Spis treści: Literatura

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Literatura"

Transkrypt

1 Spis treści: 1. Wprowadzenie Archiwizacja zasobów cyfrowych Cel i zakres pracy Problemy archiwizacji w budowie wirtualnego środowiska informacji przedmiotowej Archiwizacja stron internetowych Otwarte archiwum zasobów cyfrowych Zasoby cyfrowe i dostęp do wiedzy przedmiotowej Budowa infrastruktury IT Wykonawcze i komunikacyjne gromadzenie zasobów Usługowy podział MCI sposoby i rodzaje archiwizacji danych Eksperyment związany z archiwizacją danych cyfrowych Podsumowanie.39 Literatura 1

2 1. Wprowadzenie: Głównym problemem mojej pracy w budowie sieciowej organizacji przechowywania zasobów cyfrowych i komputerowej wymiany jest kompetencja, którą wywodzi się z głównego tematu mojej pracy. Moją kompetencje nazwałem następująco Archiwizowanie zasobów cyfrowych. RozwaŜam problemy archiwizacji dokumentów źródłowych w postaci plików komputerowych stanowiących informacje przedmiotową, przez które rozumie się gromadzenie zasobów, czyli problemy, które rozumie się jako przechowywanie tych plików na serwerach wzajemnie powiązanych centrów informacyjnych, które są kooperacyjnym środowiskiem tworzenia i wzajemnego przekazywania informacji przedmiotowej. Niniejsza praca dotyczyć będzie gromadzenia danych cyfrowych za pomocą nowoczesnych technologii takich jak: dysk cd-rom, pendrive oraz najwaŝniejsza metoda, którą jest zapisywanie informacji za pomocą sieci, czyli serwer. Dzięki dzisiejszej technologii firmy lub instytucje mogą szybciej i perfekcyjniej zarządzać swoimi dokumentami, co ułatwia ich lepszą funkcjonalność. Wszystkie te sposoby i rodzaje gromadzenia danych pozwalają na wielokrotne ich odtwarzanie na ekranie monitora i zabezpieczanie ich przed utratą na skutek nieprzewidzianych okoliczności. WaŜnym problemem z zakresu eksperymentalnego w mojej pracy będzie pokazanie jak moŝna współdziałać w gronie kilku osób. Przykładem będzie kooperacyjne środowisko w sieciowej organizacji przechowywania zasobów cyfrowych i komputerowej wymiany. Za pomocą serwera pokaŝe jak moŝna utrawlić emulacje w infrastrukturze współdziałania dziesięciu osób i prezentacja kaŝdego z osobna. Wspomnę takŝe jak moŝe wyglądać współdziałanie danej grupki osób w przyszłości. 2

3 1.1.Archiwizacja zasobów cyfrowych: Przedmiotem głównym mojej pracy dyplomowej jest archiwizacja zasobów cyfrowych. Archiwizacja (backup) to proces, w którym wykonujemy kopie danych, aby zabezpieczyć je przed utratą wskutek wystąpienia niechcianych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: poŝar, włamanie, powódź, awaria sprzętu czy teŝ moŝe oprogramowania lub po prostu skasowanie ich przez uŝytkownika. Pojęcie archiwizacji koncentruje się równieŝ na procesie przenoszenia danych z systemów komputerowych na inne nośniki zredukować ilość danych. Archiwizacja moŝe zawierać dane tworzone i przechowywane bezpośrednio przez uŝytkownika (dokumenty tekstowe, obrazy, filmy, bazy danych), albo elementy systemu (pliki konfiguracyjne, rejestry), czy nawet całe systemy operacyjne (partycje, dyski twarde). Odstępy czasu, w jakim moŝna realizować archiwizację zaleŝne są o uŝytkownika, tym częściej im waŝniejsze są dane dla niego. Poddanie danych kompresji pomaga eksploratorowi na zmniejszenie objętości danych. Przy częstszej archiwizacji zapisywane są tylko zmiany w dokumencie, jest to tak zwana kopia przyrostowa. Do takich kopii istnieją oprogramowania ułatwiające wykonywanie ich i odtwarzanie. W celu przesłania zarchiwizowanych danych wybrany nośnik musi byś połączony do danego komputera. 3

4 1.2.Cel i zakres pracy: Celem mojej pracy był problem integrowanych przedsiębiorstw architektury systemów informacyjnych, które zorientowane są usługowo. W danej kompozycji na usługi integrowane moŝna zauwaŝyć funkcje wynikające z hierarchii modeli tworzenia zasobów i systemów informacyjnych układające się na czynniki globalizacji informacyjnej kształtujących się w organizacji wirtualnych. Hierarchia modeli zawiera: Tworzenie i przekształcenie zasobów na stanowiskach komputerowych, sieciowych, traktowanych, jako interakcyjne środowisko medialne, Procesową organizacje współdziałania, przepływu i alokacji zasobów informacyjnych i dokumentów w sieciowych strukturach interaktywnego komunikowania medialnego, Wiedzowo zorientowanego analitycznego przetwarzania w środowisku informacyjnym organizacji wirtualnych, kształtowanych z udziałem ludzi społeczności kognitariuszy, Wspomaganie uŝytkowników przy korzystaniu z zasobów sieciowych, w tym przy kompletowaniu wirtualnych zasobów informacyjnych na indywidualne potrzeby poszczególnych uŝytkowników Poszczególnym osobom zostały nadane inne kompetencje z dziedziny informatyki przy pracy nad projektem: 1. Gromadzenie zasobów danych cyfrowych w sieciowym kooperacyjnym środowisku informacji, w tym temacie specjalizowałem się ja Paweł Rygiewicz ( D 1). 2. Internetowy dostęp do bibliografii, koordynatorem jest Marcin Politowski (D 2). 3. Organizacja internetowego dostępu do zasobów bibliotecznych, organizatorem tej pracy był Jarosław Trzmielewski (D 3). 4. Organizacja i uŝytkowanie internetowych banków danych dla nauki i technologii, postawione kompetencje rozwiązywał Marcin Patyk (D 4). 4

5 5. Wizualizacja usług komunikacyjnych komputerowej wymiany informacji, zadaniem animacji zajmował się Sieradziński Jonasz (Z 1). 6. Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej, zajął się Wycichowski Piotr (Z 2). 7. Animacja internetowej wymiany zasobów cyfrowych wiedzy osobowej, dygitariuszem była Manuszkiewicz Danuta (Z 3). 8. Internetowa galeria zdjęć współpracujących osobowości, wizualizacją zajął się Jankowski Mariusz (Z 4). 9. Prezentacja medialna współdziałania międzyuczelnianego, komunikacją specjalizował się ę Frymarkiewicz Jakub (Z 5). 10. Prezentacja internetowych serwisów wydawniczych, koordynatorem był Kitłowski Łukasz (Z 6). Rysunek 1. Przydział kompetencji 5

6 KaŜda z osób interesująca się charakterystyczną częścią projektu ma ustalone inne funkcjonowanie, z czego wynikają nowe projekty profili zawodowych. MoŜna wyróŝnić takie jak: organizer kompetencja obejmująca tworzenie struktur przechowywania wiedzy, tworzenie centrów i powiązań między nimi, organizacja danych w centrach informacyjnych, kognitariusz (ang. Cogniter) kompetencja słuŝąca kategoryzacji wiedzy, jej strukturalizacji, oraz strukturalizacja danych, digitariusz (ang. Digitizer) tworzenie cyfrowych postaci wiedzy (zasobów), kreowanie środowiska medialnego tworzenia zasobów oraz ucyfrowanie istniejących zasobów, developer (ang. Core-developer) nazywany równieŝ interface designer, czyli twórca lub projektant struktur dostępu do danych, koordynator (ang. co-ordinator) koordynowanie działania w grupie. 6

