Karta danych bezpieczeństwa wg 91/155/EWG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta danych bezpieczeństwa wg 91/155/EWG"

Transkrypt

1 strona 1 z 1 Karta danych bezpieczeństwa wg 91/155/EWG 1. Określenie formy użytkowej i firmy produkującej NAZWA PRODUKTU: MANIPULATOR PRODUCENT: Taminco UK Limited, c/o Coffin Mew LLP, Kings Park House, 22 Kings Park Road, Southampton, SO15 2UF Tel: Fax: informacja w przypadkach awaryjnych: (po godzinach urzędowania) IMPORTER/ DYSTRYBUTOR: Telefon alarmowy w Polsce: 033 / Zakłady Chemiczne Oświęcim S.A. Oddział Ratownictwa Chemicznego OŚWIĘCIM, ul. Chemików 1 2. Skład i informacja o składnikach SKŁADNIK AKTYWNY: Chlorek chlormekwatu (620 g/l wodny roztwór) (chlorek 2-chloroetylotrimetyloamoniowy) Nr CAS: [ ] Nr EC: Symbol zagrożenia: Xn 3. Identyfikacja zagrożeń ZAGROŻENIE POZAROWE: Nie stwarza zagrożenia ZAGROŻENIE ZDROWIA: Szkodliwy w razie połknięcia lub kontaktu ze skórą ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA: Szkodliwy dla organizmów wodnych. W środowisku wodnym może wykazywać długotrwałe działanie niekorzystne 4. Pierwszej pomoc ZANIECZYSZCZENIE OCZU:

2 strona 2 z 2 Natychmiast przemyć starannie oczy dużą ilością wody lub roztworem soli fizjologicznych, trzymając otwarte powieki, Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. KONTAKT PRZEZ SKÓRĘ: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i natychmiast dokładnie umyć skażone partie skóry wodą z mydłem. Zapewnić pomoc lekarską w razie wystąpienia i utrzymywania się podrażnień. POŁKNIĘCIE: Nie wywoływać wymiotów. Jamę ustną przepłukać wodą i podać poszkodowanemu wodę do picia (0,25 l). Należy zapewnić poszkodowanemu odpoczynek i niezwłocznie wezwać lekarza WDYCHANIE: Pomoc rzadko jest potrzebna z uwagi na formulację (koncentrat nabazie wody). W wypadku narażenia wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. POMOC MEDYCZNA: W razie potrzeby skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk (0-58) Rzeszów (0-17) Kraków (0-12) Sosnowiec (0-32) Lublin (0-81) Warszawa (0-22) Łódź (0-42) Wrocław (0-71) Poznań (0-61) Postępowanie w przypadku pożaru SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA: W przypadku pożaru wydziela dymy zawierające toksyczne związki chloru i azotu. SPECJALNE WYPOSAŻENIE OCHRONNE Personel zwalczający ogień powinien nosić standardowe ubranie ochronne odporne na działanie chemikaliów i zamknięty system ochrony dróg oddechowych. WŁAŚCIWE ŚRODKI GAŚNICZE: Produkt nie jest samozapalny. Zwalczać ogień przy pomocy dwutlenku węgla (CO 2 ), piany lub wody, jeżeli środki te są odpowiednie do gaszenia innych, łatwopalnych substancji biorących udział w pożarze. DALSZE WSKAZÓWKI: W razie możliwości, usunąć nienaruszone opakowania z zasięgu ognia. W innym wypadku chłodzić zagrożone pojemniki wodą. Nie dopuścić do przedostaniu się do kanalizacji lub ścieków zanieczyszczonej wody gaśniczej. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska OSOBISTE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Stosować wyposażenie ochronne opisane w punkcie 8 Nie jeść, nie pić i nie palić. Unikać bezpośredniego kontaktu. OCHRONA ŚRODOWISKA:

3 strona 3 z 3 Nie dopuścić do przedostania się środka do kanalizacji, systemów melioracyjnych rzek oraz innych wód. Zawiadomić odpowiednie władze w razie takiego zdarzenia. INNE ZALECENIA: Nie dopuszczać na skażony obszar osób postronnych oraz zwierząt. METODY OCZYSZCZANIA: Większe ilości zatamować i wpompować do zbiorników: resztę absorbować materiałem chłonnym i umieścić w plastikowych beczkach do czasu unieszkodliwienia zgodnie z odpowiednimi przepisami (patrz punkt 13). 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie POSTĘPOWANIE ZE ŚRODKIEM: Praca ze szczelnie zamkniętymi opakowaniami nie wymaga szczególnych zabezpieczeń. Środek należy stosować ściśle według wskazań podanych w etykiecie. W razie wycieku stosować się do wskazań podanych w punktach 3, 6 i 8. W trakcie pracy stosować się do ogólnych przepisów BHP. Po pracy, a także przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu starannie umyć ręce MAGAZYNOWANIE: Środek nie wymaga specjalnych zabezpieczeń. Przechowywać w zamkniętym wydzielonym pomieszczeniu, z dala od produktów spożywczych, napoi, paszy dla zwierząt oraz innych środków chemicznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla zwierząt. Regularnie sprawdzać szczelność pojemników. 8. Kontrola narażenia i środki ochrony ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE O ile jest to możliwe, ekspozycja na działanie środka powinna być wyeliminowana lub ograniczona przez stosowanie zabezpieczeń technicznych w rodzaju barier fizycznych, dobrej wentylacji pomieszczeń OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH: Nie jest wymagane przy pracy z koncentratem. Aparat oddechowy potrzebny jedynie w wypadku powstania aerozolu lub mgły OCHRONA OCZU: Okulary ochronne lub ochrona twarzy OCHRONA RĄK: Gumowe rękawice ochronne. OCHRONA SKÓRY I CIAŁA: Nieprzemakalne ubranie ochronne i gumowe lub wykonane z PCV obuwie ochronne. ŚRODKI HIGIENY: Umyć ręce przed przerwami w pracy i natychmiast po operacjach z produktem. W trakcie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Unikać kontaktu ze skórą. W razie zanieczyszczenia ubrania, zdjąć je natychmiast. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

4 strona 4 z 4 O ile jest to możliwe, odzież ochronna powinna być zdekontaminowana przed jej zdjęciem. Niektóre z wymienionych środków ochrony osobistej mogą być niekonieczne w przypadku pracy z małymi ilościami środka, ale rezygnacja z nich powinna być skonsultowana ze specjalistą. 9. Właściwości fizykochemiczne STAN FIZYCZNY: ciecz KOLOR: jasno-brązowy ZAPACH: charakterystyczny, aminowy TEMP. ROZKŁADU: >200 o C TEMP. WRZENIA: >100 o C PRĘŻNOŚĆ PAR: Zbliżona do wody GĘSTOŚĆ (g/ml): 1,136 ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE: całkowicie rozpuszczalny LEPKOŚĆ (mpa, 20 o C): brak danych TEMP. SAMOZAPŁONU: niepalny ph: 6,5-7,5 WŁASNOŚCI WYBUCHOWE: brak WŁASNOŚCI UTLENIAJĄCE: brak 10. Stabilność i reaktywność STABILNOŚĆ: Przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami nie ulega rozkładowi. Rozkład termiczny może nastąpić w temperaturze powyżej 240 o C WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ: Nie występują, jeżeli środek jest przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ: Koncentrat powoduje korozję niezabezpieczonych metali. Unikać materiałów reagujących z wodą. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU: Nie występują, produkt jest trwały w warunkach normalnego przechowywania i stosowania 11. Informacje toksykologiczne TOKSYCZNOŚĆ OSTRA : LD 50 doustna dla szczura: LD 50 doskórna dla szczura: LC 50 (inhalacyjna) dla szczura: 670 mg/kg > 6500 mg/kg (obliczona) > 5 mg/l (obliczona) Średnia wartość LD 50 dla osoby ważącej 70 kg obliczana na 52,5 ml. EFEKTY KRÓTKOTRWAŁEGO NARAŻENIA: Drogi oddechowe: Oczy: Skóra: Połknięcie: się, oddawanie moczu Nieznane Może spowodować lekkie podrażnienie Może spowodować lekkie podrażnienie Mogą wystąpić ból głowy, zawroty głowy, mdłości, drżenie mięśni, pocenie

5 strona 5 z 5 EFEKTY DŁUGOTRWAŁEGO NARAŻENIA (TOKSYCZNOŚĆ CHRONICZNA): Rakotwórczość: Chlorek chlormekwatu nie jest uważany za rakotwórczy Mutagenność: Chlorek chlormekwatu nie jest uważany za mutagenny Wpływ na rozrodczość: Chlorek chlormekwatu nie jest uważany za wpływający na rozrodczość INNE: Brak danych 12. Informacje ekologiczne TOKSYCZNOŚĆ OSTRA: LC 50 /pstrąg (96godz.): LC 50 /karp (72 godz.): LC 50 /dafnia (48 godz.): LD 50 / przepiórka nie znana > 1000 mg/l chlorku chlormekwatu 16,9 mg/l chlorku chlormekwatu 555 mg/kg chlorku chlormekwatu ROZKŁAD Gleba DT 50 (dni) glebie Brak danych, lecz chlorek chlormekwatu ulega szybkiej degradacji w 13. Wskazówki dotyczące unieszkodliwienia PRODUKT: Składowanie i utylizację odpadów należy zlecać należy zlecać jednostkom upoważnionym, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zalecana metoda unieszkodliwiania w spalarni w temperaturze powyżej 1000 o C, z minimalnym czasem przebywania 3 sekundy, z przemywaniem gazów. OPAKOWANIA: Nie zanieczyszczone opakowanie zewnętrzne może być unieszkodliwione w wyznaczonym składowisku ziemnym lub przez spalanie. Zanieczyszczone lub wewnętrzne opakowanie powinno być unieszkodliwione jak wymieniony powyżej produkt. 14. Informacje o transporcie Nr UN: 1760 Klasa UN: 8 Nr UN PG: III Znak niebezpieczeństwa UN: Symbol Substancji korodującej Dodatkowy znak ryzyka UN: brak ADR/RID: -identyfikacja zagrożeń: Nr 80 - inne wymagania: jak dla UN Klasa IMDG: jak dla UN Wymagania ICAO/IATA: jak dla UN

6 strona 6 z 6 CDG-CPL Kod akcji Ratunkowej: brak Inne wymagania: jak dla UN 15. Informacje o przepisach prawnych NAZWA NA ETYKIECIE: KLASYFIKACJA: SYMBOL ZAGROŻENIA: MANIPULATOR (Zawiera 620 g chlorku chlormekwatu) substancja szkodliwa dla zdrowia Xn OSTRZEŻENIA O ZAGROŻENIACH (R21/22) Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu (R52/53) Działa szkodliwie na organizmy wodne. Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRACY (S2) Chronić przed dziećmi (S13) Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt (S20/21) Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. (S23) Nie wdychać rozpylonej cieczy (S26) Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza (S28) Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody (S37) Nosić odpowiednie rękawice ochronne (S45) W przypadku awarii lub jeśli poczujesz się źle, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- jeżeli to możliwe, pokaż etykietę (S49) Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku (S61) Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki 16. Pozostałe dane PRZEZNACZENIE PRODUKTU: Rolniczy regulator wzrostu roślin ŹRÓDŁO DANYCH: Dostawcy składników oraz dane własne producenta Powyższa karta bezpieczeństwa jest WERSJĄ 1 Przygotowana przez..ck, 21/01/09 Firma TAMINCO dołożyła starań, aby zapewnić dokładność podanych powyżej informacji i dostarczyć kartę bezpieczeństwa zgodną z wymaganiami Dyrektywy 91/155/EEC i 93/112/EC, lecz nie może gwarantować jej dokładności i pełności. Ponieważ warunki użycia tego produktu są zmienne i pozostają poza kontrolą firmy TAMINCO, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa spoczywa na użytkowniku.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC Zgodne z 93/112/EEC, ISO 11014-1 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 (Dz.U. nr 140, poz.1171) 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I PRODUCENTA Nazwa produktu : Bulldock 025 EC

Bardziej szczegółowo

RETAR 480 SL. nazwa CAS Symbole Zwroty R Stężenie w preparacie % wag. etefon

RETAR 480 SL. nazwa CAS Symbole Zwroty R Stężenie w preparacie % wag. etefon KARTA CHARAKTERYSTYKI wykonana zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie karty charakterystyki z dnia 13 listopada 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 215, poz.1588), wg wytycznych Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Nr KCh/PS/31 Data wydania 28.10.2005 Wydanie : 6 Strona : 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 15.03.2007 Data aktualizacji 28.05.2008 Data kolejnej aktualizacji 13.10.2008 Data kolejnej aktualizacji 10.04.2010 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 2.1.1. Klasyfikacja substancji wg zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie Rady 67/548/EWG

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 2.1.1. Klasyfikacja substancji wg zasad klasyfikacji zawartych w dyrektywie Rady 67/548/EWG Strona 1 z 9 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu MIEDZIAN 50 WP 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) Wydanie 1 Stron: 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011 ZATO 50 WG 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa ZATO 50 WG Kod produktu (UVP) 05584493 Istotne zidentyfikowane Fungicyd zastosowania

Bardziej szczegółowo

: CLIOPHAR 300 SL 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA

: CLIOPHAR 300 SL 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa produktu Nazwa zwyczajowa substancji czynnej Nazwa chemiczna Przeznaczenie produktu Producent : : Chlopyralid.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AGIL 100 EC

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AGIL 100 EC wersja.004.00.00 z 06.07.2010 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU AGIL 100 EC sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104232E : Preparat do dezynfekcji powierzchni

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 104232E : Preparat do dezynfekcji powierzchni KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa INCIDIN EXTRA N Wersja 1 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Zawiera Beta-cyflutryna nr CAS: 68359-37-5. Zastosowania odradzane: Obecnie nie zidentyfikowano zastosowań odradzanych.

Zawiera Beta-cyflutryna nr CAS: 68359-37-5. Zastosowania odradzane: Obecnie nie zidentyfikowano zastosowań odradzanych. Wersja: 004.00.00 Strona 1 z 16 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Bulldock 025 EC Zawiera Betacyflutryna nr CAS: 68359375 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Titus 25 WG. Telefon Alarmowy: +1-860-892-7693

Titus 25 WG. Telefon Alarmowy: +1-860-892-7693 Niniejsza Karta Charakterystyki Środka sporządzona jest zgodnie z dyrektywą 2001/58 /WE Unii Europejskiej. KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN Nr Ref. 130000000224 Data aktualizacji : 21.01.2005

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Nr KCh/PS/P/109

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Nr KCh/PS/P/109 KARTA CHARAKTERYSTYKI Nr KCh/PS/P/109 Data wydania 31.01.2008 Wydanie : 3 Strona : 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: 1.2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12 Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012 TELDOR 500 SC 1/8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa TELDOR 500 SC Kod produktu (UVP) 05362865 Istotne zidentyfikowane Fungicyd

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej PKWiU: 24.30.22-79.30 Strona 1/ 6 Producent: NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 9 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000 fax.+48 54 23 00 600, 41 14 600 Telefon

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

BORAMON gotowy do użycia środek biochronny i biobójczy

BORAMON gotowy do użycia środek biochronny i biobójczy Strona 1 z SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Symbol: 20.20.19.0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do dezynfekcji rąk

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do dezynfekcji rąk Antibac płyn do dezynfekcji rąk Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do dezynfekcji rąk SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania 11.05.2009

Bardziej szczegółowo