Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Oświęcim: Dostawa i serwis 17 komputerów stacjonarnych, 14 monitorów LCD, 2 komputerów AIO, 9 drukarek laserowych, urządzenia wielofunkcyjnego, 3 laptopów, oprogramowania oraz serwera dla potrzeb Urzędu Miasta Oświęcim Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oświęcim, ul.zaborska 2, Oświęcim, woj. małopolskie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i serwis 17 komputerów stacjonarnych, 14 monitorów LCD, 2 komputerów AIO, 9 drukarek laserowych, urządzenia wielofunkcyjnego, 3 laptopów, oprogramowania oraz serwera dla potrzeb Urzędu Miasta Oświęcim. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. dostawa i serwis 17 komputerów stacjonarnych, 14 monitorów LCD, 2 komputerów AIO, 9 drukarek laserowych, urządzenia wielofunkcyjnego, 3 laptopów, oprogramowania oraz serwera dla potrzeb Urzędu Miasta Oświęcim 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: a) Część I zamówienia - dostawa serwera (obudowa rack 19) - 1 szt., b) Część II zamówienia - dostawa monitora LCD szt., monitora LCD 24-1 szt., drukarki laserowej A4-7 szt., komputerów PO - 17 szt., laptopów - 3 szt., oprogramowania, c) Część III zamówienia - dostawa drukarki laserowej A3-1 szt., d) Część IV zamówienia - dostawa drukarki laserowej A4-1 szt., urządzenia wielofunkcyjnego - 1 szt., komputera PC - 2 szt. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na więcej części zamówienia należy podać cenę ofertową brutto oddzielnie dla każdej części zamówienia zgodnie z treścią formularza ofertowego dla danej części. Zamawiający będzie porównywał i oceniał każdą część odrębnie.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

2 III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

3 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Oświęcim, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Solskiego 2 pok 11, Oświęcim. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok Oświęcim. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa serwera (obudowa rack 19) - 1 szt. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Serwer (obudowa rack 19) 1 szt. Obudowa Serwer w obudowie typu RACK 2U, wyposażony w szyny montażowe Płyta główna - przeznaczona do pracy z dwoma procesorami, - trwale oznaczona logiem producenta serwera, - możliwość obsługi pamięci operacyjnej typu: RDIMM, LRDIMM, UDIMM, - minimum 24 gniazd na układy pamięci operacyjnej Gniazda PCI Express minimum 2 gniazd PCIe (1x16, 1x8) minimum 1 gniazdo PCIe (1x4) Procesor Jeden procesor przeznaczony do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Parametry procesora: minimum 6 fizycznych rdzeni, pamięć cache minimum 15MB. Architektura zgodna z x86 wraz z obsługą instrukcji 64 bitowych (tzw. x86_64), Procesor osiągający wydajność nie mniejszą niż 8650 pkt. (http: Pamięć operacyjna Minimum 32 GB RAM wyposażona w ECC z możliwością rozbudowy do minimum 768 GB Napęd optyczny DVD-ROM Kontroler

4 dyskowy RAID - Obsługa dysków wewnętrznych SAS (6Gb:s), - minimum 8 łączy SAS 6Gb:s - Obsługa poziomów RAID co najmniej: 0;1;1+0;5 - minimum 1GB pamięci cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania Dyski twarde Minimum 8szt. dysków twardych 2,5 SAS o pojemności co najmniej 300GB i prędkości minimum RPM. Możliwość rozbudowy serwera o dodatkowy zasobnik na minimum 8szt. wewnętrznych dysków twardych 2,5. Interfejsy sieciowe 4 porty 1Gb Ethernet Karta graficzna Zintegrowana 1280 x 1024 (32 bpp) 1920 x 1200 (16 bpp) Karta zarządzania Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty. Powinna istnieć możliwość przejęcia pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Zasilanie Dwa zasilacze o mocy min. 750W z kablami zasilającymi o długości minimum 1,5m i wtyczką typu Schuko - CEE 7 (do podłączenia kabla z listwą zasilającą) Porty - Minimum 7 portów USB (min. 2 z przodu obudowy, min. 4 z tyłu obudowy i min. 1 wewnętrzne), - slot na karty SD - wewnętrzny, - port szeregowy, - 2 x port VGA (jeden z przodu obudowy, drugi z tyłu obudowy) - port konsoli zarządzającej Certyfikaty Certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta serwera Certyfikat CE lub deklaracja zgodności Zgodność z normą bezpieczeństwa PN-EN :A11: Klawiatura i mysz: mysz optyczna przewodowa, klawiatura standardowa; 2. Dokumentacja: karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami; 3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski; 4. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne; 5. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu; 6. Akcesoria w zestawie: podręcznik użytkownika, sterowniki (MS Windows, Linux) na płycie CD,DVD, kabel zasilający, patch-cord 5m (2 sztuki), mysz optyczna, klawiatura, pakiet dodatkowego oprogramowania diagnostyczno-użytkowego producenta serwera; 7. Gwarancja 36 miesięcy potwierdzona oryginalną kartą gwarancyjną, świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy (czas reakcji serwisu), w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach. lub serwer nie gorszy niż IBM HP DL350e G8 w podanej wyżej konfiguracji.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa monitora LCD szt., monitora LCD 24-1 szt., drukarki laserowej A4-7 szt., komputerów PO - 17 szt., laptopów - 3 szt., oprogramowania,. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Monitor LCD szt. a) Monitor LCD przekątna minimalna 20, kolor obudowy: srebrno-czarny lub czarny, brak uszkodzonych pikseli lub subpikseli; b) Format obrazu 16:10; c) Rozdzielczość nominalna (w pikselach) 1600x900; d) Podświetlenie LED; e) Czas reakcji 5 ms; f) Odchylenie poziome 83 khz; g) Odchylenie pionowe 76 Hz; h) Rozmiar plamki mm; i) Jasność 250 cd:m2; j) Kontrast (nie dynamiczny) 1000:1; k) Kąt widzenia 160 (pion), 170 (poziom) stopnie; l) Pobór mocy 30 W maksymalnie; m) Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln; n) Złącza: analogowe D-Sub, cyfrowe DVI, Audio; o) Podręcznik użytkownika; p)

5 Załączone wyposażenie: przewód D-Sub, przewód DVI, przewód zasilający, przewód audio; q) Gwarancja 24 miesiące świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 24h, gwarancja producenta Drukarka laserowa A4 7 szt. 1) Jakość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi; 2) Szybkość druku w czerni do 33 str.min (A4) ; 3) Czas wydruku pierwszej strony: 8 sekund; 4) Normatywne obciążenie miesięczne do stron : miesiąc ; 5) Interfejsy port USB, wbudowany port sieci Ethernet 10:100:1000; 6) Pamięć 256 MB; 7) Podawanie papieru podajnik standardowy: do 300 arkuszy; 8) Nośniki papier zwykły, koperty, folie do przezroczy, kartony, karty pocztowe, etykiety; 9) Gramatura nośnika od 60 do 105 g:m2 ; 10) Druk dwustronny automatyczny; 11) Dotykowy panel sterujący CGD (kolorowy wyświetlacz graficzny); 12) Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows XP, Windows Vista 7 (32 i 64-bitowy), Mac OS 8.6, 9.x, Mac OS X i późniejsze, MS-DOS, Linux i UNIX ; 13) Język drukarki HP PCL 5c, HP PCL 6, PDF 1.7, emulacja HP Postscript level 3; 14) Waga maksymalna 11 kg; 15) Wymiary maksymalne 365x 368 x 271 mm (szer. x głęb. x wys.); 16) Minimalne wymagania systemowe Microsoft Windows 98 lub nowszy, procesor Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, Mac OS od wersji 9.1, 96 MB RAM, Mac OS X od wersji 10.1, 128 MB RAM, napęd CD-ROM, port USB lub równoległy Ethernet:Fast Ethernet; 17) Zasilanie: napięcie wejściowe V, 50:60 Hz; V, 50:60 Hz; 18) Dołączone oprogramowanie na płycie CD-ROM zawierające program instalacyjny i deinstalator, sterowniki, narzędzie do diagnostyki i konfiguracji, pomoc, dokumentacja; 19) Kabel USB 2.0 3m, patch-cord 5m UTP; 20) 12 miesięcy (gwarancji producenta, potwierdzona oryginalną karta gwarancyjną) świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 24h, gwarancja producenta; lub drukarka nie gorsza niż HP LaserJet Pro 400 M401dn o podanych powyżej parametrach Komputer PC 17 szt. 1. Typ obudowy komputera: Mini Tower; 2. Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; 3. Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; 4. Typ zainstalowanego procesora: Intel Core i5, kod procesora: 2400; 5. Częstotliwość procesora: 3,1 GHz; 6. Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT:s; 7. Pojemność pamięci cache [L3]: 6 MB; 8. Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt.; 9. Maksymalna ilość dysków: 3 szt.; 10. Pojemność zainstalowanego dysku: 500 GB; 11. Typ zainstalowanego dysku: SATA II; 12. Zainstalowane sterowniki dysków: 4 x SATA; 13. Pojemność zainstalowanej pamięci: 2048 MB; 14. Maksymalna pojemność pamięci: MB; 15. Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR3; 16. Typ pamięci: Non-ECC; 17. Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz; 18. Ilość banków pamięci: 4 szt.; 19. Ilość wolnych banków pamięci: 3 szt.; 20. Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej: Intel; 21. Typ zainstalowanego chipsetu: Q67; 22. Zintegrowana karta graficzna: Tak; 23. Typ zintegrowanej karty graficznej: Intel Graphics Media Accelerator HD; 24. Zintegrowana karta dźwiękowa: Tak; 25. Typ zintegrowanej karty dźwiękowej: Realtek ALC261; 26. Zintegrowana karta sieciowa: Tak; 27. Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit:s; 28. Ilość slotów PCI: 3 szt.; 29. Ilość wolnych slotów PCI: 3 szt.; 30. Ilość slotów PCI-E 1x: 1 szt.; 31. Ilość wolnych slotów PCI-E 1x: 1 szt.; 32. Ilość slotów PCI-E 16x: 2 szt.; 33. Ilość wolnych slotów PCI-E 16x: 2 szt.; 34. Dodatkowe informacje n/t slotów PCI: 1 x slot PCI-E 16x (standard), 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanical, 4x electrical], 1 x slot PCI-E 1x (standard), 3 x slot PCI (standard); 35. Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych): 2 szt.; 36. Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych): 1 szt.; 37. Interfejsy: 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x DisplayPort, 10 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x Serial, PS/2 (klawiatura), PS/2 (mysz), 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy), 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy), 1 x wejście liniowe, 1 x wyjście liniowe; 38. Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0: 6 x USB 2.0 (tylny panel), 4 x USB 2.0 (przedni panel); 39. Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer; 40. Moc zasilacza (zasilaczy): 320 Wat; 41. Typ

6 PFC (Power Factor Correction): aktywny; 42. System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL,ENG 32-bit; 43. Szerokość: 178 mm; 44. Wysokość: 448 mm; 45. Głębokość: 445 mm; 46. Masa netto: 11,2 kg; 47. W zestawie oprogramowanie: - Fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 Starter (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu); - Dezaktywacja portu USB; - Recovery Manager; - Support Assistant; 48. Okablowanie i wyposażenie dodatkowe: kable zasilające, patch-cord 5m, klawiatura i mysz optyczna producenta komputera w kolorze czarnym; miesięcy w miejscu użytkowania (gwarancji producenta, potwierdzona oryginalną karta gwarancyjną). Gwarancja świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 24h. lub komputer nie gorszy niż Komputer biurkowy HP Compaq 8200 Elite CMT (XY130EA#AKD) lub jego technologiczny następca o podanych powyżej parametrach Komputer przenośny (laptop) 3 szt. 1) System operacyjny Windows 7:8 Professional 64:32 bit; 2) Procesor Intel Core i5-2450m (2,50 GHz, 3 MB pamięci podręcznej L3); 3) Zestaw układów Mobile Intel HM76 Express; 4) Masa do 2,7 kg; 5) Pamięć 4 GB pamięci DDR3 SDRAM 1333 MHz; 6) Gniazda pamięci 2 gniazda SODIMM; 7) Dysk SATA II 320 GB, 7200 obr.min; 8) Napęd optyczny DVD+,-RW SuperMulti DL; 9) Wyświetlacz HD z podświetleniem LED o przekątnej 39,6 cm (15,6), rozdzielczości 1366x768, z powłoką przeciwodblaskową; 10) Karta graficzna Intel HD Graphics; 11) Porty: 2 port USB 3.0, 2 porty USB 2.0, 1 port HDMI, 1 wejście mikrofonu stereo, 1 gniazdo zasilania, 1 gniazdo RJ-45, 1 wyjście słuchawkowe/wyjście sygnałowe audio; 12) Gniazda rozszerzeń 1 czytnik kart nośników; 13) Karta dźwiękowa SRS Premium Sound PRO; 14) Wbudowane głośniki stereo; 15) Wbudowany mikrofon; 16) Klawisze funkcyjne wyciszania, regulacji głośności odtwarzania, przewijania w przód i w tył dla plików audio i wideo; 17) Wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, Wejście mikrofonu stereo; 18) Wbudowany aparat fotograficzny, kamera internetowa 720p HD; 19) Klawiatura pełnowymiarowa, odporna na zalanie klawiatura z oddzielną klawiaturą numeryczną; 20) Urządzenie wskazujące: tabliczka dotykowa z wyłącznikiem, sterowaniem gestami, wyłącznikiem z podświetleniem LED, przewijaniem dwukierunkowym i dwoma przyciskami wyboru; 21) Karta sieciowa Realtek Ethernet (10:100:1000); 22) Karta sieciowa Atheros b,g,n WiFi 1x1 oraz Bluetooth EDR Combo; 23) Sprawność energetyczna ENERGY STAR ; 24) Typ akumulatora 6-ogniwowy akumulator litowy (47 Wh); 25) Gniazdo blokady zabezpieczającej; 26) Czytnik linii papilarnych; 27) Oprogramowanie Pakiet Microsoft Office Starter; 28) Okablowanie dodatkowe: kable zasilające, patch-cord 5m; 29) Wyposażenie dodatkowe: torba, mysz USB optyczna bezprzewodowa, PenDrive 32GB USB 3.0 z uchwytem na smycz i w obudowie hermetycznej o podwyższonej wytrzymałości; 30) 12 miesięcy (gwarancji producenta, potwierdzona oryginalną karta gwarancyjną) świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 24h. lub laptop nie gorszy niż Notebook HP ProBook 4540s (B6N96EA) o podanej powyżej konfiguracji Microsoft Office 2010 PL Retail dla użytkowników domowych lub małych firm (tylko licencja) 1 szt. 1) Pakiet oprogramowania biurowego do pracy w systemie operacyjnym Windows 7/8 Professional 32:64 bit; 2) Polska wersja językowa; 2.6. Adobe Acrobat Professional v11 1 szt. 1) Pakiet oprogramowania do pracy w systemie operacyjnym Windows 7:8 Professional 32:64 bit; 2) Polska wersja językowa; 3) W pakiecie komplet nośników instalacyjnych oraz dokumentacja; 2.7. Monitor LCD 24 1 szt. 1) Monitor LCD przekątna minimalna 24, kolor obudowy: srebrno-czarny lub czarny, brak uszkodzonych pikseli lub subpikseli; 2) Format ekranu monitora panoramiczny; 3) Wielkość plamki 0,272 mm; 4) Typ panela LCD TFT TN; 5) Technologia podświetlenia LED; 6) Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli; 7) Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 60 Hz; 8) Widoczny obszar ekranu nie mniejszy niż 521 x 293 mm; 9) Częstotliwość odchylania

7 poziomego khz; 10) Częstotliwość odchylenia pionowego Hz; 11) Czas reakcji matrycy 5 ms; 12) Jasność 200 cd:m2; 13) Kontrast 1000:1; 14) Kąt widzenia poziomy 90 stopni; 15) Kąt widzenia pionowy 65 stopni; 16) Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln; 17) Certyfikaty: ENERGY STAR 5.0, CE, ISO ; 18) Regulacja cyfrowa (OSD); 19) Złącza wejściowe: 15-stykowe D-Sub, DVI-DPodręcznik użytkownika; 20) Załączone wyposażenie: przewód D-Sub, przewód DVI, przewód zasilający, przewód audio; 21) Gwarancja 24 miesiące świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 24h, gwarancja producenta. lub monitor nie gorszy niż Sams. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa drukarki laserowej A3-1 szt. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Drukarka laserowa A3 1 szt. 1) Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) do 41 str.min; 2) Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) do 41 str.min; 3) Jakość druku (w kolorze, tryb best) do 1200 x 600 dpi; 4) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) do ; 5) Druk dwustronny automatyczny; 6) Pojemność podajnika (arkusze) do 2100; 7) Dostosowany do pracy w sieci (standard); 8) Technologia druku: jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy; 9) Rozdzielczość technologii druku HP ImageREt 4800; 10) Jakość druku (w kolorze, tryb best) do 1200 x 600 dpi; 11) Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) do 41 str.min; 12) Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) do 41 str.min; 13) Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) poniżej 11 s z trybu gotowośc;i 14) Typ procesora Procesor PMC; 15) Szybkość procesora 835 MHz; 16) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) do ; 17) Standardowa liczba podajników papieru 3 (uwaga - w razie konieczności należy dołączyć podajnik dodatkowy); 18) Maksymalna liczba podajników papieru 5; 19) Nośniki Papier (bardzo gruby, błyszczący, gruby, gruby błyszczący, do obrazów o wysokim połysku, średni, cienki, zwykły, z wtórnego przerobu, odporny na rozrywanie), koperty, etykiety, kartony, folia; 20) Standardowa pojemność podajnika (arkusze) do 600; 21) Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) do 500; 22) Obsługa papieru Podawanie papieru: uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy (opcja: podajnik 1 x 500 arkuszy z szafką lub podajnik 3 x 500 arkuszy); odbiór: odbiornik papieru na 500 arkuszy wydrukiem do dołu; 23) Niestandardowe wymiary nośników Podajnik 1: od 99x140 mm do 320x457 mm oraz drukowanie banerów (do 320x915 mm), Podajnik 2: od 148 x 210 do 297 x 432 mm; 24) Standardowe wymiary nośników A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6, C5, DL, podwójna pocztówka (JIS), executive (JIS), baner; 25) Zalecana gramatura nośników g:m2; 26) Formaty nośników, moduł druku dwustronnego A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 27) Standardowa pamięć 512 MB; 28) Gniazda pamięci 1 SDRAM DIMM (SODIMM stykowy moduł pamięci dual in line zawierający 128, 256 lub 512 MB pamięci RAM); 29) Standardowe języki drukarki HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wersja 1.3); 30) Kroje czcionek Zestaw 93 czcionek HP (oraz alfabet grecki, hebrajski, arabski i cyrylica); 31) Standardowe rozwiązania komunikacyjne Dwa porty hosta zgodne ze specyfikacją USB 2.0 do podłączenia urządzeń innych producentów, port urządzenia Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), dwa gniazda EIO, serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet, złącze Jetlink, port do blokady Kensington; 32) Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne

8 Microsoft Windows 2000, Server 2003, Server 2008, XP, bitowy, XP 64- bitowy; Windows Vista, Windows Vista 64-bitowy (z systemów firmy Microsoft IPv6 obsługują tylko Windows 2003, XP i Windows Vista ); Novell 5.1 lub nowszy; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 lub nowszy; RED HAT Linux 7.x lub nowszy; SUSE Linux 8.x lub nowszy; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC ); IBM AIX lub nowszy; MPE-iX;Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services; 33) Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 (32:64-bitowy), Server 2008; Windows Vista ; Mac OS X v10.2 lub nowszy; 34) Interfejs sieciowy Wbudowany serwer druku HP Jetdirect Fast Ethernet; 35) Minimalne wymagania systemowe Microsoft Windows XP (32-bitowy i 64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), 2000 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32- bitowy i 64-bitowy); 36) Zużycie energii Maksymalnie 1195 W (druk), maksymalnie 207,5 W (tryb gotowości), maksymalnie 18,9 W (tryb uśpienia), maksymalnie 0,2 W (drukarka wyłączona); 37) Zasilanie Napięcie wejściowe V (-10,+10%), 50/60 Hz (+,-2 Hz); V (-10,+10%), 50:60 Hz (+,-2 Hz); 38) Wymiary maksymalne(szer. x głęb. x wys.) 704 x 635 x 580 mm; 39) Waga do 86,2 kg; 40) Zakres temperatur podczas eksploatacji Od 10 do 30 C; 41) Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji Od 17 do 25 C; 42) Dołączone oprogramowanie: sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3; 43) Zawartość opakowania: drukarka HP Color LaserJet CP6015dn; zainstalowane fabrycznie, w pełni wydajne kasety z tonerem HP ColorSphere - czarnym o wydajności stron oraz błękitnym, purpurowym i żółtym o wydajności stron (według standardów ISO); zainstalowane fabrycznie bębny obrazowe o wydajności stron do kolorów czarnego, błękitnego, żółtego i purpurowego; zainstalowana gigabitowa karta sieciowa i wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego; w opakowaniu dokumentacja (podręcznik uruchomienia), sterowniki i dokumentacja na dysku CD, kabel zasilania, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy i jeden dodatkowy podajnik na 500 arkuszy, adapter blokady do stosowania z blokadami innych producentów, na przykład Kensington; 44) Kabel USB 2.0 3m, patch-cord 5m UTP; 45) 12 miesięcy (gwarancji producenta, potwierdzona oryginalną karta gwarancyjną) świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 24h, gwarancja producenta; lub drukarka nie gorsza niż HP Color LaserJet CP6015dn (A4) Q3932A z dodatkowym podajnikiem o podanych powyżej parametrach.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa drukarki laserowej A4-1 szt., urządzenia wielofunkcyjnego - 1 szt., komputera PC - 2 szt. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1. Drukarka laserowa A4 1 szt. a) Interfejs USB 2.0 b) Interfejs inny bezprzewodowy serwer druku IEEE802.11b:g c) Technologia druku laserowa d) Rozdzielczość wydruku 600x600 dpi e) Maks. Prędkość druku 16 (str:min) f) Wydajność 5000 str:mies g) Czas wydruku pierwszej strony 8,5 s h) Maks. Pamięć obsługiwania 8 MB i) Min. gramatura nośnika g:m2 j) Maks. gramatura nośnika 163 g:m2 k) Maks. Format nośnika A4 l) Obsługiwane formaty nośników A4 m) Standardowa taca odbiorcza 100 ark n) Podajnik standardowy 150 ark o) Toner startowy czarny 700 ark p) Materiały eksploatacyjne CE285A-czarny q) Wysokość 196 mm r) Szerokość 349 mm s) Głębokość 238 mm t) Waga 5,3 kg lub drukarka nie gorsza niż HP

9 LaserJet P1102W o podanych powyżej parametrach Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. 1) Technologia druku atramentowa 2) Wbudowana pamięć 32 MB 3) Obsługiwane formaty nośników koperty Envelope, B5 (JIS), B5 (ISO), B5, A6, A5,A4 4) Szybkość druku w czerni 35 str:min 5) Szybkość druku w kolorze 28 str:min 6) Rozdzielczość druku w czerni 6000 x 1200 dpi 7) Rozdzielczość druku w kolorze 6000 x 1200 dpi 8) Maksymalna liczba arkuszy w podajniku 100 SKANER 1) Rozdzielczość optyczna 1200 x 2400 dpi 2) Rozdzielczość interpolowana 19,200 x 19,200 dpi 3) Skala szarości 256 4) Maksymalny format skanowania A4 KOPIARKA 1) Rozdzielczość kopiowania 1200 x 1200 dpi 2) Maksymalna prędkość kopiowania 23 str:min 3) Zmniejszanie, Powiększanie % ZŁĄCZA 1) Złącze USB USB 2.0 2) WiFi TAK 3) Czytnik kart TAK Materiały eksploatacyjne: Tusze LC-985BK, LC-985C, LC-985M, LC-985Y Praca w sieci TAK Panel sterowania TAK Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Waga 6.80 Gwarancja 24 miesiące lub sprzęt nie gorszy niż urządzenie wielofunkcyjne BROTHER DCP-315W Komputer PC 2 szt. 1) Typ komputera All in one; 2) Procesor Intel Celeron; 3) Model procesora G540 (2.5 GHz, 2 MB cache) ; 4) Pamięć DRAM DDR ECC-R (PC ); 5) Pojemność pamięci DRAM 4 GB ; 6) Karta graficzna Intel HD ; 7) Pojemność dysku twardego 500 GB ; 8) Napęd optyczny DVD+,-RW; 9) Czytnik kart pamięci uniwersalny (all in 1); 10) Zewnętrzne porty we-wy 6x USB, 1x RJ45, Audio; 11) Oprogramowanie Windows 7 Home Premium; 12) Monitor zintegrowany z komputerem; 13) Akcesoria: klawiatura wyświetlacz 20.1 cali myszka; 14) Okablowanie i wyposażenie dodatkowe: kable zasilające, patch-cord 5m; 15) Gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym; lub komputer nie gorszy niż Komputer biurkowy AIO Packard Bell TS3270 o podanych powyżej parametrach.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

załącznik nr 1a Minimalne parametry w oparciu, o które dokonana zostanie ocena oferty

załącznik nr 1a Minimalne parametry w oparciu, o które dokonana zostanie ocena oferty Minimalne parametry w oparciu, o które dokonana zostanie ocena oferty Część 1 1.1. Serwer (obudowa rack 19 )... 1 szt. Obudowa Płyta główna Gniazda PCI Express Procesor Pamięć operacyjna Napęd optyczny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Oświęcim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Oświęcim

Wójt Gminy Oświęcim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Oświęcim Wójt Gminy Oświęcim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Oświęcim Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej Wójt Gminy Oświęcim zaprasza do składania oferty cenowej na Dostawę i serwis 8 szt komputerów stacjonarnych, 5 szt. monitorów LCD, 3 szt. drukarek laserowych oraz 1 szt. przełącznika KVM Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY NADLEŚNICTWA PRZYSUCHA

DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY NADLEŚNICTWA PRZYSUCHA Przysucha: DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY NADLEŚNICTWA PRZYSUCHA Numer ogłoszenia: 349342-2011; data zamieszczenia: 24.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska Nowy Sącz: AD II 3421/5/10 Zamówienie na dostawę komputerów, akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I - Komputery ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Stacja robocza szt. 1 o parametrach: Procesor - częstotliwość taktowania zegara procesora 3 GHz LGA775 BOX, - częstotliwość taktowania szyny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, 33- Page 1 of 9 Nowy Sącz: AD II 3421/48/09 Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb realizacji przez powiat nowosądecki projektu pn. Generacja 45+ atutem firmy - podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetagu wraz z załącznikami

Ogłoszenie o przetagu wraz z załącznikami Ogłoszenie o przetagu wraz z załącznikami Ogłoszenie o przetagu wraz z załącznikami Grodzisk Mazowiecki: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 68837-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital.wloclawek.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital.wloclawek. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital.wloclawek.pl/przetargi/ Włocławek: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 60119-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Nowy Sącz: AD-II.272.1.2011 Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowań i biblioteki taśmowej do archiwizacji danych Numer ogłoszenia: 85519-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 322289-2008; data zamieszczenia: 19.11.2008

Numer ogłoszenia: 322289-2008; data zamieszczenia: 19.11.2008 Mikołów: Dostawa do siedziby zamawiającego: 1. Zestawów serwerowych typ I i typ II 2. Zestawów komputerowych i monitorów 3. Drukarek atramentowych i skanera Numer ogłoszenia: 322289-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Grodzisk Mazowiecki: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Zp-341/62/08

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego.

Dostawę sprzętu komputerowego. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 62 / D / SE-AG / 07 Czeladź, lipiec 2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW. 2. Wydajność obliczeniowa. Wyjścia karty graficznej ZAŁĄCZNIK NR 1 NR SPR. CK 12/2013 SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU - OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW Zadanie 1 - Dostawa laptopów 10 szt. 1.1 Laptop I 1 szt. 1. Typ laptop 17 " 2. Wydajność obliczeniowa procesor

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 6 Specyfikacja techniczna. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 30 szt. Nazwa Producenta. Model.

ZAŁĄCZNIK Nr 6 Specyfikacja techniczna. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 30 szt. Nazwa Producenta. Model. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 30 szt. Komputer stacjonarny - parametry (wymagania minimalne) Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Płyta główna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Procesor dwurdzeniowy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 236294-2012; data zamieszczenia: 05.07.2012. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 236294-2012; data zamieszczenia: 05.07.2012. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Węgrów: Modernizacja Węgrowskiego Ośrodka Kultury- etap II. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do sali komputerowej, sali wykładowej, sali baletowej i sali konferencyjnej. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK, OPROGRAMOWANIA, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Znak postępowania: OK.III.3321-25/08/MP Kielce, dnia 27.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia.

załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. załącznik nr 4 do specyfikacji Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsza specyfikacja określa wymagania minimalne. Zamawiający akceptuje rozwiązania równoważne o parametrach równoważnych lub lepszych. W przypadku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Lębork, dnia 22.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul. Gdańska 35 84-300 Lębork tel.

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-IV/NZU/702/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 15 szt. Nazwa Producenta. Model.

Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 15 szt. Nazwa Producenta. Model. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem systemowym.. 15 szt. Komputer stacjonarny - parametry (wymagania minimalne) Procesor Procesor minimum dwurdzeniowy, czterowątkowy, ze zintegrowanym układem graficznym,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 10 2014-08-14 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Podpunkt 1. Zestaw komputerowy ( stacjonarny) wraz z listwą zasilającą do każdego komputera 61 szt.

Podpunkt 1. Zestaw komputerowy ( stacjonarny) wraz z listwą zasilającą do każdego komputera 61 szt. Załącznik nr do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Komputer biurkowy SFF

Komputer biurkowy SFF Komputer biurkowy SFF Orientacyjna cena netto: 2 500,00 zł Typ Komputer stacjonarny (biurkowy). Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do internetu oraz poczty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził, dnia:. 2008r.

Zatwierdził, dnia:. 2008r. Zatwierdził, dnia:. 2008r.... Numer sprawy 7/CPD/PN/KOMP/2008 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup sprzętu komputerowego ( zestawów komputerowych, notebooków, drukarek laserowych

Bardziej szczegółowo