Dokumentacja rozszerzenia bossafx-gpw BOSSAFX-GPW. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja rozszerzenia bossafx-gpw BOSSAFX-GPW. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1"

Transkrypt

1 BOSSAFX-GPW Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1

2 Spis treści 1. Wstęp Instalacja Tutorial budowa prostego EA Skrypty oraz EA dołączone do API Expert Advisor BOSSAFX GPW... 8 i. Instalacja... 8 ii. Opis działania aplikacji Skrypty i. NOL_Buy i. NOL_Buy_Limit ii. NOL_Buy_Stop iii. NOL_Buy_Stop_Limit iv. NOL_Sell v. NOL_Sell_Limit vi. NOL_Sell_Stop vii. NOL_Sell_Stop_Limit Spis Funkcji API MT4 NOL Funkcje API Init_nol() IsInitialized_nol() CheckMessages_nol() MessageOutlook_nol() MessageAPI_nol() GetErrorDescription_nol() Informacje o rachunkach AccountCashReceivables_nol() AccountLiabilities_nol() AccountMaxOtpBuy_nol() AccountPortfolioValue_nol() AccountReceivables_nol() AccountSecValueSum_nol() Składanie, modyfikowanie i anulowanie zleceo Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 2

3 OrderSend_nol() OrderModify_nol() OrderDelete_nol() Informacje o pozycjach PositionsTotal_nol(); PositionSymbol_nol(); PositionVolume_nol(); PositionSymbolVolume_nol(); Informacje o zleceniach OrdersTotal_nol() OrderVolume_nol() OrderPrice_nol() OrderLimitPrice_nol() OrderStopPrice_nol() OrderSymbol_nol() OrderExpiryDate_nol() OrderType_nol() OrderId_nol() OrderStatus_nol() Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 3

4 1. Wstęp BossaAPI jest interfejsem programowania dla aplikacji, który umożliwia budowanie własnych aplikacji jak i integracji z innymi platformami transakcyjnymi. Jako przykład wykorzystania bossaapi chcemy zaprezentowad możliwośd integracji z platformą BOSSAFX. Język programowania MQL4, służący do automatyzacji handlu na platformie BOSSAFX, został rozszerzony o szereg funkcjonalności odnoszących się do bossaapi. W tym celu powstała specjalna biblioteka(rozszerzenie) BossaFX-GPW - wprowadzająca możliwośd składania, modyfikacji i anulowania zleceo na GPW oraz uzyskania informacji na temat stanu rachunku, złożonych zleceo oraz wielkości pozycji poszczególnych instrumentach. Dla zobrazowania możliwości API stworzone zostały skrypty, wskaźniki oraz proste strategie będące przykładami użycia bossaapi z poziomu języka MQL4. Pokazują jak w łatwy sposób można składad zlecenia na wykresie notowao poszczególnych walorów czy też napisad w pełni automatyczny system transakcyjny. Dzięki integracji z bossaapi możemy korzystad z narzędzi dostępnych na platformie BOSSAFX takich jak zestaw gotowych wskaźników i systemów generujących sygnały, możliwośd backtestingu systemów transakcyjnych, tworzenie strategii opartych na instrumentach pochodzących z rynku giełdowego jak i rynków OTC Dostępne instrumenty i rolowanie Rozszerzenie bossafx-gpw pozwala na wyświetlanie na platformie BOSSAFX następujących symboli(instrumentów): FW20_O1 - notowania oraz wykres ofert dla kontraktu na WIG20 o najbliższej serii wygasania. FW20_O2 - notowania oraz wykres ofert dla kolejnej serii kontraktu na WIG20. FW20_T1 - notowania oraz wykres transakcji dla kontraktu FW20_O1. FW20_T2 - notowania oraz wykres transakcji dla kontraktu FW20_O2. Powyższe symbole dostępne są tylko dla Klientów którzy zawarli z DM BOŚ "Umowę o świadczenie usług maklerskich na rynku OTC"(Nie są dostępne na rachunku Demo). Realizacja zleceo i zawieranie transakcji za pośrednictwem rozszerzenia bossafx-gpw odbywa się na kontraktach na indeks WIG20 notowanych na GPW. Rolowanie(zmiana serii) kontraktów na kolejną serię dokonywane jest przed rozpoczęciem sesji następującej po dniu wygaśnięcia. 2. Instalacja Plik instalacyjny BossaFX-GPW znajduje się na stronie internetowej W trakcie procesu instalacji należy podad katolog, w którym zainstalowana została platforma BOSSAFX (domyślnie C:\Program Files\BOSSAFX). Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 4

5 BossaFX-GPW składa się z zbioru bibliotek dll oraz programów języka MQL4. Wszystkie pliki wchodzące w skład BossaFX-GPW zostaną skopiowane do odpowiednich lokalizacji w katalogu instalacji platformy BOSSAFX. Do poprawnego działania bossaapi na komputerze musi byd uruchomiona najnowsza wersja programu bossanol3 w trybie ze składaniem zleceo. 3. Tutorial budowa prostego EA BossaAPI w platformie MT4 stanowi rozszerzenie języka programowania MQL4 o szereg funkcji przydatnych w handlu na instrumentach notowanych na GPW. W związku z tym wszystkie funkcje języka MQL4 pozostają niezmienione. Dokładny opis języka MQL4 znajduje się na stronie internetowej Opis funkcji o jakie został rozszerzony język MQL4 na potrzeby integracji z bossaapi znajdują się poniżej. W tym punkcie pokażemy w jaki sposób, krok po kroku, napisad prosty i w pełni automatyczny system transakcyjny działający na kontraktach terminowych na WIG20 oparty na zwykłych średnich ruchomych. Do pełnego zrozumienia poniższego samouczka potrzebna jest podstawowa znajomośd języka MQL4 oraz budowy automatycznych strategii na platformie BOSSAFX. W celu zaznajomienia się z podstawami automatycznego handlu zachęcam do odwiedzenia strony internetowej gdzie znajdują się wszelkie niezbędne informacje. System transakcyjny przedstawiony poniżej jest, na potrzeby dydaktyczne, celowo uproszczony i nie powinien byd traktowany jako przykład w pełni funkcjonalnej strategii. Sygnały generowane są w zależności od wzajemnego przecinania się dwóch średnich kroczących: szybkiej średniej z ostatnich pięciu okresów oraz wolnej średniej z ostatnich piętnastu okresów. Prześledźmy krok po kroku poszczególne elementy składające się na tę prostą strategię NOL Moving Average. Pełny kod strategii znajduje się w pliku BossaFX GPW Moving Average.mq4 #include <mt4nol.mqh> extern int fastmaperiod = 5; extern int slowmaperiod = 15; extern int lots = 1; int ticket = 0; int pos = 0; Do korzystania z bossaapi z poziomu platform BOSSAFX niezbędne jest dołączenie definicji wszystkich funkcji oraz stałych znajdujących się w pliku mt4nol.mqh. int init() int res = Init_nol(TimeCurrent()); if(res==0) Print("BossaAPI zainicjalizowane poprawnie"); else if(res==100) Print("BossaAPI zostało już zainicjalizowane"); else Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 5

6 Print("Błąd w trakcie inicjalizacji BossaAPI"); Print(GetErrorDescription_nol(res)); return(0); Musimy także upewnid się, że API zostało należycie zainicjalizowane poprzez wywołanie funkcji Init_nol() z parametrem będącym aktualnym czasem. Jeżeli funkcja zwróci kod 0 lub 100 możemy zacząd korzystad z funkcji bossaapi. int start() if(isinitialized_nol()) int side = MaIntersected(); pos = PositionSymbolVolume_nol(Symbol()); if(side==1) if(pos<0) ticket=ordersend_nol(symbol(), OPEN_BUY, 2*lots, 0.0, 0.0, 0); else if(pos==0) ticket=ordersend_nol(symbol(), OPEN_BUY, lots, 0.0, 0.0, 0); if(ticket>0) WaitForOrder(ticket); else Print("Błąd przy wysyłaniu zlecenia"); Print(GetErrorDescription_nol(ticket)); else if(side==-1) if(pos>0) ticket = OrderSend_nol(Symbol(), OPEN_SELL, 2*lots, 0.0, 0.0, 0); else if(pos==0) ticket = OrderSend_nol(Symbol(), OPEN_SELL, lots, 0.0, 0.0, 0); if(ticket>0) WaitForOrder(ticket); else Print("Błąd przy wysyłaniu zlecenia"); Print(GetErrorDescription_nol(ticket)); return(0); Funkcja MaIntersected zwraca wartości ze zbioru 1,0,-1 oznaczające czy w danym momencie nastąpiło przecięcie dwóch średnich ruchomych. int side = MaIntersected(); Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 6

7 W zależności od pozycji zajmowanej w danym instrumencie po przecięciu się średnich zajmujemy pozycję długą lub krótką. pos = PositionSymbolVolume_nol(Symbol()); Funkcja PositionSymbolVolume_nol zwraca pozycję dla danego waloru, przy czym wartośd ta jest ujemna jeżeli pozycja jest krótka. Po wysłaniu zlecenia wywołujemy funkcję WaitForOrder zdefiniowaną poniżej, która czeka aż transakcja zostanie zawarta bądź odrzucona. Zapewnia to że na giełdę nie zostanie wysłane nowe zlecenie, podczas gdy poprzednie zlecenie jest jeszcze przetwarzane. int MaIntersected() double mafast=ima(symbol(),0,fastmaperiod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0); double maslow=ima(symbol(),0,slowmaperiod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0); double mafastprev=ima(symbol(),0,fastmaperiod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1); double maslowprev=ima(symbol(),0,slowmaperiod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1); if((mafast<maslow)&&(mafastprev>maslowprev)) return (-1); else if((mafast>maslow)&&(mafastprev<maslowprev)) return (1); else return (0); Funkcja MaIntersected jest napisana z użyciem podstawowych funkcjonalności języka MQL4. Określa ona zachowanie się względem siebie dwóch średnich ruchomych. Dokładne znaczenie funkcji Ima można znaleźd w opisie języka MQL4. bool WaitForOrder(int order_id) int status = OrderStatus_nol(order_id, BY_ID); while(status!=ord_active && status!=ord_done) if(status==ord_rejected) return (false); if(status==ord_new) return (true); Sleep(100); status = OrderStatus_nol(order_id, BY_ID); return (true); Funkcja WaitForOrder kooczy swoje działanie dopiero wtedy gdy zlecenie o numerze order_id zostanie zrealizowane bądź też odrzucone. 4. Skrypty oraz EA dołączone do API Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 7

8 4.1. Expert Advisor BOSSAFX GPW Aplikacja BOSSAFX GPW jest przykładowym programem napisanym w MQL4 pokazującym możliwości korzystania z funkcji bossaapi z platformy BOSSAFX. Program umożliwia: zawieranie zleceo z wykresów platformy BOSSAFX, podgląd, modyfikowanie, usuwanie aktywnych zleceo, wyświetlanie informacji o aktualnym stanie konta, wyświetlanie informacji o aktualnych pozycjach w portfelu, wyświetlanie aktualnych komunikatów płynących z bossanol3. i. Instalacja Aplikacja BOSSAFX GPW do swojego poprawnego działania wymaga uruchomienia bossanol3 z modułem zleceo oraz włączenia w nim bossaapi. W celu uaktualnienia listy wskaźników i strategii należy zamknąd i uruchomid ponownie platformę BOSSAFX. Uwaga! W przypadku braku restartu, strategia i wskaźniki nie będą widoczne z poziomu platformy. Po uruchomieniu platformy powyższe programy znajdziemy w oknie *Nawigator+ w zakładce *Strategie+ oraz *Wskaźniki własne+. Aby uruchomid okno *Nawigator+ z menu głównego wybieramy [Widok] -> *Nawigator+ lub używamy skrót klawiszowy Ctrl+N. Aby zapewnid poprawne funkcjonowanie strategii BOSSAFX GPW należy umożliwid platformie handel za pomocą skryptów i strategii oraz import bibliotek DLL. W tym celu z menu głównego wybieramy *Narzędzia+ następnie *Opcje+ i zaznaczmy *Umożliw handel+ oraz *Umożliw import DLL+. *Narzędzia+ - > [Opcje] -> *Umożliw handel+ ; *Umożliw import DLL+ Uruchamiamy działanie EA wybierając przycisk *Włącz strategie+ na głównym pasku zadao platformy BOSSAFX. Następnie wybieramy jeden z szablonów GPW WHITE lub GPW BLACK. [Wykresy] - > [Szablon] - > [GPW WHITE] lub [GPW BLACK]. Drugim sposobem uruchomienia aplikacji umożliwiającym jej własną konfigurację jest dodanie wskaźnika BOSSAFX GPW a następnie strategii BOSSAFX GPW. [Nawigator] - > *Wskaźniki własne+ -> [BOSSAFX GPW] [Nawigator] - > [Strategie] -> [BOSSAFX GPW] Konfiguracji możemy dokonad w zakładce *Wpisz parametry+ w oknie które pojawi się po dodaniu strategii do wykresu. ii. Opis działania aplikacji W dolnym oknie wykresu widzimy wskaźnik BOSSAFX GPW za pomocą którego sterujemy rozszerzeniem BOSSAFX GPW. W oknie tym znajdziemy obiekty informacyjne jak również przyciski Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 8

9 służące do wywoływania poszczególnych funkcji. Wywołujemy je poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy oraz przeciągniecie danego obiektu w dowolna stronę. Funkcje informacyjne WYCIAG - funkcja pokazuje aktualny stan naszego rachunku. POZYCJA - funkcja pokazująca aktualne pozycje w naszym portfelu. Funkcje Wyciag i Pozycje można uruchomid w osobnym oknie poprzez dodanie odpowiednich wskaźników NOL_Pozycje lub NOL_Wyciag. Linie informacyjne znajdują się po prawej stronie okna wskaźnika. Informują o ostatnio wykonywanych działaniach programu, wszystkie wyświetlane informacje są zapisywane do logów programu w zakładce *Terminal+ - > *Strategie+ gdzie znajdziemy dłuższą historię informacji. Alert włącza/wyłącza alerty informacyjne pochodzące z aplikacji bossanol3. W przypadku wyłączenia wszystkie informacje są zapisywane w logach strategii. Comment funkcja wyświetlająca w lewym górnym rogu wykresu ostatnie 10 informacji pochodzących z aplikacji bossanol3. W przypadku wyłączenia funkcji wszystkie informacje są zapisywane z logach strategii. Funkcja ta może byd równocześnie uruchomiona z funkcją Alert. Funkcje służące do składania/ modyfikacji zleceo ZLECENIA jest to główna funkcja wywołująca moduł do składania zleceo. Funkcja umożliwia zawieranie dwóch podstawowych typów zleceo z PKC oraz z limitem ceny. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 9

10 PKC - funkcja umożliwiająca składanie zleceo PKC oraz PKC z limitem aktywacji. Poprzez przesuniecie w dowolną stronę przycisku(obiektu) BUY dokonamy zakupu określonego waloru, natomiast w przypadku przycisku(obiektu) SELL sprzedaży. Istnieje możliwośd ustawienia limitu aktywacji. LIMIT funkcja umożliwiająca składanie zleceo z limitem realizacji oraz limitem realizacji i limitem aktywacji. W celu ustalenia limitu przeciągamy przycisk(obiekt) wskazujący wartośd limitu lub przycisk(obiekt) stojący obok co spowoduje powstanie poziomej linii na wykresie. Przesuwając linie zmieniamy wartośd limitu. Przeciągając przycisk(obiekt) BUY lub SELL w dowolną stronę wyślemy zlecenie kupna bądź sprzedaży z limitem ceny odpowiadającym wyświetlanej wartości. LimAkt jest to limit aktywacji dla składanych zleceo. Przesuwając przycisk(obiekt) wskazujący wartośd limitu lub przycisk(obiekt) stojący obok *LimAkt+ wywołamy funkcje włączająca/wyłączająca poziomą linie na wykresie której przesunięcie spowoduje zmianę wartości limitu aktywacji. ILOSC pokazuje nam ilośd akcji/kontraktów na które wystawiamy zlecenie. Domyślnie jest to wartośd równa jeden. Aby zmodyfikowad tą wartośd należy przeciągnąd przycisk(obiekt) stojący obok tej wartości co wywoła linie z wartościami do wyboru. Przesuwając dowolną wartośd do dołu zmienimy minimalny krok zmian wartości. Chcąc zmienid widoczne wartości poruszamy przyciski(obiekty) [<<] lub *>>+ w dowolną stronę. W celu wprowadzenia odpowiedniej wartości do zmiennej *ILOSC] przeciągamy odpowiadający obiekt do góry. funkcja zerująca wszystkie wartości w module *ZLECENIA]. NOL_Modyfikacja jest to wskaźnik wyświetlający aktywne zlecenia w naszym portfelu które mogą zostad zmodyfikowane. W celu modyfikacji zlecenia przeciągamy przycisk(obiekt) M stojący na koocu linii co wywoła funkcje modyfikacji w oknie wskaźnika BOSSAFX GPW. Przeciągając przycisk(obiekt) A znajdujący się po prawej stronie wyślemy prośbę anulowania zlecenia. Wskaźnik wyświetla cztery zlecenia na jednej stronie. W prawym górnym rogu znajdują się obiekty pokazujące indeksy stron za pomocą których przemieszczamy się po liście zleceo. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 10

11 Przesuwając przycisk(obiekt) [Modyfikuj] wyślemy prośbę modyfikacji zlecenia o aktualnych parametrach, natomiast przycisk(obiekt) [Anuluj] anuluje zlecenie. Przycisk(obiekt) [Zrezygnuj] usuwa funkcje modyfikacji i uruchamia ostatnio używaną funkcję Skrypty Chcielibyśmy zaprezentowad Paostwu skrypty, dzięki którym można składad zlecenia trafiające bezpośrednio na giełdę prosto z wykresów platformy BOSSAFX. W celu zaprezentowania możliwości wykorzystania funkcji bossaapi z platformy BOSSAFX poprzez wbudowany język MQL4 udostępniliśmy kody źródłowe poniższych skryptów. Skrypty wysyłają zlecenia kupna bądź sprzedaży na instrumencie odpowiadającym wykresowi do którego został dodany. Po dołączeniu skryptu do wykresu użytkownik ma możliwośd wpisania ilości kupowanych bądź sprzedawanych walorów. Istnieje również możliwośd ustawienia skrótów klawiszowych wywołujących poszczególne skrypty co może przyspieszyd i ułatwid zawieranie transakcji. Skrypty uruchamiamy metodą złap i przeciągnij dodając je do wykresu. i. NOL_Buy Skrypt składający zlecenie kupna po każdej cenie (PKC) i. NOL_Buy_Limit Skrypt składa zlecenie kupna z określonym limitem ceny. Limit ceny możemy wpisad w zakładce *Wpisz parametry+ w polu Limit_realizacji. W przypadku nie wprowadzenia wartości Limitu_realizacji program automatycznie pobierze cenę z wykresu w miejscu w którym puścimy skrypt na wykresie. W celu informacyjnym skrypt tworzy poziomą linie na wykresie odpowiadającą limitowi ceny wysłanego zlecenia, linia zostanie usunięta po paru sekundach. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 11

12 ii. NOL_Buy_Stop Skrypt składa zlecenie kupna PKC z określonym limitem aktywacji. Limit aktywacji możemy wpisad w zakładce *Wpisz parametry+ w polu Limit_aktywacji. W przypadku nie wprowadzenia wartości Limitu_aktywacji program automatycznie pobierze cenę z wykresu w miejscu w którym puścimy skrypt na wykresie. W celu informacyjnym skrypt tworzy poziomą linie na wykresie odpowiadającą limitowi aktywacji wysłanego zlecenia, linia zostanie usunięta po paru sekundach. iii. NOL_Buy_Stop_Limit Skrypt składa zlecenie kupna z określonym limitem realizacji oraz limitem aktywacji. Limit realizacji oraz Limit_aktywacji możemy wpisad w zakładce *Wpisz parametry+ w odpowiednich polach. W przypadku nie wprowadzenia wartości Limitu_realizacji program automatycznie pobierze cenę z wykresu w miejscu w którym puścimy skrypt na wykresie. Natomiast w przypadku nie wprowadzenia Limitu_aktywacji zlecenie nie zostanie złożone. W celu informacyjnym skrypt tworzy poziomą linie na wykresie odpowiadającą limitowi realizacji wysłanego zlecenia, linia zostanie usunięta po paru sekundach. iv. NOL_Sell Skrypt składający zlecenie sprzedaży po każdej cenie (PKC) v. NOL_Sell_Limit Skrypt składa zlecenie sprzedaży z określonym limitem ceny. Limit ceny możemy wpisad w zakładce *Wpisz parametry+ w polu Limit_realizacji. W przypadku nie wprowadzenia wartości Limitu_realizacji program automatycznie pobierze cenę z wykresu w miejscu w którym puścimy skrypt na wykresie. W celu informacyjnym skrypt tworzy poziomą linie na wykresie odpowiadającą limitowi ceny wysłanego zlecenia, linia zostanie usunięta po paru sekundach. vi. NOL_Sell_Stop Skrypt składa zlecenie sprzedaży PKC z określonym limitem aktywacji. Limit aktywacji możemy wpisad w zakładce *Wpisz parametry+ w polu Limit_aktywacji. W przypadku nie wprowadzenia wartości Limitu_aktywacji program automatycznie pobierze cenę z wykresu w miejscu w którym puścimy skrypt na wykresie. W celu informacyjnym skrypt tworzy poziomą linie na wykresie odpowiadającą limitowi aktywacji wysłanego zlecenia, linia zostanie usunięta po paru sekundach. vii. NOL_Sell_Stop_Limit Skrypt składa zlecenie sprzedaży z określonym limitem realizacji oraz limitem aktywacji. Limit realizacji oraz Limit_aktywacji możemy wpisad w zakładce *Wpisz parametry+ w odpowiednich polach. W przypadku nie wprowadzenia wartości Limitu_realizacji program automatycznie pobierze cenę z wykresu w miejscu w którym puścimy skrypt na wykresie. Natomiast w przypadku nie wprowadzenia Limitu_aktywacji zlecenie nie zostanie złożone. W celu informacyjnym skrypt tworzy poziomą linie na wykresie odpowiadającą limitowi realizacji wysłanego zlecenia, linia zostanie usunięta po paru sekundach. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 12

13 5. Spis Funkcji API BossaFX GPW Poniżej znajduje się spis wszystkich funkcji bossafx-gpw dostępnych z poziomu języka MQL Funkcje API Init_nol() int Init_nol(datetime server_time) Funkcja inicjalizująca bossaapi aplikacji bossanol3. Funkcja ta musi byd wywołana przynajmniej raz przed wykorzystaniem innych funkcji bossaapi. Funkcja zwraca wartośd całkowitą opisującą rezultat inicjalizacji API. Wartośd 0 oznacza poprawną inicjalizację, natomiast wartośd 100 oznacza, że API jest już aktywne. Inne kody oznaczają błąd w inicjalizacji. Parametry: server_time aktualny czas w platformie BOSSAFX, najlepiej uzyskad go poprzez standardową funkcję MQL4 TimeCurrent() IsInitialized_nol() bool IsInitialized_nol() Zwraca wartośd true jeśli API jest zainicjalizowane. CheckMessages_nol() Int CheckMessages_nol() Funkcja sprawdza czy są nowe wiadomości w kolejce. Zwraca 0 jeśli kolejka wiadomości jest pusta. W przeciwnym razie zwraca kod informujący o rodzaju wiadomości; NOL_NO_MSG - brak nowych powiadomieo NOL_MSG_API - nowe powiadomienie z API NOL_MSG_OUTLOOK - nowe powiadomienie z wizjera NOL NOL_MSG_ACCOUNT - nowa informacja o rachunku Poniższy kod pokazuje w jaki sposób można wykorzystad funkcję CheckMessages_nol(): int messagetype =CheckMessage_nol(); switch(messagetype) case NOL_NO_MSG: break; case NOL_MSG_API: Print(MessageAPI_nol()); break; case NOL_MSG_OUTLOOK: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 13

14 Print(MessageOutlook_nol()); break; case NOL_MSG_ACCOUNT: Print( Wartośd portfela:, AccountPortfolioValue_nol(NOL_ACC_DERIV)); break; MessageOutlook_nol() string MessageOutlook_nol() Funkcja zwraca najnowszą wiadomośd z wizjera MessageAPI_nol() string MessageAPI_nol() Funkcja zwraca najnowszą wiadomośd z API GetErrorDescription_nol() string GetErrorMessage_nol(int code) Zwraca opis kodu błędu zwróconego przez API Parametry: code - kod błędu 5.2. Informacje o rachunkach W poniższych funkcjach argumentem jest typ rachunku opisany przez stałe: NOL_ACC_DERIV NOL_ACC_CASH - rachunek kontraktowy - rachunek akcyjny AccountCashReceivables_nol() double AccountCashReceivables_nol(int account_type) Funkcja zwraca ilośd środków pieniężnych na kupno. Funkcja dostępna tylko dla rachunku akcyjnego. AccountLiabilities_nol() double AccountLiabilities_nol(int account_type) Funkcja zwraca wielkośd zobowiązao wobec DM BOŚ. Funkcja dostępna tylko dla rachunku akcyjnego. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 14

15 AccountMaxOtpBuy_nol() double AccountMaxOtpBuy_nol(int account_type) Funkcja zwraca wartośd maksymalnego kupna z odroczonym terminem płatności. Funkcja dostępna tylko dla rachunku akcyjnego. AccountPortfolioValue_nol() double AccountPortfolioValue_nol(int account_type) Funkcja zwraca wartośd portfela. AccountReceivables_nol() double AccountReceivables_nol(int account_type) Funkcja zwraca ilośd środków pieniężnych na kupno. Funkcja dostępna tylko dla rachunku akcyjnego. AccountSecValueSum_nol() double AccountSecValueSum_nol(int account_type) Funkcja zwraca wartośd wszystkich pozycji na danym rachunku Składanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń OrderSend_nol() int OrderSend_nol(string symbol, int cmd, int volume, double limit_price, double stop_price, datetime expiration); Parametry: symbol cmd volume limit_price stop_price expiration - nazwa instrumentu - typ transakcji - wolumen transakcji - limit realizacji, tylko dla zleced typu limit - limit aktywacji, tylko dla zleceo typu stop - data wygaśnięcia zlecenia oczekującego Funkcja służy do składania nowego zlecenia. Parametr cmd oznacza rodzaj składanego zlecenia I może byd jedną ze stałych: OPEN_BUY OPEN_SELL - kupno PKC - sprzedaż PKC Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 15

16 OPEN_BUYLIMIT OPEN_SELLLIMIT OPEN_BUYSTOP OPEN_SELLSTOP OPEN_BUYSTOPLIMIT OPEN_SELLSTOPLIMIT - kupno z limitem realizacji - sprzedaz z limitem realizacji - kupno z limitem aktywacji - sprzedaż z limitem aktywacji - kupno z limitem aktywacji i limitem realizacji - sprzedaż z limitem aktywacji i limitem realizacji OrderModify_nol() int OrderModify_nol(int order_id, int cmd, int volume, double limit_price, double stop_price, datetime expiration); Parametry: order_id cmd volume limit_price stop_price expiration - identyfikator zlecenia - nowy rodzaj zlecenia - nowy wolumen zlecenia - nowy limit realizacji - nowy limit aktywacji - nowa data wygaśnięcia zlecenia oczekującego Funkcja służy do modyfikacji zleceo, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Funkcja zwraca wartośd 0 jeśli polecenie modyfikacji zostało pomyślnie zweryfikowane i wysłane na giełdę, w przeciwnym razie zwracany jest kod błędu. Parametry funkcji OrderModify_nol odpowiadają parametrom funkcji OrderSend_nol. OrderDelete_nol() int OrderDelete_nol(int order_id); Parametry: order_id - identyfikator zlecenia Funkcja służy do anulowania zleceo, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Jeśli anulata powiodła się zwracana jest wartośd 0, w przeciwnym razie zwracany jest kod błędu Informacje o pozycjach PositionsTotal_nol(); int PositionsTotal_nol(int account) Zwraca liczbę walorów, na których dla danego rachunku istnieje ekspozycja. PositionSymbol_nol(); string PositionSymbol_nol(int lp, int account) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 16

17 Zwraca nazwę waloru kolejnej pozycji dla danego rachunku. Parametry: lp account numer pozycji numer rachunku PositionVolume_nol(); int PositionVolume_nol(int lp, int account) Zwraca wolumen kolejnej pozycji dla danego rachunku. Parametry: lp account numer pozycji numer rachunku PositionSymbolVolume_nol(); int PositionSymbolVolume_nol(string symbol) Zwraca wielkośd pozycji dla waloru o nazwie symbol. Poniższy kod pokazuje w jaki sposób wyświetlid wielkośd wszystkich pozycji dla rachunku kontraktowego. int numofpositions = PositionsTotal_nol(ACC_DERIV); for(int i=0; i<numofpositions; ++i) Print( Symbol:, PositionSymbol_nol(i, NOL_ACC_DERIV); Print( Volume:, PositionVolume_nol(i, NOL_ACC_DERIV); 5.5. Informacje o zleceniach Poniższe funkcje pozwalają na uzyskanie szczegółowych informacji o poszczególnych zleceniach. Istnieją dwa sposoby identyfikowania transakcji: numer identyfikacyjny zlecenia lub kolejnośd zleceo na liście. Sposób w jaki chcemy określid transakcje w poniższych funkcjach wyznacza parametr mode, który może przyjmowad wartości: BY_ID BY_POS - przez numer identyfikacyjny - kolejnośd na liście W przypadku gdy określamy zlecenie jako kolejne na liście wówczas 0<= order_id <OrdersTotal_nol(). Numer identyfikacyjny zlecenia jest zwracany przy składaniu zlecenia przez funkcje OrderSend_nol. OrdersTotal_nol() int OrdersTotal_nol() Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 17

18 Zwraca liczbę transakcji. OrderVolume_nol() int OrderVolume_nol(int order_id, int mode) Zwraca wolumen transakcji o numerze order_id. OrderPrice_nol() double OrderPrice_nol(int order_id, int mode) Zwraca cenę realizacji transakcji o numerze order_id. OrderLimitPrice_nol() double OrderLimitPrice_nol(int order_id, int mode) Zwraca limit realizacji transakcji o numerze order_id. OrderStopPrice_nol() double OrderStopPrice_nol(int order_id, int mode) Zwraca limit aktywacji transakcji o numerze order_id. OrderSymbol_nol() string OrderSymbol_nol(int order_id, int mode) Zwraca symbol transakcji o numerze order_id. OrderExpiryDate_nol() datetime OrderExpiryDate_nol(int order_id, int mode) Zwraca termin wygaśnięcia transakcji o numerze order_id. OrderType_nol() int OrderType_nol(int order_id, int mode) Zwraca typ zlecenia o numerze order_id. Rodzaje zleceo opisane są w dokumentacji funkcji OrderSend_nol. OrderId_nol() int OrderId_nol(int id) Zwraca numer identyfikacyjny zlecenia o numerze id. Parametry: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 18

19 id - numer zlecenia na liście OrderStatus_nol() int OrderStatus_nol(int order_id, int mode) Funkcja zwraca kod opisujący status zlecenia o numerze order_id. Znaczenie poszczególnych kodów jest następujące: ORD_UNKNOWN ORD_NEW ORD_ARCH ORD_MOD ORD_ACTIVE ORD_DONE ORD_CANCELLED ORD_CANCELLING ORD_REJECTED - status nieznany - nowe zlecenia - archiwalne - w trakcie modyfikacji - wykonane/aktywne - wykonane - anulowane - w trakcie anulaty - odrzucone Parametry: id - numer zlecenia na liście Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 19

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Visual Orders Aplikacja do platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Strona 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie i instalacja programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 6 1) Instalacja... 6 2) Pierwsze uruchomienie... 6 3) Otwieranie

Bardziej szczegółowo

bossatraderpro PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

bossatraderpro PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA bossatraderpro ver 3.xx UTP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright Janusz Trójca. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved. - 2 - Spis treści WPROWADZENIE... 4 1.1. O PROGRAMIE... 4 1.2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BReTRADER

Instrukcja użytkownika Platformy BReTRADER Instrukcja użytkownika Platformy BReTRADER Spis treści 1 O platformie... 5 1.1 System bezpieczeństwa... 5 1.2 Wymagania... 6 1.3 Instalacja i uruchomienie... 6 1.4 Otwieranie rachunku... 8 1.5 Autoryzacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader (wcześniej BRE TRADER ECN) Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1 O platformie... 5 1.1 System bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Automatyczne strategie inwestycyjne w Noble Markets 4

Automatyczne strategie inwestycyjne w Noble Markets 4 1 Automatyczne strategie inwestycyjne w Noble Markets 4 Spis treści MQL i automatyczny handel... 2 Instalacje programów na Noble Markets... 4 Wskaźniki techniczne instalacja, korzystanie i optymalizacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska obsługę rachunku pieniężnego,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 DOKUMENTACJA SYSTEMU Funkcjonalność dla Klienta Internetowego 1 Spis treści 1. Informacje wstępne... 4 2. Menu Sidoma... 6 2.1. Sidoma... 6 2.1.1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 Instrukcja korzystania z systemu 1. Bezpieczeństwo systemu System (SIDOMA) zapewnia kompleksową obsługę klientów Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas przez

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4 FOREX Wprowadzenie Programowanie w MQL4 1 Forex to potoczna nazwa największego rynku na świecie - rynku wymiany walut (Foreign Exchange) z dziennymi obrotami sięgającymi obecnie 2 bln dolarów. Jak sama

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine

Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Załącznik nr 1 Instrukcja obsługi serwera zleceń Stocks OnLine Informacja ogólna: Serwer zleceń Stocks OnLine jest aplikacją umożliwiającą Klientom Domu

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej Multiterminal BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 3 1) Logowanie... 3 2) Dyspozycje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Smartphone Windows Mobile bez ekranu dotykowego Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki............

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Tab Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A.

Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus. Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Instrukcja obsługi aplikacji Notow@niaPlus Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. Spis treści 1. Instalacja aplikacji Notow@niaPlus (na przykładzie przeglądarki Mozzilla Firefox)... 2 2. Uruchamianie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus

Konfiguracja przeglądarki internetowej dla dla aplikacji M@klerPlus 1 Spis treści 1. Logowanie. 5 2. Tworzenie własnych pulpitów, usuwanie i modyfikacja 7 3. Prezentacja głównego menu 13 4. Składanie zleceń.. 19 5. Modyfikacja zleceń... 25 6. Anulowanie zleceń... 28 7.

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 2011-07-25 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1. Cel dokumentu...4 1.2. Zakres dokumentu...4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem...4 1.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Spis treści Wstęp... 3 Pierwsze kroki... 4 Okno rynek oraz jego funkcje... 6 Okno zlecenia... 7 Zlecenia oczekujące typy... 8 Okno Nawigator... 9 Paski narzędzi...

Bardziej szczegółowo

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank

Alior Trader 2. Podręcznik użytkownika. Copyrights Alior Bank Alior Trader 2 Podręcznik użytkownika Copyrights Alior Bank SPIS TREŚCI I. NARZĘDZIA OBROTU 1. Wykres 1) Interwał 2) Typ ceny 3) Typ wykresu 4) Zakres danych 5) Zbliżanie i oddalanie wykresu 6) Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po serwisie transakcyjnym

Przewodnik po serwisie transakcyjnym Przewodnik po serwisie transakcyjnym 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Pierwsze logowanie do serwisu transakcyjnego... 4 2. Pierwsze kroki w nowym serwisie transakcyjnym... 6 3. Informacje o rachunku

Bardziej szczegółowo