European Forum for Urban Safety

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "European Forum for Urban Safety"

Transkrypt

1 European Forum for Urban Safety SECUCITIES CITIES AGAINST TERRORISM FINAL STAGE TRAINING LOCAL REPRESENTATIVES IN FACING TERRORISM Written by : Frédéric Esposito and Justyna Kulach, Project managers

2 1. WSTĘP 1.1 Kontekst projektu Terroryzm jest rzeczywistością szeregu krajów europejskich ; wiele miast na naszym kontynencie pozostaje w stanie nieustannego zagrożenia. Jest to czynnik poważnie zagrażający bezpieczeństwu, wartościom wyznawanym przez demokratyczne kraje, a jednocześnie prawom i swobodom demokratycznym obywateli. Gdy ideologie komunistyczne zaczęły się załamywać, a kraje europejskie dochodzić do jednakowego poziomu rozwoju praw człowieka i form wyrazu demokracji, zamach terrorystyczny stał się nową, szczególną i osobną kategorią zbrodni, której nic nie usprawiedliwia, niezależnie od okoliczności. Terroryzm stara się wykorzystywać tkwiące w naszych społeczeństwach nierówności społeczne i kulturalne. Dlatego może on wywołać posunięcia, sprzyjające działaniom dyskryminacyjnym i zachęcać do zachowań rasistowskich czy agresywnych. 1 W perspektywie długoterminowej, akty terroryzmu przynoszą skutki niekorzystne dla miast i pociągają za sobą wysokie koszty społeczne nie tylko w sensie finansowym, ale i psychologicznym, ponieważ ofiary zamachów żyją z indywidualnymi urazami, a cała ludność obawia się terroryzmu. Po podjęciu przez Radę Europy uchwały na ten temat 2, rozpoczęła się realizacja projektu «Miasta przeciw terroryzmowi» («Cities against terrorism», CAT), którego wykonawcy starają się ustalić, jaką rolę w procesie zwalczania zagrożenia terrorystycznego w Europie mogą odegrać samorządy na szczeblach lokalnym i regionalnym : «samorządy na szczeblach lokalnym i regionalnym, wspólnie z władzą państwową i organizacjami międzynarodowymi niewątpliwie odpowiadają za ochronę obywateli przed zamachami terrorystycznymi i zagrożeniami dla demokratycznego stylu życia.» Nawet przy szerokiej i mocno ugruntowanej społecznej akceptacji, walka z terroryzmem wymaga od władz dużej odwagi, determinacji i zaangażowania. W ciągu ostatnich kilku lat terroryzm stał się istotniejszym, niż kiedykolwiek wcześniej priorytetem publicznym i politycznym, choć istniał także wcześniej - przed 11 września 2001 r. Jest groźbą, wymagającą dziś «daleko posuniętej czujności, której nie można osłabić ani na chwilę, koordynacji działań wielu partnerów, efektywnego arsenału środków ustawodawczych przeciwko przemocy, a jednocześnie zdecydowanego i aktywnego reagowania przez wymiar sprawiedliwości i polityków na wszelkie przejawy nietolerancji religijnej czy rasowej i ekstremizmy.» 3 Miasta, zgrupowane w Europejskim Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego są już od dłuższego czasu zaangażowane w walkę z wszelkiego rodzaju zagrożeniami, naruszającymi bezpieczeństwo mieszkańców. Fundamentami tej walki są promowanie systemu społecznego, dbającego o przestrzeganie praw obywatelskich, szczególnie osób najsłabszych, tolerancja i niedyskryminacja. Rzeczą władz miejskich jest niedopuszczanie do tego, aby terroryzm żerował na wykluczeniu społecznym, różnicach kulturowych i religijnych, desperacji jednostek z marginesu społecznego i wszelkich formach niesprawiedliwości. Lokalni radni i samorząd odgrywają kluczową rolę w walce z terroryzmem. W przypadku zamachu terrorystycznego to oni właśnie organizują natychmiastową interwencję. Oni zarządzają sytuacją kryzysową, organizują solidaryzm społeczny i czuwają nad stosunkami między różnymi 1 Europejskie Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego. Manifest z Saragossy. Konferencja w Saragossie w dniach 2, 3 i 4 listopada 2006 r. 2 Rada Europy. Kongres samorządów lokalnych i regionalnych. Uchwała 159 (2003 r.) o walce z terroryzmem - rola i zadania lokalnych władz. 3 Tamże. 1

3 społecznościami na danym terenie - jak to wykazały najnowsze doświadczenia nowojorskie, madryckie czy londyńskie. Do nich należy wyczulanie mieszkańców na groźbę terroryzmu, a jednocześnie zapobieganie falom paniki i konfrontacji między różnymi grupami ludności. Muszą pełnić rolę mediatorów, których zadanie polega na wyważeniu między globalną problematyką, na gruncie której rozwija się terroryzm, a lokalnymi obawami ludności stojącej wobec zagrożenia niezależnie od tego, czy jest ono postrzegane w sposób adekwatny do rzeczywistości, czy przesadzony. Dlatego komunikowanie na temat terroryzmu i spraw z nim związanych jest dla radnych sprawą krytyczną. Bogactwo doświadczeń i praktyk miast europejskich może dopomóc radnym w podejmowaniu właściwych działań wobec groźby zamachów terrorystycznych, organizowaniu prewencji i przeciwdziałania przyszłym zagrożeniom, mobilizowaniu ludności przeciwko zagrożeniom naruszenia bezpieczeństwa i współdziałaniu w rehabilitacji ofiar poprzez różne inicjatywy samorządowe na rzecz wspierania socjalnego i psychologicznego wszystkich poszkodowanych. 1.2 Cele projektu Realizatorzy projektu «Miasta przeciw terroryzmowi» (Cities against Terrorism CAT), koordynowanego przez Europejskie Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego w latach i wspieranego przez Komisję Europejską 4 zaproponowali przygotowanie cyklu szkoleniowego dla lokalnych radnych pod kątem przygotowania ich do skuteczniejszego stawiania czoła zagrożeniu terroryzmu w działaniach publicznych, organizowania solidaryzmu społecznego, zawierania porozumień o partnerskiej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, prowadzenia kampanii promujących pomoc ofiarom i mobilizowania opinii publicznej przeciw terroryzmowi w różnych formach. Głównym celem projektu było zorganizowanie cyklu szkoleniowego w formie czterech seminariów, w których uczestniczyli eksperci od komunikowania, specjaliści od bezpieczeństwa i naukowcy, zajmujący się badaniem groźby terroryzmu. Te cztery seminaria miały na celu przede wszystkim ustalenie, jak należy sprostać czterem wyzwaniom tematycznym projektu, które przedstawiają się następująco : - Natychmiastowe reagowanie w awaryjnych sytuacjach po zamachu terrorystycznym, - Zarządzanie kryzysowe i komunikowanie, - Organizowanie działań solidarnościowych i wsparcia publicznego, - Prewencja terroryzmu i rozwijanie kontaktów między społecznościami. Każde seminarium organizowane było według tych samych zasad metodologicznych. W każdym uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, pracownicy naukowi, wykładający na uniwersytetach i eksperci z danej dziedziny. Na pierwszym etapie organizowane w ramach projektu seminaria posłużyły do przygotowania kanwy przyszłego cyklu szkoleniowego. Kanwa ta została następnie przekazana miastom, zrzeszonym w sieci Forum Europejskiego, a później zaprezentowana na konferencji podsumowującej z udziałem największych europejskich miast i uniwersytetów, jak również przedstawicieli instytucji UE (Rady Europy) i organizacji, obejmujących swoim zasięgiem kontynent europejski (NATO). 4 Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa - Projekt pilotażowy, nastawiony na ofiary aktów terroryzmu, 2005 r. 2

4 Poza przygotowaniem wspomnianej kanwy kształcenia ustawicznego, szerzej rozumiane cele projektu obejmowały : - Poprawę umiejętności politycznych i zwiększenie profesjonalizmu radnych - Wzbogacenie stanu wiedzy teoretycznej (dotyczy uniwersytetów) i lokalnych doświadczeń w zakresie walki z terroryzmem (dotyczy zainteresowanych służb). - Wdrożenie systemu wymiany wiedzy i informacji między ww. podmiotami. Współpraca z uniwersytetami w ramach przygotowywania cyklu szkoleniowego została uznana za bardzo ważny atut projektu, a uniwersytecki dorobek naukowy za cenny wkład w jego realizację, ponieważ nie tylko samorząd, ale także władza państwowa na różnych szczeblach często nie posiada odpowiedniego zasobu wiedzy teoretycznej na temat terroryzmu. Coraz wyraźniej widać, iż do walki z terroryzmem potrzeba po pierwsze - gruntownej wiedzy teoretycznej, którą mogą dostarczyć uniwersytety, a po drugie możliwości lepszego wykorzystania tej wiedzy w warunkach współpracy między uniwersytetami a wszystkimi podmiotami, zaangażowanymi w sprawę walki z terroryzmem. Wśród innych celów projektu można wymienić wdrożenie do systemu edukacji nowego modułu szkoleniowego, który powinien zostać włączony do cyklu europejskiego dyplomu magisterskiego o specjalności bezpieczeństwo miejskie, a obejmuje działania do podejmowania wobec zagrożenia terroryzmu. Cel ten wymaga i jest możliwy dzięki stałej współpracy Forum Europejskiego z europejskimi uniwersytetami w ramach sieci szkoleń na temat bezpieczeństwa miejskiego w Europie 5, zmierzającej do określenia tematów o wymiarze europejskim w dziedzinie bezpieczeństwa miast i rozwoju wspólnych programów i specjalistycznych cykli edukacyjnych w perspektywie wprowadzenia europejskiego magisterium bezpieczeństwa miejskiego. Przez okres 15 miesięcy partnerzy współpracujący przy wdrażaniu projektu uczestniczyli w realizacji działań projektowych. Działania te zakończyły się konferencją podsumowującą, będącej okazją do szerokiej dyskusji nad wynikami projektu w obecności bardzo szerokiego grona uczestników. Na końcowym etapie ustanowiono uniwersalne wytyczne szkoleniowe, mające służyć za pomoc dla miast w walce z terroryzmem w różnych formach, z poszanowaniem praw człowieka i różnic kulturowych. Niestety opracowanie cyklu szkoleniowego z prawdziwego zdarzenia i modułu szkoleniowego, który miał zostać włączony do europejskich studiów magisterskich - okazało się celem zbyt ambitnym na okres 15 miesięcy. Krótki okres prowadzenia działań nie był wszakże jedyną przeszkodą : uzyskanie od poszczególnych miast informacji w ilości i na poziomie potrzebnym do podjęcia problematyki walki z terroryzmem na szczeblu lokalnym okazało się bowiem sprawą trudniejszą, niż przypuszczano. Zasadnicza trudność wynikała tu z faktu, że poza najważniejszymi stolicami europejskimi, większość miast objętych projektem nie wykazała dostatecznego zainteresowania sprawą szkolenia potencjalnych uczestników walki z terroryzmem na szczeblu lokalnym i nie podjęła koniecznych starań. W tej sytuacji zasadnicza korzyść, wynikająca z tego projektu polega na tym, że uczestnicy wyraźniej uświadomili sobie po pierwsze - lokalny wymiar walki z terroryzmem, a po drugie - konieczność gruntownego wdrożenia przez lokalne władze działań prewencyjnych. Tak więc, choć w efekcie projektu formalnie nie sporządzono kompletnego modułu kształcenia ustawicznego, rozważania podjęte na zorganizowanych seminariach i konferencji podsumowującej dały napęd dalszej refleksji Forum Europejskiego na temat roli miast w walce z terroryzmem, zwłaszcza na płaszczyźnie prewencyjnej. 5 3

5 1.3 Partnerzy projektu Głównymi partnerami, uczestniczącymi w tym projekcie są cztery niżej wymienione europejskie uniwersytety, które specjalnie oddelegowały pracowników naukowych, pełniących funkcję koordynatorów uniwersyteckich, wraz z asystentami - do pomocy Forum w realizacji działań projektowych i zajęły się sporządzeniem sprawozdań z seminariów. 1. Uniwersytet Zachodniej Anglii (Wydział Zbiorowego Bezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości), Bristol (Wielka Brytania) Zaangażowane osoby : Henry Shaftoe, starszy wykładowca (koordynator) Dr Sara Williams (asystentka) 2. Nowy Uniwersytet Lizboński (SociNova, Ośrodek Socjologicznych Badań Stosowanych), Lizbona (Portugalia). Zaangażowane osoby : Prof. Nelson Lourenço (koordynator) Graça Frias (asystentka) 3. Uniwersytet Śląski (Wydział Prawa i Administracji), Katowice (Polska) Zaangażowane osoby : Dr Jacek Barcik (koordynator) Ilona Topa (asystentka) 4. Uniwersytet Tybiński (Instytut Kryminologii), Tybinga (Niemcy). Zaangażowane osoby : Prof. Hans Jürgen-Kerner (koordynator) Marc Coester (asystent) Klaus Bott (asystent) Każdy z tych uniwersytetów był zainteresowany współpracą przy realizacji projektu z innych powodów. Uczelnie te połączyły jednak swoje wysiłki, aby wspólnie wykorzystać posiadaną fachową wiedzę i wnieść istotny wkład w proces opracowywania wytycznych do praktycznego wykorzystania przez samorządy. Wydział Zbiorowego Bezpieczeństwa i Zapobiegania Przestępczości Uniwersytetu Zachodniej Anglii posiada długoletnie doświadczenie w nauczaniu prewencji przestępczości i szkoleniach w tym zakresie. Uczelnia była zainteresowana porównaniem metodologii, stosowanej przez różne kraje w procesie tworzenia bezpieczniejszych środowisk miejskich. Dlatego analiza problematyki, związanej z terroryzmem wydawała się zespołowi pracowników naukowych tego Uniwersytetu naturalnym uzupełnieniem prowadzonych przez nich wcześniej prac badawczych. W ramach projektu zespół ten podjął badania, zmierzające do ustalenia, czy dostępne instrumenty i systemy prewencji przestępczości mogą zostać wykorzystane lub skorygowane w celu zmniejszenia ryzyka zamachów terrorystycznych. Wydział ten konsekwentnie podtrzymywał tezę, że lokalny samorząd ma fundamentalną rolę do odegrania w procesie poprawy zbiorowego bezpieczeństwa. Stoi on na stanowisku, że na poprawę bezpieczeństwa zbiorowości wobec groźby terroryzmu może mieć wpływ także wachlarz usług, świadczonych przez lokalny samorząd. 4

6 SociNova (Nowy Uniwersytet Lizboński - Ośrodek Socjologicznych Badań Stosowanych) wykazuje już od kilku lat zainteresowanie badaniem spraw, dotyczących przestępczości, przemocy i bezpieczeństwa. Pracownicy naukowi tego ośrodka zrealizowali już szereg projektów badawczych, dotyczących zbrodni zgłaszanych policji (PSP Policja Bezpieczeństwa Publicznego, GNR Narodowa Gwardia Republikańska, PJ Policja Sądowa), zarządzania bezpieczeństwem miasta, sposobów przedstawiania przemocy, «braku poczucia bezpieczeństwa» wśród młodzieży, przestępczości i narkomanii we współpracy z takimi instytucjami, jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ośrodek Badań Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, gmina Oeiras czy Instytut Narkomanii i Uzależnienia od Narkotyków. Wydział socjologii Nowego Uniwersytetu Lizbońskiego proponuje także studia magisterskie o specjalności przemoc, przestępczość i bezpieczeństwo terytorium, a więc obejmującej tematy ściśle związane z terroryzmem. Uczestnictwo w tym projekcie stało się dla Ośrodka okazją do poszerzenia wiedzy w zakresie terroryzmu czyli jednej z głównych spraw nurtujących współczesne społeczeństwa. Dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, sprawą zasadniczej wagi było nawiązanie ścisłej współpracy między placówkami naukowo-badawczymi a samorządami, w szczególności pod kątem wypracowania efektywnego systemu zarządzania kryzysowego. Możliwość dzielenia się doświadczeniami i uczenia się od innych państw europejskich była fundamentem tej operacji, prowadzonej w ramach projektu «Miasta przeciw terroryzmowi». Już od wielu lat Uniwersytet Śląski ściśle współpracuje z lokalnymi decydentami bezpieczeństwa. Wśród oferowanych przez tę uczelnię kierunków studiów warto wymienić «bezpieczeństwo na obszarach miejskich» - kierunek przeznaczony dla pracowników samorządowych, policjantów, strażaków i osób zaangażowanych w walkę z terroryzmem. Wielkiego znaczenia nabrała sprawa pomocy ofiarom katastrof. Dlatego uniwersytet założył Ośrodek Wsparcia Psychologicznego w sytuacjach kryzysowych, współpracujący z Ośrodkiem Zarządzania Kryzysowego. Tybiński Instytut Kryminologii jest największą i najstarszą w Niemczech placówką kryminologiczną. Od 1962 roku jest wysoko ceniony w Niemczech i na całym świecie, znany uznawany za znamienity ośrodek badań przestępczości i zachowań dewiacyjnych. Jednym z najważniejszych tematów, analizowanych przez Instytut była przestępczość z powodów politycznych i fala terroryzmu, która dotknęła Niemcy za czasów frakcji Armii Czerwonej (RAF) w latach 70-tych. Wobec nowej groźby terroryzmu w XXI wieku, Niemcy podobnie, jak inne kraje świata najwyżej rozwinięte gospodarczo są potencjalnym celem zamachów terrorystycznych. Terroryzm jest tematem, nabierającym ostatnio coraz większego znaczenia w badaniach kryminologicznych. Ponadto od czasu, kiedy żołnierze niemieccy interweniują nie tylko w Afganistanie, ale i w innych niebezpiecznych regionach, coraz bardziej rozwija się współpraca między instytutami badań naukowych a lokalnymi samorządami. Należy zauważyć, że dla Uniwersytetu Tybińskiego niezmiernie ważną sprawą jest prowadzanie badań naukowych, poświęconych tej właśnie tematyce, której lepsze rozumienie powinno umożliwić skuteczniejsze zapobieganie przyszłym zamachom terrorystycznym. Niezależnie od udziału wymienionych uniwersytetów, w ramach projektu zaproszono do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami także prelegentów z zewnątrz : przedstawicieli samorządów, ekspertów samorządowych od spraw terroryzmu i gości z sąsiednich krajów. Celem było uzyskanie szerokiej reprezentacji całej Europy i zapewnienie wymiaru europejskiego, koniecznego przy wdrażaniu konkretnych działań celem wsparcia dla ofiar zamachów terrorystycznych i niesienia długookresowej pomocy lokalnym przedstawicielom władz państwowych. Szczegółowe informacje na temat projektu 5

7 «Miasta przeciw terroryzmowi» udostępniono na stronach internetowych Forum Europejskiego 6, aby na wszystkich etapach przedsięwzięcia wszyscy zainteresowani mogli sprowadzać na komputer odpowiednie materiały. 1.4 Metodologia i zainteresowane podmioty W okresie 15 miesięcy przeznaczonych na realizację tego przedsięwzięcia - w krajach, reprezentowanych przez uczestniczące w naszym partnerskim przedsięwzięciu uniwersytety, zorganizowano 4 seminaria robocze, a następnie konferencję podsumowującą, której celem było upowszechnienie rezultatów projektu. Na seminariach poruszano cztery główne tematy, składające się na treść projektu, a mianowicie : - Natychmiastowe reagowanie w awaryjnych sytuacjach po zamachu terrorystycznym, - Zarządzanie kryzysowe i komunikowanie, - Organizowanie działań solidarnościowych i wsparcia publicznego, - Prewencja terroryzmu i rozwijanie kontaktów między społecznościami. Jednocześnie każdy uniwersytet rozwijał specyficzne tematy w zależności od swoich zainteresowań, specjalności i tych aspektów terroryzmu, których badanie koordynatorzy i asystenci uznali za użyteczne z punktu widzenia danego kraju. Pierwsze seminarium odbyło się w Bristolu (Wielka Brytania) w dniach 28 i 29 września 2006 r. z udziałem około 30 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele policji, kierownicy zarządzania kryzysowego z urzędów miejskich, specjaliści od zagadnień bezpieczeństwa i pracownicy naukowi Uniwersytetu. Tematem była «Rola lokalnych władz w procesie redukcji zagrożenia i wpływu terroryzmu na życie społeczne». Uniwersytet Zachodniej Anglii, będący współorganizatorem seminarium, skupił się po pierwsze na możliwych do przeprowadzenia działaniach, obliczonych na zapobieganie terroryzmowi, a po drugie na zmniejszeniu do minimum cierpień i efektów szoku, wywołanego zamachami terrorystycznymi (działania zaradcze były demonstrowane w ramach ćwiczeń symulacyjnych). Szczególną uwagę poświęcono na tym seminarium partnerskiej współpracy z lokalnymi spoami na rzecz zapobiegania powstawaniu ugrupowań terrorystycznych i groźbie terroryzmu oraz promowania posunięć społecznych i terenowych, obliczonych na trwałą redukcję zjawiska terroryzmu. Seminarium w Wielkiej Brytanii stało się poza tym doskonałą okazją do dyskusji na temat wpływu zamachów londyńskich na zbiorowe poczucie bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej po 7 lipca 2005 r. Drugie seminarium miało miejsce w Lizbonie w dniach 26 i 27 października 2006 r. Współorganizowały je Nowy Uniwersytet Lizboński 7 i Uniwersytet Atlantycki. Przedmiotem sympozjum była dyskusja na temat redukcji groźby terroryzmu i zarządzania kryzysowego w przypadku zamachów terrorystycznych. Czterema tematami, którym poświęcono szczególną uwagę, były : długookresowe działania w ramach walki z terroryzmem, zarządzanie kryzysowe i reagowanie w sytuacjach awaryjnych, pomoc ofiarom terroryzmu i rola lokalnych władz wobec groźby terroryzmu. Portugalia nie ma własnych praktycznych doświadczeń w zakresie terroryzmu, niemniej jednak seminarium wzbudziło duże zainteresowanie społeczne, o czym świadczy duża liczba uczestników. Obecnych było około stu osób, w tym przedstawiciele policji, pracownicy 6 7 W osobie SociNova - Ośrodka Socjologicznych Badań Stosowanych przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych. 6

8 naukowi Uniwersytetu, przedstawiciele samorządów miejskich, rządu i instytucji, jak również międzynarodowi eksperci od spraw bezpieczeństwa. Trzecie seminarium zostało zorganizowane w Katowicach 13 i 14 listopada 2006 r. na temat : «Lokalne społeczności wobec groźby terroryzmu ; konfrontacja doświadczeń europejskich a praktyczne lekcje dla lokalnych władz» przy współudziale Uniwersytetu Śląskiego. Głównym celem tego trzeciego seminarium było wypracowanie - poprzez wymianę doświadczeń między krajami europejskimi - adekwatnego mechanizmu obrony w razie zamachu terrorystycznego. W temacie tym uwzględniono różne aspekty prewencji, reagowanie w sytuacjach awaryjnych, współpracę z samorządami, a także rozwój solidarności publicznej z ofiarami zamachów terrorystycznych. Podobnie jak Portugalia, Polska nie doznała jeszcze na swoim terytorium poważniejszych zamachów terrorystycznych, ale kraj ten jest potencjalnym celem ataków ze strony radykalnych islamistów i organizacji terrorystycznych w związku z prowadzoną polityką zagraniczną. W seminarium uczestniczyło ponad 30 osób, wśród nich przedstawiciele lokalnych i regionalnych samorządów, pracownicy naukowi Uniwersytetu i specjaliści, odpowiedzialni za bezpieczeństwo miast. Ostatnie seminarium, którego współorganizatorem był Uniwersytet Tybiński miało miejsce w Tybindze w dniach 27 i 28 listopada 2006 r. Temat : «Jak stawić czoło groźbie terroryzmu? Podstawowa problematyka i możliwości podejmowania skutecznych działań przez samorządy», był odbiciem celów seminarium, a przy tym uwzględniał rodzaj zgromadzonego audytorium, obejmującego przedstawicieli samorządów, radnych, pracowników policji, ministerstw i wydziałów zarządzania kryzysowego. W Niemczech zdarzyły się już raz - 31 lipca 2006 r. - dwa nieudane zamachy, kiedy to w dwóch pociągach osobowych terroryści podłożyli bomby, obie ukryte walizkach. Dyskusja, dotycząca zapobiegania zamachom terrorystycznym w miastach okazała się bardzo konstruktywna i inspirująca. Przez dwa dni około 50 uczestników seminarium roztrząsało sporą liczbę tematów, w tym sprawy prewencji, długoterminowej strategii walki z terroryzmem i wizji władz miejskich odnośnie konkretnych posunięć antyterrorystycznych. Poza wspomnianymi seminariami, Forum Europejskie zorganizowało dwa zebrania koordynacyjne z udziałem Uniwersytetów. Pierwsze, które odbyło się w Paryżu na początku realizacji projektu, miało na celu wyjaśnienie zasad i celów projektu, działalności podejmowanej jego w ramach, finansowania i przygotowywania seminariów. Drugie, zorganizowane w Saragossie w dniach 2 i 3 listopada 2006 r. 8, stało się okazją do wyciągnięcia wniosków z dyskusji, przeprowadzonych na seminariach w Bristolu i Lizbonie, omówienia rezultatów zrealizowanej już pierwszej połowy projektu, podsumowania jego bieżącego stanu i ustanowienia podstaw do wykorzystania w raporcie końcowym. Ostatnim etapem projektu była konferencja w Brukseli w dniach od 10 do 11 września 2007 roku, współorganizowana przez Forum Europejskie, belgijski stały komitet kontroli służb policyjnych i władze policji regionu Bruxelles-Capitale-Ixelles. Na tej ostatniej konferencji ujawniono raport, sporządzony w oparciu o wyniki projektu, opracowane na czterech poprzednio zorganizowanych lokalnych seminariach. W raporcie sformułowano zalecenia dla władz miejskich i wytyczne szkoleniowe dla samorządów, mające stanowić wkład realizatorów projektu w proces opracowywania strategii zapobiegania terroryzmowi i walki z terroryzmem. To ostatnie wydarzenie umożliwiło także podzielenie się doświadczeniami z miastami, które do tej pory nie były obeznane z projektem, przeanalizowanie oczekiwań tych miast i sprawdzenie, jak się mają ich oczekiwania do wytycznych, opracowanych przez pierwszych partnerów projektu. 8 Drugie zebranie koordynacyjne w ramach projektu «Miasta przeciw terroryzmowi» miało miejsce podczas konferencji w Saragossie. Zostało ono zorganizowane przez Forum Europejskie w dniach 2, 3 i 4 listopada 2006 r. Strona internetowa o konferencji : 7

9 Raport ten przedstawia rezultaty czterech seminariów i konferencji informacyjnej, która umożliwiła sfinalizowanie wytycznych szkoleniowych dla samorządów. Jak sygnalizujemy we wstępie do Części I, druga część raportu prezentuje terroryzm jako zjawisko wielowymiarowe i wykazuje celowość walki z terroryzmem na szczeblu lokalnym. Trzecia zawiera syntezę dyskusji, przeprowadzonych na czterech powyższych seminariach. Dyskusje te zostały uszeregowane według głównych tematów projektu, a przedstawiane propozycje są poparte przykładami konkretnych i praktycznych posunięć. Wyniki projektu «Miasta przeciw terroryzmowi», przeznaczone dla władz miejskich, zostały przedstawione w czwartej części, natomiast w części piątej odnajdujemy końcowe wnioski raportu. 8

10 2. TERRORYZM NA SZCZEBLU LOKALNYM : NOWE WYZWANIE DLA MIAST Realizacja tego projektu wymagała, po pierwsze dokładniejszego wyjaśnienia, czym jest terroryzm w ogóle, a po drugie dokładniejszego wyjaśnienia, co oznacza na szczeblu lokalnym. Na dwóch pierwszych konferencjach - w Bristolu i w Lizbonie - wyodrębniliśmy bowiem między innymi dwie zasadnicze trudności : 1) Jak zdefiniować terroryzm? 2) Jak należy rozumieć szczebel lokalny? Na początek podjęto dyskusję nad określeniem «wojna z terroryzmem», stanowiącym wyraz eskalacji podejścia, które można by określić jako brutalne. Użycie słowa «wojna» w tym kontekście przywodzi na myśl przede wszystkim politykę represyjną, sprzyjającą czarno-białemu postrzeganiu konfrontacji między władzą a terrorystami. Dyskusja na seminarium w Bristolu wyraźnie nawiązywała do oświadczenia rządu brytyjskiego, w którym podkreśla on ryzyko niepotrzebnego wywoływania nadmiernych emocji przez fakt, że walka z terroryzmem jest nazywana wojną. Aby nie zaogniać sytuacji, rząd brytyjski zwrócił się do pracowników swojej administracji, aby przestali używać w tym kontekście słowa wojna 9. W niniejszym raporcie przyjęliśmy podobne podejście, aby uniknąć niepotrzebnych dyskusji w związku z używaniem terminu «wojna». Podobnie podchodzimy do zagadnienia statusu więźniów. 2.1 Co to jest terroryzm? Historycznie rzecz biorąc, określenie terroryzm odnosi się do reżimu z okresu rewolucji francuskiej. Terror rewolucyjny ( La terreur) rozszalał się we wrześniu 1792 roku i trwał do Początek tego okresu nazywamy dziś «pierwszym terrorem», a koniec «wielkim terrorem». Wielki terror zakończył się Konwencją Termidoriańską. Określenie «La terreur» oficjalnie weszło do języka francuskiego z chwilą wydania suplementu do słownika Akademii Francuskiej w 1798 roku (Silvia Ciotti Galetti, 2007). Rzecz zyskała nazwę dopiero pod koniec XVIII wieku, ale przejawy jej obserwujemy w historii już o wiele wcześniej. I tak np. dwa religijne ugrupowania terrorystyczne : Zeloci Sykariusze (w I wieku n.e.) et i Asasyni (w XI i XII wieku) są szczególnie interesujące, ponieważ oba były aktywne na skalę międzynarodową i charakteryzowały się dużą siłą niszczycielską (Arnaud Blin, 2007, Jessica Stern, 2003). Zeloci w swoich akcjach terrorystycznych, nastawionych na wzniecenie powstania przeciw Rzymianom i buntu przeciw kultowi cesarza, który ci ostatni usiłowali narzucać poddanym ludom, używali prymitywnej broni (sztyletów i mieczy), niemniej popełniali zabójstwa i prowadzili akcje dewastacyjne w rodzaju zniszczenia świątyni w Masadzie. Później przez około dwieście lat Asasyni promowali «czystą» wersję islamu, w ramach narzucania której mordowali nie tylko krzyżowców, ale i muzułmanów. Możemy porównać te akcje z samobójczymi zamachami, popełnianymi przez dzisiejszych kamikadze. Wtedy zamachy wymierzane były przeciwko jednostkom, np. osobistościom świata polityki lub przedstawicielom władzy religijnej, ale zagrażały także rządom państw, np. Imperium Ottomańskiego. Działalność dzisiejszych grup terrorystycznych nie wydaje się zbyt daleka od aktów, popełnianych przez Zelotów i Asasynów, ponieważ jest to znowu terroryzm w imię Boga. Poza tym współczesne zamachy dokładnie tak samo, jak zamachy poprzedników - nie uderzają w konkretnych ludzi, tylko w niewinne ofiary. Niezależnie od tego, jak ogromna jest skala zjawiska terroryzmu religijnego, nie powinniśmy zapomnieć o specyfice wszelkiego terroryzmu, który jest zawsze próbą osiągnięcia przemocą celów politycznych. Terroryzm można odróżnić od innych form przemocy i innych 9 Raport Uniwersytetu w Bristolu, str. 5 9

11 przejawów konfliktów 10 Wilkinsona (2006: 1-2) : w oparciu o listę jego cech charakterystycznych, sporządzoną przez Zakłóca przyjęte normy rozstrzygania sporów, organizowania akcji protestacyjnych i prowadzenia działalności opozycyjnej. Działa z premedytacją, mając na celu wytworzenie klimatu strachu, doprowadzonego do granic możliwości. Jest skierowany przeciwko szerszej grupie ludzi, niż fizyczne ofiary zamachu. Wyraża się poprzez zamachy, zorientowane na cele przypadkowe lub symboliczne, także przeciwko cywilom. Jest uznany przez społeczeństwo, w którym popełnia zamachy za «niekonwencjonalny», czyli będący pogwałceniem przyjętych norm rozstrzygania sporów, organizowania akcji protestacyjnych i prowadzenia działalności opozycyjnej. Jest przede wszystkim, choć nie wyłącznie wykorzystywany w celu wywarcia wpływu na polityczne posunięcia rządów, społeczności ludzkich lub specyficznych grup społecznych. Tak więc terrorystyczna działalność XXI wieku jest zbliżona do działań Zelotów i Asasynów. Może więc, zamiast kusić się o precyzyjną definicję lepiej ustalić, jakie są cechy charakterystyczne współczesnego terroryzmu? Z historycznego punktu widzenia, współczesny terroryzm międzynarodowy sięga korzeniami końca lat sześćdziesiątych i początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy to z jednej strony pojawiły się frakcje Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OLP), jak Al Fatah, a z drugiej takie ugrupowania, jak frakcja Armii Czerwonej, japońska Armia Czerwona i Czerwone Brygady. Wtedy też po raz pierwszy dały znać o sobie nacjonalistyczne ugrupowania w rodzaju IRA i ETA. Dla terrorystów, działających w krajach demokratycznych i liberalnych, swobody obywatelskie, a zwłaszcza swoboda wypowiedzi stanowią kluczowy element, umożliwiający promowanie własnych działań i konsolidowanie utworzonych sieci. Wykorzystywanie mediów też ma zasadnicze znaczenie w procesie wywoływania wśród ludności i w całym narodzie atmosfery strachu. W tej sytuacji wiele krajów na długo przed zamachami z dnia 11 września określiło ramy prawne i zaczęło promować współpracę międzynarodową w dziedzinie prewencji i walki z terroryzmem. Powstało krajowe ustawodawstwo antyterrorystyczne, zostały poza tym ustanowione międzynarodowe akty prawne przeciw zbrodniom tej kategorii. W niewielu krajach jednak ustawodawstwo wyraźnie określa, co rozumie przez zamach terrorystyczny. Ustawodawstwo krajowe skupia się przede wszystkim na sposobach walki w terroryzmem, a dokładniej na sposobie znalezienia równowagi między polityką represyjną a prewencyjną. Natomiast ustawodawstwo brytyjskie definiuje terroryzm nie stosując wyżej przytoczonych kryteriów. (1) Ustawa brytyjska definiuje terroryzm jako grożenie określonego typu działaniem, przy czym : (a) działanie podpada pod definicję z ustępu (2), (b) groźba ma na celu wywarcie wpływu na decyzje rządu, zastraszenie ludności lub części ludności, a ponadto (c) groźba ma na celu forsowanie sprawy politycznej, religijnej lub ideologicznej. (2) Działanie podpadające pod tę definicję : (a) prowadzi do drastycznych form przemocy wobec osób, (b) prowadzi do rujnowania majątku, (c) stwarza zagrożenie dla życia osób innych, niż sprawca zamachu, (d) stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa populacji lub grupy ludzi lub (e) ma na celu zakłócenie działania lub poważne uszkodzenie systemu elektronicznego. 10 W trakcie realizacji projektu «Miasta przeciw terroryzmowi» toczyła się dyskusja na temat podziału aktów terroryzmu na kategorie. W raporcie tym uznajemy terroryzm za specyficzny rodzaj zbrodniczej działalności, chociaż nie ma konsensusu odnośnie definicji. Z alternatywną perspektywą czytelnik może zapoznać się choćby czytając sprawozdanie z seminarium w Bristolu (www.fesu.org).. 10

12 (3) Działanie lub groźba działania, podpadającego pod definicję z ustępu (2) i obejmującego użycie broni palnej lub materiałów wybuchowych są uważane za akty terroryzmu niezależnie od tego, czy ma do nich zastosowanie ustęp (1) (b). (Ustawa o terroryzmie, 2000, Rozdział 1 «Terroryzm : interpretacja ) Na płaszczyźnie międzynarodowej, Rada Bezpieczeństwa ONZ przegłosowała dwie ważne rezolucje. Rezolucja nr 1373 (2001) przypomina członkom ONZ o konieczności prowadzenia wspólnej walki przeciw terroryzmowi, natomiast jednogłośnie podjęta przez Radę rezolucja nr 1566 (2004) zawiera definicję terroryzmu, z której jednoznacznie wynika, iż akty terroryzmu są niewybaczalne i nie do usprawiedliwienia jakimikolwiek przyczynami politycznymi czy ideologicznymi. ( ) 3. Przypomina, że czynów zbrodniczych - zwłaszcza wymierzonych przeciw cywilnej ludności z zamiarem spowodowania śmierci lub poważnych obrażeń - ani też brania zakładników w celu szerzenia terroru wśród ludności, w grupie ludzi lub wśród określonych osób prywatnych, zastraszenia populacji lub zmuszenia rządu lub organizacji międzynarodowej do określonego działania lub zaniechania a więc czynów, o których mowa w konwencjach i protokołach międzynarodowych, dotyczących terroryzmu jako o aktach pogwałcenia tych konwencji i protokołów nie można w żadnym wypadku usprawiedliwić motywami politycznymi, filozoficznymi, ideologicznymi, rasowymi, etnicznymi, religijnymi ani podobnymi ; apeluje do wszystkich państw o posunięcia prewencyjne, umożliwiające przeciwdziałanie takim aktom, a w razie ich popełnienia mimo posunięć prewencyjnych, represjonowanie takich aktów sankcjami współmiernymi do ich społecznej szkodliwości. Rezolucja Rady, podobnie jak Karta Narodów Zjednoczonych, stanowi jedną z politycznych dyrektyw na użytek państw i organizacji międzynarodowych po zamachach w USA (11 września 2001 r.), w Wielkiej Brytanii (7 lipca 2005 r.) i w Hiszpanii (11 marca 2004 r.). W istocie oba te akty są dokumentami odniesienia w walce z terroryzmem, któremu nadają bardziej, niż kiedykolwiek międzynarodowego wymiaru. Zamachy jednak mają miejsce głównie w wielkich miastach, w związku z czym sprowadzają terroryzm o charakterze międzynarodowym do problemu lokalnego. Duże miasta obierane są za cel po pierwsze dlatego, że symbolizują cywilizację zachodnią z jej nowoczesnością, a po drugie dlatego, że charakteryzuje je wysoka gęstość zaludnienia. Są zatem idealnym celem dla tych, którzy chcą uderzyć w samo serce systemu wartości, niszcząc zarówno ten system, jak i osoby, umożliwiające mu funkcjonowanie. Do tego aspektu powrócimy jeszcze w następnym rozdziale. Sformułowana przez Radę Europejską po zamachach madryckich propozycja zorganizowania europejskiego dnia pamięci ofiar terroryzmu potwierdza wagę tego zagadnienia w harmonogramie politycznym zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i lokalnym. Ponadto Rada stwierdza istnienie bezpośredniego związku między zamachami o charakterze lokalnym, a obawami o zasięgu ogólnoświatowym i wyraża stanowisko, że zagrożenie dotyczy wszystkich ogniw władzy na całej planecie. «Rada Europejska, ogromnie zaszokowana popełnionymi w Madrycie zamachami terrorystycznymi, daje wyraz swojej sympatii i solidarności z ofiarami, ich rodzinami i całym narodem hiszpańskim. Te barbarzyńskie, tchórzliwe zamachy w straszny sposób przypomniały nam, jak bardzo terroryzm zagraża naszemu społeczeństwu. Akty terroryzmu to ataki przeciwko fundamentalnym wartościom UE. Unia i jej państwa członkowskie zobowiązują się do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy na rzecz walki z wszelkimi formami terroryzmu, w imię zasad, na których opiera się Unia, zgodnie z postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych i zobowiązaniami, zawartymi w rezolucji 1373 (2001) Rady Bezpieczeństwa ONZ. Groźba terroryzmu dotyczy nas wszystkich. Zamach, wymierzony w którykolwiek kraj, uderza w całą spoę międzynarodową. Wobec terrorystów nie będziemy okazywali słabości, nie będziemy szli z nimi na kompromisy. Żaden na świecie kraj nie może uznać, że jest wolny od zagrożenia. Terroryzm możemy zwyciężyć tylko solidarnością i współdziałaniem. Rada Europejska popiera propozycję Europarlamentu, aby dzień 11 marca ogłosić europejskim dniem 11

13 pamięci ofiar terroryzmu.» Rada Europejska, Plan działań w ramach walki z terroryzmem nr 10586/04 z dnia 15 czerwca 2004 r. Unia Europejska i Narody Zjednoczone uważają, że terroryzm jest zjawiskiem ogólnoświatowym, wymagającym solidarności wszystkich krajów i organizacji. Dlatego UE rozumie walkę z terroryzmem jako zaangażowanie ogółu podmiotów od szczytu władzy aż do każdego pojedynczego obywatela, łącznie z samorządem regionalnym i lokalnym, a także stowarzyszeniami. Terroryzm ostatnich lat nie jest zjawiskiem nowym, nowe są tylko stosowane techniki i metody, które powinny skłonić nas do ponownego przemyślenia ogólnoświatowego podejścia do walki z terroryzmem, jak powiedziano w poniższym komunikacie Komisji dla Rady Europejskiej i Europarlementu : «Prawo do życia, prawo do wolności i prawo do bezpieczeństwa należą do najważniejszych praw człowieka. Terroryzm zagraża wszystkim tym prawom. Ochrona ich jest podstawowym zadaniem, wymagającym współuczestnictwa wszystkich podmiotów w naszych demokratycznych społeczeństwach. Tak więc, nie wystarczy już dziś w Europie prowadzenie polityki zintegrowanej : polityka europejska musi być globalna i obejmować swym zasięgiem także parlamenty krajów członkowskich, podmioty gospodarcze, struktury społeczeństwa obywatelskiego, a jednocześnie wszystkich obywateli europejskich. W naszych czasach ochrona ludzkiego życia, bezpieczeństwa i wolności wymagają rozwiązań, środków i metod nowego typu. Jeżeli chcemy pozbawić terrorystów prawa wykorzystywania swobód demokratycznych w sposób zagrażający wolności wszystkich, to całe społeczeństwo musi uczestniczyć w procesie definiowania i opracowywania nowych, skuteczniejszych systemów i instrumentów do walki ze światowym terroryzmem, jak również nowych systemów kontroli, umożliwiających zachowanie równowagi między bezpieczeństwem całej zbiorowości a wolnością jednostki. Cele, obierane w zakresie bezpieczeństwa muszą jednak pozostać możliwe do pogodzenia z podstawowymi swobodami i regułami międzynarodowymi w sferze przedsiębiorczości i wymiany handlowej. Wszystkie podmioty w UE i pozaunijni partnerzy handlowi muszą bezwzględnie przestrzegać zasad poufności danych osobowych i informacji handlowej, której udzielania wymaga bezpieczeństwo ogółu. Ataki terrorystyczne : prewencja, gotowość, metody walki z terroryzmem. Bruksela, 20 października 2004 r. COM(2004) 698, akt końcowy. Dokument ten podkreśla dwa zasadnicze aspekty walki z terroryzmem w krajach liberalnodemokratycznych. Pierwszym jest konieczność zachowania równowagi między bezpieczeństwem całej zbiorowości a wolnością jednostki. Nie można starać się o osiągnięcie celów, formułowanych w kategoriach bezpieczeństwa ze szkodą dla swobód, stanowiących filar zachodnich demokracji. Doświadczenie wykazało jednak, że ta zasada bywa różnie interpretowana w poszczególnych państwach, a nieprzekraczalna granica, na którą istnieje konsensus jest nie tylko funkcją zagrożenia rzeczywistego, ale także postrzeganego przez polityków i obywateli. Drugi zasadniczy aspekt obejmuje bardziej konkretne elementy walki z terroryzmem o światowym zasięgu, a w szczególności nowe instrumenty, systemy i metody. Stosowanie nowych instrumentów, systemów i metod nie oznacza, że terroryzm jest zjawiskiem nowym ani że zmieniła się jego definicja. Oznacza natomiast, że zmieniły się formy terroryzmu. Po pierwsze międzynarodowy terroryzm Al- Kaidy wykazuje zdolność do tworzenia sieci niezależnych ogniw, co utrudnia jego rozpracowywanie przez policję i służbę bezpieczeństwa. Po drugie, organizowanie spektakularnych zamachów otwiera drogę do wszelkiego rodzaju spekulacji odnośnie celów, obieranych przez ugrupowania terrorystyczne i środków, jakimi mogą dysponować (broń konwencjonalna, biologiczna, chemiczna, radiologiczna i atomowa). 12

14 W rezultacie, nie umniejszając znaczenia teoretycznej dyskusji nt. definicji terroryzmu należy stwierdzić, że gra idzie przede wszystkim o metody walki i o to, jakie podmioty będą w nią zaangażowane - ponieważ celem jest zaproponowanie rozwiązań, możliwych do przyjęcia w sytuacji groźby terroryzmu. Pierwsze stwierdzenie, wynikające z przeprowadzonych badań jest takie, że wydarzenia 11 września zadziałały jak katalizator, zachęcający do wprowadzenia lub przyśpieszenia strukturalnych i organizacyjnych zmian planów walki z terroryzmem, zmian politycznych oraz reform ustawodawstwa - o czym będzie mowa w następnym rozdziale. W szczególności wydaje się, że wzrosło znaczenie lokalnych podmiotów, a to przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze miasta, jako potencjalne cele ataków obok państw i organizacji międzynarodowych, staną się indywidualnie lub poprzez powołaną w tym celu organizację, podmiotami międzynarodowego systemu. W tym kierunku będą ewoluowały szczególnie wielkie aglomeracje w rodzaju Nowego Jorku, Londynu czy Madrytu - a także inne stolice, zwłaszcza europejskie. Gdy jednak mówimy o rosnącym znaczeniu miast, nie możemy nie wspomnieć o ogólnej roli lokalnych podmiotów. W tym momencie pojawia się jedna z pierwszych napotkanych w tym projekcie trudności, a mianowicie jak określić, co rozumiemy pod określeniem szczebel lokalny. Cztery uczestniczące w naszym projekcie Uniwersytety zaproponowały cztery różne definicje. Każda z nich odpowiada innemu wzorcowi organizacji państwowej (scentralizowanej lub federalnej). 2.2 Lokalne władze : zasadność uczestniczenia w walce z terroryzmem W projekcie «Miasta przeciw terroryzmowi» szczebel lokalny nabiera zasadniczej wagi, ponieważ samorząd bezpośrednio angażuje się w konieczne działania tam, gdzie mają miejsce zamachy terrorystyczne, co wyraźnie wynika z doświadczeń londyńskich, madryckich czy nowojorskich. Miasta niewątpliwie stanowią centralny strategiczny punkt ataków terrorystycznych. Według Arnaud Blin 11, «( ) to właśnie w miastach terroryści podkładający wszelkiego rodzaju bomby uprawiają propagandę, mając nadzieję, że wywołają panikę wśród mas i popchną je do buntu. W miastach też ważne osobistości świata politycznego, członkowie rodzin królewskich i znani biznesmeni mogą padać ofiarą zamachów ( )». Tymczasem rola miast w walce z terroryzmem jest rzadko doceniana, w związku z czym nie mają one dostatecznej legitymizacji ani uprawnień do walki z terroryzmem. Uchwała 159 Kongresu władz lokalnych i regionalnych 12 uznaje, że miasta mają ważną rolę do odegrania i zwraca się do władz lokalnych w Europie o podjęcie szeregu środków koniecznych do ochrony obywateli przed zamachami terrorystycznymi i zagrożeniami dla demokracji. Oto niektóre ze sformułowanych na Kongresie postulatów : Wypracować politykę, sprzyjającą spójności społecznej, a jednocześnie obliczoną na promowanie tolerancji poprzez programy kulturalne i pedagogiczne ; Zachęcać do systematycznego dialogu między wyznaniami religijnymi i promować taki dialog ; Podejmować wszelkie konieczne środki, zmierzające do zapewnienia ochrony populacji w miejscach zgromadzeń, wspólnie z wyspecjalizowanymi biurami i rządami państw ; Informować ludność o wszelkich niebezpieczeństwach, zagrożeniach, zaplanowanych 11 Arnaud Blin. Demokracja i urbanizacja a terroryzm czego może nauczyć nas historia. Dyrektor Projektu Fundacji Charles-Léopolda Mayera w Paryżu, pracownik naukowy Francuskiego Instytutu Analizy Strategicznej, były dyrektor Ośrodka Międzynarodowych Badań Naukowych Beaumarchais w Waszyngtonie (USA). 12 Rada Europy. Kongres władz publicznych i regionalnych. Uchwała 159 (2003) o walce z terroryzmem rola, obowiązki i odpowiedzielność lokalnych władz. 13

15 posunięciach w nagłych wypadkach i adekwatnym do sytuacji zarządzaniu kryzysowym ( ). 13 Analizy, przeprowadzone przez cztery wspomniane uniwersytety w celu określenia roli miast w walce z terroryzmem, wykazały bardzo różny stopień zapotrzebowania na działania prewencyjne i różne możliwości organizowania takich działań. Taki wynik badań nie jest dla nas zaskoczeniem, ponieważ odpowiada organizacji państwowej poszczególnych krajów (zob. 1.4). Na tym etapie warto jednak zauważyć, że projekt «Miasta przeciw terroryzmowi» bynajmniej nie ma celu wypracowania europejskiego wzorca prewencji na szczeblu lokalnym, tylko zaproponowanie kierunków refleksji i dostarczenie konkretnych informacji pod kątem opracowania programu szkolenia z zakresu walki z terroryzmem dla europejskich władz lokalnych. Na pierwszym etapie, aby zorientować się z czego wynika zróżnicowanie istniejących praktyk, powinniśmy zainteresować się możliwym sposobem zdefiniowania pojęcia «władze lokalne». Z definicji władza lokalna jest najmniejszą jednostką polityczną państwa. W zależności organizacji politycznej państwa może ona oznaczać tak różne rzeczywistości, jak prowincja, hrabstwo, region, departament, urząd wojewódzki, urząd powiatowy, urząd miasta czy urząd gminy. Poza tym zakres uprawnień, przyznawanych lokalnym władzom, bywa bardzo różny. W Niemczech na przykład uprawnienia w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem terytorium są rozdzielone między szczebel federalny a kraje związkowe - podobnie jak w Belgii, w której policja jest częściowo w gestii szczebla federalnego, a częściowo w gestii trzech regionów : Walonii, Okręgu Brukselskiego i Flandrii. Z kolei polska czy portugalska organizacja terytorialna jest odbiciem scentralizowanej koncepcji zarządzania jednostkami policji, których rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa i sprawowanie funkcji prewencyjnych, jak to opisano w następnym rozdziale. Wobec tak zróżnicowanej rzeczywistości, problematyka walki z terroryzmem na szczeblu lokalnym staje się wyzwaniem niesłychanie złożonym, ponieważ jest dokładnie tyle polityk samorządowych, ile państw europejskich. Programy współpracy policji różnych krajów umożliwiają złagodzenie tej przeszkody : przykładem jest tu choćby wymiana doświadczeń w zakresie organizowania wielkich imprez sportowych (przykład : mistrzostwa świata w piłce nożnej w Niemczech) czy wydarzeń politycznych (przykład : posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli), ale także wykorzystanie wniosków i współdziałanie po tragicznych wydarzeniach typu zamachy madryckie czy londyńskie. Trzeba jednak stwierdzić, że niezależnie od przyjmowanej definicji władzy lokalnej rola lokalnego szczebla w walce z terroryzmem jest coraz bardziej widoczna i coraz wyraźniej daje o sobie znać. Od dwudziestu lat obserwujemy tendencję do coraz poważniejszego brania pod uwagę podmiotów lokalnych w zarządzaniu polityką publiczną : świadczy o tym choćby fakt spisania w Radzie Europejskiej w 1985 roku europejskiej karty autonomii lokalnej (zob. art. 3 et i 4), który to dokument został następnie ratyfikowany przez 42 państwa. Nie zmienia to faktu, że rola władzy lokalnej w walce z terroryzmem wciąż pozostaje terenem mało zbadanym. Terroryzm jest ogólnie postrzegany jako zjawisko globalne, ale dla władzy sądowej, policji, a jeszcze bardziej dla polityków pozostaje problemem lokalnym. Tymczasem w praktyce lokalny aspekt terroryzmu nie jest jeszcze w wystarczającym stopniu dostrzegany na szczeblach rządowych, czego przykładem jest Biała księga rządu francuskiego nt. bezpieczeństwa wewnętrznego wobec terroryzmu. Rola samorządów lokalnych nie została w tym tekście należycie doceniona, tzn. zostały one potraktowane tylko jako jedno w wielu ogniw, uczestniczących w planach zarządzania kryzysowego (plan Vigipirate) i komunikowania (sieć ACROPOL). Jednym ze wskaźników pomiaru stopnia uświadomienia sobie znaczenia tego problemu w krajach członkowskich jest fakt wprowadzania reform lub realizowania projektów reform, zainicjowanych przez dany kraj w dziedzinie walki z terroryzmem. Otóż kraje, w których działają współpracujące z nami Uniwersytety, podjęły takie reformy i zainicjowały takie projekty reform. Można stwierdzić, że zwracanie uwagi na groźbę terroryzmu i komunikowanie na jego temat działa jak katalizator reform (we Francji i w Szwajcarii 14 ułatwiło restrukturyzację policji) albo przyśpiesza 13 Tamże, artykuł Wywiad z Pascalem Riat z ze specjalnej służby śledczej, policja sądowa w Genewie, Szwajcaria. 14

16 proces rozpoczęty już przed zamachami z 11 września 2001 r. W Belgii np. konieczność reform uświadomiono sobie w szczególny sposób po skandalu politycznym, wywołanym przez sprawę Dutroux 15. W sytuacji nieustannego wyzwania, jakim jest zapewnienie zbiorowego bezpieczeństwa, wielką nowość stanowi wzrost zainteresowania lokalnym szczeblem, a co za tym idzie - wola większej integracji wymiaru lokalnego do krajowej polityki prewencyjnej, w środku której znajdują się miasta. Niewykluczone, że taka zmiana podejścia doprowadzi do istotnych zmian, a mianowicie, że wielkie stolice europejskie staną się nowym podmiotem międzynarodowego systemu walki z terroryzmem na wzór miasta Nowy Jork, które w szczególny sposób wsławiło się na tym polu - a jednocześnie potencjalnym liderem współczesnej walki z tym poważnym zagrożeniem. Innymi słowy mówiąc, sprawą najwyższej wagi jest dziś określenie na nowo roli miast, a w szczególności ich miejsca w ONZ-owskim systemie, który oczywiście nie obejdzie się bez odnowy. Od chwili utworzenia w 1987 roku Europejskiego Forum na rzecz Bezpieczeństwa Miejskiego - organizacji pozarządowej, skupiającej prawie trzysta europejskich ogniw lokalnej władzy - popiera ono kluczową rolę lokalnego szczebla w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. W 2001 r. burmistrzowie miast, zrzeszonych w Forum przekazali wyrazy współczucia obywatelom USA, który ucierpieli na skutek zamachów z dnia 11 września i zaapelowali o mobilizację na wszystkich szczeblach podkreślając fakt, że «Miasta mają istotną rolę do odegrania w ogólnej mobilizacji na rzecz wyeliminowania terroryzmu. Rola ta nie polega na prowadzeniu wojny, tylko na walce w obronie ideałów demokracji». Manifest z Saragossy 16 stanowił ważny etap na drodze do uznania zasadności lokalnych działań miast przeciw przestępczości i terroryzmowi. Aby pomóc radnym w opracowywaniu całościowej i konsekwentnej polityki, Forum Europejskie popiera transfer fachowej wiedzy i wymianę doświadczeń według wzorca «miast, pomagających innych miastom» Stawić czoło terroryzmowi na szczeblu lokalnym : kierunki działań Złożoność szczebla lokalnego w Europie z punktu widzenia posiadanych uprawnień, odgrywanej roli i dostępnych lokalnym władzom zasobów bynajmniej nie ułatwia zaangażowania osób, działających na tym szczeblu. Nasi czterej partnerzy, uczestniczący w projekcie reprezentują cztery różne kraje europejskie, w których zakresy uprawnień i możliwości lokalnych władz są niejednakowe. Dokładne określenie korelacji między szczeblem lokalnym a wyższymi szczeblami w działaniach, składających się na walkę z terroryzmem jest konieczne do zrozumienia podstawowych podobieństw i różnic, a także określenia możliwości ustanowienia wspólnych dyrektyw dla władz lokalnych w całej Europie. a) Sytuacja w Wielkiej Brytanii 17 W Wielkiej Brytanii istnieją dwa rodzaje struktur samorządowych : struktura dwupoziomowa i struktura jednopoziomowa. Struktura dwupoziomowa obejmuje, po pierwsze - rady hrabstw, zajmujące się m.in. edukacją, służbami socjalnymi i zarządzaniem kryzysowym na terytorium hrabstwa - a po drugie rady dystryktów, zajmujące się usługami o charakterze najbardziej 15 Przy okazji europejskiej konferencji na szczycie w dniach 8 i 9 marca 2007 r. w Brukseli, przeprowadziliśmy wywiad z Rolandem Vanreuselem, szefem policji w okręgu brukselskim (Bruxelles-Capitale-Ixelles) oraz komisarzami Christianem De Coninck i Lukiem Ysebaertem. Udaliśmy się także w teren, aby ocenić zapewniony na tę okazję system bezpieczeństwa. 16 Europejskie Forum Bezpieczeństwa Miast. Manifest z Saragossy. Konferencja w Saragossie w dniach 2, 3 i 4 listopada 2006 r. 17 W tym rozdziale autorzy zainspirowali się przemówieniem, wygłoszonym przez Spencera Webstera na seminarium w Katowicach («Doświadczenia brytyjskich władz lokalnych w zakresie prewencji terroryzmu») i dyskusją na seminarium, zorganizowanym w ramach projektu «Miasta przeciw terroryzmowi» w Bristolu. Szczegółowe sprawozdania z obu tych seminariów można znaleźć na stronie (Secutopic Terrorism) 15

Współczesny terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego. Zwalczanie terroryzmu

Współczesny terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego. Zwalczanie terroryzmu Michał Majczak Współczesny terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego. Zwalczanie terroryzmu Abstrakt: Terroryzm jest zjawiskiem historycznie zmiennym, wielopłaszczyznowym i dynamicznym, występującym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki

Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki 1 Przewodnik po edukacji globalnej Koncepcje i metodologie edukacji globalnej dla edukatorów i twórców polityki Opracowanie: Global Education Week Network, w porozumieniu z Centrum Północ-Południe Rady

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic

Partnerstwo bez granic Partnerstwo bez granic 1 Autorzy: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja: Hanna Kądziela, Beata Rybicka-Dominiak, Katarzyna Tyczko Zespół redakcyjny: Ewa Wosik, Tomasz Mrożek Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt wymiany doświadczeń pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Hiszpańską Policją Krajową

Projekt wymiany doświadczeń pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Hiszpańską Policją Krajową Projekt finansowany w ramach Programu Leonardo da Vinci PL/09/LLP-LdV/VETPRO/140359 Projekt wymiany doświadczeń pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu a Hiszpańską Policją Krajową BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA

ISSN 1725-695X. Sprawozdanie ogólne. dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA ISSN 1725-695X Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej KOMISJA EUROPEJSKA Komisja Europejska Sprawozdanie ogólne dotyczące działalności Unii Europejskiej 2007 Bruksela Luksemburg,

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone uczestnictwo kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i publicznych

Zrównoważone uczestnictwo kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych i publicznych Recommendation Rec(2003)3 of the Committee of Ministers to member states on balanced participation of women and men in political and public decision making Non-offical Translation in Polish Zrównoważone

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 16 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Plan

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII EUROPEJSKIEJ DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 7.2.2013 JOIN(2013) 1 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU NR 2789 ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU pod redakcją Barbary Kożusznik przy współudziale Małgorzaty Chrupały-Pniak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-917960-8-6 Jacek Kwiatkowski PARTYCYPACJA SPOŁECZNA I ROZWÓJ SPOŁECZNY WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN:

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH BIAŁA KSIĘGA BIAŁA KSIĘGA NA TEMAT SPORTU. (przedstawiona przez Komisję)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH BIAŁA KSIĘGA BIAŁA KSIĘGA NA TEMAT SPORTU. (przedstawiona przez Komisję) PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 11.7.2007 KOM(2007) 391 wersja ostateczna BIAŁA KSIĘGA BIAŁA KSIĘGA NA TEMAT SPORTU (przedstawiona przez Komisję) {SEC(2007) 932} {SEC(2007) 934} {SEC(2007)

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Jak rozwijać Regionalne Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego?

Jak rozwijać Regionalne Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego? The Innovative Actions Network for the Information Society Jak rozwijać Regionalne Inicjatywy Społeczeństwa Informacyjnego? Przewodnik Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

HANDEL LUDŹMI W POLSCE MATERIAŁY DO RAPORTU MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

HANDEL LUDŹMI W POLSCE MATERIAŁY DO RAPORTU MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI HANDEL LUDŹMI W POLSCE MATERIAŁY DO RAPORTU MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, 2007 r. Opracowano w Zespole do Spraw Handlu Ludźmi Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA Wydano

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

zamiast wstępu 175 Materiały dodatkowe

zamiast wstępu 175 Materiały dodatkowe W 60 PRAKTYK DOOKOŁA PARTYCYPACJI 1 SPIS TREŚCI 3 Zamiast wstępu 39 Trudne pytania 51 60 praktyk zamiast wstępu 175 Materiały dodatkowe oraz 6 filmów o partycypacji na pendrivie-kluczyku prezentujemy

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie terroryzmowi

Przeciwdziałanie terroryzmowi Przeciwdziałanie terroryzmowi Koordynacja działań antyterrorystycznych 27 listopada 2007 roku, Warszawa Materiały z konferencji Przeciwdziałanie terroryzmowi Koordynacja działań antyterrorystycznych zorganizowanej

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem OKL Jak zapewni rozw j zr wnowa ony teren w.qxd 2009-03-20 15:42 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI I European Agency for Development in Special Needs Education KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Wyzwania i szanse TE I KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce.

Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w Polsce. Instytut Socjologii Wydział Historyczno Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku - Agnieszka Maszkowska -3579- Trenerzy w organizacjach pozarządowych na tle procesu profesjonalizacji trzeciego sektora w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej

Zarządzanie zmianą w administracji publicznej KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zarządzanie zmianą w administracji publicznej materiały z konferencji Warszawa, 16 17 grudnia 2010 r. Wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i

Bardziej szczegółowo

Aby to, o czym mówimy, zmieniło nasze życie

Aby to, o czym mówimy, zmieniło nasze życie Aby to, o czym mówimy, zmieniło nasze życie O tym, jak małe kroki mogą doprowadzić do większych zmian O doświadczeniach i przemyśleniach, wspierających proces bezpośredniego uczestnictwa w życiu wszystkich

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce. 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01

Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce. 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01 Intensyfikacja procesu wdrażania działań antykorupcyjnych w Polsce 1. Informacje Podstawowe 1.1 Numer CRIS: 2005/017-488.05.01 Twinning Nr: PL2005/IB/JH/01 2. Cele 1.2 Tytuł: Intensyfikacja procesu wdrażania

Bardziej szczegółowo

Magazyn AntiPOVERTY No 133/ 2010 III, 2010 www.eapn.eu

Magazyn AntiPOVERTY No 133/ 2010 III, 2010 www.eapn.eu Magazyn AntiPOVERTY No 133/ 2010 III, 2010 www.eapn.eu Strategia UE 2020 jak wpłynie na walkę z ubóstwem? Strategia UE 2020 kontynuacja w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii Estońska EAPN nowy członek sieci

Bardziej szczegółowo