PAKT RIBBENTROP-MOŁOTOW, WIELKA BRYTANIA A BAŁKANY. PRÓBA BILANSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKT RIBBENTROP-MOŁOTOW, WIELKA BRYTANIA A BAŁKANY. PRÓBA BILANSU"

Transkrypt

1 Mazowieckie Studia Humanistyczne Nr 1-2, 2000 Anna Garlicka PAKT RIBBENTROP-MOŁOTOW, WIELKA BRYTANIA A BAŁKANY. PRÓBA BILANSU Do marca 1939 r. ekspansja niemiecka w Europie Południowo-Wschodniej budziła w Londynie zaniepokojenie, jednak nie do tego stopnia, aby fakt ten powodował zasadnicze zmiany w polityce brytyjskiej. Rokowania w Monachium, w końcu września 1938 r., skłaniały premiera Neville'a Chamberlaina ku przekonaniu, że udało się częściowo przyciągnąć Niemcy do negocjacji w sprawach ułożenia stosunków w Europie. Na posiedzeniu rządu, 22 listopada 1938 r., premier stwierdził, że nie należy spodziewać się szybkich efektów w rozwiązywaniu problemów Europy Środkowej i Bałkanów, ponieważ rząd brytyjski nie jest jeszcze w stanie wyznaczyć konkretnej linii politycznej, odnoszącej się do tego regionu 1. Było to potwierdzeniem dążenia politycznego do zachowania możliwości wyboru opcji, w zależności od rozwoju sytuacji. Dlatego też, choć główny nurt zainteresowań premiera koncentrował się wokół kwestii porozumienia z Adolfem Hitlerem, to jednak przy jego akceptacji Foreign Office pracowało nad zabezpieczeniem Anglii możliwości zmiany kursu w razie załamania się dotychczasowego kierunku polityki. Zmieniająca się sytuacja międzynarodowa po aneksji Czech zmusiła Wielką Brytanię do zmiany taktyki i większego zaangażowania się w Europie Wschodniej. Gwarancje udzielone Polsce, Rumunii i Grecji nie były zasadniczym odstępstwem od dotychczasowych założeń polityki brytyjskiej, a jedynie bardziej czytelnym i zdecydowanym podkreśleniem determinacji w powstrzymaniu III Rzeszy w razie nowych aktów agresji. W przededniu wojny rząd brytyjski, przystępując do pozyskiwania sojuszników na wschodzie Europy, wybrał Polskę, a nie ZSRR jako głównego swego partnera. Rosję nadal uważano za alianta niepewnego, który bezpośrednio nie zagrożony, nigdy nie zdecydowałby się na zaatakowanie Niemiec. Państwa środkowoeuropejskie, a przede wszystkim Polska i Rumunia, wyraźnie demonstrowały niechęć do opierania swego bezpieczeństwa na sojuszu z Rosją Sowiecką. Nie- 1 Public Record Office (dalej PRO), Cabinet (dalej CAB), 56/38, Sprawozdanie z posiedzenia rządu z 22 XI 1938 r.

2 84 Anna Garlicka mniej jednak rząd angielski przystąpił do rokowań z Moskwą które miały przynieść określenie warunków, na jakich rząd sowiecki udzieli pomocy kolejnej ofierze agresji niemieckiej. Było to jednak działanie głównie taktyczne. Pozostawienie ZSRR poza prowadzonymi negocjacjami oznaczałoby torowanie drogi porozumieniu niemiecko-sowieckiemu. W Londynie dostrzegano niebezpieczeństwo wznowienia polityki Rapalla, ale nie było jasności co do bliskości zagrożenia. Podsekretarz stanu w Foreign Office Alexander Cadogan widział możliwość zbliżenia niemiecko-sowieckiego, ale traktował je jako bardzo odległe i mało realne. Z kolei współpracownik Edwarda Halifaxa, szef Departamentu Centralnego i Południowego w Foreign Office Orme Sargent, miał w tej sprawie odmienną opinię. W lutym 1939 r. w rozmowie z posłem bułgarskim w Londynie zauważył on, że rząd jego bardziej obawia się porozumienia sowiecko-niemieckiego, niż ekspansji Rzeszy w kierunku Europy Południowo-Wschodniej. Można sądzić, że była to odpowiedź na informację posła bułgarskiego, odnoszącą się do pewnych przecieków z Moskwy. Rzecz charakterystyczna, że właśnie w styczniu i lutym 1939 r. miały miejsce sygnały, idące od polityków sowieckich, o możliwości takiego porozumienia. W lutym 1939 r. zastępca komisarza spraw zagranicznych Władimir Potiomkin, w czasie spotkania z posłem bułgarskim w Moskwie, wyjaśniał swojemu rozmówcy, że niezależnie od obecnego stanu stosunków Polski z Niemcami i Niemiec z Rosją Sowiecką, porozumienie tych ostatnich jest możliwe i w przyszłości dojdzie do czwartego rozbioru Polski. W podobnym duchu, w styczniu 1939 r., rozmawiał z posłem bułgarskim w Londynie poseł sowiecki - Iwan Maj ski 2. Tego rodzaju enuncjacje służyły niewątpliwie dwóm celom: poinformowania Berlina o gotowości Moskwy do podjęcia rokowań, a jednocześnie oddziaływania na Anglię i Francję w kierunku większej ustępliwości i uznania mocarstwowych ambicji Rosji. Aktywność sowiecka w Europie Środkowej i na Bałkanach groziła nie tylko przejęciem przez Rosję kontroli nad Cieśninami, ale - poprzez porozumienie na linii Moskwa-Berlin - Hitler uzyskałby swobodę działania na Zachodzie. W korespondencji dyplomatycznej możliwość porozumienia sowiecko-niemieckiego pojawia się stale od połowy maja 1939 r. I tak np. w raportach z Londynu i Waszyngtonu, posłowie jugosłowiańscy podkreślali, że dla Anglii najważniejszą kwestią staje się niedopuszczenie do porozumienia niemiecko-sowieckiego. Przeważała jednak opinia, że w obecnej sytuacji taki układ jest wykluczony kwietnia poseł bułgarski w Rzymie poinformował posła jugosłowiańskiego, że otrzymał wiadomość o rozpoczęciu rozmów między Berlinem a Moskwą rów- 2 Centralen dyržawen istoriczeski archiw, Sofia (dalej CDIA), fond 176, op. 7, nr 581, Raport z Moskwy z 2 II 1939 r.; ibidem, nr 969, Raport z Londynu z 2 II 1939 r. 3 Diplomatski arhiv Državnog sekretarijata inostranih poslova, Belgrad (dalej DASIP), Poselstwo Londyn 1939, fond 2, broj 10035, Telegram Cinkar-Markovicia do Londynu z 23 V 1939 r.

3 Pakt Ribbentrop-Mołotow, Wielka Brytania a Bałkany. Próba bilansu 85 nolegle ze wznowieniem rozmów na linii Londyn-Paryż-Moskwa 4. Wiadomość ta nie była daleka od prawdy. 17 kwietnia ambasador sowiecki w Berlinie Aleksiej Mieriekałow przedłożył sekretarzowi stanu Ernstowi von Weizsäckerowi ofertę normalizacji stosunków z możliwością dalszego ich zacieśnienia. Również politycy estońscy oceniali, że porozumienie sowiecko-niemieckie może okazać się bardziej prawdopodobne od sojuszu Moskwy z Anglią i Francją. Zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych Rosji stała się także powodem do kolejnych spekulacji. Podobnie jak estońscy, również politycy tureccy i jugosłowiańscy skłaniali się ku opinii, że odejście Maksima Litwinowa i powołanie, 4 maja 1939 r., Wiaczesława Mołotowa na stanowisko komisarza spraw zagranicznych ZSRR, może oznaczać usztywnienie stanowiska sowieckiego w rokowaniach z Anglią i Francją. 9 maja ambasador Turcji w Londynie poinformował posła jugosłowiańskiego, że takie wyjaśnienia otrzymał od ambasadora sowieckiego 5. Należy założyć, że dyplomata turecki z uwagi na bliskie stosunki powiadomił o tym fakcie także Foreign Office. Na temat stanowiska rządu brytyjskiego wobec zagrożenia, jakie stwarzało zawarcie porozumienia sowiecko-niemieckiego niewiele wiemy. Trudno jednak przypuszczać, że pojawiające się już od stycznia różnego rodzaju przecieki nie docierały do Londynu lub były przez rząd brytyjski lekceważone. Wydaje się, że mimo pojawiających się sygnałów zakładano, że w bliższej lub dalszej przyszłości uda się skłonić Józefa Stalina do przystąpienia do wojny przeciwko Rzeszy. Łudzono się przy tym nadzieją że prowadzone negocjacje z Moskwą pozwolą zyskać na czasie i odsuną na razie niebezpieczeństwo porozumienia się Rosji z Niemcami. David Llyod George, krytykując Chamberlaina za jego politykę wschodnią wprost pytał, skąd wypływa przekonanie rządu, że Rosja wcześniej czy później do nas dołączy" 6. Warto wspomnieć, że z kolei Winston Churchil i Anthony Eden uważali politykę rządu wobec ZSRR za czasowo zadowalającą Taktyka przewlekania negocjacji i pewnego umiarkowania w kontaktach z Berlinem była zgodna z dominującą latem 1939 r. tendencją w polityce brytyjskiej do zyskiwania na czasie i odsuwania momentu wybuchu wojny. Głównym filarem tworzenia frontu pokoju w Europie Południowo-Wschodniej była Turcja. Jej udział miał znaczenie strategiczne w wojnie z Niemcami i Włochami. Optymalnym rozwiązaniem, o które zabiegał Londyn, było powiązanie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej systemem sojuszy reasekuracyjnych. Zabiegi o wzmocnienie bezpieczeństwa państw, którym udzielono 4 DASIP, Poselstwo Londyn 1939, fond 1, broj 7921, Telegram z MSZ do Londynu z 25 IV 1939 r. 5 DASIP, Poselstwo Londyn 1939, fond 1, broj 488, Telegram Milanovicia do Belgradu z 9 V 1939 r. M. J. Zacharias, Pakt Ribbentrop-Mołotow w dokumentach estońskich, Kwartalnik Historyczny" 1991, nr 4, s B. Liddel Hart, Me moi res, London 1966, s. 218.

4 86 Anna Garlicka gwarancji, nie przyniosły wymiernych rezultatów. Nierozwiązane pozostały cztery zasadnicze kwestie: 1) rozszerzenie zobowiązań sojuszniczych między Polską a Rumunią, również na wypadek ataku ze strony Niemiec; 2) skłonienie Turcji do udzielenia pomocy partnerom z Ententy Bałkańskiej, gdyby państwa te zostały zaatakowane przez Włochy lub Niemcy i podjęły działania obronne; 3) poszerzenie Ententy Bałkańskiej o udział Bułgarii; 4) sfinalizowanie porozumienia wojskowego i politycznego z Rosją Sowiecką które oznaczałoby wsparcie wojskowe dla sojuszników brytyjskich na wschodzie Europy 7. Niemniej jednak rządowi brytyjskiemu udało się osiągnąć dwa cele: sojusz z Polską gwarantował, że w razie wojny Niemcy będą zaangażowane na dwóch frontach, a deklaracja współpracy z Turcją i toczące się przygotowania do podpisania sojuszu oznaczały udaremnienie niemieckich planów związania Turcji z Osią i zabezpieczenia ważnego strategicznie przyczółka na Morzu Śródziemnym. Nie była to kokieteria, gdy ambasador angielski w Ankarze zapewniał prezydenta Republiki, że układ z Turcją stanowi podstawę śródziemnomorskiej polityki Wielkiej Brytanii. Dążenie wszystkich państw bałkańskich, w tym Turcji, związanej już układem z Anglią do nieangażowania się po stronie bloków i w ten sposób wymanewrowania swojego kraju z przyszłej wojny, skłaniało Foreign Office do skoncentrowania się na planach minimalnych, tj. niedopuszczenia do związania się krajów bałkańskich z Osią. Dlatego latem 1939 r. dyplomacja brytyjska na odcinku polityki bałkańskiej koncentrowała swoje działania na wyciszeniu konfliktów w tym rejonie Europy i utrudnieniu w ten sposób Hitlerowi wykorzystywania rewizjonizmu bułgarskiego i węgierskiego jako elementu nacisku. Z zadowoleniem odnotowano podkreślanie przez regenta Jugosławii ks. Pawła zainteresowania utrzymaniem jedności państw bałkańskich i jego sugestie, aby Foreign Office użyło swoich wpływów dla doprowadzenia do zbliżenia stanowisk Rumunii i Węgier. Sprawa stała się przedmiotem rozmów ministra Halifaxa z posłem rumuńskim w Londynie Virgilem Tileą. Brytyjski minister spraw zagranicznych wyraził rozczarowanie, że doszło do incydentów granicznych między Węgrami a Rumunią i że prasa rumuńska podtrzymuje kampanię antywęgierską 8. Deklarowane przez państwa bałkańskie dążenie do prowadzenia polityki neutralności było dla Londynu do zaakceptowania. Wyrazem takich właśnie tendencji były, latem 1939 r., dyskusje wokół sprecyzowania kierunku polityki wobec Rumunii. O ile szefowie sztabów forsowali koncepcję, że należy naciskać na Rumunię, aby na wypadek wojny zrezygnowała z neutralności, o tyle Foreign Office było przeciwnego zdania. Z analiz Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynikało, że Anglia nie dysponuje środkami, aby zmusić Rumunię do 7 PRO, Foreign Office (dalej FO), 371/23752, R 6217/1763/7, Opracowanie Foreign Office z 12 VII 1939 r. 8 PRO, FO, 371/23852, R 6800/1716/37, Notatka z rozmowy Halifaxa z Tileąz 3 VIII 1939 r.; ibidem, R 6268/1716/37, Opracowanie Foreign Office z 2 VIII 1939 r.

5 Pakt Ribbentrop-Mołotow, Wielka Brytania a Bałkany. Próba bilansu 87 zmiany dotychczasowego stanowiska i dlatego musi zaakceptować neutralność Rumunii. Podobnie jak rumuńska, również polityka pozostałych państw bałkańskich, u podstaw której leżało nieangażowanie się po stronie przeciwstawnych bloków, stwarzała nadzieję, że Węgry i Bułgaria, a także Włochy pozostaną neutralne 9. Pozostawanie Półwyspu Bałkańskiego poza przyszłą wojną stanowiło, z punktu widzenia polityki brytyjskiej, również i pewne zagrożenie. Obawiano się, że neutralność Włoch i Rumunii może spowodować, że trudniej będzie skłonić Turcję, aby weszła do wojny po stronie Anglii. Rzecz ciekawa, że zbliżone obiekcje miały również Włochy, choć z innego powodu. W końcu sierpnia Benito Mussolini zapewniał Halifaxa, że uczyni wszystko, aby Włochy nie zostały wciągnięte dó wojny z powodu Gdańska, ale uważał, że nie należy przekazywać tej informacji do Ankary, bo to może ułatwić Turcji znalezienie kompromisu z Rosją i Niemcami 10. Przywódcy III Rzeszy byli zdecydowani przeprowadzić swoje plany w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej wbrew woli Londynu. Dlatego też dyplomacja hitlerowska przystąpiła do szeroko zakrojonej ofensywy, której efektem miało być ekonomiczne i polityczne związanie Europy Południowo-Wschodniej z blokiem Osi. Przed ostateczną realizacją planów wschodnich i na wypadek wojny z mocarstwami zachodnimi Berlin dążył do zabezpieczenia sobie tyłów. Do problemu zasadniczego urastała kwestia zabezpieczenia Rzeszy swobodnego dopływu surowców strategicznych z Europy Południowo-Wschodniej, a zwłaszcza ropy rumuńskiej. Były one konieczne zarówno dla funkcjonowania gospodarki Rzeszy, przestawionej na tory wojenne, jak i zabezpieczenia się na wypadek wprowadzenia przez aliantów blokady gospodarczej. Odzwierciedleniem tego typu zainteresowań była podróż ministra gospodarki Waltera Funka do krajów bałkańskich wkrótce po aneksji Sudetów. W sferze politycznej sprawą która przykuwała uwagę polityków niemieckich było przeciwstawienie się próbom zmontowania na Bałkanach probrytyjsko nastawionego ugrupowania, jakim mogłaby stać się Ententa Bałkańska po przyłączeniu doń Bułgarii. Zamierzenia polityków niemieckich i włoskich szły w kierunku pogodzenia Jugosławii z Węgrami i ostatecznego wymanewrowania Belgradu z bloku bałkańskiego. Rozważano na razie jeszcze bardzo mgliste projekty zmontowania na Bałkanach bloku na linii Budapeszt-Belgrad-Sofia związanego z Osią. Tymczasem ciągle nie przynosiły wymiernych efektów niemieckie próby przeciwstawiania się aktywności politycznej Wielkiej Brytanii. Deklarowana przez państwa Europy Południowo-Wschodniej neutralność nie stanowiła gwarancji, 9 PRO, FO, 371/23852, R 6101/1417/37, Opracowanie Foreign Office z 25 VII 1939 r. 10 PRO, FO, 371/22316, R 6751/135/44, Telegram z Rzymu z 24 VIII 1939 r.

6 88 Anna Garlicka że po wybuchu wojny państwa te będą lojalnie współdziałały z Niemcami, a dopływ surowców będzie przebiegał bez zakłóceń. W ocenie Berlina istniało niebezpieczeństwo, że państwa bałkańskie w dalszej przyszłości mogą włączyć się do wojny po stronie aliantów, jak to miało miejsce w I wojnie światowej. Na tego rodzaju niebezpieczeństwo zwracali uwagę politycy niemieccy sojusznikowi włoskiemu. Hitler uważał Rumunię za najbardziej niepewny element na Bałkanach, a dopiero następnie Jugosławię i Grecję. W rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Galeazzo Ciano, 12 sierpnia 1939 r., Führer podkreślał, że przyjaźń Rumunii jest wątpliwa i dlatego Niemcy muszą zbroić Bułgarię i Węgry, aby państwa te gwarantowały neutralność rumuńską 11. W tej sytuacji Hitler był zmuszony szukać nowych rozwiązań, które dawały pewność zabezpieczenia tyłów. Tymczasem kłopoty sprawiał także sojusznik z Osi - Włochy. Mussolini, aby zapewnić swojemu państwu wyłączne wpływy na Bałkanach, wznowił kontakty z separatystami chorwackimi i próbował wcielać bezskutecznie idee bloku środkowoeuropejskiego. Przygotowując się do interwencji na wypadek powstania w Chorwacji, Ciano pisał, że jeżeli Niemcy zechcą nam przeszkadzać - będziemy strzelać do nich 12. Nie ufano bowiem w Rzymie zapewnieniom polityków niemieckich, że Jugosławia w 100% znajduje się w sferze interesów włoskich. Ostatecznie, 22 maja, doszło do podpisania tzw. układu sojuszniczego, tzn. Paktu Stalowego". Jednakże propozycje wspólnego wystąpienia odłożono dopiero na 1942 r., do czasu osiągnięcia przez armię włoską pełnej gotowości. Mimo tych uzgodnień Hitler wystąpił z propozycją wcześniejszego włączenia się Włoch do wojny. Był to rezultat gorączkowego poszukiwania przez Berlin sojuszników. Decyzja o uderzeniu na Polskę została już podjęta, gdy tymczasem porozumienie z Rosją nie było jeszcze sfinalizowane, a stanowisko krajów bałkańskich w sytuacji mającej wybuchnąć wojny nie do końca pewne. W czasie spotkania w Salzburgu, 11 sierpnia, minister spraw zagranicznych Rzeszy Joachim von Ribbentrop, informując Ciana o przygotowaniach do agresji na Polskę, radził, by Włochy wykorzystały tę sytuację i przyłączyły Dalmację i Chorwację. W rozmowie z Ciano, 12 sierpnia w Berchtesgaden, Hitler porównał stanowisko Polski wobec Niemiec do stanowiska Jugosławii w stosunku do Włoch. Wskazywał, że działania wojenne przeciw Jugosławii są tym bardziej konieczne, że Belgrad pozostanie neutralny tak długo, jak długo Włochy będą miały silną pozycję międzynarodową - w razie jakichkolwiek trudności Jugosławia napadnie z tyłu 13. Jednakże poczucie własnej słabości zaważyło na decy- 11 Tajni archivi grafa Ciano, Zagreb 1952, s G. Ciano, Diario, t. II: , Milano 1948, s Tajni archivi grafa Ciano..., s. 313, 316; N. Smirnova, Bałkańska polityka fasistskoj Italii, Moskwa 1969, s. 139; L. Villari, Italian Foreign Policy under Mussolini, New York 1956, s. 230.

7 Pakt Ribbentrop-Mołotow, Wielka Brytania a Bałkany. Próba bilansu 89 zjach przywódców włoskich. Mimo podpisania układu o sojuszu w Rzymie panowała pewna nieufność. Perspektywa uzależnienia od Berlina w razie gdyby Włochy, w danej chwili nieprzygotowane do wojny, weszły w konflikt z Jugosławią zadecydowała, że Duce zrezygnował z czynnego wystąpienia po stronie III Rzeszy 14. Powyższe sugestie Hitlera wynikały z niepewności, w jakim kierunku potoczy się w przyszłości rozwój wydarzeń na Bałkanach. Berlin próbował w ten sposób przeciwstawić się zabiegom brytyjskim o stworzenie frontu państw bałkańskich, współdziałającego z mocarstwami zachodnimi i powstrzymania Włoch przed wejściem do wojny po stronie Niemiec. III Rzesza, wychodząc naprzeciw aspiracjom Mussoliniego na Bałkanach, dążyła do wciągnięcia Włoch do wpjny od samego początku, aby w ten sposób doprowadzić do związania części sił nieprzyjacielskich. Niepokój Hitlera budziła nie tylko niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji na Bałkanach z uwagi na poczynania angielskie, ale wynikał on również z obawy przed włączeniem się Rosji do wojny po stronie demokracji zachodnich, w zamian za ustępstwa w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Berlin był więc zmuszony wyeliminować Rosję zarówno jako potencjalnego konkurenta w Europie Środkowej i Południowej, jak i potencjalnego sojusznika Anglii i Francji. W sytuacji odmowy Włoch uderzenia na Jugosławię i zbrojnie podporządkowania sobie Bałkanów, pozostawała Hitlerowi już tylko droga porozumienia z Rosją, która od dłuższego czasu wyrażała gotowość do podjęcia pertraktacji. Warto wspomnieć, że konieczność zagwarantowania współdziałania Rosji wynikała nie tylko z uwagi na prowadzone przygotowania do wojny z Polską ale również z potrzeby zapewnienia przychylnej neutralności Bałkanów. Stalin z niezadowoleniem przyjął fakt pozostawienia Rosji poza stołem obrad w Monachium. Dyktator sowiecki nie chciał dopuścić do sytuacji, w której ZSRR byłby izolowany i pozbawiony głosu w sprawach Europy Południowo- -Wschodniej. Moskwa wyraźnie demonstrowała, że Bałkany tradycyjnie wchodzą w jej sferę zainteresowania. Na początku lutego 1939 r. komisarz spraw zagranicznych Maksim Litwinow wystąpił z projektem utworzenia paktu państw Morza Czarnego. Proponował on krajom bałkańskim nową formę współpracy. Wskazywał, że Ententa Bałkańska stała się ugrupowaniem martwym z uwagi zarówno na zbliżenie włosko-jugosłowiańskie, jak i zagrożenie Rumunii przez Rzeszę. Nowy sojusz grupowałby ZSRR, Rumunię, Turcję i Bułgarię. Kolejną manifestacją aktywności Rosji była podróż Potiomkina, w kwietniu 1939 r., do krajów środkowoeuropejskich, w czasie której polityk sowiecki odwiedził An- 14 Niemniej jednak politycy włoscy, a zwłaszcza Mussolini sprawę agresji przeciw Jugosławii i Grecji traktowali jako kwestię najbliższej przyszłości i z myślą o tym zamierzali podnieść hasło zjednoczenia narodu albańskiego w jednym państwie, które zależnie od sytuacji mogło być wymierzone zarówno przeciw Grecji, jak i Jugosławii.

8 90 Anna Garlicka karę, Sofię, Bukareszt i Warszawę. W swoich rozmowach, zastępca sowieckiego komisarza spraw zagranicznych raz jeszcze ponowił ofertę zawarcia paktu czarnomorskiego, ale i tym razem idea ta nie spotkała się z poparciem zainteresowanych stron 15. Dyplomaci sowieccy czynili starania, aby zacieśnić relacje z Bułgarią i Turcją które miały stanowić przyczółki dla realizacji celów sowieckich na Bałkanach. W sierpniu 1939 r. w Moskwie przebywała z wizytą bułgarska delegacja parlamentarna. Podobnie jak w czasie wizyty Potiomkina, politycy bułgarscy otrzymali zapewnienie, że ZSRR jest za powrotem Dobrudży Południowej i Tracji Zachodniej do Bułgarii. Jak również, że Moskwa nie zgodzi się na udzielenie wspólnie z Anglią gwarancji dla Rumunii i Grecji, jeśli będą one dotyczyły terytoriów, do których Sofia rości pretensje 16. Moskwa, podejmując rokowania z mocarstwami zachodnimi, zwodząc Polskę, Rumunię i Turcję, nie chciała dopuścić do podporządkowania tych państw Rzeszy. Uległość tych państw groziła bowiem pozbawieniem Rosji atutów i możliwości prowadzenia gry, która mogła pozwolić na dyktowanie osłabionym uczestnikom wojny swoich warunków. 19 sierpnia, na posiedzeniu Biura Politycznego, Stalin jednoznacznie sformułował cele polityki sowieckiej wskazując, że pakt z mocarstwami zachodnimi mógłby udaremnić wybuch wojny, a dalszy bieg wypadków mógłby przybrać niebezpieczny obrót dla Związku Sowieckiego 17. Podobnie jak Hitlera, również Stalina interesowała wojna i dlatego możliwe stało się porozumienie dotychczasowych wrogów. Ostatecznie w nocy z 23 na 24 sierpnia Ribbentrop i Mołotow podpisali układ o nieagresji, uzupełniony tajnym protokołem. Osiągnięte porozumienie przypominało bardziej pakt o agresji niż układ 0 nieagresji. Tajny protokół rozgraniczał strefy wpływów w krajach bałtyckich 1 w Finlandii oraz sankcjonował rozbiór Polski. Uzgodnienia odnoszące się Europy Południowo-Wschodniej sprowadzały się do potwierdzenia specjalnych interesów Rosji w Besarabii i zadeklarowania przez Niemcy całkowitego politycznego désintéressement tym regionem. Brak bardziej szczegółowych ustaleń wynikał ze sprzeczności interesów i trudności w rozgraniczeniu sfer wpływów. Złożoność sytuacji była spowodowana ponadto konfliktowością relacji między państwami bałkańskimi oraz aspiracjami politycznymi Włoch. W rezultacie porozumienie gwarantowało Moskwie możliwość aneksji Besarabii, a Rzeszy wykorzystanie potencjału gospodarczego krajów bałkańskich na potrzeby wojenne. W przededniu wojny zarówno Hitler, jak i Stalin bardziej byli zainteresowani zamrożeniem status quo na Bałkanach niż otwieraniem nowego frontu. Obaj 15 L. Spasow, Byłgaro-sywetski diplomaticzeski otnoszenija , Sofija 1987, s ; G. Marków, By łgaro-germański te otnoszenija , Sofija 1984, s E. Znamierowska-Rakk, Sprawa Tracji Zachodniej w polityce bułgarskiej ( ), Warszawa 1991, s M. K. Kamiński, Stosunki niemiecko-sowieckie w kontekście polityki międzynarodowej ZSRR , Mazowieckie Studia Humanistyczne" 1998, nr 2, s. 15 i nn.

9 Pakt Ribbentrop-Mołotow, Wielka Brytania a Bałkany. Próba bilansu 91 dyktatorzy nie rezygnowali tym samym z realizacji swoich planów, ale liczyli, że w przyszłości będą decydowali o układzie stosunków w tym regionie z pozycji siły. Weizsäcker w instrukcji do placówek zagranicznych wskazywał, że układ z Rosją był niezbędny z uwagi na konieczność udaremnienia porozumienia Moskwy z Zachodem i że nie był to wyraz ani przyjaźni, ani kapitulacji przed ZSRR, ale dążenia do kontrolowania rozwoju wydarzeń na Wschodzie 18. W liście do Mussoliniego, z 25 sierpnia, Hitler, wyjaśniając motywy podpisania porozumienia z Rosją stwierdzał, że współdziałanie Moskwy na wypadek konfliktu zostało zagwarantowane 19. Państwa bałkańskie, z wyjątkiem Turcji, przyjęły fakt porozumienia Niemiec z Rosją Sowiecką z pewną dozą akceptacji, jako wybór mniejszego zła. Rumunia, Jugosławia, Bułgaria i Grecja przez cały okres pertraktacji Zachodu z Moskwą były przeciwne wciąganiu Rosji do współpracy nie tylko, dlatego że obawiano się penetracji sowieckiej w regionie, do którego rościła ona odwieczne aspiracje, ale przede wszystkim, dlatego że obawiano się wplątania Europy Południowo-Wschodniej w wojnę. O tym, jak duże było poczucie zagrożenia latem 1939 r., świadczy m.in. fakt, że Belgrad przesłał rezerwy w złocie z Banku Jugosłowiańskiego do Londynu, a Rumunia i Grecja zdecydowały się na koncentrację wojsk na granicy z odwiecznymi wrogami - Węgrami i Bułgarią. Dlatego też układ z 23 sierpnia postrzegano jako rozwiązanie odsuwające groźbę wciągnięcia krajów bałkańskich do wojny. Łudzono się nadzieją, że sprzeczne interesy Rosji i Rzeszy w tym regionie Europy spowodują wzajemne blokowanie się Moskwy i Berlina oraz zainteresowanie obydwu mocarstw kontynuowaniem przez kraje bałkańskie polityki neutralności. Wierzono również, że pakt Ribbentrop-Mołotow odsunie od Bałkanów zagrożenie włoskie. Zdenerwowanie Rzymu zdawało się potwierdzać to założenie. Ciano, nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń, już następnego dnia po podpisaniu paktu, poinformował stronę rosyjską, że Włochy nie czują się związane tym sojuszem i zachowują swobodę działania 20. Rumunia, osiągnięte porozumienie na linii Moskwa-Berlin, przyjęła z pewną nerwowością uchylając się od komentarzy, co było widoczne również w prasie. Zasadnicze zastrzeżenia wynikały z obawy, czy porozumienie nie dokonało się kosztem zgody Berlina na aneksję Besarabii. Natomiast sam fakt porozumienia wydawał się oddalać niebezpieczeństwo, że Rumunia stanie się frontem 18 Documents on German Foreign Policy (dalej - DGFP), Series D ( ), vol. VII, Washington 1954, dok Nazi-Soviet Relations Documents from the Archives of the German Foreign Office, Washington, Departament of State, eds. R. J. Sontag, J. S. Beddie, Publication 3023, s M. G. Hitchens, Germany, Russia and the Balkans. Prelude to the Nazi-Soviet Pact, New York 1983, s. 227.

10 92 Anna Garlicka zmagań wojennych między Niemcami a Rosją Król Karol i minister spraw zagranicznych Grigore Gafencu usiłowali odsunąć groźbę wciągnięcia Rumunii do wojny, próbując uwolnić się od zobowiązań wobec Polski i potwierdzając determinację w odniesieniu do prowadzenia polityki ścisłej neutralności. 27 sierpnia Gafencu zapewniał posła niemieckiego Wilhelma Fabriciusa, że Rumunia pozostanie neutralna w razie konfliktu niemiecko-polskiego, nawet w sytuacji włączenia się do wojny Anglii i Francji. Z kolei król Karol informował niemieckiego attache wojskowego, że Anglia i Francja przedstawiły plan sabotażu wydobycia ropy na wypadek wojny, ale Rumunia sugestie te odrzuciła. W dwa dni później, informował posła, że zobowiązania wobec Turcji ograniczają się wyłącznie do Bałkanów i że Rumunia nie przyłączy się do kombinacji, które będą obejmowały Morze Śródziemne, co w praktyce oznaczałoby ewentualne wsparcie aliantów 21. Dotychczas dyplomacja rumuńska próbowała wygrywać napięcia na linii Berlin-Moskwa, aby oprzeć się naciskom potężnych sąsiadów. Możliwości te skurczyły się po 23 sierpnia 1939 r. i w zasadzie pozostawała opcja bliższego związania się z jednym z nich. Wiele sygnałów świadczyło o tym, że w razie konieczności wyboru Bukareszt przedkładał oparty nawet na ciężkich warunkach kompromis z Rzeszą, nad układy z ZSRR. Jeszcze w końcu września 1938 r. poseł niemiecki Fabricius informował centralę, że król Karol wypowiadał się, że wolałby widzieć Niemców w charakterze wrogów, niż Rosjan w charakterze przyjaciół 22. Rząd bukareszteński miał nadzieję, że Niemcy nie zostawiły Rumunii w całości w sowieckiej strefie wpływów. Równocześnie rząd rumuński starał się zabezpieczyć sobie przychylność Wielkiej Brytanii. 26 sierpnia poseł Tilea, w rozmowie z Halifaxem, zapewniał, że Rumunia nie zmieniła swojego stanowiska i że została zarządzona mobilizacja, choć bez oficjalnego ogłoszenia. Poseł prosił ponadto o przechowanie 150 tys. ton zboża jako rezerwy na wypadek niespodziewanych okoliczności. Kolejnym omawianym problemem było dozbrojenie armii rumuńskiej. Powołując się na umowę handlową z 11 maja 1939 r., która stwarzała Rumunii nowe możliwości finansowe, prosił o wyposażenie 15 dywizji i natychmiastowe przysłanie 500 tys. par butów 23. Sprawa zakupu uzbrojenia przewijała się w rozmowach od początku lata. 12 lipca strona rumuńska złożyła listę niezbędnych jej materiałów wojskowych, na czele której umieszczono 50 samolotów typu Hurricane, w miejsce przyznanych jej pięciu, a także prośbę o dalsze kredyty. W odpowiedzi Orme 21 DGFP, Series D, vol. VII, dok. 361, 362, 385, 386 i G. Gafencu, Ostatnie dni Europy. Podróż dyplomatyczna w 1939 r, Warszawa 1984, s. 120; A. Koryn, Polityka zagraniczna Rumunii w przededniu przystąpienia jej do wojny , w: Droga ku wojnie. Polityka europejska i amerykańska w przededniu II wojny światowej, Bydgoszcz 1999, s PRO, FO, 371/23852, R 6800/1716/37, Notatka Halifaxa z 26 VIII 1939 r.

11 Pakt Ribbentrop-Mołotow, Wielka Brytania a Bałkany. Próba bilansu 93 Sargent podkreślił, że nota została przyjęta, ale Rumunia nie może natychmiast spodziewać się dalszej pomocy 24. Z kolei w Belgradzie porozumienie Ribbentrop-Mołotow oceniano jako układ przynoszący wzmocnienie pozycji Królestwa. Pakt oddalał groźbę włączenia się Włoch do wojny za cenę nabytków terytorialnych w Jugosławii. Wierzono też, że układ z Sowietami przyspieszy konsolidację frontu antyniemieckiego w Europie. Rząd belgradzki podjął też decyzje, z którymi dotychczas wstrzymywał się, aby nie prowokować przeciwników. Zarządzono mobilizację i skierowano wojska na granicę północno-wschodnią przyznano koncesję amerykańskiej firmie Standard Oil, wstrzymano eksport zboża do Niemiec w odpowiedzi na niewywiązywanie się firm niemieckich z terminowych dostaw uzbrojenia. Pakt z 23 sierpnia stanowił potwierdzenie słuszności obranej linii polityki nieangażowania i stwarzał szanse na jej kontynuowanie również w razie wojny, która toczyłaby się poza Bałkanami 25. Szczególnie ważne dla utrzymania integralności terytorialnej Królestwa Jugosławii było podpisanie, 23 sierpnia, porozumienia rządu belgradzkiego z opozycją chorwacką (Sporazum), które gwarantowało Chorwatom pewną autonomię. Grecja na wiadomość o pakcie przyjęła stanowisko wyczekiwania. Nie spieszono się z deklaracjami zanim Włochy nie sprecyzują swojego stanowiska, jak również Wielka Brytania i Francja. Gdy czas mijał, a Mussolini nie czynił żadnych kroków, uznano, że konflikt interesów z Niemcami na Bałkanach powstrzymuje Włochy przed włączeniem się do wojny. Premier Joannis Metaxas ostatecznie zdecydował się podążyć śladami Turcji, tzn. nie zrywając kontaktów z Wielką Brytanią, starał się zachować przyjazne stosunki z Niemcami. Polityka ta odpowiadała Berlinowi. 27 sierpnia 1939 r. poseł niemiecki w Atenach Wiktor Erbach Schoenberg spotkał się z wiceministrem Nicolasem Movroudisem i wyraził zadowolenie z przyjaznych stosunków łączących Grecję z Niemcami oraz podkreślił znaczenie, jakie przywiązuje Rzesza do polityki neutralności Grecji 26. Najbardziej przychylnie pakt niemiecko-sowiecki został przyjęty w Bułgarii. Po raz pierwszy od zakończenia wojny Bułgaria uwolniła się od presji sąsiadów. Uwolniła się też od niewygodnej sytuacji, w której musiałaby wybierać między odrzuceniem wsparcia niemieckiego lub rosyjskiego. Oba mocarstwa, choć znajdowały się w przeciwstawnych obozach politycznych, deklarowały poparcie dla rewizjonizmu bułgarskiego. Porozumienie Rzeszy z ZSRR przybliżało szansę na rewizję traktatu z Neuilly i to bez konieczności opowiadania się po stronie jednego z tych państw. Nowa sytuacja polityczna na Bałkanach nie 24 PRO, FO, 371/23852, R 6268/1716/37, Opracowanie dla Halifaxa w związku z mającą się odbyć rozmową z Tileą z 2 VIII 1939 r. 25 M. G. Hitchens, op. cit., s DASIP, Poselstwo Londyn 1939, fond 1, pov. broj 586, Nota cyrkularna z MSZ z 4 IX 1939 r.

12 94 Anna Garlicka zamykała Bułgarii możliwości kontynuowania polityki lawirowania, a nawet przeciwnie - ułatwiała wykorzystywanie sprzecznych interesów niemiecko-sowieckich do utrzymania stanowiska neutralnego. Król Borys nie omieszkał powiadomić Berlina o zadowoleniu, jakie Pakt wywołał w Bułgarii z uwagi na uwolnienie się od presji, jaką wywierała Wielka Brytania na przystąpienie Bułgarii do Ententy Bałkańskiej i na załamanie się koncepcji porozumienia rosyjsko-angielskiego, które groziło stworzeniem bazy wojskowej w Salonikach i otwarciem frontu bałkańskiego, podobnie jak w I wojnie światowej. Z kolei w rozmowach z politykami obozu przeciwnego przywódcy sofijscy zapewniali, że Bułgaria nie przystąpi do wojny po stronie Rzeszy. Przejawy proniemieckich sympatii w Bułgarii spowodowały zaniepokojenie w Londynie. Poseł angielski George Rendell skrócił urlop i wrócił do Sofii. Z kolei poseł angielski w Berlinie Neville Henderson przestrzegał przedstawiciela Bułgarii przed popełnieniem tego samego błędu, co w I wojnie światowej. Błędu, który doprowadził do zniszczenia Bułgarii. 31 sierpnia, na posiedzeniu rządu sofijskiego jeszcze raz zostało potwierdzone dążenie Bułgarii do utrzymania neutralności za wszelką cenę 27. Dla Turcji układ z 23 sierpnia 1939 r. był całkowitym zaskoczeniem. Podstawy bezpieczeństwa Turcji prezydent Ismet Inönü budował na powiązaniu układów o współpracy z Wielką Brytanią i z Rosją. W nowej sytuacji rząd ankarski stanął przed dylematem dokonania wyboru i to pod presją III Rzeszy. Hitler był przekonany, że potrzeby zbrojeniowe Turcji, której nie satysfakcjonowały dostawy z Zachodu, a także presja sowiecka na zmianę statusu Cieśnin, zmuszą przywódców tureckich do zmiany polityki. 24 sierpnia ambasador niemiecki w Ankarze Franz von Papen odbył rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Turcji $ükrü Saraęoglou. Wskazywał, że nowo zawarty pakt uniemożliwił Wielkiej Brytanii prowadzenie polityki okrążania Osi i dlatego Turcja powinna powrócić do polityki neutralności 28. W kołach politycznych Ankary przeważały jednak opinie, że Hitler nie zostawił Stalinowi w tym regionie swobody działania. Były więc szanse na pogodzenie sojuszu z Anglią z porozumieniem z Rosją tym bardziej że ta ostatnia nadal czyniła awanse pod adresem Turcji. Znajdując się w centrum uwagi mocarstw, prezydent Inönü podjął grę, która pozwoliłaby Turcji na zachowanie dobrych stosunków z Rzeszą nie zamykając drogi dla zawarcia sojuszu z Wielką Brytanią. 25 sierpnia Saraęoglu, wskazując na ciągle istniejące zagrożenie dla Turcji ze strony Włoch, których neutralność traktowano jako posunięcie taktyczne i czasowe, zapewnił von Papena, że jeśli dojdzie do wojny Niemiec z Polską Anglią i Francją a Włochy włączą się do wojny, to Turcja w obronie własnych żywotnych interesów będzie musiała wypełnić 27 G. Markow, op. cit., s DGFP, Series D, vol. VII, dok. 247.

13 Pakt Ribbentrop-Mołotow, Wielka Brytania a Bałkany. Próba bilansu 95 zaciągnięte zobowiązania. 27 sierpnia Inónii poinformował posła niemieckiego, że Turcja wypełni również zobowiązania wynikające z Paktu Ententy Bałkańskiej 29. W tej sytuacji kluczem do zachowania neutralności przez Turcję była neutralność Włoch. Na tę neutralność Hitler się godził. Po podpisaniu układu z Rosją udział Włoch w wojnie mógłby tylko skomplikować sytuację na Bałkanach, prowadząc do otwarcia frontu na Bałkanach i całkowitego związania się Turcji z Anglią, a także konieczności ewentualnego wsparcia Włoch przez armię niemiecką Układ Ribbentrop-Mołotow zniweczył ostatecznie nadzieje brytyjskie na zmontowanie w Europie Południowo-Wschodniej frontu państw przeciw agresji. Jednak i sam Londyn w przededniu wojny nie bardzo już liczył na realizację tych planów i koncentrował się na wspieraniu wysiłków państw bałkańskich w ich walce o zachowanie suwerenności i integralności terytorialnej. Akceptowana przez Wielką Brytanię neutralność Bałkanów była czymś innym niż ta, którą zagwarantował układ rosyjsko-niemiecki. W oczekiwaniach angielskich neutralność miała chronić państwa tego regionu przed związaniem się z blokiem Osi. Deklarowana przez państwa bałkańskie polityka niewiązania się z przeciwstawnymi obozami politycznymi oznaczała zamrożenie dotychczasowego układu sił, w którym zaznaczała się znaczna przewaga Rzeszy, ale układu, w którym Berlin nie miał pełnej swobody działania i to nie tylko z uwagi na przeciwdziałania Wielkiej Brytanii, ale również ze względu na polityczne aspiracje wobec tego regionu Włoch i Rosji Sowieckiej. Układ z 23 sierpnia 1939 r. zmienił sytuację na korzyść III Rzeszy. Wprawdzie gwarantował pozostawienie Bałkanów poza frontem wojny, ale utrzymanie neutralności państw tego regionu dokonało się w układzie sił niekorzystnym dla Anglii. W nowej sytuacji państwa bałkańskie zostały pozbawione możliwości manewru i skazane, niejako z góry, na uległość i ekonomiczną eksploatację przez Niemcy, a w przyszłości i Związek Sowiecki. Trzeba też odkreślić, że zagwarantowanie neutralności Bałkanów dawało jednak Wielkiej Brytanii bardzo istotną korzyść, a mianowicie swobodę komunikacji po Morzu Śródziemnym. Był to jeden z zasadniczych celów polityki Anglii w tym regionie Europy. Jedynie Turcja, która - wbrew oczekiwaniom zarówno Moskwy, jak i Berlina - nie uległa ich presji i zdecydowała się na kontynuację kontaktów, a w końcu - na podpisanie sojuszu z Wielką Brytanią Trzeba jednak nadmienić, że fakt ten nie był równoznaczny z przystąpieniem Turcji do wojny i odejściem od polityki neutralności i dlatego nie spotkał się z ostrym przeciwdziałaniem Rosji i Niemiec. Zgodnie z zamierzeniami, pakt z Rosją umożliwił Niemcom zachowanie kontroli nad Europą Południowo-Wschodnią i stworzenie zaplecza surowcowego dla przestawionej na tory wojenne gospodarki Rzeszy. Dogadując się z Moskwą Hitler pokrzyżował plany angielskie, ale nie tyle w aspekcie bałkańskiej 29 Ibidem, dok. 393 i 342.

14 96 Anna Garlicka polityki Londynu, ile w strategii generalnej. Opierała się ona na kalkulacji, że po pokonaniu Polski dojdzie do zderzenia dwóch imperializmów, zderzenia, które musi doprowadzić do wojny. Latem 1939 r. właściwie wszystkie państwa, zarówno rewizjonistyczne, jak i walczące o utrzymanie status quo, były za zachowaniem neutralności Bałkanów. Różnica polegała przede wszystkim na tym, że w rozumieniu Berlina miała to być neutralność przychylna Rzeszy, stopniowo prowadząca do wasalizacji, przede wszystkim w aspekcie stosunków gospodarczych. Natomiast kalkulacja brytyjska opierała się na założeniu, że neutralność bałkańska, w razie konieczności, może zostać przekształcona we współpracę z obozem alianckim, a doraźnie Wielkiej Brytanii wystarczało zabezpieczenie swobody komunikacji po Morzu Śródziemnym.

MISJA ROMANA KNOLLA W ANKARZE 1924-1925

MISJA ROMANA KNOLLA W ANKARZE 1924-1925 Studia L Dziejów Rosji i Europy Środkow o-w schodniej XXXVI PL ISSN 1230-5057 HENRYK BARTOSZEWICZ MISJA ROMANA KNOLLA W ANKARZE 1924-1925 Nieoficjalne kontakty dyplomatyczne z Turcją nawiązały polskie

Bardziej szczegółowo

Jacek Tebinka. Mocarstwa zachodnie. wobec Polski w latach 1939 1945

Jacek Tebinka. Mocarstwa zachodnie. wobec Polski w latach 1939 1945 Jacek Tebinka Mocarstwa zachodnie wobec Polski w latach 1939 1945 Mocarstwa zachodnie wobec Polski w latach 1939 1945 apaść III Rzeszy Niemieckiej na Polskę 1 września 1939 r. zapoczątkowała najbardziej

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLIX NR 3 (174) 2008 Jerzy Bę d ź mirowski Akademia Marynarki Wojennej WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

Bardziej szczegółowo

Poznańskie Zeszyty Humanistyczne XVIII. Poznań 2012

Poznańskie Zeszyty Humanistyczne XVIII. Poznań 2012 1 Poznańskie Zeszyty Humanistyczne XVIII Poznań 2012 Poznańskie Zeszyty Humanistyczne 2 Półrocznik Poznańskie Zeszyty Humanistyczne wydawany jest nieprzerwanie od 2003 roku. Redakcja dokłada wszelkich

Bardziej szczegółowo

jest to jednak powrót do koncepcji europejskiego koncertu mocarstw, zapewniającego stabilność na kontynencie (poprzez wyraźny podział stref

jest to jednak powrót do koncepcji europejskiego koncertu mocarstw, zapewniającego stabilność na kontynencie (poprzez wyraźny podział stref Strategia Rosji wobec Zachodu Grzegorz Kuczyński Odbudowa potencjału polityczno-ekonomicznego Rosji i jej dążenie do uzyskania satysfakcjonującej pozycji w porządku międzynarodowym determinują od blisko

Bardziej szczegółowo

Polska Niemcy: Partnerstwo dla Europy?

Polska Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Piotr Buras Współpraca: Bartłomiej Nowak oraz Anna Dzieszkowska i Jędrzej Trojanowski Polska Niemcy: Partnerstwo dla Europy? Interesy, opinie elit, perspektywy Warszawa 2013 Publikacja powstała w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfika sprawy polskiej na tle innych problemów międzynarodowych

Specyfika sprawy polskiej na tle innych problemów międzynarodowych Henryk Wereszycki SPRAWA POLSKA W XIX WIEKU Specyfika sprawy polskiej na tle innych problemów międzynarodowych Sprawa polska w XIX wieku to pojęcie wieloznaczne. Można je rozumieć na przykład jako w ogóle

Bardziej szczegółowo

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyt 32

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Zeszyt 32 Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 10 8 (2010) (2012) Zeszyt 32 Rada Naukowa Rocznika Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rada Naukowa Stanisław Bieleń (Warszawa), Teresa Chynczewska-Hennel

Bardziej szczegółowo

POLSKO-FRANCUSKA WSPÓŁ PRACA POLITYCZNO-MILITARNA A POLSKA MARYNARKA WOJENNA. OD TRAKTATU WERSALSKIEGO DO LOCARNO

POLSKO-FRANCUSKA WSPÓŁ PRACA POLITYCZNO-MILITARNA A POLSKA MARYNARKA WOJENNA. OD TRAKTATU WERSALSKIEGO DO LOCARNO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 3 (186) 2011 Jerzy Bę d ź mirowski Akademia Marynarki Wojennej POLSKO-FRANCUSKA WSPÓŁ PRACA POLITYCZNO-MILITARNA A POLSKA MARYNARKA WOJENNA. OD TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY

PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY MIĘDZYNARODOWY EKSPERCKI OKRĄGŁY STÓŁ PARTNERSTWO WSCHODNIE A IDEA EUROPEJSKIEJ INTEGRACJI. MOŻLIWOŚCI, OGRANICZENIA I POLA WSPÓŁPRACY Z PUNKTU WIDZENIA POLSKI I UKRAINY Projekt finansowany przez Ministra

Bardziej szczegółowo

La Seconde guerre mondiale et la Pologne

La Seconde guerre mondiale et la Pologne La Seconde guerre mondiale et la Pologne 1. Obwieszczenie Mobilizacji, 31 VIII 1939 2. Orędzie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do narodu, 1 IX 1939 3. Uzupełnienie instrukcji Min. Lorda Halifaxa do

Bardziej szczegółowo

Kukułcze jajo wersalskiej Europy: Kłajpeda w latach 1918-1923

Kukułcze jajo wersalskiej Europy: Kłajpeda w latach 1918-1923 Miłosz J. Zieliński Kukułcze jajo wersalskiej Europy: Kłajpeda w latach 1918-1923 Kłajpeda przez całe dwudziestolecie międzywojenne znajdowała się na uboczu wielkiej polityki europejskiej. Opinię publiczną

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2014/NR 1 (6)

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2014/NR 1 (6) Wydział Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej THEMIS POLSKA NOVA 2014/NR 1 (6) Themis Polska Nova Redakcja: prof. dr hab. Jacek Sobczak redaktor naczelny Członkowie redakcji: prof.

Bardziej szczegółowo

trudne sąsiedztwo wpływ relacji turcji z sąsiadami na proces akcesji do unii europejskiej

trudne sąsiedztwo wpływ relacji turcji z sąsiadami na proces akcesji do unii europejskiej Artur Adamczyk* trudne sąsiedztwo wpływ relacji turcji z sąsiadami na proces akcesji do unii europejskiej wprowadzenie Turcja ma bardzo ważne położenie geostrategiczne na mapie świata, dzięki czemu może,

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 WARSZAWA 2013 Redakcja: Piotr Bajda Współpraca:

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI W STREFIE EUROATLANTYCKIEJ

UWARUNKOWANIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI W STREFIE EUROATLANTYCKIEJ ROZDZIAŁ I UWARUNKOWANIA POLITYKI ZAGRANICZNEJ POLSKI W STREFIE EUROATLANTYCKIEJ Uwarunkowania polityki zagranicznej państw można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne (międzynarodowe), a w ramach tych

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkim jest to komentarz do akcji politycznej, którą kierowałem, uzasadnienie jej, uwydatnienie myśli, która dyktowała te lub inne kroki.

Przede wszystkim jest to komentarz do akcji politycznej, którą kierowałem, uzasadnienie jej, uwydatnienie myśli, która dyktowała te lub inne kroki. Polityka polska Odbudowanie państwa Roman Dmowski W dziewięćsetną rocznicę chwili dziejowej, kiedy Wielki Król, Polityk i Wojownik, umierając, zostawiał po sobie potężne państwo, podwaliny pod rozwój wielkiego

Bardziej szczegółowo

Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w.

Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w. Wojciech Skóra Akademia Pomorska w Słupsku Działania wywiadu polskiego a plany zbrojnego zajęcia Wolnego Miasta Gdańska przez II RP w latach 20. XX w. W olne Miasto Gdańsk (dalej: WMG) było w latach 1920

Bardziej szczegółowo

Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia

Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia ZAKŁAD POLITYKI ZAGRANICZNEJ RP INSTYTUT STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH UWr. Dyplomacja i Bezpieczeństwo Polska Polityka Wschodnia pod redakcją Macieja

Bardziej szczegółowo

Czy Gazprom przetrwa?...4. Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7. Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10

Czy Gazprom przetrwa?...4. Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7. Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10 1 Spis treści Czy Gazprom przetrwa?...4 Bartosz Bieliszczuk Czy Chiny potrzebują podmorskich surowców?...7 dr Błażej Sajduk Rozwój sektora gazu łupkowego w Europie... 10 Paweł Musiałek Nabucco vs South

Bardziej szczegółowo

z Chinami Katarzyna Hołdak Anna Konarzewska

z Chinami Katarzyna Hołdak Anna Konarzewska Stosunki Unii Europejskiej z Chinami Katarzyna Hołdak Anna Konarzewska Partnerstwo strategiczne Unii Europejskiej i Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) rozwija się od połowy lat 90., choć oficjalnie zostało

Bardziej szczegółowo

19 listopada 1938 Ambasador Józef Lipski przekazuje Ribbentropowi negatywną odpowiedź rządu polskiego na propozycje z 24 października 1938 r.

19 listopada 1938 Ambasador Józef Lipski przekazuje Ribbentropowi negatywną odpowiedź rządu polskiego na propozycje z 24 października 1938 r. 16 kwietnia 1922 Traktat w Rapallo (Włochy) nawiązanie współpracy handlowej i wojskowej przez Niemcy i Rosję Sowiecką. Obchodząc w ten sposób ustalenia traktatu wersalskiego Niemcy zyskują możliwość szkolenia

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i porażki anatolijskiego tygrysa wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Turcji

Sukcesy i porażki anatolijskiego tygrysa wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Turcji Sukcesy i porażki anatolijskiego tygrysa wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Turcji Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz Rok 2011 był okresem pełnym wyzwań dla polityki zagranicznej Turcji.

Bardziej szczegółowo

DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XLIV 2012, 1 PL ISSN 0419 8824

DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XLIV 2012, 1 PL ISSN 0419 8824 DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XLIV 2012, 1 PL ISSN 0419 8824 Bartosz Kaczorowski Łódź Juan Beigbeder i jego plany powołania rządu na uchodźstwie w razie przystąpienia Hiszpanii do drugiej wojny światowej Postać

Bardziej szczegółowo

w stosunkach Unia Europejska Rosja Mark Leonard Nicu Popescu Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl Europejska Rada Spraw Zagranicznych

w stosunkach Unia Europejska Rosja Mark Leonard Nicu Popescu Fundacja im. Stefana Batorego www.batory.org.pl Europejska Rada Spraw Zagranicznych www.batory.org.pl Rachunek sił w stosunkach Unia Europejska Rosja Mark Leonard Nicu Popescu Europejska Rada Spraw Zagranicznych Fundacja im. Stefana Batorego Rachunek sił w stosunkach Unia Europejska Rosja

Bardziej szczegółowo

Amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie konieczność, warunki, akceptacja. pod redakcją Stephana Raabe

Amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie konieczność, warunki, akceptacja. pod redakcją Stephana Raabe Amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie konieczność, warunki, akceptacja pod redakcją Stephana Raabe Spis treści strony Wstęp Amerykańska tarcza antyrakietowa: konieczność, warunki, akceptacja Stephan

Bardziej szczegółowo

Unia w Unii? Strefa euro w przebudowie. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej MAREK A.

Unia w Unii? Strefa euro w przebudowie. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej MAREK A. unia w unii? Unia w Unii? Strefa euro w przebudowie MAREK A. CICHOCKI Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej numer specjalny 2 (6) 2015 przewodniczący rady

Bardziej szczegółowo

Aneksy II. ODEZWA KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO W WARSZAWIE Z DNIA 25 LISTOPADA 1914 ROKU

Aneksy II. ODEZWA KOMITETU NARODOWEGO POLSKIEGO W WARSZAWIE Z DNIA 25 LISTOPADA 1914 ROKU Aneksy I. DEKLARACJA WIKTORA JAROŃSKIEGO, POSŁA KIELECKIEGO ZŁOŻONA W IMIENIU KOŁA POLSKIEGO W ROSYJSKIEJ DUMIE, DNIA 8 SIERPNIA 1914 ROKU (PRZEKŁAD Z ROSYJSKIEGO) W chwili historycznej, gdy świat słowiański

Bardziej szczegółowo

Joanna Nowak INSTYTUT SLAWISTYKI PAN

Joanna Nowak INSTYTUT SLAWISTYKI PAN Joanna Nowak INSTYTUT SLAWISTYKI PAN WŁADYSŁAW JORDAN I JEGO DZIAŁALNOŚĆ NA WSCHODZIE W OKRESIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO W zbiorach Biblioteki Kórnickiej znajduje się fragment korespondencji pułkownika Władysława

Bardziej szczegółowo

Działania Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej na rzecz pokoju izraelsko-palestyńskiego

Działania Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej na rzecz pokoju izraelsko-palestyńskiego Alicja Kopczyńska Działania Wspólnot Europejskich/Unii Europejskiej na rzecz pokoju izraelsko-palestyńskiego 1. Działania Wspólnot Europejskich w latach 1970 1995 1995 Po II wojnie światowej nastąpiło

Bardziej szczegółowo