SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Numer sprawy AG ZAMAWIAJĄCY: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: Piła, ul. PodchorąŜych 10 tel. 067/ , fax. 067/ Reprezentowana przez: Rektora PWSZ w Pile prof. dra hab. Adama Marcinkowskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO realizację następującego zadania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE BĘDZIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. z 2010 r. NR 113, poz. 795 z późn. zmianami) O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 PZP Zatwierdzone do uŝytku: [podpis i pieczątka zatwierdzającego] Data opracowania: r.

2 Nazwa Zamawiającego: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile REGON: NIP: Miejscowość Piła Adres: ul. PodchorąŜych 10 Strona internetowa: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz do godz Tel./fax.: 067/ ,/ fax. 067/ Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŝy kierować na adres: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: Piła, ul. PodchorąŜych 10 Numer sprawy AG

3 Spis zawartości: Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 2. Sposób przygotowania oferty 3. Kryteria kwalifikacyjne oferty - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 4. Ocena ofert 5. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 6. Miejsce i termin składania ofert 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie dostawców i wykonawców 8. Termin, do którego wykonawca będzie związany złoŝoną ofertą 9. Miejsce i termin otwarcia ofert 10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 12. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w trakcie procesu przetargowego 13. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego 14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy 15. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu. 16. Termin wykonania zamówienia Rozdział B - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Rozdział C - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Rozdział D - WZÓR UMOWY Rozdział E - STANDARDOWE FORMULARZE 1. Formularz ofertowy 2. Załącznik 1: "Oświadczenia wykonawcy" 3. Załącznik 2: Cena oferty. 4. Załącznik 3: Formularz cenowy 5. Załącznik 4: Gwarancja.

4 Rozdział A INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Wykonawcą moŝe być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada warunkom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie o udzielenie zmówienia prowadzi się w języku polskim. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817). 1. Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 1.1. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie ci wykonawcy, którzy złoŝą ofertę w formie pisemnej, pod rygorem niewaŝności. KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę Ofertę stanowi formularz ofertowy z załączonymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami oraz drukami sporządzonymi przez Zmawiającego, potwierdzający spełnienie przez wykonawcę wymaganych warunków. Aby oferta była kompletna naleŝy złoŝyć: Wypełniony i podpisany "FORMULARZ OFERTOWY, (którego wzorzec przedstawiono w rozdziale E niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), wraz z Załącznikiem 1: "Oświadczenia wykonawcy", w którym znajdują się następujące oświadczenia (a-d) oraz zaświadczenia i inne wymienione dokumenty: 1) Oświadczenia wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) oświadczenie, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) oświadczenie, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, c) oświadczenie, Ŝe wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) oświadczenie, Ŝe sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy pozwoli na wykonanie zamówienia Oświadczenie, Ŝe wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem lub na własny koszt. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawcy powinni złoŝyć: oświadczenie upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w Rozdziale A SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie moŝe być złoŝone wspólnie.

5 2) Oświadczenia wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) Oświadczenie, Ŝe wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie takie składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 3) Zaświadczenia: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. b) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji, właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa kaŝdy z Wykonawców. c) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia zaświadczeniem, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o odpuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa kaŝdy z Wykonawców. Uwaga: Dokumenty ww. mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii. Dokument złoŝony w formie kserokopii musi być poświadczony za zgodność z oryginałem przez upowaŝnioną do tego instytucję lub osobę upowaŝnioną do reprezentowania firmy. Zamawiający zaŝąda przedstawienia oryginału lub potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie moŝe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Wykonawcy zagraniczni powinni przedstawić dokument odpowiednio do krajów ich zarejestrowania lub oświadczenie, Ŝe taki dokument nie jest dostępny. Dokument powinien byc przetłumaczony na język polski. 4) Załącznik 2: Cena oferty. 5) Załącznik 3: Formularz cenowy. 6) Parafowany przez wykonawcę Wzór umowy. 7) Dane techniczne oferowanego sprzętu komputerowego. 8) JeŜeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp określonych w Rozdziale A ust.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie: 1) jako (konsorcjum), zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje i Ŝąda:

6 a) wszyscy konsorcjanci winni obligatoryjnie dołączyć do oferty oświadczenia wymagane od wykonawców wymienione w 1), 2) i zaświadczenia wymienione, w pkt. 3) i 9); Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio b) dokumenty wymienione w pkt. 4), 5), 6), 7), 8) 11), 12) składane mogą być wspólnie i w takiej będą podlegać ocenie, Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio c) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania; d) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem konsorcjum, e) wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i w zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo naleŝy dołączyć do umowy. f) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów; g) pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie. h) jeŝeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający moŝe przed zawarciem umowy Ŝądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty 2) zgodnie z art. 26 ust. 2b wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączący go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale A ust ppkt. 3 przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub

7 miejsce zamieszkania, jeŝeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 2. Sposób przygotowania oferty 2.1. Oferta powinna stosować się do zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na wykonanie ZADANIA 1 i wykonanie ZADANIA 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Ofertę naleŝy złączyć w sposób uniemoŝliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki Oferta powinna zawierać: a) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym; b) wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, zgodnie z przedstawionym wykazem w pkt Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać imiennie: a) formularze, b) załączniki, dokumenty c) w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku złoŝenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 1) osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika, 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty Dokumenty powinny być sporządzone według przedstawionych przez Zamawiającego wzorców załączników zamieszczonych w Rozdziale E niniejszej specyfikacji. 2.8 JeŜeli zabraknie miejsca naleŝy dołączyć dodatkowe strony. 2.9 W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niŝ wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych), powinny one stanowić odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały JeŜeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy wykonawcy, naleŝy wpisać "nie dotyczy" Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki naleŝy omówić w uwadze, zaopatrzonej własnoręcznym podpisem wykonawcy lub osoby upowaŝnionej. Poprawki cyfr i liczb naleŝy pisać wyrazami Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzegł, nie później niŝ w terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być udostępnione muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INFORMACJE STANOWIĄ TEJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) i załączone, jako odrębna część niezłączona z ofertą w

8 sposób trwały. ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie Ofertę naleŝy złoŝyć (umieścić) w zamkniętej kopercie, nieprzezroczystej i zapieczętowanej w taki sposób, aby nie budziło to Ŝadnych wątpliwości, co do moŝliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupowaŝnione Koperta powinna być oznaczona następująco: Oferta na Przetarg pt. Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile UWAGA: nie otwierać przed terminem otwarcia ofert r. godz. 10:15 Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: Piła, ul. PodchorąŜych 10 OFERTA na Numer sprawy AG Dopuszcza się przed upływem terminu do składania ofert zmiany lub wycofanie wcześniej złoŝonej oferty. W takim wypadku wykonawca składa pisemne oświadczenie o zmianie lub wycofaniu swojej oferty. KaŜda zmiana lub pismo wycofujące ofertę powinno być zapieczętowane według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przy czym koperta zewnętrzna musi być opatrzona dodatkowym napisem: zmiana lub wycofanie Zaleca się zachować kopie złoŝonych w ofercie dokumentów Bez względu na wynik przetargu, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty poniesie wykonawca z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy. 3. Kryteria kwalifikacyjne oferty - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 3.1. Oferta będzie podlegać ocenie po spełnieniu warunków określonych w Rozdziale A punkcie 1 oraz dostarczeniu dokumentów i oświadczeń określonych w rozdziale A punkcie 1 oraz spełnieniu poniŝszych wymagań określonych przez zamawiającego: 3.2. Przedmiot przetargu musi być dostarczony w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i posiadają Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca składa oświadczenia zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Wiedza i doświadczenie

9 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie. Na potwierdzenie spełniania tego warunku składają oświadczenie zgodne z treścią załącznika NR 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia. Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawcy muszą dysponować odpowiednim potencjałem technicznym. Na potwierdzenie spełniania tego warunku składają oświadczenie zgodne z treścią załącznika NR 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia. Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawcy muszą dysponować odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia potencjałem technicznym. Na potwierdzenie spełniania tego warunku składają oświadczenie zgodne z treścią załącznika NR 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawcy muszą dysponować aktywami płynnymi i kredytami, które zapewnią w całości naleŝyte wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie spełniania tego warunku składają oświadczenie zgodne z treścią załącznika NR 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia. 3.4 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

10 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złoŝone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia/nie spełnia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, Ŝe warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 1 spełniają łącznie, natomiast warunek określony w art. 24 ust. 1 winien spełniać kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) 3.5 Wykonawca udzieli na dostarczony sprzęt minimalnej gwarancji określonej poniŝej: Gwarancje zadanie 1: Poz. Nazwa sprzętu Okres oraz rodzaj gwarancji 1. Serwer 3 lata, naprawa w miejscu instalacji 2. Komputer 3 lata, naprawa w miejscu instalacji 3. Monitor LCD 3 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie 4. Zasilacz UPS 2 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie 5. Netbook 2 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie 6. Notebook 2 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie 7. Notebook 2 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie 8. Router 3 lata, zgłoszenie uszkodzenia w dni robocze, w godzinach pracy, wymiana urządzenia na następny dzień roboczy 9. Switch doŝywotnia, wymiana urządzenia na następny dzień roboczy realizowana przez autoryzowany serwis producenta 10. Urządzenie UTM 1 rok, naprawa w autoryzowanym serwisie 11. Drukarka laserowa 1 rok, naprawa w autoryzowanym serwisie monochromatyczna 12. Drukarka laserowa kolorowa 1 rok, naprawa w autoryzowanym serwisie 13. Drukarka laserowa kolorowa 1 rok, naprawa w autoryzowanym serwisie wielofunkcyjna 14. Drukarka atramentowa 3 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie wielofunkcyjna 15. Projektor 3 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie 16. Skaner 1 rok, naprawa w autoryzowanym serwisie Gwarancje zadanie 2: Poz. Nazwa sprzętu Okres gwarancji 1. Drukarka 3 lata, naprawa w autoryzowanym serwisie 4. Ocena ofert 4.1. Wszystkie oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: KRYTERIUM cena waga 100 % Oferta z najniŝszą ceną otrzyma największą ilość punktów tj. 100 pkt., pozostałe będą oceniane w stosunku do najkorzystniejszej oferty według wzoru:

11 Cena = (C oferowana min. brutto x 100 pkt. x 100 %) / C badanej oferty brutto 4.2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, co, do którego oferty ustalono, iŝ odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszy bilans punktowy z kryteriów oceny ofert. 5. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy 5.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 6. Miejsce i termin składania ofert 6.1. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, to jest Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. PodchorąŜych 10 kancelaria ogólna, budynek A, pok Termin składania ofert upływa dnia roku o godzinie 10: Oferty złoŝone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. 7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 7.1. Wykonawca moŝe zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Wyjaśnienia udzielane będą w trybie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, co oznacza, Ŝe Zamawiający odpowie niezwłocznie na kaŝde zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, umieszczając wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego (bez ujawniania źródła zapytania) jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek wpłynie po terminie, o którym mowa wyŝej, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wyjaśnienie zostanie niezwłocznie wysłane wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i umieszczone na stronie internetowej zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie, zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy, prawo do zmodyfikowania treści dokumentów zawierających Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dokonane uzupełnienia umieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacje do SIWZ są wiąŝące dla wszystkich wykonawców składających oferty i stanowią integralną część specyfikacji. Modyfikacja zostanie niezwłocznie wysłane wykonawcom, którzy pobrali SIWZ i umieszczone na stronie internetowej zamawiającego 8. Termin, do którego wykonawca będzie związany złoŝoną ofertą 8.1. Termin związania ofertą 30 dni po ostatecznym terminie składania ofert Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego

12 oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia. 9. Miejsce i termin otwarcia ofert 9.1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie ostatecznego terminu składania ofert określonego w rozdziale A punkt 6.2 powyŝej, tj roku, godzina 10: 15 w siedzibie Zamawiającego Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, ul. PodchorąŜych 10, budynek A, II piętro, sala senatu pok Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert Proces otwarcia ofert odbędzie się zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Proces otwarcia ofert rozpocznie się w miejscu i czasie wskazanym w niniejszej Specyfikacji Zakres działania Komisji Przetargowej obejmuje: a) zbadanie nienaruszalności kopert i ich zewnętrznego wyglądu; b) otwarcie wniesionych ofert i zaopatrzenie kaŝdej oferty bieŝącym numerem Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający będzie ogłaszał przy otwieraniu ofert następujące informacje: a) imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, b) informacje dotyczące ceny oferty i innych kryteriów oceny ofert Zamawiający sporządza na podstawie ofert wykonawców Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na DRUKU ZP- PN, w tym: a) Podpisanie przez członków komisji przetargowej oświadczeń, Ŝe nie są związani (w rozumieniu art. 17 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) z wykonawcami uczestniczącymi w przetargu (druk ZP- 1 Oświadczenie"); b) Przyjęcie oświadczeń złoŝonych podczas otwarcia ofert W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert W czasie części tajnej (dostępnej wyłącznie dla członków Komisji Przetargowej i ekspertów wyznaczonych przez Komisję) Komisja Przetargowa przeprowadzi: a) ocenę ofert od strony spełnienia warunków merytorycznych, kwalifikacyjnych, b) wybór, spośród ofert waŝnych, najkorzystniejszej Informacji związanych ze sprawdzaniem i oceną ofert nie wolno ujawniać, dopóki nie zostanie ogłoszony wykonawca, który wygrał przetarg Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, co, do którego oferty ustalono, iŝ odpowiada ona wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował najkorzystniejszy bilans punktowy z kryteriów oceny ofert Otwarcie ofert nastąpi w następującej kolejności: a) oferty z napisem "WYCOFANIE OFERTY...". Oferty, dla których przedstawiono właściwą notę wycofujaca nie będą otwierane; b) oferty z napisem "ZMIANA OFERTY..."; c) pozostałe oferty zgodnie z kolejnością ich złoŝenia. 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują w formie:

13 pisemnej na adres wskazany w SIWZ faksem (nr 067/ ), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu nr , uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie został wysłany oryginał pisma Osobami upowaŝnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: a) Pan Cezary Burda (przedmiot zamówienia) tel. 067/ b) Pan Jerzy Sadowski (przedmiot zamówienia) tel. 067/ c) Pan Arkadiusz Sierpiński (sprawy formalne) - tel. 067/ Informacji związanych ze sprawdzaniem, oceną ofert i przyznaniu zamówienia, nie wolno ujawniać wykonawcom ani innym osobom niezwiązanym z tym procesem, dopóki nie zostanie ogłoszony wykonawca, który wygrał przetarg Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania Wykonawca moŝe zwrócić się (pisemnie, faksem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku naleŝy podać: 1) nazwę i adres Wykonawcy, 2) nr telefonu i faksu, 3) Numer sprawy AG SIWZ została opublikowana na stronie: oraz moŝna ją takŝe odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile Adres: Piła, ul. PodchorąŜych 10, pokój nr 110 w godzinach urzędowania Zamawiającego. 12. Środki odwoławcze dostępne dla wykonawcy w toku procesu przetargowego Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp, przysługują wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec poniŝszych czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 4) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli zostały przesłane faksem i drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeŝeli zostały przesłane w inny sposób. 13. Powiadomienie o wyniku postępowania przetargowego

14 13.1. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na tablicy informacyjnej, stronie internetowej Zamawiającego [www.pwsz.pila.pl]. Ponadto, o rezultacie postępowania i złoŝonych ofertach w przetargu wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie. W piśmie zamawiający zawrze nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert, łączną punktację oraz oferty odrzucone i wykonawców wykluczonych. 14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy Umowę zawiera się w trybie zgodnym z Działem IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 15. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej ustawa Pzp, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: Biuletyn Zamówień Publicznych strona internetowa Zamawiającego tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 16. Termin wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia naleŝy zrealizować w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

15 Rozdział B PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego dla Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile 2. Przedmiot zamówienia określają: a) nazwa i kody CPV: Urządzenia komputerowe Sprzęt telewizyjny i audiowizualny b) wzór umowy Rozdział D niniejszej SIWZ c) opis przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia niŝej wymienionego sprzętu komputerowego wraz z gwarancją wg poniŝszych wymagań: Zadanie 1 Lp. Nazwa Ilość (szt.) 1. Serwer IBM xseries x3250 M3 4252EAG wraz z dyskami twardymi oraz 1 dodatkową pamięcią RAM (lub równowaŝny) o następujących parametrach: - Typ obudowy: Rack o wysokości 1U; - Płyta główna sygnowana logiem producenta serwera, - Procesor: Quad-Core Intel Xeon X3430 2,4 GHz; - Ilość procesorów: 1 szt., - Maksymalna ilość procesorów: 1 szt. - Częstotliwość FSB: 1333 MHz; - Pojemność pamięci podręcznej cache trzeciego poziomu: 8 MB; - Pamięć RAM: 4GB (4 x 1GB) PC DDR3 1333MHz RDIMM (2 x 1GB zainstalowane standardowo oraz 2 x 1GB zainstalowane dodatkowo), - Ilość slotów DIMM: 6, - Chpiset: Intel 3420, - Zatoki na twarde dyski: 2 (3,5 ) SAS/SATA lub 4 (2,5 ) SAS wszystkie hot-swap, - Złącza rozszerzeń: 2 x PCIe x8 Gen2, dedykowane PCIe x4 dla RAID-0, -1, - Grafika: zintegrowana karta Matrox G200 16MB DDR2 SDRAM, - Kontrolery dyskowe: - zintegrowany kontroler SATA, - kontroler SAS / SATA umoŝliwiający skonfigurowanie poziomów RAID 0, 1, 1E (taki jak kontroler IBM ServeRAID BR10il v2), - Zainstalowane dyski twarde:2 dyski 500GB 3,5 SATA Hot-swap, - Napędy: - DVD Multiburner, - Karty sieciowe: - zintegrowana karta dual Gigabit Ethernet, - Złącza zewnętrzne: Serial, 2 x RJ-45, 2 x USB 2.0 (z przodu), 2 x Video, 4 x USB 2.0 (z tyłu) - Zasilanie: 1 zasilacz 351W, - Zarządzanie serwerem: -zintegrowany moduł zarządzania, który dostarcza funkcje kontroli, monitorowania oraz alarmowania, - oprogramowanie do zarządzania serwerem, - Wymiary: -szerokość: 19 (440mm), -głębokość: maksymalnie 22 (559mm). 2. Komputer HP Pro 3130 Minitower XT258EA z rozszerzoną gwarancją (lub równowaŝny) o następujących parametrach: - Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit, - Płyta główna sygnowana logiem producenta komputera, - Procesor: Intel Core i3-550 (3,20 GHz, łącznie 4 MB pamięci podręcznej), - Zestaw układów: Intel H57 Express, 9

16 - Pamięć RAM: 3 GB DDR MHz, - Gniazda pamięci: 4 DIMM, - Maksymalna pojemność pamięci: 16 GB, - Wewnętrzny dysk twardy: 500 GB Serial ATA 7200 obr/min 3Gb/s, - Zewnętrzne wnęki na napędy: 2 zewnętrzne 5,25", 1 zewnętrzna 3,5", - Wewnętrzne wnęki napędów: 2 wewnętrzne 3,5", - Napęd optyczny: DVD+/-RW 16x SuperMulti LightScribe SATA, - Kontroler dysku twardego: SATA 3.0 Gb/s NCQ SMART IV, - Obsługa RAID 0/1, - Typ obudowy: miniwieŝa, - Karta graficzna: Zintegrowany karta graficzna Intel HD, - Karta dźwiękowa: układ dźwiękowy Realtek ALC888S High Definition, zgodność z AC 97, - Gniazda rozszerzeń: 1 gniazdo mini PCI, 3 gniazda PCI Express x1 pełnej wysokości, 1 gniazdo PCI Express x16 pełnej wysokości, - Interfejs sieciowy: zintegrowana karta Realtek 8111DL Gigabit Ethernet, - Zewnętrzne porty we-wy: 8 x USB 2.0 (6 z tyłu, 2 z przodu), 1 x RJ-45, 1 x VGA, wejście/wyjście audio, 1 x DVI-D, 1 x koncentryczne wyjście SPDIF, - Zainstalowany czytnik kart w kieszeni 3,5, - Dołączone oprogramowanie: - firmowe płytki recovery umoŝliwiające odtworzenie systemu, - oprogramowanie do odtwarzania filmów DVD oraz nagrywania płyt DVD, - Zabezpieczenia fizyczne: miejsce na blokadę Kensington, ucho na kłódkę, - Klawiatura (sygnowana logiem producenta komputera), - Mysz optyczna z przewijaniem (sygnowana logiem producenta komputera), - Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.): 17,5 x 42 x 35 cm, - Waga produktu (netto): ok. 10 kg, - Bezśrubkowy system mocowania podzespołów i napędów, moŝliwość ich demontaŝu bez uŝycia narzędzi typu śrubokręt, - Zasilanie: Zasilacz ATX z pasywną korekcją współczynnika mocy (PFC), wentylator zasilacza 80 mm ze zmienną prędkością obrotów dla optymalnego poziomu hałasu, - ZuŜycie energii: maksymalnie 300 W, - Potwierdzenia zgodności i certyfikaty: znak CE, - Rozszerzona gwarancja do 3 lat, naprawa w miejscu instalacji. 3. Monitor LCD 21,5" Samsung SyncMaster EX2220 (lub równowaŝny) o następujących parametrach: - Przekątna i typ wyświetlacza: 21,5" TFT, - Rodzaj podświetlenia: LED, - Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080, - Jasność: min. 250 cd/m2, - Kolory: 16,7 miliona kolorów, - Dynamiczny współczynnik kontrastu MEGA (1000:1), - Czas reakcji: 5ms, - Częstotliwość pozioma: 30~81KHZ, - Częstotliwość pionowa: 56~75HZ, - Kąt widzenia w poziomie: 170, - Kąt widzenia w pionie: 160, - Sygnał wizyjny: Analogowy (D-sub), cyfrowy DVI-D, - Złącza wideo: 1 x D-Sub 15, 1 x DVI-D, - Zasilanie: wbudowany zasilacz sieciowy V, Hz, - Funkcje i ustawienia regulowane elementami na panelu monitora: automatyczna regulacja ustawień obrazu, zasilanie, menu, wybór źródła sygnału, klawisz dostosowywany, jasność, - Polskie menu OSD, - Funkcja wyboru predefiniowanych trybów pracy, który optymalnie dopasowuje ustawienia wyświetlacza do oglądanych treści (taka jak MagicBright3), - Funkcja timera umoŝliwiająca wyłączenie monitora o dowolnie określonej godzinie, - Funkcja dopasowywania rozmiaru obrazu na ekranie, - Regulacja kąta nachylenia w tył / w przód, - Pobór mocy: max. ok. 22W, - Masa: ok. 3,5 kg, - Wymiary (szer. x wys. x gł.) wraz z podstawą: ok. 513,2 x 20,2 x 61,9 mm, - Kompatybilność z zabezpieczeniem Kensington, - Kolor obudowy: czarny, - Zgodność ze standardami i certyfikaty: TCO 03, TCO Display Zasilacz UPS APC Back-UPS CS 500VA BK500EI (lub równowaŝny) o następujących parametrach: - Topologia: Off-line (Standby), - Moc wyjściowa: 300W / 500 VA, 11 8

17 - Napięcie wyjściowe: 230V, - Gniazda wyjściowe: 1 x IEC 320 C13 (ochrona przeciwprzepięciowa), 3 x IEC 320 C13 (zasilanie zapasowe), - Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny, - Nominalne napięcie wejściowe: 230V, - Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz +/- 3% (autodetekcja), - Typ gniazda wejściowego: IEC-320-C14, - Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V, - Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V, - Typ akumulatora: bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe, - Typowy czas pełnego ładowania akumulatora: 6 godzin, - Typowy czas podtrzymania przy obciąŝeniu 50% (150 W): 13,9 minut, - Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciąŝeniu (300 W): 2,4 minut, - Port komunikacyjny: DB-9 RS-232,USB, - Panel przedni: diody LED wskazujące pracę z sieci, pracę z baterii, stan wymiany baterii, wskaźniki stanu przeciąŝenia, - Alarm dźwiękowy: podczas pracy na baterii, znaczny stan wyczerpania baterii, ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciąŝenia, - Filtrowanie napięcia: ochrona przed przepięciami, impulsami elektrycznymi oraz innymi zakłóceniami zasilania, - Ochrona linii danych RJ-45, ochrona linii modem/faks (dwuŝyłowa linia), - Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania, - Wymiary (wys. x szer. x głęb.): ok. 165 mm x 91 mm x 284 mm, - CięŜar netto: ok. 6,3 kg, - Potwierdzenia zgodności: znak C, CE, EN ,EN ,GOST,VDE, - Oprogramowanie do automatycznego zamykania systemu z zapisywaniem plików (takie jak PowerChute), - Skład zestawu: CD z oprogramowaniem, kabel USB, podręcznik uŝytkownika. 5. Komputer przenośny netbook Asus EeePC 1215N czarny z dodatkowym wyposaŝeniem (lub równowaŝny) o następujących parametrach: - Zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Home Premium PL, - Procesor: Intel Atom D525 (dwurdzeniowy; 1.8GHz, 1MB cache), - Pamięć RAM: minimum 2 GB DDR3 SODIMM, - Maksymalna wielkość pamięci RAM: 4 GB, - Dysk twardy: SerialATA minimalnie 320 GB 5400 obr./min., - Wyświetlacz: 12,1 WXGA TFT LED HD, rozdzielczość 1366 x 768, 16.7 miliona kolorów - Karta graficzna: zintegrowana grafika Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 3150 oraz NVIDIA ION 2 (dyskretny procesor graficzny NVIDIA ION z technologią NVIDIA Optimus, która w sposób inteligentny przełącza grafikę zintegrowaną i dyskretną, aby zapewnić najbardziej optymalne rozwiązanie w danej sytuacji, jednocześnie przedłuŝając Ŝywotność baterii), - Akumulator: 6-ogniwowy litowo-jonowy (czas pracy do ok. 6 h), - Interfejsy: - 2x port USB 3.0, - 1x port USB 2.0, - 1x port VGA, - 1x port HDMI, - 1x wejście Audio mikrofon - 1x wyjście Audio - 1x port RJ-45 LAN - Czytnik kart SD (SDHC, SDXC) / MMC, - Komunikacja: - bezprzewodowa karta sieciowa b/g/n, - Bluetooth 3.0, - Karta sieciowa FastEthernet 10/100 Mb/s, - Audio: dźwięk High Definition, wbudowane głośniki, - Urządzenie wskazujące: Touch Pad, - Wbudowana kamera 0,3 Megapiksela wyposaŝona w zasłonkę, wbudowany mikrofon, - Kolor obudowy: czarny, - Wymiary (szerokość x długość x wysokość): ok. 296 x 203 x mm - CięŜar: ok. 1,5 kg, Dodatkowo: - Torba na netbooka (taka jak Targus Clamshell XS CN312). 6. Komputer przenośny notebook Lenovo V570A ( ) z rozszerzoną gwarancją oraz dodatkowym wyposaŝeniem (lub równowaŝny) o następujących parametrach: 1 1

18 - Zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Professional PL, - Procesor: Intel Core i5 (i5-2410m) 2,3 GHz, 3MB pamięci L2 Cache, - Pamięć RAM: 4 GB DDR MHz, - Maksymalna wielkość pamięci RAM: 8 GB, - Ilość banków pamięci: 2, - Dysk twardy: SerialATA 640 GB, - Wbudowany napęd: napęd optyczny DVD+/-RW z obsługą nośników dwuwarstwowych, - Wyświetlacz: 15,6 HD LED, rozdzielczość 1366 x 768, 16:9, błyszczący, - Karta graficzna: NVIDIA GeForce GT 525M 1024MB, - Akumulator: 6-ogniwowy litowo-jonowy, - Interfejsy: - 1 x wejście mikrofonowe, - 1 x wyjście audio, - 1 x port VGA D-sub 15-pin, - 1 x port HDMI, - 3 x port USB 2.0, - 1 x E-SATA / USB, - 1 x RJ45 LAN, - Czytnik kart pamięci 6 w 1: SD/SDHC/MMC/MS/MS PRO/xD, - Komunikacja: - bezprzewodowa karta sieciowa b/g/n, - Bluetooth, - Karta sieciowa GigabitEthernet 10/100/1000 Mb/s, - Audio: Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem Intel High Definition Audio, wbudowane głośniki i mikrofon, - Urządzenie wskazujące: Touch Pad, - Wydzielona klawiatura numeryczna, - Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości 2MPix, - Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): ok. 378 x 252 x 32 mm, - CięŜar: ok. 2,4 kg, - Aluminiowa obudowa, - Funkcje zabezpieczeń: - czytnik linii papilarnych, - gniazdo na blokadę kablową Kensington. - Rozszerzona gwarancja do 2 lat, naprawa w serwisie Dodatkowo: - Torba na notbooka (taka jak Targus Clamshell Pro L CNXL15), - Mysz optyczna (taka jak Logitech M115 Black Mouse for Notebooks), - Zewnętrzny dysk twardy 2,5 1 TB USB 3.0 (taki jak WD My Passport Essential SE) zawierający oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych z funkcją automatycznego monitorowania zmian oraz zarządzania parametrami dysku (ustawienia kopii zapasowych, zabezpieczenia napędu, uruchamianie funkcji diagnostycznych, zarządzanie ustawieniami zasilania). 7. Komputer przenośny notebook Asus P52JC SO083X z dodatkowym wyposaŝeniem (lub równowaŝny) o następujących parametrach: - Zainstalowany system operacyjny: Windows 7 Professional PL, - Procesor: Intel Core i3 (i3-390m) 2,66 GHz, 3MB pamięci L2 Cache, - Chipset: Intel Mobile HM55 Express, - Pamięć RAM: 2 GB DDR MHz, - Maksymalna wielkość pamięci RAM: 8 GB, - Ilość banków pamięci: 2, - Dysk twardy: SerialATA 500 GB (notebook zawiera zabezpieczenia zmniejszające ryzyko uszkodzenia napędu podczas transportu), - Wbudowany napęd: napęd optyczny DVD+/-RW z obsługą nośników dwuwarstwowych, - Wyświetlacz: 15,6 HD LED, rozdzielczość 1366 x 768, 16:9, matowy, - Karta graficzna: NVIDIA GeForce 310M 1024MB, - Akumulator: 6-ogniwowy litowo-jonowy, - Interfejsy: - 1 x wejście mikrofonowe, - 1 x wyjście audio, - 1 x port VGA D-sub 15-pin, - 1 x port HDMI, - 3 x port USB 2.0, - 1 x RJ45 LAN, - Czytnik kart pamięci 4 w 1: SD,MMC,MS,MS-Pro, - Komunikacja: 1

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie Lubelski Zakład Przewozów Regionalnych ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin tel. +48 722349302, fax. +48 814725954, +48 814725594 http://www.przewozyregionalne.com.pl

Bardziej szczegółowo

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego

NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego NK.3411/2-7/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn. Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UNIWERSYTET PRZYRODNICZY w LUBLINIE ul. Akademicka 13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR SPRAWY ZP/12/13/WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WIŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU ul. Chopina 13 23-200 Kraśnik tel. (81) 825-13-56 adres internetowy: www.spzoz.krasnik.pl adres poczty elektronicznej: poczta@spzoz.krasnik.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51;

Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków; tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym: Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (0-22) 779 20 01 fax (0-22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 30 / D / SE-AG / 08 Czeladź, czerwiec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oznaczenie sprawy: ZP-17/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę programów komputerowych, sprzętu komputerowego i sprzętu fotograficznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 9/2009 Nr ogłoszenia w Biuletynie UZP: 419358-2009 Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, 00-679 Warszawa, ul. Wilcza 64, tel. (22) 629

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 7 lipca 2009r. Zatwierdzona przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAKUP WRAZ Z DOSTARCZENIEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo