SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 07 października 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz akcesoriów komputerowych dla Kancelarii Prezydenta RP. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. Nr 87, poz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. Nr 241, poz II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Kancelaria Prezydenta RP NIP: Adres: Strona internetowa: ul. Wiejska 10, Warszawa Numer telefonu: ( ) Numer faksu: ( ) Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach

2 III. DEFINICJE I SKRÓTY Wyrażenie i skróty użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: Zamawiający Kancelaria Prezydenta RP Siwz specyfikacja istotnych warunków zamówienia Ustawa lub Pzp Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - art ustawy Pzp. V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz akcesoriów komputerowych dla Kancelarii Prezydenta RP, tj.: a) Część I serwer 3 szt. b) Część II - laptop 9 szt., komputer PC 9 szt., monitory LCD 9 szt., drukarka kolorowa laserowa szt. 2 c) Część III drukarka kolorowa laser A3 - tempest 1 szt. d) Część IV - terminal z monitorami LCD 25 szt. e) Część V - PDA z nawigacją GPS(AutomMapa Polski ver. 5.0 lub wyższa) szt. 5 f) Część VI - głośniki komputerowe szt. 10, słuchawki komputerowe - szt. 10, myszy optyczne PS2 20 szt., myszy optyczne USB 20 szt., skaner A3 USB + oprogramowanie 2 szt., skaner A4 USB + oprogramowanie 5 szt., APC Smart-UPS 1000 XL USB Black 1 szt. g) Część VII - fax szt. 4 h) Część VIII - karta SCSI RAID5 - szt. 2, dysk HDD SCSI U GB 10K 8 szt., karta sieciowa 10/100/1000 szt. 20. i) Część IX - switch 10/100/ porty zarządzany 3 szt. j) Część X system operacyjny Microsoft Windows Server szt., Licencje CAL Terminal Server szt., pakiet biurowy Microsoft Office 2003 pro (2007 pro) 30 szt., k) Część XI oprogramowanie komputerowe: Corel Draw X3 BOX 2 szt., Adobe Photoshop S. C. PL lub nowszy 2 szt., Adobe Acrobat 8.0 Pro PL 2 szt., Microsoft Visio Pro szt. l) Część XII oprogramowanie Code Two Public Folders (1 serwer + 25 klientów) 1 szt. m) Część XIII akcesoria komputerowe n) Część XIV - okablowanie 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): urządzenia komputerowe, notebooki, stacje robocze, pamięci, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2

3 z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie, wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa załącznik nr 2 do siwz Opis przedmiotu zamówienia. 3. Oferowany przez wykonawcę sprzęt i oprogramowanie musi być fabrycznie nowe. 4. Komputer (i jego komponenty), laptopy, monitory muszą być objęte co najmniej 36 miesięcznym 5. Sprzęt komputerowy z części II, III i IV musi być objęty co najmniej 24-miesięcznym bezpłatnym serwisem gwarancyjnym obejmującym odbiór ulegających awarii i dostarczenie sprawnych elementów do siedziby Biura Bezpieczeństwa Narodowego (w szczególności baterie laptopów co najmniej 12 miesięcznym serwisem), natomiast części od V do XII co najmniej 12 msc. gwarancji, dla części XIII i XIV gwarancja powinna być zgodna z wymaganiami opisanymi w zał. nr 2 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia. 6. Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń oraz podzespołów, posiadających numery seryjne (włączając składniki zestawów komputerowych z wyszczególnieniem, w którym zestawie się znajdują) w dwóch postaciach: a) wykazu sprzętu z numerami seryjnymi, b) arkusza gwarancyjnego zawierającego zobowiązania wynikające z umowy. 7. Wszystkie dostarczone stacje robocze, laptopy, akcesoria (myszy, klawiatury, nagrywarki), monitory, oraz przełączniki sieciowe muszą zostać oznaczone nalepkami pozwalającymi zidentyfikować wykonawcę. 8. Opakowanie oraz sprzęt tj.: stacje robocze, laptopy, klawiatury, monitory muszą być oznakowane numerem seryjnym i kodem kreskowym. 9. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach jakościowych nie gorszych niż podane w załączniku nr 2 do SIWZ. 10. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym (certyfikat ISO 9001:2000 lub 9001:2001), znak bezpieczeństwa CE, zgodność z normami ISO 9296, określonym przez Zamawiającego. 11. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składający ofertę dostarczy: 11.1 Certyfikat ISO 9001:2000 lub 9001:2001 na proces produkcji posiadany przez producenta sprzętu dla wszystkich pozycji wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) lub dokument równoważny wydawany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie, w którym Wykonawca składa ofertę; 11.2 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt posiada znak bezpieczeństwa CE, wymagane atesty oraz spełnia normy ISO 9296 (ostatni warunek dotyczy cz. I, II, III, IV) Charakterystykę proponowanego sprzętu załącznik nr 5. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia wykonawca zakończy całość dostaw w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 3

4 VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 3 ustawy Pzp, tj.: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykażą się odpowiednim doświadczeniem, że w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizowali dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania: a. dla części I o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; b. dla części II o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; c. dla części III o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; d. dla części IV o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; e. dla części V o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; f. dla części VI o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; g. dla części VII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; h. dla części VIII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; i. dla części IX o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; j. dla części X o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; k. dla części XI o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; l. dla części XII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; m. dla części XIII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; n. dla części XIV o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; oraz załączą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 4

5 ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie realizowanego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: a. dla części I ,00 zł brutto; b. dla części II ,00 zł brutto; c. dla części III ,00 zł brutto; d. dla części IV ,00 zł brutto; e. dla części V ,00 zł brutto; f. dla części VI ,00 zł brutto; g. dla części VII ,00 zł brutto; h. dla części VIII ,00 zł brutto; i. dla części IX ,00 zł brutto; j. dla części X ,00 zł brutto; k. dla części XI ,00 zł brutto; l. dla części XII ,00 zł brutto; m. dla części XIII ,00 zł brutto; n. dla części XIV 5.000,00 zł brutto 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca składający polisę lub inny dokument ubezpieczenia na więcej niż jedną część postępowania, zobowiązany jest złożyć polisę na każdą część z osobna, ale o łącznej wartości nie mniejszej niż wymagana dla tych części, w których wykonawca składa ofertę. 3. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa w VIII części SIWZ. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki. 5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz dotyczące art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (składany dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.1.). 5

6 3. Zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji urzędu skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.1.). 4. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.1.). 5. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną, nie mniejszą niż (potwierdzenie warunku z pkt. VII ppkt. 1.3.): a) dla części I ,00 zł brutto; b) dla części II ,00 zł brutto; c) dla części III ,00 zł brutto; d) dla części IV ,00 zł brutto; e) dla części V ,00 zł brutto; f) dla części VI ,00 zł brutto; g) dla części VII ,00 zł brutto; h) dla części VIII ,00 zł brutto; i) dla części IX ,00 zł brutto; j) dla części X ,00 zł brutto; k) dla części XI ,00 zł brutto; l) dla części XII ,00 zł brutto; m) dla części XIII ,00 zł brutto; n) dla części XIV 5.000,00 zł brutto; 6. Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat (potwierdzenie warunku z pkt ): a. dla części I o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; b. dla części II o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; c. dla części III o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; d. dla części IV o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; e. dla części V o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; 6

7 f. dla części VI o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; g. dla części VII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; h. dla części VIII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; i. dla części IX o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; j. dla części X o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; k. dla części XI o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; l. dla części XII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; m. dla części XIII o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; n. dla części XIV o łącznej wartości min zł brutto oraz przynajmniej jedna z nich została wykonana na kwotę min zł brutto; Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw (załącznik nr 4); 7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wymienione w punkcie VIII pkt 2, 3, 4 i 7 składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 9. Ponadto w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 10. Jeżeli oferta Wykonawców, którzy złożyli ją wspólnie zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, Wykonawcy muszą przedstawić umowę regulującą ich odpowiedzialność i współpracę. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 7

8 11.1 w punkcie VIII ppkt 2, 3, 4 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 12. Dokumenty, o których mowa w pkt VIII ppkt lit. a i c oraz ppkt 2 muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 13. Dokument, o którym mowa w pkt VIII ppkt 11.1lit. b musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 14. Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz tłumaczeniem na język polski. 15. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 16. Inne dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na numer: (22) bądź mailem na adres: 2. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wszelką korespondencję do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: ul. Wiejska 10, Warszawa z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz akcesoriów komputerowych dla Kancelarii Prezydenta RP [znak sprawy 52/2008] 4. Wszelkie terminy liczy się od chwili, w której zamawiający był w stanie zapoznać się z treścią nadesłanego pisma. Zamawiający przyjmuje informacje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 8

9 16:15 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Jeśli pismo wpłynie po godzinach pracy zamawiającego, wówczas uznane będzie, że wpłynęło ono następnego dnia roboczego. 5. Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi na potwierdzenie spełnienia stawianych im warunków (w punkcie VIII SIWZ) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań przedmiotowych (pkt V ppkt 11 SIWZ) były składane pod rygorem nieważności na piśmie. 6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez wykonawców zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. 7. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o przesłanie drogą elektroniczną druków składających się na ofertę wykonawcy: 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Grzegorz Więcek tel. (22) od poniedziałku do piątku, w godzinach X. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ 1. W razie niejasności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności dotyczących SIWZ, wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie, jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. 2. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana pisemnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieszczona na stronie internetowej zamawiającego. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej zamawiającego i będzie wiążąca. 4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców. XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: a) w części I 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych); b) w części II 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych); c) w części III 900,00 zł ( słownie: dziewięćset złotych); d) w części IV 1.400,00 zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych); e) w części V 250,00 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych); f) w części VI 150,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt złotych); g) w części VII 90,00 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt złotych); h) w części VIII 270,00 zł ( słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych); i) w części IX 180,00 zł ( słownie: sto osiemdziesiąt złotych); j) w części X 1.500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych); k) w części XI 1.400,00 zł ( słownie: tysiąc czterysta złotych); 9

10 l) w części XII 400,00 zł ( słownie: czterysta złotych); m) w części XIII 1.000,00 zł ( słownie: tysiąc złotych); n) w części XIV 100,00 zł ( słownie: sto złotych); 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia r. do godz. 13:00 3. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu (przelew bankowy), b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz z późn. zmian. ). 4. Wpłaty można dokonać na konto: Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Finansowe w Kredyt Bank PBI SA IV Oddział Warszawa nr konta Środki powinny znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego w określonym wyżej terminie. 6. W przypadku składania dokumentów wymienionych w ppkt b), c), d) i e) mogą one być złożone w kasie zamawiającego ( pok. 328 w godz ) przez wykonawcę lub przysłane pocztą na adres podany w pkt. IX ppkt 3 z dopiskiem: Biuro Finansowe wadium do przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz akcesoriów komputerowych dla Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania 52/2008], w terminie podanym w pkt. XI ppkt Kserokopia wniesienia wadium powinna być dołączona do oferty. 8. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium lub nie wniesie go w terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie po: a) upływie terminu związania ofertą, b) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, gdy protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 10. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na pisemny wniosek wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. 10

11 11. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, jeżeli: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy. XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ustala się termin 30 dni związania złożoną ofertą. 2. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto zamówienia w: 1) pieniądzu (przelew bankowy); 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia: 1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 11

12 XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty do postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 4. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem maszynowym, na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 5. Wymagane w specyfikacji dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 6. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (bądź w takiej samej formie ze ścisłym zachowaniem treści). Do formularza oferty należy załączyć dokumenty wymagane w SIWZ, tj.: a) dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. VIII SIWZ; b) dokumenty wymienione w pkt. V ppkt. 10 SIWZ; c) kserokopia dowodu wniesienia wadium. d) W przypadku, gdy polisa obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że przedłużą ją na czas trwania umowy. 7. Dokumenty wymagane przez zamawiającego i dołączone do formularza oferty (załącznik nr 1) mogą być: a) przedstawione w formie oryginału, b) przedstawione w formie kopii z napisem ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM oraz podpisane przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub posiadająca pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną /uprawnione do reprezentowania wykonawcy). Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno mieć miejsce na każdej stronie dokumentu zawierającej treść. 8. Formularz oferty podpisuje osoba reprezentująca wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej albo osoba należycie umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty. 9. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii. 10. W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niż określony w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo też przez inne osoby niż wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do oferty dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo. W wypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa do podpisania oferty, wymagane będzie notarialne 12

13 poświadczenie zgodności z oryginałem. Także udzielanie dalszych pełnomocnictw musi być potwierdzone notarialne. 11. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu. 12. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opatrzone podpisem. 13. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanej: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska 10, Warszawa i oznaczonej: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz akcesoriów komputerowych dla Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania 52/2008] - nie otwierać przed dniem roku, godz. 14: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert. 17. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z dopiskiem "ZMIANA"/"WYCOFANIE", zarówno zmiana jak wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 18. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone napisem: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w załączniku nr 1 Formularzu oferty. XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy ul. Wiejskiej 10, parter wejście D w terminie do dnia roku godz. 13:00 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 4. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia roku o godz. 14:00 w siedzibie zamawiającego, w sali nr 110 przy ul. Wiejskiej 10, w Warszawie. 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 13

14 6. Otwierając oferty zamawiający poda: nazwy i adresy wykonawców, ceny ofertowe (oraz inne istotne elementy jak gwarancje, termin wykonania, warunki płatności zawarte w ofertach). 7. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert. XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ SPOSÓB JEJ PRZEDSTAWIENIA 1. Podstawą do określenia ceny jest pełen zakres zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ. Cena musi zawierać: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby zamawiającego, oraz wszystkie pochodne (między innymi: koszty ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.). 2. Cena pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy, nie podlega waloryzacji przez okres realizacji zamówienia. 3. Cena oferty musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wykonawca podaje cenę oferty w załączniku nr 1 formularzu oferty. 5. Wartość brutto jest ceną ostateczną oferty. 6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia między wykonawcą, a zamawiającym realizowane będą w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: CENA 100% Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą: cena oferowana minimalna brutto ocena punktowa = x 100 cena badanej oferty brutto Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. 14

15 XIX. INFORMACJE O PODWYKONAWSTWIE Wykonawca może powierzyć podwykonawcom jedynie realizację części zamówienia obejmującą bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji. Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom realizację umowy o zamówienie publiczne w części obejmującej bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji zobowiązany będzie w terminie 30 dni od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu listę serwisantów. Ponadto Wykonawca może zlecić wykonanie naprawy innym osobom trzecim niż wskazane powyżej, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. XX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowią zał. nr 6. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Protest może być złożony tylko w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy ul. Wiejskiej 10, parter wejście D. XXII. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wg dwóch części opisanych w załączniku nr 2 opisie przedmiotu zamówienia. XXIII. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z warunkami określonymi w siwz. XXIV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. XXV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 3. Oferty mogą zostać udostępnione od chwili otwarcia. 15

16 4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz z późn. zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 5. Jawność protokołu, załączników do protokołu, ofert: a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji, c) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznikami do SIWZ są: 1. Załącznik nr 1 Formularz oferty, 2. Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia, 3. Załącznik nr 3 Oświadczenie, zgodne z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, 4. Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat, 5. Załącznik nr 5 Charakterystyka proponowanego sprzętu 6. Załącznik nr 6 Istotne postanowienia umowy 16

17 ... pieczęć adresowa Wykonawcy Dane Wykonawcy: Zamawiający: Kancelaria Prezydenta RP ul. Wiejska Warszawa Załącznik nr 1 do siwz nazwa firmy... adres... telefon/faks... NIP... REGON... osoba do kontaktu... tel./ ... nr konta bankowego Wykonawcy... FORMULARZ OFERTY Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz akcesoriów komputerowych dla Kancelarii Prezydenta RP [sygnatura postępowania - 52/2008], oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w załączniku nr 2 do siwz opisie przedmiotu zamówienia: w części I - za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł......), w części II - za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł......), w części III- za cenę netto...zł. tj. brutto*...zł (słownie brutto zł......), w części IV - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części V - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części VI - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części VII - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł... 17

18 ...), w części VIII - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części IX - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części X - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części XI - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części XII - za cenę netto...zł. tj. brutto...zł (słownie brutto zł......), w części XIII - za cenę netto...zł. tj.brutto...zł (słownie brutto zł......), w części XIII - za cenę netto...zł. tj.brutto...zł (słownie brutto zł......), w części XIV - za cenę netto...zł.tj.brutto...zł (słownie brutto zł......), Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z poniższymi warunkami: Część I Serwer Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt./lic. 1. Serwer 3 Wartość netto Wartość brutto Część II laptop 9 szt., komputer PC 9 szt., monitory LCD 9 szt., drukarka kolorowa laserowa szt. 2 Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto 1. Laptop 9 2. Komputer PC 9 3. Monitor LCD 9 Ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 18

19 4. Drukarka Kolorowa Laserowa 2 R A Z E M Część III drukarka kolorowa laser A3 - tempest 1 szt. 1. Opis drukarka kolorowa laser A3- tempest Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. 1 Wartość netto Wartość brutto Część IV terminal z monitorami LCD 25 szt. 1. Opis Terminal z monitorami LCD Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. 25 Wartość netto Wartość brutto 1. Część V PDA z nawigacją GPS(AutomMapa Polski ver. 5.0 lub wyższa) szt. 5 Opis PDA z nawigacja GPS (AutoMapą Polski ver. 5.0 lub wyższa) Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. 5 Wartość netto Wartość brutto Część VI głośniki komputerowe szt. 10, słuchawki komputerowe - szt. 10, myszy optyczne PS2 20 szt., myszy optyczne USB 20 szt., skaner A3 USB + oprogramowanie 2 szt., skaner A4 USB + oprogramowanie 5 szt., APC Smart-UPS 1000 XL USB Black 1 szt. Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1. Głośniki komputerowe Słuchawki komputerowe Myszy optyczne PS Myszy optyczne USB Skaner A3 USB + oporgramowanie 6. Skaner A4 USB + oporgramowanie 7. APC Smart-UPS 1000 XL USB Black R A Z E M Część VII Fax 19

20 Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1. fax 4 Część VIII karta SCSI RAID5 - szt. 2, dysk HDD SCSI U GB 10K 8 szt., karta sieciowa 10/100/1000 szt. 20 Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1. Karta SCSI RAID5 2. Dysk HDD SCSI U GB 10K 3. Karta sieciowa 10/100/ R A Z E M Część IX switch 10/100/ porty zarządzany 3 szt. 1. Opis Switch 10/100/ porty zarządzany Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. 3 Wartość netto Wartość brutto Część X system operacyjny Microsoft Windows Server szt., Licencje CAL Terminal Server szt., pakiet biurowy Microsoft Office 2003 pro (2007 pro) 30 szt., Opis 1. Microsoft Winndows Server Licencje CAL Terminal Server Microsoft Office 2003 pro (2007 pro) Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt Wartość netto Wartość brutto R A Z E M Część XI oprogramowanie komputerowe: Corel Draw X3 BOX 2 szt., Adobe Photoshop S. C. PL lub nowszy 2 szt., Adobe Acrobat 8.0 Pro PL 2 szt., Microsoft Visio Pro szt. Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1. Corel Draw X3 BOX 2. Adobe Photoshop S.C. PL lub nowszy 3. Adobe Acrobat 8.0 Pro PL 4. Microsoft Visio Pro

21 R A Z E M Część XII oprogramowanie Code Two Public Folders (1 serwer + 25 klientów) 1 szt. 1. Opis Code Two Public Folders (1 Serwer + 25 Klientów) Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. 1 Wartość netto Wartość brutto Część XIII Akcesoria komputerowe Opis Horizontal Cable Organizer 1U, APC Rack Air Distribution Unit Replacement Filter do APC Panele zaslepiające do szaf APC wysokość 1U, czarne, plastikowe, beznarzedziowe Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt Wartość netto Wartość brutto 4. PenDrive typ PenDrive typ Pamięć RAM typ Pamięć RAM typ Pamięć RAM typ Pamięć RAM typ Zewnętrzny konwerter USB - SATA / IDE 2.5" i 3.5" z zasilaczem Konwerter USB-PS/ Konwerter RS232 na USB Zewnętrzna kieszeń 2.5" Dysk twardy 2.5" Słuchawki komputerowe Głosniki komputerowe 5 21

22 17. Kontroler typ Kontroler typ Dysk twardy 3.5" typ Dysk twardy 3.5" typ Nagrywarka DVD Taśma LTO 100/200GB Taśma LTO 400/800GB 30 R A Z E M Część XIV Okablowanie Opis Nazwa oferowanego sprzętu Cena jednostkowa netto Ilość szt. Wartość netto Wartość brutto 1. Patchcord skrętka typ Patchcord skrętka typ Kabel do urządzeń Serial ATA Przejściówka kabla zasilającego do dysków Serial ATA Przedłużacz kabla zasilającego typ 1 Przedłużacz kabla zasilającego typ 2 Patchcord światłowodowy, wielomodowy, duplex, typ 1 Patchcord światłowodowy, wielomodowy, duplex, typ 2 Patchcord światłowodowy, wielomodowe, duplex, typ 3 Patchcord światłowodowy, jednomodowy, duplex, typ 1 Patchcord światłowodowy, jednomodowy, duplex, typ

23 12. Patchcord światłowodowy, jednomodowy, duplex, typ 3 8 R A Z E M Całkowita cena brutto realizacji zamówienia jest ostateczną ceną oferty. *Cena oferty zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego realizacją wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, koszty dostawy do siedziby zamawiającego oraz wszystkie pochodne (między innymi: ubezpieczenia, opłaty celne, upusty itp.). 1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym wzorem. 3. Oświadczamy, że sposób reprezentacji i odpowiedzialności spółki/konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) 4. Oferowana cena obejmuje koszty dostarczenia i uruchomienia sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w siedzibie Zamawiającego. 5. Oświadczamy, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w załączniku nr 2 do siwz. 6. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na zasadach określonych w załączniku nr 2 do umowy. 7. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach o nr... niniejsza oferta oraz wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8. Podwykonawcom zamierzam zlecić realizację części zamówienia obejmującą bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji tak/nie* (nazwa firmy, adres, telefon, faks - wypełniają Wykonawcy, którzy zamierzają zlecić realizację części zamówienia)... data i miejscowość... Podpis i pieczęć imienna osoby - osób upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy 23

24 UWAGA Wszystkie zmiany już po wypełnieniu oferty powinny być dokonywane poprzez skreślenie poprzedniej wartości lub wyrażenia oraz wpisanie nowej z parafką osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy. Nie dopuszcza się używania korektora. * niepotrzebne skreślić 24

25 Część I serwer Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 2 do SIWZ Nazwa sprzętu: serwer Procesor Producent/ Typ urządzenia: Intel Xeon E5345 Quad Core lub równoważny pod względem wydajności Ilość rdzeni 4 Iloś Procesorów 2 Paramter 4: Częstotliwość procesora minimum 2,33GHz Magistrala FSB minimum 1333 MHz Płyta główna Producent/ Typ urządzenia: dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera, oznaczona jego znakiem firmowym Chipset (zalecany przez producenta procesora) Obsługa pamięci RAM Advanced ECC Ilość gniazd na moduły minimum 8 szt. RAM Paramter 4: Maksymalna pojemność minimum 32 GB pamięci RAM Parametr 5: Ilość wnęk na dyski twarde minimum 6 Parametr 6: PCI minimum 5 Parametr 7: PCI pełnej wysokości i 0 długości Parametr 8: PCI Express pełnej minimum 3 wysokości Parametr 9: Ilość portów USB 1.1/2.0 minimum 5 szt. (w tym minimum 2 na tylnym panelu) Parametr 10: Wentylatory Redundatne Hot-Plug Parametr 11: Port RJ-45 dla zdalnego tak zarządzania Parametr 12: Port RJ-45 (2) 10/100/1000 Parametr 13: Port VGA D-SUB (2) Parametr 15: Porty PS/2 (klawiatura i mysz) Parametr 16: Port szeregowy Parametr 17: Port równoległy nie Parametr 18: Funkcjonalność WOL 25

26 Parametr 19: Port ilo2 Parametr 20: Funkcjonalność PXE Pamięć operacyjna Producent/ Typ urządzenia: Typ kości FB DIMM DDR2 ECC Specyfikacja PC Częstotliwość wewnętrzna minimum 667 MHz Pojemność 4 GB Karta graficzna Producent/ Typ urządzenia: zintegrowana z płytą główną typ karty Zintegrowana wielkość pamęci 32 MB Karta sieciowa Producent/ Typ urządzenia: Wielofunkcyjna lub zintegrowana z płytą główną Zintegrowana Ilośc kart 2 Interfejs sieciowy Gigabit Ethernet Paramter 4: wsparcie load balancing Paramter 5: TCP/IP Offload Engine Dysk twardy Producent/ Typ urządzenia: 146 GB 3G SAS 10k ilość dysków 4 Pojemność dysku minimum 146 GB Prędkość obrotowa talerzy rpm Paramter 4: Interfejs SAS Kontroler macierzowy Producent/ Typ urządzenia: typ kontrolera SAS obsługiwane pozimy RAID 0/1/1+0/5/6 pamięć cache 256 MB 26

27 Paramter 4: Interfejs SAS Stacja dyskietek Producent/ Typ urządzenia: Obsługiwany nośnik Dyskietki 3,5" 1,44 MB dopuszczalne USB Napęd optyczny Producent/ Typ urządzenia: Wewnętrzny DVD±RW Obsługiwane formaty płyt przynajmniej DVD +/-RW Zasilacz Producent/ Typ urządzenia: 800 WAT podłączane podczas pracy Moc zasilacza minimum 800 W ilość zasilaczy 2 redudantne tak Napięcie wejściowe V Obudowa Producent/ Typ urządzenia: Format RACK 19" Port USB 2.0 z przodu maximum 2U Certyfikaty Producent/ Typ urządzenia: zestaw szyn do mocowania w szafie i wysuwania w celach serwisowych Certyfikatem CE Inne Certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z dostarczanym systemem operacyjnym Parametr3: Certyfikat ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2001 producenta dla procesu produkcji Waga do 30 kg Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania 27

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 7 lipca 2009r. Zatwierdzona przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAKUP WRAZ Z DOSTARCZENIEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Bardziej szczegółowo

PROKURATURA GENERALNA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PROKURATURA GENERALNA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROKURATURA GENERALNA AKCEPTUJĘ: PROKURATOR GENERALNY. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa serwerów Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Przedstawiam do akceptacji:

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. I.Miecznikowa 1 02-096 Warszawa na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 9/2009 Nr ogłoszenia w Biuletynie UZP: 419358-2009 Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64, tel. (22) 629

Bardziej szczegółowo

IZBA SKARBOWA W KATOWICACH

IZBA SKARBOWA W KATOWICACH IZBA SKARBOWA W KATOWICACH OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W BIELSKU-BIAŁEJ Adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała ===========================================================

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa samochodu dostawczego 1 szt dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SIWZ Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Str. 1 z 43 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamówienie publiczne o wartości nie przekraczającej 130 000 EURO Nr sprawy: G-2130-8/13

Bardziej szczegółowo

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) procedura

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Na

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 31/BAF-VI/PN/08 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby DCEP. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 21.01.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-17/14 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę serwerów oraz oprogramowania dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU RATUSZ RYNEK KOŚCIUSZKI 10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU RATUSZ RYNEK KOŚCIUSZKI 10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AG/360/10/14 MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU RATUSZ RYNEK KOŚCIUSZKI 10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław NIP: 896-10-00-264 Regon: 006011298 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo