THEMA F 21 E, THEMA F AS 21 E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THEMA F 21 E, THEMA F AS 21 E"

Transkrypt

1 THEMA F 1

2 INSTRUKCJA MONTAÅU I OBS UGI THEMA F 21 E, THEMA F AS 21 E SPIS TRE CI Prezentacja urzædzenia... Str. 3 Wymiary... 3 Charakterystyka techniczna Charakterystyka pompy... 4 Schemat hydrauliczny Uk ad centralnego ogrzewania... 8 Uk ad ciep ej wody uâytkowej... 8 Umieszczenie kot a... 8 Odprowadzenie spalin... 9 Konsola pod æczeniowa Pod æczenie konsoli Zawieszenie kot a Pod æczenia elektryczne Uruchomienie kot a Praca kot a Bezpieczeñstwo pracy Regulacja Odwodnienie kot a Zmiana rodzaju gazu Konserwacja Pod æczenie hydrauliczne zasobnika Wspó praca z zasobnikiem Pod æczenie elektryczne zasobnika Uruchomienie instalacji z zasobnikiem Konserwacja uk adu kocio -zasobnik Przepisy BHP Obs uga serwisowa

3 PREZENTACJA URZÆDZENIA THEMA F jest kot em z zamkni tæ komoræ spalania, co oznacza, Âe odprowadzanie spalin i doprowadzanie powietrza odbywa si przy pomocy zespo u odprowadzania spalin. Rozwiæzanie takie ma kilka zalet : -moâliwoòæ zainstalowania kot a w niewielkich pomieszczeniach bez koniecznoòci doprowadzania powietrza -moâliwoòæ dostosowania zespo u odprowadzania spalin do specyfiki danego pomieszczenia. Rodzaje gazu : kot y te dostosowane sæ do gazu ziemnego (GZ 50) lub propanu technicznego. Informacja o fabrycznej nastawie umieszczona jest na tabliczce znamionowej. Akcesoria Dost pne sæ róâne zestawy przewodów spalinowych. W celu uzyskania szczegó owej informacji prosimy o kontakt z dystrybutorem. THEMA F 21 E : kocio dwufunkcyjny: (c.o. i c.w.u), moc regulowana w uk adzie C.O. od 8,9 kw do 21 kw, zap on elektroniczny. THEMA F AS 21 E : kocio jednofunkcyjny (tylko c.o.), z opcjæ pod aczenia zasobnika ciep ej wody uâytkowej, moc na potrzeby C.O. regulowana od 8,9 kw do 21 kw, zap on elektroniczny. WYMIARY Kocio dostarczany jest w trzech osobnych opakowaniach - kocio - konsola pod æczeniowa - zespó odprowadzenia spalin THEMA F 21 E netto : 41 kg brutto : 43 kg Hab 271a THEMA F AS 21 E netto : 40 kg brutto : 42 kg

4 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA THEMA F AS 21 E THEMA F 21 E Moc centralnego ogrzewania regulowana od (kw) 8,9 8,9 do (kw) SprawnoÒ (%) Temperatura maksymalna wyjòcia C.O. ( C) Temperatura minimalna wyjòcia C.O. ( C) PojemnoÒ przeponowego naczynia wzbiorczego (l) 6,5 6,5 Maksymalna pojemnoò instalacji C.O. dla 75 C (l) CiÒnienie otwarcia zaworu bezpieczeòstwa (bar) 3 3 Wylot spalin rura wewn trzna pozioma (Ø) Wlot powietrza zewn trznego rura zewn trzna pozioma (Ø) Wydatek powietrza (m 3 /h) Wydatek odprowadzanych spalin (g/s) 17,5 17,5 Temperatura spalin ( C) Sk ad spalin CO (ppm) CO2 (%) 6,0 6,0 NOx (ppm) / / Moc na potrzeby wody uâytkowej automatycznie zmienna od (kw) 8,9 do (kw) 21 Temperatura maksymalna wody uâytkowej ( C) 65 Minimalny przep yw (l/min.) 3 Przep yw nominalny (dla t = 30 C) (l/min.) 10 Minimalne ciònienie zasilania (bar) 0,5 Maksymalne ciònienie zasilania (bar) 10 Napi cie elektryczne (V) Nat Âenie prædu (A) 0,65 0,65 Maksymalny pobór mocy (W) Kod bezpieczeñstwa IPX4d IPX4d CHARAKTERYSTYKA POMPY CiÒnienie dyspozycyjne (kpa) Przep yw w obiegu grzewczym ( l/h ) Pom 052a By pass zamkni ty Otwarcie 1/4 obrotu Otwarcie 1/2 obrotu Otwarcie 1 obrót Otwarcie 2 obroty 4

5 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA THEMA F AS 21 E THEMA F 21 E Gaz (przy 15 C mbar) GZ 50 Propan-Butan Ø dysza pilota (mm) Ø dysza palnika (mm) 1,20 1,20 Ø kryza (mm) ciònienie zasilania (mbar) ciònienie na palniku (max) (mbar) 7,8 7,8 ciònienie na palniku (min) (mbar) 1,3 1,3 zuâycie maksymalne (max) (m 3 /h) 2,44 2,44 zuâycie minimalne (min) (m 3 /h) 1,13 1,13 Ø dysza pilota (mm) Ø dysza palnika (mm) 0,73 0,73 Ø kryza (mm) 3,4 3,4 ciònienie zasilania (mbar) ciònienie na palniku (max) (mbar) 21,1 21,1 ciònienie na palniku (min) (mbar) 4,0 4,0 zuâycie maksymalne (max) (kg/h) 1,81 1,81 zuâycie minimalne (min) (kg/h) 0,84 0,84 CiÒnienie na palniku (mbar) moc (kw) GAS 9, GZ 50 1,3 1,8 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,9 6,5 7,1 7,8 Propan 4,0 4,8 5,7 6,7 7,8 9,0 10,2 11,5 12,9 14,4 16,0 17,6 19,3 21,1 5

6 SCHEMAT HYDRAULICZNY KOT A THEMA F 21 E 3 - zapalnik indukcyjny 4 - pokr t o regulacji temperatury C.O. 5 - pokr t o regulacji temperatury c.w.u. 6 - termomanometr 8 - naczynie wzbiorcze 9 - pompa obiegowa 10 - odpowietrznik pompy 11 - palnik 13 - wymiennik 14 - mechanizm gazowy 16 - czujnik temperatury w uk adzie C.O. i c.w.u elektroda zapalajæca 19 - zabezpieczenie przed przegrzaniem wymiennika 20 - elektroda kontroli p omienia 21 - zabezpieczenie przed brakiem wody w uk adzie C.O wentylator 23 - presostat powietrza zewn trznego 24 - zawór gazowy odcinajæcy A - powrót c.o. B - doprowadzenie zimnej wody C - zasilanie c.o. D - zasilanie c.w.u. E - doprowadzenie gazu A B C D E Shy 131b 6

7 SCHEMAT HYDRAULICZNY KOT A THEMA F AS 21 E 3 - zapalnik indukcyjny 4 - pokr t o regulacji temperatury C.O. 6 - manometr 8 - naczynie wzbiorcze 9 - pompa 10 - odpowietrznik pompy 11 - palnik 13 - wymiennik 14 - mechanizm gazowy 16 - czujnik temperatury w uk adzie C.O elektroda zapalajæca 19 - zabezpieczenie przed przegrzaniem wymiennika 20 - elektroda kontroli p omienia 21 - zabezpieczenie przed brakiem wody w uk adzie C.O wentylator 23 - presostat powietrza zewn trznego 24 - zawór gazowy odcinajæcy A - powrót C.O. C - zasilanie C.O. E - zasilanie gazowe A C E Shy 132b 7

8 UK AD CENTRALNEGO OGRZEWANIA Kot y THEMA przystosowane sæ do wspó pracy z uk adem zamkni tym. WyposaÂone sæ w naczynie wzbiorcze przeponowe oraz pomp obiegowæ. Powierzchniami grzewczymi powinny by grzejniki konwekcyjne. Uwaga: jeòli zastosowano w instalacji róâne materia y, wystæpiæ moâe zjawisko korozji. W tym wypadku naleây do wody w uk adzie c.o. wprowadziæ inhibitor w proporcjach zalecanych przez producenta, by zapobiec wytwarzaniu si gazu i tlenków. Przekroje rur w obiegu c.o. musza by dobrane wg zwyczajowych metod odnoszæcych si do wykresów przep yw/ciònienie. Instalacja powinna by obliczona dla przep ywu odpowiadajæcego wymaganej wydajnoòci obiegu, a nie dla maksymalnej mocy, jakæ zapewniæ moâe kocio. NaleÂy jednakâe dobræ tak przep yw, by róânica temperatury na wejòciu i wyjòciu by a mniejsza lub równa 20 C. Minimalny przep yw dobræ 500 l/h. Rurki c.o. muszæ by w ten sposób poprowadzone, by uniknæ wszelkich nagromadzeñ powietrza i u atwiæ sta e odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzniki powinny by zainstalowane na kaâdym punkcie wysokim", jak i na grzejnikach. Naczynie wzbiorcze umieszczone w kotle dostarczone jest z ciònieniem 0,5 bara i pozwala na maksymalnæ obj toòæ uk adu c.o. 140 l przy temperaturze grzejników 75 C i maksymalnym ciònieniu 3 bar. W momencie uruchamiania kot a istnieje moâliwo æ zmodyfikowania ciònienia w naczyniu wzbiorczym w przypadku zwi kszonego obciæâenia statycznego. NaleÂy wykonæ pod æczenie do nape niania instalacji C.O. W przypadku stosowania zaworów termostatycznych, nie umieszczæ ich na wszystkich grzejnikach i we wszystkich pomieszczeniach, a jedynie tam, gdzie nap yw ciep a moâe by duây. Gdy w gr wchodzi stara instalacja niezb dne jest dok adne przep ukanie jej przed pod æczeniem kot a. Konieczny jest teâ filtr z osadnikiem. UK AD CIEP EJ WODY UÅYTKOWEJ Najlepiej jeòli wykonany jest z miedzi. NaleÂy wykonæ go w ten sposób, by uniknææ strat ciep a, zminimalizowæ liczb kolanek i zastosowæ zawory o duâym przep ywie. Praca kot a jest moâliwa przy minimalnym ciònieniu 0,5 bara i ma ym przep ywie. Najlepszy komfort uzyskamy przy ciònieniu sieci powyâej 1 bara. UMIESZCZENIE KOT A Wyznaczy miejsce zawieszenia kot a bioræc pod uwag nast pujæce czynniki: zapewni odleg oò min. 100 mm z kaâdej strony kot a, by u atwi do niego dost p. Instalowa kocio wy æcznie na grubej Òcianie. Nie instalowa kot a w pobliâu urzædzeò, których dzia anie moâe by szkodliwe dla kot a (kuchenka gazowa, pralka, etc.) i w pomieszczeniach o duâej wilgotnoòci i zapyleniu. 255 mini 234 Konsola, wieszak oraz szablon s uâæ do wykonania wszystkich niezb dnych pod æczeñbez koniecznoòci wieszania kot a na Òcianie. Powieszenie kot a powinno odby si zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na szablonie. JeÒli kocio nie jest zawieszany od razu, naleây dobrze zbezpieczy przed uszkodzeniem pod æczenia i przewód odprowadzania spalin mini 60 Ins 012a 8

9 ODPROWADZANIE SPALIN Istnieje moâliwoòæ zastosowania róânych typów przewodów odprowadzania spalin. Oto kilka przyk adów. W razie pytañ prosimy o kontakt z dystrybutorem. Zespó odprowadzania spalin poziomy (rura w rurze, Òrednice: 60 i 100 mm) Maksymalna strata : 60 Pa. WartoÒæ t osiæga si przy zastosowaniu przewodu odprowadzania spalin o d ugoòci (L) 3 m. i jednego kolanka. Za kaâdym razem, gdy konieczne jest zastosowanie dodatkowego kolanka 90, d ugoòæ (L) powinna by zmniejszona o 1 m. L Hab249b 1 % Przewód odprowadzania spalin powinien by nachylony pod kætem 1% na zewnætrz, by zapobiec sp ywaniu kondensatu w kierunku kot a. Ins 026 Zespó odprowadzania spalin pionowy (Òrednice: 80 i 125 mm) Maksymalna strata : 60 Pa. WartoÒæ t osiæga si przy zastosowaniu przewodu o d ugoòci (L) 7,5 m Niezb dny jest dyfuzor. ;;; ;;;;; ;;;;; L ;;;; 9

10 KONSOLA POD ÆCZENIOWA THEMA F 21 E A - Powrót C O m. - zawór odcinajæcy B - Przy æcze wody zimnej p. - zawór odcinajæcy C - Zasilanie C O q - zawór odcinajæcy r - zawór spustowy s - zawór bezpieczeñstwa D - Przy æcze c.w.u. E - Przy æcze gazu z zaworem odcinajæcym F - Zawór nape niajæcy A Uwaga : przy pod æczaniu wody zimnej prawid owo umieszcza ogranicznik przep ywu i sitko (tak jak na rysunku) 1 B 2 3 F C 4 m 5 D 113 p r q 6 7 E s ,5 57, , 5, 6 - uszczelki 2 - siateczka metalowa 3 - ogranicznik przep ywu 4 - sitko plastikowe 7 - uszczelka gazowa Pla 097a THEMA F AS 21 E P yta pod æczeniowa bez zaworu 3 - drogowego : tylko centralne ogrzewanie Konsola pod æczeniowa do kot a jednofunkcyjnego jest wyposaâona w : A - powrót C.O. z zaworem odcinajæcym (m) i z zaworem trójdrogowym (v) C - zasilanie C.O. z zaworem odcinajæcym (q), spustowym (r) i bezpieczeñstwa (s) A 1 2 C m 3 r q 4 s Pla 098a E - pod æczenie gazu z zaworem odcinajæcym E , 3 - uszczelki C.O. 2 - siateczka metalowa 4 - uszczelka m r A B A 3q s Pla 099b C E v 4 P yta pod æczeniowa z zaworem 3 - drogowym : centralne ogrzewanie i woda uâytkowa z zasobnika 10

11 POD ÆCZENIE KONSOLI Konsol naleây solidnie przymocowæ do Òciany przestrzegajæc wskazówek zawartych na do æczonym do konsoli szablonie. Za oây uszczelki i po æczy konsol z instalacjæ. Uwaga : nie naleây lutowæ rur instalacyjnych po po æczeniu ich z konsolæ. Wysoka temperatura moâe uszkodziæ nie tylko uszczelki, ale i zawory odcinajæce. Przy æcze ciep ej wody uâytkowej gwintowane - 1/2", do æczone kolanka z rurki 14 x 16, Zawór bezpieczeñstwa powinien by po æczony na sta e z ruræ odprowadzajæcæ, tak aby zapewniony by spadek na ca ej d ugoòci i zrzut wody lub pary nie stanowi zagroâenia. NaleÂy zapewniæ swobodny, moâliwy do obserwacji wyp yw do kanalizacji. Przy æcze gazowe gwintowane - 3/4", do æczone kolanko z rurki 16 x 18, Przy æcze C.O. gwintowane - 3/4", do æczone kolanka z rurki 18 x 20, ZAWIESZENIE KOT A Zawieszenie kot a powinno zostæ wykonane wy æcznie przez wykwalifikowanego specjalist. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnoòci naleây dok adnie oczyòciæ rurki (przewody instalacyjne) przy pomocy w aòciwego Òrodka z opi ków, resztek spoin, olejów i t uszczy, które mogæ si w nich znajdowæ. W/w cia a obce mogæ dostæ si do kot a i spowodowæ zak3ócenia w jego pracy. Uwaga : substancje rozpuszczajæce mogæ spowodowæ uszkodzenie uk adu grzewczego. Zawiesiæ kocio na zamocowanym do Òciany zgodnie z szablonem wieszaku Powoli go opuòciæ. - p askownik znajdujæcy si z ty u kot a pod naczyniem wzbiorczym musi si oprzeæ na konsoli pod æczeniowej UmieÒci uszczelki we w aòciwych miejscach i po æczy z konsolæ, dokr ciæ nakr tki. Ins 020 Ins

12 POD ÆCZENIA ELEKTRYCZNE Zasilanie elektryczne Kocio zasilany jest z sieci elektrycznej o napi ciu 220 V i cz stotliwoòci 50 Hz. Gniazdo wtykowe powinno posiada sprawny bolec ochronny. Niedopuszczalne jest stosowanie przed uâaczy i rozga ziaczy. Gniazdko powinno by w odleg oòci 0,6 do 1,5 m. od kot a. Pod æczenie elektryczne kot a powinien wykona uprawniony fachowiec. Kabel trójây owy jest wewnætrz urzædzenia Uwaga : naleây sprawdzi zgodnoò pod æczeñ przewodu fazowego i neutralnego. Jakakolwiek interwencja wewnætrz kot a dopuszczalna jest tylko dla serwisu autoryzowanego Saunier Duval. sch 227 Pod æczenie termostatu pokojowego Termostat naleây pod æczy przewodem dwuây owym. do listwy zaciskowej znajdujæcej si wewnætrz obudowy E sch 228a Praca kot a bez termostatu pokojowego - listwa zaciskowa pozostaje zwarta E C termostat pokojowy termostat beznapi ciowy pod æczony w miejsce wyj tej zwory. sch

13 URUCHOMIENIE KOT A Zasilanie gazowe otworzy zawór sieciowy, sprawdzi szczelnoò pod æczenia gazowego, upewni si czy przy uruchomionych innych urzædzeniach gazowych w obiekcie wydatek gazu b dzie wystarczajæcy do pracy kot a. Zasilanie elektryczne upewni si czy kocio pod æczony jest do sieci o napi ciu 220 V. Nape nianie uk adu : 1 otworzy zawór odcinajæcy Reg poluzowa korek odpowietrznika pompy cyrkulacyjnej i odpowietrzniki znajdujæce s i na instalacji. Reg m p Reg 011 m p Reg 009 konsola pod æczeniowa dostarczana jest razem z dwoma zaciskami ustawi d wignie (m) i (p) w pozycji nape nienie, a nast pnie zamknæ dwa zaciski 4 JeÒli wskazówka manometru wskazuje ciònienie 1-2 bar naleây ustawi d wignie (m) i (p) jak to pokazano na rysunku obok. Sec055 m p Reg NaleÂy upewni si, Zostawi korek odpowietrznika pompy otwarty Otworzy kolejne zawory z ciep æ wodæ, aby odpowietrzy instalacj. Âe wskazówka pokazuje wartoò w przedziale 1-2 bar, jeòli nie, naleây ponownie odpowietrzy uk ad Odpowietrzy kaâdy grzejnik z osobna, aâ do ca kowitego usuni cia powietrza, a nast pnie zakr ci odpowietrzniki. Reg 008 Ins 062 Sec055 13

14 PRACA KOT A THEMA F 21 E W æczanie kot a Upewni si, Âe: kocio jest pod æczony do sieci 220 V lr czny zawór gazowy jest otwarty nastawi pokr t o na 1 THEMA F AS 21 E Hab 269 Zatrzymanie pracy kot a: pokr t o nastawi na "0" Prze æcznik LATO/ZIMA Lato - tylko ciep a woda uâytkowa Zima - centralne ogrzewanie + c.w.u. Regulacja temperatury wody uâytkowej otworzy zawór czerpalny ciep ej wody, ustawi pokr t o tak, aby uzyska Âædanæ temperatur wody przy okreòlonym jej poborze. Hab 257 JeÒli kocio THEMA AS wspó pracuje z zasobnikiem, moâliwy jest wybór opcji pracy jak obok Zima Lato Zima Centralne ogrzewanie Ciep a woda uâytkowa Centralne ogrzewanie i ciep a woda Regulacja temperatury centralnego ogrzewania pokr t em ustawi m a k s y m a l n æ temperatur wody w uk adzie centralnego ogrzewania. Termostat pokojowy nastawi na Âadanæ temperatur powietrza. 14

15 BEZPIECZEÑSTWO PRACY Sygnalizacja usterki Brak ciònienia w uk adzie - miga wskaünik brak w ody" Wska nik usterki uk adu od prowadzenia spalin Wska nik usterki wymagajæcej wizyty serwisu autoryzowanego Sec 057 WaÂne : Instalacja C.O. nie moâe funkcjonowa poprawnie jeòli nie jest w ca oòci nape niona wodæ i odpowietrzona. JeÒli obydwa warunki nie sæ spe nione, ha as zwiæzany z podgrzewaniem wody i jej przep ywem przez pomp i wymiennik b dzie s yszalny. Nape nianie instalacji Ochrona kot a przed zamroâeniem Na okres kilkudniowej nieobecnoòci wystarczy wybra prze æcznikiem pozycj, aby kocio uchroni przed zamroâeniem. Upewni si, Âe gaz i præd pozostawiono w æczone. Kocio uruchomi si wtedy przy temperaturze wody = 6 C i wy æczy przy temperaturze 16 C. Funkcja ta ochrania kocio i jest niezaleâna od ustawienia jakichkolwiek termostatów. Przy d uâszej nieobecnoòci usunæ wod z uk adu. Zabezpieczenie dop ywu powietrza Gdy wystæpi usterka zwiæzana z zasysaniem powietrza lub odprowadzaniem spalin, system bezpieczeñstwa przerwie prac kot a i pojawi si symbol. O usterce naleây powiadomiæ autoryzowany serwis Przerwanie dop ywu gazu Kocio samoczynnie wykona 3 próby uruchomienia. W przypadku niepowodzenia pojawi si symbol. NaleÂy powiadomiæ serwis. JeÒli ciònienie odczytywane na manometrze jest mniejsze niâ 1 bar, lub miga wskaânik, naleây ustawi (m) i (p) w takiej pozycji jak to pokazano na rysunku. m Kiedy ciònienie b dzie pomi dzy wartoòciæ 1-2 bar, naleây ustawi d wignie (m) i (p) w pozycji pracy. p Sec 055 Reg 009 Przerwanie dop ywu prædu Kocio natychmiast przerwie prac. Po pojawieniu si napi cia praca zostanie wznowiona samoczynnie. m p Reg 010 Zabezpieczenie przed przegrzaniem JeÒli kocio przerwie prac z powodu przegrzania wymiennika (termostat z blokadæ usuwanæ r cznie) - naleây wezwæ serwis. ObecnoÒæ powietrza w instalacji Odpowietrzy kolejne grzejniki, sprawdzi i wyregulowæ ciònienie w instalacji. JeÒli powietrze pojawi si ponownie naleây wezwæ serwis, gdyâ przyczynæ moâe by : - nieszczelnoòæ instalacji; - korozja elektrochemiczna uk adu grzewczego (konieczny dodatek inhibitorów do wody) 15

16 REGULACJA Ustawienie wymaganej mocy C.O. Za pomocæ potencjometru, znajdujæcego si z ty u p yty czo owej, w obwodzie drukowanym. Obracajæc zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwi kszamy moc, odwrotnie zmniejszamy jæ (rys.a). Ustawienie maksymalnej mocy - na podstawie wskazaò manometru zgodnie z tabelæ na str. 4 przeprowadza autoryzowany serwis. Moc C.O. naleây wpisa w dokumenty kot a. Po regulacji mocy sprawdzi króciec pomiarowy. Rys. A Reg 056 Uwaga : ograniczenie mocy w uk adzie C.O. nie ma Âadnego wp ywu na komfort ciep ej wody uâytkowej. Rys. B Ustawienie by-passu pompy Kocio jest dostarczany przy otwarciu by-passu o pó obrotu. Obracajæc Òrubæ a (rys. B) zgodnie z ruchem wskazówek zegara zamykamy by - pass. Regulacja powinna by przeprowadzona odpowiednio do potrzeb uk adu (patrz wykres str 4). a Reg 013 Wybór parametrów pracy kot a Zestaw prze æczników umieszczonych na p ytce elektronicznej (oznaczonych symbolem SW1 s uây do zmiany parametrów pracy kot a. Sposób regulacji: prze æcznik 1 ON OFF prze æcznik 2 ON OFF ON OFF >> temperatura C C C C prze æcznik 3 ON OFF >> czujka zewn jest nie ma prze æcznik 4 ON OFF prze æcznik 5 ON OFF ON OFF >> pompa ciæg a praca wraz z z termostapalnikem tem pokojowy prze æcznik 6 propan GZ 50/butan Reg 055b 16

17 ODWODNIENIE KOT A JeÒli przewidziane jest odstawienie kot a na d uâszy czas w okresie zimowym, naleây usunæ wod z kot a i instalacji. Odwodnienie obiegu centralnego ogrzewania : Otworzy zawór spustowy (r) znajdujæcy si w najniâszym punkcie instalacji. UmoÂliwi dop yw powietrza, otwierajæc zawór odpowietrzajæcy instalacj. Odwodnienie obiegu ciep ej wody uâytkowej : Zamknæ zawór zimnej wody Otworzy zawory czerpalne ciep ej wody Odwodnienie obiegu C.O. kot a : Zamknæ zawór odcinajæcy (q) i d wigni (m) Otworzy zawór spustowy (r) znajdujæcy si na zasilaniu. Otworzy jeden lub kilka zaworów czerpalnych wody, a nast pnie przesunæ d wigni (p) w prawæ stron. m p r q Pla 100 ZMIANA RODZAJU GAZU KaÂdy kocio jest przystosowany fabrycznie do konkretnego rodzaju gazu. Informacja o rodzaju gazu umieszczona jest m. in. na tabliczce znamionowej. Zmiana rodzaju gazu wiæâe si z wymianæ dysz palnika i zmianæ parametrów pracy zespo u gazowego, lub jego wymianæ. CzynnoÒci te wykona moâe jedynie uprawniony serwisant z uâyciem oryginalnych cz Òci. Zmiana rodzaju gazu musi by wyraânie zaznaczona i opisana. KONSERWACJA Konserwacja polega na okresowym wykonywaniu nast pujæcych czynnoòci : czyszczenie komory spalania, wymiennika, przewodów odprowadzenia spalin, czyszczenie palników, czyszczenie filtrów zainstalowanych w uk adzie, kontrola szczelnoòci przewodów gazowych wewnætrz kot a, kontrola szczelnoòci przewodów odprowadzajæcych spaliny, kontrola szczelnoòci po æczeñ wodnych, sprawdzenie stanu obwodu elektrycznego (przewody, transformator, wy æczniki, po æczenia) sprawdzenie prawid owego funkcjonowania kot a: - ustawienie mocy i praca palnika, - dzia anie systemu bezpieczeñstwa - dzia anie uk adu zap onowego, - dzia anie zespo ów regulacji (termostat kot a, termostat pokojowy). 17

18 POD ÆCZENIE HYDRAULICZNE ZASOBNIKA W Âownic podgrzewacza zasobnikowego po æczy z kot em poprzez zawór 3-drogowy, znajdujæcy si na konsoli rurami miedzianymi o Òrednicy mm. Uwagi : Na po æczeniu w Âownicy i kot a nie instalowa grzejnika. Po stronie zasilania podgrzewacza w zimnæ wod zainstalowa grup bezpieczeñstwa. Zamontowa naczynie wzbiorcze w uk adzie ciep ej wody uâytkowej. Brak naczynia moâe powodowa otwieranie zaworu bezpieczeñstwa po nagrzaniu wody w zasobniku. Pompa THEMA AS sd i 50 Podgrzewacz pojemnoòciowy Grupa bezpieczeòstwa Zasilanie z. w. A B WSPÓ PRACA Z ZASOBNIKIEM Pod æczenia hydrauliczne B A Zasilanie w Âownicy i C. O. Powrót z w Âownicy Powrót z C. O. Pla

19 POD ÆCZENIE ELEKTRYCZNE ZASOBNIKA Zasobnik sterowany jest niezaleânym termostatem, umoâliwiajæcym wybór temperatury wody uâytkowej C Termostat pokojowy C Sch 229b URUCHAMIANIE INSTALACJI Z ZASOBNIKIEM Nape nianie uk adu Zamknæ zawór spustowy (b) grupy bezpieczeòstwa. Odkr ci zawór dop ywu zimnej wody (a). Otworzy wszystkie zawory czerpalne ciep ej wody, aby odpowietrzy uk ad przy nape nianiu. Nape niæ instalacj kot a zgodnie ze wskazówkami w rozdziale Uruchomienie K ot a". Odpowietrzy w Âownic zasobnika. Po odpowietrzeniu skontrolowæ ciònienie w uk adzie C.O. ( prawid owy zakres : 1-2 bar ). Uwaga : pozycja Òr odek" w zaworze trójdrogowym nie powinna by uâywana do nape niania uk adu. Uruchomienie Stosowæ si do wskazówek zawartych w rozdzia ach Uruchomienie i Praca Kot a. 1 b a Sec 006 KONSERWACJA UK ADU KOCIO -ZASOBNIK Kontrola grupy bezpieczeñstwa Konieczne jest okresowe upewnianie si (przynajmniej raz na miesiæc) co do w aòciwej pracy grupy bezpieczeñstwa.. Odkr cenie na kilka sekund zaworu (b) powinno spowodowæ wyp yw wody pod ciònieniem. Odwodnienie uk adu c.w.u. Zamknææ dop yw wody z sieci przekr cajæc zawór (a) w kierunku znaku (-). Odkr ciæ zawór spustowy w kierunku strza ek. Odkr ciæ zawory czerpalne ciep ej wody aby umoâliwiæ nap yw powietrza. Zdjæ pokryw zasobnika i skontrolowæ stan elektrody zabezpieczajæcej zasobnik. Przy przeglædach corocznych usunæ ca kowicie wod z wn trza zasobnika wraz z nagromadzonym osadem. Odwodnienie uk adu C.O. Ustawi d wigni zaworu trójdrogowego w pozycji Òr odek". Otworzy zawór spustowy (przewidziany) w najniâszym punkcie instalacji. UmoÂliwiæ nap yw powietrza otwierajæc odpowietrznik instalacji albo zawór spustowy konsoli (r). Uwaga : Do okresowego oczyszczenia obudowy zasobnika uâywæ wody z roztworem myd a. UÂywanie Òrodków Òciernych lub zawierajæcych rozpuszczalniki moâe by przyczynæ uszkodzenia lakierowanej pow oki ochronnej. r Pla

20 PRZEPISY B H P Instalacja gazowa powinna by wykonana zgodnie z wymogami Rozporzædzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 46 z dnia r. Przy uâytkowaniu kot ów opalanych gazem naleây przestrzega poniâszych zasad : Nie wolno w Âadnym wypadku uruchamia kot a, jeòli w pomieszczeniu wyczuwalny jest zapach gazu, Òwiadczæcy o powstaniu nieszczelnoòci. NaleÂy pami ta, Âe gaz zmieszany z powietrzem w odpowiedniej proporcji tworzy mieszank wybuchowæ. Pomieszczenie naleây przewietrzy. JeÒli kocio pracuje, wy æczy go z ruchu. Zlikwidowa nieszczelnoò powinien uprawniony fachowiec. W kot owni nie przechowywa materia ów atwopalnych. Utrzymywa czystoò i porzædek. Wykonywa czynnoòci zwiæzane z obs ugæ kot a zgodnie z instrukcjæ. Przeprowadza okresowæ kontrol pracy kot a i instalacji centralnego ogrzewania. Wszelkie naprawy zleca jedynie autoryzowanemu serwisowi lub zak adowi specjalistycznemu. Przed rozpocz ciem naprawy od æczy kocio od sieci elektrycznej. Instrukcj obs ugi trzyma w miejscu dost pnym. OBS UGA SERWISOWA Pierwsze uruchomienie kot a wykonuje Serwis Autoryzowany. Obs ug gwarancyjnæ i pogwarancyjnæ Òwiadczæ punkty serwisowe, których wykaz jest za æczony do karty gwarancyjnej. Samowolna naprawa kot a wykonana przez uâytkownika, pozbawia uprawnieñ z tytu u gwarancji D 04/01

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water

Heat Line. Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-130 - 160-210 - 240 HLE 100-130 - 160-210 - 240. excellence in hot water Heat Line Instrukcje instalowania, obs³ugi i serwisowania HL 100-10 - 160-210 - 240 HLE 100-10 - 160-210 - 240 excellence in hot water ACV Polska sp. z o.o. ul. Witosa 87-800 W³oc³awek TEL.: 054 412 56

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

delta plus delta plus nz instrukcja oryginalna wydanie V listopad 2014

delta plus delta plus nz instrukcja oryginalna wydanie V listopad 2014 instrukcja oryginalna wydanie V listopad 04 delta plus delta plus nz DEKLARACJA ZGODNOŒCI WE DECLARATION OF CONFORMITY EC nr 8/R-/0/04 Przedsiêbiorstwo Wielobran owe DEFRO Robert Dziube³a 6-067 Strawczyn,

Bardziej szczegółowo

ZEUS 20/27 VICTRIX INSTRUKCJA OBS UGI

ZEUS 20/27 VICTRIX INSTRUKCJA OBS UGI KOCIO GRZEWCZY GAZOWY KONDENSACYJNY DWUFUNKCYJNY WISZ CY Z ZAMKNIÊT KOMOR SPALANIA ZEUS 20/27 VICTRIX INSTRUKCJA OBS UGI Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej Kod 3540E02/0 04/2006 DOMIproject C 24 Wiszący dwufunkcyjny kocioł gazowy z otwartą komorą spalania do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw KONDENSACYJNY KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY DWUFUNKCYJNY WISZĄCY Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26/32 kw KONDENSACYJNY KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY DWUFUNKCYJNY WISZĄCY Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U. ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX INSTRUKCJA OBSŁUGI Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

DOMIcondens F 24 D - F 28 D

DOMIcondens F 24 D - F 28 D DOMIcondens F 24 D - F 28 D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I OBSŁUGI DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DOMIcondens D Dyrektywa 2009/142/EC Urządzenia gazowe Direttiva 2009/142/EC

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

w klimatyzacj precyzyjn

w klimatyzacj precyzyjn SAR PW Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci Spó ka komandytowa 04-713 Warszawa, ul. ega ska 1 tel. 22 615 70 74; fax 22 615 77 15 NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728 www.sarserwis.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : POWIATOWY URZ D PRACY W GRODZISKU WLKP. ZLECENIODAWCA : j.w. 62-065 GRODZISK Wlkp. ul. Pozna ska 15 Budynek administracyjny

INWESTOR : POWIATOWY URZ D PRACY W GRODZISKU WLKP. ZLECENIODAWCA : j.w. 62-065 GRODZISK Wlkp. ul. Pozna ska 15 Budynek administracyjny Projektowanie Nadzór Kosztorysowanie Instalacji, Wod Kan, Gaz, C.O. Grzegorz Supsar os. Wojska Polskiego 15/28 62-065 Grodzisk Wlkp pnkgs@interia.pl tel / fax (0.61) 44 47 316 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo