SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Numer sprawy AG ZAMAWIAJĄCY: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: Piła, ul. PodchorąŜych 10 tel. 067/ , fax. 067/ Reprezentowana przez: Rektora PWSZ w Pile prof. dra hab. Adama Marcinkowskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO realizację następującego zadania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE BĘDZIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2010 r. NR 113, poz. 795 z późn. zmianami) O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP Zatwierdzone do uŝytku: [podpis i pieczątka zatwierdzającego] Data opracowania: r.

2 Nazwa Zamawiającego: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile REGON: NIP: Miejscowość Piła Adres: ul. PodchorąŜych 10 Strona internetowa: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz do godz Tel./fax.: 067/ ,/ fax. 067/ Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŝy kierować na adres: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: Piła, ul. PodchorąŜych 10 Numer sprawy AG

3 Spis zawartości: Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 2. Sposób przygotowania oferty 3. Kryteria kwalifikacyjne oferty - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 4. Ocena ofert 5. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 6. Miejsce i termin składania ofert 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie dostawców i wykonawców 8. Termin, do którego wykonawca będzie związany złoŝoną ofertą 9. Miejsce i termin otwarcia ofert 10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 12. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w trakcie procesu przetargowego 13. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego 14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy 15. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 16. Termin wykonania zamówienia Rozdział B - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Rozdział D - WZÓR UMOWY Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE 1. Formularz ofertowy 2. Załącznik 1: "Oświadczenia wykonawcy" 3. Załącznik 2: Cena oferty. 4. Załącznik 3: Formularz cenowy 5. Załącznik 4: Gwarancja.

4 Rozdział A INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Wykonawcą moŝe być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie o udzielenie zmówienia prowadzi się w języku polskim. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817). 1. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 1.1. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie ci wykonawcy, którzy złoŝą ofertę w formie pisemnej, pod rygorem niewaŝności. KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę Ofertę stanowi formularz ofertowy z załączonymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez Zmawiającego, potwierdzający spełnienie przez wykonawcę wymaganych warunków. Aby oferta była kompletna naleŝy złoŝyć: Wypełniony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY, (którego wzorzec przedstawiono w rozdziale E niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), wraz z Załącznikiem 1: "Oświadczenia wykonawcy", w którym znajdują się następujące oświadczenia (a-d) oraz zaświadczenia i inne wymienione dokumenty: 1) Oświadczenia wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) oświadczenie, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) oświadczenie, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, c) oświadczenie, Ŝe wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) oświadczenie, Ŝe sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy pozwoli na wykonanie zamówienia Oświadczenie, Ŝe wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem lub na własny koszt. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złoŝyć: oświadczenie upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale A SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie moŝe być złoŝone wspólnie.

5 2) Oświadczenia wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) Oświadczenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 3) Zaświadczenia: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa kaŝdy z Wykonawców. c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia zaświadczeniem, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o odpuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa kaŝdy z Wykonawców. Uwaga: Dokumenty ww. mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii. Dokument złoŝony w formie kserokopii musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez upowaŝnioną do tego instytucję lub osobę upowaŝnioną do reprezentowania firmy. Zamawiający zaŝąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie moŝe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Wykonawcy zagraniczni powinni przedstawić dokument odpowiednio do krajów ich zarejestrowania lub oświadczenie, Ŝe taki dokument nie jest dostępny. Dokument powinien byc przetłumaczony na język polski. 4) Załącznik 2: Cena oferty. 5) Załącznik 3: Formularz cenowy. 6) Parafowany przez wykonawcę Wzór umowy. 7) Dane techniczne oferowanego sprzętu komputerowego. 8) JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale A ust.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie: 1) jako (konsorcjum), zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje i Ŝąda:

6 a) wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty oświadczenia wymagane od wykonawców wymienione w 1), 2) i zaświadczenia wymienione, w pkt. 3) i 9); Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio b) dokumenty wymienione w pkt. 4), 5), 6), 7), 8) 11), 12) składane mogą być wspólnie i w takiej będą podlegać ocenie, Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio c) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania; d) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum, e) wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i w zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo naleŝy dołączyć do umowy. f) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; g) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. h) jeŝeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający moŝe przed zawarciem umowy Ŝądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty 2) zgodnie z art. 26 ust. 2b wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączący go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale A ust ppkt. 3 przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

7 miejsce zamieszkania, jeŝeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 2. Sposób przygotowania oferty 2.1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na wykonanie ZADANIA 1 i wykonanie ZADANIA 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Ofertę naleŝy złączyć w sposób uniemoŝliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki Oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym; b) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym wykazem w pkt Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać imiennie: a) formularze, b) załączniki, dokumenty c) w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złoŝenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 1) osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty Dokumenty powinny być sporządzone według przedstawionych przez Zamawiającego wzorców załączników zamieszczonych w Rozdziale E niniejszej specyfikacji. 2.8 JeŜeli zabraknie miejsca naleŝy dołączyć dodatkowe strony. 2.9 W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niŝ wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały JeŜeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, naleŝy wpisać "nie dotyczy" Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki naleŝy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upowaŝnionej. Poprawki cyfr i liczb naleŝy pisać wyrazami Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzegł, nie później niŝ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być udostępnione muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TEJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) i załączone, jako odrębna część niezłączona z ofertą w

8 sposób trwały. ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie Ofertę naleŝy złoŝyć (umieścić) w zamkniętej kopercie, nieprzezroczystej i zapieczętowanej w taki sposób, aby nie budziło to Ŝadnych wątpliwości, co do moŝliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupowaŝnione Koperta powinna być oznaczona następująco: Oferta na Przetarg pt. Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile UWAGA: nie otwierać przed terminem otwarcia ofert r. godz. 10:15 Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: Piła, ul. PodchorąŜych 10 OFERTA na Numer sprawy AG Dopuszcza się przed upływem terminu do składania ofert zmiany lub wycofanie wcześniej złoŝonej oferty. W takim wypadku wykonawca składa pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu swojej oferty. KaŜda zmiana lub pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym napisem: zmiana lub wycofanie Zaleca się zachować kopie złoŝonych w ofercie dokumentów Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty poniesie wykonawca z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy. 3. Kryteria kwalifikacyjne oferty - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3.1. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu warunków określonych w Rozdziale A punkcie 1 oraz dostarczeniu dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale A punkcie 1 oraz spełnieniu poniŝszych wymagań określonych przez zamawiającego: 3.2. Przedmiot przetargu musi być dostarczony w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i posiadają Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca składa oświadczenia zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Wiedza i doświadczenie

9 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na potwierdzenie spełniania tego warunku składają oświadczenie zgodne z treścią załącznika NR 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia. Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawcy muszą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym. Na potwierdzenie spełniania tego warunku składają oświadczenie zgodne z treścią załącznika NR 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia. Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawcy muszą dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia potencjałem technicznym. Na potwierdzenie spełniania tego warunku składają oświadczenie zgodne z treścią załącznika NR 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawcy muszą dysponować aktywami płynnymi i kredytami, które zapewnią w całości naleŝyte wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie spełniania tego warunku składają oświadczenie zgodne z treścią załącznika NR 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia. 3.4 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

10 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złoŝone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, Ŝe warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w art. 24 ust. 1 winien spełniać kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) 3.5 Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt minimalnej gwarancji określonej poniŝej: Gwarancje zadanie 1: Poz. Nazwa sprzętu Okres oraz rodzaj gwarancji 1. Serwer 3 lata, naprawa w miejscu instalacji 2. Komputer 3 lata, naprawa w miejscu instalacji 3. Monitor LCD 3 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie 4. Zasilacz UPS 2 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie 5. Netbook 2 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie 6. Notebook 2 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie 7. Notebook 2 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie 8. Router 3 lata, zgłoszenie uszkodzenia w dni robocze, w godzinach pracy, wymiana urządzenia na następny dzień roboczy 9. Switch doŝywotnia, wymiana urządzenia na następny dzień roboczy realizowana przez autoryzowany serwis producenta 10. Urządzenie UTM 1 rok, naprawa w autoryzowanym serwisie 11. Drukarka laserowa 1 rok, naprawa w autoryzowanym serwisie monochromatyczna 12. Drukarka laserowa kolorowa 1 rok, naprawa w autoryzowanym serwisie 13. Drukarka laserowa kolorowa 1 rok, naprawa w autoryzowanym serwisie wielofunkcyjna 14. Drukarka atramentowa 3 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie wielofunkcyjna 15. Projektor 3 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie 16. Skaner 1 rok, naprawa w autoryzowanym serwisie Gwarancje zadanie 2: Poz. Nazwa sprzętu Okres gwarancji 1. Drukarka 3 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie 4. Ocena ofert 4.1. Wszystkie oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: KRYTERIUM cena waga 100 % Oferta z najniŝszą ceną otrzyma największą ilość punktów tj. 100 pkt., pozostałe będą oceniane w stosunku do najkorzystniejszej oferty według wzoru:

11 Cena = (C oferowana min. brutto x 100 pkt. x 100 %) / C badanej oferty brutto 4.2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, co, do którego oferty ustalono, iŝ odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszy bilans punktowy z kryteriów oceny ofert. 5. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 5.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 6. Miejsce i termin składania ofert 6.1. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, to jest Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. PodchorąŜych 10 kancelaria ogólna, budynek A, pok Termin składania ofert upływa dnia roku o godzinie 10: Oferty złoŝone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 7.1. Wykonawca moŝe zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienia udzielane będą w trybie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, co oznacza, Ŝe Zamawiający odpowie niezwłocznie na kaŝde zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczając wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego (bez ujawniania źródła zapytania) jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek wpłynie po terminie, o którym mowa wyŝej, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wyjaśnienie zostanie niezwłocznie wysłane wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i umieszczone na stronie internetowej zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy, prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dokonane uzupełnienia umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacje do SIWZ są wiąŝące dla wszystkich wykonawców składających oferty i stanowią integralną część specyfikacji. Modyfikacja zostanie niezwłocznie wysłane wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i umieszczone na stronie internetowej zamawiającego 8. Termin, do którego wykonawca będzie związany złoŝoną ofertą 8.1. Termin związania ofertą 30 dni po ostatecznym terminie składania ofert Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego

12 oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 9. Miejsce i termin otwarcia ofert 9.1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu składania ofert określonego w rozdziale A punkt 6.2 powyŝej, tj roku, godzina 10: 15 w siedzibie Zamawiającego Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. PodchorąŜych 10, budynek A, II piętro, sala senatu pok Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert Proces otwarcia ofert odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Proces otwarcia ofert rozpocznie się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej Specyfikacji Zakres działania Komisji Przetargowej obejmuje: a) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; b) otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie kaŝdej oferty bieŝącym numerem Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający będzie ogłaszał przy otwieraniu ofert następujące informacje: a) imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) informacje dotyczące ceny oferty i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający sporządza na podstawie ofert wykonawców Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na DRUKU ZP- PN, w tym: a) Podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, Ŝe nie są związani (w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) z wykonawcami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP- 1 Oświadczenie"); b) Przyjęcie oświadczeń złoŝonych podczas otwarcia ofert W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert W czasie części tajnej (dostępnej wyłącznie dla członków Komisji Przetargowej i ekspertów wyznaczonych przez Komisję) Komisja Przetargowa przeprowadzi: a) ocenę ofert od strony spełnienia warunków merytorycznych, kwalifikacyjnych, b) wybór, spośród ofert waŝnych, najkorzystniejszej Informacji związanych ze sprawdzaniem i oceną ofert nie wolno ujawniać, dopóki nie zostanie ogłoszony wykonawca, który wygrał przetarg Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, co, do którego oferty ustalono, iŝ odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszy bilans punktowy z kryteriów oceny ofert Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: a) oferty z napisem "WYCOFANIE OFERTY...". Oferty, dla których przedstawiono właściwą notę wycofujaca nie będą otwierane; b) oferty z napisem "ZMIANA OFERTY..."; c) pozostałe oferty zgodnie z kolejnością ich złoŝenia. 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie:

13 pisemnej na adres wskazany w SIWZ faksem (nr 067/ ), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu nr , uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie został wysłany oryginał pisma Osobami upowaŝnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: a) Pan Cezary Burda (przedmiot zamówienia) tel. 067/ b) Pan Jerzy Sadowski (przedmiot zamówienia) tel. 067/ c) Pan Arkadiusz Sierpiński (sprawy formalne) - tel. 067/ Informacji związanych ze sprawdzaniem, oceną ofert i przyznaniu zamówienia, nie wolno ujawniać wykonawcom ani innym osobom niezwiązanym z tym procesem, dopóki nie zostanie ogłoszony wykonawca, który wygrał przetarg Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca moŝe zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku naleŝy podać: 1) nazwę i adres Wykonawcy, 2) nr telefonu i faksu, 3) Numer sprawy AG SIWZ została opublikowana na stronie: oraz moŝna ją takŝe odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: Piła, ul. PodchorąŜych 10, pokój nr 110 w godzinach urzędowania Zamawiającego. 12. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w toku procesu przetargowego Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp, przysługują wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec poniŝszych czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 4) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane faksem i drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeŝeli zostały przesłane w inny sposób. 13. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego

14 13.1. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej, stronie internetowej Zamawiającego [www.pwsz.pila.pl]. Ponadto, o rezultacie postępowania i złoŝonych ofertach w przetargu wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie. W piśmie zamawiający zawrze nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert, łączną punktację oraz oferty odrzucone i wykonawców wykluczonych. 14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 15. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: Biuletyn Zamówień Publicznych strona internetowa Zamawiającego tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 16. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia naleŝy zrealizować w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

15 Rozdział B PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile 2. Przedmiot zamówienia określają: a) nazwa i kody CPV: Urządzenia komputerowe Sprzęt telewizyjny i audiowizualny b) wzór umowy Rozdział D niniejszej SIWZ c) opis przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia niŝej wymienionego sprzętu komputerowego wraz z gwarancją wg poniŝszych wymagań: Zadanie 1 Lp. Nazwa Ilość (szt.) 1. Serwer IBM xseries x3250 M3 4252EAG wraz z dyskami twardymi oraz 1 dodatkową pamięcią RAM (lub równowaŝny) o następujących parametrach: - Typ obudowy: Rack o wysokości 1U; - Płyta główna sygnowana logiem producenta serwera, - Procesor: Quad-Core Intel Xeon X3430 2,4 GHz; - Ilość procesorów: 1 szt., - Maksymalna ilość procesorów: 1 szt. - Częstotliwość FSB: 1333 MHz; - Pojemność pamięci podręcznej cache trzeciego poziomu: 8 MB; - Pamięć RAM: 4GB (4 x 1GB) PC DDR3 1333MHz RDIMM (2 x 1GB zainstalowane standardowo oraz 2 x 1GB zainstalowane dodatkowo), - Ilość slotów DIMM: 6, - Chpiset: Intel 3420, - Zatoki na twarde dyski: 2 (3,5 ) SAS/SATA lub 4 (2,5 ) SAS wszystkie hot-swap, - Złącza rozszerzeń: 2 x PCIe x8 Gen2, dedykowane PCIe x4 dla RAID-0, -1, - Grafika: zintegrowana karta Matrox G200 16MB DDR2 SDRAM, - Kontrolery dyskowe: - zintegrowany kontroler SATA, - kontroler SAS / SATA umoŝliwiający skonfigurowanie poziomów RAID 0, 1, 1E (taki jak kontroler IBM ServeRAID BR10il v2), - Zainstalowane dyski twarde:2 dyski 500GB 3,5 SATA Hot-swap, - Napędy: - DVD Multiburner, - Karty sieciowe: - zintegrowana karta dual Gigabit Ethernet, - Złącza zewnętrzne: Serial, 2 x RJ-45, 2 x USB 2.0 (z przodu), 2 x Video, 4 x USB 2.0 (z tyłu) - Zasilanie: 1 zasilacz 351W, - Zarządzanie serwerem: -zintegrowany moduł zarządzania, który dostarcza funkcje kontroli, monitorowania oraz alarmowania, - oprogramowanie do zarządzania serwerem, - Wymiary: -szerokość: 19 (440mm), -głębokość: maksymalnie 22 (559mm). 2. Komputer HP Pro 3130 Minitower XT258EA z rozszerzoną gwarancją (lub równowaŝny) o następujących parametrach: - Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit, - Płyta główna sygnowana logiem producenta komputera, - Procesor: Intel Core i3-550 (3,20 GHz, łącznie 4 MB pamięci podręcznej), - Zestaw układów: Intel H57 Express, 9

16 - Pamięć RAM: 3 GB DDR MHz, - Gniazda pamięci: 4 DIMM, - Maksymalna pojemność pamięci: 16 GB, - Wewnętrzny dysk twardy: 500 GB Serial ATA 7200 obr/min 3Gb/s, - Zewnętrzne wnęki na napędy: 2 zewnętrzne 5,25", 1 zewnętrzna 3,5", - Wewnętrzne wnęki napędów: 2 wewnętrzne 3,5", - Napęd optyczny: DVD+/-RW 16x SuperMulti LightScribe SATA, - Kontroler dysku twardego: SATA 3.0 Gb/s NCQ SMART IV, - Obsługa RAID 0/1, - Typ obudowy: miniwieŝa, - Karta graficzna: Zintegrowany karta graficzna Intel HD, - Karta dźwiękowa: układ dźwiękowy Realtek ALC888S High Definition, zgodność z AC 97, - Gniazda rozszerzeń: 1 gniazdo mini PCI, 3 gniazda PCI Express x1 pełnej wysokości, 1 gniazdo PCI Express x16 pełnej wysokości, - Interfejs sieciowy: zintegrowana karta Realtek 8111DL Gigabit Ethernet, - Zewnętrzne porty we-wy: 8 x USB 2.0 (6 z tyłu, 2 z przodu), 1 x RJ-45, 1 x VGA, wejście/wyjście audio, 1 x DVI-D, 1 x koncentryczne wyjście SPDIF, - Zainstalowany czytnik kart w kieszeni 3,5, - Dołączone oprogramowanie: - firmowe płytki recovery umoŝliwiające odtworzenie systemu, - oprogramowanie do odtwarzania filmów DVD oraz nagrywania płyt DVD, - Zabezpieczenia fizyczne: miejsce na blokadę Kensington, ucho na kłódkę, - Klawiatura (sygnowana logiem producenta komputera), - Mysz optyczna z przewijaniem (sygnowana logiem producenta komputera), - Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.): 17,5 x 42 x 35 cm, - Waga produktu (netto): ok. 10 kg, - Bezśrubkowy system mocowania podzespołów i napędów, moŝliwość ich demontaŝu bez uŝycia narzędzi typu śrubokręt, - Zasilanie: Zasilacz ATX z pasywną korekcją współczynnika mocy (PFC), wentylator zasilacza 80 mm ze zmienną prędkością obrotów dla optymalnego poziomu hałasu, - ZuŜycie energii: maksymalnie 300 W, - Potwierdzenia zgodności i certyfikaty: znak CE, - Rozszerzona gwarancja do 3 lat, naprawa w miejscu instalacji. 3. Monitor LCD 21,5" Samsung SyncMaster EX2220 (lub równowaŝny) o następujących parametrach: - Przekątna i typ wyświetlacza: 21,5" TFT, - Rodzaj podświetlenia: LED, - Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080, - Jasność: min. 250 cd/m2, - Kolory: 16,7 miliona kolorów, - Dynamiczny współczynnik kontrastu MEGA (1000:1), - Czas reakcji: 5ms, - Częstotliwość pozioma: 30~81KHZ, - Częstotliwość pionowa: 56~75HZ, - Kąt widzenia w poziomie: 170, - Kąt widzenia w pionie: 160, - Sygnał wizyjny: Analogowy (D-sub), cyfrowy DVI-D, - Złącza wideo: 1 x D-Sub 15, 1 x DVI-D, - Zasilanie: wbudowany zasilacz sieciowy V, Hz, - Funkcje i ustawienia regulowane elementami na panelu monitora: automatyczna regulacja ustawień obrazu, zasilanie, menu, wybór źródła sygnału, klawisz dostosowywany, jasność, - Polskie menu OSD, - Funkcja wyboru predefiniowanych trybów pracy, który optymalnie dopasowuje ustawienia wyświetlacza do oglądanych treści (taka jak MagicBright3), - Funkcja timera umoŝliwiająca wyłączenie monitora o dowolnie określonej godzinie, - Funkcja dopasowywania rozmiaru obrazu na ekranie, - Regulacja kąta nachylenia w tył / w przód, - Pobór mocy: max. ok. 22W, - Masa: ok. 3,5 kg, - Wymiary (szer. x wys. x gł.) wraz z podstawą: ok. 513,2 x 20,2 x 61,9 mm, - Kompatybilność z zabezpieczeniem Kensington, - Kolor obudowy: czarny, - Zgodność ze standardami i certyfikaty: TCO 03, TCO Display Zasilacz UPS APC Back-UPS CS 500VA BK500EI (lub równowaŝny) o następujących parametrach: - Topologia: Off-line (Standby), - Moc wyjściowa: 300W / 500 VA, 11 8

17 - Napięcie wyjściowe: 230V, - Gniazda wyjściowe: 1 x IEC 320 C13 (ochrona przeciwprzepięciowa), 3 x IEC 320 C13 (zasilanie zapasowe), - Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny, - Nominalne napięcie wejściowe: 230V, - Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz +/- 3% (autodetekcja), - Typ gniazda wejściowego: IEC-320-C14, - Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V, - Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V, - Typ akumulatora: bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe, - Typowy czas pełnego ładowania akumulatora: 6 godzin, - Typowy czas podtrzymania przy obciąŝeniu 50% (150 W): 13,9 minut, - Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciąŝeniu (300 W): 2,4 minut, - Port komunikacyjny: DB-9 RS-232,USB, - Panel przedni: diody LED wskazujące pracę z sieci, pracę z baterii, stan wymiany baterii, wskaźniki stanu przeciąŝenia, - Alarm dźwiękowy: podczas pracy na baterii, znaczny stan wyczerpania baterii, ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciąŝenia, - Filtrowanie napięcia: ochrona przed przepięciami, impulsami elektrycznymi oraz innymi zakłóceniami zasilania, - Ochrona linii danych RJ-45, ochrona linii modem/faks (dwuŝyłowa linia), - Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania, - Wymiary (wys. x szer. x głęb.): ok. 165 mm x 91 mm x 284 mm, - CięŜar netto: ok. 6,3 kg, - Potwierdzenia zgodności: znak C, CE, EN ,EN ,GOST,VDE, - Oprogramowanie do automatycznego zamykania systemu z zapisywaniem plików (takie jak PowerChute), - Skład zestawu: CD z oprogramowaniem, kabel USB, podręcznik uŝytkownika. 5. Komputer przenośny netbook Asus EeePC 1215N czarny z dodatkowym wyposaŝeniem (lub równowaŝny) o następujących parametrach: - Zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Home Premium PL, - Procesor: Intel Atom D525 (dwurdzeniowy; 1.8GHz, 1MB cache), - Pamięć RAM: minimum 2 GB DDR3 SODIMM, - Maksymalna wielkość pamięci RAM: 4 GB, - Dysk twardy: SerialATA minimalnie 320 GB 5400 obr./min., - Wyświetlacz: 12,1 WXGA TFT LED HD, rozdzielczość 1366 x 768, 16.7 miliona kolorów - Karta graficzna: zintegrowana grafika Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 oraz NVIDIA ION 2 (dyskretny procesor graficzny NVIDIA ION z technologią NVIDIA Optimus, która w sposób inteligentny przełącza grafikę zintegrowaną i dyskretną, aby zapewnić najbardziej optymalne rozwiązanie w danej sytuacji, jednocześnie przedłuŝając Ŝywotność baterii), - Akumulator: 6-ogniwowy litowo-jonowy (czas pracy do ok. 6 h), - Interfejsy: - 2x port USB 3.0, - 1x port USB 2.0, - 1x port VGA, - 1x port HDMI, - 1x wejście Audio mikrofon - 1x wyjście Audio - 1x port RJ-45 LAN - Czytnik kart SD (SDHC, SDXC) / MMC, - Komunikacja: - bezprzewodowa karta sieciowa b/g/n, - Bluetooth 3.0, - Karta sieciowa FastEthernet 10/100 Mb/s, - Audio: dźwięk High Definition, wbudowane głośniki, - Urządzenie wskazujące: Touch Pad, - Wbudowana kamera 0,3 Megapiksela wyposaŝona w zasłonkę, wbudowany mikrofon, - Kolor obudowy: czarny, - Wymiary (szerokość x długość x wysokość): ok. 296 x 203 x mm - CięŜar: ok. 1,5 kg, Dodatkowo: - Torba na netbooka (taka jak Targus Clamshell XS CN312). 6. Komputer przenośny notebook Lenovo V570A ( ) z rozszerzoną gwarancją oraz dodatkowym wyposaŝeniem (lub równowaŝny) o następujących parametrach: 1 1

18 - Zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Professional PL, - Procesor: Intel Core i5 (i5-2410m) 2,3 GHz, 3MB pamięci L2 Cache, - Pamięć RAM: 4 GB DDR MHz, - Maksymalna wielkość pamięci RAM: 8 GB, - Ilość banków pamięci: 2, - Dysk twardy: SerialATA 640 GB, - Wbudowany napęd: napęd optyczny DVD+/-RW z obsługą nośników dwuwarstwowych, - Wyświetlacz: 15,6 HD LED, rozdzielczość 1366 x 768, 16:9, błyszczący, - Karta graficzna: NVIDIA GeForce GT 525M 1024MB, - Akumulator: 6-ogniwowy litowo-jonowy, - Interfejsy: - 1 x wejście mikrofonowe, - 1 x wyjście audio, - 1 x port VGA D-sub 15-pin, - 1 x port HDMI, - 3 x port USB 2.0, - 1 x E-SATA / USB, - 1 x RJ45 LAN, - Czytnik kart pamięci 6 w 1: SD/SDHC/MMC/MS/MS PRO/xD, - Komunikacja: - bezprzewodowa karta sieciowa b/g/n, - Bluetooth, - Karta sieciowa GigabitEthernet 10/100/1000 Mb/s, - Audio: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem Intel High Definition Audio, wbudowane głośniki i mikrofon, - Urządzenie wskazujące: Touch Pad, - Wydzielona klawiatura numeryczna, - Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości 2MPix, - Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): ok. 378 x 252 x 32 mm, - CięŜar: ok. 2,4 kg, - Aluminiowa obudowa, - Funkcje zabezpieczeń: - czytnik linii papilarnych, - gniazdo na blokadę kablową Kensington. - Rozszerzona gwarancja do 2 lat, naprawa w serwisie Dodatkowo: - Torba na notbooka (taka jak Targus Clamshell Pro L CNXL15), - Mysz optyczna (taka jak Logitech M115 Black Mouse for Notebooks), - Zewnętrzny dysk twardy 2,5 1 TB USB 3.0 (taki jak WD My Passport Essential SE) zawierający oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych z funkcją automatycznego monitorowania zmian oraz zarządzania parametrami dysku (ustawienia kopii zapasowych, zabezpieczenia napędu, uruchamianie funkcji diagnostycznych, zarządzanie ustawieniami zasilania). 7. Komputer przenośny notebook Asus P52JC SO083X z dodatkowym wyposaŝeniem (lub równowaŝny) o następujących parametrach: - Zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Professional PL, - Procesor: Intel Core i3 (i3-390m) 2,66 GHz, 3MB pamięci L2 Cache, - Chipset: Intel Mobile HM55 Express, - Pamięć RAM: 2 GB DDR MHz, - Maksymalna wielkość pamięci RAM: 8 GB, - Ilość banków pamięci: 2, - Dysk twardy: SerialATA 500 GB (notebook zawiera zabezpieczenia zmniejszające ryzyko uszkodzenia napędu podczas transportu), - Wbudowany napęd: napęd optyczny DVD+/-RW z obsługą nośników dwuwarstwowych, - Wyświetlacz: 15,6 HD LED, rozdzielczość 1366 x 768, 16:9, matowy, - Karta graficzna: NVIDIA GeForce 310M 1024MB, - Akumulator: 6-ogniwowy litowo-jonowy, - Interfejsy: - 1 x wejście mikrofonowe, - 1 x wyjście audio, - 1 x port VGA D-sub 15-pin, - 1 x port HDMI, - 3 x port USB 2.0, - 1 x RJ45 LAN, - Czytnik kart pamięci 4 w 1: SD,MMC,MS,MS-Pro, - Komunikacja: 1

19 - bezprzewodowa karta sieciowa b/g/n, - Bluetooth, - karta sieciowa GigabitEthernet 10/100/1000 Mb/s, - Audio: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem Intel High Definition Audio, wbudowane głośniki i mikrofon, dźwięk SRS Premium Sound, - Urządzenie wskazujące: Touch Pad z technologią wykrywania róŝnicy między dotknięciem powierzchnią palca lub dłoni, - Wydzielona klawiatura numeryczna, - Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości 0,3MPix, - Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): ok. 381 x 255 x 35,5~37 mm, - CięŜar: ok. 2,6 kg, - Aluminiowa obudowa, - Funkcje zabezpieczeń: - ochrona hasłem BIOS-u i twardego dysku, - technologia zabezpieczania notebooka Intel Anti-theft, - gniazdo na blokadę kablową Kensington. Dodatkowo: - Torba na notbooka (taka jak Targus Clamshell CN31), - Mysz optyczna (taka jak Logitech M115 Black Mouse for Notebooks), 8. Router Cisco 1811-K9 wraz z pakietem serwisowym (lub równowaŝny) o następujących parametrach: - Obudowa: typu desktop o wysokości 1U (dołączone uchwyty do montaŝu w szafie 19 ), - Architektura: - Pamięć Flash: zewnętrzny slot, pamięć wymienna, - Pojemność pamięci Flash: domyślnie 32MB, rozbudowywalne do 128MB, - Pamięć RAM: jeden slot na pamięci SDRAM, - Pojemność pamięci RAM: domyślnie 128MB, rozbudowywalne do 384MB, - Porty WAN: dwa porty 10/100BaseT, - Przełącznik LAN: 8-portowy przełącznik 10/100BaseT w pełni zarządzalny i wspierający opcjonalne zasilanie zgodne z IEEE 802.3af PoE, - Porty USB: dwa porty USB 2.0, - Modem analogowy zgodny z V.92: jako zapasowy port WAN, - Port konsoli: jeden port konsoli, do bit/s, - Port pomocniczy (AUX): jeden port pomocniczy, do bit/s, - IPsec i VPN: - Szyfrowanie wspierane sprzętowo: zintegrowane na płycie głównej, wspiera DES, 3DES, AES 128, AES 192 i AES 256, - Ilość tuneli IPsec: do 50, - Wydajność szyfrowania: 50Mbit/s dla algorytmu 3DES i pakietów wielkości 1400 bajtów, - Oprogramowanie: takie jak Cisco IOS Advanced IP Services, - Usługi bezpieczeństwa zawarte w oprogramowaniu: - ściana ogniowa (firewall), - filtrowanie URL, - system wykrywania i zapobiegania działaniom intruzów (IPS), - tunele VPN oparte o IPsec, - dynamicznie tworzone tunele VPN (DMVPN), - Easy VPN server, - mechanizmy NAC pozwalające odseparować zaraŝone stacje od bezpiecznej sieci wewnętrznej, - wsparcie dla protokołu SSH w wersji 2.0 a takŝe SNMP w wersji 3, - Opcje związane z zaawansowanymi funkcjami oprogramowania: - Ilość uŝytkowników: do 50 uŝytkowników na portach zintegrowanego przełącznika, - Protokoły routingu RIP v1/2, OSPF, EIGRP, BGP, - Protokoły routowalne IPv4, IPv6 (tylko unicast), pozostałe protokoły obsługiwane w bogatszych wersjach oprogramowania - Protokoły i algorytmy związane z QoS: Weighted Fair Queuing (WFQ), Class-Based WFQ (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Committed Access Rate (CAR), Resource Reservation Protocol (RSVP), Network-Based Application Recognition (NBAR), Differentiated Services (DIFFSERV), link fragmentation and interleaving (LFI), Low-Latency Queuing (LLQ), - Wsparcie dla 802.1Q VLAN: na wszystkich portach 10/100BaseT, - Ilość skonfigurowanych VLANów Maksymalnie 8, - Wsparcie dla IEEE 802.3af PoE: na portach przełącznika po dodaniu opcjonalnego zestawu PoE, 1

20 - Zarządzanie: - CLI - Command Line Interface, - zarządzanie przez przeglądarkę WWW, - załączone oprogramowanie do zarządzania (takie jak Cisco Router and Security Device Manager SDM), - Specyfikacja fizyczna: - Zasilacz: wewnętrzny, - zasilanie: V, - maksymalny pobór mocy: 50W, - Normy bezpieczeństwa: UL 60950, CAN/CSA C22.2 No , IEC , EN , AS/NZS 60950, - Normy emisji elektromagnetycznej: CFR 47 Part 15, klasa A, ICES-003 klasa A, EN55022 klasa A, CISPR22 klasa A, AS/NZS 3548 klasa A, VCCI klasa A, EN , EN , EN Pakiet serwisowy producenta taki jak Cisco SmartNet 8x5xNBD - 3 lata 9. Przełącznik sieciowy HP ProCurve Switch [J9085A] (lub równowaŝny) o następujących parametrach: - Obudowa: rack 19 o wysokości 1U, - Brak wentylatorów, - MoŜliwość łączenia w stos (do 16 urządzeń w stosie), - Warstwa przełączania: 3, - Procesor i pamięć: - Procesor: MIPS 300 MHz, - Pamięć FLASH: 16 MB, - Pamięć SDRAM: 128 MB, - Pojemność bufora pakietów: 1 MB, - Porty: - 24 porty 10/100 z automatycznym rozpoznawaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u), Tryb dupleks: pełny dupleks lub półdupleks; Typy nośników: Auto-MDIX; - 1 port szeregowy konsoli RJ-45; - 2 porty 10/100/1000 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10Base-T typu IEEE 802.3, 100Base-TX typu IEEE 802.3u, 1000Base-T typu IEEE 802.3ab); Tryb dupleks: 10Base-T/100Base-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000Base-T: tylko pełny dupleks; - 2 wolne gniazda mini-gbic (SFP), - Wydajność: - przepustowość: do 9,5 miliona pakietów na sekundę, - prędkość magistrali wewn.: 12,8 Gbps, - rozmiar tablicy MAC adresów: 8000 wpisów, - Zarządzanie: - CLI - Command Line Interface, - zarządzanie przez przeglądarkę WWW, - menu konfiguracyjne, - zarządzanie pozapasmowe (port szeregowy RS232C), - załączone oprogramowanie do zarządzania (takie jak HP Procurve Manager), - Obsługiwane standardy i protokoły: - zarządzanie urządzeniem: HTML, Telnet, - ogólne protokoły: IEEE 802.1D MAC Bridges, IEEE 802.1p Priority, IEEE 802.1Q VLANs, IEEE 802.1v VLAN classification by Protocol and Port, IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3af Power over Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, RFC 768 UDP, RFC 783 TFTP Protocol (revision 2), RFC 792 ICMP, RFC 793 TCP, RFC 826 ARP, RFC 854 TELNET, RFC 951 BOOTP, RFC 1542 BOOTP Extensions, RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4, RFC 2131 DHCP, RFC 3046 DHCP Relay Agent Information Option, - IP multicast: RFC 3376 IGMPv3, - MIB: RFC 1213 MIB II, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 2021 RMONv2 MIB, RFC 2096 IP Forwarding Table MIB, RFC 2613 SMON MIB, RFC 2618 RADIUS Client MIB, RFC 2665 Ethernet-Like-MIB, RFC MAU MIB, RFC p and IEEE 802.1Q Bridge MIB, RFC 2737 Entity MIB (Version 2), RFC 2863 The Interfaces Group MIB, - zarządzanie siecią: IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RFC 3164 BSD syslog Protocol, RFC 3176 sflow, ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), SNMPv1/v2c/v3, - bezpieczeństwo: IEEE 802.1X Port Based Network Access Control, RFC 1492 TACACS+, Secure Sockets Layer (SSL), SSHv1/SSHv2 Secure Shell 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją. Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy:. Adres: TEL:... REGON:... NIP:.. FAX na który zamawiający ma przesłać korespondencję: E-MAIL:. Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 50 07 300 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Zapytanie ofertowe NR 2/2017 Zakup i dostawa sprzętu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ

Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe znak sprawy: SZP.272.21.2013 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY... (miejscowość, data) WYKONAWCA: NIP REGON TEL. FAX ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję) E-mail ( na który Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa sprzętów medycznych:- ekspandery tkankowe, - proteza naczyniowa

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 roku ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NUMER SPRAWY: MZKZG/O/15/15 dot. zapytania ofertowego na dostawę sprzętu i akcesoriów komputerowych do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego, zwana dalej SIWZ, zatwierdzona przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu

budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi, przemysłowymi, lokali handlowo - usługowych, działek gruntu Strona 1 z 5 Wieleń: Szacowanie nieruchomości Gminy Wieleń w latach 2009-2010. Numer ogłoszenia: 9475-2009; data zamieszczenia: 09.01.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU. Komputery przenośne

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU. Komputery przenośne Załącznik nr 4 do SIWZ DZP-0431-1861/2010 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU y przenośne Zadanie nr 1 Katedra Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Intel Core i5-430m 2,26/2,53 Turbo GHz, 3 MB

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prochowice, 07 grudnia 2016 1. Zamawiający: Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch laptopów wg specyfikacji poniżej. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich Siedziba: 59-230 Prochowice,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. Lębork, dnia 29.05.2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO. L.II.3421-3/2009 Janów Lubelski, 2009-04-15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWA. W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 206 000 EURO. 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Wieruszów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie Numer ogłoszenia: 212528-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo