Moduł 5. Projektowanie sieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 5. Projektowanie sieci"

Transkrypt

1 Moduł 5 Projektowanie sieci 1. Nie ma jednej metody są dobre praktyki, czyli jak projektować 2. Analiza biznesowa potrzeb klienta

2 1. Nie ma jednej metody - są dobre praktyki, czyli jak projektować Projektowanie sieci jest skomplikowanym procesem, którego efektem finalnym ma być zbiór zaleceń do wybudowania sieci. Nie ma jednej metody na stworzenie dobrego projektu. Proces przygotowywania wytycznych do budowy sieci może przybierać różne formy. Kształt przygotowanej dokumentacji powinien zawierać określone elementy, ale nie ma jednego określonego szablonu. Ważne jest, aby na podstawie przygotowanych wytycznych, wykonawca w jednoznaczny sposób został poinformowany o zamiarach projektanta. Czasami nawet rzeczy pozornie oczywiste należy jednoznacznie opisać w dokumentacji. Unikniemy w ten sposób dowolnej interpretacji niezapisanych faktów. Jak w takim razie powinien wyglądać proces projektowania? Zaczynamy od stworzenia specyfikacji wymagań. Kiedy inwestor sprecyzuje swoje oczekiwania oraz określi ograniczenia, możemy przystąpić do zbierania pozostałych informacji niezbędnych do projektu. Podstawą do pracy w określonym budynku są jego plany budowlane. Na ich podstawie wstępnie określimy przebiegi kablowe, zorientujemy się, jak przebiegają instalacje oraz gdzie znajdują się określone pomieszczenia. Kolejną niezbędną czynnością będzie wykonanie wizji lokalnej w miejscu inwestycji. Tylko obejrzenie miejsca projektowanej sieci pozwoli na uniknięcie niespodzianek związanych z wykończeniem pomieszczeń. Często nawet ustawienie mebli lub zainstalowanych zabudów stałych uniemożliwia instalację sieci w zaplanowany wcześniej sposób. Podczas zapoznawania się z pomieszczeniami dobrze jest porozmawiać z osobą znającą budynek, np. konserwatorem, kierownikiem administracyjnym. Jego wiedza na temat historii modernizacji budynku może być przydatna w pracach projektowych. Ustalenia dokonane podczas wizji lokalnej powinny znaleźć się w notatce podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela inwestora. Po zebraniu wszystkich niezbędnych materiałów, projektant może przystąpić do pracy. 2. Analiza biznesowa potrzeb klienta Jak ważna jest analiza potrzeb klienta, mówiliśmy już w poprzednim module. Przypominamy, że to na podstawie pozyskanej wiedzy projektant musi określić, jakie są niezbędne środki techniczne do zrealizowania potrzeb klienta. Ważną cechą projektowanej sieci powinna być jej skalowalność. Analizując potrzeby klienta należy przewidzieć możliwości rozwoju firmy i tak zaprojektować sieć, aby w przyszłości była możliwa jej rozbudowa. Dokładanie kolejnych elementów nie powinno kolidować z pracą już istniejącej sieci. Rozbudowa nie powinna również wymuszać ingerencji w już funkcjonujące okablowanie. Przygotowując systemy mocowania dla projektowanego okablowania sieciowego, projektant powinien pozostawić zapas miejsca w rurarzu lub korytach kablowych. Ewentualna rozbudowa przy powiększaniu sieci nie będzie wiązała się z koniecznością budowy nowych systemów mocowań. Skalowalność powinna dotyczyć również punktów dystrybucyjnych. Zaprojektowanie na wymiar szaf teleinformatycznych przy pierwszej konieczności rozbudowy wymusi ich wymianę. Proces niewielkiej rozbudowy przekształci się wówczas w kolejny, duży proces inwestycyjny. Pamiętaj! To klient i jego działania biznesowe stwarzają zapotrzebowanie na budowę sieci i rozwiązań teleinformatycznych. Jednak to projektant przewidując ewentualną ekspansję sieci może spowodować, że jej rozbudowa nie będzie bardzo uciążliwa dla użytkowników. 2

3 a. Projekt logiczny sieci Po zebraniu niezbędnych informacji, potrzebnych do określenia struktury przyszłej sieci, rozpoczynamy od wykonania projektu logicznego. Wynika z niego: ogólna koncepcja sieci, podział sieci na segmenty, połączenia między elementami sieci, koncepcja sieci wirtualnych (VLAN). Niektóre projekty logiczne są wzbogacone o propozycje adresacji IP. Istotą projektu logicznego jest pokazanie struktury połączeń, którą należy wykonać podczas montażu sieci. Na projekcie tym nie znajdziemy informacji o przebiegach okablowania czy technologii jego instalacji. Pojawią się tam za to wskazówki dotyczące portów oraz urządzeń, które należy ze sobą połączyć. Na etapie tworzenia projektu logicznego warto również zadbać o stworzenie jednolitego systemu oznaczeń, który pozwoli jednoznacznie identyfikować urządzenie w sieci. Przykładowy projekt logiczny znajduje się na rysunku 5.1 Rysunek 5.1 Projekt logiczny sieci Źródło: materiały własne Podczas tworzenia tego schematu połączeń logicznych nie zawsze przedstawia się konkretne rozwiązania sprzętowe, a jedynie określa zastosowane funkcjonalności. Urządzenia dobiera się na dalszym etapie sporządzania projektu. Dobrą praktyką przy ustalaniu struktury połączeń jest zastosowanie tzw. metody zstępującej, czyli od ogółu do szczegółu (ang. top-down). W pierwszej kolejności ustalamy ogólny schemat sieci z siatką głównych połączeń oraz usług sieciowych. W następnych krokach doprecyzo- 3

4 wane zostają rozwiązania zastosowane na każdym poziomie sieci. Określone zostaną urządzenia, ich rola w danym segmencie sieci, usługi które będą występowały w danym obszarze. Uszczegółowienie projektu może również obejmować adresację IP, która będzie obowiązywała w projektowanej sieci. Dla zapewnienia elastyczności i łatwości konfiguracji urządzeń końcowych dobrą praktyką jest stosowanie serwerów DHCP do automatycznej adresacji. Jakiekolwiek zmiany adresów w sieci można wówczas dokonać z jednego miejsca bez konieczności angażowania dużych sił i środków w zmianę ustawień stacji klienckich. W projekcie logicznym nie może zabraknąć informacji o planowanych sieciach wirtualnych. Technologia VLAN często stosowana jest do podziału większych sieci na niezależne mniejsze struktury. Fizycznie obsługiwane przez te same switch e logicznie tworzą niezależne mniejsze sieci, których użytkownicy nic o sobie nie wiedzą. Jeżeli podczas projektowania zakładamy wykorzystanie tej technologii, niezbędna jest informacja o tym w schemacie logicznym. Często, tego rodzaju rozwiązania służą do budowy niezależnej sieci do zarządzania urządzeniami. Informacja o takim rozwiązaniu, pomimo swojego charakteru podwyższonego ryzyka, dla bezpieczeństwa sieci również musi zostać opisana w schemacie. Tworząc diagramy sieci, inżynierowie często mają tendencję czynić swoje projekty skomplikowanymi. Tworząc dokumentację pamiętaj, że: warto zachować prostotę dla przejrzystości rysunku i przekazywanej idei. Jeżeli chcemy przekazać kilka rozwiązań, może warto rozłożyć ja na kolejne powiązane ze sobą schematy; dobrze jest oddzielać poszczególne warstwy logiczne sieci. Staraj się nie łączyć na jednym schemacie routingu i koncepcji sieci VLAN; należy unikać krzyżowania linii na diagramie. Im więcej linii skrzyżujesz, tym schemat staje się mniej czytelny; schemat zyska na czytelności, jeżeli będziesz układał linie nadając im kierunki prostopadłe; warto oddzielać lokalizacje na schemacie. Jeżeli projektowana sieć wykracza poza jedną lokalizację, oznacz to np. prostokątem lub innym kolorem; stosując ikony na rysunku staraj się je uporządkowywać w jednej linii. Podobnie, jak w przypadku połączeń, wpłynie to znacząco na czytelność rysunku. Podsumowując, projekt logiczny pokazuje strukturę połączeń urządzeń przy pomocy okablowania. Zawiera koncepcję wykonania sieci bez określenia metodologii procesów budowlanych. Jest niezbędny w końcowej fazie montażu sieci dla prawidłowego podłączenia okablowania. Na jego podstawie zostaną skonfigurowane odpowiednie VLAN-y oraz ustawione trasy routingu. b. Projekt fizyczny sieci Jeżeli została już opracowana koncepcja połączenia elementów sieci niezbędnych do uzyskania efektu pożądanego przez inwestora, przystępujemy do projektu fizycznego. Mając zgromadzone niezbędne informacje o budynku w postaci: planów budowlanych, wizji lokalnej (notatki, fotografie), notatki z miejsca inwestycji, z ustaleniami podpisanymi przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy, 4

5 przystępujemy do pracy. Proces projektowania wiąże się często ze zmianami i kolejnymi wersjami. Jeżeli to tylko możliwe, należy wykorzystywać narzędzia komputerowe do wspomagania projektowania. Programy typu CAD pozwolą na niezliczoną liczbę poprawek i wersji bez konieczności żmudnego ręcznego poprawiania rysunków technicznych. Od czego zaczynamy? Zakładając, że posiadamy rysunki techniczne budynku w formie elektronicznej, tworzymy w programie kolejną warstwę, na której będziemy kreślili naszą sieć. Takie rozwiązanie pozwoli nam na wyłączanie zbędnych warstw, w celu nie zaciemniania rysunku. Znając pomieszczenia, w których mają znajdować się elementy sieci, nanosimy punkty dystrybucyjne, punkty przyłączeniowe oraz trasy przebiegów kablowych. Oznaczamy na rysunku miejsca przejścia przez ściany, stropy. W każdym przypadku, gdy planujemy zastosować nietypowe rozwiązanie lub z którym wykonawca może mieć problem, miejsce takie należy wyraźnie zaznaczyć na planie. Rysunek 5.2 Projekt fizyczny sieci Źródło: Zastosowana symbolika i kolory powinny znaleźć się w legendzie rysunku. Na ich podstawie instalatorzy odszyfrują zamysł projektanta. Podczas projektowania należy przestrzegać norm dotyczących zastosowanego typu okablowania oraz bezwzględnie przestrzegać maksymalnych odległości. W przypadku konieczności wykonanie instalacji elektrycznej, należy rozdzielić sieć komputerową od elektrycznej stosując osobne systemy prowadzenia kabli. W przypadku wykorzystania koryt kablowych podwójnych (z przegrodą w środku), przewody elektryczne układamy w części dolnej. Bardzo ważny jest dobór lokalizacji dla punktu dystrybucyjnego. Nie może być to przypadkowe pomieszczenie. Zainstalowana szafa teleinformatyczna wyposażona będzie w sprzęt aktywny, który wymaga chłodzenia. Nie powinniśmy w związku z tym sięgać po pomieszczenia południowe naturalnie nagrzewane przez słońce. Jeżeli jest taka możliwość unikajmy pokoi z oknami, które również przyczyniają się do podwyższania temperatury. W przypadku przewidywanej większej liczby sprzętu aktywnego, należy rozważyć konieczność klimatyzowania pomieszczenia. Dostarczenie na miejsce instalacji szafy 5

6 i sprzętu aktywnego również powinno być przewidziane na etapie projektowania. Droga transportowa musi posiadać gładkie posadzki (bez progów) oraz odpowiedni gabaryt dla swobodnego przemieszczania sprzętu. Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego transportu, należy przewidzieć inne pomieszczenie. Dodatkowe czynniki, które mogą dyskwalifikować miejsce na punkt dystrybucyjny to: wysoka wilgotność pomieszczenia, rury wodno-kanalizacyjne, które mogą być przyczyną wycieku, brak odpowiedniej instalacji elektrycznej o mocy niezbędnej do zasilenia całego sprzętu. Jak widać, dobór pomieszczenia na główny punkt sieci nie jest prosty. Często projektanci przedstawiają kilka alternatywnych punktów określając ich mocne i słabe strony. c. Dobór elementów pasywnych sieci Budowa okablowania wiąże się z wyborami typów i kategorii kabli stosownie do określonych wymagań. W przypadku instalacji sieci w miejscach o dużym nasileniu zakłóceń, należy zaprojektować okablowanie z dodatkowym ekranem. Miejsca krzyżowania się sieci komputerowej i elektrycznej wykonujemy pod kątem prostym, ograniczając wpływ promieniowania elektromagnetycznego na przesyłane informacje. Należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu promienia gięcia kabli miedzianych i optycznych. Zbyt silne zagięcie może spowodować obniżenie parametrów transmisyjnych lub w skrajnym przypadku trwałe uszkodzenie. W przypadku miejsc o podwyższonym ryzyku pożaru należy stosować okablowanie w izolacji niepalnej LSZH. Montaż okablowania to nie tylko przewody, ale również cały osprzęt do ich montażu i zakańczania. Istnieje wiele firm, które specjalizują się w dostarczaniu kompletnych rozwiązań. Dokonując wyboru systemu mocowania możemy sięgnąć np. po system korytowania firmy Legrand. W szerokiej ofercie znajdziemy różnego rodzaju koryta plastikowe wraz z elementami do ich łączenia kątowego. Dodatkowo producent ten dostarcza gniazda modułowe, które pozwalają na montaż różnych zakończeń sieciowych np. RJ-45, RJ-11, BNC, itp. Konstrukcja modułowa pozwala na elastyczne zagospodarowywanie przestrzeni gniazda w moduły odpowiadające wymogom danej sieci. Rysunek 5.3 System modułowy do natynkowego prowadzenia i zakańczania kabli Źródło: b.jpg 6

7 Innego rodzaju osprzęt będzie wykorzystywany do budowy okablowania światłowodowego. Niebezpieczeństwo wynikające z propagacji dużej mocy optycznej narzuca dodatkowe warunki ochrony. Często kable światłowodowe instalowane są w dodatkowych rurach osłonowych zwanych wtórnikami lub peszlami. Instalując dłuższe odcinki sieci optycznej zabezpieczamy się dodatkowo przed skutkami awarii w przypadku fizycznego uszkodzenia kabla. Na odcinku pomiędzy punktem A i B instalowane są zasobniki na zapas kabla światłowodowego. Nawinięty tam kabel będzie wykorzystany w przypadku uszkodzenia fizycznego. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy podczas instalacji ogrzewania został uszkodzony kabel światłowodowy. Mając na uwadze jego konstrukcję (przypominam, że rdzeń światłowodu to szkło krzemionkowe) spodziewamy się, że kilkadziesiąt centymetrów włókien nie nadaje się do użytku. Przywrócenie sprawności wymagałoby wstawienia niewielkiego odcinka kabla i wykonania dwóch złącz, gdzie pospawane zostaną wszystkie włókna. Niejednorodność kabla, dodatkowe tłumienie oraz nakład pracy sprawiają, że rozwiązanie takie jest ostatecznością. Jeżeli w zasobniku znajduje się jeszcze zapas kabla, zostanie on odwinięty, a kabel podciągnięty w miejscu awarii. Uzyskane centymetry pozwolą na wykonanie pojedynczego złącza skracając czas awarii i ograniczając tłumienie powstałe po połączeniu. Rysunek 5.4 Mufa światłowodowa. Miejsce łączenia kabli optycznych Źródło: Zakończenie kabli optycznych wykonywane jest na przełącznicach optycznych. Instalowane w szafach teleinformatycznych pozwalają na dowolną aranżację połączeń optycznych przy pomocy patchcordów. Integralną częścią każdej przełącznicy jest tacka spawów, gdzie zabezpieczamy miejsce połączenia przed przypadkowym uszkodzeniem. 7

8 Rysunek 5.5 Przełącznica światłowodowa z widoczną wewnątrz tacką spawów Źródło: WIATOWODOWA-PS-19.jpg d. Dobór elementów aktywnych sieci Podstawowym elementem łączącym we współczesnych sieciach lokalnych jest przełącznik. Stosowane w większych sieciach można podzielić na dwa rodzaje: szkieletowe, które łączą przełączniki dostępowe i przenoszą główny ruch w sieci, dostępowe, świadczące usługę przyłączenia dla urządzeń końcowych. Wymagania stawiane przełącznikowi są związane z jego funkcją w sieci. Od pracujących w szkielecie wymaga się dużej wydajności, zwiększonego poziomu bezpieczeństwa oraz szybkich interfejsów przyłączeniowych. Urządzenia dostępowe nie przenoszą tak dużego ruchu, dlatego ich podstawowym parametrem będzie ilość oferowanych interfejsów oraz możliwość obsługi sieci wirtualnych VLAN. Niektóre przełączniki mają budowę modularną i pozwalają na rozbudowę o dodatkowe porty optyczne lub elektryczne. W przypadku rozbudowy sieci nie jest wówczas wymagana wymiana całego urządzenia. Moduły optyczne w standardzie GBIC lub SFP pozwalają rozszerzyć funkcjonalność przełącznika o połączenia światłowodowe. Od rodzaju i jakości zastosowanej wkładki optycznej zależy zasięg i przepustowość uzyskanego interfejsu. 8

9 Rysunek 5.6 Wkładka optyczna w standardzie GBIC Źródło: Obsługa protokołu STP lub RSTP pozwoli zapobiegać przed powstawaniem pętli lokalnych. W przypadku planowania budowy sieci z nadmiarowymi połączeniami, jeden z tych protokołów ochroni nas przed skutkami zapętlenia sieci. Wzrost ruchu na interfejsach szkieletowych może doprowadzić do ograniczenia wydajności sieci. W celu zwiększenia przepływności na newralgicznych połączeniach można zastosować agregację portów. Większość przełączników zarządzalnych oferuje taką funkcjonalność, która pozwala łączyć kilka interfejsów fizycznych w jeden logiczny. Rysunek 5.7 Agregacja łączy Fast Ethernet w jeden interfejs logiczny Źródło: materiały własne 9

10 Uzyskana w ten sposób zwiększona przepływność poprawi wydajność sieci. Należy tu uświadomić, że realizacja tej funkcjonalności przez producentów wygląda różnie. Aby mieć pewność zadziałania takiego rozwiązania, na obu końcach sieci należy zastosować osprzęt tego samego producenta. Są jeszcze inne czynniki, jak wsparcie dla QoS czy VoIP, które nakłonią nas do zaprojektowania tego czy innego przełącznika w sieci. Ważne jest, aby jeżeli to możliwe, stosować rozwiązania jednej firmy. Ułatwi to w znacznym stopniu późniejsze administrowanie siecią i wyeliminuje problemy z kompatybilnością. Kolejnym ważnym elementem aktywnym w projektowanych sieciach jest router. Większość projektowanych obecnie sieci jest dołączanych do innych sieci lub Internetu i w tym celu musi zostać wyposażona w router na punkcie styku. Ze względu na różnorakość dostępnych rozwiązań podzielimy dostępne routery na sprzętowe i programowe. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z fizycznym urządzeniem, które za pomocą dedykowanego hardware, z odpowiednim specjalistycznym oprogramowaniem, realizuje funkcje kierowania ruchem IP. Drugie spotykane rozwiązanie to najczęściej zwykły komputer, wyposażony w więcej niż jedną kartę sieciową, który przy pomocy odpowiedniego oprogramowania decyduje o przenoszeniu pakietów między sieciami. Które rozwiązanie jest lepsze? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Znajdą się zwolennicy sprzętowych routerów, którzy cenią sobie stabilność i wygodę korzystania z urządzenia stworzonego tylko do określonego celu. Są również fani rozwiązań programowych, którzy wykorzystując często starsze komputery dają im nowe życie pod kontrolą systemu Linux np. Vyatta. Ważne jest, aby podczas wyboru uwzględnić następujące czynniki: wydajność pakietową określającą zdolność routera do przetworzenia określonej liczby pakietów w ciągu jednej sekundy, liczbę i rodzaj zainstalowanych w urządzeniu portów, podatność na rozbudowę, budowę modułową, możliwość instalacji wkładek optycznych, oprogramowanie urządzenia, jakie stwarza możliwości - czy producent przewiduje wsparcie i nadal je rozwija (upgrade). Rysunek 5.8 Sprzętowe rozwiązania z oprogramowaniem VYATTA Źródło: 10

11 Po poddaniu ich analizie, powinniśmy zdecydować się na właściwe rozwiązanie. Oprócz wymienionych przełączników i routerów, w projekcie mogą znaleźć się inne urządzenia sieciowe, jak Access Pointy, media konwertery czy wreszcie serwery świadczące określone usługi sieciowe. Podobnie jak w przypadku routera, należy dogłębnie przeanalizować ich parametry techniczne i określić czy spełniają stawiane przed nimi wymagania. W dziedzinie serwerów nastała ostatnio powszechna moda na wirtualizacje. Stosując silne rozwiązania sprzętowe można podzielić zasoby procesorów i pamięci pomiędzy kilka współistniejących wirtualnych systemów. Tworząc w ten sposób wydajne systemy usługowe, ograniczamy potrzebne przestrzenie na instalację kolejnych serwerów w szafach teleinformatycznych. Bibliografia: 1. Halska B., Bensel P.: Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Część 2. Helion, Gliwice Pawlak R.: Okablowanie strukturalne sieci Teoria i praktyka. Helion, Gliwice

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 21 listopada 2007 r. ISSN 1640-6583 Nr 9E Poz. 372 ZARZĄDZENIE NR 39 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ochrony

Bardziej szczegółowo

FTTH Handbook Wydanie 6 Komisja Realizacji i Eksploatacji Data weryfikacji: 18.02.2014

FTTH Handbook Wydanie 6 Komisja Realizacji i Eksploatacji Data weryfikacji: 18.02.2014 FTTH Handbook Wydanie 6 Komisja Realizacji i Eksploatacji Data weryfikacji: 18.02.2014 Zastrzez enie Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie traktowane są jako podstawa do dyskusji. Nie muszą

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA

SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA SPOŁECZNA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I INFORMATYKI KIERUNEK INFORMATYKA Bartkowiak Piotr Dąbrowski Mariusz Matys Marek Stachnik Daniel Sikora

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący planowania i projektowania sieci klasy NGA

Poradnik dotyczący planowania i projektowania sieci klasy NGA Poradnik dotyczący planowania i projektowania sieci klasy NGA Opracowanie: Akademia Światłowodowa Redakcja: Prosper Biernacki Wydanie 1.0 Niepołomice 2014 Projekt: POIG.07.01.00-00-019/09 ul. M. Kasprzaka

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN Nr. 1/2012. Konfiguracja protokołów redundancji w switchach MOXA strona 12. Autmatyka w kolejnictwie strona 18

MAGAZYN Nr. 1/2012. Konfiguracja protokołów redundancji w switchach MOXA strona 12. Autmatyka w kolejnictwie strona 18 MAGAZYN Nr. 1/2012 Konfiguracja protokołów redundancji w switchach MOXA strona 12 Autmatyka w kolejnictwie strona 18 Szeroka oferta urządzeń zasilających firmy Mean Well strona 21 2 Miło nam poinformować,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 4 Optymalizacja warunków techniczno-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Cisco Systems Poland. Sieci Bezprzewodowe. W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Sieci Bezprzewodowe W Jednostkach Samorządu Terytorialnego Cisco Systems Poland Al. Jerozolimskie 146C Warszawa, 02-305 Polska http://www.cisco.pl Spis treści 1. Wstęp...3 2. Szkic

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE NETWORK

BIURO PROJEKTOWE NETWORK BIURO PROJEKTOWE NETWORK 62-800 Kalisz, ul. Piskorzewie 6 Zleceniodawca: Firma Handlowa SATURNET Sp. z o.o. Inwestor: Firma Handlowa SATURNET Sp. z o.o. PROJEKT SIECI KOMPUTEROWEJ DLA FIRMY HANDLOWEJ SATURNET

Bardziej szczegółowo

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a.

Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Jeden z pierwszych rysunków przedstawiających ideę działania sieci Ethernet wykonany w 1976 roku przez dr Roberta M. Metcalfe a. Sieci lokalne Trochę teorii, nieco praktyki Wydanie drugie poprawione i

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III

OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ. Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III OSTATNIA MILA BUDOWA I EKSPLOATACJA TELEINFORMATYCZNEJ SIECI DOSTĘPOWEJ Poradnik dla operatorów i samorządowców CZĘŚĆ III Wiesław Baług, Jarosław Józik, Robert Mierzwiński, Jacek Oko, Andrzej Sobczak Fundacja

Bardziej szczegółowo

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej

Modelowa sieć Metro Ethernet na potrzeby obsługi IT jednostek administracji samorządowej Z a k ł a d S i e c i ( Z - 2 ) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 1 Modelowa sieć Metro Ethernet

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY. PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU 1. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ NA 1 i 2 PIĘTRZE W BUDYNKU PRZY PL. WOLNOŚCI 7-8 W OPOLU BRANŻA: Teletechniczna/Klimatyzacyjna/Elektryczna INWESTOR: Miasto Opole Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Expert sieciowy. Sieć w szkole, szkoła w sieci. www.fen.pl

Expert sieciowy. Sieć w szkole, szkoła w sieci. www.fen.pl Expert sieciowy Sieć w szkole, szkoła w sieci www.fen.pl Sieć w szkole, szkoła w sieci Łącza, hasła, filtry i monitoring, czyli planujemy budowę szkolnej sieci Spis treści: 2 Łącza, hasła, filtry i monitoring,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl

Sieci komputerowe. dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Sieci komputerowe dr inż. Sławomir Samolej email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Slajdy zostały przygotowane na podstawie materiałów opublikowanych na (http://wazniak.mimuw.edu.pl/

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW

1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Strona 1 z 78 1. Szczegółowy opis techniczny i technologiczny planowanej infrastruktury SSPW Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oraz technologiczny realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013

mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów 6 01-249 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej:

Projekt techniczny. System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: Projekt techniczny System dostępu radiowego WLAN dla kolejowych i drogowych przejść granicznych w Placówkach Straży Granicznej: 1. Drogowym PG w Grzechotkach 2. Drogowym PG w Terespolu (część wjazdowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania:

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania: PROGRAMY Kierunki rozwoju systemów CAD: KBE (cz. III) Kontynuując rozpoczęty w poprzednich odcinkach tego cyklu temat budowy inteligentnego środowiska projektowego w systemach CAD, chciałbym zwrócić uwagę

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

Program funkcjonalno użytkowy dotyczy obiektów budowlanych: Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice Załącznik Nr 8 do SIWZ Program funkcjonalno użytkowy na Wykonanie projektu wraz z wykonaniem budowy sieci i informatycznej z dedykowaną siecią elektryczną w Urzędzie Gminy Galewice Program funkcjonalno

Bardziej szczegółowo