OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON LETNI 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON LETNI 2014"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SEZON LETNI Niniejsze ogólne warunki handlowe na sezon letni 2014 wydane przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s., z siedzibą Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, Republika Słowacka, REGON: , wpisaną do Rejestru Handlowego Republiki Słowackiej Sądu Powiatowego w Żylinie, wydział: Sa, wpis nr: 62/L (dalej spółka TMR lub usługodawca ), regulują świadczenie usług transport kolejami linowymi w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR oraz określają prawa i obowiązki z tym związane. Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują w ośrodkach Tatry Wysokie Tatrzańska Łomnica, Tatry Wysokie Stary Smokowiec, Tatry Niskie Jasna (Chopok Północ) i Tatry Niskie Chopok Południe. 2. W sezonie letnim 2014 klient ma możliwość zakupienia biletu (dalej Bilet ) w cenach podanych w Cenniku wydanym przez spółkę TMR na sezon letni Umowa przewozowa zostaje zawarta w momencie wejścia klienta do kolei linowej (górskiego urządzenia transportowego) albo wejścia do stacji lub przestrzeni stacji kolei linowej (górskiego urządzenia transportowego), do której można wejść tylko z ważnym Biletem. 3. Spółka TMR wydaje Bilet w formie bezdotykowej karty chipowej KEY CARD z danymi identyfikacyjnymi posiadacza Biletu lub bez tych danych, w zależności od typu Biletu zgodnie z Cennikiem spółki TMR obowiązującym na sezon letni Bezdotykowa karta chipowa KEY CARD uprawnia posiadacza do korzystania z usług świadczonych w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR w zakresie zgodnym z typem zakupionego Biletu zgodnie z Cennikiem spółki TMR obowiązującym na sezon letni Kaucja za bezdotykową kartę chipową wynosi 2 EUR. Posiadacz Biletu może zwrócić bezdotykową kartę chipową po wykorzystaniu usług, do których uprawnia go Bilet, w zależności od typu Biletu, zgodnie z Cennikiem spółki TMR obowiązującym na sezon letni 2014, w dowolny dzień podczas trwania sezonu letniego 2014, najpóźniej jednak na czasu rozpoczęcia sezonu zimowego 2014/2015, w dowolnej kasie jednego z ośrodków prowadzonych przez spółkę TMR, codziennie w godzinach otwarcia kolei linowych (górskich urządzeń transportowych) lub w centrum informacyjnym znajdującym się w jednym z ośrodków prowadzonych przez spółkę TMR, lub w automacie do zwrotów bezdotykowej karty chipowej znajdującym się w jednym z ośrodków prowadzonych przez spółkę TMR. Kaucja za bezkontaktową kartę chipową w wysokości 2 EUR zostanie zwrócona w pełnej wysokości tylko w przypadku zwrotu nieuszkodzonej karty. 4. Sprzedaż Biletów jest prowadzona od w kasach poszczególnych ośrodków prowadzonych przez spółkę TMR lub za pośrednictwem sklepu internetowego w ramach programu GOPASS zgodnie z warunkami uregulowanymi w warunkach handlowych programu sklepu internetowego GOPASS (www.gopass.sk). Sprzedaż Biletów jest dokonywana za gotówkę w kasie lub bezgotówkowo za pośrednictwem kart płatniczych: EUROCARD-MASTER CARD, MAESTRO, VISA, VISA

2 ELECTRON, MASTERCARD ELECTRONIC. Poszczególne typy Biletów są sprzedawane po cenach określonych w Cenniku spółki TMR obowiązującym na sezon letni 2014 opublikowanym na stronie internetowej spółki TMR (www.vt.sk oraz i w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR. 5. Bilety ze zniżką: 5.1 Prawo do bezpłatnego korzystania z usług mają dzieci do lat 6, czyli urodzone po włącznie, tylko pod warunkiem, że z usług korzystają pod opieką osoby dorosłej, która ukończyła 18 lat (maksymalnie 2 dzieci pod opieką 1 osoby dorosłej, która ukończyła 18 lat). W celu skorzystania z tego prawa należy przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego dziecka. 5.2 Prawo do zakupu Biletu Senior przysługuje osobie urodzonej przed oraz posiadaczom legitymacji osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagającej opiekuna. W celu skorzystania z prawa do zakupu Biletu Senior z powodu osiągnięcia wymaganego wieku klient ma obowiązek przedstawić dowód osobisty, a w celu skorzystania z prawa do zakupu Biletu Senior z powodu niepełnosprawności znacznego stopnia klient ma obowiązek przedstawić dowód osobisty oraz legitymację osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub legitymację osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności wymagającej opiekuna. 5.3 Prawo do zakupu Biletu Junior mają osoby urodzone w okresie od do oraz posiadacze kart ISIC, ITIC, EURO26, GO26. W celu skorzystania z tego prawa klient ma obowiązek przedstawić dowód osobisty (do 15 lat legitymację ubezpieczeniową) lub kartę ISIC, ITIC, EURO26, GO Prawo do zakupu Biletu Dzieci mają dzieci urodzone w okresie od do W celu skorzystania ze zniżki klient ma obowiązek przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego dziecka. 5.5 Zniżki dla grup zorganizowanych: 5% zniżka od kwoty całkowitej lub każda 21. osoba za darmo do wyboru przez klienta (zniżki nie łączą się). Zniżka przysługuje grupom zorganizowanym co najmniej 20-osobowym przy jednorazowym zakupie Biletów dla całej grupy. W przypadku skorzystania ze zniżki dla grup zorganizowanych nie przysługują żadne inne zniżki. W przypadku zakupu Biletów dla grupy zorganizowanej należy przedstawić imienną listę członków grupy potwierdzoną pieczątką organizacji. 5.6 Zniżki nie łączą się. Obowiązuje najkorzystniejsza cena dla klienta. 5.7 Zniżkowe Bilety nie obowiązują przy przejazdach kolejką kabinową w ośrodku Tatry Wysokie Tatrzańska Łomnica na odcinku Staw Łomnicki Łomnica i z powrotem. 6. Przewóz małych psów i innych zwierząt kolejami linowymi: 6.1 w ośrodku Tatry Niskie Jasna (Chopok Północ) Przewóz małych psów jest możliwy we wszystkich kolejach linowych, pod warunkiem, że pies jest w towarzystwie właściciela, ma założony kaganiec i jest na smyczy. Przewóz małych psów i

3 innych zwierząt może być realizowany również w klatkach przeznaczonych do transportu. Na jednym siedzeniu może być przewożony jeden mały pies lub inne małe zwierzę. Przewóz więcej niż jednego małego psa lub innego małego zwierzęcia na jednym siedzeniu musi być uzgodniony z pracownikiem kolei linowych, przy czym wszystkie one muszą należeć do jednego klienta. 6.2 w ośrodku Tatry Niskie Jasna (Chopok Południe) Przewóz małych psów jest możliwy we wszystkich kolejach linowych, pod warunkiem, że pies jest w towarzystwie właściciela, ma założony kaganiec i jest na smyczy. Przewóz małych psów i innych zwierząt może być realizowany również w klatkach przeznaczonych do transportu. Na jednym siedzeniu może być przewożony jeden mały pies lub inne małe zwierzę. Przewóz więcej niż jednego małego psa lub innego małego zwierzęcia na jednym siedzeniu musi być uzgodniony z pracownikiem kolei linowych, przy czym wszystkie one muszą należeć do jednego klienta. 6.3 w ośrodku Tatry Wysokie Tatrzańska Łomnica i w ośrodku Tatry Wysokie Stary Smokowiec Przewóz małych psów jest możliwy we wszystkich kolejach linowych (oprócz kolejki krzesełkowej do Przełęczy Łomnickiej oraz kolejki kabinowej na Łomnicę), pod warunkiem, że pies jest w towarzystwie właściciela, ma założony kaganiec i jest na smyczy. Przewóz małych psów i innych zwierząt może być realizowany również w klatkach przeznaczonych do transportu. 7. Poszczególne typy i rodzaje Biletów oraz zakres usług, do korzystania z których uprawniają poszczególne typy i rodzaje Biletów określa Cennik spółki TMR obowiązujący w sezonie letnim 2014 dostępny w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR, publikowany na stronie internetowej spółki TMR i oraz a także w kasach i centrach informacji znajdujących się w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR. 8. Wszystkie Bilety są niezbywalne. Bilety wydane na nazwisko posiadacza od momentu ich wydania nie mogą być przeniesione na inną osobę. Pozostałe Bilety stają się niezbywalne w dniu pierwszego przejścia przez urządzenie z czytnikiem (bramkę). 9. Czas pracy i godziny otwarcia: 9.1 Czas pracy poszczególnych urządzeń transportowych (kolei linowych) w poszczególnych ośrodkach zależy od warunków atmosferycznych w poszczególnych ośrodkach i został określony w Cenniku spółki TMR obowiązującym w sezonie letnim 2014 dla poszczególnych ośrodków prowadzonych przez TMR. 9.2 Czas pracy kolei linowych w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR ustala spółka TMR w zależności od warunków atmosferycznych i warunków użytkowych w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR. 9.3 Spółka TMR ma prawo do jednostronnej zmiany czasu pracy urządzeń transportowych, odmowy uruchomienia, wstrzymania lub przerwania pracy poszczególnych kolei linowych (górskich urządzeń transportowych) w poszczególnych ośrodkach w razie awarii technicznych, wiatru o dużej prędkości, awarii sieci elektrycznej lub innych okoliczności uniemożliwiających bezpieczny przewóz klientów (np. burza, wichura, mgła, gradobicie itp.). Aktualne informacje o warunkach atmosferycznych i czasie pracy kolei linowych (górskich urządzeń transportowych) są dostępne

4 codziennie w punktach sprzedaży Biletów oraz na stronie internetowej lub 10. Zgubienie, kradzież i uszkodzenie Biletów: 10.1 Zgubienie lub kradzież Biletu W przypadku zgubienia lub kradzieży Biletu, posiadacz Biletu ma obowiązek natychmiast zgłosić ten fakt w centrum informacyjnym lub w kasie spółki TMR. Posiadacz Biletu w takim przypadku ma obowiązek przedstawić dowód zakupu Biletu, a w przypadku Biletów imiennych także dowód osobisty osoby, na której nazwisko wydano Bilet (lub jej przedstawiciela ustawowego). Dopiero po zgłoszeniu zgubienia lub kradzieży i przedstawieniu wymaganych dokumentów można zablokować Bilet i sprawdzić potrzebne dane. Posiadacz Biletu otrzyma zastępczy Bilet (w przypadku Biletów kilkudniowych z liczbą dni niewykorzystanych do dnia zablokowania Biletu). Opłata za wystawienie Biletu zastępczego wynosi 5 EUR, a kaucja za bezdotykową kartę chipową wynosi 2 EUR. Posiadaczowi Biletu nie przysługuje zwrot zapłaconej ceny lub jej proporcjonalnej części, ani do innej formy odszkodowania za dni wykorzystane w wyniku zbyt późnego zgłoszenia zagubienia lub kradzieży Biletu i jego zablokowania. Posiadacz Biletu, który nie przedstawi dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie, nie ma prawa do Biletu zastępczego ani innej formy odszkodowania za zgubienie lub kradzież Biletu Uszkodzenie Biletu W przypadku uszkodzenia Biletu posiadacz natychmiast zgłosi ten fakt w centrum informacyjnym lub w kasie spółki TMR. Posiadacz Biletu ma obowiązek wraz z uszkodzonym Biletem przedstawić dowód zakupu Biletu, a w przypadku Biletów imiennych także dowód osobisty osoby, na której nazwisko wydano Bilet (lub jej przedstawiciela prawnego). Jeśli nie będzie można ponownie zakodować uszkodzonego Biletu, posiadacz Biletu otrzyma Bilet zastępczy (w przypadku Biletów kilkudniowych z ilością dni niewykorzystanych do dnia przedstawienia uszkodzonego Biletu). W przypadku mechanicznego uszkodzenia Biletu posiadacz Biletu ma obowiązek zapłacić za wystawienie zastępczego Biletu opłatę w kwocie 5 EUR oraz kaucję za bezkontaktową kartę chipową w wysokości 2 EUR. Posiadacz Biletu, który nie przedstawi dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie, nie ma prawa do Biletu zastępczego ani innej formy odszkodowania za uszkodzenie Biletu. 11. Reklamacje i zwrot kosztów podróży Świadczenie usług przez spółkę TMR podlega odpowiednim postanowieniom Ustawy Republiki Słowackiej nr 40/1964 Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami oraz odpowiednim przepisom Ustawy Republiki Słowackiej nr 250/2007 o ochronie konsumenta oraz o zmianie i uzupełnieniu ustawy Republiki Słowackiej nr 372/1990 o przestępstwach z późniejszymi zmianami oraz pozostałym ogólnie obowiązującym przepisom prawnym Klient ma prawo do świadczenia usług transportu koleją linową w uzgodnionym lub

5 zwykłym zakresie, jakości, ilości i terminie Klient ma obowiązek zgłaszania roszczeń w związku z wadami usług (reklamacji) bez zbędnej zwłoki po tym, jak stwierdzi powody do złożenia reklamacji (wadę lub wady usług transportowych niewykonanie transportu lub niewykonanie transportu w uzgodnionym zakresie), nie później jednak niż w dniu następującym po dniu, w którym transport miał się odbyć albo w którym nie został zrealizowany, w przeciwnym razie prawo do reklamacji wygasa Klient przy zgłaszaniu reklamacji ma obowiązek przedstawić paragon kasowy potwierdzający zakup Biletu oraz dowód osobisty. Usługodawca po zbadaniu złożonej reklamacji zdecyduje o sposobie jej rozwiązania natychmiast, w przypadkach bardziej skomplikowanych do 3 dni roboczych. Termin na rozpatrzenie reklamacji nie przekroczy 30 dni od dnia jej złożenia. Na potrzeby zgłoszenia reklamacji klient ma obowiązek podać dane kontaktowe, które posłużą do poinformowania klienta o sposobie załatwienia reklamacji w przypadku, gdy reklamacji nie będzie można rozpatrzeć zaraz po jej zgłoszeniu. Klient podczas załatwiania reklamacji ma obowiązek zaoferować usługodawcy potrzebne współdziałanie wymagane przez usługodawcę Usługodawca może zaoferować posiadaczowi Biletu zwrot kosztów transportu za dzień, w którym przeszedł przez bramkę wejściową turniket, a transport się nie odbył w wyniku awarii urządzenia transportowego przez czas dłuższy niż 60 minut, albo nie rozpoczęto przewozów koleją linową (górskim urządzeniem transportowym) z powodu warunków użytkowych lub atmosferycznych, następująco: w ośrodku Tatry Niskie Jasna (Chopok Północ) posiadaczowi Biletu przysługuje: zwrot kosztów w pełnej wysokości; zwrot kosztów przysługuje również w przypadku, jeśli przewóz został zrealizowany tylko do LD Biela Púť; zwrot kosztów w wysokości 55 % ceny Biletu w jedną stronę lub Biletu w dwie strony w przypadku, jeśli przewóz został zrealizowany tylko do stacji pośredniej Priehyba; zwrot kosztów w wysokości 50 % ceny Biletu w dwie strony, jeśli z powodu awarii wszystkich urządzeń transportowych nie odbył się przewóz powrotny (zjazd na dół) zwrot kosztów w wysokości 16 % Biletu w dwie strony, jeśli z powodu awarii urządzenia do transportu Twinliner nie odbył się przewóz w dół (zjazd); w ośrodku Tatry Niskie Chopok Południe posiadaczowi Biletu przysługuje: zwrot kosztów w pełnej wysokości, jeśli przewóz nie został zrealizowany z powodu awarii wszystkich urządzeń transportowych; zwrot kosztów w wysokości 50 % ceny Biletu w jedną stronę lub Biletu w dwie strony w przypadku, jeśli przewóz został zrealizowany tylko do stacji pośredniej Kosodrevina; zwrot kosztów w wysokości 50 % ceny Biletu w dwie strony, jeśli z powodu awarii wszystkich urządzeń transportowych nie odbędzie się przewóz powrotny (zjazd na dół);

6 w ośrodku Tatry Wysokie - Tatrzańska Łomnica oraz w ośrodku Tatry Wysokie Stary Smokowiec posiadaczowi Biletu przysługuje: w przypadku, jeśli klient nie dotrze do stacji docelowej wskazanej na Bilecie w jedną stronę lub nie dotrze do stacji docelowej (wjazd na górę) w przypadku Biletu w dwie strony, rekompensatę w formie Biletu tego samego typu i rodzaju, którego wykorzystanie z powodów tu wymienionych było niemożliwe lub zwrot ceny zgodnie z typem i rodzajem Biletu, którego wykorzystanie z powodów tu wymienionych było niemożliwe; w przypadku Biletu MAGISTRALA Ticket lub Biletu w dwie strony, jeśli klientowi z powodów tu wymienionych umożliwiono tylko przejazd ze stacji początkowej do stacji docelowej wjazd na górę (tzn. nie odbył się zjazd na dół), zwrot opłaty w wysokości 50 % ceny Biletu MAGISTRALA Ticket lub Biletu w dwie strony; w przypadku Biletu 2 in 1 Ticket, jeśli klientowi z powodów tu wymienionych umożliwiono tylko przejazd w kierunku Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki lub tylko przejazd w kierunku Stary Smokowiec Hrebienok, zwrot opłaty w wysokości 75% ceny Biletu 2 in 1 Ticket ; jeśli klientowi z powodów tu wymienionych umożliwiono tylko przejazd ze stacji Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki i Staw Łomnicki Przełęcz Łomnicka lub przejazd w dwie strony na trasie Stary Smokowiec Hrebienok Stary Smokowiec lub Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki Tatrzańska Łomnica, zwrot opłaty w wysokości 50 % ceny Biletu 2 in 1 Ticket ; jeśli klientowi z powodów tu wymienionych umożliwiono tylko przejazd na trasie Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki i Staw Łomnicki Przełęcz Łomnicka Staw Łomnicki lub przejazd w dwie strony w kierunku Stary Smokowiec Hrebienok Stary Smokowiec i Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki lub Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki Tatrzańska Łomnica i Stary Smokowiec Hrebienok, zwrot opłaty w wysokości 25 % ceny Biletu 2 in 1 Ticket ; w przypadku Biletu Łomnica, jeśli klient z powodów tu wymienionych nie może odbyć przejazdu ze stacji początkowej, zwrot opłaty za Bilet Łomnica w pełnej kwocie; w przypadku Biletu Łomnica, jeśli klient z powodów tu wymienionych nie dotrze do stacji docelowej Łomnica, ale odbędzie przejazd na trasie Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki Tatrzańska Łomnica lub przejazd na trasie Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki, zwrot opłaty za Bilet Łomnica pomniejszonej o 50 % ceny Biletu powrotnego na przejazd na trasie Tatrzańska Łomnica Staw Łomnicki W przypadku Biletów promocyjnych (np. oferta specjalna dla wiernych klientów, Plus7Dni itp.) w przypadku uzasadnionej reklamacji świadczenie zastępcze przysługuje tylko w okresie obowiązywania oferty promocyjnej.

7 11.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny każdego przypadku reklamacji usług i oceny zasadności reklamacji klienta oraz zaoferowania pokrycia zwrotu kosztów przejazdu oraz jego sposobu lub wysokości. 12. Odwołanie przejazdu z przyczyn subiektywnych leżących po stronie klienta przed rozpoczęciem przejazdu: 12.1 Jeśli klient przed rozpoczęciem przejazdu urządzeniem transportowym (z wyjątkiem transportu kolejką kabinową na trasie Staw Łomnicki Łomnica) z przyczyn subiektywnych (np. choroba, wypadek) lub bez podania powodu odwoła przewóz albo nie wykorzysta Biletu, przysługuje mu zwrot ceny Biletu zgodnie z typem i rodzajem Biletu w pełnej kwocie, jeśli przedstawi usługodawcy Bilet, którego nie wykorzystał do przejścia przez bramkę (turniket) w stacji dla wysiadających oraz paragon kasowy potwierdzający zakup wraz z dokumentem tożsamości najpóźniej do r W przypadku Biletu Łomnica, jeśli klient odwoła przejazd z przyczyn subiektywnych leżących po stronie klienta (np. choroba, wypadek itp.) lub bez podania powodu: w czasie od zakupu Biletu Łomnica, jednak nie później niż na 24 godziny przed czasem odjazdu kolejki kabinowej ze stacji Staw Łomnicki wskazanym na bilecie, klientowi przysługuje zwrot ceny Biletu Łomnica w pełnej kwocie, w przedziale od 24 godzin do 60 minut przed czasem odjazdu kolejki kabinowej ze stacji Staw Łomnicki wskazanym na Bilecie, klientowi przysługuje zwrot w wysokości 50 % ceny Biletu Staw Łomnicki Łomnica, poniżej 60 minut przed czasem odjazdu kolejki kabinowej ze stacji Staw Łomnicki wskazanym na Bilecie, klientowi nie przysługuje żadne zadośćuczynienie finansowe ani niepieniężne czy rekompensata W przypadku, jeśli klient spóźni się na przejazd koleją kabinową na trasie Staw Łomnicki Łomnica w czasie wskazanym na bilecie, nie przysługuje mu żadne świadczenie finansowe ani niepieniężne czy rekompensata. 13. Ochrona danych osobowych: 13.1 Posiadacz Biletu przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe przekazane przez posiadacza Biletu przy zakupie Biletu (zamówieniu, protokole odbioru, zamówieniu wypełnionym przez Internet) są w zgodzie z 10 ustęp 3 litera b) ustawy Republiki Słowackiej nr 122/2013 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (dalej Ustawa ) Posiadacz Biletu przy przekazywaniu danych osobowych swoim podpisem na odpowiednim formularzu (zamówieniu, protokole odbioru, zamówieniu wypełnionym przez Internet zaznaczenie udzielenia zgody) udziela usługodawcy zgodnie z 11 ustęp 1 Ustawy zgody na przetwarzanie danych osobowych dobrowolnie przekazanych przez posiadacza Biletu w zakresie podanym w odpowiednim formularzu do celów komunikacji za pośrednictwem poczty oraz innej komunikacji, a także do celów marketingowych i zgadza się, by dane te usługodawca przekazywał także swoim partnerom handlowym w celach marketingowych. Usługodawca zobowiązuje się, że

8 z danymi osobowymi nie będzie postępował niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Zgody na przetwarzanie danych osobowych udziela się na czas nieokreślony, a posiadacz Biletu może w dowolnym momencie pisemnie odwołać tę zgodę przesyłając odwołanie zgody na adres siedziby usługodawcy, poza przypadkami, kiedy Ustawa mówi inaczej. Posiadacz Biletu swoim podpisem (zaznaczenie udzielenia zgody) jednocześnie potwierdza, że został pouczony o swoich prawach wynikających z Ustawy (przede wszystkim 28 Ustawy) oraz ustawy Republiki Słowackiej nr 40/1964 Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami, przede wszystkim o prawie do informacji o stanie przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, do poprawiania nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych, do usunięcia danych osobowych, jeśli został spełniony cel przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeśli doszło do naruszenia Ustawy i potwierdza, że przekazane przez niego dane osobowe są zgodne z rzeczywistością, pełne, prawdziwe i dokładne. Posiadacz Biletu przez podanie adresu elektronicznego lub numeru telefonu oraz złożenie podpisu (zaznaczenie udzielenia zgody) jednocześnie bezterminowo udziela zgody na przesyłanie materiałów handlowych i reklamowych (tzw. newsletterów) w dowolnej formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS) dotyczących usług oferowanych przez usługodawcę i jego partnerów handlowych, przy czym posiadacz Biletu ma prawo odwołać udzieloną zgodę w dowolnym momencie w drodze pisemnego zawiadomienia wysłanego usługodawcy na adres jego siedziby lub przez kliknięcie on-line na link anulowanie wysyłania neslettera bezpośrednio w newsletterze Posiadacz Biletu przyjmuje do wiadomości, że przestrzeń stacji do wsiadania przy przejściu przez urządzenie do czytania kart (turniket) poszczególnych kolei linowych jest monitorowana systemem kamer umieszczonym w urządzeniu do czytania kart (turniket) w celu ochrony majątku usługodawcy i kontroli przestrzegania niniejszych warunków ogólnych oraz niezbywalności Biletów. Urządzenia do czytania kart (turnikety) są przez usługodawcę widocznie oznakowane jako przestrzeń monitorowana. Usługodawca zapewnia wszystkie środki bezpieczeństwa oraz przestrzeganie wszystkich postanowień przepisów prawnych, przede wszystkim Ustawy i ustawy Republiki Słowackiej nr 40/1964 Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami. Usługodawca zapewnia usunięcie zapisu z monitoringu zgodnie z 17 ustęp 7 Ustawy. Jednocześnie posiadacz Biletu przez zakup Biletu udziela usługodawcy zgodnie z 12 ustęp 1 ustawy Republiki Słowackiej nr 40/1964 Kodeks Cywilny z późniejszymi zmianami zgody na wykonywanie i wykorzystywanie zdjęć i rejestracji obrazu posiadacza Biletu (na którym widać twarz posiadacza Biletu) do celów kontroli korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę zgodnie z niniejszymi warunkami ogólnymi. 14. Przez zakup Biletu i korzystanie z usług transportowych kolei linowych (górskich urządzeń transportowych) w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR klient zobowiązuje się do przestrzegania poleceń upoważnionego pracownika usługodawcy, warunków transportu, niniejszych warunków ogólnych, odrębnych warunków handlowych obowiązujących dla poszczególnych rodzajów usług oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa

9 dotyczących poruszania się i zachowania osób w ośrodkach górskich (np. Tatrzański Park Narodowy TANAP, Park Narodowy Tatry Niskie NAPANT). Klient ma obowiązek mieć przy sobie ważny Bilet przez cały czas przejazdu. Na życzenie pracownika usługodawcy Klient ma obowiązek przedstawić ważny Bilet do kontroli. Spółka TMR ma prawo do unieważnienia (zablokowania) Biletu i uniemożliwienia w ten sposób klientowi korzystania z usług w ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR jeśli stwierdzi, że z Biletu korzysta osoba, która nie ma prawa z niego korzystać, w przypadku Biletów imiennych osoba, która nie jest wskazana jako posiadacz Biletu i jej dane nie figurują na bezdotykowej karcie chipowej (tj. imię i nazwisko oraz zdjęcie na Bilecie nie odpowiadają danym identyfikacyjnym w dokumencie tożsamości osoby kontrolowanej), a w przypadku pozostałych Biletów niezbywalnych osoba, która przy pierwszym przejściu przez urządzenie do czytania karty (turniket) nie użyła Biletu. Bilety niezbywalne są ważne jedynie z dokumentem tożsamości, a w przypadku dzieci do 15 lat z dowodem ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku Biletów zniżkowych natomiast z dokumentem potwierdzającym prawo do wydania zniżkowego Biletu. W przypadku unieważnienia Biletu z powodu naruszenia ogólnych warunków handlowych (w przypadku nadużycia Biletu i wynikającego z tego bezprawnego korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w poszczególnych ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR lub z powodu naruszenia punktu 14 ogólnych warunków handlowych) klientowi nie przysługuje żadne zadośćuczynienie finansowe lub niepieniężne za brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez spółkę TMR w poszczególnych ośrodkach, ani zwrot zapłaconej przez klienta ceny lub jej proporcjonalnej części. 15. Bez zgody usługodawcy obowiązuje zakaz wykorzystywania kolei linowych (górskich urządzeń transportowych), ich poszczególnych kabin lub krzesełek, przestrzeni stacji kolei linowych (górskich urządzeń transportowych) przeznaczonych dla wsiadających i wysiadających do celów reklamowych (np. umieszczania stoisk handlowych, urządzeń reklamowych itp.). 16. Niniejsze ogólne warunki handlowe wchodzą w życie dnia i obowiązują przez cały sezon letni Niniejsze ogólne warunki handlowe dotyczą świadczenia usług korzystania z kolei linowych (górskich urządzeń transportowych) we wszystkich ośrodkach prowadzonych przez spółkę TMR. Jeśli postanowienia ogólnych warunków handlowych dotyczące poszczególnych usług świadczonych przez spółkę TMR w poszczególnych ośrodkach na podstawie poszczególnych rodzajów Biletów zgodnie z Cennikiem wydanym przez spółkę TMR (dalej odrębne warunki handlowe ) zawierają inne regulacje niż niniejsze ogólne warunki handlowe, decydujące są postanowienia odrębnych warunków handlowych, które mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych ogólnych warunków handlowych. W zakresie, w jakim postanowienia odrębnych warunków handlowych różnią się od postanowień niniejszych ogólnych warunków handlowych, decydujące są postanowienia odrębnych warunków handlowych.

REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet SEZON NARCIARSKI 2015/2016

REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet SEZON NARCIARSKI 2015/2016 REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet SEZON NARCIARSKI 2015/2016 1. Niniejszy regulamin handlowy na sezon narciarski 2015/2016 wydany przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s. z siedzibą: Demänovská Dolina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet SEZON NARCIARSKI 2015/2016

REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet SEZON NARCIARSKI 2015/2016 REGULAMIN HANDLOWY Sprytny Karnet SEZON NARCIARSKI 2015/2016 1. Niniejszy regulamin handlowy na sezon narciarski 2015/2016 wydany przez spółkę Tatry mountain resorts, a.s. z siedzibą: Demänovská Dolina

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 24 grudnia 2014 r. REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 24 grudnia 2014 r. REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 24 grudnia 2014 r. REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej Regulaminem e-ic 1. Postanowienia ogólne Załącznik do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium)

Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines Belgium) Stan z dnia 20 grudnia 2013 Ogólne warunki handlowe i przewozowe (OWHiP linii lotniczych Thomas Cook Airlines

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.

REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. (KW-ROP) Tekst jednolity Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 marca 2015 r. Koleje Małopolskie sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. OBSŁUGI PODRÓZNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZAT Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka z o. o. (RPO - ŁKA) Tekst jednolity

REGULAMIN. OBSŁUGI PODRÓZNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZAT Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka z o. o. (RPO - ŁKA) Tekst jednolity REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓZNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZAT Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka z o. o. (RPO - ŁKA) Tekst jednolity Obowiązuje od dnia 1 września 2014 r. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic Załącznik do Uchwały Nr 97 /2014 Zarządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 7 lutego 2014 r. Tekst ujednolicony, obowiązuje od dnia 15 lutego 2014 r. REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r.

REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN PRZEWOZU firmy P.W. POLONIA TRANSPORT obowiązuje od dnia 15.11.2011r. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014)

WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) WARUNKI PRZEWOZU Yokato Sp.z o.o. NIP 5252587415 Regon 147254146 (aktualizacja 27.11.2014) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Postanowienia ogólne

Rozdział II Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW, KARNETÓW i WYDAWANIA KART KIBICA Na podstawie Uchwały nr 03/06/2015 z dnia 19.06.2015 roku Zarządu Tyski Sport S.A., wprowadza się poniższy Regulamin sprzedaży Biletów, Karnetów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic Rozdział 1 Zasady i warunki korzystania z systemu e-ic 1. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO (zwany dalej,,regulaminem )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO (zwany dalej,,regulaminem ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EDUGALERIA.PL DLA KLIENTA DETALICZNEGO (zwany dalej,,regulaminem ) 1. FIRMA 1. Sklep internetowy działający pod adresem edugaleria.pl (zwany dalej Sklepem ) prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU ważny od 21.05.2014. BIURO PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. 43-200 Pszczyna, ul. Zofii Nałkowskiej 17

REGULAMIN PRZEWOZU ważny od 21.05.2014. BIURO PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. 43-200 Pszczyna, ul. Zofii Nałkowskiej 17 REGULAMIN PRZEWOZU ważny od 21.05.2014 BIURO PODRÓŻY I USŁUG GLOBUS SP. Z O.O. 43-200 Pszczyna, ul. Zofii Nałkowskiej 17 I Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE spółki handlowej banan s.r.o. z siedzibą Tovární 537/8, 709 00 Ostrava Numer identyfikacyjny: 268 67 257 spółka zapisana w rejestrze handlowym przy Sądzie Krajskim w Ostrawie, sekcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI BILETÓW LOTNICZYCH INFORMACJE OGÓLNE 1. Udostępniony system rezerwacji umożliwia Użytkownikowi Internetu uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZEWOZU FIRMY

WARUNKI PRZEWOZU FIRMY WARUNKI PRZEWOZU FIRMY (aktualizacja 07.01.2013) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. PASAŻER. 1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi

Bardziej szczegółowo

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU... 0 2014

WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU... 0 2014 WIZZ AIR HUNGARY LTD. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU... 0 2014 1 Spis treści Artykuł 1. DEFINICJE... 5 Artykuł 2. ZASTOSOWANIE... 8 2.1. Postanowienia ogólne... 8 2.2. Przewóz czarterowy...

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA. zwany dalej regulaminem

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA. zwany dalej regulaminem REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ PKL SPÓŁKA AKCYJNA zwany dalej regulaminem 1. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rezerwacją

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług łączności elektronicznej firmy Axfone z.o.o.

Warunki świadczenia usług łączności elektronicznej firmy Axfone z.o.o. Warunki świadczenia usług łączności elektronicznej firmy Axfone z.o.o. 1 Przepisy wstępne: 1.1 Niniejsze Ogólne Warunki łączności elektronicznej (zwane dalej "Regulaminem") określają zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR)

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) Obowiązuje od 12 grudnia 2010r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 27/2010 Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Taryfy

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. [Postanowienia ogólne] 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.sklep.diamant.pl jest spółka Pfeifer & Langen Marketing Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu biletów w PETPOLONIA (www.promy.pl) Armatora MOBY LINES

Ogólne warunki zakupu biletów w PETPOLONIA (www.promy.pl) Armatora MOBY LINES Ogólne warunki zakupu biletów w PETPOLONIA (www.promy.pl) Armatora MOBY LINES 1. WAŻNE INFORMACJE: Warunki podróży zawarte w aktualnym prospekcie Armatora są istotną częścią biletu. Broszury można otrzymać

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo