GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A."

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ,

2 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH... 3 OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE... 6 PERSPEKTYWY ROZWOJU W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM... 6 OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ... 6 POSTĘPOWANIE TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ... 7 INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH... 7 RYNKI ZBYTU I ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA... 8 INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH... 8 POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I KAPITAŁOWE... 9 OPIS TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ZAWARTYCH NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE ZACIĄGNIĘTE I WYPOWIEDZIANE UMOWY KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONE POŻYCZKI PORĘCZENIA I GWARANCJE EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wprowadzenie do obrotu akcji Podwyższenie kapitału zakładowego Obligacje.15 OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI OSIĄGNIĘTYMI W 2012 ROKU, A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PLANÓW INWESTYCYJNYCH CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Czynniki wewnętrzne istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa Perspektywy rozwoju działalności emitenta ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM UMOWY ZAWARTE MIĘDZY GRUPĄ KAPITAŁOWĄ NEUCA A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH AKCJE I UDZIAŁY W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH INFORMACJA O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK W 2012R OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NEUCA

3 Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej NEUCA Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej NEUCA ( Grupa ) jest NEUCA Spółka Akcyjna ( Spółka ). Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer NIP Kapitał zakładowy NEUCA S.A. na dzień r. wynosi ,00 PLN i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na zgromadzeniu akcjonariuszy. NEUCA S.A. prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Siedziba Spółki mieści się w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58. Grupa oferuje szereg usług i produktów na rynku zdrowia w Polsce. Głównym obszarem działalności Grupy jest hurtowa sprzedaż produktów farmaceutycznych do aptek. Pozostałe segmenty działalności obejmują m.in.: - hurtową sprzedaż farmaceutyków do szpitali - produkty farmaceutyczne pod własną marką - usługi informatyczne dla aptek - własne programy partnerskie dla aptek niezależnych - usługi marketingowe i reklamowe dla podmiotów rynku farmaceutycznego W ramach Grupy Kapitałowej funkcjonuje dwadzieścia osiem spółek zatrudniających łącznie około 3,6 tysiąca pracowników. W programach partnerskich organizowanych dla aptek ( Świat Zdrowia, Moje Zdrowie ) uczestniczy prawie 1,8 tysiąca aptek. Grupa NEUCA jest liderem rynku hurtowej sprzedaży leków. Udział Grupy Kapitałowej NEUCA w rynku hurtu aptecznego w 2012 r. roku wyniósł średnio 27,6%. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych W 2012 r. Grupa uzyskała pozytywne wyniki finansowe, poprawiając kluczowe wskaźniki efektywności na wszystkich poziomach rentowności. Dwucyfrowy wzrost zanotowano zarówno na poziomie wyniku operacyjnego jak i wyniku netto. W połączeniu ze ścisłą kontrolą kapitału obrotowego, pozwoliło to na wygenerowaniu wysokich środków z działalności operacyjnej, które przeznaczone zostały w dużej mierze na zmniejszenie zadłużenia Grupy. W 2012 r. Grupa koncentrowała się na optymalizacji marży brutto i wzroście efektywności działania. W 2012 roku Grupa Kapitałowa NEUCA zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 11% przy spadku rynku hurtu aptecznego o 6,5%. Spadek ten jest konsekwencją znacznych zmian w otoczeniu prawnym Grupy, m.in. zmian prawa w zakresie zasad refundacji leków, zmian na listach leków refundowanych oraz zmian w zakresie marż maksymalnych stosowanych przez podmioty zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem środkami farmaceutycznymi. Grupa spodziewa się stabilizacji rynku hurtu aptecznego od 2013 r. ze wzrostem na poziomie 3-4%. Łączny udział spółek z Grupy NEUCA w krajowym rynku hurtu aptecznego w 2012 r. wyniósł 27,6%. Przychody ze sprzedaży w mln PLN zmiana % GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA % NEUCA S.A % Średni udział w rynku hurtu aptecznego 27,59% 30,57% Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 9,95% i była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,41 p.p. Na zwiększenie marży wpłynęły przede wszystkim: poprawa efektywności zarządzania asortymentem oraz poprawa warunków zakupowych u producentów farmaceutycznych. Do wzrostu marży przyczynił się także skokowy wzrost sprzedaży produktów pod marką własną. Grupa NEUCA podejmowała intensywne działania restrukturyzacyjne w ramach struktury sprzedaży i wsparcia sprzedaży. Znacznych nakładów wymagało m.in. przygotowanie nowych struktur telemarketingowych w ramach Grupy w celu podniesienia jakości i wydajności ich działania oraz osiągnięcie docelowej struktury centrów logistycznych. Zmniejszeniu uległa zarówno liczba magazynów jak i pracowników magazynowych. Jednorazowe koszty restrukturyzacji niezbędne do wdrożenia powyższych zmian wyniosły w 2012 r. ok. 8,3 mln PLN. Łącznie koszty sprzedaży wzrosły w 2012 r. o 4% do 293,6 mln PLN. Jednocześnie utrzymywana była ścisła kontrola kosztów na poziomie zarządu i administracji m.in. dzięki centralizacji wszystkich komórek wsparcia i optymalizacji procesów - koszty ogólnego zarządu spadły o 10% r/r do poziomu 158,7 mln PLN. 3

4 Na wynik operacyjny miał wpływ spadek pozostałych przychodów operacyjnych do poziomu 14,0 mln PLN w 2012 r. z 19,1 mln PLN w 2011 r. Spadek pozostałych przychodów operacyjnych wynikał z mniejszego rozwiązania odpisów aktualizacyjnych należności (6,8 mln PLN w 2011 r do 1,4 mln PLN w 2012). W 2012 r. nastąpił wzrost pozostałych kosztów operacyjnych o 17% r/r (z 28,7 mln PLN do 33,4 mln PLN w 2012 r.). Pozostałe koszty operacyjne były wyższe w porównaniu do roku ubiegłego m.in. z tytułu utworzenia odpisów aktualizujących należności (10,1 mln PLN) oraz z tytułu niedoborów magazynowych (16,1 mln PLN). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 2012 r. 94,3 mln PLN (wzrósł o 21% r/r). Koszty finansowe spadły w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 21% i wyniosły 26,1 mln PLN. Główną przyczyną spadku kosztów finansowych było niższe wykorzystanie finansowania zewnętrznego (głównie kredytów bankowych) niż w 2011 r. Przychody finansowe były wyższe niż w 2011 r. o 33% (wyniosły 13,1 mln PLN) wskutek wyższego poziomu otrzymanych odsetek. Grupa Kapitałowa NEUCA zanotowała wzrost zysku netto o 24% do poziomu 65,4 mln PLN, co przełożyło się na wzrost rentowności netto o 0,32 pp. do poziomu 1,15%. Po uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych zysk netto wzrósł o 51% r/r i wyniósł 71,6 mln PLN. w tys. PLN Podstawowe dane finansowe za 2012 roku zmiana % Przychody ze sprzedaży % Zysk brutto ze sprzedaży % Rentowność sprzedaży brutto 9,95% 8,54% Koszty sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % Pozostałe przychody operacyjne % Pozostałe koszty operacyjne % Zysk z działalności operacyjnej % Rentowność działalności operacyjnej 1,66% 1,22% EBITDA % Rentowność EBITDA 2,07% 1,56% Przychody finansowe % Koszty finansowe i pozostałe % Zysk brutto % Zysk netto % Rentowność netto 1,15% 0,83% Rentowność aktywów 3,40% 2,61% Rentowność kapitałów własnych 20,83% 19,96% Wpływ zdarzeń jednorazowych na wyniki Grupy Wpływ zdarzeń jednorazowych na EBIT, EBITDA oraz zysk netto zmiana % EBIT % EBITDA % Zdarzenia jednorazowe (brutto) w tym ujemna wartość firmy: koszty restrukturyzacji Zdarzenia jednorazowe (netto) w tym ujemna wartość firmy koszty restrukturyzacji Skorygowany EBIT % Skorygowany EBITDA % Zdarzenia jednorazowe (podatek dochodowy) aport nieruchomości Zysk netto % Skorygowany zysk netto % Rotacja kapitału obrotowego i wskaźniki zadłużenia 4

5 W porównaniu do 2011 r. nastąpiła poprawa rotacji kapitału obrotowego, w wyniku czego cykl konwersji gotówki spadł do 9 dni. Wypracowany zysk netto w połączeniu z dodatnimi przepływamy z działalności operacyjnej pozwolił wygenerować środki umożliwiające zmniejszenie zadłużenia odsetkowego co przełożyło się na poprawę wskaźników zadłużenia. Rotacja kapitału obrotowego Cykl rotacji zapasów (1) Cykl rotacji należności (2) Cykl rotacji zobowiązań (3) Cykl operacyjny (1+2) Cykl konwersji gotówki (4-3) 9 14 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,82 0,85 Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 4,47 5,90 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,05 0,99 Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0,77 0,79 Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,05 0,06 w tys. PLN w tys. PLN Struktura bilansu Aktywa trwałe % % Aktywa obrotowe % % Aktywa razem Kapitał własny % % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania % % Pasywa razem Zasady wyliczania wskaźników: rentowność sprzedaży brutto = zysk brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży, rentowność EBITDA = EBITDA okresu / przychody ze sprzedaży, rentowność działalności operacyjnej (EBIT) = zysk z działalności operacyjnej okresu / przychody ze sprzedaży, rentowność netto = zysk netto okresu / przychody ze sprzedaży, rentowność aktywów (ROA) = zysk netto / średni stan aktywów, rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto / średni stan kapitału własnego. cykl rotacji zapasów (stan zapasów na koniec okresu / przychody ze sprzedaży )*liczba dni w okresie, cykl rotacji należności (stan należności z tytułu dostaw i usług na koniec okresu) / przychody ze sprzedaży)*liczba dni w okresie, cykl rotacji zobowiązań (stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na koniec roku/przychody ze sprzedaży)*liczba dni w okresie. wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe + rezerwy na zobowiązania) / pasywa ogółem, wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe) / kapitały własne, wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi = (kapitały własne + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe, wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe / pasywa ogółem, wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / pasywa ogółem. 5

6 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W 2012 roku jednorazowe koszty restrukturyzacji Grupy wyniosły 8,3 mln PLN. Główne pozycje to koszty związane z odprawami i odszkodowaniami w związku z likwidowanymi miejscami pracy oraz koszty likwidacji i rozbiórek magazynów. Rozpoznano ujemną wartość firmy w wysokości 522 tys. PLN. Ujemna wartość firmy ujęta została w pozycji Pozostałe przychody operacyjne. W 2012 roku, oprócz wymienionych powyżej, nie wystąpiły inne nietypowe zdarzenia mające istotny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej NEUCA. Perspektywy rozwoju w najbliższym roku obrotowym Grupa NEUCA planuje umacniać wiodącą pozycję na rynku hurtu farmaceutycznego poprzez rozwój organiczny. W 2012 roku Spółka zakończyła restrukturyzację w obszarze telemarketingu i logistyki magazynowej oraz w obszarze back-office. Osiągnęła docelową strukturę magazynową (11 magazynów lokalnych plus 3 centralne) oraz zmniejszyła liczbę centrów telefonicznych. Spółka zakłada, że działania te przyniosą jej w 2013 roku kilkanaście milionów złotych oszczędności, oraz znacząco poprawią efektywność i jakość świadczonego serwisu co przełoży się na zwiększenie satysfakcji klienta. Planowana jest także dalsza optymalizacja struktur handlowych Grupy, której efektem będzie obniżenie kosztów działalności, poprawa efektywności pracy oraz większa kontrola nad wypracowywanymi marżami handlowymi. Grupa planuje dalszy rozwój pozostałych obszarów działalności operacyjnej. W szczególności planowany jest skokowy wzrost sprzedaży własnych marek ekonomicznych. Plany Grupy zakładają zwiększenie ilości własnych produktów do ponad 200 do końca 2013 roku oraz wprowadzenie nowych grup produktowych. Dynamicznie rozwijający się segment zarządzania markami własnymi ma istotne znaczenie przy budowie wartości całej Grupy. W 2012 roku na rynek trafiło 115 produktów marek własnych. Po raz pierwszy w 2012 r. Grupa wprowadziła na rynek leki generyczne na receptę pod marką Genoptim. Działania prowadzone w ramach własnych marek pozwoliły Grupie uzyskać w 2012 roku 24,8 mln PLN przychodów. W roku 2012 wprowadzone zostały także nowe standardy zarządzania i kontroli jakości oraz nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii dla produktów marek własnych. Istotnym elementem rozwoju Grupy będzie rozwój serwisu dla producentów farmaceutycznych. Grupa będzie pozyskiwać nowe przychody w zamian za świadczenie usług marketingowych umożliwiających dotarcie do większej ilości odbiorców aptecznych. Istotnym narzędziem wsparcia będzie rozwój narzędzi informatycznych przez ILC oraz rozwój produktów oferowanych przez agencję reklamową Nekk. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Spadek tempa wzrostu gospodarczego w Polsce może wpłynąć na obniżenie tempa rozwoju rynku farmaceutycznego, a w konsekwencji może niekorzystnie odbić się na poziomie sprzedaży. W szczególności spadek tempa sprzedaży może wystąpić w segmencie leków sprzedawanych bez recepty, na których Grupa realizuje wyższą marżę brutto, co mogłoby spowodować spadek realizowanej marży brutto na sprzedaży, a w konsekwencji pogorszenie wyników finansowych. Grupa na bieżąco monitoruje poziom rynku aptecznego oraz perspektywy jego rozwoju i podejmuje odpowiednie działania dostosowawcze do spodziewanego popytu na sprzedawany towar, produkty i usługi. Ryzyko związane ze wzrostem konkurencji Ewentualny spadek średnich marż realizowanych na rynku hurtu aptecznego może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy. Wdrożona spójna struktura sprzedaży Grupy oraz centralizacja zarządzania warunkami handlowymi pozwala aktywnie zarządzać poziomem realizowanych marż we wszystkich Spółkach Grupy. Koszt obsługi kredytów bankowych. Zadłużenie finansowe naraża Grupę na ryzyko stóp procentowych. Wzrost kosztu pozyskania kredytów bankowych w wyniku wzrostu stóp procentowych lub wzrostu marż bankowych może negatywnie wpłynąć na 6

7 wyniki finansowe. Grupa aktywnie monitoruje sytuacje na rynkach finansowych, analizuje dostępne instrumenty zabezpieczające przed wzrostem stóp procentowych i w przypadku oceny tego ryzyka jako istotne ma możliwość ich zastosowania. Spółka posiada zdywersyfikowane źródła finansowania, z terminami zapadalności rozłożonymi w czasie. Jednocześnie stale obniżane jest nominalne zadłużenie jak i poziom zadłużenia w relacji do istotnych parametrów rachunku wyników i bilansowych. Dodatkowo, Spółka zawarła w I kwartale 2013 r. transakcje zabezpieczające typu IRS (swap odsetkowy), znacznie ograniczające ryzyko stopy procentowej. Ryzyko płynności Konieczność finansowania działalności operacyjnej za pomocą kredytów bankowych eksponuje Grupę na ryzyko płynności w przypadku utraty finansowania zewnętrznego. Grupa na bieżąco optymalizuje rotację kapitału obrotowego, utrzymuje znaczne rezerwy płynnościowe w postaci niewykorzystanych limitów kredytowych. Grupa nie odnotowała także problemów z pozyskiwaniem i utrzymaniem limitów kredytowych. Sytuacja finansowa aptek Zbyt duża konkurencja aptek, pogorszenie dostępu do finansowania oraz spadek tempa wzrostu gospodarczego mogą pogorszyć zdolność aptek do obsługi swoich zobowiązań, co wpłynęłoby negatywnie na działalność Grupy NEUCA. Grupa aktywnie monitoruje sytuację finansową swoich klientów i udziela im niezbędnego wsparcia finansowego i marketingowego. Zmiany prawne w zakresie marż urzędowych, w tym norm i regulacji stosowanych na terytorium Unii Europejskiej Nowa ustawa o refundacji leków wprowadziła znaczące zmiany w otoczeniu prawnym Grupy. Ustawa wprowadza m.in. zmniejszenie marży hurtowej na leki refundowane do 6,54% w 2012 r., do 5,66% w 2013 r. i do 4,76% w 2014 r. oraz nowe marże detaliczne. Wprowadzenie zmian prawnych może znacząco zmienić sytuację finansową aptek oraz dystrybutorów farmaceutycznych. Według Grupy zapisy nowej ustawy pozytywnie przełożą się na jej działalność. Z jednej strony osłabią bowiem konkurencyjność aptek sieciowych względem tradycyjnych, które są przeważającymi klientami Grupy. Z drugiej strony stwarzają szansę dalszego zacieśniania współpracy ze wszystkimi niezależnymi aptekami, które coraz chętniej będą korzystać z wsparcia Grupy. Zmiany prawne dotyczą wszystkich podmiotów na rynku, tak więc nie pogarszają pozycji konkurencyjnej Grupy. Postępowanie toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Względem Spółek z Grupy Kapitałowej nie toczą się przed sądami ani organami administracji publicznej postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki oraz jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach Oferta handlowa Grupy Kapitałowej NEUCA obejmuje około 17 tys. środków farmaceutycznych i materiałów medycznych. Ze względu na charakter działalności Grupy większość przychodów ze sprzedaży stanowi sprzedaż towarów. Oferta asortymentowa Grupy Kapitałowej NEUCA obejmuje m.in.: - pełny asortyment środków farmaceutycznych i materiałów medycznych, - wyposażenie aptek (meble, sprzęt medyczny, odzież), - usługi doradcze i szkolenia w zakresie nowoczesnego zarządzania apteką, - usługi zarządzania powierzchnią reklamową aptek oraz sprzedaż własnych powierzchni reklamowych. W 2012 roku Grupa była organizatorem następujących programów wsparcia dla aptek: - Świat Zdrowia - Moje Zdrowie - Nowoczesna Apteka - Aptekarska Szkoła Zarządzania W 2012 roku, podobnie jak w latach poprzednich, działalność Grupy Kapitałowej NEUCA koncentrowała się na rynku aptecznym. W mniejszym zakresie Grupa obsługuje szpitale, zakłady opieki zdrowotnej oraz sklepy medyczne i drogeryjne. 7

8 Grupa Kapitałowa NEUCA w ramach kompletnej oferty usługowej dla aptek zapewnia także wyposażenie w sprzęt medyczny, meble a także usługi doradcze w zakresie nowoczesnego zarządzania apteką oraz szkolenia. Od 2012 r. świadczy również usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych dla podmiotów aptecznych. Grupa Kapitałowa NEUCA wprowadza również na rynek produkty pod własną marką. W 2012 roku wprowadzono na rynek 115 produktów. Wsparciem dystrybucji produktów były materiały reklamowe oraz informacja w wydawnictwach Magazyn Aptekarski, Moje Zdrowie, Świat Zdrowia, Vademedicum oraz promowanie nowych produktów podczas organizowanych przez GK Neuca targów stacjonarnych. Zakres usług oferowanych przez Grupę NEUCA na rynku zdrowia obejmuje także tworzenie oprogramowania dla aptek (Amax, Amax.net) oraz informatyzację firm z branży farmaceutycznej oraz usługi marketingowo-reklamowe dla podmiotów działających w branży ochrony zdrowia. Od przeszło 13 lat Grupa NEUCA angażuje się w edukację prozdrowotną szukając synergii na rynku zdrowia. Wydawnictwa prasowe tworzą standardy wykorzystania gazet jako skutecznego narzędzia marketingowego w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Pisma cieszą się zainteresowaniem reklamodawców, którym NEUCA oferuje szerokie dotarcie. Magazyny Świat Zdrowia i Moje Zdrowie trafiają do klientów aptek szczególnie zainteresowanych tematami dotyczącymi zdrowia, stylu życia, czy poradami lekarskimi. Magazyn Aptekarski przeznaczony jest dla farmaceutów, którzy dzięki niemu zyskują wiedzę na temat działań branży a także nowości medycznych. Rynki zbytu i źródła zaopatrzenia Grupa NEUCA jako podmiot obsługujący szeroko rozumianą branżę farmaceutyczną współpracuje z liczbą blisko 750 producentów. Oferuje im kompleksowe rozwiązania w zakresie systemu zarządzania produktem farmaceutycznym w kategoriach terapeutycznych. Oferta handlowa obejmuje około 17 tys. środków farmaceutycznych i materiałów medycznych dobranych zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym. Oferta obejmuje m.in.: środki farmaceutyczne i materiały medyczne, wyposażenie aptek (meble, sprzęt medyczny, odzież), usługi doradcze i szkolenia w zakresie nowoczesnego zarządzania apteką, usługi zarządzania powierzchnią reklamową aptek oraz sprzedaż własnych powierzchni reklamowych. Tak szerokie port folio produktów oraz serwisów jest sprzedawane do 10,3 tys. aptek, 500 szpitali oraz podmiotów rynku poza-aptecznego (hospicja, gabinety weterynaryjne, stomatologiczne), dzięki czemu Grupa NEUCA uzyskuje najwyższy poziom dystrybucji numerycznej w branży farmaceutycznej. Spółka NEUCA poprawia jakość obsługi i dostosowuje ofertę handlową do szybko zmieniającego się rynku. W ramach segmentu rynku tradycyjnego budujemy trwałe, bezpieczne relacje z aptekami, dbając o ich niezależność. Do aptek w tym segmencie kierujemy dedykowaną ofertę, wykorzystując nasze liczne programy marketingowe, pomagamy budować ich pozycję konkurencyjną oferując wsparcie w zakresie doboru asortymentu, zarządzania stanem magazynowym czy personelem. W ramach Segmentu Sprzedaży Pozaaptecznej, realizowane są projekty związane z nowymi - dla Grupy NEUCA obszarami, obsługi rynku okołozdrowotnego (stomatologia, weterynaria, diagnostyka, sprzęt medyczny), w których Grupa dociera do 1100 podmiotów. Grupa Kapitałowa NEUCA zaopatrując się u tak licznej grupy dostawców, gwarantuje niezależność dostaw od poszczególnych kontrahentów oraz szeroki zakres asortymentowy oferty handlowej. Wśród współpracujących podmiotów znajdują się: - producenci krajowi, - przedstawicielstwa producentów zagranicznych, - dystrybutorzy farmaceutyczni, - producenci zagraniczni. Wobec żadnego z dostawców oraz żadnego z odbiorców nie występuje uzależnienie. Informacja o zawartych umowach znaczących W dniu 13 marca 2012 r. NEUCA S.A. podpisała aneks do umowy kredytowej z dnia r. zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy aneksu termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ,- PLN został przesunięty z dnia 31 marca 2012 r. na dzień 30 kwietnia 2012 r. Pozostałe parametry kredytu nie uległy zmianie. 8

9 W dniu 25 kwietnia 2012 r. spółka NEUCA S.A. podpisała aneks nr 7 do umowy kredytowej z dnia 30 marca 2005 roku zawartej pomiędzy Emitentem a Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Bank ). Na mocy aneksu termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ,- PLN został przesunięty z dnia 30 kwietnia 2012 r. na dzień 30 kwietnia 2013 r. Pozostałe parametry kredytu nie uległy zmianie. NEUCA S.A. podpisała w dniu 27 kwietnia 2012 r. aneks nr 13 do umowy kredytowej z dnia 1 września 2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Bank ). Na mocy aneksu termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ,- PLN został przesunięty z dnia 30 kwietnia 2012 roku na dzień 30 kwietnia 2013 roku. Pozostałe parametry kredytu nie uległy zmianie. NEUCA S.A. podpisała z dniem 19 czerwca 2012 r. aneks nr 13 do umowy kredytowej z dnia 27 czerwca 2003 roku zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Na mocy aneksu Bank udzielił Spółce kredytu z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności w granicach i kwotach określonych poniżej: - do kwoty ,- PLN w terminie od dnia r. do dnia r. - do kwoty ,- PLN w terminie od dnia r. do dnia r. W dniu 27 czerwca 2012 r. spółka NEUCA S.A. podpisała aneks nr 26 do umowy kredytowej z dnia 30 marca 1999 roku zawartej pomiędzy Emitentem a BRE Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Bank ). Na mocy aneksu termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ,- PLN został przesunięty z dnia 28 czerwca 2012 roku na dzień 27 czerwca 2013 roku. NEUCA S.A. podpisała w dniu 30 lipca 2012 r. aneks nr 16 do umowy kredytowej z dnia 13 maja 2004 roku zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem PeKaO S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank ). Na mocy aneksu termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ,- PLN został przesunięty z dnia 30 września 2012 roku na dzień 30 września 2013 roku. Pozostałe parametry kredytu nie uległy zmianie. W dniu 27 listopada 2012 r. spółka NEUCA S.A. podpisała aneks nr 17 do umowy kredytowej z dnia 13 maja 2004 roku zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem PeKaO S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank ). Na mocy aneksu kwota kredytu została zwiększona z ,- PLN do ,- PLN. Pierwsze uruchomienie podwyższonej na podstawie niniejszego aneksu kwoty kredytu było przeznaczone na spłatę częściową w wysokości ,- PLN kredytu w rachunku bieżącym udzielonego spółce PROSPER S.A.. Pozostałe parametry kredytu nie uległy zmianie. Powiązania organizacyjne i kapitałowe W skład Grupy Kapitałowej NEUCA na dzień r. wchodziły następujące podmioty: -Neuca S.A. -Multi Sp. z o.o. -DHA Dolpharma Sp. z o.o. -Hurtownia Aptekarzy Galenica Panax Sp. z o.o. -Itero-Silfarm Sp. z o.o. -Apofarm Sp. z o. o. -Pretium Farm Sp. z o.o. -Pro Sport Sp. z o. o. -Neuca Logistyka Sp. z o. o. -Świat Zdrowia S.A. -Optima Radix Vita Plus Tadanco S.A. -Prego S.A. -Synoptis Pharma Sp. z o.o. -Promedic Sp. z o.o. -Farmada Transport Sp. z o.o. -Torfarm Sp. z o.o. -NEKK Sp. z o.o. -Prosper S.A. -Cefarm Częstochowa S.A. -Citodat S.A. -PFM.PL S.A. -Oktogon Investment ApS in liquidation 9

10 -ILC Sp. z o.o. -ACCEDIT Sp. z o.o. -Deka Sp. z o.o. -Martinique Investment Sp. z o.o. -Brand Management 2 Sp. z o.o. -Infonia Sp. z o.o. Pełny wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wraz z informacją o metodzie konsolidacji zamieszczony został w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej NEUCA w punkcie Skład grupy. Struktura organizacyjna Grupa Kapitałowa NEUCA na dzień 31 grudnia 2012 roku została przedstawiona na poniższym schemacie. 10

11 Schemat Grupy NEUCA 99,3% 12,0 % 97,7% Pretium Farm Sp. z.oo 1,6 % Itero-Silfarm Sp. z o.o. Neuca-Logistyka Sp zoo 10,4% Multi Sp. z. o.o. 89,6% 2,6 % Optima Radix Vita Plus Tadanco S.A. 10,2 % Pro Sport Sp. z o.o. 32,1% DHA Dolpharma 33,9% 0,2 % Sp. z o.o. 33,9% Promedic Sp. z o.o. 22,7% 76,3% 9,3 % HA Galenica Panax Apofarm Sp. z o.o. Synoptis Pharma Deka Sp. z o.o. ILC Sp. z o.o. 50,4% Prego S.A. 3,9 % Martinique Investment Sp. z o.o. Farmada Transport Oktogon Investment ApS in liquidation Torfarm Sp. z o.o. 63,8% 30,7% Prosper S.A. 2,1 % 51,9 % 74,0% Nekk Sp. z o.o. PFM.PL S.A. 90,6% Świat Zdrowia S.A. Cefarm S.A. 8,3 % Accedit Sp. z o.o. 59,9% Brand Management 2 Sp. z o.o. 40,1% Citodat S.A. Infonia Sp. z oo 11

12 W wyniku umorzenia części akcji spółki Świat Zdrowia S.A. zmianie uległ udział procentowy Grupy Kapitałowej Neuca w kapitale zakładowym spółki Świat Zdrowia S.A. Przed umorzeniem akcji Neuca S.A. posiadała 89,45% udziału w kapitale zakładowym Świata Zdrowia S.A., po zarejestrowaniu umorzenia udział w kapitale zakładowym wzrósł do 90,56%. W 2012 roku w wyniku nabycia kolejnych akcji spółki Prosper S.A. nastąpiło zwiększenie procentowego udziału Grupy NEUCA w kapitale Prosper S.A. do poziomu 96,5%. W wyniku zakupu akcji spółki Cefarm Częstochowa S.A. nastąpiło zwiększenie procentowego udziału Grupy NEUCA w kapitale Cefarm Częstochowa S.A. do poziomu 100,0%. W wyniku objęcia udziałów w podwyższonym kapitale spółki Brand Management 2 Sp. z o.o. nastąpiło zwiększenie procentowego udziału Grupy NEUCA w kapitale Brand Management 2 Sp. z o.o. do poziomu 98,6%. W 2012 roku poprzez zakup udziałów i akcji w jednostkach zależnych nastąpiło nieznaczne zwiększenie kontroli w jednostkach zależnych, co ze względu na niewielki odsetek w ogólnej liczbie posiadanych udziałów, stanowi wartość nieistotną dla sprawozdania za rok Ponadto w wyniku powyższych zmian Grupa zwiększyła swój udział w kapitałach zakładowych Apofarm Sp. z o.o. i Martinique Investment Sp. z o.o. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi zawartych na innych warunkach niż rynkowe W 2012 roku nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi Grupy Kapitałowej NEUCA S.A., nie będące transakcjami typowymi i rutynowymi, wynikającymi z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez jednostkę dominującą lub jednostkę od niej zależną. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych. Zaciągnięte i wypowiedziane umowy kredytów i pożyczek W dniu 23 marca 2012 r. spółka PROSPER S.A. podpisała aneks do umowy o konsolidacji kredytów zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy aneksu termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym został przesunięty z dnia 31 marca 2012 r. na dzień 30 kwietnia 2012 r. Kwota kredytu uległa zmniejszeniu z ,- PLN do ,- PLN. Wysokość stopy procentowej wynosiła WIBOR 1M + marża banku. Spółka PROSPER S.A. w dniu 30 kwietnia 2012 r. spłaciła kredyt w wysokości ,- PLN wynikający z umowy o konsolidacji kredytów zawartej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Wysokość stopy procentowej wynosiła WIBOR 1M + marża banku. Neuca S.A, w dniu 30 maja 2012 r. spłaciła kredyt rewolwingowy w wysokości ,- PLN wynikający z umowy o limit wierzytelności z dnia 24 maja 2010 r. zawartej z Raiffeisen Bank z siedzibą w Warszawie. Oprocentowanie kredytu było równe stopie WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. W dniu 25 czerwca 2012 roku uległa rozwiązaniu Umowa o przelew wierzytelności z dnia r. zawarta pomiędzy Neuca S.A. a Raiffeisen Bank z siedzibą w Warszawie. W dniu 19 lipca 2012 r. spółka PROSPER S.A. podpisała umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy umowy Bank udzielił spółce kredytu w wysokości ,- PLN z terminem spłaty na dzień 18 czerwca 2013 r. Wysokość stopy procentowej wynosiła WIBOR 1M + marża banku. Spółka ŚWIAT ZDROWIA S.A. podpisała w dniu 30 lipca 2012 r. aneks nr 7 do umowy kredytowej z dnia 9 czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy spółką a Bankiem PeKaO S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy aneksu termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym w wysokości ,- PLN został przesunięty z dnia 30 września 2012 roku na dzień 30 września 2013 roku. Pozostałe parametry kredytu nie uległy zmianie. Wysokość stopy procentowej wynosiła WIBOR 1M + marża banku. Spółka PROSPER S.A. podpisała w dniu 6 sierpnia 2012 r. aneks nr 16 do umowy kredytowej z dnia 26 marca 2003 roku zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem PeKaO S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy aneksu termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym został przesunięty z dnia 30 września 2012 roku na dzień 30 września 2013 roku. Od dnia 1 października 2012 roku kwota kredytu ulega zmniejszeniu z ,- PLN do ,- PLN. Wysokość stopy procentowej wynosiła WIBOR 1M + marża banku. Pozostałe parametry kredytu nie uległy zmianie. W dniu 27 listopada 2012 roku spółka PROSPER S.A. podpisała aneks nr 18 do umowy kredytowej z dnia 26 marca 2003 roku zawartej pomiędzy Spółką a Bankiem PeKaO S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy aneksu kwota kredytu ulega zmniejszeniu z ,- PLN do ,- PLN. Wysokość stopy procentowej wynosiła WIBOR 1M + marża banku. Pozostałe parametry kredytu nie uległy zmianie. 12

13 Działania związane ze spłatami kredytów obrotowych w 2012 roku były związane z optymalizacją procesu finansowania Grupy Kapitałowej i przenoszeniem finansowania działalności bezpośrednio na NEUCA S.A. W 2012 roku został zakończony proces optymalizacji finansowania w ramach Grupy Kapitałowej NEUCA. Limity kredytowe w Grupie NEUCA S.A. na dzień r. Bank Rodzaj kredytu Kredytobiorc a Kwota kredytu według umowy Wykorzystanie na Waluta Termin spłaty Stopa procentowa nominalna DnB NORD POLSKA S.A. obrotowy NEUCA S.A PLN WIBOR 1M+marża PEKAO S.A. obrotowy NEUCA S.A PLN BRE Bank S.A. obrotowy NEUCA S.A PLN WIBOR 1M+marża WIBOR dla depozytów O/N+marża Bank Millennium S.A. obrotowy NEUCA S.A PLN WIBOR 1M+marża BZ WBK S.A. obrotowy NEUCA S.A PLN PeKaO S.A. inwestycyjny NEUCA S.A PLN PEKAO S.A. obrotowy PROSPER S.A PLN WIBOR 1M+marża WIBOR 1M+marża WIBOR 1M+marża Bank Millennium S.A. obrotowy PROSPER S.A PLN WIBOR 1M+marża PEKAO S.A. obrotowy Świat Zdrowia S.A. Suma PLN WIBOR 1M+marża Udzielone pożyczki Należności z tytułu udzielonych pożyczek stanowią głównie pożyczki udzielone odbiorcom aptecznym na rozwój działalności gospodarczej. W okresie od do r. Grupa udzieliła łącznie pożyczek na kwotę tys. PLN. Zdaniem Zarządu Spółki wartość bilansowa aktywów finansowych odzwierciedla ich wartość godziwą. Podstawowe warunki udzielanych pożyczek: Okres pożyczki od 6 miesięcy do 3 lat, Udzielone kwoty pożyczek - od kilku tys. do tys. zł, Oprocentowanie stałe, Spłata może odbywać się w ratach stałych. Ze względu na znaczną dywersyfikację pożyczek, ustanowione zabezpieczenia oraz ciągły monitoring spłat, ryzyko kredytowe związane z tymi pożyczkami uważane jest za niskie. Dotychczasowa historia spłat tych pożyczek potwierdza tą ocenę. 13

14 Poręczenia i gwarancje Gwarancja kontraktowa(przetargowa, należytego wykonania kontraktu) Kwota gwarancji Gwarancja dla Tytułem Waluta Kontrahenci pozyskani w ramach zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych Gwarancja kontraktowa(przetargowa, należytego wykonania kontraktu) PLN Data ważności gwarancji Gwarancje tracą ważność do dnia Zabezpieczenie wypłaty nagród wynikających z loterii promocyjnej Dyrektor Izby Celnej Zabezpieczenie wypłaty nagród w loterii promocyjnej PLN Suma Emisja papierów wartościowych Wprowadzenie do obrotu akcji Uchwałą Nr 319/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadził z dniem 10 kwietnia 2012 r. w trybie zwykłym akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Neuca pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 10 kwietnia 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLTRFRM Zgodnie z Uchwałą Nr 243/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w dniu 10 kwietnia 2012 r. nastąpiła rejestracja akcji w Krajowym Depozycie. Uchwałą Nr 1121/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 14 listopada 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego akcji zwykłych serii G Spółki oraz akcji serii K Spółki, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 listopada 2012 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLTRFRM Zgodnie z Uchwałą Nr 814/12 z dnia 30 października 2012 r oraz Uchwałą 748/12 z dnia 8 października 2012 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w dniu 14 listopada 2012 r. nastąpiła rejestracja tych akcji w Krajowym Depozycie. Podwyższenie kapitału zakładowego W dniu 10 marca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł w drodze emisji nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda (uchwała nr 5). W dniu 27 maja 2009 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęto uchwałę nr 25 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii E. Emisja Akcji serii K została skierowana do uczestników programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą nr 25 przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie z Uchwałą w sprawie emisji warrantów, każdy warrant subskrypcyjny serii E upoważnia jego posiadacza do objęcia akcji serii K w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku. W dniu 13 stycznia 2012 roku jedna osoba uprawniona złożyła oświadczenie o objęciu akcji serii K. Akcje zostały nabyte po cenie 43,00 zł (słownie: czterdzieści trzy złote 0/100).Celem emisji akcji serii K było docenienie roli Zarządu Spółki, stabilizacja składu osobowego Zarządu oraz stworzenie nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki i jej Grupy. W dniu 22 marca 2012 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 15 marca 2012 r. o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie uchwały WZA o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia r., z dniem 13 stycznia 2012 r., w wyniku objęcia akcji nowej emisji serii K Spółki przez krajową osobę fizyczną. W wyniku objęcia nowej emisji oraz wydania dokumentów akcji zgodnie z art. 452 par. 1 kodeksu spółek handlowych, nastąpiło nabycie praw z akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia r. Rejestracja przez sąd rejestrowy podwyższonego kapitału zakładowego w ramach warunkowo podwyższonego kapitału miała charakter deklaratoryjny. Po podwyższeniu, kapitał zakładowy NEUCA wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Podwyższony kapitał został w całości opłacony. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi Zarząd KDPW S.A. w dniu r., przyjął do depozytu papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki oznaczonych kodem PLTRFRM W dniu r. nastąpiła rejestracja akcji serii K w Krajowym Depozycie. 14

15 W dniu 28 września 2012 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o rejestracji w dniu 28 września 2012 r. zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, objętych we wrześniu 2012 r. przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E, na podstawie założeń Programu Motywacyjnego ("Program") zatwierdzonych uchwałą WZA Spółki z dnia roku z późniejszymi zmianami. Objęte akcje stanowią część akcji, które mogą zostać objęte za warranty subskrypcyjne serii "E" wydane przez Spółkę w ramach Programu. Termin wykonania prawa do objęcia akcji przez wszystkie osoby uprawnione upływa w dniu 31 grudnia 2014 r. Po rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi W dniu 12 października 2012 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o rejestracji w dniu 10 października 2012 r. zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, objętych w październiku 2012 r. przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A, na podstawie założeń Programu Motywacyjnego, zatwierdzonych uchwałą WZA Spółki z dnia roku z późniejszymi zmianami oraz akcji serii K o wartości nominalnej 1 zł każda, objętych w październiku 2012 r. przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii E, na podstawie założeń Programu Motywacyjnego, zatwierdzonych uchwałą WZA Spółki z dnia roku z późniejszymi zmianami. Po rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi W dniu 7 listopada 2012 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o rejestracji w dniu 15 października 2012 r. zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, objętych w październiku 2012 r. przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii A, na podstawie założeń Programu Motywacyjnego, zatwierdzonych uchwałą WZA Spółki z dnia roku z późniejszymi zmianami oraz akcji serii K o wartości nominalnej 1 zł każda, objętych w październiku 2012 r. przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii E, na podstawie założeń Programu Motywacyjnego, zatwierdzonych uchwałą WZA Spółki z dnia roku z późniejszymi zmianami. Po rejestracji, kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi W 15.stycznia 2013 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o rejestracji w dniu 9 stycznia 2013 r. zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku rejestracji akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, objętych w grudniu 2012r. przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B, na podstawie założeń Programu Motywacyjnego, zatwierdzonych uchwałą WZA Spółki z dnia roku z późniejszymi zmianami. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi Obligacje W dniu 6 stycznia 2012 r. jednostka zależna od Spółki nabyła 140 obligacji kuponowych, o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 6 stycznia 2012 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Łączna cena za nabyte obligacje wyniosła (czternaście milionów) złotych. Termin wykupu obligacji: 6 stycznia 2013 r. Wysokość oprocentowania: 7,99%. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej. Powyższe nabycie częściowo nastąpiło w ramach wykupu poprzedniej emisji obligacji (rolowanie). W dniu 26 stycznia 2012 r. jednostka zależna od Spółki nabyła 27 obligacji kuponowych, o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 stycznia 2012 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Łączna cena za nabyte obligacje wyniosła (dwa miliony siedemset tysięcy) złotych. Termin wykupu obligacji: 26 stycznia 2013 r. Wysokość oprocentowania: 7,51%. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej. Powyższe nabycie nastąpiło w ramach wykupu poprzedniej emisji obligacji (rolowanie). W dniu 19 kwietnia 2012 r. jednostka zależna od Spółki nabyła 281 obligacji kuponowych o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 19 kwietnia 2012 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Łączna cena za nabyte obligacje wyniosła (dwadzieścia osiem milionów sto tysięcy) złotych. Termin wykupu obligacji: 19 kwietnia 2013 r. Wysokość oprocentowania: 8,47%. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej. W dniu 26 kwietnia 2012 r. jednostka zależna od Spółki nabyła 100 obligacji kuponowych, o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2012 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Łączna cena za nabyte obligacje wyniosła (dziesięć milionów) 15

16 złotych. Termin wykupu obligacji: 26 kwietnia 2013 r. Wysokość oprocentowania: 8,47%. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej. W dniu 26 kwietnia 2012 r. jednostka zależna od Spółki nabyła 23 obligacje kuponowe, o nominale ,00 zł każda, wyemitowane przez Spółkę w dniu 26 kwietnia 2012 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Łączna cena za nabyte obligacje wyniosła (dwa miliony trzysta tysięcy) złotych. Termin wykupu obligacji: 26 kwietnia 2013 r. Wysokość oprocentowania: 7,97%. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej. W dniu 26 czerwca 2012 r. jednostka zależna od Spółki nabyła 93 obligacje kuponowe, o nominale ,00 zł każda, wyemitowane przez Spółkę w dniu 26 czerwca 2012 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Łączna cena za nabyte obligacje wyniosła (dziewięć milionów trzysta tysięcy) złotych. Termin wykupu obligacji: 26 czerwca 2013 r. Wysokość oprocentowania: 8,65%. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej. Powyższe nabycie nastąpiło w ramach wykupu poprzedniej emisji obligacji (rolowanie). W dniu 6 sierpnia 2012 r. jednostki zależne od Spółki nabyły 25 obligacji kuponowych, o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 6 sierpnia 2012 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Łączna cena za nabyte obligacje wyniosła (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych. Termin wykupu obligacji: 6 sierpnia 2013 r. Wysokość oprocentowania: 8,65% w stosunku rocznym. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostek zależnych. W dniu 21 października 2012 r. jednostka zależna od Spółki nabyła 400 obligacji kuponowych, o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 21 października 2012 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Łączna cena za nabyte obligacje wyniosła (czterdzieści milionów) złotych. Termin wykupu obligacji: 21 października 2013 r. Wysokość oprocentowania: 8,65%. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej. Powyższe nabycie nastąpiło częściowo w ramach wykupu poprzedniej emisji obligacji (rolowanie). W dniu 16 listopada 2012 r. jednostki zależne od Spółki nabyły: a) 10 obligacji kuponowych serii pak, o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 16 listopada 2012 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. b) 18 obligacji kuponowych serii paj, o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 16 listopada 2012 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. c) 60 obligacji kuponowych serii pam, o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 16 listopada 2012 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. d) 150 obligacji kuponowych serii pal, o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 16 listopada 2012 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Łączna cena za nabyte serie obligacji wyniosła zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset tysięcy) złotych. Termin wykupu obligacji wszystkich ww. serii przypada na dzień 16 listopada 2013 r. Wysokość oprocentowania: 8,20% w stosunku rocznym. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostek zależnych. W dniu 28 listopada 2012 r. jednostka zależna od Spółki nabyła 109 obligacji kuponowych, o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 28 listopada 2012 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Łączna cena za nabyte obligacje wyniosła (dziesięć milionów dziewięćset tysięcy) złotych. Termin wykupu obligacji: 28 listopada 2013 r. Wysokość oprocentowania: 8,41% w stosunku rocznym. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostek zależnych. W dniu 18 grudnia 2012 r. jednostka zależna od Spółki nabyła 150 obligacji kuponowych, o nominale ,00 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 18 grudnia 2012 r. w ramach programu obligacji prowadzonego przez Bank Zachodni WBK S.A. Łączna cena za nabyte obligacje wyniosła (piętnaście milionów) złotych. Termin wykupu obligacji: 18 czerwca 2013 r. Wysokość oprocentowania: 6,77% w stosunku rocznym. Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki zależnej. Wpływy z emisji zostały przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej NEUCA. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi osiągniętymi w 2012 roku, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników W dniu 26 kwietnia 2012 r. NEUCA S.A. opublikowała prognozę podstawowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej NEUCA w 2012 r. Grupa planowała osiągnięcie zysk netto w wysokości 60 mln PLN (po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych). 16

17 W dniu 9 listopada 2012 r. Zarząd NEUCA S.A. w oparciu o wyniki finansowe zrealizowane po 9 miesiącach 2012 r. skorygował prognozę zysku netto Grupy Kapitałowej NEUCA w 2012 r. prognoza zysku netto (bez zdarzeń jednorazowych) to 70 mln PLN. W dniu 23 stycznia 2013 Zarząd NEUCA S.A. przekazał do publicznej wiadomości szacunek wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej NEUCA za rok 2012: Przychody ze sprzedaży: ok mln PLN Zysk z działalności operacyjnej: ok. 92,9 mln PLN Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (Ebitda): ok. 116 mln. PLN Zysk netto: ok. 65,4 mln PLN Zadłużenie odsetkowe na dzień r.: ok. 193,7 mln PLN Spółka przekazała także szacunek wybranych skonsolidowanych wyników Grupy NEUCA po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych: Przychody ze sprzedaży: ok mln PLN Zysk z działalności operacyjnej: ok. 100,6 mln PLN Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (Ebitda): ok. 123,7 mln PLN Zysk netto: ok. 71,6 mln PLN Prognozowane wyniki Grupy (w mln PLN) Prognoza Wykonanie Różnica Przychody netto ze sprzedaży ,0 EBIT * 100,6 102,0 1,4 EBITDA * 123,7 125,4 1,7 Zysk netto* 71,6 71,6 0,0 * bez zdarzeń jednorazowych Prognoza została sporządzona przy następujących założeniach: spadek rynku hurtu aptecznego o 5% w 2012 r. W dniu 9 listopada 2012 r. założenia uległy korekcie - Spółka oczekiwała, iż rynek hurtu aptecznego spadnie w roku 2012 o 6% r/r. wzrost stawki WIBOR 1M w prognozowanym okresie nie większy niż 0,5 pp. od poziomu obowiązującego w dniu publikacji prognozy. Grupa Kapitałowa NEUCA osiągnęła poziom przychodów ze sprzedaży oraz zysk netto zgodnie z planowanym budżetem. Grupa osiągnęła wyższy od zakładanego zysk z działalności operacyjnej i EBITDA. Ocena zarządzania zasobami finansowymi W 2012 r. Grupa NEUCA koncentrowała się na wypracowaniu maksymalnie wysokich przepływów pieniężnych. Wypracowany wynik EBITDA (+117,6 mln PLN) oraz optymalizacja kapitału obrotowego (+37,9 mln PLN) przyczyniły się do uzyskania dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w wysokości +124,9 mln PLN. Środki te zostały przeznaczone głównie na zmniejszenie zadłużenia Grupy, w tym na spłatę kredytów i pożyczek (-97,5 mln PLN) oraz zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (-15,6 mln PLN). Dodatkowo, środki pieniężne zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zobowiązań (- 23,3 mln PLN) oraz wypłatę dywidendy (-11,6 mln PLN). W toku działalności inwestycyjnej Grupa wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 28,2 mln PLN. W 2012 r. Grupa otrzymała 52,0 mln PLN spłat udzielonych pożyczek. Do spółek Grupy Kapitałowej NEUCA w 2012 r. wpłynęły także dotacje rządowe w wysokości 9,3 mln PLN. W 2012 r. nie występowały zagrożenia związane ze zdolnością Grupy Kapitałowej NEUCA do wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Ocena możliwości realizacji planów inwestycyjnych W 2012 r. Grupa planuje realizację planów inwestycyjnych wysokości ok. 32,7 mln PLN. Planowane inwestycje to m.in. rozbudowa powierzchni istniejących magazynów, upgrade i archiwizacja danych w SAP, system digitalizacji i obiegu dokumentów, optymalizacja systemu do zarządzania zapasami i transportem. W chwili obecnej Grupa NEUCA nie dostrzega zagrożeń, które mogą przyczynić się do niezrealizowania planu inwestycyjnego. 17

18 Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności W 2012 roku jednorazowe koszty restrukturyzacji Grupy wyniosły 8,3 mln PLN. Główne pozycje to koszty związane z odprawami i odszkodowaniami w związku z likwidowanymi miejscami pracy oraz koszty likwidacji i rozbiórek magazynów. Rozpoznano ujemną wartość firmy w wysokości 522 tys. PLN. Ujemna wartość firmy ujęta została w pozycji Pozostałe przychody operacyjne. W 2012 roku, oprócz wymienionych powyżej, nie wystąpiły inne nietypowe zdarzenia mające istotny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej NEUCA. Czynniki istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa. Perspektywy rozwoju działalności Grupy. Czynniki wewnętrzne istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa - Umiejętność utrzymania udziałów rynkowych, a także dalszego wzrostu organicznego. Strategia Grupy NEUCA nie przewiduje posiadania własnej sieci aptek w celu niekonkurowania ze swoimi klientami i pozyskania ich lojalności. - Efektywność procesu reorganizacji Grupy Kapitałowej NEUCA niezbędnego do poprawy rentowności. Ze względu na fakt, iż działalność Spółki charakteryzuje się niską rentownością netto, ścisła kontrola kosztów oraz skuteczne zarządzanie rentownością klientów ma kluczowe znaczenie dla osiąganych wyników ekonomicznych Spółki. NEUCA planuje zakończenie restrukturyzacji związanej z integracją spółek Grupy w roku 2013r.. - Uzyskanie satysfakcjonującego zwrotu z inwestycji w działalność powiązaną z dystrybucją leków: realizacja aktywności w ramach wydawnictw Świat Zdrowia i Moje Zdrowie, produkcja leków pod własną marką premium Nursea oraz marką ekonomiczną Apteo, oraz leków na receptę pod marką Genoptim, rozwój agencji reklamowej Nekk, sprzedaż oprogramowania dla aptek ILC. Szczególnie istotne znaczenie będzie miało wprowadzanie produktów pod własną marką i ich rosnące znaczenie w wyniku Grupy. Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa - Wzrost rynku farmaceutycznego w Polsce przekładający się bezpośrednio na wzrost sprzedaży Grupy Kapitałowej NEUCA. Wzrost rynku produktów farmaceutycznych w ostatnich latach był stabilny i wynosił powyżej 5% w skali roku z wyjątkiem roku 2010 z blisko 4% wzrostem. W roku 2012 rynek spadł o ok. 6% z powodu wprowadzenia znacznych zmian prawnych w zakresie m.in. zasad refundacji leków i maksymalnych marż stosowanych przez podmioty zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem lekami. Prognozy wskazują, iż w kolejnych latach powróci wzrostowa tendencja na rynku hurtu aptecznego, co będzie efektem kilku czynników. Najważniejsze z nich to proces starzenia się społeczeństwa (czynnik demograficzny) oraz zjawisko wzrostu świadomości (czynnik społeczny). - Zmiany w prawie w zakresie obrotu lekami refundowanymi. Wprowadzenie zmian zasad systemu finansowania leków refundowanych może istotnie wpłynąć na działalność Spółki, poprzez m.in. usztywnienie marż hurtowych oraz ograniczenie marż aptecznych. Perspektywy rozwoju działalności emitenta W perspektywie kilku najbliższych lat nadal głównym założeniem strategii NEUCA będzie poszukiwanie synergii na rynku zdrowia poprzez angażowanie się w komplementarne obszary biznesowe wokół hurtowej sprzedaży farmaceutyków do aptek. Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie pozycji głównego dostawcy usług i produktów na rynku zdrowia w Polsce. Grupa będzie rozwijać swoją działalność w trzech głównych obszarach biznesowych: - Hurt (spółki prowadzące hurtową sprzedaż farmaceutyków do aptek) - Produkty pod własną marką (spółka Synoptis Pharma) - Usługi na rynku zdrowia (agencja reklamowa NEKK, firma informatyczna ILC). Wykorzystanie skali działalności potwierdzonej największym udziałem w rynku hurtowej dystrybucji leków do aptek, najwyższy dostęp numeryczny do aptek oraz oferowanie szerokiego, komplementarnego zakresu usług pozwoli Grupie tworzyć wartość dodaną, przynoszącą korzyści nie tylko samej Grupie, ale także jej kluczowym partnerom biznesowym aptekom i producentom. Model działania Grupy oparty jest na wielu przedstawicielstwach handlowych, które w oparciu o marki handlowe realizują sprzedaż do klienta docelowego. W odróżnieniu od innych modeli biznesowych, opartych na właścicielskich sieciach aptek, Grupa rozwija swoją 18

19 strategiczną współpracę z aptekami niezależnymi, budując relację partnerską, opartą na wzajemnych korzyściach. W 2012 roku Spółka zakończyła restrukturyzację w obszarze telemarketingu i logistyki magazynowej a także w obszarze back-office. Osiągnęła docelową strukturę magazynową (11 magazynów lokalnych plus 3 centralne) oraz zmniejszyła liczbę centrów telefonicznych. Istotnym elementem rozwoju Grupy jest rozwój obszaru produkcji leków pod własnymi markami. Plany Grupy zakładają zwiększenie ilości własnych produktów do ponad 200 na koniec 2013r.. W szczególności planowany jest skokowy wzrost sprzedaży własnych marek ekonomicznych. Trwają prace nad wdrożeniem kolejnych leków na receptę pod marką Genoptim. Otoczenie rynkowe Wzrost świadomości zdrowotnej prowadzi do zmian wzorców zachowań konsumentów, które mogą przyczynić się do wzrostu zainteresowania produktami dietetycznymi oraz wysoko marżowymi lekami OTC. Starzejące się polskie społeczeństwo wpływa na wzrost rynku leków farmaceutycznych. Liczba recept wystawionych osobom z grupy wiekowej powyżej 45 roku życia to ok. 80 proc. wszystkich recept wydanych w kraju. W związku z tym Polska jest kwalifikowana w grupie państw europejskich w których rozwój rynku może okazać się najbardziej dynamiczny. Pod względem wielkości rynku aptecznego, Polska zajmuje się w pierwszej 10 w Europie. Polski rynek jest blisko 2,5 krotnie mniejszy niż porównywalnej liczbą mieszkańców Hiszpanii. Pod względem wielkości rynku w przeliczeniu na głowę mieszkańca Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem W 2012 roku nie wystąpiły istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania w Grupie Kapitałowej NEUCA. Umowy zawarte między Grupą Kapitałową NEUCA a osobami zarządzającymi Grupa Kapitałowa NEUCA nie zawarła z osobami zarządzającymi umów przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub, gdy ich zwolnienie lub odwołanie nastąpiło z powodu połączenia emitenta lub przez przejęcie. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2012 roku przedstawiona została w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej NEUCA za 2012 rok w nocie objaśniającej nr 19. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o wprowadzeniu dla Członków Zarządu, kadry kierowniczej Spółki oraz Członków Zarządów określonych spółek z Grupy Kapitałowej NEUCA programu motywacyjnego. Opis programu motywacyjnego przedstawiony został w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej NEUCA za 2012 roku w nocie objaśniającej nr 11. Akcje i udziały w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Na dzień 18 marca 2013 roku Członkowie Zarządu posiadali następujące akcje NEUCA S.A.: Imię i Nazwisko Ilość posiadanych akcji Wartość nominalna w PLN Piotr Sucharski Na dzień 18 marca 2013 roku Członkowie Zarządu nie posiadali innych akcji lub udziałów w Grupie Kapitałowej NEUCA S.A. Na dzień 18 marca 2013 roku według wiedzy NEUCA niżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej posiadali następujące ilości akcji NEUCA. 19

20 Imię i Nazwisko Ilość posiadanych akcji Wartość nominalna w PLN Kazimierz Herba * Wiesława Herba Tadeusz Wesołowski *z podmiotami powiązanymi Na dzień 18 marca 2013 roku według wiedzy NEUCA S.A. Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Wesołowski posiadał akcji PFM.PL S.A. co stanowi 26% kapitału zakładowego spółki. Na dzień 18 marca 2013 roku według wiedzy NEUCA S.A. Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali innych akcji lub udziałów w spółkach tworzących Grupę Kapitałową NEUCA. Umowy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji Poza opisanymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej NEUCA za 2012 roku w nocie objaśniającej nr 11, programami motywacyjnymi, Spółce nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych W Grupie Kapitałowej NEUCA nie istnieją programy akcji pracowniczych. Informacja o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie 27 pkt.2 ust.7 Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w dniu roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, obejmującego : przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego NEUCA S.A. za okres r. do r. przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. za okres r. do r. badanie sprawozdania finansowego NEUCA S.A. za okres r. do r badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. za okres r. do r. Wybranym podmiotem jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, Warszawa. KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr Spółka korzystała z usług KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego NEUCA S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy NEUCA za rok Koszty badania sprawozdania finansowego za rok 2012 zgodnie z umową zawartą 2012 roku wyniosą: badanie sprawozdania finansowego NEUCA za rok 2012, badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za rok PLN + VAT, przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego NEUCA za I połowę 2012 roku, przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za I połowę 2012 roku PLN + VAT, Koszty badania sprawozdania finansowego za rok 2011 wyniosły (KPMG Audyt): badanie sprawozdania finansowego NEUCA za rok 2011, badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za rok PLN + VAT, przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego NEUCA za I połowę 2011 roku, przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NEUCA za I połowę 2011 roku PLN + VAT, 20

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU TORUŃ, 2014.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ NEUCA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU TORUŃ, 2014.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 CZERWCA 2011 ROKU TORUŃ, 2011.08.29 SPIS TREŚCI I. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ NEUCA S.A....

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

11 maja 2012 r. GRUPA NEUCA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 R.

11 maja 2012 r. GRUPA NEUCA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 R. 11 maja 2012 r. GRUPA NEUCA RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 R. SPIS TREŚCI I. PODSUMOWANIE... 4 II. OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH W I KWARTALE 2012 R. CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY.... 5 III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU NEUCA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA S.A.... 3 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU TORUŃ, 2015.03.18 1 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ NEUCA...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI Udział emitenta w spółkach z na koniec

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2008 r. 1 za 2008 r. I. Ważniejsze wydarzenia, które nastąpiły w 2008 r. W roku 2008 Spółka utrzymała swoją mocną pozycję na rynku cukierniczym w Polsce. Zanotowano 4% wzrost sprzedaży oraz wypracowano zysk netto

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy NEUCA za 1 półrocze 2011 roku. Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2011 r.

Wyniki finansowe Grupy NEUCA za 1 półrocze 2011 roku. Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2011 r. Wyniki finansowe Grupy NEUCA za 1 półrocze 2011 roku Konferencja prasowa, Warszawa, 29 sierpnia 2011 r. 1półrocze 2011 r. - podsumowanie Po bardzo dynamicznym 1Q 2011, spowolnienie rynkowe w 2Q 2011 Dynamika

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010. 15 listopada 2010 roku

Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010. 15 listopada 2010 roku Konferencja prasowa wyniki finansowe po 3Q 2010 15 listopada 2010 roku 1 3Q 2010 Pozycja lidera z 30,3% udziałem w rynku hurtu aptecznego w Polsce Restrukturyzacja logistyki zgodna z planem Rozwój nowych

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych Środki przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych to środki zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych. Stan na początek i koniec okresu przedstawia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

bez barier finansowych

bez barier finansowych DTP S.A. Raport jednostkowy za I kwartał 2012 r. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. bez barier finansowych Szanowni Państwo, Zarząd DTP S.A. z siedzibą w Warszawie ma przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Wawel S.A. za 2012 r. 1 za 2012 r. I. Ważniejsze wydarzenia, które nastąpiły w 2012 r. W roku 2012 Spółka utrzymała swoją mocną pozycję na rynku cukierniczym w Polsce. Zanotowano 19,5% wzrost sprzedaży oraz wypracowano zysk

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju

Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju Wyniki za 4 kwartał 2010 oraz perspektywy rozwoju OPONEO.PL S.A. CC Group Small & MidCap Conference 1 st Edition Warszawa, 23 marca 2011 roku profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014

Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Raport półroczny IIF S.A. za okres 01.01.2014 30.06.2014 Kraków, 30.09.2014 1 Spis treści 1. Oświadczenie Zarządu IIF S.A. w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie półrocznym....

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R.

TERRA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2013 roku RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 ROKU Warszawa, 15 MAJA 2013 roku 1 S t r o n a SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU...

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. z siedzibą w Krakowie. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca

Raport okresowy. z siedzibą w Krakowie. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca Raport okresowy z siedzibą w Krakowie Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. II kwartał 2013 roku. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony został przez spółkę JR INVEST S.A. z

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008 ZA OKRES 1 KWIECIEŃ 2008 30 CZERWCA 2008 Wrocław, sierpień 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE

PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE PLAN POŁACZENIA BUMECH SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) I ZWG SPÓŁKI AKCYJNEJ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) KATOWICE DNIA 19 MAJA 2014 ROKU PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku

Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Treśd uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. w dniu 10 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradowało w dniu 10 marca 2015 roku po przerwie zarządzonej Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.

W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 7 maja 2010 roku Podstawa prawna wybierana: (wybiera w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY

RAPORT SA-Q 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY RAPORT SAQ 3/99 PRZYCHODY 449 MLN PLN, WZROST O 28%. WYNIK NETTO O 14.5% WYŻSZY NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 28% do 498,5 mln PLN ( w 1998 389,5 mln PLN) Sprzedaż egzemplarzy wzrosła o

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2

1. Wybór Przewodniczącego. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. 2. Wejście w życie. UCHWAŁA nr 2 UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za II kwartał 2008 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r.

Warszawa, 12 maja 2015. Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Warszawa, 12 maja 2015 Podsumowanie wyników 1Q 2015 r. Agenda Podsumowanie 1Q 2015 r. Wyniki finansowe Produkty własne Nowe inicjatywy biznesowe Cele na kolejne kwartały 2015 r. strona 2 PODSUMOWANIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący:

Bardziej szczegółowo