponieść na ich naprawę, modernizację. Posłużę się przykładem: odcinek 9 km w Gminie Sieraków od skrzyżowania Sośnia do Sierakowa koszt modernizacji tj. usunięcie około 300 drzew, poszerzenie o 10 cm szosy i usytuowanie na poboczu drogi rowerowej wyniósł około 8 mln. Za te pieniądze można by było wybudować 40 mieszkań komunalnych. To łatwo wyliczyć koszt 18 odcinków i właściwie nic mądrego z tego nie wynika, gdyż taka jest płytka logika, a nie matematyka. Wobec tak niekorzystnego rozwoju trzeba wszystkie wysiłki skierować na uruchomienie zamkniętych linii lokalnych PKP. Przyszedł czas zdecydowanego działania. Samorządowcy jesteście gospodarzami regionu i nikt Wam nie może narzucać niefunkcjonalnych rozwiązań. Nie wybrniecie z obciążeń budżetowych. Na infrastrukturę transportu drogowego i na dowozy dzieci do szkół, ponosicie wydatek od % budżetu. Stwierdzam, że w dalszym ciągu nie zwracacie uwagi na korzystne war- 12 Informator Miêdzychodzki tości płynące z przewozów kolejowych. Gdy miejscowości nie mogą dać sobie rady z ogromną ilością pojazdów drogowych rodzą się projekty budowy ronda w każdej wsi, a w około miasta obwodnicy. Dzisiaj słowo obwodnica jest bardzo modne i ponoć prowadzące do rozwoju środowiska na płaszczyźnie ekologii zmniejszenia tragicznych wypadów, zmniejszenia decybeli, a to jest oczywiste kłamstwo. Każdy kandydat na Posła, jeżeli w swojej kampanii przedwyborczej miał słowo obwodnica to miał zielone światło do Parlamentu. Każda Władza lokalna za priorytet rozwiązania problemu komunikacji na swoim terenie, stawia budowę obwodnicy. Nie patrząc na inne rozwiązania. Sąsiedzi mają obwodnicę, więc my nie możemy być opóźnieni w rozwoju i jako standardową, inwestycję stawiamy budowę obwodnicy bowiem inne miejscowości budują już obwodnicę dla obwodnicy. Przypomina nam to okres budowy szkół tysiąc latek, i bez względu czy była potrzebna czy nie, ilość odgrywała rolę, były wybudowane i bez problemu finansowane. Proszę dzisiaj obejrzeć ile jest nieczynnych bądź zamienionych na inne cele. To samo czeka obwodnicę. Projekt obwodnicy drogowej dla Międzychodu. Projekt obwodnicy dla Międzychodu od strony Drezdenka ma przy zjeździe z mostu skręcać w lewo wzdłuż wału przeciwpowodziowego, przebiegać przez łąki w okolicach nowego osiedla mieszkaniowego przy dawnym Olminie i w okolicy Zielonej Chojny wchodzić na szosę sierakowską. Co przemawia za budową obwodnicy, jakie są konkretne powody: 1. Ponoć ominięcie przejazdu ciężkich pojazdów przez miasto, 2. Swobodny przejazd samochodów osobowych przez śródmieście oraz wygospodarzenie większej przestrzeni do parkowania tychże samochodów. Moja opinia w tym temacie jest następująca: 1. Nie ma potrzeby budowy obwodnicy w ogóle, tym bardziej wg proponowanego projektu, albowiem tą ilość ciężkiego transportu z kierunku Drezdenka na Gorzyń można rozładować przez rozbudowę, skrzyżowania świetlnego na ul. Piłsudskiego przez usytuowanie dodatkowego pasa dla tranzytu i tym samym umożliwić szybszą rotację pojazdów nadjeżdżających od strony kościoła w kierunku ulicy Czynu 600-lecia. 2. Ów tranzyt przebiega prosto tylko jedną ulicą bez uciążliwych zakrętów, w dużej odległości od linii zabudowy na przestrzeni 650 m. 3. Skierowanie tranzytu wzdłuż rzeki to przeniesienie środka ciężkości w grubo gorszym wydaniu, zakłóci się spokój mieszkańcom w innym miejscu i na odległości ok. 2 km. 4. Tranzyt w kierunku Sierakowa jest znikomy. Ciężki tabor z Gorzynia w kierunku Sierakowa pojedzie przez Kwilcz. Ma tam nową szosę szerszą i spokojny dojazd do Huty Szkła, nie przejeżdżając pod mostem kolejowym. 5. Pod względem ekologicznym spowoduje się większe zanieczyszczenie środowiska albowiem spaliny będą bardziej skumulowane z uwagi na wilgotne powietrze od rzeki i łąk. 6. Co do uzyskania większej przepustowości samochodów osobowych w śródmieściu i większej przestrzeni parkowania uważam, że nic się nie polepszy, albowiem wszelkie urzędy jak Starostwo Powiatowe, banki, ubezpieczalnie, szpital, Urząd Miasta i Gminy są w mieście. Cały ciąg handlowy mieści się w zasadzie na trzech głównych ulicach. 7. Proszę wziąć pod uwagę propozycje na rozładowanie sytuacji w Międzychodzie i nie tylko. Gruntowne zmodernizowanie ciągu dróg od Wronek Zamoście przez Chojno, Sieraków Piaski, Chorzępowo, Międzychód za Nadleśnictwem, Krobielewko, Skwierzyna. drogą tą powinny podążać wszystkie ciężarowe pojazdy z rejonu Piły, które dotychczas przez Wronki i dalej kierowały się w stronę Gorzynia, na Skwierzynę, Międzyrzecz, Kostrzyn n/ Odrą. przy zastosowaniu takiego rozwiązania ogromnie odciąży się most we Wronkach, jak i same miasto, w Sierakowie rozładuje się uliczne trudności, uniknie się dewastacji piękna terenu miasta Międzychodu. Odciążenie szosy z Wronek do Międzychodu przez Chojno poprawi warunki życia ludności wsi jak: Kłodzisko, Dąbrowa, Izdebno, Kaczlin, Kłosowice. Przy tak dużej inwestycji trzeba myśleć nie lokalnie, lecz globalnie. Za koszt wybudowania planowanej obwodnicy, który na dzień dobry wynosi ok. 25 mln (przypuszczam x 2) zł. Przy podjęciu takiej inwestycji musi być ustalona dokładnie ilość przejeżdżających pojazdów na dobę, gdyż od tego trzeba zacząć. Proponuje kupić dwa szynobusy kolejowe, a pozostałą kwotę przeznaczyć na podniesienie stanu technicznego torów i obiektów towarzyszących. Również za tę kwotę można by było wybudować 100 mieszkań komunalnych. Pieniądze to nie wszystko. Trzeba je należycie wydać, to jest droga do sukcesu. Jeżeli chcemy chronić zdrowie, życie ludzkie, musimy bronić praw przyrody. Leczenie skutków jest ogromne, więc trzeba podejmować przemyślane decyzje. Wiele razy już rezygnowałem z dalszej korespondencji, ale jedno przemawia do mnie, to tragizm rodzin, które straciły w wypadkach drogowych bliskie osoby. Na tym temacie się znam, mam skończony wydział transportu i spedycji oraz na PKP w przewozach pracowałem 31 lat. Dlatego stawiam na PKP. Szczęść Boże. Z poważaniem Ryszard Cembrowicz Treści zawarte w artykule są prywatną opinią autora i nie należy ich utożsamiać ze stanowiskiem redakcji Informatora Międzychodzkiego.

13 Letnia Oferta Kulturalna W okresie letnim będzie można skorzystać z bogatej oferty imprez kulturalnych organizowanych na terenie powiatu miedzychodzkiego, a także u naszych bliskich sąsiadów. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z kalendarzem imprez. MIĘ DZYCHÓD Festyn letni w Radgoszczy Krajobrazy życia otwarcie wystawy fotograficznej Ireneusza Linde Festyn letni w Gorzyniu V Festiwal Szanty im. Teresy Remiszewskiej (plaża nad Jez. Mierzyńskim) Koncert zespołu PAPA DANCE Muzyczna Przystań Międzychodzianie 2006 zapraszają na F e s t y n dla dorosłych i dla dzieci konkursy z nagrodami super motory międzychodzian konie pod siodłem gry i zabawy występy artystyczne ognisko przysmaki polskie Warto przyjść! Każdy rekord świata zostanie nagrodzony... lodami! Niedziela r. o godz , Plaża przy Neptunie SIERAKÓW PROGRAM OBCHODÓW 650-LECIA SIERAKOWA CZERWIEC godz Wykład historyczny o dziejach Sierakowa O rodzie Opalińskich h. Łodzia, dr Zdzisław Pentek Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Festiwal orkiestr dętych Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży Sieraków w obiektywie ogłoszenie wyników konkursu. LIPIEC 3.07 godz Wystawa Dzieje Sierakowa wernisaż, Muzeum Zamek Opalińskich godz Koncert organowo-kameralny Spełnienie życzeń Sławomir Kamiński, Tomasz Gubański Cykl wystaw Nieznane ręce sierakowian Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzypsku Wielkim III Międzynarodowe Spotkania Artystyczne Piękno Sierakowa w obrazach i fotografii III Festiwal Kultury Wczesnośredniowiecznej godz Koncert organowo-kameralny Impresje i improwizacje Robert Hauptmann, Lidia Sieczkowska Koncert zespołu Kombi XIX Memoriał im. Kazimierza Nowickiego zawody konne w skokach przez przeszkody godz Koncert organowo-kameralny Czy ręce śpiewają? Jakub Pankowiak, Krzysztof Szaniecki. Wakacyjne koncerty organowe i kameralne w kościele parafialnym pw. NMP NP w Sierakowie Muzyka Balsamem dla Duszy 22.06, godz Myśliwi i dwór 6.07, godz Spełnienie życzeń 20.07, godz Impresje i improwizacje 27.07, godz Czy ręce śpiewają? 17.08, godz Dwaj panowie przy organach 24.08, godz Nie tylko z tańcem przez wieki GOŚ CIKOWO PARADYŻ IV Festiwal Muzyka w Raju P a r a d y ż sierpnia 2006 Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne Gościkowo 3, Świebodzin Informator Miêdzychodzki Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie zaprasza serdecznie 4 lipca wszystkich wielbicieli fotografii i dalekich podróży na wystawę prac pani Doroty Łajło. Zdobyła ona między innymi nagrodę Grand Prix wystawy Foto Glob na Kolosach. W Kinie Przystań artystka podczas przygotowanej prezentacji opowie o swoich podróżach i ludziach, których spotykała. Następnie w muzeum otwarta zostanie wystawa prac, którą będzie można podziwiać do 23 lipca. Oglądający będą mieli także możliwość zakupienia niektórych prac artystki lub specjalnie przez nią przygotowanych na tę okoliczność pocztówek. Serdecznie zapraszamy! JARMARK MAGDALEŃSKI Folk Arte lipca 2008 r. sobota PSZCZEW 9.00 Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Pszczew (zbiórka na boisku szkolnym o godz. 7.00) Żółw i zając spektakl teatralny dla dzieci Wręczenie nagród zwycięzcom Zawodów Wędkarskich (rynek) Występy amatorskich zespołów artystycznych (rynek) Koncert zespołu West Side (rynek) Program satyryczny w wykonaniu Pawła Dłużewskiego (rynek) Zabawa taneczna z zespołem OKEY (rynek) 20 lipca 2008 r. niedziela (pszczewski rynek) Uroczyste otwarcie Jarmarku Koncert Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego Prezentacja stoisk rękodzielniczych Konkurs fryzjerski o Grand Prix Św. Magdaleny - patronki fryzjerów polskich Przejście korowodem z Rynku do kościoła parafialnego Msza św. Magdaleńska (kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny) Rozstrzygnięcie konkursu fryzjerskiego Prezentacje artystyczne: Pszczółki, Mali Pszczewiacy i in Koncert zespołu Celtic Band Wręczenie nagród za najpiękniejsze stoisko rękodzielnicze Jarmarku Koncert Urszuli z zespołem zabawa taneczna z zespołem Bis DREZDENKO Kalendarz Imprez Domu Kultury w Drezdenku MUZYKA PRZED PAŁACEM Muzyka Świata (Orkiestra Salonowa Junior z Bydgoszczy) Pałacowa Biesiada (soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu, Kwartet ARTU S, Kwartet AULOS, tancerze Panstwowej Szkoły Baletowej, duch, Zaproszenie do tanga (grupa FRENCH TOUCH oraz tancerze tanca towarzyskiego) Dziedziniec Gimnazjum nr XIII PLENER MALARSKI Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum w Drezdenku Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Drezdenku Parafia pw. św. Józefa w Dobiegniewie Pałac Mierzęcin XIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Drezdenko Dobiegniew Mierzęcin 2008 sierpień wrzesień

14 Mniszki lepsze od De Mono! W minionych weekendach mogliśmy uczestniczyć w paru wydarzeniach kulturalnych w stolicy powiatu i sympatycznych Mniszkach. Jeśli miały one spełnić role imprez kulturalno-integracyjnych, a w przypadku Mniszek dodatkowo edukacyjną, to zdecydowanie jestem za Mniszkami. Pojechałem tam, bo przecież sam byłem (i jestem) bardzo sceptyczny co do celowości wydatkowania tak dużych pieniędzy na Centrum edukacji. I oczywistym jest, że co innego Centrum, a co innego okazjonalna impreza kulturalno-integracyjna. Postawa gospodarzy, a w szczególności Pań mniszkowianek była naprawdę miłym zaskoczeniem. Wszyscy i wszystko było eleganckie w każdym calu. Nawet wymogi protokołu imprezy dotrzymane. Odwiedzających orkiestra witała marszem i widać było, że starała się jak tylko mogła, by wypaść jak najlepiej. Jednak prawdziwe rarytasy serwowały miejscowe, serdecznie miłe Panie. Placki i chleb ze smalcem zrobione domowym sposobem to naprawdę niebo w gębie. Rozmowy z nimi były niekłamaną przyjemnością! Wszystkim należy się uznanie. Tylko nieobecni powinni otrzymać co najmniej żółtą kartkę. Na marginesie potwierdzę, to co mówię stale mniszkowianom, tak jak i pozostałym wioskom naszej gminy, należy się taka sama szansa na równomierny, w tym kulturalny, rozwój jak np. Kamionnie. Powinniśmy być jednakowo solidarni z wszystkimi! Władzo (?) dlaczego tak nie jest?! A co napisać o gwieździe zespole De Mono. Biorąc pod uwagę kasę jaką trzeba było im wypłacić, to najwłaściwszym na to co zaprezentowali i jak się zachowali jest brak słów. Gaża w żaden sposób nie potwierdzała klasy. Myślę, że wielu odbierało ten występ, nie mylić z koncertem, podobnie. Większość widowni nie była skupiona na tym co działo się na estradzie, bo zachowywali się tak, jakby chcieli potwierdzić, że najpierw był chaos, ale i potem był tylko hałas. Chyba, że występ ten miał być swoistymi igrzyskami dla ludu. Jeśli tak, to ewentualnie trzeba ich przełknąć. Ale naprawdę dobrze się stało, że przed nimi wystąpił m.in. zespół z LO, bo to co zaprezentowali Ci młodzi ludzie, wobec tego co zaprezentowały gwiazdy zasługuje na szczere uznanie, a nawet podziw. Perkusista i basista to już jest dobra klasa! To już prawie muzycy! Szczere uznanie! To dlatego nie żałuję, że tam byłem. Natomiast pieniądze, zamiast na nic nie wnoszące w ducha kultury międzychodzian np. takie De Mono przeznaczmy na edukację i sprzęt dla młodych wielce utalentowanych i to nie koniecznie artystów, chociażby w ramach zajęć pozalekcyjnych! To Oni będą w już nieodległej przyszłości najlepszą wizytówką nas międzychodzian. Ale przed nami kolejna, oby nie rozkapryszona gwiazda P. Markowska. Pożyjemy, zobaczymy! Z pozdrowieniami Stanisław Szukalski Muzeum Regionalne w Miedzychodzie Muzeum Regionalne w Międzychodzie zaprasza serdecznie na otwarcie wystawy fotograficznej Ireneusza Linde Krajobrazy życia, które odbędzie się 4 lipca o godz O IRENEUSZU LINDE... ( ) Kol. Ireneusza LINDE znam z plenerów fotograficznych, jeszcze z lat siedemdziesiątych, zarówno z tych, w których uczestniczył jako fotografujący, jak i z tych, których był organizatorem i współorganizatorem. Zawsze skromny, wyciszony, zaprzyjaźniony z kolegami i pejzażem, który od początku był głównym tematem jego prac fotograficznych, co nie znaczy, że jedynym. Systematyczny zarówno w pracy fotograficznej, jak i społecznej organizatorskiej w ruchu Autoportret, fotograficznym. Przekładało się to również na Jego sukcesy, można powiedzieć, że również systematyczne, a przy tym bardzo znamienne, na konkursach i wystawach o dużym znaczeniu (jak np. Konkurs Podhalański im. Jana Sunderlanda, Biennale Krajobrazu Polskiego, Gorzowskie Konfrontacje Fotograficzne, Biennale Małych Form Fotograficznych itp.). Prace fotograficzne wykonywane przez niego odznaczają się spokojem, dojrzałością obserwacji, wyboru tematu i rzetelnym wykonaniem powiększeń. Świadczy to o dużej sprawności technicznej, poważnym podejściu do List do pacjentów Dnia r. Przychodnia Lekarza Rodzinnego SALUS JP Jacek Rudnicki i Piotr Rudnicki zakończyła umowę z NFZ w Poznaniu. Wydarzenie to poruszyło wielu mieszkańców naszej gminy, stało się to co oczywiste zarzewiem licznych komentarzy i spekulacji. W tej sytuacji czujemy się w obowiązku przybliżyć wszystkim punkt widzenia sprawy od strony lekarzy, którzy tę Przychodnię długie lata prowadzili. Nie da się zaprzeczyć że, w naszej wieloletniej (lek. Senior 24 lata, lek. Piotr 18 lat) działalności na rzecz zdrowia mieszkańców powiatu międzychodzkiego i gminy Pszczew, iż zostawiliśmy sporą cząstkę naszego życia, naszego serca i naszych sił. Kto nas naprawdę zna, nawet jeśli był zaskoczony nową sytuacją, pewien był, że musiały spowodować ją dramatyczne okoliczności. Wszyscy zainteresowani wiedzą już, że umowę Przychodni z NFZ w Poznaniu zakończono z zachowaniem wszystkich przepisów prawa. Powstaje pytanie, co można było zrobić, aby problemy związane ze zmianą lekarza rodzinnego zminimalizować. W tym momencie jasno trzeba powiedzieć, że brak jest tu idealnych rozwiązań. W powszechnie panujących zasadach wolnego rynku normalnym jest, że jeśli czegoś nie można otrzymać w jednej placówce idzie się do następnego, konkurencyjnego zakładu i problem przestaje istnieć. Niestety, jak widać daleko nam do wolnego rynku w ochronie zdrowia. Dodatkową specyfiką medycyny jest to, że pacjent często przywiązuje się do swego lekarza, a lekarz zna i lubi swych pacjentów. Krótki termin oficjalnego zawiadomienia przed zakończeniem działalności wynikł z przeszacowania przez nas możliwości funkcjonowania tego rynku. Od ponad dwóch lat czyniliśmy starania o rozwiązanie naszych problemów kadrowych, a w ostatnich miesiącach jeszcze intensywniej staraliśmy się o pozyskanie personelu. Wiele wskazywało na to, że nie należy niepokoić naszych pacjentów sugestiami, aby zaczęli przenosić się czym prędzej do innych poradni. Dramat polega na tym, że i my otrzymaliśmy odmowy ze strony z trudem poszukanych kandydatów do pracy. Chcielibyśmy podkreślić, że doskonale rozumiemy sytuację naszych pacjentów należymy wszak do tutejszej społeczności, ale prosimy zrozumieć, że nam jest także ciężko. Musimy przemyśleć przyszłą formę naszej działalności medycznej biorąc pod uwagę również sugestie naszych pacjentów. Ponieważ w ostatniej dekadzie pracowaliśmy codziennie (też w sobotę i niedzielę) do godzin nocnych, aby wyposażyć podopiecznych w recepty i zlecenia na następne miesiące, sądzimy, że osoby przewlekle chore są zabezpieczone, a pozostali lekarze nie będą mieli zbyt dużo pracy. Obecnie rozwiązanie problemów opieki medycznej leży w rękach tych, którzy są urzędowo odpowiedzialni za organizację ochrony zdrowia. Ufamy, że nastąpi to sprawnie. Z wyrazami szacunku! Jacek i Piotr Rudniccy Międzychód Gontyna Święto Literatów Wielkopolskich i Bibliotekarzy Na zaproszenie Bronisławy i Ryszarda Daneckich bibliotekarze Biblioteki Publicznej im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie spędzili wspólnie z gospodarzami swoje święto w pracowni pisarskiej poety w Gontynie. Gospodarze spotkania Bronisława i Ryszard Daneccy fotografii i nie uleganiu powierzchownym, koniunkturalnym nowinkom. Oprócz twórczej pracy fotograficznej, przez cały czas opiekował się młodzieżą fotografującą, dzięki czemu, wielu jego wychowanków odnosiło i odnosi sukcesy w tej dziedzinie. Mieszkając w małym miasteczku, z dala od dużego miasta, pokonał skutecznie wiele trudności, a jednocześnie współpracował (...) jako instruktor z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, m.in. przy organizacji warsztatów i plenerów fotograficznych. Janusz Kostrzewski Zdjęcie i tekst pochodzą z albumu Krajobrazy życia Ireneusza Linde 14 Informator Miêdzychodzki

15 r. (18 lat temu) Zmarł Tadeusz Karol SKOWROŃSKI, lekarz, oficer WP i AK (pseud. Jastrzębiec ), więzień obozu koncentracyjnego Stutthof, dyrektor międzychodzkiego szpitala, ordynator oddziału chirurgicznego. Działacz i wiceprezes Międzychodzkiego Towarzystwa Kultury, kolekcjoner, po śmierci patron nagrody przyznanej w 1992 r. Stefanii Ingarowicz zasłużonej działaczce międzychodzkiej kultury r. (79 lat temu) W Międzychodzie otwarto uroczyście nową strzelnicę z okazji jubileuszu 275-lecia istnienia Bractwa Strzeleckiego. Uroczystości dopełniły 3-dniowe zawody strzeleckie r. (63 lata temu) W Międzychodzie powstała Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska r. (89 lat temu) W walkach pod Rynarzewem poległ powstaniec wielkopolski ze Strzyżmina, Józef PERZ, podoficer 3 kompanii 10 pułku strzelców wlkp r. (65 lat temu) Zmarł w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen ks. Bronisław Hieronim GŁADYSZ, duchowny atolicki, docent Uniwersytetu Poznańskiego, badacz łaciny średniowiecznej (ur w Sierakowie) r. (57 lat temu) W Miliczu na Dolnym Śląsku urodził się Jerzy KUCZYŃSKI, pracownik ZPOW Międzychód, działacz związkowy, przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność oraz Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Zmarł 9 stycznia 2002 r r. (80 lat temu) Michał SKRZYPCZAK, kupiec i powstaniec wielkopolski, został burmistrzem Międzychodu, funkcję tę pełnił nieprzerwanie do r. Po aresztowaniu przez hitlerowców był więziony w Skwierzynie i tam zgładzony na początku 1940 r r. (77 lat temu) Zmarł Napoleon RUTKOWSKI (ur. w r. w Podlesiu Kościelnym), dziedzic dóbr Ławica, kompozytor, działacz społeczny i narodowy doby zaborów i w dwudziestoleciu międzywojennym, m.in. współzałożyciel Chóru św. Cecylii w Międzychodzie w 1909 r. oraz polskich bibliotek w Międzychodzie i Sierakowie r. (255 lat temu) Właściciel dóbr sierakowskich, Heinrich von BRÜHL lokował na prawie olęderskim Chorzępowo. Był to jeden z rzadszych w naszych okolicach przypadków, gdy przeniesiono na prawo olęderskie istniejącą wieś, a olędrami zostali dotychczasowi mieszkańcy, w tym przypadku w większości polscy gospodarze r. (93 lata temu) W Międzychodzie urodził się ks. Leon KNYCH, duchowny katolicki, wikariusz parafii Konary w pow. rawickim, w czasie II wojny światowej aresztowany przez Gestapo w 1940 r., więziony w Forcie VII w Poznaniu i obozach koncentracyjnych: Dachau oraz Mauthausen-Gusen, gdzie zginął r r. (350 lat temu) Król Polski Jan Kazimierz WAZA udał się z Sierakowa przez Międzychód do Drezdenka, by pożegnać swoją żonę, Marię Ludwikę GONZAGĘ, zmierzającą na dwór elektora brandenburskiego do Berlina. na jego miejscu stoi Pomnik Powstańców Wielkopolskich, który formą i treścią nawiązuje do poprzedniego r. (55 lat temu) W Międzychodzie powołano do życia Cech Rzemiosł Różnych w miejsce działających dotąd tradycyjnych, branżowych cechów rzemieślniczych, rozwiązanych zarządzeniem Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu. Pierwszym Starszym CRR został piekarz Antoni HENICZ r. (120 lat temu) W Międzychodzie powstała Ochotnicza Straż Pożarna pod przewodnictwem burmistrza Alfonsa von KAFFKI r. (114 lat temu) W Poznaniu zmarła Tekla KWILECKA zd. SIEROSZEWSKA, żona Leonarda KWILECKIEGO, działaczka narodowa i społeczna, uczestniczka konspiracji w 1848 r. i 1863 r., pochowana w krypcie pod kościołem w Kwilczu (ur r. w Kakawie) r. (42 lata temu) Odbyły się nagrania międzychodzkiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej dla Polskiego Radia r. (140 lat temu) Zmarł Apolinary Stefan KURNATOW- SKI, właściciel dóbr Chalin, syn starosty pow. międzychodzkiego, Fryderyka Wilhelma KURNATOWSKIEGO, uczestnik powstania listopadowego w 1830 r. i organizator wojskowy pow. międzychodzkiego w powstaniu wielkopolskim w 1848 r., organizator Związku Bocianów r. (88 lat temu) W potyczce pod wsią Matyasy na froncie białoruskim (wojny polsko-radzieckiej) poległ kapral 17 baonu saperów, robotnik z Chrzypska Małego Władysław KACZMAREK r. (350 lat temu) Podczas drogi powrotnej z Berlina do Warszawy zatrzymała się w Międzychodzie królowa Polski, Maria Ludwika GONZAGA r. (74 lata temu) Delegacja Międzychodzkiego Towarzystwa Wioślarzy 1928, spływając Wartą, złożyła pierwszą oficjalną wizytę w Schweriner Ruderverein (Skwierzyńskim Towarzystwie Wioślarzy). Kontakty z niemieckimi wioślarzami ze Skwierzyny utrzymywane były przez 2 sezony r. (65 lat temu) Aresztowany został Zygmunt GRACZ, instruktor harcerski, komendant Szarych Szeregów w Międzychodzie, zamordowany następnie przez hitlerowców w nocy 19/ r. w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen. Tego samego dnia uwięziono Czesława KORKA, komendanta Szarych Szeregów w Sierakowie, który zginął w obozie koncentracyjnym w Mauthausen r r. (420 lat temu) Zmarł w Poznaniu Jerzy IZRAEL, pierwszy senior braci czeskich w Wielkopolsce, głosił kazania w Międzychodzie, nakłonił dziedzica Międzychodu Jakuba OSTROROGA do przejścia na ewangelicyzm r. (122 lata temu) W Mnichach urodził się Wincenty ICZEK, powstaniec wielkopolski, woźny Szkoły Powszechnej w Międzychodzie, rozstrzelany przez hitlerowców r. w Międzychodzie na Majowych Górach, patron jednej z międzychodzkich ulic. 25/ r. (191 lat temu) W wielkim pożarze Sierakowa spłonęły 182 budynki mieszczańskie, zamek i kościół parafialny r. (89 lat temu) Podpisany został traktat wersalski, układem tym wyznaczona została zachodnia granica Polski, zatwierdził on również przyłączenie naszego miasta i powiatu do Macierzy. koniec r. (245 lat temu) W olbrzymim pożarze Międzychodu uległ zniszczeniu trzeci i ostatni ratusz staromiejski (poprzednie pożary, które go trawiły, miały miejsce w latach: 1635 i 1712) r. (99 lat temu) W Międzychodzie powstało Towarzystwo Wędkarskie Brzana (nazwa niem. Angler-Verein Barbine ), którego tradycje kontynuowały: od 1935 r. Koło Miłośników Sportu Wędkarskiego, po II wojnie światowej Okręgowy Związek Sportu Wędkarzy Warta, a obecnie Polski Związek Wędkarski r. (80 lat temu) W Międzychodzie w rozwidleniu ulic Dworcowej i Gorzyckiej odsłonięto Pomnik Wolnej Zjednoczonej i Niepodległej Polski (tzw. Pomnik Powstańców i Wojaków), sławiący pamięć mieszkańców powiatu międzychodzkiego, którzy oddali życie za Ojczyznę w latach Monument zburzyli hitlerowcy, obecnie (od 1989 r.) Informator Miêdzychodzki r. (101 lat temu) W Mylinie zakończył się ostatni ze strajków szkolnych dzieci polskich w powiecie międzychodzkim, trwających od marca tegoż r r. (71 lat temu) Z okazji 25-lecia istnienia Chorągwi Wielkopolskiej ZHP odbył się w Międzychodzie jubileuszowy zlot harcerski połączony z akcją Płonąca granica. ap WYNAJMĘ mieszkanie 120 m 2 przy ulicy 17 Stycznia 149 lokal 106 m 2 pod działalność gospodarczą przy ul. 17 Stycznia 149 KONTAKT: ,

16 MIĘDZYCHÓD BIEGA! Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Mierzynie reaktywował inicjatywę zdrowego biegania wokół Jeziora Miejskiego. Od 4 lat organizowane są w czasie Dni Międzychodu Biegi Świętojańskie (na dystansie m 2 okrążenia). Ponadto od początku akcji Polska Biega włączyliśmy się do organizacji biegu masowego, rekreacyjnego, na dystansie m 1 okrążenie. W ramach tej akcji udział w poszczególnych edycjach biegu, (przypomnijmy: I Bieg Jesieni, I Bieg Wiosny, II Bieg Jesieni i niedawno II Bieg Wiosny), wzięło ponad 800 międzychodzian. Mamy zamiar kontynuować tą udaną imprezę, wiosną i jesienią, bez względu na zaangażowanie ogólnopolskich mediów. Dostrzegając coraz większe zainteresowanie udziałem w biegach oraz aktywnym spędzaniu zdrowego czasu, chcielibyśmy polecić wszystkim osobom pragnącym biegać wykonanie na początek prostego testu, sprawdzianu, pozwalającego ocenić własne możliwości i wydolność organizmu. Mamy nadzieję, że dzięki niemu jeszcze więcej mieszkańców uwierzy w swoje fizyczne możliwości i zacznie uczestniczyć w biegach. Test Coopera, bowiem tak nazywa się test, jest łagodną próbą wytrzymałościową, polegającą na wykonaniu nieprzerwanego biegu w czasie 12 minut. Próbę należy wykonać w odmierzonym terenie (np. na bieżni Stadionu Miejskiego lub wokół jeziora) wiedząc, że bieżnia okólna ma długość 400 m. a okrążenie jeziora m. Test sprawnościowy Coopera: Wiek Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle powyżej 2800 m m m m do 1600 m powyżej 2700 m m m m do 1500 m powyżej 2500 m m m m do 1400 m 50 + powyżej 2400 m m m m do 1300 m Mamy nadzieję, ze uzyskane wyniki próby pozbawią państwa wątpliwości (lub skłonią do rozpoczęcia treningów) w celu udziału w biegach zorganizowanych, masowych. Życzymy powodzenia i do zobaczenia na najbliższym biegu w Międzychodzie! IV edycja BIEGU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO O NAGRODĘ ZŁOTEJ RYBKI MIĘDZYCHÓD (sobota) Start i meta - plaża Jeziora Miejskiego (przed Hotelem Neptun) godz start do biegu głównego - 2 okrążenia Jeziora Miejskiego - dystans m: kat. wiekowe kobiet: 17-34, 35 i więcej, kat. wiekowe mężczyzn: 17-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 i więcej, godz start do biegu dzieci i młodzieży - 1 okrążenie Jeziora Miejskiego - dystans m.: kat. dziewczyn i chłopców do lat 16 (zgoda Rodzica na udział w biegu). Wszystkich uczestników biegów obowiązuje potwierdzenie aktualnego stanu zdrowia (badanie lekarskie lub oświadczenie zawodnika). Zgłoszenia do biegu: Hala Widowiskowo-Sportowa MOSTiR, Międzychód, ul. Dworcowa 22, tel./fax , wp.pl. Biuro Zawodów plaża J. Miejskiego (Międzychód), przed Hotelem Neptun, w dniu zawodów od godz Regulamin biegu i pobranie zgłoszenia uczestnictwa, / pl. Dla zdobywców miejsc I - III w kat. wiekowych: Puchary Burmistrza Międzychodu, dla zwycięzców biegu głównego w kat. kobiet i mężczyzn - nagrody w postaci rowerów trekkingowych Awant (o wartości zł/ szt.). Sponsor główny: MINI-LUX Międzychód. Organizatorzy: Burmistrz Międzychodu i MOSTiR Mierzyn Komunikat sportowy W dniu 23 maja 2008 r. na boisku wielofunkcyjnym (Stadion) w Międzychodzie, Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Mierzynie, zorganizował: Turniej Koszykówki Ulicznej dla drużyn żeńskich i męskich o Puchar Dyrektora MOSTIR Mierzyn, w którym uczestniczyło 19 drużyn (głównie młodzież szkolna), które rozegrały łącznie 28 spotkań przeszło 60 koszykarzy. Tabela dziewczyn Szkół Podstawowych (3 zespoły, 3 mecze): 1 m. Sarenki SP 1 (M-chód), 2 m. zespół Ziomki SP 1 (M-chód), 3 m. zespół Gwizdunie SP 1 (M-chód). Zwycięski zespół grał w składzie: Klaudia Jeronim, Patrycja Jasicek, Ola Stachowiak. Tabela chłopców Szkół Podstawowych (8 zespołów, 13 meczy): 1 m. Kosiarze SP 2 (M-chód), 2 m. SP 2 (M-chód), 3 m. Lakers SP 2 (M-chód). Zwycięski zespół grał w składzie: Dawid Cebernik, Daniel Przybylski, Michał Jurgaś. Tabela open (dziewczynki i chłopcy) Szkół Gimnazjalnych (4 zespoły, 6 meczy): 1 m. Ich Troje (chłopcy - M-chód), 2 m. Serdelki (dziewczynki - M-chód), 3 m. Rutyniary (dziewczynki - M-chód). Zwycięski zespól grał w składzie: Michał Łabutka, Łukasz Danielczak, Marcin Szuflak. Tabela open (kobiety i mężczyźni) Szkół Średnich i starsi (4 zespoły, 6 meczy): 1 m. Czarnuchy LO/Ekon. (kobiety - M-chód), 2 m. No Name (mężczyźni - M-chód (starsi ), 3 m. Bez Nazwy (mężczyźni starsi - M- chód). Zwycięski zespół grał w składzie: Kamila Wziętek, Elżbieta Wziętek, Marta Dittmer. Pierwsze zespoły w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymały Puchary Dyrektora MOSTiR Mierzyn, które osobiście wręczył Mirosław Leśny, pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Imprezę prowadzili: Andrzej Szulc i Wojciech Sikora. Komunikat sportowy W dniu 31 maja 2008 r. na boisku wielofunkcyjnym (Stadion) w Międzychodzie, MOSTiR Mierzyn zorganizował: Turniej Futsalu 6 piłkarskich drużyn Szkół Gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Międzychodu z okazji Dnia Dziecka, w którym uczestniczyło 6 drużyn, które rozegrały 15 spotkań (system każdy z każdym) - uczestniczyło przeszło 40 piłkarzy. Tabela końcowa turnieju: 1 m. Napinatory (Gim 2 M-chód) 13 pkt, 14:1 (4 zw. 1 rem.), 2 m. Gimnazjum 1 (M-chód) 10 pkt, 8:3 (3 zw. 1 rem. 1 por.), 3 m. FC Bambry Gim 2 (M-chód) 8 pkt, 7:3 (2 zw. 2 rem. 1 por.), 4 m. Dzojnty Team Gim 1 (M-chód) 5 pkt, 5:7 (1 zw. 2 rem. 2 por.), 5 m. Ziomki z PMI Gim 2 (M-chód) 3 pkt, 3:8 (3 rem. 2 por.), 6 m. FC Sikorski Gim 1 / Gim 2 (M-chód) 1 pkt, 1:16 (1 rem. 4 por.). Zwycięski zespół Napinatory Gim 2 M-chód rozgrywał mecze w składzie: Patryk Smolarek (8 br.), Jakub Tomkowiak (3 br.), Szymon Michałowski (1 br.), Adrian Brojanowski (1 br.), Arek Opas (1 br.), Artur Trocha, Dariusz Busko. Najlepszy zespół z rąk dyrektora MOSTiR Mierzyn Mirosława Leśnego otrzymał Puchar Burmistrza Międzychodu, zawodnicy drużyn do 3 miejsca pamiątkowe medale turnieju (złote, srebrne, brązowe) i dyplomy, pozostałe zespoły dyplomy uczestnictwa. Imprezę przeprowadzili: Andrzej Szulc - sędzia i Wojciech Sikora. Propozycje imprez sportowych MOSTiR Mierzyn na czerwiec, lipiec i sierpień 2008 r. Czerwiec (niedziela) rozpoczęcie VIII Grand Prix Mierzyna 2008 w siatkówce plażowej o Puchar Dyrektora MOSTiR Mierzyn - turnieje rozgrywane będą również w każdą niedzielę lipca i sierpnia (do ) na boisku siatkówki (przy parkingu) OW Mierzyn o godz Wpisowe od pary - 10 zł. Lipiec (niedziela) godz Turniej Piłki Nożnej Plażowej - boisko (przy parkingu) w OW Mierzyn (niedziela) godz Zawody Strzeleckie z KBKS dla wczasowiczów - strzelnica sportowa Przedlesie. Odpłatność za amunicję - 10 zł. Każda sobota lipca i sierpnia godz Mistrzostwa Mierzyna w sportach wodnych (zawody pływackie, wyścigi kajakowe) - plaża OW Mierzyn. Sierpień (piątek) godz Mistrzostwa OW Mierzyn w: w tenisie ziemnym (asfaltowe korty tenisowe - przy parkingu), w piłce nożnej plażowej (boisko przy parkingu), w strzelaniu z Kbks (strzelnica Przedlesie - godz odpłatność 10 zł). TARTAK DORMOWO posiada w ciągłej sprzedaży: belki brzoza krokwie olcha deski świerk łaty Telefon Informator Miêdzychodzki

17 ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ atrakcyjne warunki praca w kraju stała umowa Wymagania: prawo jazdy kat. C świadectwo kwalifikacji Kontakt: Tel P R A C A ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ WYMAGANE PRAWO JAZDY - C DYSPOZYCYJNOŚĆ 24 H KONTAKT: ; MIEDZYCHÓD AGRO MAGAZYN NOWOŚĆ: części zamienne do ciągników i zachodnich maszyn rolniczych GRANIT ponad 130 tys. pozycji, artykuły zootechniczne dla bydła, trzody i koni /znakowanie, higiena, hodowla, rekreacja) NAJWIĘKSZY WYBÓR: ogrodzenia elektryczne: pastuchy, drut, taśmy, słupki, baterie i inne łożyska, paski klinowe węże i złącza hydrauliczne sznurek i opony rolnicze akumulatory i akcesoria części do maszyn i ciągników rolniczych ZAPRASZAMY Międzychód, ul. Sikorskiego 16, Teren GS, Tel./Fax CZYNNE: Pn-Pt So TO MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMÊ Kwiaciarnia oferuje: wiązanki okolicznościowe wiązanki ślubne wieńce kwiaty doniczkowe i sztuczne upominki stroiki dekoracja wnętrz strojenie samochodu, kościoła ul. Pocztowa 1a Międzychód tel. kom.: kwiaciarnia czynna: pn-cz , pt so , nd Informator Miêdzychodzki 17

18

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek

Uchwałę przygotowała Jolanta Banaszek Uchwała nr XXIV/165/09 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 06.04.2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkola i szkół, dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju dopełnić formalności, zgromadzić pozwolenia, zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych, ubezpieczyć się od następstw

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/15/2015 RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH w sprawie planów pracy komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jedn. tekst Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń

Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń Projekt e-szkoła Wielkopolska Twórczy Uczeń jest częścią programu e-szkoła Wielkopolska, którego głównymi celami są: zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą.

Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą. Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Wybitny Polak przeprowadzany wśród obywateli polskich oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 zostaną utworzone: We wszystkich klasach I

W roku szkolnym 2014/2015 zostaną utworzone: We wszystkich klasach I 1 II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu powstało w 1992 roku. Pierwszym dyrektorem został dr Tadeusz Żaczek. Od 28 grudnia 2005 r. szkoła nosi imię Mikołaja Kopernika. 25 października 2006 r. II Liceum

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wodzisławiu Śląskim Jeśli dziecko dostało mniej od losu, powinno dostać więcej od ludzi ul. Tysiąclecia 25 44-300 Wodzisław Śląski

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Jubileusz nauczania języka białoruskiego

Jubileusz nauczania języka białoruskiego Jubileusz nauczania języka białoruskiego Zapraszamy na uroczystość związaną z Jubileuszem 10-lecia nauczania języka białoruskiego w szkołach Białegostoku, która odbędzie się 15 czerwca 2007 r. o godzinie

Bardziej szczegółowo

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Złota polska jesień, kolorowa pora Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych I edycja konkursu Pierwszą edycję konkursu w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH

MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH MAJOWE SPOTKANIA W MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAPKOWICACH I PODLEGŁYCH PLACÓWKACH ph.: BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH 8 maj (czwartek) SPOTKANIE BIBLIOTEKARZY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Organizowanie konkursów czytelniczych w ramach Innowacji Pedagogicznej Czytanie kluczem do sukcesu

Organizowanie konkursów czytelniczych w ramach Innowacji Pedagogicznej Czytanie kluczem do sukcesu Organizowanie konkursów czytelniczych w ramach Innowacji Pedagogicznej Czytanie kluczem do sukcesu Innowacja Pedagogiczna realizowana w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bill Nowak Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 40 w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2016

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 W GIMNAZJUM NR4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 W GIMNAZJUM NR4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 W GIMNAZJUM NR4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO Praca Szkolnego Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły 8 ust. 2 pkt 1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka

Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej. Teresa Pancerz-Pyrka Usługi publiczne w obszarze kultury perspektywa gminy wiejskiej Teresa Pancerz-Pyrka 1 Usługi publiczne w obszarze kultury Wspieranie w działaniach zespołu ludowego Kazanowianki znad Iłżanki promującego

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM / W grudniu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum w Wawrzeńczycach

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek Spotkania przedszkolaków z uczniami klas pierwszych

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek Spotkania przedszkolaków z uczniami klas pierwszych Spotkania przedszkolaków z uczniami klas pierwszych Cele: zapoznanie dzieci z nauczycielami, budynkiem szkolnym i warunkami nauki, kształtowanie pozytywnego stosunku do szkoły, nauczycieli, obowiązków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK we Francji.

Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK we Francji. Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK we Francji. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Wybitny Polak przeprowadzany wśród obywateli polskich oraz polskiego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY CEL PROGRAMU: Stworzenie sieci szkół i domów wolnych od dymu tytoniowego

GŁÓWNY CEL PROGRAMU: Stworzenie sieci szkół i domów wolnych od dymu tytoniowego W 2007r. miasto Inowrocław przystąpiło do realizacji programu pt.: Uwolnijmy dzieci od dymu tytoniowego prowadzonego przez Fundację Oddech Nadziei dla Cierpiących na choroby Płuc i Oskrzeli. GŁÓWNY CEL

Bardziej szczegółowo

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej. dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Organizacja rekreacji i turystyki szkolnej dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Podstawy prawne Ustawa o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku

XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku INFORMATOR 2010r. Bądź odważny idź Zbigniew Herbert 80-297 Gdańsk, ul. Dobrowolskiego 6 tel.: (0-58) 347 97 12 e-mail: xxlo@xxlo.pl www.xxlo.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. WYBITNY POLAK za granicą w Norwegii

Regulamin Konkursu. WYBITNY POLAK za granicą w Norwegii Regulamin Konkursu WYBITNY POLAK za granicą w Norwegii 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Wybitny Polak przeprowadzany wśród obywateli polskich oraz

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Niepubliczne Gimnazjum św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Organ prowadzący: Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku Rok zarejestrowania szkoły i nadania

Bardziej szczegółowo

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Sposoby realizacji wymagań kwalifikacyjnych nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Ryki dnia 30.06.2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania pn.: Bliżej natury w Powiecie Ryckim dofinansowanego przez WFOŚiGW Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO. z dnia 19 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO. z dnia 19 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY WICKO z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wicko. Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz!

Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Sprawozdanie z realizacji uczestnictwa w VIII edycji konkursu Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi. Informujemy, iż nasza szkoła w okresie od 29.03.2016 r. do 15.12.2016 r. wykonała zadania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ W RAMACH ROKU JANUSZA KORCZAKA Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka Ul. B. Chrobrego 29 44-200 Rybnik Tel. 032 4222587 Szkoła nosi imię Janusza

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Liczba uczestników konkursu Przesłano do jury 10 prac.

Wykonanie. Liczba uczestników konkursu Przesłano do jury 10 prac. Zadanie 2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA

Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA VII EDYCJA AKCJI CHARYTATYWNEJ GRAJ I POMAGAJ w Dąbrowie Górniczej Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. T. KANTORA ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. M.

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PROGRAM PÓŁKOLONII LETNIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wakacje w mieście - wesoło, aktywnie i bezpiecznie Termin realizacji: I turnus 27. 06. 08. 07. 2016 r. II turnus 11. 07. 22. 07.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Opiekun SU: Maria Hawrylak Przewodnicząca SU: Paulina Jaremek 1 Lp. Zadania. Formy pracy Termin realizacji Odpowiedzialni Uwagi I NIE KAŻDY POCZĄTEK

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha

Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły zastępca dyrektora mgr Ewa Malec mgr Anna Liwocha Dyrekcja szkoły dyrektor szkoły mgr Ewa Malec zastępca dyrektora mgr Anna Liwocha Rzecznik Praw Ucznia W naszej szkole - jako w jedynej placówce edukacyjnej w Powiecie Kozienickim - występuje osoba Rzecznika

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza. 23 maja 1 czerwca 2012 roku

TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza. 23 maja 1 czerwca 2012 roku TYDZIEŃ JANUSZA KORCZAKA W ZGIERZU po patronatem dr Iwony Wieczorek, Prezydent Miasta Zgierza 23 maja 1 czerwca 2012 roku 23 maja 2012 r. godz. 10.00, Inauguracja Tygodnia Janusza Korczaka w Zgierzu w

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016

Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 Proponowane klasy w roku szkolnym 2015/2016 KLASA BIOLOGICZNO CHEMICZNA. Przygotuje ucznia do dalszej edukacji w klasach o profilu biologiczno chemicznym w szkołach ponadgimnazjalnych. OFERUJEMY: w III

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Rodziców Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLUSZKACH I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań. tel./fax 61 8773632. e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego 61-164 Poznań tel./fax 61 8773632 e-mail: lo14@vp.pl http://czternastelo.pl Gmach Szkoły Nasza lokalizacja Jak do nas dojechać? T: 4, 7, 12, 13 A:

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Statut Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego

Statut Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Statut Sopockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1 1. Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest samorządową, publiczną placówką kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA UL. SZKOLNA LUBLIN

GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA UL. SZKOLNA LUBLIN GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA UL. SZKOLNA 6 20-124 LUBLIN DYREKCJA ORAZ NAUCZYCIELE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO GIMNAZJUM NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA W LUBLINIE we współpracy z DOMEM KULTURY LSM ORAZ

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

XVII Międzynarodowy Festiwal Tańca Gorzów czerwca PATRONAT - Minister Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

XVII Międzynarodowy Festiwal Tańca Gorzów czerwca PATRONAT - Minister Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego XVII Międzynarodowy Festiwal Tańca Gorzów 2010 25-30 czerwca 2010 PATRONAT - Minister Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ORGANIZATOR - Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r

GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT. 12 marca 2014r GALA KONKURSU MEN MAM 6 LAT 12 marca 2014r 12 marca 2014 r. w sali Sejmiku Dolnośląskiego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca etap wojewódzki III edycji konkursu Mam

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. /Jan Paweł II/

Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi. /Jan Paweł II/ Człowiek jest wielki, nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi /Jan Paweł II/ Gryficki Uniwersytet Trzeciego Wieku swoją działalność rozpoczął 26 stycznia 2014r.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/177/09

Uchwała Nr XXXIII/177/09 Uchwała Nr XXXIII/177/09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARKA PRAWEGO W JEMIELNICY 1 1. Działalność szkoły w zakresie organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki obejmuje: a) wycieczki przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny

Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny Aktualności Gminny Konkurs Plastyczny i Muzyczny To główne hasła tegorocznych konkursów plastycznego i muzycznego: 1. Ogólnopolska Kampania pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" 2005 rok W dniach od 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ

MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ MINI LIGA MISTRZÓW 2013 KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY DO TURNIEJU W MINI PIŁKĘ NOŻNĄ 10.06.2013r. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA ORGANIZACJĘ DRUŻYNY: Kapitan drużyny : Imię i Nazwisko ( proszę pisać drukowanymi literami)

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Piątego Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego KonkursMat2015

Piątego Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego KonkursMat2015 Łomża, 14.XI.2014 r. H a r m o n o g r a m Piątego Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego 2015 KonkursMat2015 Konkurs podzielony jest na trzy etapy. Etap I start: 9-II-2015 (poniedziałek) zakończenie: 7-III-2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 7 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły. 2. Organizowane przez szkołę krajoznawstwa i turystyki

Bardziej szczegółowo

Szachy w przedszkolu i szkole

Szachy w przedszkolu i szkole Szachy w przedszkolu i szkole Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku 44-200 Rybnik tel. 32 42 47 472 e-mail: info@wom.edu.pl www.wom.edu.pl DYREKTOR Roman

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ DLA INNYCH Marta Sak, Gimnazjum nr 92 JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ Od II semestru klasy I biorę udział w rozmaitych działaniach dodatkowych w mojej szkole i znajdujących się w sąsiedztwie integracyjnych placówkach

Bardziej szczegółowo