Dokumentacja rozszerzenia bossafx-gpw BOSSAFX-GPW. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja rozszerzenia bossafx-gpw BOSSAFX-GPW. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1"

Transkrypt

1 BOSSAFX-GPW Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1

2 Spis treści 1. Wstęp Instalacja Tutorial budowa prostego EA Skrypty oraz EA dołączone do API Expert Advisor BOSSAFX GPW... 8 i. Instalacja... 8 ii. Opis działania aplikacji Skrypty i. NOL_Buy i. NOL_Buy_Limit ii. NOL_Buy_Stop iii. NOL_Buy_Stop_Limit iv. NOL_Sell v. NOL_Sell_Limit vi. NOL_Sell_Stop vii. NOL_Sell_Stop_Limit Spis Funkcji API MT4 NOL Funkcje API Init_nol() IsInitialized_nol() CheckMessages_nol() MessageOutlook_nol() MessageAPI_nol() GetErrorDescription_nol() Informacje o rachunkach AccountCashReceivables_nol() AccountLiabilities_nol() AccountMaxOtpBuy_nol() AccountPortfolioValue_nol() AccountReceivables_nol() AccountSecValueSum_nol() Składanie, modyfikowanie i anulowanie zleceo Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 2

3 OrderSend_nol() OrderModify_nol() OrderDelete_nol() Informacje o pozycjach PositionsTotal_nol(); PositionSymbol_nol(); PositionVolume_nol(); PositionSymbolVolume_nol(); Informacje o zleceniach OrdersTotal_nol() OrderVolume_nol() OrderPrice_nol() OrderLimitPrice_nol() OrderStopPrice_nol() OrderSymbol_nol() OrderExpiryDate_nol() OrderType_nol() OrderId_nol() OrderStatus_nol() Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 3

4 1. Wstęp BossaAPI jest interfejsem programowania dla aplikacji, który umożliwia budowanie własnych aplikacji jak i integracji z innymi platformami transakcyjnymi. Jako przykład wykorzystania bossaapi chcemy zaprezentowad możliwośd integracji z platformą BOSSAFX. Język programowania MQL4, służący do automatyzacji handlu na platformie BOSSAFX, został rozszerzony o szereg funkcjonalności odnoszących się do bossaapi. W tym celu powstała specjalna biblioteka(rozszerzenie) BossaFX-GPW - wprowadzająca możliwośd składania, modyfikacji i anulowania zleceo na GPW oraz uzyskania informacji na temat stanu rachunku, złożonych zleceo oraz wielkości pozycji poszczególnych instrumentach. Dla zobrazowania możliwości API stworzone zostały skrypty, wskaźniki oraz proste strategie będące przykładami użycia bossaapi z poziomu języka MQL4. Pokazują jak w łatwy sposób można składad zlecenia na wykresie notowao poszczególnych walorów czy też napisad w pełni automatyczny system transakcyjny. Dzięki integracji z bossaapi możemy korzystad z narzędzi dostępnych na platformie BOSSAFX takich jak zestaw gotowych wskaźników i systemów generujących sygnały, możliwośd backtestingu systemów transakcyjnych, tworzenie strategii opartych na instrumentach pochodzących z rynku giełdowego jak i rynków OTC Dostępne instrumenty i rolowanie Rozszerzenie bossafx-gpw pozwala na wyświetlanie na platformie BOSSAFX następujących symboli(instrumentów): FW20_O1 - notowania oraz wykres ofert dla kontraktu na WIG20 o najbliższej serii wygasania. FW20_O2 - notowania oraz wykres ofert dla kolejnej serii kontraktu na WIG20. FW20_T1 - notowania oraz wykres transakcji dla kontraktu FW20_O1. FW20_T2 - notowania oraz wykres transakcji dla kontraktu FW20_O2. Powyższe symbole dostępne są tylko dla Klientów którzy zawarli z DM BOŚ "Umowę o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC"(Nie są dostępne na rachunku Demo). Realizacja zleceo i zawieranie transakcji za pośrednictwem rozszerzenia bossafx-gpw odbywa się na kontraktach na indeks WIG20 notowanych na GPW. Rolowanie(zmiana serii) kontraktów na kolejną serię dokonywane jest przed rozpoczęciem sesji następującej po dniu wygaśnięcia. 2. Instalacja Plik instalacyjny BossaFX-GPW znajduje się na stronie internetowej W trakcie procesu instalacji należy podad katolog, w którym zainstalowana została platforma BOSSAFX (domyślnie C:\Program Files\BOSSAFX). Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 4

5 BossaFX-GPW składa się z zbioru bibliotek dll oraz programów języka MQL4. Wszystkie pliki wchodzące w skład BossaFX-GPW zostaną skopiowane do odpowiednich lokalizacji w katalogu instalacji platformy BOSSAFX. Do poprawnego działania bossaapi na komputerze musi byd uruchomiona najnowsza wersja programu bossanol3 w trybie ze składaniem zleceo. 3. Tutorial budowa prostego EA BossaAPI w platformie MT4 stanowi rozszerzenie języka programowania MQL4 o szereg funkcji przydatnych w handlu na instrumentach notowanych na GPW. W związku z tym wszystkie funkcje języka MQL4 pozostają niezmienione. Dokładny opis języka MQL4 znajduje się na stronie internetowej Opis funkcji o jakie został rozszerzony język MQL4 na potrzeby integracji z bossaapi znajdują się poniżej. W tym punkcie pokażemy w jaki sposób, krok po kroku, napisad prosty i w pełni automatyczny system transakcyjny działający na kontraktach terminowych na WIG20 oparty na zwykłych średnich ruchomych. Do pełnego zrozumienia poniższego samouczka potrzebna jest podstawowa znajomośd języka MQL4 oraz budowy automatycznych strategii na platformie BOSSAFX. W celu zaznajomienia się z podstawami automatycznego handlu zachęcam do odwiedzenia strony internetowej gdzie znajdują się wszelkie niezbędne informacje. System transakcyjny przedstawiony poniżej jest, na potrzeby dydaktyczne, celowo uproszczony i nie powinien byd traktowany jako przykład w pełni funkcjonalnej strategii. Sygnały generowane są w zależności od wzajemnego przecinania się dwóch średnich kroczących: szybkiej średniej z ostatnich pięciu okresów oraz wolnej średniej z ostatnich piętnastu okresów. Prześledźmy krok po kroku poszczególne elementy składające się na tę prostą strategię NOL Moving Average. Pełny kod strategii znajduje się w pliku BossaFX GPW Moving Average.mq4 #include <mt4nol.mqh> extern int fastmaperiod = 5; extern int slowmaperiod = 15; extern int lots = 1; int ticket = 0; int pos = 0; Do korzystania z bossaapi z poziomu platform BOSSAFX niezbędne jest dołączenie definicji wszystkich funkcji oraz stałych znajdujących się w pliku mt4nol.mqh. int init() int res = Init_nol(TimeCurrent()); if(res==0) Print("BossaAPI zainicjalizowane poprawnie"); else if(res==100) Print("BossaAPI zostało już zainicjalizowane"); else Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 5

6 Print("Błąd w trakcie inicjalizacji BossaAPI"); Print(GetErrorDescription_nol(res)); return(0); Musimy także upewnid się, że API zostało należycie zainicjalizowane poprzez wywołanie funkcji Init_nol() z parametrem będącym aktualnym czasem. Jeżeli funkcja zwróci kod 0 lub 100 możemy zacząd korzystad z funkcji bossaapi. int start() if(isinitialized_nol()) int side = MaIntersected(); pos = PositionSymbolVolume_nol(Symbol()); if(side==1) if(pos<0) ticket=ordersend_nol(symbol(), OPEN_BUY, 2*lots, 0.0, 0.0, 0); else if(pos==0) ticket=ordersend_nol(symbol(), OPEN_BUY, lots, 0.0, 0.0, 0); if(ticket>0) WaitForOrder(ticket); else Print("Błąd przy wysyłaniu zlecenia"); Print(GetErrorDescription_nol(ticket)); else if(side==-1) if(pos>0) ticket = OrderSend_nol(Symbol(), OPEN_SELL, 2*lots, 0.0, 0.0, 0); else if(pos==0) ticket = OrderSend_nol(Symbol(), OPEN_SELL, lots, 0.0, 0.0, 0); if(ticket>0) WaitForOrder(ticket); else Print("Błąd przy wysyłaniu zlecenia"); Print(GetErrorDescription_nol(ticket)); return(0); Funkcja MaIntersected zwraca wartości ze zbioru 1,0,-1 oznaczające czy w danym momencie nastąpiło przecięcie dwóch średnich ruchomych. int side = MaIntersected(); Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 6

7 W zależności od pozycji zajmowanej w danym instrumencie po przecięciu się średnich zajmujemy pozycję długą lub krótką. pos = PositionSymbolVolume_nol(Symbol()); Funkcja PositionSymbolVolume_nol zwraca pozycję dla danego waloru, przy czym wartośd ta jest ujemna jeżeli pozycja jest krótka. Po wysłaniu zlecenia wywołujemy funkcję WaitForOrder zdefiniowaną poniżej, która czeka aż transakcja zostanie zawarta bądź odrzucona. Zapewnia to że na giełdę nie zostanie wysłane nowe zlecenie, podczas gdy poprzednie zlecenie jest jeszcze przetwarzane. int MaIntersected() double mafast=ima(symbol(),0,fastmaperiod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0); double maslow=ima(symbol(),0,slowmaperiod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0); double mafastprev=ima(symbol(),0,fastmaperiod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1); double maslowprev=ima(symbol(),0,slowmaperiod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1); if((mafast<maslow)&&(mafastprev>maslowprev)) return (-1); else if((mafast>maslow)&&(mafastprev<maslowprev)) return (1); else return (0); Funkcja MaIntersected jest napisana z użyciem podstawowych funkcjonalności języka MQL4. Określa ona zachowanie się względem siebie dwóch średnich ruchomych. Dokładne znaczenie funkcji Ima można znaleźd w opisie języka MQL4. bool WaitForOrder(int order_id) int status = OrderStatus_nol(order_id, BY_ID); while(status!=ord_active && status!=ord_done) if(status==ord_rejected) return (false); if(status==ord_new) return (true); Sleep(100); status = OrderStatus_nol(order_id, BY_ID); return (true); Funkcja WaitForOrder kooczy swoje działanie dopiero wtedy gdy zlecenie o numerze order_id zostanie zrealizowane bądź też odrzucone. 4. Skrypty oraz EA dołączone do API Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 7

8 4.1. Expert Advisor BOSSAFX GPW Aplikacja BOSSAFX GPW jest przykładowym programem napisanym w MQL4 pokazującym możliwości korzystania z funkcji bossaapi z platformy BOSSAFX. Program umożliwia: zawieranie zleceo z wykresów platformy BOSSAFX, podgląd, modyfikowanie, usuwanie aktywnych zleceo, wyświetlanie informacji o aktualnym stanie konta, wyświetlanie informacji o aktualnych pozycjach w portfelu, wyświetlanie aktualnych komunikatów płynących z bossanol3. i. Instalacja Aplikacja BOSSAFX GPW do swojego poprawnego działania wymaga uruchomienia bossanol3 z modułem zleceo oraz włączenia w nim bossaapi. W celu uaktualnienia listy wskaźników i strategii należy zamknąd i uruchomid ponownie platformę BOSSAFX. Uwaga! W przypadku braku restartu, strategia i wskaźniki nie będą widoczne z poziomu platformy. Po uruchomieniu platformy powyższe programy znajdziemy w oknie *Nawigator+ w zakładce *Strategie+ oraz *Wskaźniki własne+. Aby uruchomid okno *Nawigator+ z menu głównego wybieramy [Widok] -> *Nawigator+ lub używamy skrót klawiszowy Ctrl+N. Aby zapewnid poprawne funkcjonowanie strategii BOSSAFX GPW należy umożliwid platformie handel za pomocą skryptów i strategii oraz import bibliotek DLL. W tym celu z menu głównego wybieramy *Narzędzia+ następnie *Opcje+ i zaznaczmy *Umożliw handel+ oraz *Umożliw import DLL+. *Narzędzia+ - > [Opcje] -> *Umożliw handel+ ; *Umożliw import DLL+ Uruchamiamy działanie EA wybierając przycisk *Włącz strategie+ na głównym pasku zadao platformy BOSSAFX. Następnie wybieramy jeden z szablonów GPW WHITE lub GPW BLACK. [Wykresy] - > [Szablon] - > [GPW WHITE] lub [GPW BLACK]. Drugim sposobem uruchomienia aplikacji umożliwiającym jej własną konfigurację jest dodanie wskaźnika BOSSAFX GPW a następnie strategii BOSSAFX GPW. [Nawigator] - > *Wskaźniki własne+ -> [BOSSAFX GPW] [Nawigator] - > [Strategie] -> [BOSSAFX GPW] Konfiguracji możemy dokonad w zakładce *Wpisz parametry+ w oknie które pojawi się po dodaniu strategii do wykresu. ii. Opis działania aplikacji W dolnym oknie wykresu widzimy wskaźnik BOSSAFX GPW za pomocą którego sterujemy rozszerzeniem BOSSAFX GPW. W oknie tym znajdziemy obiekty informacyjne jak również przyciski Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 8

9 służące do wywoływania poszczególnych funkcji. Wywołujemy je poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy oraz przeciągniecie danego obiektu w dowolna stronę. Funkcje informacyjne WYCIAG - funkcja pokazuje aktualny stan naszego rachunku. POZYCJA - funkcja pokazująca aktualne pozycje w naszym portfelu. Funkcje Wyciag i Pozycje można uruchomid w osobnym oknie poprzez dodanie odpowiednich wskaźników NOL_Pozycje lub NOL_Wyciag. Linie informacyjne znajdują się po prawej stronie okna wskaźnika. Informują o ostatnio wykonywanych działaniach programu, wszystkie wyświetlane informacje są zapisywane do logów programu w zakładce *Terminal+ - > *Strategie+ gdzie znajdziemy dłuższą historię informacji. Alert włącza/wyłącza alerty informacyjne pochodzące z aplikacji bossanol3. W przypadku wyłączenia wszystkie informacje są zapisywane w logach strategii. Comment funkcja wyświetlająca w lewym górnym rogu wykresu ostatnie 10 informacji pochodzących z aplikacji bossanol3. W przypadku wyłączenia funkcji wszystkie informacje są zapisywane z logach strategii. Funkcja ta może byd równocześnie uruchomiona z funkcją Alert. Funkcje służące do składania/ modyfikacji zleceo ZLECENIA jest to główna funkcja wywołująca moduł do składania zleceo. Funkcja umożliwia zawieranie dwóch podstawowych typów zleceo z PKC oraz z limitem ceny. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 9

10 PKC - funkcja umożliwiająca składanie zleceo PKC oraz PKC z limitem aktywacji. Poprzez przesuniecie w dowolną stronę przycisku(obiektu) BUY dokonamy zakupu określonego waloru, natomiast w przypadku przycisku(obiektu) SELL sprzedaży. Istnieje możliwośd ustawienia limitu aktywacji. LIMIT funkcja umożliwiająca składanie zleceo z limitem realizacji oraz limitem realizacji i limitem aktywacji. W celu ustalenia limitu przeciągamy przycisk(obiekt) wskazujący wartośd limitu lub przycisk(obiekt) stojący obok co spowoduje powstanie poziomej linii na wykresie. Przesuwając linie zmieniamy wartośd limitu. Przeciągając przycisk(obiekt) BUY lub SELL w dowolną stronę wyślemy zlecenie kupna bądź sprzedaży z limitem ceny odpowiadającym wyświetlanej wartości. LimAkt jest to limit aktywacji dla składanych zleceo. Przesuwając przycisk(obiekt) wskazujący wartośd limitu lub przycisk(obiekt) stojący obok *LimAkt+ wywołamy funkcje włączająca/wyłączająca poziomą linie na wykresie której przesunięcie spowoduje zmianę wartości limitu aktywacji. ILOSC pokazuje nam ilośd akcji/kontraktów na które wystawiamy zlecenie. Domyślnie jest to wartośd równa jeden. Aby zmodyfikowad tą wartośd należy przeciągnąd przycisk(obiekt) stojący obok tej wartości co wywoła linie z wartościami do wyboru. Przesuwając dowolną wartośd do dołu zmienimy minimalny krok zmian wartości. Chcąc zmienid widoczne wartości poruszamy przyciski(obiekty) [<<] lub *>>+ w dowolną stronę. W celu wprowadzenia odpowiedniej wartości do zmiennej *ILOSC] przeciągamy odpowiadający obiekt do góry. funkcja zerująca wszystkie wartości w module *ZLECENIA]. NOL_Modyfikacja jest to wskaźnik wyświetlający aktywne zlecenia w naszym portfelu które mogą zostad zmodyfikowane. W celu modyfikacji zlecenia przeciągamy przycisk(obiekt) M stojący na koocu linii co wywoła funkcje modyfikacji w oknie wskaźnika BOSSAFX GPW. Przeciągając przycisk(obiekt) A znajdujący się po prawej stronie wyślemy prośbę anulowania zlecenia. Wskaźnik wyświetla cztery zlecenia na jednej stronie. W prawym górnym rogu znajdują się obiekty pokazujące indeksy stron za pomocą których przemieszczamy się po liście zleceo. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 10

11 Przesuwając przycisk(obiekt) [Modyfikuj] wyślemy prośbę modyfikacji zlecenia o aktualnych parametrach, natomiast przycisk(obiekt) [Anuluj] anuluje zlecenie. Przycisk(obiekt) [Zrezygnuj] usuwa funkcje modyfikacji i uruchamia ostatnio używaną funkcję Skrypty Chcielibyśmy zaprezentowad Paostwu skrypty, dzięki którym można składad zlecenia trafiające bezpośrednio na giełdę prosto z wykresów platformy BOSSAFX. W celu zaprezentowania możliwości wykorzystania funkcji bossaapi z platformy BOSSAFX poprzez wbudowany język MQL4 udostępniliśmy kody źródłowe poniższych skryptów. Skrypty wysyłają zlecenia kupna bądź sprzedaży na instrumencie odpowiadającym wykresowi do którego został dodany. Po dołączeniu skryptu do wykresu użytkownik ma możliwośd wpisania ilości kupowanych bądź sprzedawanych walorów. Istnieje również możliwośd ustawienia skrótów klawiszowych wywołujących poszczególne skrypty co może przyspieszyd i ułatwid zawieranie transakcji. Skrypty uruchamiamy metodą złap i przeciągnij dodając je do wykresu. i. NOL_Buy Skrypt składający zlecenie kupna po każdej cenie (PKC) i. NOL_Buy_Limit Skrypt składa zlecenie kupna z określonym limitem ceny. Limit ceny możemy wpisad w zakładce *Wpisz parametry+ w polu Limit_realizacji. W przypadku nie wprowadzenia wartości Limitu_realizacji program automatycznie pobierze cenę z wykresu w miejscu w którym puścimy skrypt na wykresie. W celu informacyjnym skrypt tworzy poziomą linie na wykresie odpowiadającą limitowi ceny wysłanego zlecenia, linia zostanie usunięta po paru sekundach. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 11

12 ii. NOL_Buy_Stop Skrypt składa zlecenie kupna PKC z określonym limitem aktywacji. Limit aktywacji możemy wpisad w zakładce *Wpisz parametry+ w polu Limit_aktywacji. W przypadku nie wprowadzenia wartości Limitu_aktywacji program automatycznie pobierze cenę z wykresu w miejscu w którym puścimy skrypt na wykresie. W celu informacyjnym skrypt tworzy poziomą linie na wykresie odpowiadającą limitowi aktywacji wysłanego zlecenia, linia zostanie usunięta po paru sekundach. iii. NOL_Buy_Stop_Limit Skrypt składa zlecenie kupna z określonym limitem realizacji oraz limitem aktywacji. Limit realizacji oraz Limit_aktywacji możemy wpisad w zakładce *Wpisz parametry+ w odpowiednich polach. W przypadku nie wprowadzenia wartości Limitu_realizacji program automatycznie pobierze cenę z wykresu w miejscu w którym puścimy skrypt na wykresie. Natomiast w przypadku nie wprowadzenia Limitu_aktywacji zlecenie nie zostanie złożone. W celu informacyjnym skrypt tworzy poziomą linie na wykresie odpowiadającą limitowi realizacji wysłanego zlecenia, linia zostanie usunięta po paru sekundach. iv. NOL_Sell Skrypt składający zlecenie sprzedaży po każdej cenie (PKC) v. NOL_Sell_Limit Skrypt składa zlecenie sprzedaży z określonym limitem ceny. Limit ceny możemy wpisad w zakładce *Wpisz parametry+ w polu Limit_realizacji. W przypadku nie wprowadzenia wartości Limitu_realizacji program automatycznie pobierze cenę z wykresu w miejscu w którym puścimy skrypt na wykresie. W celu informacyjnym skrypt tworzy poziomą linie na wykresie odpowiadającą limitowi ceny wysłanego zlecenia, linia zostanie usunięta po paru sekundach. vi. NOL_Sell_Stop Skrypt składa zlecenie sprzedaży PKC z określonym limitem aktywacji. Limit aktywacji możemy wpisad w zakładce *Wpisz parametry+ w polu Limit_aktywacji. W przypadku nie wprowadzenia wartości Limitu_aktywacji program automatycznie pobierze cenę z wykresu w miejscu w którym puścimy skrypt na wykresie. W celu informacyjnym skrypt tworzy poziomą linie na wykresie odpowiadającą limitowi aktywacji wysłanego zlecenia, linia zostanie usunięta po paru sekundach. vii. NOL_Sell_Stop_Limit Skrypt składa zlecenie sprzedaży z określonym limitem realizacji oraz limitem aktywacji. Limit realizacji oraz Limit_aktywacji możemy wpisad w zakładce *Wpisz parametry+ w odpowiednich polach. W przypadku nie wprowadzenia wartości Limitu_realizacji program automatycznie pobierze cenę z wykresu w miejscu w którym puścimy skrypt na wykresie. Natomiast w przypadku nie wprowadzenia Limitu_aktywacji zlecenie nie zostanie złożone. W celu informacyjnym skrypt tworzy poziomą linie na wykresie odpowiadającą limitowi realizacji wysłanego zlecenia, linia zostanie usunięta po paru sekundach. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 12

13 5. Spis Funkcji API BossaFX GPW Poniżej znajduje się spis wszystkich funkcji bossafx-gpw dostępnych z poziomu języka MQL Funkcje API Init_nol() int Init_nol(datetime server_time) Funkcja inicjalizująca bossaapi aplikacji bossanol3. Funkcja ta musi byd wywołana przynajmniej raz przed wykorzystaniem innych funkcji bossaapi. Funkcja zwraca wartośd całkowitą opisującą rezultat inicjalizacji API. Wartośd 0 oznacza poprawną inicjalizację, natomiast wartośd 100 oznacza, że API jest już aktywne. Inne kody oznaczają błąd w inicjalizacji. Parametry: server_time aktualny czas w platformie BOSSAFX, najlepiej uzyskad go poprzez standardową funkcję MQL4 TimeCurrent() IsInitialized_nol() bool IsInitialized_nol() Zwraca wartośd true jeśli API jest zainicjalizowane. CheckMessages_nol() Int CheckMessages_nol() Funkcja sprawdza czy są nowe wiadomości w kolejce. Zwraca 0 jeśli kolejka wiadomości jest pusta. W przeciwnym razie zwraca kod informujący o rodzaju wiadomości; NOL_NO_MSG - brak nowych powiadomieo NOL_MSG_API - nowe powiadomienie z API NOL_MSG_OUTLOOK - nowe powiadomienie z wizjera NOL NOL_MSG_ACCOUNT - nowa informacja o rachunku Poniższy kod pokazuje w jaki sposób można wykorzystad funkcję CheckMessages_nol(): int messagetype =CheckMessage_nol(); switch(messagetype) case NOL_NO_MSG: break; case NOL_MSG_API: Print(MessageAPI_nol()); break; case NOL_MSG_OUTLOOK: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 13

14 Print(MessageOutlook_nol()); break; case NOL_MSG_ACCOUNT: Print( Wartośd portfela:, AccountPortfolioValue_nol(NOL_ACC_DERIV)); break; MessageOutlook_nol() string MessageOutlook_nol() Funkcja zwraca najnowszą wiadomośd z wizjera MessageAPI_nol() string MessageAPI_nol() Funkcja zwraca najnowszą wiadomośd z API GetErrorDescription_nol() string GetErrorMessage_nol(int code) Zwraca opis kodu błędu zwróconego przez API Parametry: code - kod błędu 5.2. Informacje o rachunkach W poniższych funkcjach argumentem jest typ rachunku opisany przez stałe: NOL_ACC_DERIV NOL_ACC_CASH - rachunek kontraktowy - rachunek akcyjny AccountCashReceivables_nol() double AccountCashReceivables_nol(int account_type) Funkcja zwraca ilośd środków pieniężnych na kupno. Funkcja dostępna tylko dla rachunku akcyjnego. AccountLiabilities_nol() double AccountLiabilities_nol(int account_type) Funkcja zwraca wielkośd zobowiązao wobec DM BOŚ. Funkcja dostępna tylko dla rachunku akcyjnego. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 14

15 AccountMaxOtpBuy_nol() double AccountMaxOtpBuy_nol(int account_type) Funkcja zwraca wartośd maksymalnego kupna z odroczonym terminem płatności. Funkcja dostępna tylko dla rachunku akcyjnego. AccountPortfolioValue_nol() double AccountPortfolioValue_nol(int account_type) Funkcja zwraca wartośd portfela. AccountReceivables_nol() double AccountReceivables_nol(int account_type) Funkcja zwraca ilośd środków pieniężnych na kupno. Funkcja dostępna tylko dla rachunku akcyjnego. AccountSecValueSum_nol() double AccountSecValueSum_nol(int account_type) Funkcja zwraca wartośd wszystkich pozycji na danym rachunku Składanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń OrderSend_nol() int OrderSend_nol(string symbol, int cmd, int volume, double limit_price, double stop_price, datetime expiration); Parametry: symbol cmd volume limit_price stop_price expiration - nazwa instrumentu - typ transakcji - wolumen transakcji - limit realizacji, tylko dla zleced typu limit - limit aktywacji, tylko dla zleceo typu stop - data wygaśnięcia zlecenia oczekującego Funkcja służy do składania nowego zlecenia. Parametr cmd oznacza rodzaj składanego zlecenia I może byd jedną ze stałych: OPEN_BUY OPEN_SELL - kupno PKC - sprzedaż PKC Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 15

16 OPEN_BUYLIMIT OPEN_SELLLIMIT OPEN_BUYSTOP OPEN_SELLSTOP OPEN_BUYSTOPLIMIT OPEN_SELLSTOPLIMIT - kupno z limitem realizacji - sprzedaz z limitem realizacji - kupno z limitem aktywacji - sprzedaż z limitem aktywacji - kupno z limitem aktywacji i limitem realizacji - sprzedaż z limitem aktywacji i limitem realizacji OrderModify_nol() int OrderModify_nol(int order_id, int cmd, int volume, double limit_price, double stop_price, datetime expiration); Parametry: order_id cmd volume limit_price stop_price expiration - identyfikator zlecenia - nowy rodzaj zlecenia - nowy wolumen zlecenia - nowy limit realizacji - nowy limit aktywacji - nowa data wygaśnięcia zlecenia oczekującego Funkcja służy do modyfikacji zleceo, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Funkcja zwraca wartośd 0 jeśli polecenie modyfikacji zostało pomyślnie zweryfikowane i wysłane na giełdę, w przeciwnym razie zwracany jest kod błędu. Parametry funkcji OrderModify_nol odpowiadają parametrom funkcji OrderSend_nol. OrderDelete_nol() int OrderDelete_nol(int order_id); Parametry: order_id - identyfikator zlecenia Funkcja służy do anulowania zleceo, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Jeśli anulata powiodła się zwracana jest wartośd 0, w przeciwnym razie zwracany jest kod błędu Informacje o pozycjach PositionsTotal_nol(); int PositionsTotal_nol(int account) Zwraca liczbę walorów, na których dla danego rachunku istnieje ekspozycja. PositionSymbol_nol(); string PositionSymbol_nol(int lp, int account) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 16

17 Zwraca nazwę waloru kolejnej pozycji dla danego rachunku. Parametry: lp account numer pozycji numer rachunku PositionVolume_nol(); int PositionVolume_nol(int lp, int account) Zwraca wolumen kolejnej pozycji dla danego rachunku. Parametry: lp account numer pozycji numer rachunku PositionSymbolVolume_nol(); int PositionSymbolVolume_nol(string symbol) Zwraca wielkośd pozycji dla waloru o nazwie symbol. Poniższy kod pokazuje w jaki sposób wyświetlid wielkośd wszystkich pozycji dla rachunku kontraktowego. int numofpositions = PositionsTotal_nol(ACC_DERIV); for(int i=0; i<numofpositions; ++i) Print( Symbol:, PositionSymbol_nol(i, NOL_ACC_DERIV); Print( Volume:, PositionVolume_nol(i, NOL_ACC_DERIV); 5.5. Informacje o zleceniach Poniższe funkcje pozwalają na uzyskanie szczegółowych informacji o poszczególnych zleceniach. Istnieją dwa sposoby identyfikowania transakcji: numer identyfikacyjny zlecenia lub kolejnośd zleceo na liście. Sposób w jaki chcemy określid transakcje w poniższych funkcjach wyznacza parametr mode, który może przyjmowad wartości: BY_ID BY_POS - przez numer identyfikacyjny - kolejnośd na liście W przypadku gdy określamy zlecenie jako kolejne na liście wówczas 0<= order_id <OrdersTotal_nol(). Numer identyfikacyjny zlecenia jest zwracany przy składaniu zlecenia przez funkcje OrderSend_nol. OrdersTotal_nol() int OrdersTotal_nol() Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 17

18 Zwraca liczbę transakcji. OrderVolume_nol() int OrderVolume_nol(int order_id, int mode) Zwraca wolumen transakcji o numerze order_id. OrderPrice_nol() double OrderPrice_nol(int order_id, int mode) Zwraca cenę realizacji transakcji o numerze order_id. OrderLimitPrice_nol() double OrderLimitPrice_nol(int order_id, int mode) Zwraca limit realizacji transakcji o numerze order_id. OrderStopPrice_nol() double OrderStopPrice_nol(int order_id, int mode) Zwraca limit aktywacji transakcji o numerze order_id. OrderSymbol_nol() string OrderSymbol_nol(int order_id, int mode) Zwraca symbol transakcji o numerze order_id. OrderExpiryDate_nol() datetime OrderExpiryDate_nol(int order_id, int mode) Zwraca termin wygaśnięcia transakcji o numerze order_id. OrderType_nol() int OrderType_nol(int order_id, int mode) Zwraca typ zlecenia o numerze order_id. Rodzaje zleceo opisane są w dokumentacji funkcji OrderSend_nol. OrderId_nol() int OrderId_nol(int id) Zwraca numer identyfikacyjny zlecenia o numerze id. Parametry: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 18

19 id - numer zlecenia na liście OrderStatus_nol() int OrderStatus_nol(int order_id, int mode) Funkcja zwraca kod opisujący status zlecenia o numerze order_id. Znaczenie poszczególnych kodów jest następujące: ORD_UNKNOWN ORD_NEW ORD_ARCH ORD_MOD ORD_ACTIVE ORD_DONE ORD_CANCELLED ORD_CANCELLING ORD_REJECTED - status nieznany - nowe zlecenia - archiwalne - w trakcie modyfikacji - wykonane/aktywne - wykonane - anulowane - w trakcie anulaty - odrzucone Parametry: id - numer zlecenia na liście Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 19

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. ZLECENIA...2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE... 7 2. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA Spis treści: 1. ZLECENIA... 2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE...

Bardziej szczegółowo

Hosting na serwerach VPS: automaty rozpoznawania korzystnych transakcji. Równoległe przetwarzanie danych: szybsze wykonywanie zleceń

Hosting na serwerach VPS: automaty rozpoznawania korzystnych transakcji. Równoległe przetwarzanie danych: szybsze wykonywanie zleceń Korzyści z pracy z GO4X: Rozpoznaje wszystkie strategie EA, w tym Scalping EA Hosting na serwerach VPS: automaty rozpoznawania korzystnych transakcji Równoległe przetwarzanie danych: szybsze wykonywanie

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie Pulpit Inwestora Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Składanie zleceń Aplikacja umożliwia składanie zleceń na kilka sposobów: > poprzez komponent Zlecenia, > poprzez komponent Instrument, > z tabeli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015 Warszawa, czerwiec 2015 Formatka szybkich zleceń dotykowe składanie zleceń Aby złożyć zlecenie dotykowo należy wybrać zakładkę Pulpit i dotknąć nazwę wybranej spółki w ekranie notowań Wybranie waloru spowoduje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Visual Orders 2.00 Aplikacja do platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advanced Orders

Instrukcja użytkownika Advanced Orders Instrukcja użytkownika Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL).

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Składanie zleceń z NOLa Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu r-brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Aby aktywować zlecenia w NOLu kliknij Właściwości > Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Visual Orders Aplikacja do platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie i instalacja programu...

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Logowanie do rachunku

Logowanie do rachunku Jesteś tu: Bossa.pl Logowanie do rachunku Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa korzystania z usług internetowych. Więcej informacji. Aby zalogować się do rachunku należy ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu MacOS Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran główny 5. Dodawanie instrumentów i wykresów 6. Składanie zleceń w panelu One Click 7. Zlecenia oczekujące 8 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran główny 5 Dodawanie instrumentów i wykresów 6 Składanie zleceń w panelu One Click 7 Zlecenia oczekujące 8 Zarządzanie pozycją 9,10 Historia transakcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści: 1. Wstęp...2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile POZNAJ SERWIS Inwestor mobile Menu Inwestor mobile obejmuje opcje: Stuknięciem składaj zlecenia Stuknięcie w wybrany instrument w notowaniach przygotowuje formatkę zlecenia

Bardziej szczegółowo

ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Page 1 of 17 Czym jest platforma ONE WORLD BROKER WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana, aby być szybka i prosta jak to tylko możliwe,

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE APPLE IOS SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE APPLE IOS SPIS TREŚCI INSTRUKCJA APLIKACJI META TRADER 4 W SYSTEMIE APPLE IOS SPIS TREŚCI 1. Instalacja... 2 1.1 Pobranie aplikacji... 2 1.2 Logowanie do systemu... 3 2. Nawigacja... 4 2.1 Menu dolne... 4 2.1.1 Notowania...4

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja Java dotykowa Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do WAPRO WF-FaKir dla Windows (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WF-FaKir dla Windows, stworzonego

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu R-Brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL).

Składanie zleceń z NOLa. Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu R-Brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Składanie zleceń z NOLa Klient może złożyć zlecenie nie tylko z poziomu R-Brokera, ale również z poziomu aplikacji Notowania OnLine (NOL). Gdy po aktywowaniu opcji składania zleceń w NOLu klikniesz na

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Czerwiec, 2010 Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Streszczenie Ekran rynku Listy instrumentów Zlecenia własne Transakcje własne Transakcje pozasesyjne

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy.

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. ZAWIERANIE TRANSAKCJI Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. Spis treści 1. Włączenie możliwości dokonywanie transakcji, str. 2 2. Moduły

Bardziej szczegółowo

mforex WEB Instrukcja obsługi

mforex WEB Instrukcja obsługi mforex WEB Instrukcja obsługi mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Uruchamianie platformy... 4 3. Interfejs użytkownika... 5 3.1 Nagłówek okna platformy... 5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 2 3. Uruchomienie notowań... 4 4. Dodatkowe funkcjonalności... 6 1.

Bardziej szczegółowo

Exeria. WSTĘP LOGOWANIE EXERIA.COM PROGRAM EXERIA WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIERWSZY ROZDZIAŁ DRUGI ROZDZIAŁ TRZECI ROZDZIAŁ CZWARTY

Exeria. WSTĘP LOGOWANIE EXERIA.COM PROGRAM EXERIA WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIERWSZY ROZDZIAŁ DRUGI ROZDZIAŁ TRZECI ROZDZIAŁ CZWARTY Exeria. ROZDZIAŁ PIERWSZY WSTĘP ROZDZIAŁ DRUGI LOGOWANIE ROZDZIAŁ TRZECI EXERIA.COM ROZDZIAŁ CZWARTY PROGRAM EXERIA ROZDZIAŁ PIĄTY WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIERWSZY / WSTĘP ROZDZIAŁ PIERWSZY WSTĘP

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 Spis treści PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 MobiBReBrokers mobilna wersja serwisu BReBrokers 1. Informacja o aplikacji MobiBReBrokers 2. Instalacja 3. Korzystanie z systemu MobiBReBrokers

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Trading Central BReTRADER

Wskaźnik Trading Central BReTRADER Wskaźnik Trading Central BReTRADER Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Proces instalacji... 3 3. Funkcje i parametry... 6 4. Proces aktualizacji... 8 dibre.pl 2 1. Informacje ogólne TC.TechnicalAnalysis

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SIDOMA WEB TWÓJ NOWY WYGODNY SPOSÓB NA INWESTYCJE

SIDOMA WEB TWÓJ NOWY WYGODNY SPOSÓB NA INWESTYCJE SIDOMA WEB TWÓJ NOWY WYGODNY SPOSÓB NA INWESTYCJE Sidoma Web 2017-08-08 1 Sidoma Web Twój nowy sposób na inwestycje Zapraszamy do poznania nowych funkcjonalności systemu Sidoma Web. Sidoma Web jest rewolucyjnym

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego.

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. ZLECENIE STANDARDOWE Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego. Aby kupić/sprzedać wybrany instrument, należy jedynie wpisać

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Systemy transakcyjne

Krok 2 Systemy transakcyjne Krok 2 Systemy transakcyjne XTB-Trader Po zalogowaniu na rachunku konkursowym uzyskujemy pełną funkcjonalność platformy transakcyjnej. Przy pierwszym logowaniu ekran platformy wygląda jak na rysunku powyżej.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 3 funkcje MQL4

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 3 funkcje MQL4 Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 3 funkcje MQL4 Zmienne predefiniowane w MQL4 Język programowania MQL4 został opracowany i dostosowany do specyficznych wymagań tworzenia EA, wskaźników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux

Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Instrukcja użytkownika Platforma transakcyjna mforex Trader dla systemu Linux Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 1 O platformie Platforma mforex Trader to część systemu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. wersja SYSTIM

Wprowadzenie. wersja SYSTIM Wprowadzenie wersja 2011.04 SYSTIM Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Rozpoczęcie Pracy z Systim...3 1.1 Numer konta...3 1.2 Dane firmy...3 1.3 Magazyn...4 1.4 Szablony...4 1.5 Użytkownicy...5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012

SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012 HISTORIA SESJI W menu Nowe okno dodano nową opcję Historia sesji, która umożliwia przeglądanie danych historycznych sesji giełdowych. Domyślnie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA. W WERSJI NA ANDROID/iOS

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA. W WERSJI NA ANDROID/iOS INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA W WERSJI NA ANDROID/iOS 1 SPIS TREŚCI INSTRUKCJI OBSŁUGI APLIKACJI MOBILNEJ Ściągnięcie oraz instalacja oprogramowania dla aplikacji mobilnej... 3

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Notowania DM BPS STATICA 4. Instrukcja instalacji i uruchomienia programu w systemie Sidoma8

Notowania DM BPS STATICA 4. Instrukcja instalacji i uruchomienia programu w systemie Sidoma8 Notowania DM BPS STATICA 4 Instrukcja instalacji i uruchomienia programu w systemie Sidoma8 Dokument zawiera: - instrukcję instalacji programu w systemie Windows 7 - instrukcję instalacji programu w systemie

Bardziej szczegółowo

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji, a kursem z chwili jej zakończenia.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Eksport do Subiekt GT homebanking (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport do Subiekt GT homebanking przeznaczone jest dla użytkowników programu Subiekt GT stworzonego

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

1. Czym jest Wirtualny Serwer?

1. Czym jest Wirtualny Serwer? Wirtualny Serwer 1. Czym jest Wirtualny Serwer? 2. Rejestrowanie Wirtualnego Serwera. 3. Praca z Wirtualnym Serwerem. 4. Dlaczego usługa Wirtualny Serwer jest warta uwagi? 1 1. Czym jest Wirtualny Serwer?

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja BlackBerry Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re\Ra) nexo przeznaczone jest dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

PROTEKTOR Instrukcja Obsługi

PROTEKTOR Instrukcja Obsługi PROTEKTOR Instrukcja Obsługi Uniwersalna Aplikacja Do Składania i Weryfikacji Podpis Elektronicznego W formacie XADES Wszystkich Dostawców Certyfikatów Wersja 1.0.0.1 Instrukcja użytkownika: 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

Obsługa platformy xstation

Obsługa platformy xstation Obsługa platformy xstation Logowanie do platformy Logowanie do platformy Najważniejsze funkcje xstation Dostęp do rachunku z dowolnego miejsca Wykonywanie zleceń za pomocą jednego kliknięcia Handel bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych Bankowość Internetowa R-Online Biznes Spis treści 1. Instalacja aplikacji Comarch Crypto Provider w systemie Windows....

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 5. MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład 5. MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład 5 MQL4 - funkcje operujące na obiektach wykresu ObjectCreate - funkcja tworzy nowy obiekt graficzny, określonego typu oraz nadaje mu nazwę i przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender?

Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Laboratorium Fotograficzne Kodak Express FOTOS ul. Hoża 9, 16-300 Augustów tel. 087 643 24 66 www.fotos.augustow.pl fotos@fotos.augustow.pl Godz. otwarcia pn-pt 9.00 17.00 sob 9.00 13.00 Jak zamówić zdjęcia

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo