SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr sprawy: WIF-212-4/2012 Warszawa, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przedmiot zamówienia: Dostawa przełączników rdzenia CPV Urządzenia sieciowe Zamawiający: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14 B Warszawa NIP: REGON: Zatwierdzam: Zastępca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ Jerzy Krawiec Strona 1 z 39

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Informacje ogólne... 3 Rozdział 2 Stan aktualny... 4 Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia... 4 Rozdział 4 Sposób i termin realizacji zamówienia... 9 Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków... 9 Rozdział 6 Ocena ofert Rozdział 7 Zawarcie umowy Rozdział 8 Zasady Poufności Rozdział 9 Środki ochrony prawnej Załącznik nr 1 - Wzór oferty wraz z załącznikami Załącznik nr 2 Wzór umowy Strona 2 z 39

3 Rozdział 1 Informacje ogólne 1. Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14B zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: dostawa 2 szt. przełączników rdzenia, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. 2. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim w sposób czytelny oraz podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty powinny być parafowane przez osobę podpisującą. 4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 10. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu czynności), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 11. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w PLN. 12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 141 Ustawy. 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ lub w razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji postanowień SIWZ stosuje się przepisy Ustawy lub aktów wykonawczych do Ustawy. Strona 3 z 39

4 Rozdział 2 Stan aktualny 1. W PKN wykorzystywany jest obecnie pojedynczy przełącznik rdzenia Cisco WS- C6506, współpracujący aktualnie z przełącznikami Cisco: WS-C4503, WS-C4510R, C2960 i C Przełącznik rdzenia pełni funkcję centralnego punktu sieci. Jest jedynym urządzeniem w segmencie LAN pełniącym funkcję routingu w warstwie trzeciej (L3). Pozostałe wymienione przełączniki komunikują się z nim za pośrednictwem połączeń typu trunk. 3. Przełącznik rdzenia pełni funkcję serwera VTP (VLAN Trunking Protocol), pozostałe wymienione przełączniki działają w trybie Client. 4. Na przełączniku rdzenia jest obecnie skonfigurowanych 26 vlanów. 5. Przełącznik rdzenia pełni funkcję bramy domyślnej dla vlanów, które obsługuje. Rozdział 3 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. przełączników rdzenia, które zastąpią wykorzystywany obecnie 1 przełącznik rdzenia Cisco WS-C6506. Wykonawca dostarczy opis oferowanego sprzętu. 1. Wymagania ogólne: 1.1. Oferowany sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenia producenta sprzętu (lub jego autoryzowanego Partnera Handlowego) oraz Wykonawcy Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta sprzętu na dostawę do PKN do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta sprzętu Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy i nieużywany Oferowany sprzęt musi posiadać trzyletnią gwarancję oraz wsparcie techniczne świadczone przez producenta. Serwis gwarancyjny powinien być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta sprzętu. Czas reakcji serwisu to 4 godziny. Wsparcie powinno być realizowane w systemie 24 godziny/ 7 dni w tygodniu. Bezpośredni dostęp do aktualizacji oprogramowania, wsparcia telefonicznego, poprzez stronę internetową producenta sprzętu do oferty należy dostarczyć odpowiednie oświadczenia Wykonawcy i producenta sprzętu Wykonawca powinien zapewnić w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejęcie przez producenta oferowanego sprzętu na siebie wszelkich zobowiązań związanych z serwisem - do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie producenta sprzętu Wykonawca powinien zapewnić możliwość odpłatnego przedłużenia czasu serwisu producenta o dwa kolejne lata po wygaśnięciu gwarancji do oferty należy załączyć oświadczenie producenta sprzętu. Strona 4 z 39

5 1.7. Producent sprzętu musi posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2009 lub innymi powszechnie uznawanymi w Unii Europejskiej do oferty należy załączyć certyfikat Oferowany sprzęt musi posiadać Deklarację zgodności CE do oferty należy załączyć Deklarację zgodności CE Przełączniki skonfigurowane w trybie redundantnym mają w strukturze sieci PKN zastąpić obecnie używany pojedynczy przełącznik rdzenia Cisco WS-C6506, zapewniając pełną współpracę z pozostałymi przełącznikami Cisco WS-C4503, WS-C4510R, C2960 i C3550 używanymi aktualnie. 2. Wymagania szczegółowe dla pojedynczego przełącznika rdzenia: 2.1. Przełącznik modularny posiadający 6 slotów Matryca przełączająca min. 280 Gbps Wydajność przełączania min 225 Mpps dla pakietów 64 bajtowych Minimum 515 MB pamięci SDRAM z możliwością rozbudowy do 1 GB Minimum 64 MB pamięci flash Pasmo dostępowe do matrycy przełączającej dla każdego modułu do 24 Gbps Możliwość zainstalowania następującej liczby portów dostępowych: a) Ethernet 10/100 RJ45 min. 240 lub b) Ethernet 100 FX min 240 lub c) GigabitEthernet 10/100/1000 RJ45 min 240 lub d) GigabitEthernet na światłowodzie min 244 lub e) 10 GigabitEthernet min Przełącznik musi zostać dostarczony w konfiguracji: a) moduł zarządzający posiadający min. 2 sloty możliwe do obsadzenia 4 modułami GigabitEthernet typu SFP lub 2 modułami 10G b) karta liniowa z min. 12 portami 1 Gbps (SFP). c) moduł SPF typu 1000BASE-SX, MMF, 850nm dostarczony przez producenta oferowanego przełącznika sieciowego 12 sztuk d) kabel światłowodowy LC-SC o długości 2m 12 sztuk e) karta liniowa z min. 48 portami Ethernet 10/100/1000 RJ45 ze wsparciem dla standardów PoE/PoE+ (IEEE 802.3af/at) 2.9. Obsługa co najmniej adresów MAC Obsługa co najmniej do tras routingu IPv4 i IPv Sprzętowa obsługa pakietów unicast i multicast z wydajnością co najmniej 225 Mpps dla IPv4 i 110 Mpps dla IPv Obsługa min sieci VLAN Liczba sprzętowych wpisów tabel bezpieczeństwa i QoS min. po Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej i trzeciej. Routing definiowany, co najmniej poprzez protokoły RIPvl, RIPv2, EIGRP, OSPF oraz routing statyczny. Strona 5 z 39

6 2.15. Obsługa ruchu IP Multicast, zawierająca funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping, protokoły PIM Sparse, PIM Dense, General Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Obsługa funkcjonalności DHCP Server oraz DHCP Relay Obsługa mechanizmu wykrywania informacji o innych urządzeniach w sieci na poziomie warstwy drugiej (funkcjonalność CDP). Mechanizm wykrywa inne urządzenia dołączone do swoich fizycznych portów, podaje informacje o nazwie, typie, adresach oraz numerze portu jaki wykorzystuje sąsiednie urządzenie na połączeniu Obsługa mechanizmów zapewnienia jakości usług w sieci: Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) z wykorzystaniem następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres. IP, źródłowy/docelowy port TCP obsługa ośmiu kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla różnych klas ruchu oraz algorytmu Shaped Round Robin do obsługi tych kolejek. Możliwość nadania jednej z kolejek bezwzględnego priorytetu w stosunku do innych (StrictPriority) Przełącznik musi umożliwiać zmianę kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethemet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP Przełącznik musi umożliwiać ograniczenie pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie z dokładnością do 8Kbps (policing, rate limiting). Dla pojedynczego portu FastEthernet możliwe powinno być skonfigurowanie do 64 ograniczeń, każde odpowiednio dla różnej obsługi klasy ruchu Obsługa następujących mechanizmów bezpieczeństwa: a) wielopoziomowy dostęp administracyjny poprzez konsole b) autoryzacja portów/użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP c) dostęp do urządzenia z wykorzystaniem protokołów SNMP v3 oraz SSHv2 d) blokowanie ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLAN'u z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym (tzw.: Private VLAN) Obsługa protokołów: IEEE Q VLAN Dynamic Trunking Protocol (DTP) VLAN Trunking Protocol (VTP) i VTP domains VTP Pruning Port Security na porcie typu trunk Port Security na Private VLAN Port Security na Voice VLAN QinQ Passthrough Strona 6 z 39

7 Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) i Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST) Spanning Tree PortFast i PortFast Guard Spanning Tree UplinkFast i BackboneFast 802.1w 802.3ad 802.3af (Power over Ethernet) Spanning Tree Root Guard Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping v1, v2 i v3 IPv6 MLD Snooping v1 i v2 Port Aggregation Protocol (PAgP) Link Aggregation Control Protocol (LACP) IGMP Querier IGMP Fast Leave VLAN Management Policy Server (VMPS) client Unidirectional Link Detection (UDLD) i aggressive UDLD Voice VLAN i VLAN ID (VVID) Jumbo Frames (do 9216 bajtów) Baby Giants (do 1600 bajtów) Traffic Storm Control Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Protokoły routingu IP Routing Information Protocol (RIP) i RIPv2 Protokół Open Shortest Path First (OSPF) Routing Statyczny Routing między VLAN Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite) Filtrowanie IGMP Pragmatic General Multicast Source Discovery Protocol (MSDP) Internet Control Message Protocol (ICMP) ICMP Router Discovery Protocol DHCP Server IPv6: Extended ACL IPv6: ICMP Rate Limiting IPv6: ICMPv6 IPv6: ICMPv6 Redirect IPv6: poprzez IEEE 802.1Q IPv6: IPv6 poprzez tunel IPv4 GRE IPv6: Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) IPv6: Loopback IPv6: MLDv1 i v2 IPv6: Maximum Transmission Unit (MTU) Path Discovery dla IPv6 IPv6: SSH poprzez IPv6 Strona 7 z 39

8 IPv6: AAA IPv6: Telnet IPv6: TFTP IPv6: Traceroute IPv6: Duplicate Address Detection IPv6: Standard ACL IPv6: Hop-by-hop option header IPv6: RIP dla IPv6 IPv6: OSPF for IPv6 (OSPFv3) IPv6: urpf strict mode Protokoły zapewniające ciągłość pracy: a) Hot Standby Router Protocol (HSRP) b) Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) c) Gateway Load Balancing Protocol (GLBP Funkcje i protokoły realizujące kształtowanie ruchu: a) Modularny zapis QoS b) Per-port, per-vlan QoS c) Osiem kolejek QoS na port d) Strict Priority Queuing e) 802.1p: Class of service f) Klasyfikacja pakietów IP poprzez definiowanie wzorca z podaniem offsetu i liczby sprawdzanych bitów g) Klasyfikacja i znakowanie w oparciu o cały nagłówek warstwy 3 i 4 h) Ograniczanie ruch wejściowego i wyjściowego w oparciu o nagłówek warstwy 3 i 4 i) Możliwość zdefiniowania do 16,000 ograniczeń ruch wejściowego i wyjściowego j) Możliwość wydania polecenia z linii komend do automatycznego utworzenia QoS dla VoIP Przełącznik musi umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego poprzez dedykowaną sieć VLAN Agregacja pasma do 16 Gbps poprzez łączenie w jeden logiczny kanał portów 1 Gigabit Ethernet Agregacja pasma do 160 Gbps poprzez łączenie w jeden logiczny kanał portów 10 Gigabit Ethernet Sprzętowa realizacja ACL. Strona 8 z 39

9 2.28. Przełącznik musi umożliwiać zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę) Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line przy użyciu edytora tekstowego i mieć możliwość przechowywania w pamięci nieulotnej FLASH przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Po zapisaniu nowej konfiguracji w pamięci FLASH powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiast bez konieczności częściowych restartów Przełącznik musi posiadać 2 zasilacze w układzie redundantnym o mocy min 2800W każdy Przełącznik musi posiadać obudowę wykonaną z metalu przystosowaną do montażu w szafie 19" o wysokości nie większej niż 10 RU. 3. Wykonawca w obecności pracownika Zamawiającego zainstaluje i skonfiguruje dostarczone urządzenia w trybie redundantnym oraz dokona przeniesienia konfiguracji obecnie używanego w PKN pojedynczego przełącznika rdzenia Cisco WS-C6506 na dostarczone urządzenia. Rozdział 4 Sposób i termin realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje dostarczone urządzenia w trybie redundantnym oraz dokona przeniesienia konfiguracji obecnie używanego w PKN pojedynczego przełącznika rdzenia Cisco WS-C6506 na dostarczone urządzenia w terminie 45 dni od daty udzielenia zamówienia. Wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę będzie dokonane po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru, w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące: 1.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy: wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie urządzeń sieciowych o wartości brutto co najmniej zł każde Ocena spełniania warunku zostanie dokona na podstawie: Strona 9 z 39

10 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty, 2) Wykazu zrealizowanych co najmniej dwóch dostaw urządzeń sieciowych o wartości brutto co najmniej zł każde; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia i/lub dostawy zostały wykonane w sposób należyty, 3) Przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. Pisemne zobowiązania, o których mowa powyżej należy załączyć do oferty Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Ocena spełniania warunku zostanie dokona na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty, 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na min. kwotę zł Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty, 2) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. kwotę zł Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty. 2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. W Strona 10 z 39

11 tej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 3. Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie analizy wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów wskazanych w niniejszej SIWZ. Ocena odbędzie się zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie może brać udziału Wykonawca, po którego stronie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 Ustawy. Wykonawca taki podlega wykluczeniu z postępowania Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia zostanie dokona na podstawie: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Wzoru oferty, 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, 3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Strona 11 z 39

12 Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Dokumenty wymagane od zagranicznego Wykonawcy: 5.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie ogłoszono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy. 3) Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1) litera a i c oraz w ppkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w ppkt. 1) litera b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt ppkt 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt ppkt 3) stosuje się odpowiednio. Strona 12 z 39

13 6. Inne formularze i dokumenty, które Wykonawca powinien dołączyć do oferty: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył swoją ofertę na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączył wszystkie wymagane dokumenty określone w niniejszej SIWZ. Brak wyszczególnionego we wzorze oferty załącznika nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego dostarczenia. Formularz oferty powinien być wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 2) W przypadku, gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć, w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 3) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawców warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy według wzoru określonego w załączniku nr 3 do Wzoru oferty. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (według wzoru określonego w Załączniku nr 3a do Wzoru oferty) podpisuje pełnomocnik, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy a oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy podpisuje odrębnie każdy uczestnik Konsorcjum (według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do Wzoru oferty). 7. Dokumenty i oświadczenia należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Strona 13 z 39

14 8. Kontakt z Wykonawcami Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Anna Przyłęcka Artur Stefaniak 9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Wymiana wszelkiej korespondencji, z wyłączeniem dostarczania dokumentów wymaganych na podstawie niniejszej SIWZ, odbywać się będzie w formie elektronicznej. 10. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt 15.3 litera b) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 12. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 10, po upłynięciu którego Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. 13. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej 14. Wadium Wysokość wadium ustalono w kwocie: 5000 zł Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego nr: przed upływem terminu Strona 14 z 39

15 składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej dołącza się w postaci oryginalnych dokumentów do ofert i składa w jednej kopercie z ofertą. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie niepieniężnej powinien zawierać informację o udzieleniu gwarancji lub poręczenia, na kwotę wymienioną w pkt stanowiącą/stanowiącego zabezpieczenie wadium na rzecz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w przetargu nieograniczonym na dostawę przełączników rdzenia, ważną/ważnego przez okres co najmniej równy związania ofertą określony w niniejszej specyfikacji oraz zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej wskazane jest dołączenie do oferty kopii przelewu wadium Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert Wadium wnosi się na czas co najmniej równy okresowi związania ofertą Okoliczności utraty wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą traci wadium wraz z odsetkami na podstawie przepisu art. 46 ust. 5 ustawy, jeśli: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zasady zwrotu wadium: Zamawiający na podstawie przepisu art. 46 ustawy zwraca wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem sytuacji nie złożenia, na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub Strona 15 z 39

16 pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, c) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie określonej w pkt lit. a, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 15. Oferty Opis sposobu przygotowania oferty: a) Wykonawcy składają oferty na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 Wzór oferty wraz z załącznikami dołączając do niej wszystkie wymagane dokumenty określone na podstawie niniejszej SIWZ. b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. c) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób zapewniający pełną czytelność jej treści. d) Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu. e) W przypadku, gdy Wykonawca jako załączniki do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. f) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. g) Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączników do oferty powinny być ponumerowane. h) Do oferty należy dodać spis treści. i) Wszelkie zmiany w ofercie dokonane przez Wykonawcę powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. j) Wykonawca umieści ofertę w nieprzezroczystej, zamkniętej i zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na: Polski Komitet Normalizacyjny Strona 16 z 39

17 ul. Świętokrzyska 14B Warszawa Kancelaria Ogólna, pokój 109, która powinna być oznakowana w następujący sposób: Dostawa przełączników rdzenia. NIE OTWIERAĆ PRZED 12 PAŹDZIERNIKA 2012 R., GODZ. 10:15 oraz zawierać nazwę i adres Wykonawcy. k) W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaleca się umieszczenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w odrębnej kopercie oznaczonej: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i w takiej formie dołączenie ich do oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie Ustawy i innych powszechnie obowiązujących przepisów. l) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, a opakowania winny zawierać dodatkowe oznaczenie np.: Zmiana Sposób obliczenia ceny oferty: a) Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę. b) Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: a) Miejsce składania ofert jak w pkt. 15.1j; b) Składanie ofert upływa 12 PAŹDZIERNIKA 2012 r., o godzinie 10:00; c) Otwarcie ofert nastąpi 12 PAŹDZIERNIKA 2012 r., o godzinie 10:15 w p Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez ich otwierania Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Strona 17 z 39

18 15.7. Termin związania z ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. Rozdział 6 Ocena ofert 1. Tryb oceny ofert Oferty oceniane będą w 2 etapach: I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty Oferty nie spełniające wymagań określonych Ustawą i SIWZ zostaną odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia Wykonawcy składającego ofertę, oferty te zostaną uznane za odrzucone. II etap: ocena według kryteriów określonych w pkt. 4. W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu. 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy spełniającemu warunki udziału w postępowaniu, którego oferta jest zgodna z przepisami ustawy i SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów. 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając w szczególności: a) nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli ofertę, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. b) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy, jeżeli takie będzie miało miejsce, c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty, jeżeli takie będzie miało miejsce, d) termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy; Informacje, o których mowa w lit. a) Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Kryteria oceny ofert Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena oferty - współczynnik 100%; 4.1. Wartość oceny wynikająca z ceny będzie obliczana w następujący sposób: O Ci = C min C i K C Strona 18 z 39

19 w którym: OCi ocena ceny i-tej oferty; Cmin Ci najmniejsza wartość ceny oferty spośród złożonych ofert; cena i-tej oferty; KC współczynnik ceny (waga), KC = Sposób obliczenia ceny 5.1. Wykonawca wypełni formularz oferty oraz formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do Wzoru oferty Cena oferty musi być podana w złotych polskich Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen Ceny jednostkowe, ceny oferty netto i ceny oferty brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Rozdział 7 Zawarcie umowy 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą poinformowany zostanie o terminie zawarcia umowy. 2. Wzór umowy przedstawiono w Załączniku nr Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych. e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale 6 pkt Zabezpieczenie ustala się w wysokości 3 % całkowitej ceny ofertowej (brutto) podanej w ofercie. Strona 19 z 39

20 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na piśmie na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Wniesienie zabezpieczenia następuje najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem. 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwracane jest w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % kwoty stanowiącej wysokość zabezpieczenia zwracana jest najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 9. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku i koszty przelewu zwracane jest na rachunek podany przez Wykonawcę. 10. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda przedstawienia dokumentów : 1) W przypadku podmiotów występujących wspólnie Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy potwierdzoną za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, kopię umowy Konsorcjum, definiującą obowiązki stron; 2) W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia zasad reprezentacji - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem zawarcia umowy. Rozdział 8 Zasady Poufności 1. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy. 2. Przez obowiązek, o jakim mowa w pkt 1 rozumie się w szczególności zakaz: a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków twardych i innych nośników informacji itp.- nie związanymi ze zleconym zakresem prac, b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich osobom trzecim, c) informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności. 3. Za osobę trzecią uważa się osoby niewykonujące pracy lub usług na rzecz Zamawiającego. 4. Wykonawca będzie mógł wykorzystać informację o fakcie realizacji niniejszej umowy w materiałach reklamowych i referencyjnych po otrzymaniu zgody Strona 20 z 39

21 wyrażonej przez Zamawiającego, w której określony zostanie szczegółowy zakres tych informacji. Rozdział 9 Środki ochrony prawnej 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy. Strona 21 z 39

22 Załącznik nr 1 - Wzór oferty wraz z załącznikami.. (nazwa i adres Wykonawcy) OFERTA Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14B Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przełączników rdzenia My niżej podpisani: działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy lub Wykonawców występujących wspólnie na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy) 1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Cena oferty wynosi netto: zł. (słownie złotych: ) zgodnie z załączonym do oferty formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty, powiększona o podatek VAT...% w wysokości zł (słownie złotych: ) co w wyniku daje cenę brutto: zł. (słownie złotych: ). 3. Kalkulacja przedmiotu zamówienia została umieszczona w załączniku nr 1 Formularz cenowy. Strona 22 z 39

23 4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Udzielimy miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt, od dnia ostatecznego podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Uznajemy warunki płatności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w wysokości 5 000,- zł. Zwrotu wadium prosimy dokonać na nasz rachunek bankowy: (dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu) 8. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki jest następujący:. (wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) 9. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach i w załącznikach nr na stronach. - niniejsza oferta oraz wszelkie pozostałe załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami. 11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w nich określonych, zgodnej z niniejszą ofertą i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres poczty elektronicznej:... lub poniższy adres: 13. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 14. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1) Formularz cenowy - zał. nr 1 do oferty. 2) Pełnomocnictwa - zał. nr 2 do oferty. 3) Oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 3 do oferty (zał. 3a i 4 dla wykonawców występujących wspólnie) 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru - zał. nr 5 do oferty 5) Zaświadczenia: właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na Strona 23 z 39

24 ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - zał. nr 6 do oferty 6) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy - zał. nr 7 do oferty. 7) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 zał. nr 8 do oferty. 8) Dokumenty, o których mowa w SIWZ, jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. - zał. nr 9 do oferty 9) Dokumenty, określone w SIWZ jeżeli osoby o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8 Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zał. nr 10 do oferty 10) Opłacona polisa (wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie), a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, określoną w SIWZ. - zał. nr 11 do oferty 11) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień zgodnie z wymaganiem przedstawionym w SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie - załącznik nr 12 do oferty. 12) Certyfikat potwierdzający wdrożenie u producenta sprzętu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 (lub innego powszechnie uznawanego w Unii Europejskiej). - zał. nr 13 do oferty. 13) Pisemne zobowiązanie podmiotów, na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych będzie polegał Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia- zał. nr 14 do oferty. 14) Oświadczenie Wykonawcy oraz producenta sprzętu (lub jego autoryzowanego Partnera Handlowego), że dostarczany sprzęt pochodzi z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek polski zał. 15 do oferty. 15) Oświadczenie Wykonawcy i producenta sprzętu, że całość dostarczanego sprzętu jest objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta w zakresie wymaganym w SIWZ zał. nr 16 do oferty. 16) Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku niewywiązania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem zał. nr 17 do oferty. 17) Oświadczenie producenta sprzętu, że Wykonawca posiada autoryzację producenta na dostawę do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zał. nr 18 do oferty. 18) Opis oferowanego sprzętu - zał. nr 19 do oferty. 19) Deklarację zgodności CE - zał. nr 20 do oferty. Strona 24 z 39

25 20) Oświadczenie producenta sprzętu, że serwis gwarancyjny na oferowany sprzęt może zostać przedłużony na zasadach określonych w SIWZ zał. nr 21 do oferty. 21) Inne oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ. Brak wyszczególnienia we wzorze oferty załącznika określonego w SIWZ nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego dostarczenia.., dnia (podpis Wykonawcy) Strona 25 z 39

26 Załącznik nr 1 do oferty - wzór FORMULARZ CENOWY Dostawa przełączników rdzeniowych Lp. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia (nazwa/model, producent) Liczba (szt.) Cena jednostkow a netto [zł] Wartość zł netto [zł] VAT [zł] Wartość brutto [zł] TOTAL...,... (miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD)... (podpis Wykonawcy ) Strona 26 z 39

27 Załącznik nr 3 do oferty - wzór. Pieczęć Wykonawcy Oświadczenie Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przełączników rdzenia oświadczamy, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie. 3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy.. (podpis Wykonawcy)...,... (miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) Strona 27 z 39

28 Załącznik nr 3a do oferty - wzór. Pieczęć Wykonawcy Oświadczenie Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przełączników rdzenia oświadczamy, że Konsorcjum w składzie wskazanym w ofercie: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadamy wiedzę i doświadczenie. 3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.. (podpis Wykonawcy)...,... (miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) Strona 28 z 39

29 Załącznik nr 4 do oferty - wzór. Pieczęć Wykonawcy Oświadczenie Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przełączników rdzenia oświadczamy, że jako członek Konsorcjum wskazanego w ofercie nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.).. (podpis Wykonawcy)...,... (miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) Strona 29 z 39

30 Załącznik nr 8 do oferty - wzór. Pieczęć Wykonawcy Oświadczenie Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przełączników rdzenia oświadczam, że zapoznałem się z brzmieniem art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Oświadczam, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości /ogłoszono upadłość, ale zawarty został układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu nie przewidujący zaspokojenia wierzycieli przez likwidację mojego majątku.**. (podpis Wykonawcy)...,... (miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) **Niepotrzebne skreślić Strona 30 z 39

31 Załącznik nr 13 do oferty - wzór (nazwa i adres Wykonawcy) Wykaz wykonanych zamówień Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przełączników rdzenia na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oświadczamy, że zrealizowaliśmy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące zamówienia: Lp. Przedmiot zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia Nazwa, adres i telefon zamawiającego (odbiorca) Wartość zamówienia Termin wykonania zamówienia Uwaga! Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia wykonane zostały należycie.. (podpis Wykonawcy)...,... (miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) 31/ 39

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-7/2012 Warszawa, 2012-11-21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19 Warszawa, 2013-02-19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2012-05-24 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury sieciowej w zakresie głównych przełączników sieciowych Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2011-04-21 Zatwierdzam: dr inż. Tomasz Schweitzer Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611 34N/06 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611 34N/06 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611 34N/06 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa Postępowanie jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Informacje ogólne... 3. Rozdział 2 Terminologia... 4. Rozdział 3 Stan aktualny... 6. Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia...

Rozdział 1 Informacje ogólne... 3. Rozdział 2 Terminologia... 4. Rozdział 3 Stan aktualny... 6. Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia... Warszawa, 2010-03-26 Zatwierdzam:... Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grudziądz, 23 września 2008 roku PUP.NOK.342/48.2/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.41.2013. Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieci bezprzewodowej

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.41.2013. Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieci bezprzewodowej Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.41.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa i wdrożenie infrastruktury sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER Znak sprawy: AZP 2611-42/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 21/dost./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-17/14 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę serwerów oraz oprogramowania dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 12/2012 Kraków, 30 maja 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 08 marca 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4. Godziny pracy:

Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 25-368 Kielce, ul. Głowackiego 4. Godziny pracy: S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Gmina Kielce - Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 25-368 Kielce, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IZBA CELNA W OLSZTYNIE UL. DWORCOWA 1 10-413 OLSZTYN ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo