Newcastle upon Tyne 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newcastle upon Tyne 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW"

Transkrypt

1 Newcastle upon Tyne Steve odpowiada... W lipcu 2007 NEPCO nawi¹za³o wspó³pracê z Northumbria Police. Jedn¹ z p³aszczyzn wspó³pracy bêd¹ artyku³y publikowane na ³amach 2B opisuj¹ce dzia³ania policji w Anglii. Na pierwsze pytanie z serii odpowiada sier ant Steve Kirby. Pytanie: Jak wygl¹da kontrola drogowa pojazdu w Anglii? OdpowiedŸ: 1. Umundurowani funkcjonariusze policji mog¹ zatrzymaæ pojazd z wielu powodów; czêsto, dlatego, i zobaczyli kierowcê ³ami¹cego przepis ruchu drogowego, na przyk³ad przekroczenie prêdkoœci. Pojazd mo e byæ równie zatrzymany w celu: kontroli wymaganych dokumentów zezwalaj¹cych na prowadzenie samochodu; kontroli pojazdu; w trakcie prowadzenia œledztwa lub podczas zorganizowanych kontroli drogowych. Wiêkszoœæ pracowników policji zatrzyma³aby samochód wyje d aj¹cy z parkingu przy pubie w godzinach zamkniêcia lokalu; szczególnie, jeœli sposób prowadzenia pojazdu nie by³by prawid³owy z wiadomych powodów! Jazda samochodem po spo yciu nadmiernej iloœci alkoholu, b¹dÿ pod wp³ywem za ycia narkotyków, podlega zatrzymaniu i w rezultacie koñczy siê zakazem prowadzenia pojazdu lub kar¹. 2. Policja stosuje zró nicowane metody zatrzymania ¹danego pojazdu. W tym celu, policjant mo e u yæ reflektorów radiowozu policyjnego, b¹dÿ w³¹czyæ niebieski sygna³ 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Spis treœci: Steve odpowiada... 1 Felieton z PL - Dojrzewaj¹ dorodne ogórki... 2 CSV... 3 Newsletter NEPCO... 4 S³owo duszpasterza... 5 Moja Brytania... 5 Free events... 6 PL AKCENTY... 6 Benefity - Disability Living Allowance... 6 Jak cz³owiek z cz³owiekiem, Lena i dr Miros³aw... 7 EDU DAY... 8 Numer œwietlny. Umundurowany funkcjonariusz mo e ewentualnie wyci¹gn¹æ d³oñ w kierunku nadje d aj¹cego pojazdu, co wskazuje nakaz zatrzymania samochodu. 3. Kierowca samochodu powinien zatrzymaæ siê na poboczu jezdni tak szybko, jak pozwala na to bezpieczna jazda i pozostaæ w samochodzie do czasu wyjaœnienia zatrzymania przez policjanta. Policjant informuje o nastêpuj¹cych czynnoœciach. Mo na w tym momencie skorzystaæ z telefonicznej pomocy t³umacza, chyba, e wystêpuj¹ce warunki wskazuj¹, i nie jest to wykonalne (problemy bezpieczeñstwa, powa ne przestêpstwo, etc). 4. Po zatrzymaniu pojazdu, policjant z regu³y prosi o pokazanie prawa jazdy, zaœwiadczenia o przegl¹dzie technicznym pojazdu oraz polisy ubezpieczeniowej w celu sprawdzenia ich wa noœci. 5. Nie ka dy kierowca nosi przy sobie komplet tych dokumentów. Jeœli jednak, zostajesz zatrzymany i nie jesteœ w stanie przedstawiæ tych zaœwiadczeñ, jest bardzo prawdopodobne, e zostanie ci udzielone upomnienie (formularz HO/RT1). Formularz ten, nakazuje kierowcy, aby przedstawi³ brakuj¹ce zaœwiadczenia na komisariacie w przeci¹gu siedmiu dni. Policjant mo e poprosiæ kierowcê, aby zasiad³ na tylnim siedzeniu radiowozu jest to jednak rutynowa kontrola maj¹ca zapewniæ bezpieczeñstwo obu stronom. Po uzyskaniu informacji przez funkcjonariusza policji, kierowca mo e powróciæ do swojego samochodu. 6. Nale y byæ œwiadomym, e za niektóre wykroczenia policja ma w³adzê wydaæ z Tyne Bridge miejsca 'fixed penalty notices', co poci¹ga za U D AY mbr ia V>><< NEP CO Y>><< ED

2 sob¹ mandat, punkty karne b¹dÿ obie te formy kary. Mo na tak e zostaæ aresztowanym i zabranym na komisariat. 7. Przy ka dym zatrzymaniu pojazdu, wymaga siê od kierowcy posiadania przy sobie wa nego prawa jazdy, zaœwiadczenia MOT oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej. Pojazd musi posiadaæ tak e wa ny dowód op³acenia podatku drogowego (road tax). Do odpowiedzialnoœci kierowcy nale y upewnienie siê, e jazda danym pojazdem jest bezpieczna. 8. Kierowcom czêsto zatrzymywanym przez policjê, ze wzglêdu na sposób jazdy, zaleca siê noszenie przy sobie kompletu dokumentów. 9. Wykroczenia drogowe mog¹ poci¹gaæ za sob¹ s³owne upomnienia od policjanta, zakaz prowadzenia pojazdu a nawet karê wiêzienia, co zale y od stopnia naruszenia przepisów. Niekiedy wymagane jest stawienie siê w s¹dzie, który ma w³adzê ukarania grzywn¹, punktami karnymi lub uwiêzieniem. Mandat za przekroczenie prêdkoœci, w zale noœci od prêdkoœci jazdy w momencie zatrzymania pojazdu, z regu³y niesie za sob¹ 3 punkty karne i grzywn¹ w wysokoœci 60 funtów. 12 punktów karnych lub wiêcej wi¹ e siê z zakazem prowadzenia samochodu. felieton Steve Kirby (Przek³ad: Ewa) z kraju ojców Dojrzewaj¹ dorodne ogórki S¹siad podjecha³ ostatnio pod mój dom samochodem i kaza³ przynieœæ wiadro. Wiadra nie by³o pod rêk¹ wiêc przynios³em miskê. Do tej miski na³o y³ mi z baga nika mnóstwo dorodnych ogórków, a na wierzch jeszcze dwie cukinie. Protestów nie przyj¹³ stwierdzaj¹c, e jest klêska urodzaju i jeœli nie wezmê to siê zmarnuje. Tak wiêc wiszê mu flaszkê wina z w³asnych wiœni, jak siê tylko wypyka. Redaktor naczelna zasugerowa³a mi ostatnio, bym nieco mniej o polityce pisa³. Chcia³bym kochana, bardzo. Ale siê nie da. Chocia sezon ogórkowy w pe³ni, co udowodni³em na wstêpie. Wprawdzie parlamentarzyœci rozjechali Millennium siê na zas³u one Bridge (?) urlopy. Jednak politycy nie daj¹ o sobie zapomnieæ. Sprawdza siê chiñskie przys³owie. 2 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW yjemy w ciekawych czasach. Mo e o pogodzie? To bêdzie neutralnie. Klimat siê ociepla (st¹d mo e ten urodzaj na ogórki). Naukowcy siê spieraj¹ o przyczyny tego zjawiska. Sygnatariusze protoko³u z Kioto twierdz¹, e to przez nadmiar dwutlenku wêg³a w atmosferze i d¹ ¹ do jego ograniczenia. Najwiêkszy truciciel Stany Zjednoczone twierdzi, e te procesy zachodz¹ samoistnie, e w³aœnie Ziemia wesz³a w okres ocieplenia klimatu i dalej truje. Niezale nie od przyczyn równie i u nas, w kraju ojców, wystêpuj¹ zjawiska dotychczas ma³o spotykane. W okolicach Czêstochowy tr¹ba powietrzna dos³ownie zmiot³a z powierzchni ziemi trzy wioski. Naoczni œwiadkowie opowiadaj¹ o lataj¹cych dachach i samochodach. Pewna rodzina przed wiatrem schowa³a siê we w³asnej ³azience i mocno trzyma³a klamkê u drzwi. Gdy je otworzya okaza³o siê, e z domu zosta³a ³azienka i jeszcze dwie œciany. Na lubelszczyÿnie powsta³o rzadkie zjawisko, które meteorolodzy okreœlaj¹ jako komórkê. Chmury spiêtrzy³y siê na wysokoœæ kilkunastu kilometrów w wyniku czego oko³o dziewi¹tej rano by³o ciemno jak o dziewi¹tej wieczór, spad³ grad i ulewa. Katastrofy nas nie omijaj¹, tak e drogowe. O wypadku polskiego autokaru we Francji pewnie wszyscy s³yszeli. Premier przyzna³ poszkodowanym specjalne renty oraz odszkodowania od tysiêcy z³otych. Ofiarom tr¹by pod Czêstochow¹ te coœ przyzna³. Bo to du y kataklizm. Tego samego dnia co autokar rozbi³ siê ma³y samolot na Podkarpaciu. Tam by³o mniej ofiar. Premier nie polecia³. Rent i odszkodowañ nie przyzna³. Tylko czym siê ró ni jedna œmieræ od drugiej? No i nie uda³o siê bez polityki (choæ siê stara³em). W dodatku jakoœ smutno siê zrobi³o. Widocznie weso³o jest tylko w polityce. Niezwykle by³o mi mi³o. Jerzy Wojciech

3 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW 3 CSV jest krajow¹ organizacj¹ charytatywn¹. Pomagamy innym polepszyæ ich warunki bytowe. W latach wspomogliœmy osób, prowadz¹c szkolenia i pomagaj¹c znaleÿæ zatrudnienie. Nasz oddzia³ Edukacji i Rozwoju dostarcza zró nicowanych programów szkoleniowych na ca³ym pó³nocnym wschodzie kraju ju od 16 lat. Dzia³alnoœæ fundacji w dzielnicy Sunderland, zosta³a ostatnio okreœlona przez Ministra Spraw Zagranicznych, Davida Millibanda, jako wielce istotna w zakresie rozwoju regionalnego. Jesteœmy dumni z naszej pracy z ró nymi œrodowiskami spo³ecznymi i pewni naszego wysokiego poziomu us³ug. Priorytetem jest dla nas równouprawnienie. Dlatego te, staramy siê wspó³pracowaæ z tak¹ grup¹ ludzi, która nie posiada ³atwego dostêpu do edukacji, szkoleñ czy zatrudnienia. Czêœæ naszej dzia³alnoœci, jak pomoc bezrobotnym lub kursy dla m³odzie y od 16-go roku ycia, jest dotowana przez rz¹d. Pozosta³e dzia³ania, jak pomoc wœród osób starszych, pokrywaj¹ granty z darowizn. Mamy du e doœwiadczenie w organizowaniu kursów jêzyka angielskiego Foto: wœród Iza obcokrajowców. Prowadzimy je ju od piêciu lat w naszym centrum na Nelson Street w Newcastle. Obecnie, jesteœmy w trakcie organizacji kursu jêzykowego przeznaczonego specjalnie dla grupy polskojêzycznej. Kurs skierowany jest do osób pracuj¹cych w tych okolicach i pragn¹cych ulepszyæ znajomoœæ angielskiego. Postaramy siê zorganizowaæ nasz kurs tak, aby dopasowaæ go do Waszych potrzeb. Posiadamy doœwiadczonych nauczycieli przekazuj¹cych swoj¹ wiedzê w prosty i przyjemny sposób. Pragniemy tak e dowiedzieæ siê, co jest dla Was istotne. Mo e chcecie wiedzieæ jak wygodniej korzystaæ z transportu publicznego? Mo e istniej¹ niejasne sytuacje w œrodowisku pracy i pragnêlibyœcie ulepszyæ swoj¹ znajomoœæ jêzyka, aby lepiej wykonywaæ obowi¹zki? W zwi¹zku z tym, przygotowaliœmy prost¹ ankietê, która pomo e nam zebraæ podstawowe informacje, dziêki którym bêdziemy mogli przeprowadziæ nasz kurs w jak najbardziej wygodny dla Was sposób. Postaramy siê prowadziæ nasze lekcje stosuj¹c zró nicowane metody nauczania. Czasem bêdzie to ma³a grupa pracuj¹ca z podrêcznikiem, innym razem bêdziemy korzystaæ z materia³ów video. Posiadamy równie sekcjê, która uczy siê, korzystaj¹c z pomocy komputerów. Ka dego dnia, udzielamy równie pomocy bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Doradzamy tak e, jak sporz¹dziæ CV lub napisaæ list motywuj¹cy dla pracodawcy. Mo ecie tak e skorzystaæ z tych us³ug. Pragniemy, aby nasze centrum by³o dla Was nie tylko miejscem gdzie uczycie siê jêzyka, ale tak e miejscem spotkañ z przyjació³mi, wymiany informacji, dostarczenia pomocy. Chcielibyœmy, aby w trakcie zajêæ wieczornych panowa³a atmosfera sprzyjaj¹ca rozwijaniu waszych umiejêtnoœci jêzykowych. Poniewa nasza organizacja funkcjonuje tak e w ci¹gu dnia, œwiadcz¹c inne us³ugi ni proponowany kurs jêzykowy, nie musimy martwiæ siê o op³acenie czynszu za wynajem lokalu, ogrzewanie, pr¹d czy sprzêt. Musimy jednak e op³aciæ nauczycieli oraz zakupiæ potrzebne materia³y potrzebne do przeprowadzenia kursu. Dobra wiadomoœæ! Op³ata bêdzie wynosiæ 7.50 funtów za wieczór. Dobr¹ wiadomoœci¹ jest to, e nie wymagamy zap³aty za ca³y kurs z góry. Ka da sesja bêdzie op³acana indywidualnie. Oznacza to, e jeœli z jakiegoœ powodu nie bêdziecie mogli uczestniczyæ w lekcji, nie wydacie pieniêdzy na coœ, z czego nie skorzystacie. Op³aty bêd¹ pobierane przed ka d¹ sesj¹. Warunkiem uczestniczenia w lekcji bêdzie jej op³acenie. Nie mo emy niestety pozwoliæ sobie na kredytowanie uczestników, jako, e op³acenie wyk³adowców i zakupienie materia³ów dokonywane jest na bie ¹co. Jeœli oka e siê, e godziny pracy, na przyk³ad w sytuacji zmianowego jej charakteru, nie pozwol¹ Wam uczestniczyæ w lekcji przez tydzieñ lub dwa, proszê siê nie martwiæ. Postaramy siê znaleÿæ rozwi¹zanie bez wzglêdu na iloœæ opuszczonych zajêæ. Po dodatkowe informacje proszê dzwoniæ do Iana Younga pod numer , lub przyjœæ do naszego oœrodka w œrodê 29 sierpnia miedzy 6 a 7 wieczorem. Personel CSV zapozna Was z nasz¹ organizacj¹ oraz wszystkimi szczegó³ami programu nauczania. Zapewniamy napoje i przek¹ski. Wszystkie informacje bêdziemy mogli przekazaæ w waszym jêzyku, jako e wspó³pracujemy z Polakami. Ian Young

4 NEWSLETTER NEPCO 24 lipca odby³o siê nieformalne spotkanie przedstawicieli NEPCO z policj¹. Dyskutowano o wizji przysz³ej wspó³pracy. Pomys³y dotycz¹ce wymiany doœwiadczeñ miêdzy policj¹ a spo³ecznoœci¹ polsk¹ w regionie Northumberland by³y g³ównym tematem rozmowy. Policja, jako goœæ, ma zamiar braæ udzia³ w wydarzeniach organizowanych przez NEPCO. To jedynie fragment kampanii, której g³ównym celem jest budowanie zaufania do policji wœród Polaków. Pojawi³o siê kilka pomys³ów na przysz³¹ wspó³pracê, m.in. warsztaty dotycz¹ce codziennych zachowañ zwi¹zanych z ingerencj¹ policji, publikowanie krótkich artyku³ów na zasadzie pytañ i odpowiedzi wyjaœniaj¹cych zasady dzia³ania policji, pojawianie siê na imprezach organizowanych przez NEPCO, wspó³praca przy projekcie równoœci rasowej. * * * * * 18 lipca (o godz. 2pm) grupka 12 Polaków rozpoczê³a zwiedzanie siedziby BBC w Newcastle. Naszym przewodnikiem by³a Ania Meisel, która pracuje jako przewodnik wycieczek po BBC. Na pocz¹tku dostaliœmy do za³o enia na szyje czerwone smycze z plakietk¹ GUEST VISITOR i ruszyliœmy, przez biuro pe³ne dziennikarzy przy pracy, do studia telewizyjnego. Studio okaza³o siê puste i zaskakuj¹co ma³e. Na ziemi i suficie - masa kamer i œwiate³, które œledzi³y nasz ka dy ruch. Na szczêœcie kamery by³y wy³¹czone. To jednak nie przeszkodzi³o nam w poznaniu tajników nagrywania programu w czerwonym studio BBC. Okaza³o siê, e kamery s¹ jednymi z najnowoczeœniejszych. Tekst pojawia siê w oknie kamery i spiker mo e patrzeæ wprost w oko kamery i jednoczeœnie czytaæ tekst. Oprócz tego ma wp³yw na szybkoœæ przewijania tekstu itp. W studio, w tzw. soft area, znajduj¹ siê dwie s³ynne czerwone kanapy. Na nich zrobiliœmy sobie grupow¹ fotkê. Po wys³uchaniu kilku kolejnych historii ruszyliœmy do centrum dowodzenia. A tam wiele ekranów, przycisków, mikrofonów To tutaj sk³adane s¹ programy. Na deser 4 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW pozosta³o nam studio radiowe. Akurat w czasie naszego zwiedzania trwa³a audycja radiowa emitowana ze studia obok. Mogliœmy obserwowaæ jak na ywo nagrywa siê program i jak wygl¹da wspó³praca ekipy radiowej. Dziêkujemy wszystkim uczestnikom za wspólne zwiedzanie! Zapraszamy na kolejne! NEPCO wspólnie z Ani¹ planuj¹ zorganizowanie kolejnej polskiej grupy na zwiedzanie BBC na jesieni * * * * * 15 lipca Zarz¹d NEPCO spotka³ siê z Lord Mayor w Civic Centre. Wizyta mia³a charakter kurtuazyjny, chocia ci¹gle oficjalny. Angielska etykieta obowi¹zywa³a równie nas. Ka dy wchodzi³ osobno podaj¹c swoje imiê i w ten sposób po zaanonsowaniu mo na dopiero by³o siê przywitaæ z Lord Mayor. Burmistrz okaza³ siê bardzo sympatycznym gentelmanem. Po stresie zwi¹zanym z oficjalnym wejœciem szybko siê okaza³o, e "nie taki diabe³ straszny..." Po krótkiej rozmowie Lord Mayor poprosi³ nas o wpis do ksiêgi goœci i wspólne zdjêcie. Wrêczy³ nam równie, na pami¹tkê, herb Newcastle, który zawiœnie na honorowym miejscu w naszej przysz³ej siedzibie. WYBORY!!! NOWEGO ZARZ DU ORGANIZACJI 15 WRZEŒNIA 2007 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZ ONKÓW NEPCO DO CZYNNEGO UDZIA U W WYBORACH I DEBACIE NA TEMAT PRZYSZ OŒCI ORGANIZACJI!!! Szczegó³y i specyfikacje stanowisk na stronie internetowej Foto: Simon

5 S OWO DUSPASTERZA Drodzy czytelnicy! Jako duszpasterz Polaków w Newcastle i okolicy witam Was gor¹co na ³amach gazetki 2B. Mój pobyt w tym mieœcie jest dla Was. Choæ z ró nych powodów trafiliœmy na emigracjê, wszyscy wywodzimy siê z jednej ziemi, której imiê Polska. Jako ludzie wiary mo emy j¹ wyznawaæ w naszym jêzyku równie na obcej ziemi. Ukochanie i przywi¹zanie do Ojczyzny jest postaw¹ duchow¹ i uczuciow¹, na któr¹ zdobywaj¹ siê ludzie szlachetni i wielkoduszni. Ojczyzna przecie to ziemia rodzinna, to groby ojców, to jêzyk którym mówi nasza matka. Ojczyzna to chwytaj¹cy za serce obyczaj i matczyna ko³ysanka. I ca³a przecie przez naród historia i wytworzona przez niego kultura i ci¹g³a pamiêæ o tych, którzy w tym kraju zostali. Pamiêæ o tych, którzy za swój kraj cierpieli i umierali, a tak e tych którzy go rozs³awili na ca³ym œwiecie swoimi wspania³ymi dzie³ami i czynami, jak Jan Pawe³ II. Zachêcam byœmy byli wierni duchowi naszej katolickiej wiary i naszym polskim korzeniom. Wspólna nasza modlitwa jest wyrazem ³¹cznoœci z Bogiem i nasz¹ Ojczyzn¹, z naszymi bliskimi. Przypominam, e nasze Msze Œwiête niedzielne s¹ sprawowane w sobotê o godz. 18:00 i niedzielê o 10:00, 11:15 i 18:00. Wszystkich serdecznie zapraszam do czynnego w³¹czenia siê w liturgiê. W najbli szym czasie rozpoczynamy zapisy kandydatów do I Komunii Œwiêtej i Bierzmowania. Na bie ¹co s¹ prowadzone kursy przedma³ eñskie, przygotowania do œlubów w Polsce, czy te na miejscu w naszym Koœciele. Jestem dostêpny pod numerem telefonu stacjonarnym 0191/ oraz komórkowym Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam. Szczêœæ Bo e Ks. Robert Mazurowski Duszpasterz Polski 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW MOJA BRYTANIA Gdy zobaczy³em zwiastun programu Panorama, który mia³ traktowaæ o tym jak to Anglicy stracili rachubê ilu emigrantów do nich przyje d a, pomyœla³em - znów bêdzie o Polakach i... nie myli³em siê. Redaktor widaæ leniwy, bo nie chcia³o mu siê wyje d aæ za Londyn i dlatego pokaza³ tylko emigracjê w stolicy i na jej obrze ach. Nie powiem by obraz Polaka jaki zaprezentowano w tym programie by³ buduj¹cy. Jak zwykle stereotyp: biedny, mieszkaj¹cy w ciasnocie (9 osób w 3 sypialniowym domu), nie znaj¹cy jêzyka, nie umiej¹cy sobie poradziæ z takimi czynnoœciami jak rejestracja u lekarza. To jeszcze nie wszystko, bo owy redaktor zapyta³ swoich rodaków, co s¹dz¹ o emigrantach (czytaj o Polakach) i tu dziewuszka, lat oko³o 19 zdenerwowanym g³osem mówi, e to Polacy zabieraj¹ im prace, bo pracuj¹ za najni sz¹ stawkê. Nastêpny pytany Anglik stwierdzi³, e Polacy dostaj¹ mieszkania komunalne bez kolejki, a on biedny musi czekaæ, bo nie jest emigrantem. By³o te Coœ pozytywnego. Pani dyrektor szko³y stwierdzi³a, e polskie dzieci osi¹gaj¹ dobre wyniki w nauce. Czy jednak tak jest w rzeczywistoœci? Czy taki jest obraz Polaka? Prawda jest taka, e do Anglii przyje d a wielu takich, od których trzeba trzymaæ siê z daleka. Wszelkiej maœci cwaniacy, którzy ukrywaj¹ siê przed wyrokami, przed wojskiem, przed alimentami, których jedynym celem s¹ oszustwa i przekrêty. Druga grupa to Polacy przyje d aj¹cy bez znajomoœci jêzyka tylko z przekonaniem jakoœ to bêdzie. Tacy, gdy maj¹ szczêœcie dostaj¹ pracê, w której znajomoœæ jêzyka na poziomie komunikacyjnym nie jest potrzebna. Trzecia grupa to ludzie, którzy rozs¹dnie podchodz¹ do ycia i wiedz¹, e by yæ na emigracji potrzebne s¹ dwie rzeczy: jêzyk i wykszta³cenie. Tacy ludzie znajduj¹ dobr¹ pracê, zarabiaj¹, mieszkaj¹, po prostu spokojnie yj¹. Na angielskie k³opoty z emigrantami, najlepsza jest chyba 5

6 niewidzialna rêka rynku. Zasada jest prosta. Jeœli jesteœ cwaniakiem, prêdzej czy póÿniej poznaj¹ siê na tobie, stracisz prace, stracisz mieszkanie, nie bêdziesz mia³ za co kupiæ jedzenia. Wtedy zostanie tylko jedno, za ostatnie pieni¹dze kupiæ bilet i wracaæ do kraju! CEzAR free events Opis: Tyne and Wear Heritage Open Days, czyli dni otwarte promuj¹ce architekturê, historiê i kulturê regionu. W programie darmowe zwiedzanie muzeów, wycieczki z przewodnikiem i inne imprezy. Data: Info: Szczegó³owy program imprez w Informacji Turystycznej w centrum Newcastle i w bibliotekach miejskich. Foto: Ana Bilety: FREE (wszystkie imprezy s¹ darmowe) Opis: MELA Newcastle - impreza promuj¹ca azjatyck¹ muzykê, sztukê i jedzenie. Data: Internet: Adres: Exhibition Park, Newcastle Bilety: FREE PL AKCENTY PRZED... EDU DAY - 25 sierpnia w pubie The Globe NEPCO organizuje dzieñ edukacyjny. Szczegó³y na ostatniej stronie. PO... *** POLSKA NOC - 23 sierpnia w klubie Venue w Newcastle bêdzie mia³a miejsce kolejna polska impreza organizowana przez Mateja. POLSKA IMPREZA - 31 lipca w centrum Newcastle w klubie The Sinners odby³a siê impreza z polskimi DJ-ami. Foto: Simon 6 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW benefity... DISABILITY LIVING ALLOWANCE Co to jest? Wolny od podatku dodatek dla dzieci i doros³ych, którzy potrzebuj¹ pomocy przy chodzieniu lub/i wymagaj¹ codziennej opieki ze wzglêdu na ich mentalne/fizyczne kalectwo. Dla kogo? DLA przeznaczony jest dla osób poni ej 65 roku ycia, psychicznie b¹dÿ/oraz fizycznie niepe³nosprawnych, których kalectwo jest na tyle powa ne, e wymagaj¹ opieki i pomocy przy wykonywaniu codziennych czynnoœci lub/i maj¹ problemy z samodzielnym poruszaniem siê. Ile? Wysokoœæ DLA nie jest uwarunkowania posiadaniem pracy i nie wp³ywa na ni¹ wysokoœæ zarobków. DLA sk³ada siê z dwóch elementów: - element 'opiekuñczy' (care component), wyp³acany osobom, które potrzebuj¹ opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych czynnoœci - element 'ruchowy'(mobility component), przys³uguj¹cy tym, którzy maj¹ problemy z samodzielnym poruszaniem siê. W zale noœci od indywidualnej sytuacji aplikuj¹cego, mo e mu zostaæ przyznany jeden z powy szych elementów b¹dÿ oba; DLA jest naliczany jest w zale noœci od stopnia niepe³nosprawnoœci i tego, w jaki sposób ogranicza ona dan¹ osobê. Bie ¹ce stawki tygodniowe to odpowiednio 64.50, i w ramach care component oraz i mobility component. Benefit wyp³acany jest zwyczajowo na konto bankowe istnieje równie mo liwoœæ zaaran owania odbioru wyp³aty w imieniu aplikanta przez wyznaczon¹ do tego osobê. Jak aplikowaæ? Aplikacjê mo na wype³niæ online pod adresem lub wydrukowaæ i wype³niæ rêcznie pobieraj¹c plik ze strony Dodatkowo aplikacjê mo na otrzymaæ kontaktuj¹c siê telefonicznie z infolini¹ Centrum Benefitów pod numerem Aplikowaæ mo na równie zg³aszaj¹c siê do najbli szego oddzia³u Jobcentre Plus. Marta

7 jak cz³owiek z cz³owiekiem, czyli lena i doktor miros³aw paluch Leno cudnie szalona i ja szalony uwiedziony pomys³ami Twoimi kroczê zauroczony jak cholera tak trudno jest mi napisaæ, o czymœ czego byœ nie wiedzia³a lub tak eby Ciê zaskoczyæ przynajmniej puent¹ tym bardziej, e pochylony nad prac¹ zatracam dystans do tylu spraw, gdyby nie takie osoby jak Ty, to zastyg³bym ze s³uchawkami przy chorych sercach i bym pewnie ju w³asnego nie s³ucha³, a trzeba... czytam teraz zapowiedÿ 2B i szukam natchnienia i... jest!!!!!!! a propos "Anio³y i Demony" historia dziêki której trochê cieplej gdy zimno parê dni temu wchodzi do mego gabinetu przecudnego uœmiechu dama, czêsto taki uœmiech zapowiada problemy, wiêc przywdziewam minê profesjonaln¹ nr 7 z lekko przymru onymi oczyma i sobie myœlê no m, teraz uwa aj. Z ust okraszonych uœmiechem p³ynie najwyraÿniej to czego siê mog³em spodziewaæ - ja pana doktorze bardzo przepraszam, e bez kolejki, ale... tu podaje mi pakunek i wtyka kopertê (zmartwia³em, myœlê w ramach eliminowania z³ych praktyk lekarskich minister Ziobro przysy³a mi najpiêkniej uœmiechniêt¹ agentkê, eby mnie zdemaskowaæ i pewnie kara œmierci jak nic, oj czy mi pozwol¹ siê po egnaæ z Tob¹ Leno, ech moje m³ode ycie jak mi Ciê al, tylu jeszcze rzeczy nie próbowa³em, a teraz ju egnaæ siê trzeba)"... chcia³abym podziêkowaæ za wspieranie i pomoc. W paczce jest anio³ dla pana, to jest rzeÿba zrobiona przez Piotra, uczestnika naszego warsztatu terapii zajêciowej dla niepe³nosprawnych umys³owo..." hm... "a w liœcie parê jego uwag na temat tego anio³a" no i co ten Piotr powiedzia³, gdy skoñczy³ rzeÿbê. Wszystko mia³o byæ napisane, rozerwa³em kopertê i wymiêk³em powali³o mnie i nadal le ê, "anio³ który spad³ i tak siê wzniesie, bo ma skrzyd³a, gdyby mu odpad³y, to wyrosn¹ mu drugie bo ma - zapasowe ma te ogon dla utrzymania równowagi i nos eby dobrze czu³ zapachy œwiata" dziêki Ci Piotrze za tego anio³a... Was pozdrawiam serdecznie Lena & dr Miros³aw Paluch 2B jest informatorem dla Polaków yj¹cych w Newcastle i okolicach. Sk³ad: FrAnia & Zielka plus CEzAR, Ewa, Jerzy Wojciech, Lena, Marta, Miros³aw, Steve. Zapraszamy do wspó³pracy! Jeœli chcesz zamieœciæ artyku³ w nastêpnym numerze - napisz do nas. Konstruktywna krytyka mile widziana! Kontakt z 2B: Internet: Wspó³praca: oraz Przeczyta³eœ? Podaj dalej... 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW 7

8

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. Projekt

z dnia... 2008 r. Projekt Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG 271/ZO/5/2015 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2016 r. Uchwała Nr XX/133/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim Wniosek zgłoszeniowy do Projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim 1. Wniosek składa : rodzic zastępczy pełnoletni uczestnik projektu rodzic, opiekun prawny WPŁYNĘŁO dn......

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 121/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad używania samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy w celach służbowych do jazd

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1165 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *:

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *: 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS.... WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra

Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Regulamin przyjmowania członków Stowarzyszenia Kibiców Basket Zielona Góra Rozdział I Przepisy Ogólne: 1. Ilekroć w poniższym Regulaminie mowa jest o: 1. Stowarzyszeniu rozumie się przez to Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia2004 r (poz:) Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Renata Andrzejewska JAK SKUTECZNIE RADZIĆ SOBIE Z FINANSAMI DOMOWYMI? Projekt realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Świadczenia wypłacane pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Jak w praktyce są opodatkowane te świadczenia? Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz) jest formą pomocy socjalnej realizowanej przez pracodawcę. Pracodawca tworzy go zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP

Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Zatrudnianie cudzoziemców na terytorium RP z uwzględnieniem nowelizacji przepisów obowiązujących od 1 maja 2015 r. Polscy przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Przycisk1 Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr Powiat Województwo Nr tel. : kierunkowy :... tel. :... Nr faxu.:...

WNIOSEK. Przycisk1 Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr Powiat Województwo Nr tel. : kierunkowy :... tel. :... Nr faxu.:... /pieczątka Wnioskodawcy / Nr sprawy :... /Wypełnia PCPR w... / WNIOSEK Wniosek kompletny przyjęto w PCPR w... w dniu... nr... o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo