KARTA UCZESTNIKA I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA UCZESTNIKA I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU"

Transkrypt

1 KARTA UCZESTNIKA I. INFORMACJA ORGANIZATORA WYPOCZYNKU a) Nazwa oferty: Obóz Tenisowy b) Organziator: Fit2sport Ltd., The Together Centre, Exchange Road, Stevenage Sg1 1PZ, United Kingdom c) Forma wypoczynku: Obóz sportowy d) Miejsce placówki: Drzonków, Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Olimpijska 20, Zielona Góra e) Czas trwania: f) Wiek uczestnika: 8-13 lat g) Typ podróży: autokar II. Informacje o uczestniku: 1. Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia... Rodzaj/Seria/Numer/Data ważności dokumentu tożsamości:... Obywatelstwo Adres zamieszkania Dane Rodziców/Opiekunów: 1. Imiona Rodziców/Opiekunów Nazwisko: Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku: Tel:

2 III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA (np. na co dziecko jest uczulone, alergie, jak znosi jazdę autokarem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary; inne dolegliwości): Nazwa leku Dawka Wskazówki odnośnie podawania leku IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH Szczepienia ochronne (podać rok): tężec..., błonica..., dur..., Odra/Świnka/Różyczka... inne... STWIERDZAM, ŻE PODAŁAM (EM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI W CZASIE POBYTU DZIECKA W PLACÓWCE WYPOCZYNKU. W RAZIE ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB ŻYCIA DZIECKA ZGADZAM SIĘ NA JEGO LECZENIE, NIEZBĘDNE ZABIEGI I OPERACJE. OPIEKĘ NAD DZIECKIEM POWIERZAM ORGANIZATOROWI LUB KIEROWNIKOWI OBOZU LUB KOLONI (data) (podpis matki, ojca lub opiekuna) V. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY-INSTRUKTORA O DZIECKU PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU (miejscowość, data) (podpis wychowawcy-instruktora)

3 Regulamin uczestnictwa 1. Każdy uczestnik obozu sportowego zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych. 2. Każdy uczestnik obozu ma prawo do: a) pełnego skorzystania z programu obozu, b) korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów, c) wnoszenia własnych propozycji do programu obozu, d) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka, e) poszanowania swoich poglądów i przekonań, f) kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach, 3. Uczestnik obozu zobowiązany jest do: a) przestrzegania regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym się obóz się odbywa oraz stosowania się do poleceń kierownika obozu, wychowawców oraz instruktorów, b) zabrania ze sobą ważnego dokumentu tożsamości, c) realizowania program obozu oraz punktualnego stawiania się na zajęciach i aktywnego w nich uczestniczenia, d) dbania o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie ośrodka oraz o powierzony sprzęt, e) odnoszenia się z szacunkiem do instruktorów, wychowawców, kolegów i innych osób, f) przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli i ruchu drogowego, g) informowania kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika powinni niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu), h) dbania o higienę i schludny wygląd. 4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć.

4 5. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do trenerów, instruktorów i opiekunów. 6. Korzystanie z obiektów i ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem. 7. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy, szczególnie poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy. 8. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających. 9. Cisza nocna obowiązuje od godziny do W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów itp. 11. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz nie powierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z powodu braku staranności uczestnika. 12. Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie. 13. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz. 14. W trakcie trwania obozu nie przewiduje się czasu wolnego do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów. 15. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika podróży/wycieczki. 16. Podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu i zobowiązuję się do jego przestrzegania: Data/Uczestnik Data/Rodzic/opiekun prawny

5 Umowa rezerwacji (Prosimy o zapoznanie się z warunkami przed dokonaniem rezerwacji) Poniższe ogólne warunki dotyczą wszystkich rezerwacji, których dokonuje Uczestnik z Fit2Sport Ltd., The Together Centre, Exchange Road, Stevenage SG1 1PZ, United Kingdom, Tel: , Company No WARUNKI REZERWACJI Warunki rezerwacji usługi w Fit2sport Ltd. są regulowane przez angielskie prawo oraz angielską i walijską jurysdykcję. Rezerwacja usługi może podlegać także lokalnemu prawu i zwyczajowi, które mogą ulec czasowym zmianom. Warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Fit2sport Ltd i Uczestnikiem jest uiszczenie przedpłaty w formie zaliczki, która wynosi 10% całkowitej wartości usługi albo dokonania pełnej zapłaty za usługę oferowaną przez Fit2sport Ltd. Zaliczka powinna zostać wpłacona na konto Fit2sport Ltd. Wpłata zaliczki i wysłanie formularza rezerwacyjnego jest równoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy Fit2sport Ltd. a Uczestnikiem. Harmonogram płatności za usługę jest ustalany indywidualnie z każdym Uczestnikiem. W razie niedokonania płatności, zgodnie z ustalonym harmonogramem, Fit2sport Ltd. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Uczestnika. Wszystkie usługi oferowane przez Fit2sport Ltd. są uzależnione od ich dostępności w danym momencie. Do czasu zawarcia wiążącej umowy ceny usługi mogą ulec zmianie. Osoba dokonująca rezerwacji ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i dokładność podanych danych oraz jest zobowiązana do przekazania informacji dotyczącej usługi każdej osobie, na rzecz której dokonano rezerwacji. Osoba dokonująca rezerwacji z Fit2sport Ltd. robi to w imieniu wszystkich osób wyszczególnionych w formularzu rezerwacyjnym. Osoby te są związane rezerwacją i zobowiązane do przestrzegania jej warunków. Po zawarciu wiążącej umowy wprowadzenie jakichkolwiek zmian możliwe jest tylko i wyłącznie na pisemny wniosek złożony przez osobę, której podpis widnieje na formularzu rezerwacji, a Fit2sport Ltd. dołoży wszelkich starań, aby wprowadzić zmiany, jednak nie daje gwarancji, że będzie to możliwe. Ewentualne zmiany mogą podlegać dodatkowym opłatom. Fit2sport Ltd. ma prawo do odmowy dokonania zmian. 2. REZYGNACJA Z USŁUGI Rezygnacja z usługi przez Uczestnika wymaga formy pisemnej. Opłaty związane z rezygnacją z usługi są wyrażone jako procent całkowitej ceny usługi i wynoszą: Liczba dni przed wyjazdem Koszt rezygnacji w procentach od całkowitej ceny usługi: więcej niż 90 dni przed 10% dni przed 20% dni przed 30% dni przed 60% dni przed 90% mniej niż 14 dni przed 100% 3.ZMIANA CENY USŁUGI Po zawarciu wiążącej umowy cena usługi może ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany cen za paliwo, zmiany podatku VAT i zmiany kursu walut, przy czym jeśli dopłata przekroczy 10% ceny całkowitej rezerwowanej usługi, Uczestnik ma prawo do bezpłatnej rezygnacji z usługi i zwrotu wszystkich wpłat, o ile doręczy Fit2sport Ltd. pisemną rezygnację z w/w przyczyn w terminie 14 dni od wystawienia faktury za usługę lub otrzymania pisemnej informacji o konieczności zmiany ceny za usługę z w/w przyczyn. 4.UBEZPIECZENIE Wszyscy Uczestnicy mają obowiązek wykupić we własnym zakresie ubezpieczenie podróżne od nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, kosztów pokrywających możliwość powrotu do kraju oraz na wszelkie inne wydatki, które mogą się pojawić w wyniku utraty mienia, zniszczenia, uszkodzenia, opóźnienia lub innych niedogodności. Fit2sport Ltd. wymaga od Uczestników posiadania aktualnej polisy obejmującej w/w ryzyka oraz okazania jej przed rozpoczęciem podróży. 5. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA Uczestnik zobligowany jest do posiadania ważnego paszportu, wiz, potwierdzeń szczepień, dokumentów zdrowotnych, obcej waluty na wydatki własne itd. Uczestnik winien sprawdzić wymogi wjazdu do kraju, do którego podróżuje. Uczestnik powinien upewnić się u swojego lekarza, że może korzystać z usługi oferowanej przez Fit2sport Ltd. Fit2sport Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za brak uzyskania przez Uczestnika zgody na wjazd do kraju, do którego podróżuje.

6 W przypadku, gdy Uczestnik złamie prawo obowiązujące w kraju, do którego podróżuje w sposób uniemożliwiający realizowanie usługi, Fit2sport Ltd. ma prawo zaprzestać kontynuowania realizacji usługi oraz odmówić wszelkich roszczeń o odszkodowanie. W takim przypadku Uczestnik nie ma prawa do zwrotu jakichkolwiek kosztów. Uczestnicy usługi mają obowiązek zachowywać się w sposób niezakłócający podróży i pobytu innym osobom oraz w sposób niezakłócający organizacji i realizacji usługi. Wszelkie informacje na temat schorzeń, niepełnosprawności, szczególnych potrzeb, które mogą mieć wpływ na zdolność podróżowania albo wymagają szczegółowych uzgodnień, należy podać Fit2sport Ltd. na piśmie przed zawarciem wiążącej umowy. Fit2sport Ltd. dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wysoki komfort podróży i pobytu wszystkim Uczestnikom; zastrzega sobie jednak prawo do odwołania usługi, jeśli nie będzie w stanie dostosować usługi do tych szczególnych warunków. 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWSTAŁE SZKODY Fit2sport Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wypadki oraz nieprzestrzeganie warunków umowy powstałe z winy Uczestników korzystających z usług Fit2sport Ltd. Fit2sport Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za niemożność (całkowitą lub częściową) realizacji usługi z powody siły wyższej. Siła wyższa to w szczególności: wojna, zagrożenie wojną, zamieszki, zagrożenie konfliktami społecznymi, działalność terrorystyczna (rzeczywista lub zagrażająca), strajk, katastrofy naturalne, pożary, powodzie, susze, niekorzystne warunki pogodowe, epidemie lub inne zagrożenia zdrowia. 7.ODWOŁANIE USŁUGI Fit2sport Ltd. zastrzega sobie prawo do odwołania usługi w terminie do 8 tygodni od daty wyjazdu. W przypadku gdy odwołanie usługi następuje w terminie krótszym niż 8 tygodni od daty wyjazdu i jest spowodowane przez inny czynnik niż siła wyższa, Fit2sport Ltd. zobowiązuje się do wypłacenia Uczestnikowi odszkodowania według poniższych zasad: Okres przed dniem wyjazdu Odszkodowanie w na osobę Więcej niż 56 dni przed wyjazdem dni przed wyjazdem dni przed wyjazdem dni przed wyjazdem dni przed wyjazdem ZMIANA UCZESTNIKA Uczestnik ma prawo przeniesienia swojej rezerwacji na inną osobę, jeśli zaistniała szczególna sytuacja, przez którą nie może odbyć podróży (zmiana uczestnika). Uczestnik rezygnujący powinien wskazać osobę spełniającą warunki uczestnictwa oraz na piśmie przenieść na nią swoje uprawnienia i zobowiązania, a osoba ta powinna przyjąć na piśmie uprawnienia i zobowiązania wynikające z umowy. Przeniesienie uprawnień i zobowiązań może się odbyć nie później niż na 7 dni przed wyjazdem. Fit2sport Ltd. może uzależnić zmianę Uczestnika od uregulowania w określonym terminie opłaty administracyjnej, z uwagi na opłaty nałożone na Fit2sport Ltd. przez jego partnerów za dokonanie zmian. W przypadku nieuregulowania w wyznaczonym terminie opłaty administracyjnej za zmianę Uczestnika zmiana nie zostanie dokonana. W niektórych przypadkach, dotyczących np. przepisów prawnych regulujących działalność linii lotniczych, zmiana może okazać się niemożliwa. 9.REKLAMACJE Fit2sport Ltd. dołoży wszelkich starań, aby zaoferować usługi najwyższej jakości. W przypadku zastrzeżeń w trakcie realizowanej usługi należy je niezwłocznie przekazać Fit2sport Ltd. Fit2sport Ltd. zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie stwierdzone nieprawidłowości. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej lub mailowej na poniższy adres, w terminie nie przekraczającym 16 dni od planowanego powrotu z podróży: Fit2sport Ltd., The Together Centre, Exchange Road, Stevenage SG1 1PZ, United Kingdom Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni roboczych od ich otrzymania.

7 10.POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Uczestnik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji usługi przez Fit2sport Ltd. 11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE Podpisując poniżej Uczestnik akceptuje wszystkie powyższe warunki w imieniu swoim i osób, na rzecz których dokonuje rezerwacji. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję warunki uczestnictwa i umowy z Fit2sport Ltd. Zobowiązuję się, wysłać podpisaną umowę i warunki uczestnictwa na a Dokonując wpłaty oświadczam, że ostatecznie uznaję za obowiązujące warunki uczestnictwa i treść umowy, co potwierdzam dokonaniem wpłaty depozytu w wysokosci 10% calkowitej sumy usługi na konto Fit2sport Ltd. Barclays Bank: Fit2sport Ltd, ACCOUNT NO: , SORT CODE: Ja... Niżej podpisany potwierdzam, że otrzymałem i zapoznałem się z warunkami rezerwacji przed zawarciem umowy. Podpis... Data:... The Together Centre, Exchange Road, Stevenage SG1 1PZ, United Kingdom Tel: ; (Podpis przedstawiciela Fit2sport Ltd.)

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (kolonie,obozy), zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARSZAWA DN. 01.01.2015 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem I. Warunki ogólne i zawarcie Umowy 1. Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O Obowiązujące od dnia 31.10.2011 Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokładne i uważne zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL Warunki ogólne 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych 1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych zawartych w ofercie Sport Promotion zorganizowanych przez Organizatora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy turystycznej o dokładne

Bardziej szczegółowo

Regulamin wycieczek organizowanych przez Zante Magic Tours

Regulamin wycieczek organizowanych przez Zante Magic Tours Regulamin wycieczek organizowanych przez Zante Magic Tours I. Definicje. 1. Organizator Zante Magic Tours Paweł Maciej Nuckowski, Ipiresies Touristikoy Grafeiou Laganas Zakynthos, 29100 Grecja, AFM (NIP)

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1 Umowa o świadczenie usług turystycznych, potwierdzenie podróży

Szanowni Państwo, 1 Umowa o świadczenie usług turystycznych, potwierdzenie podróży Niniejsze 57 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych rezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 17 września 2010 r. z katalogów

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w. dnia... 2015 r. pomiędzy Klubem Sportowym - Akademią Futbolu Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi 90-361 przy ul. Piotrkowskiej 270,

UMOWA. zawarta w. dnia... 2015 r. pomiędzy Klubem Sportowym - Akademią Futbolu Sp. z o.o z siedzibą w Łodzi 90-361 przy ul. Piotrkowskiej 270, ZGRUPOWANIE PIŁKARSKIE z Akademią Futbolu Tomasza Hajto UMOWA uczestnictwa w wyjeździe szkoleniowym w zakresie nauczania i doskonalenia gry w piłkę nożną w ramach zgrupowania Klubu Sportowego Akademia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez Feel The Flow zwane dalej ORGANIZATOREM obowiązujące od 01.09.2012r. I INFORMACJE OGÓLNE 1. Feel The Flow Piotr Dąbrowski zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:..

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:.. UMOWA ZGŁOSZENIE zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Tomaszem Tułakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OM Tramping Klub, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15A/77, NIP 959-136-90-25,

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www. tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Zima 2013/2014 od dnia

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Hawajskie Aloha

Biuro Podróży Hawajskie Aloha OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Obowiązuje od dnia 20.06.2015 1. Postanowienie Ogólne Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę Krzysztof Rólka Hawajskie Aloha zwanym

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży LEKIER Sp. z o.o. dotyczy wyjazdów od lutego 2015 r. do stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. ZAWARCIE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 58 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 20 października 2010 r. z katalogów Lato 2011 TUI Poland Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki rezerwacji

Ogólne warunki rezerwacji Ogólne warunki rezerwacji Warunki rezerwacji BudgetAir.com Zapoznaj się dokładnie z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z usług i witryny BudgetAir.com (część firmy Travix Nederland B.V.). Uznaje

Bardziej szczegółowo