PODSTAWY MECHATRONIKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY MECHATRONIKI"

Transkrypt

1 PODSTAWY MECHATRONIKI Szczegółowe cele kształ cenia W wyniku procesu kształcenia uczeń / słuchacz powinien umie ć : scharakteryzowa ć poję cie mechatroniki, rozpozna ć zagrożenia dla zdrowia lub życia związane z wykonywan ą prac ą i zaproponowa ć sposoby ich usunię cia, dobra ć i zastosowa ć odzie ż ochronn ą oraz środki ochrony osobistej indywidualnej w zależnoś ci od prowadzenia prac, zastosowa ć zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektrycz- nych, pneumatycznych i hydraulicznych, zaproponowa ć sposób postępowania, zgodnie z instrukcj ą przeciwpo- żarow ą, w przypadku zagrożenia poż arem, zastosowa ć podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasa- dami ochrony przeciwpoż arowej, zastosowa ć obowiązujące zasady ochrony ś rodowiska, udzieli ć pierwszej pomocy przedlekarskiej, rozróżni ć elementy obwodów elektrycznych, pneumatycznych i hydra- ulicznych, odczyta ć i narysowa ć schematy prostych obwodów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych, zdefiniowa ć (rozróżni ć) podstawowe pojęcia i prawa dotyczące obwo- dów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych, przeanalizowa ć, na podstawie oblicze ń parametrów obwodów, zjawi- ska fizyczne zachodzące w obwodach elektrycznych prądu stałego i prą du przemiennego, obwodach pneumatycznych i hydraulicznych, zastosowa ć optymaln ą, spośród poznanych, metod ę rozwiązywania obliczania obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego do obliczania wyznaczenia parametrów tych obwodów, zastosowa ć optymaln ą, spośród poznanych, metod ę obliczania ob- wodów elektrycznych pneumatycznych i hydraulicznych do wyznaczenia parametrów tych obwodów, rozpozna ć konstrukcje obwodów magnetycznych, rozwiąza ć proste obwody magnetyczne o różnej konfiguracji, rozwią- za ć moż na zadanie wyznaczy ć zależności pomiędzy wielkościami fazowymi i przewodo- wymi w obwodach elektrycznych prądu trójfazowego; zapisa ć równa- nia dla wartości chwilowych wskazanych wielkości elektrycznych w obwodach jedno- i trójfazowych, obliczy ć prądy, napię cia i moce w obwodach trójfazowych, rozpozna ć symbole graficzne podstawowych przyrządów półprze- wodnikowych i elementów składowych tych przyrządów poprzez ich

2 nazwanie, narysowa ć charakterystyki przyrządów półprzewodnikowych (prądo- wo-napięciow ą dla diod, tyrystorów oraz fotoelementów oraz wejścio- w ą i wyjściow ą dla tranzystora bipolarnego), przeanalizowa ć działanie podstawowych przyrządów półprzewodni- kowym na podstawie ich charakterystyk, określi ć warunki załączenia i wyłą czenia tyrystorów, zaproponowa ć praktyczne wykorzystanie podstawowych przyrządów półprzewodnikowych, rozróżni ć podstawowe funktory logiczne, przeanalizowa ć działanie prostych ukł adów kombinacyjnych, zaprojektowa ć proste ukł ady kombinacyjne, porówna ć układy cyfrowe wykonywane w róż nych technologiach, przeanalizowa ć działanie prostych ukł adów sekwencyjnych, opisa ć struktur ę typowych mikroprocesorów, sklasyfikowa ć mikroprocesory ze względu na ich budow ę i zastoso- wanie, zdefiniowa ć podstawowe poję cia z zakresu pneumatyki i hydrauliki, wymieni ć i opisa ć sposoby wytwarzania i przygotowania sprężonego powietrza, sklasyfikowa ć elementy układów pneumatycznych i hydraulicznych ze względu na ich budow ę i przeznaczenie, wyjaśni ć zasad ę działania sił owników i silników pneumatycznych i hydraulicznych, zinterpretowa ć informacje techniczne zawarte na schematach ukła- dów pneumatycznych i hydraulicznych, dobrać typowe elementy ukł adów pneumatycznych i hydraulicznych. Materia ł nauczania 1. Istota mechatroniki Definicje pojęcia mechatroniki. Przykłady rozwiąza ń praktycznych inte- gracji różnych obszarów wiedzy w urządzeniach i systemach mechatro- nicznych. Znaczenie mechatroniki dla rozwoju ekonomicznego kraju. Definiowanie pojęcia mechatronika i wskazywanie obszarów zasto- sowania urządze ń i systemów mechatronicznych. Przygotowywanie i przedstawianie prezentacji dotyczącej powiązania różnych dziedzin wiedzy w urządzeniach i systemach mechatronicz- nych. 2

3 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska w układach i systemach mechatronicznych Prawna ochrona pracy. Czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciąż liwe i niebezpieczne występują ce w procesach pracy. Zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przepisy dotyczą ce bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppo ż. i ochrony środowiska obowiązujące przy pracy z urządzeniami elektrycznymi, pneumatyczny- mi, hydraulicznymi. Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej. Zagrożenia pożarowe oraz zasady postępowania dotyczące ochrony przeciwpoża- rowej. Zasady ochrony środowiska na stanowisku pracy. Zasady postę- powania w razie wypadku, awarii urządzenia lub zagrożenia pożarem. Organizacja pierwszej pomocy podczas wypadków przy pracy. Dobieranie ś rodków ochrony indywidualnej do rodzaju pracy. Udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej symulacja. Przywołanie pogotowia ratunkowego do poszkodowanego zgodnie z procedur ą symulacja. Przeprowadzanie sztucznego oddychania na fantomie treningowym. Powiadamianie straży pożarnej zgodnie z procedur ą symulacja. Dobieranie sprzętu i środków gaśniczych w zależnoś ci od rodzaju poż aru. Stosowanie podręcznego sprzętu i środków gaśniczych do gaszenia zarzewia pożaru ( ć wiczenia pozorowane). 3. Obwody elektryczne Podstawowe pojęcia dotyczące teorii obwodów elektrycznych oraz pra- wa opisujące zjawiska zachodzące w obwodach elektrycznych prądu stałego. Elementy i struktura obwodów elektrycznych. Metody oznaczania zwrotów prądu i napięcia. Metody rozwiązywania nierozgałęzionych i rozgałęzionych obwodów elektrycznych z elementami liniowymi i nieli- niowymi oraz jednym i kilkoma źródłami napięcia. Źródła napięcia, źródła prądu. Prądnica elektryczna (jedno- i trójfazowa). Podstawowe pojęcia dotyczące obwodów prądu przemiennego. Klasyfikacja elementów pa- sywnych. Obliczanie parametrów nierogałęzionych i rozgałęzionych ob- wodów prądu przemiennego jednofazowego. Zjawisko rezonansu elek- trycznego i jego wykorzystanie praktyczne. Elektromagnetyzm i jego wykorzystanie. Analiza praw dotyczących obwodów magnetycznych. roz- wiązywanie Obliczanie prostych obwodów magnetycznych nierozgałę- zionych i rozgałęzionych. Projektowanie i konstruowanie prostych obwo- dów magnetycznych(?). Połączenie odbiornika trójfazowego w gwiazd ę i w trójkąt. Obwody trójfazowe symetryczne i niesymetryczne. Wielkości charakteryzujące obwody trójfazowe i zależności między nimi. ich współ- 3

4 zależno ść. Obliczanie parametrów obwodów trójfazowych. Rozróżnianie elementów obwodów elektrycznych prądu stałego, opi- sywanie ich funkcji w obwodzie i przyporządkowywanie im symboli graficznych. Odczytywanie i rysowanie schematów prostych obwodów elektrycznych prądu stał ego. Obliczanie parametrów prostych obwodów elektrycznych prądu stałe- go (napięcia, natężenia prą du, rezystancji, mocy). Analizowanie zjawisk fizycznych w prostych obwodach elektrycznych prądu stałego na podstawie oblicze ń oraz wskaza ń mierników. Odczytywanie i rysowanie schematów prostych obwodów elektrycznych prądu przemiennego jedno- i trójfazowego. Obliczanie parametrów prostych obwodów elektrycznych prądu prze- miennego jedno- i trójfazowego (napięcia, natężenia prądu, rezystan- cji, reaktancji, impedancji, mocy). Analizowanie zjawisk fizycznych w prostych obwodach elektrycznych prądu przemiennego jedno- i trójfazowego na podstawie oblicze ń ich parametrów. Projektowanie wykorzystania zjawisk fizycznych zachodzą cych w obwodach prądu przemiennego jedno- i trójfazowego, 4. Układy elektroniczne Podstawowe pojęcia: element bierny, element czynny, układ elektronicz- ny, urządzenie elektroniczne, układ analogowy, układ cyfrowy, półprze- wodnik. Półprzewodniki typu n i typu p, domieszkowanie półprzewodni- ków, złącze p-n, złącze m-s. Analiza działania podstawowych przyrzą- dów półprzewodnikowych: diod półprzewodnikowych, tranzystorów bipo- larnych i unipolarnych, tyrystorów, fotoelementów. Układy wchodzące w skład Elementy układów kombinacyjnych: bramki, sumatory, dekodery, pamięci statyczne RAM i ich zastosowanie. Kombinacyjne układy cyfro- we. Scalone kombinacyjne układy funkcjonalne. Sekwencyjne układy cy- frowe. Przerzutniki, rejestry, liczniki asynchroniczne i synchroniczne. Zastosowanie liczników. Budowa i zasada działania podstawowych mikro- procesorów. Programowanie mikroprocesorów. Współpraca mikroproce- sorów z typowymi urządzeniami peryferyjnymi. Zastosowanie typowych mikroprocesorów. Rysowanie i interpretowanie charakterystyk przyrządów półprzewod- nikowych (charakterystyki prądowo-napięciowej diod, tyrystorów oraz 4

5 fotoelementów oraz charakterystyki wejściowej i wyjściowej tranzysto- ra bipolarnego). Analizowanie działania prostych ukł adów kombinacyjnych. Projektowanie prostych ukł adów kombinacyjnych. Projektowanie prostych układów sekwencyjnych, jak licznik lub rejestr i symulacja ich dział ania. Klasyfikowanie mikroprocesorów ze względu na ich budow ę i zasto- sowanie. Programowanie podstawowych operacji matematycznych w wybranym ję zyku programowania. 5. Ukł ady pneumatyczne Podstawowe pojęcia stosowane w pneumatyce. Prawa i zależnoś ci fizyczne stosowane w układach pneumatycznych. Schematy pneuma- tyczne. Budowa i zasada działania siłowników pneumatycznych i typo- wych zaworów pneumatycznych. Zasady doboru i obliczania elementów układów pneumatycznych. Identyfikowanie elementów układu pneumatycznego, opisywanie ich zastosowanie oraz właściwoś ci. Identyfikowanie struktury ukł adu pneumatycznego. Określanie parametrów elementów układu pneumatycznego na pod- stawie oblicze ń oraz danych zamieszczonych w katalogach. Dobieranie elementów do określonych zastosowa ń na podstawie obli- cze ń oraz katalogów. Projektowanie struktury podstawowych ukł adów pneumatycznych. 6. Ukł ady hydrauliczne Podstawowe pojęcia stosowane w hydraulice. Prawa i zależności fizycz- ne stosowane w układach hydraulicznych. Schematy układów hydrau- licznych. Budowa i zasada działania siłowników hydraulicznych i typo- wych zaworów hydraulicznych. Zasady doboru i obliczania elementów układów hydraulicznych. Identyfikowanie elementów układu hydraulicznego, opisywanie ich zastosowania oraz właściwoś ci. Identyfikowanie struktury ukł adu hydraulicznego. Określanie parametrów elementów układu hydraulicznego na podsta- wie oblicze ń oraz danych zamieszczonych w katalogach. Dobieranie elementów do określonych zastosowa ń na podstawie 5

6 oblicze ń oraz katalogów. Projektowanie struktury podstawowych ukł adów hydraulicznych. Literatura Bolkowski S.: Elektrotechnika. WSiP, Warszawa 1993 Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT, Warszawa 2000 Goźliń ska E.: Maszyny elektryczne. WSiP, Warszawa 2002 Heimann B. (pod kier.): Mechatronika. PWN, Warszawa 2001 Hörnemann E., Hübscher H., Klause J., Schierack K., Stolzenburg R.: Elektrotechnika. Instalacje elektryczne i elektronika przemysłowa. WSiP, Warszawa 1998 Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki. Cz ęść I i II. Wydawnictwo Komu- nikacji i Łącznoś ci, Warszawa 1995 Katalog Automatyzacja ś rodkami pneumatyki FESTO Kordowicz-Sot A.: Automatyka i robotyka. Robotyka. WSiP, Warszawa 1999 Kostro J.: Elementy, urządzenia i układy automatyki. WSiP, Warszawa 1994 Latek W.: Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach. WNT, Warszawa 1997 Markiewicz H.: Zagrożenia i ochrona od poraże ń w instalacjach elek- trycznych. WSiP, Warszawa 1999 Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr in ż. D. Schmida: Mechatronika. REA, Warszawa 2002 Praca zbiorowa. Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1986 Praca zbiorowa: Praktyczne zastosowania elektrotechniki. REA, Warszawa 2003 Struczyński G., Świerż ewski M. : Bezpieczna eksploatacja urządze ń elek- troenergetycznych w pytaniach i odpowiedziach. WNT, Warszawa 1989 Szenajch W.: Napę d i sterowanie pneumatyczne. WNT, Warszawa 1997 Tunia H., Winiarski B.: Energoelektronika w pytaniach i odpowiedziach. WNT, Warszawa 1996 Urbanowicz H., Nowacki Z.: Napęd elektryczny w pytaniach i odpowie- dziach. WNT, Warszawa 1986 Wykaz literatury nale y aktualizowa w miar ukazywania si nowych ż ć ę ę pozycji wydawniczych. 6

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 731[03]/ZSZ/MENiS/2002.08.. PROGRAM NAUCZANIA MECHANIK PRECYZYJNY 731[03] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Andrzej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ELEKTRONIKI MEDYCZNEJ 322[18]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ELEKTRONIKI MEDYCZNEJ 322[18] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 322[18]/SP/MEN/2007...... PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ELEKTRONIKI MEDYCZNEJ 322[18] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Karol Bresler mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: Technikum 1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY 3. PROGRAM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fax.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW

ELEKTROMECHANIK POJAZDOW Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA ELEKTROMECHANIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 724 [02] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2005 Autorzy: mgr inz. Jan Bogdan mgr ini. Jan Palka mgr ini. Janusz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Technologia mechaniczna

Technologia mechaniczna PROGRAM NAUCZANA DLA ZAWODU MECHANK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 723103 O STRUKTURZE PRZEDMOTOWEJ Technologia mechaniczna TYP SZKOŁY: ZASADNCZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ PROGRAMU: LNOWY 1 1. POWĄZANA ZAWODU MECHANK

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 311[55]/ T, TU, SP/KOWEZiU/2010 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK GAZOWNICTWA 311[55] Warszawa 2010 Autorzy: mgr inŝ. Anna Omilianowicz mgr inŝ. Andrzej

Bardziej szczegółowo

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TELEINFORMATYK 351103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52]

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Ministerstwo Edukacji Narodowej 311 [52]/T,TU,SP/MEN/2007.0?. 48 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 722[04]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Romana Cłapa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9745 Poz. 998 998 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa

Bardziej szczegółowo

SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

SILNIKI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Robert Wanic Krzysztof resz SILNIKI OJAZDÓW SAMOCHODOWYCH oradnik metodyczny dla nauczyciela 1 rojekt okładki: Joanna lakiewicz Redakcja: ożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 741203 ` ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: Naprawy elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fa.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne klasa 2 Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne

Zajęcia techniczne klasa 2 Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne Wymagania Zajęcia techniczne klasa 2 Technika w praktyce zajęcia elektryczno-elektroniczne Lp. Temat lekcji Liczba godzin Osiągnięcia uczniów (propozycja) Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20]

Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Ministerstwo Edukacji i Mauki PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK MECHANIK 311[20] Warszawa 2006 Autorzy: rngr ini. Bogdan Chmieliriski rngr inz. Zdzistaw Sawaniewicz rngr inz. Andrzej Zych Recenzenci: rngr inz.

Bardziej szczegółowo

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307 CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inŝ. Jerzy Gorgoń mgr inŝ. Andrzej Śledziona mgr inŝ. Halina Śledziona. Recenzenci: dr Paweł Romanow dr Ryszard Świekatowski

Autorzy: mgr inŝ. Jerzy Gorgoń mgr inŝ. Andrzej Śledziona mgr inŝ. Halina Śledziona. Recenzenci: dr Paweł Romanow dr Ryszard Świekatowski Autorzy: mgr inŝ. Jerzy Gorgoń mgr inŝ. Andrzej Śledziona mgr inŝ. Halina Śledziona Recenzenci: dr Paweł Romanow dr Ryszard Świekatowski Opracowanie redakcyjne: mgr Edyta Kozieł Korekta merytoryczna: mgr

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Fizyka 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_1_5_1_694 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczny Katedra Fizyki 4. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo