TERMINAL PROMOWY FERRY TERMINAL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TERMINAL PROMOWY FERRY TERMINAL"

Transkrypt

1 TERMINAL PROMOWY FERRY TERMINAL

2 WSTĘP Usytuowanie Portu Gdańsk na przecięciu ważnych europejskich szlaków transportowych predestynuje go do pełnienia roli centrum dystrybucyjnego ukierunkowanego na kraje Morza Bałtyckiego oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Port Gdańsk jest kluczowym ogniwem Transeuropejskiego Korytarza nr VI łączącego kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą. Atuty lokalizacyjne są szansą dalszego dynamicznego rozwoju portu gdańskiego i sprzyjają realizacji polityki inwestycyjnej zmierzającej do stworzenia warunków odpowiadających nowoczesnym technologiom przewozu ładunków, w tym Ro/Ro. Jedną z takich inwestycji jest zbudowany w 2002 roku Terminal Promowy Westerplatte, przystosowany do obsługi jednostek przewożących ładunki w technologii Ro/Ro, promów oraz statków pasażerskich. Lokalizacja Terminalu Promowego Westerplatte w bliskim sąsiedztwie 1000-letniego zabytkowego miasta Gdańska, na Pomorzu stanowiącym jeden z najdynamiczniej rozwijających się pod względem ekonomicznym regionów Polski, uwydatnia znaczenie terminalu zwłaszcza dla operatorów promowych i wycieczkowych. Prezentowany Państwu folder stworzony został z myślą o wszystkich uczestnikach rynku zainteresowanych uruchomieniem nowych połączeń żeglugowych z Terminalu Promowego Westerplatte, jak też dla tour operatorów pragnących włączyć do swej oferty potencjał turystyczny miasta Gdańska i Pomorza. Folder podzielony został na kilka obszarów tematycznych stanowiących przewodnik po Terminalu Promowym Westerplatte, w którym znaleźć można informacje prezentujące terminal nie tylko jako miejsce do obsługi statków handlowych, ale również jako interesującą pod względem logistycznym ofertę dla turystów przybywających na pokładzie promów i statków wycieczkowych z zamiarem zwiedzenia Gdańska. Wyrażamy nadzieję, iż walory lokalizacyjne, jak również potencjał Terminalu Promowego Westerplatte spowodują, iż stanie się on miejscem obsługi Państwa statków. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

3 PREFACE The location of the Port of Gdańsk at the intersection of Europe s major transportation routes makes it particularly predisposed to fulfil the role of a distribution hub focusing on the Baltic Sea countries as well as those in Central, Eastern and Southern Europe. The Port of Gdańsk is the key link in the Trans-European Corridor No. 6 which connects the Nordic countries with the Southern and Eastern Europe. Its location advantages open up perspectives for continued rapid growth of the Gdańsk port and favour the investment policy implementation aimed at providing suitable conditions for modern transport technologies, including Ro/Ro systems. These investments can be exemplified by the Westerplatte Ferry Terminal built in 2002 and suited to the handling of Ro/Ro vessels, ferries and passenger ships. The location of the Westerplatte Ferry Terminal in the close vicinity of the 1000-year-old city of Gdańsk with its historic monuments and in Pomerania that ranks among Poland s most rapidly developing regions in terms of economy, emphasizes the importance of the terminal, especially to ferry and cruise operators. This brochure has been designed with the thought of addressing all market players interested in launching new shipping services from the Westerplatte Ferry Terminal, as well as tour operators who are planning to take advantage of the tourist potential represented by the City of Gdańsk and Pomerania as part of their offer. The brochure is composed of several specific areas comprising a handbook of the Westerplatte Ferry Terminal and providing information to present the terminal not only as a facility for the handling of commercial vessels but also as an interesting offer in terms of logistics for tourists arriving on board of ferries and cruise liners with the view of visiting Gdańsk. We deeply believe that the location advantages combined with the potential of the Westerplatte Ferry Terminal will prove convincing for you to make it a hub for the handling of your vessels. Port of Gdańsk Authority SA

4 LOKALIZACJA TERMINALU PROMOWEGO WESTERPLATTE Terminal Promowy Westerplatte położony jest w wewnętrznej części Portu Gdańsk, wzdłuż Martwej Wisły, w odległości 1500 metrów od wejścia do portu. Akweny wodne portu są wolne od zalodzenia przez cały rok. Duża zaleta Terminalu Promowego Westerplatte tkwi także w jego bliskim usytuowaniu względem głównej sieci dróg krajowych i międzynarodowych. Pozwala to operatorom na zminimalizowanie czasu przewozu ładunków i daje możliwość szybkiego wyjazdu z terminalu przez most wantowy z pominięciem centrum miasta na główną drogę krajową prowadzącą do Warszawy (odległość do Warszawy wynosi 345 km). Szacunkowy czas niezbędny do pokonania odcinka drogi między terminalem a siecią dróg krajowych wynosi od 10 do 15 minut (6,5 km). Z uwagi na kluczowe znaczenie połączeń drogowych i kolejowych portu z jego zapleczem, planowane są kolejne inwestycje ukierunkowane na poprawę dostępu do portu. Najważniejszymi projektami, które doprowadzą do jeszcze lepszego skomunikowania portu z modernizowaną siecią transportową, w tym autostradą A1, są: budowa dwutorowego mostu kolejowego nad Martwą Wisłą oraz budowa Trasy Sucharskiego wraz z tunelem pod Martwą Wisłą. ZALETY TERMINALU PROMOWEGO: - lokalizacja terminalu w Porcie Gdańsk położonym w centralnej części południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego, w najszybciej rozwijającym się rejonie Europy - dogodne warunki nawigacyjne, bliska odległość od wejścia do portu - dostępność terminalu przez 12 miesięcy w roku (wody wolne od zalodzenia) - krótki czas dojazdu do głównej sieci krajowych i międzynarodowych dróg

5 LOCATION OF THE WESTERPLATTE FERRY TERMINAL The Westerplatte Ferry Terminal is situated in the inner part of the Gdańsk port, along the Dead Vistula River, within a 1,500-metre distance of the port entrance. Port water regions remain ice-free year-round. Another major advantage of the Westerplatte Ferry Terminal is a short distance of the main national and international road network, which enables the operators to cut down to minimum the cargo transportation time and to swiftly exit the terminal via the suspension bridge, bypassing the city centre, onto the main national road to Warsaw (with a distance to Warsaw of 345 km). The estimated time necessary to cover the distance from the terminal to the national road network ranges from 10 to 15 minutes (6.5 km). Due to the key significance of the national road and rail connections between the port and its hinterland, further investments are planned focusing on the improvement of access to the port. The most important projects which are set to boost the communication between the port and the modernized transportation network, of which A1 motorway, include: the construction of a double-track railway bridge across the Dead Vistula and the development of the Sucharski Route along with the tunnel under the Dead Vistula. STRENGTHS OF THE FERRY TERMINAL: - location of the terminal at the Gdańsk port situated in the central part of the southern coast of the Baltic Sea, in the most rapidly developing region in Europe - favourable navigation conditions, a short distance of the port entrance - year-round accessibility of the terminal (ice-free water regions) - short transportation time to the main national and international road network WESTERPLATTE FERRY TERMINAL Port Gdańsk

6 USŁUGI OPERACYJNE ROCZNE ZDOLNOŚCI PRZEŁADUNKOWE NA TERMINALU WYNOSZĄ: Terminal Promowy Westerplatte oferuje: - obsługę statków Ro/Ro, promów pasażerskich, statków wycieczkowych oraz samochodowców - obsługę wagonów kolejowych - obsługę ruchu pasażerskiego - załadunek / wyładunek samochodów osobowych, ciężarowych, trailerów, naczep - składowanie towarów oraz pojazdów - odprawę celną i graniczną pojazdów i ładunków Obsługa jest zgodna z wymogami układu z Schengen. 600 tys. - 1 mln pasażerów 180 tys tys. samochodów osobowych 150 tys tys. samochodów ciężarowych Na Terminalu Promowym Westerplatte istnieje możliwość dzierżawy pomieszczeń biurowych.

7 OPERATIONAL SERVICES ANNUAL THROUGHPUT CAPACITY OF THE TERMINAL: The Westerplatte Ferry Terminal offers: - services to Ro/Ro vessels, passenger ferries, cruise liners and carcarriers - services to rail cars - handling of passenger traffic - loading / discharge of passenger cars, heavy duty vehicles, trailers and semi-trailers - storage of goods and vehicles - customs clearance and border control of vehicles and freight All services provided in compliance with the Schengen Treaty requirements. 600 thou. - 1 million passengers 180 thou thou. passenger cars 150 thou thou. heavy duty vehicles The Westerplatte Ferry Terminal offers the lease of office premisses.

8 C B INFRASTRUKTURA NABRZEŻOWA I DROGOWA TERMINALU: - łączna powierzchnia terminalu m stanowiska statkowe: stanowisko A dla statków o długości do 200 m i maksymalnym zanurzeniu do 8,1 m stanowisko B dla statków o długości do 200 m i maksymalnym zanurzeniu do 8,1 m stanowisko C dla statków o długości do 200 m i maksymalnym zanurzeniu do 9,3 m - 1 rampa uchylna przy stanowisku A szerokość robocza 21,8 m szerokości jezdna 20,8 m dopuszczalne obciążenie 40,7 ton; - 2 rampy pływające (pontony) przy stanowiskach B i C pontony o wymiarach: długość 35 m i szerokość 21 m dopuszczalne obciążenie 80 ton - place manewrowo składowe o łącznej powierzchni m 2 mogące pomieścić jednorazowo: samochodów osobowych lub naczep - place postojowe o powierzchni m 2 mogące pomieścić jednorazowo: 375 samochodów osobowych / 125 samochodów ciężarowych 12 autokarów 20 składów pociągów drogowych - układ torowy prowadzący do magazynu oraz do przyległej rampy kolejowej max. długość składu 170 m - 6 stanowisk do obsługi celnej i granicznej dla pojazdów samochodowych - magazyn o powierzchni użytkowej m 2 - budynek dworca pasażerskiego

9 A 2 9 QUAY AND ROAD INFRASTRUCTURE AT THE TERMINAL: - total area of the terminal 72,000 m berths: berth A for vessels of up to 200 metres in length and a maximum draught of up to 8.1 metres berth B for vessels of up to 200 metres in length and a maximum draught of up to 8.1 metres berth C for vessels of up to 200 metres in length and a maximum draught of up to 9.3 metres - 1 swinging ramp at berth A working width 21.8 metres transport width 20.8 metres permissible carrying capacity 40.7 tonnes; - 2 floating ramps (pontoons) at berths B and C Pontoons with the dimensions of 35 metres in length and 21 metres in width permissible carrying capacity 80 tonnes - manoeuvring and storage yards with a total area of 19,900 m 2, which at one time can accommodate: 500-1,100 passenger cars or semi-trailers - parking yards with an area of 10,700 m 2, which at one time can accommodate: 375 passenger cars / 125 heavy duty vehicles 12 busses 20 road trains - rail track system leading to the storage facility and to the adjacent railway ramp max. length of a set of train cars metres - 6 stands for customs clearance and border control of vehicles - storage facility with a usable floor area of 8,000 m 2 - passenger terminal building

10 BUDYNEK DWORCA PASAŻERSKIEGO: - budynek 3 kondygnacyjny (parter oraz 1. i 2. piętro) wraz z galerią dla pasażerów o długości 155 m - łączna powierzchnia użytkowa dworca m 2 - schody ruchome i winda do galerii komunikacyjnej - 2 windy panoramiczne w budynku dworca (wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych) - pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 512 m 2 - stanowisko kontroli biletów - biuro sprzedaży biletów - sala odpraw - poczekalnia dla osób odprawionych - 6 stanowisk odprawy pasażerskiej, w tym 1 stanowisko przystosowane do obsługi niepełnosprawnych pasażerów - stanowisko kontroli bagażu wyposażone w specjalistyczny rentgen do prześwietlania bagażu - punkt informacyjny - toalety (w tym toalety dla niepełnosprawnych) - ambulatorium - postój taksówek przed budynkiem dworca pasażerskiego - komunikacja miejska w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu - parking przed dworcem pasażerskim dla: 52 samochodów osobowych 8 autokarów

11 PASSENGER TERMINAL BUILDING: - a three-storey building (ground floor and floors 1 and 2) with a 155-metre pedestrian passage for passengers - total usable floor area of the terminal 2,050 m 2 - escalator and a lift to the pedestrian passage - 2 panoramic lifts within the terminal building (adjusted to the needs of the disabled) - office premises with a total usable floor area of 512 m 2 - ticket check-in stand - ticket office - check-in hall - waiting lounge for checked-in passengers - 6 stands for passengers check-in, including 1 stand adjusted for the needs of the disabled passengers - baggage check point equipped with dedicated X-ray devices for baggage screening - Information Desk - toilets (incl. toilets for the disabled) - medical aid room - taxi rank in front of the passenger terminal building - public transport in the immediate vicinity of the terminal - car park in front of the passenger terminal for: 52 passenger cars and 8 buses

12 Zamknięta 18, Gdańsk, POLAND tel.: (+48) ; fax: (+48) Biuro Marketingu / Marketing Office tel.: (+48) ; fax: (+48) Reserved for You Design: Darek Dulian

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około

-160 C. Technologia LNG. Terminal LNG w ÂwinoujÊciu. około PORT HANDBOOK 2013 2014 Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG Liquefied

Bardziej szczegółowo

Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula

Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula Grounds and opportunities for the development of passenger and cargo shipping on the lower Vistula Authors Krystyna Wojewódzka-Król Ryszard Rolbiecki Keywords inland navigation, lower Vistula, cargo transportation,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo

Sektor Kolejowy w Polsce The railway sector in Poland

Sektor Kolejowy w Polsce The railway sector in Poland Sektor Kolejowy w Polsce The railway sector in Poland SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 2 AN OVERALL CHARACTERISTICS OF THE RAILWAY INFRASTRUCTURE IN POLAND 4 WSTĘP 2 POLISH RAILWAY NETWORK COMPARED

Bardziej szczegółowo

INTERMODAL TRANSPORT IN THE TRANSPORT CORRIDOR GDANSK-ODESSA

INTERMODAL TRANSPORT IN THE TRANSPORT CORRIDOR GDANSK-ODESSA TADEUSZ PALMOWSKI University of Gdańsk INTERMODAL TRANSPORT IN THE TRANSPORT CORRIDOR GDANSK-ODESSA Political changes taking place in central and eastern parts of Europe after 1990 have influenced a lot

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O POTRZEBACH NAJEMCY DESIGNED WITH THE TENANT S NEEDS IN MIND SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS WPROWADZENIE INTRODUCTION 2 LOKALIZACJA LOCATION 10 ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 14 POWIERZCHNIA

Bardziej szczegółowo

/ 201 / 20 / 2. Take a trip to your commercial success / 2013. / www.galeriakatowicka.eu

/ 201 / 20 / 2. Take a trip to your commercial success / 2013. / www.galeriakatowicka.eu / 2 / 20 / 201 Take a trip to your commercial success / 2013 / www.galeriakatowicka.eu Place of immense opportunities Katowice to ponad 0.25 / 33 trzystutysięczne miasto w południowej Polsce, leżące na

Bardziej szczegółowo

Gliwice City Report. Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 A4 DTŚ

Gliwice City Report. Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 A4 DTŚ Gliwice City Report Gliwicki Rynek Nieruchomości on.point 2015 A1 DTŚ A1 A4 A4 A1 2 Gliwice City Report, December 2014 Economy All major economic indicators paint a fairly positive picture of the Polish

Bardziej szczegółowo

REAL OFFICE. REAL OFFICE - Offices to own. Biura na własność

REAL OFFICE. REAL OFFICE - Offices to own. Biura na własność O F F I C E REAL OFFICE Biura na własność REAL OFFICE to propozycja skierowana przede wszystkim do średnich i małych firm będących w dobrej kondycji finansowej i ustabilizowanej pozycji rynkowej, posiadających

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

PORT GDAŃSKI NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU TADEUSZ PALMOWSKI Uniwersytet Gdański PORT GDAŃSKI NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU Port Gdański usytuowany u ujścia Wisły, posiada tysiącletnią tradycję i jest trwale związany zarówno z polskim jak i ze światowym

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW

gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW gate one BUSineSS park W WarSzaWie GATE ONE BuSINESS PARK IN WARSAW Zanim wybierzesz miejsce dla Twojej fi rmy, zastanów się, jakie korzyści są dla ciebie najważniejsze. Może wskażesz atrakcyjną lokalizację,

Bardziej szczegółowo

wykonano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl

wykonano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl wykonano przez: www.kostekstudio.pl ul. Wilczy Dół 5 02-798 Warszawa www.metro.waw.pl 1 Szanowni Państwo, Dear Ladies and Gentlemen, RAPORT ROCZNY 2008 zapraszam do lektury raportu rocznego. Jego nieco

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES

REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT PROPERTIES 2014 future inspires us join us more than 20 000 offers has WGN in its MLS-WGN base worth 11,5 mld PLN 5 000 transactions WGN carried out in 2013 year 1 200 000 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA dr inż. Andrzej Montwiłł Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 Rok 2012 Montwiłł A.: Strategie logistyczne portów

Bardziej szczegółowo

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice

POLAND PORTFOLIO. Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice POLAND PORTFOLIO Foto: Archiwum Urząd Miasta Katowice TRANSFORMACJA W TOKU TRANSFORMATION IN PROGRESS Budynki Prologis w regionie Górnego Śląska Katowice, stolica województwa śląskiego, były wcześniej

Bardziej szczegółowo

Lato/Summer 29.03-24.10.2011

Lato/Summer 29.03-24.10.2011 Lato/Summer 29.03-24.10.2011 ROZKŁAD LOTÓW FLIGHT TIMETABLE SPIS TREŚCI SUMMARY INFO Ważne telefony Important phone numbers............................. 4 Informacje o porcie lotniczym Rzeszów-Jasionka

Bardziej szczegółowo

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb

LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out. Zbigniew Tracichleb 138 Raport roczny Grupy PKP 2009 Annual Report of PKP Group 2009 LUDZIE, TO NAS WYRÓŻNIA People, that s what makes us stand out Zbigniew Tracichleb PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Szeroki tor

Bardziej szczegółowo

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World.

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. GLIWICE Rynek i dawny Ratusz / Market Square and the old town Hall Gliwice leżą nad rzeką Kłodnicą, w zachodniej części województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie / Introduction

Wprowadzenie / Introduction 1 Wprowadzenie / Introduction Głównymi zaletami Łodzi są jej centralna lokalizacja, rozwijająca się infrastruktura komunikacyjna oraz dostęp do doświadczonej i dobrze wykształconej kadry. W Łodzi rozwijają

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN THE INTEGRATED REGIONAL POLYCENTRIC DEVELOPMENT PLANS FOR THE WARSAW MODLIN AIRPORT CATCHMENT

Bardziej szczegółowo

Your Best location in Kraków! POLSKA

Your Best location in Kraków! POLSKA Your Best location in Kraków! POLSKA Turowicza ulica Klimeckiego 1 I 30-705 Kraków I www.orangeofficepark.pl Lokalizacja Location A2 A1 Warszawa /Warsaw S7 Kraków / Cracow Orange Office Park, dzięki swojej

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

Premium Place For Business Prestiżowa Strefa Biznesu

Premium Place For Business Prestiżowa Strefa Biznesu The Granary Island Business Centre, Gdańsk Premium Place For Business Prestiżowa Strefa Biznesu T he state-of-the art A class office building of 7,000 m2 sellable/leasable area will be constructed according

Bardziej szczegółowo

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany

W SMART ORKSPACE. Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią. Offices Open To Change Biura otwarte na zmiany W SMART ORKSPACE BY Economy And Ecology Hand In Hand Ekonomia w parze z ekologią Expanding Location Rozwijająca się lokalizacja This established Warsaw business location Offices Open To Change Biura otwarte

Bardziej szczegółowo

International Conferencing & Entertainment

International Conferencing & Entertainment International Conferencing & Entertainment Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Szanowni Państwo DEAR LADIES AND GENTLEMEN

Bardziej szczegółowo

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl Południowa Brama Mazur The South Gate of Mazur y Region Investment of fer w w w.um.szczy tno.pl Szczytno Południowa Brama Mazur 26-tysięczne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim. Malowniczo

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo