Newcastle upon Tyne 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newcastle upon Tyne 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW"

Transkrypt

1 Newcastle upon Tyne Steve odpowiada... W lipcu 2007 NEPCO nawi¹za³o wspó³pracê z Northumbria Police. Jedn¹ z p³aszczyzn wspó³pracy bêd¹ artyku³y publikowane na ³amach 2B opisuj¹ce dzia³ania policji w Anglii. Na pierwsze pytanie z serii odpowiada sier ant Steve Kirby. Pytanie: Jak wygl¹da kontrola drogowa pojazdu w Anglii? OdpowiedŸ: 1. Umundurowani funkcjonariusze policji mog¹ zatrzymaæ pojazd z wielu powodów; czêsto, dlatego, i zobaczyli kierowcê ³ami¹cego przepis ruchu drogowego, na przyk³ad przekroczenie prêdkoœci. Pojazd mo e byæ równie zatrzymany w celu: kontroli wymaganych dokumentów zezwalaj¹cych na prowadzenie samochodu; kontroli pojazdu; w trakcie prowadzenia œledztwa lub podczas zorganizowanych kontroli drogowych. Wiêkszoœæ pracowników policji zatrzyma³aby samochód wyje d aj¹cy z parkingu przy pubie w godzinach zamkniêcia lokalu; szczególnie, jeœli sposób prowadzenia pojazdu nie by³by prawid³owy z wiadomych powodów! Jazda samochodem po spo yciu nadmiernej iloœci alkoholu, b¹dÿ pod wp³ywem za ycia narkotyków, podlega zatrzymaniu i w rezultacie koñczy siê zakazem prowadzenia pojazdu lub kar¹. 2. Policja stosuje zró nicowane metody zatrzymania ¹danego pojazdu. W tym celu, policjant mo e u yæ reflektorów radiowozu policyjnego, b¹dÿ w³¹czyæ niebieski sygna³ 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW Spis treœci: Steve odpowiada... 1 Felieton z PL - Dojrzewaj¹ dorodne ogórki... 2 CSV... 3 Newsletter NEPCO... 4 S³owo duszpasterza... 5 Moja Brytania... 5 Free events... 6 PL AKCENTY... 6 Benefity - Disability Living Allowance... 6 Jak cz³owiek z cz³owiekiem, Lena i dr Miros³aw... 7 EDU DAY... 8 Numer œwietlny. Umundurowany funkcjonariusz mo e ewentualnie wyci¹gn¹æ d³oñ w kierunku nadje d aj¹cego pojazdu, co wskazuje nakaz zatrzymania samochodu. 3. Kierowca samochodu powinien zatrzymaæ siê na poboczu jezdni tak szybko, jak pozwala na to bezpieczna jazda i pozostaæ w samochodzie do czasu wyjaœnienia zatrzymania przez policjanta. Policjant informuje o nastêpuj¹cych czynnoœciach. Mo na w tym momencie skorzystaæ z telefonicznej pomocy t³umacza, chyba, e wystêpuj¹ce warunki wskazuj¹, i nie jest to wykonalne (problemy bezpieczeñstwa, powa ne przestêpstwo, etc). 4. Po zatrzymaniu pojazdu, policjant z regu³y prosi o pokazanie prawa jazdy, zaœwiadczenia o przegl¹dzie technicznym pojazdu oraz polisy ubezpieczeniowej w celu sprawdzenia ich wa noœci. 5. Nie ka dy kierowca nosi przy sobie komplet tych dokumentów. Jeœli jednak, zostajesz zatrzymany i nie jesteœ w stanie przedstawiæ tych zaœwiadczeñ, jest bardzo prawdopodobne, e zostanie ci udzielone upomnienie (formularz HO/RT1). Formularz ten, nakazuje kierowcy, aby przedstawi³ brakuj¹ce zaœwiadczenia na komisariacie w przeci¹gu siedmiu dni. Policjant mo e poprosiæ kierowcê, aby zasiad³ na tylnim siedzeniu radiowozu jest to jednak rutynowa kontrola maj¹ca zapewniæ bezpieczeñstwo obu stronom. Po uzyskaniu informacji przez funkcjonariusza policji, kierowca mo e powróciæ do swojego samochodu. 6. Nale y byæ œwiadomym, e za niektóre wykroczenia policja ma w³adzê wydaæ z Tyne Bridge miejsca 'fixed penalty notices', co poci¹ga za U D AY mbr ia V>><< NEP CO Y>><< ED

2 sob¹ mandat, punkty karne b¹dÿ obie te formy kary. Mo na tak e zostaæ aresztowanym i zabranym na komisariat. 7. Przy ka dym zatrzymaniu pojazdu, wymaga siê od kierowcy posiadania przy sobie wa nego prawa jazdy, zaœwiadczenia MOT oraz ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej. Pojazd musi posiadaæ tak e wa ny dowód op³acenia podatku drogowego (road tax). Do odpowiedzialnoœci kierowcy nale y upewnienie siê, e jazda danym pojazdem jest bezpieczna. 8. Kierowcom czêsto zatrzymywanym przez policjê, ze wzglêdu na sposób jazdy, zaleca siê noszenie przy sobie kompletu dokumentów. 9. Wykroczenia drogowe mog¹ poci¹gaæ za sob¹ s³owne upomnienia od policjanta, zakaz prowadzenia pojazdu a nawet karê wiêzienia, co zale y od stopnia naruszenia przepisów. Niekiedy wymagane jest stawienie siê w s¹dzie, który ma w³adzê ukarania grzywn¹, punktami karnymi lub uwiêzieniem. Mandat za przekroczenie prêdkoœci, w zale noœci od prêdkoœci jazdy w momencie zatrzymania pojazdu, z regu³y niesie za sob¹ 3 punkty karne i grzywn¹ w wysokoœci 60 funtów. 12 punktów karnych lub wiêcej wi¹ e siê z zakazem prowadzenia samochodu. felieton Steve Kirby (Przek³ad: Ewa) z kraju ojców Dojrzewaj¹ dorodne ogórki S¹siad podjecha³ ostatnio pod mój dom samochodem i kaza³ przynieœæ wiadro. Wiadra nie by³o pod rêk¹ wiêc przynios³em miskê. Do tej miski na³o y³ mi z baga nika mnóstwo dorodnych ogórków, a na wierzch jeszcze dwie cukinie. Protestów nie przyj¹³ stwierdzaj¹c, e jest klêska urodzaju i jeœli nie wezmê to siê zmarnuje. Tak wiêc wiszê mu flaszkê wina z w³asnych wiœni, jak siê tylko wypyka. Redaktor naczelna zasugerowa³a mi ostatnio, bym nieco mniej o polityce pisa³. Chcia³bym kochana, bardzo. Ale siê nie da. Chocia sezon ogórkowy w pe³ni, co udowodni³em na wstêpie. Wprawdzie parlamentarzyœci rozjechali Millennium siê na zas³u one Bridge (?) urlopy. Jednak politycy nie daj¹ o sobie zapomnieæ. Sprawdza siê chiñskie przys³owie. 2 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW yjemy w ciekawych czasach. Mo e o pogodzie? To bêdzie neutralnie. Klimat siê ociepla (st¹d mo e ten urodzaj na ogórki). Naukowcy siê spieraj¹ o przyczyny tego zjawiska. Sygnatariusze protoko³u z Kioto twierdz¹, e to przez nadmiar dwutlenku wêg³a w atmosferze i d¹ ¹ do jego ograniczenia. Najwiêkszy truciciel Stany Zjednoczone twierdzi, e te procesy zachodz¹ samoistnie, e w³aœnie Ziemia wesz³a w okres ocieplenia klimatu i dalej truje. Niezale nie od przyczyn równie i u nas, w kraju ojców, wystêpuj¹ zjawiska dotychczas ma³o spotykane. W okolicach Czêstochowy tr¹ba powietrzna dos³ownie zmiot³a z powierzchni ziemi trzy wioski. Naoczni œwiadkowie opowiadaj¹ o lataj¹cych dachach i samochodach. Pewna rodzina przed wiatrem schowa³a siê we w³asnej ³azience i mocno trzyma³a klamkê u drzwi. Gdy je otworzya okaza³o siê, e z domu zosta³a ³azienka i jeszcze dwie œciany. Na lubelszczyÿnie powsta³o rzadkie zjawisko, które meteorolodzy okreœlaj¹ jako komórkê. Chmury spiêtrzy³y siê na wysokoœæ kilkunastu kilometrów w wyniku czego oko³o dziewi¹tej rano by³o ciemno jak o dziewi¹tej wieczór, spad³ grad i ulewa. Katastrofy nas nie omijaj¹, tak e drogowe. O wypadku polskiego autokaru we Francji pewnie wszyscy s³yszeli. Premier przyzna³ poszkodowanym specjalne renty oraz odszkodowania od tysiêcy z³otych. Ofiarom tr¹by pod Czêstochow¹ te coœ przyzna³. Bo to du y kataklizm. Tego samego dnia co autokar rozbi³ siê ma³y samolot na Podkarpaciu. Tam by³o mniej ofiar. Premier nie polecia³. Rent i odszkodowañ nie przyzna³. Tylko czym siê ró ni jedna œmieræ od drugiej? No i nie uda³o siê bez polityki (choæ siê stara³em). W dodatku jakoœ smutno siê zrobi³o. Widocznie weso³o jest tylko w polityce. Niezwykle by³o mi mi³o. Jerzy Wojciech

3 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW 3 CSV jest krajow¹ organizacj¹ charytatywn¹. Pomagamy innym polepszyæ ich warunki bytowe. W latach wspomogliœmy osób, prowadz¹c szkolenia i pomagaj¹c znaleÿæ zatrudnienie. Nasz oddzia³ Edukacji i Rozwoju dostarcza zró nicowanych programów szkoleniowych na ca³ym pó³nocnym wschodzie kraju ju od 16 lat. Dzia³alnoœæ fundacji w dzielnicy Sunderland, zosta³a ostatnio okreœlona przez Ministra Spraw Zagranicznych, Davida Millibanda, jako wielce istotna w zakresie rozwoju regionalnego. Jesteœmy dumni z naszej pracy z ró nymi œrodowiskami spo³ecznymi i pewni naszego wysokiego poziomu us³ug. Priorytetem jest dla nas równouprawnienie. Dlatego te, staramy siê wspó³pracowaæ z tak¹ grup¹ ludzi, która nie posiada ³atwego dostêpu do edukacji, szkoleñ czy zatrudnienia. Czêœæ naszej dzia³alnoœci, jak pomoc bezrobotnym lub kursy dla m³odzie y od 16-go roku ycia, jest dotowana przez rz¹d. Pozosta³e dzia³ania, jak pomoc wœród osób starszych, pokrywaj¹ granty z darowizn. Mamy du e doœwiadczenie w organizowaniu kursów jêzyka angielskiego Foto: wœród Iza obcokrajowców. Prowadzimy je ju od piêciu lat w naszym centrum na Nelson Street w Newcastle. Obecnie, jesteœmy w trakcie organizacji kursu jêzykowego przeznaczonego specjalnie dla grupy polskojêzycznej. Kurs skierowany jest do osób pracuj¹cych w tych okolicach i pragn¹cych ulepszyæ znajomoœæ angielskiego. Postaramy siê zorganizowaæ nasz kurs tak, aby dopasowaæ go do Waszych potrzeb. Posiadamy doœwiadczonych nauczycieli przekazuj¹cych swoj¹ wiedzê w prosty i przyjemny sposób. Pragniemy tak e dowiedzieæ siê, co jest dla Was istotne. Mo e chcecie wiedzieæ jak wygodniej korzystaæ z transportu publicznego? Mo e istniej¹ niejasne sytuacje w œrodowisku pracy i pragnêlibyœcie ulepszyæ swoj¹ znajomoœæ jêzyka, aby lepiej wykonywaæ obowi¹zki? W zwi¹zku z tym, przygotowaliœmy prost¹ ankietê, która pomo e nam zebraæ podstawowe informacje, dziêki którym bêdziemy mogli przeprowadziæ nasz kurs w jak najbardziej wygodny dla Was sposób. Postaramy siê prowadziæ nasze lekcje stosuj¹c zró nicowane metody nauczania. Czasem bêdzie to ma³a grupa pracuj¹ca z podrêcznikiem, innym razem bêdziemy korzystaæ z materia³ów video. Posiadamy równie sekcjê, która uczy siê, korzystaj¹c z pomocy komputerów. Ka dego dnia, udzielamy równie pomocy bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Doradzamy tak e, jak sporz¹dziæ CV lub napisaæ list motywuj¹cy dla pracodawcy. Mo ecie tak e skorzystaæ z tych us³ug. Pragniemy, aby nasze centrum by³o dla Was nie tylko miejscem gdzie uczycie siê jêzyka, ale tak e miejscem spotkañ z przyjació³mi, wymiany informacji, dostarczenia pomocy. Chcielibyœmy, aby w trakcie zajêæ wieczornych panowa³a atmosfera sprzyjaj¹ca rozwijaniu waszych umiejêtnoœci jêzykowych. Poniewa nasza organizacja funkcjonuje tak e w ci¹gu dnia, œwiadcz¹c inne us³ugi ni proponowany kurs jêzykowy, nie musimy martwiæ siê o op³acenie czynszu za wynajem lokalu, ogrzewanie, pr¹d czy sprzêt. Musimy jednak e op³aciæ nauczycieli oraz zakupiæ potrzebne materia³y potrzebne do przeprowadzenia kursu. Dobra wiadomoœæ! Op³ata bêdzie wynosiæ 7.50 funtów za wieczór. Dobr¹ wiadomoœci¹ jest to, e nie wymagamy zap³aty za ca³y kurs z góry. Ka da sesja bêdzie op³acana indywidualnie. Oznacza to, e jeœli z jakiegoœ powodu nie bêdziecie mogli uczestniczyæ w lekcji, nie wydacie pieniêdzy na coœ, z czego nie skorzystacie. Op³aty bêd¹ pobierane przed ka d¹ sesj¹. Warunkiem uczestniczenia w lekcji bêdzie jej op³acenie. Nie mo emy niestety pozwoliæ sobie na kredytowanie uczestników, jako, e op³acenie wyk³adowców i zakupienie materia³ów dokonywane jest na bie ¹co. Jeœli oka e siê, e godziny pracy, na przyk³ad w sytuacji zmianowego jej charakteru, nie pozwol¹ Wam uczestniczyæ w lekcji przez tydzieñ lub dwa, proszê siê nie martwiæ. Postaramy siê znaleÿæ rozwi¹zanie bez wzglêdu na iloœæ opuszczonych zajêæ. Po dodatkowe informacje proszê dzwoniæ do Iana Younga pod numer , lub przyjœæ do naszego oœrodka w œrodê 29 sierpnia miedzy 6 a 7 wieczorem. Personel CSV zapozna Was z nasz¹ organizacj¹ oraz wszystkimi szczegó³ami programu nauczania. Zapewniamy napoje i przek¹ski. Wszystkie informacje bêdziemy mogli przekazaæ w waszym jêzyku, jako e wspó³pracujemy z Polakami. Ian Young

4 NEWSLETTER NEPCO 24 lipca odby³o siê nieformalne spotkanie przedstawicieli NEPCO z policj¹. Dyskutowano o wizji przysz³ej wspó³pracy. Pomys³y dotycz¹ce wymiany doœwiadczeñ miêdzy policj¹ a spo³ecznoœci¹ polsk¹ w regionie Northumberland by³y g³ównym tematem rozmowy. Policja, jako goœæ, ma zamiar braæ udzia³ w wydarzeniach organizowanych przez NEPCO. To jedynie fragment kampanii, której g³ównym celem jest budowanie zaufania do policji wœród Polaków. Pojawi³o siê kilka pomys³ów na przysz³¹ wspó³pracê, m.in. warsztaty dotycz¹ce codziennych zachowañ zwi¹zanych z ingerencj¹ policji, publikowanie krótkich artyku³ów na zasadzie pytañ i odpowiedzi wyjaœniaj¹cych zasady dzia³ania policji, pojawianie siê na imprezach organizowanych przez NEPCO, wspó³praca przy projekcie równoœci rasowej. * * * * * 18 lipca (o godz. 2pm) grupka 12 Polaków rozpoczê³a zwiedzanie siedziby BBC w Newcastle. Naszym przewodnikiem by³a Ania Meisel, która pracuje jako przewodnik wycieczek po BBC. Na pocz¹tku dostaliœmy do za³o enia na szyje czerwone smycze z plakietk¹ GUEST VISITOR i ruszyliœmy, przez biuro pe³ne dziennikarzy przy pracy, do studia telewizyjnego. Studio okaza³o siê puste i zaskakuj¹co ma³e. Na ziemi i suficie - masa kamer i œwiate³, które œledzi³y nasz ka dy ruch. Na szczêœcie kamery by³y wy³¹czone. To jednak nie przeszkodzi³o nam w poznaniu tajników nagrywania programu w czerwonym studio BBC. Okaza³o siê, e kamery s¹ jednymi z najnowoczeœniejszych. Tekst pojawia siê w oknie kamery i spiker mo e patrzeæ wprost w oko kamery i jednoczeœnie czytaæ tekst. Oprócz tego ma wp³yw na szybkoœæ przewijania tekstu itp. W studio, w tzw. soft area, znajduj¹ siê dwie s³ynne czerwone kanapy. Na nich zrobiliœmy sobie grupow¹ fotkê. Po wys³uchaniu kilku kolejnych historii ruszyliœmy do centrum dowodzenia. A tam wiele ekranów, przycisków, mikrofonów To tutaj sk³adane s¹ programy. Na deser 4 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW pozosta³o nam studio radiowe. Akurat w czasie naszego zwiedzania trwa³a audycja radiowa emitowana ze studia obok. Mogliœmy obserwowaæ jak na ywo nagrywa siê program i jak wygl¹da wspó³praca ekipy radiowej. Dziêkujemy wszystkim uczestnikom za wspólne zwiedzanie! Zapraszamy na kolejne! NEPCO wspólnie z Ani¹ planuj¹ zorganizowanie kolejnej polskiej grupy na zwiedzanie BBC na jesieni * * * * * 15 lipca Zarz¹d NEPCO spotka³ siê z Lord Mayor w Civic Centre. Wizyta mia³a charakter kurtuazyjny, chocia ci¹gle oficjalny. Angielska etykieta obowi¹zywa³a równie nas. Ka dy wchodzi³ osobno podaj¹c swoje imiê i w ten sposób po zaanonsowaniu mo na dopiero by³o siê przywitaæ z Lord Mayor. Burmistrz okaza³ siê bardzo sympatycznym gentelmanem. Po stresie zwi¹zanym z oficjalnym wejœciem szybko siê okaza³o, e "nie taki diabe³ straszny..." Po krótkiej rozmowie Lord Mayor poprosi³ nas o wpis do ksiêgi goœci i wspólne zdjêcie. Wrêczy³ nam równie, na pami¹tkê, herb Newcastle, który zawiœnie na honorowym miejscu w naszej przysz³ej siedzibie. WYBORY!!! NOWEGO ZARZ DU ORGANIZACJI 15 WRZEŒNIA 2007 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZ ONKÓW NEPCO DO CZYNNEGO UDZIA U W WYBORACH I DEBACIE NA TEMAT PRZYSZ OŒCI ORGANIZACJI!!! Szczegó³y i specyfikacje stanowisk na stronie internetowej Foto: Simon

5 S OWO DUSPASTERZA Drodzy czytelnicy! Jako duszpasterz Polaków w Newcastle i okolicy witam Was gor¹co na ³amach gazetki 2B. Mój pobyt w tym mieœcie jest dla Was. Choæ z ró nych powodów trafiliœmy na emigracjê, wszyscy wywodzimy siê z jednej ziemi, której imiê Polska. Jako ludzie wiary mo emy j¹ wyznawaæ w naszym jêzyku równie na obcej ziemi. Ukochanie i przywi¹zanie do Ojczyzny jest postaw¹ duchow¹ i uczuciow¹, na któr¹ zdobywaj¹ siê ludzie szlachetni i wielkoduszni. Ojczyzna przecie to ziemia rodzinna, to groby ojców, to jêzyk którym mówi nasza matka. Ojczyzna to chwytaj¹cy za serce obyczaj i matczyna ko³ysanka. I ca³a przecie przez naród historia i wytworzona przez niego kultura i ci¹g³a pamiêæ o tych, którzy w tym kraju zostali. Pamiêæ o tych, którzy za swój kraj cierpieli i umierali, a tak e tych którzy go rozs³awili na ca³ym œwiecie swoimi wspania³ymi dzie³ami i czynami, jak Jan Pawe³ II. Zachêcam byœmy byli wierni duchowi naszej katolickiej wiary i naszym polskim korzeniom. Wspólna nasza modlitwa jest wyrazem ³¹cznoœci z Bogiem i nasz¹ Ojczyzn¹, z naszymi bliskimi. Przypominam, e nasze Msze Œwiête niedzielne s¹ sprawowane w sobotê o godz. 18:00 i niedzielê o 10:00, 11:15 i 18:00. Wszystkich serdecznie zapraszam do czynnego w³¹czenia siê w liturgiê. W najbli szym czasie rozpoczynamy zapisy kandydatów do I Komunii Œwiêtej i Bierzmowania. Na bie ¹co s¹ prowadzone kursy przedma³ eñskie, przygotowania do œlubów w Polsce, czy te na miejscu w naszym Koœciele. Jestem dostêpny pod numerem telefonu stacjonarnym 0191/ oraz komórkowym Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam. Szczêœæ Bo e Ks. Robert Mazurowski Duszpasterz Polski 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW MOJA BRYTANIA Gdy zobaczy³em zwiastun programu Panorama, który mia³ traktowaæ o tym jak to Anglicy stracili rachubê ilu emigrantów do nich przyje d a, pomyœla³em - znów bêdzie o Polakach i... nie myli³em siê. Redaktor widaæ leniwy, bo nie chcia³o mu siê wyje d aæ za Londyn i dlatego pokaza³ tylko emigracjê w stolicy i na jej obrze ach. Nie powiem by obraz Polaka jaki zaprezentowano w tym programie by³ buduj¹cy. Jak zwykle stereotyp: biedny, mieszkaj¹cy w ciasnocie (9 osób w 3 sypialniowym domu), nie znaj¹cy jêzyka, nie umiej¹cy sobie poradziæ z takimi czynnoœciami jak rejestracja u lekarza. To jeszcze nie wszystko, bo owy redaktor zapyta³ swoich rodaków, co s¹dz¹ o emigrantach (czytaj o Polakach) i tu dziewuszka, lat oko³o 19 zdenerwowanym g³osem mówi, e to Polacy zabieraj¹ im prace, bo pracuj¹ za najni sz¹ stawkê. Nastêpny pytany Anglik stwierdzi³, e Polacy dostaj¹ mieszkania komunalne bez kolejki, a on biedny musi czekaæ, bo nie jest emigrantem. By³o te Coœ pozytywnego. Pani dyrektor szko³y stwierdzi³a, e polskie dzieci osi¹gaj¹ dobre wyniki w nauce. Czy jednak tak jest w rzeczywistoœci? Czy taki jest obraz Polaka? Prawda jest taka, e do Anglii przyje d a wielu takich, od których trzeba trzymaæ siê z daleka. Wszelkiej maœci cwaniacy, którzy ukrywaj¹ siê przed wyrokami, przed wojskiem, przed alimentami, których jedynym celem s¹ oszustwa i przekrêty. Druga grupa to Polacy przyje d aj¹cy bez znajomoœci jêzyka tylko z przekonaniem jakoœ to bêdzie. Tacy, gdy maj¹ szczêœcie dostaj¹ pracê, w której znajomoœæ jêzyka na poziomie komunikacyjnym nie jest potrzebna. Trzecia grupa to ludzie, którzy rozs¹dnie podchodz¹ do ycia i wiedz¹, e by yæ na emigracji potrzebne s¹ dwie rzeczy: jêzyk i wykszta³cenie. Tacy ludzie znajduj¹ dobr¹ pracê, zarabiaj¹, mieszkaj¹, po prostu spokojnie yj¹. Na angielskie k³opoty z emigrantami, najlepsza jest chyba 5

6 niewidzialna rêka rynku. Zasada jest prosta. Jeœli jesteœ cwaniakiem, prêdzej czy póÿniej poznaj¹ siê na tobie, stracisz prace, stracisz mieszkanie, nie bêdziesz mia³ za co kupiæ jedzenia. Wtedy zostanie tylko jedno, za ostatnie pieni¹dze kupiæ bilet i wracaæ do kraju! CEzAR free events Opis: Tyne and Wear Heritage Open Days, czyli dni otwarte promuj¹ce architekturê, historiê i kulturê regionu. W programie darmowe zwiedzanie muzeów, wycieczki z przewodnikiem i inne imprezy. Data: Info: Szczegó³owy program imprez w Informacji Turystycznej w centrum Newcastle i w bibliotekach miejskich. Foto: Ana Bilety: FREE (wszystkie imprezy s¹ darmowe) Opis: MELA Newcastle - impreza promuj¹ca azjatyck¹ muzykê, sztukê i jedzenie. Data: Internet: Adres: Exhibition Park, Newcastle Bilety: FREE PL AKCENTY PRZED... EDU DAY - 25 sierpnia w pubie The Globe NEPCO organizuje dzieñ edukacyjny. Szczegó³y na ostatniej stronie. PO... *** POLSKA NOC - 23 sierpnia w klubie Venue w Newcastle bêdzie mia³a miejsce kolejna polska impreza organizowana przez Mateja. POLSKA IMPREZA - 31 lipca w centrum Newcastle w klubie The Sinners odby³a siê impreza z polskimi DJ-ami. Foto: Simon 6 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW benefity... DISABILITY LIVING ALLOWANCE Co to jest? Wolny od podatku dodatek dla dzieci i doros³ych, którzy potrzebuj¹ pomocy przy chodzieniu lub/i wymagaj¹ codziennej opieki ze wzglêdu na ich mentalne/fizyczne kalectwo. Dla kogo? DLA przeznaczony jest dla osób poni ej 65 roku ycia, psychicznie b¹dÿ/oraz fizycznie niepe³nosprawnych, których kalectwo jest na tyle powa ne, e wymagaj¹ opieki i pomocy przy wykonywaniu codziennych czynnoœci lub/i maj¹ problemy z samodzielnym poruszaniem siê. Ile? Wysokoœæ DLA nie jest uwarunkowania posiadaniem pracy i nie wp³ywa na ni¹ wysokoœæ zarobków. DLA sk³ada siê z dwóch elementów: - element 'opiekuñczy' (care component), wyp³acany osobom, które potrzebuj¹ opieki i pomocy w wykonywaniu codziennych czynnoœci - element 'ruchowy'(mobility component), przys³uguj¹cy tym, którzy maj¹ problemy z samodzielnym poruszaniem siê. W zale noœci od indywidualnej sytuacji aplikuj¹cego, mo e mu zostaæ przyznany jeden z powy szych elementów b¹dÿ oba; DLA jest naliczany jest w zale noœci od stopnia niepe³nosprawnoœci i tego, w jaki sposób ogranicza ona dan¹ osobê. Bie ¹ce stawki tygodniowe to odpowiednio 64.50, i w ramach care component oraz i mobility component. Benefit wyp³acany jest zwyczajowo na konto bankowe istnieje równie mo liwoœæ zaaran owania odbioru wyp³aty w imieniu aplikanta przez wyznaczon¹ do tego osobê. Jak aplikowaæ? Aplikacjê mo na wype³niæ online pod adresem lub wydrukowaæ i wype³niæ rêcznie pobieraj¹c plik ze strony Dodatkowo aplikacjê mo na otrzymaæ kontaktuj¹c siê telefonicznie z infolini¹ Centrum Benefitów pod numerem Aplikowaæ mo na równie zg³aszaj¹c siê do najbli szego oddzia³u Jobcentre Plus. Marta

7 jak cz³owiek z cz³owiekiem, czyli lena i doktor miros³aw paluch Leno cudnie szalona i ja szalony uwiedziony pomys³ami Twoimi kroczê zauroczony jak cholera tak trudno jest mi napisaæ, o czymœ czego byœ nie wiedzia³a lub tak eby Ciê zaskoczyæ przynajmniej puent¹ tym bardziej, e pochylony nad prac¹ zatracam dystans do tylu spraw, gdyby nie takie osoby jak Ty, to zastyg³bym ze s³uchawkami przy chorych sercach i bym pewnie ju w³asnego nie s³ucha³, a trzeba... czytam teraz zapowiedÿ 2B i szukam natchnienia i... jest!!!!!!! a propos "Anio³y i Demony" historia dziêki której trochê cieplej gdy zimno parê dni temu wchodzi do mego gabinetu przecudnego uœmiechu dama, czêsto taki uœmiech zapowiada problemy, wiêc przywdziewam minê profesjonaln¹ nr 7 z lekko przymru onymi oczyma i sobie myœlê no m, teraz uwa aj. Z ust okraszonych uœmiechem p³ynie najwyraÿniej to czego siê mog³em spodziewaæ - ja pana doktorze bardzo przepraszam, e bez kolejki, ale... tu podaje mi pakunek i wtyka kopertê (zmartwia³em, myœlê w ramach eliminowania z³ych praktyk lekarskich minister Ziobro przysy³a mi najpiêkniej uœmiechniêt¹ agentkê, eby mnie zdemaskowaæ i pewnie kara œmierci jak nic, oj czy mi pozwol¹ siê po egnaæ z Tob¹ Leno, ech moje m³ode ycie jak mi Ciê al, tylu jeszcze rzeczy nie próbowa³em, a teraz ju egnaæ siê trzeba)"... chcia³abym podziêkowaæ za wspieranie i pomoc. W paczce jest anio³ dla pana, to jest rzeÿba zrobiona przez Piotra, uczestnika naszego warsztatu terapii zajêciowej dla niepe³nosprawnych umys³owo..." hm... "a w liœcie parê jego uwag na temat tego anio³a" no i co ten Piotr powiedzia³, gdy skoñczy³ rzeÿbê. Wszystko mia³o byæ napisane, rozerwa³em kopertê i wymiêk³em powali³o mnie i nadal le ê, "anio³ który spad³ i tak siê wzniesie, bo ma skrzyd³a, gdyby mu odpad³y, to wyrosn¹ mu drugie bo ma - zapasowe ma te ogon dla utrzymania równowagi i nos eby dobrze czu³ zapachy œwiata" dziêki Ci Piotrze za tego anio³a... Was pozdrawiam serdecznie Lena & dr Miros³aw Paluch 2B jest informatorem dla Polaków yj¹cych w Newcastle i okolicach. Sk³ad: FrAnia & Zielka plus CEzAR, Ewa, Jerzy Wojciech, Lena, Marta, Miros³aw, Steve. Zapraszamy do wspó³pracy! Jeœli chcesz zamieœciæ artyku³ w nastêpnym numerze - napisz do nas. Konstruktywna krytyka mile widziana! Kontakt z 2B: Internet: Wspó³praca: oraz Przeczyta³eœ? Podaj dalej... 2B INFORMATOR DLA POLAKÓW 7

8

Newcastle upon Tyne. Foto: FrAnia. Stare kamienice w Newcastle. yeri. Tyne Bridge. Foto: FrAnia

Newcastle upon Tyne. Foto: FrAnia. Stare kamienice w Newcastle. yeri. Tyne Bridge. Foto: FrAnia Newcastle upon Tyne Foto: FrAnia Stare kamienice w Newcastle 14 Newcastle upon Tyne, w s k r ó c i e Newcastle, to miasto na pó³nocnym wschodzie Anglii licz¹ce ok. 275 tys. mieszkañców. Le y nad Morzem

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Moja edukacja, moja przysz³oœæ

Moja edukacja, moja przysz³oœæ Marcin Rosiñski Moja edukacja, moja przysz³oœæ Poradnik dla maturzystów Wydawnictwo dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (Program Operacyjny Kapita³ Ludzki, Dzia³anie 9.1.2) w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Pomocne D³onie 26-600 Radom ul. Malczewskiego 16

Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Pomocne D³onie 26-600 Radom ul. Malczewskiego 16 Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Pomocne D³onie 26-600 Radom ul. Malczewskiego 16 Nr KRS 0000180582 Jako organizacja po ytku publicznego prosimy o przekazanie na nasz¹

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

ACK-Warszawa e-mail:ack-wawa@o2.pl; ACK Bia³ystok P.O.Box 43 15-662 Bia³ystok 26 abcbialystok@o2.pl www.ack-bialystok.prv.pl. ACK ódÿ riefka@gmail.

ACK-Warszawa e-mail:ack-wawa@o2.pl; ACK Bia³ystok P.O.Box 43 15-662 Bia³ystok 26 abcbialystok@o2.pl www.ack-bialystok.prv.pl. ACK ódÿ riefka@gmail. 64 jest miêdzynarodow¹ sieci¹ grup anarchistycznych i pojedynczych osób, wspieraj¹cych wiêÿniów i osoby represjonowane. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarnoœci. ACK organizuje pomoc prawn¹ i materialn¹,

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS

ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS ABC ORGANIZACJI POZARZ DOWEJ PRAKTYCZNY PORADNIK DLA MA YCH NGOS Poradnik powsta³ w ramach projektu IMPULS - TCHNIEMY YCIE W ORGANIZACJE który zosta³ dofinansowany z Krajowego Programu Operacyjnego Fundusz

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie

POD KO AMI CYSTERNY. Hodowa³ marihuanê na ogródku dzia³kowym K¹pi¹ siê na B³oniu pomimo zakazu. na mieœcie. o Grêbowie Mieszkañcowi Jasnego Pola nie odebrano œmieci Pracownicy PGKiM t³umaczyli siê tym, e wystawi³ odpady w zbyt du ym pojemniku. Jak skoñczy³a siê ta sprawa? s. 5 Motocyklista nie przyj¹³ mandatu od policji

Bardziej szczegółowo

Chorzy w parafii W ka d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca odwiedzamy w naszej parafii ludzi chorych, cierpi¹cych, podesz³ego wieku z pos³uga kap³añsk¹. Jako kap³ani doskonale wiemy, e ci ludzie czekaj¹ na ksiêdza,

Bardziej szczegółowo

po pogrzebie SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ

po pogrzebie SPRAWA BUDOWY BASENU ZDOMINOWA A OBRADY SESJI RADY MIEJSKIEJ Nr 37 (419) 14 wrzeœnia 2007 ISSN 1508-6720 Nr indeksu 360759 Cena 2,20 z³ (w tym 7% VAT) e-mail: redakcja@zycie-gostynia.eu Fot. D. Jañczak ZABICI po pogrzebie Czytaj na str. 3 KROBIA Zostawcie nam przychodniê

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!!

Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 20(201) 24 listopada 2000 Cena 1,50 z³ 1 www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze Miko³ajkowy konkurs dla dzieci!!! Dla pierwszych 14 osób, które zg³osz¹

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Tytu³em wstêpu H urra! Czekaliœmy na to d³ugo... i sta³o siê! Nareszcie mo emy powiedzieæ, e spe³ni³y siê nasze nadzieje! Wszyscy wci¹ tylko pytaliœmy: Co to bêdzie niepewni o najbli sz¹ przysz³oœæ. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

LUDZIE Z DWORCA STR.10

LUDZIE Z DWORCA STR.10 LUDZIE Z DWORCA STR.10 Tytu³em wstêpu Pierwszy raz przyjecha³am do Londynu dwa lata temu. Dobrze zna³am angielski, pracowa³am wczeœniej za granic¹. Nie mia³am tu znajomych, ani rodziny, nikogo, kto by

Bardziej szczegółowo

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE?

CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? CZY ZLIKWIDUJ PRZEDSZKOLE? Krotoszyñskie Przedszkole nr 2 Biedronka zagro one likwidacj¹. Rodzice s¹ oburzeni tym pomys³em. W³adze gminy argumentuj¹, e koszty remontu przedszkola by³yby zbyt du- ym obci¹

Bardziej szczegółowo

NR 1 (182) 14 stycznia 2000 Cena 1,50 z³. h BIJEMY REKORDY MIEJSKI INFORMA- TOR KULTURAL- NY

NR 1 (182) 14 stycznia 2000 Cena 1,50 z³. h BIJEMY REKORDY MIEJSKI INFORMA- TOR KULTURAL- NY NR IND. 358800 ISNN 1232-4973 NR 1 (182) 14 stycznia 2000 Cena 1,50 z³ DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze W NUMERZE: czytaj str. 4 NOCNY PATROL h PODATKI 2000 h BIJEMY REKORDY MIEJSKI INFORMA- TOR KULTURAL-

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

SKAZANI NA SUKCES STR.12

SKAZANI NA SUKCES STR.12 SKAZANI NA SUKCES STR.12 Tytu³em wstêpu J ak siê okazuje starzenie siê mo e byæ przyjemne. Jeœli jest siê gazet¹ na przyk³ad. Dziwne bardzo jest to prasowe starzenie siê. Przez lata Goniec rozty³ siê strasznie.

Bardziej szczegółowo

Wybierz ycie! NR 6(42)/2006 BIULETYN KLUBU PRZYJACIÓ LUDZKIEGO YCIA JESIEÑ 2006 aden cz³owiek nie da³ sobie ycia sam z siebie, ani samodzielnie nie posiad³ sam podstawowej wiedzy o yciu Wszyscy otrzymaliœmy

Bardziej szczegółowo

Nowa inwestycja. Wywiad z Burmistrzem Wac³awem Olszewskim. Nr 49 (569) 9 grudnia 2008 r. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nowa inwestycja. Wywiad z Burmistrzem Wac³awem Olszewskim. Nr 49 (569) 9 grudnia 2008 r. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 Najtrwalszym elementem porozumieñ miêdzynarodowych jest papier. Peter Ustinow Nr 49 (569) 9 grudnia 2008 r. Wywiad z Burmistrzem Wac³awem Olszewskim Bogus³aw M. Borawski:

Bardziej szczegółowo

Leczenie stwardnienia rozsianego Moja pielgrzymka do Toronto Olimpiada w D¹bku Co mo na uzyskaæ z PFRON. Kwartalnik Oddzia³u Gdañskiego PTSR

Leczenie stwardnienia rozsianego Moja pielgrzymka do Toronto Olimpiada w D¹bku Co mo na uzyskaæ z PFRON. Kwartalnik Oddzia³u Gdañskiego PTSR Kwartalnik Oddzia³u Gdañskiego PTSR Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Nr 4 (36) Gdañsk, paÿdziernik 2002 ISSN 1234-9704 Leczenie stwardnienia rozsianego Moja pielgrzymka do Toronto Olimpiada

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³.

NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. SIERPIEÑ 2004 miesiêcznik Nasza Trójwieœ l 1 Rady i Urzêdu Gminy NR 8 (133) ROK XII SIERPIEÑ 2004 r. ISSN 1506-0470 Nak³ad 1200 egz. egz. bezp³. WÓJT GMINY INFORMUJE I. PROGRAM SAPARD Odprowadzanie i oczyszczanie

Bardziej szczegółowo

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów?

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Hebrajski STRONA 1 drugim jêzykiem ZE ŒWIATA urzêdowym w Polsce? Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje BÓG - HONOR - OJCZYZNA Pismo Zwi¹zku Narodowego Polskiego w Kanadzie P O L I S

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE. Grzegorz Ca³ek. opracowanie:

STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE. Grzegorz Ca³ek. opracowanie: JAK ZA O YÆ STOWARZYSZENIE MATERIA Y SZKOLENIOWE opracowanie: Grzegorz Ca³ek JAK ZA O YÆ STOWARZYSZENIE Materia³y szkoleniowe Instytutu Inicjatyw Pozarz¹dowych w ramach projektu AKADEMIA NGO Copyright

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo