Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Oświęcim: Dostawa i serwis 17 komputerów stacjonarnych, 14 monitorów LCD, 2 komputerów AIO, 9 drukarek laserowych, urządzenia wielofunkcyjnego, 3 laptopów, oprogramowania oraz serwera dla potrzeb Urzędu Miasta Oświęcim Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Oświęcim, ul.zaborska 2, Oświęcim, woj. małopolskie, tel , , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i serwis 17 komputerów stacjonarnych, 14 monitorów LCD, 2 komputerów AIO, 9 drukarek laserowych, urządzenia wielofunkcyjnego, 3 laptopów, oprogramowania oraz serwera dla potrzeb Urzędu Miasta Oświęcim. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. dostawa i serwis 17 komputerów stacjonarnych, 14 monitorów LCD, 2 komputerów AIO, 9 drukarek laserowych, urządzenia wielofunkcyjnego, 3 laptopów, oprogramowania oraz serwera dla potrzeb Urzędu Miasta Oświęcim 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: a) Część I zamówienia - dostawa serwera (obudowa rack 19) - 1 szt., b) Część II zamówienia - dostawa monitora LCD szt., monitora LCD 24-1 szt., drukarki laserowej A4-7 szt., komputerów PO - 17 szt., laptopów - 3 szt., oprogramowania, c) Część III zamówienia - dostawa drukarki laserowej A3-1 szt., d) Część IV zamówienia - dostawa drukarki laserowej A4-1 szt., urządzenia wielofunkcyjnego - 1 szt., komputera PC - 2 szt. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na więcej części zamówienia należy podać cenę ofertową brutto oddzielnie dla każdej części zamówienia zgodnie z treścią formularza ofertowego dla danej części. Zamawiający będzie porównywał i oceniał każdą część odrębnie.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

2 III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

3 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Oświęcim, Wydział Zamówień Publicznych, ul. Solskiego 2 pok 11, Oświęcim. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, pok Oświęcim. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa serwera (obudowa rack 19) - 1 szt. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Serwer (obudowa rack 19) 1 szt. Obudowa Serwer w obudowie typu RACK 2U, wyposażony w szyny montażowe Płyta główna - przeznaczona do pracy z dwoma procesorami, - trwale oznaczona logiem producenta serwera, - możliwość obsługi pamięci operacyjnej typu: RDIMM, LRDIMM, UDIMM, - minimum 24 gniazd na układy pamięci operacyjnej Gniazda PCI Express minimum 2 gniazd PCIe (1x16, 1x8) minimum 1 gniazdo PCIe (1x4) Procesor Jeden procesor przeznaczony do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Parametry procesora: minimum 6 fizycznych rdzeni, pamięć cache minimum 15MB. Architektura zgodna z x86 wraz z obsługą instrukcji 64 bitowych (tzw. x86_64), Procesor osiągający wydajność nie mniejszą niż 8650 pkt. (http: Pamięć operacyjna Minimum 32 GB RAM wyposażona w ECC z możliwością rozbudowy do minimum 768 GB Napęd optyczny DVD-ROM Kontroler

4 dyskowy RAID - Obsługa dysków wewnętrznych SAS (6Gb:s), - minimum 8 łączy SAS 6Gb:s - Obsługa poziomów RAID co najmniej: 0;1;1+0;5 - minimum 1GB pamięci cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania Dyski twarde Minimum 8szt. dysków twardych 2,5 SAS o pojemności co najmniej 300GB i prędkości minimum RPM. Możliwość rozbudowy serwera o dodatkowy zasobnik na minimum 8szt. wewnętrznych dysków twardych 2,5. Interfejsy sieciowe 4 porty 1Gb Ethernet Karta graficzna Zintegrowana 1280 x 1024 (32 bpp) 1920 x 1200 (16 bpp) Karta zarządzania Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty. Powinna istnieć możliwość przejęcia pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego Możliwość rozbudowy o funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD/DVD/ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. Zasilanie Dwa zasilacze o mocy min. 750W z kablami zasilającymi o długości minimum 1,5m i wtyczką typu Schuko - CEE 7 (do podłączenia kabla z listwą zasilającą) Porty - Minimum 7 portów USB (min. 2 z przodu obudowy, min. 4 z tyłu obudowy i min. 1 wewnętrzne), - slot na karty SD - wewnętrzny, - port szeregowy, - 2 x port VGA (jeden z przodu obudowy, drugi z tyłu obudowy) - port konsoli zarządzającej Certyfikaty Certyfikat ISO 9001:2008 dla producenta serwera Certyfikat CE lub deklaracja zgodności Zgodność z normą bezpieczeństwa PN-EN :A11: Klawiatura i mysz: mysz optyczna przewodowa, klawiatura standardowa; 2. Dokumentacja: karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami; 3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski; 4. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne; 5. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu; 6. Akcesoria w zestawie: podręcznik użytkownika, sterowniki (MS Windows, Linux) na płycie CD,DVD, kabel zasilający, patch-cord 5m (2 sztuki), mysz optyczna, klawiatura, pakiet dodatkowego oprogramowania diagnostyczno-użytkowego producenta serwera; 7. Gwarancja 36 miesięcy potwierdzona oryginalną kartą gwarancyjną, świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy (czas reakcji serwisu), w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach. lub serwer nie gorszy niż IBM HP DL350e G8 w podanej wyżej konfiguracji.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa monitora LCD szt., monitora LCD 24-1 szt., drukarki laserowej A4-7 szt., komputerów PO - 17 szt., laptopów - 3 szt., oprogramowania,. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1. Monitor LCD szt. a) Monitor LCD przekątna minimalna 20, kolor obudowy: srebrno-czarny lub czarny, brak uszkodzonych pikseli lub subpikseli; b) Format obrazu 16:10; c) Rozdzielczość nominalna (w pikselach) 1600x900; d) Podświetlenie LED; e) Czas reakcji 5 ms; f) Odchylenie poziome 83 khz; g) Odchylenie pionowe 76 Hz; h) Rozmiar plamki mm; i) Jasność 250 cd:m2; j) Kontrast (nie dynamiczny) 1000:1; k) Kąt widzenia 160 (pion), 170 (poziom) stopnie; l) Pobór mocy 30 W maksymalnie; m) Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln; n) Złącza: analogowe D-Sub, cyfrowe DVI, Audio; o) Podręcznik użytkownika; p)

5 Załączone wyposażenie: przewód D-Sub, przewód DVI, przewód zasilający, przewód audio; q) Gwarancja 24 miesiące świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 24h, gwarancja producenta Drukarka laserowa A4 7 szt. 1) Jakość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi; 2) Szybkość druku w czerni do 33 str.min (A4) ; 3) Czas wydruku pierwszej strony: 8 sekund; 4) Normatywne obciążenie miesięczne do stron : miesiąc ; 5) Interfejsy port USB, wbudowany port sieci Ethernet 10:100:1000; 6) Pamięć 256 MB; 7) Podawanie papieru podajnik standardowy: do 300 arkuszy; 8) Nośniki papier zwykły, koperty, folie do przezroczy, kartony, karty pocztowe, etykiety; 9) Gramatura nośnika od 60 do 105 g:m2 ; 10) Druk dwustronny automatyczny; 11) Dotykowy panel sterujący CGD (kolorowy wyświetlacz graficzny); 12) Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows XP, Windows Vista 7 (32 i 64-bitowy), Mac OS 8.6, 9.x, Mac OS X i późniejsze, MS-DOS, Linux i UNIX ; 13) Język drukarki HP PCL 5c, HP PCL 6, PDF 1.7, emulacja HP Postscript level 3; 14) Waga maksymalna 11 kg; 15) Wymiary maksymalne 365x 368 x 271 mm (szer. x głęb. x wys.); 16) Minimalne wymagania systemowe Microsoft Windows 98 lub nowszy, procesor Pentium 166 MHz, 64 MB RAM, Mac OS od wersji 9.1, 96 MB RAM, Mac OS X od wersji 10.1, 128 MB RAM, napęd CD-ROM, port USB lub równoległy Ethernet:Fast Ethernet; 17) Zasilanie: napięcie wejściowe V, 50:60 Hz; V, 50:60 Hz; 18) Dołączone oprogramowanie na płycie CD-ROM zawierające program instalacyjny i deinstalator, sterowniki, narzędzie do diagnostyki i konfiguracji, pomoc, dokumentacja; 19) Kabel USB 2.0 3m, patch-cord 5m UTP; 20) 12 miesięcy (gwarancji producenta, potwierdzona oryginalną karta gwarancyjną) świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 24h, gwarancja producenta; lub drukarka nie gorsza niż HP LaserJet Pro 400 M401dn o podanych powyżej parametrach Komputer PC 17 szt. 1. Typ obudowy komputera: Mini Tower; 2. Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; 3. Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; 4. Typ zainstalowanego procesora: Intel Core i5, kod procesora: 2400; 5. Częstotliwość procesora: 3,1 GHz; 6. Częstotliwość szyny QPI/DMI: 5 GT:s; 7. Pojemność pamięci cache [L3]: 6 MB; 8. Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt.; 9. Maksymalna ilość dysków: 3 szt.; 10. Pojemność zainstalowanego dysku: 500 GB; 11. Typ zainstalowanego dysku: SATA II; 12. Zainstalowane sterowniki dysków: 4 x SATA; 13. Pojemność zainstalowanej pamięci: 2048 MB; 14. Maksymalna pojemność pamięci: MB; 15. Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR3; 16. Typ pamięci: Non-ECC; 17. Częstotliwość szyny pamięci: 1333 MHz; 18. Ilość banków pamięci: 4 szt.; 19. Ilość wolnych banków pamięci: 3 szt.; 20. Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej: Intel; 21. Typ zainstalowanego chipsetu: Q67; 22. Zintegrowana karta graficzna: Tak; 23. Typ zintegrowanej karty graficznej: Intel Graphics Media Accelerator HD; 24. Zintegrowana karta dźwiękowa: Tak; 25. Typ zintegrowanej karty dźwiękowej: Realtek ALC261; 26. Zintegrowana karta sieciowa: Tak; 27. Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit:s; 28. Ilość slotów PCI: 3 szt.; 29. Ilość wolnych slotów PCI: 3 szt.; 30. Ilość slotów PCI-E 1x: 1 szt.; 31. Ilość wolnych slotów PCI-E 1x: 1 szt.; 32. Ilość slotów PCI-E 16x: 2 szt.; 33. Ilość wolnych slotów PCI-E 16x: 2 szt.; 34. Dodatkowe informacje n/t slotów PCI: 1 x slot PCI-E 16x (standard), 1 x slot PCI-E 16x (standard) [16x mechanical, 4x electrical], 1 x slot PCI-E 1x (standard), 3 x slot PCI (standard); 35. Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych): 2 szt.; 36. Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych): 1 szt.; 37. Interfejsy: 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x DisplayPort, 10 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN), 1 x Serial, PS/2 (klawiatura), PS/2 (mysz), 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy), 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy), 1 x wejście liniowe, 1 x wyjście liniowe; 38. Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0: 6 x USB 2.0 (tylny panel), 4 x USB 2.0 (przedni panel); 39. Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer; 40. Moc zasilacza (zasilaczy): 320 Wat; 41. Typ

6 PFC (Power Factor Correction): aktywny; 42. System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL,ENG 32-bit; 43. Szerokość: 178 mm; 44. Wysokość: 448 mm; 45. Głębokość: 445 mm; 46. Masa netto: 11,2 kg; 47. W zestawie oprogramowanie: - Fabrycznie zainstalowany pakiet Microsoft Office 2010 Starter (aktywacja całego pakietu Office 2010 wymaga zakupienia klucza produktu); - Dezaktywacja portu USB; - Recovery Manager; - Support Assistant; 48. Okablowanie i wyposażenie dodatkowe: kable zasilające, patch-cord 5m, klawiatura i mysz optyczna producenta komputera w kolorze czarnym; miesięcy w miejscu użytkowania (gwarancji producenta, potwierdzona oryginalną karta gwarancyjną). Gwarancja świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 24h. lub komputer nie gorszy niż Komputer biurkowy HP Compaq 8200 Elite CMT (XY130EA#AKD) lub jego technologiczny następca o podanych powyżej parametrach Komputer przenośny (laptop) 3 szt. 1) System operacyjny Windows 7:8 Professional 64:32 bit; 2) Procesor Intel Core i5-2450m (2,50 GHz, 3 MB pamięci podręcznej L3); 3) Zestaw układów Mobile Intel HM76 Express; 4) Masa do 2,7 kg; 5) Pamięć 4 GB pamięci DDR3 SDRAM 1333 MHz; 6) Gniazda pamięci 2 gniazda SODIMM; 7) Dysk SATA II 320 GB, 7200 obr.min; 8) Napęd optyczny DVD+,-RW SuperMulti DL; 9) Wyświetlacz HD z podświetleniem LED o przekątnej 39,6 cm (15,6), rozdzielczości 1366x768, z powłoką przeciwodblaskową; 10) Karta graficzna Intel HD Graphics; 11) Porty: 2 port USB 3.0, 2 porty USB 2.0, 1 port HDMI, 1 wejście mikrofonu stereo, 1 gniazdo zasilania, 1 gniazdo RJ-45, 1 wyjście słuchawkowe/wyjście sygnałowe audio; 12) Gniazda rozszerzeń 1 czytnik kart nośników; 13) Karta dźwiękowa SRS Premium Sound PRO; 14) Wbudowane głośniki stereo; 15) Wbudowany mikrofon; 16) Klawisze funkcyjne wyciszania, regulacji głośności odtwarzania, przewijania w przód i w tył dla plików audio i wideo; 17) Wyjście słuchawek stereo/wyjście sygnałowe audio, Wejście mikrofonu stereo; 18) Wbudowany aparat fotograficzny, kamera internetowa 720p HD; 19) Klawiatura pełnowymiarowa, odporna na zalanie klawiatura z oddzielną klawiaturą numeryczną; 20) Urządzenie wskazujące: tabliczka dotykowa z wyłącznikiem, sterowaniem gestami, wyłącznikiem z podświetleniem LED, przewijaniem dwukierunkowym i dwoma przyciskami wyboru; 21) Karta sieciowa Realtek Ethernet (10:100:1000); 22) Karta sieciowa Atheros b,g,n WiFi 1x1 oraz Bluetooth EDR Combo; 23) Sprawność energetyczna ENERGY STAR ; 24) Typ akumulatora 6-ogniwowy akumulator litowy (47 Wh); 25) Gniazdo blokady zabezpieczającej; 26) Czytnik linii papilarnych; 27) Oprogramowanie Pakiet Microsoft Office Starter; 28) Okablowanie dodatkowe: kable zasilające, patch-cord 5m; 29) Wyposażenie dodatkowe: torba, mysz USB optyczna bezprzewodowa, PenDrive 32GB USB 3.0 z uchwytem na smycz i w obudowie hermetycznej o podwyższonej wytrzymałości; 30) 12 miesięcy (gwarancji producenta, potwierdzona oryginalną karta gwarancyjną) świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 24h. lub laptop nie gorszy niż Notebook HP ProBook 4540s (B6N96EA) o podanej powyżej konfiguracji Microsoft Office 2010 PL Retail dla użytkowników domowych lub małych firm (tylko licencja) 1 szt. 1) Pakiet oprogramowania biurowego do pracy w systemie operacyjnym Windows 7/8 Professional 32:64 bit; 2) Polska wersja językowa; 2.6. Adobe Acrobat Professional v11 1 szt. 1) Pakiet oprogramowania do pracy w systemie operacyjnym Windows 7:8 Professional 32:64 bit; 2) Polska wersja językowa; 3) W pakiecie komplet nośników instalacyjnych oraz dokumentacja; 2.7. Monitor LCD 24 1 szt. 1) Monitor LCD przekątna minimalna 24, kolor obudowy: srebrno-czarny lub czarny, brak uszkodzonych pikseli lub subpikseli; 2) Format ekranu monitora panoramiczny; 3) Wielkość plamki 0,272 mm; 4) Typ panela LCD TFT TN; 5) Technologia podświetlenia LED; 6) Zalecana rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 pikseli; 7) Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 60 Hz; 8) Widoczny obszar ekranu nie mniejszy niż 521 x 293 mm; 9) Częstotliwość odchylania

7 poziomego khz; 10) Częstotliwość odchylenia pionowego Hz; 11) Czas reakcji matrycy 5 ms; 12) Jasność 200 cd:m2; 13) Kontrast 1000:1; 14) Kąt widzenia poziomy 90 stopni; 15) Kąt widzenia pionowy 65 stopni; 16) Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln; 17) Certyfikaty: ENERGY STAR 5.0, CE, ISO ; 18) Regulacja cyfrowa (OSD); 19) Złącza wejściowe: 15-stykowe D-Sub, DVI-DPodręcznik użytkownika; 20) Załączone wyposażenie: przewód D-Sub, przewód DVI, przewód zasilający, przewód audio; 21) Gwarancja 24 miesiące świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 24h, gwarancja producenta. lub monitor nie gorszy niż Sams. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa drukarki laserowej A3-1 szt. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Drukarka laserowa A3 1 szt. 1) Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) do 41 str.min; 2) Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) do 41 str.min; 3) Jakość druku (w kolorze, tryb best) do 1200 x 600 dpi; 4) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) do ; 5) Druk dwustronny automatyczny; 6) Pojemność podajnika (arkusze) do 2100; 7) Dostosowany do pracy w sieci (standard); 8) Technologia druku: jednoprzebiegowy, kolorowy druk laserowy; 9) Rozdzielczość technologii druku HP ImageREt 4800; 10) Jakość druku (w kolorze, tryb best) do 1200 x 600 dpi; 11) Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) do 41 str.min; 12) Prędkość drukowania (A4, w czerni, tryb normal) do 41 str.min; 13) Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni) poniżej 11 s z trybu gotowośc;i 14) Typ procesora Procesor PMC; 15) Szybkość procesora 835 MHz; 16) Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) do ; 17) Standardowa liczba podajników papieru 3 (uwaga - w razie konieczności należy dołączyć podajnik dodatkowy); 18) Maksymalna liczba podajników papieru 5; 19) Nośniki Papier (bardzo gruby, błyszczący, gruby, gruby błyszczący, do obrazów o wysokim połysku, średni, cienki, zwykły, z wtórnego przerobu, odporny na rozrywanie), koperty, etykiety, kartony, folia; 20) Standardowa pojemność podajnika (arkusze) do 600; 21) Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) do 500; 22) Obsługa papieru Podawanie papieru: uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik 2 na 500 arkuszy (opcja: podajnik 1 x 500 arkuszy z szafką lub podajnik 3 x 500 arkuszy); odbiór: odbiornik papieru na 500 arkuszy wydrukiem do dołu; 23) Niestandardowe wymiary nośników Podajnik 1: od 99x140 mm do 320x457 mm oraz drukowanie banerów (do 320x915 mm), Podajnik 2: od 148 x 210 do 297 x 432 mm; 24) Standardowe wymiary nośników A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6, C5, DL, podwójna pocztówka (JIS), executive (JIS), baner; 25) Zalecana gramatura nośników g:m2; 26) Formaty nośników, moduł druku dwustronnego A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 27) Standardowa pamięć 512 MB; 28) Gniazda pamięci 1 SDRAM DIMM (SODIMM stykowy moduł pamięci dual in line zawierający 128, 256 lub 512 MB pamięci RAM); 29) Standardowe języki drukarki HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wersja 1.3); 30) Kroje czcionek Zestaw 93 czcionek HP (oraz alfabet grecki, hebrajski, arabski i cyrylica); 31) Standardowe rozwiązania komunikacyjne Dwa porty hosta zgodne ze specyfikacją USB 2.0 do podłączenia urządzeń innych producentów, port urządzenia Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), dwa gniazda EIO, serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet, złącze Jetlink, port do blokady Kensington; 32) Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne

8 Microsoft Windows 2000, Server 2003, Server 2008, XP, bitowy, XP 64- bitowy; Windows Vista, Windows Vista 64-bitowy (z systemów firmy Microsoft IPv6 obsługują tylko Windows 2003, XP i Windows Vista ); Novell 5.1 lub nowszy; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 lub nowszy; RED HAT Linux 7.x lub nowszy; SUSE Linux 8.x lub nowszy; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 lub nowszy (tylko systemy SPARC ); IBM AIX lub nowszy; MPE-iX;Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services; 33) Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 (32:64-bitowy), Server 2008; Windows Vista ; Mac OS X v10.2 lub nowszy; 34) Interfejs sieciowy Wbudowany serwer druku HP Jetdirect Fast Ethernet; 35) Minimalne wymagania systemowe Microsoft Windows XP (32-bitowy i 64-bitowy), Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), 2000 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32- bitowy i 64-bitowy); 36) Zużycie energii Maksymalnie 1195 W (druk), maksymalnie 207,5 W (tryb gotowości), maksymalnie 18,9 W (tryb uśpienia), maksymalnie 0,2 W (drukarka wyłączona); 37) Zasilanie Napięcie wejściowe V (-10,+10%), 50/60 Hz (+,-2 Hz); V (-10,+10%), 50:60 Hz (+,-2 Hz); 38) Wymiary maksymalne(szer. x głęb. x wys.) 704 x 635 x 580 mm; 39) Waga do 86,2 kg; 40) Zakres temperatur podczas eksploatacji Od 10 do 30 C; 41) Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji Od 17 do 25 C; 42) Dołączone oprogramowanie: sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CD, HP PCL 6, emulacja HP Postscript Level 3; 43) Zawartość opakowania: drukarka HP Color LaserJet CP6015dn; zainstalowane fabrycznie, w pełni wydajne kasety z tonerem HP ColorSphere - czarnym o wydajności stron oraz błękitnym, purpurowym i żółtym o wydajności stron (według standardów ISO); zainstalowane fabrycznie bębny obrazowe o wydajności stron do kolorów czarnego, błękitnego, żółtego i purpurowego; zainstalowana gigabitowa karta sieciowa i wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego; w opakowaniu dokumentacja (podręcznik uruchomienia), sterowniki i dokumentacja na dysku CD, kabel zasilania, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy i jeden dodatkowy podajnik na 500 arkuszy, adapter blokady do stosowania z blokadami innych producentów, na przykład Kensington; 44) Kabel USB 2.0 3m, patch-cord 5m UTP; 45) 12 miesięcy (gwarancji producenta, potwierdzona oryginalną karta gwarancyjną) świadczona w siedzibie UM, w czasie nie dłuższym niż 14 dni, w wypadku naprawy dłuższej niż 7 dni na życzenie UM sprzęt zastępczy o zbliżonych parametrach, czas reakcji serwisu 24h, gwarancja producenta; lub drukarka nie gorsza niż HP Color LaserJet CP6015dn (A4) Q3932A z dodatkowym podajnikiem o podanych powyżej parametrach.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Dostawa drukarki laserowej A4-1 szt., urządzenia wielofunkcyjnego - 1 szt., komputera PC - 2 szt. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1. Drukarka laserowa A4 1 szt. a) Interfejs USB 2.0 b) Interfejs inny bezprzewodowy serwer druku IEEE802.11b:g c) Technologia druku laserowa d) Rozdzielczość wydruku 600x600 dpi e) Maks. Prędkość druku 16 (str:min) f) Wydajność 5000 str:mies g) Czas wydruku pierwszej strony 8,5 s h) Maks. Pamięć obsługiwania 8 MB i) Min. gramatura nośnika g:m2 j) Maks. gramatura nośnika 163 g:m2 k) Maks. Format nośnika A4 l) Obsługiwane formaty nośników A4 m) Standardowa taca odbiorcza 100 ark n) Podajnik standardowy 150 ark o) Toner startowy czarny 700 ark p) Materiały eksploatacyjne CE285A-czarny q) Wysokość 196 mm r) Szerokość 349 mm s) Głębokość 238 mm t) Waga 5,3 kg lub drukarka nie gorsza niż HP

9 LaserJet P1102W o podanych powyżej parametrach Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. 1) Technologia druku atramentowa 2) Wbudowana pamięć 32 MB 3) Obsługiwane formaty nośników koperty Envelope, B5 (JIS), B5 (ISO), B5, A6, A5,A4 4) Szybkość druku w czerni 35 str:min 5) Szybkość druku w kolorze 28 str:min 6) Rozdzielczość druku w czerni 6000 x 1200 dpi 7) Rozdzielczość druku w kolorze 6000 x 1200 dpi 8) Maksymalna liczba arkuszy w podajniku 100 SKANER 1) Rozdzielczość optyczna 1200 x 2400 dpi 2) Rozdzielczość interpolowana 19,200 x 19,200 dpi 3) Skala szarości 256 4) Maksymalny format skanowania A4 KOPIARKA 1) Rozdzielczość kopiowania 1200 x 1200 dpi 2) Maksymalna prędkość kopiowania 23 str:min 3) Zmniejszanie, Powiększanie % ZŁĄCZA 1) Złącze USB USB 2.0 2) WiFi TAK 3) Czytnik kart TAK Materiały eksploatacyjne: Tusze LC-985BK, LC-985C, LC-985M, LC-985Y Praca w sieci TAK Panel sterowania TAK Wysokość mm Szerokość mm Głębokość mm Waga 6.80 Gwarancja 24 miesiące lub sprzęt nie gorszy niż urządzenie wielofunkcyjne BROTHER DCP-315W Komputer PC 2 szt. 1) Typ komputera All in one; 2) Procesor Intel Celeron; 3) Model procesora G540 (2.5 GHz, 2 MB cache) ; 4) Pamięć DRAM DDR ECC-R (PC ); 5) Pojemność pamięci DRAM 4 GB ; 6) Karta graficzna Intel HD ; 7) Pojemność dysku twardego 500 GB ; 8) Napęd optyczny DVD+,-RW; 9) Czytnik kart pamięci uniwersalny (all in 1); 10) Zewnętrzne porty we-wy 6x USB, 1x RJ45, Audio; 11) Oprogramowanie Windows 7 Home Premium; 12) Monitor zintegrowany z komputerem; 13) Akcesoria: klawiatura wyświetlacz 20.1 cali myszka; 14) Okablowanie i wyposażenie dodatkowe: kable zasilające, patch-cord 5m; 15) Gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym; lub komputer nie gorszy niż Komputer biurkowy AIO Packard Bell TS3270 o podanych powyżej parametrach.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30. 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Sprzętu Komputerowego

Zestawienie Sprzętu Komputerowego Zestawienie Sprzętu Komputerowego Komputer AXP 2000,00 zł Obudowa: SFF - Small Form Factor Wymiary max.: 110x340x380 mm Waga max.: 8,5 kg Procesor klasy Intel Celeron 440 2.0GHz, 512kb L2 cache Pamięć

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania BZP.271.2.1.2013.III Staszów, dnia 08.02.2013r. Uczestnicy postępowania Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa drukarek w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie:

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części I i części II Część I Oprogramowanie: 1. Microsoft Office 2010 Government OPEN 1 License No Level lub podobny spełniający następujące

Bardziej szczegółowo

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY.

Procesor. Pamięć. Dyski i napędy. Zintegrowane moduły. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTY. Komputery z oprogramowaniem - 10 szt. Typ Mini Tower Procesor Producent Intel Nazwa rodziny Core i3-6100 Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) - ZMIENIONY NR 2 Część IV 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) 1. Typ skanera płaski, stolikowy 2. Rozdzielczość optyczna 2400x2400 dpi 3. Głębia koloru 48 bit 4. Prędkość skanowania - w trybie przeglądu: do 7 s, 5. Maksymalne rozmiary dokumentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Politechniki Krakowskiej. Cechy produktu Do 26 str. Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/085/2008 Zadanie częściowe nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa 20 sztuk drukarek laserowych do magazynu Jakość druku (w czerni, tryb best) Cechy

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1B do SIWZ RAP.272.161.2012 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne

Cześć 1 akcesoria Powyższe wymagania spełnia np. Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL- C2620DW lub inne równoważne Cześć 1 akcesoria 1 Drukarka: Kolorowa laserowa Wyświetlacz z funkcją ekranu dotykowego: tak Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 9600 x 600 Rozdzielczość druku - kolor [dpi]: 9600 x 600 Prędkość druku -

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Poniższe zestawienie zawiera opis parametrów minimalnych, jakie powinien spełniać oferowany sprzęt komputerowy. 1 Komputer osobisty PC 10 szt.

Bardziej szczegółowo

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie

WAG/I /SW/07 Rzeszów, dn r. Ogłoszenie WAG/I-2910-13/SW/07 Rzeszów, dn. 6.11.2007 r. Ogłoszenie Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów zwany dalej Zamawiającym, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL

Część I. Notebook I 1 szt. Napęd DVD+/ RW SuperMulti DL Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część I I 1 szt. Lp. Element konfiguracji 1. Procesor Co najmniej Intel Core i5 2.30 GHz drugiej generacji 2. Karta graficzna Zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru:

Cykl roboczy (miesięcznie, format A4): Szybkość procesora: Standardowa pojemność podajnika papieru: Standardowa pojemność odbiornika papieru: L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 Dział Płac Drukarka laserowa mono 2 Technologia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 64bit szt.12 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK

1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH TAK TAK TAK TAK P/56/KOMP.OION/2011-ZAŁĄCZNIK 1A 1. ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH Przedmiot zamówienia: Komputery klasy PC wraz z dodatkowym osprzętem (14 szt.) VAT za 1 szt. zł Cena brutto za 1 szt...zł

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1a Minimalne parametry w oparciu, o które dokonana zostanie ocena oferty

załącznik nr 1a Minimalne parametry w oparciu, o które dokonana zostanie ocena oferty Minimalne parametry w oparciu, o które dokonana zostanie ocena oferty Część 1 1.1. Serwer (obudowa rack 19 )... 1 szt. Obudowa Płyta główna Gniazda PCI Express Procesor Pamięć operacyjna Napęd optyczny

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

ANTONIAK AUTO Sp. z o.o. Sp.K. ZAPYTANIE OFERTOWE

ANTONIAK AUTO Sp. z o.o. Sp.K. ZAPYTANIE OFERTOWE Wieliczka; 23/09/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z wdrażaniem przez firmę ANTONIAK AUTO Sp. z o.o. Sp.K. projektu informatycznego pod nazwą System B2B automatyzujący procesy dealera samochodów realizowane

Bardziej szczegółowo

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy postępowania: Dostawa oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi prowadzonego pod numerem: WBG/ZP/321/3/2012

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, 1 Procesor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Część sztuk komputerów

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Część sztuk komputerów Klasa produktu: Komputer; Procesor: klasy x86 Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Ilość rdzeni: 2; Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt.; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część 1 16 sztuk komputerów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30

FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO. Producent/typ/model oferowanego sprzętu. Lenovo Essential S50-30 Załącznik nr 2.3 do Zapytania Ofertowego FORMULARZ CENOWY DLA ZADANIA NR 3 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I TELEWIZYJNEGO Lp. Nazwa Producent/typ/model oferowanego sprzętu Ilość Cena jedn. netto Stawka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016

ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Łochów, dnia 23.08.2016 r. ZAPYTANIE CENOWE Nr 5/2016 Zamawiający: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie Aleja Pokoju 75 07-130 Łochów NIP 824-11-83-029 zoss_lochow@wp.pl Tel. 25 643 78 50 I. Opis

Bardziej szczegółowo

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego:

OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dotyczy: przetargu nieograniczonego: OL/251-83/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek dla Urzędu Skarbowego w Gnieźnie. Zamawiający, stosownie

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia

Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania oferty cenowej Lp. Nazwa Opis j.m. ilość CZĘŚĆ 1 zamówienia: SPRZĘT KOMPUTEROWY I BIUROWY SZKOŁA PODSTAWOWA W GROJCU Podstawowe funkcje urządzenia 1. Kserokopiarka

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT) ... Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji j (AIT) 1. Stacja graficzna/komputer stacjonarny obsługujący system operacyjny OS X 1 szt. 1 Nazwa produktu Stacja graficzna/komputer stacjonarny

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/15/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI Drukarka atramentowa typ

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 )

1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Specyfikacja sprzętu 1. ZESTAW KOMPUTEROWY STACJONARNY BEZ SYSTEMU ( szt. 10 ) Załącznik nr 2 do SIWZ Komputer (szt. 10) Typ obudowy Mini Tower ATX z zasilaczem 400 W, posiadająca panel USB z przodu (2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Komputer stacjonarny wraz z monitorem panoramicznym LCD 22 cale szt. 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Komputer stacjonarny wraz z monitorem panoramicznym LCD 22 cale szt. 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy K-2/28/2010 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie częściowe nr 1 Komputer stacjonarny wraz z monitorem panoramicznym LCD 22 cale szt. 1 KOMPUTER: Typ procesora

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu

Załącznik nr 1. Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzetu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komputerów stacjonarnych, laptopów, drukarek, monitorów LCD, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka

Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia DRUKARKI Drukarka laserowa monochromatyczna 1 sztuka Prędkość druku w czerni (tryb normal, A4) Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH DZPZ/333/72/2015 Załącznik nr 3 FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH Poz. 1 Specyfikacja zestawu komputerowego min 21 Procesor: Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1

OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr 1 WS-Z.280..242.205 Załącznik do formularza ofertowego OŚWIADCZENIE, ŻE OFEROWANY SPRZĘT SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Tabela zgodności - Zad nr I. Komputer PC biurowy Rodzaj sprzętu Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r.

DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. DZPZ/ 333/71/2012 Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Drukarka monochromatyczna sieciowa Typ-1: liczba sztuk 60 Oferowany model*.. Producent*.. wymagań minimalnych i

Bardziej szczegółowo

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min.

Parametry. Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem operacyjnym. Minimalne wymagania. 15 sztuk Przekątna ekranu LCD min. Część B. Sprzęt dla logistyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk 1. Notebook z systemem

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 05.09.2013 r. Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego 12 38-100 Strzyżów NIP: 819-14-77-213 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu zestawu komputerowego dla TRITON s.c.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Skaner Typ: 1 liczba sztuk: 50 Oferowany model *... lub konfiguracji) 1 Typ skanera Skaner płaski, nabiurkowy z

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Starogard Gdański zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim.

Gmina Miejska Starogard Gdański zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim. URZĄD MIASTA Starogard Gdański, dnia 20.11.2008 r. STAROGARD GDAŃSKI ul. Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański WO-KOM.0303-84/2008 Gmina Miejska Starogard Gdański zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. Lębork, dnia 29.05.2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul.

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej Wójt Gminy Oświęcim zaprasza do składania oferty cenowej na Dostawę i serwis 8 szt komputerów stacjonarnych, 5 szt. monitorów LCD, 3 szt. drukarek laserowych oraz 1 szt. przełącznika KVM Rodzaj zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I

KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I Lp. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis KALKULACJA CENY OFERTY Sprzęt informatyczny Część I, model/typ oferowanego przez Wykonawcę sprzętu/oprogramowania * Jednostka Ilość jednostek Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.lublin.pl/wup/index.php?kat=200 Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego.

UWAGA!!! W specyfikacji technicznej należy wypełnić każdy wiersz tabeli, opisując dokładnie każdy parametr wymagany przez Zamawiającego. Załącznik nr 1 do SIWZ UWAGA!!! Wykonawca zobowiązany jest wpisać m. in. model, typ urządzenia, nazwę producenta, nazwę producenta zastosowanych podzespołów oraz inne wymagane parametry, ich liczbę i wielkość.

Bardziej szczegółowo