Podziękowanie OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podziękowanie OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA"

Transkrypt

1

2 OGŁOSZENIE Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie ul. Bolesława Chrobrego 24 ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych. Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2008 roku 1. lokal użytkowy w Międzychodzie ul. Zamkowej 1 (I piętro) powierzchnia 27,00 m 2 lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową nieuciążliwą. Wysokość stawki najmu za lokal użytkowy na dzień 01 czerwca 2008 roku wynosi 9,30 zł/m 2 netto plus VAT 22% Postępowanie przetargowe odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pokój nr 14 o godzinie Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do godziny 8.30 w dniu przetargu w kasie Zakładu w wysokości 300,00 zł. 2. lokal użytkowy w Międzychodzie ul. Sienna 7 (garaż) powierzchnia 38,00 m 2 lokal przeznaczony na działalność handlowousługową nieuciążliwą. Zakład nie dopuszcza prowadzenia działalności związanej z mechaniką pojazdów oraz blacharstwem samochodowym. Wysokość stawki najmu za lokal użytkowy na dzień 01 czerwca 2008 roku wynosi 15,50 zł/m 2 netto plus VAT 22% Postępowanie przetargowe odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pokój nr 14 o godzinie Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do godziny 8.30 w dniu przetargu w kasie Zakładu w wysokości 700,00 zł. 3. lokal użytkowy w Kamionnie ul. Poznańska 17 (parter) powierzchnia 21,10 m 2 lokal przeznaczony na działalność handlowousługową nieuciążliwą. Wysokość stawki najmu za lokal użytkowy na dzień 01 czerwca 2008 roku wynosi 8,00 zł/m 2 netto plus VAT 22% Postępowanie przetargowe odbędzie się w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pokój nr 14 o godzinie Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do godziny 8.30 w dniu przetargu w kasie Zakładu w wysokości 300,00 zł. Nowy najemca zostanie wyłoniony w drodze licytacji pierwszego czynszu najmu za przedmiotowy lokal, stawka wywoławcza pierwszego czynszu podana w dniu przetargu będzie równa wysokości wpłaconego wadium. Przy wpłacie wadium należy określić jakiego lokalu dotyczy wpłata. Dodatkowych informacji udziela pan Piotr Ciesielski telefon w. 41. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie Podziękowanie Burmistrz Międzychodu i Komisja do Spraw Społecznych składają podziękowanie młodzieży Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, Zespołów Szkół Nr 1, Nr 2, Nr 3 oraz Liceum Ogólnokształcącego, która rzetelnie pracowała przy porządkowaniu chodnika na trasie Międzychód Mierzyn w trosce o bezpieczeństwo korzystających z tego odcinka drogi. Równocześnie dziękujemy dyrektorom ww. szkół za zrozumienie i wsparcie. Dziękujemy także p. dyrektor Grażynie Marcinkowskiej za udostępnienie transportu oraz p. Wojciechowi Mametowi za pomoc w organizacji pracy i zabezpieczeniu sprzętu. Burmistrz Miêdzychodu dzia ³aj¹c zgodnie z art. 35 ust. z r. o gospo dar ce nie ru cho mo œciami (tekst jedno lity Dz.U. Nr 261, poz z 2005 r.) infor mu je, e aktu al ny wykaz nieruchomoœci do zbycia w formie sprze da y zosta³ wywie szony w Urzê dzie Mia sta i Gmi ny w Miê dzychodzie, ul. Marsza³ka Józefa Pi³ sud skie go 2 (tab li ca og³o szeñ I piê tro g³ó wne wej œcie). WIEŚCI Z RATUSZA TRWAJĄ PRACE PROJEKTOWE DOTYCZĄCE DRÓG NA BIELSKU Główny projektant sieci dróg na os. Słowiańskim w Bielsku Julian Kaluba przedstawił w końcu kwietnia problemy jakie napotyka biuro przy uzgadnianiu dokumentacji z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Dyrekcją Lasów Państwowych wpływa to na opóźnienia procesu projektowego. Prócz tego czynnikiem opóźniającym jest długa i skomplikowana procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy, która ostatecznie zakończyła się wydaniem wypisu i wyrysu po wprowadzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku przedstawionej argumentacji biuro wystąpiło o przedłużenie umowy na projektowanie do 30 listopada br. Gmina uznała w części przedstawione problemy i wyraziła zgodę na przedłużenie terminu do końca października z sugestią, aby dokumentacja projektowo-kosztorysowa została przedłożona już we wrześniu. ZŁOTE GODY PAŃSTWA TERESY I HENRYKA TOMALÓW 26 kwietnia jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodzili Państwo Teresa i Henryk Tomalowie z Zatomia Starego. Dostojnych Jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta RP udekorował Burmistrz Międzychodu w towarzystwie Pani Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, a następnie przekazał im serdeczne gratulacje i gorące życzenia wielu, wielu dobrych lat w zdrowiu i szczęściu. MIESZKAŃCY KRZYŻKÓWKA W SPRAWIE ŻWIROWNI 28 kwietnia Dariusz Szarata sołtys Krzyżkówka przedstawił Burmistrzowi Międzychodu petycję mieszkańców Krzyżkówka zawierającą zastrzeżenia do planowanej lokalizacji kopalni żwiru. Obawy mieszkańców Krzyżówka dotyczą przede wszystkim naruszenia stosunków wodnych w okolicach żwirowni, co w ich ocenie może mieć negatywny wpływ na prowadzenie działalności rybackiej i zagrozić zabezpieczeniu wody pitnej. Po wysłuchaniu argumentów przedstawionych przez sołtysa burmistrz wyraził stanowisko, że zastrzeżenia mieszkańców Krzyżówka muszą być poważnie brane pod uwagę przy opracowywaniu projektu zmian Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego naszej gminy. NOWE BOISKO PRZY LANGOWICZA Od 4 maja można grać na nowym wielofunkcyjnym boisku sportowym przy ulicy Langowicza. Odbywający się w tym terminie Turniej Futsalu Szkół Podstawowych był okazją do uroczystego otwarcia pierwszego w Międzychodzie boiska ze sztuczną nawierzchnią. Wspólnie z młodymi piłkarzami wstęgę przecinał burmistrz Roman Musiał, po czym zaprosił do korzystania z obiektu. Warto dodać, że młodzi pasjonaci futbolu walczyli z wielkim zaangażowaniem, przy czym w kategorii klas V-VI wygrał zespół AC Materace ze Szkoły Podstawowej nr 2, a wśród klas I-IV Bad Boys również ze Szkoły Podstawowej nr 2. OBWODNICA CZEKAMY NA ROZSTRZYGNIĘCIA 6 maja po uzupełnieniu i naniesieniu drobnych korekt ostateczna wersja wniosku o dofinansowanie z WRPO Budowy drogi gminnej Wały Jana Kazimierza znalazła się w Poznaniu. Ze względów formalnych wniosek został przyjęty. Jeszcze w czerwcu, prawdopodobnie, powinna nastąpić ocena tworząca liste rankingową, będziemy mieli więc wstępną informację o losach naszego wniosku. PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ DO MIERZYNA Burmistrz Roman Musiał wspólnie z kierownikiem WGPN Sławomirem Nawrotem złożył wizytę u zastępcy dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Krzysztofai Jóźwiaka. Przedmiotem wizyty było domówienie uzgodnień przebiegu i warunków technicznych wykonania ciągu pieszo-rowerowego łączącego Międzychód z OW Mierzyn. Uzgodniono, że warto zmienić przebieg ścieżki w początkowej fazie jej przebiegu, tak aby umiejscowić ją w niższej części nasypu i uzyskać w ten sposób oszczędności kosztów formowania nasypu. Omówiono także warianty rodzaju nawierzchni ścieżki. Teraz czas na uzgodnienia dotyczące dokumentacji tej ścieżki. SAMORZĄDOWCY O WDRAŻANIU PROGRAMU REGIONALNEGO W Poznaniu w auli Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa odbyła się konferencja na temat doświadczeń i wniosków z wdrażania ZPORR w województwie wielkopolskim. W podsumowaniu wziął udział Minister Rozwoju Regionalnego pani Elżbieta Bieńkowska, Marszałek Marek Woźniak oraz Wicemarszałek Leszek Wojtasiak, a także część parlamentarzystów z Wielkopolski. W czasie dłuższego wystąpienia połączonego z czasem na odpowiedzi składane przez uczestników konferencji pani minister wyraziła uznanie dla 2 Informator Miêdzychodzki

3 samorządów za skuteczność i sprawność w wykorzystaniu pieniędzy unijnych. W odniesieniu do nowego okresu finansowania zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych w dziedzinie ochrony środowiska, które mogą wpłynąć na opóźnienie uruchomienia środków w tej dziedzinie. W treści zadawanych pytań przewijał się motyw szczupłości środków przeznaczonych na zadania realizowane przez samorządy. Pojawiło się również pytanie o gminy w podobnej sytuacji jak nasza, które nie mają możliwości uzyskania środków na zadania z dziedziny ochrony środowiska z RPO i PO Infrastruktura i Środowisko. Pani minister nie zaskoczyła nas odpowiedzią, wskazując na możliwości działań w ramach PROW. W odniesieniu do bieżącego okresu finansowania nie pojawiło się wiele nowych informacji, a za najciekawszą należy uznać zapowiedź dyrektora Grzegorza Potrzebowskiego o możliwości przesunięcia środków ze schematu I do II w działaniu II RPO Infrastruktura Komunikacyjna. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma wkrótce podjąć Zarząd Województwa. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele naszego samorządu burmistrz Roman Musiał i przewodniczący Zygmunt Mleczak. Niestety, zdaniem naszych samorządwoców, a także innych przedstawicieli samorządów Wielkopolski, w konferencji nie pierwszy raz zbyt wiele czasu poświęcono sprawom podsumowań minionego okresu finansowania, niewiele natomiast przekazano istotnych treści na temat bieżącego finansowania działań z udziałem środków unijnych. ZWIĄZKOWCY Z ZGKiM U BURMISTRZA 16 maja wizytę Burmistrzowi Międzychodu złożyła delegacja NSZZ Solidarność z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie. Reprezentanci związku przedstawili sytuację związaną z ich postulatami podwyższenia wynagrodzeń pracowniczych. Mówili o trudnych rozmowach z dyrektorem Zakładu, który negocjuje ze związkami wysokość podwyżek i sposób ich wprowadzenia. Burmistrz zwrócił uwagę, że nie jest stroną w tych negocjacjach. Zadeklarował jednak ewentualny arbitraż w przypadku dłuższego braku porozumienia Z kolejną wizytą w naszym mieście przebywali przedstawiciele Instituto Piaget pani Francoise Gruz oraz pan Rui Brochado, aby uzgodnić dalsze prace przy organizacji robót wykończeniowych oraz przygotowań do działalności ośrodka w Międzychodzie, mieszczącego się w budynku przy ul. Piłsudskiego 10. Z przekazanych wiadomości wynika, że obiekt będzie miał stały nadzór i stopniowo będzie wyposażany w niezbędny sprzęt. Równolegle będą prowadzone ostatnie prace remontowo-budowlane, przystosowujące obiekt do użytkowania. Padło również zapewnienie, że późnym latem lub wczesną jesienią ośrodek rozpocznie swoją działalność. KONIEC KONTROLI NIK W UMiG Kontrolujący gospodarkę nieruchomościami inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli przedłożyli Burmistrzowi Międzychodu do podpisania protokół pokontrolny, kończący 1,5 miesięczne działania kontrolne w Międzychodzie. Głównie sprawdzany był Urząd oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w których to jednostkach bardzo szczegółowo sprawdzano gospodarowanie mieniem komunalnym, a w szczególności lokalami użytkowymi. Pochlebne oceny pokontrolne uzyskał ZGKiM, nieco gorsze Urząd. Kontrolerzy wskazali pewne niedociągnięcia i braki w ustawowo wymaganej dokumentacji. Podczas kontroli, na bieżąco wyjaśniano wątpliwości kontrolerów, a w przypadku wykazanych braków nastąpiły deklaracje niezwłocznych działań naprawczych. NASTĘPNE PRACE KIS 27 maja podczas spotkania z Burmistrzem Międzychodu przedstawiciele Klubu Integracji Społecznej Wojciech Mamet i Andrzej Mierzejewski ustalili plan najbliższych działań prowadzonych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Ustalono, że oprócz stałych prac pracownicy zrzeszeni w KIS prowadzić będa oczyszczanie i porządkowanie skarp przy basenie portowym oraz będą kontynuowali prace na promenadzie na Jeziorem Miejskim, a zwłaszcza w kierunku półwyspu i dalej mostku WIEŚCI Z RATUSZA i upominków, a także życzeń zdrowia, wszelkiej pomyślności i podziękowań za dotychczasową, pełną zaangażowania w sprawy miasta postawę, która może być wzorem dla wielu młodych pokoleń. ZŁOTE GODY PAŃSTWA HELENY I EDMUNDA LEWANDOWSKICH 20 kwietnia odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem Złotych Godów Państwa Heleny i Edmunda Lewandowskich. Tradycyjnie była to okazja do uhonorowania Dostojnej Pary odznaczeniami przyznanymi przez Prezydenta RP oraz listami gratulacyjnymi, kwiatami i upominkami przygotowanymi przez Urząd Stanu Cywilnego. Ta pełna ciepła rodzinnego uroczystość była także okazją do złożenia życzeń w imieniu władz miasta składał je Burmistrz Krzysztof Michalski. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU MIERZYN DRZEWCE Wojewoda Wielkopolski nie wniósł uwag co do zgodności z prawem przeprowadzonej procedury uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mierzyn Drzewce. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 28 maja NOWA FIRMA NA TERENACH DAWNEGO SKUPU W ZPOW 23 kwietnia odbył się drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ulicy Remiszewskiej (dawny punk skupu ZPOW). W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano Przedsiębiorstwo PRB Enterprise, które złożyło najlepszą ofertę kupna. Firma planuje pobudować tam hale produkcyjne i warsztatowe wraz z budynkiem administracyjno-biurowym i placami manewrowymi dla potrzeb wynajmu sprzęty budowlanego i produkcji elementów stalowych i stworzyć nowe miejsca pracy dla około 30 osób w przeciągu dwóch lat. RUSZA BUDOWA WODOCIĄGU DO SŁODOWEGO MŁYNA W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej, do budynków mieszkalnych Słodowy Młyn oraz po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert, do realizacji tego zadania wybrana została firma P.P.H.U. Mikołajczak z Kobylnicy. Umowa na wykonanie tego zadania podpisana została z wykonawcą w 12 maja na kwotę brutto ,39 zł z terminem realizacji do r. WYBRANY WYKONAWCA ULICY PODGÓRNEJ W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni ulicy Podgórnej wraz z odwodnieniem, w wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, do realizacji tego zadania wybrano Firmę USBUD Marian Szudra z Kwilcza i w dniu 19 maja podpisana została umowa z wybranym wykonawcą na kwotę brutto ,15 zł z terminem wykonania tego zadania do r. PRZYGOTOWANIA DO REMONTU PRZY ULICY DWORCOWEJ 29 kwietnia ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni drogi przy Hali Sportowej przy ulicy Dworcowej. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Wkrótce zapadną decyzje o wyborze wykonawcy. PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY OBWODNICY Prowadzone są prace projektowe oraz uzgodnienia związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy obwodnicy Międzychodu (I etapu). Jednocześnie Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zawiadamia, że zgłoszony przez Gminę Międzychód wniosek o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na zadanie pt. Budowa drogi gminnej w Międzychodzie łączącej drogi wojewódzkie Nr 160 i Nr 182, pełniącej funkcję obwodnicy wraz infrastrukturą towarzyszącą I etap przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny strategicznej. ZŁOTE GODY PAŃSTWA MARII I HENRYKA SOKOŁOWSKICH 19 kwietnia uroczystości jubileuszu 50-lecia swego małżeństwa obchodzili Państwo Maria i Henryk Sokołowscy. Z tej okazji medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Dostojnym Jubilatom Burmistrz Krzysztof Michalski. Była to jednocześnie okazja do złożenia Państwu Marii i Henrykowi wielu listów gratulacyjnych, kwiatów PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY DRÓG NA OSIEDLU SŁOWIAŃSKIM Prowadzone są prace projektowe oraz uzgodnienia dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy dróg na Osiedlu Słowiańskim na Bielsku. Informator Miêdzychodzki 3

4 PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY DOMU NA DWORCOWEJ Prowadzone są prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Dworcowej. PRZYGOTOWANIA DO PRZEBUDOWY ULICY DOLNEJ W KAMIONNIE Prowadzone są prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Dolnej w Kamionnie. PRZYGOTOWANIA DO BUDOWY WODOCIĄGU W ŁOWYNIU Prowadzone są prace projektowe oraz uzgodnienia dotyczące opracowania dokumentacji-projektowo kosztorysowej dotyczącej rozbudowy wodociągu w Łowyniu. DECYZJE SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ W marcu na posiedzeniu Społecznej Komisji Mieszkaniowej ustalono roczne listy przydziału mieszkań komunalnych i mieszkań socjalnych obowiązujących w roku Na liście mieszkań komunalnych umieszczonych jest 17 rodzin, na liście mieszkań socjalnych 5 rodzin. POMOC W FINANSOWANIU INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH W maju udzielono dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kolno oraz dotacji na likwidację azbestowego pokrycia dachowego miejscowości Łowyń. W/w dotacje wynosiły 50% poniesionych kosztów przez wykonujących te roboty inwestorów. PROJEKT WIELKOPOLSKIE CENTRUM TURYSTYKI WODNEJ, MUZEUM ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ I ZAPLECZE REKREACYJNE 20 maja Gmina Międzychód złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działania 6.4. Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym o dofinansowanie zadania pod nazwą Wielkopolskie Centrum Turystyki Wodnej, Muzeum Żeglugi Śródlądowej i zaplecze rekreacyjne. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi zł, a wysokość dofinansowania to 85%. Projekt zakłada: rozbudowę Przystani Wioślarskiej nad Wartą wraz z konieczną infrastrukturą, budowę zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Mierzynie (wraz z amfiteatrem i sceną na wodzie, zapleczem sportowym, mariną na J. Mierzyńskim wraz z wyposażeniem i zakupem jednostek pływających), rewitalizację portu rzecznego na Warcie (oczyszczanie i pogłębianie portu rzecznego, umacnianie i odnowę nabrzeży portu rzecznego), budowę nowego zaplecza dla większych jednostek pływających wraz z infrastrukturą socjalną (wodną, kanalizacyjną, elektryczną), budowę zaplecza sanitarnego z możliwością tankowania paliwa i pobierania wody pitnej, budowę Kapitanatu Portu Rzecznego, budowę i wyposażenie Muzeum Żeglugi Śródlądowej (budowa siedziby Muzeum Żeglugi Śródlądowej, zakup, transport i remont dawnych urządzeń żeglugi śródlądowej), budowę ścieżki pieszo-rowerowej łączącej przystań wioślarską, port rzeczny z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w Mierzynie. DOFINANSOWANIE DO PROJEKTU UTW Informujemy, że złożony przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, a przygotowany wspólnie z Referatem Promocji wniosek na działania ekologiczne pod hasłem Zielony Zakątek, Mój pierwszy kwiatek i ogórek dydaktyczny został zakwalifikowany do drugiego etapu. Zakwalifikowano 49 spośród 506 zgłoszonych projektów. Konkurs został ogłoszony przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych i odbywa się pod ogólną nazwą Seniorzy w Akcji, a jego głównym celem jest integracja wielopokoleniowa. W związku z tym pani Lidia Górna będzie uczestniczyć w warsztatach odbywających się w Warszawie, przygotowujących do drugiego etapu. Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi zł. ZAPRASZAMY DO MNISZEK Dużym powodzeniem cieszy się Centrum Edukacji Regionalnej w Mniszkach. Od końca kwietnia, przez cały maj i czerwiec, w ośrodku gościło prawie codziennie kilka grup szkolnych, a także osób dorosłych, wycieczek zakładowych czy rodzinnych. Tylko od 29 kwietnia do 15 czerwca CERiP odwiedziło ponad 1850 zwiedzających. Mniszki nadal zapraszają chętnych do zwiedzania całe lato, w dni powszednie od godziny 9.00 do 16.00, a w soboty i niedziele od do Informator Miêdzychodzki INFORMACJE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIÊDZYCHODZIE W A K A C J E Zbliżają się wakacje, czas odpoczynku letniego, z pewnością jednak wiele osób wykorzysta ten okres na podjęcie dodatkowej pracy sezonowej, decydując się na skorzystanie z ofert pracy za granicą. Podjęcie pracy za granicą to poważny krok i wymaga przemyślanej decyzji. Bardzo ważne jest, aby zebrać jak najwięcej informacji na temat kraju, do którego planuje się wyjazd oraz o sytuacji panującej na tamtejszym rynku pracy (regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców). Z różnych względów kobiety w Polsce mają trudniejszą sytuację na rynku pracy, dlatego też często korzystają z ofert pracy za granicą. Często są to propozycje pracy w dyskotece, klubie bądź, jako opiekunka osób starszych lub dzieci. Niektóre decydują się na podjęcie pracy w seks biznesie. Na pewno większość czytelników słyszała o zjawisku handlu ludźmi. Jest to proceder polegający na kupnie i sprzedaży istot ludzkich w celu wykorzystania seksualnego lub ekonomicznego. Może dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Przybiera on różne postaci: zmuszanie do prostytucji, lub innych prac, np. przetrzymywanie w domach, jako gosposie, zmuszanie do pracy w polu lub na budowie po kilkanaście godzin dziennie, bez wynagrodzenia, w złych warunkach, pilnowani przez uzbrojonych strażników lub zmuszanie do kradzieży lub do żebrania. Handel ludźmi to łamanie praw człowieka, które często wiąże się z przemocą fizyczną i psychiczną, gwałtem, porwaniem i zniewoleniem. Jest to także poważne przestępstwo, za popełnienie którego grozi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej wysoka kara. Polski kodeks karny mówi: kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Można zminimalizować ryzyko stania się ofiarą handlu ludźmi, dlatego przed wyjazdem: dopełnij wszelkich formalności (sprawdź ważność paszportu i innych dokumentów, zgromadź inne potrzebne zaświadczenia, np. potwierdzenia kwalifikacji zawodowych), ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia), sprawdź, czy pośrednik (firma pośrednicząca) oferujący pracę działa legalnie, tzn. czy jest zarejestrowany w KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) i posiada odpowiedni certyfikat, upewnij się, czy pracodawca istnieje. Dowiedz się o nim jak najwięcej, poproś o adres, numer telefonu, skontaktuj się z nim, dowiedz się, na co możesz liczyć ze strony pośrednika, w przypadku kłopotów w pracy, np. w sytuacji, kiedy praca jest inna niż oferowana, problemy z pracodawcą lub z wyegzekwowaniem swojego wynagrodzenia. Poproś pośrednika o zobowiązanie na piśmie, dokładnie czytaj wszystkie dokumenty, zwłaszcza te, które masz podpisać. Jeśli czegoś nie rozumiesz pytaj, nie podpisuj dokumentu, którego treści nie rozumiesz, jeśli dajesz pośrednikowi pieniądze, zawsze domagaj się pokwitowania, zrób kserokopie dokumentów, które zabierasz ze sobą (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostaw bliskim. Dołącz aktualną fotografię, zostaw adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz. Informuj bliskich o zmianach adresu i miejsca pracy, ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi. Ustal hasło, którym posłużysz się w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia twego wprost przez telefon. Zabierz ze sobą: adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu, w kraju do którego jedziesz. W razie kłopotów tam otrzymasz pomoc, słownik lub rozmówki w miejscowy języku, numer telefonu Poland direct z kraju, do którego jedziesz. Za minimalną opłatą lub za darmo będzie można zatelefonować do Polski - tylko na numer telefonu stacjonarnego o ile osoba, do której dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem ubezpieczenia w NFZ i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej, telefon komórkowy z aktywnym roamingiem, pieniądze. Pamiętaj, że masz prawo do wyboru miejsca zamieszkania i swobodnego poruszania się po terytorium kraju, w którym przebywasz. Nikt nie ma prawa więzić Cię, przetrzymywać, ani zmuszać do czegokolwiek także do pracy. Jeśli spotkało Cię coś złego, pamiętaj, że pomocy możesz szukać w polskiej placówce dyplomatycznej (konsulat) oraz na policji.

5 INFORMACJE OŚWIATOWE INFORMACJE OŚWIATOWE Wielkopolska debata o edukacji 26 maja 2008 r. odbyła się w Poznaniu debata oświatowa, na temat proponowanych przez MEN zmian w systemie szkolnictwa. Spotkanie było jedną z cyklu szesnastu zaplanowanych przez ministerstwo konferencji wojewódzkich. Wśród kilkuset uczestników debaty prowadzonej przez minister Katarzynę Hall znaleźli się m.in. przedstawiciele środowisk naukowych, władz wojewódzkich, związków zawodowych, organów prowadzących szkoły, parlamentu oraz dyrektorzy szkół. Jako reprezentant Zarządu Wojewódzkiego WZZ Solidarność Oświata miałem przyjemność również uczestniczyć w debacie. Dyskusja dotyczyć miała projektu reformy przygotowanej przez ministerstwo oświaty. Jej założenia udostępniono wcześniej na stronie internetowej MEN-u, uczestnicy debaty mieli zatem możliwość wcześniejszego zapoznania się z kierunkiem planowanych zmian. Po konferencji nie obiecywano sobie zbyt wiele, liczono natomiast na bardziej szczegółowe informacje dotyczące reformy takich jednak nie było. Rozdano uczestnikom spotkania broszury promujące ideę naprawy szkolnictwa i zaproszono ich do pracy w trzech grupach panelowych: rozmawiano o edukacji przedszkolnej, korekcie w systemie edukacji gimnazjów i szkół średnich, organizacji pomocy metodycznej dla nauczycieli. Pani minister nie uczestniczyła w pracy żadnej z grup, wygłosiła natomiast krótkie wprowadzenie do dyskusji, streszczając podstawowe założenia reformy. Moderatorzy poszczególnych paneli okazało się, że nie byli to bynajmniej zwolennicy zapowiadanych zmian zbierali od uczestników uwagi na temat przedstawionego projektu. Były to przede wszystkim głosy krytyczne, czego można było się spodziewać, zważywszy na społeczną ocenę pracy resortu edukacji pod kierunkiem Katarzyny Hall. Priorytety ministerstwa edukacji w zakresie planowanej reformy to m.in. obniżenie wieku szkolnego do 6 lat, korekta programowa mająca ułatwić młodzieży zdobycie wykształcenia średniego, specjalizacja nauczania polegającą na pogłębionej edukacji uczniów w zakresie wybranych przedmiotów. Szkoły podstawowe miałyby poszerzyć swą ofertę zajęć dla najmłodszych dzieci, które korzystając z dostępu do sal rekreacyjnych i edukacyjnych, spędzałyby w nich czas przyjemnie i pożytecznie. Powszechnie dostępne byłyby: lekcje języka obcego, sala gimnastyczna, boiska, stołówka, pracownie artystyczne itp. wedle zamiłowania. Gimnazjaliści obowiązkowo uczyliby się dwóch języków obcych, odpowiednio wyposażone pracownie techniczne umożliwiałyby prowadzenie atrakcyjnych zajęć w grupach laboratoryjnych. Młodzież w nowej szkole miałaby do wyboru wiele dodatkowych zajęć, co pozwoliłoby jej rozwijać konkretne zainteresowania sprzyjałyby temu także zajęcia w grupach modułowych. Kkubuś puchatek świętuje szóste urodziny! Zgodnie z kilkuletnią tradycją 31 maja 2008 r. w Przedszkolu nr 4 w Międzychodzie przy ul. Daszyńskiego odbył się festyn rodzinny, na który zostali zaproszeni wszyscy rodzice naszych milusińskich. Dzień był wyjątkowy ze względu na to, że w tym dniu nasz Kubuś Puchatek obchodził szóste urodziny. Nie zabrakło kwiatów, życzeń urodzinowych i wspólnych zabaw. Urodzinową imprezę rozpoczął Kubuś przy dźwiękach tak bardzo lubianej przez dzieci i rodziców zabawy Krasnoludki. Atmosfera była gorąca, nie tylko za sprawą pogody, ale przede wszystkim dzięki rodzicom i dzieciom, którzy brali udział w licznych konkursach, takich jak przeciąganie liny, skoki w workach, rzut monetą do kubeczka, chwytanie piłeczek przy pomocy plastikowego pojemniczka oraz w konkursie plastycznym pt. Moja Mama i Mój Tata. Dużą radość sprawiało dzieciom malowanie twarzy, czego dowodem były długie ogonki w oczekiwaniu na swoją kolej. Przy grillach i kawiarence pieczę sprawowali rodzice, a dochód ze sprzedaży przysmaków przeznaczony zostanie na zakup nowych zabawek i gier dydaktycznych. Wszystkim gościom czas umilały dziecięce piosenki ostatniego 20-lecia prezentowane przez dobrze znanego wszystkim międzychodzkiego DJ-a Pana Henia. Wszystkim rodzicom gorąco dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie tak ważnej dla nas i dzieci uroczystości. Dyrekcja i nauczyciele Przedszkola nr 4 Informator Miêdzychodzki W liceum tzw. profilowanie uczniów, rozpoczęte na wcześniejszym poziomie edukacji, przybrałoby konkretną formę już od pierwszego roku nauki. Dla przykładu: w klasie o kierunku politechnicznym uczniom w ciągu trzyletniego cyklu kształcenia przypisano ok. 6 godzin matematyki, 4 fizyki i 3 informatyki tygodniowo. Tutaj również kładzie się nacisk na nauczanie języków obcych, proponując formowanie grup o różnym poziomie trudności, przy czym młodzież obligatoryjnie kontynuowałaby naukę języka obcego, którą rozpoczęłaby w gimnazjum. Brzmi atrakcyjnie i logicznie, debata wykazała jednak, że reforma nie jest do końca przygotowana i brak w niej przede wszystkim spójnej i klarownej wizji systemu edukacji. Kto będzie finansował wprowadzane zmiany, w sytuacji gdy mnóstwo małych szkół nie posiada odpowiednio przygotowanej bazy? Jak zachęcić młodych nauczycieli, zwłaszcza języków obcych, do pracy w szkole? Kto zapłaci za doposażenie szkół w środki dydaktyczne? pytali przedstawiciele organów prowadzących szkoły, obawiając się, że ciężar finansowania reformy znowu spadnie na barki jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo nie zabezpieczyło, jak się okazało, środków finansowych na pokrycie kosztów wprowadzania zmian w edukacji, uznając tę okoliczność za rzecz zupełnie drugorzędną. Duże wątpliwości wzbudziło także wczesne profilowanie uczniów. Licealiści realizując bowiem niektóre przedmioty w zakresie rozszerzonym, mieliby z kolei mniej czasu na naukę pozostałych. Uczeń klasy o kierunku biologiczno-chemicznym, czy matematycznym, z geografią lub historią spotkałby się zapewne tylko w pierwszym roku nauki. A co z językiem polskim? Jedynie młodzież uczęszczająca do klas humanistycznych miałaby normalny kontakt z przedmiotem (5-6 godzin tygodniowo), reszta uczniów musiałaby zadowolić się chyba 2-3 lekcjami w tygodniu. Tendencja do deprecjonowanie roli języka polskiego uwidocznia się w zaproponowanej zmianie jego podstawy programowej uczniowie mają czytać mniej, skoro nie czytają w ogóle. Projekt reformy minister Hall odpowiada chyba na zapotrzebowanie społeczne, głównie jednak środowisk uczniowskich i być może części rodzicielskich. Wśród naukowców i nauczycieli wzbudza obawy, zwłaszcza o poziom wykształcenia absolwenta liceum (podobno) ogólnokształcącego. Znajomość języków obcych i przedmiotów technicznych czy przyrodniczych nie może przecież stanowić o wykształceniu ogólnym. Coraz niższe wymagania egzaminacyjne dla uczniów, owszem, powodują że coraz więcej młodzieży zdobywa wykształcenie średnie, tylko jaka jest jego rzeczywista wartość? Jako obywatele Europy licealiści mają przede wszystkim sprawnie posługiwać się wybranym językiem obcym oraz orientować się w zagadnieniach technicznych czy przyrodniczych, znajomość jednak własnej kultury i historii stanowiłaby chyba cenne uzupełnienie ogólnego wykształcenia. Uczestnicy debaty pozostali z mnóstwem wątpliwości i pytań bez odpowiedzi nie przewidziano czasu na roztrząsanie szczegółów projektu oraz przekonaniem, że program reformy oświatowej ministerstwa to tymczasem jakiś tam pomysł. Roman Gryczyński WZZ Solidarność Oświata Myśli z alei kasztanów (szesnasta część cyklu) 1. Teoretycy mądrości miewają kłopoty z jej praktykowaniem. 2. W szarej strefie wartości nie płaci się podatków od rachunku sumienia. 3. Zamieszkiwanie w pustostanach słów prowadzi do eksmisji znaczeń. 4. Mówienie milczeniem sprzyja kulturze słowa. 5. Życie w niewoli rozumu zapewnia wolność poznania. 6. Znużeni prawdą zasypiają w błędzie. 7. Coraz więcej ludności, coraz mniej ludzi. 8. Wyjście ze stanu samouwielbienia wymaga znajomości labiryntu. 9. Nie każde jabłko formułuje prawo Newtona, nie każda myśl staje się żaglem słowa. 10. Czytanie z człowieka jest trudniejsze niż z książek. Romuald Jankowski 5

6 Co się wydarzyło, co zamierzamy 8 maja 2008 prof. zw. dr hab. Andrzej J. Szwarc wygłosił, ostatni już w tym roku akademickim wykład pt. Miejsce i rola Trybunału Stanu w polskim systemie prawnym. Wiedza na temat prawa, jakiegokolwiek prawa, jest w naszym społeczeństwie znikoma, oczywiście poza ludźmi parającymi się tym tematem zawodowo. Dlatego wykład ten był bardzo potrzebny i okazał się pouczającym. W przystępny sposób wykładowca przybliżył nam informacje o instytucji, która w ostatnim czasie jest często wspominana. Prawie w każdą sobotę lub niedzielę (zgodnie z harmonogramem) odbywają się rajdy piesze albo rowerowe, pod przewodnictwem dr. Marka Szałka. Wypady te mają swoich zapalonych wielbicieli i pozwalają poznać kolejne zakątki naszej pięknej Międzychodzkiej Ziemi. 29 maja 2008 r. w sali widowiskowej Międzychodzkiego Domu Kultury odbyła się uroczystość Zakończenia Roku Akademickiego 2007/2008, z udziałem ważnych oficjeli, zaproszonych gości oraz nas studentów. Były przemówienia, podziękowania i życzenia. Uroczystość uświetnił występ międzychodzkiego chóru Lutnia oraz grupy teatralnej UTW z czterema skeczami do tekstów pani Marianny Batury. Gratulacje za swobodnie zagrane scenki. Na zakończenie wszystkim studentkom i studentom wręczono dyplomy ukończenia roku akademickiego 2007/ czerwca 2008 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie, na którym m.in. przedstawione zostaną: sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia UTW, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej za mijający rok akademicki. Poddane zostaną pod głosowanie uchwały dotyczące m.in. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia UTW, przyjęcia programu działania Stowarzyszenia, przyjęcia preliminarza finansowego na nowy rok akademicki 2008/2009, a także przyjęcia uchwały o powołaniu filii UTW w Sierakowie. Nowum poddanym pod głosowanie będzie uchwała o nadaniu godności członka honorowego UTW w Międzychodzie. Barbara Napieralska Zakończenie Roku Akademickiego 2007/2008 na UTW w Międzychodzie Szanowni Czytelnicy Witryny! Początek i zakończenie roku akademickiego stanowią dwa znaczące wydarzenia w życiu każdej wyższej uczelni, także Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Międzychodzie. W październiku bowiem Rada Programowa UTW otwiera perspektywę możliwości, zakłada ambitne programy i harmonogramy, zakończenie natomiast zamyka ośmiomiesięczny okres pracy Zarządu, stanowi podsumowanie każdego, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego wysiłku. Postaram się zatem w telegraficznym skrócie przedstawić Państwu bilans naszych dokonań w roku akademickim 2007/2008. Dyplom ukończenia roku akademickiego otrzymało 191 na 197 studentów naszego Uniwersytetu, czyli o ponad 15% więcej niż w roku poprzednim. Znacznie też bogatsza była tegoroczna nasza oferta programowa. Słuchacze UTW mieli możliwość wysłuchania 17 wykładów z następujących dziedzin: religioznawstwa (ks. prof. Janusza Nawrota), filologii polskiej (doktorantki Jolanty Pluskoty i pisarza Jana Grzegorczyka), historii (dr. Włodzimierza Łęckiego oraz regionalisty Antoniego Taczanowskiego), medycyny (kardiologa Leszka Grzesiaka), architektury (dr. inż. Włodzimierza Łęckiego), etnobotaniki (dr. Krzysztofa Grzegorczyka), polityki (prof. Michała Iwaszkiewicza), geografii (dr. Marka Szałka), ochrony środowiska (dr. hab. Andrzeja Mizgajskiego), a ponadto po raz pierwszy: z filozofii (prof. Izabeli Nowak), psychologii (prof. Aleksandra Araszkiewicza), kultury i sztuki (plastyka i kulturoznawcy Macieja Mazurka) oraz z prawa (prof. Andrzeja Szwarca). Podczas spotkania ze starostą Julianem Mazurkiem oraz burmistrzem Romanem Musiałem, każdy z nas miał możliwość zapoznania się z planami społ.-gosp. powiatu oraz miasta i gminy Międzychód. Poza tymi czwartkowymi wykładami i spotkaniami zorganizowaliśmy również lektoraty, koła i sekcje edukacyjne oraz różne inne formy aktywizacji ruchowej bądź umysłowej. O stopniu zainteresowania tymi zajęciami oraz w miarę systematycznym w nich udziale, czyli co najmniej 60-procentowej frekwencji, świadczą zaliczenia w indeksach. Uniwersytet Trzeciego Wieku nie jest jednak taką uczelnią, w której najważniejsze są wyniki na świadectwach i wpisy w indeksach, oceniające stopień opanowania nr 19 6 Informator Miêdzychodzki Pasja Życia Tadeuszowi Środeckiemu Wybiegał myślą, gonił własne marzenia, Szukał, jak zrealizować te pomysły. Dostrzegał pragnień obraz przyszły, Prześladowała chęć jego urzeczywistnienia. Uniwersytet Trzeciego Wieku wzniosłe dążenia! Myśli krążyły - z czynem nie zwleka. By nadać sens życiu starszego człowieka, widzi potrzebę powołania Stowarzyszenia. Z tą ideą do wielu trafia ludzi, UTW duże zainteresowanie budzi. I realne stają się Prezesa pragnienia. Wciąga chętnych, społeczną pracą trudzi... Trzeci wiek znalazł rację swego istnienia: Dla siebie i innych! Czy mogą być wyższe cele do spełnienia? Marianna Batura Międzychód, 29 maja 2008r. rozległej wiedzy czy fachowych umiejętności. UTW jest przede wszystkim szkołą życia, gdzie naprawdę istotne jest to, by ludzie trzeciego wieku znaleźli sposób na zagospodarowanie czasu wolnego, by nauczyli się pokonywać własne słabości i dolegliwości, by w pracy dla siebie i innych znaleźli sens życia, a przede wszystkim zapomnieli o procesie starzenia. Tym celom przyświecały w minionym roku również inne atrakcyjne formy; bliższe bądź dalsze wycieczki i imprezy integracyjne jak biesiady i wieczorki taneczne z okazji andrzejek i podkoziołka. W minionym roku oferta programowa naszego UTW znacznie wzbogacona została o działania prospołeczne. Zainicjował je dr Krzysztof Grzegorczyk zajęciami wyjazdowymi do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Jesienią poznamy efekty tych wiosennych przyrodniczych warsztatów. Dla siebie i innych to hasło, które wzięli sobie mocno do serca członkowie sekcji teatralnej. Bawiąc się, kształcili swoje aktorskie zamiłowania, a jednocześnie propagowali polskie tradycje i dorobek naszego UTW, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Wtórowała im sekcja brydża sportowego także zdobywając nagrody. Sekcja malarska i rękodzieła artystycznego, miały wystawę w Muzeum Regionalnym, a sekcja kulinarna pokazała co potrafi, przygotowując poczęstunek dla zaproszonych Gości. Sukcesy te zawdzięczamy także znakomicie się układającej współpracy z Międzychodzkim Domem Kultury. Efektem dobrej współpracy ze szkołami podstawowymi i gimnazjami, były spektakle prezentowane nam w wykładowe czwartki przygotowane w ramach programu pod hasłem Szkoła też może być teatrem pilotowanego przez mgr Grażynę Marcinkowską. Współpraca z Biblioteką Publiczną zaowocowała comiesięczną Witryną UTW oraz wydaniem książki miejscowej poetki, Marianny Batury pt. Tajemnice Międzychodu wierszem spisane. Podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego podziękowaliśmy Członkom Wspierającym naszą działalność w ciągu minionego roku: Radzie Powiatu i Radzie Miejskiej, Przeds. P.U.H. PAECH, Przeds. Bud. Domex, Zakł. Elektr.-Budowl., G S Samopomoc Chłopska, Przeds. Handl.-Usł. PETROLAND, Zakł. Usł. Handl. Łowyń, Przeds. MARBO, Nadl. Międzychód-Przedlesie, Przeds. SCHED-POL, Piekarni J. i W. Gurszów, a po raz pierwszy Zakładowi Utylizacji Odpadów w Mnichach oraz naszemu radcy prawnemu mgr. Marianowi Babstowi. Szanowni Czytelnicy Witryny. UTW to wielka szansa dla ludzi trzeciego wieku, dla tych, którzy nie chcą zamykać się w domu, odczuwają potrzebę uzupełniania i aktualizacji wiedzy, pragną rozwijać swoje zainteresowania i pasje, wyrażają gotowość włączenia się do działań dla innych, chcą być potrzebni i dowartościowani. Zapraszam więc wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej szansy. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca czerwca br. w biurze UTW w każdy poniedziałek (godz ) oraz czwartek (godz ). Tadeusz Środecki prezes UTW w Międzychodzie Z uwagi na szczupłość miejsca dokonano niezbędnych skrótów. Całość przemówienia opublikowana zostanie w nowym Biuletynie UTW.

7 Powiatowa Liga Kultury 21 maja 2008 r. w Międzychodzie odbył się kolejny, ostatni już, etap Powiatowej Ligii Kultury. W trzecim decydującym etapie, czyli w przeglądzie form tanecznych wzięło udział ponad 200 uczestników z 9 placówek. Mogliśmy oglądać zarówno popisy solowe, duety jak i występy grupowe, tancerzy z całego powiatu. Repertuar był przeróżny. Uczestnicy tańczyli tańce od hip-hop u po tańce towarzyskie. Wśród wykonywanych układów znalazły się m.in. taniec elektro-boogie w wykonaniu Patryka Kowalskiego z Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie czy pokaz tańca towarzyskiego wykonany przez Adriannę Firlej oraz Jędrzeja Sochackiego. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały na scenie sali widowiskowej również grupy taneczne z Lubosza, Kwilcza, Kamionny oraz z Międzychodu. Każdy z zaprezentowanych układów był starannie przygotowany, zarówno po względem choreografii, charakterystyki jak i strojów oraz muzyki. Wszystkim prezentacjom czujnie przyglądało się jury w składzie: Dawid Mularczyk tancerz tańca współczesnego, Piotr Bańkowski choreograf oraz dyrektor Teatru Zakręconego w Poznaniu oraz przewodniczący Bartosz Kucharyk dyrektor Ośrodka Kultury w Przytocznej. Jury po naradzie postanowiło wyróżnić: Patryka Kowalskiego z Liceum Ogólnokształcącego z Międzychodu, Monikę Świątek z Gimnazjum nr 1, Martę Woźniak z Gimnazjum nr 2 w Międzychodzie, oraz zespoły Mini Dance z Kwilcza i Uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej w Luboszu. Tytuł laureata otrzymali natomiast: Adrianna Firlej i Jędrzej Sochacki z SP nr 1 w Międzychodzie, Sandra Adamczak z SP nr 2 w Międzychodzie oraz grupa taneczna Hip-Hop z Międzychodzkiego Domu Kultury. Zgodnie z zasadami przeglądu każdy z uczestników walczył o punkty dla placówki go delegującej. Już za udział w I i II etapie każda z nich otrzymała po 10 pkt, za zdobycie tytułu wyróżnionego 5 pkt, za tytuł laureata kolejne 10 pkt. Podobnie było w III etapie. I tak po podsumowaniu wszystkich trzech etapów mogliśmy wyłonić zwycięzców całej Powiatowej Ligii Kultury a zostali nimi: Liceum Ogólnokształcące w Międzychodzie 60 pkt, Międzychodzki Dom Kultury 60 pkt, Zespół Szkół w Kwilczu 45 pkt, Szkoła Podstawowa w Luboszu 45 pkt., Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie 45 pkt. Oraz Zespół Szkół w Kwilczu 45 pkt. Udział w Powiatowej Lidze Kultury na pewno się opłacał, szczególnie dla laureatów, którzy otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Burmistrza Międzychodu oraz Starostę Powiatu Międzychodzkiego. Placówki, które zdobyły największą ilość punktów otrzymały po 800,00 zł, a za drugie miejsce, które przypadło aż czterem placówkom, nagrodą był czek na 350,00 zł. Już teraz organizatorzy zapraszają do udziału w drugiej edycji Powiatowej Ligi Kultury, który odbędzie się w przyszłym roku. MDK FESTYN W RADGOSZCZY 28 CZERWCA Pokaz akcji policyjnej w wykonaniu Powiatowej Komendy Policji w Międzychodzie Skecze z żartem i humorem w wyk. sekcji teatralnej UTW Koncert solistów Studia Piosenki z MDK Turniej piłki nożnej OLD BOY Wolzburg RKS Radgoszcz Pokaz techniczny ratownictwa drogowego Straży Pożarnej z Międzychodu Pokaz techniki zapaśniczej i akrobatyki w wyk. czołowych zawodników Pucharu Polski Blok konkurencji sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych Pokaz iluzjonisty dla dzieci i młodzieży Zabawa taneczna z zespołem ANTRAX Dodatkowe atrakcje: loteria fantowa, przysmaki kuchni regionalnej, dmuchany zamek dla dzieci. Organizatorzy: Centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji, MDK, Rada Sołecka Radgoszczy Pt Nd Nd Śr Śr Nd. 18:00 18:00 18:00 18:00 12:00 18:00 18:00 Źródło : portal wp.pl film MIĘDZYCHODZKI DOM KULTURY ZAPRASZA DO KINA : CZERWIEC I LIPIEC 2008 USA 2008 akcji sportowy Od 12 l. 110 min. Cena 14 zł USA 2008 Komedia/ romans 112 min. Od 12 l. Cena 14 zł USA 2008 Romans/ komedia od 12 l. 95 min. Cena 15 zł USA 2008 Komedia/ Romant. Od 12 l. Cena 14 zł USA 2008 anim. Przygod. b/o dubbing 88 min. Cena 10 zł USA 2008 Akcji/ Przygod. Od 12l 123 min. Cena 14 zł PO PROSTU WALCZ Głównym bohaterem jest Jake Tyler, młody chłopak, który po przeprowadzce próbuje odnaleźć się w nowym mieście. Podczas jednej z imprez zostaje upokorzony i pobity przez Ryana McCarthy ego, lokalnego mistrza ringu.jake postanawia odegrać się na Ryanie i zapisuje się do podziemnego klubu sztuk walki, jednak już po pierwszym starciu z przeciwnikami odnosi porażkę. Wkrótce rozpoczyna trening u weterana sztuk walki. Po intensywnym kursie Jake jest gotowy, aby stawić czoła Ryanowi. NA PEWNO, BYĆ MOŻE Film opowiadający historię polityka, który próbuje opowiedzieć córce o swoim życiu przed jej narodzinami oraz o swoich miłościach. Will, trzydziestokilkuletni mieszkaniec Manhattana, jest właśnie w trakcie rozwodu, kiedy ku jego zaskoczeniu, 10-letnia córka Maya (Breslin) zaczyna zadawać mu pytania dotyczące jego życia przed ślubem. Maya chce wiedzieć dokładnie wszystko o tym, jak jej rodzice spotkali się i zakochali w sobie. NAWIEDZONA NARZECZONA Over Her Dead Body to opowieść o niedoszłej pannie młodej, która po śmierci w tragicznym wypadku, jako duch nęka swojego narzeczonego i jego nową dziewczynę. CO SIĘ ZDARZYŁO W LAS VEGAS Komedia romantyczna o parze młodych ludzi, którzy budzą się w Las Vegas po szalonej nocy w kasynie i z przerażeniem stwierdzają, że ubiegłego wieczoru ktoś udzielił im ślubu... W rolach głównych Cameron Diaz ( Sposób na blondynkę ) i Ashton Kutcher ( Nowożeńcy ). HORTON SŁYSZY KTOSIA W filmie występuje słoń Horton, który słyszy wołanie o pomoc płynące z odrobiny kurzu. Choć Horton o tym nie wiedział, na tym pyłku mieści się miasto Ktosiowo, zamieszkałe przez mikroskopijnych Ktosiów, którym przewodzi Burmistrz. Wyśmiewany i przeklinany przez sąsiadów, którzy myślą, że postradał zmysły, Horton postanawia ich ocalić, ponieważ istota pozostaje istotą, niezależnie od tego jak jest mała. INDIANA JONES I KRÓLESTWO KRYSZTAŁOWEJ CZASZKI Najnowsza seria przygód z udziałem Indiany Jonesa rozpoczyna się na pustynnym południowym-wschodzie w 195roku w samym apogeum Zimnej Wojny. Indiana i jego towarzysz Mac (Ray Winstone) właśnie wymknęli się z rąk sowieckich agentów i wracają do domu. Wkrótce potem Indiana Jones dowiaduje się od dziekana swojej macierzystej uczelni Marshall College i bliskiego przyjaciela (Jim Broadbent), że jego ostatnie wyczyny nie spodobały się przedstawicielom rządu, którzy naciskają na władze uniwersytetu, aby te usunęły profesora Jonesa z uczelni. Polski Instytut Sztuki Filmowej współfinansował zakup aparatury kinowej - nagłośnienie Informator Miêdzychodzki 7

8 SEJMIK KULTURY w Międzychodzie Przyznano nagrody Twórca, Działacz i Mecenas Kultury W dniu 11 czerwca 2008 r. na 34. spotkaniu Sejmiku Kultury, członkowie Sejmiku opiniowali i nominowali zgłoszone kandydatury do nagrody Twórca, Działacz i Mecenas Kultury. Po prezentacji zasług i dokonań, w obecności 47 członków, w tajnym głosowaniu dokonano wyboru laureatów. Do głównej nagrody Burmistrza Międzychodu dla twórców i działaczy kultury zaproponowano: Statuetkę w kategorii Twórca Kultury: Mariannę Baturę. Statuetkę w kategorii Działacz Kultury: Wioletę Skowrońską. Statuetkę w kategorii Twórca i Działacz Kultury: Teresę Cichosz. Sejmik także wnioskował o przyznanie listów gratulacyjnych Burmistrza Międzychodu dla wyróżniających się działaczy i twórców: 1. Izabeli Dziechciarz, 2. Jerzego Gackowskiego, 3. Ewy Łapaj-Matuszak, 4. Hanny Nowaczyk, 5. Stanisława Szukalskiego, 6. Marka Szałka, 7. Krystyny Talarek, 8. Ewy Żuryło. Dla wyróżniających się sponsorów Sejmik wnioskował o nadanie tytułu Mecenasa Kultury. Nominację otrzymała Fabryka Mebli Tapicerowanych Christianapol. Statuetki Twórca Kultury, Działacz Kultury, Twórca i Działacz Kultury oraz listy gratulacyjne wręczone zostaną podczas uroczystej Gali Wręczenia Nagród Burmistrza Międzychodu w dziedzinach Twórca, Działacz i Mecenas Kultury, która odbędzie się roku o godz w Międzychodzkim Domu Kultury. Przewodnicząca Sejmiku Kultury Teresa Cichosz Uwaga! W okresie wakacyjnym nastąpi zmiana w godzinach otwarcia Biblioteki Publicznej im. J. D. Janockiego (Pl. Kościuszki 9). Godziny otwarcia biblioteki od 30 czerwca do 30 sierpnia: poniedziałek , wtorek , środa , czwartek , piątek , sobota Od lipca będą działały punkty Regionalnej Informacji Turystycznej w Muzeum Regionalnym (ul. 17 Stycznia 100, tel ), w Filii Bibliotecznej nr 1 (ul. Piłsudskiego 5, tel ) oraz w Bibliotece Publicznej im. J. D. Janockiego (Plac Kościuszki 9, tel ). Od 1 lipca będzie czynna w Mierzynie-Ustroniu sezonowa Biblioteka Publiczna (pole biwakowe). Godziny otwarcia: poniedziałek, środa i piątek od do W lipcu i sierpniu organizowane będą przy Muzeum Regionalnym Kiermasze Regionalne, na które zapraszamy w soboty od godz do ZAPRASZAMY! De! Tegoroczny pierwszy koncert w ramach Muzycznej Przystani odbył się w piękne niedzielne popołudnie 25 maja. Duża, profesjonalna scena ustawiona na Przystani oraz dźwięki muzyki wzbudzały ciekawość wśród okolicznych mieszkańców już od rana. Po południu teren nad Przystanią zapełnił się licznie zgromadzoną publicznością. Widowisko rozpoczęło się punktualnie o godzinie występem solistów ze Studia Piosenki MDK. Po kilku piosenkach, na rozgrzanie publiczność, na scenie pojawił się zespół L.O.F. z międzychodzkiego Liceum Ogólnokształcącego. L.O.F. zagrał ponad półgodzinny koncert, który zebrał gromkie brawa. Zaraz po nich mogliśmy ponownie usłyszeć kilka piosenek w wykonaniu dzieci ze Studia Piosenki laureatów wielu ogólnopolskich festiwali piosenki. Ostatnim zespołem grającym przed występem Gwiazdy Wieczoru jako suport był zespół z Trójmiasta NOC. Podczas ich koncertu można było usłyszeć ponadczasowe rockowe ballady, ale także utwory ich autorstwa. Tych troje wykonawców z Pomorza dało również popis swoich ponadprzeciętnych umiejętności gry na gitarach basowych czy na perkusji. Coraz bardziej zbliżał się czas punktu kulminacyjnego całego widowiska występu zespołu DE MONO, dlatego publiczność coraz bardziej się niecierpliwiła. Jednak kilkutysięczny tłum musiał jeszcze poczekać kilka minut, aż zespół dokładnie skończy krótką próbę i dokładnie przygotuje cały sprzęt. Gdy już wszystko było dopięte na ostatni guzik, przy dużym aplauzie publiczności na scenie pojawił się lider i wokalista DE MONO Andrzej Krzywy oraz reszta siedmioosobowego zespołu i rozpoczęli swoje show. Zagrali zarów- Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Dnia r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego, ogłoszonego przez PUBLICZNĄ BIBLIOTEKĘ PEDAGOGICZNĄ W POZNANIU FILIĘ W MIĘDZYCHODZIE na najpiękniejszą laurkę z okazji Święta Bibliotekarzy i Bibliotek (w związku z obchodami Dnia Bibliotekarza 8 maja i Tygodnia Bibliotek 5-11 maja). W konkursie wzięły udział dzieci z NASZEJ ŚWIETLICY przy Parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie. Komisja miała ogromne trudności z wyłonieniem zwycięzców, ponieważ przedstawione prace reprezentowały wysoki poziom. Po analizie prac postanowiono przyznać następujące miejsca i wyróżnienia: I miejsce Paulina Dzierla, II miejsce Bartosz Gałężewski, III miejsce Monika Wieczorek; wyróżnienia otrzymali: Marcin Cemborowski, Patrycja Dzierla, Magda Freihs, Karol Majewski. Zwycięzcom i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje! Wszyscy nagrodzeni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody i upominki w postaci pięknych pamiętników, kolorowych budzików, składanych modeli. W związku z tym nie obyło się oczywiście bez szerokiego uśmiechu na obliczach dzieci. Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania młodym twórcom oraz ich opiekunom z Naszej Świetlicy. Piękne prace z życzeniami m.in. Żeby przybywało książek i Czytel- ników dedykujemy WSZYSTKIM BIBLIOTEKARZOM z okazji mi- nionego, majowego święta! Zdjęcie poniżej prezentuje wspaniałe dzieła młodych artystów. Biblioteka Pedagogiczna w Międzychodzie współpracuje z Naszą Świetlicą organizując również zajęcia pracowni multimedialnej Bibliote- ki. Dzieci zapoznają się z bogatym zasobem Internetu oraz mają możliwość nabycia umiejętności wyszukiwania informacji na określone tematy. Pod- czas spotkań w pracowni mają możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami informatycznymi uczestnicząc w mini-konkursach, w których zdobywają różne nagrody i upominki. Udział uczniów w zajęciach w bibliotece przyczynia się do rozwoju ich zainteresowań czytelniczych oraz dostrzeżenia biblioteki jako placówki kulturalnej i oświatowej. Spotkania pomagają dzieciom obcować z wiedzą zawartą w Internecie oraz w książkach. Wkrótce wakacje! Przebywając na łonie natury, i my dorośli, nie zapominajmy o słowie drukowanym. Ponieważ jak napisała wśród pięknych życzeń Monika: Kto lubi książki ten się dużo dowie o zwierzętach, o roślinach, o przyrodzie. Myślę, że zdanie to zawiera wspaniałą mądrość sensu czytania. E. Mitoraj no swoje starsze i dobrze znane piosenki, jak i te pochodzące z ich najnowszej płyty. Mogliśmy usłyszeć m.in. Moje miasto nocą, Kochać inaczej czy oczywiście tak bardzo oczekiwane przez niektórych słynne Statki na niebie, które zespół zagrał na sam koniec. Oczywiście nie obyło się bez bisów, które artyści z chęcią zagrali. Cały koncert, nagrodzony został kilkuminutowymi brawami, a rozentuzjazmowana publiczność niewątpliwie chciała bawić się dalej, jednak zespół musiał się pożegnać zaraz po Po koncercie oczywiście można było spotkać swoich idoli przed sceną. Było dużo chętnych po autograf, zdjęcie czy zakup płyt. Tym miłym akcentem zakończył się pierwszy w tym sezonie koncert w ramach Muzycznej Przystani. Mamy nadzieję, że kolejne (najbliższy już czerwca) będą równie udane jak koncert DE MONO! MDK 8 Informator Miêdzychodzki

WIEŚCI Z RATUSZA DO KOŃCA SIERPNIA - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PRZY HALI SPORTOWEJ

WIEŚCI Z RATUSZA DO KOŃCA SIERPNIA - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PRZY HALI SPORTOWEJ ROZMOWY W SPRAWIE NOWEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ NA LIPOWCU WIEŚCI Z RATUSZA DO KOŃCA SIERPNIA - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PRZY HALI SPORTOWEJ 3 czerwca burmistrz Roman Musiał przeprowadził rozmowy z panią Wiesławą

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE

WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE WIEŚCI Z RATUSZA OGŁOSZENIE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/10 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2010 r. Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA. TY TEŻ MOŻESZ POMÓC! Mam na imię Jakub. Jestem 6-letnim chłopcem z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym

WIEŚCI Z RATUSZA. TY TEŻ MOŻESZ POMÓC! Mam na imię Jakub. Jestem 6-letnim chłopcem z dziecięcym porażeniem mózgowym czterokończynowym WIEŚCI Z RATUSZA TY TEŻ MOŻESZ POMÓC! Mam na imię Jakub. Jestem 6-letnim chłopcem z dziecięcym porażem mózgowym czterokończynowym spastycznym. Forma tego schorzenia objawia się zesztywm mięśni i obniżonymi

Bardziej szczegółowo

Wręczenie kluczy do miasta przedstawicielom Cechu Rzemiosł Różnych przez burmistrza R. Musiała

Wręczenie kluczy do miasta przedstawicielom Cechu Rzemiosł Różnych przez burmistrza R. Musiała Nr 11(113) Rok X Międzychód, listopad 2013 r. ISSN 1733-3466 Cena 2,50 zł (w tym 8% VAT) RPR 1985 Z okazji 50-lecia działalności Orkiestry Dętej Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego składamy serdeczne

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI Z RATUSZA. 2 Informator Miêdzychodzki

WIEŚCI Z RATUSZA. 2 Informator Miêdzychodzki Bur mistrz Miê dzy cho du dzia ³a j¹c zgo d nie z art. 35 ust. z 21.08.1997 r. o gospo dar ce nie ru cho mo œciami (tekst jedno li ty Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2005 r.) informuje, e aktualny wykaz nieruchomoœci

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Szanowni Mieszkańcy Pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem z Państwa strony za co serdecznie w imieniu zespołu dziękuję. Daje nam to motywację, aby nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

PUSZCZYKOWA. INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) www.puszczykowo.pl

PUSZCZYKOWA. INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) www.puszczykowo.pl PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Marzec 2013 nr 3 (250) ISSN 1231-8493 Co wspólnego ma budynek na Rynku z reformą oświaty? Wywiad z Burmistrzem A. Balcerkiem str. 3 Zakole Warty oczami młodego

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż

echo Żychlina Obchody Święta Żychlina 2014 nowe Informator lokalny nr 2/2014 Egzemplarz bezpłatny Nowy patron Dwójki Mieszkania na sprzedaż nr 2/2014/8 nowe echo Żychlina 1 Biesiada u Apostołów» Po raz czwarty...» str. 12 Inwestycje w mieście» Remont ulicy Kilińskiego oraz Stadionu Miejskiego» str. 16 Nowy patron Dwójki» Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Pisanki skradły słońcu Kilka złotych promieni, Teraz ich jasny blask Wasz dom rozpromieni!

Pisanki skradły słońcu Kilka złotych promieni, Teraz ich jasny blask Wasz dom rozpromieni! Nr 3(33) Rok IV Miêdzychód, 16 marca 2007 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Pisanki skradły

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Pozostali uczniowie Białej z rąk dyrektorów obu szkół, Gerharda. odebrali dwa świadectwa niemieckie i polskie. Wraz z dokumentami

Pozostali uczniowie Białej z rąk dyrektorów obu szkół, Gerharda. odebrali dwa świadectwa niemieckie i polskie. Wraz z dokumentami Zakończenie roku szkolnego w Loecknitz Już po raz jedenasty w usytuowanej w Löcknitz Szkole Europejskiej świadectwa dojrzałości wespół z niemieckimi absolwentami Niemiecko-Polskiego Gimnazjum odebrała

Bardziej szczegółowo

Słowem wstępu. W numerze:

Słowem wstępu. W numerze: Słowem wstępu Szanowni Państwo, 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową kadencji Rady Miasta,

Bardziej szczegółowo

FESTYN ZE STRONGMENAMI

FESTYN ZE STRONGMENAMI Czerwiec 2011/06 (136) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL FESTYN ZE STRONGMENAMI KOLNEŃSKI nr. 6(136)2011 1 IMPREZY KULTURALNE Imieniny Jana z Kolna 2011 W dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Muzyczne i przedsiębiorcze laboratorium (str. 31)

Muzyczne i przedsiębiorcze laboratorium (str. 31) 12 kwietnia 2011 r. Nr 174 Muzyczne i przedsiębiorcze laboratorium (str. 31) Samorządowiec-Spółdzielca (str. XX) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach w

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (295) czerwiec 2013 bezpłatne pismo informacyjne Rozmowa z Anną Tomicką burmistrzem Swarzędza Śmieci po nowemu z Prosto z budowy 2Reklamy

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła

Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 4 (284) maj 2012 bezpłatne pismo informacyjne Strażnica zachwyca z Adiacenty symblicznie Będzie strefa parkowania z Grunt to szkoła ROKIETNICA

Bardziej szczegółowo

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny)

z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) z Grodu Łokietka Informator Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim (egzemplarz bezpłatny) styczeń/2014 2 Wiadomości z Grodu Łokietka STYCZEŃ 2014 Inwestycje Nowy Rok jest czasem, kiedy pełni nadziei spoglądamy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO

INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 4 (395) Bielawa, 16-31 marca 2014 r. ISSN 1508-1362 Po tym jak Bielawa złożyła pozew do sądu w sprawie uregulowania własności urządzeń decydujących o

Bardziej szczegółowo

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5)

Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) 20 sierpnia 2011 r. Nr 176 Najważniejsza umowa podpisana (str. 5) Bieg Jagiełły (str. 21) Mamy mistrzynię świata (str. 22) Jarmark Piastowski 2011 (str. 22) INFORMACJE UMiG Sprawozdanie Burmistrza z pracy

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11 ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) ISSN 1231-8493 5 lat W UNII EUROPEJSKIEJ s.13 Absolutorium s.4 udzielone Konserwator zabytków s.9 odpowiada 35 lat Muzeum s.11 im. Arkadego Fiedlera

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. Bal charytatywny Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. WZRUSZAJĄCE POLICKIE KAZIUKI 2011 Karolinka w Policach Mało kiedy

Bardziej szczegółowo

Poszliśmy za Nim Papieża żegnaliśmy w naszych sercach, domach, kościołach, miastach. W tych dniach, nie zabrakło bieruniaków także w Watykanie.

Poszliśmy za Nim Papieża żegnaliśmy w naszych sercach, domach, kościołach, miastach. W tych dniach, nie zabrakło bieruniaków także w Watykanie. 20 KWIECIEŃ 2005 Nr 8/2005 cena 1,00 zł (182) Bieruń pożegnał Papieża Poszliśmy za Nim Papieża żegnaliśmy w naszych sercach, domach, kościołach, miastach. W tych dniach, nie zabrakło bieruniaków także

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny!

IX Międzynarodowy Zlot Morsów. Elektrowni atomowej w Gąskach nie będzie na 99,9%! Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Styczeń 2012 1 Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny! Forum Samorządowe NASZA GMINA serdecznie zaprasza na Wielki Karnawałowy Bal Charytatywny, który odbędzie się w dniu 4 lutego 2012r. w Hotelu UNITRAL

Bardziej szczegółowo