z dnia O4 sierpnia N99N rk o ochronie przeciwpożarowej Etekst jednolitóf Rozdział 2 Przepisy ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia O4 sierpnia N99N rk o ochronie przeciwpożarowej Etekst jednolitóf Rozdział 2 Przepisy ogólne"

Transkrypt

1 Dz.U OMN4KMNKMN zmk azkrkomnpknspr artk O4 USTAWA z dnia O4 sierpnia N99N rk o ochronie przeciwpożarowej Etekst jednolitóf Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. lchrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mającóch na celu ochronę żóciai zdrowiai mienia lub środowiska przed pożaremi klęską żówiołową lub innóm miejscowóm zagrożeniem poprzezw NF zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarui klęski żówiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; OF zapewnienie sił i środków do zwalczania pożarui klęski żówiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; PF prowadzenie działań ratowniczóchk Art. 2. flekroć w ustawie jest mowa ow NF zapobieżeniu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarui klęski żówiołowej lub innego miejscowego zagrożenia J rozumie się przez tow af zapewnienie koniecznóch warunków ochronó technicznej nieruchomościom i ruchomościomi bf tworzenie warunków organizacójnóch i formalnoprawnóch zapewniającóch ochronę ludzi i mieniai a także przeciwdziałającóch powstawaniu lub minimalizującóch skutki pożarui klęski żówiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; OF działaniach ratowniczóch J rozumie się przez to każdą czónność podjętą w celu ochronó żóciai zdrowiai mienia lub środowiskai a także likwidację przóczón powstania pożarui wóstąpienia klęski żówiołowej lub innego miejscowego zagrożenia; PF innóm miejscowóm zagrożeniu J rozumie się przez to zdarzenie wónikające z rozwoju cówilizacójnego i naturalnóch praw przórodó niebędące pożarem ani klęską żówiołowąi stanowiące zagrożenie dla żóciai zdrowiai mienia lub środowiskai któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wómaga zastosowania nadzwóczajnóch środków; 4F krajowóm sóstemie ratowniczojgaśniczóm J rozumie się przez to integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwai obejmującąi w celu ratowania żóciai zdrowiai mienia lub środowiskai prognozowaniei rozpoznawanie i zwalczanie pożarówi klęsk żówiołowóch lub innóch miejscowóch zagrożeń; sóstem ten skupia jednostki ochronó przeciwpożaroweji inne służbói inspekcjei strażei instótucje oraz podmiotói które dobrowolnie w drodze umowó cówilnoprawnej zgodziłó się współdziałać w akcjach ratowniczóchk Rozdział 2 Zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu

2 Art. 3. NK lsoba fizócznai osoba prawnai organizacja lub instótucja korzóstające ze środowiskai budónkui obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczóć je przed zagrożeniem pożarowóm lub innóm miejscowóm zagrożeniemk OK tłaścicieli zarządca lub użótkownik budónkui obiektu lub terenui a także podmiotói o któróch mowa w ustk NI ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowóchi w tróbie i na zasadach określonóch w innóch przepisachk Art. 4. NK tłaściciel budónkui obiektu budowlanego lub terenui zapewniając ich ochronę przeciwpożarowąi jest obowiązanów NF przestrzegać przeciwpożarowóch wómagań technicznojbudowlanóchi instalacójnóch i technologicznóch; OF wóposażyć budóneki obiekt budowlanó lub teren w wómagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice; PF zapewnić konserwację oraz naprawó urządzeń przeciwpożarowóch i gaśnic w sposób gwarantującó ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie; 4F zapewnić osobom przebówającóm w budónkui obiekcie budowlanóm lub na tereniei bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji; RF przógotować budóneki obiekt budowlanó lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej; SF zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowómi; TF ustalić sposobó postępowania na wópadek powstania pożarui klęski żówiołowej lub innego miejscowego zagrożeniak NaK ldpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochronó przeciwpożaroweji o któróch mowa w ustk NI stosownie do obowiązków i zadań powierzonóch w odniesieniu do budónkui obiektu budowlanego lub terenui przejmuje J w całości lub w części J ich zarządca lub użótkowniki na podstawie zawartej umowó cówilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użótkowaniek t przópadku gdó umowa taka nie została zawartai odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochronó przeciwpożarowej spoczówa na faktócznie władającóm budónkiemi obiektem budowlanóm lub terenemk OK Czónności z zakresu ochronó przeciwpożarowej mogą wókonówać osobó posiadające odpowiednie kwalifikacjek OaK lsobó wókonujące czónności z zakresu ochronó przeciwpożaroweji polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarui niezatrudnione w jednostkach ochronó przeciwpożaroweji o któróch mowa w artk NR pkt NaJR i UI powinnó posiadać wókształcenie wóższe i ukończone szkolenie specjalistów ochronó przeciwpożarowej albo mieć wókształcenie wóższe na kierunku inżónieria bezpieczeństwa pożarowego lub tótuł zawodowó inżóniera pożarnictwa lub uzóskać uznanie kwalifikacji do wókonówania zawodu inżóniera pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabótóch w państwach członkowskich rnii buropejskieji w państwach członkowskich buropejskiego morozumienia o tolnóm eandlu EbcTAF J stronach umowó o buropejskim lbszarze dospodarczóm lub w honfederacji pzwajcarskiej kwalifikacji do wókonówania zawodu regulowanego J inżóniera pożarnictwak ObK lsobó wómienione w ustk OaI wókonujące czónności wółącznie w zakresie wónikającóm z ustk NI powinnó posiadać co najmniej wókształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochronó przeciwpożarowej lub mieć tótuł zawodowó technika pożarnictwa lub uzóskać uznanie kwalifikacji do wókonówania zawodu technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabótóch w państwach członkowskich rnii buropejskieji w państwach członkowskich buropejskiego morozumienia o tolnóm eandlu EbcTAF J stronach umowó o buropejskim lbszarze dospodarczóm lub w honfederacji pzwajcarskiej kwalifikacji do wókonówania zawodu regulowanego J technika pożarnictwak PK EuchólonóFK Art. 5. tłaścicieli zarządca lub użótkownik budónkui obiektu budowlanego lub terenui objętóch obligatorójnóm stosowaniem sóstemów sógnalizacji pożarowej wóposażonóch w urządzenia sógnalizacójnojalarmowei w przópadku gdó w tóm budónkui obiekcie

3 budowlanóm lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratowniczai jest obowiązanó połączóć te urządzenia z obiektem komendó maństwowej ptrażó możarnej lub obiektemi wskazanóm przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego EmiejskiegoF maństwowej ptrażó możarnejk Art. 6. NK tłaściwe urzędói instótucjei organizacjei przedsiębiorcó lub osobó fizóczne są obowiązane uwzględnić wómagania w zakresie ochronó przeciwpożarowej przó zagospodarowaniu i uzbrajaniu terenuk OK Autorzó dokumentacji projektowej zapewniają jej zgodność z wómaganiami ochronó przeciwpożarowejk jinister właściwó do spraw wewnętrznóch określii w drodze rozporządzeniai zakresi trób i zasadó uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochronó przeciwpożarowejk OaK t rozporządzeniui o któróm mowa w ustk OI określa się w szczególnościw NF rodzaje obiektówi któróch projektó budowlane wómagają uzgodnienia; OF trób i zakres dokonówania uzgodnień przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowóch; PF szczegółowe zasadó powołówania i odwołówania rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowóch oraz nadzorowania ich działalności i podnoszenia przez nich kwalifikacji zawodowóch; 4F szczegółowe zasadó prowadzenia kontroli przez komendanta wojewódzkiego maństwowej ptrażó możarnej nad uzgadnianiem projektów budowlanóch pod względem ochronó przeciwpożarowejk PK lbowiązek spełnienia wómagań ochronó przeciwpożarowej ciążó także na wótwórcó maszóni urządzeń i innóch wórobów oraz nabówcó licencji zagranicznóch lub maszóni urządzeń i innóch wórobów pochodzącóch z importuk 4K lbowiązeki o któróm mowa w ustk PI ciążó również na użótkowniku maszóni urządzeń i innóch wórobówk RK oozpoczęcie eksploatacji noweji przebudowanej lub wóremontowanej budowlii obiektu lub terenui maszónói urządzenia lub instalacji albo innego wórobu może nastąpić wółączniei gdów NF zostałó spełnione wómagania przeciwpożarowe; OF sprzęti urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarowąk Art. 7. NK tórobó służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i żócia oraz mieniai wprowadzane do użótkowania w jednostkach ochronó przeciwpożarowej oraz wókorzóstówane przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innóm zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczóchi a także wórobó stanowiące podręcznó sprzęt gaśniczói mogą bóć stosowane wółącznie po uprzednim uzóskaniu dopuszczenia do użótkowaniak OK aopuszczenia do użótkowania wórobówi o któróch mowa w ustk NI zwane dalej "dopuszczeniami"i w formie świadectwa dopuszczeniai wódają jednostki badawczoj rozwojowe maństwowej ptrażó możarneji wskazane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznóchk PK aopuszczenia są wódawane na czas określonói nie dłuższó niż R latk 4K aopuszczenie może bóć wódane na podstawiew NF pozótównej ocenó właściwości użótkowóch należócie zidentófikowanego wórobui potwierdzonóchi w zależności od potrzebw badaniamii opiniami ekspertów lub innómi dokumentamii jeżeli wónika to z warunków stosowania wórobu; OF pozótównej ocenó warunków technicznojorganizacójnóch producenta wórobuk RK lcenói o której mowa w ustk 4 pkt NI dokonuje się w oparciu o molskie kormói a w przópadku ich braku J wómagania technicznojużótkowe określone w rozporządzeniui o któróm mowa w ustk N4K lcenói o której mowa w ustk 4 pkt OI dokonuje się w oparciu o

4 normó dotóczące sóstemów zarządzania jakościąk SK t przópadkui gdó wórób zostałw NF zgodnie z prawem wóprodukowanó lub dopuszczonó do obrotu w innóm państwie członkowskim rnii buropejskiej albo w oepublice TurcjiI OF zgodnie z prawem wóprodukowanó w innóm państwie członkowskim buropejskiego morozumienia o tolnóm eandlu EbcTAF będącóm stroną umowó o buropejskim lbszarze dospodarczóm J dopuszczenie wódaje się po ustaleniui że poziom bezpieczeństwa wórobu nie jest niższó od określonego w molskich kormach lub wómaganiach technicznojużótkowóchk TK aopuszczonó wórób podlega oznakowaniu przez producenta znakiem jednostki badawczojrozwojowej maństwowej ptrażó możarneji która wódała dopuszczeniek UK t okresiei o któróm mowa w ustk PI wórobói na które zostało wódane dopuszczenie podlegają kontroli zgodności wórobu z wómaganiami technicznómii dokonówanej przez jednostkę badawczojrozwojową maństwowej ptrażó możarneji która wódała dopuszczeniek 9K t przópadku negatównóch wóników kontrolii o której mowa w ustk UI jednostka badawczojrozwojowa maństwowej ptrażó możarneji która wódała dopuszczenie może je cofnąćk NMK wa czónności związane z wódaniem i zmianą dopuszczenia oraz kontroląi o której mowa w ustk UI pobiera się opłatók NNK ka wósokość opłató za czónności związane z wódaniem lub zmianą dopuszczenia wórobów mają wpłóww NF rodzaj wókonówanej czónności; OF rodzaj wórobu; PF stopień skomplikowania wórobu lub programu ocenó; 4F koszt pracó na podstawie udokumentowanej liczbó godzin pracó i stawki godzinowej; RF koszt badań wórobu zależnó od zakresu badańk NOK ka wósokość opłató za czónności kontrolne zgodności wórobu z wómaganiami technicznómi mają wpłów wółącznie kosztó związane z badaniem tego wórobuk NPK jinister właściwó do spraw wewnętrznóch określii w drodze rozporządzeniai szczegółowe czónności wókonówane w kolejnóch etapach procesu dopuszczeniai zmianó i kontroli dopuszczeniai podmiot uprawnionó do pobierania opłati a także sposób ustalania ich wósokościi uwzględniając okolicznośći że powinnó one zapewnić pokrócie kosztów procesu dopuszczenia i jego kontrolik N4K jinister właściwó do spraw wewnętrznóchi kierując się potrzebą zapewnienia ochronó żóciai zdrowiai mienia lub środowiska przed pożaremi klęską żówiołową lub innóm miejscowóm zagrożeniem określii w drodze rozporządzeniaw NF wókaz wórobówi o któróch mowa w ustk N; OF wómagania technicznojużótkowe wórobów; PF trób wódawaniai zmianó i cofania dopuszczenia; 4F trób przeprowadzania kontroli dopuszczenia; RF sposób znakowania wórobówk Art. 8. horzóstanie przez właścicielai zarządcę lub użótkownika budónkui obiektu lub terenu z usług z zakresu ochronó przeciwpożarowej jest dobrowolnek Art. 9. hto zauważó pożari klęskę żówiołową lub inne miejscowe zagrożeniei jest obowiązanó niezwłocznie zawiadomić osobó znajdujące się w strefie zagrożenia orazw centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochronó przeciwpożarowej albo molicję bądź wójta albo sołtósak Art. 10. EuchólonóFK Art. 11. EuchólonóFK

5 Art. 11a. Członkowie ochotniczóch strażó pożarnóch mogą uczestniczóć w przeglądach przeprowadzanóch przez gminó w ramach realizacji zadań z zakresu ochronó przeciwpożarowejk Rozdział 3 Organizacja ochrony przeciwpożarowej Art. 12. NK jinister właściwó do spraw wewnętrznóch pełni nadzór nad funkcjonowaniem krajowego sóstemu ratowniczojgaśniczegok OK EuchólonóFK Art. 13. NK jinister właściwó do spraw wewnętrznóch określii w drodze rozporządzeniai sposobó i warunki ochronó przeciwpożarowej budónkówi innóch obiektów budowlanóch i terenówk OK t rozporządzeniui o któróm mowa w ustk NI uwzględnia sięw NF czónnościi któróch wókonówanie w obiektach budowlanóch oraz na terenach przóległóch do nich jest zabronione ze względu na możliwość spowodowania pożaru lub jego rozprzestrzeniania się albo możliwość wóstąpienia utrudnień w prowadzeniu działań ratowniczóch lub ewakuacji; OF sposóbi w jaki właścicielei zarządcó lub użótkownicó obiektów budowlanóch lub terenów powinni spełniać swoje obowiązki w zakresie ochronó przeciwpożarowej; PF sposobó postępowania przó użówaniu lub przechowówaniu materiałów niebezpiecznóch; 4F odpowiednie warunki ewakuacji oraz warunkii w któróch użótkowanó budónek istniejącó uznaje się za zagrażającó żóciu ludzi; RF wómaganiai jakie powinnó spełniać instalacje wodociągowe przeciwpożarowe; SF zakres obligatorójnego stosowania w obiektach budowlanóch stałóch urządzeń gaśniczóchi sóstemów sógnalizacji pożarowej obejmującóch urządzenia sógnalizacójnoj alarmowe oraz dźwiękowóch sóstemów ostrzegawczóch i gaśnic; TF wómaganiai jakie powinnó spełniać instalacje i urządzenia techniczne w obiektach budowlanóch; UF sposobó prowadzenia prac niebezpiecznóch pod względem pożarowóm i ocenó zagrożenia wóbuchem; 9F sposobó zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów; NMF sposobó zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru palnóch płodów rolnóchi ich transportu i składowaniak PK jinister właściwó do spraw wewnętrznóch określii w drodze rozporządzeniai wómagania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowóchk 4K t rozporządzeniui o któróm mowa w ustk PI uwzględnia sięw NF rodzaje obiektówi w stosunku do któróch jest wómagane zapewnienie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; OF sposobó określania wómaganej ilości wodó do celów przeciwpożarowóch; PF wómagania przeciwpożarowei jakie powinnó spełniać sieci wodociągowe; 4F źródła wodó do zewnętrznego gaszenia pożaru; RF wómaganiai jakie powinnó spełniać hódrantó zewnętrzne przeciwpożarowe; SF rodzaje obiektów budowlanóchi do któróch powinna bóć doprowadzona droga pożarowa; TF wómaganiai jakie powinna spełniać droga pożarowak Art. 14. NK hrajowó sóstem ratowniczojgaśniczó ma na celu ochronę żóciai zdrowiai mienia lub środowiska poprzezw NF walkę z pożarami lub innómi klęskami żówiołowómi; OF ratownictwo techniczne; PF ratownictwo chemiczne;

6 4F ratownictwo ekologiczne; RF ratownictwo medóczne; SF współpracę z jednostkami sóstemu maństwowego oatownictwa jedócznegoi o któróch mowa w artk PO ustk N ustawó z dnia U września OMMS rk o maństwowóm oatownictwie jedócznóm EazK rk kr N9NI pozk N4NMI z późnk zmkf oraz sóstemem powiadamiania ratunkowegok OK jinister właściwó do spraw wewnętrznóch określii w drodze rozporządzeniai szczegółowe zasadó organizacji krajowego sóstemu ratowniczojgaśniczegoi w szczególności w zakresiew NF organizacji na obszarze powiatui województwa i kraju; OF walki z pożarami i innómi klęskami żówiołowómi; PF ratownictwa technicznegoi chemicznegoi ekologicznego i medócznego; 4F dósponowania do działań ratowniczóch; RF kierowania działaniem ratowniczóm; SF prowadzenia dokumentacji zdarzeń określonóch w artk O pkt O oraz dokumentacji funkcjonowania krajowego sóstemu ratowniczojgaśniczego; TF organizacji odwodów operacójnóch; UF organizacji stanowisk kierowaniak PK homendant dłównó maństwowej ptrażó możarneji wojewoda lub starosta odpowiednio na obszarze krajui województwa lub powiatu określają zadania krajowego sóstemu ratowniczojgaśniczegoi koordónują jego funkcjonowanie i kontrolują wókonówanie wónikającóch stąd zadańi a w sótuacjach nadzwóczajnóch zagrożeń żóciai zdrowia lub środowiska kierują tóm sóstememk 4K tojewoda i starosta wókonują swoje zadania przó pomocó odpowiednio wojewódzkiego i powiatowego zespołu zarządzania krózósowegoi działającóch na podstawie ustawó z dnia OS kwietnia OMMT rk o zarządzaniu krózósowóm EazK rk kr U9I pozk R9MI z późnk zmkfk RK tójt EburmistrzI prezódent miastaf koordónuje funkcjonowanie krajowego sóstemu ratowniczojgaśniczego na obszarze gminó w zakresie ustalonóm przez wojewodęk wadanie to może bóć wókonówane przó pomocó komendanta gminnego ochronó przeciwpożaroweji jeżeli komendant taki został zatrudnionó przez wójta EburmistrzaI prezódenta miastafi albo przó pomocó komendanta gminnego związku ochotniczóch strażó pożarnóchk SJ9K EuchóloneFK Art. 14a. EuchólonóFK Art. 14b. EuchólonóFK Art. 14c. EuchólonóFK Art. 14d. EuchólonóFK Art. 14e. EuchólonóFK Art. 14f. EuchólonóFK Art. 14g. NK póstem tspomagania aecózji maństwowej ptrażó możarneji zwanó dalej "pta mpm"i stanowi sóstem teleinformatócznó wspierającó wókonówanie zadań krajowego sóstemu ratowniczojgaśniczego przez wszóstkie jednostki organizacójne maństwowej ptrażó możarneji jak również przójmowanie zgłoszeń alarmowóch z centrów powiadamiania ratunkowegoi o któróch mowa w ustawie z dnia OO listopada OMNP rk o sóstemie powiadamiania ratunkowego EazK rk pozk NSPRFK OK tłaściwi komendanci maństwowej ptrażó możarnej zapewniają utrzómanie pta mpmk

7 PK homendant dłównó maństwowej ptrażó możarnej planuje i realizuje rozbudowę oraz modófikację pta mpmk 4K rtrzómaniei rozbudowa i modófikacje pta mpm są finansowane z budżetu państwai z częścii której dósponentem jest minister właściwó do spraw wewnętrznóchi oraz z częścii któróch dósponentami są właściwi wojewodowiek RK jinister właściwó do spraw wewnętrznóch określii w drodze rozporządzeniai parametró funkcjonalne pta mpmi sposób jego funkcjonowania w sótuacjach awarójnóch oraz sposób utrzómaniai mając na uwadze potrzebę zapewnienia optómalnego poziomu współpracó międzó sóstemem teleinformatócznóm sóstemu powiadamiania ratunkowego i pta mpmk Art. 14h. NK maństwowa ptraż możarna może przetwarzać danei uzóskane w związku z obsługą zgłoszenia alarmowegoi o której mowa w artk O pkt O ustawó z dnia OO listopada OMNP rk o sóstemie powiadamiania ratunkowegoi w tóm dane osobó zgłaszającej i innóch osóbi któróch zgłoszenie dotóczók OK homendant dłównó maństwowej ptrażó możarnej jest administratorem danóchi przetwarzanóch w pta mpmi w rozumieniu ustawó z dnia O9 sierpnia N99T rk o ochronie danóch osobowóch EazK rk z OMMO rk kr NMNI pozk 9OSI z późnk zmkfk PK homendant dłównó maństwowej ptrażó możarnej może upoważnić kierowników jednostek organizacójnóch maństwowej ptrażó możarnej do udzielania i cofaniai w jego imieniui upoważnień do przetwarzania danóch osobowóch w pta mpm dla osób uczestniczącóch w przetwarzaniu tóch danóchk 4K hierownik jednostki organizacójnej maństwowej ptrażó możarneji o któróm mowa w ustk PI tworzó i aktualizuje ewidencję osób upoważnionóch do przetwarzania danóch osobowóch w pta mpmk RK t odniesieniu do danóchi o któróch mowa w ustk NI nie stosuje się obowiązku określonego w artk O4 ustk N ustawó z dnia O9 sierpnia N99T rk o ochronie danóch osobowóchk Art. 14i. NK pta mpm uzóskuje nieodpłatniei za pośrednictwem centralnego punktu sóstemu powiadamiania ratunkowegoi o któróm mowa w artk TU ustk 4 pkt N ustawó z dnia NS lipca OMM4 rk J mrawo telekomunikacójne EazK rk kr NTNI pozk NUMMI z późnk zmkfi informacje dotóczące lokalizacji zakończenia siecii z którego zostało wókonane połączenie do numeru alarmowego NNO albo innego numeru alarmowegoi oraz dane dotóczące abonentai o któróch mowa w artk TU ustk O ustawó z dnia NS lipca OMM4 rk J mrawo telekomunikacójnek OK pta mpm uzóskuje nieodpłatnie dostęp do danóch przestrzennóch i związanóch z nimi usługi udostępnianóch za pośrednictwem sóstemui o któróm mowa w artk 4M ustk Pe ustawó z dnia NT maja N9U9 rk J mrawo geodezójne i kartograficzne EazK rk z OMNM rk kr N9PI pozk NOUTI z późnk zmkfk Art. 15. gednostkami ochronó przeciwpożarowej sąw NF jednostki organizacójne maństwowej ptrażó możarnej; NaF jednostki organizacójne tojskowej lchronó mrzeciwpożarowej; OF zakładowa straż pożarna; PF zakładowa służba ratownicza; 4F gminna zawodowa straż pożarna; 4aF powiatowa EmiejskaF zawodowa straż pożarna; RF terenowa służba ratownicza; SF ochotnicza straż pożarna; TF związek ochotniczóch strażó pożarnóch; UF inne jednostki ratowniczek Art. 16. wadania i organizację maństwowej ptrażó możarnej określa odrębna ustawak

8 Art. 16a. NK gednostki ochronó przeciwpożaroweji o któróch mowa w artk NR pkt NaJR i UI tworzó się jako jednostki umundurowane i wóposażone w specjalistócznó sprzęti przeznaczone do walki z pożaramii klęskami żówiołowómi lub innómi miejscowómi zagrożeniamik OK t jednostkach wómienionóch w artk NR pkt NaJR i U są zatrudnieni pracownicó podlegającó szczególnóm obowiązkom wónikającóm z charakteru pracó oraz posiadającó odpowiednie kwalifikacje i warunki psóchofizócznei zwani dalej "strażakami jednostek ochronó przeciwpożarowej"k PK ptrażakiem jednostki ochronó przeciwpożarowej może bóć pracowniki któró ma kwalifikacje wómagane do wókonówania zawodu strażakai technika pożarnictwai inżóniera pożarnictwa albo uzóskał uznanie kwalifikacji do wókonówania tóch zawodów regulowanóch w toku postępowania o uznanie nabótóch w państwach członkowskich rnii buropejskieji w państwach członkowskich buropejskiego morozumienia o tolnóm eandlu EbcTAF J stronach umowó o buropejskim lbszarze dospodarczóm lub w honfederacji pzwajcarskiej kwalifikacji do ich wókonówaniai chóba że nie wókonują czónności ratowniczóchk 4K hwalifikacje wómagane do wókonówania zawodu strażaka obejmują posiadanie wókształcenia ogólnegoi co najmniej średniegoi oraz odbócie szkolenia podstawowego albo szkolenia podstawowego i uzupełniającegok RK ptrażacó jednostek ochronó przeciwpożarowej powinni posiadać zdolność fizóczną i psóchiczną do pracó w tóch jednostkachk lcenó zdolności fizócznej i psóchicznej strażaka do pracó dokonuje lekarz służbó medócónó pracók SK jinister właściwó do spraw wewnętrznóch określii w drodze rozporządzeniaw NF wómagania kwalifikacójnei jakie powinni spełniać pracownicó na poszczególnóch stanowiskach pracó w jednostkach ochronó przeciwpożaroweji OF zakres szkolenia podstawowego i uzupełniającego do wókonówania zawodu strażakai PF zakres szkoleń specjalistów i inspektorów ochronó przeciwpożaroweji o któróch mowa w artk 4 ustk Oa i ObI 4F podmiotó uprawnione do przeprowadzania szkoleńi o któróch mowa w pkt O i PI oraz formę i elementó składowe programów szkoleńi oraz trób ustalania programów tóch szkoleńi RF trób wódawania oraz wzoró zaświadczeń i świadectwi stwierdzającóch ukończenie szkoleńi oraz okres ważności zaświadczeńi kierując sięw rodzajem zadań wókonówanóch przez jednostki ochronó przeciwpożaroweji o któróch mowa w artk NR pkt NaJR i U oraz na stanowiskachi na któróch wókonuje się czónności z zakresu ochronó przeciwpożaroweji koniecznością współdziałania w ramach krajowego sóstemu ratowniczojgaśniczegoi potrzebą zachowania standardów merótorócznóch i dódaktócznóch szkoleń oraz zapewnienia jednolitości i spójności programów szkoleń w zakresie ochronó przeciwpożarowejk Art. 17. NK jinister właściwó do spraw wewnętrznóchi a za jego zgodą inni ministrowiei wojewodowiei organó jednostek samorządu terótorialnegoi mogąi w drodze zarządzeniai tworzóći przekształcać lub likwidować zakładowe straże pożarnei zakładowe służbó ratowniczei gminne EmiejskieF albo powiatowe EmiejskieF zawodowe straże pożarnei terenowe służbó ratownicze lub inne jednostki ratowniczei uwzględniając częstotliwość wóstępowania pożarówi klęsk żówiołowóch i innóch miejscowóch zagrożeń oraz potrzebó w zakresie zapewnienia należótej ochronó przeciwpożarowej na danóm tereniek OK fnstótucjei organizacjei osobó prawne lub fizóczne mogąi za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznóchi tworzóći przekształcać lub likwidować zakładowe straże pożarnei zakładowe służbó ratowniczei gminne EmiejskieF albo powiatowe EmiejskieF zawodowe straże pożarnei terenowe służbó ratownicze lub inne jednostki ratowniczei uwzględniając częstotliwość wóstępowania pożarówi klęsk żówiołowóch i innóch miejscowóch zagrożeń oraz potrzebó w zakresie zapewnienia należótej ochronó przeciwpożarowej na danóm tereniek

9 Art. 18. lrganizację i szczegółowe zasadó funkcjonowania zakładowej strażó pożarneji zakładowej służbó ratowniczeji gminnej zawodowej strażó pożarneji terenowej służbó ratowniczej oraz innóch jednostek ratowniczóch J określą osobó prawne lub fizóczne je tworzącei w porozumieniu i pod nadzorem komendanta wojewódzkiego maństwowej ptrażó możarnej właściwego ze względu na teren działaniak Art. 19. NK lchotnicza straż pożarna i związek ochotniczóch strażó pożarnóch funkcjonują w oparciu o przepisó ustawó J mrawo o stowarzószeniachk NaK lchotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowanąi wóposażoną w specjalistócznó sprzęti przeznaczoną w szczególności do walki z pożaramii klęskami żówiołowómi lub innómi miejscowómi zagrożeniamik NbK Bezpośredni udział w działaniach ratowniczóch mogą brać członkowie ochotniczóch strażó pożarnóchi którzó ukończóli NU lat i nie przekroczóli SR lati posiadającó aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczóch oraz odbóli szkolenie pożarniczei o któróm mowa w artk OU ustk NK OK pzczegółowe zadania i organizację ochotniczej strażó pożarnej i ich związku określa statutk PK tszelkie sprawó dotóczące ochronó przeciwpożaroweji określone w statucie ochotniczej strażó pożarnej i ich związkui wómagają uzgodnienia z komendantem powiatowóm EmiejskimF maństwowej ptrażó możarnej właściwóm ze względu na teren działania lub homendantem dłównóm maństwowej ptrażó możarnej w przópadku związku ochotniczóch strażó pożarnóch działającego na terenie całego krajuk Art. 20. jinister właściwó do spraw wewnętrznóch określii w drodze rozporządzeniai zakresi szczegółowe warunki i trób włączania jednostek ochronó przeciwpożaroweji o któróch mowa w artk NR pkt NaJS i UI do krajowego sóstemu ratowniczojgaśniczegok Art. 21. NK tojewoda może żądać odw NF związku ochotniczóch strażó pożarnóchi OF ochotniczej strażó pożarnej pozostającej poza strukturami związku ochotniczóch strażó pożarnóchi PF organów wókonawczóch gmin i powiatówi instótucjii organizacjii osób prawnóch i fizócznóchi które utworzółó jednostki ochronó przeciwpożarowej na podstawie przepisu artk NTI informacji związanóch z wókonówaniem ich zadań w zakresie ochronó przeciwpożarowej na terenie danego województwak OK rprawnienia wojewodó określone w ustk N stosuje się odpowiednio do starostók Art. 21a. lrganó administracji rządowej są obowiązane zasięgać opinii ogólnokrajowóch organizacji zrzeszającóch strażaków jednostek ochronó przeciwpożarowej oraz warządu Głównego wwiązku lchotniczóch ptrażó możarnóch ozeczópospolitej molskiej o projektach ustaw i rozporządzeń dotóczącóch ochronó przeciwpożarowejk Art. 21b. ao zadań własnóch powiatu w zakresie ochronó przeciwpożarowej należów NF prowadzenie analiz i opracowówanie prognoz dotóczącóch pożarówi klęsk żówiołowóch oraz innóch miejscowóch zagrożeń; OF prowadzenie analizó sił i środków krajowego sóstemu ratowniczojgaśniczego na obszarze powiatu; PF budowanie sóstemu koordónacji działań jednostek ochronó przeciwpożarowej wchodzącóch w skład krajowego sóstemu ratowniczojgaśniczego oraz służbi inspekcjii strażó oraz innóch podmiotów biorącóch udział w działaniach ratowniczóch na obszarze powiatu; 4F organizowanie sóstemu łącznościi alarmowania i współdziałania międzó podmiotami

10 uczestniczącómi w działaniach ratowniczóch na obszarze powiatuk Rozdział 4 Działanie ratownicze Art. 22. NK aziałanie ratownicze prowadzą jednostki ochronó przeciwpożaroweji o któróch mowa w artk NR pkt NJS i UK OK jinister właściwó do spraw wewnętrznóch określii w drodze rozporządzeniai szczegółowe zasadó kierowania i współdziałania jednostek ochronó przeciwpożarowej biorącóch udział w działaniu ratowniczómk PK EuchólonóFK Art. 23. NK gednostki ochronó przeciwpożaroweji o któróch mowa w artk NR pkt NaJS i UI mają obowiązek uczestniczóći na wezwanie maństwowej ptrażó możarneji w działaniach ratowniczóch poza terenem własnego działaniak OK t przópadkach określonóch w ustk N kosztó związane z działaniami ratowniczómi są zwracane tóm jednostkom z budżetu państwak PK jinister właściwó do spraw wewnętrznóch określii w drodze rozporządzeniai teren działania poszczególnóch jednostek ochronó przeciwpożaroweji okoliczności i warunki udziału tóch jednostek w działaniach ratowniczóch poza terenem własnego działania oraz zakresi szczegółowe warunki i trób zwrotu poniesionóch przez nie kosztówk Art. 24. NK t przópadku powstania pożaru w pomieszczeniach misji dóplomatóczneji urzędu konsularnego lub instótucji międzónarodoweji korzóstającóch z immunitetu dóplomatócznego lub konsularnegoi prowadzenie działania ratowniczego przez jednostki ochronó przeciwpożarowej jest dopuszczalne po uprzednim uzóskaniu zgodó szefa misjii kierownika urzędu konsularnego lub kierownika instótucji międzónarodoweji z zastrzeżeniem przepisu ustk OK OK wgodai o której mowa w ustk NI może bóć jednak domniemana w przópadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia wómagającego niezwłocznego działania ratowniczegok Art. 25. NK hierującó działaniem ratowniczóm możew NF zarządzić ewakuację ludzi i mienia; OF wstrzómać ruch drogowó oraz wprowadzić zakaz przebówania osób trzecich w rejonie działania ratowniczego; PF przejąć w użótkowanie na czas niezbędnó dla działania ratowniczego nieruchomości i ruchomościi środki transportui sprzęti ujęcia wodói inne środki gaśniczei a także przedmiotó i urządzenia przódatne w działaniu ratowniczómk OK hierującó działaniem ratowniczóm ma prawo żądać niezbędnej pomocó od instótucjii organizacjii przedsiębiorców i osób fizócznóchk PK hierującó działaniem ratowniczóm może odstąpić w trakcie działania ratowniczego od zasad działania uznanóch powszechnie za bezpiecznek 4K oada jinistrów określii w drodze rozporządzeniai zakres i trób korzóstania z prawi o któróch mowa w ustk NJPK Rozdział 5 Uprawnienia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i członków ochotniczych straży pożarnych Art. 26. NK ptrażakowi jednostki ochronó przeciwpożaroweji a także członkowi

11 ochotniczej strażó pożarneji zwanemu dalej "osobą poszkodowaną"i któró w związku z udziałem w działaniach ratowniczóch lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniui przósługujew NF jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; OF renta z tótułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracó; PF odszkodowanie z tótułu szkodó w mieniuk OK Członkom rodzinó osobó poszkodowaneji która zmarła wskutek okolicznościi o któróch mowa w ustk NI przósługujew NF jednorazowe odszkodowanie z tótułu śmierci osobó poszkodowanej; OF renta rodzinna; PF odszkodowanie z tótułu szkodó w mieniuk PK gednorazowe odszkodowaniai o któróch mowa w ustk N pkt N i ustk O pkt NI przósługują na zasadach określonóch dla strażaków maństwowej ptrażó możarnej w wósokości kwot ustalanóch na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznóm z tótułu wópadków przó pracó i chorób zawodowóch i są wópłacane przez podmiotó ponoszące kosztó funkcjonowania jednostki ochronó przeciwpożarowejk 4K oentói o któróch mowa w ustk N pkt O i ustk O pkt OI przósługująw NF osobom poszkodowanóm będącóm członkami ochotniczóch strażó pożarnóch oraz członkom ich rodzin J na zasadachi w tróbie i wósokości określonóch w przepisach o zaopatrzeniu z tótułu wópadków lub chorób zawodowóch powstałóch w szczególnóch okolicznościach; OF osobom poszkodowanóm będącóm strażakami jednostek ochronó przeciwpożarowej oraz członkom ich rodzin J na zasadachi w tróbie i wósokości określonóch w przepisach o ubezpieczeniu społecznóm z tótułu wópadków przó pracó i chorób zawodowóchk RK ldszkodowaniei o któróm mowa w ustk N pkt P oraz w ustk O pkt PI ustala i wópłacai z zastrzeżeniem ustk SI podmiot ponoszącó kosztó funkcjonowania jednostki ochronó przeciwpożarowej na podstawie przepisów o odszkodowaniach przósługującóch w związku ze służbą w maństwowej ptrażó możarnejk SK ldszkodowaniei o któróm mowa w ustk N pkt P oraz w ustk O pkt PI przósługujące osobie poszkodowanej lub członkowi rodzinó osobó poszkodowanej będącej członkiem jednostki ochronó przeciwpożarowej włączonej do krajowego sóstemu ratowniczojgaśniczego ustala i wópłaca właściwó komendant wojewódzki maństwowej ptrażó możarnejk TK tósokość odszkodowaniai o któróm mowa w ustk N pkt P oraz w ustk O pkt PI ustala się według następującóch zasadw NF w razie utrató lub całkowitego zniszczenia mienia odszkodowanie ustala się według cenó zakupu obowiązującej w czasie ustalania odszkodowaniai z uwzględnieniem stopnia zużócia mienia; OF w razie uszkodzenia mienia odszkodowanie stanowi równowartość przówrócenia go do stanu sprzed wópadku; jeżeli jednak stopień uszkodzenia jest znacznó albo kosztó naprawó przekroczółóbó wartość uszkodzonego mieniai wópłaca się odszkodowanie w wósokości określonej w pkt NK UK lsobie poszkodowaneji której świadczenia odszkodowawczei o któróch mowa w ustk NI przósługują także z tótułu stosunku pracó lub służbó albo ubezpieczenia społecznego lub majątkowegoi przóznaje się jedno świadczenie wóbrane przez zainteresowanegok 9K jinister właściwó do spraw wewnętrznóch określii w drodze rozporządzeniai trób przóznawania świadczeńi o któróch mowa w ustk N pkt N i P oraz w ustk O pkt N i PI z uwzględnieniem rodzaju dokumentów stanowiącóch podstawę do wszczęciai prowadzenia i zakończenia postępowaniai treści orzeczenia kończącego postępowanie oraz tróbu odwoławczegok Art. 27. w ochronó przewidzianej w hodeksie karnóm dla funkcjonariuszó publicznóch korzóstająw

12 NF uprawnieni do prowadzenia czónności kontrolnojrozpoznawczóch; OF strażacó jednostek ochronó przeciwpożarowej i członkowie ochotniczóch strażó pożarnóch biorącó udział w działaniu ratowniczóm lub wókonującó inne zadania związane z ochroną przeciwpożarową; PF osobó fizócznei które na podstawie artk OR ustk O zostałó zobowiązane do udziału w działaniu ratowniczómk Art. 27a. ptrażakowi jednostki ochronó przeciwpożaroweji o której mowa w artk NR pkt NaJR i UI o ile nie jest strażakiem maństwowej ptrażó możarneji oraz żołnierzowi pełniącemu służbę w tej jednostce przósługuje prawo do odzieżó specjalnej i ekwipunku osobistegoi na zasadach określonóch dla strażaków maństwowej ptrażó możarnej w ustawie z dnia O4 sierpnia N99N rk o maństwowej ptrażó możarnej EazK rk z OMM9 rk kr NOI pozk SU i kr NUI pozk 9TFK Art. 28. NK Członek ochotniczej strażó pożarneji któró uczestniczół w działaniu ratowniczóm lub szkoleniu pożarniczóm organizowanóm przez maństwową ptraż możarną lub gminęi otrzómuje ekwiwalent pieniężnók tósokość ekwiwalentu ustala rada gminó w drodze uchwałók OK tósokość ekwiwalentui o któróm mowa w ustk NI nie może przekraczać N/NTR przeciętnego wónagrodzeniai ogłoszonego przez mrezesa dłównego rrzędu ptatóstócznego w azienniku rrzędowóm ozeczópospolitej molskiej "jonitor molski" na podstawie artk OM pkt O ustawó z dnia NT grudnia N99U rk o emeróturach i rentach z cunduszu rbezpieczeń ppołecznóch EazK rk z OMM9 rk kr NRPI pozk NOOTF przed dniem ustalenia ekwiwalentui za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczóm lub szkoleniu pożarniczómk bkwiwalent jest wópłacanó z budżetu gminók PK bkwiwalenti o któróm mowa w ustk N i OI nie przósługuje członkowi ochotniczej strażó pożarnej za czas nieobecności w pracói za któró zachował wónagrodzeniek 4K Członkowie ochotniczóch strażó pożarnóchi za czas nieobecności w pracó z przóczón określonóch w ustk NI zachowują przewidziane w odrębnóch przepisach uprawnienie do innóch niż wónagrodzenie świadczeń związanóch z pracąk RK t przópadku zbiegu świadczeńi o któróch mowa w ustk N i 4I przósługującóch na podstawie odrębnóch przepisów stosuje się przepisó korzóstniejszek SK Członek ochotniczej strażó pożarnej biorącó bezpośredni udział w działaniach ratowniczóch ma prawo do okresowóch bezpłatnóch badań lekarskichk TK jinister właściwó do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwóm do spraw wewnętrznóch określii w drodze rozporządzeniai trób i sposób przeprowadzania oraz zakres badańi o któróch mowa w ustk SI a także podmiotó uprawnione do ich przeprowadzaniai uwzględniając specófikę działań ratowniczóchi a także kwalifikacje podmiotów przeprowadzającóch badania lekarskiek Rozdział 6 Świadczenia rzeczowe i finansowe Art. 29. hosztó funkcjonowania jednostek ochronó przeciwpożarowej pokrówane są zw NF budżetu państwa; OF budżetów jednostek samorządu terótorialnego; PF dochodów instótucji ubezpieczeniowóchi ubezpieczającóch osobó prawne i fizóczne; 4F środków własnóch podmiotówi o któróch mowa w artk NTI które uzóskałó zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznóch na utworzenie jednostki ochronó przeciwpożarowejk Art. 30. WłaścicielI zarządca lub użótkownik budónkui obiektu lub terenu ponosi w pełni kosztó nabócia i utrzómaniai w stanie zapewniającóm sprawnośći sprzętui urządzeń

13 przeciwpożarowóchi środków gaśniczóchi urządzeń sógnalizacójnojalarmowóch i innóch urządzeń oraz instalacji ochronó przeciwpożaroweji do któróch posiadania zobowiązują go przepisó wódane na podstawie artk NP ustk N i PI a także kosztó wókonania obowiązku określonego w artk RK Art. 31. NK maństwowa ptraż możarna jest obowiązana do przekazówania nieodpłatnie technicznie sprawnegoi zbędnego sprzętu i urządzeń ochotniczóm strażom pożarnómi po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu wojewódzkiego wwiązku lchotniczóch ptrażó możarnóch ozeczópospolitej molskiejk OK wakładowe straże pożarne lub zakładowe służbó ratownicze mogą przekazówać nieodpłatnie sprawnó techniczniei zbędnó sprzęt i urządzenia warządowi dłównemu wwiązku lchotniczóch ptrażó możarnóch ozeczópospolitej molskiej oraz ochotniczóm strażom pożarnóm pozostającóm poza strukturami związkuk Art. 32. NK hosztó wóposażeniai utrzómaniai wószkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochronó przeciwpożaroweji o któróch mowa w artk NR pkt NaJR i UI ponoszą podmiotó tworzące te jednostkik OK hosztó wóposażeniai utrzómaniai wószkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej strażó pożarnej ponosi gminai z zastrzeżeniem artk PR ustk NK PK dmina ma również obowiązekw NF bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej strażó pożarnej; OF ubezpieczenia w instótucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej strażó pożarnej i młodzieżowej drużónó pożarniczej; ubezpieczenie może bóć imienne lub zbiorowe nieimienne; PF ponoszenia kosztów okresowóch badań lekarskichi o któróch mowa w artk OU ustk SK PaK tójt EburmistrzI prezódent miastaf może zatrudnić komendanta gminnego ochronó przeciwpożarowejk ka stanowisku komendanta gminnego ochronó przeciwpożarowej może bóć także zatrudnionó komendant gminnó związku ochotniczóch strażó pożarnóchk PbK gednostki samorządu terótorialnego mogą przekazówać ochotniczóm strażom pożarnóm środki pieniężne w formie dotacjik 4K mrzepis ustk N stosuje się odpowiednio do ochotniczej strażó pożarnej funkcjonującej w budónkui obiekcie lub na terenie niebędącóm własnościąi nieużótkowanóm bądź niezarządzanóm przez gminęk Art. 33. NK Budżet państwa uczestniczó w kosztach funkcjonowania jednostek ochronó przeciwpożaroweji o któróch mowa w artk NR pkt OJS i UI jeżeli jednostki te działają w ramach krajowego sóstemu ratowniczojgaśniczegok OK jinister właściwó do spraw wewnętrznóch corocznie określii w drodze rozporządzeniai wósokość środków finansowóch i ich podział międzó podmiotói o któróch mowa w ustk NI z zastrzeżeniem ich wókorzóstania wółącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochronó przeciwpożarowejk Art. 34. NK fnne kosztó funkcjonowania ochotniczóch strażó pożarnóch i ich związkówi związane z ochroną przeciwpożarowąi pokrówane są z budżetu państwai o ile na podstawie odrębnóch przepisów zostaną przekazane gminom jako zadania zleconek OK tósokość kosztówi o któróch mowa w ustk NI określana jest corocznie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznóch i przekazówana ochotniczóm strażom pożarnóm lub ich związkomk Art. 35. NK pzkolenie członków ochotniczej strażó pożarneji o któróch mowa w artk OU ustk SI prowadzi nieodpłatnie maństwowa ptraż możarnak OK pzkolenie strażaków jednostek ochronó przeciwpożaroweji o któróch mowa w artk NR pkt NaJR i UI oraz członków ochotniczej strażó pożarneji o której mowa w artk PO ustk 4I

14 może prowadzić odpłatnie maństwowa ptraż możarnak PK jinister właściwó do spraw wewnętrznóch określi szczegółowe zasadó i sposób odpłatności za szkoleniai o któróch mowa w ustk OK Art. 36. EuchólonóFK Art. 37. NK kieruchomościi środki transportui urządzenia i sprzęt pozostającó w dóspozócji ochotniczej strażó pożarnej lub ich związku mogą bóći z zastrzeżeniem wónikającóm z przepisu artk PP ustk NI odpłatnie wókorzóstówane do innóch społecznie użótecznóch celówi określonóch w statucie ochotniczej strażó pożarnej lub ich związkuk OK Środki uzóskane z tótułui o któróm mowa w ustk NI stanowią dochodó własne ochotniczej strażó pożarnej lub ich związkuk Art. 38. NK wakładó ubezpieczeń są obowiązane przekazówać NM B sumó wpłówów uzóskanóch z tótułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochronó przeciwpożarowejk NaK homendant dłównó maństwowej ptrażó możarnej i warząd dłównó wwiązku lchotniczóch ptrażó możarnóch ozeczópospolitej molskiej otrzómują po RM B kwotói o której mowa w ustk NK OK EuchólonóFK Art. 39. NK Środki finansowe przekazane homendantowi dłównemu maństwowej ptrażó możarnej i warządowi dłównemu wwiązku lchotniczóch ptrażó możarnóch ozeczópospolitej molskiej na podstawie przepisów artk PR ustk O i artk PU ustk Na są przeznaczone wółącznie na cele ochronó przeciwpożarowejk OK jinister właściwó do spraw wewnętrznóch określii w drodze rozporządzeniai szczegółowe zasadó rozdziału środkówi o któróch mowa w ustk NK Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 40. NK aziałające w dniu wejścia w żócie ustawó ochotnicze straże pożarne oraz wwiązek lchotniczóch ptrażó możarnóch stają się stowarzószeniami w rozumieniu ustawó J mrawo o stowarzószeniachk OK lchotnicze straże pożarne oraz wwiązek lchotniczóch ptrażó możarnóchi w terminie dwóch miesięcó od dnia wejścia w żócie ustawói złożą wniosek o rejestrację stowarzószenia do właściwego sądu rejestrowegok PK lrganó dotóchczas prowadzące rejestr ochotniczóch strażó pożarnóchi w terminie dwóch miesięcó od dnia wejścia w żócie ustawói przekażą sądom rejestrowóm rejestró ochotniczóch strażó pożarnóchk 4K jinister ppraw tewnętrznóchi w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w żócie ustawói przekaże statut wwiązku lchotniczóch ptrażó możarnóch sądowi rejestrowemu dla miasta stołecznego tarszawók Art. 41. ao czasu zorganizowania krajowego sóstemu ratowniczojgaśniczego funkcjonariusze pożarnictwai którzó są zatrudnieni w resortowóch jednostkach organizacójnóch ochronó przeciwpożaroweji zachowują wszóstkie dotóchczasowe uprawnienia wónikające ze stosunku pracók Art. 42. EuchólonóFK Art. 43. NK jinister ppraw tewnętrznóch w porozumieniu z właściwómi ministrami

15 określii w terminie S miesięcó od dnia wejścia w żócie niniejszej ustawói szczegółowe zasadó i trób umożliwiającó utrzómanie bądź przekształcenie zakładowóch strażó pożarnóch w zakładowe służbó ratowniczek OK tłaściwó minister w porozumieniu z jinistrem ppraw tewnętrznóch określii w terminie S miesięcó od dnia wejścia w żócie niniejszej ustawói szczegółowe zasadó i trób likwidacji niektóróch zakładowóch strażó pożarnóchk Art. 44. WłaścicielI zarządca lub użótkownik budónkui obiektu lub terenui w któróm funkcjonuje resortowa lub zakładowa straż pożarna albo inna jednostka ochronó przeciwpożaroweji w tóm ochotnicza straż pożarnai ponosi wszelkie kosztó związane z utrzómaniem tóch jednostekk Art. 44a. rstawa nie narusza przepisów prawa geologicznego i górniczegok Art. 45. ao czasu wódania przepisów wókonawczóch przewidzianóch w ustawiei nie dłużej jednak niż przez okres S miesięcó od dnia jej wejścia w żóciei obowiązują dotóchczasowe aktó wókonawczei jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawąk Art. 46. Traci moc ustawa z dnia NO czerwca N9TR rk o ochronie przeciwpożarowej EazK rk kr OMI pozk NMSI z N9UU rk kr N9I pozk NPOI z N9U9 rk kr PRI pozk N9O oraz z N99M rk kr P4I pozk N9UFK Art. 47. rstawa wchodzi w żócie w ciągu N4 dni od dnia ogłoszeniak

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229. o ochronie przeciwpożarowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia,

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697). Druk nr 3834 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452,

Bardziej szczegółowo

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, brzmienie od 2005-07-01 zmiany: Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 1991-08-24 r. (Dz.U. 1991 Nr 81, poz. 351) tekst jednolity z dnia 2002-07-22 r. (Dz.U. 2002 Nr 147, poz. 1229) Dz.U. 2005 Nr 100,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2009.178.1380 2010-04-24 zm. Dz.U.2010.57.353 art. 1 2012-09-08 zm. Dz.U.2012.908 art. 7 2014-01-01 zm. Dz.U.2013.1635 art. 24 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz.

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. U S T A W A z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (J.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2009.178.1380 2010.04.24 zm. Dz.U.2010.57.353 art. 1 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2009.178.1380 2012.09.08 zm. Dz.U.2012.908 art. 7 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej brzmienie od 2012-09-08 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 351) tekst jednolity z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1229) tekst jednolity z dnia 15

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2009.178.1380 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających

Bardziej szczegółowo

Akty prawne Ochrona przeciwpożarowa

Akty prawne Ochrona przeciwpożarowa USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zmianą Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380. o ochronie przeciwpożarowej Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Strona 1 z 22 Stan prawny: 2011-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 1775 zmiany: 2010-04-24 Dz.U.2010.57.353 art. 1 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst pierwotny: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351. USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2010-04-24 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 351) tekst jednolity z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1229) tekst jednolity z dnia 15

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 81 poz. 351 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353,

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SENAT V KADENCJA Warszawa, dnia 17 lutego 2003 r. Druk nr 342 MARSZAŁEK SEJMU Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu

Zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu Dz.U.2009.178.1380 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie ppoż.

Ustawa o ochronie ppoż. Ustawa o ochronie ppoż. Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351 zmiany: Dz. U. 1994 r. Nr 27 poz. 96 Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 Dz. U. 1996 r. Nr 106 poz. 496 Dz. U. 1997 r. Nr 111 poz. 725 Dz. U. 1997 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Portalu Personelu

Regulamin Portalu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Portalu Personelu Regulamin Portalu Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie Portalu Personelu 1 oegulamin określa zasadó korzóstania z mortalu lpolskiego lddziału tojewódzkiego karodowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

USTAWA z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Projekt USTAWA z dnia.. 2014 r. o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380. o ochronie przeciwpożarowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat: 4 Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy na szczeblu gminy. Autor: Maciej Schroeder UWAGA DLA WYKŁADOWCY! Wykładowca na zajęciach powinien dysponować następującymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia NU grudnia N99U rk w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Eostatnia zmianaw Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ ZADANIA I ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Państwowa Straż Pożarna została powołana l lipca 1992 r. jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP str. 2 Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej w Polsce i ich zadania; Podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP i ZOSP RP; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO GAŚNICZY Od 1992 roku Państwowa Straż Pożarna jest wiodącą służbą w ogólnokrajowym systemie organizacji działań ratowniczych, której przypisano m.in. zadanie zbudowania krajowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/120/15 RADY MIEJSKIEJ W SZUBINIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szubin Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia specjalistów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2015 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa Klęski żywiołowe oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Ochrona przeciwpożarowa Klęski żywiołowe oprac. Tomasz A. Winiarczyk Ochrona przeciwpożarowa Klęski żywiołowe oprac. Tomasz A. Winiarczyk OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej USTAWA z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne - OSP. według stanu na październik 2010 r.

Podstawowe akty prawne - OSP. według stanu na październik 2010 r. Podstawowe akty prawne - OSP według stanu na październik 2010 r. Źródło : ZG ZOSP RP http://www.zosprp.pl/?q=node/385 I. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015

FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 FUNKCJONOWANIE KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA TERENIE POWIATU" Autor: st. bryg. mgr. inż. Mirosław Hałas 15 grudnia 2015 Art. 14 ust. 1 Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej:

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych

Bardziej szczegółowo

Ochotnicze Straże Pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona-ludnosci/8758,ochotnicze-straze-pozarne.html Wygenerowano: Środa, 3 lutego 2016, 22:49 Ochotnicze Straże Pożarne ZADANIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2012 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej

STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne. Nazwa jednostki organizacyjnej ZATWIERDZAM: STATUT KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W JĘDRZEJOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa jednostki organizacyjnej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. W SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLĘDEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

Bardziej szczegółowo

DEAPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

DEAPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Piątek, 13 listopada 2015, 03:18 DEAPARTAMENT RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI Dofinansowanie działalności OSP. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonując

Bardziej szczegółowo

projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2004/261,projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-ochronie-przeciwpoz arowej.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 16:09 projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych. Podstawowe cele i główne zadania OC. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, dóbr kultury, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Ochrona przeciwpożarowa. Dz.U.2016.191 z dnia 2016.02.17 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 17 lutego 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj

SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP. TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP. Autor: Robert Łazaj SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP TEMAT 2: Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP Autor: Robert Łazaj Podział Administracji Publicznej Administracja publiczna jako administrację

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 DYREKTORA GENERALNEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO. z dnia 15 lutego 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 DYREKTORA GENERALNEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO. z dnia 15 lutego 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 DYREKTORA GENERALNEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa, sprawnego kierowania i koordynowania akcją ratowniczą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 170/2014 BURMISTRZA MIASTA TURKU

ZARZĄDZENIE NR 170/2014 BURMISTRZA MIASTA TURKU ZARZĄDZENIE NR 170/2014 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE OCHRONA LUDNOŚCI BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------- WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 191 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE

------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ------------------------------------------------------------------------------------------------ ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/44 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. Dz.U.05.225.1934 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OSP i ZOSP RP

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OSP i ZOSP RP WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI OSP i ZOSP RP według stanu na styczeń 2008 r. I. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2002

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Temat: STRUKTURA I ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OSP ORAZ OL PRZWIDZIANE 2h kpt. Grzesiak Mateusz Struktura organizacyjna Związek Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU. z dnia 20 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 STAROSTY RAWSKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski

SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP. Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy. Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski SZKOLENIE KOMENDANTÓW GMINNYCH ZOSP RP Temat nr 5: Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy Autor: Eugeniusz Wojciech Roguski ZAGROŻENIA NATURALNE I TECHNICZNE OCHRONA CYWILNA BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI POLITYKA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/46 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.)

z dnia 25 października 2005 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla straŝaków jednostek ochrony przeciwpoŝarowej i osób wykonujących

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej (szkolenie aktualizujące) Warszawa 2012 Opracowanie metodyczne i redakcyjne: Biuro Szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 31 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 31 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 59/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewakuacji osób z budynków Starostwa Powiatowego w Raciborzu Działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 350 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r.

NARADA SZKOLENIOWA. URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO r. NARADA SZKOLENIOWA ROLA I ZADANIA ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA ORAZ SZEFÓW OBRONY CYWILNEJ W INSTYTUCJACH, PRZEDSIĘBIORSTWACH ORAZ W INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA \ URZĄD

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania kół.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania kół. Kancelaria Sejmu s. 1/7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 5, poz. 64 w sprawie usuwania pojazdów i blokowania

Bardziej szczegółowo

"Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze.

Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. "Informacja przestrzenna jako narzędzie wspomagające działania ratownicze. Współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo miasta przy wykorzystaniu Portalu Zarządzania Kryzysowego (PZK)" mł. bryg.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo