Spis treści: Literatura

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści: Literatura"

Transkrypt

1 Spis treści: 1. Wprowadzenie Archiwizacja zasobów cyfrowych Cel i zakres pracy Problemy archiwizacji w budowie wirtualnego środowiska informacji przedmiotowej Archiwizacja stron internetowych Otwarte archiwum zasobów cyfrowych Zasoby cyfrowe i dostęp do wiedzy przedmiotowej Budowa infrastruktury IT Wykonawcze i komunikacyjne gromadzenie zasobów Usługowy podział MCI sposoby i rodzaje archiwizacji danych Eksperyment związany z archiwizacją danych cyfrowych Podsumowanie.39 Literatura 1

2 1. Wprowadzenie: Głównym problemem mojej pracy w budowie sieciowej organizacji przechowywania zasobów cyfrowych i komputerowej wymiany jest kompetencja, którą wywodzi się z głównego tematu mojej pracy. Moją kompetencje nazwałem następująco Archiwizowanie zasobów cyfrowych. RozwaŜam problemy archiwizacji dokumentów źródłowych w postaci plików komputerowych stanowiących informacje przedmiotową, przez które rozumie się gromadzenie zasobów, czyli problemy, które rozumie się jako przechowywanie tych plików na serwerach wzajemnie powiązanych centrów informacyjnych, które są kooperacyjnym środowiskiem tworzenia i wzajemnego przekazywania informacji przedmiotowej. Niniejsza praca dotyczyć będzie gromadzenia danych cyfrowych za pomocą nowoczesnych technologii takich jak: dysk cd-rom, pendrive oraz najwaŝniejsza metoda, którą jest zapisywanie informacji za pomocą sieci, czyli serwer. Dzięki dzisiejszej technologii firmy lub instytucje mogą szybciej i perfekcyjniej zarządzać swoimi dokumentami, co ułatwia ich lepszą funkcjonalność. Wszystkie te sposoby i rodzaje gromadzenia danych pozwalają na wielokrotne ich odtwarzanie na ekranie monitora i zabezpieczanie ich przed utratą na skutek nieprzewidzianych okoliczności. WaŜnym problemem z zakresu eksperymentalnego w mojej pracy będzie pokazanie jak moŝna współdziałać w gronie kilku osób. Przykładem będzie kooperacyjne środowisko w sieciowej organizacji przechowywania zasobów cyfrowych i komputerowej wymiany. Za pomocą serwera pokaŝe jak moŝna utrawlić emulacje w infrastrukturze współdziałania dziesięciu osób i prezentacja kaŝdego z osobna. Wspomnę takŝe jak moŝe wyglądać współdziałanie danej grupki osób w przyszłości. 2

3 1.1.Archiwizacja zasobów cyfrowych: Przedmiotem głównym mojej pracy dyplomowej jest archiwizacja zasobów cyfrowych. Archiwizacja (backup) to proces, w którym wykonujemy kopie danych, aby zabezpieczyć je przed utratą wskutek wystąpienia niechcianych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych takich jak: poŝar, włamanie, powódź, awaria sprzętu czy teŝ moŝe oprogramowania lub po prostu skasowanie ich przez uŝytkownika. Pojęcie archiwizacji koncentruje się równieŝ na procesie przenoszenia danych z systemów komputerowych na inne nośniki zredukować ilość danych. Archiwizacja moŝe zawierać dane tworzone i przechowywane bezpośrednio przez uŝytkownika (dokumenty tekstowe, obrazy, filmy, bazy danych), albo elementy systemu (pliki konfiguracyjne, rejestry), czy nawet całe systemy operacyjne (partycje, dyski twarde). Odstępy czasu, w jakim moŝna realizować archiwizację zaleŝne są o uŝytkownika, tym częściej im waŝniejsze są dane dla niego. Poddanie danych kompresji pomaga eksploratorowi na zmniejszenie objętości danych. Przy częstszej archiwizacji zapisywane są tylko zmiany w dokumencie, jest to tak zwana kopia przyrostowa. Do takich kopii istnieją oprogramowania ułatwiające wykonywanie ich i odtwarzanie. W celu przesłania zarchiwizowanych danych wybrany nośnik musi byś połączony do danego komputera. 3

4 1.2.Cel i zakres pracy: Celem mojej pracy był problem integrowanych przedsiębiorstw architektury systemów informacyjnych, które zorientowane są usługowo. W danej kompozycji na usługi integrowane moŝna zauwaŝyć funkcje wynikające z hierarchii modeli tworzenia zasobów i systemów informacyjnych układające się na czynniki globalizacji informacyjnej kształtujących się w organizacji wirtualnych. Hierarchia modeli zawiera: Tworzenie i przekształcenie zasobów na stanowiskach komputerowych, sieciowych, traktowanych, jako interakcyjne środowisko medialne, Procesową organizacje współdziałania, przepływu i alokacji zasobów informacyjnych i dokumentów w sieciowych strukturach interaktywnego komunikowania medialnego, Wiedzowo zorientowanego analitycznego przetwarzania w środowisku informacyjnym organizacji wirtualnych, kształtowanych z udziałem ludzi społeczności kognitariuszy, Wspomaganie uŝytkowników przy korzystaniu z zasobów sieciowych, w tym przy kompletowaniu wirtualnych zasobów informacyjnych na indywidualne potrzeby poszczególnych uŝytkowników Poszczególnym osobom zostały nadane inne kompetencje z dziedziny informatyki przy pracy nad projektem: 1. Gromadzenie zasobów danych cyfrowych w sieciowym kooperacyjnym środowisku informacji, w tym temacie specjalizowałem się ja Paweł Rygiewicz ( D 1). 2. Internetowy dostęp do bibliografii, koordynatorem jest Marcin Politowski (D 2). 3. Organizacja internetowego dostępu do zasobów bibliotecznych, organizatorem tej pracy był Jarosław Trzmielewski (D 3). 4. Organizacja i uŝytkowanie internetowych banków danych dla nauki i technologii, postawione kompetencje rozwiązywał Marcin Patyk (D 4). 4

5 5. Wizualizacja usług komunikacyjnych komputerowej wymiany informacji, zadaniem animacji zajmował się Sieradziński Jonasz (Z 1). 6. Internetowe gromadzenie zasobów cyfrowych wiedzy osobowej, zajął się Wycichowski Piotr (Z 2). 7. Animacja internetowej wymiany zasobów cyfrowych wiedzy osobowej, dygitariuszem była Manuszkiewicz Danuta (Z 3). 8. Internetowa galeria zdjęć współpracujących osobowości, wizualizacją zajął się Jankowski Mariusz (Z 4). 9. Prezentacja medialna współdziałania międzyuczelnianego, komunikacją specjalizował się ę Frymarkiewicz Jakub (Z 5). 10. Prezentacja internetowych serwisów wydawniczych, koordynatorem był Kitłowski Łukasz (Z 6). Rysunek 1. Przydział kompetencji 5

6 KaŜda z osób interesująca się charakterystyczną częścią projektu ma ustalone inne funkcjonowanie, z czego wynikają nowe projekty profili zawodowych. MoŜna wyróŝnić takie jak: organizer kompetencja obejmująca tworzenie struktur przechowywania wiedzy, tworzenie centrów i powiązań między nimi, organizacja danych w centrach informacyjnych, kognitariusz (ang. Cogniter) kompetencja słuŝąca kategoryzacji wiedzy, jej strukturalizacji, oraz strukturalizacja danych, digitariusz (ang. Digitizer) tworzenie cyfrowych postaci wiedzy (zasobów), kreowanie środowiska medialnego tworzenia zasobów oraz ucyfrowanie istniejących zasobów, developer (ang. Core-developer) nazywany równieŝ interface designer, czyli twórca lub projektant struktur dostępu do danych, koordynator (ang. co-ordinator) koordynowanie działania w grupie. 6

7 2. Problemy archiwizacji w budowie wirtualnego środowiska informacji przedmiotowej: Postęp informatyzacji, polegający na popularyzacji z korzystania z nowych sieci informacyjnych, pobudza zmiany jakościowe w takich instytucjach jak biblioteki i centra informacji. Ekonomika współpracy wskazuje, Ŝe wspólne postępowanie i wysiłek pozwalają lepiej wspomagać procesy informacyjne. Takim problemem zajmuje się organizacja o nazwie WOD. Pojęcie WOD, czyli wirtualna organizacja działania bierze się z analizy składowych informacyjnych i organizacyjnych skomputeryzowanych instytucji i przedsiębiorstw. Pierwsza składowa jest związana z odwzorowywaniem komputerowym dziedziny przedmiotowej (DP). Odwzorowanie związane jest z tworzeniem zasobów, a następnie tworzeniem konfiguracji integrowanej wymiany informacji, inteligentnych systemów dostępu i wymiany dla wyszukiwania i pozyskiwania informacji w bazach i bankach danych, traktowanych, jako media informacyjne. Druga składowa dotyczy tworzenia struktur interakcji człowiek-komputer. Struktury interakcji tworzy się na podstawie łączenia interfejsu dialogu we wspomaganiu (uwzględnianym w budowie środków wspomagania na stanowiskach komputerowych), z elementami implementacji funkcji kooperacyjności (wspomagania integrowanych działań) i z elementami implementacji funkcji koordynacji, partnerstwa uczestników w pracy zespołowej. Trzecia główna składowa obejmuje modelowanie organizacji, łączące podejścia: strukturalne, funkcjonalne i procesowe. 7

8 Komputery i komunikacja Odwzorowanie komputerowe DP w networkingowych strukturach gromadzenia, udostępniania, pozyskiwania informacji i odkrywania wiedzy Dialog we wspomaganiu, kooperacja w integracji, koordynacja działań w pracach zespołowych Modele organizacji Od organizacji strukturalnej i funkcjonalnej do procesowej Rysunek 2. Kształtowanie środowiska informacyjnego WOD W tematyce globalizacja informacyjno-organizacyjna wspomagania i integracji działań metodyka WOD wykorzystuje środki wspomagania pracy zespołowej. Opiera się na syntezie inteligentnych procedur sieciowego gromadzenia i wymiany zasobów w środowisku globalizowanych struktur informacyjnych. Poszukuje konfiguracji komputerowo integrowanej wymiany informacji i kontroluje narzędzia dostępu sieciowego do zasobów oraz poszukuje problemowo zorientowanych modeli pozyskiwania i wymiany informacji. Globalizacja bazuje na sieciowym gromadzeniu i wymianie zasobów we wspomaganiu i integracji działań. 8

9 Rysunek 3. Istota globalizacji informacyjno-organizacyjnej wspomagania i integracji działań W globalizowanych strukturach informacyjno-organizacyjna wspomagania i integracji działań kreują się tak zwane kooperacyjne systemy informatyczne w zakresie, których konsolidowane są poziomy: systemów dziedzinowych, integracji systemów, współpracy grupowej, organizacji. Pierwszy z nich jest przetwarzany w konwencjonalnych rozproszonych środowiskach sprzętowo-programowych i budowane z myślą o realizacji ściśle określonych zadań. Dalszy z poziomów, czyli integracja systemów odnosi się do interoperacyjności, z włączaniem transferu danych oraz integracją semantyki i sterowania. Na danym poziomie realizowanie jest współdziałanie danych w obrębie organizacji i wzajemne wykorzystywanie moŝliwości funkcjonalnych, niezaleŝnie od platform sprzętowo-programowych realizacji systemów, a takŝe od ich przeznaczenia i pochodzenia. Kolejnym poziomem jest współpraca grupowa odnosi się do współdziałania ludzi w pojęciach pracy zespołowej. RównowaŜy się to z tym, Ŝe grupa osób pracująca nad danym problemem uzyskuje potrzebne informacje w określonym czasie i mogą wykorzystywać zasoby tak, jak gdyby pracowały razem. 9

10 Ostatni z poziomów to organizacja, która dotyczy globalnego charakteryzowania problemów organizacji. Brane pod uwagę są misje, problemy, zadania, funkcje sumowane z wykorzystywaniem warstw pośredniczących z istniejącymi systemami. Stopień ten wymaga: formatowania misji organizacji, struktur i procesów, powiązań między jednostkami organizacyjnymi, odwzorowań modeli wymienionych wcześniej poziomów kooperacyjnych systemów informatycznych. KaŜda forma w hierarchii modeli kooperacyjnych systemów informatycznych ma obowiązek posiadać właściwości, które definiują się cechami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Przez cechy wewnętrzne rozumiemy zapewnienie między innymi: pewności, spójności, minimalności, efektywności. Zaś cecha zewnętrzna gwarantuje nam realizację powiązań i odpowiedzi w przód i wstecz w hierarchii modeli systemów informacyjnych. Misje Problemy Zadania Funkcja Rysunek 4. Hierarchia modeli w kooperacyjnych systemach informatycznych 10

11 Wyodrębnienie grup zadań umoŝliwia opisywać kwestie oraz przetwarzanie danych poświęconych do realizacji WOD. WOD urzeczywistniana jest w strukturach bardzo wielkiej skali integracji. Typami organizacji sporządzania danych są schematy pozyskiwania informacji i przekształcania jej postaci, problemowo zorientowane. Naświetlenie wielozadaniowych problemów, rozwiązywanych grupowo dopuszcza odwzorowywać i opisywać misje skomputeryzowanych w pełni, rzeczywistych systemów w środowisku informacyjnym WOD. 11

12 2.1. Archiwizacja stron internetowych: W swojej pracy chciałbym rozpatrzyć problem archiwizowania na przykładzie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w technologii informacyjnych. Ta kwestia to rozwój globalnej sieci internetowej stawia przed archiwistyką nowe wyzwania. Gwałtowny rozwój stron internetowych powoduje, Ŝe stają się one istotnym elementem Ŝycia społeczeństwa, przez co ich wartość źródłowa ciągle wzrasta. Stwarza to konieczność zajęcia się problemem archiwizacji stron WWW. Archiwizacja stron internetowych jest waŝkim problemem zwłaszcza w perspektywie digitalizacji zasobów i co z tym związane tworzenia bibliotek i archiwów cyfrowych. Z zagadnieniem archiwizacji stron internetowych wiąŝe się wiele problemów wynikających z charakteru stron WWW, jak i lawinowego przyrostu liczby i rozmiarów witryn internetowych. Jednym z podstawowych problemów, z jakim styka się uŝytkownik Internetu jest tymczasowy charakter zarówno całych stron internetowych, jak i ich zawartości. Wystarczy nadmienić, Ŝe średnia długość Ŝycia strony WWW to zaledwie 44 dni. W obliczu sytuacji, w której coraz więcej osób powołuje się w swoich publikacjach na treści zawarte w Internecie coraz waŝniejszym problemem staje się moŝliwość zweryfikowania informacji nawet po dłuŝszym terminie. Konieczna, więc staje się archiwizacja przynajmniej niektórych stron WWW. Z punktu widzenia archiwisty tymczasowość to jeden z podstawowych problemów. WiąŜe się z nim, bowiem wiele istotnych dla archiwizacji zagadnień. Tymczasowość stron, jak i ciągła zmiana ich treści wpływa, bowiem na metody archiwizacji. PoniewaŜ treść witryn internetowych zmienia się często wielokrotnie w ciągu dnia, pojawiają się problemy natury technicznej. W sieci moŝna jednak juŝ znaleźć strony, które za główny cel swej działalności stawiają sobie pewną formę internetowej archiwizacji". Jest nim Internet Archive". Internetowe archiwum zostało powołane w 1996 roku w USA. Jego zadaniem jest udostępnianie badaczom, historykom, studentom i innym osobom archiwalnych wersji stron internetowych. Omawiana witryna nie przechowuje jednak archiwalnych wersji stron WWW na własnych nośnikach, prowadzi jedynie swoisty katalog linków do zarchiwizowanych wersji stron zgromadzonych przez właścicieli tych witryn. W odróŝnieniu od zwykłych katalogów stron internetowych daje ona moŝliwość przeglądania archiwalnych wersji danej strony. Jednak częstotliwość 12

13 archiwizowania jest róŝna i zaleŝy od administratora danej strony. W Internet Archive znajdują się równieŝ odnośniki do archiwów polskich stron. Ponadto w roku 1997 zaczęło ukazywać się w Stanach Zjednoczonych czasopismo dotyczące archiwizacji zasobów sieciowych: Journal of Internet Catologing. The International Quarterly of Digital Organization, Classification and Access" (Przegląd katalogowania Internetu. Międzynarodowy Kwartalnik Organizowania, Klasyfikacji i Dostępu do Zasobów Cyfrowych). W Polsce rozrasta się natomiast Polska Biblioteka Internetowa, która zajmuje się digitalizacją wydawnictw. W Poznaniu z inicjatywy poznańskich środowisk naukowych i bibliotek uczelnianych została powołana Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, która gromadzi, przechowuje i udostępnia w Internecie swe zasoby. Wracając do zagadnienia gromadzenia i przechowywania zasobów sieciowych - stworzono warunki prawne umoŝliwiające archiwizacje zawartości Internetu. Z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 roku wynika, Ŝe zarówno dokument elektroniczny jak i zawartość Internetu, jeŝeli ma znaczenie, jako źródło informacji o wartości historycznej, działalności państwa Polskiego, [...] Organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki [...]" Wchodzi w skład narodowego zasobu archiwalnego. Podsumowując problem archiwizacji stron internetowych myślę, Ŝe ten temat powinien się rozwijać i jest koniecznością poczynienia pewnych kroków w celu szerszego zajęcia się tym zagadnieniem. Pierwszoplanowym zadaniem powinno stać się sklasyfikowanie stron internetowych to znaczy określić, które instytucje państwowe, organizacje społeczne, uczelnie powinny archiwizować własne strony. Zaś drugoplanowym obowiązkiem istotne byłoby poszerzenie programu kształcenia archiwistów o przedmioty informatyczne, a takŝe zatrudnienie informatyków w archiwach instytucji zobowiązanych do archiwizacji własnych stron WWW. Przechowywanie stron internetowych z pewnością jest jednym z głównych wyzwań współczesnej archiwistyki. 13

14 2.2. Otwarte archiwum zasobów cyfrowych: Wspólnie z postępem systemów cyfrowych, komputerów i urządzeń umoŝliwiających na pozyskiwanie, magazynowanie i udostępnianie uŝytkownikom, zdigitalizowanych zasobów, zaczęły ewoluować się biblioteki cyfrowe. Na potrzeby finansowania tych bibliotek powoływane są międzynarodowe konsorcja. Jednym z nich jest Open Content Alliance (OCA), które zostało utworzone w rezultacie porozumienia pomiędzy Internet Archive (IA), Yahoo, Adobe System Inc., European Archive, University of Kalifornia, HP Labs, the National Archive (UK), o Reilly Media Inc, Prelinger Archives, University of Toronto oraz wieloma innymi. Przedsiębiorstwo działa w wsparciu o współpracę organizacji rządowych, non-profit, kulturalnych i technicznych z całego świata. Początkiem współpracy była decyzja sfinansowania cyfrowej biblioteki zawierającej zdigitalizowane teksty dzieł literatury amerykańskiej, materiały z archiwów narodowych, głównie europejskich, reprezentujące kreatywną produkcję ludzkości oraz zawartość multimediów. U podłoŝa legło przekonanie, Ŝe bez digitalizacji zasobów oraz bez udostępniania ich szeroko rozumianej społeczności moŝna zatracić toŝsamość kulturową. OCA zostało załoŝone w odpowiedzi na projekt Google Book Search (który oferując technologię OCR, daje moŝliwości przeszukiwania ksiąŝek znajdujących się w największych księgarniach i bibliotekach na świecie) z tą róŝnicą, Ŝe OCA zachowuje prawa autorskie digitalizowanych tekstów w odniesieniu do dokumentów, do których prawa te jeszcze nie wygasły. O tym, jakie dzieła i materiały mają być archiwizowane mają, na obecnym etapie współpracy, decydować Brytyjskie Archiwum Narodowe i Archiwa Europejskie. Cała zawartość archiwum OCA będzie dostępna bezpłatnie na stronach internetowych. Yahoo! Będzie indeksował zawartość zasobów OCA tak, aby uŝytkownicy w prosty sposób mogli z nich korzystać. Utworzona zostanie bezpłatna platforma umoŝliwiająca dostęp do opisów bibliograficznych rejestrowanych tekstów, respektując jednocześnie prawa autorskie tych dzieł, które jeszcze nie weszły do obiegu publicznego. W archiwum OCA będą znajdowały się teksty, których prawa autorskie juŝ wygasły oraz te, których autorzy wyrazili zgodę na ich digitalizację. Teksty będą dostępne w formacie PDF. MoŜna je będzie kopiować lub drukować. Aby uzupełniać na bieŝąco rozrastające się archiwum, OCA będzie zajmowało się uzyskiwaniem zgody autorów na digitalizację ich dzieł oraz będzie je chroniło. W 2006 r. OCA skoncentruje się na digitalizacji monografii i czasopism, które mają charakter 14

15 ogólny lub są udostępniane na zasadzie Creative Commons Licence (publikowanie prac na licencji Creative Commons pozwala zachować autorom ich własne prawa i jednocześnie dzielić się własną twórczością z innymi). W ramach działalności OCA utworzono grupy tematyczne, które pracują niezaleŝnie od siebie. KaŜda z nich zajmuje się konkretnym zagadnieniem: 1. Metadata and collaborative collection development working group zajmuje się metadanymi i rozwojem kolekcji. Współpracuje z bibliotekami i innymi ofiarodawcami, którzy chcą udostępnić swoje zbiory. Grupa ta pomaga dokonać wyboru tekstów, które digitalizować, zajmuje się zasadami opisu zdigitalizowanego materiału oraz śledzi postępy digitalizacji. 2. Digital Preservation Working Group zajmuje się ochroną kolekcji znajdujących się w OCA. Czuwa nad przebiegiem prac prowadzonych równolegle przez biblioteki, archiwa, organizacje szkolne. 3. Contribution Working Group pozyskuje materiał do digitalizacji, urządzenia oraz pomoc finansową. 4. Book Format Working Group przygotowuje format, w jakim mają być przechowywane digitalizowane ksiąŝki. 5. Scanning Protocol opracowuje dokumenty dla bibliotek i innych zainteresowanych współpracą z OCA, które dokładnie opisują pracę i towarzyszące koszty, jakie powstają przy skanowaniu, a następnie przy utrzymaniu kolekcji. Data Transfer Protocol zajmuje się dokumentami opisującymi protokół, które towarzyszą transferowi danych do Internet Archive i następnie włącza je do kolekcji OCA. Jednym z głównych załoŝycieli konsorcjum OCA jest Internet Archive (IA). Internet Archive jest organizacją typu non-profit. Została załoŝona i jest finansowana przez internetowego przedsiębiorcę Brewstera Kahle. Celem organizacji jest budowa biblioteki internetowej, oferującej stały dostęp do zdigitalizowanych tekstów dla naukowców, historyków, studentów. Według Kahle, dzięki technologiom cyfrowym moŝna powszechnie udostępniać wszelkie rodzaje twórczości ludzkiej: ksiąŝki, publikacje, filmy, programy telewizyjne, strony internetowe, muzykę, programy komputerowe. Marzeniem Kahle jest cyfrowe udostępnienie wszystkich dzieł świata. Wzorem dla niego jest Biblioteka 15

16 Aleksandryjska, która posiadała większość dzieł, jakie zostały stworzone w ówczesnym czasie. Obecnie archiwum udostępnia i przechowuje na swoich serwerach treści utworów opublikowanych bez ograniczeń w dostępie. Organizacja zaczęła się bardzo szybko rozwijać. Obecnie Internet Archive posiada następujące kolekcje: 6. Texte Archive - zawiera tekstów. Dzieli się na mniejsze kolekcje, np. Canadian Libraries znajdują się tutaj dzieła z róŝnych bibliotek kanadyjskich, które przyłączyły się do projektu Internet Archive. Kolekcja zawiera 3207 tekstów. 7. Milion Book Project projekt ten zakłada digitalizację miliona ksiąŝek. Został zainicjowany przez naukowców z Carnergie Mellon University. Pełne teksty zeskanowanych ksiąŝek będą indeksowane za pomocą technologii OCR. Kolekcja liczy tekstów. 8. Milion Book Project projekt ten zakłada digitalizację miliona ksiąŝek. Został zainicjowany przez naukowców z Carnergie Mellon University. Pełne teksty zeskanowanych ksiąŝek będą indeksowane za pomocą technologii OCR. Kolekcja liczy tekstów. Children Library celem tej kolekcji jest udostępnienie literatury dzieciom, aby z jej pomocą mogły poznawać otaczający je świat. Teksty w pełni odzwierciedlają prostotę i róŝnice w kulturze, społecznościach, zainteresowaniach, stylu Ŝycia, aspiracjach i wartościach ludzi z całego świata. Poza literaturą dziecięcą kolekcja ta zawiera ok. 400 tytułów z Literature for Children Collection University of Floryda, które były opublikowane przed 1850 rokiem aŝ po 1950 rok, dzieła z National Yaddish Book Center oraz ksiąŝki z International Children s Digital Library. W sumie kolekcja liczy 688 dzieł. 9. Arpanet kolekcja notatek, wywiadów, czasopism i innych materiałów dokumentujących rozwój Advanced Research Projekt Agency Network (Arpanet) Departamentu obrony Stanów Zjednoczonych. Kolekcja liczy 195 dzieł. 10. Audio Archive - Zawiera nagrań muzycznych, koncertów róŝnych wykonawców i zespołów. RównieŜ dzieli się na mniejsze kolekcje, np. Boxxxes kolekcja eksperymentalnej muzyki elektronicznej. 11. Netlabels kolekcja muzyki elektronicznej udostępnianej w Internecie przez róŝne firmy i nieformalne grupy. Muzyka rozpowszechniana jest w postaci skompresowanych plików MP3 lub Ogg Vobis. Jest wydana w sposób umoŝliwiający 16

17 swobodne rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie utworów z jednoczesnym zachowaniem praw autora, np. na podstawie licencji Creative Common. Kolekcja zawiera 7935 utworów. 12. Open Source Radio kolekcja ta zawiera róŝne utwory muzyczne, np. blues, country, hip hop, jazz, rock, które są rozpowszechniane na podstawie licencji Creative Common. Zawiera utworów. 13. Presidential Recordings kolekcja zawiera 129 utworów. Są to przemowy prezydenta Stanów Zjednoczonych i tajne rozmowy przeprowadzone w Białym Domu w latach Kolekcje róŝnotematycznych programów radiowych, np. Democracy Now, Berkely Groks Science Radio, Rustbelt Radio. 15. Moving Image Archive - zawiera filmów pełno- i krótkometraŝowych, nagrania kanałów telewizyjnych z całego świata, filmy animowane, filmy wideo, animacje komputerowe, gry wideo, np. Open Source Movies zawiera amatorskie filmy wideo. Feature Films kolekcja filmów, Cinemocracy 13 filmów odzwierciedlających wpływ świata polityki na film, Shaping San Francisco studium Ŝycia w mieście. Zawiera 88 filmów. Game Videos 4 gry wideo, German Cinema kino niemieckie, 32 filmy. 16. Software - kolekcja programów komputerowych oraz informacji na ich temat. Zawiera ogółem programów. Dzieli się na: Tuscows Software Library jest to biblioteka programów komputerowych, które są testowane i recenzowane przez Tuscow Inc. CLASP Classic Software Preservation Project został załoŝony w 2004 roku przez Internet Archive jako projekt słuŝący pomocą w przechowywaniu zdezaktualizowanych programów komputerowych z końca lat 70. po lata Wayback Machine - zawiera około 55 miliardów stron internetowych zachowywanych od 1996 roku. Serwis pozwala uŝytkownikowi zobaczyć archiwizowane strony WWW w tak zwanym trójwymiarowym indeksie. Dzieli się na mniejsze kolekcje, np. : Hurricanes Catrina and Rita, National Archives kolekcja stron internetowych rządu Wielkiej Brytanii archiwizowana od sierpnia 2003 roku. Election 2002 zawiera kolekcje stron internetowych dotyczących wyborów na stanowiska senatorów i kongresmenów w Stanach Zjednoczonych. September 11th poświęcona wydarzeniom z 11 września 2001 r. 17

18 Wynikiem projektu Open Content Alliance jest biblioteka cyfrowa Open Library. Została utworzona przez Brewstera Kahle z Internet Archive. Zamierzeniem tej biblioteki jest utworzenie ogromnego zbioru zdigitalizowanych ksiąŝek z całego świata, a następnie udostępnienie ich on-line bez Ŝadnych ograniczeń kaŝdemu uŝytkownikowi. KsiąŜki te mogą być bez przeszkód kopiowane, drukowane i przesyłane. Kolekcje w Open Library są wybierane przez bibliotekarzy, którzy łączą róŝnotematyczne zbiory i tworzą obszerne wirtualne kolekcje, jakie w rzeczywistości nie występują. Projekt zakłada włączenie do swoich zasobów wszystkich ksiąŝek, ale obecnie jest ograniczony do opracowywania bibliografii, które mają być pomocne naukowcom, nauczycielom i innym czytelnikom. 18

19 2.3. Zasoby cyfrowe i dostęp do wiedzy przedmiotowej: W zadaniach koncentrujemy się na umiejętnościach tworzenia zasobów cyfrowych i systemów dostępu do wiedzy przedmiotowej. Uwzględniamy kwestie tworzenia środowiska pracy zawodowej. WyróŜniamy trzy powiązane zadania centrów (A, B, C), które traktować moŝna, jako eksperymentalne warsztaty specjalistów o nowych profilach zawodowych. Równocześnie w budowanej infrastrukturze IT (Information Technology) wyodrębnione są kompetencje niezbędne przy emulowaniu kooperacji organizacji i współdziałania ludzi w globalizawanym środowisku informacyjnym Środowisko to, to struktury KsBO-ECI o narastającym poziomie komunikacji we współdziałaniu, co obejmuje w przypadku: A wspólnego tworzenia zasobów i przekazywania informacji komunikacja wzajemna zorientowana jest na łatwą i szybką edycję przekazywanych treści. W centrum B agregacji zasobów i komputerowej wymiany informacji komunikacja rozszerzana jest o wymianę wiedzy i zasobów pomiędzy autonomicznymi centrami współpracującymi podmiotami. C interaktywnej komunikacji bezpośredniej uwzględnia się dodatkowo zagadnienia koordynacji obiegu informacji i tworzenia dokumentów dynamicznych, powstających w komunikacji bezpośredniej, a wspierających złoŝone procedury w procesowej organizacji działań. 19

20 Nazwa Obszary problemowe i tematyka zadań Przykładowe opanowane kompetencje Zadanie 1 Usługi komunikacji bezpośredniej: Infosfera komunikacji bezpośredniej Architektura komunikacji oparta na rozproszonych internetowych centrach informacyjnych Konfigurowanie architektur i synteza procedur w infosferze komunikacji bezpośredniej Procedury przekazywania wiadomości i zasobów cyfrowych w środowisku internetu Zadanie 2 Dokumenty źródłowe w postaci cyfrowej tworzenie dokumentów w postaci plików dostępnych w trybie odczytu, tworzenie dokumentów w postaci plików dostępnych w trybie odczytu, przeznaczonych do przetwarzania, dokumenty w postaci cyfrowej dostępne w trybie informowania internetowego o moŝliwości ich pozyskiwania Konfigurowanie środowiska tworzenia zasobów cyfrowych Zadanie 3 Dostęp do schematów wiedzy przedmiotowej organizacja przekazywania i dostępu do dokumentów źródłowych w postaci zasobów cyfrowych, elektroniczna prezentacja dokonań osobowych i synteza oprogramowania dostępu do dokumentów źródłowych wiedzy osobowej w budowie sieci wiedzy i danych cyfrowych e-sw&d, przekazywanie wiedzy osobowej w nauczaniu wybranych przedmiotów Organizacja I uŝytkowanie centrów Informacyjnych We współdziałaniu Umiejętności w zakresie tworzenia środowiska pracy zawodowej Scenariusze tworzenia własnych dokumentów źródłowych w postaci cyfrowej i ich przekazywanie w kooperacyjnym m.in. projektowaniu, wytwarzaniu, zarządzaniu technicznym i ekonomicznym, czy nauczaniu Organizacja gromadzenia danych cyfrowych w internetowych centrach informacyjnych Tabelka 1. Zasoby cyfrowe i dostęp do wiedzy przedmiotowej 20

21 Budowa infrastruktury IT: W wspólnym projekcie badawczo-rozwojowym niezbędne jest wyodrębnienie i konsolidacja usług sieciowego gromadzenia i przekazywania danych, reprezentujących róŝne postacie wiedzy przedmiotowej. Nie całkiem interesuje nas stosowanie tradycyjnych metodyk sieciowego gromadzenia zasobów i wymiany informacji, lecz w większym stopniu o metodykę budowy i uŝytkowania kooperacyjnych systemów informacyjnych, obejmującą: tworzenie wspólnych zasobów, wspólne tworzenie zasobów, wspólne wykonywanie działań. W danym planie potrzebna jest, zatem budowa infrastruktura IT (Information Technology) o narastającym poziomie komunikacji, z tego powodu podjęto realizacje wspólnego projektu dotyczącego budowy infrastruktury wymiany danych i komunikacji bezpośredniej korzystając ze środowiska internetowego. Pomysł stacjonuje na wzajemnym powiązaniu centrą informacyjnych ECI (Eksperymentalne Centra Informacyjne). Cechą główną konsolidacji centrów w budowanej infrastrukturze IT wymiany danych i komunikacji bezpośredniej jest tworzenie usług sieciowego wspólnego tworzenia, współuŝytkowania i wzajemnego przekazywania róŝnorodnych zasobów. Budowana jest więc infrastruktura współdziałania oparta na usługach informacyjnych, integrujących i rozprzestrzeniających profilowana informacje. Mamy, więc wymianę danych i komunikację wzajemną opartą na usługowo zorientowanych architekturach aplikacji ECI. Co więcej, konsolidacja usług centrów (A, B, C) umoŝliwiać będzie implementowanie róŝnorodnych emulowanych zglobalizowanych struktur informacyjnych. 21

22 OPIS USŁUG wyszukiwanie Publikowanie śądanie wykonywania usługi Oddziaływanie wzajemne Przetwarzanie śądania -Dostawca usług Rysunek 5. Model ogólny usługowo zorientowanej architektury centrów informacyjnych. 22

23 Wykonawcze i komunikacyjne gromadzenie zasobów: W architekturze usługowo zorientowanych aplikacji zarówno moduły, jak i ich powiązania reprezentują cechy strukturalne, funkcjonalne i uŝytkowe konsolidowanych i zagnieŝdŝanych modeli mechanizmów operacyjnych występujących w centrach typu A, B i C, z wyróŝnionymi trzema poziomami komunikacji, co zakładamy to umoŝliwia tworzenie mechanizmów zarządzania informacją i wiedzą przedmiotową. Trzy główne moduły, jakie występują to: wykonawczy (sernice requestor), przetwarzania Ŝądania (sernice provider), prezentacji (Discovery agencies). Moduły usługowo zorientowanej architektury centrum gromadzenia zasobów i ich udostępnienia oraz powiązania, realizujące funkcje wzajemnego oddziaływania, wyszukiwania i publikowania, modelują mechanizmy operacyjne poszczególnych komponentów A, B i C zarządzania wiedzą w zglobalizowanym środowisku komunikacyjno-informacyjnym. Realizacja powiązań centrów polega na wymianie komunikatów. Cechy ECI zorientowane na obsługach współdziałania pozwalają prowadzić prace nad rozbudową komponentów centrów, zasadami wymiany oraz ustalenia trybów i procedur uŝytkowania. Szczegółowe zadania usług uŝytkowania ECI: a) łatwiejsza i szybsza edycja przekazywania treści, b) wizualizacja informacji uŝytecznej w przekazywanych zasobach, c) diagnozowanie przemian strukturalnych w organizacji działań, d) badanie moŝliwości kreowania wirtualnych przedsiębiorstw, organizacji przyszłości. Kwestie stosujące w opracowaniu centrów: a) rozdzielenie czynności w budowie centrów, w konfigurowaniu szybko zmieniającego się środowiska komunikacyjnego, b) organizowanie współdziałania ludzi i współpracujących przedsiębiorstw, 23

24 c) konstrukcję modeli strukturalnych i funkcjonalnych zwinnego korzystania z usług sieciowych, d) struktura ośrodka współdziałania odległego Wszystkie centra budowane są w technologii CSM. Komponentami ECI występują moduły: a) publikowania b) zarządzania c) tworzenia i gromadzenia d) repozytorium danych Zaś w architekturze moŝemy wyodrębnić następujące warstwy: środowisko pośredniczące, rdzeń, czyli logika uŝytkowa i składnicę danych. Całość jest ściśle ze sobą związana, a rodzaj zasobów określa sposób organizacji interfejsu uŝytkownika. Wliczona jest specyfika przekazywanej, tworzonej lub publikowanej informacji. Dzięki interfejsowi mamy moŝliwość personalizacji, a takŝe wizualizacji informacji. Rdzeń oraz warstwa dostępu do danych realizują podstawowe funkcje ECI, czyli dostępu do baz danych, przekształcania działaniem systemu z funkcją komunikacji między warstwą prezentacji a rdzeniem, wykonywania obliczeń. Rdzeń jest wyodrębniony od warstwy pośredniczącej, natomiast sterownik kontroluje działanie systemu z głównym zadaniem komunikacji pomiędzy rdzeniem a warstwą prezentacji. Wywołuje on takŝe postęp odpowiednich modułów i obsługuje ich Ŝądania. Identyfikacja parametrów zapytania, wywoływanie odpowiednich funkcji i przekazanie ich do modułów prezentacji teŝ naleŝy do sterownika. W projekcie MVC (Model - View - Controler) występuje budowa aplikacji internetowych. W Model - View Kontroler istnieją trzy warstwy, kaŝda z nich zajmuje się inną częścią systemu. Sterownik wywoduje metody modelu w celu wykonania logiki działania. Zleca on takŝe widokowi prezentacje danych, model rdzeń kontroluje zmianę widoku, który odpowiedzialny jest za interakcje powodującą powrót do sterownika. Interfejsy umoŝliwiają łatwiejsze zarządzanie informacją np.: twórców zasobów, administratorów, dostępu do baz danych, identyfikowania uŝytkowników i nadzór nad systemem. Ogromną rolę w pracach mają rozwiązania, które dotyczą budowy skutecznych struktur pośredniczących obsługi wymiany i personalizowanych potrzeb uŝytkowników. 24

25 Zwróćmy takŝe uwagę na moŝliwość korzystania z danych gromadzonych w istniejących juŝ zasobach, np. relacyjnych, obiektowych bazach danych itp. Dotyczy to tworzenia procedur selektywnego dostępu do róŝnorodnych danych. Procedury jakie zostały opracowane są interfejsami baz danych, które wykorzystuje się w obsłudze potrzeb i wymiany uŝytkowników. Procedury, które zawierają wizualizację danych i zapytania realizowane są w warstwach interfejsu odpowiednich struktur centrów i rdzenia. Istotną rolę w sporządzeniu oprogramowania kooperacyjnego środowiska informacyjnego odgrywają zagadnienia testowania, dzięki któremu rozumiemy ocenę poprawności wykonywanych, wybranych funkcji takich jak: gromadzenie, wymiana, interakcja. Realizowane są one w określonych modułach eksperymentalnych struktur centrów. 25

26 Usługowy podział MCI: Projekt MCI (Multimedialne centra informacyjne) jest nowym podejściem do funkcjonowania społeczeństwa i organizacji w nim zawartej. MCI wypracowało architekturę komunikacji semi - bezpośredniej otwartej (ksbo), której korzysta się z istniejących, internetowych usług wymiany informacji, a takŝe usług komunikacyjno wykonawczych gromadzenia i przekazywania zasobów. Realizacja złoŝonych zadań następuje, gdy zrealizujemy skomplikowane zaleŝności komunikacyjne za pomocą łączenia ich w spójną całość. Poznanie całego usługowo zorientowanego podziału KsBO- MCI pozwoli dokładnie przyjrzeć się usługom komunikacyjnym centrów informacyjnych. Tworzenie Zasobów Tworzenie Zasobów Gromadzenie Zasobów Usługi wewnętrzne Dostęp do zasobów Dostęp do zasobów Przekazywanie Interaktywna komunikacja medialna Komunikacja medialna Wymiana komunikatów Usługi zewnętrzne Usługi komunikacyjne Grupy dyskusyjne Usługi wykonawcze WWW FTP Publikowanie VoIP IRC Direct Connect Tabelka 2. Usługowy podział MCI Podział usług MCI przedstawia dwie zasadnicze grupy: usługi wewnętrzne i usługi zewnętrzne. Pierwsze z nich obejmują procesy, które zachodzą wewnątrz MCI. To standardy, które tworzone są specjalnie na potrzeby tej struktury i wykorzystywane są tylko w jej obrębie. W tej grupie występują usługi zajmujące się tworzeniem i gromadzeniem zasobów, ich przekazywaniem i publikowaniem wewnątrz systemu a takŝe usługi gwarantują komunikacje uŝytkownikom. Mimo znacznego i szybkiego rozwijania się internetowych usług komunikacyjnych zapewnienie komunikacji medialnej przyjęte moŝe zostać przez 26

27 drugą grupę, czyli usług zewnętrznych. Sytuacja ta moŝe występować zarówno z przyczyn technicznych jak i ekonomicznych. Druga grupa usług to istniejące i szeroko dostępne usługi internetowe, za pomocą, których moŝe być dokonana większa część zadań, które powinny spełniać MCI. Korzystanie z usług zewnętrznych daje ogromne moŝliwości, gdyŝ nie ogranicza uŝytkowników tylko do usług zapewnionych przez kreatorów systemu. Stosowanie ich umoŝliwia w dynamiczny sposób reagować na zmiany techniczne zachodzące w społeczeństwie informacyjnym, co więcej wprowadzanie usług zewnętrznych zwiększa elastyczność systemu, gdyŝ wprowadzenie ich nie wiąŝe się z długotrwałym opracowaniem przez twórców MCI. Zwyczajnie, gdy są one dostępne moŝna zdecydować się na ich wprowadzenie, jeśli moŝe dostarczyć to jakieś korzyści dla systemu informacyjnego. 27

28 3. Sposoby i rodzaje archiwizacji danych: Sposoby i rodzaje archiwizacji są bardzo ściśle związane z potrzebami, systemem operacyjnym, a takŝe z wymaganym czasem, który jest niezbędny do jej odtwarzania. Równie waŝne jest dostępne oprogramowanie. Im mniej skomplikowany jest proces odtwarzania informacji oraz danych, tym szybciej moŝna je odtworzyć. Stąd informacje poddane kompresji czy podzielone na kopie przyrostowe, które mogą przedłuŝyć taki proces, ale równocześnie zajmują mniej miejsca na dysku i są przez to mniej kosztowne. Sposób, w jaki zostanie sporządzona kopia bezpieczeństwa bazy danych ma wpływ na wybór procedury odtwarzania po awarii oraz na powodzenie tej procedury. Oto podstawowe reguły sporządzania kopii bezpieczeństwa: 1. Zanim zarchiwizujemy plik na nośnik fizyczny, np. pendrive, CD-rom czy dyskietka musimy zapisać dane na dysku twardym. Pomaga to uŝytnikowi skrócić czas odtworzenia po awarii. 2. Zaleca się przechowywanie plików na innym dysku niŝ aktywny (online). 3. Powinno się utrzymywać kilka kopii aktywnego pliku, utrzymywać takŝe grupę, która składa się z dwóch plików. 4. Podobnie jak z plikiem zaleca się sporządzenia kopii takŝe bazy danych na dysk twardy,a następnie na nośnik. 5. Powinno się mieć kilka kopii pliku kontrolnego, kontrolnego kaŝda powinna być zapisana na odrębnym dysku. 6. Dodając informacje do bazy danych lub zmienieniu nazwy, bądź usunięciu pliku naleŝy sporządzić kopię archiwalną pliku kontrolnego. Dokument w obrocie elektronicznym są zapisane na materialnym nośniku dane, które są przechowywane za pomocą środków elektronicznych lub podobnych, jeŝeli daję się one odtworzyć w umoŝliwiającej ich percepcję formie. Pojęcie to naleŝy rozumieć jako informacje przekazywane lub przechowywane dzięki elektronicznym nośnikom informatycznych, które pozwalają na ich utrwalenie. Nie jest, więc istotny sam elektroniczny nośnik informacji np. twardy dysk, pendrive lub serwer. Najistotniejsze 28

29 znaczenie ma fakt, by dane mogły zostać wielokrotnie odtwarzane np. na ekranie monitora. WyróŜnia się dwa rodzaje archiwizacji: Archiwizacja fizyczna polega na sporządzaniu kopii plików bazy danych za pomocą poleceń systemu operacyjnego. W czasie archiwizacji moŝna sporządzić kopię całej bazy danych jest to tak zwana archiwizacja pełna, bądź kopie wybranych plików danych, przestrzeni tabel lub plików kontrolnych jest to tak zwana archiwizacja częściowa. Archiwizacja logiczna polega na wykorzystaniu dedykowanego programu do sporządzania kopii zawartości bazy danych. Program ten zapisuje informacje o obiektach bazy danych(relacjach, indeksach, perspektywach, synonimach, procedurach i funkcjach) i same dane w pliku binarnym. Plik ten zawiera polecenia języka SQL, tworzące wyŝej wymienione obiekty i wpisujące dane do bazy. Plik binarny moŝe być przetwarzany tylko przez przeznaczony do tego celu program. Do tego typu archiwizacji słuŝy program, exp, który jest dostępny po zainstalowaniu binariów serwera bazy danych. Wymaga on jednak tworzenia dodatkowych obiektów systemowych. Obiekty te, tworzone za pomocą skryptu catexp.sql (wywołanego za pomocą skryptu catalog.sql ), muszą być własnością uŝytkownika SVS. Podział dokumentów elektronicznych: Dokumenty o dostępie lokalnym i zdalnym: Dostęp lokalny przechowywane na nośniku fizycznym dane (dysk, dysk optyczny, dyskietka), które do odtwarzania potrzebuje komputera z odpowiednim urządzeniem Dostęp zdalny dokumenty niezapisane na nośnik fizyczny gromadzone w bibliotece, lecz przechowywane i udostępniane w sieci lokalnej lub Internecie. Dokumenty urzędowe Dokumenty prywatne 29

30 Dokumenty zwykłe Dokumenty kwalifikowane-wystawione z uŝyciem podpisu elektronicznego. Rysunek 6. Sposoby archiwizacji 30

31 4.Eksperyment związany z archiwizacją danych cyfrowych: Opis eksperymentalny emulacji w infrastrukturze współdziałania dziesięciu osób w strukturach publicznych systemów informacyjnych przedstawię na konkretnym przykładzie, który jest moim praktycznym celem pracy inŝynierskiej. Pomocne w polu badawczym mojej pracy były spotkania koła naukowego WOD, którego opiekunem jest profesor Kierzkowski Zbigniew jak równieŝ seminaria problemowe gdzie promotorem takŝe był wcześnie wymieniony profesor. Jedne i drugie spotkania dostarczyły mi wystarczająco wiedzy i materiałów, abym mógł poradzić sobie z danym eksperymentem, który szczegółowo omówię poniŝej. Ten eksperyment pokaŝe nam jak moŝna zarchiwizować dane za pomocą Cd-romu, a co waŝniejsze dla nowej rozwijającej się technologii przechowywanie tej dokumentacji na serwerze. W mojej pracy tymi danymi będą zarchiwizowane kompetencje jak i prace inŝynierskie osób ze mną współgrających: D 1 Archiwizacja zasobów cyfrowych D 2 Elektroniczny dostęp do bibliografii D 3 Usługi bibliotek wirtualnych D 4 Dostęp do informacji naukowej Z 1 Komputerowa animacja w środowisku akcesoriuszy Z 2 Hipertekstowe przechowywanie dokumentów Z 3 Cyfryzacja i wizualizacja dokumentów źródłowych Z 4 Wizualizacja uczestników współdziałania Z 5 Komunikacja i współdziałanie Z 6 Komputerowe usługi informacyjne 31

32 Rysunek 7. Współdziałanie dziesięciu osób. W tym badaniu bardziej skupie się na archiwizacje za pomocą serwera, gdyŝ Cd-rom jest bardziej popularna metoda do przechowywania danych, a później do wielokrotnego odtwarzania go np. na ekranie monitora. Serwery zostały mi udostępnione w WyŜszej Szkole Informatyki Oddział we Włocławku. Na głównym serwerze pod nazwa Koordynator moŝna zauwaŝyć główną kompetencje naszych wszystkim prac, mapkę Polski, zdjęcie profesora Zbigniewa Kierzkowskiego i podobny rysunek do wyŝej umieszczonego. Dzięki danemu rysunkowi moŝemy przejść do następnych serwerów, które mają umowne nazwy widoczne na rysunku. Na tych dziesięciu kolejnych serwerach przedstawione są nasze główne tematy prac dyplomowych, ich streszczenie i oczywiście cała zawartość naszego cięŝkiego opracowania prac inŝynierskich. Z pierwszego serwera moŝemy równieŝ przejść klikając na rysunku tytuł kompetencji do posterów, które wspólnymi siłami robiliśmy aby przedstawić w skrócie zarys naszych prac. Dany eksperyment ma na celu pokazanie wszystkim jak moŝna w dzisiejszych czasach zarchiwizować dane, które są dla nas waŝne. Z takiego sposobu korzystają równieŝ takie instytucje jak biblioteki. Firmy do archiwizacji swoich dokumentów wykorzystują programy, 32

33 które pomagają w przechowywaniu i zarządzaniu swoimi dokumentami. Zapisane dane na serwerze dają nam stabilność, mobilność, i co najwaŝniejsze bezpieczeństwo zapisanych danych, poprzez zastosowanie kompletu takich uprawnień i ograniczeń dostępu, które mogłyby umoŝliwić osobie niepoŝądanej na kradzieŝ lub skopiowanie waŝnych i chronionych wiadomości. Rysunek 8. Prezentacja strony WWW Tak to wygląda w kodzie HTML: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title></title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250" /> </head> <body bgcolor="#cbc9ec"> <center> 33

34 <table id="tabela_01" width="1025" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <td colspan="23"> <img id="index_01" src="images/index_01.gif" width="1024" height="213" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="213" alt="" /></td> <td colspan="7" rowspan="9"><img id="index_02" src="images/index_02.gif" width="241" height="313" alt="" /></td> <td colspan="15" width="474" height="223"> <iframe src="pusta.html" name="wyswielana" scrolling="no" width="470" height="219" frameborder="0"></iframe></td> <td rowspan="23"><img id="index_04" src="images/index_04.gif" width="309" height="555" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="223" alt="" /></td> <td colspan="15"><img id="index_05" src="images/index_05.gif" width="474" height="18" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="18" alt="" /></td> <td colspan="2" rowspan="2"><img id="index_06" src="images/index_06.gif" width="103" height="27" alt="" /></td> <td rowspan="3"><a href="z2.html" target="wyswielana"><img id="index_07" src="images/index_07.gif" width="25" height="36" alt="" border="0"/></a></td> <td colspan="12"><img id="index_08" src="images/index_08.gif" width="346" height="17" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="17" alt="" /></td> <td rowspan="10"><img id="index_09" src="images/index_09.gif" width="65" height="112" alt="" border="0" /></td> <td rowspan="3"><a href="z1.html" target="wyswielana"><img id="index_10" src="images/index_10.gif" width="25" height="37" alt="" border="0"/></a></td> <td colspan="10" rowspan="5"><img id="index_11" src="images/index_11.gif" width="256" height="45" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="10" alt="" /></td> <td rowspan="3"><a href="z3.html" target="wyswielana"><img id="index_12" src="images/index_12.gif" width="34" height="32" alt="" border="0"/></a></td> <td rowspan="9"><img id="index_13" src="images/index_13.gif" width="69" height="102" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="9" alt="" /></td> <td rowspan="8"><img id="index_14" src="images/index_14.gif" width="25" height="93" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="18" alt="" /></td> <td rowspan="7"><img id="index_15" src="images/index_15.gif" width="25" height="75" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="5" alt="" /></td> <td rowspan="6"><img id="index_16" src="images/index_16.gif" width="34" height="70" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="3" alt="" /></td> <td colspan="2" rowspan="5"><img id="index_17" src="images/index_17.gif" width="59" height="67" alt="" /></td> <td rowspan="2"><a href="d4.html" target="wyswielana"><img id="index_18" src="images/index_18.gif" width="26" height="33" alt="" border="0"/></a></td> 34

35 <td colspan="7" rowspan="4"><img id="index_19" src="images/index_19.gif" width="171" height="60" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="10" alt="" /></td> <td colspan="4" rowspan="5"><img id="index_20" src="images/index_20.gif" width="155" height="81" alt="" /></td> <td colspan="2" rowspan="2"><a href="z4.html" target="wyswielana"><img id="index_21" src="images/index_21.gif" width="33" height="37" alt="" border="0"/></a></td> <td rowspan="14"><img id="index_22" src="images/index_22.gif" width="53" height="242" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="23" alt="" /></td> <td rowspan="13"><img id="index_23" src="images/index_23.gif" width="26" height="219" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="14" alt="" /></td> <td colspan="2" rowspan="7"><img id="index_24" src="images/index_24.gif" width="33" height="116" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="13" alt="" /></td> <td colspan="2" rowspan="7"><img id="index_25" src="images/index_25.gif" width="15" height="121" alt="" /></td> <td colspan="3" rowspan="3"><a href="d3.html" target="wyswielana"><img id="index_26" src="images/index_26.gif" width="31" height="34" alt="" border="0"/></a></td> <td colspan="2" rowspan="4"><img id="index_27" src="images/index_27.gif" width="125" height="62" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="7" alt="" /></td> <td colspan="6" rowspan="7"><img id="index_28" src="images/index_28.gif" width="250" height="125" alt="" /></td> <td rowspan="10"><img id="index_29" src="images/index_29.gif" width="27" height="185" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="24" alt="" /></td> <td rowspan="9"><img id="index_30" src="images/index_30.gif" width="116" height="161" alt="" /></td> <td colspan="2" rowspan="2"><a href="z5.html" target="wyswielana"><img id="index_31" src="images/index_31.gif" width="25" height="31" alt="" border="0"/></a></td> <td rowspan="4"><img id="index_32" src="images/index_32.gif" width="14" height="72" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="3" alt="" /></td> <td colspan="3"><img id="index_33" src="images/index_33.gif" width="31" height="28" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="28" alt="" /></td> <td colspan="2" rowspan="2"><img id="index_34" src="images/index_34.gif" width="25" height="41" alt="" /></td> <td rowspan="3"><img id="index_35" src="images/index_35.gif" width="25" height="59" alt="" /></td> <td colspan="3"><a href="d2.html" target="wyswielana"><img id="index_36" src="images/index_36.gif" width="26" height="30" alt="" border="0"/></a></td> <td rowspan="7"><img id="index_37" src="images/index_37.gif" width="105" height="130" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="30" alt="" /></td> <td colspan="3" rowspan="2"><img id="index_38" src="images/index_38.gif" width="26" height="29" alt="" /></td> <td><img src="images/spacer.gif" width="1" height="11" alt="" /></td> 35

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER

Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER Dostęp p do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów Agnieszka Lewandowska, Cezary Mazurek, Marcin Werla {jagna,mazurek,mwerla}@man.poznan.pl Historia

Bardziej szczegółowo

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/

The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1 The University of Michigan Digital Library Production Service Collection http://www.umdl.umich.edu/ 1. Zawartość Biblioteka elektroniczna Uniwersytetu w Michigan, która oferuje elektroniczne dane i usługi.

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie

Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie Cyfrowe dokumenty muzyczne w Internecie Biblioteki cyfrowe w pracy biblioteki muzycznej Maciej Dynkowski Biblioteka Główna Akademii Muzycznej Im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi Zalety dokumentów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej

IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej IV.3.b. Potrafisz samodzielnie dokonać podstawowej konfiguracji sieci komputerowej Co warto wiedzieć o łączeniu komputerów w sieci? Spójrz na rysunek IV.3p, który przedstawia właściwości Połączeń lokalnych,

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Elżbieta Szymańska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Cel lekcji - przedstawienie historii powstania Bibliotek Cyfrowych; definicja - zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura bibliotek cyfrowych

Infrastruktura bibliotek cyfrowych Infrastruktura bibliotek cyfrowych w sieci PIONIER C. Mazurek, M.Stroiński, M.Werla, J.Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Polskie Biblioteki Cyfrowe, Poznań, 25.11.2008r. Polski Internet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia Sieci komputerowe Sieć komputerowa - system umoŝliwiający wymianę danych między 2 lub więcej komputerami. Składają się na nią komputery środki słuŝące realizacji połączenia. Komputery

Bardziej szczegółowo

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska

Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Masowe zabezpieczanie i udostępnianie egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Leszek Szafrański Biblioteka Jagiellońska Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa Po 3 latach istnienia: Czasopisma

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu

Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Rola polskich bibliotek cyfrowych w zapewnianiu otwartego dostępu Marcin Werla (mwerla@man.poznan.pl) Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, Dział Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych dr Dominik Batorski inŝ. Paweł Kucharski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa Cezary Mazurek, Jan Andrzej Nikisch PIONIER 2003 Poznań 9-11 kwietnia 2003. Geneza WBC1 Celem strategicznym PFBN realizowanym od lat jest rozbudowa i modernizacja platformy

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy Porozumienia budują wspólnie zasób cyfrowy o nazwie Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa (MBC). 2. MBC powstała

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Śląska Biblioteka Cyfrowa

Śląska Biblioteka Cyfrowa Śląska Biblioteka Cyfrowa Internetowa kolekcja kulturowego, naukowego i edukacyjnego dorobku regionu śląskiego jak to się zaczęło? Porozumienie o utworzeniu ŚBC 20 lipca 2006 r. Biblioteka Śląska naukowa,

Bardziej szczegółowo

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Rozwój polskich bibliotek cyfrowych. Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Rozwój polskich bibliotek cyfrowych Tomasz Parkoła Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Plan prezentacji Wprowadzenie Historia rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce Aktualny stan bibliotek cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego

Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Wykorzystanie regionalnej biblioteki cyfrowej do tworzenia repozytorium instytucjonalnego Jakub Bajer Krzysztof Ober Polskie Biblioteki Cyfrowe Poznań, 18-22 października 2010 r. Plan prezentacji Wstęp

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja stron internetowych szkół wyŝszych, instytucji naukowych i kulturalnych.

Archiwizacja stron internetowych szkół wyŝszych, instytucji naukowych i kulturalnych. mgr Przemysław Michalak mgr Krzysztof Lange Archiwizacja stron internetowych szkół wyŝszych, instytucji naukowych i kulturalnych. Rozwój technologii informacyjnych opartych na nowoczesnych rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Początki brak jednego źródła informacji Bibliografia publikacji pracowników PW 1944-1986 wersja drukowana

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM)

Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Regulamin organizacyjny Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych (SNTM) Rozdział 1 Cele i zadania 1 1. Celem Studium Nowoczesnych Technologii Multimedialnych jest wspomaganie procesów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo BeamYourScreen Bezpieczeństwo Spis treści Informacje Ogólne 3 Bezpieczeństwo Treści 3 Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika 3 Bezpieczeństwo Infrastruktury 3 Opis 4 Aplikacja 4 Kompatybilność z Firewallami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

Spis treści. Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services Spis treści Wstęp... ix Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?... ix Informacja dotycząca towarzyszącej ksiąŝce płyty CD-ROM... xi Wymagania systemowe... xi Instalowanie i uŝywanie plików przykładowych...

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF?

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? Podczas przygotowywania wersji elektronicznej pracy dyplomowej (lub innego dokumentu, który ma być rozpowszechniany w wersji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Koszowska, FRSI Remigiusz Lis, ŚBC-BŚ

Agnieszka Koszowska, FRSI Remigiusz Lis, ŚBC-BŚ Cyfrowa biblioteka publiczna od skanera do Europeany Ułatwienie dostępu Ochrona (pośrednia) zbiorów Komunikacyjność Zasób róŝnorodnego zastosowania Dokumentacja Promocja Nowi odbiorcy Dlaczego warto digitalizować?

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ. Preambuła

POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ. Preambuła ul. Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa skrytka nr 365 tel. 22 537 41 58 fax 22 621 19 68 biblioteka@koszykowa.pl Warszawa, dnia.. POROZUMIENIE o współtworzeniu MAZOWIECKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ Preambuła I.

Bardziej szczegółowo

Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej Projekt rozwoju Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej JBC w liczbach Udostępnianie w JBC Działalność wydawnicza i self-archiving Obszary współpracy pomiędzy jednostkami UJ w ramach Repozytorium Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Dygitalizacja i biblioteki cyfrowe MSIW 01 1400-IN23D-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

APD. Archiwum Prac Dyplomowych w USOS. Mariusz.Czerniak@umk.pl

APD. Archiwum Prac Dyplomowych w USOS. Mariusz.Czerniak@umk.pl APD Archiwum Prac Dyplomowych w USOS Mariusz.Czerniak@umk.pl Plan prezentacji Wprowadzenie do aplikacji Zastosowania i scenariusze działań Plany na najbliższą przyszłość Geneza i przeznaczenie APD należy

Bardziej szczegółowo

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany

Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Federacja Bibliotek Cyfrowych: wsparcie instytucji kultury w udostępnianiu zbiorów on-line, agregacja metadanych na potrzeby Europeany Justyna Walkowska, Marcin Werla Zespół Bibliotek Cyfrowych, Dział

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego

Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego Europeana Cloud: Wykorzystanie technologii chmurowych do współdzielenia on-line baz danych dziedzictwa kulturowego Cezary Mazurek, Aleksandra Nowak, Maciej Stroiński, Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a Przestępczość komputerowa, internetowa i intelektualna Pojęcie przestępczości internetowej i charakterystyka obszarów zagroŝeń. W polskim prawie karnym brak jest definicji przestępstwa internetowego. Potocznie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

PAIR Portal to Asian Internet Resources

PAIR Portal to Asian Internet Resources PAIR Portal to Asian Internet Resources Portal Azjatyckich Zasobów Internetowych http://digicoll.library.wisc.edu/pair/ 1. Zawartość serwisu PAIR to amerykańska rozproszona biblioteka cyfrowa prezentująca

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Streszczenie Celem projektu jest uzmysłowienie uczniom w możliwie prosty sposób, bez

Bardziej szczegółowo

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania?

Czy przedmiotem oferty jest dostarczenie bazy danych dedykowanej do oferowanego rozwiązania? Znak WAG II 2910-16/PII/08 Kraków 01.12.2008r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja II Rozkład wymagający

Bardziej szczegółowo

KOPAL SYSTEM DŁUGOTERMINOWEJ ARCHIWIZACJI CYFROWEGO DZIEDZICTWA NAUKI I KULTURY. VI Warsztaty Biblioteki Cyfrowe Poznań 2009 r.

KOPAL SYSTEM DŁUGOTERMINOWEJ ARCHIWIZACJI CYFROWEGO DZIEDZICTWA NAUKI I KULTURY. VI Warsztaty Biblioteki Cyfrowe Poznań 2009 r. VI Warsztaty Biblioteki Cyfrowe Poznań 2009 r. KOPAL SYSTEM DŁUGOTERMINOWEJ ARCHIWIZACJI CYFROWEGO DZIEDZICTWA NAUKI I KULTURY Aneta Januszko-Szakiel, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Ekran Wyszukiwania Podstawowego w multiwyszukiwarce EBSCO Discovery Service zapewnia dostęp poprzez jedno okienko wyszukiwawcze na platformie EBSCOhost do wszystkich zasobów biblioteki. Na ekranie do wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla administratora systemu Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W celu zabezpieczenia danych gromadzonych i przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich oraz jego systemie informatycznym, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie

Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie Wyzwania techniczne związane z prezentacją dziedzictwa kulturowego w Internecie Tomasz Parkoła, Marcin Werla Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe II konferencja i3: internet infrastruktutry innowacje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I

Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Zespół TI Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski ti@ii.uni.wroc.pl http://www.wsip.com.pl/serwisy/ti/ Rozkład materiału do nauczania informatyki w liceum ogólnokształcącym Wersja I Rozkład zgodny

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji. egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej

Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji. egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Dokumenty online model opracowania, udostępniania, archiwizacji egzemplarza obowiązkowego w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej Katarzyna Szczepaniec Oddział Zbiorów Cyfrowych BJ Dokumenty Analogowe i Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy

Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy 4 Rozkład materiału nauczania. Informatyka. Po prostu zakres podstawowy W planie nauczania informatyki na IV etapie edukacyjnym (zakres podstawowy) na realizację treści nauczania przewidziano ę tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Mirosław Górny, Paweł Gruszczyński, Cezary Mazurek, Jan Andrzej Nikisch, Maciej Stroiński, Andrzej Swędrzyński

Mirosław Górny, Paweł Gruszczyński, Cezary Mazurek, Jan Andrzej Nikisch, Maciej Stroiński, Andrzej Swędrzyński POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Zastosowanie oprogramowania dlibra do budowy Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej Mirosław Górny, Paweł Gruszczyński, Cezary Mazurek, Jan Andrzej Nikisch, Maciej

Bardziej szczegółowo

Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci?

Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci? Przyszłość bibliotek cyfrowe treści w cyfrowej sieci? Dr Marek Nahotko Warszawa, 22-24.11.2006 1 Narastające problemy Niezadowolenie ze sposobu działania systemu komunikacji: Wzrost cen publikacji; Problemy

Bardziej szczegółowo

I. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

I. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki I. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń:

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Witryny i aplikacje internetowe NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 Lp 1. Dział programu Podstawy HTML Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (Coleccion Digital) HISZPAŃSKA BIBLIOTEKA NARODOWA (Zbiory w wersji elektronicznej)

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (Coleccion Digital) HISZPAŃSKA BIBLIOTEKA NARODOWA (Zbiory w wersji elektronicznej) BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA (Coleccion Digital) HISZPAŃSKA BIBLIOTEKA NARODOWA (Zbiory w wersji elektronicznej) http://www.bne.es/eng/catalogues/coleccionesdigitales.htm Zawartość: Repozytorium uniwersalne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

dlibra 3.0 Marcin Heliński

dlibra 3.0 Marcin Heliński dlibra 3.0 Marcin Heliński Plan prezentacji Wstęp Aplikacja Redaktora / Administratora Serwer Aplikacja Czytelnika Aktualizator Udostępnienie API NajwaŜniejsze w nowej wersji Ulepszenie interfejsu uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT

Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT Architektury i protokoły dla budowania systemów wiedzy - zadania PCSS w projekcie SYNAT A. Dudczak, C. Mazurek, T. Parkoła, J. Pukacki, M. Stroiński, M. Werla, J. Węglarz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

HTML5 Nowe znaczniki header nav article section aside footer

HTML5 Nowe znaczniki header nav article section aside footer Specyfikacja HTML5 wprowadza nowe znaczniki pozwalające w łatwy i intuicyjny sposób budować szkielet strony, który przez zmniejszenie ilości kodu jest czytelniejszy i łatwiejszy w utrzymaniu, pozwala poza

Bardziej szczegółowo