Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych"

Transkrypt

1 Interoperacyjność europejskich systemów KSOD w ujęciu przewoźników drogowych Tadeusz Wilk Dyrektor Departamentu Transportu ZMPD Warszawa dn. 23 czerwca 2010 roku 1

2 Rodzaje systemów elektronicznych w Europie satelitarny GPS/GSM oraz mikrofalowy DSRC System satelitarny GPS/GSM oparty na technologii GNSS Global Navigation Satelite System wbudowane w pojeździe urządzenie pokładowe OBU (On-Borad-Unit) oblicza ilość przejechanych kilometrów, które podlegają opłacie, charakteryzuje się działaniem na całym terytorium dróg, nawet na drogach niŝszej kategorii, nie wymaga budowy dodatkowej infrastruktury, dwukrotnie droŝszy w budowie oraz ponad trzykrotnie w eksploatacji od systemu mikrofalowego urządzenie OBU wymaga źródła zasilania oraz łączności za pomocą GSM/GPRS koszty związane z transmisją danych, obsługą uŝytkowników, reklamacjami, wymaga większej jednostki pokładowej niŝ w systemie mikrofalowym, bardziej zaawansowanej technologicznie umoŝliwiającej łączność poprzez telefonię komórkową.

3 Rodzaje systemów elektronicznych w Europie satelitarny GPS/GSM oraz mikrofalowy DSRC System mikrofalowy (5,8 GHz) DSRC DSRC Dedicated Short Range Communication łączność urządzenia pokładowego z bramkami ustawionymi na drodze, naliczanie opłat post-pay lub pre-pay, wymaga budowy dodatkowej infrastruktury (bramek) na konkretnych odcinkach dróg objętych elektroniczną opłatą wysoki koszt ponoszony w głównej mierze przez kierowców, dodatkowym kosztem jest utrzymanie oraz modernizacja bramek słuŝących do poboru opłat, koszt urządzeń pokładowych oraz transmisji danych jest niski, charakteryzuje się dokładnym i precyzyjnym działaniem na autostradach oraz drogach ekspresowych, nie jest moŝliwe naliczanie opłat na kaŝdej drodze jak w systemie GPS/GSM tylko tam gdzie zostały wybudowane bramki nad drogami.

4 System satelitarny w NIEMCZECH Operator Toll Collect system funkcjonuje od 1 stycznia 2005 roku, obejmuje 12,000 km autostrad i dotyczy pojazdów powyŝej 12 ton z wyłączeniem autobusów, system został wdroŝony z półrocznym opóźnieniem protesty przegranych w przetargach firm startujących w budowie systemu poboru opłat, w początkowej fazie wdroŝenia systemu satelitarnego występowały problemy z rejestracją firmy w systemie, niepoprawnie były naliczane faktury za przejechane odcinki oraz niewystarczająca była ilość warsztatów montujących urządzenia pokładowe OBU (On-Board-Unit),

5 System satelitarny w NIEMCZECH Operator Toll Collect średnia cena dla pojazdu powyŝej 4 osi (Euro 3 i więcej) wynosi 0,155 eurocenta/km, Jak podaje Rzeczpospolita w roku obrotowym 2008/2009 spółka zebrała od kierowców 4 mld 22 mln euro zaś w kasie spółki pozostało 451 mln, Uiszczanie opłaty drogowej następuje na 3 sposoby: automatycznie - za przejechane odcinki za pomocą urządzenia pokładowego OBU, niezbędna jest rejestracja u operatora a rozliczenie następuje w formie faktur, stacjonarnie - opłatę moŝna wykupić w terminalu stacjonarnym wtedy rejestracja u operatora nie jest wymagana na autostradach jest ok. 3,5 tyś. punktów wykupu opłaty, za pomocą internetu warunkiem jest rejestracja u operatora.

6 System mikrofalowy w AUSTRII Operator ASFINAG Go-Maut system funkcjonuje od 1 stycznia 2004 roku, (Austria jako pierwsza wprowadziła elektroniczny system poboru opłat drogowych) urządzenie pokładowe GO-BOX kontaktuje się za pomocą bramek rozmieszczonych na drodze opłaty są pobierane za przejazd od pojazdów cięŝarowych i autobusów powyŝej 3,5 tony, stawki opłat w Austrii kalkulowane są w zaleŝności od liczby osi i ilości przejechanych kilometrów. Od 1 stycznia 2010 roku opłaty są dodatkowo zaleŝne od klasy emisji spalin (EURO),

7 System mikrofalowy w AUSTRII Operator ASFINAG Go-Maut średnia cena dla pojazdu powyŝej 4 osi (Euro3) wynosi 0,3696 eurocenta/km a dla (Euro 4) 0,3234 eurocenta/km, urządzenie pokładowe, które montuje się na szybie moŝna zaopatrzyć się bezpośrednio w punktach GO na granicy, równieŝ na stacjach benzynowych oraz przez internet, Uiszczanie opłaty drogowej następuje na 2 sposoby: pre-pay skrzynka GO-BOX musi być naładowana odpowiednią kwotą przy przejeździe pod bramką naleŝność jest potrącana bezpośrednio z konta, post pay właściciel pojazdu otrzymuje regularne rozliczenie przejechanych kilometrów niezbędne jest podpisanie umowy z operatorem.

8 System mikrofalowy w CZECHACH Operator KAPSH, PREMID CZ system funkcjonuje od 1 stycznia 2007 roku, opłaty drogowe pobierane są od pojazdów powyŝej 3,5 tony i obejmują autostrady, drogi szybkiego ruchu i pierwszej klasy, pojazd w celu uiszczenia opłaty drogowej musi zostać zarejestrowany w systemie elektronicznych opłat drogowych. Po zarejestrowaniu, pojazd jest obowiązkowo wyposaŝany w małe urządzenie pokładowe PREMID, którego nie moŝna uŝywać w innym pojeździe, w początkowej fazie wdroŝenia systemu mikrofalowego pojazdy czekały długo na rejestrację w systemie, tworzyły się kolejki na granicy,

9 System mikrofalowy w CZECHACH Operator KAPSH, PREMID CZ średnia cena dla pojazdu powyŝej 4 osi (Euro 3 i więcej) na autostradach wynosi 4,12 CZK/km i na drogach pierwszej klasy 1,96 CZK/km, dodatkowo w kaŝdy piątek w godzinach od 15 do 21 stawki są podwojone, uiszczenie opłaty drogowej następuje na 2 sposoby: post pay - płacenie za fakturę przez zawarcie umowy w miejscu kontaktowym lub u któregoś z wydawców kart paliwowych, pre-pay - płacenie z góry w miejscu dystrybucji w postaci gotówki lub kartami płatniczymi i paliwowymi, na miejscu złoŝyć naleŝy kaucję zwrotną 1.550,- CZK i przedpłatę co najmniej 500,-CZK.

10 System mikrofalowy na SŁOWACJI Operator - SKYTOLL, EMYTO SK system funkcjonuje od 1 stycznia 2010 roku, opłaty są pobierane od pojazdów cięŝarowych oraz pojazdów umoŝliwiające przewóz ponad dziewięciu osób łącznie z kierowcą powyŝej 3,5 tony na autostradach, drogach ekspresowych oraz niektórych drogach pierwszej klasy długość dróg objętych mytem wynosi ok. 2,400 km, obowiązkowe jest posiadanie w pojeździe jednostki pokładowej OBU, niewystarczająca liczba warsztatów montujących urządzenia w systemie post-pay urządzenie musi być zainstalowane na stałe w kabinie pojazdu, w fazie wdroŝenia panował chaos problem z otrzymaniem jednostek pokładowych w punktach dystrybucyjnych, tzw. ticket tranzytowy przewoźnicy mogą wykorzystywać tylko do 30 czerwca Przewoźnicy mają do wyboru 18 tras tranzytowych na całej Słowacji. Po uiszczeniu wyliczonej sumy za określone odcinki dróg tranzytowych zostanie wystawiony kaŝdemu przewoźnikowi dokument o zapłaceniu. Po przejechaniu określonego odcinka tranzytowego przewoźnik moŝe bez jakiegokolwiek wstrzymania opuścić Republikę Słowacką,

11 System mikrofalowy na SŁOWACJI Operator - SKYTOLL, EMYTO SK opłata zaleŝy od ilości przejechanych kilometrów, klasy emisji spalin i kategorii pojazdu (ilości osi), średnia cena dla pojazdu powyŝej 5 osi (Euro 3) wynosi na autostradzie i drodze ekspresowej 0,193 eurocenta/km a na drodze pierwszej klasy 0,146 eurocenta/km, Za niezapłacenie opłaty drogowej mandat moŝe wynosić euro, Uiszczanie opłaty drogowej następuje na 2 sposoby: post-pay - uŝytkownik pojazdu moŝe korzystać z wyznaczonych odcinków dróg jeszcze przed opłaceniem opłaty drogowej, przy czym z góry przedłoŝy poręczenie uiszczenia tej opłaty. Następnie płaci naliczone myto po zakończeniu stosownego miesięcznego okresu obrachunkowego, pre-pay - uŝytkownik pojazdu moŝe korzystać z wyznaczonych odcinków dróg dopiero po uiszczeniu opłaty drogowej.

12 Interoperacyjność systemów elektronicznych opłat drogowych Interoperacyjność systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie nakłada Dyrektywa 2004/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku, Biała Księga dotycząca europejskiej polityki transportowej na 2010 rok określa cele związane z bezpieczeństwem oraz płynnością ruchu drogowego. Interoperacyjne inteligentne usługi i systemy transportowe są waŝnym instrumentem w osiągnięciu tych celów, Państwa członkowskie zobowiązane są do opracowania strategii w zakresie zharmonizowania systemów w celu osiągnięcia właściwego poziomu interoperacyjności na poziomie europejskim,

13 Interoperacyjność systemów elektronicznych opłat drogowych Producenci urządzeń oraz zarządzający infrastrukturą uzgodnili, aby wytwarzać produkty interoperacyjne oparte na istniejących systemach DSRC 5,8 GHz. Urządzenia powinny być zdolne do komunikowania się z technologiami, które mogą być wyłącznie stosowane w nowych systemach opłat elektronicznych, które mają być wykorzystywane we Wspólnocie po dniu 1 stycznia 2007 roku, mianowicie technologia pozycjonowania satelitarnego, technologia łączności ruchomej przy wykorzystaniu norm GSM-GPRS oraz technologii mikrofalowej 5,8 GHz, Operatorzy powinni udostępniać zainteresowanym uŝytkownikom urządzenia pokładowe odpowiednie do korzystania ze wszystkich systemów opłat elektronicznych będących w uŝytku w Państwach Członkowskich z zastosowaniem ww. technologii, które są przystosowane do korzystania we wszystkich rodzajach pojazdów.

14 Podsumowanie słabe i silne strony Słabe strony: powaŝnym problemem jest brak interoperacyjności ujednolicenia urządzeń pokładowych zamontowanych w pojeździe - tego samego dla wszystkich krajów europejskich, uŝytkownicy profesjonalni przewoźnicy ponoszą całkowite koszty utrzymania systemów elektronicznych, od obliczenia maksymalnej stawki za przejazd, poprzez budowę i modernizację infrastruktury jak równieŝ budowę dróg zasilając przez to rachunki operatorów podmiotów prywatnych i państwowych,

15 Podsumowanie słabe i silne strony Silne strony: elektroniczne systemy poboru opłat zwiększają wygodę i bezpieczeństwo kierowców, elektroniczne systemy poboru opłat przyczyniają się do sprawiedliwego naliczania opłat faktycznie przejechanego odcinka drogi, na podstawie klasy emisji spalin, ilości osi czy masy całkowitej pojazdu, przewoźnicy zawodowo zajmujący się transportem międzynarodowym obecnie dobrze juŝ sobie dają radę z przepisami dotyczącymi elektronicznego poboru myta, obowiązującymi w poszczególnych krajach.

16

17 Dziękuję za uwagę Tadeusz Wilk Dyrektor Departamentu Transportu ZMPD 17

Konsekwencje wprowadzenia Elektronicznej Opłaty Drogowej. raport z konferencji zorganizowanej przez Polski Kongres Drogowy

Konsekwencje wprowadzenia Elektronicznej Opłaty Drogowej. raport z konferencji zorganizowanej przez Polski Kongres Drogowy Konsekwencje wprowadzenia Elektronicznej Opłaty Drogowej raport z konferencji zorganizowanej przez Polski Kongres Drogowy Za niecały rok 1 lipca 2011 r., w Polsce zacznie obowiązywać nowy system poboru

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWYCH SCENARIUSZY ROZWOJU SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z AUTOSTRAD W POLSCE

ANALIZA MOŻLIWYCH SCENARIUSZY ROZWOJU SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z AUTOSTRAD W POLSCE ANALIZA MOŻLIWYCH SCENARIUSZY ROZWOJU SYSTEMU POBIERANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z AUTOSTRAD W POLSCE Raport opracowany przez: Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Audytel SA 29 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Informacje dla użytkownika

Informacje dla użytkownika PL MYTO W NIEMCZECH Informacje dla użytkownika Wydanie zaktualizowane 2009 Na zlecenie S p i s t r e ś c i Wstęp... 1 1 Informacje ogólne... 2 2 Obowiązek wykupu myta... 4 2.1 Przepisy dotyczące obowiązku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW PL MYTO DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W NIEMCZECH INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW Wydanie zaktualizowane 2014 Na zlecenie www.toll-collect.de SPIS TREŚCI Wstęp... 1 1 Informacje ogólne... 2 2 Obowiązek wykupu

Bardziej szczegółowo

TOLL COLLECT SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH DZIAŁAJĄCY NA TERENIE NIEMIEC SYSTEM OF ROAD TOLL COLLECTION FUNCTIONING ON THE TERRITORY OF GERMANY

TOLL COLLECT SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH DZIAŁAJĄCY NA TERENIE NIEMIEC SYSTEM OF ROAD TOLL COLLECTION FUNCTIONING ON THE TERRITORY OF GERMANY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: TRANSPORT z. 72 Nr kol. 1860 Łukasz KIWIOR, Piotr CZECH, Jacek BARCIK TOLL COLLECT SYSTEM POBORU OPŁAT DROGOWYCH DZIAŁAJĄCY NA TERENIE NIEMIEC Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O WYPOśYCZENIE JEDNOSTKI POKŁADOWEJ - REGULAMIN OGÓLNY ADMINISTRATORA SYSTEMU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O WYPOśYCZENIE JEDNOSTKI POKŁADOWEJ - REGULAMIN OGÓLNY ADMINISTRATORA SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY O WYPOśYCZENIE JEDNOSTKI POKŁADOWEJ - REGULAMIN OGÓLNY ADMINISTRATORA SYSTEMU Obowiązuje od 01.01.2010 Administrator Systemu wydaje następujący Regulamin Ogólny (dalej nazywany

Bardziej szczegółowo

POLSKIE BADANIA W OBSZARZE ELEKTRONICZNEGO POBIERANIA OPŁAT DROGOWYCH THE POLISH RESEARCHES ON AREA OF ELECTRONIC TOLL COLLECTION

POLSKIE BADANIA W OBSZARZE ELEKTRONICZNEGO POBIERANIA OPŁAT DROGOWYCH THE POLISH RESEARCHES ON AREA OF ELECTRONIC TOLL COLLECTION Polski Kongres ITS Gabriel NOWACKI 1 Ewa SMOCZYŃSKA 1 Anna NIEDZICKA 1 POLSKIE BADANIA W OBSZARZE ELEKTRONICZNEGO POBIERANIA OPŁAT DROGOWYCH W referacie przedstawiono wyniki badań w obszarze elektronicznego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt przedmiotowej ustawy zmieniającej ustawę o drogach publicznych oraz niektóre inne ustawy został opracowany ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego

Bardziej szczegółowo

NOWE ZADANIA SPRAWDZONY PARTNER. Urządzenie pokładowe od Toll Collect.

NOWE ZADANIA SPRAWDZONY PARTNER. Urządzenie pokładowe od Toll Collect. Urządzenie pokładowe od Toll Collect. Wszystkie informacje na stronie internetowej www.toll-collect.de Dowiedz się teraz Zamontuj urządzenie pokładowe I w drogę NOWE ZADANIA SPRAWDZONY PARTNER Adresy i

Bardziej szczegółowo

Projekt pilotażowy ITS Krajowy system automatycznego poboru opłat (KSAPO)

Projekt pilotażowy ITS Krajowy system automatycznego poboru opłat (KSAPO) prof. nadzw. dr hab. inż. Gabriel Nowacki mgr Anna Niedzicka Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu Instytut Transportu Samochodowego Projekt pilotażowy ITS... 161 Projekt pilotażowy ITS Krajowy system

Bardziej szczegółowo

W skład systemu KSAPO wchodzą następujące elementy:

W skład systemu KSAPO wchodzą następujące elementy: 1 marca 2011 r. Sukces pilotażowego projektu KSAPO realizowanego przez ITS wspólnie z firmą AutoGuard S.A. oraz FELA Management AG Instytut Transportu Samochodowego wspólnie z AutoGuard S.A. oraz FELA

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia...2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia...2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia...2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą Na podstawie art. 37e ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Poboru Opłat

Krajowy System Poboru Opłat Polski Kongres Drogowy Krajowy System Poboru Opłat Warszawa, 14 kwietnia 2011 viatoll 1 lipca 2011 r. rusza w Polsce elektroniczny system poboru opłat viatoll od 2 maja możliwa będzie rejestracja w Systemie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/67 Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310.

Bardziej szczegółowo

za pomocą jednostki pokładowej. (Pojazdy do 3 500 kg włącznie, płacą formą naklejenia winiety czasowej)

za pomocą jednostki pokładowej. (Pojazdy do 3 500 kg włącznie, płacą formą naklejenia winiety czasowej) 0. W SKRÓCIE Pojazdy ponad 3 500 kg płacą... na autostradach, drogach szybkiego ruchu oraz na wyznaczonych odcinkach dróg krajowych I. klasy za pomocą jednostki pokładowej. (Pojazdy do 3 500 kg włącznie,

Bardziej szczegółowo

i: 39 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U.UE. L. 2009.300.72),

i: 39 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz. U.UE. L. 2009.300.72), Wprowadzenie Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu drogowego nie był mocno odczuwalny. Na początku wystąpił krótki okres stagnacji i braku zleceń transportowych na ładunki.

Bardziej szczegółowo

INTEROPERACYJNOŚĆ KRAJOWEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO POBORU OPŁAT KSAPO

INTEROPERACYJNOŚĆ KRAJOWEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO POBORU OPŁAT KSAPO Postępy Nauki i Techniki nr 12, 2012 Gabriel Nowacki * INTEROPERACYJNOŚĆ KRAJOWEGO SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO POBORU OPŁAT KSAPO Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące implementacji

Bardziej szczegółowo

Ogóle warunki handlowe. Toll Collect GmbH

Ogóle warunki handlowe. Toll Collect GmbH Ogóle warunki handlowe firmy Toll Collect GmbH w zakresie użytkowania płatnych dróg szybkiego ruchu w systemie automatycznym i manualnym Spis treści wersja 1.01 / stan na 07.05.2003 A. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Anna Dąbrowska, CATI Plan prezentacji Prezentacja autorów raportu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ. STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku)

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ. STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku) Acquis communautaire AGTC Alternatywne napędy pojazdów ATM

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA USŁUGA OPŁATY ELEKTRONICZNEJ

EUROPEJSKA USŁUGA OPŁATY ELEKTRONICZNEJ DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII DEPARTAMENT POLITYCZNY B: POLITYKA STRUKTURALNA I POLITYKA SPÓJNOŚCI TRANSPORT I TURYSTYKA EUROPEJSKA USŁUGA OPŁATY ELEKTRONICZNEJ STRESZCZENIE Treść Celem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto)

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto) OGÓLNE WARUNKI UMOWY Z UŻYTKOWNIKIEM KONTA W TRYBIE PRZEDPŁACONYM (viaauto) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do Umowy z Użytkownikiem Konta w Trybie Przedpłaconym (dalej:

Bardziej szczegółowo

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015 Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015 Administrator elektronicznego systemu pobierania myta wydaje następujące Warunki umowy administratora elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Centralna Dyspozytornia warszawskiego metra. Jak będą pobierane opłaty drogowe w Polsce. Zarządzanie projektami reaktywacja cyklu. www.przeglad-its.

Centralna Dyspozytornia warszawskiego metra. Jak będą pobierane opłaty drogowe w Polsce. Zarządzanie projektami reaktywacja cyklu. www.przeglad-its. Zaawansowane technologie - praktyczne porady dla przedsiebiorstw i samorzadow www.przeglad-its.pl numer 9 wrzesien 2008 Centralna Dyspozytornia warszawskiego metra Zarządzanie projektami reaktywacja cyklu

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY

SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY I D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki SAMOCHODOWY TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY KOMPENDIUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ Tom IV PRZEPISY W TRANSPORCIE DROGOWYM Poznań 2011 II ISBN 978-83-61265-64-1 Copyright

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY

KRAJOWY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO POBORU OP AT PROJEKT PILOTA OWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 77 Transport 2011 Gabriel Nowacki, Anna Niedzicka, Ewa Smoczy ska Centrum Zarz dzania i Telematyki Transportu/Instytut Transportu Samochodowego Robert Rozes aniec

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

- o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Klub Parlamentarny Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska Ul. Wiejska 4/6/8 00 902 Warszawa tel. 22/694 2636 fax 22/694 1051 e-mail: kp-po@kluby.sejm.pl Warszawa, dnia 27 września 2013 r. Pani Ewa Kopacz

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI ORAZ RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

PARLAMENT EUROPEJSKI ORAZ RADA UNII EUROPEJSKIEJ, DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 2002/58/WE z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności

Bardziej szczegółowo

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU

Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Analiza cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych przez operatorów we własnych sieciach oraz w ramach umów BSA/LLU Kwiecień 2009 1 WSTĘP... 3 1. OFERTY OPERATORÓW WE WŁASNYCH SIECIACH STACJONARNYCH...

Bardziej szczegółowo