Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego"

Transkrypt

1 BiBlioteka Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego prawo pracy Czas pracy Wynagrodzenia Zakaz konkurencji Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników Równe traktowanie w zatrudnieniu i mobbing Uprawnienia związane z rodzicielstwem Wypadki przy pracy Urlopy Izabela Zawacka

2 Autor Izabela Zawacka Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos Redakcja i korekta Ewa Ciechanowska Projekt graficzny Kinga Pisarczyk Skład i łamanie Joanna Archacka Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/2012, wrzesień 2012 r. ISBN Adres redakcji: Warszawa, ul. Okopowa 58/72 Biuro Obsługi Klienta: Marki, ul. Okólna 40 tel , , Druk: Totem

3 SPIS TREŚCI WSTĘP...9 PRZEPISY OGÓLNE Osoba fizyczna jako pracodawca...11 Spółka jawna jako pracodawca Umowa o pracę z samym sobą Wygaśnięcie stosunku pracy w jednoosobowej spółce z o.o Stosunek pracy po odwołaniu z funkcji członka zarządu Równoczesność odwołania z funkcji członka zarządu i rozwiązania umowy o pracę...16 Brak nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania na stanowisko członka zarządu...19 Roszczenie o ustalenie wykonywania zatrudnienia w szczególnych warunkach ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PRACODAWCY Uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy w razie wadliwego zwolnienia bez wypowiedzenia...23 Odszkodowanie w przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy...25 Warunki niezbędne do uzyskania uzupełniającego odszkodowania od pracodawcy..26 Niewykonanie obowiązków z umowy o pracę przez pracodawcę...28 Odpowiedzialność za niewydanie w terminie świadectwa pracy...29 STOSUNEK PRACY I UMOWA O PRACĘ Skutki zawarcia umowy przedwstępnej Ustalenie rozkładu czasu pracy...32 Ustalenie charakteru prawnego umowy...34 Umowa na czas pełnienia funkcji członka zarządu...35 Zawarcie długotrwałej umowy terminowej Przekształcenie umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony...39 Zastrzeżenie o konieczności zmiany umowy o pracę w formie pisemnej Odmowa podjęcia przez zatrudnionego innej pracy...41 Roszczenia zatrudnionego w razie wadliwego nakazania mu wykonywania innej pracy...42 Dorozumiana zmiana warunków pracy...43 Zmiana warunków zatrudnienia w czasie umowy terminowej...44 Zmiana rodzaju umowy...45 Przekroczenie jednego miesiąca między umowami na czas określony...46 Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy...47 Gotowość do wykonywania pracy...49 Określenie miejsca wykonywania pracy Zmiana uzgodnionego miejsca wykonywania pracy...53 Osoby zarządzające zakładem pracy...54 Zmiana rodzaju pracy za zgodą lub bez zgody pracownika...55 Zmiana nazwy stanowiska...56 Obowiązek wykonywania poleceń pracodawcy...58 Prawo zatrudnionego do krytyki organizacji pracy Zatrudnienie w niepełnym wymiarze ROZWIĄZANIE UMOWY I USTANIE STOSUNKU PRACY Rozwiązanie umowy za porozumieniem pod warunkiem zawieszającym...63

4 Uchylenie się od skutków oświadczenia woli...64 Swobodne i świadome podjęcie decyzji...65 Wypowiedzenie umowy na czas określony, w której nie przewidziano takiej możliwości...67 Dopuszczalność wypowiedzenia umowy na czas określony Nieudzielenie przez związek zawodowy informacji o pracownikach korzystających z ochrony...69 Okres pomiędzy zwróceniem się o informację do związku zawodowego a dokonaniem wypowiedzenia Brak obowiązku konsultacji związkowej...72 Doręczenie wypowiedzenia faksem...74 Przesłanie wypowiedzenia przesyłką poleconą...75 Zasadność wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony Wypowiedzenie po przywróceniu do pracy...79 Dłuższy okres wypowiedzenia zastrzeżony dla obu stron...81 Dłuższy okres wypowiedzenia umowy przez pracodawcę...81 Okres wypowiedzenia umowy a wcześniejsze zatrudnienie u tego samego pracodawcy...82 Okres wypowiedzenia przed nawiązaniem stosunku pracy...83 Ustalenie długości okresu wypowiedzenia...85 Konkretność przyczyny wypowiedzenia...85 Przedemerytalna ochrona stosunku pracy...87 Zwolnienie lekarskie obejmujące dzień świadczenia pracy Pozostanie w pracy pomimo choroby w celu ochrony interesów pracodawcy Ochrona w przypadku nieświadczenia pracy Skutki ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu...91 Ustalenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy...92 Cofnięcie wypowiedzenia przez pracodawcę...94 Bezskuteczność wypowiedzenia zmieniającego...95 Niecelowość przywrócenia do pracy...95 Brak nieważności wypowiedzenia z mocy prawa...97 Tryb wykazania wadliwości wypowiedzenia umowy Brak wymogu powstania szkody po stronie pracodawcy...99 Obowiązek zapłaty odszkodowania za wadliwe zwolnienie Skonkretyzowanie przyczyny wypowiedzenia w toku procesu Kilka przyczyn wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony Niezgodne z prawem wypowiedzenie w okresie wadliwego wypowiedzenia zmieniającego Odmowa ponownego zatrudnienia po przywróceniu do pracy Miesięczny termin na zwolnienie dyscyplinarne Rozwiązanie umowy przed ostateczną decyzją w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego Rozwiązanie umowy w czasie pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego Stawienie się do pracy mimo trwania choroby Niezgodne z prawem natychmiastowe zwolnienie w okresie prawidłowo dokonanego wypowiedzenia Znaczenie zwrotu: w okresie wypowiedzenia Inny powód zwolnienia niż podany w wypowiedzeniu Ustne, a następnie pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu umowy Wcześniejszy termin rozwiązania umowy wypowiedzianej przez pracodawcę Wypowiedzenie umowy z powodu braku dyspozycyjności pracownika Ujawnienie przyczyny wypowiedzenia a termin jego dokonania Ponowne wypowiedzenie z tych samych przyczyn po przywróceniu do pracy...122

5 Utrata zaufania do pracownika Długotrwała choroba pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy Wypowiedzenie z powodu braku akceptacji przez zatrudnionego nowego zakresu czynności Wypowiedzenie umowy długoletniemu pracownikowi Brak umiejętności organizacyjnych kierownika Przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania obowiązków pracowniczych Osiągnięcie wieku emerytalnego jako przyczyna wypowiedzenia Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracownika Ujawnienie danych o wynagrodzeniach mimo klauzuli poufności Niepoddanie się kontrolnym badaniom lekarskim Wybór sposobu rozwiązania umowy przez pracodawcę Wyjątkowy charakter zwolnienia dyscyplinarnego Przybycie do zakładu pracy w stanie nietrzeźwości Wykonywanie pracy w czasie zwolnienia lekarskiego Niepowiadomienie pracodawcy o przyczynie nieobecności Przywrócenie do pracy na inne stanowisko Wygaśnięcie umowy na skutek nieobecności w pracy z powodu tymczasowego aresztowania CZAS PRACY Pozostawanie do dyspozycji pracodawcy w czasie podróży służbowej Wynagrodzenie za nadgodziny w formie premii uznaniowej Czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę Czas pracy przedstawiciela handlowego Wymagalność roszczenia o wynagrodzenie za nadgodziny Stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach a podróż służbowa Ustalenie wymiaru zadań w systemie zadaniowego czasu pracy Dni uznane ustawowo za wolne od pracy Nieudzielenie obligatoryjnych okresów odpoczynku Zakaz zrzeczenia się prawa do odpoczynku Wyznaczanie konkretnych zadań w systemie zadaniowego czasu pracy Zaniechanie przez pracodawcę ewidencjonowania czasu pracy Nieudzielenie innego dnia wolnego w zamian za dozwoloną pracę w niedzielę lub święto Praca w nadgodzinach w sobotę Dochodzenie wynagrodzenia za nadgodziny Pojęcie kadry zarządzającej Stała ponadwymiarowa praca kierowników Doba pracownicza WYNAGRODZENIA Pominięcie byłego pracownika przy przyznawaniu świadczenia za okres, w którym był zatrudniony Zrzeczenie się dochodzenia wynagrodzenia Odprawa emerytalna a ochrona przed potrąceniami Odprawa z tytułu grupowego zwolnienia a potrącenia Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Zgoda pracownika na dokonywanie potrąceń Spełnienie nienależnych świadczeń przez pracodawcę Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej Zapłata za wykonywanie dodatkowych obowiązków Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej Potrącenie swojej wierzytelności przez pracodawcę

6 Nagroda a premia Uzależnienie części wynagrodzenia od wyników gospodarczych pracodawcy ŹRÓDŁA PRAWA PRACY Ustalenie regulaminu pracy bez uzgodnienia z organizacją związkową Charakter prawny porozumienia zbiorowego partnerów społecznych Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy z powodu złej sytuacji finansowej pracodawcy Stosowanie układu zbiorowego po przejęciu zakładu pracy Swoboda pracodawcy w sprawie związania się układem zbiorowym Zmiana układu zbiorowego na niekorzyść pracowników Rozwiązanie układu zbiorowego z upływem okresu, na jaki był zawarty Wypowiedzenie warunków umowy o pracę po przejęciu zakładu Ustalenie regulaminów wynagradzania i pracy przed utworzeniem związku zawodowego Rozwiązanie układu zbiorowego bez zastąpienia go nowym układem ani regulaminem wynagradzania Obowiązek zasadności wypowiedzenia i konsultacji związkowej Ustalenie warunków wynagradzania pracowników zarządzających zakładem pracy URLOPY Udzielenie urlopu na żądanie Skorzystanie z zaległego urlopu wypoczynkowego Termin udzielenia urlopu Urlop wypoczynkowy a wychowawczy Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy Udzielenie zaległego i bieżącego urlopu w okresie wypowiedzenia Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop Choroba w czasie urlopu bezpłatnego Wykonywanie obowiązków w czasie urlopu bezpłatnego Udzielenie urlopu przed nabyciem do niego prawa Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy Rozpoczęcie urlopu a doba pracownicza UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Ujawnienie ciąży przez pracownicę Poronienie przed upływem okresu wypowiedzenia Przerwanie ciąży po okresie wypowiedzenia Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży Rozwiązanie umowy z pracownicą w ciąży za porozumieniem stron Uchylenie się od skutków oświadczenia woli przez pracownicę w ciąży Przedłużenie terminowej umowy o pracę do dnia porodu Rozwiązanie umowy z pracownicą w ciąży nieobjętą ochroną związkową Zaświadczenie lekarskie o ciąży Dodatek wyrównawczy dla pracownicy w ciąży Powrót do pracy po urlopie wychowawczym ZAKAZ KONKURENCJI Niezawarcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Treść umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy Kara umowna w umowie o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia Zamieszczenie umowy o zakazie konkurencji w umowie o pracę

7 Zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia Znaczenie zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia Niewypłacenie odszkodowania przez pracodawcę Błąd pracodawcy co do zasadności zawarcia umowy o zakazie konkurencji Wcześniejsze rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia..239 ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO Odszkodowanie w miejsce przywrócenia do pracy Wybór pracownika do zwolnienia Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony wkrótce po jej zawarciu Zmiana warunków zatrudnienia po przywróceniu do pracy Żądanie przywrócenia do pracy a nielojalność pracownika Brak obowiązku zaproponowania zwalnianemu pracownikowi innego zatrudnienia Zgłoszenie roszczeń na podstawie klauzuli sprzeczności z zasadami współżycia społecznego Wypowiedzenie zmieniające dla chronionego pracownika RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU I MOBBING Różnicowanie praw pracowników a dyskryminacja Nieprzyznanie osobom na stanowiskach kierowniczych dodatkowego odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę Przyznanie dodatkowej odprawy tylko określonej grupie zwalnianych pracowników Osiągnięcie wieku emerytalnego jako kryterium doboru do zwolnienia Odszkodowanie za naruszenie zakazu dyskryminacji Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie za rozstrój zdrowia Rozwiązanie stosunku pracy z powodu dyskryminacji Dochodzenie roszczeń z tytułu dyskryminacji przez kandydata do pracy Nierówność niepodyktowana przyczynami dyskryminującymi Wykazanie mobbingu przez pracownika Długotrwałość nękania lub zastraszania Podstawa prawna zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną mobbingiem Obiektywne kryteria oceny Skutek mobbingu w postaci rozstroju zdrowia Nieumyślne działania mobbera Ochrona w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Kara porządkowa, a następnie wypowiedzenie Obowiązek wysłuchania pracownika Osoby uprawnione do nakładania kar porządkowych Nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej Sprostowanie świadectwa pracy ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników Niemożność stosowania zabezpieczeń wekslowych Solidarna odpowiedzialność sprawców szkody wyrządzonej umyślnie Szkoda w powierzonym mieniu niestanowiącym własności pracodawcy Odpowiedzialność zatrudnionego wykonującego czynności z zakresu prawa pracy.279 Poświęcenie mniejszego dobra dla ratowania większego Ograniczenie odszkodowania...280

8 Wyrządzenie szkody osobie trzeciej przy sposobności wykonywania obowiązków pracowniczych Wyłączenie odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej Godzenie się przez pracownika z możliwością powstania szkody Wskazanie podstaw odpowiedzialności pracownika Wykazanie przez pracodawcę wysokości szkody Wyłączenie odpowiedzialności za niedobór w przypadku łącznego powierzenia mienia kilku pracownikom Pobranie przez pracownika pieniędzy za towar PRZEJŚCIE ZAKŁADU PRACY Przejęcie zadań wykonywanych przez poprzednika Skutki rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnionego Zmiana przez przedsiębiorcę wykonawcy usługi Faktyczne związanie pracownika z określoną częścią zakładu pracy Brak likwidacji stanowisk pracy ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW Dokonywanie wypowiedzeń zmieniających Wypowiedzenia warunków zatrudnienia w związku ze zmianą zakładowych źródeł prawa pracy Rozwiązywanie umów na czas określony Uchylenie ochrony zatrudnienia mimo braku ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy Uchylenie ochrony w czasie urlopu wychowawczego Niedopuszczalność równoczesnych zwolnień grupowych i indywidualnych Przyczyna wypowiedzenia a kryterium doboru do zwolnienia Wskazanie likwidowanego stanowiska Wysokość wynagrodzenia jako jedyne kryterium doboru do zwolnienia Potrzeba zwolnienia konkretnego pracownika Zaawansowana likwidacja stanowiska Zmiany wymagające zatwierdzenia przez podmiot niezależny od pracodawcy Pozorna likwidacja stanowiska pracy Swoboda zarządzania zakładem pracy przez pracodawcę Powierzenie dotychczasowych obowiązków pracownika innej osobie na podstawie umowy cywilnoprawnej Brak środków finansowych a niecelowość przywrócenia do pracy Skutki natychmiastowego rozwiązania umowy przez pracownika wobec niewypłacania mu pensji Skutki rozwiązania umowy w następstwie odmowy przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego przez pracownika Bezpodstawność wypłaty odprawy Brak obowiązku przedkładania przez pracodawcę dokumentów dotyczących zmian organizacyjnych WYPADKI PRZY PRACY Uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy Przesłanki cywilnoprawnej odpowiedzialności pracodawcy Wypadek podczas podróży służbowej Ustalenie związku zdarzenia z pracą Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy Uaktywnienie schorzenia tkwiącego w organizmie pracownika Choroba spowodowana warunkami pracy...333

9 WSTĘP Wiele przepisów kodeksu pracy oraz ustaw okołokodeksowych jest skonstruowanych w bardzo ogólny lub wieloznaczny sposób. Nierzadko nie nadążają one za zmieniającymi się warunkami pracy, układem stosunków gospodarczych oraz stosowanymi w praktyce elastycznymi formami zatrudnienia. Nie wyczerpują też wielości i odmienności sytuacji, jakie mogą wystąpić w każdym zakładzie pracy. Przykładowo nie określają katalogu przyczyn uzasadniających wypowiedzenie umowy o pracę ani nie wskazują konkretnych zachowań, które mogą złożyć się na zjawisko mobbingu lub dyskryminacji. Pozostawiają tym samym pracodawcom znaczną swobodę w praktycznym stosowaniu prawa, która nie zawsze prowadzi do rozwiązań uznawanych przez sądy pracy za zgodne z przepisami. Rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, wydane na gruncie konkretnych spraw pracowniczych, uzupełniają kodeks pracy o niezwykle ważny aspekt praktyczny. Mają więc szczególne znaczenie przy wykładni przepisów tego kodeksu, zarówno dla pracodawców i pracowników, jak i dla sądów powszechnych orzekających w indywidualnych sprawach pracowniczych. Orzeczenia te stanowią ważny czynnik zapewniający, aby stosowanie poszczególnych instytucji prawa pracy było zgodne zarówno z przepisami powszechnie obowiązującymi, jak i ustawowym celem danej regulacji. Ważne miejsce w tej wykładni zajmują zasady współżycia społecznego jako element kształtujący prawa lub obowiązki stron stosunku pracy. W żadnej innej dziedzinie prawa nie są one wyeksponowane przez Sąd Najwyższy tak znacznie, jak w przypadku prawa pracy. Orzeczenia Sądu Najwyższego, także te mające status zasad prawnych, nie mają mocy powszechnie obowiązującej, wiążą bowiem tylko sądy powszechne orzekające w danej sprawie ze stosunku pracy. W praktyce mają jednak wiodące znaczenie dla wykładni i stosowania przepisów. Niniejszy zbiór zawiera 250 najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, tj. dotyczących zarówno kodeksu pracy, jak i ustaw okołokodeksowych, w tym w szczególności ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wiele z prezentowanych w tej publikacji orzeczeń odnosi się także do regulacji z zakresu prawa cywilnego (np. orzeczenia dotyczące zasad i granic odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy wobec pracownika) bądź procedury cywilnej (np. orzeczenia dotyczące trybu docho-

10 10 Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego PRAWO PRACY dzenia cywilnych roszczeń uzupełniających z tytułu wypadków przy pracy lub ustalenia pracy w szczególnych warunkach). Zbiór został podzielony na kilka działów tematycznych związanych ze stosunkiem pracy. Dotyczą one: przepisów ogólnych, odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, stosunku pracy i umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę i ustania stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzeń, źródeł prawa pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień związanych z rodzicielstwem, zakazu konkurencji, zasad współżycia społecznego, równego traktowania w zatrudnieniu i mobbingu, odpowiedzialności porządkowej, praw i obowiązków pracodawcy i pracownika, odpowiedzialności materialnej, przejścia zakładu pracy, zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników oraz wypadków przy pracy. Izabela Zawacka

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Przedmowa... XIII XIX Rozdział I. Źródła prawa pracy... 1 1. Zagadnienia ogólne... 2 2. Charakter prawny norm prawa pracy... 4 3. Źródła prawa pracy... 4 I. Źródła powszechnego

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy. Wydanie 16. Autor: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa pracy 1. Zagadnienia ogólne 2. Charakter prawny norm prawa pracy 3. Źródła prawa pracy I.

Bardziej szczegółowo

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

9. Przyczyna wypowiedzenia i rozwiązania umowy bez wypowiedzenia Spis treści Wykaz skrótów Wykaz aktów prawnych Wstęp Kodeks pracy Dział drugi. Stosunek pracy Rozdział II. Umowa o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13. Od Autorki... 15. Część pierwsza OGÓLNA

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 13. Od Autorki... 15. Część pierwsza OGÓLNA Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.......................................................... 13 Od Autorki.............................................................. 15 Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze.

Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2. Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka. Wydawnictwo: Zakamycze. Prawo pracy. Podręcznik dla studentów, wyd. 2 Autorzy: Urszula Jackowiak, Waldemar Uziak, Alina Wypych-Żywicka Wydawnictwo: Zakamycze Spis treści Wykaz skrótów Rozdział pierwszy. Przedmiot, funkcje, właściwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Filozofia prawa pracy... 20 1.3. Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów

Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów Wzorcowa dokumentacja kadrowa ponad 200 wzorów ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników praktyczny poradnik

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników praktyczny poradnik rekomenduje Serwis PP P r a w n o - P r a c o w n i c z y PRACA ZBIOROWA Zatrudnianie i zwalnianie pracowników praktyczny poradnik PRACA ZBIOROWA Zatrudnianie i zwalnianie pracowników praktyczny poradnik

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Umowy i inne zdarzenia związane z powstaniem stosunku pracy... 1 1. Zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w przedmiocie umowy o pracę... 3 2. Oferta zawarcia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane

MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane MATERIAŁY SZKOLENIOWE wyciąg z przepisów zagadnienia wybrane Szkolenie przygotowała i przeprowadziła w dniu 27 listopada 2015 roku: Wykaz aktów prawnych, w oparciu o które przeprowadzono szkolenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo pracy. Ludwik Florek. 17. wydanie. C.H.Beck Podręczniki Prawnicze Prawo pracy Ludwik Florek 17. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Ludwik Florek Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek (wprow.) PRAWO PRACY, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Barzycka-Banaszczyk

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy

Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Wydanie II Świadectwa pracy i świadczenia dla pracowników szkoły zwolnionych z pracy Autorzy: Dariusz Dwojewski doradca prawny

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa

Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Świadczenia w razie choroby i macierzyństwa Rodzaje świadczeń oraz osoby do nich uprawnione Wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy Zasiłek chorobowy,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem 1.6. Jakie konsekwencje finansowe dla pracownika powoduje wykorzystanie zwolnienia

wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem 1.6. Jakie konsekwencje finansowe dla pracownika powoduje wykorzystanie zwolnienia Spis treści Wstęp Rozdział I. Formalne i praktyczne warunki bezpiecznego prawnie rozwiązania umowy o pracę 1. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem 2. Okresy wypowiedzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

A. Treść umowy o pracę, zmiany podmiotowe w zatrudnieniu pracowniczym, rozwiązanie stosunku pracy Piotr Prusinowski

A. Treść umowy o pracę, zmiany podmiotowe w zatrudnieniu pracowniczym, rozwiązanie stosunku pracy Piotr Prusinowski A. Treść umowy o pracę, zmiany podmiotowe w zatrudnieniu pracowniczym, rozwiązanie stosunku pracy Piotr Prusinowski 1. Klauzule autonomiczne a nienazwane porozumienia prawa pracy (1g) a. dopuszczalność

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY... 19 1. Pojęcie prawa pracy... 19 2. Przedmiot prawa pracy... 23

ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY... 19 1. Pojęcie prawa pracy... 19 2. Przedmiot prawa pracy... 23 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ PIERWSZA CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................. 17 ROZDZIAŁ I. Herbert Szurgacz POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA PRACY.............. 19 1. Pojęcie prawa pracy.................................................

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia w firmie prawa, obowiązki i zobowiązania pracodawcy

Zwolnienia w firmie prawa, obowiązki i zobowiązania pracodawcy e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Zwolnienia w firmie prawa, obowiązki i zobowiązania pracodawcy Rozwiązanie umowy o pracę oraz na mocy porozumienia stron Okres wypowiedzenia Wypowiedzenie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika

Aktywni obywatele świadome społeczeństwo. Uprawnienia. pracownika Aktywni obywatele świadome społeczeństwo Uprawnienia pracownika Rzeszów 2012 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax (0-17) 86 20 122 porso@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Rozdział II Umowa o pracę Oddział 3 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Art. 32. 1. Każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na: 1) okres próbny, 2) (uchylony), 3)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów

PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów PRAWO PRACY 2014/2015 praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów Cele szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z praktyczną wiedzą z zakresu prawa pracy obowiązującą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy

SPIS TREŚCI. www.meritum-prawo-pracy.abc.com.pl 5. 11 Wprowadzenie. 13 Wykaz skrótów. 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy SPIS TREŚCI 11 Wprowadzenie 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

Pracownik samorządowy

Pracownik samorządowy Renata Mroczkowska Pracownik samorządowy od zatrudnienia do zwolnienia Dokumentacja kadrowa z komentarzem i suplementem elektronicznym ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2014 Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Umowy. terminowe. nowe rodzaje umów ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony zatrudnianie pracowników tymczasowych

Umowy. terminowe. nowe rodzaje umów ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony zatrudnianie pracowników tymczasowych Umowy terminowe nowe rodzaje umów ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony zatrudnianie pracowników tymczasowych Umowy terminowe nowe rodzaje umów ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia pracowników formułowanie przyczyny wypowiedzenia

Zwolnienia pracowników formułowanie przyczyny wypowiedzenia Zwolnienia pracowników formułowanie przyczyny wypowiedzenia Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący: Leszek Skupski ISBN 978-83-269-3085-0

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA

PRZEBIEG ZATRUDNIENIA PRZEBIEG ZATRUDNIENIA Stosunek pracy może być nawiązany między pracodawcą i pracownikiem. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII

Spis treści. Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII Notki o autorach... Wstęp... XXI Wykaz skrótów... XXIII Zagadnienie 1. Źródła prawa pracy... 1 1.1. Uwagi ogólne... 1 1.2. Katalog źródeł prawa pracy... 2 1.2.1. Konstytucja... 2 1.2.2. Ustawy... 2 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33

SPIS TREŚCI. 32 1. Pracodawca... 14 49 2. Pracownik... 33 SPIS TREŚCI 11 WPROWADZENIE 13 Wykaz skrótów 17 Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy 18 1. Katalog danych osobowych uregulowania prawne... 1 24 2. Wstępne badania lekarskie... 7 26 3. Przyjęcie pracownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I PODSTAWY PRAWA PRACY SEMESTR I L.p. TEMAT 1 przedmiot i funkcje prawa pracy pojecie prawo pracy funkcje prawa pracy podstawowe zasady prawa pracy 2 Źródła prawa pracy źródła prawa pracy- konstytucja RP,

Bardziej szczegółowo

Polityka kadrowa. Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy. Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl

Polityka kadrowa. Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy. Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl Polityka kadrowa Karta Nauczyciela nauczycielski Kodeks pracy Ewa Halska ewa.halska@oskko.edu.pl Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na podstawie art. 20 KN art. 20 KN ust. 1 Dyrektor szkoły w razie:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę ZAKOŃCZENIE ZATRUDNIENIA Umowa o pracę może być rozwiązana: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem prawa okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe. po zmianach. Uwaga! Rewolucyjne zmiany w 2016 r.

Umowy terminowe. po zmianach. Uwaga! Rewolucyjne zmiany w 2016 r. PRAWO PRACY I ZUS NR 5 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-390-0 sierpień 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Uwaga! Rewolucyjne zmiany w 2016 r. Umowy terminowe po zmianach Jak zawierać

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 423316 Temat: Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych w 2016 r.zmiany w umowach na czas określony oraz w zakresie badań profilaktycznych, uprawnień rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów I. Prawo pracy

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów I. Prawo pracy Wprowadzenie.... Wykaz skrótów.... I. Prawo pracy.... 1 Pytanie 1. Jakie są podstawowe zasady prawa pracy?... 3 Pytanie 2. Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi z tytułu naruszenia zasady równego

Bardziej szczegółowo

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych

Pracownik niepełnoetatowy. wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X. Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Pracownik niepełnoetatowy wydanie 1. ISBN 83-7387-965-X Opracował: Przemysław Ciszek na podstawie publikacji Kadry. Serwis spraw pracowniczych Redakcja: Małgorzata Budzich Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Kto nie musi się bać, że pracodawca go zwolni... 3 Jakie zachowanie pracownika uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę... 24 Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień... 40 Kiedy

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA. Rozdział I. Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku

Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Wynagrodzenia, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pracownicze w 2016 roku (z suplementem elektronicznym) szczegółowy komentarz prawny stanowiska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2012r. II rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę krótko scharakteryzować podstawowe zasady prawa pracy. 2. Co w świetle przepisów Kodeksu pracy oznacza zakaz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Część pierwsza OGÓLNA

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Część pierwsza OGÓLNA Spis treści Wykaz skrótów...................................................... 17 Część pierwsza OGÓLNA ROZDZIAŁ I. Przedmiot prawa pracy.................................... 19 1. Specyfika norm prawa

Bardziej szczegółowo

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających

1.2. Niektóre aspekty czasu pracy pracowników zarządzających Wstęp A. Komentarz i przykłady Wykaz piktogramów Rozdział I. Przepisy prawa pracy w instytucjach kultury 1. Ustawy i rozporządzenia stosowane w sektorze kultury 2. Przepisy zakładowe 2.1. Regulamin pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości (Zdzisław Niedbała)... 19

Spis treści. ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości (Zdzisław Niedbała)... 19 Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW....................................... 15 WSTĘP (Zdzisław Niedbała).................................. 17 ROZDZIAŁ I. Zarys genezy prawa pracy, jego funkcje i szczególne właściwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy Wprowadzenie.................................................. XXI Przedmowa.................................................... XXIII Wykaz skrótów................................................. XXV

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/18/7659/9506 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Wszystko o urlopach pracowniczych

Wszystko o urlopach pracowniczych e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Wszystko o urlopach pracowniczych Urlop wychowawczy Urlop bezpłatny Urlopy rodzicielskie Urlop szkoleniowy Urlop okolicznościowy Adres redakcji: 01-042

Bardziej szczegółowo

Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę

Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Oddział 2: Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. Rozwiązanie umowy 1. Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK

Prawo pracy. Testy z odpowiedziami. Darmowy fragment www.bezkartek.pl JOWITA MROZIK Prawo pracy Testy z odpowiedziami JOWITA MROZIK stan prawny na VIII 2011 2 S t r o n a Copyright by Jowita Mrozik Copyright for the e-book edition by Bezkartek.pl Self-Publishing Warszawa 2011 3 S t r

Bardziej szczegółowo

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję?

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Jestem w ciąży Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego, będąc przedsiębiorcą? Jestem w ciąży Co mi przysługuje od

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Umowa o pracę rozwiązuje się: 1) na mocy porozumienia stron, 2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ

Spis treści. Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ Spis treści Wykaz skrótów CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Zasady zatrudniania pracowników ośrodka pomocy społecznej 1.1. Obowiązujące przepisy 1.2. Rodzaje stanowisk w jednostce 1.2.1. Stanowiska pomocnicze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Akty prawne Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza 2014

Dokumentacja pracownicza 2014 Renata Mroczkowska Patrycja Potocka-Szmoñ Dokumentacja pracownicza 2014 ponad 270 wzorów z komentarzem Stan prawny: 2014 r. Wydanie X uaktualnione ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp. k. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział IIa. (uchylony)............................................ 52 Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy.............. 53 Roz

Rozdział IIa. (uchylony)............................................ 52 Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy.............. 53 Roz SPIS TREŚCI DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne................................... 13 Rozdział I. Przepisy wstępne....................................... 13 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy..........................

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza 2013

Dokumentacja pracownicza 2013 Renata Mroczkowska Patrycja Potocka-Szmoñ Dokumentacja pracownicza 2013 ponad 260 wzorów z komentarzem Stan prawny: 2013 r. Wydanie IX uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 ROK I - CZWRTEK WRZESIEŃ 2015 9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 dzień grupa i owca sala grupa i owca sala grupa I owca sala 03.09 lok IV lok I -C Temat 4 C lok IV 10.09 SS Ewelina Kocurek- Grabowska lok

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu ZWALNIANIE Umowy terminowe Zakaz dyskryminacji nowe okresy w zatrudnieniu wypowiedzenia przydatna strategia, od 22 lutego 2016 r. orzecznictwo sądów pracy 1 Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie Regulamin wynagradzania tworzy się na podstawie: 1) art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu 2009 Izabela Nowakowska Radca prawny, Zespół Prawny, PARP Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu Warszawa, 25.06.2009 Rozwiązanie umowy o pracę Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Postanowienia wstępne 1 Podstawa prawna: 1) art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę planowane zmiany w umowach terminowych oraz praktyczne seminarium Ekspert:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU ...... (oznaczenie pracodawcy) INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 94 1 k.p., udostępniam pracownikom zatrudnionym w tekst przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli z dnia 22 kwietnia 2009r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STALOWEJ WOLI (tekst

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 25 czerwca 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

www.wip.pl tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10 Kierownik Grupy Wydawniczej Wydawca Redaktor Redaktor merytoryczny Korekta

www.wip.pl tel. 0 22 518 29 29, faks 0 22 617 60 10 Kierownik Grupy Wydawniczej Wydawca Redaktor Redaktor merytoryczny Korekta Kierownik Grupy Wydawniczej Wydawca Redaktor Redaktor merytoryczny Korekta ISBN 978-83-7572-937-5 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2009 www.wip.pl tel. 0 22 518 29 29, faks

Bardziej szczegółowo