THEMA F 21 E, THEMA F AS 21 E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "THEMA F 21 E, THEMA F AS 21 E"

Transkrypt

1 THEMA F 1

2 INSTRUKCJA MONTAÅU I OBS UGI THEMA F 21 E, THEMA F AS 21 E SPIS TRE CI Prezentacja urzædzenia... Str. 3 Wymiary... 3 Charakterystyka techniczna Charakterystyka pompy... 4 Schemat hydrauliczny Uk ad centralnego ogrzewania... 8 Uk ad ciep ej wody uâytkowej... 8 Umieszczenie kot a... 8 Odprowadzenie spalin... 9 Konsola pod æczeniowa Pod æczenie konsoli Zawieszenie kot a Pod æczenia elektryczne Uruchomienie kot a Praca kot a Bezpieczeñstwo pracy Regulacja Odwodnienie kot a Zmiana rodzaju gazu Konserwacja Pod æczenie hydrauliczne zasobnika Wspó praca z zasobnikiem Pod æczenie elektryczne zasobnika Uruchomienie instalacji z zasobnikiem Konserwacja uk adu kocio -zasobnik Przepisy BHP Obs uga serwisowa

3 PREZENTACJA URZÆDZENIA THEMA F jest kot em z zamkni tæ komoræ spalania, co oznacza, Âe odprowadzanie spalin i doprowadzanie powietrza odbywa si przy pomocy zespo u odprowadzania spalin. Rozwiæzanie takie ma kilka zalet : -moâliwoòæ zainstalowania kot a w niewielkich pomieszczeniach bez koniecznoòci doprowadzania powietrza -moâliwoòæ dostosowania zespo u odprowadzania spalin do specyfiki danego pomieszczenia. Rodzaje gazu : kot y te dostosowane sæ do gazu ziemnego (GZ 50) lub propanu technicznego. Informacja o fabrycznej nastawie umieszczona jest na tabliczce znamionowej. Akcesoria Dost pne sæ róâne zestawy przewodów spalinowych. W celu uzyskania szczegó owej informacji prosimy o kontakt z dystrybutorem. THEMA F 21 E : kocio dwufunkcyjny: (c.o. i c.w.u), moc regulowana w uk adzie C.O. od 8,9 kw do 21 kw, zap on elektroniczny. THEMA F AS 21 E : kocio jednofunkcyjny (tylko c.o.), z opcjæ pod aczenia zasobnika ciep ej wody uâytkowej, moc na potrzeby C.O. regulowana od 8,9 kw do 21 kw, zap on elektroniczny. WYMIARY Kocio dostarczany jest w trzech osobnych opakowaniach - kocio - konsola pod æczeniowa - zespó odprowadzenia spalin THEMA F 21 E netto : 41 kg brutto : 43 kg Hab 271a THEMA F AS 21 E netto : 40 kg brutto : 42 kg

4 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA THEMA F AS 21 E THEMA F 21 E Moc centralnego ogrzewania regulowana od (kw) 8,9 8,9 do (kw) SprawnoÒ (%) Temperatura maksymalna wyjòcia C.O. ( C) Temperatura minimalna wyjòcia C.O. ( C) PojemnoÒ przeponowego naczynia wzbiorczego (l) 6,5 6,5 Maksymalna pojemnoò instalacji C.O. dla 75 C (l) CiÒnienie otwarcia zaworu bezpieczeòstwa (bar) 3 3 Wylot spalin rura wewn trzna pozioma (Ø) Wlot powietrza zewn trznego rura zewn trzna pozioma (Ø) Wydatek powietrza (m 3 /h) Wydatek odprowadzanych spalin (g/s) 17,5 17,5 Temperatura spalin ( C) Sk ad spalin CO (ppm) CO2 (%) 6,0 6,0 NOx (ppm) / / Moc na potrzeby wody uâytkowej automatycznie zmienna od (kw) 8,9 do (kw) 21 Temperatura maksymalna wody uâytkowej ( C) 65 Minimalny przep yw (l/min.) 3 Przep yw nominalny (dla t = 30 C) (l/min.) 10 Minimalne ciònienie zasilania (bar) 0,5 Maksymalne ciònienie zasilania (bar) 10 Napi cie elektryczne (V) Nat Âenie prædu (A) 0,65 0,65 Maksymalny pobór mocy (W) Kod bezpieczeñstwa IPX4d IPX4d CHARAKTERYSTYKA POMPY CiÒnienie dyspozycyjne (kpa) Przep yw w obiegu grzewczym ( l/h ) Pom 052a By pass zamkni ty Otwarcie 1/4 obrotu Otwarcie 1/2 obrotu Otwarcie 1 obrót Otwarcie 2 obroty 4

5 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA THEMA F AS 21 E THEMA F 21 E Gaz (przy 15 C mbar) GZ 50 Propan-Butan Ø dysza pilota (mm) Ø dysza palnika (mm) 1,20 1,20 Ø kryza (mm) ciònienie zasilania (mbar) ciònienie na palniku (max) (mbar) 7,8 7,8 ciònienie na palniku (min) (mbar) 1,3 1,3 zuâycie maksymalne (max) (m 3 /h) 2,44 2,44 zuâycie minimalne (min) (m 3 /h) 1,13 1,13 Ø dysza pilota (mm) Ø dysza palnika (mm) 0,73 0,73 Ø kryza (mm) 3,4 3,4 ciònienie zasilania (mbar) ciònienie na palniku (max) (mbar) 21,1 21,1 ciònienie na palniku (min) (mbar) 4,0 4,0 zuâycie maksymalne (max) (kg/h) 1,81 1,81 zuâycie minimalne (min) (kg/h) 0,84 0,84 CiÒnienie na palniku (mbar) moc (kw) GAS 9, GZ 50 1,3 1,8 2,1 2,5 2,9 3,3 3,8 4,3 4,8 5,3 5,9 6,5 7,1 7,8 Propan 4,0 4,8 5,7 6,7 7,8 9,0 10,2 11,5 12,9 14,4 16,0 17,6 19,3 21,1 5

6 SCHEMAT HYDRAULICZNY KOT A THEMA F 21 E 3 - zapalnik indukcyjny 4 - pokr t o regulacji temperatury C.O. 5 - pokr t o regulacji temperatury c.w.u. 6 - termomanometr 8 - naczynie wzbiorcze 9 - pompa obiegowa 10 - odpowietrznik pompy 11 - palnik 13 - wymiennik 14 - mechanizm gazowy 16 - czujnik temperatury w uk adzie C.O. i c.w.u elektroda zapalajæca 19 - zabezpieczenie przed przegrzaniem wymiennika 20 - elektroda kontroli p omienia 21 - zabezpieczenie przed brakiem wody w uk adzie C.O wentylator 23 - presostat powietrza zewn trznego 24 - zawór gazowy odcinajæcy A - powrót c.o. B - doprowadzenie zimnej wody C - zasilanie c.o. D - zasilanie c.w.u. E - doprowadzenie gazu A B C D E Shy 131b 6

7 SCHEMAT HYDRAULICZNY KOT A THEMA F AS 21 E 3 - zapalnik indukcyjny 4 - pokr t o regulacji temperatury C.O. 6 - manometr 8 - naczynie wzbiorcze 9 - pompa 10 - odpowietrznik pompy 11 - palnik 13 - wymiennik 14 - mechanizm gazowy 16 - czujnik temperatury w uk adzie C.O elektroda zapalajæca 19 - zabezpieczenie przed przegrzaniem wymiennika 20 - elektroda kontroli p omienia 21 - zabezpieczenie przed brakiem wody w uk adzie C.O wentylator 23 - presostat powietrza zewn trznego 24 - zawór gazowy odcinajæcy A - powrót C.O. C - zasilanie C.O. E - zasilanie gazowe A C E Shy 132b 7

8 UK AD CENTRALNEGO OGRZEWANIA Kot y THEMA przystosowane sæ do wspó pracy z uk adem zamkni tym. WyposaÂone sæ w naczynie wzbiorcze przeponowe oraz pomp obiegowæ. Powierzchniami grzewczymi powinny by grzejniki konwekcyjne. Uwaga: jeòli zastosowano w instalacji róâne materia y, wystæpiæ moâe zjawisko korozji. W tym wypadku naleây do wody w uk adzie c.o. wprowadziæ inhibitor w proporcjach zalecanych przez producenta, by zapobiec wytwarzaniu si gazu i tlenków. Przekroje rur w obiegu c.o. musza by dobrane wg zwyczajowych metod odnoszæcych si do wykresów przep yw/ciònienie. Instalacja powinna by obliczona dla przep ywu odpowiadajæcego wymaganej wydajnoòci obiegu, a nie dla maksymalnej mocy, jakæ zapewniæ moâe kocio. NaleÂy jednakâe dobræ tak przep yw, by róânica temperatury na wejòciu i wyjòciu by a mniejsza lub równa 20 C. Minimalny przep yw dobræ 500 l/h. Rurki c.o. muszæ by w ten sposób poprowadzone, by uniknæ wszelkich nagromadzeñ powietrza i u atwiæ sta e odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzniki powinny by zainstalowane na kaâdym punkcie wysokim", jak i na grzejnikach. Naczynie wzbiorcze umieszczone w kotle dostarczone jest z ciònieniem 0,5 bara i pozwala na maksymalnæ obj toòæ uk adu c.o. 140 l przy temperaturze grzejników 75 C i maksymalnym ciònieniu 3 bar. W momencie uruchamiania kot a istnieje moâliwo æ zmodyfikowania ciònienia w naczyniu wzbiorczym w przypadku zwi kszonego obciæâenia statycznego. NaleÂy wykonæ pod æczenie do nape niania instalacji C.O. W przypadku stosowania zaworów termostatycznych, nie umieszczæ ich na wszystkich grzejnikach i we wszystkich pomieszczeniach, a jedynie tam, gdzie nap yw ciep a moâe by duây. Gdy w gr wchodzi stara instalacja niezb dne jest dok adne przep ukanie jej przed pod æczeniem kot a. Konieczny jest teâ filtr z osadnikiem. UK AD CIEP EJ WODY UÅYTKOWEJ Najlepiej jeòli wykonany jest z miedzi. NaleÂy wykonæ go w ten sposób, by uniknææ strat ciep a, zminimalizowæ liczb kolanek i zastosowæ zawory o duâym przep ywie. Praca kot a jest moâliwa przy minimalnym ciònieniu 0,5 bara i ma ym przep ywie. Najlepszy komfort uzyskamy przy ciònieniu sieci powyâej 1 bara. UMIESZCZENIE KOT A Wyznaczy miejsce zawieszenia kot a bioræc pod uwag nast pujæce czynniki: zapewni odleg oò min. 100 mm z kaâdej strony kot a, by u atwi do niego dost p. Instalowa kocio wy æcznie na grubej Òcianie. Nie instalowa kot a w pobliâu urzædzeò, których dzia anie moâe by szkodliwe dla kot a (kuchenka gazowa, pralka, etc.) i w pomieszczeniach o duâej wilgotnoòci i zapyleniu. 255 mini 234 Konsola, wieszak oraz szablon s uâæ do wykonania wszystkich niezb dnych pod æczeñbez koniecznoòci wieszania kot a na Òcianie. Powieszenie kot a powinno odby si zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na szablonie. JeÒli kocio nie jest zawieszany od razu, naleây dobrze zbezpieczy przed uszkodzeniem pod æczenia i przewód odprowadzania spalin mini 60 Ins 012a 8

9 ODPROWADZANIE SPALIN Istnieje moâliwoòæ zastosowania róânych typów przewodów odprowadzania spalin. Oto kilka przyk adów. W razie pytañ prosimy o kontakt z dystrybutorem. Zespó odprowadzania spalin poziomy (rura w rurze, Òrednice: 60 i 100 mm) Maksymalna strata : 60 Pa. WartoÒæ t osiæga si przy zastosowaniu przewodu odprowadzania spalin o d ugoòci (L) 3 m. i jednego kolanka. Za kaâdym razem, gdy konieczne jest zastosowanie dodatkowego kolanka 90, d ugoòæ (L) powinna by zmniejszona o 1 m. L Hab249b 1 % Przewód odprowadzania spalin powinien by nachylony pod kætem 1% na zewnætrz, by zapobiec sp ywaniu kondensatu w kierunku kot a. Ins 026 Zespó odprowadzania spalin pionowy (Òrednice: 80 i 125 mm) Maksymalna strata : 60 Pa. WartoÒæ t osiæga si przy zastosowaniu przewodu o d ugoòci (L) 7,5 m Niezb dny jest dyfuzor. ;;; ;;;;; ;;;;; L ;;;; 9

10 KONSOLA POD ÆCZENIOWA THEMA F 21 E A - Powrót C O m. - zawór odcinajæcy B - Przy æcze wody zimnej p. - zawór odcinajæcy C - Zasilanie C O q - zawór odcinajæcy r - zawór spustowy s - zawór bezpieczeñstwa D - Przy æcze c.w.u. E - Przy æcze gazu z zaworem odcinajæcym F - Zawór nape niajæcy A Uwaga : przy pod æczaniu wody zimnej prawid owo umieszcza ogranicznik przep ywu i sitko (tak jak na rysunku) 1 B 2 3 F C 4 m 5 D 113 p r q 6 7 E s ,5 57, , 5, 6 - uszczelki 2 - siateczka metalowa 3 - ogranicznik przep ywu 4 - sitko plastikowe 7 - uszczelka gazowa Pla 097a THEMA F AS 21 E P yta pod æczeniowa bez zaworu 3 - drogowego : tylko centralne ogrzewanie Konsola pod æczeniowa do kot a jednofunkcyjnego jest wyposaâona w : A - powrót C.O. z zaworem odcinajæcym (m) i z zaworem trójdrogowym (v) C - zasilanie C.O. z zaworem odcinajæcym (q), spustowym (r) i bezpieczeñstwa (s) A 1 2 C m 3 r q 4 s Pla 098a E - pod æczenie gazu z zaworem odcinajæcym E , 3 - uszczelki C.O. 2 - siateczka metalowa 4 - uszczelka m r A B A 3q s Pla 099b C E v 4 P yta pod æczeniowa z zaworem 3 - drogowym : centralne ogrzewanie i woda uâytkowa z zasobnika 10

11 POD ÆCZENIE KONSOLI Konsol naleây solidnie przymocowæ do Òciany przestrzegajæc wskazówek zawartych na do æczonym do konsoli szablonie. Za oây uszczelki i po æczy konsol z instalacjæ. Uwaga : nie naleây lutowæ rur instalacyjnych po po æczeniu ich z konsolæ. Wysoka temperatura moâe uszkodziæ nie tylko uszczelki, ale i zawory odcinajæce. Przy æcze ciep ej wody uâytkowej gwintowane - 1/2", do æczone kolanka z rurki 14 x 16, Zawór bezpieczeñstwa powinien by po æczony na sta e z ruræ odprowadzajæcæ, tak aby zapewniony by spadek na ca ej d ugoòci i zrzut wody lub pary nie stanowi zagroâenia. NaleÂy zapewniæ swobodny, moâliwy do obserwacji wyp yw do kanalizacji. Przy æcze gazowe gwintowane - 3/4", do æczone kolanko z rurki 16 x 18, Przy æcze C.O. gwintowane - 3/4", do æczone kolanka z rurki 18 x 20, ZAWIESZENIE KOT A Zawieszenie kot a powinno zostæ wykonane wy æcznie przez wykwalifikowanego specjalist. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnoòci naleây dok adnie oczyòciæ rurki (przewody instalacyjne) przy pomocy w aòciwego Òrodka z opi ków, resztek spoin, olejów i t uszczy, które mogæ si w nich znajdowæ. W/w cia a obce mogæ dostæ si do kot a i spowodowæ zak3ócenia w jego pracy. Uwaga : substancje rozpuszczajæce mogæ spowodowæ uszkodzenie uk adu grzewczego. Zawiesiæ kocio na zamocowanym do Òciany zgodnie z szablonem wieszaku Powoli go opuòciæ. - p askownik znajdujæcy si z ty u kot a pod naczyniem wzbiorczym musi si oprzeæ na konsoli pod æczeniowej UmieÒci uszczelki we w aòciwych miejscach i po æczy z konsolæ, dokr ciæ nakr tki. Ins 020 Ins

12 POD ÆCZENIA ELEKTRYCZNE Zasilanie elektryczne Kocio zasilany jest z sieci elektrycznej o napi ciu 220 V i cz stotliwoòci 50 Hz. Gniazdo wtykowe powinno posiada sprawny bolec ochronny. Niedopuszczalne jest stosowanie przed uâaczy i rozga ziaczy. Gniazdko powinno by w odleg oòci 0,6 do 1,5 m. od kot a. Pod æczenie elektryczne kot a powinien wykona uprawniony fachowiec. Kabel trójây owy jest wewnætrz urzædzenia Uwaga : naleây sprawdzi zgodnoò pod æczeñ przewodu fazowego i neutralnego. Jakakolwiek interwencja wewnætrz kot a dopuszczalna jest tylko dla serwisu autoryzowanego Saunier Duval. sch 227 Pod æczenie termostatu pokojowego Termostat naleây pod æczy przewodem dwuây owym. do listwy zaciskowej znajdujæcej si wewnætrz obudowy E sch 228a Praca kot a bez termostatu pokojowego - listwa zaciskowa pozostaje zwarta E C termostat pokojowy termostat beznapi ciowy pod æczony w miejsce wyj tej zwory. sch

13 URUCHOMIENIE KOT A Zasilanie gazowe otworzy zawór sieciowy, sprawdzi szczelnoò pod æczenia gazowego, upewni si czy przy uruchomionych innych urzædzeniach gazowych w obiekcie wydatek gazu b dzie wystarczajæcy do pracy kot a. Zasilanie elektryczne upewni si czy kocio pod æczony jest do sieci o napi ciu 220 V. Nape nianie uk adu : 1 otworzy zawór odcinajæcy Reg poluzowa korek odpowietrznika pompy cyrkulacyjnej i odpowietrzniki znajdujæce s i na instalacji. Reg m p Reg 011 m p Reg 009 konsola pod æczeniowa dostarczana jest razem z dwoma zaciskami ustawi d wignie (m) i (p) w pozycji nape nienie, a nast pnie zamknæ dwa zaciski 4 JeÒli wskazówka manometru wskazuje ciònienie 1-2 bar naleây ustawi d wignie (m) i (p) jak to pokazano na rysunku obok. Sec055 m p Reg NaleÂy upewni si, Zostawi korek odpowietrznika pompy otwarty Otworzy kolejne zawory z ciep æ wodæ, aby odpowietrzy instalacj. Âe wskazówka pokazuje wartoò w przedziale 1-2 bar, jeòli nie, naleây ponownie odpowietrzy uk ad Odpowietrzy kaâdy grzejnik z osobna, aâ do ca kowitego usuni cia powietrza, a nast pnie zakr ci odpowietrzniki. Reg 008 Ins 062 Sec055 13

14 PRACA KOT A THEMA F 21 E W æczanie kot a Upewni si, Âe: kocio jest pod æczony do sieci 220 V lr czny zawór gazowy jest otwarty nastawi pokr t o na 1 THEMA F AS 21 E Hab 269 Zatrzymanie pracy kot a: pokr t o nastawi na "0" Prze æcznik LATO/ZIMA Lato - tylko ciep a woda uâytkowa Zima - centralne ogrzewanie + c.w.u. Regulacja temperatury wody uâytkowej otworzy zawór czerpalny ciep ej wody, ustawi pokr t o tak, aby uzyska Âædanæ temperatur wody przy okreòlonym jej poborze. Hab 257 JeÒli kocio THEMA AS wspó pracuje z zasobnikiem, moâliwy jest wybór opcji pracy jak obok Zima Lato Zima Centralne ogrzewanie Ciep a woda uâytkowa Centralne ogrzewanie i ciep a woda Regulacja temperatury centralnego ogrzewania pokr t em ustawi m a k s y m a l n æ temperatur wody w uk adzie centralnego ogrzewania. Termostat pokojowy nastawi na Âadanæ temperatur powietrza. 14

15 BEZPIECZEÑSTWO PRACY Sygnalizacja usterki Brak ciònienia w uk adzie - miga wskaünik brak w ody" Wska nik usterki uk adu od prowadzenia spalin Wska nik usterki wymagajæcej wizyty serwisu autoryzowanego Sec 057 WaÂne : Instalacja C.O. nie moâe funkcjonowa poprawnie jeòli nie jest w ca oòci nape niona wodæ i odpowietrzona. JeÒli obydwa warunki nie sæ spe nione, ha as zwiæzany z podgrzewaniem wody i jej przep ywem przez pomp i wymiennik b dzie s yszalny. Nape nianie instalacji Ochrona kot a przed zamroâeniem Na okres kilkudniowej nieobecnoòci wystarczy wybra prze æcznikiem pozycj, aby kocio uchroni przed zamroâeniem. Upewni si, Âe gaz i præd pozostawiono w æczone. Kocio uruchomi si wtedy przy temperaturze wody = 6 C i wy æczy przy temperaturze 16 C. Funkcja ta ochrania kocio i jest niezaleâna od ustawienia jakichkolwiek termostatów. Przy d uâszej nieobecnoòci usunæ wod z uk adu. Zabezpieczenie dop ywu powietrza Gdy wystæpi usterka zwiæzana z zasysaniem powietrza lub odprowadzaniem spalin, system bezpieczeñstwa przerwie prac kot a i pojawi si symbol. O usterce naleây powiadomiæ autoryzowany serwis Przerwanie dop ywu gazu Kocio samoczynnie wykona 3 próby uruchomienia. W przypadku niepowodzenia pojawi si symbol. NaleÂy powiadomiæ serwis. JeÒli ciònienie odczytywane na manometrze jest mniejsze niâ 1 bar, lub miga wskaânik, naleây ustawi (m) i (p) w takiej pozycji jak to pokazano na rysunku. m Kiedy ciònienie b dzie pomi dzy wartoòciæ 1-2 bar, naleây ustawi d wignie (m) i (p) w pozycji pracy. p Sec 055 Reg 009 Przerwanie dop ywu prædu Kocio natychmiast przerwie prac. Po pojawieniu si napi cia praca zostanie wznowiona samoczynnie. m p Reg 010 Zabezpieczenie przed przegrzaniem JeÒli kocio przerwie prac z powodu przegrzania wymiennika (termostat z blokadæ usuwanæ r cznie) - naleây wezwæ serwis. ObecnoÒæ powietrza w instalacji Odpowietrzy kolejne grzejniki, sprawdzi i wyregulowæ ciònienie w instalacji. JeÒli powietrze pojawi si ponownie naleây wezwæ serwis, gdyâ przyczynæ moâe by : - nieszczelnoòæ instalacji; - korozja elektrochemiczna uk adu grzewczego (konieczny dodatek inhibitorów do wody) 15

16 REGULACJA Ustawienie wymaganej mocy C.O. Za pomocæ potencjometru, znajdujæcego si z ty u p yty czo owej, w obwodzie drukowanym. Obracajæc zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwi kszamy moc, odwrotnie zmniejszamy jæ (rys.a). Ustawienie maksymalnej mocy - na podstawie wskazaò manometru zgodnie z tabelæ na str. 4 przeprowadza autoryzowany serwis. Moc C.O. naleây wpisa w dokumenty kot a. Po regulacji mocy sprawdzi króciec pomiarowy. Rys. A Reg 056 Uwaga : ograniczenie mocy w uk adzie C.O. nie ma Âadnego wp ywu na komfort ciep ej wody uâytkowej. Rys. B Ustawienie by-passu pompy Kocio jest dostarczany przy otwarciu by-passu o pó obrotu. Obracajæc Òrubæ a (rys. B) zgodnie z ruchem wskazówek zegara zamykamy by - pass. Regulacja powinna by przeprowadzona odpowiednio do potrzeb uk adu (patrz wykres str 4). a Reg 013 Wybór parametrów pracy kot a Zestaw prze æczników umieszczonych na p ytce elektronicznej (oznaczonych symbolem SW1 s uây do zmiany parametrów pracy kot a. Sposób regulacji: prze æcznik 1 ON OFF prze æcznik 2 ON OFF ON OFF >> temperatura C C C C prze æcznik 3 ON OFF >> czujka zewn jest nie ma prze æcznik 4 ON OFF prze æcznik 5 ON OFF ON OFF >> pompa ciæg a praca wraz z z termostapalnikem tem pokojowy prze æcznik 6 propan GZ 50/butan Reg 055b 16

17 ODWODNIENIE KOT A JeÒli przewidziane jest odstawienie kot a na d uâszy czas w okresie zimowym, naleây usunæ wod z kot a i instalacji. Odwodnienie obiegu centralnego ogrzewania : Otworzy zawór spustowy (r) znajdujæcy si w najniâszym punkcie instalacji. UmoÂliwi dop yw powietrza, otwierajæc zawór odpowietrzajæcy instalacj. Odwodnienie obiegu ciep ej wody uâytkowej : Zamknæ zawór zimnej wody Otworzy zawory czerpalne ciep ej wody Odwodnienie obiegu C.O. kot a : Zamknæ zawór odcinajæcy (q) i d wigni (m) Otworzy zawór spustowy (r) znajdujæcy si na zasilaniu. Otworzy jeden lub kilka zaworów czerpalnych wody, a nast pnie przesunæ d wigni (p) w prawæ stron. m p r q Pla 100 ZMIANA RODZAJU GAZU KaÂdy kocio jest przystosowany fabrycznie do konkretnego rodzaju gazu. Informacja o rodzaju gazu umieszczona jest m. in. na tabliczce znamionowej. Zmiana rodzaju gazu wiæâe si z wymianæ dysz palnika i zmianæ parametrów pracy zespo u gazowego, lub jego wymianæ. CzynnoÒci te wykona moâe jedynie uprawniony serwisant z uâyciem oryginalnych cz Òci. Zmiana rodzaju gazu musi by wyraânie zaznaczona i opisana. KONSERWACJA Konserwacja polega na okresowym wykonywaniu nast pujæcych czynnoòci : czyszczenie komory spalania, wymiennika, przewodów odprowadzenia spalin, czyszczenie palników, czyszczenie filtrów zainstalowanych w uk adzie, kontrola szczelnoòci przewodów gazowych wewnætrz kot a, kontrola szczelnoòci przewodów odprowadzajæcych spaliny, kontrola szczelnoòci po æczeñ wodnych, sprawdzenie stanu obwodu elektrycznego (przewody, transformator, wy æczniki, po æczenia) sprawdzenie prawid owego funkcjonowania kot a: - ustawienie mocy i praca palnika, - dzia anie systemu bezpieczeñstwa - dzia anie uk adu zap onowego, - dzia anie zespo ów regulacji (termostat kot a, termostat pokojowy). 17

18 POD ÆCZENIE HYDRAULICZNE ZASOBNIKA W Âownic podgrzewacza zasobnikowego po æczy z kot em poprzez zawór 3-drogowy, znajdujæcy si na konsoli rurami miedzianymi o Òrednicy mm. Uwagi : Na po æczeniu w Âownicy i kot a nie instalowa grzejnika. Po stronie zasilania podgrzewacza w zimnæ wod zainstalowa grup bezpieczeñstwa. Zamontowa naczynie wzbiorcze w uk adzie ciep ej wody uâytkowej. Brak naczynia moâe powodowa otwieranie zaworu bezpieczeñstwa po nagrzaniu wody w zasobniku. Pompa THEMA AS sd i 50 Podgrzewacz pojemnoòciowy Grupa bezpieczeòstwa Zasilanie z. w. A B WSPÓ PRACA Z ZASOBNIKIEM Pod æczenia hydrauliczne B A Zasilanie w Âownicy i C. O. Powrót z w Âownicy Powrót z C. O. Pla

19 POD ÆCZENIE ELEKTRYCZNE ZASOBNIKA Zasobnik sterowany jest niezaleânym termostatem, umoâliwiajæcym wybór temperatury wody uâytkowej C Termostat pokojowy C Sch 229b URUCHAMIANIE INSTALACJI Z ZASOBNIKIEM Nape nianie uk adu Zamknæ zawór spustowy (b) grupy bezpieczeòstwa. Odkr ci zawór dop ywu zimnej wody (a). Otworzy wszystkie zawory czerpalne ciep ej wody, aby odpowietrzy uk ad przy nape nianiu. Nape niæ instalacj kot a zgodnie ze wskazówkami w rozdziale Uruchomienie K ot a". Odpowietrzy w Âownic zasobnika. Po odpowietrzeniu skontrolowæ ciònienie w uk adzie C.O. ( prawid owy zakres : 1-2 bar ). Uwaga : pozycja Òr odek" w zaworze trójdrogowym nie powinna by uâywana do nape niania uk adu. Uruchomienie Stosowæ si do wskazówek zawartych w rozdzia ach Uruchomienie i Praca Kot a. 1 b a Sec 006 KONSERWACJA UK ADU KOCIO -ZASOBNIK Kontrola grupy bezpieczeñstwa Konieczne jest okresowe upewnianie si (przynajmniej raz na miesiæc) co do w aòciwej pracy grupy bezpieczeñstwa.. Odkr cenie na kilka sekund zaworu (b) powinno spowodowæ wyp yw wody pod ciònieniem. Odwodnienie uk adu c.w.u. Zamknææ dop yw wody z sieci przekr cajæc zawór (a) w kierunku znaku (-). Odkr ciæ zawór spustowy w kierunku strza ek. Odkr ciæ zawory czerpalne ciep ej wody aby umoâliwiæ nap yw powietrza. Zdjæ pokryw zasobnika i skontrolowæ stan elektrody zabezpieczajæcej zasobnik. Przy przeglædach corocznych usunæ ca kowicie wod z wn trza zasobnika wraz z nagromadzonym osadem. Odwodnienie uk adu C.O. Ustawi d wigni zaworu trójdrogowego w pozycji Òr odek". Otworzy zawór spustowy (przewidziany) w najniâszym punkcie instalacji. UmoÂliwiæ nap yw powietrza otwierajæc odpowietrznik instalacji albo zawór spustowy konsoli (r). Uwaga : Do okresowego oczyszczenia obudowy zasobnika uâywæ wody z roztworem myd a. UÂywanie Òrodków Òciernych lub zawierajæcych rozpuszczalniki moâe by przyczynæ uszkodzenia lakierowanej pow oki ochronnej. r Pla

20 PRZEPISY B H P Instalacja gazowa powinna by wykonana zgodnie z wymogami Rozporzædzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa nr 46 z dnia r. Przy uâytkowaniu kot ów opalanych gazem naleây przestrzega poniâszych zasad : Nie wolno w Âadnym wypadku uruchamia kot a, jeòli w pomieszczeniu wyczuwalny jest zapach gazu, Òwiadczæcy o powstaniu nieszczelnoòci. NaleÂy pami ta, Âe gaz zmieszany z powietrzem w odpowiedniej proporcji tworzy mieszank wybuchowæ. Pomieszczenie naleây przewietrzy. JeÒli kocio pracuje, wy æczy go z ruchu. Zlikwidowa nieszczelnoò powinien uprawniony fachowiec. W kot owni nie przechowywa materia ów atwopalnych. Utrzymywa czystoò i porzædek. Wykonywa czynnoòci zwiæzane z obs ugæ kot a zgodnie z instrukcjæ. Przeprowadza okresowæ kontrol pracy kot a i instalacji centralnego ogrzewania. Wszelkie naprawy zleca jedynie autoryzowanemu serwisowi lub zak adowi specjalistycznemu. Przed rozpocz ciem naprawy od æczy kocio od sieci elektrycznej. Instrukcj obs ugi trzyma w miejscu dost pnym. OBS UGA SERWISOWA Pierwsze uruchomienie kot a wykonuje Serwis Autoryzowany. Obs ug gwarancyjnæ i pogwarancyjnæ Òwiadczæ punkty serwisowe, których wykaz jest za æczony do karty gwarancyjnej. Samowolna naprawa kot a wykonana przez uâytkownika, pozbawia uprawnieñ z tytu u gwarancji D 04/01

THEMA C 23, THEMA C 23 E, THEMA C AS 23 E

THEMA C 23, THEMA C 23 E, THEMA C AS 23 E THEMA C 1 INSTRUKCJA MONTAÅU I OBS UGI THEMA C 2, THEMA C 2 E, THEMA C AS 2 E SPIS TRE CI : Str. Prezentacja urzædzenia... Wymiary... Charakterystyka techniczna... - 5 Schemat hydrauliczny kot a... 6-7

Bardziej szczegółowo

THEMAPLUS C 23 E - THEMAPLUS F 21 E

THEMAPLUS C 23 E - THEMAPLUS F 21 E THEMAPLUS INSTRUKCJA MONTAÅU I OBS UGI THEMAPLUS C 2 E - THEMAPLUS F 2 E SPIS TRE CI Prezentacja... Str.2 Wymiary... Uk ad centralnego ogrzewania... Uk ad ciep ej wody uâytkowej... 4 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Prezentacja kot ów. Spis treòci INSTRUKCJA OBS UGI I INSTALACJI KOT ÓW ISOTWIN C 24 E, ISOTWIN F 21 E. 1-Uruchomienie/ zatrzymanie

INSTRUKCJA OBS UGI. Prezentacja kot ów. Spis treòci INSTRUKCJA OBS UGI I INSTALACJI KOT ÓW ISOTWIN C 24 E, ISOTWIN F 21 E. 1-Uruchomienie/ zatrzymanie INSTRUKCJA OBS UGI INSTRUKCJA OBS UGI I INSTALACJI KOT ÓW ISOTWIN C 24 E, ISOTWIN F 21 E 2 1-Uruchomienie/ zatrzymanie 2-Regulacja temperatury c.w.u. 3-WyÒwietlacz wartoòci : albo ciònienia obiegu c.o.

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM

KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM KARTA SERWISOWA NIKE / EOLO STAR 24 3E KOCIOŁ KLASYCZNY DWUFUNKCYJNY Z WYMIENNIKIEM BITERMICZNYM Zdejmowanie obudowy - zdemontować maskownicę (1) pociągając do siebie jej dolną krawędź, tak jak wskazuje

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność Kotły niekondensacyjne Wygoda i niezawodność GAZOWY WISZÑCY KOCIO JEDNO- LUB DWUFUNKCYJNY Thema Classic C 25 E Thema Classic C As 25 E Thema Classic F 21 E Thema Classic F As 21 E Komfort i oszcz dnoêç

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22. DWUFUNKCYJNE OPIS PRODUKTU: Wolnostoj¹cy, dwufunkcyjny kocio³, z pierœcieniowym zasobnikiem o du ej powierzchni grzewczej, wykonanym ze stali nierdzewnej Poœrednie podgrzewanie ciep³ej wody. WYJ TKOWY

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u.,

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u., Gazowe kot³y kondensacyjne Typ urz¹dzenia Cerapur ZSBR 7-8 A 3* kocio³ jednofunkcyjny GZ 50; 35; 41,5 Zestaw przezbrojeniowy na gaz p³ynny Propan * praca na innych rodzajach gazu ziemnego wymaga wy³¹cznie

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r.

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. Strona 1 z 6 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług serwisu, konserwacji i bieżącej obsługi

Bardziej szczegółowo

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw VICTRIX ZEUS SUPERIOR 26 kw Prezentując najnowszy model gazowego wiszącego kotła kondensacyjnego Zeus Victrix Superior kw Immergas po raz kolejny wyznacza nowe standardy dla kotłów wiszących. To początek

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46

CENNIK nr 5. www.thermatic.com.pl. indywidualna stacja mieszkaniowa. CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 CB POLSKA INC. 02-878 Warszawa ul. Gajdy 53 Tel. 022 816 51 60 Fax 022 643 91 46 data: 05 / 2010 1 alfa mini Uk ad bezpoêredniego Êrubunkowego. 448,5 p yt podstawowà zawory odcinajàce kulowe proste 3/4

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

Zawsze po Twojej stronie. Cennik urządzeń 2013. Ważny od 22.04.2013. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.

Zawsze po Twojej stronie. Cennik urządzeń 2013. Ważny od 22.04.2013. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Zawsze po Twojej stronie Cennik urządzeń 2013 Ważny od 22.04.2013 Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. EXAMASTER dziecinnie prosty sposób na ogrzewanie strefowe Bezprzewodowy moduł zarządzający

Bardziej szczegółowo

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA Technologia kondensacyjna optymalnie wykorzystuje zasoby naszej planety z zapewnieniem najwy - szego poziomu komfortu. Dzisiaj stawiamy pytania o wymagania jutra. Spoœród

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Zakład Elektroniczny ul.towarowa 13, 44-100 Gliwice tel/fax: 032 279-07-39, 279-43-91, 279-51-21 e-mail: biuro@polwat.com.pl www.polwat.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Spis treści

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015

DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 DODATEK DO CENNIKA URZĄDZEŃ SAUNIER DUVAL 2015 Ważny od 15.10.2015 Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 1 Gazowe kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Gazowy kocioù naúcienny Logamax U002/U004/U102/U104. 7207 8500 12/2000 PL Dla pracowników serwisu

Instrukcja serwisowa. Gazowy kocioù naúcienny Logamax U002/U004/U102/U104. 7207 8500 12/2000 PL Dla pracowników serwisu 7207 8500 2/2000 PL Dla pracowników serwisu Instrukcja serwisowa Gazowy kocioù naúcienny Logamax U002/U004/U02/U04 Prosimy o uwaýne przeczytanie przed rozpoczæciem konserwacji Wstæp Waýniejsze wskazówki

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00

KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH. kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych GCO-DZ-21-03 GCO-DP-25-00 GCO-DZ-25-00 CERTYF I KAT KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH kotłów gazowych centralnego ogrzewania z zamkniętą komorą spalania dwufunkcyjnych typ: jednounkcyjnych typ s.a. 58-60 Świebodzice, ul. Wałbrzyska 33 tel.(0 74) 854-27-07;

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ. Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ. Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ PL INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ Vaillant Geyser MAG premium 19/2-24/2 RXZ WST P Szanowni Paƒstwo Kupujàc gazowy grzejnik wody MAG...nabyliÊcie Paƒstwo wysokiej jakoêci

Bardziej szczegółowo

SAUNIER DUVAL. Gazowe kondensacyjne kotły wiszące

SAUNIER DUVAL. Gazowe kondensacyjne kotły wiszące SAUNIER DUVAL Gazowe kondensacyjne kotły wiszące Pakiety THERMA CONDENS F AS 18-A kompletne zestawy obejmujące: kondensacyjny kocioł jednofunkcyjny na GZ 50/GZ 41,5/ propan, zasobnik c.w.u. o pojemności

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22. DWUFUKCYJE ALFA SPRIT S, OPIS PRODUKTU Wolnostoj¹cy, dwufunkcyjny kocio³, z pierœcieniowym zasobnikiem o du ej powierzchni grzewczej, wykonanym ze stali nierdzewnej Poœrednie podgrzewanie ciep³ej wody.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERIE SERII SENSO 1 9 7 2 www.loge.com.pl instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 1 9 7 2 instrukcja Senso marzec 21 2 marca 21 11:8:4 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 -

Kotły kondensacyjne CIAO GREEN QUADRA GREEN CIAO GREEN. Klasa energetyczna. Dodatkowe akcesoria - 3 - CIAO GREEN Klasa energetyczna Dodatkowe akcesoria - 3 - T.B.T. SPRAWDZANIE WARTOŚCI NASTAW 1. Włączyć kocioł w funkcję ZIMA 2. Pokrętła wyboru temp. ustawić na max. 3. Na module nacisnąć SW 1 4. Na wyświetlaczu,

Bardziej szczegółowo

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI

ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI ENERGY 24E ENERGY 24CE ENERGY 24CTE ENERGY 24TE Kocioł BRÖTJE jest oznaczony symbolem CE i jest zgodny z podstawowymi wymaganiami następujących dyrektyw: - Dyrektywa dotycząca gazu 90/396/UE

Bardziej szczegółowo

CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH

CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH CENNIK CZĘŚCI SERWISOWYCH dla kotłów Kondensich KOMPRESSOR KO i Wandich FUTURA+ WA ver. 02.2012 Ceny wyrażone w PLN. Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku od towarów i usług (ceny netto). Cennik

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

Zawsze po Twojej stronie. Cennik urządzeń 2012. Ważny od 23.01.2012 Edycja Maj 2012. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja.

Zawsze po Twojej stronie. Cennik urządzeń 2012. Ważny od 23.01.2012 Edycja Maj 2012. Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Zawsze po Twojej stronie Cennik urządzeń 2012 Ważny od 23.01.2012 Edycja Maj 2012 Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Nowość! EXAMASTER dziecinnie prosty sposób na ogrzewanie strefowe. Bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK URZĄDZEŃ. Ważny od 15.06.2015. Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23%

CENNIK URZĄDZEŃ. Ważny od 15.06.2015. Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% CENNIK URZĄDZEŃ Ważny od 15.06.2015 Ceny brutto z uwzględnieniem stawki VAT 23% Warunki podane w tym cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 1 Spis treści DZIAŁ GRZEWCZY Gazowe kondensacyjne

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

Katalog Ferroli 2014/1

Katalog Ferroli 2014/1 Katalog Ferroli 204/ Gazowy kocioł dwufunkcyjny NOWOŚĆ! DOMINA N - dwufunkcyjny gazowy kocioł wiszący - płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. - palnik atmosferyczny ze stali nierdzewnej zapewniający

Bardziej szczegółowo

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne

CIAO GREEN Wiszące kotły kondensacyjne Wiszące kotły kondensacyjne Katalog produktów SPRAWNOŚĆ wg dyrektywy 92/42/CEE (do 108,9%) KOCIOŁ KONDENSACYJNY NA KAŻDĄ KIESZEŃ! MODELE: CIAO GREEN 25 C.S.I. kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny CIAO GREEN

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocio wiszåcy EUROLINE

Gazowy kocio wiszåcy EUROLINE Gazowy kocio wiszåcy EUROLINE ZS 23 KE 23 ZW 23 KE 23 ZS 23 KE 21 ZW 23 KE 21 OSW Spis tre ci Spis tre ci Wskazówki dotyczåce bezpieczeµstwa 3 Obja nienie symboli 3 1 Informacje na temat urzådzenia 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Hoval TopGas (45, 60)

Hoval TopGas (45, 60) Naœcienny, gazowy kondensacyjny kocio³ grzewczy Opis produktu Hoval TopGas Gazowy kocio³ naœcienny Technika kondensacyjna Wymiennik ciep³a wykonany z odpornego na korozje stopu aluminium Wyposa enie: -

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja

niezawodność i elegancja Szybka i łatwa realizacja niezawodność i elegancja Pompy ciepła zdobywają coraz szersze zastosowanie dla potrzeb ogrzewania domów jednorodzinnych i innych budynków małokubaturowych. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie

Bardziej szczegółowo

SG 8 SYSTEMY GRZEWCZE KOTŁY GAZOWE KOTŁY I REGULATORY. Kocioł gazowy stojący DTG X...N

SG 8 SYSTEMY GRZEWCZE KOTŁY GAZOWE KOTŁY I REGULATORY. Kocioł gazowy stojący DTG X...N SYSTEMY ZEWCZE KOTŁY GAZOWE Kocioł gazowy stojący DTG X...N Żeliwny kocioł członowy z jednostopniowym palnikiem atmosferycznym, zapłonem elektronicznym i jonizacyjną kontrolą płomienia; z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY ATMOSFERYCZNE

GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY ATMOSFERYCZNE TECHNIKA DOMOWA GAZOWE, STOJĄCE KOTŁY ATMOSFERYCZNE DTG X... N 46 DTG H X... N/MB, DTG S150 X... N/MB 46 DTG H X... N/RX, DTG S150 X... N/RX 47 Pozycje 47 Regulacja 47 Opis 47 ELITEC DTG 1300 Eco.NOx/V

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej

VIESMANN. Dane techniczne Ceny: patrz cennik VITOTRANS 333. wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej VIESMANN VITOTRANS 333 Wymiennik ciepła spaliny/woda wykorzystujący ciepło kondensacji ze stali nierdzewnej Dane techniczne Ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka Vitotec, rejestr 24 VITOTRANS

Bardziej szczegółowo

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia

Konwektory CON - S euro CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS. Instrukcja monta u i obs³ugi. Technika dobrego samopoczucia Konwektory CON - S euro CON 10 S, CON 15 S, CON 20 S, CON 30 S CON 10 ZS, CON 15 ZS, CON 20 ZS, CON 30 ZS Instrukcja monta u i obs³ugi Technika dobrego samopoczucia Spis treœci Instrukcja obs³ugi 2 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu. Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny. Art. nr 30 61 737-0607 Zmiany zastrzeŝone 06/07

Instrukcja montaŝu. Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny. Art. nr 30 61 737-0607 Zmiany zastrzeŝone 06/07 Instrukcja montaŝu Moduł świeŝej wody BSP FW Moduł cyrkulacyjny BSP ZP Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, tel. 22/5162060 www.wolf-polska.pl Art. nr 30 61

Bardziej szczegółowo

GN1 N Jednofunkcyjny kocioł Ŝeliwny olejowo-gazowy

GN1 N Jednofunkcyjny kocioł Ŝeliwny olejowo-gazowy Jednofunkcyjny kocioł Ŝeliwny olejowo-gazowy INSTRUKCJA UśYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 GN1 N OstrzeŜenia Przeczytać uwaŝnie ostrzeŝenia ujęte w tej broszurze, poniewaŝ dostarczają waŝnych wskazówek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B

SZKOLENIE TECHNICZNE. Wprowadzenie. Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B SZKOLENIE TECHNICZNE Gazowy przepływowy podgrzewacz wody Opalia C 11 E-B 1 Wprowadzenie Wprowadzenie nowych gazowych podgrzewaczy wody z otwartą komorą spalania: Moc / wydatek c.w.u.: 19,2kW / 11 l/min

Bardziej szczegółowo

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla

KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla KD-CO 2 -HD, KD-CO 2 -ND Sta e Urzàdzenia GaÊnicze na dwutlenek w gla Sposób dzia ania Dwutlenek w gla (CO 2 ) jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i nieprzewodzàcym elektrycznoêci. W celu wykrycia ewentualnych

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych

Bardziej szczegółowo

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów

Junior. Kotły wiszące / standardowe. Wiszący kocioł standardowy. Katalog produktów Wiszący kocioł standardowy Kotły wiszące / standardowe Katalog produktów Przeznaczenie Kotły Junior to wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji potrzeb klienta. Są one zarówno zaawansowane technologicznie,

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Typ (200) (240) (280) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego kw 200 240 280

Typ (200) (240) (280) Moc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego kw 200 240 280 Dane techniczne CompactGas (200-280) yp (200) (240) (280) oc nominalna 80/60 C dla gazu ziemnego kw 200 240 280 Zakres mocy z podtrzymaniem temperatury powrotu (min. temperatura powrotu 50 o C, min temperatura

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody. Kocioł na pellet GE - P. Wymienniki ciepłej wody Comfort E Wymienniki ciepłej wody HRs

Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody. Kocioł na pellet GE - P. Wymienniki ciepłej wody Comfort E Wymienniki ciepłej wody HRs 2013 Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody Kocioł na pellet GE - P Wymienniki ciepłej wody Comfort E Wymienniki ciepłej wody HRs Kotły kondensacyjne HeatMaster 25-120 TC Kotły kondensacyjne Kompakt HotBoy:

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocio wiszåcy ZSE/ZWE 24-3 MF K. Instrukcja monta u. D l a b e z p i e c z e µ s t w a 4534-1.1/G

Gazowy kocio wiszåcy ZSE/ZWE 24-3 MF K. Instrukcja monta u. D l a b e z p i e c z e µ s t w a 4534-1.1/G Instrukcja monta u Gazowy kocio wiszåcy 6 0 60 6 PL (98.0) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe ZS/ZW - MF K D l a b e z p i e c z e µ s t w a W razie wyczuwalnego zapachu gazu: zamknåç zawór gazowy (str. 6,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Kondensacyjny wymiennik ciepła. dla LogoCondens LC 54-131 LogoCondens LC 164-196

Instrukcja montażu Kondensacyjny wymiennik ciepła. dla LogoCondens LC 54-131 LogoCondens LC 164-196 Instrukcja montażu Kondensacyjny wymiennik ciepła dla LogoCondens LC 54-131 LogoCondens LC 164-196 Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu...

Bardziej szczegółowo

Hoval TopGas (30-60) Dane techniczne. Typ

Hoval TopGas (30-60) Dane techniczne. Typ Hoval opgas (3-6) Dane techniczne yp (3) (35) (45) (6) moc nominalna 8/6 C dla gazu ziemnego 1 kw 6,-27,4 6,-31,8 1,-41, 11,7-55,3 moc nominalna 4/3 C dla gazu ziemnego 1 kw 6,8-3,1 6,8-35, 11,1-45, 12,8-6,7

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 TERMOSTAT PROGRAMOWALNY typ 093 Cyfrowy termostat z możliwością programowania pracy urządzenia grzewczego w ciągu dni roboczych i w dni wolne od pracy. PARAMETRY TECHNICZNE Zakres pomiaru temperatury 0

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Katalog 2008. Pe ny program produkcji

Katalog 2008. Pe ny program produkcji Katalog 2008 Pe ny program produkcji Podgrzewacze i zasobniki ciep ej wody u ytkowej firmy CIBET urz dzeniami przeznaczonymi do wspó pracy z kot ami grzewczymi, ami cieplnymi, miejsk sieci ciepln, instalacj

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE ET - ETS OPIS KONSTRUKCJI OPIS PRODUKTU

ELEKTRYCZNE ET - ETS OPIS KONSTRUKCJI OPIS PRODUKTU ET ETS OPIS PRODUKTU ELEKTRYCZNE Wisz¹cy kocio³ elektryczny tylko do celów ogrzewania Dostêpne 3 modele o mocy 9, lub 4 kw Wyposa ony w przekaÿniki mocy Pompa cyrkulacyjna c.o. litrowe naczynie wzbiorcze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609. Obliczenia hydrauliczne

DANE DO OBLICZEŃ. Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609. Obliczenia hydrauliczne Typ węzła: EC-680 Obiekt - adres: Zdzieszowice Kod: 176609 Obliczenia hydrauliczne DANE DO OBLICZEŃ 1. Parametry temperaturowe sieci ZIMA zasilanie T ZZ 150 C powrót T PZ 70 C 2. Ciśnienie dyspozycyjne

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw]

Dobór urządzeń węzła Q = 75,3 + 16,0 [kw] Dobór urządzeń węzła Q 75,3 + 16,0 [kw] OBIEKT: Budynek Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Lublin, ul. Czechowska 15 Parametry wody sieciowej w okresie zimowym Parametry wody sieciowej w okresie letnim Parametry

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent:

Cerapur Comfort. Kod: ZWBR 35-3E. Producent: Cerapur Comfort Kod: ZWBR 35-3E Producent: Cerapur Comfort Wiszący kocioł kondensacyjny Cerapur Comfort to połączenie najnowocześniejszej technologii i atrakcyjnego wzornictwa. To najwyższy komfort ciepła,

Bardziej szczegółowo

Idra 11 Di Idra 14 Di

Idra 11 Di Idra 14 Di INSTRUKCJA OBS UGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ Idra 11 Di Idra 14 Di 1 kot³y i podgrzewacze Szanowny Kliencie Dziêkujemy za wybranie grzejnika wody przep³ywowej

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne. Wystaw dom do słońca SYSTEMY SOLARNE. Helio Set 150 Helio Set 250 C Helio Concept Helio Concept 300 C

Systemy solarne. Wystaw dom do słońca SYSTEMY SOLARNE. Helio Set 150 Helio Set 250 C Helio Concept Helio Concept 300 C Systemy solarne Wystaw dom do słońca SYSTEMY SOLARNE Helio Set 150 Helio Set 250 C Helio Concept Helio Concept 300 C Systemy solarne oszcz dnoêç i wygoda! HELIO SET i HELIO CONCEPT to najnowsze systemy

Bardziej szczegółowo

Wygoda i niezawodność

Wygoda i niezawodność THEMA CLASSIC Kotły niekondensacyjne Zawsze po Twojej stronie Wygoda i niezawodność GAZOWE, WISZĄCE KOTŁY DWUFUNKCYJNE Thema Classic C 25 Efektywne rozwiązania. Ogrzewanie. Klimatyzacja. Komfort ciepłej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne THEMA CONDENS SEMIA CONDENS. Centrum Szkoleniowe Saunier Duval. Instrukcja szkoleniowa FT51

Szkolenie techniczne THEMA CONDENS SEMIA CONDENS. Centrum Szkoleniowe Saunier Duval. Instrukcja szkoleniowa FT51 SEMIA CONDENS THEMA CONDENS Centrum Szkoleniowe Saunier Duval Instrukcja szkoleniowa FT51 Spis treści Charakterystyka...4 Schemat hydrauliczny Semia Condens / Thema Condens...5 Opis układu hydrauliki Thema

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze

Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K. Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze Sufity grzewczo-chłodzące Promienniki z płyt G-K Ogrzewanie Chłodzenie Wentylacja Czyste powietrze System sufitów gipsowo-kartonowych przeznaczonych do ogrzewania i chłodzenia Firma Zehnder oferuje system

Bardziej szczegółowo

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw.

VICTRIX 26 2 I. Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. VICTRIX 26 2 I Seria Victrix 2 (wersja 2011) to wersja rozwojowa kotłów serii Victrix kw. Wieloletnie doświadczenie w produkcji urządzeń kondensacyjnych pozwoliło na połączenie tradycyjnych sprawdzonych

Bardziej szczegółowo