7 2. Problemy archiwizacji w budowie wirtualnego środowiska informacji przedmiotowej: Postęp informatyzacji, polegający na popularyzacji z korzystania z nowych sieci informacyjnych, pobudza zmiany jakościowe w takich instytucjach jak biblioteki i centra informacji. Ekonomika współpracy wskazuje, Ŝe wspólne postępowanie i wysiłek pozwalają lepiej wspomagać procesy informacyjne. Takim problemem zajmuje się organizacja o nazwie WOD. Pojęcie WOD, czyli wirtualna organizacja działania bierze się z analizy składowych informacyjnych i organizacyjnych skomputeryzowanych instytucji i przedsiębiorstw. Pierwsza składowa jest związana z odwzorowywaniem komputerowym dziedziny przedmiotowej (DP). Odwzorowanie związane jest z tworzeniem zasobów, a następnie tworzeniem konfiguracji integrowanej wymiany informacji, inteligentnych systemów dostępu i wymiany dla wyszukiwania i pozyskiwania informacji w bazach i bankach danych, traktowanych, jako media informacyjne. Druga składowa dotyczy tworzenia struktur interakcji człowiek-komputer. Struktury interakcji tworzy się na podstawie łączenia interfejsu dialogu we wspomaganiu (uwzględnianym w budowie środków wspomagania na stanowiskach komputerowych), z elementami implementacji funkcji kooperacyjności (wspomagania integrowanych działań) i z elementami implementacji funkcji koordynacji, partnerstwa uczestników w pracy zespołowej. Trzecia główna składowa obejmuje modelowanie organizacji, łączące podejścia: strukturalne, funkcjonalne i procesowe. 7

8 Komputery i komunikacja Odwzorowanie komputerowe DP w networkingowych strukturach gromadzenia, udostępniania, pozyskiwania informacji i odkrywania wiedzy Dialog we wspomaganiu, kooperacja w integracji, koordynacja działań w pracach zespołowych Modele organizacji Od organizacji strukturalnej i funkcjonalnej do procesowej Rysunek 2. Kształtowanie środowiska informacyjnego WOD W tematyce globalizacja informacyjno-organizacyjna wspomagania i integracji działań metodyka WOD wykorzystuje środki wspomagania pracy zespołowej. Opiera się na syntezie inteligentnych procedur sieciowego gromadzenia i wymiany zasobów w środowisku globalizowanych struktur informacyjnych. Poszukuje konfiguracji komputerowo integrowanej wymiany informacji i kontroluje narzędzia dostępu sieciowego do zasobów oraz poszukuje problemowo zorientowanych modeli pozyskiwania i wymiany informacji. Globalizacja bazuje na sieciowym gromadzeniu i wymianie zasobów we wspomaganiu i integracji działań. 8

9 Rysunek 3. Istota globalizacji informacyjno-organizacyjnej wspomagania i integracji działań W globalizowanych strukturach informacyjno-organizacyjna wspomagania i integracji działań kreują się tak zwane kooperacyjne systemy informatyczne w zakresie, których konsolidowane są poziomy: systemów dziedzinowych, integracji systemów, współpracy grupowej, organizacji. Pierwszy z nich jest przetwarzany w konwencjonalnych rozproszonych środowiskach sprzętowo-programowych i budowane z myślą o realizacji ściśle określonych zadań. Dalszy z poziomów, czyli integracja systemów odnosi się do interoperacyjności, z włączaniem transferu danych oraz integracją semantyki i sterowania. Na danym poziomie realizowanie jest współdziałanie danych w obrębie organizacji i wzajemne wykorzystywanie moŝliwości funkcjonalnych, niezaleŝnie od platform sprzętowo-programowych realizacji systemów, a takŝe od ich przeznaczenia i pochodzenia. Kolejnym poziomem jest współpraca grupowa odnosi się do współdziałania ludzi w pojęciach pracy zespołowej. RównowaŜy się to z tym, Ŝe grupa osób pracująca nad danym problemem uzyskuje potrzebne informacje w określonym czasie i mogą wykorzystywać zasoby tak, jak gdyby pracowały razem. 9

10 Ostatni z poziomów to organizacja, która dotyczy globalnego charakteryzowania problemów organizacji. Brane pod uwagę są misje, problemy, zadania, funkcje sumowane z wykorzystywaniem warstw pośredniczących z istniejącymi systemami. Stopień ten wymaga: formatowania misji organizacji, struktur i procesów, powiązań między jednostkami organizacyjnymi, odwzorowań modeli wymienionych wcześniej poziomów kooperacyjnych systemów informatycznych. KaŜda forma w hierarchii modeli kooperacyjnych systemów informatycznych ma obowiązek posiadać właściwości, które definiują się cechami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Przez cechy wewnętrzne rozumiemy zapewnienie między innymi: pewności, spójności, minimalności, efektywności. Zaś cecha zewnętrzna gwarantuje nam realizację powiązań i odpowiedzi w przód i wstecz w hierarchii modeli systemów informacyjnych. Misje Problemy Zadania Funkcja Rysunek 4. Hierarchia modeli w kooperacyjnych systemach informatycznych 10

11 Wyodrębnienie grup zadań umoŝliwia opisywać kwestie oraz przetwarzanie danych poświęconych do realizacji WOD. WOD urzeczywistniana jest w strukturach bardzo wielkiej skali integracji. Typami organizacji sporządzania danych są schematy pozyskiwania informacji i przekształcania jej postaci, problemowo zorientowane. Naświetlenie wielozadaniowych problemów, rozwiązywanych grupowo dopuszcza odwzorowywać i opisywać misje skomputeryzowanych w pełni, rzeczywistych systemów w środowisku informacyjnym WOD. 11

12 2.1. Archiwizacja stron internetowych: W swojej pracy chciałbym rozpatrzyć problem archiwizowania na przykładzie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w technologii informacyjnych. Ta kwestia to rozwój globalnej sieci internetowej stawia przed archiwistyką nowe wyzwania. Gwałtowny rozwój stron internetowych powoduje, Ŝe stają się one istotnym elementem Ŝycia społeczeństwa, przez co ich wartość źródłowa ciągle wzrasta. Stwarza to konieczność zajęcia się problemem archiwizacji stron WWW. Archiwizacja stron internetowych jest waŝkim problemem zwłaszcza w perspektywie digitalizacji zasobów i co z tym związane tworzenia bibliotek i archiwów cyfrowych. Z zagadnieniem archiwizacji stron internetowych wiąŝe się wiele problemów wynikających z charakteru stron WWW, jak i lawinowego przyrostu liczby i rozmiarów witryn internetowych. Jednym z podstawowych problemów, z jakim styka się uŝytkownik Internetu jest tymczasowy charakter zarówno całych stron internetowych, jak i ich zawartości. Wystarczy nadmienić, Ŝe średnia długość Ŝycia strony WWW to zaledwie 44 dni. W obliczu sytuacji, w której coraz więcej osób powołuje się w swoich publikacjach na treści zawarte w Internecie coraz waŝniejszym problemem staje się moŝliwość zweryfikowania informacji nawet po dłuŝszym terminie. Konieczna, więc staje się archiwizacja przynajmniej niektórych stron WWW. Z punktu widzenia archiwisty tymczasowość to jeden z podstawowych problemów. WiąŜe się z nim, bowiem wiele istotnych dla archiwizacji zagadnień. Tymczasowość stron, jak i ciągła zmiana ich treści wpływa, bowiem na metody archiwizacji. PoniewaŜ treść witryn internetowych zmienia się często wielokrotnie w ciągu dnia, pojawiają się problemy natury technicznej. W sieci moŝna jednak juŝ znaleźć strony, które za główny cel swej działalności stawiają sobie pewną formę internetowej archiwizacji". Jest nim Internet Archive". Internetowe archiwum zostało powołane w 1996 roku w USA. Jego zadaniem jest udostępnianie badaczom, historykom, studentom i innym osobom archiwalnych wersji stron internetowych. Omawiana witryna nie przechowuje jednak archiwalnych wersji stron WWW na własnych nośnikach, prowadzi jedynie swoisty katalog linków do zarchiwizowanych wersji stron zgromadzonych przez właścicieli tych witryn. W odróŝnieniu od zwykłych katalogów stron internetowych daje ona moŝliwość przeglądania archiwalnych wersji danej strony. Jednak częstotliwość 12

13 archiwizowania jest róŝna i zaleŝy od administratora danej strony. W Internet Archive znajdują się równieŝ odnośniki do archiwów polskich stron. Ponadto w roku 1997 zaczęło ukazywać się w Stanach Zjednoczonych czasopismo dotyczące archiwizacji zasobów sieciowych: Journal of Internet Catologing. The International Quarterly of Digital Organization, Classification and Access" (Przegląd katalogowania Internetu. Międzynarodowy Kwartalnik Organizowania, Klasyfikacji i Dostępu do Zasobów Cyfrowych). W Polsce rozrasta się natomiast Polska Biblioteka Internetowa, która zajmuje się digitalizacją wydawnictw. W Poznaniu z inicjatywy poznańskich środowisk naukowych i bibliotek uczelnianych została powołana Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, która gromadzi, przechowuje i udostępnia w Internecie swe zasoby. Wracając do zagadnienia gromadzenia i przechowywania zasobów sieciowych - stworzono warunki prawne umoŝliwiające archiwizacje zawartości Internetu. Z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 roku wynika, Ŝe zarówno dokument elektroniczny jak i zawartość Internetu, jeŝeli ma znaczenie, jako źródło informacji o wartości historycznej, działalności państwa Polskiego, [...] Organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki [...]" Wchodzi w skład narodowego zasobu archiwalnego. Podsumowując problem archiwizacji stron internetowych myślę, Ŝe ten temat powinien się rozwijać i jest koniecznością poczynienia pewnych kroków w celu szerszego zajęcia się tym zagadnieniem. Pierwszoplanowym zadaniem powinno stać się sklasyfikowanie stron internetowych to znaczy określić, które instytucje państwowe, organizacje społeczne, uczelnie powinny archiwizować własne strony. Zaś drugoplanowym obowiązkiem istotne byłoby poszerzenie programu kształcenia archiwistów o przedmioty informatyczne, a takŝe zatrudnienie informatyków w archiwach instytucji zobowiązanych do archiwizacji własnych stron WWW. Przechowywanie stron internetowych z pewnością jest jednym z głównych wyzwań współczesnej archiwistyki. 13

14 2.2. Otwarte archiwum zasobów cyfrowych: Wspólnie z postępem systemów cyfrowych, komputerów i urządzeń umoŝliwiających na pozyskiwanie, magazynowanie i udostępnianie uŝytkownikom, zdigitalizowanych zasobów, zaczęły ewoluować się biblioteki cyfrowe. Na potrzeby finansowania tych bibliotek powoływane są międzynarodowe konsorcja. Jednym z nich jest Open Content Alliance (OCA), które zostało utworzone w rezultacie porozumienia pomiędzy Internet Archive (IA), Yahoo, Adobe System Inc., European Archive, University of Kalifornia, HP Labs, the National Archive (UK), o Reilly Media Inc, Prelinger Archives, University of Toronto oraz wieloma innymi. Przedsiębiorstwo działa w wsparciu o współpracę organizacji rządowych, non-profit, kulturalnych i technicznych z całego świata. Początkiem współpracy była decyzja sfinansowania cyfrowej biblioteki zawierającej zdigitalizowane teksty dzieł literatury amerykańskiej, materiały z archiwów narodowych, głównie europejskich, reprezentujące kreatywną produkcję ludzkości oraz zawartość multimediów. U podłoŝa legło przekonanie, Ŝe bez digitalizacji zasobów oraz bez udostępniania ich szeroko rozumianej społeczności moŝna zatracić toŝsamość kulturową. OCA zostało załoŝone w odpowiedzi na projekt Google Book Search (który oferując technologię OCR, daje moŝliwości przeszukiwania ksiąŝek znajdujących się w największych księgarniach i bibliotekach na świecie) z tą róŝnicą, Ŝe OCA zachowuje prawa autorskie digitalizowanych tekstów w odniesieniu do dokumentów, do których prawa te jeszcze nie wygasły. O tym, jakie dzieła i materiały mają być archiwizowane mają, na obecnym etapie współpracy, decydować Brytyjskie Archiwum Narodowe i Archiwa Europejskie. Cała zawartość archiwum OCA będzie dostępna bezpłatnie na stronach internetowych. Yahoo! Będzie indeksował zawartość zasobów OCA tak, aby uŝytkownicy w prosty sposób mogli z nich korzystać. Utworzona zostanie bezpłatna platforma umoŝliwiająca dostęp do opisów bibliograficznych rejestrowanych tekstów, respektując jednocześnie prawa autorskie tych dzieł, które jeszcze nie weszły do obiegu publicznego. W archiwum OCA będą znajdowały się teksty, których prawa autorskie juŝ wygasły oraz te, których autorzy wyrazili zgodę na ich digitalizację. Teksty będą dostępne w formacie PDF. MoŜna je będzie kopiować lub drukować. Aby uzupełniać na bieŝąco rozrastające się archiwum, OCA będzie zajmowało się uzyskiwaniem zgody autorów na digitalizację ich dzieł oraz będzie je chroniło. W 2006 r. OCA skoncentruje się na digitalizacji monografii i czasopism, które mają charakter 14

15 ogólny lub są udostępniane na zasadzie Creative Commons Licence (publikowanie prac na licencji Creative Commons pozwala zachować autorom ich własne prawa i jednocześnie dzielić się własną twórczością z innymi). W ramach działalności OCA utworzono grupy tematyczne, które pracują niezaleŝnie od siebie. KaŜda z nich zajmuje się konkretnym zagadnieniem: 1. Metadata and collaborative collection development working group zajmuje się metadanymi i rozwojem kolekcji. Współpracuje z bibliotekami i innymi ofiarodawcami, którzy chcą udostępnić swoje zbiory. Grupa ta pomaga dokonać wyboru tekstów, które digitalizować, zajmuje się zasadami opisu zdigitalizowanego materiału oraz śledzi postępy digitalizacji. 2. Digital Preservation Working Group zajmuje się ochroną kolekcji znajdujących się w OCA. Czuwa nad przebiegiem prac prowadzonych równolegle przez biblioteki, archiwa, organizacje szkolne. 3. Contribution Working Group pozyskuje materiał do digitalizacji, urządzenia oraz pomoc finansową. 4. Book Format Working Group przygotowuje format, w jakim mają być przechowywane digitalizowane ksiąŝki. 5. Scanning Protocol opracowuje dokumenty dla bibliotek i innych zainteresowanych współpracą z OCA, które dokładnie opisują pracę i towarzyszące koszty, jakie powstają przy skanowaniu, a następnie przy utrzymaniu kolekcji. Data Transfer Protocol zajmuje się dokumentami opisującymi protokół, które towarzyszą transferowi danych do Internet Archive i następnie włącza je do kolekcji OCA. Jednym z głównych załoŝycieli konsorcjum OCA jest Internet Archive (IA). Internet Archive jest organizacją typu non-profit. Została załoŝona i jest finansowana przez internetowego przedsiębiorcę Brewstera Kahle. Celem organizacji jest budowa biblioteki internetowej, oferującej stały dostęp do zdigitalizowanych tekstów dla naukowców, historyków, studentów. Według Kahle, dzięki technologiom cyfrowym moŝna powszechnie udostępniać wszelkie rodzaje twórczości ludzkiej: ksiąŝki, publikacje, filmy, programy telewizyjne, strony internetowe, muzykę, programy komputerowe. Marzeniem Kahle jest cyfrowe udostępnienie wszystkich dzieł świata. Wzorem dla niego jest Biblioteka 15

16 Aleksandryjska, która posiadała większość dzieł, jakie zostały stworzone w ówczesnym czasie. Obecnie archiwum udostępnia i przechowuje na swoich serwerach treści utworów opublikowanych bez ograniczeń w dostępie. Organizacja zaczęła się bardzo szybko rozwijać. Obecnie Internet Archive posiada następujące kolekcje: 6. Texte Archive - zawiera tekstów. Dzieli się na mniejsze kolekcje, np. Canadian Libraries znajdują się tutaj dzieła z róŝnych bibliotek kanadyjskich, które przyłączyły się do projektu Internet Archive. Kolekcja zawiera 3207 tekstów. 7. Milion Book Project projekt ten zakłada digitalizację miliona ksiąŝek. Został zainicjowany przez naukowców z Carnergie Mellon University. Pełne teksty zeskanowanych ksiąŝek będą indeksowane za pomocą technologii OCR. Kolekcja liczy tekstów. 8. Milion Book Project projekt ten zakłada digitalizację miliona ksiąŝek. Został zainicjowany przez naukowców z Carnergie Mellon University. Pełne teksty zeskanowanych ksiąŝek będą indeksowane za pomocą technologii OCR. Kolekcja liczy tekstów. Children Library celem tej kolekcji jest udostępnienie literatury dzieciom, aby z jej pomocą mogły poznawać otaczający je świat. Teksty w pełni odzwierciedlają prostotę i róŝnice w kulturze, społecznościach, zainteresowaniach, stylu Ŝycia, aspiracjach i wartościach ludzi z całego świata. Poza literaturą dziecięcą kolekcja ta zawiera ok. 400 tytułów z Literature for Children Collection University of Floryda, które były opublikowane przed 1850 rokiem aŝ po 1950 rok, dzieła z National Yaddish Book Center oraz ksiąŝki z International Children s Digital Library. W sumie kolekcja liczy 688 dzieł. 9. Arpanet kolekcja notatek, wywiadów, czasopism i innych materiałów dokumentujących rozwój Advanced Research Projekt Agency Network (Arpanet) Departamentu obrony Stanów Zjednoczonych. Kolekcja liczy 195 dzieł. 10. Audio Archive - Zawiera nagrań muzycznych, koncertów róŝnych wykonawców i zespołów. RównieŜ dzieli się na mniejsze kolekcje, np. Boxxxes kolekcja eksperymentalnej muzyki elektronicznej. 11. Netlabels kolekcja muzyki elektronicznej udostępnianej w Internecie przez róŝne firmy i nieformalne grupy. Muzyka rozpowszechniana jest w postaci skompresowanych plików MP3 lub Ogg Vobis. Jest wydana w sposób umoŝliwiający 16

17 swobodne rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie utworów z jednoczesnym zachowaniem praw autora, np. na podstawie licencji Creative Common. Kolekcja zawiera 7935 utworów. 12. Open Source Radio kolekcja ta zawiera róŝne utwory muzyczne, np. blues, country, hip hop, jazz, rock, które są rozpowszechniane na podstawie licencji Creative Common. Zawiera utworów. 13. Presidential Recordings kolekcja zawiera 129 utworów. Są to przemowy prezydenta Stanów Zjednoczonych i tajne rozmowy przeprowadzone w Białym Domu w latach Kolekcje róŝnotematycznych programów radiowych, np. Democracy Now, Berkely Groks Science Radio, Rustbelt Radio. 15. Moving Image Archive - zawiera filmów pełno- i krótkometraŝowych, nagrania kanałów telewizyjnych z całego świata, filmy animowane, filmy wideo, animacje komputerowe, gry wideo, np. Open Source Movies zawiera amatorskie filmy wideo. Feature Films kolekcja filmów, Cinemocracy 13 filmów odzwierciedlających wpływ świata polityki na film, Shaping San Francisco studium Ŝycia w mieście. Zawiera 88 filmów. Game Videos 4 gry wideo, German Cinema kino niemieckie, 32 filmy. 16. Software - kolekcja programów komputerowych oraz informacji na ich temat. Zawiera ogółem programów. Dzieli się na: Tuscows Software Library jest to biblioteka programów komputerowych, które są testowane i recenzowane przez Tuscow Inc. CLASP Classic Software Preservation Project został załoŝony w 2004 roku przez Internet Archive jako projekt słuŝący pomocą w przechowywaniu zdezaktualizowanych programów komputerowych z końca lat 70. po lata Wayback Machine - zawiera około 55 miliardów stron internetowych zachowywanych od 1996 roku. Serwis pozwala uŝytkownikowi zobaczyć archiwizowane strony WWW w tak zwanym trójwymiarowym indeksie. Dzieli się na mniejsze kolekcje, np. : Hurricanes Catrina and Rita, National Archives kolekcja stron internetowych rządu Wielkiej Brytanii archiwizowana od sierpnia 2003 roku. Election 2002 zawiera kolekcje stron internetowych dotyczących wyborów na stanowiska senatorów i kongresmenów w Stanach Zjednoczonych. September 11th poświęcona wydarzeniom z 11 września 2001 r. 17

18 Wynikiem projektu Open Content Alliance jest biblioteka cyfrowa Open Library. Została utworzona przez Brewstera Kahle z Internet Archive. Zamierzeniem tej biblioteki jest utworzenie ogromnego zbioru zdigitalizowanych ksiąŝek z całego świata, a następnie udostępnienie ich on-line bez Ŝadnych ograniczeń kaŝdemu uŝytkownikowi. KsiąŜki te mogą być bez przeszkód kopiowane, drukowane i przesyłane. Kolekcje w Open Library są wybierane przez bibliotekarzy, którzy łączą róŝnotematyczne zbiory i tworzą obszerne wirtualne kolekcje, jakie w rzeczywistości nie występują. Projekt zakłada włączenie do swoich zasobów wszystkich ksiąŝek, ale obecnie jest ograniczony do opracowywania bibliografii, które mają być pomocne naukowcom, nauczycielom i innym czytelnikom. 18

19 2.3. Zasoby cyfrowe i dostęp do wiedzy przedmiotowej: W zadaniach koncentrujemy się na umiejętnościach tworzenia zasobów cyfrowych i systemów dostępu do wiedzy przedmiotowej. Uwzględniamy kwestie tworzenia środowiska pracy zawodowej. WyróŜniamy trzy powiązane zadania centrów (A, B, C), które traktować moŝna, jako eksperymentalne warsztaty specjalistów o nowych profilach zawodowych. Równocześnie w budowanej infrastrukturze IT (Information Technology) wyodrębnione są kompetencje niezbędne przy emulowaniu kooperacji organizacji i współdziałania ludzi w globalizawanym środowisku informacyjnym Środowisko to, to struktury KsBO-ECI o narastającym poziomie komunikacji we współdziałaniu, co obejmuje w przypadku: A wspólnego tworzenia zasobów i przekazywania informacji komunikacja wzajemna zorientowana jest na łatwą i szybką edycję przekazywanych treści. W centrum B agregacji zasobów i komputerowej wymiany informacji komunikacja rozszerzana jest o wymianę wiedzy i zasobów pomiędzy autonomicznymi centrami współpracującymi podmiotami. C interaktywnej komunikacji bezpośredniej uwzględnia się dodatkowo zagadnienia koordynacji obiegu informacji i tworzenia dokumentów dynamicznych, powstających w komunikacji bezpośredniej, a wspierających złoŝone procedury w procesowej organizacji działań. 19

20 Nazwa Obszary problemowe i tematyka zadań Przykładowe opanowane kompetencje Zadanie 1 Usługi komunikacji bezpośredniej: Infosfera komunikacji bezpośredniej Architektura komunikacji oparta na rozproszonych internetowych centrach informacyjnych Konfigurowanie architektur i synteza procedur w infosferze komunikacji bezpośredniej Procedury przekazywania wiadomości i zasobów cyfrowych w środowisku internetu Zadanie 2 Dokumenty źródłowe w postaci cyfrowej tworzenie dokumentów w postaci plików dostępnych w trybie odczytu, tworzenie dokumentów w postaci plików dostępnych w trybie odczytu, przeznaczonych do przetwarzania, dokumenty w postaci cyfrowej dostępne w trybie informowania internetowego o moŝliwości ich pozyskiwania Konfigurowanie środowiska tworzenia zasobów cyfrowych Zadanie 3 Dostęp do schematów wiedzy przedmiotowej organizacja przekazywania i dostępu do dokumentów źródłowych w postaci zasobów cyfrowych, elektroniczna prezentacja dokonań osobowych i synteza oprogramowania dostępu do dokumentów źródłowych wiedzy osobowej w budowie sieci wiedzy i danych cyfrowych e-sw&d, przekazywanie wiedzy osobowej w nauczaniu wybranych przedmiotów Organizacja I uŝytkowanie centrów Informacyjnych We współdziałaniu Umiejętności w zakresie tworzenia środowiska pracy zawodowej Scenariusze tworzenia własnych dokumentów źródłowych w postaci cyfrowej i ich przekazywanie w kooperacyjnym m.in. projektowaniu, wytwarzaniu, zarządzaniu technicznym i ekonomicznym, czy nauczaniu Organizacja gromadzenia danych cyfrowych w internetowych centrach informacyjnych Tabelka 1. Zasoby cyfrowe i dostęp do wiedzy przedmiotowej 20

21 Budowa infrastruktury IT: W wspólnym projekcie badawczo-rozwojowym niezbędne jest wyodrębnienie i konsolidacja usług sieciowego gromadzenia i przekazywania danych, reprezentujących róŝne postacie wiedzy przedmiotowej. Nie całkiem interesuje nas stosowanie tradycyjnych metodyk sieciowego gromadzenia zasobów i wymiany informacji, lecz w większym stopniu o metodykę budowy i uŝytkowania kooperacyjnych systemów informacyjnych, obejmującą: tworzenie wspólnych zasobów, wspólne tworzenie zasobów, wspólne wykonywanie działań. W danym planie potrzebna jest, zatem budowa infrastruktura IT (Information Technology) o narastającym poziomie komunikacji, z tego powodu podjęto realizacje wspólnego projektu dotyczącego budowy infrastruktury wymiany danych i komunikacji bezpośredniej korzystając ze środowiska internetowego. Pomysł stacjonuje na wzajemnym powiązaniu centrą informacyjnych ECI (Eksperymentalne Centra Informacyjne). Cechą główną konsolidacji centrów w budowanej infrastrukturze IT wymiany danych i komunikacji bezpośredniej jest tworzenie usług sieciowego wspólnego tworzenia, współuŝytkowania i wzajemnego przekazywania róŝnorodnych zasobów. Budowana jest więc infrastruktura współdziałania oparta na usługach informacyjnych, integrujących i rozprzestrzeniających profilowana informacje. Mamy, więc wymianę danych i komunikację wzajemną opartą na usługowo zorientowanych architekturach aplikacji ECI. Co więcej, konsolidacja usług centrów (A, B, C) umoŝliwiać będzie implementowanie róŝnorodnych emulowanych zglobalizowanych struktur informacyjnych. 21

22 OPIS USŁUG wyszukiwanie Publikowanie śądanie wykonywania usługi Oddziaływanie wzajemne Przetwarzanie śądania -Dostawca usług Rysunek 5. Model ogólny usługowo zorientowanej architektury centrów informacyjnych. 22

23 Wykonawcze i komunikacyjne gromadzenie zasobów: W architekturze usługowo zorientowanych aplikacji zarówno moduły, jak i ich powiązania reprezentują cechy strukturalne, funkcjonalne i uŝytkowe konsolidowanych i zagnieŝdŝanych modeli mechanizmów operacyjnych występujących w centrach typu A, B i C, z wyróŝnionymi trzema poziomami komunikacji, co zakładamy to umoŝliwia tworzenie mechanizmów zarządzania informacją i wiedzą przedmiotową. Trzy główne moduły, jakie występują to: wykonawczy (sernice requestor), przetwarzania Ŝądania (sernice provider), prezentacji (Discovery agencies). Moduły usługowo zorientowanej architektury centrum gromadzenia zasobów i ich udostępnienia oraz powiązania, realizujące funkcje wzajemnego oddziaływania, wyszukiwania i publikowania, modelują mechanizmy operacyjne poszczególnych komponentów A, B i C zarządzania wiedzą w zglobalizowanym środowisku komunikacyjno-informacyjnym. Realizacja powiązań centrów polega na wymianie komunikatów. Cechy ECI zorientowane na obsługach współdziałania pozwalają prowadzić prace nad rozbudową komponentów centrów, zasadami wymiany oraz ustalenia trybów i procedur uŝytkowania. Szczegółowe zadania usług uŝytkowania ECI: a) łatwiejsza i szybsza edycja przekazywania treści, b) wizualizacja informacji uŝytecznej w przekazywanych zasobach, c) diagnozowanie przemian strukturalnych w organizacji działań, d) badanie moŝliwości kreowania wirtualnych przedsiębiorstw, organizacji przyszłości. Kwestie stosujące w opracowaniu centrów: a) rozdzielenie czynności w budowie centrów, w konfigurowaniu szybko zmieniającego się środowiska komunikacyjnego, b) organizowanie współdziałania ludzi i współpracujących przedsiębiorstw, 23

24 c) konstrukcję modeli strukturalnych i funkcjonalnych zwinnego korzystania z usług sieciowych, d) struktura ośrodka współdziałania odległego Wszystkie centra budowane są w technologii CSM. Komponentami ECI występują moduły: a) publikowania b) zarządzania c) tworzenia i gromadzenia d) repozytorium danych Zaś w architekturze moŝemy wyodrębnić następujące warstwy: środowisko pośredniczące, rdzeń, czyli logika uŝytkowa i składnicę danych. Całość jest ściśle ze sobą związana, a rodzaj zasobów określa sposób organizacji interfejsu uŝytkownika. Wliczona jest specyfika przekazywanej, tworzonej lub publikowanej informacji. Dzięki interfejsowi mamy moŝliwość personalizacji, a takŝe wizualizacji informacji. Rdzeń oraz warstwa dostępu do danych realizują podstawowe funkcje ECI, czyli dostępu do baz danych, przekształcania działaniem systemu z funkcją komunikacji między warstwą prezentacji a rdzeniem, wykonywania obliczeń. Rdzeń jest wyodrębniony od warstwy pośredniczącej, natomiast sterownik kontroluje działanie systemu z głównym zadaniem komunikacji pomiędzy rdzeniem a warstwą prezentacji. Wywołuje on takŝe postęp odpowiednich modułów i obsługuje ich Ŝądania. Identyfikacja parametrów zapytania, wywoływanie odpowiednich funkcji i przekazanie ich do modułów prezentacji teŝ naleŝy do sterownika. W projekcie MVC (Model - View - Controler) występuje budowa aplikacji internetowych. W Model - View Kontroler istnieją trzy warstwy, kaŝda z nich zajmuje się inną częścią systemu. Sterownik wywoduje metody modelu w celu wykonania logiki działania. Zleca on takŝe widokowi prezentacje danych, model rdzeń kontroluje zmianę widoku, który odpowiedzialny jest za interakcje powodującą powrót do sterownika. Interfejsy umoŝliwiają łatwiejsze zarządzanie informacją np.: twórców zasobów, administratorów, dostępu do baz danych, identyfikowania uŝytkowników i nadzór nad systemem. Ogromną rolę w pracach mają rozwiązania, które dotyczą budowy skutecznych struktur pośredniczących obsługi wymiany i personalizowanych potrzeb uŝytkowników. 24

25 Zwróćmy takŝe uwagę na moŝliwość korzystania z danych gromadzonych w istniejących juŝ zasobach, np. relacyjnych, obiektowych bazach danych itp. Dotyczy to tworzenia procedur selektywnego dostępu do róŝnorodnych danych. Procedury jakie zostały opracowane są interfejsami baz danych, które wykorzystuje się w obsłudze potrzeb i wymiany uŝytkowników. Procedury, które zawierają wizualizację danych i zapytania realizowane są w warstwach interfejsu odpowiednich struktur centrów i rdzenia. Istotną rolę w sporządzeniu oprogramowania kooperacyjnego środowiska informacyjnego odgrywają zagadnienia testowania, dzięki któremu rozumiemy ocenę poprawności wykonywanych, wybranych funkcji takich jak: gromadzenie, wymiana, interakcja. Realizowane są one w określonych modułach eksperymentalnych struktur centrów. 25

26 Usługowy podział MCI: Projekt MCI (Multimedialne centra informacyjne) jest nowym podejściem do funkcjonowania społeczeństwa i organizacji w nim zawartej. MCI wypracowało architekturę komunikacji semi - bezpośredniej otwartej (ksbo), której korzysta się z istniejących, internetowych usług wymiany informacji, a takŝe usług komunikacyjno wykonawczych gromadzenia i przekazywania zasobów. Realizacja złoŝonych zadań następuje, gdy zrealizujemy skomplikowane zaleŝności komunikacyjne za pomocą łączenia ich w spójną całość. Poznanie całego usługowo zorientowanego podziału KsBO- MCI pozwoli dokładnie przyjrzeć się usługom komunikacyjnym centrów informacyjnych. Tworzenie Zasobów Tworzenie Zasobów Gromadzenie Zasobów Usługi wewnętrzne Dostęp do zasobów Dostęp do zasobów Przekazywanie Interaktywna komunikacja medialna Komunikacja medialna Wymiana komunikatów Usługi zewnętrzne Usługi komunikacyjne Grupy dyskusyjne Usługi wykonawcze WWW FTP Publikowanie VoIP IRC Direct Connect Tabelka 2. Usługowy podział MCI Podział usług MCI przedstawia dwie zasadnicze grupy: usługi wewnętrzne i usługi zewnętrzne. Pierwsze z nich obejmują procesy, które zachodzą wewnątrz MCI. To standardy, które tworzone są specjalnie na potrzeby tej struktury i wykorzystywane są tylko w jej obrębie. W tej grupie występują usługi zajmujące się tworzeniem i gromadzeniem zasobów, ich przekazywaniem i publikowaniem wewnątrz systemu a takŝe usługi gwarantują komunikacje uŝytkownikom. Mimo znacznego i szybkiego rozwijania się internetowych usług komunikacyjnych zapewnienie komunikacji medialnej przyjęte moŝe zostać przez 26

27 drugą grupę, czyli usług zewnętrznych. Sytuacja ta moŝe występować zarówno z przyczyn technicznych jak i ekonomicznych. Druga grupa usług to istniejące i szeroko dostępne usługi internetowe, za pomocą, których moŝe być dokonana większa część zadań, które powinny spełniać MCI. Korzystanie z usług zewnętrznych daje ogromne moŝliwości, gdyŝ nie ogranicza uŝytkowników tylko do usług zapewnionych przez kreatorów systemu. Stosowanie ich umoŝliwia w dynamiczny sposób reagować na zmiany techniczne zachodzące w społeczeństwie informacyjnym, co więcej wprowadzanie usług zewnętrznych zwiększa elastyczność systemu, gdyŝ wprowadzenie ich nie wiąŝe się z długotrwałym opracowaniem przez twórców MCI. Zwyczajnie, gdy są one dostępne moŝna zdecydować się na ich wprowadzenie, jeśli moŝe dostarczyć to jakieś korzyści dla systemu informacyjnego. 27

28 3. Sposoby i rodzaje archiwizacji danych: Sposoby i rodzaje archiwizacji są bardzo ściśle związane z potrzebami, systemem operacyjnym, a takŝe z wymaganym czasem, który jest niezbędny do jej odtwarzania. Równie waŝne jest dostępne oprogramowanie. Im mniej skomplikowany jest proces odtwarzania informacji oraz danych, tym szybciej moŝna je odtworzyć. Stąd informacje poddane kompresji czy podzielone na kopie przyrostowe, które mogą przedłuŝyć taki proces, ale równocześnie zajmują mniej miejsca na dysku i są przez to mniej kosztowne. Sposób, w jaki zostanie sporządzona kopia bezpieczeństwa bazy danych ma wpływ na wybór procedury odtwarzania po awarii oraz na powodzenie tej procedury. Oto podstawowe reguły sporządzania kopii bezpieczeństwa: 1. Zanim zarchiwizujemy plik na nośnik fizyczny, np. pendrive, CD-rom czy dyskietka musimy zapisać dane na dysku twardym. Pomaga to uŝytnikowi skrócić czas odtworzenia po awarii. 2. Zaleca się przechowywanie plików na innym dysku niŝ aktywny (online). 3. Powinno się utrzymywać kilka kopii aktywnego pliku, utrzymywać takŝe grupę, która składa się z dwóch plików. 4. Podobnie jak z plikiem zaleca się sporządzenia kopii takŝe bazy danych na dysk twardy,a następnie na nośnik. 5. Powinno się mieć kilka kopii pliku kontrolnego, kontrolnego kaŝda powinna być zapisana na odrębnym dysku. 6. Dodając informacje do bazy danych lub zmienieniu nazwy, bądź usunięciu pliku naleŝy sporządzić kopię archiwalną pliku kontrolnego. Dokument w obrocie elektronicznym są zapisane na materialnym nośniku dane, które są przechowywane za pomocą środków elektronicznych lub podobnych, jeŝeli daję się one odtworzyć w umoŝliwiającej ich percepcję formie. Pojęcie to naleŝy rozumieć jako informacje przekazywane lub przechowywane dzięki elektronicznym nośnikom informatycznych, które pozwalają na ich utrwalenie. Nie jest, więc istotny sam elektroniczny nośnik informacji np. twardy dysk, pendrive lub serwer. Najistotniejsze 28

29 znaczenie ma fakt, by dane mogły zostać wielokrotnie odtwarzane np. na ekranie monitora. WyróŜnia się dwa rodzaje archiwizacji: Archiwizacja fizyczna polega na sporządzaniu kopii plików bazy danych za pomocą poleceń systemu operacyjnego. W czasie archiwizacji moŝna sporządzić kopię całej bazy danych jest to tak zwana archiwizacja pełna, bądź kopie wybranych plików danych, przestrzeni tabel lub plików kontrolnych jest to tak zwana archiwizacja częściowa. Archiwizacja logiczna polega na wykorzystaniu dedykowanego programu do sporządzania kopii zawartości bazy danych. Program ten zapisuje informacje o obiektach bazy danych(relacjach, indeksach, perspektywach, synonimach, procedurach i funkcjach) i same dane w pliku binarnym. Plik ten zawiera polecenia języka SQL, tworzące wyŝej wymienione obiekty i wpisujące dane do bazy. Plik binarny moŝe być przetwarzany tylko przez przeznaczony do tego celu program. Do tego typu archiwizacji słuŝy program, exp, który jest dostępny po zainstalowaniu binariów serwera bazy danych. Wymaga on jednak tworzenia dodatkowych obiektów systemowych. Obiekty te, tworzone za pomocą skryptu catexp.sql (wywołanego za pomocą skryptu catalog.sql ), muszą być własnością uŝytkownika SVS. Podział dokumentów elektronicznych: Dokumenty o dostępie lokalnym i zdalnym: Dostęp lokalny przechowywane na nośniku fizycznym dane (dysk, dysk optyczny, dyskietka), które do odtwarzania potrzebuje komputera z odpowiednim urządzeniem Dostęp zdalny dokumenty niezapisane na nośnik fizyczny gromadzone w bibliotece, lecz przechowywane i udostępniane w sieci lokalnej lub Internecie. Dokumenty urzędowe Dokumenty prywatne 29

30 Dokumenty zwykłe Dokumenty kwalifikowane-wystawione z uŝyciem podpisu elektronicznego. Rysunek 6. Sposoby archiwizacji 30

31 4.Eksperyment związany z archiwizacją danych cyfrowych: Opis eksperymentalny emulacji w infrastrukturze współdziałania dziesięciu osób w strukturach publicznych systemów informacyjnych przedstawię na konkretnym przykładzie, który jest moim praktycznym celem pracy inŝynierskiej. Pomocne w polu badawczym mojej pracy były spotkania koła naukowego WOD, którego opiekunem jest profesor Kierzkowski Zbigniew jak równieŝ seminaria problemowe gdzie promotorem takŝe był wcześnie wymieniony profesor. Jedne i drugie spotkania dostarczyły mi wystarczająco wiedzy i materiałów, abym mógł poradzić sobie z danym eksperymentem, który szczegółowo omówię poniŝej. Ten eksperyment pokaŝe nam jak moŝna zarchiwizować dane za pomocą Cd-romu, a co waŝniejsze dla nowej rozwijającej się technologii przechowywanie tej dokumentacji na serwerze. W mojej pracy tymi danymi będą zarchiwizowane kompetencje jak i prace inŝynierskie osób ze mną współgrających: D 1 Archiwizacja zasobów cyfrowych D 2 Elektroniczny dostęp do bibliografii D 3 Usługi bibliotek wirtualnych D 4 Dostęp do informacji naukowej Z 1 Komputerowa animacja w środowisku akcesoriuszy Z 2 Hipertekstowe przechowywanie dokumentów Z 3 Cyfryzacja i wizualizacja dokumentów źródłowych Z 4 Wizualizacja uczestników współdziałania Z 5 Komunikacja i współdziałanie Z 6 Komputerowe usługi informacyjne 31

32 Rysunek 7. Współdziałanie dziesięciu osób. W tym badaniu bardziej skupie się na archiwizacje za pomocą serwera, gdyŝ Cd-rom jest bardziej popularna metoda do przechowywania danych, a później do wielokrotnego odtwarzania go np. na ekranie monitora. Serwery zostały mi udostępnione w WyŜszej Szkole Informatyki Oddział we Włocławku. Na głównym serwerze pod nazwa Koordynator moŝna zauwaŝyć główną kompetencje naszych wszystkim prac, mapkę Polski, zdjęcie profesora Zbigniewa Kierzkowskiego i podobny rysunek do wyŝej umieszczonego. Dzięki danemu rysunkowi moŝemy przejść do następnych serwerów, które mają umowne nazwy widoczne na rysunku. Na tych dziesięciu kolejnych serwerach przedstawione są nasze główne tematy prac dyplomowych, ich streszczenie i oczywiście cała zawartość naszego cięŝkiego opracowania prac inŝynierskich. Z pierwszego serwera moŝemy równieŝ przejść klikając na rysunku tytuł kompetencji do posterów, które wspólnymi siłami robiliśmy aby przedstawić w skrócie zarys naszych prac. Dany eksperyment ma na celu pokazanie wszystkim jak moŝna w dzisiejszych czasach zarchiwizować dane, które są dla nas waŝne. Z takiego sposobu korzystają równieŝ takie instytucje jak biblioteki. Firmy do archiwizacji swoich dokumentów wykorzystują programy, 32

33 które pomagają w przechowywaniu i zarządzaniu swoimi dokumentami. Zapisane dane na serwerze dają nam stabilność, mobilność, i co najwaŝniejsze bezpieczeństwo zapisanych danych, poprzez zastosowanie kompletu takich uprawnień i ograniczeń dostępu, które mogłyby umoŝliwić osobie niepoŝądanej na kradzieŝ lub skopiowanie waŝnych i chronionych wiadomości. Rysunek 8. Prezentacja strony WWW Tak to wygląda w kodzie HTML: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title></title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250" /> </head> <body bgcolor="#cbc9ec"> <center> 33

34 <table id="tabela_01" width="1025" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <td colspan="23"> <img id="index_01" src="images/index_01.gif" width="1024" height="213" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="213" alt="" /></td> <td colspan="7" rowspan="9"><img id="index_02" src="images/index_02.gif" width="241" height="313" alt="" /></td> <td colspan="15" width="474" height="223"> <iframe src="pusta.html" name="wyswielana" scrolling="no" width="470" height="219" frameborder="0"></iframe></td> <td rowspan="23"><img id="index_04" src="images/index_04.gif" width="309" height="555" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="223" alt="" /></td> <td colspan="15"><img id="index_05" src="images/index_05.gif" width="474" height="18" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="18" alt="" /></td> <td colspan="2" rowspan="2"><img id="index_06" src="images/index_06.gif" width="103" height="27" alt="" /></td> <td rowspan="3"><a href="z2.html" target="wyswielana"><img id="index_07" src="images/index_07.gif" width="25" height="36" alt="" border="0"/></a></td> <td colspan="12"><img id="index_08" src="images/index_08.gif" width="346" height="17" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="17" alt="" /></td> <td rowspan="10"><img id="index_09" src="images/index_09.gif" width="65" height="112" alt="" border="0" /></td> <td rowspan="3"><a href="z1.html" target="wyswielana"><img id="index_10" src="images/index_10.gif" width="25" height="37" alt="" border="0"/></a></td> <td colspan="10" rowspan="5"><img id="index_11" src="images/index_11.gif" width="256" height="45" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="10" alt="" /></td> <td rowspan="3"><a href="z3.html" target="wyswielana"><img id="index_12" src="images/index_12.gif" width="34" height="32" alt="" border="0"/></a></td> <td rowspan="9"><img id="index_13" src="images/index_13.gif" width="69" height="102" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="9" alt="" /></td> <td rowspan="8"><img id="index_14" src="images/index_14.gif" width="25" height="93" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="18" alt="" /></td> <td rowspan="7"><img id="index_15" src="images/index_15.gif" width="25" height="75" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="5" alt="" /></td> <td rowspan="6"><img id="index_16" src="images/index_16.gif" width="34" height="70" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="3" alt="" /></td> <td colspan="2" rowspan="5"><img id="index_17" src="images/index_17.gif" width="59" height="67" alt="" /></td> <td rowspan="2"><a href="d4.html" target="wyswielana"><img id="index_18" src="images/index_18.gif" width="26" height="33" alt="" border="0"/></a></td> 34

35 <td colspan="7" rowspan="4"><img id="index_19" src="images/index_19.gif" width="171" height="60" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="10" alt="" /></td> <td colspan="4" rowspan="5"><img id="index_20" src="images/index_20.gif" width="155" height="81" alt="" /></td> <td colspan="2" rowspan="2"><a href="z4.html" target="wyswielana"><img id="index_21" src="images/index_21.gif" width="33" height="37" alt="" border="0"/></a></td> <td rowspan="14"><img id="index_22" src="images/index_22.gif" width="53" height="242" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="23" alt="" /></td> <td rowspan="13"><img id="index_23" src="images/index_23.gif" width="26" height="219" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="14" alt="" /></td> <td colspan="2" rowspan="7"><img id="index_24" src="images/index_24.gif" width="33" height="116" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="13" alt="" /></td> <td colspan="2" rowspan="7"><img id="index_25" src="images/index_25.gif" width="15" height="121" alt="" /></td> <td colspan="3" rowspan="3"><a href="d3.html" target="wyswielana"><img id="index_26" src="images/index_26.gif" width="31" height="34" alt="" border="0"/></a></td> <td colspan="2" rowspan="4"><img id="index_27" src="images/index_27.gif" width="125" height="62" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="7" alt="" /></td> <td colspan="6" rowspan="7"><img id="index_28" src="images/index_28.gif" width="250" height="125" alt="" /></td> <td rowspan="10"><img id="index_29" src="images/index_29.gif" width="27" height="185" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="24" alt="" /></td> <td rowspan="9"><img id="index_30" src="images/index_30.gif" width="116" height="161" alt="" /></td> <td colspan="2" rowspan="2"><a href="z5.html" target="wyswielana"><img id="index_31" src="images/index_31.gif" width="25" height="31" alt="" border="0"/></a></td> <td rowspan="4"><img id="index_32" src="images/index_32.gif" width="14" height="72" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="3" alt="" /></td> <td colspan="3"><img id="index_33" src="images/index_33.gif" width="31" height="28" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="28" alt="" /></td> <td colspan="2" rowspan="2"><img id="index_34" src="images/index_34.gif" width="25" height="41" alt="" /></td> <td rowspan="3"><img id="index_35" src="images/index_35.gif" width="25" height="59" alt="" /></td> <td colspan="3"><a href="d2.html" target="wyswielana"><img id="index_36" src="images/index_36.gif" width="26" height="30" alt="" border="0"/></a></td> <td rowspan="7"><img id="index_37" src="images/index_37.gif" width="105" height="130" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="30" alt="" /></td> <td colspan="3" rowspan="2"><img id="index_38" src="images/index_38.gif" width="26" height="29" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="11" alt="" /></td> 35

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska. Redakcja językowa: Joanna Hrabec. Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk

Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska. Redakcja językowa: Joanna Hrabec. Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk KOMUNIKATY Redakcja naukowa: Aleksandra Marciniak Iwona Sójkowska Redakcja językowa: Joanna Hrabec Tłumaczenie: Agnieszka Miksza Okładka i projekt graficzny : Kama Krawczyk Projekt graficzny menu www:

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKI CYFROWE. KSIĄśKA ELEKTRONICZNA (E-KSIĄśKA) Warszawa marzec 2010

BIBLIOTEKI CYFROWE. KSIĄśKA ELEKTRONICZNA (E-KSIĄśKA) Warszawa marzec 2010 DEPARTAMENT MECENATU PAŃSTWA BIBLIOTEKI CYFROWE I KSIĄśKA ELEKTRONICZNA (E-KSIĄśKA) Warszawa marzec 2010 Spis treści 1. Biblioteki cyfrowe w Polsce... 3 1.1. Wielkość zasobów cyfrowych bibliotek... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m

napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor gl a m napisano podczas booksprintu PODZIEL SIĘ SPADKIEM nowe technologie a sektor glam SPIS RZECZY Prowadzenie i redakcja: Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Tom 1 ISSN 1732-324X Bydgoszcz 2004 PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Kooperacyjne aplikacje do wspomagania zdalnego nauczania z wykorzystaniem ontologicznej integracji wiedzy w systemach P2P

Kooperacyjne aplikacje do wspomagania zdalnego nauczania z wykorzystaniem ontologicznej integracji wiedzy w systemach P2P Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki Elektroniki Rozprawa doktorska Kooperacyjne aplikacje do wspomagania zdalnego nauczania z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Marcin Korentz. praca magisterska INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Marcin Korentz SATE SYSTEM ANKIETUJĄCO TESTUJĄCY DLA EDUKACJI praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT)

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) Listopad 2004 2 1. WSTĘP...7 2. TRENDY W E-ADMINISTRACJI...9 2.1. Wstęp...9 2.2 E-administracja: co to jest?...9 2.3 Przykłady zastosowań e-administracji...11

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO W KATOWICACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI INFORMATYKA I EKONOMETRIA MICHAŁ PŁONKA OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH WEB SERVICES EFFICIENCY

Bardziej szczegółowo

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH

W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE MDE W PROJEKTOWANIU APLIKACJI INTERNETOWYCH Projekt Absolwent na miarę czasu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r.

Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej na poziomie regionalnym Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie Model węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej Katowice, marzec 2010 r. Województwo Śląskie. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Łukasz Cieślik PROJEKT I IMPLEMENTACJA INTERNETOWEJ BAZY DANYCH DO WYMIANY I PROMOWANIA WIEDZY EKOLOGICZNEJ praca

Bardziej szczegółowo

Model otwartej architektury rozproszonych dokumentów elektronicznych wspierającej proces podejmowania decyzji w trybie obliczeń zespołowych

Model otwartej architektury rozproszonych dokumentów elektronicznych wspierającej proces podejmowania decyzji w trybie obliczeń zespołowych POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Magdalena Godlewska Model otwartej architektury rozproszonych dokumentów elektronicznych wspierającej proces podejmowania decyzji

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Między hybrydą a cyfrą pod red. Joanny Czyrek i BoŜeny Górnej Wrocław 2010 Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE BoŜena Jakubczak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW NAUCZANIA ZDALNEGO TYPU OPEN SOURCE W EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE PAKIETU MOODLE

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów i udostępnianie publikacji cyfrowych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Digitalizacja zbiorów i udostępnianie publikacji cyfrowych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Maciej WERYHO Katarzyna MROTEK Digitalizacja zbiorów i udostępnianie publikacji cyfrowych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wstęp: społeczeństwo cyfrowe Od kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo