DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 208 (15259) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 208 (15259) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)"

Transkrypt

1 CZWARTEK 27 PAèDZIERNIKA 2005 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 208 (15259) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Handel ludêmi na Litwie po przystàpieniu do UE Jest gorzej Wbrew prognozom mi dzynarodowych organizacji, zajmujàcych si zwalczaniem handlu ludêmi, e po przystàpieniu Litwy do UE ulegnie zmniejszeniu ten proceder, od 2004 roku coraz wi cej dziewczyn z Litwy trafia do domów publicznych w krajach starej Europy. Ambasada Holandii na Litwie sfinansowa a badania na temat handlu ludêmi w naszym kraju. Swoboda poruszania si, podró owania jest bardzo pozytywnym aspektem wspó czesnego Êwiata, ale Êwiat kryminalny te korzysta z tych nowych mo liwoêci. W ostatnich latach handel ludêmi sta si wielkim mi dzynarodowym biznesem. Zdaniem niektórych ekspertów, jest to jeden z najbardziej dochodowych interesów dla struktur kryminalnych mówi a wczoraj podczas prezentowania wyników badania problemu handlu ludêmi na Litwie ambasador Królestwa Holandii w naszym kraju Johanna Gerarda Maria Ruigrok. Sponsorem tego badania jest ambasada holenderska. Ten projekt mia za zadanie stworzyç podstawy, które pomog yby w zwalczaniu handlu ludêmi. Przy pomocy tego projektu osoby, które zajmujà si zwalczaniem handlu ludêmi, b dà mia y usystematyzowanà, opracowanà informacj o ofiarach handlarzy. coraz powa niejszym problemem Pomo e to w ich pracy. Problemem zwalczania handlu ludêmi zajmujà si równie struktury kierownicze Unii Europejskie zapewnia a ambasador. Zmuszanie litewskich kobiet Brazauskas nie pragnie zemsty, tylko sprawiedliwoêci Szukanie kamieni w pustym polu Premier Algirdas Brazauskas zamierza skorzystaç z systemu prawnego Litwy w obronie swego honoru i godnoêci, ale na razie nie powiedzia, czy zwróci si do sàdu z powodu rzekomych oszczerstw, rzuconych mu przez konserwatystów. Nie pragn adnych kar dla nikogo. Chc broniç swej godnoêci, honoru, swego imienia, które, jak Zmuszanie litewskich kobiet do zajmowania si nierzàdem w krajach Unii Europejskiej z roku na rok staje si sàdz, zachowa em przez wszystkie lata swej dzia alnoêci i dlatego nie ma we mnie adnej krwawej zemsty. Chc tylko sprawiedliwoêci. (...) SprawiedliwoÊci powinno staç si zadoêç, jak sàdz, dzi ki systemowi prawnemu Litwy, z którego zamierzam skorzystaç powiedzia wczoraj w Sejmie dziennikarzom Brazauskas. (Dokoƒczenie na str. 2) do zajmowania si nierzàdem w krajach Unii Europejskiej staje si z roku na rok coraz powa niejszym problemem. Handel ludêmi jest wyjàtkowo aktualnym proble- Fotomonta ucja Stankeviãiappletò mem dla Litwy. Ârodki masowego przekazu, niestety, zamiast tego, aby powa nie zajàç si tà sprawà, rozpisujà si z luboêcià o pikantnych szczegó ach. (Dokoƒczenie na str. 3) Od amki myêliwca Su-27 w drujà do Rosji W trzech etapach Litwa przekazuje Rosji od amki rosyjskiego myêliwca Su-27, który w ubieg ym miesiàcu rozbi si w rejonie szakiajskim. Jak informuje minister ochrony kraju Gediminas Kirkilas, wczoraj do obwodu kaliningradzkiego zosta a wywieziona cywilnà ci arówkà pierwsza partia od amków. Przekazanie od amków Rosji odb dzie si w kowieƒskim Batalionie In ynieryjnym Juozasa Vitkusa. Jak poinformowa minister, Rosja poprosi a Litw o udzielenie us ugi transportowej, co zostanie wynagrodzone. Podczas pierwszego etapu zostanà przekazane najbardziej niebezpieczne materia y, broƒ lotnicza, sk adajàca si z lotniczego dzia a z pociskami oraz ich fragmentami, dwie rakiety typu powietrze powietrze R37, dwie rakiety typu R27, fragmenty ochronne myêliwca, fragmenty z radioaktywnym metalem (oko o 1900 g miedzi z dodatkiem uranu), jak te niebezpieczne od amki. Kirkilas poinformowa, e w drugim etapie, prawdopodobnie do koƒca tego tygodnia, zostanie przekazany ekwipunek rosyjskiego pilota Walerija Trojanowa oraz spadochron, a tak e magnetyczne taêmy z nagraniami czarnej skrzynki, przyrzàdu, który utrwali dane lotu. W trzecim etapie zostanà przekazane pozosta e cz Êci myêliwca. MyÊliwiec Su-27 lotnictwa wojskowego Rosji rozbi si 15 wrzeênia w rejonie szakiajskim na pograniczu z obwodem kaliningradzkim Rosji w odleg oêci oko o 50 km od Kowna. Jego pilot pomyêlnie katapultowa i wylàdowa na spadochronie w sàsiednim jurborskim rejonie. BNS Âwiat W NUMERZE PraworzàdnoÊç Problem, który przeradza si w tragedi Szkolnictwo Najlepszy Lizdejko Pawe ka Sentencja 5 W ubieg ym tygodniu w komisariacie policji rejonu wileƒskiego odby o si seminarium nt. Spo eczeƒstwo i prewencja przemocy w rodzinie, zorganizowane przez litewski wydzia Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Policji. 6-7 Ponad siedemset prac plastycznych nades ano na konkurs rysunkowy Zilustruj swoje ulubione legendy. W konkursie, który jest zwiàzany z ukazaniem si ksià ki Legendy Wilna dla dzieci m odszych, starszych i doros ych. Nauka i technika Dodatkowe mo liwoêci 4 Ustaliç wizj na przysz oêç Unijni przywódcy spotkajà si dziê na nieformalnym szczycie w zamku Hampton Court pod Londynem, gdzie spróbujà ustaliç, w jaki sposób UE mo e sprostaç wyzwaniom zwiàzanym z globalizacjà oraz rosnàcà konkurencjà ze strony takich paƒstw jak Chiny i Indie. 8 Zestaw kina domowego w oparciu o komputer PC mo e równie s u yç jako telewizor oraz radio. Najlepiej liczàcymi ludêmi sà nie matematycy, ale handlowcy. Andrzej Majewski

2 2 KRAJ Kalejdoskop aktualnoêci Przekroczono wszelkie granice Ceny nieruchomoêci na litewskim wybrze u ju przekroczy y wszelkie granice, twierdzi agencja nieruchomoêci Ober - Haus. Zgodnie z paêdziernikowym przeglàdem tej agencji, Po àga, Neringa oraz ca y region wybrze a sta si bardzo aktywnà cz Êcià rynku nieruchomoêci. WczeÊniej wielki wp yw mia a tu sezonowoêç, a teraz ten czynnik ju nie istnieje. Popyt sta si olbrzymi, a poda stale si zmniejsza. Obecnie w Po àdze cena niektórych obiektów ju przekroczy a 8 tys. Lt za metr kwadratowy, a w Nidzie te liczby sà jeszcze wi ksze 10 lub nawet 12 tysi cy litów. Praca za poêrednictwem Internetu Og oszenia w sprawie wolnych miejsc na posadach paƒstwowych od tej chwili sà dost pne dla wszystkich u ytkowników Internetu. Departament S u by Paƒstwowej przy Ministerstwie Spraw Wewn trznych podpisa umow o wspó pracy z sejmowym wydawnictwem Valstybòs Ïinios na temat informacji o konkursach na wolne stanowiska s u bowe w portalu og oszeƒ JesteÊmy zainteresowani, aby w instytucjach paƒstwowych pracowali ludzie wykszta ceni i z perspektywà. W naszym portalu tygodniowo b dzie si pojawiaç oko o 40 nowych ofert pracy powiedzia dyrektor Departamentu S u by Paƒstwowej Osvaldas armaviãius. Konfederacja z prawem g osu Zrzeszajàca najwi ksze przedsi biorstwa Litewska Konfederacja Przemys owców (LKP) sta a si równoprawnym cz onkiem europejskiej organizacji przedsi biorców Europejskiego Zwiàzku Konfederacji Przemys owców i Pracodawców (UNICE). Dotychczas Litewska Konfederacja Przemys owców w pracy UNICE uczestniczy a jako obserwator i mia a g os doradczy, obecnie zaê b dzie mog a g osowaç powiedzia Mindaugas Puidokas, dyrektor Departamentu Informacji i àcznoêci ze Spo eczeƒstwem LKP. Litewska organizacja obejmuje 37 zrzeszeƒ bran owych i 8 regionalnych, skupiajàcych ponad 2,7 tys. przedsi biorstw ró nego profilu. Pozytywna ocena mostu energetycznego Komisarz Komisji Europejskiej ds. Energetyki Andris Piebalgas nie odrzuca mo liwoêci budowy na Litwie nowej elektrowni atomowej, co w jego przekonaniu, w znacznej mierze b dzie zale a o od inicjatyw prywatnych inwestorów. Komisarz KE powtórzy stwierdzenie, e obowiàzkowo nale y przestrzegaç zobowiàzaƒ podj tych w umowie akcesyjnej z UE o zamkni ciu do 2009 r. czynnej obecnie elektrowni. Piebalgas pozytywnie oceni równie ide budowy mostu energetycznego z Litwy do Polski. Ten most uzasadni by równie budow nowej si owni atomowej, poniewa otworzy by nowe mo liwoêci przekazu elektrycznoêci. Z jednego ciep ego miejsca na drugie Zamiast zwolnienia kontrowersyjnie ocenianej naczelniczki powiatu k ajpedzkiego Virginii Luko ienò, rzàd mianowa jà jeszcze na kolejne odpowiedzialne stanowisko w Komitecie Regionalnym Unii Europejskiej. Rzàd wczoraj zaaprobowa uchwa, na mocy której naczelniczka powiatu k ajpedzkiego Luko ienò zosta a mianowana cz onkiem rzeczywistym Komitetu Regionalnego Unii Europejskiej. Ten komitet jest jednà z najwa niejszych instytucji doradczych UE, reprezentujàcà wszystkie regiony krajów UE. BNS Adres redakcji Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax ISSN Redaktor naczelny Aleksander Borowik (tel , Dziennikarze: Kry sty na Ada mo wicz za st. re d. na cz. (tel , He le na G ad kow ska, Sabina Juchniewicz, Irena Mikulewicz Ro bert Mic kie wicz Irena Smilginis, Anna Ma rian Pa lusz kie wicz fo to repor ter Wspó pracownicy: Da nu ta Ka mi le wicz, Ma go rza ta Ko zicz, Ja dwi ga Pod most ko, Piotr Ryn gie wicz, Jan Sienkiewicz, Ali na So bo lew ska, Ju lit ta Tryk Sekretariat: Wan da Za jàcz kow ska tel ), Zygmunt danowicz (se rier wi len ski.lt, tel ) se kre tarze odpowiedzialni, Daniel Mackiewicz zast. sekr., Ro man Ostro uch, Lu cja Stan ke vičiūtė a ma nie kompu te ro we, Walentyna Ma ul, Halina Taukin sk ad komputerowy, Barbara Mintautienė t umacz, Bronis awa Michaj owska, Edyta Sza kowska korekta Zbi gniew Mar ko wicz pro mo cja (tel ), Da riusz Gusz cza re kla ma (tel , e-ma il: re kla rier wi len ski.lt), We ro ni ka Wojsz nis kol por ta -pre nu me ra ta (tel , e-ma il: kol rier wi len ski.lt). Ma te ria ów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tekstów. Za treêç og o szeƒ re dak cja nie od po wiada. Opi nie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze sà zbie ne z opi nià re dak cji. Sekretarz odpowiedzialny wydania Zygmunt danowicz Wydawca Vš Į Kurier Wilenski. Dy rek tor spółki Ro man Ba ra now ski (tel ). Druk UAB KLION Dział promocji, reklamy, kolporta u i prenumeraty Vš Į Vilnijos žodis Wsparcie finansowe Senat RP i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie W 2010 r. na polach Grunwaldu ma powstaç imponujàcy obiekt Z oty goêç Nasza redakcja goêci a wczoraj Zbigniewa Dàbrowskiego z Ostródy, Mistrza Rzemios Artystycznych, za o yciela Artystycznej Pracowni Poz otniczej oraz prezesa Rady Fundacji Grunwald. Pracownia naszego goêcia jest kontynuatorem tradycji i technologii starych mistrzów ginàcego zawodu poz otnictwa. Za o y jà w 1979 r. Zbigniew Dàbrowski, którego osiàgni cia doceni Minister Kultury i Sztuki, nadajàc mu w 1985 roku tytu Mistrza Rzemios Artystycznych. Rama jak kobieta Pracownia wykonuje równie obrazy malowane na p ótnie (wszelkimi technikami), stoliczki pod kandelabry i zegary, konsole czy karnisze nad okna, stylizowane na minione epoki, ale to ramy do obrazów i luster sà programowym dzie em pracowni. Rama dla obrazu jest tym, czym oprawa dla kobiety makija czy bi uteria wydobywa z kobiety to coê, co Êwiadczy o jej niepowtarzalnym pi knie, podkreêla jej charakter i osobowoêç mówi nasz goêç. Pracownia w ciàgu 26 lat dzia alnoêci zaistnia a m.in. w Japonii, Australii, Francji, Hiszpanii, ale jej za o yciel najbardziej dumny jest z wyrobów na rodzimy rynek. Niektóre z naszych prac, wykonanych dla obiektów sakralnych, zobaczyç mo na: w Bazylice Êw. Brygidy w Gdaƒsku, Bazylice w Licheniu, koêciele w Jastrz biej Górze i innych obiektach mówi Zbigniew Dàbrowski. Trudne poczàtki Zbigniew Dàbrowski, zakochany w Wilnie od pierwszego wejrzenia, sprzedaje tu ju z powodzeniem swoje prace, m.in. w Arthausie na wileƒskiej Starówce, ale jak opowiada, poczàtki wcale nie by y atwe: Przyjecha em tu z przeêwiadczeniem, e trafi em w idealny moment na rynku i e wszystko pójdzie jak z p atka. Szczerze mówiàc, prze y em moment za amania, gdy okaza o si, e nikt nie jest zainteresowany mojà ofertà. W tym momencie dotar o do mnie, e wizyt w Wilnie nie zaczà em od tego, od czego powinienem by zaczàç! Pobieg em wi c bez zastanowienia do Ostrej Bramy i pomodli em si. Od tego momentu wszystko zmieni o si o 180. Wierz, e tak samo zrealizuj pomys naszej Fundacji Grunwald powiedzia Zbigniew Dàbrowski. Ksià Witold pod Grunwaldem Pomys em Fundacji jest wzniesienie na polach grunwaldzkich europejskiego centrum konferencyjno-szkoleniowego i wypoczynkowego pod nazwà Europejska Wioska, które wyglàdem zewn trznym b dzie przypominaç Êredniowieczny zamek, zaê wn trze ma byç wyposa one i urzàdzone na miar XXI wieku. Projekt zak ada, oprócz wybudowania hotelu Ksià Witold, rotundy wystawienniczej, w której turyêci mogliby oglàdaç obraz Bitwa pod Grunwaldem, oraz Êredniowiecznej osady, w której 7 dni w tygodniu yliby i pracowali ludzie tak, jak yli i pracowali ponad pi ç wieków temu. A wszystko Brazauskas nie pragnie zemsty, tylko sprawiedliwoêci Szukanie kamieni w pustym polu (Dokoƒczenie ze str. 1) Prokuratura Generalna poinformowa a we wtorek, e post powanie dowodowe na podstawie powództwa premiera Algirdasa Brazauskasa z powodu oszczerstwa (jego zdaniem) przez konserwatystów, nie zostanie wszcz te. Brazauskas powiedzia, e na razie nie zasi ga opinii prawników w sprawie dalszego post powania, czy ma zaskar yç przed sàdem decyzj podj tà we wtorek przez prokuratorów. Brazauskas powiedzia, e narada z prawnikami zosta a od o ona do piàtku. Zapytany, dlaczego tak goràco reaguje na poruszone przez konserwatystów kwestie, Brazauskas powiedzia, e ta reakcja uwarunkowana zosta a niczym nieuzasadnionymi oskar eniami. Rzucono mi oskar enia, które niczym nie sà uzasadnione jak si mówi jest to szukanie w pustym polu kamieni, których nie ma powiedzia Brazauskas. Brazauskas nie odpowiedzia na pytanie, czy rzeczywiêcie zastanawia si nad mo liwoêcià wycofania si ze stanowiska szefa rzàdu: Na takie pytania nie udzielam odpowiedzi. Premier nie odpowiedzia równie, czy b dzie wspó pracowa z tymczasowà komisjà sejmowà, o ile zostanie ona utworzona: Kiedy zostanie utworzona, wtedy i powiem. Prawd muszà ujawniç nie komisje, tylko instytucje praworzàdnoêci. Litwa jest paƒstwem prawa, adna komisja nie realizuje na Litwie praworzàdnoêci i nie b dzie Czwartek, 27 paêdziernika 2005 r. Chcia bym, eby ten projekt pos u y odrodzeniu si polskiego patriotyzmu, szczególnie wêród m odzie y powiedzia Zbigniew Dàbrowski na temat planów budowy pod Grunwaldem Europejskiej Wioski. Fot. Zbigniew Markowicz to ma stanàç pod Grunwaldem ju na szeêçsetnà rocznic najwi kszej bitwy Êredniowiecza, a wi c w lipcu 2010 r. Chcia bym, eby ten projekt pos u y odrodzeniu si polskiego patriotyzmu, szczególnie wêród m odzie y. Warto wykorzystaç to, e ka de dziecko w Polsce zna dat 15 lipca 1410 r. oraz to, e po Êmierci papie a Jana Paw a II obudzi o si coê w naszym narodzie, zrodzi a si si a i poczucie jednoêci, iskra, którà trzeba podsyciç. Chcia bym, aby dzi ki temu projektowi Polacy uwierzyli w siebie i pokazali Êwiatu, e jesteêmy spadkobiercami pot nej kultury i e mamy si czym szczyciç mówi nasz goêç. W swych za o eniach projekt ma równie ywo anga owaç do wspó pracy stron litewskà, jako najwi kszego sojusznika Polski w bitwie pod Grunwaldem. Naszym uk onem w stron Litwy jest nazwa hotelu-zamku Ksià Witold, mamy nadziej, e na tym si nie skoƒczy i e Litwa aktywnie w àczy si w to przedsi wzi cie powiedzia Zbigniew Dàbrowski. Anna Pilarczyk realizowa a oêwiadczy wczoraj dziennikarzom Brazauskas. KonserwatyÊci dà à do zbadania, czy podczas prywatyzacji hotelu Draugystò w Wilnie oraz nabycia przez Kristin Brazauskienò oraz cz onków jej rodziny akcji hotelu nie zosta y naruszone obowiàzujàce podówczas akty prawne. Poszukuje si równie odpowiedzi na pytanie, czy Êrodki zap acone za akcje by y adekwatne do wartoêci rynkowej akcji oraz za jakie Êrodki, za zaciàgni te i zagwarantowane w czyim imieniu po yczki zrekonstruowano hotel Crowne Plaza (dawna Draugystò ) oraz pokryto straty, powsta e z dzia alnoêci hotelu. BNS

3 Czwartek, 27 paêdziernika 2005 r. Wyjàtkowy koncert przed Dniem Zadusznym Klasyka w stolicy W koêciele Âw. Jana na wileƒskiej Starówce, w przeddzieƒ Wszystkich Âwi tych o godz. 18, us yszymy Requiem d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz VIII Symfoni h-moll Niedokoƒczona Franciszka Schuberta w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Podlaskiej. Od wielu lat Filharmonia Podlaska wspó pracuje z Instytutami Kultury Austrii, Francji, W gier, Japonii i Korei, a teraz tak e z Instytutem Polskim w Wilnie. Filharmonicy bia ostoccy koncertujà na tournee zagranicznych, m.in., we W oszech, Francji, Niemczech, Austrii oraz USA. W Wilnie Orkiestra wystàpi pod dyrekcjà Marcina Na cza- Niesio owskiego, który od 1997 r. pe ni funkcj dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Bia ostockiej, jest tak e dyrektorem artystycznym i dyrygentem Warszawskiej Orkiestry Filharmonia oraz dyrygentem goêcinnym Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. We wrzeêniu 2005 roku powierzono mu stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego Opery i Filharmonii Podlaskiej nowej instytucji kultury powo anej przez Ministra Kultury i Marsza ka Województwa Podlaskiego. Orkiestrze towarzyszyç b dà jeden z najlepszych chórów litewskich Vilnius (kierownik Povilas Gylys) z Wilna oraz soliêci: Justyna Recsenyedi sopran, Aneta ukaszewicz mezzosopran, Rafa Bartmiƒski tenor oraz Zbigniew D bko bas. Koncert organizowany jest przez Oper i Filharmoni Podlaskà w ramach projektu W ojczyênie serce me zosta o we wspó pracy z Instytutem Polskim w Wilnie, zaê realizacja ca ego projektu jest mo liwa dzi ki Êrodkom finansowym Ministerstwa Kultury RP. Honorowy patronat nad koncertem objà Ambasador RP w Wilnie, a patronat medialny sprawujà Kurier Wileƒski oraz Radio Znad Wilii. Anna Pilarczyk Orkiestra Symfoniczna w Bia ymstoku istnieje od 1954 roku. W roku 1974 uzyska a status Filharmonii. W sta ym cyklu koncertów monograficznych goêci y w Filharmonii Bia ostockiej Êwiatowe s awy kompozytorskie Witold Lutos awski, Henryk Miko aj Górecki, Jan Âwider, Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar i Krzesimir D bski. Od 1994 roku, Filharmonia Bia ostocka organizuje Ogólnopolski Przeglàd M odych Dyrygentów im. Witolda Lutos awskiego. Orkiestra Filharmonii Bia ostockiej pod dyrekcjà Marcina Na cz- Niesio owskiego nagra a kilka p yt kompaktowych. Pierwsza p yta, nagrana w 1998 roku, zyska a szerokie uznanie krytyki, czego wyrazem by a nominacja do nagrody polskiego przemys u fonograficznego Fryderyk 99. Wysoko oceniono tak e drugà p yt orkiestry, do której nagrania zaproszono znakomitego m odego skrzypka polskiego Jakuba Jakowicza. W setnà rocznic Êmierci Giuseppe Verdiego orkiestra dokona a nagraƒ uwertur oraz arii tenorowych z najs ynniejszych oper kompozytora z udzia em wybitnego solisty Ka udiego Ka udowa. Tak e w 2001 roku Orkiestra Filharmonii Bia ostockiej wraz z primadonnà Teresà ylis-gara nagra a p yt z utworami kompozytorów francuskich. Szczepionka ochroni mieszkaƒców domu starców Co z serca wychodzi, do serca trafia Wileƒski International Rotary Club i Ba tycka Klinika Amerykaƒska w tym tygodniu organizujà akcj dobroczynnà, w ramach której nieodp atnie zaszczepià przeciwko grypie oko o 700 seniorów. Na rzecz tej akcji dobroczynnej wileƒski International Rotary Club, zrzeszajàcy przedsi biorców i specjalistów o wysokiej reputacji, przeznaczy Êrodki finansowe, a jedyna na Litwie klinika, uznana przez zagraniczne spó ki ubezpieczeniowe, dostarczy domom starców Wilna i rejonu wileƒskiego szczepionki oraz zapewni us ugi personelu medycznego. Grypa jest szczególnie niebezpieczna z powodu mo liwych komplikacji zapalenia p uc, uszu, zaostrzenia ró nych chorób przewlek ych. Szczepienia przeciwko grypie na Litwie sà p atnà us ugà i dlatego nie wszystkich staç na zap acenie 30 Lt. Dla ludzi starszych ryzyko zachorowania na gryp jest o wiele wi ksze ni u pozosta ych. S absza jest ich odpornoêç, poza tym w razie choroby trudno jest pokonaç jà, powstaje zagro enie z powodu powik aƒ powiedzia a. Inga Malinauskienò, dyrektor generalny Ba tyckiej Kliniki Amerykaƒskiej. Spo eczeƒstwo Litwy szybko si zmienia, coraz wi cej jest ludzi poczuwajàcych si do odpowiedzialnoêci wobec spo eczeƒstwa i dlatego wierzymy, e naszà inicjatyw wspierania osób ubo szych przejmà nie tylko organizacje pozarzàdowe Wilna, ale te innych miast i rejonów, jak równie przedsi biorcy, rozumiejàcy, e co z serca wychodzi, do serca trafia powiedzia a p. Vida Bandienò, cz onek rady wileƒskiego International Rotary Club. Inf. w. Lekarze odwiedzà nast pujàce domy starców: Senevita 60 osób Ejszyskie Centrum Opieki 42 osoby Dom starców w Antowilu 250 osób Pensjonat w Prudziszkach (ludzie z zaburzeniami psychicznymi) 158 osób Pensjonat w Fabianiszkach 46 osób Centrum dzienne Atgaiva 80 osób KRAJ Handel ludêmi na Litwie po przystàpieniu do UE Jest gorzej (Dokoƒczenie ze str. 1) W wyniku badaƒ, które przeprowadziliêmy, po raz pierwszy usystematyzowaliêmy dane na temat handlu ludêmi. Pomaga y nam w tym wszystkie organizacje pozarzàdowe, zajmujàce si na Litwie zwalczaniem tego procederu mówi a podczas wczorajszej konferencji prasowej szefowa wileƒskiego biura Mi dzynarodowej Organizacji Migracji dr Audra Sipaviãienò. Przedstawiono wczoraj wyniki badaƒ, w których przygotowaniu zaanga owanych by o pi ç organizacji pozarzàdowych: K ajpedzkie Centrum Pomocy Socjalnej i Psychologicznej, Pomoc ofiarom prostytucji i handlu ludêmi jedna ze struktur litewskiego Caritasu, Centrum Pomocy Rodzinom Zaginionych Ludzi, Wileƒski Pensjonat Matki i Dziecka oraz Centrum Wspólnoty Oniksztyƒskej. W badaniu uczestniczy o oko o 200 kobiet z Litwy, które trafi y do europejskich domów publicznych. Jak przyzna y wczoraj przedstawicielki organizacji spo ecznych, mimo nasilenia walki z handlem ludêmi, skala tego zjawiska z roku na rok ciàgle si rozszerza. B dnie prognozowano, e wstàpienie Litwy w 2004 roku do Unii Europejskiej przyczyni si do zmniejszenia handlu ywym towarem. Zak adano, e otworzenie si unijnych rynków pracy, mo liwoêç legalnego zatrudnienia si w krajach starej Europy da kobietom mo liwoêç wyboru. Jednak, jak przyzna a wczoraj dr Audra Sipaviãienò, sta o si odwrotnie. Handel kobietami nabiera obrotów. Wed ug naszych szacunków, w ubieg ym roku z Litwy sprzedano oko o 2000 kobiet i dziewczàt. Po przystàpieniu Litwy do UE zmieni si tylko kraj, do którego wywozi si najwi cej kobiet litewskich. Na pierwsze miejsce wysun a si Wielka Brytania, spychajàc na drugà pozycj Niemcy, które dotychczas przodowa y na tej czarnej liêcie. Kim sà ofiary Zdecydowana wi kszoêç ofiar handlu ludêmi (64 proc) pochodzi z biednych i bardzo biednych rodzin i dopiero oko o 4 proc. to osoby z rodzin zamo nych. 45 kobiet, które uczestniczy y w badaniu, przed opuszczeniem Litwy nie mia o pracy, 29 jeszcze uczy o si w szko ach lub zawodówkach i tylko 5 osób mia o sta à prac. Wyniki badaƒ obali y Wystartowa plebiscyt Czytelników Kuriera Wileƒskiego! Polak Roku to brzmi dumnie Szanowni Czytelnicy! Og aszamy wybory Polaka Roku Zapraszamy do udzia u w ósmej ju edycji tradycyjnego konkursu Kuriera Wileƒskiego, któremu tradycyjnie te patronuje Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Wybierzmy dziesi ciu Polaków, którzy w roku mijajàcym wnieêli swój wk ad w zachowanie i propagowanie polskoêci na Litwie, w ten czy inny sposób przyczynili si do postrzegania dobrego imienia Polaków w spo eczeƒstwie Litwy. Liczba zg oszonych kandydatów jest nieograniczona. Prosimy o listy lub maile z podaniem imienia, mit, e ofiarami handlarzy ludêmi przewa nie stajà si dziewczyny z prowincji. Dwie trzecie ofiar to mieszkanki du ych miast Wilna, Kowna, K ajpedy. NaiwnoÊç ukarana Trzy czwarte badanych oêwiadczy o, e absolutnie nie wiedzia o, i sà wywo one zagranic do pracy w domach publicznych. 35 proc. kobiet powiedzia o, e mia y nadziej, i zostanà zatrudnione w sferze us ug, 15 proc. liczy o na prac kelnerek i barmanek, 10 proc. chcia o si zatrudniç w gospodarstwach domowych, po 7 proc. myêla o, e b dà pracowaç jako tancerki lub w rolnictwie. Dopiero 24 proc., udajàc si zagranic, wiedzia o, e b dzie paraç si nierzàdem. Ale nawet wi kszoêç z tych 24 proc., które Êwiadomie zamierza o Êwiadczyç us ugi seksualne, czuje si ofiarami handlarzy ywym towarem. Dziewczyny twierdzà, e wyobra a y sobie, i swe us ugi b dà Êwiadczyç w cywilizowanych warunkach, obs ugujàc dziennie po 2-3 klientów. W rzeczywistoêci, znajdowa y si w fatalnych warunkach i musia y obs ugiwaç po 20 klientów w ciàgu doby. 64 proc. badanych ofiar handlarzy ywym towarem to dziewczyny i kobiety w wieku lat. Ogromne zaniepokojenie budzi to, e zwi ksza si liczba niepe noletnich ofiar 16 proc. ogó u, przed kilkoma laty by o o 4 proc. mniej. Kobiety najcz Êciej trafiajà do domów publicznych za 3 Ambasador Królestwa Holandii na Litwie Johanna Gerarda Maria Ruigrok oraz szefowa wileƒskiego biura Mi dzynarodowej Organizacji Migracji dr Audra Sipaviãienò majà nadziej, e badania problemu handlu ludêmi pomogà w zwalczaniu tego zjawiska Fot. Marian Paluszkiewicz namowà swych przyjació i znajomych 47 proc., ale 6 proc. to ofiary swych krewnych. M czyêni na sprzeda Zaprezentowane wczoraj wyniki badaƒ nie obejmowa y takich tematów, jak handel osobami, zmuszanymi do pope niania kryminalnych przest pstw zagranicà, do ebraniny. Jak powiedzia a dr Sipaviãienò, handluje si równie m czyznami, których wykorzystuje si do prac w rolnictwie, ale jest to niezbyt znaczne zjawisko. Ostatnio do zwalczania handlu ludêmi w policji litewskiej utworzono specjalny oddzia, w którym, jak na razie, b dzie pracowa o 5 policjantów. Wed ug danych, jakimi dysponuje komisarz generalny policji Vytautas Grigaraviãius, handlem ludêmi parajà si praktycznie wszystkie wi ksze grupy kryminalne, dzia ajàce na terenie Litwy. W przest pczà dzia alnoêç sà wciàgni te równie niektóre agencje modelek. Prawie co tydzieƒ z Litwy do Dubajj, Pary a, Londynu, Tokio wylatujà samoloty z niepe noletnimi obywatelkami naszego kraju. Bardzo cz sto dopiero w samolocie dziewczyny dowiadujà si, czym b dà zajmowaç si zagranicà. Przed tym obiecywano im, e b dà modelkami. Najdro ej za niewolnice XXI wieku p aci si w Anglii oko o 3-5 tys. funtów. W innych krajach Europy od 500 do 800 euro. Robert Mickiewicz nazwiska, krótkiej charakterystyki kandydata (uwaga, obowiàzkowo!), a tak e w asnego imienia i nazwiska, adresu oraz telefonu (b dziemy losowaç atrakcyjne nagrody!). Propozycje-zg oszenia nale y do 3 listopada br. wys aç listownie na adres redakcji: Kurier Wileƒski, Birbyni 4a, , Vilnius, Lietuvos Respublika, przynieêç osobiêcie do redakcji lub wys aç listem elektronicznym na adres: Po otrzymaniu zg oszeƒ, 4 listopada redakcja og osi list kandydatów i rozpocznie zamieszczaç specjalne kupony karty wyborcze.

4 4 ÂWIAT Polska K opoty z koalicjà Szef PO Donald Tusk powiedzia wczoraj podczas briefingu prasowego w Sejmie, e jego partia nie widzi mo liwoêci rozmowy z partnerem, który jedno mówi, a inne robi. JednoczeÊnie podkreêli, e PO b dzie szukaç metod i sposobów, aby Polacy czuli si bezpiecznie. Chc potwierdziç, e w najbli szych dniach, tygodniach, jeêli pojawià si takie mo liwoêci, okolicznoêci, b dziemy z najlepszà wolà i otwartoêcià szukali lepszych ni do tej pory rozwiàzaƒ. Dzisiejsze decyzje PiS i braci Kaczyƒskich czynià te rozwiàzania niemo liwymi, ale zobaczymy, mo e w przysz oêci coê si zmieni zaznaczy Tusk. Desygnowany na premiera Kazimierz Marcinkiewicz ma nadziej, e PO ostudzi emocje i powróci do sto u negocjacyjnego. Marcinkiewicz powiedzia, e chce wróciç do rozmów z PO ju dziê. Marek Jurek marsza kiem Sejmu Marek Jurek (PiS) zosta wczoraj wybrany na marsza ka Sejmu. Jego rywalem by Bronis aw Komorowski (PO). Jurek uzyska 265 g osów. Bezwzgl dna wi kszoêç wymagana do wyboru wynosi a 229. Na Komorowskiego g osowa o 133 pos ów. Kandydatur Marka Jurka popar y kluby: PiS, Samoobrony, LPR i PSL. Klub PO zag osowa za kandydaturà Bronis awa Komorowskiego. Pos owie SLD wstrzymali si od g osu. Na polityka PiS odda o g os: 152 pos ów PiS, 54 z Samoobrony, 33 z LPR, 25 z PSL oraz jeden pose niezrzeszony. Kandydatur Komorowskiego popar o 131 pos ów PO oraz 2 pos ów z MniejszoÊci Niemieckiej. Polacy pozytywnie o UE 60 proc. Polaków wyra a aprobat dla cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej wynika z paêdziernikowego sonda u TNS OBOP. Negatywny stosunek do obecnoêci Polski we Wspólnocie ma natomiast 9 proc. respondentów. Co czwarty pytany (26 proc.) podziela poglàd, e cz onkostwo Polski w Unii nie jest ani czymê dobrym, ani z ym. Odsetek ten nie zmienia si od 1 maja 2004 roku, kiedy Polska wstàpi a do UE. Natomiast wzros a liczba osób przekonanych, e wejêcie Polski do Unii nie wp yn o na ich ycie. Obecnie myêli tak 78 proc. ankietowanych. Jak czytamy w komentarzu do wyników, odsetek ten jest o 7 punktów proc. wy szy ni we wrzeêniu, ale jest zgodny z tendencjà podobne wyniki pracowania notowa a we wczeêniejszych miesiàcach. Szczyt UE w Hampton Court Ustaliç wizj na przysz oêç Unijni przywódcy spotkajà si dziê na nieformalnym szczycie w zamku Hampton Court pod Londynem, gdzie spróbujà ustaliç, w jaki sposób UE mo e sprostaç wyzwaniom zwiàzanym z globalizacjà oraz rosnàcà konkurencjà ze strony takich paƒstw jak Chiny i Indie. B dzie to pierwsze spotkanie szefów paƒstw i rzàdów 25 paƒstw po zakoƒczonym fiaskiem czerwcowym szczycie w Brukseli, gdzie najwi ksze kraje UE w tym Wielka Brytania, Francja i Niemcy star y si o kszta t unijnego bud etu na lata Spór o brytyjski rabat we wp atach do unijnej kasy oraz o wydatki na wspólnà polityk rolnà pog bi tylko kryzys w UE wywo any odrzuceniem europejskiej konstytucji przez Francj i Holandi wiosnà tego roku. Zreformowaç model socjalny Gospodarz szczytu brytyjski premier Tony Blair uwa a, e warunkiem dobrego kompromisu bud etowego jest porozumienie co do kierunków modernizacji Unii i reformowania jej modelu socjalnego. Nie mo emy mieç porozumienia w sprawie perspektywy finansowej (na lata ), jeêli nie porozumiemy si co do kierunku politycznego. Je eli nie b dzie zgody w obu tych sprawach, nie skierujemy Unii z powrotem na w aêciwy tor oêwiadczy Blair na spotkaniu z grupà korespondentów w Londynie w miniony piàtek. W liêcie wys anym do unijnych Wielu komentatorów i polityków nie spodziewa si wiele po szczycie w zamku Hampton Court Fot. archiwum przywódców Blair wyrazi nadziej, e w Hampton Court zdo ajà oni uniknàç szczegó owej dyskusji na temat przysz ego bud etu. Sprawom finansowym poêwi cony ma byç szczyt UE w grudniu. Wspomnà o bud ecie Jednak niektóre kraje, w tym Polska, zapowiadajà, e przynajmniej wspomnà o bud ecie. Obawiajà si bowiem, e opóênianie negocjacji bud etowych opóêni równie porozumienie. To zaê grozi problemami z przekazaniem na czas i wykorzystaniem unijnych funduszy strukturalnych, których beneficjentami sà przede wszystkim nowe kraje UE. Podstawà do porozumienia w Hampton Court b dà popierane przez Brytyjczyków pomys y Komisji Europejskiej na modernizacj Ameryka czci pami ç 2000 poleg ych w Iraku Protesty przeciwko wojnie W zwiàzku z tym, e liczba o nierzy amerykaƒskich zabitych w Iraku przekroczy a dwa tysiàce, w ca ych Stanach Zjednoczonych odbyli si wczoraj wieczorem demonstracje przeciwników wojny. Matka jednego z poleg ych, Cindy Sheehan, która sta a si ostatnio nieformalnà przywódczynià ruchu antywojennego, ju we wtorek rozpocz a a obne czuwanie w parku im. Lafayette a przed Bia ym Domem. Pani Sheehan zapowiada, e przykuje si aƒcuchem do bramy rezydencji prezydenta i pozostanie tam do czasu, a wszystkie wojska USA powrócà do kraju. Lewicowe ugrupowanie Move- On. org. og osi o plany publikacji antywojennych og oszeƒ telewizyjnych dla uczczenia pami ci poleg ych. Czo owe dzienniki, jak Washington Post, opublikowa y wczoraj na kilku stronach zdj cia wszystkich dwóch tysi cy zabitych w Iraku. Prasa i programy radiowe pe ne sà wywiadów z rodzinami poleg ych. Dziennikarze pytali wdowy po o nierzach, czy uwa ajà, e ich ofiara mia a sens. Odpowiedzi padajà rozmaite. Wed ug sonda y poparcie dla wojny w Iraku systematycznie spada. Z niedawnych badaƒ przeprowadzonych przez Wall Street Journal wynika, e ju ponad po owa Amerykanów uwa a, e inwazja na Irak by a niepotrzebna. Z sonda u Washington Post i telewizji ABC News okaza o si, e tylko 38 procent spo eczeƒstwa aprobuje sposób prowadzenia wojny przez prezydenta Busha jest to o prawie 10 procent mniej ni rok temu. W przemówieniu wyg oszonym we wtorek Bush powiedzia, e wojna w Iraku b dzie wymagaç wi cej ofiar, wi cej czasu i wi cej determinacji. Stanowczo odrzuci wezwania, aby wycofaç wojska lub przynajmniej podaç przybli ony terminarz ich ewakuacji. Senat uczci we wtorek pami ç poleg ych minutà ciszy. Przekroczenie psychologicznej granicy dwóch tysi cy ofiar sta o si dla demokratycznych senatorów okazjà do krytyki wojny i polityki Busha. Nasi o nierze w Iraku potrzebujà od prezydenta czegoê wi cej ni tylko gadania o post pie (w Iraku) powiedzia czo owy krytyk administracji, senator Edward Kennedy. Unii i jej modelu socjalnego. Wed ug KE, wyzwaniom globalizacji sprostaç pomo e m.in. dokoƒczenie budowy jednolitego rynku, w tym w obszarach us ug, telekomunikacji, energii i us ug finansowych, a tak e post p w znoszeniu barier handlowych, w tym subsydiów rolnych, czy zwi kszenie wydatków na badania, rozwój i edukacj. Komisja proponuje równie ustanowienie specjalnego funduszu dostosowania do globalizacji, przeznaczonego dla mieszkaƒców regionów, które majà problemy w sprostaniu rosnàcej konkurencji Êwiatowej. Francja popar a Brytani Wed ug komentatorów, propozycja ta by a gestem w Czwartek, 27 paêdziernika 2005 r. stron Francji, broniàcej swych przedsi biorstw i modelu socjalnego przed postulowanà przez Blaira modernizacjà i liberalizacjà. W artykule opublikowanym wczoraj w europejskiej prasie prezydent Francji Jacques Chirac popar niektóre argumenty brytyjskie. Zaproponowa m.in. zwi kszenie wydatków na innowacje, badania i rozwój i przeznaczenie na ten cel dodatkowych 30 mld euro do 2013 roku. Musimy odnaleêç impet, z którego Europa czerpie swà si napisa Chirac. Zastrzeg jednak, e nie zgodzi si na zmian obecnych ustaleƒ w zakresie wspólnej polityki rolnej. Popierana przez Francj i Wielkà Brytani propozycja funduszu globalizacyjnego, który by by poza bud etem UE, niezbyt podoba si jednak Niemcom, Szwecji i Holandii. Wielu komentatorów i polityków nie spodziewa si wiele po szczycie w Hampton Court. Nie b dzie konkluzji. Je eli b dzie jakakolwiek debata o tym, co nas najbardziej interesuje o bud ecie to b dzie ona ma a w porównaniu z wàtkiem, który wymyêlili Brytyjczycy, czyli modelem socjalnym powiedzia PAP eurodeputowany PO Jacek Saryusz-Wolski. Naszym zdaniem, najlepszym modelem socjalnym dla Europy jest wzrost gospodarczy i zatrudnienia, a nie protekcjonizm doda. W Hampton Court b dzie dwóch szefów odchodzàcych rzàdów polski premier Marek Belka i kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder. Jedzenie jaj i drobiu nie jest niebezpieczne Strach przed ptasià grypà Europejska Agencja ds. Bezpieczeƒstwa ywnoêciowego (EFSA) z siedzibà we w oskiej Parmie, oêwiadczy a wczoraj, e nic nie wskazuje na to, by ptasia grypa mog a przenosiç si na cz owieka wskutek konsumpcji jaj i mi sa drobiowego. Agencja UE zaleci a konsumentom, by unikali jedzenia jaj i drobiu na surowo. Rzecznik komisarz UE ds. zdrowia Markosa Kyprianu, Philip Tod, powiedzia, e jeêli chodzi o ptasià gryp, nie ma ryzyka Bieriezowski persona non grata na otwie Na czarnej liêcie Premier Aigars Kalvitis podpisa wczoraj rozporzàdzenie o uznaniu dawnego rosyjskiego oligarchy Borysa Bieriezowskiego za person non grata na otwie - poinformowa rzecznik prasowy rzàdu, Arno Pjatkins. Ju wczeêniej Kalvitis sugerowa o umieszczenie Bieriezowskiego na czarnej liêcie osób zwiàzanego z konsumpcjà drobiu i jaj. Nie uwa amy, by istnia o zagro enie wskutek konsumpcji jaj zapewni Tod. Nie ma wirusa ptasiej grypy w produktach drobiowych w UE i uwa amy, e mi so drobiowe i jaja, zw aszcza dobrze ugotowane, nie stanowià adnego problemu dla ludzkiego zdrowia doda. JeÊli si je surowe jaja, nie mo na ca kowicie wykluczyç zaka enia drogà pokarmowà, ale ryzyko nie jest wi ksze ni by o pó roku czy rok temu powiedzia Philip Tod. niepo àdanych na otwie. Wizyty Bieriezowskiego na otwie spowodowa y napi cie w jej stosunkach z Rosjà. Ten dawny rosyjski oligarcha, zmuszony do emigracji w roku 2000, po konflikcie z prezydentem W adimirem Putinem, jest Êcigany przez Moskw, która zarzuca mu przest pstwa prywatyzacyjne. Stron na podstawie PAP przygotowa Robert Mickiewicz

5 Czwartek, 27 paêdziernika 2005 r. Wi kszoêç rodzin jest obj ta przemocà Ku uwadze mieszkaƒców starostw pogirskiego i czarnoborskiego Komisariat policji rejonu wileƒskiego od 24 paêdziernika do 6 listopada br. w siedzibie wojdackiego posterunku policji (ul. Pagiri 4, Pogiry), w godzinach pracy, organizuje akcj prewencyjne znakowanie przedmiotów i sprz tu. Osoby fizyczne, prawne oraz kierownicy organizacji i instytucji paƒstwowych mogà poddaç oznakowaniu rzeczy lub sprz t rowery, motorowery, sprz t muzyczny, telefony komórkowe, komputery, monitory, drukarki, magnetofony, radiomagnetofony, mieszarki betonu. PRAWORZÑDNOÂå Problem, który przeradza si w tragedi Pod poj ciem przemoc najcz Êciej rozumiemy prób rzàdzenia innym cz owiekiem lub sytuacjà. Wyobra amy przy tym okrucieƒstwo i stosowanie si y fizycznej. Chocia spo eczeƒstwo przyznaje przemoc w stosunku do kobiet, ofiary przemocy wcià sà pot piane bardziej ni sprawcy. Dzieje si to najcz Êciej z powodu niech ci do wtràcania si w cudze ycie lub niewiedzy, w jaki sposób mo na pomóc ofierze. Ofiary przemocy przewa nie milczà o swych problemach: nie wiedzà, kto mo e im pomóc. W ubieg ym tygodniu w komisariacie policji rejonu wileƒskiego odby o si seminarium nt. Spo eczeƒstwo i prewencja przemocy w rodzinie, zorganizowane przez litewski wydzia Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Jak powiedzia Gintaras BaguÏis, szef wydzia u organizacyjnego sto ecznego G ównego Komisariatu Policji, jest to ju dziesiàte seminarium w ramach projektu mi dzynarodowego, wspieranego i finansowanego przez amerykaƒski fundusz demokracji. Ju drugi rok seminaria te sà organizowane w ca ym powiecie wileƒskim. Minimalna pomoc Przemoc w rodzinie jest bardzo g bokim socjalnym problemem przyzna uczestniczàcy w seminarium Mieczys aw Pop awski, nadkomisarz policji rejonu wileƒskiego. Ka dy dzieƒ wydzia zarzàdzania operacyjnego otrzymuje sygna y o rodzinnych konfliktach. Jak wskazuje statystyka, wybuchajà najcz Êciej wieczorami. Wszystkie s u by praktycznie majà ju skoƒczony dzieƒ pracy, dlatego pomocy mo na oczekiwaç tylko od funkcjonariuszy. I jest ona minimalna: w rejonie nie ma ani pensjonatu, ani oêrodka, w którym kobiety doznajàce przemocy mog yby znaleêç przytu ek razem ze swymi dzieçmi. Nie jest te tajemnicà, e wiejskim kobietom brak jest wiedzy prawnej. Wi c problem zauwa amy tylko wtedy, kiedy staje si on tragedià. Kobiety yjàce z m czyznami stosujàcymi przemoc ryzykujà nie tylko zdrowie, ale i w asne ycie. Nie mo na wykluczyç te mo liwoêci, e doprowadzone do ostatecznoêci same mogà stanàç na drog przest pstwa. Poszukiwania niebezpiecznego przest pcy trwajà Zamolskis yje Fot. archiwum Komisarz generalny policji litewskiej Vytautas Grigaraviãius dotychczas jest przekonany, e Romas Zamolskis, poszukiwany od czterech lat jako podejrzany o pope nienie ci kich przest pstw, jest ywy. Poszukiwanie Zamolskisa og oszono w 2001 r. Trwa ono dotychczas. Przest pcy szukajà wileƒscy i kowieƒscy funkcjonariusze, ciàgle apelujàc do mieszkaƒców, aby w razie, gdy zauwa à podejrzanego, natychmiast zg osili si na policj. Nadal go si poszukuje jako jednego z bardzo niebezpiecznych przest pców. Poszukiwania wcale nie os ab y, jednak e na razie nie mo emy go odnaleêç powiedzia Grigaraviãius. Na pytanie dziennikarzy, w jaki sposób Zamolskisowi udaje si ukrywaç przez tyle czasu, komisarz generalny odpowiedzia, e na to policjanci odpowiedzieç b dà mogli tylko wtedy, gdy znajdà Zamolskisa. W 2001 podejrzanego zranili poniewiescy policjanci, jednak uda o mu si wyleczyç. 8 paêdziernika tego roku Zamolskis i jego wspólnik 25-letni Virginijus Savickis ostrzelali Êcigajàcych ich funkcjonariuszy. Zamolskisowi uda o si zbiec. Savickisa zastrzelono podczas szturmowania mieszkania z zak adnikami, których przetrzymywa. Po tych i innych przest pstwach policj zacz to masowo informowaç o podejrzanych osobach, powodujàc czasem kuriozalne sytuacje. Sprawdzano mikrobusy i pociàgi... Podejrzewa si, e 17 kwietnia ub. roku Zamolskis i Savickis w pobli u wileƒskiej Maxima bazò postrzelili inkasentów i zrabowali litów. Przypuszcza si, e w kowieƒskiej spó ce Lita West zastrzelili oni dwóch m czyzn, póêniej próbowali zabiç dwóch patrolowych. Ma o skuteczne kary Od poczàtku roku w rejonowym komisariacie na podstawie art. 140 Kodeksu Karnego (spowodowanie fizycznego bólu albo lekkiego obra enia cia a) wszcz to 91 post powaƒ dowodowych, z tego 34 sprawy oddano do sàdu. Na podstawie art. 145 (groêba zabójstwa, ci kiego zranienia lub terroryzowanie cz owieka) wytoczono 108 post powaƒ dowodowych, tylko 13 spraw oddano do sàdu. Kary na ogó nie sà znaczne: mniej wi cej po roku ten sam sprawca bólu fizycznego lub moralnego znowu wraca do rodziny i powtarza si zamkni te ko o, z którego trudno si wyrwaç bez postronnej pomocy. Kobiety powinny wiedzieç Dane statystyczne oraz przeprowadzanych badaƒ wskazujà, e najcz Êciej przemocy w domu doznajà kobiety i dzieci. O tym, w jaki sposób donieêç do nich informacj na temat tego, co nale y robiç w przypadkach przemocy, jak bronià je ustawy, dokàd zwracaç si o pomoc na seminarium mówi y dyrektorka pensjonatu Matki i Dziecka Nijolò Dirsienò, pracownica oêrodka informacyjnego dla kobiet Jappleratò eduikienò, przewodniczàca organizacji Spo eczeƒstwo przeciwko przemocy Janina okaitienò. Wyk adowczyni Uniwersytetu M. Romera Brigita Palavinskienò zapozna a uczestników seminarium z doêwiadczeniem USA w dziedzinie zapobiegania przemocy w rodzinie. Wspomnia a przy tym, e w wi kszoêci paƒstwach pomocy udziela si te sprawcy przemocy. Po to, aby zmieniç jego sposób ycia i myêlenia, nie a ujàc przy tym Êrodków finansowych. Przede wszystkim zaê, oczywiêcie, pami ta si o ofiarach. Udziela si im wszechstronnej pomocy Realna skala przemocy wobec kobiet nigdy nie b dzie wiadoma, ale nie ma wàtpliwoêci, e jest ona charakterystyczna dla wi kszoêci rodzin. Nale y wi c usuwaç stereotypy panujàce w spo eczeƒstwie, usprawiedliwiajàce stosowanie przemocy wobec kobiet. Kobiety powinny wiedzieç, e mogà prosiç o pomoc i e jà otrzymajà. Loreta Kairienò wydzia organizacyjny Komisariatu Policji rej. wileƒskiego Na Zaduszki trzy dodatkowe przejêcia Dla mieszkaƒców pogranicza W okresie Zaduszek mieszkaƒcy pasów granicznych Litwy i Bia orusi b dà mogli odwiedziç groby swych bliskich zmar ych przekraczajàc granic na trzech dodatkowych przejêciach. Jak wczoraj poinformowa a S u ba Ochrony Granicy Paƒstwowej, w sprawie takiego trybu porozumiano si drogà wymiany not mi dzy litewskim i bia oruskim Ministerstwami Spraw Wewn trznych. W dniach 29 paêdziernika 1 listopada tymczasowo zostanà uruchomione trzy nie dzia ajàce ostatnio punkty graniczne: Rakai Pietlawiec (rejon oraƒski, gmina Kaniava), Norveli kiai Pickapplenai (rejon solecznicki, gmina Dziewieniszki) oraz Prienai Kiemeli kiai (rejon Êwi ciaƒski, gmina Maguny). Przez te trzy przejêcia, w drodze wyjàtku, b dà przepuszczani mieszkaƒcy pasów granicznych obu paƒstw i ich samochody. Wszystkie te osoby muszà mieç odpowiednie dokumenty podró y i nie przewoziç adnych towarów. Oprócz tego, przez dodatkowe przejêcia mo na b dzie jechaç lub iêç tylko o jasnej porze doby: od godz. 10 do 17. Wszyscy mieszkaƒcy Litwy mogà udaç si na Bia oruê przez sta e punkty graniczne: Miedniki Kamiennyj og, Soleczniki Bieniakonie oraz Raigardas Priwa ka. PrzejÊcie graniczne awaryszki Kot owka obecnie nie dzia a, prowadzi si tam prace nad udoskonaleniem infrastruktury. Podró ujàcy na Bia oruê powinni zawczasu zatroszczyç si o wiz oraz polis obowiàzkowego ubezpieczenia zdrowia, wa nà na Bia orusi. Kolejna poszkodowana w komunikacji miejskiej Kowno postrachem pasa erów W Kownie kolejny incydent w miejskich Êrodkach komunikacji. Gdy trolejbus rusza z miejsca, przez nie zamkni te drzwi wypad a i dozna a obra eƒ kobieta. 56-letnia M. B. wysiada a z trolejbusu, gdy kierowca, nie zamykajàc drzwi, ruszy z miejsca. Zraniona pasa erka sama si uda a do szpitala, gdzie jej udzielono pomocy. Policja wszcz a dochodzenie. Mniej wi cej przed dwoma tygodniami w Kownie z ruszajàcego autobusu, przez nie zamkni te drzwi, wypad a 55-letnia kobieta, doznajàc urazu g owy. W sierpniu br. w podobnych okolicznoêciach z trolejbusu wypad m czyzna. Poszkodowany zmar w szpitalu. W lutym i marcu zgin y dwie kobiety, które przy wsiadaniu do autobusów zosta y przyciêni te drzwiami i by y wleczone po ziemi. W tym roku w Kownie zanotowano te przypadki, kiedy pasa erowie ucierpieli wewnàtrz pojazdów komunikacji miejskiej w wyniku gwa townego hamowania. Stron na podstawie BNS przygotowa a Irena Smilginis 5 Kronika kry mi nalna We wtorek oko o godz. 20 wileƒska policja otrzyma a zg oszenie, e z rana, w lesie przy ul. Architekt 105, znaleziono powieszonego na drzewie M. A. (rocznik 1985). Na ciele nie wykryto Êladów przemocy. K ajpedzcy stra acy podczas gaszenia po aru w domu przy ul. Pu yno znaleêli zw oki zamordowanego 63-letniego m czyzny. Trup by ukryty pod ó kiem. Denat znajdowa si w stanie rozk adu, ale ustalono, e m czyzna mia r ce zwiàzane, a usta zakneblowane. Eksperci ustalajà przyczyny po aru, jednak najbardziej realnà jest wersja, e mieszkanie podpalono. Drzwi wejêciowe nie by y zamkni te. We wtorek wieczorem na ul. iltnami 29 w Wilnie znaleziono le àcà bez przytomnoêci kobiet. Poszkodowana mia a rany na twarzy oraz uraz mózgu. Po operacji umieszczono jà na oddziale reanimacji. Rysopis kobiety o nie ustalonej to samoêci: wiek oko o 55 lat, wzrost oko o 160 cm, Êrednia budowa cia a, ubranie znoszone. W dniach paêdziernika z podwórza domu przy ul. Liudo Giros 88 w Wilnie uprowadzono samochód Toyota RAV4 (2003 r. prod.), nale àcy do UAB Sampo banko lizingas. Auto by o czarne, z systemem alarmowym i ubezpieczone. Straty 68 tys. litów. 20 paêdziernika z UAB KIA auto przy ul. Jasinskio 14 w Wilnie do 24 paêdziernika wynaj to samochód KIA Sportage (2005 r. prod.). Auta jednak nie zwrócono. Straty litów. Do sto ecznej policji zg osi a si J. R. (rocznik 1939), która zawiadomi a, e na ul. Vytenio podbieg do niej m ody m czyzna i wyrwa z ràk torebk, zawierajàcà dowód osobisty, 1300 litów, aparat do pomiaru ciênienia. Podejrzanego V. K. (rocznik 1982) osadzono w areszcie. Celnicy z k ajpedzkiej jednostki lotnej na szosie ilutò- K ajpeda zatrzymali mikrobus Fiat, prowadzony przez V.. W samochodzie z zaciemnionymi oknami znaleziono 37 tys. pude ek rosyjskich papierosów Saint George. WartoÊç przemytu ponad 90 tys. litów. Kierowca, jak si okaza o, nie tylko nie mia dokumentów na towar, na dodatek prowadzi auto bez prawa jazdy. M czyzna twierdzi, e nic nie wie o adunku. Jakoby znany mu z widzenia cz owiek poprosi, by V.. podjecha samochodem we wskazane miejsce. We wtorek o godz na Rodapplenios kelio 23 sto eczni funkcjonariusze zatrzymali S. I. (rocznik 1975), u którego znaleziono strzykawk z 2 ml rudawego p ynu. Po up ywie 10 minut na ul. S. Dariaus ir S. Giròno zatrzymano N. D. (rocznik 1983) równie z strzykawkà o podobnej zawartoêci. Oko o godz na tej samej ulicy zatrzymano J. J. (rocznik1983), któremu skonfiskowano strzykawk z takim samym rudawym p ynem.

6 6 SZKOLNICTWO Czwartek, 27 paêdziernika 2005 r. Wa ny jest ka dy uczeƒ i dobry, i problematyczny Zataczamy b dne ko o Goràco zainteresowa mnie list-skarga-apel pt. Dla s awy czy dla sprawy wielce zas u onej dla szko y na Lipówce nauczycielki Stefanii Kuêmo, wydrukowany w Kurierze Wileƒskim 18 paêdziernika br. (nr 201). Pisze Pani pod wp ywem emocji takich jak: al, niespe nienie, niezrozumienie ze strony administracji, niepewnoêci dnia jutrzejszego. Do niedawna emocje uwa ano za drugorz dne, na pierwszy plan istoty ludzkiej wynoszàc zrozumienie rzeczywistoêci i umiej tnoêci przystosowania si w Êrodowisku. Teraz coraz wi ksze znaczenie przywiàzuje si do emocji, bo naukowo udowodniono, e pod wp ywem emocji pope nia si najwi cej przest pstw, b dów, ale tak e pod wp ywem emocji tworzy si dzie a sztuki, literatury, muzyki i odbywa si (re-) i ewolucja w spo eczeƒstwie. S owem, emocjonalni ludzie stanowià najaktywniejszà cz Êç spo eczeƒstwa. Zawdzi czajàc im zawsze coê si dzieje. I z tym si trzeba liczyç. Pani Stefania poruszy a sprawy bardzo wa ne i stare jak Êwiat (stare dla ludzkoêci, nowe dla naszej polskiej spo ecznoêci). Wracajàc do publikacji Nie dla sprawy, a dla s awy... Zdoby a tytu najlepszej S awa ka dej szko y to wysoki poziom wiedzy uczniów, zachowanie tradycji narodowych, tolerancja, wi ê duchowa pomi dzy uczniami, rodzicami a pedagogami oraz dostojne miejsce w spo eczeƒstwie. W aênie te kryteria sà naszà wspólnà sprawà, a dowodem tego jest to, e nasza szko a dwukrotnie w latach 2003 i 2005 zdoby a tytu Najlepsza Szko a Podstawowa. JesteÊmy po reorganizacji szkó i funkcjonujemy jako dwuj zyczna placówka oêwiatowa. Tu w aênie czujemy si jako jedna rodzina, tu razem sp dzamy wi kszoêç dnia. Jest tu przytulnie, mi o. Jak grono pedagogiczne, tak i uczniowie obcujà w trzech j zykach, co poszerza horyzont wiedzy. Wychowanie w tradycjach narodowych by o i jest najwa niejszym celem pracy pedagogicznej. Kultywujemy w tej szkole j zyk polski i polskie tradycje, histori, poszanowanie wartoêci chrzeêcijaƒskich. Dzi ki temu kolejne pokolenie nie zapomni ojczystej mowy, pieêni i zwyczajów. Wywiàzujemy si z tego godnie. Bierzemy udzia w konkursach organizowanych przez Macierz Szkolnà na Litwie, organizujemy imprezy literackie, konkursy ortograficzne, recytatorskie, przedstawienia teatralne. PopularnoÊcià wêród dzieci cieszà si wyjazdy kolonijne do Polski. Najwi kszà atrakcjà jest dzia alnoêç polskiego zespo u folklorystycznego. O adnym zagro eniu znikni cia polskiej szko y nie ma tu mowy. Zupe nie niedawno nasza szko a obchodzi a pi kny jubileusz 15-lecie pionu polskiego, podczas którego byliêmy wszyscy razem: uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz goêcie. Na goràce brawa i s owa uznania zas u yli m odzi amatorzy, ich rodzice i grono pedagogiczne. Nie b dziemy tu przytaczaç rejestru podzi kowaƒ za ca okszta t naszej pracy, wymienimy tylko niektóre: Ministerstwo prosi polityków, by nie wprowadzali w b àd O wynagrodzeniu dla nauczycieli Chocia Ministerstwo OÊwiaty i Nauki nie otrzyma o oficjalnej interpelacji pos ów âaplikasa i Remeiki w sprawie trybu wyp aty poborów dla nauczycieli bàdê wyników wcielenia go w ycie, w odpowiedzi na informacj medialnà wyjaêniamy jednak, e nauczycielom nie zosta a dodana dodatkowa godzina pracy. Odwrotnie, nauczycielom dodano wynagrodzenie za godzin pracy, która wczeêniej wykonywana by a nieodp atnie. Poinformowa o tym redakcj wydzia informacji Ministerstwa OÊwiaty i Nauki Litwy. Przypominamy, e rzàd zatwierdzi propozycj Ministerstwa, aby wynagrodzenia od 1 stycznia dla nauczycieli i kierowników szkó ogólnokszta càcych, szkó specjalnych, szkó nieformalnych oraz zawodowych Êrednio wzros y o 7,4 proc. Dzi kuj Pani za aktywnoêç i odwag. Na tematy poruszone przez Panià pisuje publicysta Jan Sienkiewicz. O ile si orientuj, jest mocno krytykowany przez naszych dzia aczy. Ale skoro krytykowany, to znaczy coê w tym jest. Cz stog sto ma racj. Dzisiejsza sytuacja w szko ach polskich jest naprawd zagra ajàca i dotyczy to nie tylko szko y, w której pracuje pani Stefania Kuêmo, a myêl, e wi kszoêci. Moje dzieci uczà si w polskich szko ach, wi c temat znam od Êrodka. Panuje jakaê zbiorowa histeria wêród nauczycieli i kierownictwa, by ich szko a wypad a jak najlepiej w oczach rodziców, goêci, w adz i w adzek, których to p odzi si coraz wi cej, zapominajàc o dzieciach, e to one stanowià ten temat szko y. W adze si zmieniajà, goêcie przyje d ajà i odje d ajà, komisje robià swoje, a dzieci i nauczyciele z tych powodów sà zestresowani i przem czeni, na dalszy plan idzie nauka. Ta ciàg a i potrzebujàca cierpliwoêci i oddania, bo lekcje sà zrywane na przygotowania w konkursach itp. KiedyÊ si wspó zawodniczy o, teraz konkuruje. To jest dobrze. Ale nie przesadzajmy!!! Coraz cz Êciej s yszymy wzajemne oczerniania si, rzucanie k ód pod nogi. Nasza polska spo ecznoêç ju zrodzi a swojà polskà korupcj, pochlebstwo i chore karierowiczostwo. JeÊli kiedyê dla szko y (niezale nie od j zyka nauczania) w adzà by y gorono lub rejono, to teraz dla polskiej szko y w adzami sà: ministerstwo, departamenty, miejski i rejonowy wydzia oêwiaty, ZPL, Macierz Szkolna, AWPL, a nawet co bardziej wp ywowy i hojniejszy sponsor. Kierownictwo szkó ka demu z nich si k ania, bo oni dyktujà. Niestety, szko a si upolityczni a. To dostrzegajà rodzice. Taki bieg wydarzeƒ prowadzi donikàd. Pogarsza sytuacj zdanie, e za kilka lat egzamin z j zyka litewskiego w szko ach polskich (i innych mniejszoêci narodowych) abiturienci b dà sk adali programowo jednakowy, jak i w szko ach litewskich. To powoduje panik. Z tego powodu praktykuje si wyk adanie przedmiotów po litewsku z niepoprawnà litewszczyznà. J zyk polski natomiast w ogóle jest lekcewa ony, nawet przez polonistów. Stop! Dokàd podà a szko a polska? I po co wtedy jest potrzebna w ogóle? Nie wiem, czy tak atwo popuszczà nauczyciele w wileƒskiej szkole ydowskiej lub bia oruskiej? Z litewskiego od Ministra OÊwiaty i Nauki, od Departamentu Kultury, OÊwiaty i Sportu samorzàdu m. Wilna, od mera samorzàdu m. Wilna, od Stowarzyszenia Wspólnota Polska, od Konsulatu RP na Litwie, od Macierzy Szkolnej na Litwie. Dzi kowano nam za kszta cenie polskiej to samoêci narodowej i wiernoêci tradycjom Ojców, za wychowanie dzieci i m odzie y, za ofiarnà prac na rzecz kszta cenia m odych Polaków w Wilnie, umocnianie ich to samoêci narodowej, za inicjatyw w modernizowaniu treêci kszta cenia, za yç to dzia aç, to rozlewaç po Êwiecie talent, energi, uczucie, wiedz, pomagaç w czasie teraêniejszym pokoleniom przysz ym. Czy autorka artyku u Dla s awy czy dla sprawy... i teraz si nie zgadza z opinià spo ecznoêci szkolnej? Grono pedagogiczne Szko y Podstawowej na Lipówce (22 podpisy, nazwiska do wiadomoêci redakcji) rocznie, czyli o 63,5 Lt miesi cznie. Z bud etu na ten cel dodatkowo przeznaczono oko o 60 mln litów powiedziane jest w oêwiadczeniu Ministerstwa OÊwiaty i Nauki. Dodatkowo wynagrodzenia zostanà jeszcze zwi kszone pedagogom socjalnym i psychologom Êrednio o 25 proc., jak równie kierownikom szkó nieformalnych o 15 proc. Inf. w. nasze dzieci sà coraz mocniejsze i z o à egzamin lepiej, ale z innych przedmiotów b dà coraz s absze, bo pogmatwane j zykowo. Przecie myêlenie cz owieka odbywa si s owami i to s owami w j zyku ojczystym. A jeêli ojczystego nie b dziemy wiedzieli perfekt, to takie tam i myêlenie... OsobiÊcie si szczyc, e ukoƒczy am szko polskà, potem przez wiele lat studiowa am na uczelniach Litwy w grupach z rosyjskim i litewskim j zykiem wyk adania. Wsz dzie dobrze sobie radzi am. Pracuj w dziedzinie zdominowanej przez Litwinów i obserwuj ich stosunek do innych narodowoêci. Z ukrytà zazdroêcià odnoszà si do wykszta conych Polaków, ydów, Rosjan, ale i z wielkim szacunkiem, e zachowali swà to samoêç narodowà. Przewa nie ci Polacy, którzy kiedyê ukoƒczyli szko y rosyjskie, teraz masowo swoje dzieci kszta cà w szko ach litewskich. B dne ko o! W spo eczeƒstwie litewskim mimo wszystko b dà gorzej odbierani, gdy przy istniejàcych mo liwoêciach kszta cenia si w j zyku ojczystym wybierajà jakoby l ejszà drog. To budzi pogard. Co si dzieje natomiast w szko ach litewskich? Coraz wi cej uczniów jako drugi obcy j zyk wybiera rosyjski lub, o dziwo! polski. Litwini chcà umieç i po polsku, a my b dziemy tracili swoje szanse? A przecie w zjednoczonej Europie j zyk polski liczy si o niebo bardziej ni litewski. Zwracam si przede wszystkim do Rodziców. Bàdêmy sobà! Nie l kajmy si! jak uczy nasz Wielki Papie. Starajmy si kszta ciç swoje dzieci w j zyku ojczystym, by rozwija y si prawid owo. Na pierwsze miejsce stawmy j zyk ojczysty, na dalsze wszystkie inne j zyki. Do Nauczycieli. Nie poddawajmy si wp ywom, nie panikujmy. Nie wszystkie dzieci sà jednakowo uzdolnione. Nauczmy je systematycznie i cierpliwie dà yç do wiedzy, przede wszystkim pracowitoêcià. A to wcale nie jest atwe i nie ma wp ywu na to ani s awa szko y, ani s awa nauczyciela, czy rodzica. Pracujmy wszyscy rzetelnie, wa ny jest ka dy uczeƒ i ten dobry, i ten problematyczny, jak pisze Pani Stefania Kuêmo. Pracujmy dla wspólnej sprawy nie dla s awy! Z wielkim szacunkiem dla Pani Stefanii i wszystkich nauczycieli. Helena M. (nazwisko znane redakcji) Fina konkursu recytatorskiego w przysz ym tygodniu Kresy po raz czternasty Przedwczoraj odby y si strefowe eliminacje uczniowskiego konkursu recytatorskiego. Zostali wy onieni recytatorzy ze szkó wileƒskich, rejonów wileƒskiego, solecznickiego i trockiego, którzy wezmà udzia w konkursie fina owym. Po raz czternasty Podlaski Oddzia Stowarzyszenia Wspólnota Regulamin ogólny: I. Cel 1. Wys awianie Boga piosenkà religijnà; 2. Popularyzacja kultu Êw. Cecylii Patronki muzyki koêcielnej; 3. Integracja dzieci i m odzie y parafialnej; 4. Ewangelizacja przez Êwiadectwo. II. Termin i miejsce 1. Cecyliada odb dzie si w Landwarowie w dniu 19 listopada 2005 r.; 2. Rozpocz cie Mszà Êwi tà o godz , a zakoƒczenie zabawà andrzejkowà (dla m odzie y); 3. Wszystkie zespo y przyje d ajà na godz przygotowanie do Mszy Êwi tej; 4. Przeglàd b dzie odbywa si w domu parafialnym; 5. W przerwie mo na skorzystaç z kawiarenki festiwalowej. Polska oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Szkó Polskich Macierz Szkolna sà organizatorami tego popularnego w szko ach polskich konkursu. W tym roku poêwi cony jest Adamowi Mickiewiczowi. Fina konkursu Kresy 2005 odb dzie si 4 listopada w Domu Kultury Polskiej o godz Inf. w. Festiwal religijnej piosenki dzieci cej i m odzie owej III. Uczestnicy 1. W Cecyliadzie mogà braç udzia parafialne zespo y dzieci ce i m odzie owe oraz indywidualni soliêci; 2. Na przeglàd nale y przygotowaç 3 piosenki o tematyce religijnej; 3. Zg oszenia prosimy kierowaç na adres: tel: (Stanis aw); (Halina). Termin nadsy ania zg oszeƒ: do r. IV Nagrody 1. Ka dy zespó otrzyma dyplom uczestnictwa oraz pamiàtkowà statuetk. V. Organizator 1. Parafialny Klub PAX przy par. pw. Zwiastowania NMP w Landwarowie ul. Piet 28

7 Czwartek, 27 paêdziernika 2005 r. SZKOLNICTWO Wieczorek tworczoëci S awomira Worotyƒskiego Warto obcowaç z poezjà 7 We wrzeêniu ukaza si nowy tomik wierszy S awomira Worotyƒskiego Z amana ga àzka bzu. Ksià eczka trafi a do naszej biblioteki szkolnej. Z poezjà S. Worotyƒskiego zetkn am si na powa nie, gdy si rodzi pierwszy zbiorek poezji poetów Wileƒszczyzny Sponad Willi cichych fal, który w 1985 r. ujrza Êwiat o dzienne zawdzi czajàc wydawnictwu viesa. Kilka lat póêniej w 1990 r. ukaza si kolejny tomik tego poety pt. Kontrasty i analogie. Te szed przez moje r ce i serce. Od tamtych czasów datuje si moja znajomoêç z Alicjà Worotyƒskà, siostrà poety. By am pod urokiem tej poezji. Teraz chcia am przybli yç jà naszej m odzie y szkolnej. Zaproponowa am wi c zorganizowanie w szkole wieczorku poetyckiego, poêwi conego wileƒskiemu poecie S awomirowi Worotyƒskiemu. 12 paêdziernika br. w Szkole Podstawowej im. A. Wiwulskiego goêciliêmy siostr poety, panià Alicj Worotyƒskà, nauczycielk ze Szko y Podstawowej w Kienie Krystyn Juckiewicz, która Êpiewa wiersze S. Worotyƒskiego, oraz najbli szego przyjaciela S. Worotyƒskiego, poet i redaktora- Tygodnika Wileƒszczyzny Henryka Ma ula. Na wst pie uczennica 10A klasy Jana Szowkowaja zwróci a si do widowni z pytaniem retorycznym: Czy poezja jest dziê tà dziedzinà, której warto poêwi caç czas, w asne refleksje, z którà warto obcowaç? Na to pytanie wielu s uchaczy mog o odpowiedzieç twierdzàco, ale dopiero po spotkaniu. Uczennica 10A klasy Krystyna Mazaratij kontynuowa a: Poeta, którego sylwetk i s owa dziê przypomnimy, odszed zbyt wczeênie. Zdà y zab ysnàç na chwil, by jak meteoryt nieoczekiwanie zgasnàç. Pozostawi po sobie wiersze, a niekiedy barwne wspomnienia, które cz sto tworzy y wokó niego legend literackà. Przypomnijmy sobie dziê t postaç poprzez jej wiersze, wypowiedzi. Przyjmijcie je w milczeniu i skupieniu. Bez poêpiechu. Byç mo e dostrze ecie te wymiary egzystencji, które gubià si nam w zagonionej rzeczywistoêci... Na sali zapanowa a szczególna atmosfera. PublicznoÊç zamar a, s uchajàc wiersza Lekcja odczytywania w wykonaniu Darka Pop awskiego: Pytasz szeptem: czym jest Poezja? W Antarktydzie to Indonezja. Ogieƒ w martwej pustyni nocà. Ptaki, które nam s oƒce niosà. To, gdy serce konwalie zbiera. (...) Wiatr szumiàcy w najbli szym lesie Pytaj jeszcze: czym jest Poezja? Recytatorzy si zmieniali, wiersze p yn y niczym szemrzàcy strumyk. El bieta Bielska z 8A Podsumowanie konkursu Zilustruj swoje ulubione legendy Najlepszy Lizdejko Pawe ka Ponad siedemset prac plastycznych nades ano na konkurs rysunkowy Zilustruj swoje ulubione legendy. W konkursie, który jest zwiàzany z ukazaniem si ksià ki Legendy Wilna dla dzieci m odszych, starszych i doros ych (Ex Libris, Warszawa 2005, wyd. I i II), udzia wzi y 32 placówki oêwiatowe. Zwyci zcà konkursu zosta oêmioletni Pawe Wojtkiewicz z Niemie aƒskiej Szko y Âredniej. Komisja uzna a za najlepszà jego ilustracj do legendy Lizdejko. Konkurs, og oszony przez wydawnictwo Ex Libris, odbywa si pod honorowym patronatem Ambasadora RP na Litwie oraz Konsula Generalnego RP w Wilnie. Zrealizowany merytorycznie zosta przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkó Polskich na Litwie Macierz Szkolna. W czasie trwania konkursu, czyli od 27 maja do 20 paêdziernika br., nades ano 732 prace plastyczne z 32 placówek oêwiatowych, w tym z jednego przedszkola, czterech szkó poczàtkowych, siedmiu podstawowych oraz siedemnastu Êrednich i gimnazjum powiedzia Józef Kwiatkowski, prezes Macierzy Szkolnej. W konkursie, oprócz miasta Wilna (8 szkó ), udzia wzi y te szko y z rejonu solecznickiego (5 szkó ) i trockiego (2 szko y). Najwi cej prac przekaza a Wileƒska Szko a Ârednia W czasie trwania konkursu nades ano 732 prace plastyczne z 32 placówek oêwiatowych Fot. Marian Paluszkiewicz im. J. I. Kraszewskiego 281. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie nades a o 99 prac, Szko a Podstawowa w Szumsku 47. Uczestnicy konkursu mogli wykonaç ilustracje do 30 legend. Regulamin konkursu g osi, e nale y przygotowaç ilustracj do tej z Najpi kniejszych legend wileƒskich, która si najbardziej spodoba. Najpopularniejsze by y nast pujàce legendy: Sen Ksi cia Giedymina (74 prace), Bazyliszek (69 prac), Wilcza apa (58 prac), Legenda o za o eniu Wilna (57 prac) oraz Egle królowa W y (43 prace). adnej ilustracji nie doczeka a si legenda Mieczys aw Dordzik. Najlepsze prace zosta y wytypowane przez komisj w sk adzie: Stanis aw Cygnarowski, Konsul Generalny RP w Wilnie, Beata Czapliƒska, wicedyrektor DKP w Wilnie, Wanda Mieczkowska, dyrektor Polskiej Galerii Artystycznej w Wilnie, Renata Widtmann, redaktor Radia Znad Wilii, Henryk Ma ul, redaktor Tygodnika Wileƒszczyzny, Swiet ana Bogdanowa, nauczycielka plastyki, ekspert, Rafa PieÊlak, student Akademii Sztuk Pi knych w Wilnie, klasy podkreêli a, e S awomir Worotyƒski pisa nie tylko wiersze, ale te pi kne bajki. O yciu i twórczoêci Worotyƒskiego opowiadali nasi goêcie. Pani Alicja Worotyƒska pi knie mówi a o mowie polskiej, potem przedstawi a ró ne ciekawe historyjki z ycia brata. Zaprezentowa a publicznoêci nowy tomik wierszy pt. Z amana ga àzka bzu. O drodze twórczej poety i o swej przyjaêni z nim bardzo emocjonalnie opowiedzia najbli szy przyjaciel S awka Henryk Ma ul. Pokaza ostatnie listy S awomira Worotyƒskiego nades ane z Polski. Wierszami Worotyƒskiego interesujà si równie muzycy, komponujà do nich muzyk. Pani Krystyna Juckiewicz pi knie zaêpiewa a SamotnoÊç. Rozleg y si oklaski. Wracam do pytania retorycznego: Czy poezja jest dziê tà dziedzinà, której warto poêwi caç czas, w asne refleksje, z którà warto obcowaç? Najlepiej odpowiedzà na nie uczestnicy tego wieczorku. Zatem, oddaj g os naszej m odzie y szkolnej. WczeÊniej na lekcjach j zyka polskiego z panià Reginà Sinkiewicz czytaliêmy i analizowaliêmy wiersze S awomira Worotyƒskiego. Podoba y si nam, choç niektóre by y smutne... Bra am udzia w inscenizacji Zwyk ej bajki. Przypad a mi rola niby nic nieznaczàcej Chwili, która jednak buduje godziny, lata, stulecia. Co b dzie, je eli przysz oêç nie doliczy si jednej chwili? zapytuje poeta. RzeczywiÊcie, czy nad tym si zastanawiamy... JesteÊmy wdzi czni naszym goêciom Alicji Worotyƒskiej, Krystynie Juckiewicz, Henrykowi Ma ulowi, a tak e naszym paniom Reginie Sinkiewicz i Wandzie Mi to, e poêwi cili swój czas, aby przybli yç nam sylwetk utalentowanego poety wileƒskiego." Agnieszka Chodarcewicz, kl. 8A Prze ywa am bardzo, czy wszystko si uda. Z Jarkiem Brzozowskim przygotowa am inscenizacj wiersza Ko ysanka. Uda o si nam... Ta impreza by a wspania a i w naszych sercach na d ugo pozostanie pami ç o S awomirze Worotyƒskim jako cz owieku, wilnianinie, poecie, autorze pi knych, wzruszajàcych bajek." Gra yna Sinkiewicz, kl. 8A Bardzo si ciesz, e mia am okazj poznaç pi kne wiersze S awomira Worotyƒskiego. Sà one pe ne radosnych i zarazem smutnych prze yç poety. Mia am cudownà okazj przedstawiç przed nielicznà, ale lubiàcà poezj publicznoêcià szkolnà wiersz Sumerowie. Czy si zastanawiamy nad tym, co ka dy cz owiek pozostawia po Êmierci. Co pozostanie po nas? pyta poeta. Mo e àka, mo e pomnik, mo e ksià ka, a mo e dom, drzewo, syn... Agnieszka Rembia kowska, redaktor wydawnictwa Ex Libris oraz Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkó Polskich na Litwie Macierz Szkolna. Posiedzenie komisji odbywa o si w jednym z pomieszczeƒ Stowarzyszenia Macierz Szkolna, w DKP w Wilnie. Na sto ach, fotelach i pó kach pokoju pstrzy o si mnóstwo rysunków. Do przelania treêci legend i swoich uczuç na papier dzieci u ywa y farb olejnych, gwaszu, akwareli, pisaków, kredek, tuszu i nawet plasteliny. Mamy przed sobà niezwykle trudne i niewdzi czne zadanie do wykonania. Jednych wyró nimy a drugich pokrzywdzimy wzdycha y panie z komisji. M czyêni bez skrupu ów zabrali si do oceniania prac. Po paru godzinach ci kiej, ale przyjemnej pracy, wszyscy cz onkowie komisji przypomnieli sobie treêç ka dej wileƒskiej legendy. Ocenia am prace nie tylko na podstawie techniki czy stylu rysowania. Zwraca am te uwag na to, ile serca i fantazji dziecko przela o na papier. Naturalnie, ilustracja musia a te odpowiadaç treêci przedstawianej legendy powiedzia a Agnieszka Rembia kowska. Swiet ana Bogdanowa i Rafa PieÊlak oceniali ka dà prac z zawodowego punktu widzenia. Bardzo trudno by o mi typowaç najlepsze prace, poniewa Z wielkim zainteresowaniem wys uchaliêmy opowiadania siostry poety, pani Alicji Worotyƒskiej, o yciu i tragicznej Êmierci jej m odszego brata S awomira. Wiele mówiono o nowym tomiku wierszy S awomira Worotyƒskiego pt. Z amana ga àzka bzu." Agnieszka Awin, kl. 8B...Miejsce, gdzie uczniowie sp dzajà przerwy, przekszta ci o si w czarownà sal z kwiatami i Êwiecami, których p omyki stwarza y niecodziennà atmosfer. Uczniowie recytowali s owa jakby p ynàce z g bi serca. Ka dy bowiem w te wymawiane przez siebie s owa w o y czàstk siebie. Uczniowie klas 8 10 deklamowali wiersze o Wilence, Wilnie, naszej dzielnicy yrmunach, o mi oêci... Te by am na scenie i gdy recytowa am wiersz Mi oêç tragarza, wydawa o mi si, e ktoê mówi przez mnie." Katarzyna Kwiatkowska, kl. 10B PrzypomnieliÊmy sobie postaç poety, jego wiersze, bajki, wypowiedzi. Ka dy wiersz S awomira Worotyƒskiego to fragment w drówki po yciu poety, to okruch prawdy o jakiejê ludzkiej istocie, rozczarowania i pytania, ból i zachwyt." Krystyna Mazaratij, 10 A Wypowiedzi uczniów zebra a i opracowa a Wanda Mi to, bibliotekarka Szko y Podstawowej im. Antoniego Wiwulskiego w Wilnie. rysunków by o tak du o i wszystkie by y bardzo adne. Uwzgl dnia am te wiek dziecka. M odsze dzieci sà bardziej swobodne w interpretacji tematu. Starsze, natomiast, bardziej skupiajà si na konkretach. Mi dzy innymi, zalà ki przysz ego talentu widaç ju w bardzo m odym wieku powiedzia a Swiet ana Bogdanowa. Wreszcie laureaci zostali wy onieni. Komisja wytypowa a zdobywc pierwszego miejsca, trzy osoby uplasowa y si na miejscu drugim, a szeêç na trzecim. Wyró niono te dziesi ciu autorów rysunków. Czyli ogó em wyró niono 20 prac. Organizatorzy konkursu przewidujà nagrody niespodzianki dla zdobywców wszystkich miejsc i autorów wyró nionych prac. Planujemy te, e zwyci zca pierwszego miejsca pojedzie do Warszawy. Wszystkie prace wyró nione zostanà opublikowane w II edycji Legend Wilna, którà obecnie nasze wydawnictwo przygotowuje powiedzia a Agnieszka Rembia kowska. Oficjalne og oszenie nazwisk finalistów, rozdanie nagród i prezentacja ilustrowanej wersji Legend Wilna odb dzie si w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 3 grudnia br. Konkurs rysunkowy Zilustruj swoje ulubione legendy jest jednym z ogniw organizowanej przez wydawnictwo Ex Libris akcji O uêmiech dziecka, która potrwa do Bo ego Narodzenia br. Sabina Juchniewicz

8 8 NAUKA I TECHNIKA Flesz Bezpieczny kufel Kino domowe za pó ceny (cz Ëç 4) Dodatkowe mo liwoêci Czwartek, 27 paêdziernika 2005 r. Nietolerancja glutenu, wyst pujàca u niektórych osób, jest chorobà zwiàzanà z wytwarzaniem przeciwcia skierowanych przeciwko gliadynie zawartej w glutenie (wywo uje ona dolegliwoêci jelitowe). Osoby takie muszà przestrzegaç diety bezglutenowej, dlatego nie wolno im mi dzy innymi piç piwa. Ale na kufel piwa Kukko Pils b dà sobie mog y pozwoliç zapewniajà fiƒscy piwowarzy z Laitilan. Litr warzonego tam piwa zawiera jedynie cztery miligramy glutenu, czyli du o mniej ni toleruje organizm cz owieka z nietolerancjà glutenowà. Jest ono produkowane nie z j czmienia, lecz z gryki, prosa i kukurydzy. Auto z atomów w gla Ma rozmiar trzy na cztery nanometry (nanometr to jedna miliardowa metra). Milion takich pojazdów zmieêci oby si na obszarze odpowiadajàcym wielkoêci pch y. Nanoauto zbudowano z oryginalnego jak na pojazd materia u, bo z moleku w gla. Jego autorem jest James Tour oraz pracujàcy z nim sztab naukowców. Jego osie i podwozie tworzà atomy w gla uk adajàce si w kszta t litery H. Na koƒcu ka dej z nich znajduje si czàsteczka C60, przypominajàca wyglàdem ko o. Sukcesem naukowców jest niewàtpliwie to, e dzi ki swojej termalnej energii autko si porusza. Niestety, tylko w linii prostej. Naukowcy wierzà, e w przysz oêci podobne pojazdy stanà si pomocne w budowie z o onych konstrukcji nanotechnologicznych. Amazonia jeszcze mniejsza Skala wycinania lasów w Amazonii mo e byç nawet o 60 proc. wi ksza ni dotàd przypuszczano. Dowodem na to majà byç badania przeprowadzone z u yciem dok adniejszej technologii ni ta, którà pos ugujà si satelity. Nieodnotowanym zjawiskiem by a do tej pory tzw. wycinka wybiórcza, a wi c wycinanie poszczególnych drzew. Co roku lasy Amazonii zmniejszajà si o pó procent, tj. o 20 tys. kilometrów kwadratowych. Opr. E. J. Podstawowym zadaniem kina domowego jest odtwarzanie filmów. Jednak w asnor cznie stworzone potrafi nie tylko wykonywaç te podstawowe zadania. Zestaw kina domowego w oparciu o komputer PC mo e równie s u yç jako telewizor oraz radio. Nic nie stoi na przeszkodzie, by komputer wzbogaciç o tuner telewizyjny. To niewielkie urzàdzenie (zewn trzne lub wewn trzne) przyniesie wiele uciechy, szczególnie dla lubiàcych oglàdaç telewizj. Teraz ulubione wiadomoêci albo kolejny serial ulubionej telenoweli b dzie mo na obejrzeç na du ym ekranie kina domowego. Mo liwoêci istniejà, trzeba tylko troch ch ci i gotówki Jaki tuner wybraç? Firm produkujàcych tunery jest sporo. Przeglàdajàc dowolny cennik mo na najcz Êciej zobaczyç produkcje takich oto firm: ACORP, AOPEN, ASUS, AVERMEDIA, LE- ADTEK, MSI, MUSTEK, SAPPHIRE, a te kilku innych mniej wartych uwagi. Z wy ej wymienionych, najbardziej wartym polecenia jest firma LEADTEK. Oferty tej firmy sà bardzo ró norodne, jak cenowo, tak równie technicznie. WinFast TV2000 XP RM to dobry wybór dla osób pragnàcych zaoszcz dziç. Za jedyne 117 litów mo na nabyç ca kiem przyzwoitej jakoêci urzàdzenie, które umo liwi oglàdanie telewizji. Natomiast bardziej wymagajàcy u ytkownicy z pewnoêcià wybiorà model WinFast TV2000 XP Expert za oko o 200 Lt. Ten model jest wyposa ony w Sony Ericsson K750i to nie tylko telefon Dla wymagajàcych Telefony komórkowe rosnà praktycznie jak grzyby po deszczu. OczywiÊcie w znaczeniu nie wielkoêci, lecz mo liwoêci, jakie udaje si umieêciç w coraz to zmniejszajàcych si aparacikach. Ostatnio twórcy telefonów postawili za cel udoskonalenie jakoêci zdj ç, co dobrze widaç w najnowszym modelu Sony Ericsson K750i. Telefon poza bardzo zach cajàcym wyglàdem posiada te a 2- megapikselowà kamer, z którà mo na robiç jakoêciowe zdj cia oraz filmowaç z dêwi kiem. Pliki filmowe sà zapisywane w formacie MP4 albo 3GP. Korzystajàc z kabla USB mo- na atwo zarzàdzaç plikami w telefonie: wgrywaç gierki java, pliki dêwi kowe oraz zarzàdzaç zdj ciami. Telefon posiada bardzo du y wyêwietlacz, bo a z rozdzielczoêcià 220x176. Najbardziej wa nym elementem telefonu jest karta pami ci, którà mo na wzbogaciç pojemnoêç aparatu. Telefon posiada te wbudowanà pami ç o pojemnoêci 34 megabajtów. Wa nà cechà telefonu jest te dobry akumulator, który powinien zapewniç Tunery telewizyjne firmy "Leadtek" posiadajà nie tylko wspania à jakoêç, ale te przyzwoità cen Fot. archiwum pilota, z którego pomocà mo na w prosty sposób sterowaç tunerem tak, jakby to by zwyk y telewizor. Bardzo przydatnà funkcjà tunera jest mo liwoêç nagrywania plików avi. Teraz z atwoêcià b dzie mo na nagraç ulubiony film albo koncert. Mi oênicy sportu b dà mogli wreszcie kolekcjonowaç najlepsze mecze, a te wypo yczaç je znajomym nagrywajàc na p ytk DVD. Tak e bardzo wygodne jest nagrywanie wiadomoêci, je eli w tym momencie nie mo emy ich obejrzeç. Mo na je przecie nagraç i odtworzyç póêniej! Tuner ten ma te kolejnà bardzo przydatnà funkcj. Mianowicie wbudowane stereofoniczne radio FM. Co wi cej, równie z mo liwoêcià nagrywania do plików wav. Instalacja tunera TV Je eli to tuner zewn trzny, to instalacja nie powinna stworzyç Model K750i posiada du y i kolorowy wyêwietlacz Fot. archiwum 400 godzin czuwania oraz 9 godzin rozmów. Jest to jeden z lepszych wyników wêród obecnych telefonów komórkowych. Cena telefonu to oko o 1700 Lt. Edgar Jarmo owski nikomu adnych k opotów. Wystarczy pod àczyç wszystkie kabelki (najlepiej wed ug instrukcji obs ugi) i zajàç si instalacjà oprogramowania. W wypadku tunerów wewn trznych (wariant taƒszy, ale bardziej k opotliwy) trzeba b dzie go umieêciç w slocie PCI na p ycie g ównej. Pocieszajàce jest to, e w komputerze nie da si niczego pod àczyç tam, gdzie to nie pasuje. Dlatego nietrudno b dzie zlokalizowaç odpowiednie miejsce na nowo nabyty tuner. Nast pnie nale y pod àczyç wszystkie kabelki oraz przejêç do instalacji sterowników z do àczonej p ytki CD. Nale y pami taç, e najcz Êciej w opakowaniu z tunerem znajdziemy tylko anten s u àcà do radia FM, która nie ma nic wspólnego z antenà telewizyjnà. Anten albo kabel telewizji kablowej nale y pod àczyç do odpowiedniego miejsca w tunerze, a sam tuner kablem dêwi kowym z kartà dêwi kowà komputera. Je eli posiadamy standardowà kart dêwi kowà, to kabelki nale y wpiàç wed ug ich kolorów, je eli nie na karcie dêwi kowej nale y znaleêç wejêcie line-in. Do tunera zosta o tylko pod àczyç kabel z czujnikiem do pilota. Kabel z czujnikiem nale y po o yç tak, by by on widoczny z pozycji, z której b dziemy korzystaç z pilota. Z projektorem jak w kinie! WczeÊniej wspomina em, e aby projektor uczyniç podstawowym elementem kina domowego, nale y znaleêç odpowiednià kart graficznà. Powinna ona posiadaç radiatorowe och odzenie oraz z àcze DVI, dzi ki któremu b dzie mo na jà po àczyç z telewizorem albo projektorem. Du y i doskona ej jakoêci obraz da nam projektor wideo pod àczony do komputera poprzez z àcze DVI. Obraz b dzie co najmniej tak dobry, jak w przyzwoitym stacjonarnym odtwarzaczu DVD. Warto poleciç jednak projektor wideo, który przy obecnych cenach oferuje najlepszy wspó czynnik jakoêç/rozmiar/cena. Za litów mo na kupiç np. BenQ PE512, który zapewnia doskona ej jakoêci obraz o przekàtnej 78 (dwa metry). Z taƒszych wariantów jest projektor firmy HITACH, model CPS235W, który dzia a z 800x600 rozdzielczoêcià i posiada kontrast 300:1. Kosztuje Lt. Edgar Jarmo owski Jak dorastali neandertalczycy Coraz bardziej podobni Neandertalczycy nie dorastali szybciej ni ludzie wspó czeêni, jak przypuszczano dotychczas. Z by m odocianych neandertalczyków ros y z podobnà szybkoêcià, jak u ich rówieêników z gatunku homo sapiens, a to oznacza, e dzieciƒstwo u neandertalczyków nie by o krótsze i nie dojrzewali oni znacznie szybciej. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Ohio w Columbus. Porównywali z by neandertalskie z z bami wspó czesnych ludzi z Wielkiej Brytanii oraz Afryki Po udniowej. Na podstawie wczeêniejszych analiz z bów ludzi neandertalskich yjàcych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji Mniejszej w okresie od do lat temu naukowcy doszli do wniosku, e dzieciƒstwo neandertalczyków by o krótkie, gatunek ten dojrzewa szybko, ju w wieku 15 lat. Obecne, bardzo precyzyjne badania, skoncentrowa y si na emalii z bów przednich. Posiadajà one mikroskopijne rowki, które mogà byç interpretowane jak s oje drzew oznaczajà roczny wzrost. Podobnie jak w drzewie, gdzie jeden s ój odpowiada jednej porze roku, w rosnàcym z bie ka dy rowek odpowiada okresowi od szeêciu do dwunastu dni. Z najnowszych badaƒ, przeprowadzonych przez zespó z Columbus, wynika, e wahania okresu, jaki odpowiada powstawaniu rowka na z bach neandertalskich, mieszczà si w granicach w aêciwych populacjom wspó czesnym; a to oznacza, e zasadniczej ró nicy nie ma. Najnowsze amerykaƒskie badania wpisujà si w naukowà batali o miejsce neandertalczyka w drzewie genealogicznym ludzkoêci. On pierwszy zamieszkiwa Europ, Bliski Wschód i Azj Mniejszà, y obok homo sapiens przez kilkanaêcie tysiàcleci od do lat temu. Poczàtkowo gatunek uwa any by za przodka homo sapiens, dopiero badania genetyczne (DNA) wykluczy y bezpoêrednie pokrewieƒstwo. Na ich podstawie uznano, e jest to gatunek odr bny, mimo e ludzki homo sapiens neanderthalensis. Niektórzy antropolodzy uwa ajà, e nie móg on krzy owaç si z homo sapiens, ale teza ta ma te wielu przeciwników, którzy twierdzà, e na razie nie ma ani materia u kostnego, ani odpowiednich metod badawczych, które by yby podstawà do tak kategorycznego stwierdzenia. "Rz."

9 Czwartek, 27 paêdziernika 2005 r. Puchar Europy FIBA Rozpocz li od zwyci stwa Koszykarze moskiewskiej ekipy Dinamo 91:88 pokonali na wyjeêdzie zawodników francuskiego klubu BC Maritime. Na zdj ciu: Tanel Tein z moskiewskiego Dinama (w Êrodku) próbuje obejêç obroƒc francuskiej dru yny Arnauda Kerckhofa (od lewej). Na drugim planie Litwin Dainius Adomaitis Fot. EPA-ELTA Koszykarze Âlàska Wroc aw od zwyci stwa we w asnej hali nad holenderskim zespo em MPC Capitals Groningen 77: 68 (16:17, 19:16, 18:23, 24:12) rozpocz li udzia w rozgrywkach Pucharu Europy FIBA (grupa F). Równie koszykarze ekipy iauliai Szawle, grajàcy w grupie C, po niezwykle napi tym i pe nym dramatyzmu pojedynku 74:73 (28:30, 21:10, 13:19, 12:14) pokonali swych rywali z belgijskiego klubu Dexia. Za tydzieƒ w 2. kolejce Âlàsk zmierzy si w Atenach z dru ynà Maroussi Honda. Koszykarze Âlàska w pierwszym wyst pie w Pucharze Europy FIBA zaprezentowali s abà gr i przez trzy kwarty mieli k opoty z uzyskaniem przewagi nad przeci tnie spisujàcymi si Holendrami. Wroc awianie zagrali bez Dominika Tomczyka, który Liga NHL Kontrowersyjna kara Wojtek Wolski zdoby bramk dla Colorado Avalanche, a jego dru yna pokona a Edmonton Oilers 5: 3. To drugi gol 19-letniego hokeisty, urodzonego w Zabrzu. Wolski wpisa si na list strzelców w 27. min i podwy szy wynik na 2:0. Polski hokeista przebywa na lodzie 10.47, a na bramk rywali odda... jeden strza. Do utrzymywa si wynik remisowy 3:3. W koƒcówce gospodarze zdobyli dwa gole w okresie 20 sekund i przechylili szal zwyci stwa na swojà korzyêç. Jako pierwszy gola wówczas AC i Inter chcà opuêciç San Siro Przestarza y obiekt odpoczywa po meczu w S upsku. Gospodarze szczególnie w pierwszej po owie nie potrafili poradziç sobie z duetem Daniel Novak Ramiz Suljanovic. Holendrzy kilkakrotnie odskakiwali na 5-7 punktów. Wroc awianie mozolnie odrabiali straty, ale przez fatalnà skutecznoêç w ataku i s abà gr na bronionej tablicy pozwalali goêciom na ponowne prowadzenie. Dopiero w po owie czwartej kwarty, gdy wroc awianie grali lepiej pod tablicami wyprowadzajàc skuteczne kontrataki, a Dante Swanson trafia za 3 punkty, Âlàsk uzyska przewag. Po rzucie Swansona zza linii 6,25 m gospodarze prowadzili w 34 minucie 62:61. Od tego momentu zespó Tomasza Jankowskiego kontrolowa przebieg sytuacji na parkiecie i mia ju wyraênà przewag. uzyska rozgrywajàcy w NHL 800. mecz Patrice Brisebois, a jego wyczyn wkrótce powtórzy Ian Laperriere. W Uniondale Rosjanin Aleksiej Jaszin zdoby dwa gole i asystowa przy jednym, a jego New York Islanders pokonali Atlanta Thrashers 4:3. Zdobyczà bramkowà dorówna Jaszinowi jego rodak Ilia Kowalczuk (tak e zdoby dwie bramki) z zespo u Thrashers, ale goêcie przegrali mecz, m.in. dlatego e w drugiej tercji rzutu karnego nie wykorzysta Czech Patrik Stefan. HokeiÊci z Atlanty ponieêli piàtà pora k w szeêciu ostatnich meczach. W adze klubów w oskiej ekstraklasy pi karskiej AC Milanu i Interu Mediolan, zapowiedzia y zamiar opuszczenia s ynnego stadionu San Siro, na którym obie dru yny rozgrywajà swoje mecze. Na chwil obecnà rocznie na stadionie zarabiamy oko o 22 milionów euro. Manchester United zarabia oko o 120 milionów, a nowy stadion Bayernu Monachium przynosi 52 miliony. Nie jesteêmy wi c w stanie konkurowaç z czo owymi klubami Europy przyzna wiceprezes AC Milanu Adriano Galliani. SPORT Mistrzostwa rejonu wileƒskiego w pi ce no nej Rudomianie mistrzami W najbli szà niedziel, 30 paêdziernika, dobiegnà koƒca rozgrywki pi karskie o mistrzostwo rejonu wileƒskiego. Do rozegrania zosta o tylko kilka meczów. Tytu mistrzowski zapewnili sobie ju wczeêniej pi karze dru yny z Rudomina, którzy a o 10 punktów wyprzedzajà zawodników z awaryszek i Dukszt, zajmujàcych drugietrzecie pozycje. Poczàtkowo planowano ostatnià kolejk spotkaƒ przeprowadziç w sobot, 29 paêdziernika, ale poniewa dzieƒ ten og oszono jako dzieƒ pracy, przesuni to wi c jà na niedziel. W niedziel na boisku pi karskim w Rudominie odb dà si trzy mecze, w których amatorzy kopania z Dukszt zmierzà si z Bukiszkami, ekipa z awaryszek stoczy walk z liderem mistrzostw dru ynà gospodarzy, a zawodnicy z Niemie a b dà próbowali wydrzeç zwyci stwo od znajdujàcych si na drugiej-trzeciej pozycji pi karzy z Dukszt. Pi karze z Rudomina ju wczeêniej zapewnili sobie tytu y mistrzowskie, natomiast o miejsce drugie walczà jeszcze ekipy awaryszek oraz Dukszt. Obie dru yny majà na razie jednakowà liczb punktów po 33, ale mi oênikom futbolu z awaryszek do rozegrania pozosta tylko jeden mecz, natomiast ich g ówni rywale majà przed sobà jeszcze dwa spotkania. W przypadku, gdy te dru yny zgromadzà jednakowà iloêç punktów, drugie miejsce przypad oby Papie b dzie oglàda pi karskie MÂ Niemcy sà silne Benedykt XVI b dzie oglàda najwa niejsze mecze przysz orocznych mistrzostw Êwiata w pi ce no nej powiedzia wczoraj szef komitetu organizacyjnego niemieckiego Mundialu Franz Beckenbauer po krótkiej rozmowie z papie em. Legendarny niemiecki pi karz, który by na audiencji generalnej na Placu Êwi tego Piotra, a po jej zakoƒczeniu podszed na chwil do Benedykta XVI, poinformowa dziennikarzy, e papie od razu zaczà mówiç o pi ce no nej i okazywa wyraêne zainteresowanie mistrzostwami pytajàc kilkakrotnie o sprawy organizacyjne. Papie chcia nawet dowiedzieç si czegoê o stadionach, gdzie b dà rozgrywane mecze doda Beckenbauer. Wed ug jego s ów Benedykt zawodnikom z awaryszek, którzy w bezpoêrednim pojedynku pokonali swych przeciwników z wynikiem 7:2. W ogóle do walki o tytu y mistrzowskie sto ecznego rejonu przystàpi o 10 dru yn. Rozegrali oni 9 kolejek spotkaƒ, które odbywa y si na boiskach w Niemenczynie oraz Rudominie. Jak poinformowa Kurier Józef Szuszkiewicz, starszy specjalista wydzia u kultury, turystyki i sportu samorzàdu rejonu wileƒskiego, od razu po rozegraniu niedzielnych meczów odb dzie si ceremonia nagradzania. Rozpocznie si ona o godz. 14. Dru yny, które wywalczà miejsca na podium, otrzymajà puchary, medale oraz dyplomy. Najlepszym pi karzom z tych dru yn zostanà wr czone te nagrody rzeczowe w postaci sportowych toreb. Ekipy, które uplasujà si na miejscach 4-10, otrzymajà puchary i dyplomy za uczestnictwo. O ile pi karskie mistrzostwa sà ju na ostatniej prostej, o tyle koszykarskie rozgrywki dopiero wystartujà prawdopodobnie 5 albo 12 listopada tego roku. W aênie wczoraj po po udniu zebrali si przedstawiciele dru yn koszykarskich, aby omówiç szczegó y organizacyjne. Natomiast listopada tego roku w podwileƒskich Zujunach o tytu y mistrzowskie najwi kszego na Litwie rejonu b dà walczyli strzelcy z broni pneumatycznej. Zygmunt danowicz Podczas konferencji prasowej Beckenbauer poinformowa dziennikarzy, e papie od razu zaczà mówiç o pi ce no nej Fot. EPA-ELTA XVI powiedzia : Niemcy sà silne i yczy tego, by dla jego ojczyzny mistrzostwa zakoƒczy y si sukcesem. Odpowiedzia em ostro nie: nasi pi karze sà coraz lepsi, mamy nadziej, e wygramy tak s ynny pi karz zrelacjonowa swà rozmow z papie em. Na zakoƒczenie doda : Rozmowa z Ojcem Âwi tym o futbolu by a najwa niejszym momentem mojego ycia. Papie jest bardzo sympatyczny, ma nies ychanà godnoêç i pogod ducha. Kaiserowi towarzyszy w Watykanie by y trener niemieckiej reprezentacji, niegdyê pi karz klubu AS Roma Rudi Voeller. Rzym jest kolejnym etapem podró y Franza Beckenbauera po stolicach wszystkich krajów Êwiata, które wezmà udzia w mistrzostwach. Jutro przyjedzie on do Warszawy. Sprintem 9 W dru ynie mistrza ba tyckiej i litewskiej ligi koszykarskiej kowieƒskim klubie Îalgiris zadebiutuje cz onek reprezentacji Puerto Rico Larry Ayuso. 28-letni, majàcy 192 cm wzrostu atakujàcy obroƒca, jest dobrze znany trenerom klubu. Umowa z nim zosta a zawarta na rok. Warunków finansowych kontraktu klub do wiadomoêci publicznej nie poda. Siódme miejsce na mi dzynarodowym turnieju szachowym Essent Open, który odbywa si w Holandii, zajmuje przedstawiciel Litwy Eduardas Rozentalis. Na pó metku turnieju Litwin zgromadzi 3,5 pkt. z pi ciu mo liwych. W piàtej rundzie spotkaƒ Rozentalis zremisowa z Rosjaninem Igorem Naumkinem. Z dorobkiem 4,5 pkt. prowadzi Ukrainiec W adimir Bak an. Piàte zwyci stwo w szeêciu dotychczas rozegranych spotkaniach przedsezonowych ligi NBA odniós klub arapplenasa Jasikeviãiusa Pacers Indiana, który na w asnym parkiecie pokona mistrzów NBA koszykarzy San Antonio Spurs z wynikiem 97:86 (21:25, 36:18, 20:28, 20:15). aras dla zwyci zców zdoby 14 punktów. Sobotni mecz hokejowej ligi NHL, w którym mia y si spotkaç zespo y Florida Panthers i Washington Capitals, zosta odwo any i zostanie rozegrany w innym terminie. Powodem tej decyzji sà uszkodzenia hali BankAtlantic Center w Sunrise w wyniku huraganu Wilma, który nawiedzi Floryd W pierwszych dniach listopada og oszona zostanie decyzja w sprawie dopuszczenia konsorcjów do przetargu na zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ulicy azienkowskiej 1/3 w Warszawie miejscu gdzie obecnie znajduje si stadion Wojska Polskiego. Pi karska reprezentacja Polski 16 listopada rozegra towarzyskie spotkanie z Estonià. Mecz odb dzie si w kraju, a decyzja o lokalizacji zapadnie w najbli szych dniach. Marta Domachowska, po przejêciu eliminacji, odpad a w pierwszej rundzie halowego turnieju WTA w Linzu (z pulà nagród 585 tys. dol.). Najlepsza obecnie polska tenisistka, sklasyfikowana na 61. miejscu na Êwiecie, przegra a 3:6, 3:6 z Czeszkà Ivetà Benesovà. Rozstawiony z numerem drugim Szwed Thomas Johansson wygra z Niemcem Philippem Kohlschreiberem 6:3, 6:4 i awansowa do drugiej rundy turnieju tenisowego w Sankt Petersburgu. Stron na podstawie BNS i PAP przygotowa Zygmunt danowicz

10 10 ROZRYWKA TV CZWARTEK 27. X 6.00 Dzieƒ dobry 9.00 S. Komisarz Rex (80) 9.55 S. Dinozaury Film anim Misja czystoêci Telefon pomocy Pytanko Wieczorny autograf NowoÊci i prognozy naukowe Prosz o g os S. Wolf (N-7) (80) Program publ Filmy anim WiadomoÊci (ros.) S. Dinozaury Koszykówka kobiet Lietuvos telekomas K. Cero (Koszyce S owacja). W przerwie WiadomoÊci Blisko daleko 20.25, Loteria Perlas Panorama Klub prasowy Poglàdy Bartkusa WiadomoÊci Lotnisko S. Viper (8) Filmy anim Pi ç wieczorów Lotnisko Pytanko Spo eczeƒstwo wiedzy Echo tygodnia Niez oêliwie Z Kowna Dziennik Z Wilna Kod kultury Dokumentalistyka Êwiatowa Panorama Skarbnica etnokultury Film dok NowoÊci i prognozy naukowe Program publ Rowerowy show 6.35 Filmy anim S. Czarodziejka 8.00 Okna (N-7) 9.00 S. Bàdê obok (33) 9.55 WiadomoÊci rowerowe Od... do Film anim Droga do gwiazd Filmy anim S. Grubasek Valentina (87, 88) Okna (N-7) WiadomoÊci Niezale na s u ba poszukiwaƒ Rowerowy show Randka w ciemno. Kocha nie kocha Droga do gwiazd WiadomoÊci Droga do gwiazd Dramat G odne cia a, Francja ABC zdrowia 6.35 Dla myêliwych 7.05 Telewitryna 7.25 Zakazana strefa 8.20 Filmy anim , S. Historia Kopciuszka S. Skradziona mi oêç 11.55, S. Ratownicy S. Pod pràd (N-7) Melodramat Wiatr, Niemcy Filmy anim Zakazana strefa WiadomoÊci Film przyg. Czterej taksówkarze i pies, Rosja WiadomoÊci Thriller Dzika zgraja, USA Show dla doros ych 6.25 Telesklep 6.40 Film anim Nomeda 8.00 S. Buntowniczy anio (193) 9.00 S. Drogi mi oêci (206) Po obu stronach muru Film akcji G boki wstrzàs Film anim 13.20, Niebo. Reality show Filmy anim S. Mi dzy mi oêcià a nienawiêcià (45) S. Buntowniczy anio (194) Nomeda WiadomoÊci Kiosk Pomoc TV WiadomoÊci S. Kobra 11 (12) S. CSI: kryminolodzy (13) 0.15 Komputery 0.45 Autopilot 8.15 Telesklep 8.30 WiadomoÊci 9.00 Kana muz NTV dziê 12.30, 19.00, S. Ostro nie, Nagijew Dla myêliwych Stolica Podwójna prawda Film fab. Mi osne cierpienia, Indie Cena ycia NTV dziê WiadomoÊci S. OÊmiornica S. Drogowe wilki WiadomoÊci O samochodach Wolny czas i ja Film fab. Kolob, USA Zwyci ski g os wiary 8.00, 9.10, 11.35, 14.35, Przewodnik wolnego czasu 8.20, 14.05, Telewitryna 8.55, 11.55, 14.55, NieruchomoÊci: kupno, sprzeda, zamiana, dzier awa 9.30 Film fab. Rodzina Mannów. Romans stulecia Film fab. J zyk Êwi tego Film fab. Bezlitosny Film fab. Ja ci pomog, tatusiu, Niemcy Dramat Angela, W ochy Film fab. Bez hamulców, Australia Telesklep Filmy anim S. Kamila (71) S. Noce ratowników (9) Zielona agencja Magazyn wojskowy S. Medicopter (9) 15.30, S. Z ota Ràczka (18, 19) Niebo. Reality show S. Detektyw Karen Sisco (7) S. Tarzan (16) S. Noce ratowników (10) S. Ekipa A (18) S. CSI: kryminolodzy (16) (N-7) Film akcji Port lotniczy, USA Niebo. Reality show 9.00 WiadomoÊci 9.10 Pogoda 9.15 Prosto w oczy minut tylko dla siebie 9.40 Telezakupy 9.55 Jedyneczka Proboszcz Polscy NobliÊci film dok Tele PRLe Rody fabrykanckie: Oskar Kon i inni WiadomoÊci Z otopolscy telenowela Plebania telenowela D uga droga reporta S. Egzamin z ycia ZamoÊç Hetmana reporta To jest temat: Galop Debata Jedyneczka ton Lista, lista lista przebojów Teleexpress Sportowy Express Program publicystyczny Telezakupy Proboszcz Raj magazyn Smak Europy Rody fabrykanckie: Oskar Kon i inni Dobranocka WiadomoÊci Sport Pogoda Z otopolscy telenowela Plebania telenowela Z Polski do kibucu reporta Teatr TV Tryptyk: Og oszenie matrymonialne Pokój 312 Odpowiem na wszystkie pytania spektakl teatralny Bachowskie kreacje koncert Milena widowisko prod. polskiej, Panorama 0.50 Biznes 0.53 Sport Telegram Krzy ówka na czwartek Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzà rozwiàzanie dawnà nazw o nierskiego tobo ka. U o y Kazimierz Wo odko UAB VITJUMA oferuje: wat kamiennà, szklanà, p yt steropianowà, b on budowlanà, klej, szalówk PVC, gipsokarton, tynk, szpachlówk (KNAUF). Wszystkie materia y fasadowe. Przywozimy. Vilnius, Linkmen 13, tel./faks (Zam. 096) Rozwiàzanie krzy ówki z dnia 26 paêdziernika y yczko Gwiazdy mówià, e dziê... BARAN. Najtrudniejszy b dzie ranek. Z up ywem dnia Kosmos stanie si coraz bardziej przychylny. Twoje samopoczucie si poprawi, a energia wzroênie przywracajàc utracone si y. To nie najlepszy dzieƒ na powa ne rozmowy i dyskusje z prze o onym. BYK. Przed Tobà wyczerpujàcy dzieƒ. Ludzie wokó sà podminowani i nie atwo si z nimi dogadaç. Nie daj si uwik aç w konflikt. Unikaj intryg i koniecznie zachowaj dyskrecj. Najtrudniej b dzie w godzinach przedpo udniowych. BLIèNI TA. Dzisiaj na pierwszy plan wysunà si sprawy sercowe. Pami taj, e brak zaufania mo e zniszczyç najlepszy zwiàzek. Nie podejmuj decyzji sam. To równie mo e byç pod o em konfliktów. RAK. Dzieƒ nie nale y do spokojnych. Przygotuj si na trudne i m czàce rozmowy. Par razy mogà puêciç Ci nerwy. Zawczasu zadbaj o dane, które pozwolà Ci jasno i obiektywnie oceniç sytuacj. Nie spiesz si z podejmowaniem decyzji. LEW. To nie b dzie mi y dzieƒ. Ka de z zadaƒ b dzie trudne i odpowiedzialne. Ty, niestety, sam do o ysz sobie roboty. Chcàc stworzyç wra enie si y i nieomylnoêci nie umia eê w por zrezygnowaç z dodatkowych obowiàzków. PANNA. Niestety, nie mo esz liczyç na sprzyjajàcà aur. Du y wysi ek nie jest dziê wskazany. Twój uk ad odpornoêciowy jest zdecydowanie os abiony. W mi oêci jakieê podejrzenia zachwiejà Twoim poczuciem stabilizacji. Czwartek, 27 paêdziernika 2005 r. 19 listopada 2005 r. Polskie Studio Teatralne w Wilnie obchodzi 45-lecie swojej dzia alnoêci, jak równie 100-lecie urodzin Êp. Janiny Stru anowskiej, za o ycielki naszego teatru. Przedstawienia odb dà si w Rosyjskim Teatrze Dramatycznym przy ul. Basanaviãiaus 13 (dawna Reduta). 1. Krawiec S awomira Mro ka w wykonaniu dzisiejszego Polskiego Studia Teatralnego. 2. SamotnoÊç, có po ludziach... w/g Adama Mickiewicza w wykonaniu weteranów teatru. Serdecznie zapraszamy wszystkich ch tnych na t uroczystoêç. Cena wst pu 8-10 Lt. Bilety do nabycia w Domu Kultury Polskiej przy ul. Naugarduko 76, w pokojach 210 i 402. Wszystkie informacje pod tel WAGA. Jowisz opuszcza dzisiaj Twój znak i przeprowadza si do znaku Skorpiona. Nie przestaje Ci jednak sprzyjaç. Nie zmarnuj wi c adnej szansy na popraw swojej sytuacji materialnej i uczuciowej. SKORPION. Od dziê w yciu zawodowym i osobistym rozpoczyna si dla Ciebie bardzo dobry okres. Jowisz wchodzi do Twojego znaku i z tej pozycji zadba o powodzenie wszelkich spraw. Spodziewaj si finansowych korzyêci i ogólnej satysfakcji. STRZELEC. Godziny dopo udniowe przyniosà ze sobà nadpobudliwoêç i ogólny niepokój. Wszelkie dzia ania, zw aszcza na rzecz pracy, sà utrudnione. W relacjach mi dzyludzkich napotkasz na spore problemy. KOZIORO EC. Dzieƒ mo e okazaç si doêç k opotliwy, je eli chodzi o sprawy zawodowe. Pojawiajàce si problemy nie utrudnià Ci jednak osiàgni cia upragnionego celu. JeÊli si tylko odpowiednio postarasz, to poradzisz sobie z ka dym problemem. WODNIK. Dzieƒ bardzo nerwowy. Na swojej drodze napotkasz na problemy wymagajàce od Ciebie konkretnych i stanowczych decyzji. Niewykluczone, e pomogà Ci one zrealizowaç jakieê wa ne i d ugo odk adane plany. RYBY. Dzisiaj Twoja psychiczna wytrzyma oêç zostanie poddana próbie. JeÊli jà przetrzymasz, to wszystkie inne sprawy b dà ju mniej wa ne. W razie potrzeby z pomocà poêpieszà Ci przyjaciele. Ch tnie rozwià à za Ciebie problemy nie tylko zawodowe, ale i osobiste. Emocje trzymaj na wodzy.

11 Czwartek, 27 paêdziernika 2005 r. KUPNO/SPRZEDA Sprzedam dom nowego budownictwa bez wykoƒczenia wewn trznego (115 m2) w Nowej Wilejce. Vilnius, tel Sprzedam samochód Mazda 323 P w bardzo dobrym stanie, rok prod. 1997, siln. 1.3, przebieg km, dwa systemy alarmowe. Vilnius, tel (wieczorem), Bloczki ceramiczne i z betonu porowatego, ceg y, wyroby elbetowe. Dostarczamy. Vilnius, tel , Sprzedam siekiery, pi y r czne, pó osie do przyczepy, plandek samochodowà, klucze, wa, p yty do heblarki, transformator, automatyczne urzàdzenie gazowe. Vilnius, tel Sprzedam sieczkarni z silnikiem (rej. solecznicki). Tel US UGI Poszukuj nauczycielki j zyka angielskiego umiejàcej pracowaç z dzieçmi. Tel Firma pilnie zatrudni kierowc. Obowiàzkowe prawo jazdy kategorii C, E. Tel (Zam. 890) Firma zatrudni sekretark. Wymagania: j zyk litewski, polski i angielski. Tel (Zam. 889) Pomog otrzymaç kredyt z odsetkami rocznymi 5,9 proc., kredyt pilny z odsetkami rocznymi 24 proc. z zastawem nieruchomoêci. Oferuj inne us ugi adwokata. Tel PRACA Praca w Anglii w hotelach, fabrykach, rolnictwie. Nilara. Lic. L-63. OG OSZENIA Vilnius, tel , , Dom Kultury Polskiej zaprasza dzieci na pi knà bajeczk Królowa Âniegu w wykonaniu zawodowego Teatru Maska z Rzeszowa 11 listopada o godz na scenie Domu Kultury Polskiej Cena biletu 4 Lt. Rezerwacja miejsc pod nr tel lub Serdecznie zapraszamy m odzie i doros ych na Pokaz Krótkometra owych Filmów Amatorskich, zrobionych przez m odych twórców z Polski (komedia, dramat, horror, niezale ne, thriller, fantasy, parodie, teledyski itd.) 27 paêdziernika, we czwartek, o godz w auli Domu Kultury Polskiej, Naugarduko 76. Wst p 3 Lt. Jeden z najnowoczeêniejszych zak adów masarskich na Litwie skupujàcy najwi cej byd a Agrovet po wysokiej cenie skupuje krowy i przychówek byd a Zwierz ta zabieramy z zagrody. RÓ NE B. T. P. Juwetura zaprasza: 4-5 listopada do Âwi tej Lipki- Studzienicznej. Cena 65 Lt+ 5 z. 14 listopada do Kieturnaujenai. Cena 30 Lt. Vilnius, ul. Bazilijon 3; tel. (8-5) (godz ), (wieczorem),

12 12 A PROPOS W praktyce za oko o 5-10 lat Owady w roli psów Nietypowe urzàdzenie, które wykorzystuje wytrenowane owady po to, by podobnie jak psy po zapachu wykrywa y adunki wybuchowe, narkotyki, zw oki, a nawet obecnoêç komórek nowotworowych czy wrzodów o àdka opracowali badacze z USA. Zdaniem twórców przyrzàdu, jest on taƒszy ni u ycie wytrenowanych psów i znacznie bardziej czu y w porównaniu ze skomplikowanymi technikami detekcji zapachów, jak np. elektroniczny nos. Idea wykorzystania biologicznych czujników zapachu do wykrywania konkretnych przedmiotów, zw ok czy chorób nie jest nowa. W praktyce do niektórych z tych zadaƒ wykorzystuje si od dawna odpowiednio wyszkolone psy. Naukowcy od lat próbujà te u yç w podobnych celach, np. do wywàchiwania toksyn czy chorób nowotworowych, innych zwierzàt, jak szczury, ryby, owady, a nawet komórek dro d y. Naukowcy z Uniwersytetu Stanu Georgia we wspó pracy z amerykaƒskim Ministerstwem Rolnictwa nadali tym eksperymentalnym próbom kszta t urzàdzenia. Sk ada si ono z plastikowego pojemnika (wielkoêci fili anki) zaopatrzonego w kamer po àczonà z komputerem. W dobrze wentylowanym pojemniku zamyka si pi ç owadów z paso ytniczej rodziny m czelkowatych (spokrewnionej z Odpowiednia muzyka pomaga sportowcom Klasyka, rock, pop... UÊmiechnij si Przychodzi blondynka do lekarza. Lekarz: Co si pani sta o z r kà? Pràd mnie kopnà. A co si pani sta o z nogà? Odda am mu! *** Jeden policjant mówi do drugiego: Znów zdro a a benzyna. Nie szkodzi, ja zawsze tankuj za 100 litów. osami i pszczo ami) z gatunku Microplitis croceipes. Ich samice sk adajà jaja w larwach innych owadów, cz sto szkodników upraw. Owady uczy si rozpoznawaç konkretny zapach przez skojarzenie go z jedzeniem, czyli nagrodà. Jednego owada mo na wyszkoliç w kilka minut. Gdy zamkni te w puszcze stworzenia wyczujà znany sobie zapach, zmienia si ich zachowanie przemieszczajà si w kierunku jego êród a i gromadzà si tam. Te zmiany ruchu sà rejestrowane przez kamer, za poêrednictwem której uruchamiany jest alarmowy sygna dêwi kowy lub Êwietlny. Badacze wykorzystali ju swoje urzàdzenie do wykrywania zwiàzku zawartego w pewnych materia ach wybuchowych, a tak e 3-oktanonu produkowanego przez grzyba, który niszczy uprawy kukurydzy i orzeszków arachidowych, powodujàc du e straty finansowe dla rolnictwa USA. Czujnik z owadami umieszczano w pobli u partii kukurydzy zaka onej grzybem, zdrowej bàdê pachnàcej zwiàzkiem chemicznym nieznanym owadom. Wyszkolone zwierz ta silnie reagowa y na zaka onà kukurydz zmianà zachowania. Naukowcy oceniajà, e urzàdzenie b dzie mo na stosowaç w praktyce za oko o 5-10 lat. OczywiÊcie, zamkni te w nim owady nie b dà y y wiecznie i trzeba je b dzie wymieniaç jak baterie. S uchanie podczas çwiczeƒ odpowiednio dobranej muzyki pozwala poprawiç wydolnoêç nawet o 20 procent twierdzi dr Costas Karageorghis z Brunel University. Dr Karageorghis zaleca szybkà muzyk dla intensywnych çwiczeƒ, wolniejszà do rozgrzewki i na koniec wysi ku fizycznego. Niezale nie od rodzaju muzyki (klasyka, rock, pop) kluczowe znaczenie ma tempo. Ka dy powinien stworzyç swojà w asnà list utworów zgodnie z gustem i intensywnoêcià wykonywanych çwiczeƒ. Przed wysi kiem mo na u yç g oênej, optymistycznej muzyki jako stymulantu, natomiast powolna i agodna pozwala si uspokoiç. Dla przyk adu, James Cracknell, z oty medalista olimpijski w wioêlarstwie z Sydney i Aten uwa a za integralnà cz Êç swojego treningu album Red Hot Chilli Peppers Blood Sugar Sex Magik. Bokserski mistrz wagi ci kiej Audley Harrison uspokaja nerwy przed walkà s uchajàc klasycznej muzyki japoƒskiej. Na stadionach rugby cz sto rozbrzmiewa Swing Low Sweet Chariot. Podczas samych çwiczeƒ tempo mo e byç zsynchronizowane z ruchem. Muzyka pozwala si skoncentrowaç i nie odczuwaç zm czenia. Zdaniem dr Karageorghisa sale gimnastyczne i kluby fitness powinny oferowaç szeroki wybór utworów muzycznych. Dla çwiczàcych na bie ni lepsze sà szybsze kawa ki, przy çwiczeniach si owych te o Êrednim tempie. *** Egzamin. Studentka plàcze si, ju sama nie bardzo wie, co chce powiedzieç. W koƒcu zacina si. Profesor po d u szej chwili milczenia mówi: No niech e to skrzydlate s owo wyleci zza zagrody z bów twoich! W ciàgu ostatniej doby 130 wielorybów wyskoczy o z zatoki Marion Bay na brzegi Tasmanii. Masowe samobójstwa wielorybów sà cz stym zjawiskiem na wybrze ach Australii Fot. EPA-ELTA Okazja, by spotkaç kogoê odpowiedniego Mega-randka W Chinach wiele rzeczy wydaje si mieç wi kszà skal ni gdziekolwiek indziej. Tak e umawianie si na randki. W jednym z parków Szanghaju jednego popo udnia zjawi o si 5000 samotnych kobiet i m czyzn tylko po to, by umówiç si na randk. Na poczàtku zaplanowanego na 4 godziny spotkania ka dy z uczestników otrzyma ró. Mia jà wr czyç w aêciwiej osobie. Organizatorzy zadbali o nieêmia ych. JeÊli ktoê wstydzi si podejêç do wybranej osoby, móg go wyr czyç kupidyn. W zast pstwie nieêmia ego wr cza Nast pca tronu ma 3-letnià córk Kobieta cesarz? Grupa doradców japoƒskiego rzàdu w sprawie sukcesji cesarskiego tronu uwa a, e po raz pierwszy w historii kobiety powinny uzyskaç prawo do dziedziczenia tronu. Cesarz Japonii ma dwóch synów i córk, ale adne z nich do tej pory nie doczeka o si m skiego potomka. Premier Japonii ma zaproponowaç nowelizacj prawa w przysz ym roku. W japoƒskiej cesarskiej rodzinie od czterdziestu lat nie urodzi si m ski potomek. Nast pca tronu, syn cesarza, ma 3-letnià córk. Jego m odszy brat ma dwie córki, a jego siostra, która wychodzi za mà w przysz ym miesiàcu, odejdzie z rodziny królewskiej, gdy zamierza poêlubiç m czyzn spoza arystokracji. Rodzina ma wi c problem. A osiàgni cie porozumienia w tej sprawie nie jest atwe. Eksperci kwiat wybrance. Uczestnicy tej mega-randki mieli od 25 do 40 lat i legitymowali si wykszta ceniem przynajmniej na poziomie college u. Wszyscy brali udzia w zabawach, których uwieƒczeniem by wybór króla i królowej. Wielu uczestników spotkania by o zadowolonych. Twierdzili, e to znakomita okazja spotkania odpowiedniego partnera. Yu Sue przyszed na spotkanie w zast pstwie swojej córki. Przyniós ze sobà aparat. Jak twierdzi robi zdj cia dla swojej córki, bo nie mia a czasu wziàç udzia u w mega-randce. konstytucjonaliêci dyskutujà nad tym problem od poczàtku roku. W gr wchodzà dwie mo liwoêci. Po pierwsze, prawo mo e byç tak zmienione, eby jedna z najm odszych ksi niczek mog a zostaç cesarzowà, lub te mo e dojêç do przywrócenia praw by ych cz onków starej arystokracji, którzy opuêcili cesarskà rodzin po kl sce Japonii w II Wojnie Âwiatowej. SpoÊród nich powo ano by nowego cesarza. Badania opinii publicznej sugerujà, e zezwolenie kobietom na dziedziczenie tronu spotka si z szerokim poparciem spo ecznym, jednak nie jest to atwa operacja. Za murami cesarskiego pa acu cesarz uczestniczy w wielu ceremoniach, do których tylko m czyêni mogà byç dopuszczani. Wielu cz onków dworu cesarskiego mo e sprzeciwiaç si tej zmianie, ale mo e si okazaç, e nie b dà mieli wyboru. Ca a prawda o hamburgerze Informacja na opakowaniu Ju wkrótce nabywcy hamburgerów Big Mac i innych hamburgerów McDonald sa znajdà na opakowaniu informacj, e zawiera on prawie po ow dopuszczalnej dziennej dawki t uszczu. Ponadto dowiedzà si, ile zawiera on kalorii, protein, w glowodorów, sodu, konserwantów i innych sk adników poinformowa dyrektor wykonawczy McDonald sa, Jim Skinner. Obecnie takie informacje dost pne sà tylko w broszurach, które powinny byç w ka dej restauracji tej sieci oraz na jej stronie internetowej. Skinner podkreêli, e umieszczenie informacji o sk adnikach hamburgerów na ich opakowaniu u atwi konsumentom podejmowanie decyzji co do ich sposobu od ywiania. McDonald s jest coraz ostrzej krytykowany, nie tylko w USA, za niezdrowà ywnoêç podawanà w jego restauracjach szybkiej obs ugi. Opr. S. J. Czwartek, 27 paêdziernika 2005 r. Pogoda Ocieplenie W dzieƒ ociepli si do stopni, ale nadal wystàpià lokalne opady. DziÊ temperatura 5-10 stopni. W piàtek przewa nie bez opadów, w nocy od 0 do 5 stopni mrozu, na wybrze u 3-5 stopni ciep a, w dzieƒ 6-11 stopni ciep a. Kalendarium * Czwartek (27. X) jest 300 dniem 2005 roku. Do koƒca roku pozosta o 65 dni. * Znak Zodiaku Skorpion. * Imieniny: Iwony, Sabiny, Wincentego. * Wschód S oƒca 8.11, zachód D ugoêç dnia 9 godz. 42 min. * Ksi yc. Ostatnia kwadra od 25 paêdziernika zmar Witold (ur. ok. 1350), wielki ksià litewski, przyczyni si do wzmocnienia i centralizacji Litwy, pod Grunwaldem dowodzi wojskami litewskimi urodzi a si Lidia Rus anowa (zm. 1973), Êpiewaczka, niezapomniana wykonawczyni rosyjskich pieêni ludowych ( Walonki ) duƒski in ynier Valdemar Poulsen opatentowa tzw. mówiàcy drut, czyli telegrafon, prototyp magnetofonu. Kurs walut Bank Litewski Oficjalny kurs na 27 paêdziernika 2005 r. Relacja lita do walut obcych Nazwa waluty Lt/za jedn.walut. UE euro 3,4528 Dolar USD 2,8541 Dolar australijski 2, rubli bia oruskich 1,3269 Dolar kanadyjski 2,4267 Frank szwajcarski 2,2338 Korona czeska 0,1163 Korona duƒska 0,4628 Korona estoƒska 0,2206 Funt brytyjski 5, forintów w gierskich 1,3702 Juanie chiƒskie 0,3527 at otewski 4,9573 Korona norweska 0,4409 Z oty polski 0,8788 Rubel rosyjski 0,1002 Korona szwedzka 0,3637 Lira turecka 2,1079 Griwna ukraiƒska 0,5664 Korona s owacka 0,0885

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PA STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie og oszenia sprawozdaƒ wyborczych.

KOMUNIKAT PA STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie og oszenia sprawozdaƒ wyborczych. Monitor Polski Nr 43 1502 Poz. 858 858 KOMUNIKAT PA STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie og oszenia sprawozdaƒ wyborczych. Paƒstwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z art. 87g ust. 7

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1)

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385. Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb kształtowania

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO Niniejszym my niżej podpisani: 1. Prof. dr hab. Maria Sławińska, prof.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie K.033/09 Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie Warszawa, maj 2009 roku Znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić połoŝenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Po jednej czwartej

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 3 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 3 czerwca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 148 10340 Poz. 1565 i 1566 7. 1. Nadawca nie mo e przenieêç na innà osob prawa do podejmowania decyzji o nadaniu reklamy lub telesprzeda y w sposób prawnie wià àcy dla nadawcy. 2. Nadawca

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53

Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 Organizacja rynku Białorusi 2015-06-09 15:07:53 2 Zagraniczni eksporterzy mają na Białorusi do dyspozycji różne formy dystrybucji i sprzedaży towarów. Największym centrum handlowym jest stolica kraju Mińsk.

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.chcpio.pl Chorzów: Wykonanie usług w zakresie wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo