SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 07 października 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz akcesoriów komputerowych dla Kancelarii Prezydenta RP. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. Nr 87, poz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. Nr 241, poz II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Kancelaria Prezydenta RP NIP: Adres: Strona internetowa: ul. Wiejska 10, Warszawa Numer telefonu: ( ) Numer faksu: ( ) Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach

2 III. DEFINICJE I SKRÓTY Wyrażenie i skróty użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: Zamawiający Kancelaria Prezydenta RP Siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia Ustawa lub Pzp Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - art ustawy Pzp. V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz akcesoriów komputerowych dla Kancelarii Prezydenta RP, tj.: a) Część I serwer 3 szt. b) Część II - laptop 9 szt., komputer PC 9 szt., monitory LCD 9 szt., drukarka kolorowa laserowa szt. 2 c) Część III drukarka kolorowa laser A3 - tempest 1 szt. d) Część IV - terminal z monitorami LCD 25 szt. e) Część V - PDA z nawigacją GPS(AutomMapa Polski ver. 5.0 lub wyższa) szt. 5 f) Część VI - głośniki komputerowe szt. 10, słuchawki komputerowe - szt. 10, myszy optyczne PS2 20 szt., myszy optyczne USB 20 szt., skaner A3 USB + oprogramowanie 2 szt., skaner A4 USB + oprogramowanie 5 szt., APC Smart-UPS 1000 XL USB Black 1 szt. g) Część VII - fax szt. 4 h) Część VIII - karta SCSI RAID5 - szt. 2, dysk HDD SCSI U GB 10K 8 szt., karta sieciowa 10/100/1000 szt. 20. i) Część IX - switch 10/100/ porty zarządzany 3 szt. j) Część X system operacyjny Microsoft Windows Server szt., Licencje CAL Terminal Server szt., pakiet biurowy Microsoft Office 2003 pro (2007 pro) 30 szt., k) Część XI oprogramowanie komputerowe: Corel Draw X3 BOX 2 szt., Adobe Photoshop S. C. PL lub nowszy 2 szt., Adobe Acrobat 8.0 Pro PL 2 szt., Microsoft Visio Pro szt. l) Część XII oprogramowanie Code Two Public Folders (1 serwer + 25 klientów) 1 szt. m) Część XIII akcesoria komputerowe n) Część XIV - okablowanie 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): urządzenia komputerowe, notebooki, stacje robocze, pamięci, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2

3 z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa załącznik nr 2 do siwz Opis przedmiotu zamówienia. 3. Oferowany przez wykonawcę sprzęt i oprogramowanie musi być fabrycznie nowe. 4. Komputer (i jego komponenty), laptopy, monitory muszą być objęte co najmniej 36 miesięcznym 5. Sprzęt komputerowy z części II, III i IV musi być objęty co najmniej 24-miesięcznym bezpłatnym serwisem gwarancyjnym obejmującym odbiór ulegających awarii i dostarczenie sprawnych elementów do siedziby Biura Bezpieczeństwa Narodowego (w szczególności baterie laptopów co najmniej 12 miesięcznym serwisem), natomiast części od V do XII co najmniej 12 msc. gwarancji, dla części XIII i XIV gwarancja powinna być zgodna z wymaganiami opisanymi w zał. nr 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia. 6. Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń oraz podzespołów, posiadających numery seryjne (włączając składniki zestawów komputerowych z wyszczególnieniem, w którym zestawie się znajdują) w dwóch postaciach: a) wykazu sprzętu z numerami seryjnymi, b) arkusza gwarancyjnego zawierającego zobowiązania wynikające z umowy. 7. Wszystkie dostarczone stacje robocze, laptopy, akcesoria (myszy, klawiatury, nagrywarki), monitory, oraz przełączniki sieciowe muszą zostać oznaczone nalepkami pozwalającymi zidentyfikować wykonawcę. 8. Opakowanie oraz sprzęt tj.: stacje robocze, laptopy, klawiatury, monitory muszą być oznakowane numerem seryjnym i kodem kreskowym. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach jakościowych nie gorszych niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ. 10. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym (certyfikat ISO 9001:2000 lub 9001:2001), znak bezpieczeństwa CE, zgodność z normami ISO 9296, określonym przez Zamawiającego. 11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składający ofertę dostarczy: 11.1 Certyfikat ISO 9001:2000 lub 9001:2001 na proces produkcji posiadany przez producenta sprzętu dla wszystkich pozycji wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) lub dokument równoważny wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie, w którym Wykonawca składa ofertę; 11.2 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt posiada znak bezpieczeństwa CE, wymagane atesty oraz spełnia normy ISO 9296 (ostatni warunek dotyczy cz. I, II, III, IV) Charakterystykę proponowanego sprzętu załącznik nr 5. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia wykonawca zakończy całość dostaw w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 3

4 VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 3 ustawy Pzp, tj.: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykażą się odpowiednim doświadczeniem, że w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania: a. dla części I o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; b. dla części II o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; c. dla części III o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; d. dla części IV o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; e. dla części V o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; f. dla części VI o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; g. dla części VII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; h. dla części VIII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; i. dla części IX o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; j. dla części X o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; k. dla części XI o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; l. dla części XII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; m. dla części XIII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; n. dla części XIV o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; oraz załączą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 4

5 ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie realizowanego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: a. dla części I ,00 zł brutto; b. dla części II ,00 zł brutto; c. dla części III ,00 zł brutto; d. dla części IV ,00 zł brutto; e. dla części V ,00 zł brutto; f. dla części VI ,00 zł brutto; g. dla części VII ,00 zł brutto; h. dla części VIII ,00 zł brutto; i. dla części IX ,00 zł brutto; j. dla części X ,00 zł brutto; k. dla części XI ,00 zł brutto; l. dla części XII ,00 zł brutto; m. dla części XIII ,00 zł brutto; n. dla części XIV 5.000,00 zł brutto 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca składający polisę lub inny dokument ubezpieczenia na więcej niż jedną część postępowania, zobowiązany jest złożyć polisę na każdą część z osobna, ale o łącznej wartości nie mniejszej niż wymagana dla tych części, w których wykonawca składa ofertę. 3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w VIII części SIWZ. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki. 5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz dotyczące art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (składany dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.1.). 5

6 3. Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji urzędu skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.1.). 4. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.1.). 5. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną, nie mniejszą niż (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.3.): a) dla części I ,00 zł brutto; b) dla części II ,00 zł brutto; c) dla części III ,00 zł brutto; d) dla części IV ,00 zł brutto; e) dla części V ,00 zł brutto; f) dla części VI ,00 zł brutto; g) dla części VII ,00 zł brutto; h) dla części VIII ,00 zł brutto; i) dla części IX ,00 zł brutto; j) dla części X ,00 zł brutto; k) dla części XI ,00 zł brutto; l) dla części XII ,00 zł brutto; m) dla części XIII ,00 zł brutto; n) dla części XIV 5.000,00 zł brutto; 6. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat (potwierdzenie warunku z pkt ): a. dla części I o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; b. dla części II o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; c. dla części III o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; d. dla części IV o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; e. dla części V o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; 6

7 f. dla części VI o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; g. dla części VII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; h. dla części VIII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; i. dla części IX o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; j. dla części X o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; k. dla części XI o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; l. dla części XII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; m. dla części XIII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; n. dla części XIV o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw (załącznik nr 4); 7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w punkcie VIII pkt 2, 3, 4 i 7 składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 9. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 10. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy złożyli ją wspólnie zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 7

8 11.1 w punkcie VIII ppkt 2, 3, 4 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 12. Dokumenty, o których mowa w pkt VIII ppkt lit. a i c oraz ppkt 2 muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 13. Dokument, o którym mowa w pkt VIII ppkt 11.1lit. b musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 14. Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz tłumaczeniem na język polski. 15. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 16. Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer: (22) bądź mailem na adres: 2. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wszelką korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: ul. Wiejska 10, Warszawa z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz akcesoriów komputerowych dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 52/2008] 4. Wszelkie terminy liczy się od chwili, w której zamawiający był w stanie zapoznać się z treścią nadesłanego pisma. Zamawiający przyjmuje informacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 8

9 16:15 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Jeśli pismo wpłynie po godzinach pracy zamawiającego, wówczas uznane będzie, że wpłynęło ono następnego dnia roboczego. 5. Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi na potwierdzenie spełnienia stawianych im warunków (w punkcie VIII SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań przedmiotowych (pkt V ppkt 11 SIWZ) były składane pod rygorem nieważności na piśmie. 6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. 7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o przesłanie drogą elektroniczną druków składających się na ofertę wykonawcy: 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Grzegorz Więcek tel. (22) od poniedziałku do piątku, w godzinach X. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ 1. W razie niejasności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności dotyczących SIWZ, wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie, jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. 2. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana pisemnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego i będzie wiążąca. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) w części I 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych); b) w części II 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych); c) w części III 900,00 zł ( słownie: dziewięćset złotych); d) w części IV 1.400,00 zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych); e) w części V 250,00 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych); f) w części VI 150,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt złotych); g) w części VII 90,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt złotych); h) w części VIII 270,00 zł ( słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych); i) w części IX 180,00 zł ( słownie: sto osiemdziesiąt złotych); j) w części X 1.500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych); k) w części XI 1.400,00 zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych); 9

10 l) w części XII 400,00 zł ( słownie: czterysta złotych); m) w części XIII 1.000,00 zł ( słownie: tysiąc złotych); n) w części XIV 100,00 zł ( słownie: sto złotych); 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia r. do godz. 13:00 3. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu (przelew bankowy), b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz z późn. zmian. ). 4. Wpłaty można dokonać na konto: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Finansowe w Kredyt Bank PBI SA IV Oddział Warszawa nr konta Środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego w określonym wyżej terminie. 6. W przypadku składania dokumentów wymienionych w ppkt b), c), d) i e) mogą one być złożone w kasie zamawiającego ( pok. 328 w godz ) przez wykonawcę lub przysłane pocztą na adres podany w pkt. IX ppkt 3 z dopiskiem: Biuro Finansowe wadium do przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz akcesoriów komputerowych dla Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania 52/2008], w terminie podanym w pkt. XI ppkt Kserokopia wniesienia wadium powinna być dołączona do oferty. 8. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub nie wniesie go w terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po: a) upływie terminu związania ofertą, b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, gdy protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 10. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 10

11 11. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, jeżeli: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ustala się termin 30 dni związania złożoną ofertą. 2. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto zamówienia w: 1) pieniądzu (przelew bankowy); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 11

12 XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty do postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 4. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem maszynowym, na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 5. Wymagane w specyfikacji dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 6. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (bądź w takiej samej formie ze ścisłym zachowaniem treści). Do formularza oferty należy załączyć dokumenty wymagane w SIWZ, tj.: a) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VIII SIWZ; b) dokumenty wymienione w pkt. V ppkt. 10 SIWZ; c) kserokopia dowodu wniesienia wadium. d) W przypadku, gdy polisa obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że przedłużą ją na czas trwania umowy. 7. Dokumenty wymagane przez zamawiającego i dołączone do formularza oferty (załącznik nr 1) mogą być: a) przedstawione w formie oryginału, b) przedstawione w formie kopii z napisem ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM oraz podpisane przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną /uprawnione do reprezentowania wykonawcy). Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno mieć miejsce na każdej stronie dokumentu zawierającej treść. 8. Formularz oferty podpisuje osoba reprezentująca wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej albo osoba należycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty. 9. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 10. W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niż określony w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo też przez inne osoby niż wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do oferty dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo. W wypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa do podpisania oferty, wymagane będzie notarialne 12

13 poświadczenie zgodności z oryginałem. Także udzielanie dalszych pełnomocnictw musi być potwierdzone notarialne. 11. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 12. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem. 13. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, Warszawa i oznaczonej: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz akcesoriów komputerowych dla Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania 52/2008] - nie otwierać przed dniem roku, godz. 14: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert. 17. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem "ZMIANA"/"WYCOFANIE", zarówno zmiana jak wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 18. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone napisem: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w załączniku nr 1 Formularzu oferty. XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy ul. Wiejskiej 10, parter wejście D w terminie do dnia roku godz. 13:00 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia roku o godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego, w sali nr 110 przy ul. Wiejskiej 10, w Warszawie. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 13

14 6. Otwierając oferty zamawiający poda: nazwy i adresy wykonawców, ceny ofertowe (oraz inne istotne elementy jak gwarancje, termin wykonania, warunki płatności zawarte w ofertach). 7. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA 1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ. Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby zamawiającego, oraz wszystkie pochodne (między innymi: koszty ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.). 2. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez okres realizacji zamówienia. 3. Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wykonawca podaje cenę oferty w załączniku nr 1 formularzu oferty. 5. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty. 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między wykonawcą, a zamawiającym realizowane będą w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA 100% Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: cena oferowana minimalna brutto ocena punktowa = x 100 cena badanej oferty brutto Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 14

15 XIX. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE Wykonawca może powierzyć podwykonawcom jedynie realizację części zamówienia obejmującą bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom realizację umowy o zamówienie publiczne w części obejmującej bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji zobowiązany będzie w terminie 30 dni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu listę serwisantów. Ponadto Wykonawca może zlecić wykonanie naprawy innym osobom trzecim niż wskazane powyżej, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. XX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią zał. nr 6. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Protest może być złożony tylko w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy ul. Wiejskiej 10, parter wejście D. XXII. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wg dwóch części opisanych w załączniku nr 2 opisie przedmiotu zamówienia. XXIII. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w siwz. XXIV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. XXV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 3. Oferty mogą zostać udostępnione od chwili otwarcia. 15

16 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 5. Jawność protokołu, załączników do protokołu, ofert: a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji, c) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznikami do SIWZ są: 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty, 2. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, 4. Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, 5. Załącznik nr 5 Charakterystyka proponowanego sprzętu 6. Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy 16

17 ... pieczęć adresowa Wykonawcy Dane Wykonawcy: Zamawiający: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska Warszawa Załącznik nr 1 do siwz nazwa firmy... adres... telefon/faks... NIP... REGON... osoba do kontaktu... tel./ ... nr konta bankowego Wykonawcy... FORMULARZ OFERTY Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz akcesoriów komputerowych dla Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania - 52/2008], oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w załączniku nr 2 do siwz opisie przedmiotu zamówienia: w części I - za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł......), w części II - za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł......), w części III- za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł......), w części IV - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części V - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części VI - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części VII - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł... 17

18 ...), w części VIII - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części IX - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części X - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części XI - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części XII - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części XIII - za cenę netto...zł. tj.brutto...zł (słownie brutto zł......), w części XIII - za cenę netto...zł. tj.brutto...zł (słownie brutto zł......), w części XIV - za cenę netto...zł.tj.brutto...zł (słownie brutto zł......), Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z poniższymi warunkami: Część I Serwer Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt./lic. 1. Serwer 3 Wartość netto Wartość brutto Część II laptop 9 szt., komputer PC 9 szt., monitory LCD 9 szt., drukarka kolorowa laserowa szt. 2 Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto 1. Laptop 9 2. Komputer PC 9 3. Monitor LCD 9 Ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 18

19 4. Drukarka Kolorowa Laserowa 2 R A Z E M Część III drukarka kolorowa laser A3 - tempest 1 szt. 1. Opis drukarka kolorowa laser A3- tempest Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. 1 Wartość netto Wartość brutto Część IV terminal z monitorami LCD 25 szt. 1. Opis Terminal z monitorami LCD Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. 25 Wartość netto Wartość brutto 1. Część V PDA z nawigacją GPS(AutomMapa Polski ver. 5.0 lub wyższa) szt. 5 Opis PDA z nawigacja GPS (AutoMapą Polski ver. 5.0 lub wyższa) Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. 5 Wartość netto Wartość brutto Część VI głośniki komputerowe szt. 10, słuchawki komputerowe - szt. 10, myszy optyczne PS2 20 szt., myszy optyczne USB 20 szt., skaner A3 USB + oprogramowanie 2 szt., skaner A4 USB + oprogramowanie 5 szt., APC Smart-UPS 1000 XL USB Black 1 szt. Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1. Głośniki komputerowe Słuchawki komputerowe Myszy optyczne PS Myszy optyczne USB Skaner A3 USB + oporgramowanie 6. Skaner A4 USB + oporgramowanie 7. APC Smart-UPS 1000 XL USB Black R A Z E M Część VII Fax 19

20 Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1. fax 4 Część VIII karta SCSI RAID5 - szt. 2, dysk HDD SCSI U GB 10K 8 szt., karta sieciowa 10/100/1000 szt. 20 Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1. Karta SCSI RAID5 2. Dysk HDD SCSI U GB 10K 3. Karta sieciowa 10/100/ R A Z E M Część IX switch 10/100/ porty zarządzany 3 szt. 1. Opis Switch 10/100/ porty zarządzany Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. 3 Wartość netto Wartość brutto Część X system operacyjny Microsoft Windows Server szt., Licencje CAL Terminal Server szt., pakiet biurowy Microsoft Office 2003 pro (2007 pro) 30 szt., Opis 1. Microsoft Winndows Server Licencje CAL Terminal Server Microsoft Office 2003 pro (2007 pro) Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt Wartość netto Wartość brutto R A Z E M Część XI oprogramowanie komputerowe: Corel Draw X3 BOX 2 szt., Adobe Photoshop S. C. PL lub nowszy 2 szt., Adobe Acrobat 8.0 Pro PL 2 szt., Microsoft Visio Pro szt. Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1. Corel Draw X3 BOX 2. Adobe Photoshop S.C. PL lub nowszy 3. Adobe Acrobat 8.0 Pro PL 4. Microsoft Visio Pro

21 R A Z E M Część XII oprogramowanie Code Two Public Folders (1 serwer + 25 klientów) 1 szt. 1. Opis Code Two Public Folders (1 Serwer + 25 Klientów) Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. 1 Wartość netto Wartość brutto Część XIII Akcesoria komputerowe Opis Horizontal Cable Organizer 1U, APC Rack Air Distribution Unit Replacement Filter do APC Panele zaslepiające do szaf APC wysokość 1U, czarne, plastikowe, beznarzedziowe Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt Wartość netto Wartość brutto 4. PenDrive typ PenDrive typ Pamięć RAM typ Pamięć RAM typ Pamięć RAM typ Pamięć RAM typ Zewnętrzny konwerter USB - SATA / IDE 2.5" i 3.5" z zasilaczem Konwerter USB-PS/ Konwerter RS232 na USB Zewnętrzna kieszeń 2.5" Dysk twardy 2.5" Słuchawki komputerowe Głosniki komputerowe 5 21

22 17. Kontroler typ Kontroler typ Dysk twardy 3.5" typ Dysk twardy 3.5" typ Nagrywarka DVD Taśma LTO 100/200GB Taśma LTO 400/800GB 30 R A Z E M Część XIV Okablowanie Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1. Patchcord skrętka typ Patchcord skrętka typ Kabel do urządzeń Serial ATA Przejściówka kabla zasilającego do dysków Serial ATA Przedłużacz kabla zasilającego typ 1 Przedłużacz kabla zasilającego typ 2 Patchcord światłowodowy, wielomodowy, duplex, typ 1 Patchcord światłowodowy, wielomodowy, duplex, typ 2 Patchcord światłowodowy, wielomodowe, duplex, typ 3 Patchcord światłowodowy, jednomodowy, duplex, typ 1 Patchcord światłowodowy, jednomodowy, duplex, typ

23 12. Patchcord światłowodowy, jednomodowy, duplex, typ 3 8 R A Z E M Całkowita cena brutto realizacji zamówienia jest ostateczną ceną oferty. *Cena oferty zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby zamawiającego oraz wszystkie pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.). 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym wzorem. 3. Oświadczamy, że sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) 4. Oferowana cena obejmuje koszty dostarczenia i uruchomienia sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w siedzibie Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w załączniku nr 2 do siwz. 6. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na zasadach określonych w załączniku nr 2 do umowy. 7. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr... niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8. Podwykonawcom zamierzam zlecić realizację części zamówienia obejmującą bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji tak/nie* (nazwa firmy, adres, telefon, faks - wypełniają Wykonawcy, którzy zamierzają zlecić realizację części zamówienia)... data i miejscowość... Podpis i pieczęć imienna osoby - osób upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy 23

24 UWAGA Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się używania korektora. * niepotrzebne skreślić 24

25 Część I serwer Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2 do SIWZ Nazwa sprzętu: serwer Procesor Producent/ Typ urządzenia: Intel Xeon E5345 Quad Core lub równoważny pod względem wydajności Ilość rdzeni 4 Iloś Procesorów 2 Paramter 4: Częstotliwość procesora minimum 2,33GHz Magistrala FSB minimum 1333 MHz Płyta główna Producent/ Typ urządzenia: dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym Chipset (zalecany przez producenta procesora) Obsługa pamięci RAM Advanced ECC Ilość gniazd na moduły minimum 8 szt. RAM Paramter 4: Maksymalna pojemność minimum 32 GB pamięci RAM Parametr 5: Ilość wnęk na dyski twarde minimum 6 Parametr 6: PCI minimum 5 Parametr 7: PCI pełnej wysokości i 0 długości Parametr 8: PCI Express pełnej minimum 3 wysokości Parametr 9: Ilość portów USB 1.1/2.0 minimum 5 szt. (w tym minimum 2 na tylnym panelu) Parametr 10: Wentylatory Redundatne Hot-Plug Parametr 11: Port RJ-45 dla zdalnego tak zarządzania Parametr 12: Port RJ-45 (2) 10/100/1000 Parametr 13: Port VGA D-SUB (2) Parametr 15: Porty PS/2 (klawiatura i mysz) Parametr 16: Port szeregowy Parametr 17: Port równoległy nie Parametr 18: Funkcjonalność WOL 25

26 Parametr 19: Port ilo2 Parametr 20: Funkcjonalność PXE Pamięć operacyjna Producent/ Typ urządzenia: Typ kości FB DIMM DDR2 ECC Specyfikacja PC Częstotliwość wewnętrzna minimum 667 MHz Pojemność 4 GB Karta graficzna Producent/ Typ urządzenia: zintegrowana z płytą główną typ karty Zintegrowana wielkość pamęci 32 MB Karta sieciowa Producent/ Typ urządzenia: Wielofunkcyjna lub zintegrowana z płytą główną Zintegrowana Ilośc kart 2 Interfejs sieciowy Gigabit Ethernet Paramter 4: wsparcie load balancing Paramter 5: TCP/IP Offload Engine Dysk twardy Producent/ Typ urządzenia: 146 GB 3G SAS 10k ilość dysków 4 Pojemność dysku minimum 146 GB Prędkość obrotowa talerzy rpm Paramter 4: Interfejs SAS Kontroler macierzowy Producent/ Typ urządzenia: typ kontrolera SAS obsługiwane pozimy RAID 0/1/1+0/5/6 pamięć cache 256 MB 26

27 Paramter 4: Interfejs SAS Stacja dyskietek Producent/ Typ urządzenia: Obsługiwany nośnik Dyskietki 3,5" 1,44 MB dopuszczalne USB Napęd optyczny Producent/ Typ urządzenia: Wewnętrzny DVD±RW Obsługiwane formaty płyt przynajmniej DVD +/-RW Zasilacz Producent/ Typ urządzenia: 800 WAT podłączane podczas pracy Moc zasilacza minimum 800 W ilość zasilaczy 2 redudantne tak Napięcie wejściowe V Obudowa Producent/ Typ urządzenia: Format RACK 19" Port USB 2.0 z przodu maximum 2U Certyfikaty Producent/ Typ urządzenia: zestaw szyn do mocowania w szafie i wysuwania w celach serwisowych Certyfikatem CE Inne Certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z dostarczanym systemem operacyjnym Parametr3: Certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2001 producenta dla procesu produkcji Waga do 30 kg Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania 27

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowa OGŁOSZENIE DOTYCZY SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowa OGŁOSZENIE DOTYCZY SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa serwera, akcesoriów komputerowych i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 7/2016

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Zapytanie ofertowe nr 7/2016 Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi kasy kina Klaps. Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem

Przedmiot zamówienia: Usługa termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (metodą D10) wraz z transportem Olsztyn, 08.04.2009 r. Zmiana ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na podstawie art. 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015. Białystok: Dostawa 5 bibliotek taśmowych, 4 laptopów oraz 4 dysków macierzy do sądów apelacji białostockiej. Numer ogłoszenia: 309166 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kielce.apodatkowa.gov.pl Kielce: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Warszawa: Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do jednostek socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WÓJT GMINY MILANÓW ul. Kościelna 11 a, 21-210 Milanów tel./ faks: (083) 3567002 www.milanow.pl Milanów dnia 22.09.2010r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego przez Wójta Gminy Milanów

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.is.poznan.pl Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZS Bucz nr 261/6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP. 2010 07/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 363-48-73 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa artykułów administracyjno-biurowych - SPRAWA ZP.19.2014

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.sa.gov.pl Białystok: Dostawa 10 serwerów oraz 10 napędów taśmowych LTO do sądów apelacji

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo